Page 1

ПРОАєttJ.рl всіх країн, єднаі1.теслl НЕДІЛЯ

14 листопада 1948 року-день

24

виборів депутата до Верховної Ради Української РСР від Бровар­ ського виборчого округу Н!! 13

ЖОВТНЯ

19.18

р•

.N2 87 (466)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯЩИХ київськоl ОБЛАСТІ

Ціна

15

коп.

ТА

Приклад єдності •

слова

пІшно завершити

нинішній

сільськогосподарський

рік

і, у першу чергу, виконати

план зябльової оранки. Сеоє

льовоJ

колгоспу

честю

ім.

дотри­

видах

зи­

закагато­

насіння, реманенту

поставок

По всіх

продуктів

державі І по вартості

додня

тру­

артіль ім. Молотова

на одному з перших

місць

в районі.

Успіхів своїх артіль

.l!:O-

моглася завдяки дійовій більшовицьКій агітаЦlї, яку провадять комуністи, актив, ШИРОКО

о

о

о

розгорнутому

завдань

1 засобів.

гадир т. Таран І.) виконала план зяб- льовій оранці.

льово! оранки на

ганізації

і

со­

о

партор­

цієї

КП(б)У і боротьби за вико­ нання тих завдань, які

пос­

тавлені у ньому. Лист цей обговорено на зборах парт­ і

зборах

кол­

госпників; агітатори прове­ ли голоснІ читки по бри­ гадах,

ланках;

проведена

вза~моперевірка на соцзмагання

ди

броварськоТ

МТС

договорів ЯК

внутрі

спеціальний номер польовки

бригадах. Шоб темпи зябльоваТ правління

посилило

трактористам,

по

піднести оранни, увагу

потроїло

кількіСть живого тягла

на

Вс! ці заходи ли

успіх

Імені

(8

станом

проц.)

1 Гоголів, ім. Молотова 2 Гоголів, ім. Петровського 3 Бровари, ім Ілліча 4 Красилівка ім. Димитрова 5 В.-Димерка, ім. Ворошн-

о О

о О О

лова

О

річки

О

14 Гоголів, ім. Комінтерну

15 16 17

Требухів, ,Жовтень, Красилівка, ,Нове життя.

В.-Димерка, ім. Котовсь-

92 77 69 68 68 66 60 58 57 57 54 50 50 50 46 46

18 Требухів, ім. Леніна KOГO:~ 19 Гоголів, ім. Будьонного .142 НІЖ зяunьова оранка (Із п~станови Рци ~i!iCTpiB Украfвсь/(ої 20 Зазим'Я, ,Пролет. шлях> 'f42 гер І цк КП(б)У ІЩ" 21 ЖОВТІ!В 1948 року) 21 В.-Димеркз, <Більшовик. 4() 22 Троещ.,ім.13-річчя жовтня 40 В усіх республіканських центів живого тягла, вста- виконання цього завдання 23 Погреби, ім. Юрова 39 і обласній газетах від 22 новити щоденні завдання є основним показником н Світильне, ім. Шевченка 38 ЖОВТН!І надрукована поста- кожному трактористу і кол- вміння радянських і партій- 25 Требухів, "Переможець> 36 нова Ради Міністрів ;Ук- госпнику, які працюють них органів керувати кол- 26 Княжичі, ім. Щорса 35 27 Калита, ім. 17-рjqчя раТнськоl РСР f Централь- на оранці живим тяглом, і госпами у виконанні завжовтня 35 ного Комітету КП(6)У"Про забезпечити безумовне Іх дань, постанлених партією" 28 Русан.ів, nЖовтень" "34 хі,ц зябльовоТ оранки в кол- виконання. і урядом. 129 ГоголІВ, ,Червона УкраІгоспах УРСР". Зараз немає, зазначено в З І на· 34 Рада Міністрів УРСР і ЦК постанові Ради Міністрів а прикладом передови- ,30 КНЯЖИ~і, ім. Леніна 32 КП(б)У зобов'язали негай- УРСР і ЦК КП(б)У, більш ків всі сили і засоби на 131 КраСИЛІвка, "червп~~~р" 32 но поставити на оранку всі І важли~ої роботи в колгос~ повне виконання плану зяб- 32 Вигурівщина, ім. Вороши1 1 льовоІ оранки. 33 Плоске, ім Леніна лова

трактори і не менше 70 про- пах, НІж зябльова оранка

ПерехІдний Червоний прапор сільради З метою

села

дальшого

роз-

шу чергу, плану зябльової де вручений колгоспу-пе­ нами встановлено реможцю в день ЗІ-ої річ­ ниці Жовтня. перехідний Червоний пра­ 3. Пшінко, пор сільської Ради депутаголова сільвиконкому. тів трудящих. Прапор бус. Гоголів.

соціалістичного оранки, між

колгоспами

за успішне

вивершен-

ня нинішнього сільсьногос-

подарського

рОІ':У і, в пер-

КРИЧУЩІ"

З

гектарів

400

неподобства

зябу. за тованим врожай проса з 10 j ни і не розпорядливостІ го-

..

планом, в колгосш ІМ.

50-60,

тяглом ні

з них

одного

Рожни, "БіJIЬШОВИК" Заворичі, ім. 1-uЇ п'яти­

36 37

Рожівка, ім. Молотова В.-Димерка, ім. Петровсь­

g~

28

річки

28 28

кого

27 27 27

з'їзду

~6

24 23 23 22 22

П е Р - гектаРl'в і J'іЮПИНУ з 25 гек- лови колгоспу т. Остапця. 48 ім Шевченка. 22 47 В.-д.имерка, Заворичі, ім. Юрова 22

шого травня виорано тіль- тарів. Неприпустимо мляво І

ки

34 35

38 Світи.1ьне, ім Комінтерну 39 Опанасів, ім Леніна 40 Русанів, ім. Леніна 41 Літки, ім. 18-го партз'їЗДУ 42 І<улаженці, "Зоря. 43 Пухівка, "Червоне село" 44 Рудня, ім, Ворошилова 45 Княжичі, імl7-го парт.

------------------------------------живим

проходить кагатування кар-

гектара. топлі, а на

кількох

гекта-

М. Іваницький.

48 49

с. Семиполни.

ВІД РЕДАКЦІї:

50

А, між тим, тут можна ПОС-Ірах картопля ще навіть j не) Звертаемо увагу рай сіль- і 5,1 госпвідділу на стан справ в, 52 тавити на оранку не менше, вибрана. колгоспі ім. Першого травня 53 як 20 пар коней і волів. Неподобства ці - наслідок В полі лежить H~ заскир- занепаду ТРУДОВОІ ДИСЦИІІлlПО

ВивІшенІ списки виборцІв

ВИБОРЧИХ

і сподіваемося, що негайно будуть вжиті потрібні заходи.

ДІЛЬНИЦЯХ

ПершІ бесіди агі­ таторІв про вибори

Почав працювати

54 55 156 І 57 58 59 60

лекторій

61 62 63 64 65 66

ЗатверджеНі партійною З ініціативи партійноІ ор­ Точно в строк, як це пе­ редбаченоnПоложенням про організацією агітатори по­ ганізації і вчителів неповно­ вибори до Верховної Ради чали роботу по десятихат- середньої школи у нас ор­

забез п ечи- добре виготовленій вітрині

колгоспу

жовтн}!

~

УРСР", на видному міСЦі, у

оранцІ.

20

зябу по

Назва села та колгоспу

о

ім. Сталіна с. Русанова; ви­ стінгазети,

по 23

о

колгоспу, так і з колгоспом

пущено

зобов'язалися працюючи кіньми, виорав вже

до ЗІ-ої річниці Жовтня ЩОДНР. пере- геl{Тари.

(}

змагання

правління

на

району

6 Бобрик, ім. Сталіна О 7 Русанів, ім. І-го травня О 8 Свиноіди, ім. Леніна о _. pa~TopHa ригада 2, ри23. Плугатарі колгоспу ім. Сталіна О 9 В.-Димерка, ім. Леніна о гал,ир т. "Лун яненко Ф.) виконала план с. РусанІв тт. Литовченко П., Юрчен­ О 10 В.-Димерка, ім. Кірова ім. Сталіна о зяБЛЬОВОl оранки на 101 процент. . ко Г. щодня перевиконують норми О !112 Русанів, Требухів, ім_ Сталіна о Всі 3 вищезгадані тракторні брига-/ на зябльовій оранці. Кожен з них, О 13 В.-Димерка,ім.2-0Ї п'яти-

ПрНl<ладу

артілі в організації пропа­ ганди листа Ради Міністрів Української РСР і ЦК

організаціі

зяб-

гадир Т. Сом М.) виконала план зяб- П., Щиголь Ф., працюючи кіньми, льовоІ оранки на 102 проценти. виорюють щодня по 0,70 гектара ')1 Т б .N 3 (б зябу, замість норми 0,50 гектара.

ширення

вІзьмемо практику

виробітку на

200 процеНТів. 12. Плугатарі колгоспу" Проле­ 20. Тракторна бригада NQ 2 (бри- тарський шлях" с. Зазим'я тт. І{арсим

сил

всіх

Для

виконувати норми

о

вирішення постав­

лених

NQ 6 (бри-

о

ціалІстичному змаганню між ланками І бригадами, умінню керівництва артілі зосере­ дити на

Тракторна бригада

19.

Зараз немає більш важливої роботи в колгоспах,

вана, повним ходом іде під­ готовна

о

планом,

безпечена сита і тепла

.по веснян01 сівби.

о

о

о о о о

-

0000

0 0 0 0 0 0 0 0 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOQOOOOOOO

пІднято вже 6М; худобі за­ картопля

0000 о

зяб­

650 reKTaplB

ораnки, за

МіВЛЯ,

ЗВЕДЕННЯ Колгоспах

с.,коУ РСР і ЦК КП(б) УкраІни, колгоспнвки арті­ лі Ім. Молотова с. Гоголе­ ва (голова т. Хазан, секре­ тар парторганізаціІ т. Жов­ туха Г.) дали слово на честь ЗІ-ої рІчниці Жовтня, виборчої нампанir по вибо­ рах депутата до Верховної Ради УкраїнськоІ РСР ус­

мують-з

ЗУСТРІЧ

Про хід оранки

Обговоривши відомий лист Ради Міністрів УкраІн­

Молотова з

ГІДНУ

-

• ДІла

І

слово члени

31-й РІЧНИЦІ ЖОВТНЯ

вивішені списки виборців. У складанні списків ви­

ках.

ганізовано сільський лекто­

Жваво пройшла бесіда про сталінський виборчий

на час підготовки

рій. Складено план

Богданівка, ім. Сталіна

22 21 Бервиця, "Новий шлях" 21 Світильне, ім. Юрова 21 Жердова, ,.Передовик·' 20 Мокре1;'-Ь' "H~Be життя" 20 Рудня, ІМ. ~О-РІЧЧS! жовтня 17 Жердова, ІМ. ЛеНІна 17 Калита, "Червоний жовтень" 17 Семиполки, ім. Леніна 17 Семиполки, ім. Ів. Франка 16 Літки, ім. Калініна 14 Богданівка, ім_ Леніна

Пухівка, ім. 7-го з'їзду

Рад

Калита, "Переможець" Рудня, ім Кагановича

Семи полки, ім. І-го травня Жердова, ім. U1евченка Бобрик, ім. Шевченка БОбрик, "U1лях Леніна"

13 13 10 9

9 9 6

лек~{jй до 31-0Ї

НасІння багаторІч­

закон, яну провів агітатор­ річниці Жовтня і виборчоr взя­ борців активну участь прий­ комуніст т. Єреденко. кампаніІ по виборах депу­ трав -державІ тих зобов'язань. Агітатори допомагають тата до Верховної Ради них няла ІнтелігенцІя села. виборцям перевіряти пра­ У краІІ!<:ЬКО1' РСР. Добре уродила у нас ко­ Керівник сільського лек­ Так само як колгосп ім. вильність данних про себе у нюшина-з кожного гекта­ торію т. Лісничий К. прочи­ Агітатори учителі тт. Молотова, може ! повинен списках вибортав інструктивну доповІдь вивішених ГряДова В., Лященко В., ра намолотили на 1-1,5 боротися кожен колгосп за ців. І. СИl{ореНК8. центнери насіIJНЯ більше, для агітаторів, яКі почали

Молотова у виконанні

успішне вивершеНIІЯ ниніш- роботу по двадц,ятихатках.

нього

сіЛЬСЬКОГОС1l0дарсь-

В селі обладнано два агіт­

кого року, за високий ВРО- пункти.

В

колгоспах

ім.

жай у наступному році, за Леніна, ім. Сталіна І "Жов­ повне виконання всіх своІх тень" виготовлені лозунги зобов'язань, даних

му

о

в жд

ю

а

п РТI1. 1

товаришевІ Статну.

велико-

Н

ар

оду,

до виборчо! кампанії.

М. Буряк.

Виборчі дільницІ .NiI с. Требухів.

31

і

32,

Виборча дільниця Троещина.

.N'2

3,

СвІТЛОВА ГАЗЕТАМ 11 Сьогодні на екрані чер­ говий номер світлової газети "Стахановець",при свячений виборчій кампа­ нії і ходу зябльової оран­ ки.

с.

Прима М., Гришко В., Со­

роколіт Т., Драна О. водять

Виконали

серед виборців бе­

сіди про СтаЛІНСьку тит~ цію,

нІж у минулому році.

про­

Полож~ння

сіння багаторічних трав дер­

КОНС­

жаВі, повністю засипали по·

про

сівний матеріал.

вибори.

В. 3абережниЙ. Виборчі дільниці

С. В.-Димерка.

Н2

16, 17, 18,

план здачі на­

,

І. І{овбасинський, голова колгоспу "Жовтень", с. Требухів,


СТА

2

ПАР Т І Й Н Е

щала

Значно краще, БІльш ор­ Комуніст т. Кудря з ганізовано розпочато було Жердови пише:

тійної освіти. Про ку

активність

заняттях

висо­

слухачів на

пишуть в

с.

слухачІв на за­ няття'з'явилося тІльки 20,

стопро­

центне BiДBiДYBaHНfI,

відсутнІ були

комуністи

колгоспів Ім.

UJевченка

новила такий порядок-раз ладом

успіШНіЙ роботі політшколи. РусановІ Проте,

окремІ

ганізапіі

повторюють

-

заняття

ролю

роботою політ-

вІд

са-

конт-

Такі факти,

як

стаВЛ~IІН~ матеРІаЛІВ

КОМУНІСТ

працюе, засвоєння

до

Мельник

з с.

Семиполок пише: -Перші

літшколі добре,

рушення партійної

заняття в по- том обговорення

пройшли у нас зборах. Контроль але не з'явилися

всІ комуністи, В тому час-

над тим, як

-колгоспу

-

І

колгосп­

комсомольців і поза­ спілкової молоді.

Комсомолець, І. Прокопець.

3 го­

первин-

І просто-

сІна

і

центнерів

озимо!

ватиметься та

концентратами

ка ртоплею.

Переглянуто

склад

тва­

в·иділено Зпlдводи. Проведено огляд худоби.

Вся вона

та

закладено

доброІ

вгодова­

в зиму вступа€ ціл­ Рейдова бригада; В. Кроль, О. Дорош, В. Авдєєчев, К. МаJlюга.

3307

ЯРОІ

соломи,

1

ком підготовленою.

понад

Колгосп ім. Леніна, с,Плоске.

3аківчу€ться пасовищний цих I<op:VliB не заготували. п~ріод 1 худоба скоро СТ8- На час бездоріжжя до ферм не на стійлове

утримання.

Але у колгоспі ім.

до цього не підготувалися.

Тут не виконали витку

недостатньо

підвезено кор­

Леніна мів.

план роз­

тваринництва, до цьо­

го часу не закінчено ремонт

Значна частина худоби нижчесередньої вгодованності. Це тому, що їІ погано доглядають

-

не

примІщень. На стійловий своєчасно годують, напу­ період потрібно худобі що­ вають, зовсім не чистять. найменше 2950 центнерів Особливо в занедбаному грубих корМіВ, а заготов­ стані молодняк. лено зовсім мало. Була Рейдова бригада: змога заготовити .lt,ля мо­ В. Семенов, лодняку 10 тонн отави, з П. Лисенко, капустиння та інших відхо­ П. Максименко. дів РОСЛИННИЦТ8а закласти

тонн

силосу.

Проте,

~

свого існу-

запаруватиметься іздо6рю­

А незабаром зима ...

100

ної па рторганізацiJ.

Заготовлено

центнерів

fi.OCO

В обговоренні книги прийняло участь 15

КОМУ-'

один

ім, Леніна ловних обов'язкІв

т. Мазниченко.

з::зо'~ років

гуртка,

кожен

сІчку, перед згодовуванням

приміщеннях. Кормів І рик вистачить Н2 весь стійловий І

тій.

ро­

і буде за­

ні, телятника.Худоба зиму-

ників, в тому числІ, кращі стахановці Усик Пилип, МатвіЄнко Ва­ силь, Матвієнко Леон­

парт­

над

ботою політшколи,

лІ, секретар парторганіза- нlст вчиться

ціі

на

же

день-два

'період.

витрачання

ринницької бригади. Для період. Так доставки кормів на ферми

,ватиме у теплих

молоді, було багато при

стати предме-

молока біль­

минулому роцІ

графік

іх. Солома різатиметься на

ня корІвнІ, свинарні, конюш­ ності

тання твору М. Островського "Як гартувалася сталь". КрІм

двсци­

у

такий

UЦe

**

сутніх літніх

літрІв

ніж

кінчено ремонт та утеплен­

п'яти ве­ чоріВ в клубі колгос­ пу "Переможець" вІд6увалосяколективнечи

плlни.Кожен такий випадок має негайно

Русанова І

100

поросят.

с. КаJlита. Протягом

роз-

редакції

т.

=І<

за

своєму

комсо­

Требухова. І. Кизименко.

в

рівня. В цінити Інакше, як грубе по­

комуніст

мольці с.с.

З

1І0-теоретичного листі

влаштовують

денний

само зріс і приплід ділових

Петренко.

на пекінофільму г в ард і я"

фуражирові. Складено що­

ЗІ

"Молода М.

розвитку

Птиці є 600 штук при пла­ ні 400. иього року вперше організовано кролеферму. Зросла і продуктивність

ше,

проглянули

"Молода

до

над підвищенням свого ідей- програмою не можна

вони

у

ніше встановленого строку.

на

до

культури,

регляд

дування політwколи,гуртка,

кожен

вчора молоді

успіху

тваринництва. На кожну фуражну корову наД06НО

колгоспах

... * Культпохід*

невідві-

ШІ,іл і гурТКів,. від того, як І несумлінве-

при

гвардія·.

ми- ся.

помилки

над

Палій д.

знач- ззо тонн силосу. ВидІлено також 4000 центнерів фу­ тваринництва. ражноі картоплі і 280 цент­

Річний план росту поголІ­ нерів концкормів. Майже в'я по всІх видах худоби всі корма зберігаються бі­ виконаний на 3 місяці ра­ ля ферм, переданІ по 8КТУ

кінофільм

партор- політшколі зовсім зірвали­

нулорічні

wоусуваються

т.

ЙОГО вини два

домігся

громадського

де

с.

It

Колгосп

2З-го жовтня в школі Відбу деться урочистий вечір, присвячений ювІлею. В. Москвич,

рай будинку

політшколи

парторганізаuіІ

ФЕРМАХ

до лав комсомолу

органІзували

на жаль, не можна сказати

Цей про керівника

уч­

віДМіННИКів по­

культпохІд

на місяць заслухати на парт- для своїх слухаЧіR. Цього,

року

19,(8

ного

нізації

дисциплінованості

.оатнн

ТВ8DИИПИЦТВО за~8зпоq8И8 КОDМRМИ, топлими поиміЩ8ИИНМИ

* * *

.Червона Україна" (секреКерівник політшколи, тар т. Горбатовський) вста- гуртка повинен бути прик­

захід сприятиме, безумовно, при

24

ТВАРИННИUЬКИХ

с. Княжичі. КомсомольсьКі орга­

при гоголІвському колгоспІ

ли, окремих слухачів.

ь

СЕЛЬКОРІВСЬЮ РЕЙДИ ПО

учень lO-го класу середньої ШКІЛИ

листах комуністи тт. Рогач 22-го жовтня в гуртку (ТребуХІв), Антоненко (Літ­ по вивченню Короткого ки). курсу історіІ ВКП(б) при UЦоб і на~алі забезпечи­ броварській територіальній ти нормальну роботу політ­ парторганізацlJ з 17 слуха­ школи, глибоке засвоєння чів було присутніх тіЛЬІ!И б. всіма слухачами затверд­ Не з'явився, як сповістила женої Центральним Комі­ нас керівник гуртка т. Лео­ тетока партії програми за­ нова, і секретар парторгані­ нять, партійна організація запіІ т. Гуц.

зборах керівника політшко-

Ц

двли заяви про прийом

та "Передовик".

своІх

~

S

успІШНіСТЬ

17

нів.

-3 27

мережІ пар­

О

с. Бровари. В ході підготовки до 30,річчя ВЛКСІV\ покра­

(Листи комуністів)

лах і гуртках

Н

району

рука успішної роботи політшкіл

року навчання в шко­

А

Ж И Т Т Я В кем органІзацІях

Контроль парторганїзацїі-запо­

цього

Х

НАЗУСТРІЧ ЗО-РІЧЧЮ ВЛКСМ

с. Княжичі.

UЦe з більшою енергією

вання Ленінський комсомол

працюють комсомольцІ

те-

~лО:х~О;ип~~~~~~: ~~~~~~~ КОМСОМОЛ У БОРОТЬБІ ЗА GОllІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ СЕЛА це{вкt(~)т~еВ~:ОіЙ П~~~~:.

вицькою партією, комсомол Озброївшись рішеннями мольські пости охороняли радянської молол.і культур- нові • Про заходи піднесен­ завжди був і залишається УІІІ з'їзду ВЛКСМ, комсо- колгоспний врожай від роз- них і технічно грамотних ня сільського господарства вірним помl<JНИКОМ

партіІ,

мольці повели широку агl- крадання, проводили огляди людей, які стали

зачинате-

в післявоєнний період"

за­

П бойовим резервом. Під тацію за створення колгос- машин, шефствували над лями стахановського руху, жадав від комсомолу села проводом партії комсомол піВ, за нове культурне зем- тваринницькими фермами.3 передовиками колгоспного посилення політичної та ор­

виріс

у

багатомільйонну леробство.

млн.

500

ТИС. ТОНН си.'Юсу, виробництва.

Всім

відомі ганізаційноі

роботи

серед

організацію передовоІ раЦе було початком бо- закладених вперше в СРСР, імена перших п'ятисоте- молоді, мобілізації іІ на дянськоІ молоді, став шко- ротьби за соціалістичні фор- були серйозною перемогою ниць-Демченко, Гнатенко, боротьбу за піднесення лою комуністичного вихо- ми землеробства, за здійс- комсомольців у боротьбі за знатаих трактористок краї- сільського господарства. вання. нення на практиці ленінсь- піднесення громадського ни-Паші Ангелі ної, Паші Комсомол і цього разу Під проводом більшовиць ко-сталінського плану ко- тваринництва. Ковардак та інших. вІдповів на заклик партії

кої партії комсомольпі ба- лективізаціІ. В цій боротьВиступаючи гато зробили для перебудо- бі перевірялася боєздатність ВЛКСМ, тов. ви вІдсталого однооСібного

комсомольських

селянського господарства на колгоспний лад. Керуючись вказівками ХУ з'Ізду ВКП(б) про те, що "комсомольська організапія на се-,

ків і кuжног.о комсолольця на сеЛі, їх відданість справі партiJ. Навесні 1929 року комсомол провів масовий по-

осеред- нович

на ІХ з'їзді Не одну героІчну СТОРіН-І бойовими ділами. Серед Л. М. Кага- ку вписав комсомол у свою І славноІ плеяди ГероІв Со­

говорив:

історіЮ в суворі

"Комсомол був справді поміqником у нашому будівництві. В тих селах, де не було партосередків, комсомол відігравав не тільки

дні Вели- і ц!аліСтичної

кої Вітчизняноr війни. На фронт пішли кращі кадри колгоспного виробництваагрономи, механіки, трактористи. Війна поставила ле-

лі повинна бути найбільшою І хід за всебічне розгортання роль помічника, виконавця, ред

МQ.1IOДДЮ

Працl-комсо­

І молка Надія Кошик, ланко­ ва молодіжної ланки ~ села Мишурин РІг на Дніпропет­ ровщИНі; Марія Фастова і Прасковія Гудзенко,якl зі6-

вимогу: не рали в посушливе лІто на

пІдоймою партії в справі колективізації і підвищення але він відіграва!:! роль заст- тільки швидко оволодІти Полтавщині по БЗО-Б72 пент­ пІднесення і колективізації врожайності. ПІд час цього рільника у боротьбі за кол- полеводством, тваринниц- нери буряків з гектара; Пет­

сільського господарства, походу було створено біль- госпи". розвитку широкоі культур- ше 5 тис. нових КОЛГ8спlв. В роки, ноІ ініціативи і вироблення

нових кадрів соціалістичних прапі вників" (~ВКП(б) в резолюціях", ч. Н, стор. 259. Партвидав ЦК ВКП(б). 1936 р.), УІІІ з'їзд ВЛКСМ виробив конкретну програму бо-

Через ріК

був

коли

оргаВіЗО- остаточnо стало

ваний новий колгоспно-виробничий похід. Завдан.ня полягало в тому, щоб ЗМЩнити громадські господа рства. Центральний Комітет комсомолу послав на робо-

твом, навчитися керувати ро Бабій, данковий колгос­ селянство машинами, але й оволодl- пу ім. Леніна на Тернона

шлях 1И

колгоспів, сільська молодь усю свою енергію спрямовувала на виконання сталінського заклику: зробити KO.jгоспи БІЛьшовицькими, а колгоспників заможними.

мистецтвом

керlвниц-

пільщині та ін.

тва громадським колективним г..оспода рством. У ней важкий час молодь виробляла в 1,5 -2 рази більше ТРУДОДНіВ, ніж до війни. Комсомолу на селі нале-

ЗО·річчя ВЛКСМ КОМСО­ мольці зуст річають новими успіхами в боротьGі за під­ вищення врожайності кол­ госпних полІв, за розквіт нової соціалістичної J<УЛЬ· ротьби комсомолу за вико- ту рахівниками до колгосСво"'Ю різносторонньою жить ряд патріотичних почи- тури на селі. О. НіМ'Іунова. нання першої п'ятирічки і пів 40 тис. комсомольпів, діяльністю в сільському нань, які вІдіграли значну

соціалІстичну перебудову Ім доручалося налагодити господарстві комсомол до- роль у забезпеченні країни ВідпОВідальний редактор сільського господарства. зразко~ий облІк. Комсо- помагав партії rотувати 3 та фронту продовольством. С ПОГРЕБІНСЬКИЙ. ~И

02854

м, Броварв. КаїВСltкоІ обл., вул. Кірова. Друкарня райгазети "СтахаНQвець·

Тир.

2600

87 номер 1948 рік  

87 номер 1948 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you