Page 1

Пролетарі всіх "ра ін, єднайтеся!

СУБОТА

ХХХІІІ роковинам Великого Жовтня, виборам у місцеві Ради депутатів трудящих гідну зустріч!

21 ЖОВТНЯ

1950

р.

.N! 87 (677)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАИР АДИ ДЕІІУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ціна

15

коп.

3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР РІШЕННЯ NQ 581 Про затвердження складу Обласних виборчих ВИКОНКОМУ БРОВАРСЬКОЇ комісій по виборах до обласних Рад депутатів РАЙРАДИДЕПУТАТІВТРУДЯЩИХ трудящих Української РСР Про затвердження виБОрчих округ по ІІа підставі СТ. СТ.

та

26

«Положення про вибори до

27 ті"ОПП'І-ві,1 fіпїВСЬІШї облас- вич-від робіТНП1\ів і службов- виборах до Броварської районної Ради 06- IlUЇ KOMY-1,ІісТllЧНОї організації. ців Уманської першої радяндепутатІв трудящих

ласних, окружних, районних, AliCbKJJX, сіЛf)СЬІШХ і ССЛИЩІШХ

Члени ОбласноТ виборчоr

ChI\OЇ ліІtарні.

комісіТ: Дібров Володпмир Апдрifiович ВІШОНКО.\l Броварсь],ої рай- 'І завод, держстайня, Броварська Рад депутатів трудящнх У країП­ Іваича .яків Ншшфорович - -від військовослужбовців штабу ради депутатів ТРУДЯЩИХ рі- МТС, вуликовий завод, будкоw ської РСР» затвердити Обласні від колгоспників колгоспу іме- Київського вШськового округу. шив: бінат, за.:rізнична станція.

виборчі комісії по

ви.борах

до ні Сталіна, Димерського району.

Гайдай 30Я Михайлівна ЩІІХ УкраїНСЬКОї РСР в скла­ від організації професійної ді таКІІХ представuиків громад­ спілки працівників мистецтв ських організацій і товариств Київського ордена Леніна аю~трудящих: демічного театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка. По КиТвській обllасті

обласних Рад депутатІВ

трудя­

Кузьміна Віра Михайлівна -від робіТНИІ~ів, іпжеІіерпотехнічних працівників і С:ІУіІ\бовдlв Іtондптерської фабрики імені Карла Маркса. Кошева Лідія Вачлівнавід колгоспників колгоспу імені

Юрковський Віктор Мино- Сталіна, Шполянського району. Голова Обласної виборчої ко­ Корсак Юрifi Євгенович місії Калиниченко Терентій вич -від киІвсыIоїї обласної Яковлевич - від професорів, організації Ленінської Комуніс- від КИЇВСЬІ{ОЇ обласної органівикладачів і студентів Київ­ тичної Спілки Молоді України. зації Добровільного товариства ПОЛІтаІВ. Лариса Георгіїв- сприяння армії (ДТСАРМ). ського QРдена ТРУДОВОГО. Чер­ воного Прапора медичного ІНсти­ Ha-~iд робітників, інженерно-Остапенко Над.їяВасилівна

технічних працівників і СJУЖ- -від робl1'ників, інженерно3аСТУПНlІК голови Обласної бовців Київського заводу \<Точ- технічних працівників і службовців будівельного управління виборчої комісії Сорочан Мар­ електронрилад». Гудима Іпатій Олександро- М 6 тресту ( І\ПЇВіІ\итлобуд». фа llилипівна:-ві!~. КИЇВСЬ~Ої обласної оргашзаЦll профеСІЙ­ Голова ПреаидіТ ВерховноТ Ради УкраТнськоТ РСР ної спілки працівнПКів почат­ М. ГРЕЧУХА. туту.

ItOBOЇ і середньої

Секретар ПреаидіТ ВерховноТ Ради УкраТнськоТ РСР

школи.

Секретар Обласпої виборчої ]\o~yi('iї Пильник Петро Лаврен-

В. НИЖНИК. М. Київ.

жовтня

19

1950

року.

Про утворення виборчих округІв по виборах до Ки1всько1 обласно1 Ради депутатІв трудящих

Відповідно ст. ст. 32 і 33 ((ПО~ІОіІ),еШIif про виборrr до об,li1СНlIХ, окружних, районних, міСЬКІІХ, сіЛЬСЬJШХ і се,1ИЩПИХ Рад депутатів трудящих У країнеЬІ(Ої РСР» затвердити по Броварському району такі ви-

борчі Округи ио виборах до До складу входять кутюr: Дворайонної PiLДII деПУТі1тів тру- редь, Волковня, КОРЧОВl\а. дящих: 10. Тре6ухівський вибор1. Броварський виборчий чим округ. (Центр-с. Требу-

округ.(Центр--с. Бровари).. До хlв). До складу ВХОДИТЬ куток Сlіладу входять: щювулок Кіро- Кучанський.

ва,

вулиці

Кірова,

ШОЛОМ-

11. Требухівський виборчий

АЛСfiхема, Калініна, Гоголя округ.(Центр-с. Требухів).До від RИЇВСЬІ{Ої до Кірова, Київ- складу входять: вулиця iJайчу­ ська-ліва сторопа від вулиці Itoвa, хутір СОТНИЦЬКІІЙ.

Щорса

}~o

клубу, права сто-

12. Требухівським виборчий

P?ha-всl площі Шевченка до округ.( Центр-с.

Требухів).

КІНця, пл?ща Шевченка, Бро- До складу входить варське ЛІСНПЦТВО.

куток 3і-

меПJ\ів.

2. Броварський виборчий 13. Требухівський виборокруг., (Ц?нтр-с. Бро~ари): чий округ. (Центр--с. Требу­ До складs ВХОдЯ;f) в~.лиц~. хі8). До складу входить куток Гальбича,

з рішення ви"онавчого "омітету Київсь"ої обласної Ради деnутатnіtJ трудящих .м 2513, 21 жовтня 1950 року

8. Княжицький виборчий округ. (Центр-с. Княжичі). До скла;rу. ВХОДЯТЬ кутки: Пет­ рснка, О;ІссеНСЬІШП, CTOrIliscbкий, хутор ((Шлях». 9. Княжицький виборчий округ. (Центр - с. Княжичі).

Jlис~нка" .. KOКlHaкr, Голоді.шIf.

Колгоспна, 8-го з lЗДУ Рад, Щорса, Революції, 8-го берез-

14 К

.

. б w раСИЛIВСЬКИИ ви ор~ии W

пл, Оболонська, ІІІевчеНJtа, округ. (ЦeHTp-~. КрасиЛl~~ Тупиfi ПрОВУЛОІ\. ка). Д~. складу входять ВУЛИІ~~. 3. Броварський виборчий IзацеРКІвська, . ЦеlIТраль~а-~І= Вшюнав'lИЙ І\омітет КИЇВС~-І жпцька, ТребухіВСblіа, Вигурів- вари). Сільські Радп: Велико­ округ. (Центр-с. Бровари) До ва CT~POH,t ВI~. 3aцepКlBcь~0l ]tОЇ об:rасної Ради дспутатlВ ська та БроваРСЬJta селищна димерська, Богданівси;а, 3авоскладу входять вулиці: Петров-І до КОМЛИ?-ЬКОl, Димерський

трудящих ностановляв: Рада. рицька, МОІ\реПЬJ~а, Бершщька, ('ького, Воровського, тургеНЄ-1 шлях, ХУТІР Димитр~ва. На підставі ст. 121 ~ош·ти68. БроваРСltкиА другий в"- Красилівська. ва. Ile}1ВfНIa, Челюскіна, І-го 15. Красилlвськии виб~рчии туції УкраїНСЬКОї РСР 1 ст. ('Т. борчиА округ. (Центр-с. Бро70. Броварський четвертий Травня, деніна. округ. (Центр-с. КраСИЯ.IВК~). 24 і 25 «(Uо.ложення ~po вибо- вари). Сільські Ради: Гоголів- виборчиА округ. (Центр - С. 4. Броварський виборчий І До складу, ВХОДЯТЬ вулиЦі: І'іО­ W

ри в обласНІ, OltPy~НI, район~ ська. Русанівська Кулаженська Бровари). СіДЬСЬІ{і Ради: Семи- округ. (Центр-с. Бровари). вальська, Ладанська, Пугачов~, ні і Micblti, сільсьКІ, селищНІ С . ' , П ,. .' . ву лнці: цeHTpa~ЬHa-= права сторона ВІД . т РУД(ІЩИХ Ук ВІтильнянська, ЛОСКlвська, ПОЛКlвська, ка;;штянсы\a Опа- До складу ВХОДЯТЬ Ради депутатІВ І Ж . . Б б . Р ,. , "

- ліва сторона від 3aцepK~BCЬKOl до РаІ\ОВОГО КУТО­ райвіfiськомату до Петровсько- ра, ХУТІР ВОРОШІІлова. Ііиївеькі!і обласТl та МІСТУ Киє69. "Броварськии треТІЙ ви· ська, Погребська, .Троєщансьго, права сторона-від Старого 16. Літківським виборчий ву такі виборчі округи по ви- борчии округ (Центр-с. Бро- ка, 3азимська, ПУХІВська. дубадрТолстого,Ів.Франка,lIуш- округ. (Центр-с. Літки). До борах до Київської обласної Гопова виконавчого комітету КиТвськоТ обласиоТ раїПСЬІ\ОЇ РСР»

. утво~ити

Ради депутатів трудящих:

-

по

еРДІВська,

РІАИ

W

67. ~роварськиіі nершии виборчим o~pyг. (Центр - С.

о ри~ька.

HaclВcЬKa,

.

Ру ДНЯН- Київська

OJКl~СЬІіа,

депутатІв трудящих М. БУБНОВСЬКИИ.

В. О. секретаря виконкому КИТВСltкоТ обласноТ Ради депутатІв ТРУАЯЩИХ І. СЕЛЮКОВ.

Бровари). СІЛьсьКІ Ради: Кия-

--------------------------------

3

кіна, J\оцюбінського, Свердло- складу входять КУТКИ: Базар, ва, РаДЛНСЬІ\а площа, Піонер- Майдан, І\,ургап, Пісок, Шлях.

СЬІШЙ провулок, станція, ФРУНЗС.

5.

рішення J;Jиконавчого комітету Київської обласної Ради депутатів трудящих

Інкубаторна

17. округ.

Броварський

Літкlвськии вибор~ий (Центр - с. Літки).

виборчий І До с.кладу входять IiYТКІІ: Розу­

округ. (Центр-с. Бровари). ваЙЛІВка, Тирси, Колода, Дар­ До Сltладу входять вулиці:Леон- ниця, Корчі-Стареча.

товича, Іtомсомольська, Тара18. Літківський виборч.,Н щаНС,ька, Чапаєва, П.ластунсь- ОКРУГ. (Центр -С. Літки). До м 2560 20 жовтня 1950 р. І,а, Богунська, 3аПОРІзька, Анд складу входять ЧТІ\И: Хутір Виконавчий комітет Rиївсь- міських, сільських і селищних районних і міськпх, обласного p~eBa, І\уftбишева, Степана Ра- Почаєв, Буслівка.

кої

обласної

Ради

ТРУДЯЩІІХ YXBanI08:

депутатів Рад депутатів

У к- підuорядкуваННJ{, Рад депута- ЗіНа, .Рози Люкс.ембург, Садо19., Рожиівськии виборчий ва, Жовтнева-ВІД Андреєва до округ. (Центр-с. Рожни). До

трудящих

раїнської РСР» затвердити ра-

На підставі ст. ст. 35 і 43 йонні та міські, в містах об- тів трудящпх У СІ,,;rаді таких Толстого.

«Положення про вибори до об- ласного підпорядкування, ви- пре~ста~н~ків громаДСЬІtих ор­ лаСJlIIХ,

окружних,

районних, борчі комісії по

виборах

до гашзаЦІЙ І товарпств трудящих: округ.

10. ПО БРОВАРСЬКОМУ РАЙОНУ Голова Районної виборчої комісії Леонова Віра Якимівна-від

учителів

Броварської

6.

Члени РанонноТ виборчоТ KOMiclТ

Карпова Галина ЄреміІвна-

І цівників. І Пищай -від

Галина

оргаНізації

w

Броварськии (Центр-с.

w

складу ВХОДІІТЬ вся територія

виборчии Рожнівської сільської Ради.

&ровари).

.

v

До складу входять вулиці: Го20. Рож,вськии виборчий голн-від Юрова до Осіпова, o~pyг.(Ц~HTP-C. РОЖі~ка).До Осіпова, Ватутіна, Мічуріна, с~ладу .~х~дять ~?рпторlЯ Ро­ Степанівна Жовтнева-від Толстого до Осі- ЖІВСЬ~Ol СІЛЬСЬКОl Ради, село Jlепінської

пова, Лермонтова, Сєдова, Тол- Свинощи..

W

"

середньої школи. від колгоспників артілі імені ІtомуНіСТИчної Спілки ЬІолоді стого, Папаніна. 21. ПУХІВСЬКИИ виборчим 3аступник голови Районної Леніна, с. Велика Димерка. України колгоспу «Більшовик», 7. Броварський виборчий округ. (Центр - С. Пухlвка). виборчої комісії Костяниіі МиKalllOK Василь Федорови.ч- С. Рожни. округ (Центр - С. Бровари). До CK~aдy ВХОДЛТЬ кх тки : 3a~­ хafiло Михайлович-від робіт- від Броварського районного Гпотов Георгій Гаврпловпч До складу входять: Селище І-го Ba~O'ВI,a, Уголнище, Берег, ПІ­ ників та службовців будівель- спортивного товариства ного комбінату. госпник».

Секретар Районної виборчої

«Кол-

..~олом~енко AHTOHiH~ Євста-

- від працівників контори зв'лзку.

районної

Травня, вулиці: Іtутузова, Бу- СОК, 3агребля, Ce~o.

дьонного, Лермонтова,

Лімп.іцькиИ ЄB~eH Гp~гop~= на, Ватутіна,

ІІушь:і-

22.

Пухlвськии

Карла MapltCa, округ. (Центр - С. ПУХlвка). Кагановича, ЩербаІюва, Димит- Д.О склад~ входять: КУТОК Па­ .професійної професійної спілки працівни- рова, Тельмана, Жданова, Стар- сша, ХУТІР Глибовец •.

комісії Шульга Іван васильо-/ Фllвна-вlД Броварської район- вич-вІД раЙОННОl оргаНlзаЦll вич - від Броварської Р~ЙОННОї І но! комуністичної організаЦІї.

організаціІ

"

ВИб~рчии

сшлки меДИ'Іно-саютарних пра-

КІВ державних установ.

Голова викоикому КиТвськоТ 08лаоио1 Ради депутатІв трудящих М. БУБновськиА. в. о. секретаря викоикому Киівсько1 08ласио1 Ради депутатІв трудящих

І. СЕЛЮКОВ.

чепка, провулок Дзержинсько-

го, вул. Фурманова,

Черняхів-

ського, Олексія Толстого, лісо-

(3акіП\Іення на

2-itl стор.)


СТА

2

Закінчення рішення про затвердження виборчих округів 23. 3азимський виборчий округ. (Центр - с. Зазим'я). ДО Сl\ладу ВХОДЯТІ, uрпгадп .N'fl 1, 2, З ТіОЛГОf'ПУ «ПРОJетарський ШЛНХ».

полки). ДО СI\ШЩ' І!ХОДЯТЬ: СеМППОJlііВСLIіе ліснпцтво, І'УТ­ lіП ВасилеНl\іВЩПІ!з', ~r.шIlеька, tlстереи,с шосе, l'l)е'lівка. 42. Калитянський виборчиil

Зазимський виборчий округ.(НеНlР-С. Калита). До округ. (Центр-с. Зазим'я). СІ,ладу входять КУТКИ: Бу()атів­ До складу ВХОДЯТl, бригади сЬТ\иtі, НнченкіВСЬІШіі, Матві­ ні 4. 5 КОЛГОf'ПУ "Пролстар- eBf'T,J;n!t, гасвппсы1пfi,' Піщапа.

24.

('ЬІіИЙ шлях».

43.

І{алитпнський

виборчий

Погребський виборчий округ.(Центр-с. Калита). До округ. (Центр - с. Погреби). еr;.lаду ВХОДЯТЬ: чток Роз­ До СІ,ладу BXOДllТb І\ОЛГО(11 ім. І f'оховеыlпft,, хутір jfiл~ liOH, Не-

25.

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

21

жовтня

1950

РОку.

РІШЕННЯ. 582 виконавчого комітету &роварсьиоі ра"онної Ради депутатів трудящих ВТД

19

ЖОВПШ Нl50 РОРіУ

Про затвердження складу сільських і селищних виборчих комісій по виборах до сільських і селищних Рад депутатів ТРУДЯЩИХ Броварського району

реМОіІ,ець . 26. Троєщанський виБОР44. Опанасівський виборчиіі ВШіОІШОМ Раtlради депутатів трудящих щих» затвердиш по БронареhT;Q\IУ району чий округ. (Центр - с. Троє- округ. Щентр - с. Опанасів). рішив: ~i.1bcыIіi та селищні виборчі комісії по внбl)}JitХ щина). До складу ВХОДИТЬ Т;0.1- i~o СИ(l;J,У ВХО;ЩТ1,: ('. ()шшаl'ін, lI;t l!i:t('T~p,i ('Т. ст. [)О та 51 <Положення до сі.lьсы\хx і селищних Рад ;(епутатів трудн­

Кірова.

госп ім 13-p~ ччл Ж~ор,ТlШ.

27.

ВИГУРІВСЬКИИ

~ 1-.І1ІС1

ді.1Ь~ИIlЯ

К.ОЛl·Оt'пу

виборчим КІРОЮ, С. uаВОРIlЧI.

r:

i~T. про ~IIGOpll.

UUЛ<Юlі: ОІ\ружні, районні, 1Ilісь- щих У складі таких предстаВНІIRів ГРО~ІlIдеLIШХ

1\1, ('IЛ('I,lіl І U':IlIІПШ Ради

округ. (Центр -С. Вигурівщи45. 3авориuький виборчий І на). До складу ВХОJЯТЬ брпга- округ. Щентр-с. 3аворичі). Броварська селищна ди :N~ 3,4 І{ОЛГОСПУ ім. ВlіРОШИ' ДО CK.la;J,Y ВХОДЯТЬ: 2 ;J,і.;тьНІЩН виборча комісія лова. колгоспу i~l. Юрона, заліЗНІІЧ-

депутатів

трудя- організацій і товариств трудящих:

на-від І~омуністичної оргаПі-,6ВД ОКіН Петрівна-від профезації требухівсыI:оїї еередш,ої сійної спілки працівників :Ш'Я3школи. КУ С. ЛіТІПІ.

28. Вигурівський виборчий ННП НІОустаllОК. ГО.І0ва се:шщТlОЇ виборчої Заступник голови сіЛЬСЬКq} . Секретар сі.1ьеької виБОР'jОї округ. (Центр-с. Вигурівщи46. Мокрецьний виборчий комі('ії ПI{Ь Васюь Григо- ви60РЧО~ комісії ОСНІЦЬКИИ комісії ДОБРUВОЛЬСІ)КА nfарія на). До f'кладу ВХОДЯТЬ брrrга- округ (центр _ с. Монрець). РОВІ!ч--від комуніСТ1IЧIlОЇ орга- Антон ІІосипович-від профе- Гаврплівна - від професіііної ди .N~ 1, 2 і [) КОJГоспу i~I. !Іо СІ,лду входять се. l\ІOJ;рець, нізщії Мі ніш'рства районного сійної спілки працівників по- спілки працівників СПОЖИВЧОЇ Ворошилова. Ьервuцп. віДlі.іУн'ржавної безпеки. чаТІ\ОВИХ і середніх шкіл Тре- кооперації с . .lIіТІШ. 29. Руднянський виборчий 47. Бобрицький виборчий :1астvпник головrr селищної бухівської середньої школи. Чі"

округ. (Центр-с. Рудня). До округ.Щентр-с. Бобрим). До виборчої І\омісії КUЛПАКОВ Секретар сільської виборчої ко складу вхо:щть: куток .1еИедів- f'т,л,цу ВХЮНТЬ: uригади~ 7 і R Василь Iвановпч - від працівни- иісіїПАСІЧНА Анастасія АндріїВка, ст. Бобрш" ;Jаготзсрпо, сі- J;ОЛГОf'ПУ i~l.

CTa.liIIa,

нопункт, Бобрrщьт,а і\ІТС, Іте- і\lихаіілівка. ревалка. 48. Бобрицький

хутір ків раііОННОГО ві;щіJУ сільсько- на-від професійної спілки пра-

Сталіна.

31. В .-ДимерськиЙ вибор-

ІtРАВЧЕШіО Раїса ПРОJіопів-

го госпo;rарства. цівників початкових і середніх на-від !\lеДИЧШIХ працівників виборчий Секретар селищної виборчої шкіл Требухівської середньої Шткіпської ліІшрні.

30. Руднянський виборчий округ .(Центр-с. Бобрик). До І,ОllIісії ТЕРЕЩЕНКО Ганна школи. округ. (Центр-с. Рудня). До ('кладу входять брига;r:и М .N'~ 1, Павлівна-від КО}ІуніСТП'IJlОї Члени сільської \ 2, д, 'J І t: (j . , організації с. Бровари. складу входить кутки: .~гeCBT;a, -Т, J, ) КО.1Госпу ВiClП виборчої ко....,ісії Партола.

лени ~. ЛЬСЬ~О!.. виБОРЧОl "OMlCll

49. Жердівський виборчий чий округ. (Центр-с. В.-Ди- округ. (Центр - с. Жердова).

Члени селищної ви-

борчої ко....,ісії

ОСНА Ч Степан ііосипович -

від колгоспників артілі

КАБАН ВаСІІЛІ, Петрович від праціВlІин:іп ПjJомпе.lОР.ОЇ а . .. 8-го lJере:шн, '[О РШIl ІМ. с .• ІТки.

КРАСІІUЩОК МпхаЙ.lО Нп-

імені рович-від працівників IIPO~IIiC-

мерка). До складу вхo;rять: КУ- ДО СК.lаду входять: С. ЖердоГЛЕБОВА Любов ЄВДОКШІів- Хрущова, С. Требухів. лової артілі ім. 8-го бrРСЗШІ. ток абрід, ВІЛИЦЯ ПришіВl;а. В1, хутір TapaeiВl\a, Підлісся, на-від комуністпчної органіОВРАМЕНКО О.:ІеІ,сандр Гор- С . .:1ітки. 32. B.-ДиМерськиЙ вибор- Вільне. зації С. 1,Jровари. д!й?~ич-від l\олгоспників ар- . МОЦЯ В.асп.:.f' ~\llрп.ІОВlI'!-чий округ. (ЦeHTp--~ В.-Ди50. Світильнівський виборМИХАИЛІОК Андріян Спдо- ТІЛІ ІМ. Хрущова, с. Требухів. ВІД .ПРОфеСlitllOl С\ll~КIІ ЩJ~lllів-

""'IIJ61!Ka). До складу входлть:.ч- чий округ. (neHTp - с. Свl- ровпч-ні;'( працівників БроварКОВБАСА МПОJlа ~Іаркович НИКІв зв'язку С. ЛІТЮІ. ток Хутір, 3 бригада 1-0Ї ДІ.11,- тильне). Ді о ('Іtладу входять: ського лінійного технічного . ~po ф. _ ,-:-вщ еСІЙНОЇ спілки пра- С виНОІ"дська сільська пиці колгоспу ім. Леніна. 1 діJЬШЩЯ колгоспу імені вузла зв язку. ІВ Ї

3З. B. -ДимерськиЙ вибор- j\'1аJеш{ова, хутір ГреGелЬІ,И. _

чий округ. (Центр - с. В. Ди-

КОЖУХІВСЬКА Ганна Іванів- ц." [ІИКІВ СПОj~ИВЧО • • 1Т' Цll С. ТребухІВ.

коопера-

51. нулаженсы1йй виборчий на-від оргашзаЦ\ї МШНf'ЬІ\ОЇ

виборча ко....,ісія

ГО.І0ва

сіЛЬСЬІ{ИЇ

вп О,.. ор 110'1'

1]' • " С . М . ЮНЧЕНКО Ганна Іванівпамерка). До складу ВХОДЯТЬ: округ .Щентр-с. Кулаженці). нОМУНlСТllЧНО1 шлки ОЛОДІ .комісії ОНОПРІ6НКU ~Іихаtiло " Д 1]' у" tt о о Фl'нансового від професійної спілки праців- Іванович-від колгоспників а})2 I,VTOK Голv. бинка, ори. гада. о f'юаду входять: с. нула. І\раlНИ ра онн г J 2 ' . НПІ1:ів почаТlіОВИХ і середніх 1-0Ї діЛЬНlщі ІіОЛГОСПУ ВlеНI женці, дільниця колгоспу ВІДДlЛV. . Т тілі «БіЛЬШОВИБ», С. Свипо]ДIf.

Леніна.

іи. ~Ia.leHKoBa, с. СвіТlIльне.

:ІЕ~ІЧУR

Абрам Беркович ШІОЛ

ребухіВСЬІ\Ої середньої

Заступник голови сільської

34. B.-ДимерськиЙ вибор52. ПJlосківський виборчий -від комуністичної організації школи. виборчої комісії МАКАРБН КО чим округ. Щентр-с. В.-Ди- округ. (Центр,-с. Плоске). До промислової артілі імені Пап- Красилівська сільська Іван МИХ<titлович-від колгоспмерка). До складу ВХОДІІТЬ ку- складу входить колгосп ток Гришовка. деніна.

35. B.-ДимерськиЙ

вибор-

імені філова, с. Бровари. Княжицька сільська

53. Русанівський виборчий

чий округ. Щентр-с. В.-Ди- округ. (Цевтр-с. Русанів). До

мерка) .. ;1,0 CI\~a~y BXOД~TЬ: кУ-І складу входи~ь перш~ діДЬНlIток Пошвка, PioolВ ХУТІр. І ця колгоспу ІМ. СтаЛІна. 36. B.-ДимерськиИ виборчий 54. Русанівський виборчий округ.(Центр-с. В.-Димер~а). округ. (U,еитр - С. РусаН.іВ). ДQ СІ,]аду входпть і-ша ДІ.'[!,- ~o СЮІаДУ BXOД~TЬ: дру:а дшьниця ІіОЛГОСllУ «lIIдях до ІіО- НПТЩ КО.1госпу ІМ. СтаЛІНа, хумуніЗ;\IР. . тір 1-го 'fр,tвня.

виборча ко....,ісія

Г

виборча ко....,ісія

олова .сільської

виборчої

ників артілі Свпноїди.

«Більшовик», с.

Секретар сільської виборчої

комісії ЛАДАН Микола Гаври- комісії ШВАК Надія Г}шгорів-

Голова сільської виборчої лович-від колгоспників арті- на-від учителів СВИНОїдської ь:омісії КРАВЧЕНКО Іван Пав- лі ім. Жданова, С. Красилівка. початкової школи. лович-від КО~lуністичної о})гаЗаступник голови сільської

нізації колгоспу ім.Щорса, С. виборчої комісії ПРУДRИЙПавКняжичі. ЛО Андрійови.ч -від колгоспни3аступник голови сільської ків .артілі ім. Жданова, С. Кра-

Члени сільської

виборчої комісії БАТЮК Ганна Дмитрівна-

виборчої 1\0Miciї ЛЕСИК Митро- ('ИЛівка.. від організації ЛеніНСЬІ,Ої Ііо37. B.-ДимерськиЙ виборч~іі 55. Гоголівський виборчий фан Минович - від І\ОЛГОСПНИC~~peTap СІЛЬСЬКОЇ ~llборчої муністи'lПОЇ Спілки Молоді У !\округ.Щентр-с. В.-Димерка). округ. Щентр - с. Гоголів). ків apTi.'li ім. Щорса, <'. :кпя-, К?МІСll !ОЩЕНR~ М~РІЯ Нау- раїни С. Свиноїди.

До складу ВХОДНТ,l': ~YTip Ііали- До ~І;Jаду ВХ?;ЩТ~ хутори: Ти- жичі. AHBHa-BIД оргаНІзаЦІї профеТОЛОЧКО Іван МусіЙОВlIЧніВІ\а, Скибин, dаЛІСЬІ,иfi це- ХОНІВ, Гал~1ТІВ, 30ГЯ, "уток Секретар сільської вuборчої СіЙН~і спі~ки почат~овпх і се- від колгоспників артілі «БіЛJ,ге~lЬНІІЙ завод. 3аююш, шосе. l\омісії ЗАЛО3ИА Катерина peД~IX ~ЮЛ :КрасиЛІВСЬКОЇ се- шовик», С. СВІІІІОЇДИ. Богданівсьний виборчий

38.

56.

Гоголівський

виборчий ІЛЬЇВІІа-ві;{ колгоспників

ар- lІІИрІЧНОl ШКОЛИ.

округ.(Центр-с. Бог.даНівка). округ. (Центр-с. Гоголів). До І Ti.li ім. Щорса, С. Княжичі. До спаду ~~о;\ять: ВРПЦ!! ,Ін- складу. входнть І(утюr: }IРІЩ Члени сільської совка, АНДРllвеькпfi крап, Ря- ГудеШl\П.

биfi край-до І,()І1ТОРП н:олгоспу

57. Гоголівський виборчий

~

оо

і і"

ви ОрЧОl ко...., с І

Члени сільської виборчої ко....,ісії

Рожнівська сільська виборча ко....,ісія Голова

сіJЬСЬКОї

виборчо!

ЛОБRО Олексій Данилович- комісЦ ГОРБАХА Васпль

Пи-

ім. Андреєва. округ. (Центр-с. Гоголів). ДО ГОНЧАРЕНКО Олександр від організації Ленінської :Ко- липович - від комуністичної 39. Богдаllівський виборчий f'І,ла,J.У ВХО;ЩТІ, ЧТКП: Урочи- ЛІ{овлевпч - від колгоспників муністичної Спілки Молоді Ук- організаці]' колгоспу «Білnшо­ округ. (ll.ehtp-с.Богдані~ка). ще, lіозіна, Мележш;н, Цент- артілі i1l1. Щорса, С. Княжичі. раїни ко~госпу ім. ж.данова, вик», с. Рожни. 11

До Сltладу ВХОДЯТЬ: .ВУЛlllіl B~- раЛШІІfI шл~х. ІіУЦЕНІОО Jr.шна Давидівна С. КраСИЛІВка. 3аступнИІ\ ГОЛОВИ сільської ~ик~, Дан,. С~яг<tЙЛlВl~а, ХУТІР 58. ГОГОЛІвський вибор~ий --від І,О.lгоспників артілі імені ПАВЛЕНКО Настя Іванівна виборчої комісії ЛИТОВЧЕНКО ,Jа:псся, .тIITKIВCЬT'C ЛІСІШЦТВО. ~KPYГ. Щентр - С. ГОГОЛІВ). Щорса с. hняжичі. -від колгоспників артілі ім. Григорій Павлович-від органі40. СеJlиполківськиll вибор- До Сlіладу B~OДНТI): ВРШЩ ПанКУЦ'ЕНБО М it П 0- Жданова, С. Rрасилівка. зації добровільного товарпства

чий округ.

(Центр - С.

ее- СЬІ\іІ, ПЛОСКlВСЬJіпіі ШЛНХ,І,У-

'.

.

иха ~o

eT~.

А 'оо

в·

миполки). До складу ВХОJЯТЬ тОІ, JRовтухп. ~ИЧ-ВlД Т\ОЛГО~ПІ~~К:~ аРТІЛІ Літківсь"а сільська ~tв~~~Я С. р;~~~~гоепу" \льКУТl\И: Деркач інка, lIIевчеНl\ів, 59. Гоголівський вибор'!ий ІМ. Щорса,; с. Бня,ки Н. . виборча ко.місія Секретар сільської виборчої

Старий шлях, ЗатягаttліЮіа.

округ. (Центр-с. ,Г,ОГОЛlв). на .тІІІ~~НІ\20Л~~~~:ІІД~IІХ~~~~~і

41. Семиполкївський вибор- ДО СJ\JШДУ пходять: ЖеРJівсь-

чий округ. (Центр -с. Семи- Ішtt ш:шх, СПТІІШШ.

голова виконному БроварськоТ Райради депутатів трудящих С. ПАЗЕНОК. Сенретар виконному Броварської Райради депутатів трудящих І. РI3АНЕНКО.

19

ЖОВТНЯ

1950

рОК)',

ім. Щорса, С. Княжичі.

Голова сільської виборчої комісії ЯЧНИК Ганна Харито-

комісії СМИРНОВА Зол Михаit- нівна- від організації денінсь-

лівна-від комуністичної орга- кої Комуністичної Спілки Моло-

Требухівська сільська нізації Літківської середньої ді України колгоспу «Більшови~орча vo иісія школи. Р иl '" ",.. вик», С. ожни. [o.lona сіЛЬСЬКОївпборчої коЗаступник голови сільеької

місії JIIСНlРІА Дора Прокопів- виборчої комісії МУЗИЧЕНКО

(Продовження на 3-ій стор.)


21

СТА

ЖОВТJп.. Н;;, ') року

Х

А

НО

В

Е

Ц

Ь

3

Рішення винонавчоrо комітету Броварської ра"онної Ради депутатів трудящих ВТД

19

ЖОВТНЯ

РОІ\У

1950

Про затвердження складу сільських і селищних виборчих комісій по виборах до сільських і селищних Рад депутатів тру дящих Броварського району ни колгоспу «Пролетарсишl1 ціВНИЦІ, I~O:rгOCIlY ім. Жовтня, С. ТРОЄЩПШ1. ШЛЯХ», с. 3азим'я.

(Продовження)

Члени сільсь«ої виборчої «о.місії

ФЕДОРЕНІіО Грпгорitl ШІІЬ­ Ваступник голови сіЛЬСI,уtЩ виборчої ItOMiciї l\'ІАШЕВСЬЮШ кович-від колгоспників артілі

Борис Йосипович-від колгосп­

ім. 1З-річчя

артілі «ПролетаРСЬІ~ИЙ IІІ.1ПХ)', с. 3азим' я. Сеlіретар ci.'lbCbKOЇ виборчої комісії ПРІІХОДЬКО Фросипа Іванівна-від колгоспників ар­ тілі «Пролетарськиtt шлях:>, с. 3азим'я.

щипа.

ШІЩАti Марія 1І1аксимівна­ ників

від колгоспників артілі

<: Біль-

шовик», с. Рожни.

.

-від профеСIЙНОI сПl~КП

пр~­

ДОВГОДЬІіq Гa~Ha ~паlIаСlВна

цівників початкових І середНІХ

шкіл

Рожпівської

('е~lИрічної

школи.

Рожівсь«а сільсь«а

виборча «о.місія Голова сільськ.ої виборчої комісії ПОНОМАРЕНІШ Дмитро Минович

від комуністичної

-

організації колгоспу ім. Моло­ тою, с. Рожівка.

Заступник голови

Члени сільсь«ої виборчої «о.місії ГЕРМАІІІЕНКО Фросина Ничипорівна - від колгоспників артілі «Пролетарський шлях» '. с. 3азим'я. КАРСПМ Ольга Іванівна від колгоспників артілі «Про-

сільсыI?її летарський шлях», с. 3азю['я.

виБОРЧОІ комісії ЯЧНИК ФеДІР

13- річ 'ІЯ

iRовТІІИ,

с.

Tpor.-

Вигурівсь«а сільсь«а виборча «о.місія Голова

сільсr,кої виборчої ОКСЮТЕШШ Федір Олексійович - від Іtочніетич­ ної організації колгоепу ім. Ворошилова, с. Вигурівщпна.

ltOMICIl

Заступник голови сільської ВІІборчої ltOмісіІ ПЕТРЕНКО Микола Федорович-від органі­ зації .JIенінської Іlомуністпчної Спілки l\'Iолоді України колгоспу i~[. Ворошилова, с. Ви­ гурівщпна.

виборча КО.Jtісія

ГО.ІОва сіЛСЬІ~ОЇ впборчої комісії ПП llДЮРА Василь Де­ НИСОВИЧ - від професifiпої спіл­ !Ш праціВНИІtів початкових і середніх нші:r В.-Димерської CCJ'шрі 'ІНОЇ школи }іН. 3аступник ГОJОІШ сільської вибgрчої I~OMiciї БЕ3СМЕРТ­ НІШ Нюнш ВО.10ДИМИРОВПЧ -від колгосшшків арті.1і «Ш.1ях до Іtом:упізчy>J, с. В.-Димерка. Секретар сіл)ської виборчої комісії Л1l3 УН Варвара Мак­ симівна- від організації Ленін­ СІ)КОЇ Н~омуністичної СпілкІ.І Молоді У країнп колгоспу ім. деніна, с. В.-;~пмерка.

Члени сільсь«ої виборчої «олісії

Секретар сіЛІ,СЬКОї виборчої

МАІІІЕВСЬКИЙ Іван Степа- комісії ПО.JIЬОШШ О.ІЬга Лев­

Пилипович - від комуністичної нович -від добровільного сиор- ківна-від професійної

організації колгоспу ім. Моло­ тивного т?в~риства

працівнпКів початкових і се­ нізаціі колгоспу «Пролета рсь­ Іюдніх шкіл Рожівсько! почат­ !\ий шлях», с. 3азпм:'я. кової школп.

Погребсь«а сільсь«а виборча «о.місія

ім.

.тrеніrш,

3аступнш\ ГОЛОІШ сільської виборчої l'0.\Іісії ОВСІЄНКО Іван Иихаitлович - від KO~IY­ ністичної організації, с. Семи­ полки.

Секретар сіЛ[)СІ,!\ої Вllборчої комісії ВЧОРАШНЯ .1ідія Іва­ нівна - від працівпиків С еМІІ­ полківського

сільського

спо­

ЖІШЧОГО товариства.

Члени сільсь«ої виборчої «о.місії ОСТАПЕЦЬ

Олександра

Ва­

силівна-від професifiної спіл­ ІШ ирацівників медусТ<tПОВ Се­ МИПОЛІ,івської лікарні.

ПІІСАРЕНRО Павло Корнійо­ вич - від І\олгосшшків артілі ім. Jlепіна, с. Семипо:ши.

УДОД Ганна Федорівна-від ШВАРЦ f.:вгенія Соломонів­ професittної спілки працівників се­ на-від працівників В.-Димер­ медустанов СеМИИОЛl,іВСЬІЮї лі­ еької фі.lії зв'JІЗІ{У.

«Колгосп- працівників початкових і НІШ» аРТІЛі «Пролетареькпtt редніх шкіл вигурівсыоїї семиСекретар C!}lbCbKOЇ виборчої ШЛЯХ», е. 3азим'я. річної ШКО.1И.

Іюмісії СТРОН МПКО.~а Демидо­ Г АJIУІПltO Архип Матвійо­ вич - від професійної спілки вич - від комуністичної орга­

с. СеМИПОЛЮІ.

спілки

това, с. Рожівка.

Члени сільсь«ої виборчої «о.місії

В.-дll.мерсь«а сільсь«а нізації колгоспу

Члени сільсь«ої виборчої «о.місії

ВАСЮІ': Григорifi Іванович­ від праціВНlшів B.-ДимеРСhКО­ го сіЛl)СЬКОГО споживчого това­ риства.

ГЕРАСШІЕНlШ Харитина ПЕРІІСТА Марія Михайлівна Григорівна - від F-О.1госпників -від І{ОЛГОСПНIlків артілі ім. apTi.li i~l . .тІеніна, с. В.-Димер­ Ворошилова, с. Вигурівщина.

карні.

ВlШАРЕНКО Володимир Анд­ рійович - від КОЛГОСІІІшків ар­ тілі ім. Леніна, е. Семиполки.

Калиmянсь«а сільсь«а виборча «о.місія

ка.

Голова сільської виборчої ПО.1Ь()В1Ш Варвара Іванів­ СИДОРЕПІЮ Микола Марко­ Голова сіЛl~СЬКОЇ впборчої на-від колгоспнпків артілі вич -від СDГапізації Ленінської комісії ОВРАМЕНКО Катерина строіl Ганна Дем'.ннівпа­ комісії ЛЕГКИЙ Федот l\Iв:хай­ ім. Ворошилова, с. Впгурів­ КомупіСТИТІНОї С пі.1КИ ~10лоді Андріївна-від організації Ле­ від ІіОЛГОСПІlиків артілі· ім. лович - від членів риболовець­ щина. Українп І';ОЛГОСПУ ім. Леніна, нінської І\омуністичної Спілки ~Іолотова, с. Рожівка. кої артілі «Десна», с. Погреби. Молоді України Калитянської ІДЬ6ІШО Іван Іванович­ с. В.-Дш!ерка. СТ РО Й Ніна ЯковліВНil - від 3аступник l'ОЛОВІІ сільської семирічної школи. КОЛГО('.ПJlІІків артілі ім. Молотова, виборчої комісії НЕГОДА Сте­ від комуністичної opГi1Hi:~aцiї 3аступнш;: голови сільської колгоспу ім. 130РОШИЛОВ(І" ('. Богданівсь«а сільсь«а с. Рожівка. пан Андрійович - від організа­ виборчої ІtOмісії ИАRАРЕНКО Вигурівщина. виборча «о.місія ціі денінської Комуністичної Терентій Павлович - від кол­ Пухівсь«а сільсь«а ХРУЩ Андрій Ашоновнч Спілки Молоді УкраІни с. По­ ГО.101\<1 сільської виборчої госпників артілі ім. Сталіна, від КОЛГОСПІШltів артілі імені виборча «о.місія греби. комісії ХІТ ЛЬКО Іван 1I0СИПО­ с. Калита. СеІіретар сільської виборчої Ворошплова, с. Вигурівщина. вич-від І,омуністичної оргапі­ Голова сільської виборчої Секретар сільської вибор­ Ііомісії КР АВЧЕНКU Іван ІІан­ заl\ії ('. Богдапівки. комісії ПОІШДЬКО Петро Дани­ чої КОIlIісії КУДІН Петро Юхи· Руднянсь«а сільсь«а талеймонович - від членів рибо­ лович - від колгоспни&ів артілі 3аступник голови сіЛЬСЬІ\ОЇ .l\lович-від колгоспників арілі виборча «о.місія ловецької артілі "Десна», с. ім. Ватутіна, с. ПухіВІ\а. виборчої І,омісії ЛУІ{' ЯНЕ НКО ім. Сталіна, с. Rалита. Погреби. Голова сільської виборчої Іван МпколаfiОВІІЧ - від органі­ 3аступник голови сільської І\омісії МОСТНПАН Іван ~lap­ зації ЛеніНСЬІ,оІ І{омуністичної виборчої комісії ТРУБА Опанас Члени сільсь«ої Члени сільсь«ої кович-від комуністичної ор­ Спілки Молоді У І\раїНІІ кол­ ЮРКОВIlЧ - від І\олгоспників ар­ виборчої «о.місії виборчої «о.місії ганізації БобрИЦЬ!tОГО пункту госпу ім. АпдреGва, с. Богда­ тілі ім. Ватутіна, с. Пухівка. «3аготсіно» . КУДЕЮІ Иарія Ульянівна­ HiВl;a. Секретар сільської виборчої 3АЄЦЬ Палажка Василівна від колгоспників артілі і~{еIlі Секретар сільської виборчої 3аступник ГО.10ВП сільської комісії IllЕВЧЕНІЮ Ониси. Іва- -від колгоспників артілі ім. виборчої комісії СТАРОДУБЕЦЬ комісії llОЛІЄНКО Зоя Андріїв­ Сталіна, с. Іtалита. hiBHd.-від медичних праЦlВН~-1 Кірова, с. Погреби.

l\iB

Пухівської медамбулаторІІ.

Члени сільсь«ої виборчої «о.місії

висоцькиtі МИКІІТа

Олек­

БЕРЕ30ВСЬКА Ірlша Пили­ БОРИСПОЛЕЦЬ Марія Іва- Г<tврило Опанасовпч -від пра­ на-від організації ленінсыlоїї нівна-від КОJIгоспників артілі цівників Бобрицького НУНКТУ Комуністичної Сllілш Молоді півна- від І;:ОЛГОСПНlІків артілі Уltраїни Богданівсь!\ої се~rпріч­ ім. Сталіна, с. Калита. «3аготзерно» . ім. Кірова, с. Погреби.

виборча «о.місія

сійович-від комуністичної ор­ ганізації колгоспу ім. Ватутіна, Голова сільської виборчої с. Пухівка. КОМіСll :МОВЧАН Володимир НJMEHIiO Марія Маltсимівна Степанович-від комуністичної

-

від добровільного спортивно­

організації

ІЮЛГОСПУ ім.

Голова

КОМіСll

сільської

виборчої

РИЖЕНКО

Микола

ня.

НАЙДА Олександра Григорів­

Члени сільсь«ої виборчої «О.місії Катерппа

СКОК Ганна Антонівна-від Гна­ колгоспників артілі ім. Ста..1їпа, <1ртілі с. І\~алита.

тівна- від І\ОЛГОСПНІшів ім. Андресва, с. Богданівка.

ТЕПЛЮК

Федот

Іванович­

Оnанасівсь«а сільсь«а виборча «о.місія

МОВЧАН МПКО.'[а Яковлевпч від ltOлгосннпків артілі імені від організації Jlеніпської Андреєва, е. БОГДllнішtа. Голова сільської виборчої Комуністичної Спі.1IШ Молоді ІІІКВАРУІІ Марія Трохимів­ КОМIСIl КАРПЕНКО Василь України Jtолгоспу ім. Kar<tHo- на - від професійної спіЛІШ У ЛЬ янович - від колгосиників вича, с. Рудня. праr\івників початкових і се­ артілі ім. Леніна, с. Опанасів. ДЕНИСЕНК() Палажка Арте­ редніх шкіл Богданівської се­ ЗаСТУШІІІК ГОЛОВН впборчої мівна-від ltOлгоспників арті.1і мирічної школп.

ім. Іtагановича, с. Рудня.

ЛИШЕНЬ Валентина l\'Iихаfi­

КАС 'ЯН

Дмитро

Миколайо­

вич - від працівників Бобриць­ ністично! Спілки Молоді Украї- на- від Ради громадських пра- кої машинно-тракторної станції.

Іванович-від Ленінської Кому­

ПОСВЯЩЕННА Иарія Павліа· на-від КОЛГОСПІІІІків артілі ім. Сталіна, с. RалиТ<t.

-

колгоспу ім. 13-річчя Жовтня, лівна- від організації денінсь­ с. Троєщина. кої Комуністичної Спілки :Мо­ лоді України за.1ізничної шко­ Члени сільсь«ої ли N2 30, СТ. Бобрик.

виборчої «о.місії

ної школп.

3ДОРОВЕЦЬ

Члени сільської виборчої «олісії

13-

го товариства «Колгоспник» ар­ річчя Жовтня, с. Троєщина. тілі ім. Ватутіна, с. Пухівка. 3аступник голови сільської ТРУБА Іван Нимнович-від виборчuї комісії СИДОРЕНКО організації Ленінської Комуніс­ Таїса Олексіївна-від колгосп­ тичної Спілки Молоді України ПИl\ів аDтілі ім. 13-річчя Жовт­ колгоспу ім. Ватутіпа, с. Пу­ ня, с. Троєщина. хівка. Секретар сільської впборчої l\ШХАlіЛЕНКО Дмитро Івано­ комісії ФЕДОРЕНКО Іван Гри­ від Добровільного вич-від Іtолгоспників артілі горович товариства сприяння Армії ім. Ватутіна, с. Пухівка.

3ази.мсь«а сільсь«а виборча «о.місія

Секретар сільської виборчої РУСАНОВПЧ Марія Тпмофіївна - від І':одгоспників артілі ім. Кашновича, с. Руд­

Троєщансь«а сільсь«а комісії

БОБКО Радіоп Олексійович­

комісії ШВАЧКО

Іван

Проко­

пович-від КОЛГОСШlю,ів

арті­ від колгоспників артілі імені лі ім. Леніна, с. Опанасів. Андреєва, с. БогданіВІ\а. Секретар сіЛЬСgКОї виборчої комісії ПОГУ.JIЯП Марія Семе­ Се.миnол«івсь«а сіль­ нівка- від колгоспників артілі сь«а виборча «о.місія ім. Леніна, с. Опанасів. [олова, сільської виборчої комісії ПЕЧОНКА Оврам Івано­ (3аІ\інчепня на 4-Ш стор.) вич - від комуністичної орга-


СТА

4

Х

А

Н

n

в

Е

Ц

21

h

ЖОВТtn.

РОІі)'

Jt.)O

Рішення виионавчоrо комітету &роварсьиої ра"онної Ради депутатів ТРУДЯЩИХ Про затвердження •

до СІЛЬСЬКИХ (:!

І

а І; ін ч е пня)

Члени

• І

8аступнпк голов!!

І ВJ[UОРЧОЇ

,\ ІІдрій

сільської

1i1'~li('iї

(-;ГОРОВІІ ч - ві).

ників артілі

виборчої "омісії

сіЛЬ('ЬJіОЇ

ROB'lTH\lll

II ОВПЙ

"ОДГО(' [1-

ШЛЯХ, с.

Бервиця. І\УІШШП MIIKO.li1 ГордіПо­ СеІіретар сільсьь:ої впборчої вич - від I(ОJГОСПІшків артілі комісії !.І)І1ПРf:НlЮ .ІЮДМll.lfL ім. Леніна, с. ОІ!іlШlсів. Олександрівна-ві:J. ІіОЛl'О('ШІІІh'ПilШШ fiатершш Гордіїв- ків apTiJi НовнП Ш:ІНХ, С. шt - ві ц КО.lгосшшків apTi.li Бервпця. i~1 Леніна, с. опанасів.

Члени сільської виборчої комісії

Завориць"а сільська виборча "омісія

Члени сільської

Світильнівсь"а сільська вllборча комісія

РНБИН Данило

--- від

виборчої ІСомісії .'ІЯХ Тетяна МlIlillтіВIІ:1- від

КОЛГОС!ІІШІ\ів ВПUОРЧОЇ е. Плоше.

ГО.10ва сільської кюliсії ;н'їfiА Григорій

нізації колгоспv ін. МалеІшова,

С. СвіТlIльне .•

ГО.10ВIІ сіЛl.еькоі вибор'!uї I\o~lkiї .СЕНЧЕНКО Іmш ХаР.1аІІтіСВIl'I- Bi:J. lіОЛГОСП­

3al'TYIlI!I!l\

. •'Іе НІна, ('. 11.1 о С'1{е.

ім.

Ста.1і,Іа, с. Русанів.

apri.'li і)l .. lрніllа,

Тара­ ІОХІІМЕНІШ О.lьга АIlТопіВllа сович-від f\очніешчної орга­ -від ){о.1Госшшків apTi.ri ім.

Опанасович

lіОЛГОСШІШііп артілі

Гоголівська сільсь"а ви~o ..

ИІ рча КОМІСІЯ Голова еі.'Ш·ЬКОЇ впборчої

І,Омісії fiАС'ЯН вич-від

Іпан АllДРШО-

ирофееіііної

('!lіЛКІІ

Русанівсь"а сільська праціВІІИl\ів початкотшх і С'свиборча ко.місія

Голова сільської с. комісії ЮРЧЕНІtо

ре;.щіх шкіл

ГОГО.'lіВl·I,КОї ес-

виборчої реДІІЬОї ШКО.'Ш. Григорifi 3аСТУПИlll, ГОЛОВІ!

ників арті.1і i~l. :11 а.'ЮІКОІШ , r:ЇдьеЬJ\оЇ cBiтII.1ы1 •. )fинович - під І\омуніст!\ ЧllОЇ виборчої комісії ІШ РШ Ваеиль КАРАІІДЮІі Фросина (ІIIСП­ С('крета р (·jJI.(·bK(!Ї в!!uорчої організації І\оЛГО('ПУ (~I.Сталіна, Тихонович - від КОЛГОі:ПППliів l'о:юва ci.lhc/,KOЇ ВИІЮРЧОЇ півна - від 1,0.'ІГОСШlllків арті.1і І\Оjlkії П ДІ\О U InaH 3ахаро­ с. Русанів. артілі ім. Молотова, с. Гоголів. комісії l'.-\ДАСЬ Іван І'аврило­ 'Новиfi шлнх , с. Вервпця. ВИЧ - від організu ції Ленінсь­ 3аступник голови сільської Сеlсретар сіЛІ,СЬІ\ОЇ nпGорчої вич- від професіііної спіЛІ\И Ю"Р}lА'j (';вгснія Григорівна кої Іі:омунїtТІІЧn:Ої Спілки l\IО­ виборчої комісії ПИ.lIЬТЛЙ Ми- комісії КОБЛОВ Василь Ссргі­

прапівників початІ,ОВІІХ редніх редньої

шкі.1

ПІКО.lll.

ВаСТПllІІ1li

і

:{аВОРПНhI,ОЇ ГО.І0ВИ

rc-

се­

.

..

('Iл!,сыllll

виборчої комісії -іИСІ.ІI) ТШІІ'­ фіfi ТпмоФifiОВП'I- Bi;J. KOMYI!i~­

І\оЛГОСПУ -ві:J. І\О.1ГОСlшиків артілі (:Но­ ,1щі ~'Kpa ЇНІІ МалеШіова, с. СвіТШІьне. виfi Ш.1НХ , С. Бсрвпнн.

Члени сільської виборчої комісії

Бобрицька сільська

виборча комісія

тичної організації с. 3аВОРИЧІ. ГО.lОR<1 С'і.1ЬСЬІ\ОЇ ВИUОРЧОї ко­ Секретар сільсыIоїї виборчої ~Iiciї ОБ\УХ Степан )(аРКОВIІЧ комісії БУДНlIl-і Ганна -ві) lіО.'Ігоспнпків артілі ім. Максимівна - від професійної Сталіна, с. l;о"РИК. спі.пш працівників початкових і середніх шкі.І :JaBOplIf!bIiOЇO

:Заступнш{ ГО.І0ВП

ім. кола Яремійович -від комуніс- йович-від колгоспників артілі

сіЛЬСЬКQJ

P~' РА Євдокія ЯІ{овJJ.Ївна

тичпої

організації

ІіОЛГОСПУ ім. Молотова, с. ГОГО.1ів.

ім. Стаlіна, С. Русанів.

від

І,олгосrтників

артілі

від професійної спілкп пра.ців­ Сталіна, с. Русанів. Члени сільської ппків початкових і середніх шкіл СвітильнівеЬІ,Ої С'еМИІJіч­ виборчої КОАІісії ної школи.

ГАВРИ.І0В Іван

ім.

ХАМБІР Яків Свиридович-

.

Ч

СеІ\ретар сільської вибор'lОї комісії РАК Ганна Іванівна-

.

лени СІльсь"оі виборчої комісії ШЕВЕЛЬ Іван Л,шаровпч-від КО~IУIlіСТIl 'ІНОЇ організації колгоспу i~l. ~10.'IOTOBa, ('. І'оголів. БАРПЕНЮ) Марін MI1Iio:raїH-

Пилиповпч від КОЛГОСПНИБів арті.1і іІІ. ІІа-від I\ОМУlIіеТІІ'1f10Ї оргаllівиііорчої І\оміеії jl\IIВНОДІП - від професifiної спілки пра­ Сталіна, с. Русанів. зації I;О.1l'ОСП у ім. Мо:rnтова, ('. \'ередньої ШКОЛІІ. Петро Петрович-від колгосп­ цівників медустанов Світшп.пів­ ДОРОШЕНКО Олена Кондра- ГОГО.1ів. ників apTi.li і\l. Сталіна. с. сыlоїї )Іедам (. у .іІа торії. тівна-від професійної спілк!! :ІЕНЬ Ольга С"Рlіївш--від Члени сільської Бобрик. ЦЮПКА Ганна ПШIlшівна-- працівників початкових і се- організації .]еніПСI,!\ОЇ І\uчніс­ виборчої комісії ім. редпіх шкіл Русанівської (;еми- тичної Спілюr Молоді ~'JіраїІШ Секретар Сі.ш·ьКОї. IШUОРЧОї від КО.1ГОСПНІІків арті.'Іі річної щюли. колгоспу ім. Молотова, ('. 1'0KOjliciї .:1УКАШFJШО Андрій l\la.'IeHKOBa, с. Світnльне. АШСОВ Віктор ГРИГОРОВІ!Ч­ РОМАНЮІ\ Іван Нилович ЮРЧЕНКО Іван Борисович голів. Петровнч - BiJ кочнісТІІЧНОї від Il})ацівників пункту 3аво­ -від lіОЛГОС'шшків арті.1і іІІ. від організації Ленінської 1\0КИСlI.~ЕІІІШ ~~\lхаі1ло .. .-\ндрі­ оргаНізації с. Бобрю;. рицької неревал!\и. )[aJeIIIiOBa, с. Світпльпе. мvністичної Спілкп Молоді Ук- Иович-вlД r;ОI4УIJlСТП'lПОІ орга­ ОРШІШО Вів;щ НПКОДІІмівна раїни колг()спу ім:. Сталіна, С'І нізації ~олгоспу ім. 'ІО.ІОТОЮ, Члени сільської -від 1i0.'lГОСIIНИІ\ів артілі іч. Кулаженська сільська Русанів. с. ГОГОЛІВ. виБОРJtOЇ комісії Ііірова, с. :~аВОРИ'lі. виборча комісія 1\11 р У ХА ~1аріл Федорівна­ олова ВИКОНІЮМУ райради депутатів Ю'І\СА l\атерпна :Чпхаfiлівна І'О:lОва ('ільсыIоїї виGор:#ої ві,\ I{О.1ГОСПНІІків артілі i~l. Ііі· трудящих с. ПАЗЕНОК. -від КО.1ГО(·Шllшів артілі ім, ІіЮlїt'ії Р~'ДЕНЮІ дМПТРО Но­ рова, ('. 3аворпчі. Секретар ВИКОНКОМУ райради депутаТів е ІШОВ!!Ч - від професШної спі.'l­ БОІ)UШКО Іван АНТОІІОВIlЧ­ СТЙ.1іпа, с. \';ОС'РllК.

r

СО.ІО )(liО від КОЛГОСШlІІків артілі ім. Ю­ сандрівна рова, с. 3аворпчі.

Мокрець"а сільська виборча комісія Голова сільської ВІІUОРЧОї коміеії-ПОЛЕГЕНЬКО Платон ГРИГОРОВllЧ - від комуні СТИЧНОЇ організації колгоспу ,Нове життя», С. Мокрець. Заступник ГОЛОВll

сільської

виборчої комісії BAHCOВlPl Іван Казимирович - від профе·

сійної епіЛІіlI IІраціВНІІь:ів по­ чаткових і середніх шкіл }ІОІ\­ рецької семирічної ШКОЛІІ.

Секретар сільської

О.1еІ{­ ЮІ ІІрацівників початкових і професitlної середніх Шltіл lіудаженської спіЛІ{И працівників почаТІіОВИХ семирі чної ШlіОДП. і серед!іх шкіл БоGрпцької сс­ 3аступни!\ голови сільської мирі чної школи. ВИUОРЧОї Ііомісії СОБШІЬ Ми­ ОСТАПЬКО О:ІексіІі Іірию­ хайло }[акаРОВІІЧ - під Ііомуніс­ колгоспу вич - від lіОJГОСПlшків артілі тичної орга.нізації ,і!оря», с . Кулаженці. ім. Сталіна, с. Бобрик. Секретар сіЛЬСЬІ\ОЇ виборчої ШіlЛУБНА ~lарія Прокопівна -ві;1 КО.1ГОСПІшків артілі ім. комісії СОБОЛЬ Катерина Пав­ лівна-від професійної спілки С'та.1іІIа, с. Ilобрик. працівнпків початкових і се­ редніх шкіл Rулаженської се­ Жердівська сільська мпрічно! ШІ\ОЛИ.

виБОРJtа комісія

ГО.lОва

сіЛЬСЬІ{ОЇ

впборчої

коміС'ії ГРИЦЮlі Андрій Мусі­ виборчої IJ:OHi'l-від Ііомупістпчної орга­

Члени сільської виборчої комісії

СЕНЧЕНКО Га.нна Il.a.влівна комісії ІїА.1l0К Василь Івано­ нізації коШ'оспу і)l .•1сніна, с. -від колгоспників артілі "30вич-від добровільного СІІОРТИВ­ ЖерДоВtl. ря, ,с. Rулашенці. . ного товариства ,І\олгос ІІІІШt}) 3АША Павло Тарасович-вІД :{аступник ГО.l0ВИ сіШ,('I.IiОЇ артілі !Іове ЖIIТТН ,С. Мок­ ВllООР'lОЇ К011іеії Ю!ВАЛЬ C~e­ liолгосшшків артілі ,Зори', с. І)еЦІ,. пан Васильович -- ВІ;!. lіОМРIlС­ Кулал\снці. тичної організації І;О.1ГОСНУ ім. Плос"івська сільська Члени сільської .lепіна, с. Жердова.

виборчої комісії

ЧF.РЕ~НlIЧОК Марія І'ршо­ рівна- від l\оjlГIІСПlШliів артілі iHuBe ЖИТТЯІ', е. ;\[ОІ\рець. ПОТАПЕНКО Софія RУЗИlів­ на - від lЮЛГОСІшиків артілі ,Нове життя>, с. Мокрець.

. Бервицька СІльська виборча комісія

Секретар С'ільської

виборчої

виборча комісія

Ііомісії КОРОШГН Катерина lІи­

ОСТАННІ ВІСТІ а КОЛГОСШВ І СЕД РАІіонУ

КаРТОПlІю-понад .Пllан.

ВК.'Іючившись У соціаліСТИ'Iне змагання

па

честь

,_

Колгосп ІМ. Ста.:llна,

('. 1)00РІЧНИЙ . п;~ан

33-0Ї РИІ{, здав понад

річниці ВеЛllКОГОЖОВТНЯ і ви- 624

центнери

ТІВ трудящих,

картоплі

kap-:опЛІ, ІМ.

., Андреєва, с. БОГАаНlВІ\а-234 б?РІВ до МІсцевих Рад дeHYT~- центнери. ПеревиконаЛll план ряд

району веревиконує

КОЛГОСПlв здачі

І{ОЛГОСПІІ

сіл

план зда- 3ав оричі, МОІ\.рець, СвіТllльпе.

ді каРТОП;JЇ державі.

А. Коваль.

Особистий приклад активу м. БідеЦЬІ\ИЙ, П. Гуть,

Добруха, П.

Х.

За приК-'нщом

КОЛГОСПНllків

Колеспик-&кти- П. 30зу.л.і, М. Рудя, .ІІ. СтасlO­

вісти колгоспу

іІІ.

вирішили відзначиТIl

Молотова ка СОТНІ ~олгоспниюв піДГОТОR- ково ПОВНlстю

достро­

розраховуються

ку до жовтневих свят і впб?- з державою по сільгосппо~ат­ рів у місцеві Ради депутатІВ ку. До жовтневих свят не ТІЛЬ­ трудящих ТИИ, щО

достроково

розрахуваЛИСJl з державою

ки колгосп, але все Hac{'дeHH~

ио

села

ПОВНІстю

ВІІконає

СВОl

поставках продуктів тварин- обов'язки перед дерш~вою п? ництва. Про цю ініціативу РОЗ- j всіх видах поставок І плаТl­ повіли агітатори по

двадцити- жах.

Годова сільської виборчої хатках і їх ПРИКJIад наСЛіДУІ. Іваницький. конівна-- ві;!, професittІІОї спіJ­ 1@lісії СТАШОК Василь У сти­ вали понад 520 колгоспниКів~ с. Гоголів. КІІ працівників почаТІ,ОВПХ і мопич --від комуністичної орга­ 25 жовтня о IO-iu годині ранку в сере:щі'і. шкіл Жердівської се­ нізації I\ОЛГОСПУ ім . .Іеніна, с. мпрічної ШКОЛll. Плоске. nри.Atіщенні райбудинку культури від;.. 3аСТУШІІІК го:юви сільської будеться ХІІІ сесія райради депута­

1

І

Члени сільської виборчої "омісії

Ішборчої комісі! МА.ІЮГА Іван

Кирилович -- від КО.1Госшшків

(-:~1ФІИОН Ва,сп]ь Іванович-

І'олова сі.1ЬСЬІ\ОЇ виборчої 1,0- від КО.1ГОСllllш,ів артілІ }Іісії ї~МИТРЕНКО Андрііі Пи- Леніна, t. Жердова.

артілі ім. деніна, с. lIлоске.

Секретар сільської вибор~ої

i~I. комісії КАКУН Ганна МикитlВна-від організації .Іенінсько!

JlИПО;llч-від ІЮЛГОСlIIшків арсlіорш;АгАтыю МОТРЛ: Мат- Комуністичної СП~ЛКІІ MO~OДI тілі <Новий ШJЯХ , с. Берви- віївна-від І\оЛГОСІІників І\ОЛ- УІ\раїни KO;lГOCnY Ім. .'IeHlНa, ЦЯ.

трудящих К. РІЗАНЕНКО.

П Р,lСl\Овія

ві)

гошу i~l .•lеніна, с.

........ ' -Б-и-0-1-5-Бu----!------

іиІвсJtІШ

тів трудящих.

На сесіі буде обговорена робота ви"ОНКОАІУ райради депутатів трудя­ щих за час від .минулих виборів до місцевих Рад депутатів трудящих. ~==~===,~-====-=-=-===-

Жердова. с. Плоске.

06.1., •.

Бровари, вул. Хірова. ДрукарНІ раlrазеra ,Ста.хаuове,Цlt)

---

Редактор с. ПОГРЕБІНСЬКИИ Зам.

538-2500

87 номер 1950 рік  

87 номер 1950 рік

87 номер 1950 рік  

87 номер 1950 рік

Advertisement