Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАЛТЕСЯ/

Т

:VS

ВРУЧЕННЯ ТОВАРИШЕВІ

'!

ВІВТОРОК

Прага. (ТАРС). 2 червня Генеральний секретар ЦН КПЧ. Президент ЧССР

6 ЧЕРВНЯ

ціва

Г.

Гусак

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМYНlСТИЧНОI ПАРТП УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДEID'ТATI8 КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ '

ральним

ТРЕТіА

РІК

СЕЗОН НИЙ ПЛАН ПЕРЕВИКОНАНО Колектив .овочІвникІв Рож­ нІвського

в:дділка

радгоспу

«Літ,кіВСЬКИЙ:l> УСlпlшно вико­ нує

свої

соціалі,стичнl

зобо­

в ' язання у третьому роцІ п·ятиріЧки. Він ВИРОСТИВ ви­ 'сокий урожай ра,нньої горо­ LЦИНИ

і

організовано

прово­

дить його ;збирання . Овочівники здобу ли пер­ шу

в~значну

трудову

пере­

могу. більш ян на мІсяць ра­ ніше строку ,виконавши се­ зонний план продажу ран­ ,ньої

!Городини

торговельну

державі.

У

lМережу

на

1 червня було вІдправлеНQ 162 тонни продукції при плані 155. В OCH.oвнOlМY йдуть овочі з поля ro.род­ ньої бригадн . яюу ОЧQЛЮЄ Іва:н Трохим,ови.ч Хавро . редиска.

петрушка.

тощо.

Бригада

грунту.

,керована

шпинат

:закритого депутатом

,районної Ради нарО\дНИХ де­ путатів Надією Кирилівною

Довгодько . огірки й теплиць .

почала

з,давати

цибулю з сонячних Щодня вІАЦілок

здає 7-8 тонн городини . Особливо ДQбревродила ре­ LЦиска. гі ,вже продано понад

чені до цієї роботи пенсіо­ нери, жителі села, працівни­ 'ки сіЛьських у,станов. ДОПQ­

'Mony Іподають шефські під­ приємства ,

учнІ

IМkцeBoї

школи .

3би,ранIНЯ городини триває

з неосл'абнИіМИ темпами. Ще буде здано БСІІГато продуюЩ 'з поля, теплиць і ilIарннків. ' Види на врожай показують, що одних огірків тепличниЦІ

.одержать QЛИЗЬКО 70 TQНН­ значно більше плану. Робіт­ ниці

вирощують їх :у дру,го­

му

культу,рообоРОТІ.

ВіД,зна'Чаютьея

Тут

,сумлінною

працею Тетяна Андріївна Захарченко та ЄВДОКіЯ ІБа­ нівна Суело, які трудяться в бригаДІ по 15 р<жlв І що­ року одержують по 15-16 кілогра,мів .огІрків з кожно­ ІГО ,квадратного метра площІ ТeilIЛИЦЬ. У першому культу­

рооборОТі ТИЛИ по

тепличниці ВИРОС­ о.цНОМ'У мІльйону

штук ,розсади ilIомідорів і середньої капусти для вІд­

критого грунту . Найкращих результатів дссягла робітни­

ця Надія Петрі,вна Ячник До кінця сезону 10

120

тонн при пла,ні 90. Ци­ булі здано на 8 тонн більше

лИlИlЯ ' овочівюши відд!л­ -ка вдвічі перевиконають

плану.

план продажу державі.

На

зібиранні

овочів

:по­

ударному трудяться робіl'НИ­ ки городньої бр ИіГади , залу-

ранніх

овоЧів

Г. ПИЩАП, CiJJЬKOp.

На цьому знімку ви бачите передового меха­ нізатора радгоспу f:П ухівський» Миколу Конончука. його потужний трактор Т-/50К можна часто бачити у полі

протягом

зростає

з

під

усього

тому ,перед IНI3'М,И стоїть зав­ даНІНЯ ,всіля.ко ,роз.ВИlваТ1f

reЛJlsиц.ебуIltУіВaJШЯ.

СПМК-І

С1100РЄIl'O

Аа,ВІІЮ, mсл'я

3 ВИПЕРЕДЖЕННЯМ ГРАФІКА Овоч~внИlКИ p~oorry « :КрасиліВСькИ1Й. живуть

бригщци Марії МИіИолаїв­ ни Онашко -з другого lВід­

нині

ДіJШ<а.

nР!la'иен-

П1дпOlplЯ!ДКylВа:н:ня 'І реоprана-

~а,н.ня редиоки та інших зелених овочiJВ дирекщія

таЦіях

.ра.д~оспу

сятки ЩОlдНЯ

IЦра.цюють

лю.деЙ .

проду~цLї

ГQPOД­

де­

НайбіЛьше

.вlдlIIра.вляють

ІВ

цен.ТральнИЙ

СіИлащ ~py:гa й трет я Qpигадиз третього вІ~л~ ка , як'НlМ Ікерують Олек­ сій Павлович Дяченко та

Анатолій Lванович Рябо­ конь . Нарощує теМ!IlИ зби­ рання опірків

і IIIОМЩQPів

тaJКОЖ колектив теплИ'Ч'Ної

Для

nРНlскорення зби­

лу

скла;д:н,і

ТИlCЯЧ

І

оовo€.!ю

тисячі

984

мільйон

,ранніх також

овочів

'залучено

на.:еЛ8ННЯ

села .

Ця робота вИіИОНУЄТЬ'СЯ ,власними силами, без сторон,иьої допомоги.

Прези­

Гусак.

ОФіційний

дружній

візит

партійн.о - УРЯД0J30Ї делегаЦії Радянського Союзу в Чехо­ словаччину

сприятиме

даль­

шому . зміцненню братер­ ської дружби і розширенню

КПРС і КПЧ. СРСР і чес!', їх непохитну ідейну і

алістичної співдружності.

виладом

у

зміцнення

соці­

(ТАРС).

Скликанви Верховвоі РаАИ СРСР Президія Верховної Ради СРСР постановила скликати дев ' яту сесію Верховної Ради СРСР дев'ятого ,скликання 5 липня 1978 року в місті Москві . (ТАРС) .

І

НlНd<. Якщо оцінюв.аrn ре­ ЗyuIьтати П'Яl1И:МоісяЧlЮЇ ді ­ за

зД;3ІЧею в

екс­

плуатац!їю об'єs<riJВ КіРп­ IВlИСУНУТИМ на жовт­ невому (1976 р.) Пленумі ЦК КПРС, - то теж з

Te.pSeM,

ПOl!mltм

ПРЗJвом

можна

на­

звати її успішною . Введено в дію тen.тиЧНіІІ'х ГОС!Юда'рств

ЗіЗJГ3JJibНlOю

NЖт<ара

17,5

1МОщею

n.ри плані

16

гект,арів, тобто завдJання перев-иК'ОНаіНО на 9,3 про­ цента.

3

m1l1reредJКeJI/НIЯ'М графі­ ка праuюють брiИlI13JдИ М . П. ТаТЬ!IIfИ<ilа, О. С . Gющroа.но-· ва, М. М. Ocн.n~a, Л. В. АРЗJ~кін.а,. Від.3на1Jаються 'в роботі мо.н·т·ажНІНІКП П. М . ПоюорнИЦЬКИIЙ, М. , М. Ба­ торфів, І . Г; Б,аl1Юба.н та іJШli1. ВеJDIIIКИН ВООІІІз,д ооре­

СПМК-l .

ХQРОШій

qpre-

iIlлаRТщіяхрадrocп йде з 'Випередженням графіка ,по iЦJЮДажу раннь.оІ горо­

1

черв­

БУJIО здати

4500 ції,

Працювати

центнерІв nJ>OДyx­ а фактично здано на

новить

тОШІ

24-25 0

них с.та­

тепличн-а ЦJ>OДY1К­

ція. Редноки lВ'Же з16р8ІНО й зда,но 'ПOJIЗід 1600 цент­ нерів,

буЛі,

ба:гато щавлю,

петрym'ки

городини

В.

З

та

/Поля.

по-ударному єш еебе БОРЖНИl\ОМ брига­ ди . Тому я вирішив працю­ вати на суботнику з посиле­

члени

ни,м ентузіа'ЗіМО'М і перекРИТІ!

нашого

комсомоль­

сько-молодіжного колективу підтримали почин .органі­ зувати ,суБОТНик ню честь ХІ

особисте змінне завдання.

Всесвітнього фестивалю мо­ лоді і студент!.в. У дні, коли в Моекві про­ ходив ХУІІІ з' їзд Ленінсько­ го комсомолу, в робо!'і яко­ ГQ я 6рав участь, мою нор­

ознаменувати

му

виконували

ТQвариші.

Обов'язки бригадира було покладено на Миколу Заго­ рулька. Він справився .і з ви­ робничим завданням. і з цим додатковим

Усі

навантаженням .

працювали

на

совість,

виеокопродуктивно.

з.вичаЙно, товариші не на­ ГЩЦУ'ЮТЬ

про

це,

але

но :в 'глибині душі

все

од­

вІдчува-

ХУІІІ з ' їзд кликав молодь ніНСblКО'ГО

вими

,в,пкемза­ il{раїни Рад

БО-РіЧЧЯ

комсомолу

звершеннями.

активна ному

у,часть

у

Ле­

трудо­

Наша

Всесоюз­

комсомольськ.о

-

моло­

діжному суботнику, присвя­ ченому ХІ Всеевітньому

фестивалю молоді і студен­ тів у Гавані. буде діловою ВіДПОВіАЦЮ на цей заклик.

В. ГУСЄВ, бригадир пе'lОВОГО відді­ ленна цеху .м 1 заводу порошкової MeT8JJyprii, делегат ХУІІІ з'їзду

ВЛКСМ.

ВІСТІ З СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК YKPAlНA СИБІРСЬКИМ ЕНЕРГЕТИКАМ ЗапоріЖЖЯ.

зенським

ЗаКіИЧ е н оо

трансформатор,> :на тиждень .раніше ,порівняно з першою машиною, яку підприємство вже відпра,вило на будову. На черзі - вШ'от0J3Лення черговогО' трансформатора.

ВСЯ ця «трійка" праЦЮJ3ати.­ ме 'В блоку з першИІМ агрега­ том ГЕС, який стане до ла­ ду 'На рік .ранlше. 'строку.

ци­

l'НШОУ

КРАВЧЕНКО.

КИРГИЗІЯ

ЗА МЕТОДОМ ІПАТОВЦІВ Фрунзе. На альпійсЬКі лу­ ки

і плантацН

сіяних

'3alВодом

господарського

с'кладаиня силового Tpa'lJCформатора ПО'ТУЖН1>СТЮ 533 тисячі кілOlВОЛЬТ - амперів для Са,яИIQ - Шушенсь кої

398

DpaiВJlЯЄТЬСЯ

КОМСОМОЛЬСЬКО­

СУБОТНЮС

Ознайомившись із ініціа­ тивою молодих робітників .цепо Москва-Сортувальна,

ГЕС. Ного вШ'отовив колен­ тив об'€днання «Запоріж­

нl:зац!'( npaцl на овочевих

ня 'ПотрІGно

ВСЕСОЮЗНИП

-

МОЛОДІЖНИП

їх­

К:НlЯжlfl'lJЇ.

Завд~ки

ЧЕРВНЯ

'Міїльйон

i<apOOBaнJiJдJвiKa­

nітаЛ()~дelll'Ь. •Радує не лише цей загалЬН.нП пок,а'3-

ялbJЮСТ,j,

24

865

овочLв, третину

ти 1000 Il'У'ч.ків ,редиски . До роботи на збиранні

JШЧ,

всебічного співробітництва СРСР і ЧССР. буде новим

за'8даНlНЯ дня .

Прон маНІЇ

лости. 'Кож.ному '3 них до­ ведено ЗaJВДання з1б.ра­

'ково людей. На плантації

ЦК

ЦК

дент ЧССР Г.

морозуміння і братерської дружби , підтвердили повний збіг принципових позицій

зують, що ,юолектИІВУ під с.и­

вийWJIИ працівники цент­ ,ралЬНОїJroнтори, lС'Пеціа­

!дОідат­

секретарем

секретар

Опtt>;аl'ИМli д3!Ні про ро­ боту за П'ЯТЬ місsщі'В !Юка­

центнерів більше, у тому ·.'ЧИСЛI 2306 цeНТ1le­ .рів огІркШ . У то:рговель· .ну !Мережу щодня .вl:д­

залучил,а

j

тоанм.

дини !державІ. На

ням ШВИіДко І без вт.рат зі6рати YlPожай ран­ ньої городи:ни. На /План­

пар­

політичну єдність.

зації ПJiдрозлі.лів, що зай­ м аЛJИ СЯ .цією a!l3жлИ!Вою справою р.ан~ше. Отже, НИ­ ~і шній ІР'Ї'К є для Н13С іспи· '

И8'18JJЬИИК

ніх брига,д

нещо­

зa.omyваlКНЯ в

Президії B~PXOBHOЇ Рад;( СРСР Л. І. Брежнєв; за Че­ хословацьку Соціалістичну Республіку - Генеральний

Бровар'ах 11jJecтy. ООЮЗJЮ,:, \

с.

трьох

Ij)IOIКOM,

ніх roва'р'JIlllїВ У те, що вчаено стали до л,з,ду 2·ге.к­ тарні тем'и"tНlї комплекси в Берез.а.ні К'И'ЇіВСькюі, Водя:но­ му 33іПQPізьюої , ращ:rooпJi імені Ю-річчя ЖОВТНЯ та <Sімферооолі Kplllмcыкоїї об­ ластей, об'є,кти $ інших геолроафіlЧ'НИJX точ.ка'х рес­ публі;юи Іі IКроаїRП. о . ПОПОВ,

Фото М. Семивога.

у,сіХ

плівкою

'кожним

Заяву iIlідписали: за Союз Радянських Соціалістичних Республік Генеральний секретар ЦК КПРС, Голова

ЦК

КПЧ, Президентом ЧССР Г. Гусаком. Переговори проходили в атмосферісердечностl, взає­

баг а­

дов.иЮ,в 'l!lИ!JЮб1l'1І'Ц11В1а та

світлового дня. А робо­ ти зараз у полі досить. Та де б він не працю­ вав, там завqк;ди рад­ госпна нива. віддячує щедрим урожаєм.

ЄДИНИіМ

ральнИіМ

тьох обл'астях Y~paїIНdf і за її межа,ми . Потре6а в гос­ rюда'J}C11Вlах

КПЧ. СРСР і ЧССР.

тійно - урядової делегації з партійно - урядовою делега­ цією ЧССР на чолі з Гене­

будiJвН1І;ЦТJJO теlТJl'ИЦЬ і теп­ у

радянської

заяви про

співробітництва між КПРС і

з Гене-

секретарем

переговори

КОЛЕКТИВ OOOlIJ1amзо­ ВЗJЮЇ перес}'lВmї ме~анізо­ ванюї КІО.7ЮIІИf.N'2 І ~P~TY «Тenл"цятехмоата~» веде IКJ()мn.лeRсів

писання спільної

дальший розвит.ок братер­ ської дружби і всебічного

КПРС , Головою Президі,ї ВерховноУ РадНІ СРСР Л. І. Брежнєвим . У ході вJзиту віде'улись

ВВОДИМО • • ДІЮ теПЛИЦІ

Л'ИЧlНJfХ

Після завершення перего­ ворів 2 червня відбуJЮCЬ під­

РеспуБЛіці перебувала з офLційним дружнім візитом партійно - урядова делега­

ція СРСР .на чолі

в

Готвальда.

На запрошення Централь­ н.ого Комітету КПЧ, Прези­ дента і уряду ЧССР з ЗО травня по 2,червня в Чехословацькій Соціалістичній

РОНУ

ПЯТИРічкА:

найвищу держаlВНУ нагороду ЧССР - орден Клемента

Генераль­

ВІЗИТ ЗАКІНЧИВСЯ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ

1976 -1980

Верховної Брежн€ву

ВOD.

2

Ііі iL & 8 іі _"РііііІ"іііі

1937

вручив

Голові Президії Ради СРСР Л. І.

ному секретареві ЦН КПРС .

р.

1878

І. БРЕЖНЄВУ

N.

НАЙВИЩОЇ НАГОРОДИ

87 (4607)

тра:в

Централь1ЮГО Тянь-Шаню ви.йшлис:пеціалізOlВ3.iНi гір­ ські !JюрмозагО'NвeJ1ьнІ }юмп­ лекси, створенІ за іпатов­

ським MЄТOд'OlМ. ВОllИ .осна­ щенІ новими прес-mдбирача­ ми, якІ випускаються Фрун-

сіЛЬсько­

машинобуду­

вання . І ;ВДВОЄ ПРОДУКТИІВні­ ші від 'своїх попереДНИ'І<ів .

МехаНіза,тОІРИ

Кир г и з і ї

мають

зібрати нині

,намір

ВРОЖ<IJЙ 'І1рав майже з 700 тисячгекта'ріВ. З пол0J3ИНИ площ намічено зняти чотири у-коси.

ВІРМЕНІЯ

ТЕЛЕФОНИ

НА

ЧАБАНСЬКИХ СТОЯНКАХ

Єреван. паwвшца

На

'Ви.сокогірні

1\ОЛГOOnУ

МеграіДЗОР .

села

де влітку знахо­

ДЯТЬСЯ численНli отари овець,

проведено телефон. Тут же споруджено типові буДИ!Нки для чабанів. вІдкриrrо пере­ сувну бібліотеку .

Культурно ~ побутоВll умо­ ви на 'Високогірних чаQан­ ських ,стоянках ВірменіУ з кож.ним

,РОIЮМ

:поліпшують­

ся. ДонНІХ ПРОСТЯlГли.ся елек­ тролінії,в будинках вечора­ ми загQраЮТf;СЯ голуБІ екра­ ни телевliзорtв.

(ТАРС-РАТАУ) .


Ко АІ С О АІ О ЛЬ С Ь " е занінчився,

наповнений

шкільними турботами, .рін, РОЗПО'lаЛИСJl літні

ОСЬ

навчальний юшінули -

на ДllПОМОГУ аГітаторам

:нє.mmя

працю моєї юнаки

та

респуБЛіКИ»,

ді:вчата

взяли

на

яких

свої

зобо­

ча<:, b-ііЦПОЧИННУ школярів і,разом з'!им, пора ЇХ організова,ної, посиль­

в' язанНя на трудову чверть. «Громадському тваринництвукомсомольську і піонерську турбо-

ної участі в трудових справах радян­

ту»,

ського народу . Аналіз досвіду орга­ нізації і проведення літніх робіт уч-

працюють

-

пІд таким на

девізОм

школярІ

Т.варин'ницьких

ком­

пленсах і фермах. У школах району створено 54 ланки юних тваринни­ ків, які доглядають за !Молодняком, допомагають своїм батькам викону­ вати взяті соцзобов'язання ПО ,вироб­ ництву проДУкції тваринництва. HaA-·

П'ЯТА ТРУАОВА РОЗПОЧАЛАСЬ

}{раще органІзована ця робота в . }(а-. Лlт~t..-

литянсьній, Требухівській, ській середніх школах.

иями. участі дітей у п'ятій ТРУДОВlII чверті «Моя праця вливається в працю моєї республіки» в минулому році дозволяє зробити деякі виснов­

У таних школах району, як Нраси"' лівській. ПЛОСКіВСЬКій, РусанLвській'

ки.

ють

Число

старшокласнинів,

які

у складі

шкільних

-

заг,онах

юних

бригад

тваринників,

рільникІв,

Чле.ни

меха­

тварин­

році працювало 19 загонів. Добре тру­

У мину лому кормодобувних

по

дилися

благоустрою територій шкіл, рік від раку зростає . Влітку 1977 року У 168 трудових об'єднаннях працювало 7306 школярів. Серед цих об'єднань значне місце належить учНі,вським виробничим бригадам, головним на­ прямком роботи яких було проведен­ ня різноманітних дослідів, що здій­

taHI загони в

ПлосківськІй,

ПогребськіЙ середніх; Овітильнівсь­ кій восьмиріч,НіЙ школах. В цьому ювілейному році молоді кормодо­ бувни"Ки взяли підвищені соцз06ов'я­ зання,

над

розпочали

виконанням

наполегливо

яких

зараз

працювати.

Організу.\3ати працю школярів під час лі'l1ніх ,нані.Нул, пов'язати її з ово­

снювалися за них, наукових

рекомендаціями вче­ закла,дів. Так, за ре­ комендаціями спеціалістів місцевих радгоСПіВ працювали учнівські ви­ робничі бригади Гоголівської, Ння­ жицької, Налитянської, Бобрицької

ня,м тех.нології виробництва і тим самим поліпшити профорієнтацlйну ефективність 3ЗJвдання лише для учителів непосильне. У спІшно його

середніх шкіл. Своєю роботою члени цих бригад довели, що трудолюБИВі

вирішити можна ЛШ!lе силлями праці.вників

дитячі

страції радгоспів, птаХQфабрик, про­ мислових підприємств. НоМітетам комсомолу необхідно так спланувати роботу на полях, фермах, у цехах, щоб учні могли після трудового дня добре вl)l.ПОЧИ­ ти, подивитися ці.каВJJЙ КінофіЛЬМ,

руки

можуть

вирощувати

лодінням

ви­

сокі врожаї різноманітних сільсько­ господарських нультур і, насампе­ ред, овочів. П'ята трудова чверть «Моя праця вливається в працю моєї республі­ ки» присвячена 60-річчю Ленінсько­ го комсомолу. Номітетам КОlМсомолу разом з педагогічними колективами' слід забезпечити її проведення на високому організаційному рівні, до­ МОГТИСЯ, ' щоб кожен учень взяв кон­ кретну участь у загальнонародній

почитати

збори праця

книгу,

теJніки,

вивчен­

спільними зу­ шкіл, адміні­

провести

диспут,

по­

грати в шахи, футбол, · волейбол. Ножен учень повинен відчути важ­ ливість

с'Воєї

праці

для

нолентиву

радгоспу чи підприємства.

Лише при

цьому

по-справж­

школярі

зможуть

ньому оцінити вирішальну роль пра­ ці в житті суспільства, навчаться ці­

справі. В ,усіхш"олах нашого міста та ра­ йону у нинішньому році пройшли

номсомольські денним «Наша

основами

ну.вати свій трудовий гальнонародну справу .

з порядном вливається в·

R.

внесок

у

за­

СМJ'ГЛІЄНКО.

,,""'

ПОВIДОМЛЯ.е

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПОГРЕБІВЦІВ

Росте місто на БАМі

ПЕРЕВИКОНУЮЧИ 30БОВ' JI3AHHJI РозуміюЧlИ

На три місяці раніше строку відправили технічну документацію для забудови залізничного вузла і

з а.гальніОН а-

рсщн-у ,в ажлнвість заlКj'1Пі.в­ лі у нзсe.mенН'я ЛИ\lI1юів. сіль­ roсппродуктів, , в'иконком

русанівсыоїї ДИ

сільської

на,рюдних

IНИIІІ:ішнього

, разом

\lJ.епутатами,

з

Ра­

деПУТЗ1'і,в

початку

ТАРС_

з

міста Ургал

-

одного 3

проектувальники міськбудпроект».

східних пунктів БАМу ~

Харківського Інституту «Укр­ За їх кресленнями монтажники

вже звели селище

Ургал,

Сllворення

великого

вузла

виростуть

квартали чотири-

року

Л'ових

гро­

гівлі,

яке

стало

магістралІ і

і

базою

для

міста,

Тут

п'ятиловерхових

будинків, дитячі заклади, кінотеатри

і

жит­

пLдприємства

торс

палац культури.

НОЖНИМ

вище ,верхи

свої на,слідки.

адміністративних

1'JYИ ють

на

МОJЮ~ОПJШКТИ ,оел·а

зда­

до трьох

тонн

молока.

Особливо ШИlрОЮОГО розма­ ху 'набу.1.а ця ,спраlва в

останн[ 2-З п'ять мkяців

місяW .

За

1978 ,РОКУ У

жителів, Русан.ов'а закуп­ лено 125,5 тонНlИ М'олока. Та.к.им чином, півріЧJre зав­

дання ВlllJlюна'Ню на

141

цент

вже

і

,на

куплено

по

к,орову

про­ за­

кіЛОГІ}аміВ

275

молока.

ПрИ\кл.аIД у цій спраl&і по­ казують народні обранці, яКJi беруть аКТИIВНУ у продажу держав.і

твар'и'Нницької Так, депутап.r

участь л,ишк,і,в

продукції. Русанівської

сільської

Ради

Д€lпутаrr.i,в

І.

Нlзро,дних

С.

Хаlмбір,

П. Г. Соловей, А.:. Юр­ ченко прода\llИ/ за 5 місяців від;по.в,іtlLНlО 100З, 748, 804 кіЛ·Оl1рами. АктИJВIНО прода­ ють лишки молока і жите­ лі села Д. І. Юрченко, А. А . Ряба, О. С. СмовеЙ . Ці

дані

В'ЗЯ'J1O

J~аше з о,дно­

ГО

молокопункту,

ті

вони теж

а на реш­

не гірші.

ПРQдаж л и'Ш'кі в

сільсько­

rOffiO\lJ.apcb·Koї ЦРОДYlКції 11р'И>ваIЄ. 1_ ЗАБОЛОТНИП, голова районної HOBUЇ комісії.

2

стор.

пла­

-

'важливі

джерела

для

розкриття

твор­

чої, будiJвНИЧОїВНУТРі.шНЬОї тroлітики НПРС. л.. 1_ Бреж,нєв. «Мала земля», «Відродження». Політвида'в, К, 1978.

КGКУJlk:тична партІя У,країни вірна опора Це![тplWlЬВбf~ KQМiтery НПРС, провіДник її леНіН­ сьноІ reвepаЛЬІНоІ ліНії .

Постанова ЦК Комл.арті'l УкраІни «Про 60-річчя І з'ї,зду КомуНіСТИЧНQЇ парті1 У,країни». «Радянсь­ ка Україна.,

1978, 25

травня.

З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОГО СТАНОВИЩА Турбота про збереження МИРУ. звільнення люд­ ства вІд воєнної небезпеки головна мета зовНіш­ ньо,ї політики НПРС і Радянської держави.

«Правда». ная жизнь»,

1978, 27, 30 трав.ня, «Международ1978, N2 5, стор. 70-81. .

Радянсько-чехословацька вого

дружба:

відносини

но­

типу.

«ПрЗ!Вда», 1978, 30, 31 травня, 1 червня. З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ" Нк ми впроваджуємо в життя ініціативи і почи­ ни, .схвалені ЦННПРС, ЦК КОМіПартИ України; бю­ ро обкому Компартії У,країНИ. «Праада», 1978, 30 травня_ «Правда УкраИНЬІ»,

1978, 12, 19

травня. «Ниївська правда»,

1978, 31

травня.

Насущні завдання капітального будівництва. «Радянська "Україна», 1978, 31 травня. З l1ИТАНЬ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ Розвиток самодіяльної художньої творчості важливий засіб піднесення 'культури радянських людей. «Соціалістична культура», 1978, .1'1& 5, с. 1-2. Газети від 2 квітня 1978 р. Про лауреатів ХІ Всесоюзноrо і V Міжнародного кінофестиваЛів. «Советсная культура», 1978, 5, 16, 26, 30 трав­ ня.

ПРИМІРНА

ТЕМАТИКА

БЕСІД

У ,всеозброєнні зустрінемо жнива п'ятирічки. Ефективні методи морального і заохочення

третього

року

матеріального

трудящих.

«Правда»,

1978, 12

травня.

Як органіЗувати соціалістичне змагання? «Правда», 1978, му», 16 тра'ВНЯ. Досвід передових рооництва,

15

кормів

«ПраПОР

колективів

поліпшенню

користа.нню

травня.

-

якості

на

по і

}{омуніз-

збільшенню

ви­

раціональному

ви-

озброЄ'ння

За

ного

nіОСУ,lІка,ltи

Беесоюз­

еоцюлісти'іНого

зма­

гання за підвищення ефек­ тивності вир06ницт.ва і якості роботи, ycniиLНe ви­ конання HapodHozocnodapського плану на 1977 рІК колектив Київського ордl:­ на Трудового Червоно,:о Прапора річкового порту визнаний

nереlrLOжцеlrl

і

на-

городжений nерехідни,l! Червоним прапором ЦК КlIРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС ЦК ВЛКСМ. Н а фото (зліва напра­ во): члени передової ре­ монтної бригади П. 1. со­ ВА, бригадир Г. 1. МАКА­ РЕНКО і С. Д. ГЛОБЕН­ КО. Фото В. Самохоцького. (Фотохроніка РАТАУ).

ДЕЛЕГАТ З'УЗДУ

ТРУДі,внИКіВ

,

і осподарства.

«Правда УкраИНЬІ» , 1978, 18 ка Україна», 1978, 14 квітня, ськ! вістІ», 1978, 23 квітня.

к,віТНЯ. «Радянсь­ травня. «Сіль­

23

Берегти житло, інше народне надбання -- кон­ стнтуційний обов'язок громадян нашої к:;аїни. Нонституція (Основний. Закон) Союзу Радянсь­ ких СоцІалістичних Республік. Стаття 44. Політви­ дав, М., 1977, «Агитатар» , 1978, NQ 10, стор.

46-48.

Здоров'я людини найбільше багатство Нраїни Рад. (До Дня медичного працLвника 18 червня). «Агитатор», 1978, .1'1& 2, стор. 24 - 48 . .1'1& 10, стор. 38-40. Життя на «землі обітованій» -- міфи і реаль­ нІсть. «Правда УкраИНЬІ», 1978, 19 травня. ОрганІзація відпочинку дітей відповідальна і важлива

справа.

1978, 31

Наталка Смоленська nра­ йшла працювати на дніпро­

травня.

петровську

З

провів C€ipeд н:а'сел,єння пев­ ну :роз'яснюючу роботу. ПровеД€lНlа ,робота дає

ЩОIд,н;я

КОЛЕКТИВІ

Нниrи Л . І. Брежнєва «Мала земля» і «Відрод­ ження»

«Прапор комунізму»,

маДСЬКtНll\!И сам·о~іяльн.им,и ор,ган,ізаціями, акти.ВОМ

у

ЧЕРВОНОПРАПОРНОМУ

з ПИТА.НЬ ПОЛlТIfЧНОГО ЖИ'lТJI КР.А1lflI

кожного

............................... ....................................................................................

~

РЕСПУБЛІКИ

ПРИМІРНА ТЕМА ТИКА ПОЛІТІНФОРМАЦІИ

працю~

ницьких ланок цих шкІл замІнюють штатних доярок і телятниць під час літніх відпус'І'ОК.

учнlвсьних вироб­ ремонтних бригадах,

лісництвах,

ланни

нізаторів,

бе-

руть участь в літніх прантичних ро­ ботах у складі різних трудових об'єд­

нань шнолярів ничих бригадах,

виробничих

ДЕНЬ

ПОЛітІИф8рматорам

З

днем все

піднімаються по­ нових житлових і

ножним

роком

споруд.

росте,

красивішає наше місто-супутник

удос-каналювати

роботу

БУДИНКОВі комітети. Заслуговує уваги досвід будинкових номіте­ тів по підтриманню чис­

місто Ниєва. Щорічно держава ви­ діляє 12,8 мільярда кар­ бованців на спорудження житла, з них 4,8 мільяр­ да карбованців на ре­ монт. Необхідно відзна­ чити, що на поточний і капітальний ремонт житлових будинків і їх е.кс­

ТОТИ, озелененню й збе­ реженню зелених насад-

разів ,перевищують його нову ваlртість. Так, по на­ шому місту для цієї ме­ ти було використано

(Р.

-

налє*ний санітарний стан двірники будииКlВ :по вулиці Гагаріна, 2

ту про відпочи.нок роБІт­ ниКів У домашнІх умо­

А. Я. Матвієнко, Т. Фі Андрєєва (Гагаріна, 9), М, А. Іванова, (50 років ВЛНСМ, 5), О. М. Cy~

чувають працlВнимк трее­

ЗберІгання ЖfТJtOВrtrо фuндусправа жень

будинків по вули-

'Комітет

СПІльна щенко

(М.

«}{иІВwnю.6у,... даt'Я~ чі І сп{)р7tfSlll маЙдаи.н­ ки біля буд1ІИКУ N!! 2 по вуЛИЦі СЄДGва внепри.. глядному стані. Посла­ бив роботу і будинковий

'f:y

Лагунової,

.

Заходами по піДГ.отов­ ці до овяткувавия 350-

річчя

міста

ПЄ<рЄд6&~еJIIО

63 (ГОЛО-I18), В. С. Носенко (Шев- БУ~івиицтвg ДИ1!ячих і ва комітету М. І. Луня- чепка, 13). На їх ДlЛЬНН. СПОР'l'RВИИХ ~аЙдаичикі.в mлуатацію витрачається кіна), Гагаріна, 2 (1. Я; цЯХ добре організовано б&гатьом пlдІіриємєтва,м. стільки коштів, які в 13 Бойко), НИЇВСЬКlЙ, 304 збір харчових .Bi~oдlli · Однак mрийшло ' лі'и, а

227,2

тисячі карбованців державних коштів. При­ бутки ж від експлуатації житлових будІ:вель по нраїні за рік дають 1,6 мільярда карбованЦіВ, що

у вісім

коштів, на

що

разів

менше

виділяються

ремонт.

Ось чому нині найважливіших BCIЄl

одне і,з за,вдань

громадськості

жит­

лових БУДИНКі'В полягає в тому, . щоб піднести бо­ ротьбу за ефективну екс­ ' плуатаці.ю і збереження житлового фонду У цьо­ му напрямку повинні

цях Нороленка,

вах. Такої ТУp66rя' H~ вІд­

РОНів

ВЛНСМ.

своїх

:працівникLв

3

(В.

Довгаль) й інших. Велину турботу

А.

ПротягОм

ПPQяв-

ювІлею Броварів, тквом ЖЕН-l

таЛУ'ргії.

кістю

Біля

БУДИННіВ,.

де живуть робіТНИКИ під. приємства, добре обладнані дитячі майданчики. Під час мі:сячника , і Ленінськorо суБОТНИlка ·· добпотрудилися

місячника

'благоустрою, організовапро ного на честь 350-Рlччя

ляє завод аІОРОШКQВОЇ ме-

Н. СМОЛЕН­

СЬКА.

ПАВІЛЬПОН «БУДІВНИЦТВО»

колек-

і грамадсь-

висаджено

140

де-

рев, 3500 шту,К чагарни.нів, за'Сіяно газонів на ПЛОЩі в 1500 квадратних метрів, встановлено і відремонтовано 220 погон-

нового порядку» зна.Йшла підтримку і серед броварчан.

П'ять будинків

стоєні

почесного

Але не всі з

удо­

звання.

них ВИТРИ­

мали повторну перевірку. Висновок один питан­ ня збереження житлово­ ro фонду, ефективного йоro 'використання по­

на· бnа-

них метрів огорожі і шта-

винні

хетника, 9 дитячих гірок, 10 гойдалок, біля під'їз-

,канців, і 'підприємства, всіх і кожного.

бlтникИl це.мі'в

7, .1'1& 11.

проводила'ся коитанті з ЖЕК М 1_ Постійно

о

ВЛКСМ.

На фото:

за звання «Будинок зраз-

гоустрої територій біля закріплених будииКів роМ

з'їзду

Г_ Сивець), Гагаріна. для зда.вання на відroді"' дітям гратися нlЦе. НизянчYlК), 50 ,вельний пункт. Ініціатива змагатися

9 (В. я.

ре

міжміську теле­ фонну станцію після закін­ -чення середньої юколи . Тепер Натал"а закінчує за­ очно Хар"івський електротехнікум зв'язку. Вона сек­ аетар комсомольської орга­ нізації комутаторного залу міжміської телефонної станції. Наталія Смоленсь­ ка була делегатом XVIiI

.1'1&2. JI.& 3, Вся

в

робота

тісному

колеКТИ:ВОlll

підтримують

НОВЕ життя

дів будинк1в

33

встановлено

л,авии.

хвилювати

І.

і' меш­

СИДОРЕНКО,

майстер

по експлуа-

Можна було б зробити

тацlї житлового фон-

значно більше, якби всі підприємства і організацIУ,Мl>Ста проявляли турбо-

ду житлово-експлуатаційної контори

о

Київ. У I!ппі,lьuоні «Бу­ дівництво» BllcTaaKll пере­ дового дОСВіду в народно­

.NiI 1.

Вівторок,

му господарстві УРСР.

6

червив

1978

року


НАШ

Р Адянсыff

СПОСІБ ЖИТТЯ

ти

ЖИВУТЬ РАДІСНО В у цьому казковому бу­ динку,

що

носить

дають

«Теремки_!'. живуть, вчать­ С:І,

працюють

вають

і

відп о чи­

300

понад

педра.д,

малят,

від

Мова йде про вихован­ ців дитячого садка NQ 20 то.рговельного

методичними

ма­

шинобудування і їхніх старших помічни:ків, на­ ставників, учителів.

рєвої, занесеної

хі рішення. Кожна з них визначає дальший напрям діяльності. Це ставиться за мету лід час аналізу якоїсь ділянки роботи і досягається завдяки най­ ретельнішому ВИlІюнаНtню

Значна увага діляється

задумано.го. Та.к було, на­

хованню ,

мо­

життям цього цікавого ко­

трудового

вихО'вання

тей. На останній педраді минулого року було від' мічено, що в цій спраВі ЗЩl'Ч'Ні tПрогалини. ПРОТЯ­

ютьс.я

гом

,вихователів

ростаючого

покоління

господа'ря:ми почалося

під­

з

і

«Теремків» рО'зповіді

за­

відуючо'! дитсадком Н. П. Костенко про роботу за­ ,кладу над удоскоНален­ 'ням

го процесу . не

-

навчально

Звичайно,

ст·авила

замету

аналізувати уС'_ 'хи,

виховно­

цей

я

про­

процес,

невдач.і ,

Але дЛЯ щоб зрозуміти, скільки Нatrхнення, напо­ леглшюсті, любові вкла-

TOf'J,

пита\lШЯМ

ви­

лентнву

із

ги. ливо

ді­

років

дівчата

ходили

юнаки

донести

результати.

ОДНЮІ

шляхом.

І не тому. що

У поле.

сум.но про-

щатися з друзями,

а

му.

зали-

що

'Не

стежок

хочеться

то-

рять найсвятіше - хліб. Ному Ж, як не їм, моло-

ДH~1, дужим,

енерг і ЙНІі:\1

пе рей ннТ!! l'ру ;((;ву

ест;}-

фету оап,!(і!J1

rеllсралыlііi секрет;}р ЦІЇ І { П ре, Г(J Jюr.а Президії Верхов.ної Ради

Ішрішу·

матеріалів.

роз­

роблено ЦiIНHi поради, ТОДИRа

для

ме­

вихователів.

тисяч

посЛlДОВНИ-

ШШ

~lНЦЯ~ на-

неЛИНОІ

О.

М.

кращих

Н.

М.

вихо­

Норніюк ,

Зіне,вич, Т.

О.

Ри­

лі,стичної Праці Марія Захарівна ПильтяЙ . - Я люблю своє село, оказаз при зустрічі Михайло ЛитО'вченко,­ люблю поле,засінне хлі­ бом. І радію , що цЯ Л/Обов є не лише в мене .

справжньою

Є.

М.

М.

IIШПУС!ШИЮі

..

това,РНОІ

вже

-

хліБОРОБСЬНу на ук у

мови

З

ДОСВlд~еними

4 ва дцять

було

На

бригаді ,

Тепер

ЇХ учили,

рому

йшли заняття. водили

тут

до

залі

Діти про­

остаННі

репетиції

концерту

на

дозвою

ве

інші .

дитинство,

Бtрежнєва,

ДИСЦИПЛІновано І

старанно,

а

би ти

ТІК»

наРІВНІ з

зустрічати

на

ський

ранок.

хЛібороб-

,Щасливих

80 трудитися так, як '!хня

наставниця

подарі

Герой Соціа-

землі!

Г. ПОЛЯКОВА.

друз;,в,робіТ.ників, суС'JДШ. К,оли стан здоров'я погірши,вся і мені не­ об~ідно було зробити вливання к,ро­ ві,

цеху

до

лiJКарні

при­

станtЦlя переливаlfНЯ

:к,рові

на село,

в іДШУJ\а ші: її і

зд,али

мої друзі

ви'і-3ідила

~P()B.

Щиро ра.ДіЛИ транопорт,нИJ}{И моє­ му !по.вернеН'Ню на робо,ту. У цьому - їх ,веЛИ1чCtЗ,на заслу.га. За бла,го­ ро,дс1'ВО і щирість їXJНЮ велике спа'си­ бі.

ДИlСшет­

Вівторок,

д.ня

йшли робіТНики цеху. Павло Щи­ голь, Микола Юютін, Іван Осадчий, Василь Місейко, Володимир Вітюк, Борис Ільєнко, Микола ЗінчеlНJI(О, Михайло Ганжа, Мико.ла Дем' янен­ К'О, ВiК:ТOtp Норнійко, Михайло Лун' я­ ненко, І3алентиІН Оснач, lгор Дуд­ КОВ'СbtКИЙ здали СВОЮ .кров. Того ДІНЯ

,BOtНa S'3я­

працюю

наступн'Ого

В. ЗУБРИЦЬКА, диспетчер

заводу

6

червня

транспортиого

цеху

«Торгмаш» ,

1978

року

о

зауважив,

ний блок ватиме

що

воєн­

Заходу відігра­

'На

ній

«посеред­

ню роль» . Свою Ж голов­ ну і активну роль США та

деякі

інші

члени

країни

_

ПLВНічноатлантич,

ного союзу зіграли зов­ СІМ на іншій зустрічі , а саме на сесії ради НАТО,

яка була С!,ликана 3031 ~равня на найвищом~r РІВНІ

у

Вашінгтоні.

Янщо портфель

пропо­

зицій західного блоку по РО~Зброєнню дуже мізер­ нии,

то

:V!ожна

цього

ніяк

сказати

мілітаРИСТС:Ьf,і

Пентагону

і

нативськоу!У

про

не

нові

програl\lИ

НАТО.

~зльоті

На

у

Ва­

шінгтоні було детально обговорено найбільшу:за всю

історію

існу,вання

цього агресиl3НОГО альян­ су програму посилення

його лу,

воєнного

потенціа­

рvзрахопану

до

кінця

СТО.lіття. Вона передба­ чає :зііільшсння ВОЄННИХ !~итраl' за І О РОКіп ще на

КuівС/JКИЙ

розnоча(j

е"сnеРИ.мснтальниЙ заГlOд

ииnуск

нuос"оналеного

сільгосnмаllШН

иаріанту

маишни

{БК-~А для ро~дільного одержання насіння і шкірок ІЗ ЗрІЛИХ кавУНІв ,

гарбузів,

кабачків,

огІрків .

Сік

і

щкірки бащтанних КУЛЬТУР .МОЖУТЬ бути використані на КОРМ худобі, для силосув,ання з СОЛОМОЮ, стеблами KYKypyJ,'1U. П родУК1'Иliність I1Ю/l/ини - ,5-8 TOНli на <'одину_

земних

Стадії деградації

ляють

або

належної

уваги

профіЛaJктиці алкоголізму і зв'язаних з ННlМ пору ­ шень

.норм

соціалістИlЧНО­

го. співжиття. ПРИВіЛЬНО почувають себе ВИ<ІІивайли

Ознакою пияцтва є ре- на

гулярне

РАТАУ).

заJlЩl~і

будівельних

надмірне КОНСТРУНЦій цього ж тре­

.вживання спиртного.

Як-

що люднаа часто заг лядає В чарку, через 5-7 ро-

з'являється

сту, У ба['а1'ЬОХ радгоспах.

Нагадаємо, що сп' янін­ ня. не є .підставою ІЦЛЯ

реальна ЗВІЛьнення «ві.двідувачі,в»

виникнення

тяж-

ме

двитверсзника від а,ДМі-

ністра'ТИIВНОЇ

чи

му.

наЛl>RОЇ

ги у людини проявляється

правопорушення .

На першій СТЗJДіЇ неду- за скоєні

кримі-

відповідальності

в цьому стані

потяг до оковитої. Через 17 тра,вня У медвитве­ деяний час вона починає резник був доставлений втрачати контроль над внконроб НСУ бу.ді,вельно­

собою. УЙ ДОСТаІТНЬО виnи- монтажного ти нев~лИ!ку

ного,

І

дозу с,пирт-

наступає .сп янін-

М.

П'яний

М.

тресту М 1

Барановський.

образив

ня ...~a цьом~...етащ дегра- міліЦіонерів і даЦІІ особи 11 ще можна І ників. Справу п('вернути

до нормально.-

чергових

медпраЦів­ на нього

було передано в \народний

го людського ~ИlТТЯ. І ЯК-. СУД ,

ЯКИЙ

кВoatЛіфіКУва,в

що громадсьКІСТЬ ВТРУТИ.: І дії Бара..навськОІГО як дріб­

ться ... своєчасно.

треТЬОІ

стаДJl. коли atЛКОГОЛЬ бук~

не хуліга.нtCтво.

18

вально .ВБИВ~Є внутрішНІ

Надія

о:ргани І ПСИХ;НУ, може не

ЮІІ з

бути.

НзJ жа.ль, у ВИlробничих

j{оленти~ах

далек,о

не

в

на

сиг-

'вер~знИlна. У тресті «Броварисільбуд» cnра-вжньої боротьби з пияцтвом не ведеться. Тут не fI1риді-

НОВЕ ЖИТТЯ

наtПИЛИСЯ

МашинобуД1в.ЧОїВ

ратиlВНО

медвит-

Гоголева

проїжджій частині вулиці

рах.

реагують

подружжя

і ВасИіЛЬ Ма.твієн­

Т8'К. щО заснули просто на

за'вжди ПlРИІЩИПОВО й опенали праціВНИікі.в

травня

Брова­

Відіспатися довелося

медвиrгверезнику.

ви:дно , в

Оче­

ГоголеВі не лро­

йдуть мимо неПРИlваблwво­ го факту. А. БАТЮК, начаJJЬННК медвитверез­ ника.

о

но­

МОРСЬКИХ

на­

ракет,

способів тронної»

і

розробку

ведення «елен­ війни. збільшен­

запасів

зброї .

своїх

сеСll

Європі.

виробництво

·ВИХ видів

~..

(Фотохроніка

доларів.

протитанкових

засобів НАТО в СПJЛЬ'не

ня

ФОТО А. Пі .,дуuного.

tКiB

міЛЬJ!рДів

80

подвоєння

На фОТО: lїое U;.ШUllНН.ч Шll1l1l1і І БК -5А.

кра-

себе пова­

став­

б!Олетень «Ну'вель Атлан­

гарантова­

А. КВІТНЕВА.

СИlВО, щоб и ІНШІ тебе поважали за Т:ВОЮ працю,

і сам

миру .

НО1 сеСll, близький до на­ товсько.го , керіВНИцтва

Для обробки баштанних культур

працювати

пра~ю~ат~

захист

ле~ня ~.ATO до спеціаль­

не НОНСтитуЦією СРСР.

Ді-

на

Характеризуючи

честь

С-Відоме

невтом­

про це

-

якнайкраще свідчать більш як 600 мільйонів підписів, зібраних на всіх континентах під но­ вою Стокгольмською ві­

просто-

музичному

можуть

обравши деві

Ілліча

обраній про- татив'но,

rnpацювали

чером . ПоТ і м всі разом lkенія Пет'рі.вна, І' ван Оса}дчий 'З дружИ'наю і вадій Іван ПОПО:В ,В~Дlвезли дітей до с·анат'Орію. А потім вiJдвідували їх . Всі ДІні мого перебуіваНІНЯ в л~к,ар­ ні я ,ві'Дчу-вала доП'Омогу і п1д'т,римку

о

світлому

нью-йорк­

ського форуму

Новини наукн і технікн

дали 'Клятву 'на совість, уміло, резуль·

СОЛOlВей

дорослими

торій «Др'уЖба», що в Стatвищах. Активну допомогу подали адміні­ страц:я : па,ртіЙіна органі:зація транс­ я

років.

У

...

про

сповільненню

ста~вницького

в

зом сло~а товариша Лео­

просто

самостійного

здобули в учнівській вироБНИЧі{. бригаді лід час

ла .на ,себе ,вСі 'клопоти по .офс.рмлен­ ню Ірини і СергіЙіка в дитячий сана­

де

тягом дв ох

вир обничій

нина ВИПУСНН:fКИ пок лялися працювати так, ЯК

десяти: ніда

і ів МИ1Нулому роЦі

порозі

pemoh:th' o-механіЧного

цеху,

про­

J!Ю;:Ь~!И ДО~Ш1,u гають самостіliно ви'кануват I{ОЖj1С: ~У .. З . ?,ИПУСI\НИКIR відповідальні завдання. ~Иl<рисгаЛlзу:ва ІН СВО.!,О У день останнього дзво-

:за.всцу «ТОРГ~1аш». Ксенія ПетрLв.на, як старший товариш, ОТОЧИ.lа турбо­ тою ~I C He й моїх дітей. Коли в берез­

портного

заре­

жодного

що таке поле, ферма, вміють водити машини.

стала І фермі. Дtвчата дали сло- стежин вам, молоді гос-

в лtкaрню,

захворювань

знають,

ПИШУТЬ

пот-рапила

не

єстровано

тваринники ,

ЦІ ЗУСТРІЧІ, р оз- уч.ні·всы\йй

Я довгий час х~орі.ла, майже два \! 'ся ці лежала в Л.lкарн;. Мої діти в ц еН ча.с б ул и не бе з на,ля!Д'У. п.ро них ,пікЛ.у,валася Ксенія Петрі,вна lVI еЛЬ'НIІЧУ,к. Ні. це не родичка, IІ1РОС­ то хороша людина. Працює вона бух­

я

Захворю­ тут зведена інфекЦійних

пото·

СПАСИБІ ЗА ЩИРІСТЬ ДУШі

ні

же

Тимохіна,

Савчук й

загроза

галтер ом

досягнення

згадати.

ваність Дітей до мінімуму,

підхід,

1(ОЇ хвороби ~ алкоголізНАМ

ще одне

ро,змова

по

і припиненню гонки озброєнь, про шлях!! зміцнення розрядки і ми­ ру. Миролюбна громадсь­ кість планети активно підготувалася до пред­

овочівники, а й тому , ЩО

ськогосподаtpсЬоКОГ? .вироб- ру

НаДj.я

кузнею тру-

ні НІші

а

заходи

ЗУСТРІЛИ

ву. Це хороший приклад кані'кул, 'Коли допомагали шумлять випуаКRі екза­ для молоді. Думаю, ві,н і батьнам у ї~ній роботі. мени. На світанку юнatки надалі не залишиться без Влітну Віра Семе~ю~ і і дівчата ВИЙДУ1'Ь у поле

дових ,кадрі.в . Часто сюди

І

Ііа,рто

естети ч ний

примусове,

грунтовна

процесу.

OlaK, спонукає до осмис­ лення праЦі. У вихованні

Не

На спеціальній сесії Генеральної АсаЛ1блеї ООН по роззброєнню в Нью-йорку йде серйозна.

навчан­

господар-

ОО' Відлунав останН1И шкільний дзвоник Від

Вона

о.ргаlЧjзація

ня, ,працІ , відпочинку ма­ лят німецьким друзям. румунські гості були в за:ХОПЛ€lНlНі від світлих кімнат, P~ )!(}l'IIy ВИХОВного

оформ­ ленням ігрових майдан­ чи:ків, порядком і затиш­ 'ком кімнат ,неЗЕичайнсю свіжістю і, я б сказала, казковістю. І це теж вихо­ пує в дітей органіЗОЕа­ ність, дисциплінованість,

С.

ЖЗ!К.

сыогоo господарства, -і ВИСОКО цінить їх і.ніціати:-

школа.

деле­

Руму'нії,

зарекомендували

досвід

жав».

середня

НДР,

Фінлтщії. Дуже сподоба­ лася

люєшся ЧlfС1'О'Юro,

почуття

побували

з

стухової,

тут

Партія .дНН·УС юнакам -і фесії , на вірність полю. дівчатам, які зв'язали Більшість з .них _ не CJJOIO долю з грандіозною ,новачки в сільському госпро,грамою розвитку сіль- подарстві. Трудовий га,рт

. . .. Руса:нів с ьна

гації

зару­

оста.ЯНlм

вателів М . Д . Зінов'євої, Г. Е. Фома ної , В. П. Па­

ництва.

ІІа вірність

наслідування » .

ча,с ом тут

руха­

захоп-

особливий

ПРОТИВНИRИ _РОЗРЯДКИ Б'ЮТЬ НА ЗВІР

u

l,атьКlВЩИ- життя 'вони

ни.

. ~_;,

Тільки

ферми МаРІЯ ЗаХЗJРІ.вна 1 вирощувати хліб, доїти Пильтяи. передовИ!ки СІЛЬ- КЮj)і в. ВО'Ни пройшли доб­

13ИПУСКНИІ!(ів шкіл с~ла.

КШ.. У РI:lНИ.~

а

ЮНІЮ'! ,краІни,

біжні.

А ще, КOJIiI ВХОДІІ!П на

також

зем­

Міжна,родного дня захидітей . Танцювали, осмислення дітьми по.чу­ сту з піднесенням того, пока·занorо. Добрими співали помічниками ви.;'(ователів про рідну країну, щасли·

Доброю Підмогою служить

l{ос1'РOl'l1СЬКОЇ області від- !( аснищв виявили ?ажан сказані на ХУІІІ з'їзді . У 'ня працювати у РІДНОМУ . ~на:ив. « .них у.же де- господарстві. Стільки ж ВЛКСМ: «... прац!Оваrrи H~

СЯТJ{И

міст

ються вперед. Шука­ ють, фаН1'азують, дерза­ ють·. Це 1 є nepeдумавою успіху. НИНіШНі 64 .вапу.с­ КНН;КИ Йду'Ть до ШКОЛИ добре підtorО'В:1Іe1fИМИ.

останнього

ділянках

у <,Теремки\} часто при,їздять ГОС1'із :різl'l'ИХ

риса

ПОШУk. тут не

місЦі,

розвиває

комплеКСі.

з них зібрано

нізатори.

.

молоч .но

в

на

KOltfEII1'AT01>A

на

му, що тут потрібні меха-

CГ~P ТОВЩJИШ Леонід С~И~У МРІЮ. обрати маliІлліч Брежнєв у СВОШ б" т ~ профеСІЮ . Щороку Т1'РОоМОВі на ХУІІІ з'їзді випускtНИКИ; , поП!<?внюю~ь ВЛНСМ, нагадавши про дружну СІМ 10 хШборобl'В

почин

адже

вони

звіСТку про молоде повненн'я . І не лише

випускники

шати своє село, рідну зе млю. І!а Я1(ій люди тво-І дир

розглядати

ства з радістю

вам,

ді­

цих питань

Ке'Р'івники

Ща ели в и х

стежиною до школи . І нині ПОЛOlВина з них піде

зокрема.

питання

дорослисХ,

з

неможливо

ЧИ1мало

діяльності, особ­

звичайно, розвитку

Кожне

ува­

несли перші

однією

тей .

в центрі

до свід<жості маленьких учНів нелег'Ко . А ініціа­ тива, 1'ворчість , пошук, фантаз-1я кожного вихова1'еля в якійсь мірі при­

і

розумовО!Му

З кожного

ТЕПЛИМ літнімсвітан- приходять гості: головний ком підуть вони зустрі- агроном Сергій Федосійочати сонце, зус трічати вич Марченко, секретЗJР перший де:нь НОВОГ·О жит- парткому Іва:н Павлович тя. Ух -- 4 L. Хто вони? Рябий, бригадир тра'кторКомсомольЦі. Діти тру- ної бригади Іван Гордій 0ді,вників радгосІТУ «Руса- вич Гулий, Герой СоціНівськиЙ» . алістичної Праці брига-

Десять

і,

про­

Звичайно.

трудової

раль.ному

ця

НJШішнього

блема була

патріотичному етичному,

стоять

КОЯОНКА

здобути

наlВИЧКИ

лі.

особлін~а

lІеВ1о.МНJfЯ Жодного дНя

змогу

відведених

Весь колектив дитс~дка

відзначає

тери1'ОРt.ю

'тут при­

й iH1'epha-ціональному

із

знайомство

на завод­

ську Дошку пошани, і Марії Микиті'ВНИ Тимохі­ ної реагують цілком сві­ домо на звеprrа'ння «Під­ готуйтесь до прогу ЛЯtНКИ» (тобто rnpибрати іграшки, обслужити себе), то це, звичайно, результат роз­ пючатої роботи.

роз­

приклад,

Моє

«TEp·EfltKA Х»

І якщО' вихова.нЦі групи Марії ГригоріВни Гон та­

обрану

ми. До речі , про педради . Це не звичайні збори, су­

одно­

го до семи років, вони вже вирішують досить серйозні завдання.

за, воду

в

робками до вивчення тієї чи іншої піднятої пробле­

Незважаючи на те, що їм всього-на-всього

педагоги

справу, варто було озна­ йомитися із матеріала1llИ

назву

МаІО1'Ь

і практичні

виступах на

ради

прези­

IJATO

дент C~~

.Дж.

Картер

та деяю IНШl лідери на­ товських 'Країн (але дале­

ко не всі) всемірного

й

заІ(ликали до нарощування

надалі

блоку, хідність

воєнної

моці

мотивуючи необтаких зусиль

СТdРИМ,

шаблонним

мі­

фом про «загрозу дЛЯ НАТО» з боку СРСР та інших

держав

Варшавсь­

кого договору. Ця без­ глузда. лровокаційна ба­ єчка

застосовується

су

з

виникнення

НАТО у ного

роЦі

1949

разу,

коли

ча­

блоку

кож­

потрібно

підхльоснутн гонку 'Озбро­ єнь.

Правда,

населення

хоцу дедалі ти

з

важче

пантелику :

За­

збива­

незважа­

ючи на всі хитрування ре­

акційної

пропаганди,

все

ясніше

хто

насправді

а го

хто

там

розуміють. хоче

миру,

готується до

різно­

роду

воєнних

Ulирокий резонанс

а'вантюр.

міжнародний викли.ка,в

запро­

понований СРСР. на спе­ ціальній сесії Генераль­ ної асамблеї ООН комп­ лекс по

радикальних

припиненню

заходів

гонки

оз­

броєнь і реальному роз­ зброєнню. Народи планети , в то­ ~IIY числі, безумовно , і ~ароди

країн

-

членів

НАТО хочуть жити в YMo.~ax міцного миру і надlИНОЇ безпеки. Е. БАБЕНКО, оглядач ТАРС.

3

стор.


20.45 7

СЕРЕДА,

ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА

8.00 8.35 8.55

Художній

ПРОГРАМА

лу :

«Та·

серія.

-К •• уб кіноподорожей •. Документальний телефільм етюди» . «т,еатр ПушкІна.. Пере­

дача

16.30 17.00 17.30 18.00 18.15

І.

. Робітнича гар ант І я москвичів» • Концерт ансамблю «Русь •. -Відгукніться, сурмачі!>. Новини. Мультфільм «РозповідІ старого

м.

Бровари.

Вулиця

Київська .

Фото М.

Семниога.

.РосіЙськиЙ

)9.10 19.20

РРФСР Р. Бобриньова. Тираж «Спортлото>. «АлкоголІзм.. Бесіда лІ­

Петровський Г.

І.

Вибрані

Художній

і промови. К, Політвида,в, 1978. Хоменко В. Про працю В . І. Лені­ на «Великий ПОЧИН1> , Про героїзм робітників у тилу. З приводу к,ому­ .ністичних суботників. К, Політвидав,

1977.

1977. Ленни В. И . КПСС о партийной и ,гоеудаРСl1вениой ДИСЦИПЛИlне. М.,

1977.

Политиздат,

Захаровнч И. С.,

Как

оформить

Мннаева

ПИOlНерский

издательство «Плак8.ІТ», Наш

І:.,

соціалістичний

Видавництво

М.,

лагерь,

1977. спосіб

життя.

ЦК ЛКСМУ

ЛОДЬ1> , 1977 р . НачаЛЬНЬІЙ курс

низма.

В. В.

научного

Политиздат,

Арсений гyJlыа..

.Мо­

комму­

ЗаВИJJяиська Л. І" ЗавИJJJШский І. Л. Догляд за психічно х.ворими у

1977.

Кант

М.

«Моло­

сім'ї .

депутатав .

«Мое.

рабочий»,

Стешенко Л. А., О

памmниках

1977.

Тенферов В. Д.

истории

и

КУЛЬТУРЬІ.

С'11Венного одежды.

М . , Юридическая литература, 1977. БесеДЬІ о воинской зтике. М., Изда­ тельство ДОСААФ СССР, 1977.

Жак Арно. чие.

М. ,

Американские

Прогресс,

образ

Политиздат ,

М.,

1977.

ическом . М., «ЗнаНИI:», 1977. Мир социализма в цифрах и фак­

1976.

М., Политиздат,

1977.

Купрни М. Л. ФИЗИlКа іВ 'сельском хозяйстве . М . , сПроооещение., 1977. Спра,вочник свекловода. М., «Рос­ сельхозиздат» . 1977. Полтев В. И., Нешатаева Е. В. Бо­ лезни и вредителн nчел. М . , <i:Kt>ЛОС», 1977.

1977.

Кнївське технічие УЧИJJИще

конструирования женсной М., СЛеІ1кая ННДУСТРИЯ1> ,

електрообладнання сільськогосподар­ ських машНlН І агрегатів. К, .Уро­ жай», 1977.

ВеретьоХіН А. Г. Механізатори По ­ котилови, К, «Урожай», 1977. ЖИВО11Новодческие комплексы. Ор­ ганизация труда, управление. М., «Роосельхозизда'т», 1977. Именем закона . М., «Молодан гвар­ дня».,

1976.·

.N!I 1

на базі МОТОЦИ1UIетного заводу

ОГОЛОШУЄ

прийом учиів на

9.25

колгоспу

18.00

Фільм-концерт

18.15

«Сільськогосподар с ь кий

К.

т.

грама

19.00

«Класнчнl

К.

т.

Телеог ЛАД.

ІнформацІйна

про­

«Вісті».

Кубок

СРСР з

фут-

16. 15

2

серІя.

Концерт

Державного

15.00 15.40 16.00 16.30

1978-1979

залах..

17.00

Мистецтво

«Роби

з

нами,

Японії .

роби,

краще

як

нас».

18.00

Новинн. 18.15.У кожному

малюнку

-

сонце».

С. Прокоф'єв. Музика до балету «Ромео І Джуль­ Етта».

18.55 19.25

«Кнзилкум31ОІ

Музична

21 .00 21.00

комплекс­ сІм'я ••

програма .

nlн)

19.50

-

ний розвиток •• « Разом дружна

(Тал-

.

Художній телефільм «Та. лант' . 3 серІя . Програма. «Час' . 12-е Всесоюзне ПушКінське СВЯТО поезії в селі

Строк навчання в теХіНічному училищі на базі

на ба.зі

8

10

масів

-

слюсарних

10

місяців,

класів-2 роки.

Учні можуть однора,зово із спеціальністю одержати право ВОДія м-ото-

.

цикла.

В училище приймаються юнаки та дLвчата з освітою

8-10

звільнені з ла.в Радянської Армії. Учні училшца забеЗJreЧУЮТЬСЯ

класів та стипен­

дією: на базі 8 КЛЗJCів , держза.безпечення, на базі 10 . кла<:ів - 75 крб. Відмінника навчання одержують підвищену стипендію на 25 %. .кРІМ того, учні одержують ВИlПлати 33% за роботи, ВНJКоиа.ні ними в процесі

виробничого навчання на виробництві і в учбових майстернях . Особи, які 3aJкtнчили навча.ння в техніЧНому училищі на Вї\цМ.tЮЮ, за­ РaJЮВУЮТЬСЯ в ВУЗ поза конкурсом, на НЗlвчакня без відриву ВІД ВИРОО­ ництва , при одержаННі позитИ1ВНИХ ОфНОН""1На ВСТУІІНИ!Х екзаменах, а.. при вступі на денне віДДілен-ня вони приймаються без стажу оБОВ'Я'ЗКОВОl ро­

боти після 3ЗJКінчєНJНЯ училища. Час навчаlНИЯ в училищі зараховується в безперервний

тру довий

стаж.

Для вступу 'в училище до заяви на ім'я директора додаються такі доку-

менти:

1. Документ про освіту. 2. СВіДОЦТВО про народження. 3. Довідка з місця прожнвання 1 місця роботв батьків. 4. Довідка про став здоров'я (форма 286, для юиaIdв форма 25-Ю). 5. Характеристика зі ШКОJJН. 6. в фотокарточок 3х4.

Заяви приймаються з 9 до 17 годШlИ. Адреса училища: :м. Київ, ,вул . До­

1. 14, 15 або тролейбусами N2 16, 19, 23, 21' до зу­ «Моroцикле'I1НИlЙ заВОДJ>. Телефон: 79-98-25.

рогожицька,

6.

Технічне училшце N~

!хати трамваями .NQ

пинни

ко­

«Жов­ ДонеччинІ.. Пе~

4.

К. т. «Квітуче дерево дружби. . Дні літератури письменників Алтайського краю в Українській РСР.

К.

т.

/нфермаційна

грама

про­

«ВІсті».

К. т. Чемпіонат світу з футболу: збірна Голландії -збірна Перу. (Аргентіна) .

20.30 20.45

Маленький концерт. К. т. «На добраніч,

Програма «Час•. (М.). Художній фільм .Мlстер Ікс. . По За1<інченнl к. т. Новннн . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 18.15 Ф . Шуберт _ СимфонІя .N"t 9. Виконує заслуженнй симфонlчннlі оркестр Ук­ раїнського телебаченн. І радіо. 19.10 КІнопрограма. 2Q.00 «Київщина •. 20.30 Вечірня казка. М.). 20.45 Телеогляд «Народна твор­ чість.. (М.). 21 .30 ХудожнІй фільм «Людина з lншоі СТОРОНИ'. (М.). 23 .00 ДовІдкова служба.

21.00 21.30

Редактор

Є.

ФЕДЛИ.

Броварському внробннчому

Броварському ремонтно-механічному заводу

на

ПОСТійиу роботу І]ОТРІБНІ: токарі, СJJЮсарі,

начальннк відділу матеріально . технічного постачання і збуту, иачальник ОМТС, заступ­ ник головного бухгалтера, механік транспорт­ ного цеху, оббивачІ м'якнх меблів, столярн, токарІ по дереву, верстатникн, водії, мулярі, монтажннки, теслl, бетонярі, такелажннки, електрнкн,

вантажннкн.

Звертатися

вули­

rха1:И

Адміністрація.

.NQNQ ки

«БроварнмеБЛі» постачання ,

3alСТУllНИJ{

заступник

головного

автобу,сами до 'зупин­

120, 41

«РИ:::! » .

лювальній станції

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: постачання,

адре-

Броварській міській інформаційно - обчис­

Броварському виробничому об'єднанию

начальник

за

со}() : м. Бровари, ре­ монт,но-механ і ч:ний за­ ВОД, відд іл надрів.

різноробочІ.

Звертатися за адресою: м. Бровари, ця Залізнична, 5, відділ кадрів.

р'1·

ТИ!».

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

начальни­

бухгалте­

інженерн - програ­ місти, старші іиженери програмістн, інженери - електрон­

ра, завідуючі ,складами готової продукЦії і 'І'ехніЧНJ-f-Х матеріалів, нача.льник відділу капі­ тального будівництва, 'ВИlКоироб ,pemohrno-БУДі­ вельної дільниці, tнженери по праЦі, інжене­ ри у відділ охорони І1раці , юристи, еконо­ місти, інженери-конструктори, слюсарі по за­ точуванню інструмента 4-го і 6-го розрядів, токарі по металу, roчИ!ль;ники пилок, верстат­ ники деревооброблювальних -верстатів, столя­ ри, електрики 4-го і в-го розрядів .

никн,

старші

інженери­

електронникн

боти

для

на машину

ро­

ЕВМ

.N'2 5010.

Адміністрація.

Звертатися за <l!дресою: м . Бровари, вул . Кутузова, 61. rхати автобусом до зупинки «Торгмаш ».

Спецjаліз,ований треет «Теплицемонтаж » запро­ шує НА

ПОСТlИНУ РОБОТУ: старших інжеиерів, інженерів будівельників, бухгалтера - ревізора, бухгалтера - касира,

токарів, фрезерувалЬНИКіВ, СJJЮсарів-ремовтників, cmocapib-lІІструмеи­ тальинків, СJJЮсарів механоскладальних робіТ, електромонтерів по експлу­

1

портрет

колгоспу

на

19.00

Адміністрація.

атації промислових електроустановок, контролерів верстатних

ОлlАнн-

деревообробному об ' єднанию

навчальний рік

робіт.

сСоціальни'й

18.30

ор­

Документальні фlльмн. «РllІ.на природа'. .Винахlдннк>. «По музеях і виставочних

фізико-

школа.

Галина

ченко.

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

ка

Співає

17.00

мрії •.

«Та­

«Мелодії

Республіканська математична

редача

пова .

•.

тиждень».

18.30

Пе­

Фі.1ьм-концерт

16.45

17.30

телефільм

Кіровоградської М . Пампущен­

кохання» .

тень.

кестру росІйських народ­ ннх Інструментів ім. Осн­

ко­

«Жов­

10.30

лектнву

Розмова про вибір профе­ ХУlІ.ожніЙ

П.

ка.

служба .

ПРОГРАМА ЦТ Програма «Час'. Гімнастика . « БІля порога твоєї

лант'.

10.35

18.30

тень> на ДонеччiUi.l... реll.ача 3.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Бас Г. Г., Ковтун П. Л., Пlдпа.лиЙ І. Ф. Буду механізатором. К, .Ра.­ дянсьна шнола1> , 1977. ОJJlйшш В. С. Елек1'РOnРИВОД

жизни и

Волкогонов Д. Ю. О героях и геро­

тах,

«Здоров'я. ,

заводу.

К. Т. «Пlсня-78 •. «Соціальний портрет лективу

(М.).

України •• Героя Со­

-Золоті Зірки Кінонарнс про

району uбластl

Правила ЖОРОJЮЮГО движения . Из­ данне 10-е. К, cTexнi~a», 1978.

рабо­

' ВОПРОСЬІ идеологической раБОТЬІ,

11.00 17.30

Ре­

(Аргенті­

сії .

1977.

1977.

Социалистичеокий

К,

ТЕХНІКА БурJIЯНД В. А., Грибанов Ю. И. Радиолюбительские КОНСТРУКЦИИ. М., «ЕнеРГИЯ1>, 1977. черемиыx А.. И. основы художе­

дая гва,рдия», 1977. Манукян Ж. А. ЗаБОТЬІ МОЛОДЬІХ

припортового

дуети

Митрюшкни К. П., Шапошников Л. К. «Человек и природа,>, М . , «Знание», 1977. МЕДИЦИНА Романеико А. Ю. Охорона здоров'я справа всенародна. К, «Здо­ ров'я», 1977. Дем'JIИIOК Д. Г. Перша медична до­ помога в полі і ,на фермі. К, «Здо­ ров'Я1>, 1977.

8.00 8.35 8.55

УТ

Григорlвського

3

•.

До_lдкова

мн, роби (НДР).

10.00 - К. т. Новини. 10.15 «НапередоднІ пуску..

ОБЛАСТЬ

Франції.

По закін'

ціалістичної ПрацІ брига­ дира тракторної бригади ко .1Госпу «Зоря комуніз­ МУ" Новоархангельського

ЧЕТВЕР, 8 ЧЕРВНЯ

«Та_

серІя.

ни.

портаж

10.1 5

орБІта ' .

Вечірня казка. (М.). Концерт камерl'ОГО орк,,стру Литовської РСР. (Вільнюс). (М . ). Художній телефІльм «Тка_ лІ

22.35

артистка

телефільм

2

ПРОГРАМА

Украинско-рус-ский и РУССКО - ук­ раинснИ'Й фра'зеологический словарь. К, «Радянсьна ШJюла1> , 1978. ПРИРОДОЗНАВСТВО І МАТЕМАТИКА Шкловский И. С. ЗвеЗДЬІ, их рож­ дение, жизнь и смерть. М., «Наука»,

21 .30

СпІ-

Програма «Час •. ЧемпІонат свІту з футболу: збірна БразІлії збірна Іспанії. (АргентІ­ на) . По закІнченнІ нови­

21.00 21 .30

МОВОЗНАВСТВО

статті

заслужена

лант> .

До Броварської централізованої бібліотечної системи надійшли: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛІТЕРАТУРА

романс>.

НА

на).

20.30 20.45

каря.

19.50

КНИГОЛЮБІВ

ДЛЯ

•.

18.35

ває

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

моряка

-

ченні НОВИНН. ПРОГРАМА УТ 10.00 К . т. Новини.

світу з футбо­ збіРJ;lа Аргентіни -

збірна

«Північні

15.45

;";;;, alt.'~BC}.KCM Y.

-НОВИНИ.

телефільм

І

ти! • . Програма «Час • . (М.) . К . т . Художній ф І льм «Ві­ .трогонка» . Ло закінченні

18.30 • Кнївська 19,00 ЧемпІонат

зірка» .

лант>.

10.35 15.00

ЦТ

Програма « Чао. Гімнастика . МультфІльми • ВІННі-Пух і день турбот> , .Кріт і зелена

9.25

21 .00 21 .30

болу : ~Д;lПамо > О<ИЇ!l). "ЗенІт •. К. т. «На добраніч, ді­

ПересувнІй механізованій колоні .N'2 тресту «Кнївспецсільгоспмовтаж~

5

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: СJJЮсарі-монтажникн ,

саитехнікн, СJJЮсарІ-

3-5 розрядів; газоелектрозварннки 3-6 розрядів,

секретаря

електромонтажникн

опла­

та відрядна.

Виплачується компенса.ція в розмірі 2030 процентів за роз'їзний характер робіТ. З:вертати.ся за адресою: ПРОВУЛОJ\ Ради.с­ TЇfВ , 3 (зупинка автобусів NQNQ 121 , 3 , «Шлях­ ВіДдіЛ»).

Адміністрація.

II II II II II II

Броварській спецІалізованІй

пересувній

друкарку,

технолога,

головного

енергетика,

заступника

----------------------------------~ .N!I 580

-

головного

головного

бух гал тер а Спмк. (с. Княжичі). 3 be-рт а тиlС Я за а,д ресою: м. Бровари, вул . Жда· нов а, 2, н'л. 19-1-94. Адміністрація.

механіЗОl>зній

колоиі

тресту .УкрелеваТОРМJJИИмонтаж» НА ПОСТІПНУ РОБОТУ

ПОТРІБНІ:

головний буxrалтер, секретар-друкарка, електромонтажникн 3-6 розрядів, слюсарі,моитажникн 3-6 розрядів, сантехнікн 3-6 роз­ рядів, бляхарі з-в розрядів, газоелектрозварники 3-6 розрядІв,

Звертатися за адресою : м. Бровари, вул . Машинобудівна, 16,спеціа­ лі:ювана пересувна механізована колона N~ 580, відділ кадрів. rхати автобусами NQ.NQ 121, 3 до зупинки «Торгмаш » і автобусом N2 6 до зупинки ПДБП-2. Адміliістрація.

!

r~g#~lс~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~I"~4~·G#~~~.-,~~~~ ~#~~~~~#~,~~~~,~~~~~~-~~~~~~~~

j

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. -

оргн Броварского горlФма

J(оммуннстической партнн

УКРВИНЬІ,

народнЬІХ

депутатов

С оветов

Газета

ВЬІходит

на

городского н районного К невско Й о б ластн .

украннском

ЯЗЬІке .

І

НАША 'ДРЕСЛ: к.

вул_

255020, БРОВАРИ . КИЇВСЬК.J.

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3·82; заступника редактора - 19-4-47; відпов l дальиого секретаря , відді л у сільс ького господарспа . кореспон" . . . ден та МІсцевого раДІОмовлення 19-3-18; ВІДДІЛІВ промисловості, масової роботи. фотокореспондента 19-4-67.

Газета виходить

У , вІвторок. сеllбот~ДУ' і су у. Обсяг 0,5 формату газети «Правда • • п ятницю

#QС"~~~~~~~~~,~~~~~,~",,~~~~~~,#~q~,,,~~~~~-~~I~'~'~~~~~,~~~~~,~~,,#'·'~~~I-~~'~~~~~

~Q1J.eкc 61964.

Броварсь~а друкарня КИ:ЇlВСького облупра.в.rriШlЯ 11 СІІІравах 'ВlЩавпицтв, поліграфії

і книжкової торгівлі, вул. Киїоська, 154.

Зам . 2816-11.360.

87 номер 1978 рік  

87 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you