Page 1

СУБОТА

10 листопада

2001 р. N2 86 (9287)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

У райШРБУ трудиться дру­

жний, високопрофесійний Народовламя. Демок­

тетом користується в ньому

ратія . Це коли держава

кова, АЛ . Шумар (нача­

створює умови своїм гро­

льник ЖЕКу ОП "Брова­

і ця людина- водій КамАЗу

мадянам для забезпечен­

рипро~Іжитлобуд",

до

Анатолій МЕЛЕЖИК . Адже на

доставці будматеріалів, що

ня нормальних ~Іатеріа­

якої нале жить будинок б­

льних і духовних потреб .

Б.) З н е відомих причин

В усьому світі сьогодні

проігнорували

діє

шення депутата праців­

він завжди показує хороший

коли виборці (тобто гро­

ники ЖЕК

підпри­

приклад, за що неодноразо­

мадяни) обирають депу ­

смства

"Броваритепло­

татів усіх рівнів влади,

мер ежа", а також дільни­

во заохочувався керівницт­

котрі від їх імені прийма­

чний інспектор . А питан­

ють відповідні за кони, рі­

ня тут були різні , в пер­

шення,

шу чергу до тих,

парламентаризм,

що

регулюють

міждержавні та внутріде­ ржавві взаємини. людей, або як тепер при­ йнято казати

-

громади,

W відіграють депутати

r. цевих рад.

N2!,

йдуть на будівництво доріг,

з апро­

вом цієї шляхово-будівельної організації.

Фото Миколи СЕМИНОГА.

хто за­

без печує умови прожи­ вання людей. Порушува­

Немалу роль у житті

міс-

Подібний ін­

лися проблеми щодо те­ пла в квартирах і під'їз­ дах,

збереження

загального

ня,

@j'r!m:{.JiiJ3ІI•~I3~tWi:І\I!ji:ф

майна

користуван­

ОСНОВА ТВАРИННИЦЬКОЇ fAnYЗI

насамперед ліфтів,

ститут міського самовря­

міжповерхових пер е хо­

дування в Броварах пред­

дів тощо. Прикро, що на

агропромисловому

Наукові дослідження й

(ви­

людей. Проте з вікон, що

комплексі району однісю

прогресивна практика сві­

борці нашого міста) до­

виходили до нашого май­

з найпріоритетніших с га­

дчать, що оптимальний се­

вірили себе, свої життє­

данчика, майже :1 кожно­

редньодобовий

ві проблеми, зокрема у

го виглядали обЛІІ'І'JЯ.

лузь тваринництва. Осно­ вна умова її розвитку сьо­

сфері комунальних від­

Чого вони вичікували

ставляють котрим

40

депутатів,

громадяни

цій

зустрічі

було

незрозуміло.

людини в погонах чи по­

рівні економічного роз­

важного керівника комунальної служби, чи пози­

печення всіх наших по­

вача за таних

що мас

надавати

Можливо,

сплату викорис­

льних послуг . Бо лише по

кі зарплати, пенсії і їх за­

ЖЕКу

N2!

борг мешкан­

тримка позначаються як

ців цих будинків стано­

на життєвому матеріаль­

вить понад \ОО ООО грн. Це повинно хвилювати

шій духовності. Та жит­

не тільки де путата, а й

тя є життям... Воно не­

кожного

впишю йде вперед. По-

якщо

~ трібно знаходити вихід з

. . подібного становища

1

житлово-комуна­

суспільство людям . Низь­

ному рівні, так і на на­

годні й на перспективу

-

перебуває на низькому

треб,

У

~1ало

носин. Наше сьогодення

витку і нагального забез­

500 -

мешканця,

борг сягає більше

800

грн. Звичай­

-

лочного скотарства є виро­

віку б до

з високим г е нетични~1 по­

т е нціалои

та

своєчасне

введення первісток у ви­

робничий цикл. Для розширеного відтво­ рення маточного стада на

кожні

100

корів необхідно

мати не менше 28 н етелей, ЗО теличок старше \-го

року і З7 теличок до \-го року. Це дасть можливість

за уваження,

цівників

виконавчих

лиць щорічно вводити

скарги, що були вислов­

структур влади й кому­

стадо

ле ні на зустрічі, і доведе до відома міського голо­

ток і ВИВОДИТИ із НЬОГО, З

ви І.З . Петренка чи на

в'я,

ками.

Депутат міської ради Надія Василівна Грицько­ ва заздале гідь визначила день і час спілкування зі своїми виборцями округу.

\О-го

Запросила

не

лише виборців, а й керівників

ЖЕКів, дільнич­

І жності б-А. б-Б, б-В 8-Б. На 12 годину дня З лис-

І топада на зустріч прибу-

20

відсотків

Н.В. Грицькова зробити

но скоротити термін виро­

нас бережливішими й більш дбайливими,· сум-

щування молодняка . Дове­

використані

комунальні

послуги. Тут ми повинні законослухняно і своеча­

1обов'язками повинен відІ ків по бульвару Незале-

близько

иалопродуктивних корів. структуру стада, необхід­

Слід пам'ятати : місто

І тання мешканців будин­

урахуванням росту поголі­

служб. Та не зможе одна

І ного інспектора, тих, хто повідати на болючі пи­

і більше первіс­

UЦоб забезпечити таку

спо виконувати свої гро­

І за своїми посадовими

25

мадянські

обов' язки.

наш спільний дім,

і

ми

повинні бути господаря­ ми в ньому.

Микола ФЕДОРЕНКО, голова ради вуличних

і будинкових комітетів.

сти середньодобові прИро­

сти до б50-700 граиів. У даний час на рівні те х­ нологічних стандартів для чорно-рябої голштинізова­ ної молочної худоби. якої в господарствах району бі­

льше ДПЗ

95%.

працюють в

"Плосківський", де

SІАUШІЄ/116СІ

6es SІАіН

відомча: на рік - l8 грн. 60 коп. на півроку - 9 грн. ЗО коn. на квартал - 4 грн. 65 коn.

межах бОО

до

б

-

місячного

- 700 -:- 800г, від 12 міс. - бОО - б50г, від 12 до 18 місяців 500 - 550г, від \8 до 24 мі­

сяців і в перший тільності

-

в останній

період

450 - 500г, і - 700 - 800

грамів .

UЦоб

первістка

,5 -

кг за раз при темпера­

турі його З7

З8"С,

-

по­

ступово збільшуючи кіль­ кість

молока,

доводячи

його до норми. З 5-денно­ го віку за годину до годів­ лі

молоком теляті дають

злегка підеолену теплу п е ­

500 -

отслення

400 кг 124 см.

і

Н етелl' Й в останні три ~Іісяці привчають до спо­ собу утримання корів, ро­ боти до їл ьної уста новки, проводять ~Іасаж їх вимс­

ні. За добу телицям з годо­ вують

8-1 О

кг

кормових

одиниць і з вмістом у кож­ ній

І

05-11 О

грамів

пере­

траВЛl'Іюго проте їн у. Пі с ­ ля отелення п е рвісток про­

ють за продуктиІ3ними й

кг,

телята~! чисту сиру воду з

технологічни~Іи ознаками.

550

(у віці

+

температурою

+ 12"С.

І О

Корова~!

-

перюд

ють

бОО кг незбира­

вих буряків, п е ретравного

ного молока.

450- 475

кг,

Пле~Іінним теличка~! за .І .

550-

Теличок б-

15

випою-

місячно­

а для корів живою масою

го віку утримують без при­

- б50 кг- відповідІю 57 - бО цнт, 48 - 51 цнт і 500- 510 кілограмів.

в'язі по

бОО

Річна структура раціону телиць:

групі,

25 -

або

ЗО голів у

на

прив'язі

фронтом годівлі бО

-

з

70

см. Температура повітря в

приміщенні

+ 12 - + 15"С.

грубі корми 20 - 25% , соковиті 55 - бО%, концентровані 28 - 22%, молочні 4 - б%

Орієнтований добовий раціон годівлі: сіно 2 З

за поживністю .

кг, сінаж

Основні технологічні ви­ моги для вирощування ре­ ~юІпних телиць:

П е ршу годівлю молози­ проводять від­ вставання

Відносна вологість

ІО

п ер ших двох

лактацій дають до повно­

молочнии

ра зу ж після

-

холці

тягом бО-І ОО днів оціню­

27 - 29 місяців) згодува­ 50 - 55 ЦІП сухої речо­ вини , 45- 47 ЦІП кормо­

вом матері

13

З ~1ісячного віку дають

ти

протеїну-

висотою

мала

їй необхідно від народжен­ до

І

реварену воду.

живу масу ня

ного віку напувають зага­

~Іісяців, жи-

18- 20

13ою масою З80

4-

12 кг, 4 - 5 кг , 0, 5 - \,5 КГ. -

7

- 75%.

кг, силос

коренеплоди концкор~Іи Улітку ОСІЮ­

ву раціону складає трава

та підгодівля. Телиць

15- 18

місяців

го раціон у надбавку І ,О ­

,5

кг кормових одиниць

для

підтрим а ння їхнього

І

росту та розвитку.

Порушення ж зо овете­ ринарних правил утриман­

ня і годівлі призводить до перевитрат кор ~І ів. ресур­

сів,

зб ільшення віку оте­

,\е ння та короткого п е рі­ оду

про ду кти в ного

вико­

ристання.

Микола ГАВРИЛЕНКО, Кі!НДИ ДсІ Т

с ільського е пода р е ьких наук

!н ст итуїу ро ~шедl'ННЯ і генстики тварин УАА Н.

Дмитро ШАФАРУК провідний зоотехнік з

середньодобові прирости

теляти на ноги і коли ко­

ВіКу утрИ~ІУЮТЬ В ОСНОВНО·

телиць всіх вікових груп

рова закінчила його обли­

му безприв'язна група~ІИ

зувати, але не пізніше як

по ЗО

за ЗО

ТеЛИЦЬ З \2-~ІіСЯЧНОГО ВіКу

тварин управління

утримують у літніх табо­

ветеринарної ~Іедицини

становлять

719

граиів, у

СВАТ "Агрокомбінат "Ка­ - 710 г . , ТОВ "Тре­ бухівське" б05 грамів.

лита"

~-----------------~

· ЦінІ пере~nАІmи

в

комунальних

лінними платниками за

вих напувалок, а з 15-ден­

2,2

путатів міської ради, пра­

дних

напування матері з соско­

п е ріод вирощування коли­

одах:

рощування ремонтних т е ­

поділитися своїми дум­

водя;гь телят на 2-разове

льним молоком по

за належної організації ви­

сесії, а також до відпові-

З І О-денного віку пере­

живої Ічаси телиць за весь в

Осі~Існяють т ел иць у віці

вається

щування племінних телиць

р аз ів

5

б80г, у тому числі по п е рі­

кова візьме до уваги всі

таких спілкувань хочу

4 -

на добу.

відтворення поголів'я ху­

шляхом спілкування де­

прохання ,

приріст

чу на підеосі

доби. Важливим чинником прибуткового ведення ио­

но, де путат Н . В. Гриць­

нальних служб з мешка­ нцями міста . Про одне з

.

колектив. Неабияким автори­

ли депутати Н . В. Гриць­

-

50

хвилин після

народження .

Молозиво дають досхо-

МАБУТЬ, не варто перекону­ вати селянина в ефективності зяблевої оранки . Там, де під­

на на на на

рік - 14 грн. 40 коп. nівроку - 7 грн. 20 коn. квартаJІ - 3 грн. 60 коn. місяць - 1 грн. 20 коn.

зввРТайтесн до найоnинсqих вІддІnень зв, нзкv аоо до nистоноw

нято грунт на зяб, можна впе­ внено очікувати щонайменше, десятивідсоткової прибавки врожаю. Тому дбайливі госпо­ дарі намагаються зорати на зиму всі площі, заплановані під ярові культури . Так. приміром,

з року в рік роблять хлібороби ДПЗ "Плосківський " , АТ "Руд­ ня " , ТОВ " Требухівське", ВАТ " Калита". Успішно закінчивши ком­ плекс осінніх збиральних робіт, землероби району активно

рах

-

50

голів.

У лі тку

на пасовищах.

відтворення

с і льс ькогоспода рських

р айде ржадміністр а ції .

ПІДІЙМАІОТІІ І•& включилися в підняття зябу.

боту також у ВАТ " Рудня", ТОВ

Чимало потужних тракторів з плугами весь світловий день працюють на оранці грунту. За повідомленнями диспетчерсь­ кої служби управління сільсь­ кого господарства і продово­ льства райдержадміністрацїі, станом на 8 листопада ц.р. під­ нято зяб на площі 7400 гекта­ рів . Найбільше зорано площ у ДПЗ " Плосківський " - 780 ге­

" Требухівське" , де піднято зяб на площі 750 гектарів. Чимало

ктарів. . добре організовано цю ро-

техніки задіяно на оранці гру­

нту також у ТОВ " Русанівське ", ТОВ " Агро- 2000", ПП " Тур ", ВАТ " Калита " . Однак у ТОВ "Україна-агро", ПП "Булавка". ТОВ " Оболонь " , ТОВ " Світ" . ПП "Пухівське" до цієї важливо"1 роботи ще навіть не приступали.

Інф . "Нового життя".


NeB6(9287J ПОНЕДІЛОК, листопада

23.20 Х/Ф

12

УТ-1

6.05 «Доброго ранку, Україно!» 8.55 Вічні істини 9.00 «7 днів» 10.00 Мультфільм 10.30 •до 50-річчя Українсько­ го телебачення». "у друж­ ньому КОЛІ»

11.00 УТН - «Ранок» 11.15 Погода 11.25 Х/Ф «Вікно навпроти» 12.50 Телемаркет 1310 •до 50-річчя Українського телебачення>> 13.15 Погода

13.20 Закон є закон 15.00 УТН - •день» 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 «До 50-річчя Українського телебачення>>

15.45 Надзвичайна ситуація 16.20 •Студія •5" 17.00 Т/с «Південна паралель», 11с.

17.55 Закон є закон 18.00 УТН- •Вечір» 18.15 Погода 18.20 «Саме Той» 18.45 «Хіт року• 18.50 Телеслужба «Милосердя"

19.10 І що в упаковці? 19.20 «Бізнес-простір» 19.55 •до 50-річчя Українського телебачення• 20.00 • Телефор туна• 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - •Панорама• 21.40 Питання дня 21.45 Погода 21.50 «До 50-річчя Українського телебачення>> 21.55 Світ спорту 22.1 О •Футбол як футбол» 22.50 Футбол. Ліга Чемпіонів. Тижневий огляд

УТ-2 16.00ТСН

16. 1О Т ;с •Район Сан сет" 16.50 т;с «Кохай, доки молодий•, Збс. 17.40 Т jc «Район Беверлі Хіллз", 29с. 18.40 •0, щасливчику'" 19.30ТСН 19.50 •ТСН. Проспорт• 20.15 Т /С «СИЩИКИ», 7с. 21.20 д/с «Кримінальна краї­ на». <<Погоня за привида­ МИ>•,

1 Ч.

21.55 Х/ф «Широчінь• 0.15 Телеслужба •Ситуація» 0.35 тсн 0.55 Х/ф •Кошмар по вулиці В'язів-6» УТ-З

7.00 Новини 7.10 «Сnорт-тайм» 8.00 Новини 8.20 40 років жартуючи. КВК 9.00 Новини 9.30 Мультфільм 9.45 •Вікенд" з І. Зінченко 10.20 Т/С •Дрібниці ЖИТТЯ» 11.00 •Поле чудес" 12.00 Новини 12.15 т;с «Даллас• 13.05 За київським часом 13.15 Т/с «Луіза Фернанда", 104с.

14.00 Телемагазин 14.10«Шлягер• представляє .. " 14.55 Телемагазик 15.05 «Київ театральний• 15.25 Телемагазин 15.35 «Пульс» 15.55 Худнемо за методикою академіка Смєлова

16.05 •На ранковому прийомі• 16.35 Лікар Роман Довженко 16.40 Т ;с «Луїза Фернанда», 105с.

17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с •Земля кохання» 19.00 •Чекай на мене" 20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с «Транзит для диявола"

22.10 •Кримінал» 22.45 •Клуб «Золотий гусак» 23.25 Нічний •Час» 23.45 Х/Ф «Убивство за моїми дверима».

ТЕТ

7.05 Мультфільми 7.35 «Розваги для вас" 8.00 Християнська програма 8.30 СТН-тижневик 9.00 •Чорний квадрат• 9.30 Закон є закон 9.35 «Моделі» 10.05 Х/Ф •Острів диявола» 11.30 "За-кулісами• 12.05 •Безсмертні скарби України>>

12.35 •Магія кіно" 13.15 Закон є закон 13.20 Сократ-Свінг 13.35 Мультфільм 13.40 Сократ-Свінг 13.55 Закон є закон 14.00 Православний календар 14.05 З вами «Інтерстиль» 14.20 «Київ класичний» 14.40 •Струм» 15.00 Х/ф «Дуенья» 16.30 •Тема з варіаціями» 17.1 О Телеенциклопедія 17.30 «Будинки і химери Владислава Городецького" 18.00 • Таємниці і скандали» 18.30 •Ім'я" 19.00 Tjc •Шалені гроші", 55с.

19.55 «Rx-Fit» 20.00 •Вокзал мріІ• 20.30 стн 20.45 Київські ділові новини 21.00 «Метро» ·ще в Київ 21.30 •Вісті ТИЖНЯ» 22.ЗО стн 22.45 Київські ділові новини 22.55 З вами •Інтерстиль" 2З.О5 «Сnортивний характер"

7

10.11

•Готель «Едем» КАНАЛ

10.05 «Казка лірника Сашка» 10.20 •Глобальні поради" 10.25 «Шоу самотнього холостяка»

з

мафІЄЮ», 9с. «Смерть після трьох раундів»

22.50 М/с «Все не як у людей» 22.55 «Вікна. Опівночі»

10.55 •Бути жінкою» 11.25 Телемагазин

2З.25 м;с «Все не як у людей»

11.З5 Музика на NТ

2З.ЗО •Автостиль" 2З.50 •Зворотний бік медалі»

11.50 Телемагазик 12.05 Торпнформ 12.20 «Добрі НОВИНИ» 12.30 Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.20 «ДОбрі НОВИНИ» 17.30 •Яхад»- разом»

ВІВТОРОК,

листопада УТ-1

1В.ОО Граці! від •Гравісу" 1В.20 Торгінформ 19.00 •Заглянь у майбутнє» 19.10 Нім. мова •AIIes Gute!" 19.ЗО •М-стиль• 20.00 Торгінформ 20.20 •Заглянь у майбутнє» 20.30 «Саме Той» про себе 21.00 СІТ 21.15 «Казка лірника Сашка» 21.25 •Глобальні поради• 21.30 «Щоб таємне стало яв-

6.05 «Доброго ранку, Україно!» В. 55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.15 •до 50-річчя Українського телебачення»

9.20 •Футбол як футбОЛ» 10.00 •З ранку раніше» 10.З0 •Бути жіНКОЮ»

11.00 УТН - •Ранок" 11.15 Погода 11.20 «Пр~горща .. 12.20 Телемаркет 12.40 Т /с «Південна паралель", 11с. 1З.З5 «До 50-річчя Українсько-

ним>>

21.45 .. мозаІка" 21.50 Музика на NТ 22.10 Телемагазин 22.15 •І побачив відкрите ... " 23.00 Телемагазин 23.50 Музика на NТ

т;с •Енн з маєтку •Зе­ лені дахи", Вс.

19.40

20.40 •Вікна. Бізнес» 21.00 Т/с «Загін боротьби

го телебачення'' 1З.40 Погода

я

небо

ІСТV

1З.45 Закон є закон 15.00 УТН- •день" 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 •до 50- річчя Українсько­ го телебачення"

6.00 Муз. ранок 6.40 Перехрес~Я 7.1 О •Плюс/Мінус"

15.50 В/Ф •Вулиця Телевізійна,

7.20Логода

17.00Т/с •Південна паралель", 12с. 17.55 Закон є закон

З"

16.20 «Студія •5»

7.25 Інф.-аналіт. тижневик .. свобода слова• В.25 Т jc •Амазонка» 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 •Факти» 9. 15 Телецентр моди

•Мілагрос», 10Зс. 10.35Т/с•Милийворог", 1З1с. 11.25 Т/с •СІ-5. Нові професіонали» .12.20 Х/ф •до розслідування приступити». •Версія», 1с. 1З.З5 Х/Ф "Таємниці Сахари", 2с. 15.15 «Галопом по Європах» 15.45 М/с «Черепашки-ніндзя» 16.05 М/с •Невгамовні» 16.З5 М/с •Гей, Арнольде!" 17.01 М/с •Джинджер .. 17.25 Т/с •Школа моделей» 17.55 Т/с •Закон і порядок: Загін особливого призна­

9.45 Tjc

чення»

пристрасть

і вбивство»

20.45 •Факти» 21.05 Погода 21. 1О Х/ф •Жива мішень• 22.45 •ФакТИ» 23.00 Нейтральна смуга 23.25 Спорт 2З.З5 Погода 2З.40 •Гаряча сімка» 0.05 «Плюс/Мінус» О. 15 Х/Ф •до розслідування приступити». •Версія•, 1с. 1.ЗО •Російські гірки» 1.40 •Гаряча сімка»

НО.ВИЙ КАНАЛ Підйом б. ЗО Репортер 6.55 •Телепузики» 7.20 Підйом 7.30 Репортер. Бізнес 7.З5 Підйом 7.45 М/с •Злюки бобри» 8.15 Підйом 8.ЗО Репортер 8.35 Підйом В.45 Мультфільм В.55 Підйом 9.00 ки·tвський репортер 9.05 Пщйом 9.З5 Т /С •Сімейні узи», 44с. 10.35 Т/с •Сnека в Лос-Андже-

6.25

лесі», 44с.

11.25 •Тетянин

полудень» 12.00Аншлаг! Аншлаг' · 1З.ОО Репортер 1З.20 Х/Ф •Вавілон-5» 14.50 Дом. фітнес •Хауз фіт» 15.05 М/с •Бандельєро», 17с. 15.ЗО М/с «Лабораторія Декстера", 5с. 15.55 М/с «Рен і Стемnі», 48с. 16.20 М/с •Злюки бобри", ЗЗс. 16.55 Т /С «Прості іСТИНИ», 19С.

18.20 «Саме Той" 18.50 •до 50-річчя Українсько­ го телебачення». Режисер А. Рилєєв 19. 15 І що в упаковці? 19.ЗО Маршрут- ХХ 19.50 «ДО 50-річчя Українсько­

го телебачення" Казна держави 20.ЗО Щоденник сесіі ВР України 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- •Панорама" 21.40 Питання дня 21.45 Свtт спорту 22.00 Погода 22.05 «До 50-річчя Українсько­ го телебачення" 22.10 Т/с •Жермена і Бенжа-

20.00

2З.1 О «Нічний співрозмовник» 2З.ЗО Погода 2З.З5 •Хіт року»

УТ-2 Сніданок з "1 + 1» «Марш Турецького" 9.ЗО Сніданок з "1 + 1" 10.05 Телемаркет 10.ЗО «Хіт року" 10.35 І що в упаковці? 10.45 •до 50-річчя Українського телебачення>•

7.00 В.ОО

Tjc

10.50 «Зірки, на сцену!» 11. 15 Телемаркет 11.40 Модний час 12.1 О «Перехрестя» 12.40 З любов'ю 1З.О5 «До 50-річчя Українського телебачення,,

1З.15 Телемаркет 1З.40 «Будні»

1З.55 «Хіт року" 14.00 Освітній канал 15.00 Перерва 1f~OOTCH 16.15 Т jc «Район Сансет" 16.45 Т ;с «Кохай, доки молодий», 37с. 17.ЗО Т jc «Район Беверлі Хіллз», ЗОс.

18.ЗО Т/с «Салон краси", 26с. 19.ЗОТСН 19.50 «ТСН. Проспорт" 20.15 Т/с •Бандитський Петер­ бург ІІІ». •Крах Ан­ тибіотика" 21.20 д/с «Кримінальна краї­ на». «Погоня за nримара­

ми", 2 ч. 22.00 Х/ф «Приватний детек­ тив, або Операція •Коопе­ рацtя"

2З.45 Телеслужба «Ситуація• о.оотсн 0.20 Х/ф «Зірка народилася»

Т jc •Загублений світ»,

21с. 1В.О5 Т/с «Комісар Рекс-11», 7с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.З0 Т /С «ДИКИЙ ЯНГОЛ», Збс. 20.40 Х/Ф «Вантаж без маркування>>

22.ЗО Репортер 22.50 Погода

23.00 Х/Ф •Тунель» 1.00 Репортер 1. 1О Телеслужба пошуку 1.15 Т jc «Західне крило», Вс. 2.00 Спорт. огляд «Жіллетт» СТБ

7.00 Прогноз погоди 7.05 Астролопчний прогноз 7.10 «ВІZ-ТУ» В.ОО Бізнес-студія

В.40

1В.15 Погода

мен>>

18.45 •Факти» 19.00 Х/Ф «Влада,

17 .ЗО

18.00 УТН- .. вечір»

пуху, ні пера'" Т;с «Острів фантазій», 4с.

«Ht

9.00 10.~ «Вікна у світ"

10.ЗО Х/Ф «Атлантичний вал"

12.25 Медіа-клуб 1305"ВІZ-ТУ»

14.00 «Вікна. НОВИНИ» 14.15 •ВІZ-ТУ" 16.40 Т jc «Державний кордон»,

5 ч. 17.40 •Вікна. 17.50 Т/с

Кримінал»

•Кохання, що іскриться", 41 с. 18.20 «Вікна. Столиця» 18.ЗО Т ;с •Кохання, що іскриться», 41 с. 19.00 ·Вікна. Новини». Спорт. Погода

УТ-З Новини «Мелорама" Новини В.20 Tjc «Транзит для дияво-

7.00 7.15 8.00

ла••

9.00 Новини 9.25 «Клуб «Золотий гусак» 10.00 «Бадьорого ранку!» 10.30 Т /С «Дрібниці ЖИТТЯ» 11.1 О

((Чекай на мене"

12.15 Т/с «Даллас" 1З.05 За КИІВСЬКИМ часом 13.15 Т/с «Луtза Фернанда», 105с.

14.00 «Хіт-базар" 14.35 «Наше право" 15.05 Телемагазин 15.15 Молодіжна телеслужба 15.45 «Інтер'єр" 16.00 Ще раз про ожиріння в мед. центрі •довіра»

16.05 «Недільні зустрічі» 16.40 Т/с ·Лу'tза Фернанда", 106с.

17.25 Торговий

ряд 17.ЗО За київським часом

18.00 Новини 18.1 ОТ jc •Земля кохання» 19.00 «Слабка ланка" 20.00 •Подробиці» 21.00 Tjc •Транзит для диявола••

22. 1О «Камера сміху" 22.50 Т/с •Секретні матеріали" 23.50 Нічний "Час" 0.10 Х/Ф •Нічого не знаю, але скажу вам усе''

ТЕТ

7.10 •Вісті ТИЖНЯ» 8. ОО Християнська програма 8.ЗО СТН 9.00 Т ;с «І завтра любов» 9.ЗО З вами •Інтерстиль" 9.40 Православний календар 9.50 «З коментарями і без ... " 10.00 «Сnортивний характер• 10.15 •Бард-салон• з Тризубим Стасом 10.40 Х/Ф •Патріотична комедія»

1З.О5 «Познайомимося збли­ зька"

поспішає

18.05 :r;c •Комісар Рекс 11», 19. ОО Репортер 19.25 Погода 20.35

Х/Ф •В зоні особливої

безпечної подорожі»

1. ОО Репортер 1.15 Зона ночі оп-Ііпе 2.10 Т/с •Спека в Лос-Андже­ лесі•• 2.55 Т jc •Варіант •Омега•,

ТVР" 0.25 •Навколо сміху" КАНАЛ

9.05 Граці! від •Гравісу" 9.ЗО Вистава «Фердінанда»,

1

ч.

1О.ЗО Новини Європи 11. ОО Торгінформ 11.20 •Саме Той» про себе 11.50 «Доживемо до понеділка>•

12.20 Торгінформ 12.40 Тележурнал «ТиЖдень• 17.05 Торгінформ 17.20 «ДОбрі НОВИНИ• 17.ЗО •Шлягер• представляє ... " 18.20 «Заглянь у майбутнє»

7.15•ВІZ-ТУ• В.ОО •Вікна. Бізнес" 8.20 Астрологічний прогноз 8.25 •Вікна. Опівночі• 9.00 Т jc •Енн із маєтку •Зелені дахи", Вс. 10.00 Т jc «Загін по боротьбі з мафією•, 9с. •Смерть після

14.00 •Вікна. НОВИНИ» 14.15 «ВІZ-ТУ» 16.40 т;с •Державний кордон•, 6 ч. 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Т/с •Кохання, що іскриться•, 42с. 1В.20 •Вікна. Столиця• 18.ЗО Т jc •Кохання, що іскриться•, 42с. 19.00 «Вікна. Новини>і. Спорт. Погода 19.40 Т jc «Енн із маєтку •Зелені дахи», 9с.

20.40 •Вікна. Бізнес» 21.00 Х/Ф «Темна вода• 22.50 м;с «Все не як у людей• 22.55 •Вікна. Опівночі» 2З.25 М/с •Все не як у людей• 2З.ЗО Х/Ф •Гірка правда: метаморфоза одного шлюбу»

14

час»

21.00СІТ

21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні ради" 21.30 Торгінформ 22.00 •Престиж" 22.15 Світ здоров'я- •Бі-Київ» 22.ЗО Програма УХРТ 2З.оо·молодіжний канал .м" 0.00 •КалейдОСКОП» ІСТV

6.00 Муз. ранок 7. ОО •Факти" 7.02Погода

7.05 •Гаряча сімка» 7.10 М/С «Черепашки-ніндЗЯ» 7.35 ((Російські гірки>• 7.45 •Плюс/Мінус» В.ОО, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 17.00, 18.00 (<Факти»

8.02 Погода В.О5 Мультфільм

В.15 Т jc «Будуар дами", 9с. 9.15 Т/с «Школа моделей• 9.45 Т/с «Мілагрос», 104с. 10.З5 Т/с «Милий ворог•, 132с. 11.30 Т/с «Закон і порядок: Загін особливого призна­ чення»

Х/Ф •до розслідування

приступити". ((Версія», 2с.

13.ЗО Х/Ф «Жива мішень" 15.00 Мультфільми 15.15 Т/с •Маленькі ЕйнштейНИ»

15.40 М/с «Черепашки-ніндзя» 16.05 М/с •Невгамовні• 16.ЗО М/с ·Гей, Арнольде!» 17.01 Т/с •Кенан і Кел• 17.25 Tjc •Школа моделей"

17.50 Т jc «Мисливиці• 18.45 "Факти» 19.00 Х/Ф «Вільні стрільці" 20.45 «Факти" 21.05 Погода 21. 1О Х/Ф «Новий контакт"

СЕРЕДА, листопада

УТ-1

2З.ОО •Факти» 2З. 15 «Факти». Докладно 2З.ЗО Спорт 2З.40 Погода 2З.45 Футбольний огляд Чемпіонату Іспаніt

0.10 «ПЛЮС/Мінус» 0.20 Х/Ф «До розслідування приступити». •Версія», 2с. 1.З5 ><Російські гірки» сімка•

1.45 «Гаряча

НОВИЙ КАНАЛ

6.25 Підйом 6. ЗО Репортер 6.55 •Телепузики» 7.20 Підйом 7.ЗО Репортер. Бізнес

Підйом М/с •Злюки бобри• В.15 Підйом В.ЗО Репортер В.З5 Підйом В.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.40 Т/с •Сімейні узи", 45с. 10.40Т/с •Сnека вЛас-Анджелесі•, 45с. 11.30 •Тетянин полудень» 12.05 Т/С •Комісар Рекс 11· 1З.ОО Репортер 1З.20 Х/Ф •Вантаж без марку-

7.35 7.45

вання»

14.45 Дом. фітнес «Хауз фіт" 15.00 М/с •Бандельєро", 17с. 15.25 М/с •Лабораторія Декстера", бе.

6.05 •Доброго ранку, УкраІно!» В.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.20 «До 50-річчя Украінсько­ го телебачення» 9.ЗО Казна держави 10.10 д/с «Діти дикої приро­ ди»

10.З5 •до 50-річчя Українсько­ го телебачення». «Щедрий

вечір"

11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 •Хіт року" 11. 50 Телемаркет 12.15 Т/с •Південна паралель•, 12с.

1З.10 •до 50-річчя Українського телебачення» 1З.15 Погода 1З.20 Закон є закон 15.00 УТН - •день" 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 «Крок до зірок• 16.20 «Студія "5" 17.00 Т jc •Південна паралель", 1Зс. 17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН - •Вечір• 1В.15 Погода 1В.20 «Саме Той" 1В.45 •Хіт року» 1В.50 Tjc •Каскадери•, 51с. 19.45 І що в упаковці? 20.00 «До 50-річчя Українсько­ го телебачення" 20.05 Експосвіт 20.ЗО Щоденник сесіІ ВР УкраІни 20.45 Мегалот 21.00 УТН- Панорама 21.45 Питання дня

21.50 Світ спорту 22.00 Погода 22.05 «ДО 50-річчя Українсько­ го телебачення»

22.10 Т jc

УТ-З

7.00 7.15

Новини •Камера сміху»

В.ОО Новини В.20 Т/с «Транзит для дияво-

•Жермена і Бенжа­

9.ЗО •Кримінал» 10.05 •Сміхопанорама" 10.З0 Т/С •Дрібниці ЖИТТЯ•

11. 1О •Слабка ланка» 12.00 Новини 12.15 Т jc •Даллас" 1З.О5 За київським часом 13.15 Т/с «Луіза Фернанда", 14.00 •Шлягер• представляє ... " 14.45 Телемагазин 15. 15 •Естафета" 15.ЗО Телемагазин

15.40 •домашній лікар" 16.00 Ще раз про ожиріння

в

мед. центрі •довіра»

16.05 •Люди і долі» 16.40 Т/с «Луїза Фернанда•, 107с.

ряд 17.ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 18. 1О Т jc •Земля кохання» 18.50 •дев'ятий вал• 19.55 Суперлото 20.00 •Подробиці• 21.00 •Кохання з першого по-

7.00 Сніданок з • 1 + 1" 8.00 Т jc «Салон краси», 26с. 9.00 Т/с •Бандитський Петербург-ІІІ».

•Крах

Ан-

тибіотика"

10.05 Телемаркет 10.30 •Хіт року" 10.35 І що в упаковці? 10.45 Дитяча лtнія 11.00 Телемаркет 11.25 Прогулянка з •Акцентом» і не без моралі

11.40 •до 50-річчя Українського телебачення" 11.45 Бізнес-простір 12.15 Сільська година 1З.О5 «ДО 50-річчя Украінсько­ го телебачення" 1З.10 «Вtсник податкової служби Украіни" 1З. 20 Телемаркет 13.40 •Будні• 1З.55 «Хіт року» 14.00 Освітній канал 15.00 Перерва 16.00 тсн 16. 1О Т jc •Район Сансет» 16.45 Т/с •Кохай, доки молодий", ЗВе. 17.30 Т/с •Район Беверлі Хіллз», З1с. 1В.ЗО Т jc •Салон краси•, 27с. 19.ЗОТСН 19.50 • ТСН. Проспорт• 20. 15 Т jc •Бандитський Петербург-ІІІ». •Крах Ан-

тибіотика''

21.20 •Прихована 22.00 Х/ф

камера•

2Зс. 1В.О5 Т/с •Комісар Рекс 11•, 9с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Т/с •Дикий ЯНГОЛ•, ЗВе. 20.40 Х/ф •Французький поцілунок• 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 2З.ОО Х/ф •Кіберкоп• 0.55 Репортер 1.05 Телеслужба пошуку 1.15 Зона ночі 2. 1О Т jc •Спека в Лос-Андже-

ТЕТ

16.00ТСН

16. 10 Т jc •Район Сан сет" 16.45 Т ;с •Кохай, доки молодий», З9с. · 17.ЗО Т/с •Район Беверлі ХіЛЛЗ», 32с. «Салон краси», 2Вс. 19.ЗОТСН 19.50 • ТСН. Проспорт"

18.30 Tjc

•Бандитський Петер­ бург ІІІ". •Крах Ан­ тибіотика" 21.20 •Біла ворона• 22.00 Х/Ф •Гарячі голови-2• 2З.40 Телеслужба •Ситуація• о.оотсн 0.20 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

7.00 Новини 7.15 Мультфільми 7.50 •Родина від А до 8.00 Новини 8.20 Мультфеєрверк 9.00 Новини

Я»

9.ЗО «Кохання з першого поглядУ"

10.15 Т /С «ДрібНИЦі 11.05 LG •Евріка" 12.00 Новини 12.15 Т/с «Даллас»

ЖИТТЯ«

1З.О5 За киівським часом 1З.15 Т/с •Луїза Фернанда ..,

107с.

лесі»

2.55 Т jc «Варіант •Омега", 4.05 Х/Ф «Кіберкоп• 5.40 Т /С •ДИКИЙ ЯНГОЛ»

2с.

7.00 •Вікна. Столиця» 7.10 Прогноз погоди 7.15 •ВІZ-ТУ• 8.00 •Вікна. Бізнес»

2З.55 Нічний •Час» 0.15 Х/Ф ·Порочні кола•

14.00 •Хіт-базар• 14.З5 Телемагазин

14.45 •Оплески, оплески. " 15. 15 Телемагазин 15.30 •Родом з України•. О. Го­ лобородько Ще раз про ожиріння в мед. центрі •довіра» 16.05 •Золоті намисто Київщи­

16.00

7.00 Мультфільми

В.20 Астрологічний прогноз

7.ЗО •Вісті"

8.25 •Вікна. Опівночі» 9.00 Т jc «Енн з маєтку •Зелені

16.40 Tjc

дахи•, 9с. 10.00 Х/Ф • Темна вода» 11.40 Х/ф •діти Дон-Кіхота»

17.25 Торговий

13.10•ВІZ-ТУ»

18.10 Т/с «Земля кохання" 19.00 •Слабка ланка» 20.00 •Подробиці" 21.00 40 років жартуючи. КВК 22.00 Хjф «Неймовірні приго-

В. ОО Християнська програма

а.зостн 9.00 Tjc •І завтра кохання• 9.30 Закон є закон 9.З5 •Планета Боулінг» 9.50 Мультфільм 10.05 •Команда +ТУ" 10.З5 "Тема з варіаціями". М. Кремер. Передача 2-а 11.20 •Український пацієнт• 11.З5 Сократ-Свінг 12.00 •Моделі• 12.25 Закон є закон 12.40 «Ім'я". В. Горянський 1З.40 Сократ-Свінг 1З.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14. 1О Православний календар

14.15 З вами •Інтерстиль» 14.25 •Чорний квадрат• 14.55 «Споживач• 15.1 О Х/Ф •Весела хроніка

не­

безпечної подорожі• 16.З0 •Богу і ЛЮДЯМ». А. Шеn­ ТИЦЬКИЙ 17.10 •Я- пам'ятник Собі!• С. Свєтлична 18.00 •Золота Фортуна»

19.00 Т jc •Шалені гроші», 56с. 19.55 •Rx-Fit» 20.00 • Таємниці і скандали» 20.ЗО СТН

20.45 21.00

Київські ділові новини «Метро" ·,де в Київ

21.ЗО «Вісті" .,, 22.00 «Вітражі• 22.ЗО СТН 22.45 Київські ділові новини

З вами •Інтерстиль» 2З.О5 Х/Ф •Суд у Санта-Фе" 1.00 Молодіжна телеслужба

22.55

7

КАНАЛ

1с.

1В.ОО Мовна вітальня. Урок

19-

й

НОВИНИ» 14.15•ВІZ-ТУ" 16.40 Т jc •Державний кордон", 7ч. 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Tjc •Кохання, що· іскриться•, 43с. 1В.20 •Вікна. Столиця» 1В.З0 Т/с •Кохання, що іскриться•, 43с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 т;с •Енн з маєтку •Зе­ лені дахи•, 10с. 20.40 •Вікна. Бізнес" 21.00 Х/Ф •Цькування: в об'єктиві- смерть»

22.55 М/с •Все

не як у людей• 2З.ОО •Вікна. Опівночі» 23.ЗО М/с •Все не як у людей"

2З.35 Х/Ф

15

ЧЕТВЕР, листопада УТ-1

6.05 •доброго ранку, Україно!» 8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.20 «До 50-річчя Украінського телебачення» 9.ЗО Tjc •Каскадери», 50с. 1О.ЗО «Не все так погано ... » 11.00 УТН - •Ранок»

11.15 Погода 11.20 Т jc •Південна паралель•, 1Зс. 12.З5 д/с «Діти дикої приро­ ди»

1З.00 •Подорож у ДИТИНСТВО» 13.20 •до 50-річчя Українського телебачення'' 1З.25 Погода 1З.ЗО Закон є закон 15.00 УТН - •день»

15.15 Погода 15.20 Телемаркет 16.00 •Прийдешні

яв-

20.00 •Ескулаn» НОВИНИ» 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка•• 21.25 «Глобальні поради"

21.30 Музика на NТ 22.05 •Моя зірка" 22.50 Молодіжна телеслужба 2З.20 Музика на NТ ІСТV

6.00 Муз. ранок 7.00 •Факти» 7.02 Погода 7.05 •Гаряча сімка» 7.10 М/с •Черепашки-ніндзя» 7.35 •Російські гірки» 7.45 •Плюс/Мінус» 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «ФакТИ>>

8.02 Погода 8.05 Мультфільм 8.15 Tjc •Будуар даМИ» 9.15 Т/с •Школа моделей» 9.45 Т jc •Мілагрос", 105с. 10.З5 Т/с •Милий ВОРОГ», 133с.

11.25 Т jc «Мисливиці» 12.15 Х/Ф «До розслідування приступити». «Наклеп», 1с. 1З.ЗО Х/Ф •Вільні стрільці• 15.05 Мультфільм 15.15 Tjc •Маленькі ЕйнштейНИ»

15.40 М/С •Черепашки-ніндЗЯ» 16.05 М/с •Невгамовні» 16.З5 Мjс •Гей, Арнольде!"

17.01 Т/с •Кенан і Кел» 17.25 Т/с •Школа моделей• 17.50 Tjc •Мисливиці» 18.45 «Факти• 19.00 Х/Ф •Андроід» 20.45 •Факти• 21.05 Погода

ни"

•Луіза Фернанда",

10Вс. ряд 17.ЗО За київським часом 1В.ОО Новини

ди італійців у Росіі•'

0.00 Нічний •Час• 0.20 •Колір ночі• ТЕТ

7 .ОО Мультфільм 7.30 •Вісті" В.ОО Християнська програма

в.зостн

9.00 Т/с •І завтра кохання» 9.ЗО З вами «Інтерстиль» 9.40 Православний календар 9.50 Молодіжна телеслужба 10.30 •З коментарями і без ... " 10.40 Х/ф •Суд у Санта-Фе" 12.ЗО Закон є закон 12.З5 «Тема з варіаціями•. М. Крем ер. Передача З-я

1З.ЗО •Ім'я•. М. Вовчок 14.ЗО •Вітражі•

15.00 «Душа до душі" 15.25 Сократ-Свінг 15.40 Закон є закон 15.55 Мультфільм 16.05 Закон є закон 16.1 О Сократ-Свінг 16.ЗО СТН

16.50 •Ква-Кваша» 17.20 «Киянин" 17.50 д/Ф •Пам'яті

Ігоря Тур-

чина•'

18.25 •Тік» 18.45 З вами

•Інтерстиль» 1В.55 Х/Ф •Квадрат»

20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини

.. ..

20.ЗО стн 21.00 •Метро" ·,де в Київ

21.20 «Rx-Fit" 21.30 «Вісті» 22.00 Програма •Сnортологія" 22. 15 «Влада факту» 22.45 Х/Ф «Шербурзью пара­ сольки»

знамени­

О.З5 «ХХ сторіччя. Вибране». Керенський, 2 ч.

17.00Т/с •Південна паралель•, 14с.

7 КАНАЛ 9.05 Граціі від «Гравісу" 9.25 Вистава «Фердинандо", 2

тості»

16.20 «Студія "5"

18.З5 «Мозаїка"

18.40 Музика на NТ 19.00 «Один на один з 19.45 •Щоб таємне стало

14.00 «Вікна.

12.15 Телемаркет

10.10 •Казка лірника Сашка" 10.25 •Глобальні поради» 1О.ЗО Т jc •Воїн у золотому КіМОНО», 11 С. 11.30 «Моя зірка" 12. 1О Телемагазин 12.20 «ХіТ-НОВИНИ» 12.50 Телемагазин 17.00 Т/с •Поліцейські у часі",

20.50 «ДОбрі

УТ-2

уваги»

16.00 М/с •Рен і Стемпі", 50с. 16.25 М/с •Злюки бобри•, З5с. 16.55 Tjc •Прості істини», 21с. 17.ЗО Т jc •Загублений світ•,

СТБ

21.50 Х/Ф •Чек•

14.00 Освітній канал 15.00 Перерва

20. 15 Т jc

14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес •Хауз фіт» 14.25 Х/Ф •У зоні особливої

гляду"

20.З5 Торгінформ

2З.40 Погода 2З.45 •Хіт року»

гірки••

НОВИЙ КАНАЛ

ним''

мен>•

nриступити». «Наклеn», 1с.

1.35 «Російські

17.25 Торговий

трьох раундІВ»

18.ЗО Програма УХРТ

19.00 «Стимул» 19.15 Торпнформ 19.45 «Заглянь у майбутнє» 20.00 Торгінформ 20.20 «Добрі НОВИНИ» 20.30 «Амазонка» перемагає

2З.ОО •Факти» 2З. 15 •Факти ". Докладно 2З.ЗОСпорт 2З .40 Погода 2З.45 Кримінальні історіі 0. 10 •ПЛЮС/Мінус» 0.20 Х/Ф •до розслідування

106с.

1З.10 •ВІZ-ТУ»

21.20 •Rx-Fit" 21.30 •Вісті" 22. ОО «Команда + ТУ» 22.45 Х/Ф «Ведмідь на ім'я Ар­

12.15

1с.

11.40 Х/ф •Щаслива, Женька!•

Вечірня казка Новини з вітрини 20.ЗО СТН 21.00 «Метро" ·,де в Київ

20.15 20.25

0.30 Х/Ф •Кревна помста» 2.05 Телеслужба •Ситуація»

•Золотий

Фенікс»

9.00 Новини

7.00 •Вікна. Столиця• 7.10 Прогноз погоди

не-

21. 10 Х/Ф •Операція

ла•

уваги~~

22.ЗО Репортер 22.50 Погода

СТБ

16.ЗОСТН

16.50 Економічний вісник 17.25 Телепрес-клуб 18.10 «Ліра .. 18.40 З вами •Інтерстиль• 18.50 Х/ф «Весела хроніка

7

8с.

19.З0 Т /С «ДИКИЙ ЯНГОЛ•, З7С.

на nобачення»

14.55 Закон є закон 15.10 ·За кулісами" 15.35 Сократ -Свінг 15.50 •Земля і небо Києва" 16.25 Закон є закон

2З.50 Телеслужба •Ситуація» 0.10ТСН

22с.

2З.ОО Х/Ф «Готова на все•

12.30 Закон є закон 12.35 •Влада факту" 13.30 Сократ-Свінг 13.50 Х/Ф «Дівчина

15.55 Mjc •Рен і Стемпі•, 49с. 16.20 М/с "Злюки бобри•, 34с. 16.50 Т jc •Прості істини», 20с. 17.25 Т/с «Загублений світ»,

17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН - •Вечір• 18. 15 Погода 1В.20 •Саме Той" 18.50 «До 50-річчя Українсько­ го телебачення''· «Слово про Кисине»

19.151 що в упаковці? 19.25 Створи себе. Народна артистка Украіни О. Білозір

19.50 Енергетичне поле 20. 1О Резонанс 20.ЗО Щоденник сесіІ ВР України

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.05 ..до 50-річчя Українсько­ го телебачення~~ Т ;с «Жермена і Бенжа­

22.1 О

мен~~

2З.40 Погода

23.45 «Хіт року" УТ-2

Сніданок з •1 + 1» В.ОО Tjc •Салон краси», 27с. 9.00 Т jc •Бандитський Петербург ІІІ». •Крах Ан­ тибіотика• 1О. 05 Телемаркет 10.ЗО •Хіт року• 1О.З5 І що в упаковці? 10.45 ·Крок до зірок• 11.15 Телемаркет 11.40 Мультфільм на замов­

7.00

лення

12.30 «До 50-річчя Українського телебачення» 12.З5 •Хто в домі хазяїн?» 1З.ОО Нова колекція 1З. 15 •до 50-річчя Українського телебачення• 1З.20 Телемаркет 1З.40 •Будні• 1З.55 «Хіт року•

ч.

10.З5 •Калейдоскоп•

10.40 Торгінформ 11.00 •Хіт-базар" 12.10 Торгінформ 12.40 «Жіночий світо> 17.05 Торгінформ 17.20 «ДОбрі НОВИНИ» 17.ЗО «Заглянь у майбутнє" Граціі від .. гравісу" 1В.ОО •Ноосфера" 1В.20 •Заглянь у майбутнє» 18.ЗО Програма УХРТ 19.00 •Стимул» 19.15 Торгінформ 19.35 •Заглянь у майбутнє» 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ» 20.30 «Мелодром"

17.40

21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка» 21.25 •Глобальні поради" 21.ЗО Торгінформ

22.00 «Престиж" 22.10 «Ваше здоров'я" 22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО Канал .м

.

0.00 «Калейдоскоп» ІСТV

6.00 Муз. ранок 7.00 •Факти» 7.02 Погода 7.05 •Гаряча сімка• 7.1 О Mjc •Черепашки-ніндзя» 7.З5 •Російські гірки•

7.45 «ПЛЮС/Мінус• 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 17.00, 18.00 •Факти• 8.02 Погода 8.05 Х/Ф •Два гусари», 1с. 9.15 Т/с •Школа моделей» 9.45 Tjc •Мілагрос", 106с. 10.З5 Т/с •Милий ворог», 134с. 11.ЗО Т jc •Мисливиці• Х/Ф «До розслідування

12.20


····'·:·

Ng86(9287) nрисrупити•. •Наклеn•, 2с. 1З.З5 Х/ф •Оnерація •Золотий Фенікс» 15.15 Т/с •Маленькі Ейнштейни•

15.40 М/с •Черепашки-ніндзя• 16.05 М/с •Невгамовні• 16.З5 М/с •Гей, Арнольде!• 17.01 Т(с •Кенан і Кел• 17.25 Т/с •Школа моделей•

17.50 Т/с •Мисливиці• 18.45 •Факти• 19.00 Х/ф •Воно прилетіло

з

ли•

0.25 •Плюс/Мінус• 0.35 Х/Ф •до розслідування ПРИСl)ІПИТИ». •Наклеn•, 2с. 1.45 •Російські гірки•

НОВИЙ КАНАЛ

6.25 Підйом 6.ЗО Репортер

6.55 • Телепузики• 7.20 Підйом 7.ЗО Репортер. Бізнес 7.З5 Підйом 7.45 М/с •Злюки бобри• 8.15 Підйом 8.ЗО Репортер 8.З5 Підйом 8.45 Мультфільм 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.40 Т (с •Сімейні узи•, 47с. 1О.З5 Т (с •Сnека в Лос-Анджелесі•, 47с. 11.30 •Тетянин полудень• 12.05 Т/с •Комісар Рекс 11• 13.00 Репортер 13.20 Х/Ф •Французький

21.00 УТН- •Панорама• 21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту 22.00 Погода 22.05 •Надвечір'я•. •до 50річчя Українського телеба­ 2 Ч. 2З.О5 •Золота Форrуна• 23.55 •В ніч на суботу• з О.Роминою УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1" 9.00 Т/с •Бандитський Петербург-ІІІ•. •Крах Антибіотика'' 10.05 Телемаркет 10.30 «Хіт року• 10.35 І що в уnаковці? 10.45 •до 50-рі"'я Українського телебачення» 10.55 Естрадна прем'єр-ліга 11.25 Телемаркет 11.50 Державна морська академія

12.05 Відкриваємо

Біблію 12.З5 Мультфільм 12.45 •до 50-річчя Українсько-

го телебачення'' 12.50 •Право• 13.20 Телемаркет 1З.40 •Будні• 13.55 •Хіт року• 14.00 Освітній канал 15.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 Т/с •Згадати все•, 10с. 17.00 Tjc •Краса по-американськи)>, 9с.

ПОЦІЛУНОК 11

14.50 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.05 М/с •Бандельєро•, 19с. 15.30 М(с •Лабораторія Декстера», Вс.

15.55 М/с •Рен і Стемnі», 51с. 16.20 М/с •Злюки бобри•, 36с. 50 Т /С •Прості іСТИНИ•, 22с. 25 Т/с •Загублений світ•, 24с.

' 18.05 ТІс •Комісар Рекс 11•, Юс. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.З0 Т/С •ДИКИЙ ЯНГОЛ», З9с. 20.45 Х/Ф •Гном по імені Гнорм• 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 2З.ОО Х/Ф •Еймос і Ендрю• 0.50 Репортер 1.05 Зона ночі 2. 15 Т (с •Сnека в Лос-Анджелесі»

З.ОО Т (с ·Варіант «Омега», Зс.

4.15 Х/Ф •Еймос і Ендрю» 5.45 Т/С •ДИКИЙ ЯНГОЛ•

17.ЗО Т/с •Ес клаб 7•, 9с. 18.00 Т jc •Район Беверлі Хіллз", 3Зс. 18.55 •Перше побачення• 19.30ТСН 19.50 • ТСН. Проспорт" 20.15 •Перший мільйон• 21.25 Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів-ІІІ• 22.35 •Без табу• з М. Вереснем

23.15 ТСН 2З.35 Телеслужба •Ситуація• 2З.50 Х/ф •Три гільзи від англійського карабіна• 1.20 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

7.00 Новини 7. 15 •Смачно• з Б. Бурдою 7.50 •Родина від А до Я• 8.00 Новини 8.20 Х/Ф •Неймовірні nригоди італійців у Росіі•

9.00 Новини 10.20 •Караоке на майдані• 11 .ОО •Слабка ланка• 12.00 Новини 12.15 Т jc •Даллас•

СТБ

7.00 •Вікна. Столиця• 7.1 О Прогноз погоди 7.15•BIZ-ТV•

8.00 «Вікна. Бізнес• 8.20 Астрологічний прогноз 8. 25 •Вікна. Опівночі» 9.00 Т/с •Енн із маєтку •Зелені дахи•, 10с. 10.00 Х/Ф •Цькування: в об'єктиві - смерть• 11.40 Х/Ф •Живіть у радості• 1З.10 •BIZ-ТV• 14.00 •Вікна. Новини•

•5•BIZ-ТV»

.ОТ (с «Державний кордон•, 8 ч. що

18.ЗО Т (с •Кохання, що іскриться'•, 44с. 19.00 «Вікна. Новини•. Спорт. Погода

19.40 Т/с •Енн із маєтку •Зелені дахи'', 11 с. 20.40 •Вікна. Бізнес• 21.00 Х/Ф •Я сама• 22.40 М/с •Все не як у людей• 22.45 •Вікна. Оnівночі• 2З.15 М/с •Все не як у людей»

23.20 Х/Ф •Американський перевертень у Лондоні• П'ЯТНИЦЯ,

листоnада

УТ-1

6.05 •Доброго ранку, Україно!• 8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9. 20 Мультфільм 9.40 •до 50-річчя Українсько­ го телебачення''· «Сонячні кларнети»

До святкування місяця Рамадан. Поздоровлення Муфтія Украіни Шейха Ах­ меда Таміма 10.15 д/с •діти дико і nриро-

10.00

ди~~

10.30 Мед. тижневи~ •36,6» 11.00 УТН- •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Т/с •Південна паралель", 4с.

-

індикатор прогресу»

13.00 •до 50-річчя Українського телебачення~'

13.05 Погода 1З.10 Закон є закон 15.00 УТН - •День» 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 •до 50-річчя Українсько­ го телебачення•. В/Ф "ТБ про ТБ•

16.20 •Студія •5• 17. ОО Т jc •Південна паралель»,

КіМОНО''• 12С. 11.ЗО Мовна вітальня . Урок 24й 11.55 Телемагазин 12.05 Музика на 1VТ 12.50 Телемагазин 17.00 Т jc •Поліцейські в часу•, 2с. 18.00 •В гостях у Дмитра Гордона•. К. Махарадзе 19.00 •Один на один з ... • 19.50 Музика на 1VТ 20.15 •Щоб таємне стало яв-

·кадром•

109с. ряд

17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Ток-шоу •Моя сім'я•. ((Шукаємо тата»

19.1 О «Божевільний світ'' 20.00 •Подробиці» 21.00 •Поле чудес• 22.00 •Міс свіrу-2001 •. Фінал 0.30 •Подробиці•. Підсумки дня

0.55 Погода 1.00 Т /с •Клуб насолод• ТЕТ

7.00 Мультфільм 7.ЗО •Вісті• 8.00 Християнська nрограма 8.ЗО стн 9.00 Т jc •І завтра кохання• 9.ЗО Закон є закон 9.35 •Познайомимося зблизька''

М.

Кремер. Передача 4-а

.1З.10 •За кулісами• 13.35 Сократ-Свінг 13.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14.10 Православний календар 14.15 З вами •Інтерстиль• 14.30 •Автомобіль - хіт тисячоліnя" 14.50 Кіногороскоп 15. 1О Х/Ф •Квадрат• 16.30 •Переведи мене через МЗЙДЗНІ' 17.00 • Таємниці і скандали• 17.30 •Земля і небо Києва• 18.00 Мультфільм 18.1 О •Душа до душі» 18.25 •З5 хвилин джазу• 19.00 Т/с •Шалені гроші•, 57с. 20.00 •За кулісами•

20.25 •Rx-Fit• 20.ЗО стн 20.45 Київські ділові новини 21.00 •Метро• їде в Київ 21.30 •Вісті" 22.00 Д/с •Хроніка надій і ілюзій». «Дзеркало історіІ» 22.30 стн 22.45 Київські ділові новини 22.55 З вами ·Інтерстиль• 23.05 •Анатомія кохання" 2З.З5 •Бард-салон• з Тризу-

20.40 Х/ф •Аси• 22.40 •Вікна. Оnівночі" 23.ЗО Х/Ф •Небо і земля• СУБОТА,

17

листоnада УТ-1

7.30 •Доброго ранку, Украіно!оо 8.50 Телемаркет 8.55 Вас вітає гуморист М. Риба гостях у Дрьоми

9.00 В

9.ЗО •Зірки, на сцену! .. 10.00 •Пригорща•

11.00 •Хіт року• ди•

го телебачення''

11.45 Дитяча лінія 12.00 УТН - •день• 12.10 Погода 12.20 •до 50-річчя Українсько­

21.45 •Мозаїка• 21.50 Музика на 1VТ 22.00 •Pгo/contra• 22.45 •Аnтека для душі" 23.20 Музика на 1VТ

го телебачення''· Класік·

ІСТV

6.00 Муз. ранок 7.00 •Факти• 7.02 Погода 7.05 •Гаряча сімка• 7.10 М/с •Черепашки-ніндзя• 7.35 •Російські гірки" 7.45 ·Плюс/Мінус• 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «Факти»

8.02 Погода 8.05 Х/Ф •два гусари оо, 2с. 9.15 Т/с •Школа моделей" 9.45 Т jc •Мілагрос•, 107с. 10.З5 Т(с •Милий ворог .. , 1З5с. 11.25 Т/с •Мисливиці• 12.15 Х/Ф •Каштанкаоо 13.30 Х/Ф •Воно nрилетіло з КОСМОСУ»

Ейнштей-

ни•

15.45 М/с •Черепашки-ніндзя• 16.10 М/с •Невгамовні" 16.35 М/с •Гей, Арнольде!" 17.01 Т/с •Зустрічайте •Клеопатру•

17.25 Т/с •Школа моделей• 17.50 Т jc •Прикрий мене!" 18.45 •Факти• 19.00Х/Ф •Кіберджек-2. Битва за майбутнє• 20.45 •Факти" 21 .05 Погода 21.10 Х/ф •Дитячі іграшки-2» 22.45 •Факти• 23.00 Особливі прикмети 23.20 Спорт 23.30 Погода 2З.З5 Тележурнал •Кентавр• 23.55 Х/ф •Злодій і стрипти·Російські гірки••

НОВИЙ КАНАЛ

6.25 Підйом 6.30 Репортер 6.55 • Телеnузикиоо 7.20 Підйом

nрем'єр з Т. Міленіною 1З.ОО •Надвечір'я•. •до 50річчя Украінського телеба­ чення». «ВОГНИК» 15.00 УТН - •День• 15.1 О Погода 15.15 •до 50-річчя Українського телебачення»

15.20 •Не все так погано ... • 16.00 Реліквїі і храми України 16.10 «Польова пошта пам'яті'' 17.00 •Євро-2000•. Футбольний огляд 17.З5 Прогулянка з •Акцентом" і не без моралі 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Вікно в Америку 18.50 •до 50-річчя Українсько­ го телебачення'' 19.05 У світлі добрих новин

19.30 ТворчиИ вечір •Іван Попович і друзі'' 20.30 Вечірня казка 20.45 Мегзлот 21.00 УТН- •Панорама• 21.40 Світ cnopry 21.55 Погода 22.00 •до 50-річчя Украінсько­

го телебачення''

22.1 О Ток-шоу •Моя професія• 22.50 •до 50-річчя Українсько­ го телебq,чення". •Крокує­ мо роками''

2З.40 Погода УТ-2 •Парк автомобільного періоду•

7.00

7.30 •Рецепти веселих кухарів• 8.00 Tjc •Краса по-американськи", 9с.

8.30 Т/с •Ес клаб 7•, 9с. 9.00 •Перший мільйон" 10.05 Телемаркет 1О. 15 «Хіт-новини• 10.45 Резонанс 11.05 Модний час 11.35 •ЧіТКО І ЯСНО• 12.05 Надзвичайна сиrуація 12.35 Телеслужба •Милосердя•

7.ЗО Репортер. Бізнес 7.З5 Підйом 7.45 М/с •Злюки бобри• 8.15 Підйом 8.30 Реnортер 8.З5 Підйом 8.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.40 Т jc •Сімейні узи", 48с. 10.35 Т/с •Сnека в Лос-Анджелесі•, 48с. 11.ЗО • Тетянин полудень" 12.05 Tjc •Комісар Рекс-І!•

13.00 Репортер 13.20 Х/ф •Гном на йменняі Гнорм•

14.50 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.00 М/с •Бандельєро•, 19с. 15.25 М/с •Лабораторія Декстера•, 9с. 15.55 М/с •Рен і Стемnі•, 52с. 16.20 М/с •Злюки бобри", З7с. 16.50 Т/с •Прості істини", 2Зс. 17.25 Т/с •Загублений світоо, 25с. 18.05 Т/с •Клоун•, 1Ос. 19. ОО Репортер 19.25 Погода 19.ЗО Аншлаг! Аншлаг! 20.40 Х/Ф •Оnерація •И• та інші пригоди Шурикаоо

22.30 Репортер 22.50 Погода 23.00 Х(ф •дестіні

Столиця" •Кохання, що іскриться•, 45с. 19.00 ·Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 Т/с •Секретний агент•, бе.

11.35 •до 50-річчя Українсько-

21.ЗО Музика на 1VТ 21.40 •Глобальні nоради•

15.01 Мультфільми 15.20 Т jc •Маленькі

18.20 •Вікна. 18.30 Т/с

11.ЗО д/с •діти дикої nриро­

20.35 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00 СІТ 21.15 •Погляд з Америки•

1.25

15.40 Телемагазин 15.50 •Конкурент• 16.25 •Ліки майбутнього• 16.40 Т jc •Луіза Фернанда•,

10.05 Сократ-Свінг 10.20 Закон є закон 10.25 Х/Ф •Подруги• 12.10 •Тема з варіаціями•.

7 КАНАЛ 10.00 Програма передач 1О. 1О •Казка лірника Сашка• 10.25 •Глобальні поради" 10.30 Т jc •Воїн у золотому

зерка•

1З.О5 За київським часом 1З.15 Т/с •Луїза Фернанда•, 108с. 14.00 Муз. час 14.ЗО Телемагазин 14.40 •Автографи• 15.10 Телемагазин 15.20 •Люди і долі•. •Життя за

17.25 Торговий

18.20 «Вікна. Столиця•

15с. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір» 18.15 Погода

50-

чення». •ВОГНИК»,

23.50 Погода 23.55 Муз. nрограма •М-фай­

12.15 Телемаркет 12.35 •ТелекомунікаціІ

20.30 Щоденник сесіі ВР Укра­ річчя Українського телеба­

23.40Спорт

1 ч.

чення''

20.45 •Факти• 21.05 Погода 21. 1О Х/Ф •По сліду• 2З. 1О •Факти• 23.25 •Факти•. Докладно

Кримінал» «Кохання, іскриться>•, 44с.

0.00 Х/Ф •Князь Пітьми• 1.50 •Зустрінемося ввечері•

19.ЗО •Надвечір'я•. •до 50річчя Українського телеба­

їни 20.40 Вечірня казка. •до

КОСМОСУ''

17.40 •Вікна. 17.50 Т/с

бим Стасом

18.20 •Саме Той» 18.50 І що в уnаковці? 19.00 •дискусійний клуб• чення». -вогник»,

10.11

вмикає

радіооо

0.55 Репортер 1.05 Телеслужба пошуку 1.15 •Бівіс і Баттхед• 1.45 Х/Ф •Червоний прибій• З.20 Зона ночі

12.55 •Людина і закон• 13.25 •до 50-річчя Українсько­ го телебачення•

1З.ЗО Ретроспектива. Муз. фільм "Співає •Світлиця• 14.00 Блок суспільного телеба­ чення

15.00 ·СВ-шоу• 15.30 Tjc •Пригоди

Шерлока Холмеа і доктора Ватсона". •двадцяте сторіччя почи­ нається», 1с.

17.00 Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів ІІІ•

18.05 Т/с •Маросейка, 12•. ''Прощай, поліцейський'' 19.30ТСН 20.00 •Великі перегони• 20.20 Суnершоу .. останній герой•

21.25 Х/ф .. длхіміки" 23.20 Х/ф •Російська рулетка• УТ-З

7.00 За київським часом 7.30 •Галерея ТУ• 7.40 •Пілігрим• 7.55 •АрхиміСТО» 8.10 «Пані, панночка, панянка" 8. 25 Торговий ряд 8.30 На ранковому nрийомі 9.00 Погода 9.05 •доки всі вдома• 9.45 •Бадьорого ранку!" 10.20 ·Смачно• з Б. Бурдою 10.50 •Музичний кіоск• А. Гончаренка

11.ЗО Т jc •У пошуках капітана Гранта'' 12.40 •Планета тварин" 14.00 М/с •Покемон" 14.25 •Велике nрання" з А. Ма­ лаховим

4.55 Х/ф •дестіні включає радіо•

15.20 •КВК-2001•. Ювілейна супергра

6.35 Т jc •Сnека в Лос-Андже­ лесі>'

СТБ

7.00 «Вікна. Столиця" 7.10 Прогноз ПОГОДИ 7.15 •BIZ-ТV· 8.00 •Вікна. Бізнес• 8.20 Астрологічний nрогноз 8.25 •Вікна. Опівночі• 9.00 Т/с •Енн з маєтку ·Зелені дахи•, 11с.

10.00 Х/Ф •Я сама• 11.25 Х/Ф 12.50 •Ви nрактично здорові" 13.10 •BIZ- ТУ• 14.00 ·Вікна. Новини• 14.15 •ВІZ-ТУ• 16.40 д/с •Підводна одіссея команди Кусто•, 49с. 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Т jc •Кохання, іскриться•, 45с.

17.20 •Сміхопанорама• 17.50 Х/Ф •Не валяй дурня .. • 19.55 Суперлото 20.00 «Подробиці" 20.50 •Городок• 21.30 Т/с ..далекобійники• 22.40 Х/Ф •Стриnтиз• 1.00 Х/Ф •Десять років без пра­ ва листування"

ТЕТ

деякі•. Передача 1-2-а

15.35 •ПраВО» 16. 15 Мультфільм 16.30СТН 16.50 .. золота осіньСлавутича-

2001" 17.1 О Майстер-клас

7.ЗО •Київський регіон•

8.00 Християнська програма 8.30 стн 9.00 •Створи себе• 9.20 З вами •Інтерстиль• 9.ЗО Православний«алендар

9.40 .. лакмус життя• 10.10 Х/Ф •По секреrу всьому 11.30 Економічний вісник 12.00 М/с •Сільвон", Вс.

для

підприємців

17.30 •Сnоживач• 17.40 •І коментарями і без .. • 17.50 З вами "Інтерстиль" 18.00 •Чорний квадрат•

команди Кусто•, 49с. Т (с •Секретний агент•,

12.00

бе. 1З.ОО •BIZ- ТУ" 14.45 Фінал фестивалю •Пер­ лини сезону-2001"

15.20 Медіа-клуб 16.00 Т jc •Чисто англійського вбивства••. ••Тінь смертІ», 12с.

18.00 Tjc .. острІв фантазій•, 5с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода · 19.15 Х/Ф •Жандарм одружу­ ється»

21.05 Х/ф •Бий у кістку• 2З.ЗО Х/Ф •Фрикция•

18.ЗО Парламентський вісник

19.15 Телепрес-клуб 20.00 .. киянин• 20.30 СТН 21.00 •Влада факту• 21.30 •Вісті• 22.00 .. сміхоностальгія• 22.35 Х/ф .. гра тіней• 0.20 .. навколо сміху ..

18

7.30 •Доброго ранку, Украіно'" 8.50 Телемаркет 9.00 «З ранку раненько•

КАНАЛ

7

тяка"

11.55 Світ науки 12.1 О •Хіт-новини• 12.40 Телемагазин 12.45 •дикий світ Америки• 1З.15 Мовна вітальня. Урок 25й

13.45 Час розваг 14. 15 Музика на 1VТ 14.20 Телемагазин 14.30 •Один на один з .. " 15.15 Музика на 1VТ 15.30 •Моя зірка• 16. 1О •Мозаїка• 16.15 Музика на 1VТ 16.30 •Ескулаn• 17.00 Музика на 1VТ 17.15 •Вільна птаха" 17.50 Телемагазин 18. 1О Музика на 1VТ 18.15 •І побачив я небо відкрите ... ,, 19.00 Вікно в Америку 19.30 .. щоб таємне стало явним''

19.45 Музика на 1VТ 20.35 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ" 21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка" 21.25 •Глобальні поради" 21.ЗО Музика на 1VТ 21.45 •В гостях у Дмитра Гор­ дона•. Я. Табачник 22.45 •Червона рута•, 1-2 ч. 23.45 Музика на 1VТ ІСТV

12.ЗО Ток-шоу •Мости"

13.01 Х/Ф •Вбити з інтригою" 14.40 Х/Ф ·Кіберджек 2. Битва за майбутнє• 16.15 Т jc •V.I.P.• 17.05 Т/с •Альф• 17.З5 •Галопом по Європах" 18.Q5 Т jc •Амазонка• 19.01 Х/ф •Повернення в Блакитну лагуну»

20.55 Т jc •Ілюзія вбивства• 21.50 •Насправді• 22.10 Штрафний удар 22.25 Футбол. Чемпіонат Іспанії. Центральний матч туру. У перерві: Програма •12-й гравець" 0.15 Х/Ф .. виродок• 1.45 Тележурнал •Кентавроо

НОВИЙ КАНАЛ

7.30 М/с .. лабораторія Декстера•

1З.40 «Клуб Суперкниги" 14.00 Мультфільм на замовлення

15.00 УТН - •День" 15.15 Погода 15.20 •до 50-річчя Українсько­ го телебачення" •Первоцвіт». І Дитячий Усеукраінський фестиваль народної музики, 2 ч. 16.05 •до 50-річчя Українсько­ го телебачення•> 16.10 •Ми пам'ятаємо ваші

15.30

імена ... " Стара колекція. «Улюблені мелодІІ•• 17.20 •Перехрестя• 18.00 УТН - «Вечір"

16.35

18.15 Погода 18.20 Бути жінкою 18.50 «ДО 50-ріЧЧЯ УкраІНСЬКО­ ГО телебачення• 19.00 •Казка про улюблену ... П. Зібров 19.35 М. М. Паплавський на пленері життя 20.10 •7 дніВ», «СВіТ» 20.40 Вечірня казка

21.00 ,.у днів" 22.00 Погода 22.05 •до 50-річчя

Украінсько­

го телебачення» предста­ вляє. Добродійний твор­ чий вечір П. Маги, 1 ч. 23.30 Футбол. Чемпіонат Укра­

10.00 .. з х фо 10.45 Х(ф •Оnерація •И" та інші вас

12.55 Х/ф ·Вокзал для двох", 1с.

14.05 Репортер 14.15 Погода 14.35 Х/Ф •Вокзал для двох•, 2с. ·Горець: безсмерт­

ний ворон''• Вс. 16.55 Футбол. Англійська nре­ м'єр-ліга. У перерві: Фут­ больний огляд с•Гол!•' 19.00 Репортер 19.30 Х/Ф "Королева бензоколонки»

21.20 Х/Ф •Миротворець• 23.15 Т/с "Відверті бажання" 2З.55 •Бівіс і Баттхед•

0.25 Х/Ф •Інтим зі стороннім» 1.55 Зона ночі 3.15 Х/Ф •Вокзал для двох" 5 ЗО Х/Ф •Миротворець• 7.05 ·З х Ф• СТБ

7.00 Астрологічний прогноз 7.05 ·BIZ-ТV.• 9.00 •Імпреза" 9.30 •Ви практично здорові" 9.50 •Лабораторія малого бізнесу•

10.00 М/с .. таму і Шина», 19с. 10.30 Т/с •Пригоди швейцар­ ської ·родини Робінсон••, 10с. д/с •Підводна одіссея

1З.ЗО •Ім'я•

14.00 Православний календар 14.05 ХудожнІй блок «Pro-дrt .. 15.15 З вами •Інтерстиль• 15.30 .. я - винахідник" 16. ОО •Зустрінемося ввечері" 16.30 Х/Ф • Татів маленький янгол~~

18.00 •дітвора" 18.30 Блеф-клуб 19.1 О •ХХ сторіччя. Вибране" 20.00 •Таємниці і скандали"

•Шахтар" (Донецьк)

0.40 Погода 0.45 «Хіт року• 7.00

Бокс по-справжньому. Л.

Льюіс

- Х. Рахман 8.00 .. nрихована камера" 8.35 •Біла ворона" 9.10 •Лото-забава" 10.05 Ток-шоу •Моя професія" 10.45 •до 50-річчя Українського телебачення·~

10.50 •Реальний сектор» 11.20 Телемаркет 11 .35 Бізнес і влада 12.05 •Золота Форrуна" 13.05 •до 50-річчя Українського телебачення••

13.10 Щаст вам! 13.40 МІФ •дванадцята ніч• 14.10 «Регіон". Львівська обл. 14.30 Відкриваємо Біблію 15.00 Т jc •Авантюрист•, 63с. 15.55 КВК. Кращі ігри УкраІнської ліги. 1/8 фіналу 17.45 Т/с ·Марш Турецького• 19.30 •ТСН - Епіцентр" 20.15 «Медовий місяць" 21.20 Х/ф •Чесна гра• 23.05 Бокс по-сnравжньому. Л. Льюіс - Х. Рахман 0.1 О •Парк автомобільного

китну лагуну»

16.45 Т/с «V.I.P.• 17.35 Т/с «Альф• 18.05 Т jc •Амазонка• 19.01 Інф.-аналіт. тижневик •Свобода слова•

22.15

Х(ф «Нічні забави• ••Кримінальні історіІ» Т/с «СІ-5. НовІ про-

21.55

фесіонали" Футбол. Чемпіонат Іспанії. Центральний матч

2З.

зька~•

22.ЗО СТН-спорт. Щотижневик

туру

22.50 З вами •Інтерстиль•

0.45

2З.О5 Х/ф •Весільний кортеж" 1.50 Кіногороскоп

1.15 Муз.

7

КАНАЛ

час••

12.40 Торгінформ 13.00 .. саме Той• 13.З0 Грації ВІД •ГраВІСУ• 14.00 Торгінформ 14.20 «Калейдоскоп• 14.25 •Добрі НОВИНИ»

Х(ф •За СІмейними об­

ставинами», 1с.

17.15 «Село ГлуХІв ка" 17.45 Х/Ф .. за сімейними

об-

ставинами», 2с.

по-

неділка»

16.30 «Саме Той" про себе 17.00 •Шлягер• представляє 18.00 "Будуємо по-новому• 18.30 Торгінформ 18.50 «Добрі НОВИНИ" 19.00 •Заглянь у майбутнє• 19.1 О •Ваше здоров'я• 19.30 ..хіт-базар" 20.35 •Заглянь у майбутнє" 20.40 Торгінформ 21.00СІТ 21.15 .. казка лірника Сашка• поради"

21.ЗО Торгінформ

22.00 «Інновація" 22.15 .. вікно в містику• 22.45 .. шлях до успіху• 23.00 Світ здоров'я - «Бі-Київ• 23.15 Торгінформ 2З.ЗО «Мікс" О. 1О •Калейдоскоп•

ІСТV

7.00 Муз. ранок 7.40 Погода 7.45 Tjc •Амазонка• 8.35 Погода 8.40 М/с •ВудІ Вудпеккері

7.45 •Церква Христова" 8.00 М/с •Бандельєро" 8.30 Mjc «Злюки бобри• 9.00 Т (с •Плем'я., 9.25 Т jc •Міго•, 2с. 10.00 •З х Ф• 10.50 Світ індійського кіно, 1с. 12.00 Запитайте в лікаря 12.30 Світ ІНдІйського кІно, 2с. 14.00 Репортер 14.15 Погода 14.20 Х/Ф •Королева бензоко­ лонки»

16.00Торгінформ

21.25 .. глобальні

програма •М-файли»

НОВИЙ КАНАЛ

16.00

14.ЗО •Комп'ютерна манія• 15.00 «100 чудес СВіТК»

15.15 •Лікування хребта• 15.30 •доживемо до

«Російські гірки»

19.00 Репортер 19.30 Х/Ф "Солдат Джейн• 22.05 Х/Ф "Кримінальне чтиво" 0.55 Футбольний огляд «Гол!" 1.1 О Футбол. Англійська прем'єр-ліга

2.55

Огляд матчів англійсько·,

прем'єр-лІги

3.20 Х/ф •За сімейними обста­ винами»

5.30 Х(ф

•За щучим велінням"

СТБ

7.00 Астрологічний прогноз 7.05 •BIZ-ТV.• 9.00 •Прописи" 9.30 •Зелена зона" 9.50 •Лабораторія малого бізнесу•

10.00 М/с •Том і Шіна•, 20с. 10.30 Х/Ф •Жандарм одружується»

12. 15 •Вікна у СВІТ• 12.45 •М-СТИЛЬ» 13.15 "ВІZ-ТУ• 15.00 .. стан neXt" 15.20 •Вікна. Спорт» 16.00 Італійський

футбол. Серія А. Веронське дербі. •Верона"- •К'єво•

його

9.00 Т (с .. дніморфи" 9.25 Т jc •Чудесна наука• 9.55 Х/Ф .. янголи горища" 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 16 ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 •Факти"

17.55 «АВТОСТИЛЬ» 18.25 Х/Ф •За

шкіру

поліцейського,,

20.40 Бізнес-сrудія 21.30 Італійський футбол. Серія А. "Рома .. - "ІНТЕР• 23.25 Х/Ф .. nричина смерТІ• 1.15 •Імпреза"

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ 3АСО&ІВ КАТЕrОРІЇ «В». -Досвідчені висококваліфіковані фахівці. Обладнані класи. Помірні ціни. Група вихідного дня та вечірні заняпя.

-

Ми

чекаємо

на

вас

за

адресою:

м.Бровари, бульв.Незалежності, території ПТУ-4). Тел. для довідок: 5-02-86.

14

(на

RDCRIUIAЙTE!

tt tйJ·1n; &Фа·'/t •J .J."l·ц; •

-гірничого інженера-механіка (шахтобуді­

вника);

- постачальника на групу металу (обладнання); -агронома (колгосп у Нов. Бикові); -електрогазозварника;

-слюсаря з ремонту обладнання, монтаж-

7.00 Молодіжна телеслужба 7.30 •На своїй землі" 8.00 •Недільні зустрічі" 8.35 Нове в лікуванні хребта 8.40 Торговий ряд 8.45 «Інтер'єр» 9.00 Погода 9.05 •ГородОК»

9.45

янда - емблема кохання•• 14.15 Т (с •Ілюзія вбивства" 15.05 Х/Ф •Повернення в Бла-

21.15 •Планета Боулінг" 21.30 • ПалацевІ таємницІ• 22.00 •Познайомимося збли-

9.05 Граціі від .. гравісу .. 9.30 Торгінформ 10.00 .. голлівуд•, 11с. 11.00 •Шлях до успіху" 11.15 «Шлягери ХХ століття" 12.00 •Фінансист" 12.25 •Амазонка" перемагає

ем­

блема печалі, червона тро­

20.01

друЗІ>•

УТ-2

11.30 Телецентр моди 11.55 Х/Ф "Чорна троянда-

20.ЗО СТН-тижневик 21.00 •Украінський пацІєнт•

22.10 •Телефорrуна•

УТ-З

9.00Т/с «Плем'я" 9.25 Т/с .. миго", 1с.

11.00

12. 1О Погода 12.15 Сільська година 13.05 .. саме Той» про себе

перюду"

7.55 М/с •Бандельєро• 8.30 М/с •Злюки бобри•

16.00 Tjc

9.ЗО •Крок до зірок• 10.00 .. наше військо" 10.ЗО • Телефортуна• 11.05 •Хто в домі хазяїн?• 11.30 Мед. тижневик "36,6• 12.00 УТН - •день•

їни. •Інтеркраз• (Киів) -ФК

7.00 Муз. ранок 7. 1О •Перехрестя• 7.35 Погода 7.40 Tjc «Прикрий мене'• 8.30 Погода 8.35 Т/с .. школа моделей» 9.00 Т jc •Аніморфи• 9.25 Т/с «Чудесна наука" 9.55 Х/ф •Принада•, 1-2с. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 •Факти•

пригоди Шурика" 12.20 ПосмІхніться, знімають!

НЕДІЛЯ, листоnада

УТ-1

10.00 Програма передач 10.1 О •Казка лірника Сашка• 10.20 •Глобальні поради• 1О. 25 •Бути жінкою• 1О. 50 Молодіжна телеслужба 11.20 Телемагазин 11.25 •Шоу самотнього холос-

7.00 •Вісті"

свіrуоо, 2с.

що

12.30 .. nалацеві таємниці" 13.05 д/Ф .. онук Сталіна" 13.55 •Моделі• 14.20 Сократ-Свінг 14.35 "Розвідка, про яку знали

«Прокинься і співай!~•

10.45 •Вікенд• зІ. Зінченко 11.25 •Караоке на майдані" 12.05 "Показуха • 12.45 •Мелорама• 1З.25 •Планета Здоров'я" 1З.55 •дискавері• 14.35 «Велике прання" з А. Ма-

ника;

-електромонтажника, електрослюсаря;

-

столяра-верстатника (тесляр);

..!... водія на КРАЗ;

-водія легкового автомобіля.

КУnИМО: -Металопрокат, профнастил; МАЗ; КамАЗ- тягач;

-

напівпричеп довжиною 12м; -рейку Р-43( 18-65); КР-70-120; - сільгосптехніку, обладнання, інвентар. Звертатися на адресу: 07400, м. Брова­ ри, вул. Київська, 290, (2-й поверх). Кон­

тактні телефони:

(04494) 5·15-64; 6-22-99.

лаховим

15.35 Т/с •далекобійники" 16.35 LG «Еврика" 17.35 Х/ф •Оnікун• 19.15 «Джентльмен-шоу .. 20.00 «Подробиці ТИЖНЯ» 20.50 Х/Ф .. миротворець• 23.10 «Сnорт-тайм" 23.45 Х/Ф •Квіти календули•

кухонні меблі (від

ТЕТ

7.05 В.

Шушкевич. •На початку

було Слово•

7.30 «Вісті» 8.00 Християнська

програма

8.ЗОСТН 9.00 •Ква-Кваша" 9.30 Д/с •Хроніка надій і ілюзій•~. «Дзеркало історіІ···

10.05 Сократ-Свінг 10.20 •35 хвилин джазу• 11.05 •Навколо сміху" 12.40 •Влада факту• 13.00 •Людина і закон"

750 грн.); 870 грн.);

м'які меблі; стінки (від

дитячі меблі. Можлива реалізація товарів

у кредит на

Дзвоніть,

6

місяців.

приходьте купуйте!

Чекаємо на вас за адресою: Бро­ вари,

вул.

Київська,

302.

6-97-75. nРАЦЮЄМО SEJ ВИХІДНИХ!

Тел.


Ne86(9287J

10.11

ставивши глядачам компози­

цію "Пори року".

З дружиною ми прожи­ ли довге жипя у злагоді, виховали дітей, котрі вже створили свої сім'ї. Тепер я удівець, мешкаю у селі, маю будинок, сад, город. Після виходу на пенсію продовжую працювати ін­ женером на одному з Бро­ варських підприємств.

Хочу, щоб відгукнулася на мій лист порядна, доб­ розичлива, хазяйновита жіночка з розумною різни­ цею у віці, середнього зросту, бажано з житлом у Броварах. Я людина спокійна, урівноважена, на здоров'я не скаржуся, не

незвичайний, але в той же

Три місяці тому була

час естетичний і елегантний

створена громадська ор­

але й час відкриття нових. можливостей для нового покоління. Дуже приєм­

Член журі, хореограф і ке­ рівник Київського Палацу дітей та юнацтва Н.Є. Укра­ їнська

оцінила

аматорського

ЗОШ

програму колективу

N2 10 "Dans studio"

"елегантну,

як

неповторну

оригінальну,

а дівчат

,

-

вживаю. Тож сподіваюсь, що завдяки улюбленій га­ зеті зустріну майбутню су­ путницю жипя .

Від редакції: Про ад­ ресу нашого дописува­

ча можна дізнатися, за­ телефонувавши нам за номером 4-04-81.

палю, алкоголем не зло-

дуже артистичних і чарів­

них". Костюми, які допома­ гали пошити батьки, мали

вигляд.

Завдяки

У Міжнародному проекті

ПОЧАТОК лист-апада по­ радував подією, яка знайшла

"Чарівна

свічка"

відгук у серцях дітей.

участь близько

600

висвітленню

зах оду засобами масової ін­

взяли

формації та у мережі Інтер­

обдаро­

нет

(www.magicandle.com.ua)

ня громадської організа­

ло знаходяться люди, ко­

ції та проведенні семіна­

всебічну допомогу лю­

трі мають час та щире

дям, котрі за-станом здо­

серце і знаходять можли­

ров'я втратили можли­

вість допомогти тим, хто потребує уваги та розу­ міння . Хотілося б висловити щиру подяку керівництву міста й району та нашим

ваних ~ітей, у тому числі

лиці нашої Батьківщини від­

фестивалю мали змогу деся­

діти з багатодітних сімей.

тки тисяч людей як в Укра­

Мали змогу відвідати фести­

вість повноцінно брати участь у жипі нашого су­ спільства . Особливо ва­

їні, так і за й межами.

жливо не

бувся І Міжнародний фес­ тиваль юних талантів "Чарі­ вна свічка", ініціатором яко­ го став творчий центр "Єв­

генія"

(м.

Керч) спільно з

підлітковим клубом "Дозвіл­ ля" Печерськоt·о району (м.

Київ), при підтримці асоціа­

валь понад

ства

культури

і

мистецтв

2000

спостерігати

гостей .

за

перебігом

тор ЗОШ

родного фестивалю були ви­

N2 10

С.М. Бокал

зробили благодійний внесок

хованки талановитого хоре­

у фонд фестивалю.

ографа А.М. Долінськоі, лю­

Творчий колектив

дини, закоханої в свою спра­

studio"

ву.

"Dans

висловлює їм щирі

слова подяки.

Чарівні дівчатка з Бровар­

пока з али

Володимир СЕНЬКО,

України, Управління у спра­

своє мистецтво у номінації

кореспондент шкільної

вах сі~t'ї та молоді КМДА.

"Тріумф на подіумі", пред-

газети ЗОШ N~\0 .

ської ЗОШ

Чудову людину, шанованого керівника, начальника ~онду комунального майна ВАЛЕРІЯ ВІКТОРОВИЧА ЧУКАНОВА щиро вітаємо з днем народження! Людині, котра наділена всі­ ма рисами,

що

викликають

nовагу, цілесnрямованому керівнику, який уміє вболіва­ ти за сnраву, nорядному, ви­

могливому до себе та інших, бажаємо міцного здоров'я, сімейного затишку та добро­ бугу . Нехай щедрість, якою Ви нагороджуєте людей, довгі

роки гідним сяйвом оnромі­ нюють Ваш життєвий шлях, а щастя близьких Вам людей, nосмішка внука будуть наго­ родою за добро, що творите!

N210

OrOnOWYE КОНКУРС НА JАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАА: -державного інспектора праці; спеціаліста І категоріі; соціального інспектора; спеціаліста з контролю за правильністю призначення і випла­ ти пенсій Пенсійним фондом. Вимоги: громадянин України, освіта вища, економічна чи юриди­

чна, стаж роботи на менше З ро­ ків, вміння nрацювати на комn'ю­

•• • • • • • • • • • • • • • • • •• Броварське міське товариство

• інвалідів з ураженням оnорно-ру- • • хавого аnарату «ПРАГНЕННЯ» ви- • словлює щиру та відверту nодяку міському голові Івану Зосевичу

Петренку, nершому застуnнику мі­ ського голови Леоніду Аврамови­ чу Гринчуку і особливу nодяку начальнику уnравління економіки Сергію Михайловичу Возняку та Ларисі Петрівні Поліщук за те, що вони змогли знайти можливість доnомогти інваліду nершої груnи з важкою травмою шиї, голові гро­

мадської організаціі інвалідів Оле­ гу Валерійовичу Іваненку само­ стійно nрацювати та мати змогу

на зароблені кошти створювати й розвивати громадську організацію та доnомагати інвалідам нашого міста. Правління міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового

апарату "Прагенння".

••••••••••••••• КОСТЕНКО РЕАІІІ3УЄ 3АnЧАСТИНИ ДО ТР,...ОРІВ МТ3, ІОМ3 ТА ІНШИХ 31 СКІІАДУ В ІРОВАРАХ.

nn

Великий вибір БСК. ТОСОЛ. Низькі ціни. Тел.jфакс

·новЕ

5-23-64.

життя·-

paz.u,

расюнна

11ержаz.мінісmраuія.

Св ідоцтво про державну

реєстрацію Кі

N 259

від 10. 12. 1997р. ІнАекс 61285

ко

значення в житті кожно­ го з нас бути люди­

ного та духовного будів­ ництва молодої держави,

неможливості підібрати підходя­ щу роботу через відсутність у грома­ дянина необхідної професійної кваліфі­ кацїі; - необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, що від­ повідає nрофесійним навичкам грома­

і

суються службою зайнятості з Фо­ нду загальнообов'язкового держа­ вного

страхування

nістолетів (револьверів).

Мета акцїі - унеможливити або звести до мінімуму викрадення та використання зброї в злочинних ці­ лях, nоnередити nустощі з нею ді­ тей, а також нещасні виnадки. МВС України звертається до всіх громадян з надією на nідтримку в цьому nитанні та довіру до органів внутрішніх сnрав. Контактний телефон:

Київська обл., м. Бровари, бульв . Незалежності,

2.

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

+ Редакція

соціального

України на випадок безробіття .

ня .

сільського гocnoz.apcmвa numaнь ,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+

- пошуку роботи вперше і відсут­ ності професії (сnеціальності). Професійна підготовка, підвищення кваліфікацїі і перепідготовка громадян організується за направленням район­ них центрів зайнятості в навчальних закладах, на nідnриємствах, в устано­ вах та організаціях (незалежно від їх­ ньої підnорядкованості) згідно з укла­ деними договорами і проводиться за професіями та спеціальностями, у яких є потреба на регіональному ринку пра­ ці. Усі витрати за навчання фінан­

су законної, за ініціативою МВС УІ4Ра}ни в nеріод з 2 no 11 листоnа­ да 2001 року ум. Бровари та Бро­ варського районі, як і no всій дер­ жаві nроводиться добровільна зда­ ча зброї.

07400,

соuіальнuх

+ +

ти за попередньою професією;

Для nоnередження злочинів з ви­ користанням зброї та для того. щоб зареєстрована зброя набула стату­

льним nомічником криміналітету, nереховуючи зброю чи вибухові ре­ човини. Адже вони, незалежно від вашого бажання, можуть nотраnи-

втрати здатності виконання робо­

нарізної мисливської зброї, газових

окремі види майна» надає можли­

ui6 ви можете стати мимові­

ААРЕСА:

-

вість nридбання громадянами в осо­ бисту власність гладкоствольної та

Верховна Рада України своєю nо­

варто задуматися : а чи не траnить­

ся так,

дянина;

Громадяни, котрі незаконно збе­ рігають зброю, мають можливість їі здати або легалізувати й отримати дозволи на право їі зберігання. Добровільна здача зброї, боєnри­ nасів та вибухових речовин згідно зі ст. 263 ч.З КК України звільняє громадян від кримінальної відnові­ дальності за їі незаконне зберіган­

становою від 17 червня 1992 року N2 2471-ХП «Про nраво власності на

лення великої кількості незареєст­ рованої вогнеnальної зброї. Народна мудрість говорить, що рушниця й сама раз на рік стріляє ... А коли ставиться мета використати їі для злочинного nромислу?! Отже

правління громадської

і

організації МІК.

12 листопада 2001 року з 15-ї ,!(о 16-ї години буде nро­ водити прямий телефонний зв'язок з жителями міста за­ ступник міського голови Пет­ ро Васильович ГОНТАРЄВ з питань роботи комунальних служб міста за тел. 5-34-35. 13.11.2001р. З 13.00 ДО 15.00 за тел.6-1 0-24 буде пра­ цювати пряма лінія з начальни­ ком Головного Уnравління МВС

України в Київській області ге­ нерал-майором міліції Василем

~едоровичем ЗАРУБЕНКОМ.

-

6-92-85.

ти до рук злочинців , і тоді ви на рів­ ні з ними несете відnовідальність nеред сусnільством.

ТОВ «Санрайс••, О . В . Ци­ м болі директору

ках:

КУПИМО ТОРrОВИЙ КІОСК.

Міністерство внутрішніх сnрав за­ неnокоєне тим, що останнім часом в Україні здійснюється велика кіль­ кість злочинів з використанням во­ гнеnальної зброї та вибухових ре­ човин . Значному загостренню цієї nроблеми сnрияє наявність у насе­

О. КАШТАНЮК, заступник голови

СЛУЖSА 3АЙНRТОСТІ

Адміністрація РЕМ.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА!

ною.

Криворучку -директору

надасть вам можливість оволодіти професією , що користується попитом на регіо.tальному ринку праці і буде сприяти пошуку відповідного місця роботи. Професійна підготовка. підвищення кваліфікації і nеjlеnідготовка безробіт­ них, зареєстрованих у службі зайнято­ сті як таких, що шукають роботу, без­ робітних, може провадитись у випад­

Просимо не допускати заборгова­ ності за електроенергію.

Тел.:

ктору СП «ОСНОВА-СО­ ЛСІФ ••, В.А. Гаюку- на­ чальнику ЦЕЗ-1, В.В .

ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ ЗА НАЯВНОЮ ПРОФЕСІЄЮ (СПЕЦІАЛЬНІСТЮ)

З 8.00 до 16.00 - п ' ятниця, Обідня перерва з 12.00 до 12.45 -З 9.00 до 14.00 (без перерви)­ субота. Вихідний день: неділя.

Заявки приймаються до З 1. 12.2001 р.

генеральному дире­

МАЄТЕ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АБО ВТРАТИЛИ РОБОТУ Й НЕ МОЖЕТЕ

Розрахунковий центр працює за графіком: З 8 .00 до 17.00 - nонеділок­

відділу кадрів).

-

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ПРАЦЮВАТИ І НЕ

-

За довідками звертатися за тел.: 6-62-20 (ввечері з 18.00 до 22.00), крім вихідних.

ВіААілu: міська і раСюнна

бозаводу, Ю . В. Карпен­

вин мали безліч можли­ востей для самореаліза­ ції. Наш час - це не прос­ то важкий час економіч­

четвер.

собі риси керівника та навчаєть­ ся (або nланує навчатися) в ас ­ nірантурі; юрист (на nосаду начальника

1r реz.акuії газеmu, Броварські

-

кандидати економічних наук; кандидати nедагогічних наук; кандидати технічних наук з досвідом роботи у вузах; -досвідчений молодий економіст (менеджер), котрий відчуває в

тому що воно підтримує

дам, які б за інших обста­

одержаному рахунку.

-

чення саме для інвалідів,

в людях віру в добро та в

Повідомляємо, що за вищевказани­ ми телефонами абоненти мають мож­ ливість : - отримати довідки по тарифах, пільгах та оплаті за електроенер­ гію; - відкоригувати очікуване спожи­ вання електроенергії на наступний місяць, якщо воно не відповідає

Заяви подавати не пізніше 10 гру­ дня 2001 року за адресою: м. Бро­ вари, вул. Гагаріна, 8-А. Довідки за телефоном: 5-23-88.

Милосердя, яке ви про­ явили, має важливе зна­

те, що найголовніше при­

6-72-04.

тері.

РУ «Вся сила в нас••, а та­ кож за надання благодій­ ної допомоги .

пейнику- директору хлі­

У зв'язку із вводом в експлуатацію розрахункового центру для побутових споживачів у районі електричних ме­ реж за адресою: м. Бровари, вул. Вок­ зальна, 10, встановлено два контактні телефони для оnеративного зв'язку абонентів з енергонаглядом . Телефон для зв'язку з побутови­ ми споживачами, які проживають в місті, - 6-72-03, в районі -

-

осо­

гу в підготовці приміщен­

броварчанам:С.О.Чере­

!'~1t:M1~10~!j\!:1i:1 /if!l)i))Щ:I

Уnраuіии• nраці та соціаn.. иоrо аахисrу иасеnеии• &роІарс.,коі міс.,коі РСІАИ

З пошаною - колектив Фонду комунального майна.

втратити

бистості та зберегти віру в себе саме молодим хворим людям - інвалі­

Піклувальна рада і дирек­

Серед учасників І Міжна­

цїі жінок "Славія", Міністер­

··

· но, що саме зараз навко­

діти-сироти, діти-інваліди,

2001 р.

надану посильну допомо­

ганізація «Молоді інвалі­ ди Київщини••. Діяльність організаціі спрясована на

у сто­

1-З листопада

ДМШ, ПП «ТрубніКОВ>> за

4-02-92; nромuсловосmі 4-04-81;

масової poбomu

4-23-26.

не завжди поділяє позицію авторів. 3а точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читача..чи - на сторінках zазети. 3а з..чіст рекла..чи відповідальність несе рекла..чодавець.

5-04-53.

"DBAPCbKA О~'ЕАНАНА АЕРJКАВНА ПDAATKDBA IHCПEKQIR ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА

nЛАТНИКІВ nОДАТКІВ, що 13 листоnада 2001 року з 1 до 15-ї години відбудеться "га ча лінія" з проблем взаємодїі ор­ ганів державної nодаткової служ­

би та nлатників nодатків за учас­ тю голови ДПА в Київський облас­

ті ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИ­ ЧА ХОМЕНКА за тел.

246-23-40.

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЮМІНІЄВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ЮРИСТ. Тел.jфакс

(044) 212-18-01.

~" ДП "Смерека" ЗАТ "Дніnровуд" (код З 1033660), яке знаходиться за адресою : м . Бровари, вул. Красовського, 18-А. повідом­ ляє npo nеререєстрацію в ДП "Дніnро-косме­ тика" ЗАТ "Дніnровуд", яке й буде його nра­ вонастуnником. Претензії nриймаються nро­ тягом місяця з дня nублікаціі оголошення.

:, Втрачене свідоцтво nриватного nідnриєм­ ця 2493 112152 за реєстраційним N24356 від 03.06.97р. , видане Броварським міськвикон­ комом на ім'я ГОЛОВАЧА Олександра Мико­ лайовича, вважати недійсним . ~" Втрачене nосвідчення "Ветеран nраці" М видане 02 . 09 . 1999р . уnравлінням соціального захисту райдержадміністрації на ім ' я ПРИМАК Надіі Іванівни . вважати недійс-

N2525207,

ним.

.: Загублене nосвідчення ветерана nраці АВ N2 155173. видане Броварським відцілом со­ ціального захисту населення 23.03.1998р. на ім'я ПЕТРЕНКА Антона Антоновича, вважати недійсним . :~" Загублене nосвідчення інваліда 11 груnи ВВВ серіі Б N2017875, видане Броварським військкоматом на ім'я дАНИЛЕНКА Петра Яко­ вича , вважати недійсним.

друк

Обсяг

oфcemнuu. І Арукованuu аркуw.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у справах

ma

npecu

інформаuїі Кuївської

облАержаАмінісmрацїі .

Зам .

4253 Тираж 2215

прим.

#86 2001  
#86 2001  
Advertisement