Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

УКАЗ ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОЇ РАДІІ УКРАїНСЬКОі РСР Про проведення виборіВ народних судів Української РСР

ЧЕТВЕР

1

Президія Верховної Ради У країНСЬІ,ОЇ Радянської Соці?ліСТІІЧІ!ОЇ Республіки постановляє: ІІРlIЗШ1 1 ШТlI вибори пародних судів УКРllїПСЬКОЇ РС!> Н,l педілю 16 грудня 1951 року. Голова ПрезидіТ ВерховноТ Ради УкраТнськоТ РСР М. ГРЕЧУХА,

ЛИСТОПАДА

Н!!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАtіІЮМУ RП(б)У ТА

Ціна

РАllРАДІІ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩІІХ, ІШЇВСЬRОЇ ОШІАСТІ

ВИЩЕ РІВЕНЬ

1951 р. 87 (782)

15

Секретар Президіі Верховноі Ради УкраїнськоТ РСР В. НИЖНИК.

коп.

М. Київ.

27

жовтня

р.

1951

ПОВНІСТЮ ВИКОНАТИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ВЗЯТІ НА ЧЕСТЬ 34-Х РОКОВИН ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

ПАРТІЙНОЇ РОБОТИ

ОСТАННІ ВІСТІ З КОЛГОСПІВ

По заІ,іІІ,/еlші се~ІіlIару се­ кретарів І,ОЛГОСПНІІХ ПllРТОРГ,l­

ІІізщШ, про роботу Ш,ОГСі поВесь ярий КЛlIН забезпечено дано сьог()дпі lIIатеріа.1 ІШ ;:іРУ- зя()ом. Прп шані 300 виорано гіп сторінці І'dзеТІІ «Стахано- 319 гектарів. А. Мехед. вень),

cCKprтap

парторга віза-

*

" '"

СвіТІ/ЛЬІІе, т. ІІестеренко в бе-

сіді а ТОВ(tРIlIlI~НШ зашшв: Під урожай НрlIХ пастуш!Ого -я з ВСJН'lеЗІШМ іптсрссо~{ роч внорано 225 гектарів при ЗIlаfiОМІІГ.СН :J досві;\ом рuботи завданні 200. П. Коваль.

ЧIIТIlСН, G що

Тут

G чоч пов-

:lаІІО3ПЧllТП

с. Троєщина.

М. ГРЕЧУХА.

для <t

Секретар Президії Верховноі Ради УкраТнськоТ РСР В. НИЖНИК.

(,

• Закінчуємо• копання

картоп-

ПD.1іпшешш партіііно - 1I0літп'l- лі ІІа всіх б81 гектару. Знач­ ної роботи і в нашому 1,0ЛГt)СIlі. по перевиконала планову ВрОІ це дШсно ТіШ. ПартilJ:на ор- жайність ланка Г. Гришко.

ганізація за 'Іас піС,1Я УІ~РУll-

нення колгоспу ПО.1іпшила ідеfi- чу ~

картоплі

таЕОЖ

державі.

для

Itarafi

садіння

тично-виховну РСООТУ серед ~10- на фура;к худобі. лоді, жінок, вгуртувала навкоМ. Сидоренко.

Івановська область. В НlІнішньому році на

полях

працюють картоплезбиральні комбайни КОК-2.

за 3~liHY 4,5 гектара при норМі 3.5.

ОБЛАСТІ 2746 ВШіОlІаВЧОГО

З рішення М

комітету КІІЇВСЬКОЇ обласної Ради депутатів ТРУ;ЩЩІІХ

У сунути недоліки в підготовці громадського

цього ІJOКУ паtlВlІІцпtі урожай

тваринництва до зиміВЛІ

по 135

цеНТlI~рів з гектара. ЗнаЧllZL заслуга I~OMYHiCTiB, ЛІ,і очолюють славний колеКТІІВ тпарпншшів колгоспу, --Т. Т. ТопіХІІ П., Пст-

м. Киів,

зо жовтня 1951 року.

Після УКtтуmrевня колгоспу Брпгада

в нас більше почали прпділяти увагп ГРЮШДСЬRОМУ тваринвицтву. 1'рлрічппй план розвитIty великої рогатої худобн вико-

по

КОjНlодобуваНIIlО

свипопоголів'я,

MiCf\i

Нас.:rідюr

14

({Поло-

обговорені дів Української РСР»,

вико~

Відповідно до ст.

ження про виборu народппх су-

рейду

:lараз збирає на корм худобі на засіданні праВJіння. Накрес- навчиtt комітет Киlвської облае­ КУКУРУДЗУ, МОРКВУ, буряки, ка- лено заходп до HerafiHoї лікві- ної Радп депутатів ТРУДЯЩИХ гатув фУРіLЖНУ каРТОП:ІЮ. Ви- дації виявлених нами недоліків. ухвалює: ділено понад 10О тонн зерноТварпнникп беруть громадсьУтворити вuборчі округ!! по

РЮЮ1 В., - в тому ,ЩО ПО продук- нани!J, ],орів е па 15 більше. фуражу. Однак, плав

тивпос.ті ГІЮ~!аі\СЬКОГО тварнн- ПсреВІІконаJtO також план І1ІІІ\ТВі1 І,олгоеп на пеРШО~ІУ розвишу в районі. Вжс sараз ІШ- ЦЯХ.

силосу- IІ\е тварпшшцтво і

ІіОРМІІ

на виборах нарО;\НІІХ судів КИїВ­

по вання не виконано, хоч і бу- соціалістичне збереження. Дояр- ської області та ветаПОВПТІІ с ді­

вів- ла можлшість. Тепер в куку- КІІ, свинарки, теЛЯТНІІці та інші дуюче чнсло народних :щ<:ідарудзиння, капустшшя, і їх праl\івнИІШ ферм зобов'язують- телів по КОjfШО)IУ округу:

ДОЄІІО тут 110 2000 :riTjJiB MOJOРаніше,. ніж торік, п.ристу- можна повністю впкорис~аТlI ся доглядати худобу в ЗШЮВlIХ Юl на I\ОilШУ з 311 корів: H~- ПИЛИ до ПlДГОТОВЮІ ПРlIМlщень. для закладання силосу. умовах так, щоб у ІШХ вс зниДlIВЛЯЧ.IIСI> ШL ІІСС.ПjJІІЯТЛИВl КЛl- СТ;J,ВПШ на переджовтневу вах-

AlаТlIЧНl УМОВІІ , РIЛШ~'ІІ1 БРІІга-1 ту ипру. да, Ш'У очол юе І\ОМУШСТ т. Мар-

'

будівеЛЬНИКll закін."

КУЦll Н., ]]просшла ЦЬОГО ро- І чують JЮ~О~Т KOplВBIIКlB, сви-

ку ІІ<1 веЛIIКИХ площах ПО 1~,5 наРШll\lВ .1 ІНШИХ твари~~~ць-

Ш1 своєму

посту, ПРІІfiма<> aKТlIBHY участь

ПОРАДА АГРОНОМА

у ~Ilттi ІІа~Т,іП]~~ї О~~~IІ!заЦі.ї і ПОЛlТІІчно~мu.СОВ]

р.

БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН

19 Б б Со;:юма в ЗІІМОВНЙ час різа- зилась продуктивність, нс було . рова~ськии ви орчии тиме;ься на січку запа. рюва- загибеді тварин. ВlIрішено ЩО-І ОКРУГ 1ПО Т B~ орах. ~apOДHOГO o ДІЛ(ЬНИЦІ _роварБсь-_ тпметься і .д-обр' lоватиметься місаЧІ.іО оргаllізовув. ати взаємо- СУДУ " переВІРКУ взятих зобов'язань КОГО раиону цеШjJ с. ро концкормамн. Для розмолу зер· .. вари) з включенням теРIlТОРій на ~становлено млп,Н, м.акухоРейдова бр~гада. Броварської сеЛІІЩІІОї Рад!! та v

v

-v

ЦCIIТHepa пшсшщі, J8,~)-Ж!l- ких ПРИМl~епь, СIlОРУДJ!'1 Ю. ТЬ та 15 9--ЯЧМСІІІО і 25 цеIlТпе- ІІовпі1 І\ОРШШК на 100 гоЛІВ. дрооаРКlI. Не ПРlIдбано картопП. Ми кал, В. ОНОПРІЄНКО, pi~ гороху з І,ОЖНОГО гектара. Груб.~~ KOPMi~: сіна, зокре-І лемifiкп і . І~УКУРУДЗОJ~9б~рки, А. Мамон, д. Писаренко. ІІо 1\О)!упістйх і в TO~IY Чllс:rі ~1i1 ЯрОl 1 О:ШМОl СОЛОМU, заго- хоч вони І ю;рай ПОТРlOНl. Нс- Колгосп ім. Ватутіна, .-члену 'IтГiKOM~ ІШ(б)У голові TOBJIClIO в достатнШ Іtількості. має ще одного КОР)ІОЗі1паРНІІІta. с. Пухівка. КО:ІГОСПУ т. Ха3tШУ }[., sшиfi са:lІовідItапо прnцюс

року .

колгоспів ПО ВИБОРАХ НАРОД-

IJарторганіЗіщії т. Гу:шіі А. С. фруктів по рапону -

1951

ПРО УТВОРЕННЯ

ХУДОБУ І ІЮРМА-НА СОЦІАШСТИЧНЕ аБЕРЕЖЕННЯ

-саДОВОД-~lічуріІ!еJ(Ь, llllрОСТНВ

жовтня

ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ

с. В.-Димерка.

Всі КО~ІупіСТll посідають в ІіОЛгосаі i~l. СталіlІ<1 аU(lпгар;щс иісце ІІа ВЩЮ(ШИІ\Тві. CeKpCT,L]J

28

На знімку: агрегат т~акториста Івановської МТС І. І. Шатало- НИХ СУДІВ київської ва збирає картоплю в колгоспі імені Кірова. Механізатори збирають

ло ссбс знаЧІШЙ uезпартіііНІІfi Колгосп ім. Леніна, а!ПИВ.

М. Київ.

Колгосп ПОСИ.1ЮЄ зараз зда-

НС ВІІховашш комуністів, полі- Т\'Є~IO

Про затвердження Положення про вибори народних СУД!В УкраїНСЬКОї РСР

Голова ПрезидіТ Верховноі Ради УкраТнськоТ РСР

паІlтіЙної Оj)ганізщіІ колгоспу Колгосп ім. Ворошн.lова, ім. Ста.1і!!,L.

Президії Верховної Ради Української РСР

ІІрезпдія ВеРХОНIlОЇ Ра:щ УІ{­ раїнської РСР постановляє: ЗатвеРДІІтrr ІІOJожеНіІЯ про Вllбори нароДІІПХ еудів У){раІIІ­ cыtїї РСР.

КО.1Госп "Бі.1ЬШОВНК",

нії I'О.лоспу і,І. Ма.:ШНіопа: с. с. РО;I{і!Н.

УКАЗ

І!

І\агатування

1•

з

б

ереження

цп

б

ул

j

Семпполківської, Требухівсшої, Краси.:rівської, .IlітківсЬ!,ої, Свп..; НОЇДСЬКОЇ, Рожнівської, Рожів-

ської, Пухівсшої, 3аЗІІМ'Снсь-

кої, Погребівської, ТраЄЩI!ПСЬкої, Вllгурівщпнської сільсьКІІХ

Р

ад

Б

оо

роварського раиону.

В ряді колоспів раl1оиу в. НОВИТЬСЯ стШка морозна тем- грунту). Після накриттл co.:ro- ни~а::~і(~;:еJ~~~)(lТІІ 70 науод­

ТІ, рш- цьому році

зібрали

ВИСОl\пfi І!срзпура.

НЯІОтьея 1\~~ІеОМ~ОЛЩI, _вся, M~Ci) УРОіІ\ай щ!БYJі. l'ороДні UPlIГiI,-

11ОЮ траншею ПРИСlIпають sеи-

Траншеї копають в міс.цях з .1ею шаром в 50 см ПО гребню,

20. Броварський виБОРЧИИ ОК-

КОJГоепнИІ,IВ. ,~ ЦbO~) -КОРШ-І;щ требухівського колгоспу ім. глпБОЮІМ заляганню! грунто- з захпатом Kpaї~ на 40-:-50 c~. :~Г 2~~TB:~:~::ц~a~:::~;~b~~: н~ ..пе~ш. их ГOTCII?дapC!),KH~

ус: Хрущова в середньому н;), кож- ВИХ вод за дn.... I·.·lbl~a ДІІl'в до Прп ук.:rадаНlll циБУЛІ. тре.оа ПlХIВ І.,О.ЛГОСП.J ІМ. С. га.Л.I.на ] ' 11(.1,'1)' Гn..KT~, РІ' Зl'о~рали по 150 ,~"'. ,ГО ранону (п,rнтр-ст. J;OUpHK) 'lJСПl\lВ у І б' ~ постu.ВПТИ дерев яну труоу, Дla- з ВК.1ючеНПJІ)! TejJllTOpifi РІ.'ДsaПОР}І\а. д'а ..11> ШПХ. J" 'оо цептнерів. Ланка А. Бурди а у~лада!~.ня цИ УЛІ, З ІЮІ, щоu! иетр якої 2 см, Д.lя впмірю~ИКОIlаІІШ ВСІХ завдань парш РУ:lПЯНСЬІ,ОГО КОJГоспу імені СТІНки ІХ ОХОЛО;\IІЛIIСЬ. Г~llбll- вання температури. Труба Пa;J: НШІСЬКОї, ВеЛИКО;ПІМеРСІ»){Ої, І уря;\у. Кагановича-по 170 центнерів. на-50, ширина--:-80 см 1 дов- рівнем :!е~І.1ЯНОГО ВКРИТТЯ по- ~I~~:~~~~~~K,O~)ll~~~~:~~bI~~~~' ~~: 3апозичшН/ш пее те І'інне, ашна-по потреБІ Дно трап~ 20 ' \ Піс.ш ВІІконання поставок ЧІІ-· • ВШllIа ІJУТИ не ВlIще C~I І ВОРПЦЬJ\ОЇ, Jlо!{рецької, Бервищо є в робuті КОJlj'ніетів кол- мало Ці1uрі, як ПРО;І.ОВОЛЬЧОї, шеї застеляють с"'хою по:ювоІО, зверХl' заКjJита П"ЩО ТС'lпе Б)0 б jJИЦl>I{ОЇ, шсрдшсьJ • J ' . '. \/1". - цької, госпу i~! Сталіна, СІIПТ)(l]ОЧИСЬ соло~!ою (бажано--сі'шоІО) ша- paTYPl в траншеї ЗН1I3ИТЬСЯ до ської, світилыIІсьlіої,' ІtулаІІа досвід іІIІІШХ партШни,х: ор- тalt і насінневої, залишається ром 4--5 см. ЦІ!булю-арGа- 2-3 rPCt:\YCiB холоду, пеобхід- JIШНСЬКОї, ПлоскіПСh1tої, Руса­

' - \. "

<,1."

ганізацШ і епіі:! ВЛ(\,СІІпtl, кож- 11 КОJГоспах , і її треба добjJС ;т;еііку вкладають шарюш зав- но додаТ!{ово вкриТll її СОJIОИОЮ півси;ої ті\, Гоголівської ~ільна колгсспна mlртїйна оргапі- СХО[ЮНJIТIІ в зимовий час. товшки в 1-2 цпБРІІНІІ, а auo ПОJОВОЮ. СЬКИХ Рад Броварського P2.fiOHY. зація раііону 1І0КJш,ана забеі!В зв'язку з ТЮІ, щО В вас цибулю-матку (для сціння)Весною, як тільки темпераНалежllТЬ оБР1Тll 70 народпечnтIro. ІІр,tвИ,Шlе поєднання відсутні спеціальні прпиіщен- в 1 цибулину. Іtожниtl шар пс- тура в транш~ї lІочне підви- пих засі;~атеJIів. політичної і господарськСії діяль- пя-цпuулесховuща, її можна ресипають половою або дрібно щуватпсь: арбажеfiку с.:rід виб­ ності, вссиірпе поліпшення п<tр- зберігати в траншеях, так як порізаною COJO~IOIO шарОI! в paТll і просушити. Цпбулю-

Tifiho-органіJЩЇЙПОї і партійно- це робплп торік в пог р ебеько-/ 1 - 1 ,5 :м.

матку треба вибираТll з транбра. ти с.ух'иЙ. \/1 ПІ~., ЩО ВІІІ буде шеї на початку береsня,за 10-

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ У Бронарах ~8 ЖОВТШІ

від­

бувся День учитс.Ш, на )Ш01ІУ . ~IY кол • д. Ц .'.fi були прrrСУТІІіми БЛlISLІ;.О 200 першу чергу залеіІШТЬ УСПlUШС tl' Щорса, с. llНЯЖllЧl. е спо- хоч ТРОХИ ВОJОГИМ, то цибуля 15 днів до посаДІШ, і засипати педагогів у-х !\ласів шкіл pa~ впрішеШIff rOJOBI!Oro ЗJвдаюш, _ ciu ціЛКОlll себе виправдав і ре- може почати проростаТll. За- її в холодне приміщення (1-2 Поп)'. Вони ПРОС.lf:':а.1И :rеЮІЇЇ: ЯІ,е постаВІІВ перед на)[и ВСЛII«Педагогічппtt такт ра;І.іІНСЬКОкип Сталін, - Bce~!їpHe під- комендується для запроваджен- гальна ТОВЩllна шару цибрі з градуси тепла).

ПО.1іТИ,/IІОЇ роботи. Ві;\ цього в

.

ГОСПl' I·К. Уірова

i~IeHi

МатеРІал

ДЛЯ

пере~IlПаІШЯ

несення соціалістичного сіль- ня в іншпх колгоспах. Кагату- пересипкою повинна бути 40 си СЬКОГО господарства.

вати цибулю тоді,

коли

вста- (на

10 си

не дістає до поверхНі

О. Стебакова,

агроном-овочевод.

го вчителя»

про «jІіжнарод-

НИЙ стан».

І. Репалюк.


СТА

ПАРТІЙНЕ

Семінар

секретарІВ

29 жовтня в колгоспІ ім. СтвлІна, с. РусанІв, вІдбувся черговиА семІнар секретарІв первинних партІАних органlза~IА колгоспІв семІнару обговорили досвІд

раАону.

Учасники

партllІно-організа~іllноУ

та партіllно-політичноТ роботн парторганіза~іТ госпу Ім. СталІна.

кол­

Х

!

Н

О

В

Е

Ц

Ь

1

ЖИТТЯ

Американські

листопада

Імперіал і сти,

1951

,оку.

провод я ч и

пол ітику

гонки о з броєнь і розв'язування Н О БОЇ війни, намагають ­ ся пр икрити с в ої а греСИ8ні наміри лицемірними де ­ клар а ціями п ро збе р еження миру .

• u

парторгаНlзаЦIИ

раllкому КП(б)У т. Хазан М. Л. і секретар раllкому КП(б)У т. Ратуwниll М. К. Учасникн семінару ознаАомились також з орга­ нізацІєю робіт на тваринннцьких фермах, механІ­ зацІєю трудомістких робіт і колгоспнимн новобу­ довами.

Нижче подаємо в скороченому вигляді виступ парторгаиіза~іТ секретаря парторганізаціУ колгоспу ім. Сталіна т. ім. СталІма член Гулого А. С. на семінарі.

На семІнарі виступили секретар т. ГулнlІ А. С., голова колгоспу

Парторганізація в боротьбі за організаційно­ господарське зміцнення колгоспу або зGорах партійної організа- \ ського

За рік після

Ko~IiTeTY

ТІО

окрсмих

ції. 3а час після звітно-вибор- питаннях комсомольської робо­

унрупнення колгоспу

НІІХ партsборів у пас відбулося І ти. Нюш ВИJ,!.lені керівникп 23 засідашш бюро, на якпх Д.lя 2-х. г) Р.ТІ\ІВ КО~ІСOJІОЛЬСЬрахувався з державою по всіх РОЗГ.lянуто 43 питання, ГО.l0В- кої ПО.ll.ТО("fll.ТІІ. ,вcьo.гo.~ гуртКолгосп наш достроково роз­

влдах поставок сіJЬСЬКОГОСПО­ . .. І\аХ ПОJlТОСRIТII І ВСЧJРШП lIШОдарських продуктів- і грошовлх НШІ ЧИНОJl ЗВІТИ комушстlВ про .1і вчпться 250 КОМСОМОJьців і

платежах. Ліквідована будь-яка

"Рупор миру" імперіал і стів

виконання партійних доручень, неспіЛІ,ОВОї 1I0лоді. ЧЛСІІІІ бю­

заборгованість колгоспу держа: навчання, розгляд планів пар- ро і ряд іншпх комуністів сис­ ві і колгоспникам й за мпнуЛl тШної роботи, підбір і pOSCTa- темаТІІЧНО бувають на комсороки. Споруджено з цегли влас­ новку кадрів, стан і заходи по мольськпх і МО.lодіжних збоного виробництва гараж на 1О дальшому розвитку окре)[их рах, ПРППjlaЮТЬ участь в їх

автомаШІІН , механізовані май­ галузеіі стерні, телятник на 150 голів, ництва.

кормокухня і ряд інших буді­

_~ __IIIL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ____-'

колгоспного

впроб- роботі.

КОjІунісПІ

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД Могутній рух сучасності

нують

Першого листопада

укладення пакту миру.

у

Відні

т .т. Хазан, віJI\РПЄТЬСЯ друга сесія Всесвіт-

.lIіСІШЧПЙ, БПЧСJШО

свіГі

гюос

до

ВШІОГИ

Ка~шанія за пакт МІІРУ про­

прочшали ньої Радп ~[иру. Ця ПОJія має ХОДПТЬ на

ще

ВИЩОМУ

рівні,

веЛІІке міжнародне значення. ніж зБІІрання підппсів під СТОК­ вель. Рушила значно вперед двох гуртках по вивченню «КоДо агітаційної робоТІІ по 3 часу першої сесії Всесвіт­ гольмською відозвою про заGо­ електрифікація в колгоспі fi роткого курсу історії ВRП(б)), бршадах і ланках залучено 100 ньої Ради Мпру, що відбулась рону атомної зброї. Це свід­

20 комуністів є слухачами в для молоді рщ лекцій.

селі, механізація трудомістких а 5 -самостійно вивчають творобіт, встановлено радіовузол. ри класшtів маРКСИЗМУ-Jеніпіз­ Складенпй колгоспо.и восе­ му. Бюро перевіР~IG, як хто ни 1950 РОКУ впробничо-фінан­ совий план виконаний,

а

по

вчпться.

Бюро за 2-3 дні;:(о партзuо­ наниtl. З запланованих наМІІ рів широко оповіщає про ПОРН­ прибутків в суммі 1.700000 док деюшй, залучає I'O~IYHiCTiB карбованців до колгоспної до підготовкп доповіді, проек­ Так, наприк­ каси надійШло за 1О місяців ту рішення. 2120000. Особливо зросли лад, коли готовились СJухати надходження від громадсь­ на партзборах пптання про деяких

показниках

перевико­

комуністів, І,ОЖОМОЛЬІ\ЇВ, інте- у БеРJіні, МПНУ:ІО вісім міся­

ЧИТЬ про

да.ilьте

розширення

.1ігенції і наfiбільш підготовленпх стахановців. Семінари агітаторів всього КО.lГоспу провадимо одпн pas па j[ісяць. а по брпга;(ах - ЩОТИЖНЯ. Під час напруженої роuоПІ по збиранню врожаю всі агітатори разом з комуністами, комсомольцями працювали в полі, особистим ПРИК.lilДОМ забезпечили масове перевиконання ІІОРМ. Сшюш агітаторів ми ТaJ{QЖ

ців. llриtlняте тоді 3вернення про уюадепня Паl\ТУ Миру між п'ятьма ве.lІІКНМІІ державами зустрі.10 паJЮІfi відгук і під­ ТРПМJ,У сотень Mi.lbfiOHiB людей ;J,oGpoї ВО.lі. Скрізь борці за мир posropнри активну роботу ІІО зби­ ранню піДПlIсів під 3вернен­ ням про укладення Паиу Мп­ ру, залучаючи до цієї кампа!lії нові і нові всрстви насе­

масової ба31I П]JlIХIl.1ЬІІІІків ми­ ру і про зміцпешш їх рядів. Рух борців за мпр є наftбі.1Ь­

колгоспу й села вивішено написані на .шстах фанери фарбами 3аІ\.1ИlіП ЦК ВІШ(б) до 34-0І річниці ВеЛПI\ОЇ Жовтневої соціа.lіСТИЧІІОЇ революції. 3начну впховну роботу серед І-[ОЛГОСПНППЬ провоДпть рада

ло зібрано 5б20Є3383 підписи. Це значнть, що більше ПО2ІО­ ВІІНІІ всіх дорослих чоловіків і жінок земної" ку ді Біке прого.lосуваЛІІ за пакт МІІРУ. Народні маси деJaлі ясніше усвідом.lЮЮТЬ загрозу війни,

дуються, є до;{аТКОВІІМ свідчен­

яку хочуть розв'язаТІІ імперіа­

ре;{земного

шпм рухом сучасності.

Янкі в Марокко

Недавні подорожі МІНІстра авіації США Фінлеттсра і 1\0мандуючого

bifiCb\obo-повітря­

НІІМИ сллами агреспвного

Шв­

нічно-ат.1аНТИЧIlОГО союау

амс­

гром:аДСЬІіОГО тварин­ три­ взяття рпкансЬІ~ОГО генерал Норсте­ якого ництва на соціалістичне збе­ систематично поновлюємо наоч- лення. Яl\ повідом.tяє секрета­ да в Марокко і ПРОВ<'Jенс ІІІІ­ виконаний достроково. Продук­ реження і підготовку худоби НУ агітщію. У ці дні, наприк- ріп ВсесвітнЬ')ї Радп Мпру, на мп обслідування аll.српкапсь­ тивність худоби набагато зросла, до зимівлі, у перевірці ферll. лад, біJЬше ніж в 50 місцях 15 жовтня під Зверненням бу­ ких воєннлх баз, що там бу­ кого

тваринництва,

річниlt

план

РОЗВИТКУ

участь 1О комуніс­ порівняно минулими роками. ВЗЯЛИ Вже тепер надоєно, в серед­ тів, ряд безпартійних активіс­

11

корів тів. по 2000 літрів молока. Не було в нас цього року ці та ряд інших досягнень випадку, щоб партзбори не від­ в роботі колгоспу - наслідок брись У призначениfi день і боротьби партійної організації годину. Всі 25 партзборів, в за те, щоб кожний комуніст ТОМУ числі 12 відкрптих,ПРОПШ­ громадських праllівниць, в склапосідав авангардне Jlісце на ли активно. Розглянули на них ді якої актпвно праuює кочвиробництві, щоб він був ак- 36 питань s ЖІІТТЯ партійної нісша т. БІІченко. На засіданорганізації, колгоспу та 4-які нях ради і 4 зборах жінок обтивним провідником мудрої по­ нам рекомендував patlKoM говорені ПІІТашш: про участь літики нашо! великої партії змаганні, ІШ(б)У. Бюро систематично пе­ у соціа.ilіСТІІЧIJОМУ

ньому, на кожну з

311

Леніна-Сталіна в масах.

виконання приfiнятпх впховання дітей, ДОПОМОГУ банами рішень і про наС.ilіДКIІ гатодітнпм м атерЮI і рлд іняк організована у нас внутрі­ доповідає черговим партзборам. ШПХ. Члени ра;{ІІ виконують партійна і політмасова робота. У ВІІхованні комуністів, як я У також OKpe~li доручення парА тепер практично

про

те,

ревіряє

лістп. Як відомо, палії війни вже персfiшли до прямих актів агресії проти Кореї і Ііптаю; Л,lЄТЬСЯ кров у В'єтнамі і Ма­ лаЮ; імперіалістп намагаються прп ДУШИТИ зростаючпй націо­ наЛЬНО-ВПЗВО.1ЬНИЙ рух народів

БлJJЗЬКОГО Сходу. Сполучені ШтаТІІ та їх спільникл поспіш­ правління но переозброюють західно-ні­

тійної організації, меЦЬJіИХ та японських мілітачення також і короша бесіда піJ колгоспу. ДНЮШ вппускаємо 200 но- ристів, прагнучи втягтп їх до час прпйому члеІІСЬІШХ внес­ Наша парторганізація об'єд­ ків. Бесіди ці-про впроБНIІЧУ мер щоденної стіПГliзетп. Були, своїх агреспвних б.lоків. нує 18 членів і 7 кандида­ діЯЛЬІІість, навчання, ВИІ,онан­ правда, перебої у ВИПУСКУ га~pOTe, цШ агреспвній полі­ тів партИ'. Розставлені вони та­ ня партійного доручення. зетн, але бюро їх виправило. тиЦl ПРОТІІСТОЇТЬ нездоланна ким чином: голова колгоспу, три До складу peJKo.leriї і допису- воля наро;(ів, які ВІІмагають Таким ЧІІНОК ~Ш домог .1ПСЯ бршадири рільничих ісадової вачаю] за.1учено по пад БО кол- мпрного рОЗВ'язання міжнарод­ того, що за останній рік знач­ бригад, зав. тваринництвом і два ГОСП~IІКів, рите.lів, у TO~[Y НІІХ .~езгo;J, і YCYHeHH~ загро­ но зросла аІ\тивність всіх ко­

Розстановка і виховання комуністів

тому переконаВСЯ,має певне ша­

завідую'!их фермами, агроном, муністів у партійному ЖІІТті,їх три зооветпрацівники, бухгал­ авангардна роль на впроБНИІІТві. тер, механізатор, зав. гаражем, електромонтер,-члени і кан­ Бойові помічники дидати партії. Всі інші КОМУ­ ністи

працюють

на

РЯДОВПХ

роботах, в школі, сільраді. Три комуністи обрані члена.JlИ прав­

ління колгоспу, візійної комісії.

1- членом

Кожний комуніст партійне доручення.

ре­

партійної організації

цюють агітатораJlИ і членами редколегії щоденної стівгазети і ради громадських працівниць, керівниками гуртків партійної і комсомольської політосвіти, лектораки в сільському лекто­ рії.

КОИСОМО.l1ці.

ВІІСТУПИ

стінгазетп.

як прашI.lО, розглядаємо на за~ сіданні правління.

3

лав аюпву,,' па якпfi СПИ-

поспленшш воєннюш готу ван­

НЯМІІ імперіалістів в раЙОІІі Се­ моря.

Факти свідчать про

те,

що

незважаючи па гострі аІІГ :ІО­ американські супереЧНОСТі в

Марокко і дедалі більший пІд­ рив французьких ПОЗІІціit в цШ Іtраїиі, ФраНЦУ:ЗЬJ\і колоні:зато­ РИ і амеРПКitПСЬJ\а. ВОЯЧЧIlШ1 єдині в СВОЄМУ прагненні пе­ ретворити Марокко на плац­ дарм паліїв війпи. ЯІ, повідом­ ляє

паризька

преса,

ЛІІше

за

офіціальними даНПМІІ, в Марок­ ко тепер знаходІІТЬСН 35000 амерпканських солдатів та офі­

церів і понад 10000 «спеціа­ лістів». У розпорядження аме­ рикаВСЬІ,ОГО ]іомандування від­

дані авіацШні бази Нуасер, Сі­ зи ВІfiни. Пакт Миру МІЖ п'ять­ ді-Сліман, Бен-Гарі]), ~!Opcь­ ма ве.lИКІІМІІ держа.ва~1И був бп ка база в ltасаблнці та інші. наfiваШЛІІвіШІІМ засобом збере­ Ве;{еться посилене розширен­ ження і зміцнення МП ру. у юа- ня аеродромів, будуються нові. AMeprrKi1HCbJ\a окупація Ма­ дення цього пакту СПРПЯJО б

.

.

ЗlJOСТ(іючпfi наша також розвиткоВІ ~КОН~МІЧПОГО рокко викликає Понад 80 чоловік кращої партif!на організація, ми прпй- І . культурного СПШРОбlП~ИІ~тва опі Г марокканських трудящих, шщіvнальне молоді колгоспу ВСТУПІІЛО цьо­ ІШЛИ за останпіfi час 5 това- МІж народаМІІ. Тому дедаЛІ БIЛЬ­ що борються за го року ДО лав КОЖОМОЛУ. 17 З рншів ~o кандпдатів партії. Два ше ЧПС.10 людей .різних націо­ визволення і МПр, проТІІ імпених нрацюють лаПI\ОВЮІИ, дояр­ каПJ,щаш ПРIJЙШІТі в Ч.1ени наЛ~1І0~теfi! ПОЛЧIIЧНИХ пог­ ріалістичного гніту. ка~[и, СВІІнаркаМIІ. Комсомольці ВІШ(б). .lЯДШ 1 ВІРОСПОВІдань ПРЛЄДА. Смирнов.

виконує пра­ -наfiближчі наші поміЧНІІІ\ІІ в

25

ЧИСЛІ KO~IYНlCТIJ,

lіритпчні

ням тієї особлпвої уваги, ЯКУ приділяють ЗМОВНШ\І! прим -ми­ ру цій французькій колонії. ці подорожі тіспо зв'язані з

організації соціс.!істичного зма­ гання серєд МО.l0ді. Під час

рається в своїй

**

роботі

-----------------

ВІДНОВИТИ РОБОТУ МАЙСТЕРНІ

є ще у нас і значні недолі­ Протягом кількох останніх І віДНОВИТІ~ в селі роботу цієї ки в роботі. І\СРУЮЧІІСЬ рішен­ років У нашому селі працюва- майстерш? нями партії,IШ будемо бороти­ ла майстерня пошиття та реГр,па колгоспників. кладок КОМСОМ(' ,'!ьців, переви­ ся sa всемірне поліпшення с. ЗаВОРИЧІ. конува.1а виробппчі норми. партifiНО-ПO.lітичної роБОТІІ,щоБ КОНТУ взуття. 3араз вона майПротягом року УІІ двічі на шшаі1швидше УСУНУТИ ці не­ же не працює -sалпшився один Редактор Всі вони звітують про дані партifiних збора't і 4 раЗІІ на доліКІІ і внвесш наш колгосп чоловік. С. ПОГРЕБlнськиА. ЇJl партiIlні доручення на бюро бюро слухали звіти комсомоль- у лави переДОВІІків. Хто подумає над ТИК, щоб збирання врожа;,; зеРНОВИХ,кар­ топлі, МОЛОДЬ колгоспу за прп-

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Юрова

БИ

07862

іРОlарська раА! вва друкаРНІ! КнІIСЬКОГО обласного упр'Ріння І спра.ах поліграфlІ та видаВВВЦТ1І1

Зам. 1128-2.З60

87 номер 1951 рік  

87 номер 1951 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you