Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯ!

РІК ВИДАННR

29-11 •

.Ni 81' (2781) ЧЕТВЕР

25 липня

1968 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ Т!»УДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Вимпели на комбайнах

УСПІХ НАРОДНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАІНИ

Радісною подією д.1я хлі­

змагання

за

дострокове

,виконання

завдаtІь

п'ятщ>іЧІного плану, добились у першом,упівріччі

poRy нових

1968

успіхів у розвитку економію~ ~публіки

підвищенНі

ншттєвоrо рі•вня народу.

це

npo

гово­

План першого півріччя

по

товаро­

обсягу •реалізованої

продукції і випусну біш.шості найважливtших ви­ дів про:v~ислових внроб~в перевинонано. Прирі·ст ви­ робницт.ва порLвняно з вtдповLдним періодом мину­

лого року становив 9 гrроцентіІв, обсяг реалі•зованої продукції зріс на 10 процентів. До НІ!нця першого Пі•вріччя на нову систему пла­ нування

2,6 дає

і

економічного

стимулюваНІня

переведено

Тепер

всієї

промислової

продунції

зііирання о:зюшх

Сере,~

визначились

Поперед-

Іванnвич Бnбко,

цює :1 сином ~fІшша

.....

проценти, прибутку

В над

перевинонано.

народне гоопе>дареnво УРСР :впроваджено по­ 280 тисяч винаході•в 1 ІРаціоналізаторсьиих про­

позицій. що дає близЬІко ~40 м4льйоні·в карбованців

онономії в розрахуrНІ~у ·:на рік.

нано.

В усіх областях рооп~бліии колгоопи і успішно провСІ<дять збирання врожаю

радгоспи зернових

культур, косовицю сіна, за.готі:влю ,кормів. стерні і оранку nід о:зимі.

лущення

У минулому півріччі за рахунон держооних цен­

тралізованих напіталь·них вкладень введено в дію нові осноІШі фонди ·загальною вартістю понад 1,4 :-.tіль~рда карбов.анці!В, або на 16 nроцентів більше, ніж за вlдпов1дний період минулого року. Проду.ктивн1еть праці в бу~вниц11ві зросла порів­ няно. з першим пі,вріччям 1967 року на 5 про­ центів.

ПіврІчний ШІан роздрібного товарообороту вико­ на'l!о на 101 процент. У великому обсягу здійснювалось будівництво

житлових будинкLв і

об'єктів

культ~рно-побутовоrо

призначення.

Дал~:>шого

розвит.ну

набули

народна освіта.

уна і культура.

на­

шофери

Ф. ЗАРУДНИй,

1

району станом на

спілки.

22

1968

липня

...

року

(в проrцен"Гах .до плану)

Назви

~~>.

;:::r.J><

"оо

« г.огол:івськІ!ІЙ» «Л.ітКіІВСЬКИЙ» Пух:;всЬІКmй мемПТЗІХОр6Піj)ОД'~КЮр

Се'о!І!ІПQЛІІ'ІЇІІІІська <<За:ворИіЦІ>КИЙ» Богда.ніБська « Великод.wмерськІ!ІЙ» По району

о :о;"'

о.:Ї

"'о"

""' '""' о."'

м:ж:с

~·о;

ьо:r о.., о

~~~

-оо

Ct;o.

"'""

Оо:х

97,8 97,4 96,2 86,7 8!,1 78,9 77,2 75,3

83,1 53,0 71,0 93,0 96,5 100,0 97,1 76,7

75,9 75,3 67,2 29,8 48,2 31,1 3!,8 79,9

69,5 69,0 69,0

68,8 83,8 82,5

36,4 58,4 37,5

19,4 14,3

68,8 66,0 65,4 63,1 49,7 74,0

100,0 75,4

36,7 35,8 33,3 33,! 49,8 49,1

4,1 15,9 18,2 12,6 15,8 12,7

78,і

77,4 100,0 81,4

5ІЛЬШЕ

n

В Кремлі липня відбул·ося засідання постійної Комісії п~ народній освіті,

15,9 6,0 14,2 10,7 18,9

,нетьrя

«Т-74» нормі

гекта·ра.

КОООІВіЩЯ

•ЯіРИХ

КУЛЬ11Jlр.

Од,нак на ж.нив.ах :не екІ)J'ізь ОJ11jJ'аІВи йдуть добре. Якби абирання оrзимих було орт·аніоова.но в у<сіх rосподар­

СТ'І!ІіХ тз<К, ;ик в ІРЩіІІ"ОЮПаrл «>Р.уса:ніІtк:ьRіий», <<Требухів­ сьюий>-' ТЗ деЯКИХ ЇІНІШИ1Х, ТО З JJ!Ї€IO Іj}'О'бОТОЮ МОJІ(;Н·З

бу.ло б у.же вІПора.тися. Але в •pa~roonax <~Великоед:ИІмер­ ськJІЙ», <<ЗmщрІщький», Бог.,щЗІНІЇІНІСЬІК~й. Семиіїю,т.ківrській !ПТаtХОфабр.JШ;:аІХ ТЗ• іrНШИХ І\ОІСІПОДЗі!JІСІ11ВЗХ ЇЇ ЧОіІІ.УСЬ ЗВО-

23,2 9,3

-

.1:1\іа.ЮТЬ.

У ОЗІГаТЬОХ ГОСПОідЗ•J)'СТІВЗХ раіЙ;ОІНІУ ,не дбаЮТЬ ПрО КО.\1 · плексне провещеrиrя збwральних робі:т. Дуже rПО.\І.ітне Іві~rстаІВаІНІН·Я на сюир''Г)'і!ЗІНІ!fЇ roono.:\lи, ора;нці грунт·v пі ~ ози'-Іі, Л)1Щенн~ стер·ні. До речі, стерНІі ЗЛ'Ущеоо ті.1ьюt 16,2 щюцен111а до П\JJЗJHy, а ІВ Ка<Ли11і, Пу~іІвці, Р.удаІІі, Ру­ сЗІнові ДО І~ЇЄЇ rробо·11и ще Й :Не 'ПР·ІІ!С11УІПЗ.ПИ. Отже, 11ре.ба повсюди приСІКорити збwранrН·Я

,вр·ожаю, 'о!Обілі:зувати •ВС[ СИ.1И і За1 СОІОІІ ИЗ• бороть·бу З ВТРЗ:ТЗ•.\11\

Х.1·Їба і КЩJ;\ІЇВ.

УВАГИ

Здійснюючи

них 11рающюм гектарів при

Г•оmнщарс11Ва району ІВСrуl!ІИJІІИ в завершm~ьиrу ·стадію збираІНІНя овНІмих колооовИІХ та ro.poxy. Че1рез Ю.тька .зrнjв uя .робота ІПОВІJІіrстю заІВершитьсf!, їювсющи розгор­

КУЛЬТУРІ

шення культурного обс.1угонування насе.ІJення в сільській місцевості.

науці і культури Ради На-

озимину, кожен з за зміну 9-10

6,9

g<(

" :,; '"0"'

"'"'"

u"''«Рус аrні,вський"& <<Требух;ІВСЬКИЙ» <<Зоря» <<Л,lОІС'КіІВrСЬІNИЙ» 1\tен.і Щор•са Ка.т•ttтrянська «Кршси.ті·&сьюtй» «Бобрицький» Ру .:{оНЯІНСЬКИЙ плем-

"'"'"

"""'

о=

госпо;:tарств

о

'"

·о ~(.) "о

х

лю піД виорює

С СІ ,"('-

~

!-

намолочує по

30-31 тонні зерна. СЛІПЧЕНКО ВасиJІь Якимович комбайнер .радгоопу Імені Н~рова. Но?ІІбайном «СК-4» намолотив 146 тонн ЗЕ!fрна пшениЦі­ по 20 центнер~в з :кожного гвнтара. пильтяи Петро Іванович, пильтяи Іван Арсенійович т,рактористи радгоспу <<Русанівський•. Готуючи ріл­

ЗВЕДЕННЯ

лт а:vовшвюд

Колгоспи І радгоспи реслубmки в ЦЬО'<~У році ор­ ганізовано І в більш ранні строни провели весняні польові роботи. Прийнятий гооподарст.вами план ярої с~вби. внлючаючи пересJв озимих, пе,реІВико­

зерна

СТРОКАЧ ЯкІв Іванович комбайнер радгос!fу <<Плоскі.всьиий•. Комбайном <<СК4» намолочує щодня по 30-31 тоІНні зерна. КРИСАНОВ ВасиJІь Ха}ВІтоновнч комбайнер радгоспу імені НііІрQва. Комбайном <<СК-4>> збирає щqдня по 15-16 гекта~рів хліба

пе­

голова фабкому проф­

Васильович Бo{JJ;o_

ліки.

ству і по промисловості

на

Федорович Бобко, J:енис Ро~tаненко, Михайло Ан,1ріііович БoiJJ;o та інші.

Фео,~осій

.1ому і виробництву більшості найважли;віших видіrв про:-.шслової продукції виконали воі області респуб­

в

тру,~яться

про хід збиральних робіт в Р'адгоспах і птахофабриках

4 цроценти. П.1ан першого півріччя по обсягу реалізації в ці­

Продунтивність працQ в промисловості зрос.1а

иого змагання на збиравві врожаю та иа підготовцІ

намолотили

~~..,....."...."...."."..~_..,....,.."....,....,...,....,..,....".".,.

ресnуб­

першому півріччі JІОІРівняно з відповdrдним пе:ріодом минулого рсшу на 5,7 процента, на підприємствах. які працювали в нових умовах. на 6.6 процента. П.1ан прибу'Гку в цілому по народному господар­

і

x.1iua

ревf:':Іенні

ЯІ\ИЙ пра­

на

-

грунту під озимІ:

Фе,~оро~І, та

.1іІШ і більш яи 53 проценти црибутrку. Шдприєм­ ства, які 'працювали в нових умовах, перевикона.1и підвищені піврічні п.щни реалізації продуК'Ції на

3

ііі.lЬШІ~

Андрііі

з~агання.

йдуть

иа районну Дошку пошавв передовики соціаJІІстнч­

Добре

пrредовиfіи

соціалістичного

пошани

пе.lи, ЯІ\ символ трудової с.1ави. Вони сІ\оспли най­ :!!'рна.

комбайнерів

р.

2 коп.

За подавням партІйвих, профспіJІкових організа­ цій та дирекцій радгоспів і птахофабрик заносяться

rься перехі,~ні червоні вим­

:~ нетерпін­

JОО.'!осових наіі.1ижається до

кіНІ\Я.

тисячі промислових підnриємств, на які ІІІрипа­ половина

rx

НЯ~І чекали )Іеханізатори.

і

риться в повідомленні Цен11рального статистичного управління УРСР. Першу половину п'ятцріч·ки за­ Бершено ~пішно. Розвиток ЯСІІродного господарства респуб.ліни за 2,5 poiOf ,п'ятирічки по основних по­ казниках загальному обсягу ІJІромислового ви­ робництва, товарообороту, всіх видіІв транспорту, ре~льних доходах населення, ро:}Дрібному обороту перевищу.вав планові За!Вда•ння.

БоrданівсЬІ;ої пта­ хофабрики був початок ~а­

сових жнив.

Дошка

На агрегатах цих досвідче­ них 'Іеханізаторів красую­

ііороuів

т,рудящі Уи,раїни, шцроно розгорнуівши соціаліс­ тичне

Ціна

велику роботу по поліпшеншо культурного обслуговування населення в

ріше н н я

сільській місцевості. Щоро-

ціональооетей Верховної ХХІІІ з'їзду КПРС і березРади СРСР. невоrо (1965) Пленуму ЦК Комісія заСJІухала допо- КПРС, радянські, паrртійні відь міністра культури СРСР та громадські .організації

ку сіл~:>ські клуби відвідують 1,5 мільйона чоловік. Т~пер на селі 330 тисяч культурно-освітніх закла-

СЕЛА мітила Комісія, в галузі кудьтурного обс.1уговуван· ня є rерйозні недоліки.

Для їх усунення прийнято ряд конкретних реко~tендацій Держпланові СРСР, Радам Міністрів союзних рес!l'Ублік, міністерствам.

(РАТАУ). К. О. Фурцевої про поліп- заклади куіІьтури ведуть дів. В той же час, як ВІД(ТАРС). 6JIIШUIIШDIIDUШIIIDniiiUIIIIIIIIIUiumuІШDIUIIIIiUIIUIIIIIIIIDJDDIIIUIIIIIIШIIIIIIIIIUIIIШШ'IIUUUIIUUUIIIIIUIIIIIIIIIUUUIIUIUIIIНDUIШIUDIIIIIIIIUШIIШI

у

V

РВИКОМІ

КП

у

а··

Бюро райкому КП України і виконком раJ&Qнної Ради депутатів трудящих цими

J(}Іями підвели підсумки соціалістичного змагання сероед колективів підпри€мств,

будівельнИх організацій, транспорту

валенко, секретар парткому

€. о. Харла·

Кр ІНИ Та раИВИКОНКОМІ ~=~к~~~~~. з:::;:с~р ?о~~~~~;:ськ~і о~~ _ ... •

і зв'я­

зку, торгівлі та побуту району. Готуючи гідну зустріч 50-річчю Комуністичної пар­

тії України та 100-річчю з дня народження В. І. ·Леніна, колективи заводів і фабрик,

будов, транспорту і зв'язку достр'Оково ви­ конали піврічний план по загальному об­ сягу виробництва і виробили понад план продукції на суму 1069 тисяч карбован­ uів. План по реалізації продукції викона­ ний на 103,9 процента. Обсяг промислово­ гІ> '))Іробництва порівняно з відповідним

пІ!ріедом минулого року збільшився на

процент. Продуктивність праці зросла 24,8 nроцента.

41

на

Найкращих успіхів у вико.нанні .соціалі­

V

лово• продукцІІ викона.нии на та,

\JO

_105,5 процеJІпр'ІЩІ 1на 105,7

продуктивносТІ

1

~анізації О. М. Попельнюк), присудивши ному ПЕРШЕ місце з врученням перехід­ ного

Червоного пр•апора райкому

процента. Хороші наслідки праці одержали

раїни та райвиконкому.

верхньщо

ЗдВОДУ

колективи шиноремонтного заводу, фабри~и дитячого

торговельного дартного ко

Се

трикотажу,

заводІв

машинобудування, б

нестан-

~унального. 0 ладнання.

. ре~;~- бущвельних . шдпри€мств

на~кра-

ЩІ .УсПІхи ..мають робІтники. пересувноІ ме-

ханJзованоJ колони

.Ni1 3,

ЯКІ виконали дер-

жавний план по ~агальному обсягу будівельних робіт на 124,1 процента, в тому числі власними силами - на 112 3 процента.

'

Серед транспортних організацій та підприємств зв'язку високих показників досяг

колектив залізничної станції Бобрик, який

виконав план другого кварталу по навантаженню і р'Озвантаженню вагонів на 116 процентів. Серед підприємств торгівлі та побуту високих показників добився колектив Броварського побуткомбіна ту.

стичних зобов'язань в другому кварталі та першому півріччі третього року п'ятиріч­ ки серед промислових підпри€мств добився колектив заводу Обговоривши підсумки порошкової металургії, соціалістичного який забезпечив виконання державного змагання за другий квартал і перше півплану по випуску валової продукції річчя 1968 року, бюро райкому КП Укр•аїни на 104,2 процента, по продуктивності пра­ та виконком районної Ради депутатів труІ\і-на 110,6 процента, реалізації виготовле­ дящих постановили: ної продукції tta 108,6 процента. визнати переможцем у соціалістичному Добрі показники в роботі мае також ко­ змаганні серед промислових підприємств лектив заводу електротехнічних виробів, .району КОЛЕКТИВ ЗАВОДУ ПОРОШКОде план дpyroro кварталу по випуску ваВОІ МЕТАЛУРГІІ (директор А. М. Ко-

ДРУГЕ місце

БІВ

присудити

( директор

голова

КОЛЕКТИВУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ в

. І.

партійної організації

п

КП Ук­

лесконос,

М. К.

ВИРОсекретар

Уляницький,

завкому В. Ю. Хильков, секретар

комсомольської організації В

.

·

М

·

Усе.нко).

ТРЕТ€ МІСце присудити КОЛЕКТИВУ ШИНОРЕМОНТНОГО ЗАВО..ІJ:~ (~иректор П. С. Щербак, секретар партІиноІ органІ­

зацЦ

П.

Г.

Печевський, голова

завкому

В_ в·.. Ва~енко, секретар комсомольської оргаюзац11 С. С. Соколов). Переможцем у соціалістичному змаганні

серед будівельних організацій району виз­ нати КОЛЕКТИВ ПЕРЕСУВНОІ МЕХА­

НІЗОВАНОІ КОЛОНИ .Nil 3 (начальник М. А. Гуревич, секретар парторганізації М. В. Воронцов, голова місцевкому О. І. Якубовський, секретар комсомольської ор­

ган~заці! Л. :М. д_ика) і вручити йому пе­ рехщ_нии ЧерВ;?нии прапор райкому КП Укр·аtни та раивиконкому. Переможцем у соціалістичному

змаган-

ні серед працівників транспорту і зв'язку визнати КОЛЕКТИВ ЗАЛІЗНИЧНОІ

СТАНЦІJ БОБРИК (начальник М. Д. Ра­ коїд, секретар парто!J'Ганізації П. І. Іва­ нов, голова місцевкому А. І. Ненько)

вручи·ти йому перехідний Червоний прапор

райкому КП України та райвиконкому. ПЕРШЕ місце серед колективів підпри· €мств торгівлі і побуту присудИти КОЛЕК­ ТИВУ РАНПОБУТКОМБІНАТУ (дирек­ тор В. О. Ковбасинський, секретар парт­ організації Д. М. Кривенко, голова міс­

uевкому О. І. Зозуля, секретар комсомоль· ської організації Н. К. Чубаревська) і вручити

йому перехідний

Чер•воииА

прапор

райкому КП України. та райвиконкому. Відзначити хорошу роботу колективів

ЗАВОДІВ НЕСТАНДАРТНОГО КОМУНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ, ТОРГОВЕЛЬНОГО МАШИНОБУДУ В АН НЯ, ФАБРИКИ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ, БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖ­ НОГО УПРАВЛfННЯ «УКООПГОЛОВ­ ПОСТАЧ,., ПЕРЕСУВНОГО ПОСТІННО­

ДІЮЧОГО БУДПОІЗДУ

€МСТВА ЗВ'ЯЗКУ.

За високі показники

.Ni1 2, праці в

ПІДПРИ­

другому

кварталі і першому півріччі на раісжну До­

шку пошани занесено кращих

виробнични­

ків з промислових підприємств, будівель­ ких організаціі, транспорту, зв'язку, тор­ rівя.і і побуту.

Бюро райкому КП України і виконком районної Ради депутатів трудящих вважа­ ють,

що

виробничі

колективи

підпрвемств

району докладуть всіх зусиль, щоб но

завершити

виконаин~

державних

ycnlw-· ПJІа­

ні.в і соціалістичних зобов'язань третього року п'ятирічки. Це буде практич.ннА вклад

у_ здійснения величних рішень ХХІІІ з'їзду КПРС та' ХХІІІ з'їзду КП України.


=====СТОРІНКА

ГPOJJJAЛC ЬКОГО ВІД Л IJ/Y ІН K/Jl=======

ВИХОВАННЯ в ПРАЦІ

АКТИВНО ГОТУВАТИСЬ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ляють належну увагу. По народногооподарс ькому пюІ­

Учительський з'їзд, що недавно відбувся в МосІ\ві, розв'язання по-діловому і всебічно обговорив шляхи

ну неоn:хідно набрати до дев'ятих класів

:швдань, що етоять на сучасному етапі перед органами

тобто п·отрі6но ще добрати

народної освіти. Школи тепер зобов'JІзані визначити завдань, своє конкретне мkце у виконанні величних поставлених перед ними Комуністичною партією. Поряд з розв'язанням ряду перспе-1\тивних питань невідюІадного рішення вимагають пита·ння підготовки

Мало займаються цим питанням диреБтори восьми­ проводять річних шкіл. Педколективи не достатньо

до нового навчального -року.

В районі з Божним дне~! усе більшого розмаху набу­ ває соціалістичне змагання за своєчасну і якісну під­ готов.-у шкіл і дошкі.'ІЬних заБлад ів до нового навчаль­

ного року. Приділена в,елика увага ви.-онанню· загадь­ на ноrо обов'яз.-ового восьмирічного навчання, взято об.1ік дітеіі і під.1ітків віком від 7-16 років, прово­ диться робота по набору учнів до ІХ-Х-х класів серед­ ніх шr;іл. У всіх масових школах створено фонди вce­

ofly•ry

на сущ-

Барбова.нців.

S500

:~о першого серпня цього року буде повністю закін­ чено ремонт шкільних приміщень, дитячих садків та 11 G нав­ !\ВартИ)> учителів. В шБолах організовано чальних кабінетів, -1G :~~айстерень, які :шачно поповне-­ ні устаткуванням та унаочнення~' за рахунок держав­

допомоги та них асигнувань, саморобНІ)ГО щшлц;rя шефських організацій, при всіх ІІ t,СЬМЩІіЧНІІХ і сере,І­ ніх шІ\олах обладнуються спортивні та географічні !ІІаЙ­ данчИ І\И. Підручники, які надійшли в район , на,,сила­ ються в школи і продаються учням.

Під час літніх канікул оздоровляються в піонерських таборах, дитячих майданчиках, таборах праці і відпо­ чинку, туристсьІ\ИХ походах понад 5350 учнів. Більшість шкіл вже повністю завезла

паливо

шкіл і вчителів. Добре йде підготовка до нового

снення середньої

передумов

яке

про виховну ·роботу з випусБниками та їх батькюш важ.lИвість адобуття кожним восьмиБдасtІИБО~І заrа.lь­ ві .\ заяв ної сере;:щьої освіти . Нцто ма.ІJо поступа є вос ьмикласюшів щю бажання вчитись у ІХ- Х к.1асах Ш:rочківсь~>оі , Світильнівськоі, від шюіл середніх

ІІрасилів­ Ка.ІJитянсьБоі , Плосківсм;оі, ГоголівсьБоі, Gайдуже ськоі, Бобрицької восьмирічних ШІ\іЛ . Таке ставпення окремих Берівників ШІ\іл може приІ'Іести дn НеВИІ\ОНаННЯ нарО,\Н()ГО СП ОДарСЬКОГО П.lаНу )'ЧНіВСЬПІХ контингентів дев'ятих класів середніх ншіл.

Зара:~ ШІtОдИ роагорнушІ діяльну підготовІ\у до ново­ педагогічні

го навча.'Іьного року . Від того, наскільБи

дежатиме успіх с прави в майбутньому .

Питання всеобучу, набору учнів до 9-х класів, ре­ монт і будівництво шкі.'Іьних приміщень , за везення па­ дива , оснащення навчальних кабінетів , добір потріfіної все це питання літератури, робота з іІітьми влітк у п·ершочерговоі ваги. Вони ~шють тісно пnєд нуватись :J

педагогічною підготовкою самого вчитеЛя. Зараз

сл ід

се рйозно подбати про під вищ ення кваліфікації кожного директора, вчителя, заступника диреt\'Тора, бібліотекаря, вихователя. Всі вони повинні добре знати нові ш.-іль­ ні програ~ш. пі,\ручники і пояснюючі записки до них.

тою;у до нового

1968 - 1969

навчадьного роІ\у і, го­

туючись до гідного відзначення

1ОО-річчя

ження В. І. дені~а, ще на вищий

з д ня наро,І­

рівень

піднесуть

успішного здій­

гають від нас і рішення з'їаду вчителів, який заклиБав

750

(\ажаних

успіхів .

Вона часто брала

з со­

бою на фе·рму старшого Ми-

1\ол у. Той

за

спосте рігав

вияв.1яв ба-

роботою ~ш:~~и,

:і ранніх роІ\ів треба ви- жання ,lОПЮtагати їй. По­ до ­ дітей до ступово сам навчився ховувати повагу праці, до людей праці , до г.1ядати ~а тваринашт, а по­ духо·вних тім і доїти 1\орів . Споча жу і матеріадьних ОІНІЛО­ ці,нностей, ЯІ\і створені пра- доїв вручну, пori~r цею 11юдеіі. А це можливо ,\ЇВ техніr;ою е.1 Рктрщоїння.

:1ро- Брався ~а ро1іоту а велІІІ\ЮІ

лише тоді, кюи діти

стають в січ 'і н ~.· l'r:n :пша ­

ча~ш. а трудівниками.

Ось

таІ;их

тру,lолюіІи­

ііажа нн я \1, чув п ох ваду ;\О­

ярок , і це на.1авало

йоч

в ще б ідьшого п рагне ння nво-

с ім ' ї по,\ружжя 1\юшанець лодіти ма йстерністю дояра. Нещодавно M и r;n.1a О,lер­ і Со:\Ію;ола Григорович Фія Тарасівна. У них два жав посвідчення Щ)n ааІ\іІІ­ і Григорій . чення S к.1асу Ру,~ня нсьІ\ оі сини: Микола Ще а раннього дитинства ШБО11и . Мріє про навчанн~q бать~>и щшв•шли іх до по- в 9 кла сі, про те, щоu :цс­ НаслідІіи: бути сере,\ІІЮ освіту. n·раці . с rшьної

піклуються Ко­

лі . Вже від випускни~>ів восьмиріЧ'них шкіл подано

тварин, добитися

ІJИХ

всю навча.1ьно-виховну роботу в шко.1ах . Цього вима­

ки і дівчата, які здобул и знання у восьмирічній ш~>о­

всього нашого життя.

н овою

доглянути

добре

му, щоіі

колект иви оперативно і дружно візьмуться :ш втідення

шкі.l, педагог ічні 1\ОЛеІ\тиви успішно за~t інч ат ь підго­

муністична партія і Радянський уряд. Сміливо вст)·­ пають до дев'ятих класів і успішно навчаються ті юна­

Праця повинна стати зви• доярка. Всі сили віддає то­ чайною і першою потребою всіх чденів суспільства при в записано 1\ому.нізмі Праця ІШРС. Програмі оповнює життя людей ра­ .1істю творчості. Вона є ос-

завдань по підготовці до нового навчадьного роІ\у, за­

нав­

створення нових серед­

освіти, про

учнів.

Завдання полягають в тому, що райвно , керівники

лах, Руднянській 8-р ічні~ та ін.

ніх є однією з важливих

учнів,

для

чального року в Броварській 8-річній школі :м 3, Го­ голівсьІііЙ, ТреfіухівсьІ\ііі, Літківській середніх шко­ У досконалення сітки шкі.1,

400

1150

віддавати всю теплоту с воїх сер,~ещ, св'ятііі справі нав­ чання

виховання юного покоління Gудівни~> ів Бому­

нізм у. І . РЕПАЛЮК,

заяв про бажання іх навчатися в середніх загальноос­

дітей і виховують

:1араз батьки мають в ших ПО)Іічників дruрстві.

хорогоспо-

щире Хочеться сказати Миколі спасибі шановним ТараГригоровичу і Софії

В:1ірцем для цих

дітеіі

сівні за зразкове виховання

є самі. батьки.

Вони

обоє дітей.

сини

ваші

Нехай

сільс ь~>ому ростуть на радість людям в працюють господарстві. БатьІ\о - ве- і ва~І на втіху. КЛ ИМАСЬ, вшни, теран Вітчизняної

r.

робкор.

зв ідьняв рідне село Рудню,

Киів від ·німецьких

загар------------"'

Добре nоnрацювали nід ониІVів, пройшов бойовий приміщення шдях маііже до Берліна. З час ремонту багатьма нагородами по- учні .Княжицької середньої дев'ятикласниці вернувся до сім 'ї і знову шк 0 ли взявся

за

кермо

машини.

БОРИСЕНКО

ЛЮБА

Зараз працює на птахофер- TAJCA КОРЧАГА. Фото А. Козака. мі . Софія Тарасівна

інсnектор раіівно.

вітніх школах. Проте цьому питанню не скрізь приді-

....................................................................................,..,... ПJІацю є шкільна іііб.Jіо­ тека. Юні книголюби часто

RAHIR~.!J ...

ДНІ

В

Цікаві канікули в учнів Погребської восьмирічної .

В ці дні діти організо вано

проводять

дозвілля

на

відвідують її, щоб ти

прочитану

оііміня­

книгу ,

по­

:1 велопро­ березі Дес·ІІИ . Юні рибадІ\И анайомитись з новИІ/1\і'І!ІІИ Почалися вони а .'Іюбнтеді худо*ньоі і пригодницької бігу по маршруту Погреби вудять рибу, - Пірново. 22 велосипе­ спорту беруть участь в різ- .'Іітератури. дисти на чолі з виІ\ладачем

фізвиховання

Гречаним

І.

них змаганнях.

керівницт­

Учні 6-А під

зупинялись по дорозі в се ­ лах, зустрічались з ветера­

вом К.1аСНОГО БеріВНИІ\а Т.

нами війни і праці, змага­ лись з рі3них t~ндів спорту .

Іtравченко

відвідали 1\иїв-

сьБу ГЕС,

де

В селі

Креха єво

~· час ники

на

побувашІ

велопробігу

могилі свого знатного

зем­

партизана Степана ляБа Оксют е н к а, Захаровича яБий затин~·в у бою з ні­ мецькиІІІИ загарбниками.

2-10

шшувадись СПОРУдОЮ.

Ч)",\ОВО Ю

цією

юнаків і дівчат разом

а своїми вч1пелями їздили ДО

1\анева,

ПОБЛОНИЛИСЬ

прахові ве.1ж;ого

Кобзаря,

побували в музеї Тара са Г•ригоровича Шевченка.

мабут ь , найкраще, Та ві,щочивають учні восишх

і ,\ев' яrих к.1асів . КаніІ\уШІ На uудів­ ВО/ІІІ ЩІОВО.~ЯТЬ Під ІІІІЦТВі рі~НОЇ ШКОЛ И . керівництвом вчите.1я пра­ викоці Д. Брує н·ка учні

нують рі зні будіве.1ьні

ро­

боти.

Працюють юні nуд івель­ ники ШВІІДО і ЯІtі СНО. Д. САМОЯЛОВ.

У ЗВЕРНЕННІ ДЕЛЕГАТІВ Всесоюзного з'їзду з основних вчителLв аказано: « З'їзд ·вважає одни:\1 позаклас· завдань школи дальше полLпшення ·ВСІєї

ної і ·позашкільної роботи, розширення р\.зних гурт­ п1в, тов а риств, об·ед нань учн!•в за інтересами. ство·

.рення

:-.tаІ\СИ:\Іа .'ІЬІЮ

сприят.'Іивих

умов

Ініціативи і творчих задумtв, розви11ку

р~1вань і здібн остей

для прояву

юних обда·

... »

З метою викликати інтерес до вивчення мате:'Уfа­ тики і підвищення мате:'Уfатичної n ул ьтури •в учнів, ми. вчи телі !\1ате>1атики Броварс ьnої середньої шко­

1.

веде мо позаурочн і заняття з юними люби· ли N2 га зе­ спеціальні телям и .матем.атиnи, випуск аємо ти, проВОДИ:\10 ОJІі.МJПіадИ ТОЩО.

Почин аємо цю роботу з а'рифметики в п'ятих кла· сах. Позакласн.а .робот а з а рифметиІ\И особливо ма є клас·ах. тому що ці заняття велике значення в ліквідують ·розрив між знаннями учнів початкової їх мате-. і середньої шnоли і доnомагають ·виявити матичні здібнос ті.

V-VI

Протягом всіх років роботи в школі

я

завжди

n'ятого з в еду математичний гурток, починаючи поза ­ клСІІсу . І н е мислю вчителЯ, який би не ві.в

клас ної роботи з учнями . Адже так а робота збага­ чує дітей новими знаннями, поглибл ює їх , виховує почуття колективі·зму, ·розвиває лив!сть .

мислення,

на•полег·

·

Для досягнен ня ці єї мети я складаю план роботи на пІврІччя ·і КОЖІJУ чверть. Сюди лlдбираю цікавІ задачі !сторичноr:о змІсту, ·теми доповідей для уч· нів

з

історії

математики,

_склСІІДаю

списк и

виготов­

лення наочних приладів, nередб~чаю вюt.ірні робо­ ти на мІсцевос тІ та випус.к <;'І'інної математичної га-

а чв ерті , зет и, яну .випусnаємо з учнями ~-;ожної тanoif\ органі зовує :~<ю :\! аТе:\І атичні е nс І\урсії ро­ на позакласній За nопітну роботу з учн я:\!ІІ бот і, за роботу, зокре:\!а , з 1\ожни:vt діти відп.1ачу ­ ін­ проявляють ють аюнвною працею в гуртку, терес і здібності до :vtате:vtатичних дисцип л ін і в по· даль шо:v~у навчанні та робо11і . Більшість з них обн· до рає профес-ію або в уз, спор іднений із на хилом ці~ ї дисципл і ни . А це для нас найНІраща по.дяна. К Д. Ушинський на основі ового ба•гатого дос ві­ ду говорив : << У робот і вчителя 11реба , щоб будь-яка і ці.к а.вим з т и:vt ариф:\!етич н а задача була разом з вели · оповіданням ». Праю иJО а показує , що учні ким іІнтерес ом розв'язуют ь саме ті задачі, що з·в·я­ зані з проя:вом nмітл~mост'і . за.дачі,головоломки, за· да '!!·заrадни . Тому на перших заняттях математич·

.

ного гуртка я розв'язую з учнями цілий ряд таких задач-ребуоів , віктории тощо .

В подал ьш ій

роботі

підбир аю

задачІ поступової

задач! наnри:кл ад, трудності на історичн і т ем и . на Л. П. М агницького, де можна знтіти м атер іа л вс! розділи з ариф:v~етин и, задач.і інд'ійс ЬІкоrо мат е· матина Бхас кара у віршооан•ій фQрмі і ·інших мате· матик!в . Щоб ознайомити учні'в з іоторією ро звитку :'Уfатематики ·в Рооії та видатними ·вченими, що ру­ хали .науку вперед. розподіляю між ними доповіді, над

яnими

.вони

о хоче

п.ра.цюють .

В кінцІ кожного :vtісяця гу,ртківці робл ят ь норот·

.'lя т ься з біографіями знам енитих математн nі:в своє ї і за руб іЖни х nраіін та їх 11раця:vt и . Д ос від показу є : тІ, що працюють в м а те :v~атичн о­ ~1 У гуртпу, nраще вчаться , бі.1ьш аюивні на

1 доnо:v1агають слабшим . Досить відзначити,

7 · А пл ас і, де н айбільше в 1967 - 68 навчальному <5>> 20 учнів . <А >> і <

yponax що в

учн і·в працює в гуртна х, з мате:'УfатІшн роЦі мали

:Медьниченко В аля, П авлю­ Та кі учнІ 7 -А, ян чеш;о Леонід. Михалnо Рая, ВинокУJр Ма.рія , Про· нав· багато торова Таня і деякі інші, виготовили чал ьного приладдя. зробил и ряд допові~дей , кожної чве рт і випуоnали м а тематичну газету, дооом а.гали

на тільки року відстаючим і вчились протягом <<5>>. МельничеНІко В. допоматала вчитись Попо· Любенnу А. Ці вІдс таючі вичу А., Михалко Р . учні стали встигати з математики .

З метою нрищеплеНІня практичних навичок про­ за на місце.вості воджу з учнями .вимЬрні робот и яnі виготовля­ допомогою найпростіших приладЬв, ють самі учнІ. Також складаємо з уч,ням и задачі на те ми м!<:це.вого життя: !!{рожай зе рнових та город­ мол ока, праці, ріст н адою оnлата ніх пультур , збі .'Іьш е.ння вцробниц11ва м'яса тощо. Всі види робіт допомагають .розв ивати в учнів

п очуття п ат ріотизму, почуття глибокої

в іддан ості

с праві побуд9ви ком унізму, .с!1'рияють виро{іл енню в у чнів ді алеnтин о-матер!ал істичного

свdто гляду.

інфор:'УІації на тe:'vfy : << М ате :'Уfатичний :календар » з

З. РАТУШНА ,

журналу << :Матем атиnа в ШІЮЛі» . Тут учн і зн а йо:\1 -

вчителька.

n!


Рішення ХХ ІІІ з'їзду КПРС

ХХ ІІІ з'їзду КП України- в життя! ----------------------- -----------------

о

І

1\олек'Гив працівників Боб рицького

Переможці змагання Сдавними діла~ш значає підготовку

від­ до

1ОО-річчя з дня на.род­ ження В. І. Леніна ко­ леоктив радгоспу і:v~енІ КІ­ рова. Ци:v~и днями ніров­ ці пі:Цводи.'Іи на зборах під<:ум.Іш виконан-ня со­

ціалістичних

Підсумки радують. Ди­ ректор радгоспу О . М. Чшюш навІ•в у с воїй до­ повіді такі цифри. Сt'ред­ ю.одобовий надій молока с тановив за півроку 1504 кі-1алра'ІІи, середньодобо­ вий приріст свиней-567 І'рRмtв,

а

худоби

-

Ра.дгосл

ведикої рогатої

566

грамІ!!.

ус.пішно

в иконує

завдан•ня по здачі тварин­ ницької продукції. Пів­ річний план продажу мо­ лока було виконано на процента, м'яса

112,5 238,4

Г·ос по­

працює

високо­

дарство

рентабельно. за

-

процента.

шість

Прибутк и

місяфв с танови­

ли 192 тося-чі карбован­ ців при плаJІІі 160 тисяч . Доповідач всебічно про­ аналізував .роботу кожно­ го ІВідділка, назвав десят­ ки прізвищ передовиків соціалістичного змагання, узагальни в їх досвід, го­ ворив про незичерпнl ре­ зерви для дальшого під­ несення продуюивност і худоби.

Велику увагу приділив тов. Чижик рільництву. У розпалІ жнива. Треба зробити все для того, щоб п.ровести

їх

Долаючи

організовано.

примхи погоди,

використовувати

сили

І

яаявнІ

можливості

для

боротьби з втратами, ко'ІІ­ плеж:ного

проведення

сільсІ>когосподарських

ро­

біт , дбати про забезпе­ чення тваринницт•ву ситої і теплої зимівлі. Дирекція і робітко'ІІ радгоспу Пі•двели підсум­ ни &'v!агання нолективів

господарства .

Радгоспн ий

vерехідний Червоний пра­ пор і першу грошову пре­

мію

приоу.джено

сь'Кому

Б-ровар­

відді лку,

перехід­

ні червоні _ вимпели і гро­ шовІ премії : рільничій

Учасники

зборів діли­

лись СВОЇ'ІІ ворили про

ДООВІДО~1. ГО­ плани І пер­

спективи

му

З

року

Це .розташувалися

свинарки

приростtв

тварин

-

за 6 мІ-сяців вона до­ бил ась по своїй групі 666 грамів середньодобо­ вого ·прирост у свиней. Про хід жнив і догляд за nосівами розnовів брига­ дир Зазимського відділІіа М. Барбон. Дум.І\ЮІИ що­ до

комnлексного

дення

nро ве­

СіЛІ>СІ:ІКОГОСПОДарсь-

1\ИХ робіт. дальшого під­ несення р~вня виховної роботи з людьми поділи­ лись керуючий Броварсь­

ким

відділком

менко, таря

Я.

за{)тушник

партком у

Яки­ сек.ре­

радгоспу

І . О<:ьмак, бригадир Троє­ щин<:ь~>ого вІдділка Г. Ко­ вал ь .

Всі виступаючі і

павністю

цілком

схвалювали

діяльність По:Іітбюро ЦН КПРС в галузі міжнарод­ ної

політики ,

проведення

лінії на зміцнення пози­ фй соціалізму, зміщнення згуртованостІ світової со­ Ціал-і-стичної

ті,

співдружнос­ в~дносинах з ко'ІІу­

у

ністични:v~и і робітн ичими партіями соціалістичних І несоціал.і.стичних країн, разом

.тш

з тим пі,дкре;слюва­

за'В·ДаііНЯ

по всебічно­

му розгортанню ідеологіч­ ної робQти, пропаганді великого

вчення

маорксиз­

~1·у-.1енІнізму . Збори накреслили шля­ хи

у<:•пІшно-го

викон ання

соціал-Істичних зань ,

зобов'я­

взятих

ІОО~річчя

на

з

честь

дня народ­

І"ення В. І . Леніна. К. ДАВИДОВ.

195

за д•ва місяці здали її тонн при річному плані

тонн. Виручка за зда ­

ні огірки С'І'ановить тисячі •карбованців

.виро­

щеm під плlІВ-кою, дають господ<ІІрс·тву значні nри­ бутки , швидко онуплІО­ ються затрати, понесені на

спорудже.ння

теплиць.

тисяч

18

більше

по

пер в1дпра:вля є:vю

киЯІн

овіжою

rороди­

Підтвердженням агроном.а

є

резу.1ьтат

боти те-плнчної якою він керує.

цює

58

.11іННО

сл ів ро­

бригади, Тут пра­

ЧОЛОВі!\, ,j ВСі сум­ ВИКОНуЮТЬ

С.ВОЇ

обов'язки. За котною ро­ бітницею закр~плено 500 -540 квадраТІНих метрів tт.тющі , планове завдання ЗНЯ'ГТЯ продукції В ЦІЛО­ му по бригаді вже пере­ виконане. На .кожен метр одержано по 6,9 кілогра­ м а ог.:уі . 1u " ~"' " сезонному

ллаНІі

ному

6

кілограМІі·В .

8

20

тонн огі·рків, а те­

тонн . Тепличниці

веоною

р анньою під

плівкою й іншу городину.

В магазини

Києва

•відп,равляли

цибулю,

вель,

ревень,

вони ща­

на.пусту,

1,2

останнім часоl\1 тонни ПОМ·ідоріВ. Є Ще СИНі ' бак­ ЛаЖаНИ, перець салатний,

крі•rі. Після

зняття

вро­

жаю -егі.ркІв звільнену площу бу1де зайнято під цвітну кап-усту.

-

Але ооновний при­ буток одержимо . від огІр­ нів, його буде не менше

ЗО тисяч карбованців,

-

ланк а комуніетичної праці, яку дващять років очо.lю­ вала Пелагія Степанівна Мовчан. Цей згуртований колект ив тривалий час у сn-іВ.'\РУЖб і :J )tеханізатора­ :~~и

вирощував

високі- вро­

жаї картоплі, кукурп :ш. Минудого року Пе.1аrію

Степа·нівну прове11и на пен­ с ію . даюіу очошша її ви­ хованка Марія Юхимівна Г рій . Свято береже вона тру дов і традиції, множить їх . Бригадир !{ОР ~Іодобувної 6рига;1и Фе.1ір Во,lО.'\ИМиро­ вич Поно)ІЩН'Н~>о ро:шовІ­ .Іає:

-

Як КІшись, таіі і те­

пер .'!анка ганні щне

пос і.шє в Jма­ :1 перших )Ііщь у го с подарстві. ЦЬftі'О літа

наполегливої колектив

праці

На вирощуванні огір­ 'Кі в Добре пот.руди .1нся вс і tрОбі'І'НИЦі . Вони •ПереВІШО­ НаЛИ доведен і Ї'ІІ завдання І ової софалістичні зо­ бов'язання. Та найкращих поназннків досягла Те тя­ тна Сергіївна А ~ра!VІ енко , яка здала з своєї теnли­

Ці 5186 .нілоrра:v~і·в п.1одів при плані 3 тисячі кіло­ гра~і-в, а внру чка. за зда­ ну продукцію становить у

'Неї 4480 карбованців на 237 4 карбова-нцІ біль ­ ше завдання. Оксана Де­ нисівна Глєб здала 4735 нілогра~і.в

4162

му рія ська

вклав

огі.ркі:в

на

су­

на•рбовашці . Ма­ Д'ІІитрівна Жу нов­ кілолра'ІІів карбованцю кожен,

-

3896

f!O П а.рас.ковія Івані•вна Зе­ лен.І<о 4263 кілограми на 3711 ка-рбованцІів. На­ багато перевиконали свої завдання також Надія

Хом~вна .ри:на

Тоселько.

LваJнівна

Кате­

Мозгова,

Катерин а Кузьмі-вна Крав ­ ченко.

Поряд з теплицями роз­ ташоване

пі•дсу.мовує т . Ро'І!а.нов. Щоб досягти та•кого ус­ піху , батато невтомної і

вирощує'І!о

лLд нюш зайнято площі 28500 -квадратних метрів, - розповідає Олександр Іванавич . - Почали від­

6-

по

вирощу<в а;lІІ

У теп лицях в основ­ огі•рки ,

на

огірк ів повністю не зіб­ раний, цю роботу закін­ чимо приблизно через мі­ сяць і здамо ще тонн 60 плодіІв. РаJІІіше б~вали дн:і , ноли ми відправляли

- говорить алроноl\І зак ри­

юю

152

-

карбованців ·плану. У1рожай

того грунту О.1е.ксандр Іванович Ро:ш11нов. - А головне ми з ра•н-ньої весни вдосталь забезпечу­ ною.

..

ко~е~~~~~а с~~~~ОІ~· з;~~~ І !(~~t'оимУ ТрудовІ· традИЦІ І.вж~о~:~;~~~вн;~ 40~и;::~ пле:чптахозаво."Іі гол овА

нянському

------.-~ їі1 доручил и заготов:~яти кutнш

д.'Ія

тваринництва .

І з по став:Jеним завданням r;олеП ІІВ СП'Р<ШЛЯЄТLСЯ ві .1~ІіІІІІО, від•rуnаєнея твор­ чість. С пр ав.1і таіі. 1\ожного pnr;y ііуло ііагато тру,'\Нощів з пі.І ве:Jен ня:ч с і на .1u фeJt)t,

особ.тrиво в снігові замети, вес няне fіц:~_оріжжя. данііа ~а проп онувала складати с ~ но бі.1я фе рм . Дирекція по­ го.lІІ.'ІіІ<'Я. Тел е р 300 т-онн еіна вже :Jасііиртовано н e ­

.(a.leiin від твари нющьr;ого прюІ іщf' ння . Та і яіі :Jа­ t:r;иптовано .1ю uо г.1ЯІІУ­ ти. Жо. (Нf' етеіі.1о не про­ пце. А ра ніше, бро, стоїть

:Ja селом Сііирта не

:J авершена і обскубана, на-

гадуючи гриб . До тридцяти продентів грубих кормів

ВТJУачалося.

:.( на

ці дні ланка зайнята сrшртуванні соломи.

О с()Ііі,l иво уміло

п а1рников е

гос­

подарство . Добре натру­ дилися і робі тники пар­ никової бригади, якою ке­

рує

Олександр

Якович

- Резул ьтат и робот и .радуюп. нас , із задов оленнн\І говорить обліковець Іван Гнатович П уленко. Ми вже здали огірків 32,5 тонни, а за плано!VІ

до КіІНЦЯ

мали здати

касу за реалізовані овочі

мадського тваринництва на

зимовий період, що дасть можливість одержати біль-

Пелагія Батечко, Ганна ше молока, м'яса, яєць. Артюх !а інші. Вони hepeП. КУДІН ,

Горобе й

і

кожний охапок со.1о~ш і тільки тоді кла­

лть

11

в

скирту.

Велику допомогу ланці на,,ають механізатори Ва­ силь Леоненко, Воло.'\ИЮІР Макаренко та Микола Глей, Яііі СТЯГУ ЮТЬ волокушами СО.10МУ, іі на сr;ирти .

правл яти продукцію 11 сто­ личн І магазини нап;рикін­

:-.ш. Розсада ще рос.1а

ці другої декади травня і

ПіДГОТОВ.'ІеНИЙ.

парниках ,

а

грунт

в був

вду.мливі,

б'аrа:а:а Іван Назарович Скибакадровий механі :Jатор рад­ госп у « Велико.1имерськиіі: ». Бу.1ь-як у роботу він вико­ нує шюцІ\о і якісно. Or і ~араз він висоІ:о пр одІ\тив ­ но

ііИ

виходить

з

по

рамн .

Виручка в них становить 5916 карбованців. М а рі я Федорівн а Мозгова і М а­ ріІЯ АнтО'НІ•вна Ганжа одержали вже по 8 кіло­ rрам і;в

з рами,

.ПрИЙМа.лЬІНИЙ кілоr1рам

4392 -

зда ли

на

4 141

ПУ:НКТ

продукції

на

карбаванці. У третьому рамообо­

роті

цвітну

;вирощуватиме мо ка,пусту, мо­

вить Ол ександр Якович . - Пе вен, що доб'ємося ВИСОІ>ОГО .врожаю

І дамо

гоаподарству значний при­ буток. Нам доведено план за

Л•ізавану проду кцію на

рік,

реа­

ми

·ВЖе зиручили 7 4568 кар­ бованців . ПродукЦію зда­ ємо рЩІню, тож і виручка

хороша .

Коли

по плівно-

r; артоюю.

во_J,иrь

'; Беларусь ;' .

і!ИЧИТЬ

.П к

і

І; ГJ ШО310%ЦЮ , Яііі С­

садив

партоюю,

дог.1я­

дав lї .

Ta r: ~а прш\ .1Цо:іі ба ть­ Inln с тав одн им з кра­

щн х rр~иорн ст ів у іірпr а ­ К.

НЕДАШКІВ СЬКА , обліковець бриrа)ІJІ.

П. ТЕПЛЮК.

-------

КартоплекомОайни -на ліяійці готовності ~'же декілька рок і в піk ряд труд омістііа роfіота вирощування картоплі )' Пу-

потрібно ка•ртоплю

u}','\f.' на

50

rнІІіопатн гектарах,

як і передб ач ен о сезонною

хі:вськом:у племптахІ"Ірепро- нормою. За кожною маша­ дукторі переклцена на п.1е- ною ааr;ріплено Rомбайне­ чі машин . От і нинішнього ра, яrшй знає свою площу . року меха•нізовані ланки Для перебирання бульб вирощують бульби на

250

гектарах. Посіви добре до-

глянуті, підживлені. на врожай неп·огані .

є

два

му

теж відре ­ Види монтовані і поставлені на л інійііу готовності. Механістемою

закінчили Іх у нас

ознайомлені з сиоплати

підготовку картоплезбиранн і .

Rартоплекомбайнів до робо-

ти.

1\артоплесортувальні

Щ' НііТІІ . Вони

Механізатори в основно- затори

90400 а

трактор і

само сrшІІ •і

·трактор

.1і .

нілог,рама

вирощував

Тепер

ють оПJ10 ТР . щоб їх було ще біль ше ІНІ пр ІІл ав r;ах lV! а газннів .

середньому

на

ня к у рсів другиіі рііі тр у­ дить ся в радгосп і . Сі\ІНЦ ­ цят ирічний юнак тор і ї; у ме ха нізован-ій па нці П. Чаі'! ­

доглядають одне полr . Вони з ібрали і здали 4361 К·іЛОІ1Ра'І! огірків, що в

7,8

працює

« ДТ- 55 ». Прищепив любов до своєї профе с ії і синові І вану, який після зак інчен­

'ВОНИ в другоl'<Іу ра мообо­ ротІ зайняли під огірки 8500 рам І під цвітну ка­ пусту- 500 рам.

ку льтур,

ової

господарсьні розраху н н и тепличниh-и 1 парнинаводи

За zzpи:a:JZaдoм

з занрнтого грун ї~· і дба-

в теплицях електрофреза ­

овочевих

вих теплицях середня реалізаційна ціна одного кіл ограма огфків стано­ вить 78 .копійок при пла­ ні 65, то в париик ах 90 копійок при плані 50.

Отже,

кореспон·

дект.

я-ні

ка.рбованці·в

ран­

Віра

Горобей ,

саду

зе'І!лю,

rромадський

су шують

Леон іді.вна

іНьою весною зорали грунт

торфяну

достатню кількість грубих і со-ковитих кормів для гро­

·но

одержати виручки

Взимку вони завезл и гній

1

рудза. Нема сумніву, що в Рудні буде нагромаджено

ванці·в більше завда·ння. ділами, наполегливою праНайкращих результа- цею. Вою-І ,доставили юттів добилися Марія Сам- нам багато ра нніх овочів

соні·вна

СІШос у fііл~ тва-

складають

надійшло 29166 карбо- радгосnу імені Щорса під · ванців- на 4046 карбо- кріплюють nрактичн и ~ и

Гонч аренко . Виростивши 1 'здавши рішшичи!VІ бри­ rаща!VІ високоякісн у роз­

теплич н и ц ь .

липня

тонни. В

30,8

раннього

ринницних примrщень , розпочина є с илосувати лю ­ пин, а пізніше піде і куf;у-

її Феня Гузій, Тамара Гу:1ій, Катерина Компанець,

з досвІДУ Овочі високоприбуткові

ці nід поліетиленовою плівкою. Вони вже зай­ маІОТь площу в 33800

Ранні ооочі,

Ф оїо А. КозаІ;а.

слухали

виступ

188

-

відбирає проби зерна,

завдань

ми рядами сонячні •те п ли­

к.вадратних метрів.

візирувальниця Haтanin Нудіна

механічне роЗвантаження автюшшин .

-

п'ятирічки.

Інн~ресом

високих

воно рівни­

На фото: (зліва)

(справа)

Броварського відділка Є. Петренно. яка розпові­ ла про те. як добиваєтІ>ся

росло цІле мІстечко з бІ­ лосН:Іжних прозорих на!VІе­

тів. Кожного

року

присутні

підготував

достроково­

виконанню

'І'ретього

НА ПІВДЕННО-СХІД­ НІИ околицІ Княжич ви­

усе більше розширюєтьс я.

по

пункту

установки. Всього ііілька хвилин триває розвантаження бортової автю1ашини.

бригаді Зази!VІського від­ ділка (бригадир М. Ф. Барбон), тр актор н 1 й обригадІ Погребського в!д­ дІл'Ка (бригадир В. І. Негода), свинофермі '11роєщинського відділка (бригадир О. І . Коваль).

зобов'язань

за шість місяців третьо го року п'ятирічки.

хлібоприіімальноГtJ

новому вр ожаєві гідну зустріч. Тут повністю механізовано дві хлібоприіі:ма11ьні

5,

і кожним

праці на

м. СТРИЖЕНЮК,

rоловниіІ інженер.


Квітник на весь вегетаційний період

50 років радянської статистини Сьогодні ,статистики на­

на.1ювалась

шої своє

країни відзначають 50-річчя. 25 JШІІНЯ 1918 роиу В. І. Ле.нін ПідписаІВ дек­

частина

про

затвердження

<< llоложення

про

силадова статистина

Ук·раїнсьиої РСР. Постановою Ради На­ родних Номісар~в УРСР ,в березні 1919 pon:y бу­

рет Ради Народних Номі­ Ссlрів

її

ло

держав­

зат.вемжено

ня про

мі·сцеві

положен­

статистич­

ну статистииу>> і С11ворен­ ня Центрального стати­ стичного упра в л і н и я (ЦСУ) . Трохи пізніше

ні органи Ук·раїни, а в травні 1920 року по­ ложення ~ро Всеунраїн­ ське бюро Цент.рального

вересня 1918 роиу було затІВерджено <<Поло­

статистичного управління.

-

3

Іноземна інтервенція і громадянсьна війна зат­

почала

відроджуватись

економі·І\а п~рЕЩ

Нультивуючи

України,

і

статистичними

•Ганами

відразу

ж

ор­

стали

ще більш складні завдан­ ня: Необхідно було вис­ вітлювати успіхи соціалі­ стичного будівництва в цей період, характеризу­ вати

виконанюr

господарських

народно­

в органІ­ статисти­

ки

аідбулись в 1957роках, ноли бу ло здІйснено рішення Уря­

установ>> . Цими антами Радянсь.ного уряду бу ло

тwстичних уста:нов на Ун­ раїні. До середини 1921

ду

покладено

року статистичні устано­ ви тих частин території,

цромисловості, будівни­ цтву, ·Сі;lьсьиому госпо­ дарст.ву, а по1'ім і деяких інших галузях народного

реНІню

і

початок

ство­

розвитну

стати­

де вони .могли бути орга­

стиnи в нашій країні. Організація об.1Lку статистики в нашій краї­ ні здійснюва.1ас1, при по­ стій ній увазі Но:VІуністич­

ної партії

і

в.l<ІJД И,

безпосередніи

при

нізовані, црацювали роз­ ·різнено, застосовуючи різ­ ну методологію і nротра­

!І'ІУ

статистичних робіт. Незважаючи на 11рудно­ щі, в цеї період на Ук­

Радянськ~

участі В. І. Ленtна.

раїні

Осно.вою для рішення .п•ринципових питань організації обліку і ста­ тистини стали ленінські виа зі:вки про підпорядну­ вання всієї статистичної

цроведення

перед

ведених

роиу,

в

довоєнний

пе­

ріод, слід відзначити про­

Радя:нсь.кою держа­

ІВедепня

Всесоюзного пе­

репису населення 1939 року. В післявоєнний пе­

Одночасно з державною рювалась,

1920

радянської статистиии. Із велиних робіт, про­

стоять

СРСР

знаttних

який хоч і не ~тіг бути прuвед ·,; :шй на всій тери­ торії республіки. але по­ каза<в великі можливості

вою.

статистикою

ряд у

пис населення

роботи інт ~реса:VІ 1\О:VІУНі­ стичного бу:діВНИЦТІВа, ПО­ .lіТИЧІШМ 1 енономічн"м що

органі:зовано

робіт і в тому числі пере­

всіх

завданням,

було

ство­

ріод

росла і удосІю-

швидкими

темпами

1958

·~ро

цент.раліаацію

в

~Ганах ЦСУ ЗВі'ГНОСТі ПО

гоапо.дарства.

Rозробною звітності

в

централізооано~у порядку органами ЦСУ досягаєть­ ся велина об 'єктивність даних,

єдність

програм,

період,

та,

ранньої

весни

РОЗ'ВИТОК нарОДНОГО ГОСПО­

Уопішно вист упили броварські с портсмени . Наш а збі,рна ІВ нелегиих поє.дІІНках виборола дРУ· ге М•ісце , поступив ш и пер­ шість гоопоДарЯ!\1 з~fа­ rань білоце рківськи~І спортсменам. Честь райо­ захища.1и

представни-

25

ЧЕТВЕР, nерша

11.00 - Телеві зійн і ільм. 17.25 - Наша

~роrрама. (Чернівці). школярів.

ЛИПНЯ

програма

вісті. 11.10 - •дядечків_ сон•. ХудожнІА афіша. 17.30 -:-. •Юнt~ть_• . Мол~tж~:

Тел:~·:~йоніоб:~с::· (~~-)~0 -19.0~­

18.10 -

•Конструкторське _бю_РО

Р (Ж'

н)

(І ·орькнА).

Першість СРСР з сп~ртнвноt ;:~~ас~китвор~:; в~чір артистІв

21.

to -

Міжнароднии

.

оглад.

Молдавського театру опери та балету. Друга

програма

17.15 - •СІльська новина•. ! ·: 17·40 -. в ефірі 11•Молодість•. ч • (М.). (М. ). 18.00 - «Наукова орг~нtзац~и '!раці t роб~".в/~и~ь. Бе18 ЗО - сЛІ тнІіІ сад• . ТелевtзІ~нии фtльм. 19.~ діти~• 20 45а~о ' • Художні/І фі.1ьм. 20.30 - «На добраНІч, _ · € · К а• В ритмІ джазу» . Телевізійни/і музичний фільм. 211.11~ -о . сп~к• 1 я• Прем 'єра те.оев з nног СІщьки 11 _ «Роковини вес лл · ( М ) 23 00 _ <.:тота клю. (М.). 21.1.; - В ефірі - •Мол!,Ідіст~· ·r ьк~ ·ф ~~ти• (М.). рінки музичного кадендаря. (М . ) . 23. \D Т л · м)

n•ятниця. 26 липня Перша

17.25 - Те.•евІ зііІниА журна., •П~и:~і:•б (М.). 1 8~0 ) 20 00 У_ кіtІо•шtІдрівників• . (М . ). 19.00 Естафета новtІІІ . ( · · · ш сСта рт-68•. 20.30 - Спект~!.'л.ь ~ар_ківського театру ім. О. Пу · 17.20 _

Ії 45 -

кіна.

наш а афі ша.

Н аселенню про ц1tві.1ьну оборону. те~1fВіЗІИНІ

fl nept>pBi -

ВІСТІ

Друга

!О.О.'і -

програма

Телевізійні новинtt. (М.). 1~:15

(Ленінгр ад ).

ІU. ЗО

-

«На

- 11fі1тя71 ::1;' ·. ·

по.111х краtни•.

0

~ір~т;~

фtльм.

ту.ри.

Особливий на

долю

успіх

випав

n:о~tанди

заводу

<< Торг!І'Іа Ш >> . Майже

п ол о­

внна пе:ре~rог на їх рахун~ ку. Номанда ГОіродошнииів у

окладі

начальниn:а

ли­

варного цеху М. Бабяиа, слюсяря В. Б ухашьиа та майстра з~тіни Ю. Нриво ­ шлина зайняла друге :vr;i cцe. Всього з << Торгмашу• виступи.'Іо 12 спортсменІв . Серед них технолог

пара­

для ото­

піиаря

-

захворюван­

ня ш111іри , воно винлинає­ ться коростяним кліщем.

Зовні клІщ нагадує че ре­ пашиу завбільшин з ма­ леньІ\У точку. Са~ша илі­ ща має третину мілі:v~етра довжини,

са~tець

-

ще

менший . сюша

на шкір~~

прокушу є

ша·р

її

зван нй

і

роговни

прориває

так

коростЯ"Ний

Довжина

його

3-7

хід .

~1і.1і­

метрів. В понрі•в.1і ходу чере з неве.11ші інт врв а .111

ЗЕМСНАРЯД-

поблизу

Нороста на :х.вороба.

дуже зараз­ Передаєтьс я

при тісно~1у спілкуванні хвори:-.1,

напрнилад,

спільно~t у

з

nри

прожив ан ні,

корисrув ан ні с п і.1ьшши реча:\ІІІ (рушник, по с т і .1Ь­ на І на т і.1ьна бІ.1и зна, одяг). Основнюш к.1інічниюr ознака:-.ш хвороби є свер­ біння,

:и оро стяні

розчух н

шкіри

і

ходи,

вторинн і

від

СТііНУ

землесос

.

дно РlЧЮІ прот іиає

Новолипецького ЗаВОДу,

І'

ніз:\Іі•в.

Автомати

тронні ють

мі.няє

прилади

просування

і

м.

-

вул .

Київська,

- 3·82,

- 4-67,

61964.

ТЕЛЕФО НІ! : редактора заступн ика реда ктора, від- , токоре~пондента ві дповіда.1~ного секретаря дІдів (партійно го життя, промисловостІ. масової роботи) І фо- ді.~у сt .1 ьського господарства 4-4 1.

-

друкарня,

Київської області, вул. Кнівська,

154.

Те.ІJефон -

4-57.

чора,ми

За :-1.

все

.тrіто

наповнює

ве­

квітни­

ч ок ніжним запахом. Ці­ лу добу пахнуть бі лі квІ­ точки ал1сума, що в на­ роді црозвали його за своєрідний запах медок .

який

мають

тонК'ий

нарциси ,

лілеї

та

запах півонія,

деяиі

інші

нІВjти .

вінон .

Серед

нвІтЬв

одна

росдина,

з

грунтови х в ічнозелена

К'расиви !\ш

го­

;rубими Н1віточками, що зацвітають чи не найра­ ніше, в кві1'ні .VІісяці . Розмножується діленнЯ\1 иуща. Може рости під деревами ·в тіні .

Та сп~льною

чи Ht:

найважлив·ішою д.1я всІх кв.і-г:Ів особливістю є їх облагороджуючий вплив на людину. Єднання з Ішіта:-.ш виховує любо.в до

црен.рас.ного,

до

щед­

рої, багатої в с воїй різ­ но!І'Іанінюсті матері-при­ роди.

ЯІк

корисно

:до роботи в тей! Самим глян ути ,

привчати

квітнику ді­ посіяти, до­

записати

час

сходів, цвпLння, навчи­ тись розрізняти кольори, провести над

сп осте реження

розкриванням

та

за­

юриванням віно чків в п е в­ ні годrши доби, назбира­

ти насіння та інше. Дm-t шІ\олярів це живий бо­

таІfічний набінет. Люди наш і любляп, к'Віти. Сподіваюсь, сна ­

Не можна не захошхю­

ристаються моrми порада­

ват ись і та:иою власти­ вістю багатьох квіток, як

ми і при,ирасять квіта:vш двори, вутщі і п.1ощі нашого міста і р айо­

,роз~ривання 1 заН1ривання іВіночиі•в. Увечері роз­ к ривають свої віночин ~fатіола, пахучий тютюн, :\Іірабіліс, яиу прозвали

ci.l

ну.

Ф.

КАЛЕНИЧЕНКО,

вчите.ль·біолоr, пенсіо­ нер.

В . Хмара, слюсарі В . Му­ хін, С . Васильєв, С . Фе­

п•вннх товари ств . ~рнва­ ла боротьба принесла їй

дорченn:о та інші .

друге мІсце . городжена

У.спішно nрове ли з~Іа­ ганя по стрільб! зв'язн ів­ ці району . Вони теж від­ стоювали

друге

місце.

Приє'!\ше враження своєю наnолег.1ивістю і витри­ валіс тю справил н дl:вчата з мебльової фабрнии О.

Нривенно, Л. Л. Харченио

Овдієнко, і заводу

еле итротехнічних виробів Г. Недодаєва. Ім діста­ лось третє м·ісце. Зла год-

жено вне-гупила номавда рай ради

вюше.1 о ~1

ласної

і

Номанда на ­ перехіднІІ!\1

г.рамотnю

ради

ДСТ

об­

<< Сп а р­

таn:>>.

Перемога

Є!І-ІНа. тись гато

Проте

рано .

спра·вді прн­ заспоноюв а-

П опереду

спортивних

ба­

поєдин-

ків, і, щоб заК'ріпити цей перший успіх, потрібно щодня І

ретельно до

них

гот уватись .

В. ІВКОВ,

збірна спор-

майстер

за п алення шпіри . Свербін ­ ня, яке незмінно супрово­

cnop1·y.

дить

тя

- 3-18,

2686 -

коросту,

·винлика єть­

роздратуІВанням

нерво­

·ВИХ за){,Lнчень в ШJ<ірі п ід час руху самни та її ще­

обеззаразити в дезинфеІ\­ ційних камерах. Слід здійснювати нагляд за са­ нітарним житкі·в, пралень,

станом гу рто­ бань, ду шов их, а

ветер инарном у

- за утри­ манням домашніх 11варин та станом їх Ш К'іряного пок•рову. До видужання хворі повинні утрюІува­ тись ВіД СПіЛКУ!ВаННЯ 3 п ерсоналові

тинок.

Профілактииа

корости

пол ягає в дотриманні пра­

особистої

Г'ігієни,

ранньому виявленні

в хво­

рих , їх лікуванні і nрове­

денні профілантичних за­ ході·В . З цією метою ме­

оточ уючими.

дичні

щів, які можуть

праці•вннюІ

іНують дітей,

обсте­

що перебу­

Щоб

знешиодити

нлі­

ли ш ати ­

ся на білизн І , треба вив а ­

рюв ати її. Верхній

одяг

дах, а також обслуговую­ чий лерс она.1. Прн вияв­ .1 енні хворого треба обс .lі­

С .'Іід дезинфікуватн,

пра­

ду вати всіх членів сім'ї, а

лінування Х!ворих прово­ дять медичні праці:вниюr, до яю1х при підозрі н а хворобу треба -звертатис ь .

вають

в

у

дитячих

дитячих

заи.l а­

закладах

-

вс іх діт ей та персона.1.

Л ікув ан.ня провадить·с я одн оча с н о всі х виявлених

хворих. Речі хворого слід

су:ват и або прожарюва т и в

печі

чи

.1азні.

За галом,

М. БОРИМСЬКИИ, лікаt:~д,ерматолоr.

Редактор Є. ФЕДЯИ.

Броварська школа-іwrернат ОГОЛОШУЄ набір учнів в nерший І другий класи

та добір учнів в ІІІ, lV, V, VI, VII, VIII класи . Д.1.я прийо:11·у ІВ шко.1у н еобХІіlі!JНО под ати таюі

з~1в а батьюіtв, копія ов.ідоцт.ва Іпро .н ароджеІтя,

дов ',дка •П'РО ск.1ад сі.:11 'і, дав.ід,ка ві д­

......... .......................... ....................................................................................................................... Броварська

тютюну

рядочок чи паху­

ЦІ кавою, ослLваною в пІс.нях, але неЗfІслужено забутою рослиною є бар­

дО•К•\1:~-~ еІНТИ:

Газета виходит ь у вівторок , ч етвер і суботу.

154.

Нев.еличкий матіоли , резеди

вають.

машини

б р І Че реЗ Тру ОП ОВ Д.

І НДЕКС

« Н О ВА51 ЖИЗНЬ» орган Брова рского районного ко~tнтет а К.П У кр а иньІ и районного Совета де JІут атпв трудящихся Кн с вской област и.

БРОВАРИ,

найкращими

еле к-

................................................ ···································••••tw••·····························................................... . :; НАША АДРЕ СА :

а.ро :VІат ,

духами .

регулю-

вперед і назад. контро.1юють nроходження пу,1ьПИ

чергу,

а•ромат. я1юго не­ з

вил

щі.

nежим роботи сво.їх _м еха-

Еиоперим е нтал ь н о м У

МеТаЛургіЙНОГО

3

че р ез отво­

ри на поверхню і поступо ­ во перетворюютьс я в клі­

грунту

земснарядові з автомаТИЧНИ!І-1 неруваННЯМ доруб

ВИЛУПИЛИСЬ

виходять

в залежності

АВТОМАТ

чен о погли ити Во ронеж, яна

ЩО

Це,

за це нІчна кра.суня, жов­ ті нагідочюІ ранно\t роз­ иризають свої суцвІття­ кошики, а на н.іч замри­

Свербляча хвороба

Бесіда

них,

Нороста

Музично-танцю:

(М.).

·ко.1ективів фізкуль­

7

ін uІі

ш ту чними

білі

ни

мають

зрівняти

ниии, вербена , волошин , гайлардія , кларкія, льо­

рожа

і

особливост і .

першу

А

чинки,

тв аринним и

чуючих.

. _

12.30 - І елевt зІй~t теат · Ії.ОО _ тел еві зі йні новинІL (М.) . 11.10 - . ЛІтературнии Р: г Трофимов - •Шосе через ліс•. (JІенtнград). 17.45 - rеле пізійна реклама. 18.00 - МультиплікацІІІниіІ фільм •Кицьки~ дім• . 18_30 _ •де геиерад?• ХудожнІіі ФІль~. 20.00 - "С:Р ш 'tсть · · рср з спортивно·· гІмнастики. (ЧОЛОВІКИ), (І орькнн). " - •На добраніч, діти!• 22.15 - Концерт народ~ого в перерві ансамблю. nісні і танцю •Сіве~ко• . (М. ). 23.00 - •Тв?ч•с~~ молодих• . Зустріч молодих швенннкІв Моеквн з учнями роф с Ійно-теХtІіЧНИХ уЧИЛІІЩ. (М.). 23.30 - сТільКИ факти• . (М.) . телевізійний

барві­

то небезпеЧІною

нальниіІ огляд. (М. ). 12.00 - •два ти жнІ на. · КубІ_.. д_окув~:;; твл ьний

Баrатор1чві:

що

таиий

чого

зита:\Іи і є заразною, тоб­

каєтьс я

шкопярІв. •Колумби ypaJt bCbKOЇ землі•. ( Свердловськ). ІЦU

для. молодших школярів. еВеселе містечко•.

стократни гвоздика,

пробуравлює отвори на­ зовні. В коростяному хо­ ді за пі•втора два міся­ ці свого життя самиа від­ нладає до 50 яєчои. Ли­

Потрапивши

програма

поради.

таких,

аге.ратум, ал1сум, амаран­ тус, бальзамін, безсмерт­

ДО ГРУПИ св е рблячих

r ~KHTHHA

невеликої

найбі льш вlдо­

в

захворювань належить ба­

гато х·вороб. ОзнаІ\н їх : сильне свербіння шкірн, яне здебІльшого приво­ дит ь хворого до лінаря. У цій статті ми розиажемо про хворобу, яна викли­

цієї

иількостІ

короткІ

чорнобривці. Дворічні: (:~Іальва).

взятІ

любисток.

Серед

чудові

2.

товариства

БаrатоРІчві пахучі: м' я­

літа чи nід зюtу. Подамо

спартакіада добровільного

<< Спартак~ . В ні•й участь 16 ио~1анд.

іпо­

!'vІИХ квітlів, що будуть квіт.нути з весни до піз­ ю,ої осені і милу:вати наш зір своїми різн оиольо.ро­ вюш 1\ВіТІ\а\r ІІ, є багато

споРт il у спіх спартаківців

спортивною

виткі:

горошок пахучий.

осенІ. Та npo таІ\ий кві пшІ\ 11реб а подбати ще з л іта попереднього роІ\у. Адже є тані квіти, цибулини яких vреба посадити, а насіння висіяти в кінці

ній.

Нещодавно в Бі лій Церн:ві відбулась обласна

Однорічні мея,

ліаньоУ

насту рція, петунія, резе­ да, ротики, сальвія, тю­ ІІ'ЮН пахуч ий, флокс літ­

М. КУЖЕЛЬ,

•--===!'ВІ!:~

до

з

нон , JюбелІя, левной, ма­ йори, матіола. нагідки,

Інспектор держстати­ стики району.

Фотоетюд В. Кукси.

тобто

ЛІтиьоrо та осінвьоrо цвітlнвя 1. ОднорІчні: айстри,

дарс'tва ,району, ЯІіІі таи необхі.дні для оператив­

рудбеиія, ромашка, солі­ даrо, флоис , гладіолус,

ційний

11.

зусиль,

дзвіночки, делЬфінf у м, діклітра, жоржини , і<анни, люпин, мірабІліс, орлики,

лілеї.

2.

ного керівництва.

ДІЛОВА РОЗ1\ЮВА .

дворічні,

ноn:, пі•вонія, півники, нар­ циси , тюльпани, гі.ацинти.

щоб своєчасно забезпечи­ ти м·ісцеві керівні органи і вищестоячі організації достовірними даними про

н>у

однорічнІ,

3. Баrаторічні: айстри, rайла.рдія великоцвітна,

нітності можна легко пі­ дібрати таю1й асорти­ мент, що в ивітнику вони цві·стимуть вес ь вегета­

держстатис тини

воіх

трав'янис­

незабудни, дзвіночки.

В останні рони в нашо­ ~rу районі багато зробле­ но для поліпшення обліну і звітностІ. НолеІі'тив ін­

11

-

Н1Віти

(

скорочення зат,ра1'.

доиладає

Є

трибарвні, марг<І!ритни),

иористання л~чильної тех­

опеитури

методів селенції) їх велику кіль­

Асортимент рослнв І. Ранвьоквітучі 1. Дворічні: братки

найбільш ІраціоналЬJНе ви­ н~ии,

різних вивели

ПОРАДИ КВІТНИКАРІМ

вІ­

дібрали з природи, а зго­ до~і і штучно (шляхом

ті

римали

ста­

з давнІх

л юбителІ

багаторІчнІ, юrіти-нущі бузоІ\, жас~шн і Інші . · З цієї :великої рlано~1а­

ження про організацію місце вих статистичн и х

організацію

квІти,

ність.

планів.

Велии'і 3Мі•НИ зації державної

давен

6470

про

сере.:Jіньо -_

11 k ячюrй заробіюк працюючих, акт обст~же.н.ня :11 атер і а,1ьн Іrх у~1ов сі :11 ї , л.і•кар~:ьюі довідк н і фор­ ~І а ,\ 'g 26, оообова спра~ва уч,ня .

A.:Lpeca шко.1и: ~~ - Бровари, іву.l . Шевченка , 21 .

87 номер 1968 рік  

87 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you