Page 1

Субота

24 жовтня 1998 р. N2 86 (8978) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

25

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

жовтня років тому вдвічі скоротили пра­ цівників - інженерно­ технічних, обслугову-

ючої ссЬери, контро­

лерІВ. hоставили у більш жорсткі умови водіїв та кондукторів, заробітна плата яких напряму залежить те­

пер від якості роботи, що в умовах гострої конкуренції робити до­ сить складно. Але все це

диктується

нам

економічними мотива­ ми, а не бажанням

І

Під головуванням голови ради Л.В.Слободянюка мину­ лого вівторка відбулася п'ята сесія районної ради XXlll скликання. Розглянуто цілий ряд важливих питань життєза­

безпечення населення Бровар­ щини. Заслухавши, зокрема, інформацію завідуючої відділом субсидій райдержад­ міністрації Л.П.Яіцької, депу­ тати прийняли рішення про впорядкування надання суб­ сидІй мешканцям населених

пунктів району. Непростим був розгляд на­ ступного блоку питань поряд­ ку денного сесії, де йшлося про передачу

СЬОГОДНІ у броварчан практично не­ має проблем і:з пої:щками до столиці чи по місту - один :за одним курсують авто­ буси і маршрутні таксі як приватних водіїв, так і ВАТ "АТП -13209".

Чим живе сьогодні колектив автопідприє­ мства? На запитання кореспондента відпо­ відає його директор Р.Ф. Локтєв. - Романе Федотовичу, паскільки я зпаю, цьогорічне професійне свято День автомобіліста і дорожника збігається із 40-річчям від дпя заспу­ вапня Броварського вантажо-паса­ жирського автопідприємства, який припадав на 28 серпня ... - Так. Але ми вирішили перенести відзначення його на осінь, тому що більшість наших працівників - жителі навколишніх сіл. Отож :за городніми кло­ потами їм було не до цього. Адже виро­ щене у підсобних господарствах є суттє­ вим доповненням до їхніх невеликих зар­ плат, які останнім часом ми зменшили на двадцять відсотків. Цей вимушений захід стосується всіх членів колективу, вклю­ чаючи і мене. - Ось такий дарунок зробили ви самі

проводити певні експерименти. Пальців Н"а руках не вистачить перерахувати всі ав­ топідприємства області, які розвалилися чи лише числяться в статусі діючих. Для нашого пристоличного міста такий роз­ виток подій неприйнятний! Тому я хочу звернутися з проханням до пасажирів, особливо пільгових категорій - з розумі­ нням

поставтеся

до того,

що

не

так

час­

то, як вам хочеться, курсують автобуси 332 маршруту. Адже ваше перевезення ніким не фінансується, а колектив АТП виконує це за свій рахунок. -Романе Федотовичу, розмова у нас чомусь

ne

святкова

...

Зрештою, так воно і повинно бути. Адже це життя, і втекти від нього, захо­ ватися не вдавалося ще нікому. А про хороше можна розповісти також. Справ­ дилися наші сподівання на те, що швид­ кохідні "Г АЗельки" приживуться на на­ ших маршрутах. Адже з їх появою на

-

шими послугами користуються виключно

ті, у кого зарплата, пенсії та стипендії із курсом долара не узгоджені. Отож висока ціна їх просто відлякає, і ми залишимося ні з чим. Практично вдвічі зросли ціни на про­ дукти харчування, взуття, одяг, і це зву­ зило коло наших пасажирів. Тому остан­ німи днями ми тимчасово припинили пе­ ревезення пасажирів на маr,шруті Київ­ Чернігів. Навіть при "старій' ціні бажаю­ чих їхати набирається 5-10 чоловік, і то частина з них пільговики.

Заради збереження колективу ми по­ стійно

йдемо

на

жертви

та

•••••••• •••••••

поступки.

вання ск~1адного економІчно­ го становища, в яко~rу опнни­

лися ці підприємства. По-дру­ ге, прагнення ·шпобігти нсра­ ціонально~rу використанню сі,lьгоспугідь та відновити сільгоспвиробництво, пере­ робку сі.1ьгосппролуктів. По­ третє, Jробнти все, аби Jберсг-

V

в осінньо-зимовий період, ко­ ригування маршрутів та графіків руху, встановлення нумерації маршрутів. Іще про одне питання, вирі­

маршруті Бровари стали по суті одним з районів Києва. Приємно? - Безумовно. Я знаю, що неможливо повністю на­ звати усіх наших кращих з кращих пра­ цівників, як ветеранів, так і тих, хто тру­ диться у колективі недавно, але прижи­ лися, показали себе. Тому, як президент асоціації перевізників пасажирів "Брова­ рипастранс" щиро хочу привітати усіх своїх колег, причетних до нашого про­ фесійного свята, із Днем автомобіліста і побажати вдалих рейсів, міцного здоро­ в 'я, сімейного затишку і благополуччя. Інтерв'ю Наталії ЧЕМЕРИЧЕНКО,

а

також

шити перед вищестоячими гос­

подарськими

та

владними

органами держави та обласп ПІІТ<шня

про

передачу

цих

сільгосппідприємств у кому­ нальну власнІсть району. Сесія райради також прийня­ ла рішення з питання "Про стан Jабе·3печення пасажирсь­ кого обслуговування жителів району Броварським АТП­ І3209, впорядкування та об­ ліку перевезення пільгових ка­ тегорій насс.~ення". Цим рішенням постійній депу­ татській комісії з питань ре­ фор~rуван ня економі ки, пілтрІІ\!КІІ пі,'1прноrства, сс­ рслнього і ~rалого бі·3несу спіпьно 3 конкурсною ко~rісією раіІдсрж<ц\rіністраці"t доруче-

пасажирІв ра­

йону, звернувши увагу на впо­

шення якого вже в недалекому

майбутньому може стати сер­

йозним джерелом фінансових надходжень. Мається на увазі можливе спорудження в районі тютюнової фабрики. Врахував­ ши дозвіл, виданий облдержад­ міністрацією АТ "Харківська тютюнова фабрика" на збір матеріалів попереднього по­ годження місця розташування ТЮТЮНОВОЇ фабрИКИ та ПОJИ­ ТИВНі висновки відповідних відді~lів і служб, сесія райради попередньо

погодила

МІсце

ртташування земельної ділян­ ки площею

30 га під майбутню

фабрику в районі об' ілюї доро-

ги. На сесії райради розглянуто також ряд інших ваЖ;lІІВИХ пи­ тань, і 3окрема про ·штверджен­

ня По:1ожсння про Jміст, опис і поря;1ок використання символ­

іки ра!Їону.

13 цих

пtпань також

прнйнято вінпові:нrі рішення. Інф. "Нового життя".

щувати 0.15 га з розрахунку на кожного члена сім'ї; - закришй грунт, теп~11щі площею понад 25 кв.м.;

- сільськогосполарська техніка, вантажні автомашини, пасажирський транспорт чи більше одного легкового авто~юбі.1я.

ФотоІ.СИДОРЕНКА. І.--------------------------- .І

•виробничими ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• показниками, а й ром випадково не стають. Тим паніі "Кока-Кола-Аматіл УкРаїна •

і вміння безпо-

с~~=~~:~~~~~ -дорожників, Е

1·-·· ~~~!!!~,~~~~~~~~~~~=~=~,~·-·

кожного за кінцеДодайте сюди суМЕ!ХанrзІацІІ, орієн-

на пеJ>едіОВІ досягнення в

більше, за якихось два роки, та ще й в умовах гострої економічної кризи. Однак факти переконливо свідчать: обсяги виробницт-

ЛТД". І особливо приємно те, ЩQ два наші товариші удостоєні високої честі -·І-м присвоєно звання "Зас-

разів менша, ніж у тих же трестів, а виробіток на одного працюючого навпаки, вищий у 9 разів...

новський, М.І.Лахно, Р.Р.Усач, машиніст автоукладача О.Ф.Во­ лошенко, машиніст екструдера

• • • • ва колективу з 1995 року зросли лужений будівельник УкраїнИ"• Це • з 4,9 млн.грн. до 12,5 млн. грн. грейдерист М.В.Клімеuіенко та • Це - найвищі показники у до- машиніст асфальтоукладача • рожній_г~узі •. Вони перевищу~ть А.С.Островець~ий. На них рів~я-: аналогІчнІ регrональних трестІв у ються багато Інших профес1о- • 1,5 раза. А якщо врахувати, що налів, майстрів своЄї справи-: ви­ чисельність колективу у шість конроби О.П.Дюжев, С.Б.Бара-

Апе,повторюю,ценІякийнефе- М.В.Приходько, шляховик П.П.Дворник, водій В.М.Шевчен-

галузі, вnровадження про-

номен. Усе можна nояснити ста-

водів, що забезпечують випуск

вноправними акціонерами. А те,

тоступінчатий контроль за якістю

лективу- також не секрет. Інак-

· > гресиsнихтехнологій. Аще- п'ять ранністю і наполегливістю усіх ко, токар О.Г.Какун, машиністав· власних асфальтобетонних за- членів колективу, які стали по- тозмішувача В.М.Погібляцький та багато, багато інших.

280 тис.,трнн асфальтобетонної що робітники ШБУ-50 завжди суміші за"рік, і ефективний бага- високо тримали марку свого ко-

, тож зі святом вас, шановні колеrи! Хай щастить!

шим wcepe~. будівельників усіх га- є провrдною пІдрядною шляхово- і технологічних процесів, і самих ше б не вибороли тендер на бу· лузеи УкраІни) нов~аснова':'.у По- будівельною організацією галузі, матеріалів та конструкцій... дівиицтво обrїзної автодороги та чесну грамоту Кабмrну УкраІни за бо підтверджується це не тільки· Звичайно, переконливим л іде- благоустрій території заводу ком-

Віктор ГАВРИЛЕНКО, начальffНК ВАТ "Броварське ШБУ-50". .

стами), по-друге, їм вручено (пер-

1

2. Надавати сім'ям, які складаються лише з непрацездатних громаляніпроживають в інди­ відуальних будинках на площі, що перевищує встановлені чинним законодавством норми, субсидії на площу, більшу від встановленої нор­ ми на І5 кв.~І. Надати право комісії райдер­ жадміністрації з питань субсидій у кожному конкретному випадку визначати можливість нащншя субсидії понад вка·3<Ші вище норми. 3. Об'єднаній нержавній податковій інспекції встановити чіткий контроль за тор­ говельною та індивідуальною діяльністю жи­ телів району і отриманням ними таким чином додаткових доходів. Систематично ставити до жителям району, районна рада відома відділ субсидій райдержадміністрації ВИРІШИЛА: І. Тимчасово призупинити нарахування про наявність таких громадян. 4. Просити Київську об,1асну державну ад­ субсидій сі~1'ям, в особистому користуванні міністрацію переглянути норми доходів, отри­ яких є: - 3емельні ділянки площею понад 0,40 мані і-з -земельної ділянки, встановлені розпо­ га, якщо сім'я складається з однієї або лвох рядженням від 28.06.І996 р. N2 366. осіб. Якщо склад сім'ї більше двох осіб, то Голова ради Л. СЛОБОДЯНЮК. розмір земельної ділянки не повинен переви-

кваліфікації інженер-

муть дорожники власне професійне свято (разом із автомобілі-

рядкування перевезення людей

Керуючись положенням «Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житло­ во-комунальних послуг, придбання скраплено­ го газу, твердого та пічного побутового рідко­ го палива», -затвердженого постшrовою Кабі­ нету міністрів України від 2І.І О.І995 р. N~ 84і5 (в редакції постанови Кабінету міністрів Ук­ раїни від 22.09.І997 р. N~ ІО50), враховуючи відсутність коштів у бюджеті району та шач­ ну заборгованість щодо виплати коштів, на­ рахованих по субсидіях за минулі роки, з ме­ тою більш обгрунтованого нарахування суб­ сидій та надання їх найбільш незахищеним

НОІ-Т4!nІіЧІІІОІrо nерсоналу, помно-

шr;;у .. sсr" багатий на

со­

роJвалу,

СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ РАЙОНУ

Складові успішних звершень броварських шляховиків не вирізня.аться нічим надзвичайним: ви-

новини: по-перше, святкувати-

вного

ціального Jахисту людей. Здається, ці аргументи допо­ могли депутпам усвідомити весь трагіJм опуації, в якій опинилися Jгадані підприєм­ ства і вони підтримали проект рішення. У ньому трудовим колективам "Калитянського", '·Завари<!'', сільгосппідприєм­ ства "Заліське", плодаовочево­ го комбінату Jапропоновано провести Jагальні збори для вирішення питання з переда­ чею майна в комунальну влас­ ність. Вирішено також пору­

РІШЕННЯ сесії ХХІІІ скликання

ДИпломом лауреата Українського національного конкурсу якості на регіональному рівні у номінаціі малих та середніх підприємств.

" Бо,ов~аос~ьІС:е

комунальну

го перевезення

від 20 жовтня 1998р. ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ НАДАННЯ

собі до ювілею! Невже не могли довес­ ти пеобхідиість прив'язки вартості перевезень до курсу долара? - Наше автопідприємство - одне з не­ багатьох в області, яке :знаходиться "на плаву", має перспективи для розвитку. Тому досвід наш наслідують, коли по­ трібно, то й радяться. Усіх своїх колег із інших районів, працівників Міністерства автомобільного транспорту застерігаємо не поспішайте піднімати ціну. Адже на­

в

власність району радгоспу­ комбінату "Калитянський", державного сільськосподарсь­ кого підприємства "Заліське", радгоспу "Заворичі", Бро­ варського оптово-роздрібного плодаовочевого комбінату. Заступник голова райлержад­ міністрації А.Т.Косенко до­ повів присутнім, що зумовлює органи впади йти саме таким шляхом. Це, по-перше, враху­

но вивчити стан транспортно­

трудових колективів, шо пере­ бувають сьогодні на грані по­

•••• • • ••• •••• •••••••••••• • ••• • ••••••• ••••••• • • •••••• •••• ••••••• ••• • • ••• • ••• ••••• ••• ••• • •••• •


ПОНЕДІЛОК 26 жовтня

Сансет &N• 9.25 Т/с •МарІя• 10.05 З надією 10.35, 12.05, 13.40, 14.45

Закон

є закон

ОсвітнІй канап. У дреан..о­ /11/У кмееі. Зародження tuo~eto·

10.40

деtfТСЬ«ОГО руху 8 УкреТнІ.

6.05 Агромагазин 6. 15 Доброго ранку, Україно! 8.00. 21.45 Погода 8.05. 15.25, 19.50, 23.30 НацІональний хіт .. nарад 8.10 Т/с •Час кохатмо 6.40 д/Ф 9.05 Фінансовий огляд 9.20 Конuерт Київськоrо сиІоАфо­ НІЧНоrо оркестру і хору nІд керуванням Р. Мак-МеррІна. Ч.1

10.00 Т/с •Корд'с•. •СудАtІ І поnІцеАс: .. киА. ПрО&ЦІІ3

nрапором•

11.30 Національний хІУ-парад. Tor-10 . 12.00. 15.00, 18.00, 21.00, 23.55

•Камінь з Божот nращІОльжич) 12.10 Природа і ми

(0.

nольським. •Екстремальні

16.30 М/с •Череnашки-нІнд3Я• 17.00 Т/с •KOCMNHI n~• 18.20 Т/с •Час кохатмо 19.25 Саме ~ой 20.00 т;с •Шоу &еннІ Xllula• 20.30 Фінансовий огляд 20.40 Ве'4ірНА К831Са 22.00 ФуУбоn Від УТН 22.30 Т/с •ВодянІ щурмо 23.25 ТаємнІ історіІ з Д. ХАрито­

14.50 М/Ф 16.00, 19.30. 23.15 тсн 16.15 Не всІ вдома 17.30 TJc •Рааом ~ ХІА3•

18.30 Т/С •Чмка3WQІ Н.,.,.• 19.55 Х/Ф •Ва-ба-·2• 21.40 Містечко 22.15 Т/с •Hew &р~- nо­ nІцеАс:.,кмА s с--Фран­ цІско•

23.40 Х/Ф •ХраІ5р......,

новим

О.

15

Інтеграл. Ніагара

УТ-3 7.00 Подробиці ти11Сна 7.40 Т /С оЖорстокмА янrоn• 8.40 М/Ф •Архангельсwd новеnи• 9.00 Т/с •Похо.анІ таемнмцJ• 9.45 •Вікенд• з І. ЗІнченко 1 О. 15 Т;с •Cneцntдposдln •Па· с

.... ІК•

11 .ОО Маnорама 11.40 •Зоnота серІя•.

Х/Ф

•Зарученнw гусара• 12.50, 18.00 Інтерновини 13.10 Ки!вськІ новини 13.20 Т/с •На вІстрІо

д/Ф ·Пробачта І nроwввайте• 14.30 Острозька ао<адеміА 15.00 •Шлягер• nредставляє ... 15.50 Правочин 16.20 Дім І стиль

14.00

П-2

н•

7.00 Сніда><ок з •1+12 8.00 Tfc •Кохання І тасмн~

10.20, 1 1 .50, 13.55, 14.35 Закон

ВІВТОРОК 27 жовтня

Анонс

б. 15 Доброго ранку, краІно! 8 ОО 21.45 nогода 8.05 •5.55. 18.50, 23.35 НацІонаnьний хіт~nарад

8.10 т;с ·Час коха ..... 9.20 Футбоn від УТН 9.50 д/Ф ..ламбада для хІлерІе• 11 .ЗО Теnеканаn ·Право• 12.00, 15.00. '18.00, 21.00, 23.40 УТ"

Національний хІт·nарад.

Хіт-nарад

12.45 1З. 15 15.20 15.00

ДІф •Міттендрин. ПоrІ>яд

зсередини•

19.00

•Ho"'fY''ana

хмаринІСа зо­

лота ... •. Урок анrnійськоІ мов". t. Франко і М. Гру­

-

до ус-

12.35 Дім І стиль 13.00 Х/Ф •Натаnка Попта-•• 14.40 ЄвпаторіЯ- дітям УкраІни 16.00, 19.30. 23.15 тсн 16.15 Не асі вдома 17.30 Т/с •РаАон &еееРІІІ Xlna• 18.30 Т/с ·Ч-aswca надtа• 11J.S5 Х!Ф •По го--ІА ау,_.,. s

ооЧереnашки-НІНд3Я•

•КoCMNtol nр-од•Час кохати• Саме rой д/Ф ·Артур Воо<теuькиfІ.

Пам'яті кінорежисера•

20.25 ФінансовнА огnид 20.40 Вечірня казка 22.00 Х/Ф оМІнnн•ост1 nt06o81• 0.00 Х/Ф •Ве.,орм на хутОрІ 61· nя Дикан.,ки•

оркестром•

2 1 .45 Шоу довго..осикІа 22.15 Т/С •ПІд сонцем CІІtt­ Tpone• 23.40 Просnорт О. 15 Тfc оПоnІцІя Нwо·ЙорІ(В•

Альманах •Основа• Діловий канаn М/ф

16.30 М/С 17.00 Т/с 18.15 Т/с 19.30

кін.

піху

б.Оt Агромагазин

12.:5

ОсвітнІй канаn. д. Пристав­

wееський 1 1.55 Від ·Перехрестя•

УТ-1 6.00

є закон

10.35

УТ-3

C~fl,l'\ЗHI.)K З ... 1 .... 1 .. 8.(10 т;с ·Коханна І тесмнмцІ Сансет &l't•

7.00

9.15 Т /С оМ ;ІрІ"• 10.00 :елсавФнс >0.05 f\Ідкритз вІза

на служба •Ситуація• 10.30 Т/с •Сnецn\ДроздІn •Па· М/Ф ·Баба Яrа проти!• ·Обговоримо• з М. Гана­ nольсwсим. •ЕкстреІоІВІІьнІ

11.15 1 1.40

28

жовтня

М. Терехов у nрограмі •Абажур•

раwт•

Оnnески, оn11ески ...

S+l

7.00 Сніданок з •1+1• 8.00 Т /С •КоханІtІІ І т _ _...,

6.00 Анонс 6.05 Агромагазин 6.'15 Доброго раносу, Vкраіно! 8.00. 21.45 Погода 8.05. 13.05, 18.50 Національний хіт-nарад

8.10 Т/с •Час кохатмо 8.40 д/Ф 9.1 Q Фінансовий огляд 9.20 д/Ф •Війни чорно! і бІлоі магії•

Q.15 Т/с •Mapftl• 10.00 1'111188НОНС 10.05, 12.00, 12.55, 14.45 Закон є закон

10.10 Оранта 10.40 Освітній канаn. ЗаІльмеННІІ

:sa·

УІСР&інн ВІД фаwистсw:ІОС гар6никіа. Урок ФР8НLІУ3W:оІ мови. А. МаІ'иwко- nоет· фронтовик

12.05 д!Ф •Дромадери, бактріа· НИ•

12.25 Оранта 12.55 llромисnовмt'і nотенцІаn Украіни. ~мотор-сІч•

10.30 Скарбниця 1 1 . 00 Нове ПОІІ'ОЛінt1Я

13.00 Фіnьм-вистава •Уtрадене

11.~0 Телеканал •Право•

12.15 Служу народОІІі VІСР&іни!

14.50 М/Ф •Бабусин урок• 14.50 Закон є зас<Ж 16.00, 19.30, 23.15 тсн 16.15 Не ВСІ адама

~2.45 Планета людей

17 .ЗО

12.00. 15.00, 18.00, 21.00, 0.00 УТН

13.15 Діловий канал 15.15 Анонс 15.20 Вітражі 16.05 Національний хіт-nарад 16.30 М/с ·Черепаwки·нІндзА• 17 .ОО Т/с • КосмІоІнІ nрмrоди• 18.20 Т/с •Час кохати• 18.50 Національний хіт-nарад 19.00 Саме той 19.25 д!Ф •Запобіпи. врятувати. ДОnОМОГ1И•

19.50 Інтеграл. Марко Лавуан 20.30 Фінансовий оrлм 20.45 Вечірня казка 22.00 Х/Ф •Hhr І Д..іІн• 23.30 Національн•tІ:t х•т-nарад. Xh ро осу

0.15 Анонс 0.20 Х/Ф •Л-• а aene~ кІмоно-

16.25 Солодке життя 18.50 Т/С •На аІстрІ• 17.30 За киівським часом 18.10 Угадам мелодІю 1 8.35 Т /с •ВІчний ncиcn-· 20.00 •Пощюбиuі• - ·Час• 20.40 1нтвреnорт 20.45, 0.15 Погода 20.50 Вечірня казха 21.00 Х!Ф оПрм- Wepn-a Хоnмеа І достора Ватсо­ нао.

•Kopon.,

wакта.уо.

ФІn...,. 2-й. 1 серІ• 22.20 Х!Ф •Сnрава •строка­

0.05

..-.

25

щастя•

Т{с •Ра.Юн s-pnl Хім• 18.30 Т/С •Чмuама надJtІ• 19.30 тсн 1 e.S5 Х/Ф •На не6еаnечнІА 38МІІІ• 21.40 СВ-2000 22.15 Т/с •ПІд С0ІtЦ8М Сен·

Tpone• 23.40 Х/Ф •3а1'8МІІВ-·

n-з 7.00 Раночок 8.00 Т/с •ЖорстсжмА llllrUI• 8. 15 Т/С •ПохованІ тасмницJ• 10.05 Пnанета Здоров'я 10.35, 23.00 Твлевf:sійна П8ТІ7УІІtо· на СЛ'/*ба ·Ситуація• 10.45 Т/С •Haitrмelt- ІІІОд*ІІІ

110'11•. 1 cepltl 1 1.30 Життя серед життя 12.00 Ю. Григорович у nраграмі

КОХ8НОІО•

ltll/IIIU

••п

ТОВІС

7.()5 МІФ 7.25 Польоти уві сні і І<аяву 8.10 •01· 8.40 Ток-шоу •АрабеСІ<и• 9.10 М/ф 9.40 .t.некдот-асорn 10.00 Автандил І хіт-nарад •У«­ раІнська десятка•

10.50, 13.00, 14.50, 22.05, 23.50 Телеексnрес

1 1.00, 15.00, 17.00 Телегазета. Нерухомість

1 1.15 Муз. nporpaмa 11.30 Цв- Мм! 12.00. 17.30 Автоторг 12.10 М/ф 13.10 •ZOOMx12• 13.40 Ток-шоу •Тема• 14.30 Діалоги 15. 1 5 Муз. клІnи 15.30 д/Ф •НаАdІnьші таємниuІ• 16.20 М/Ф 16.30 Голос аІрУІО'fОГО 17.15 Муз. nауза 17.40 М/ф 17.50 Ровесник 18.20 Х/Ф •Хеммет• 20.05 Час за ГринвІчем 20.40 Тнндн-римди 21.40 Ракурс 21.50 Діалоги 22.15 Х/ф ,9.40 Шоn-тайw 20.30 Анонс І'>рограми 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі ноакни 20.50 Новосеn 21.00 СІТ 21.20 ВІZ-Інформ 21.50 K.I.S.S. 22. 15 Вернісаж 22.30 Вікно у містиосу 23.05 Х/ф •ВрятуАте Mlltte• 1.30 Програма •Страс• 1 .ЗІ Реклама 1.50 К(ф •К.ТеРІІ-••

•an

•Пощюбиuі. Підсv-и дн-·

Т88ІС

7 ".,....

7.05 7.30 7.45

6.30, 9.30, 12.00. 18.30, 21.30 Л !Оди дm1 люде і!

6.50. 09.50, 11.55, 13.20, 19.10, 20.25, 22.10, 23.00, 0.50

Ад­

Інформаційна

7.15 камертони. юності 7.30 М/Ф 8.20, 13.00 Воістину аtцверто 8.35 Програма ·Стрес• 8.50 Схуд><еннА за методом С.

..єлоеа

с

9.00, 12.2CJ, 1.00 10.00

ІнформаціАна nрограма

.наw час•

10.15 його ВеличнІсть Актор 10.35 Х/Ф .с-тания на Гон'<а13.25 Х/ф •ЗпІ88 аІд nІфта• 14.45 Програма ·Стрес• 15.00 МІФ 15.30 Голос •Перемоги• 16.00 ГРQМ&Дське телеба'4ення 18.00 К&мерУОНИ ІОНОСТі 1 & 1S Есосула(\ 18.50 Окремо взятий район 19.20 його Величність Актор в. Вульфа •Срібна ocynA• 12.50, 18.00 Інтерновини 13.05 КИІвсwсі новини 13.15 Т/с •НА аІстрІ• 13.55 М/Ф •Маленький nринц•

14.50 Муз ... аршруУ 15.00 Крмла 15.30 КИІв ділоамА 15.55 Острів скареів 16.25 ЛІОАИ І доЛі 17.30 38 кмІаськм .. чесом 18.10 ЦІ кумадні тварими

18.50 Т/с

•ВJчнмА noкn-·

20.00 •Подробиці• - ·Час• 20.40 Інтерсnорт 20.45, 1.10 nогода 20.50 Вечірня казка 21.00 Х!Ф •Прмrо,АМ WepiiOIUI

XOJIIICa

Ексnрес-Інформ Святі дзвони

І доктора Ватсо·

- · •Смерте- ~­ u•. ФіІІо.м • 2-А. 2 cepltl

10.50. 13.00, 1-4.50, 16.50, 19.50 Телеекспрес:

11.00. 20.00 . .-,.10 Телега38Та. Нерухомість

11.40 М/Ф ВсеnеремагаоочиіІ гоnос ві-

nоряд•

Торr1нформ

10.45, 12.45, 15.15, 19.00. 19.50, 20.50, 1.25 Новосел 11.00 Новини Європи 11.30 Муз. nрограма •Ш~о~wуІісь, wлягере!•

12.00 ТанцJОІІВЛьнв аеро(\•ка 13.00 Таємниці стародавніх цкві­ лізацІй; ацтеtсн

14.10 Дк'N!ча аеРОбіка

"""

11.45 Астрологічний nporнo3 12.05 ВогнеборцІ 12.30 Teneocypc німеuькоі мови •AIIes GuteІ• 12.50 ·Джаз-стеn-танц·КЛАС!• 13.00 Т/с •Hew &рІджес• 13.50 це- Ми! 14.15 Вогні uиросу 15.10 Х/Ф •Казка, яку poanoalnи ВНОЧІ•

Звру-.ник"

16.45 17.15 17.45

В об'єкrиві- Попьща Ровесник

Усе про nодатки

23.30

..

Ласкаво nросимо в •бри­

костанл ..

Х/Ф •Вал ..мон•

Розважальна nрограма

-.Разом з вами•

Х/Ф оВеnика JІфатаа•

Ехономічний вісник

35

0.00 0.15 0.30

ЕКСІ'\рес-Інформ

Комn'ютер Х Привіт ... завтра!

32

7 ОО СІТ 7 20 МІські нов .. ни 7.35, 21.00 Антресоnька 7.50 Дай n'Rть 7.55 Корисні nоради В.ОО Мир дому твоєму

8.30, 21.45 Хрещатик 8.50 Нехай вам буде кольорово 9.00 Зроби себе! 9.30 Tene!<ypc німецько! мови Gute! •

· В. Ка·

І?А 8 1С

ІСІІІІІІА

18.05, 21.10, 0.20 Торгінформ 18.20 Грації від • Гравісу• 18.45 М/с ·Горянин• 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •Гаадепупе• 20.30 Комnакт телекомnані;

30 ІСІІНІ&.t

·дІІеs

•ВІкна•)

С. Кроуфорд

Міські новини

23.00

Миколина nо­

года

17.30 Т/с •Роки моnодІ• 18.26. 20.56, 23.26 Головні nодіІ дня (ТІА •Вікна •) 18.30 Т/с •МамдрІаниА nмцар• 19.30 Т /с •Турбота Чарn.,за• 20.00 Т/С •ВИР саІтІа• 21 .оо·т;с •Та.:мнмцІ н ..,.йор-

ДІс •НезабуУні ЖІнки сто-

ІСТУ

Kll/HIU

7.00, 15.30 М/с •Невгамовні• 7.30 М/с ·Гей, Арнольде!• 7.28 МИІСОЛИНЗ noroдa 8.00 Вісті 8.30 ЕІСОt;ОМі'4НИЙ ВісНИК 9.00 Tfc •СОКО.ІІМНе rиІ:JДО• 10.00 Т/с •Готеnо.• 11.00 т tc .турботи Ч8pno.s•• 1 1 .30 Т /С о8ІдкрМ8810'4М CBI"t• 12.00 Муз. nрограма •ХмарОЧос• 13.00 Ток-шоу •Він І Вона• 13.30 Візит. Острів Бал<. Асуан 14.00 оо3х4•. Найкумедніше ДО· маwнє відео

12.25

14.30 Т;с •Соосоnине ntl:oдo• 16.00 М;с .. гей, Арнольде!• 16.30, 0.00 • Територія А•. Хіт-nа

13.0!1 Т/с •Сnека • Лос:.-Анд­

17.26, 19.58. 22.28

•еnесІ•

14.00 д/с •НезвбуУні жінки стоn.nя•. С. Кроуфорд,

рад

дня (ТІА •ВІкна•)

/1Л.М. Диліжанс

15.ЗD Арт-афіша

16.00 16.30

Вікно у світ

,7.30 18.00 18.30

Освіта

Миколина nо­

года

17.30 Т/с оРоІ<М мо-дІ• 18.26. 20.56, 23.26 Головні ГІ()діі

Заручники

Трансфор..а

Ах, фестиваль! Мі><народ­

19.00 Т/с •Hew &рІджtс;• 19.50 35 хв .. nин д;осазу 20.30 сп 20.50 Дай n'ять! 20.55 !(орисні nоради 21.15 ІІІПСЬКІ >ЮВИНР, 21.3!> Шо? D:e'l ІlUЧім? 22.00 Х/Ф •6а3СМ8РТна коха•

руючого

•Крнс Нор·

ман•

16.20 Свосура-шоу 16.30 ВіДкриті небеса 17.00 оПаl!tтрн•: •Райсь~і сади• 18.10, 18.30, 23.00 Програма . УХРТ 19.15 Курс німецько! мови •Wвs?•

20.00 Haw час 20.25, Адреси дrnовоІ удачі 20.45 Добрі новини 21.00 сrт 21.20 В!Z-інформ 21.45 Міста і стоnиці світу 22.00 Школа бізнесу Віталія Песоцького

22.25 Комn'ютер Х 22.40 Домовик 23.30 Мопод/JсниіІ Іr.ІІНал .М• О.ЗО Мікс

.so

17.15 Муз. nауза 17.40 Ні nyxy ні пера 18.30 Х/ф •Хай -•е :ІІСІПТЯІ• 20.05 Чарів><нй лІктарик 20.15 Цілком таємно 20.45 Зоряні зустрічі 21 .ЗО Ракурс 21 .40 Діаnогн 22.05 Рок-архів від •Ти01ди-рин· ДИ•

23.05 Просто музика 23.35 Екс11рес-інформ 0.00 Х/Ф •Кр-е.n"•

30

18.30 т;с •МандрІанмй nмцар• 19.30 т;с .турботи Чapno.sa• 20.00 7Іс rВИр с~7»· 21.00 Tfc ·ТаемнмцІ Нwо-Йорка•

22.00 ве ..ірні вістІ (ТІА 22.-80 Т/с •Ренегат• 23.30 Фабрика сн1е.

•ВІкна•)

ТО КІС

7.05 М/Ф 7.30 Ексnрес-ІІіформ 7.45 Європа сьогодні 8.15 Х/ф 9.45 Просто музика 10.15 Усе npo все 10.40 АнеІЩQтм від Зуєва 10.50, 13.00. 15.50, 21.55, 23.50 Телеексnрес

11.00, 17.00 Телегазета. Нерухомість

Муз. npcWpa~oo~a 11.30, 17 .ЗО Автоторг 11.40 МІФ 13 10 МІФ 14.20 • Tutti• 15.15 Муз. кліnи 15.30 д/Ф •Найбільші таємниці• 16.20 МІФ 16.30 ВсеnеремагаючиІі голос ві-

..,.

Ексnрес-інформ

9.15 Комn'ютер Х 9.30 Х/Ф •&е:асмертиа кохана• 11 . 1 О Ровесник 12.00 Кіноколо 12.20 Хихонькн-хахоньки 12.30 Теnекурс німецької мови ·AIIes Gute!· 12.50 ·Джаз-стеn-таttц-клас!• 13.00 Т/с •Hew БР"д*ес• 13.55 10 хвилин на nорожньому місці

14.05 Театр на долонях 14.35 Концерт О.ГородннЦЬІСого. Ч.2

15.10 Просто собака 15.30 ·Ім'я•. Е. Стеблос 16.45 Ескnюзив з О. Розембаумом

17.45 18.00 18.15 18.35 18.45

1 8.~0 Анонс nj:юграм 18.05, 21.10, 0.00 ТоргІнформ 16.20. 20.20 Граuіі від •Гравісу• 18.45 Міста f СТОЛИUІ світу 19.00 Курс німW61<ОІ'Мt1в" '"VJas?•

Діалоги

Столиця Збережемо здоров'я Казка біІ>я нічника В. Щербачов nредстав-

·

19.15 Комn'кнер Х 19.30 'tfc ·Г•адеnуnе• ляс .. 19.15 Зроби сам 19.45 д/с ·НезаСSуУні "<інки сто-

ліття•. С. Лорен СІТ Дай. n'ять! ЧіЗ Міські новини Корисні nоради

20.30 20.50 21.15 21 .45 21 .55

22.00

Х/ф •АТІІ8МТИЧНІІЙ

aan•

23.55 35 ханлин джазу 0.30 ВернІсаж 0.45 Х/Ф •Hмwn~u·. 2 cepltl

32

Т8Т

lttllla..t

7.00 СІТ 7.20 Міські новини 7.35, 21.00 Антресоnь«а 7.50 Дай n'ять! 7.55 Корисні nоради 8.00 Мир дому твоєму 8.30, 16.30, 20.15 Хрещатик 8.45 Що? Де? Почім?

9.00

nn ltlllfiU

Рад

17.28, 19.58, 22.28

Поїхали!

nростого

22.05

до-

14.30 Т/с оСокоnмне rнІsдоо 16.00 М/с •Гей, Арнольде!• 16.30, 0.00 .. територія А•. Хіт-nа-

22.00 Ве-<Ірні вісті (ТІА 22.30 Т/с •Ренегат•

Дай n'ять! Корисні nоради Суnершоу •Простіше від

21.45 22.00

•Apxi-

машнє відео

СІТ

20.30 20.50 20.55 21.15

Розваж. nрограма

~t·

13.00 ТGк-шоу ·Він і Вона• \3.30 Gоло нового сезону 14.00 ·Зх4•. НаАосумещ.іше

кв•

Киів. Сnорт. ТУ

ліття•

0.00

ТИ)І(ДеНь

12.30

..

18.15М/Ф

18.20 18.50 19.2() 19.45

на•

15.30 М/с ·Горянин• 16.00 Муз. nрограма

11.15

.. р дому твоєму

8.30, 16.30, 20.15 Хрещатик 8.55 Що? Де? Почім? 9.10 Комn'ютер Х 9.25 Чорний квадрат 9.55 X\xCH't:tK\oo'j-XЗXOHbKИ 10.05 Х/Ф •Нестерnне сТІІОJ)Ін-

І<У•

•Стрес• 1.45 Рекnама 1 Х/Ф •&асеАн•

комnанІі •Німещ.ка хви11Я•

тележурнал (ТІА •Вікна•)

.9.00 Т/с •Сокол- rнІsдо• 10.00 Tfc •Готеm.• 11.00 Tfc •Турбота Чарn.,за• 11.30 Т/с •ВІдІсриааtОЧм саІт• '12.00 •ТериторіЯ А•. Музичний

ний фестиваль журналістюси .оВіра. НадіЯ. Л10б011·

·Останнє nоле wnиryнa• 23.10 • ....._.. севмс•. Х/Ф •Ronlц..._..• 1.00 оПодробнці•. nедсумки /llifl

10.00 Реальний сектор 10.30, 12.30, 15.00, 17.30, 18.45, 19.35. 20.35, 21.30, 1.10

8.оо м

ІСТ'W'

IUZHIU

7.00, 15.30 М/с ·Невгамовні• 7.30 М/с •Гей. Арнольде!• 8.00 Вісті тижня. Інформ.-анаnіт.

Райські nтахи. Па ризька колекція В. ЮдашосІна

руючоrо

12.30 Т/с •АнастесІ8• 13.10 т ..нди-риндм 14.10 ВаріацІЇ СТИЛІ() 14.35 Діалоги 16.05 М/Ф 16.35 Святі дзвони 17 .ОО Хочу клІn! 17.05 Євроnа сьоrо~і 17.35 Просто музика 18.05 Х/Ф 19.25 1<11ятва ГіnпО«рата 20.15 МІФ 20.40 Т/с •АнастасІв• 21.25 Х!Ф •Охоронецо.

25

32

ltll/Htu

6.45 СІТ 7.05 МедичниіІ тижневик 7.35 Дай n'ять! 7.40 Корнсні поради 7.45, 21.00 д,.тресолька

14.30 15.00 15.15

11. 15 Муз. Проtl>ВМа 11.30. 20.30 Автоторг

1 . 30 НародниЙ ttічний канал

7.05, 17.45 Грації вІд •Грвеісу• 7.30 весь світ театру 8.00 Вистава. Е. Олбі •Не боtОСІІ ciporo ВОВІСВ• . Ч. 1 9.40 Тележурнал •Комnакт теnе­

30

Посольства в Украіні !'ред· став11яють. Великобританія 12.55 Джаз-сrеn-танu-мас!

22.15 Програми •Як це буІІО•.

7 '""'...

му дrutJ•

линовська

Х/ф 9.30 час 3а Гринвічем 10.05 Н8дЗВИ'48ЙНИІі СВіТ 10.35 М/Ф

8.00

•Шлягер• nред­

...

23.35 Ексnрес-інформ 0.00 Х/ф •КІwка на розn~­

9.50 Конuерт О. Малічі11а 11.25 Сnортивне сузір'я 1 1.55 Балет - nюбов моя.

М/Ф

12.00

14.25/JІф •Музей ОДНІЄЇ вуnиці•

Cattcaт ІіІч•

УТ· І

час•

20.25 Адреси дІлової удачі

рІацІ.

12.50. 18.00 Інтерновини 13.10 Київські новини 1 3.20 Х/Ф •На вІстрІ• 14.00 Ди~~~~.nрограма •Екало• 1.<.. \:;i.r~~TPW'a&o'i свІтанків 14.40 Х/Ф ·Onepa4Jя •ІІ(онт-

СЕРЕДА

7.05 ВІZ-стврт 8.00, 9.00 ВІZхмарниІІ ранок 8.15, 09.45, 1 1.45, 13.30, 15.30, 17.30 BIZ-ТV News 8.30 ВІZ-nарад nо·украінськи 9.15, 19.45 Муз. nристрасті 9.30, 10.30, 19.30 ВІZ-конкурс 10.00 BIZ-napaд nо-російськм 10.45, 13.-45, 15.45, 17.45, 19.15 Music news 1 1.00 BIZ-napaд inlernвtional 11.30 1+1+1 12.00 BIZ nо-нашому 13.00 ВІZкіо<е'<НМЙ дань 13.15, 15.15, 17 15 Новини кіно 14.00 ВІZсмертні хіти 15.00 ВІZкінечний день 15.00 ВІZnеречні хіти 17.00 ВІZкІнечний день 1 8.00 BIZ nо-нашому 18.15 ВІZ-ТV news nо-російськи 18.30 BIZ-ТV news nо-украінськи 18.45 BIZ-ТV пews nо-російськн 19.00 ВІZтурботний вечір 19.45 Рекордні новини 20.00 Інформ. nрограма •Наш

ставляє

смфІк•

JТ•2

. . ...,.

ТІ' т

1 .45 Реклама 1.50 Х/ф •Як 6yno

гrрограма ·Наш час•

7.00 Раночок 8.00 Х/Ф •ЖорстоІ<МА амrw.ІІ• V. НІ Т/с •ПохованІ т--мцІ• 10.05 Вчасно 10.20, 22 10 Тепеві:Jійна ІІВтрут.­

16.05

I'I'A8rc • ІnТ

lt8111U

7.00, 20.00, 0.35

захоnлення•

t+a

23.10 Вчвсио 23.30 Телевізійна патруnьна

7

20.35 Торгінформ 20.45 ГарнІ НОВИНІІІ 20.50 Ноеосел 21.00 СІТ 21.20 ВІZ-інформ 21.45 BIZ-napaд най-най 22.45 ВІZсоння 23.00 Модні новини 23. 1 5 Найкращ.<А кліn дня 23.45 СеІСС-СИМ8011 0.30 Нічний каnриз \.ЗО Програма •Стрес•

'

реси дІЛОвої уда'<і

12.20

УТ-2

38ХОПІІВННА•

служба ·СитуаuіА• 23.40 •Н..,_А сеанс•. Х/Ф •Науко. . сек..М nlnoтfe• 1.35 •Гlощюбиці•. Підсумки дня

жі в реальність•

УТН

Калейдоскоn UJ< д/Ф •Шоnоме, ІзреІnоо!• ·Невідомий Чорноеиnь•. Фільм 18-й

Xorut.,.... •

22.30 •Обговоримо• з М. Гана­

12.45 д/Ф •НЛО з ... 1908 роосу• 13.45 Молитва КВМеНІО 14.15 д/Ф •ФантастичнІ nодоро-

12.20 15.30 16.10

18.50 Т/с •На аІ~· 17.30 За ІСМІаським '48СОМ 18. 1 О УІ"В.QІІй мелодію 18.50 Т/с •ВІчнмА nом-· 20.00 •Подробиці•- •Час• 20.40 Інтерсnорт 20.45, 1.45 Погода 20.!50 •Круте dно•. Х/ф •Пepe­

ltlllfiU

ІСТУ

7.00, 15.30 М/с •Невгамовні• 7.30 М/с •Гей, Арнольде!• 7.58, 17.26, 19.58. 22.28 Миколи­ на nогода

8.00

8.30

Вісті ВІд, •Перехрестя•- до

ycni-

xy·

9.00 Х/ф •СоКОІІ- rнІsдо• 10.00 Т/с •Готе,..•

11 .ОО

Т/С •Т)'р6ота ЧарnUІІ•

11.30 Т/С •ВWр. . .ІІОЧМ саtт• 12.00 Муз. акція •ХХІ століття д11я Украіttн•

13.00 Ток-шоу •Він і Вона• 13.30 ·Час •Ч•. ВііІськовий теnе­ журнаn

14.00 •Л10ди•. Інформ.-nубn. тележурнал

14.30 Т/с •СоІІоnмне rнІsдо• 16.30 М/С •Гей, Арнольде!• 16.30, 0.00 •Територія А•. Хіт-nа.Р8д

17.30 Т/с •Р'оІІм моnодІ• 18.2~. 20.56, 23.26 Головні nодіі JJ.HЯ (ТІА •Вікна•)

18 .ЗО Т/С •МандРІІІн"А nицар• 19.30 Т/с •Турбота Чарn ..:аа• 20.00 Т /с •Вир c8lтt•• 21 .ОО Tfc •ТаемнмцІ Н"ІО·Йор· U• 22.00 Вечірні ВІСТі (ТІА •Вікна•) 22.30 Т/с •Ренегат• 23.30 Ток-шоу •Він і Вона•


Самсет·&Іч•

є

УТ-І

музика. О. Вишня.

11.50 ПрирQД& І ми. n. 2 12.25 Естрадка мозаика 12.50 д!Ф •Кульбаба•

нальний хіт-nарад

Фінансовий ОГf1'ЯД Сто чудес світу

13.55

Мак-Мерри­

Ч.2

Фільм-вистава

10.15

.. як

чолое4-

хи про жІнок говорили•

11 11

.ОО Хто в домі ГОсnодар?

.ЗО Національний хіт-nарад. Хіт року

УТН

Діловий канал

7.00

Діф ·Душа СВІТУ• Надвечір'я 16.30 М/С ••ЧереПЗWkИ-НіНДЗА•

Т/с

Т /С •ЖорстО«иі\ aнre.n• 9. 15 Т/с •ПохоаанІ тасмнмцІ• 10.10 Прокинься і cnisaH!

10.40, 23.15

кохати•

•'fac

10.50

Т/с •Наіtтм ...

Т0.25 Фінансовий огляд

13.05 Киівськt новини

каз•

.. маленький

14.25

Фінансовий огляд 1РУ Національної гвардіі Украіни

ОО Фссп1в::.ль І~ирку майбутнього 1 1 ОО ЗІрки, t1a сцену!

1{.)

:10Щф

18.00. 21.00. 1.05

УТН

Біблію

Н.з.ціон.з.лмtий хІт-nарад nредс-

lЗАЛ~С

Діпоnий

16.00

Сім'Я

канал

Анонс: ·То~-ринг ..

Шоу

Т/с •Жорстокий •нгоn•

9.15

Т/с •ВуnицІ розбитих

nІхтарІ••· •Менти•.

ворона•

13.55 Аграрна панорама Киtвщини 14.25 Дитяча nрограма •Екало• 14.40 .. шлягер"' nредставляє ... 15.30 Естафета 15.45 .. золоте н.амисто китвщини•. Перелача 1 16.15 ·Тема тижня•. Народження виробника

16.30

Яблучко

16.30

ЛІки майбутнього

16.50

Фільм 7-й 2().:.г5 Фінансовий огляд

18.45

Добрий настрІй

19.00

Поле чудес

20.00

••Подробиці ..

20.40 ВечіГJн~ казка

:?2.00

Щ~С"nип""й дзвінок

:>2 50

~~~)АС

Х/Ф

1.20

Анuнс

1 .25

Х/Ф

ооколінн~

... Брудний

.. хо-..у

немое Янronn

nовна

7.00 Снід.:~нок з ·•1

7

І таємницІ

Санr.ст 6Іч•

1 О OS Теле ... анап -.ГlраАо .. 1 • ,.::5 М/Ф Небесний дарунок• 1-: 1:::., 13.5S, 14.50 Закон є за.:он 11.20 Х/ф •дa.nf nольоту стрt.nи• ОО Укр.:й,..,~ сьпгодні ЗО,

19

23 15

ТСН

1 Ь 1 5 Не Нt.:І вдuма 17.30 Т/с .. Район Бе•ерпІ ХІІ13• 18.00 Х/Ф .. улюблена жІнка механІка Гаврмло•••

час.,

Мfф

УТ-1

Шоn-тайм

день

7 35 ГІмнастика ЗО Наu,.іональний хіт-n.а-

~<Jд

М/ф Хто в домІ госnодар? Т/с ·Maneн~kM~ бурлака•

8.15 9.00 9 ЗО Сніда••''к меломана

10.00

.. се3он

Х/ф

чудес ..

1 1 ЗО Телеканаn ·•Праео12.00. 15.00, 18.00. 21.00, 0.05 УТН 12.20 д./с -каскадерІо\ .. 13.10 Альма••ах .. Qс••ова .. 13.40 ДІФ .. клод Моне14 35 ··Ременс .. здорое·я ж•нки в Оудt-.-ЯІо:DМІу

,4.-15

1 5. 25

ВІЦі

Х/ф •ВинахІ.цл:м•мА містер

.. fl,~r>(~Ypccтq .. ЗО Резлt.ний с:с ....-тор

ОО

16 15

В1д

Шоу

-до успІху

ЧоМ"nrонат У~е;раіни.

.. динамо .. ·-

ЦСКА (КИІВ)

У ПС·

pepet ВечІрttя казка 21.-15 Погuд<t 22.00 Т/С ооЛейтенант Ро.ска-. ~'2

50

Вrч·)аж• Н;.111іоннль .. о~ий

23 35 хrт-nарад. Топ-1 О 0.25 Х;ф •·Хо"Чу зробмтм зtзнаннw ... 2 серІ•

УТ-2

Т/с- дІтям.

10.25

на

перший

10.50

Ранtо::оаа

11.25 1 1 .45

Смак

Ф.

12.15

1+1

1

8

ОО М/с

1;)

05

10 10 12 10

сорІя

15. 15

15.50

сві-ту•.

12.30

13 ОО Клуб .. 700 ... 1:3.30 Оран'!'ё:І 14 ОО Спортивний канал 16.00 т;с •Р-Атуеап..нмй патруn ... 1 7 .ОО Т ;с -Ксена - nрмнцеса-•о1н• 18 ()0

Я..: стати

18.30

:11nкою

Т/с -Графин• де З сорtя

19.30

19.55 21 .45

Монсоро•.

ТСІ--

Х/Ф ooKopo.n~ цмгант;с ·ЦІntсом т•с .. но•

22 45 ТСН -- особливий nогляд

ФранцtЯ ... nровін­

забави•

Автандил і хІт-nарад десятка

16.45

21.20 21 .ЗО 22.05

ВІZ-інформ

22.20

Люди для люде"'

Шолом.

Ескулаn

22.45

0.50 1.30 1.45

Х/ф •С-та• С-ТИХ•

йоrо Величністо дtе:Тор Інформ. nрограма •Наш час• ··Шлягер• nредставляє .. Програма ~·Стрес· РеІ(.Лама

Х/Ф •Матм tоенн аtд. aнrentв•

Т/С

••Найтмсн- ЛІОДИН3 З

7.05, 10.40

серІя

Аnен Деnо" І Ліно ВенТура у Х/Ф •·WуесачІ nрмгод•

20.00 .. nодробиці• .. час .. 20.45 Т/с -ВулицІ ро:~бмтмх лІхтарІв ... •Менти•. 5 серІ• 21.50 Веч1р з Г. Хазановим 22.!50 Х/ф •ПоrонR• 0.25 НІч ei.,aeotuнnie .-.ааІс

...

.ту

Т'УТА8А..,...

8.00 BIZ-cтap-r 9.00 ВІZ-nарад iteтnatІonal 10.00 Американська англійська Урок

мова.

Х/ф Азтоrраф д.nя

9.40 вас 10.10 .. тt.Jtti• 10.50. 13.00. 14.50, 16 s.o. 19.50 -re. neeкcnpec ... 1 1 ОО. 20.00, 21.40 Телегазета. Henv· хомість , 11.15 Муз. nауза 1 1 .зо. 20.45 Автоторг

11.40 Т/с •АнастасІ•• 12.10 Мjф 13.10 Телескоn 13.40 Авт~д ... л t хіт-nарад .. уtсраінсь­ 14 35

Діалоги

-Блага

16.05 16.40

Вернісаж М/Ф Cas:~тt дзвони

17.00

Чомуч..:а

17.45 17.55

І не nитайте!

18.30

Прести>к

19.05 20. 1 5 20.55

М/с

Хочу кnin! Просто музика Труба Зоряні зустрі"ЧІ Світ 11tодей. Медицина Нова арміR

21.55 Т/с •Анаст•сt,.. 22.25 Муз. tU1rn 22.30 Х/Ф •Марнt .. 0.35 Муз. клtn

Добрі новмни

Ток-wоу осСаме ТОЙ•

8.00 Вісті 8.30 .. люди•.

7 35 7.50

Миколина

розваги•

Ток-шоу

nеремог-

О

Пісня дня

Т/с •Едера•

на вІАну•

М/Ф Вогні цирку

Людина собаці друг Т/с ··Грейс у nолум'ї_,

14.30 15.00

Суnербол Валентин Щербачао

15.30

16.00 17.00

Вfзиї. Червоне море,

17.30

•Територ•я д ....

Сіна:А

Муз.тиждень

Т/с •Вааиnон-5• Т/с •дотик ангела•

20.00 Модний час 20.30 .. зх4-. Найкуuедніше

домашнє

відео

2 1 .30

Х/Ф .лихо•ІснмА

не:sнаІІіііомець.••

10.35 Св•т людей. Медиuина 1 1.00 Ралі журналістІа .. Qсtнь-96• 1 1.15 .. ЕолІс• свІт т.:анин 11.20 Тема з оарі.аІJ.JАМИ. Філармонія.

21 .00

собІ!•. Л.

Крав­

Х/ф •&р8ТИ •Хмарочос ...

23.00

6ЛІ03• Муз.

0.00 TJc .. nоеtтр111ниМ

35

історіі

12.30 Атлети~<-ревю 13.05 .. я- nам·ятник

nредстав-

..

Футбольна nланета СnортивниИ ти>ес:невик

18.00 19.00

Гарні новини

Сторінки

18.10

19.10 Ринкові відносини і виробtіИК

ляє

••1'•

нем•с•

12.35 Ycnox-96 17.00 Труба

ТЕТ

7.55 СІТ 8.15 Толока 8.30. 21.45 Хрещатик

9.40

.... nодорожі і .. s:;~ сама .. · •Як

ТБ­

дайджест:

10.30 Прем'єр-вtдео 11 .ОО Х/Ф •Повернення

МіСЬКІ НОВІ1НИ Антресолька Корисн~ пuради

9.30

з до­

датком ·Діловий вісник•

7.40 Кафедра 8.00, 9.15, 17.30. 19.30. 21.15

17.35

Арт-q.фіша

Новини

ти суперницю?•

Інформ·nубл. тележур­

8.45 9.00

К8Н8А

7.1 О Ексnрес-інформ 7.30, 19.00, 23.45 .. телемаркет•

9.20

Арнольде!·

ЗО канаА 7.25

серІя

10.10 K.I.S.S.

Х/Ф •&абетта Аде

0.40

Х/Ф ес&е:~вихІдниА стан•. Катеринославський nроменад

37

9.1

.. гей,

Tfc

7.00. 9.00, 20.30, 22.50

8.05

ІСТ'У

7.58, 17.28, 19.58, 22.28

кана.А

10.05. 15.35, 20.25

nроrрамв вовк•

І?А8ІС Граніі від ··Граві­

су•

чук

14.00 Громадське "Телебаченнf' Уkраіни

1

О.ЗО Х/ф •&е38М1СІдне становиацu•. 1 серІ•

16.00 16 ЗО

Поїхали!

12.05

Ім'я

17 ОО 17.30

Концерт дитячого б1r-бенда Телегра ... відомості nо-киівс.....::и ..

12.20 Сто чудес соіту 12.35, 18.00. 0.40 Торгінфор'-1 16.00 Відkриті нобАса 17.00 клятва ГІnnократа 17.30 Муз. nрограма ••Шикуйсь.

17.50 М/Ф 18.00 Дхnз-с-тс-n·танц-кnас::~ 18.25 Х/Ф •Kopo.n~-oneн~· 1 9. 50 Блеф-клуб

20

ЗО

Сnати

nooa

MiCt>Ki НО8ИІ-1tо1 КориСнІ

7.00

канаА

театру

Комn'ютер про

Х

>t<ом

Батист

Мольєр.

закоханого лихв~::ря•.

Х/ф •&е3ВМХІ.а.Не СТ8Н08М•

37

ІСТУ

""и•

/10СОНаА

kанал •М•

VTAJO aAr.-A8A.

7.00, 9.00. 20.3Q НОRИІіИ 7.1 О Ексnрес·інформ 7.30. 19.00, 23.45 -теnсмsркет•

з до­

датkОМ ••ДІЛОВИЙ ВіСНИК•

7.40 Ринкові відносина і виробник

8.00. 9.45, •7.20. 20.55, 23.05 дайджест:

домашнє

відео

Т/с •Чудеса Н8У8(М•

10.00 Територія ·А10.30 Розваж. nрограма .. дрхі-Арт• 1 1.30 Фабриt<:а снів 12.00 т;с -вавмnон-5• •Золоте стоnІттw куиг-Фу•.

Х/ф •ВІн 3Н88 Т8СМНМцІ фуо

Вистава.

ще• .. 2 серІ• 23.40, 0.55 Молодfхtсий

..rформула-1•. Кваліфікація Розваж. nрограма •Разом з еа-

1 З. ОО

Весь саrт

19 15 19.30

22.00

Профі-nрес Комn·ютер Х НІчниА ІСанап

7.58 Микоnина nогода 8.00 Вісті 8.30 Економ•ч. вісник 9.00 .. зх4•. Найкумедніwе

9.30

18.45

20.50 на добраніч • .Qіт .... ! 21 .00 МІст·а· t СТОЛИЦІ світу 21.30 Муз. nрограма -каnела•

Х/ф •ЖІМІСи жарту10n.

32

wnя-

новин~,

Ч.1

23.40

6.00

Гарні

-Гра

асерАо3•

0.20 0.35

18.20

nоради

? 1 35 Цо? Де? Почім'? 22 ОО С8nон мистеuтв ••Киів•

22.15

Курс німецhкоі мови ••Was'?•

гере!•

СІТ

20.50 21. 10 21.25

вість• з Риком Ренне-

..

-Гвадеnуnе• На добраніч, діти!

СІТ

десятка-

15.00

18.00

1 5.45, 18.05. 20.25. 22.00, 22.40. 0.25 Адреси діловоі удачі

7.55

15.30

потам

15.30

Ексnрес-Інформ СеRті дзвони

ро

Пnо­

BAFr ТОВІС

М/Ф

7.30 7.45

ка

2

":0.15 В!Zхмарне небо 10.30 BrZ-K0~1CYPC 10.45, 13.30 BIZ-ТV news 11.00 B!Z nо-нашому 12.00 ВІZ-nерерви 1 3.00 ВІZкінечний день 1 З.': 5 Новини ІС:іно 13.45 Music news 14.00 ВІZсмертнt ><іт"" 14 ЗО Муз. пристрастІ 15.00 д/с .. види. що зник.еють ...

КОІНD..С

25

П•сня року 16.00 НаL!.юнальна лотерея ,8.05 .. свtт приrод І фантастики ...

Києве!

1g.зо

Чорний квадрат д/с .. незабутні жінки століття•.

KOHQA

Граціі від -Гравісу•

Комn'ютер Х

23.40

Х/Ф •Карамбоn.,.

...

19.15

1

нал

Торгінформ Гарні новини Ноеосел СІТ

ють

Посмішка

тайл•

Торгінформ

•Таврійські ігри• nредставля-

18.30

22.00

23 40 Ралі журналістів .. Qсінь-98• 0.00 Х/Ф осАтnантмчниА a.an•

... А8ІС

Kt6H8A

19.00, 20.20

Нехай вам буде кольорово Світ

(ТІА ·Вікна·)

... Ренеrат•

18.05. 21.10. 23.55 18.20 Сакура-шоу

Л. Бекол

7.30

Т/с

Ток-ІJJОУ -Він і Вона•

23.30

20.50 21.25 21.30

Кіногороскоn

20.50 Дай п'ять! 20.55 Інформація дл-я міркування 21 .25 Корисні nоради 21.30 Міськ; новини 21.40 Ласкаво nросимо е .. Брикос-

Ракурс

ооСnецnlдроздІл

17.30

.. українсь­

..

Вечірні вісті

22.00

22.30

Хихоньки-хахоньки

nогода

15.50 Голос •Перемоrи• 16.20 f(а~ртони юності 16.25 Оаза серед хаосу 16.55 Погляд зt5оку 17.10 Ч1ТКQ, і АСНО 17.40 Мода сьоrодні 17.55 Проrрама •С-трес• 1 В. 1 О Х/Ф wHoef •ма:аонкм• 19.40 Шоn-тайм 20.00 Програма .. отже

1.50

Спорт-тайм Т/с

•Смнд6ад І каnІф

Т/с •Турбота Чар.nе.3Іа•

35

М/Ф Лакмус життя

21 . 50

Т/с •МандрІанмА nицар•

20.00 Т/с •Вир свІтІв• 21.00 Т/с •ТасмницІ н..оо-Йорка•

7.00. 15.30 Mjc .. невгамовнІ•

20.25

0.30

18.30 18.30

Т/с •Hew Бриджес• 10 хвилин на порожньому місці

32

М/Ф

0.05

19.45

ГоловнІ подіі дня

(ТІА •Вікна•)

14.00 14.10 Tene.cypc німецької мови •AIIes Gutte!• 14.30 35 хвилин джазу 15.05 Грає nіанІст Д. Фергюссон

1 9. 1 О

Т/с •Роки молодІ•

18.26, 20.56. 23.26

Хрещатик

Киів. Україна.

Стиль життя

Т/с •Соколине гнІздо•

17.30

С. Лорен

віруючого

20.05

ПаІіі.

КруТз по Нілу

16.00 М/с ... гей, Арнольде!• 16.30, 0.00 •Територія д ... Хіт-nарад

12.30 Меди'-tний тижневик 13.00 Джаз-стеn·танц-клас!

Муз. nауза

.. пасифІк•

·•Пf"игопи СQні~~~.а-

; 2.25 З ...нсu~-о~ є закон Моnодіжни~ kанал Украіна аграрна Поле в ХХІ столітті

.. гори-

ПІЛОТІВ•

Фан-ІІUІуб

··Гоа

ronoc

21.00

К.іркорое у nporpaмi

7 ОО Парк аотомобіТІьного neptoдy

8.30 Т/с •Повернемн• на Юntтер• 9 ОО Доброц, ранку. кра'і•іО! 10.00 Т~ЛСО'Н10НС

nогnяд

12.40 ТеТІевізJйни~ центр моди 1 З. 10 Життя серед життя 13.40 Т/с - діт•м •Фnlnnep-2•. 14.25

16.30 17.15

20.45 20.50

пошта

ще (5раТІВ

М/Ф

20.35

•Прмгоди

лісового naтpyn••

ночІм.

··СТрум ·ринг•

18.55 ФутбоГі

Погода

Датвора МІФ .. РусаnоньІ<а-

10.00

16.20

ВІзит.

14.30

10.55 в. Щербачов nредставпяє ... 11.25 Професія - диригент 11.55 д/с •НезабутнІ жінки стоnІnя•.

20.30

13.40 І не nитайте! 13.50 ЄвромІкс 14.20 Анеtr.дот-асорті 14.40 Кохання і зірки 15.15 Муз. кліпи 1 5.30 д!Ф ... найбільші таємниці•

21.15

..

ц•йні

Поес-кур·ср

ПіткІн•

17 1'7

9.10 9.30

Неру-

11.40 М/Ф 13.10 •ZOOM·

ка

За киівсь.ІК""І'.А часом ХристиянсІЬtеа програма -І...Lе твій

9.05, 20.40. 1.25

теnегазета.

Те­

Багдада•

10.00 Окремо взятий район 10 20 .. шлягер- nрсдставлояє ...

8.00

Надзвичайний світ

17.40 М/Ф 18.25 Х/Ф

7.50 Ескулаn 8.05, 1.30 Програма .. стрес• 8.30, 14.00 Воістину відверто

8.30

8.00

~А:~:~.=

Люди для людей

УТ-3

ЗІ жовтня

7.55. 8 45. 14

..

/ICQHQA

Х/Ф •У пастцІ•

16.50 17.00 17.30 17.40 17.50 18.40

Яков-

лєва

8.30, 16.30. 20.15

13.10

Т/С .,.ВІдкрМ8810ЧМ С8ІТ• Родом з У.сраіни. Олена

13.30 14.00

Мир дому твоєму

8.00

16.50

11.15 Муз. nрограма 11.30, 17.30 Автоторг

р.

Адреси ділової удачі

СУБОТА

~::;С

хомість

6.55 Камертони ю•tості 7.00. 20.00 Інформ. nрограма .. наш

9.45

IICQHQA

лее ... спрес 11.00, 15.00, 17.00

МІс

6.50. 07.20. 08.20. 10.15, 12.30, 20.25

7.25

ЗО Кордон

іС ОО,

нишnорки•.

канал

6.30, 11.00

.. марІя•

9.2~ Т/с

амааонки•

10.10 М/ф 10.50, 13.00. 14.50. 21.40. 23.50

Х/Ф •Амермканс~кІ nерегони•

+ 1 ...

.. коханнІІІ

т;с

0.25

.. м.

Х/ф

9.30

••Час•

жита•

Про це

23.45

І+І

Молодіхн"..й канал

М/Ф

7.50

1967

і стоnицj ,сеІту

1 .45 Реклама 1.50 Х/Ф •НоаІ

13.00

СІТ Міські новини

9.15

7.35 Ексnрес-інформ

у х;ф •КмtиенІІІ,

·•Намедни ...

22.45

УТ-2

14 14

Mapnn

серІя

1

8.00

20.50 ... веnмкІ

21 .45 Міста 22.10, 23.35

Т/с •Турбота Ч•р~•·

12.00 Шлягер, бо wл:яrер

Разом з вами .ЗО Х/Ф •Манхеттен•

8.45 Що'? Де? ПочJм'? 9.00 Ексnрес-інформ

nо-украfнськи ВІZтурботний вечІр

19.45 Муз. nристрасті 20.35, 21.ЗО. 23.10, 0.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50. 22.00. 23.25 Новосел 21.00 СІТ 21 .20 ВІZ-інформ

7.05

20.40 Інтерсnорт 20.45, 2.20 Погода

зробити :sІ:.нання•.

сійськи

18.30 Muslc news

25

Т/с •На вІстрІ• 17 .ЗО За киівським часом 18.1 О Кохання з першого nогляду

-

no-po··

І9.ЗО ВІZ-конкурс

Т/с •!-іа вІстрІ•

Т/с •Готеn..•

7.35. 21.10 Антресолька 7.50 Дай n'ять! 7.55 Кормсні nоради пews

Комn'ютер Х

11.00 11 .. 30

7.20

ВІZ nо-нашому

19 15

10.00

Поїхали!

7.00

17.30 Муз. nристраЖІ'

19.00 Міста і столицІ світу

nастцІ•

9.00 Т/С -Сокоnмне rнІ3.до•

30

16.00 ВІZкінечний день 1 б. 15 Новини кіно 16.30 BIZ- ТV news ..... 16.45 Music news ·І і' 17.00 ВІZnеречнj хіти

19.00

12.50, 18.00 Інтерновинt-1 13.05 Киівсью новини

13.15

BIZ-napaд nо~Інськи

.. у

23.35 Ексnрес-інформ

1

Шалом. Києве!

•Was?·

Х/ф

Ексnрес-1нформ

21.25 ДІалоги 21.50 Х/Ф 0.00 0.30

18.15. 18.45. 19.15 Music

М/ф осНайбільший друг .. , •Хитра

12.20

0.10

15.00

18.05. 21.10. 0.00 Торгонформ 18.20, 20.20 Граці< від •Гравісу• 18.40 курс номецької мови

ЛАД

Ракурс

15.30

18.00

Джентльмен-шоу

16.30 М/С ··ЧерсnаШkИ-ніндЗЯ• 17.00 Т/с .. космІчнІ nригоди• І 8.20 Т /С "ВІтер у СПИНУ•· 1 cepltl 19.15 Т/с •Час збирати камІнн••·

23.20

серІ•

4

Телевізійна nатрульна

сnужба ·Ситуація•

Що? Де? Почім? Украінсь.сий хокейний ог-

18.00

Погляд збоку

... А8ІС

22.00 22.30

14.50 Камертони юності

11 .О!і Хfф •Вчорашн• мІwен ..•

9.~·о Концерт Президентського оркес-

1 З. 1 ~> 15.15 15 ?О

14.20

22.ЗО·Тfс •Ре-rат•

23.30 TOIC-WOY •Він І Вона•

21.35

Хо-.у кліn!

ГончарJ-..1•

21.30 ВечІрНІ вІсті (ТІА •Віосна) 22.00 ВечІрні вісті

21.15 МісьКІ НОВИНИ світ

·Т-мнмцІ Нwо-йор-

••·

Тема з варіаціями. Н.

17.45 Зоряна старовина

~ ~:~g ~~~ Веnичнk;._ Аостор

7.00 Раночок

10.35

М/ф

12.40 Х/Ф ·С-т.ннІІІ на

8.00

10.25, 23.35.

17.40

дн" (ТІА •Вікна•) •М80tАРІ-иА nицаtо• •Т'І/Р6ОТ8 '48pn.:J8• •Вир с8Іт\8•

18.30 Tfc 19.30 Tfc 20.00 т;с 21.00 т;с

Штаркмян. Ч.1

ДІалоги

16.35 СеRті дзвони 17.00 Надззи'"fайниИ 17 .ЗО І не питайте!

Програма УХРТ

УТ-3

6.10 Т/С •'"Іас ІСОХ8ТМ•

9. 1 О

1 6.00

Бад*ер-Дрифт•

YT-t

16.05

..

16.50 •Eonic• - сеІт тканин 19.00 Т/с •Hew 6р-ес• 19.55 Це- Ми! 20.25 Корисні поради 20.30 СІТ 20.50 Дай n·ять!

14.50 Телеексnрес

16.00 Фінансист 16.20 .. шлягер• nредставляє ..

23.40 Х/Ф •Вби•ста• •

'S-.00 A~tOHC б 05 Агромагазин 6 15 Доброго ранку, Украіно! 8.00, 21.45 Погода В 05, 22.45 Національний хіт-nарад Діф

14.35

Пернаті. nухнаті, вусаті ВЩкриті небеса Відеоуроки дпя дітей •Св·

21.45 Сам собі режисер 22, 15 Т /С •ТИСtІЧОnІТПІ•

зо жовтня

8.40

Муз. nрограма •Рубльова

Х/Ф •Веnи-611•

19.55

п~ят:н.и:L~..я

14.10 Варіації стмnю

кура-шоу•

.. саба'-4і радості• 15.25 Конкурснтt-1

Т/с •Кохання І 1'і.~'МнмцJ

СО.

nринц•.

Надія

14.50 Док. цикл -Плюс-мінус 60•:

7 .ОО СtіЇДЗНQ1( з .-1-f. і ..

Вщкриааємо

14.00 14.25 15.20

Ч.2

t+t

Молод1Жниі4 канап М

зона•

13.15 Т/с оНа аістрІ• 13.55 МІФ

12.15 12 .;.G

12.00 13.30

рад

17. зо т /С • Ро«м МОІІОАІ• 18.26. 20.56, 23.26 ГолсенІ nодіі

них Сил Украіни

18.00

Розваж. nрограма •АрхІ-

Дрто

14.00 Мадний час 14.30 Tfc •Сосоnмке rнЬда• 16.00 МІс ·Гей, Арнольде!• 16.30. 0.00 •ТериторІ<І А•. Хіт-па-

16.00 Чорний квадрат 16.30 Концерт ансамбnю Зброй­

рую'Юго

над

13.30

Украіни

аі-

Від •Перехрестя•- до ус­

поху

14.00 Громадське телеба'<енн"

12.30 Т/с •АнастасhІ• 13.10 •ZOOMx12• 13.40 Просто музика 13.35 М/ф

КатериtЮсnавський nроме­

11.30 ·Таврійські ігри• nредстаа­ nяють ...

12.20 Телевізійний uентр моди 12.50, 16.00 Інтерновини

23.55 Х/Ф •Поnог у БрУ"ЛІн•

12.00. 15

11.00

ченком. А. Чубайс

20.40 Вечірня казка 22.00 Х/Ф •НеааnеречниА ~­

11

nоодмна

-

ночІ•. 2 cepf11 11.35 ·Обnич-.я свІту• з О. Тка-

арт. Украіни З. Дехтярьова

19.50 Т/с •Шоу ІІіеннІ ХІппа•

8.00

10.45. 13.15. 15.45. 18.45, 19.50. 20.50, 0.45 Новосел

1!18ММ•

3

13.00

.. дtles Cute! .. 10.45 Х/ф •Ат nантичний ~-· 12.35 д>о<аз-стеn·танu-І<ІІасІ. 12.45 Блеф-кnуб 13.30 Р. Гріньков. ·Сnовідь чарів­ них струн

Т/с •Готеn••

10.00

11 .ОО Т /С •Турбот• Ч8рІІ..,.8• 11.30 Т/с •В'-рм8810'4М с8Іт• 12.00 Розваж. nрограма •Разом

10.25 Телекурс нtмецьt<оі мови

Телеексnрес

11.00 Телегазета. Нарухомость 11.15 Муз. програма 11.30 Автоторг 11.40 М/Ф 12.00 ВсеnеремвгаІDЧмй гonDc

Торrінформ

ТелевІзійна nатруль­

на сnужба •С....туаuія•

19.00 Саме -rой 19.20 ··Немерк"У"і зірки•. Нар.

УТ-2

9.30 ДмскусійниА клуб 10.00 Муз. проrрама .д. Лорао<• 10.30. 13.00, 15.30. 17.10. 18.30. 19.30. 20.35. 21 зо. 0.30

Раночок

Яковлєва

8.50 ДІалоги 9 05 М/Ф 9.15 Гарні новини 9.30 М/Ф 9.55 Спортивне сузір'я

ТО8ІС

r'\ОГОда

9.00 Т/с •Соаопкие rнІ:адо•

В.ОО А-Іир дому твоєму 8.30. 21.45 Хрещатик

.......

IUZII8A

на

8.00 рості 8.30 Родом з УкраІни. Олена

,О МіськІ новини

7.20, 21.00 Антресолька 7.35 Дай n·ять! 7.40 Корисні nорадн 7.45 Вернісаж

9.30 ЗорянІ зуст!*'і 10.15 Телескоn 10.50, 13.00. 14.50, 16 50, 19.50

шлягере!•

ПривІт ... завтра!

7.30 М/с ·Гвй. Дрнол..,..е!• 7.58. 17.28. 19.58. 22.28 Мнкоtтн­

в.5о СІТ

7.

Ціnком таємно

9.00

Комп·оотер Х

ІСТУ

30к••­

7.05 М/Ф 7.30 Ексnрес-Інформ . 7.45 СвятІ дзвомм 8.00 Рок-архtв вtд осТинди-ринди ..

7.05, 17.30 Греці! вІд •ГравІсу• 7 .ЗО С8Jт "Ідеодноі фотографІІ 8.00 Вистаеа. Е. ОлбІ •Не 6ооося сІрого воеtаІ•. ч .2 8.40 Резо ГабрІадзе 9.00 Муз. nрограма •Шикуйсь,

8.00

17 .ОО Т /с •КосмІчнІ пригоди•

25

0.25 0.40

7.00. 15.30 М/с •Невгамовні•

·ПодрОбиці•. Підсумки дня

., 11&."...

УТ-3

Село і люди Свічадо

18.20

•8ЧОР8ІUМ• мІwен ...

І<УТ-k•

12.00. 15.00.' 18 оо. 21.00. о. то 12.15 12.45 13.15 15.20 16 ОО

23.35 •НІчний сеанс:•. Х/Ф 0.40

Адреси діІІОВОІ удачі

21.00 СІТ 21.15 ВІZ-ІнфорІ\4 21.45 МІста і столиці свІту 22.00 Домоsик · 22.20 Комп"оотер х 23.00 Клятва nnno•paтв 0.00 •Шлягер• nредставляє ... 1.30 Програма •Стрес• 1 .45 Реклама 1.50 Х/Ф •МрІ• про Рмту•·

-н•ом. А. Чубайс

тий сокіл-цар лН:'у•

16.00, 19.30. 23.15 тсн 16.15 Не всі вдома 17.30 Т/с •Район &-рІІІ XIID• 18.30 Т/с •'4кка:ІІW<а на,ІІ/оІ• 19.55 Х/Ф •8ІдСІмт01<• 21.40 Ток-шоу ·Табуо 22.15 Т/С •ПІд СОНЦ- C-Tpone• 23.40 Х/Ф оКрммІнап- трм­

нічного оркестру і хору nід н.а

20.45 Гарні новини

•Гоаа мkue...,•

14.30 Кіножурнал:

Концерт Київського симфо­ керуванням Р

20.25

1 В. 1 о ІЦаслиеий аиnадоо: 18.40 т;с •ВІчнмй по""""" 20.00 •ПодІ:Юбиw• - ~час• 20 .40 Інтерсnорт 20.45. 0.50 Погода 20.50 •СтаnІтпо комеАІУ•. Х/Ф 22.40 ·Обnичч" cany• з О. Тка­

ДІф ·Африканський вуха-

•Haw

час•

17.30 3а КИЇВСЬКИМ "'18СОМ

13.25 Стмnь жмrn::t

8.10 Т /С •Час КОХ8ТМ• 8.40 Національни~ хfт-nарад nредставляє ...

9.1 О

•ВмWН881

Інформ. nрограма

20.00

1б.5о т;с •Н• •ІстрІ•

закон

18.10 Х/Ф 20.15 Т /с •АнастасІІІ• 20.45 8ернісвж 21.30 Час .у. 22.00 Х/ф •КУд>о<о• 23.50 Х/ф •Кетnоу•

-.удео -саtту

19.15 Курс німецькоt ... овн •Was?•

Аrрарна nанорама КиІвщм-

ни

усмІ~·

6.05 Агромаrазин 6.15 Доброго ранку. Україно! 6.05, 15.50. 16.50, 23.30 Націо-

9.20 9.35

Закон

Зонглудао<-Херсон ОсвtтнІй канал. Духа­

10.10 10.40

19.00 1 оо

ського-ба3ару•. Ч.4

16.20

10.05. 11.45. 13.20, 14.25

жовтня

29

15.50 Одеські нюанси •Слов'ян­

8.25 Т/С •M8pf8• 10.00 Телеанонс

ЧЕТВЕР

кунг­

8.05 9.1 О 9.15 9.50

.. подорожі

ТБ-

і розваги•

О.С.П.-студія Пісня дня Медио.tний тижневиІ( Разом

з

вами

10.50 Х/Ф •Пtзнатм Лі:.:у• "2.15 Планета людей 12.35 13.05

Ток-шоу

1 З. 15

Гарнізон

Крила

.. дкупи

nолітпера•


Х/Ф •Хмжак-2• Т/с •Уокер - техас ..кміІ реіІнджер•. 2 серІя

НЕДІЛЯ

Моноnоrи. В. Коротич Теnе....,ніо

22.15 22.45

1 листопада

2З.45 Парк автомоб1nьноrо nеріоду

УТ-1

П-3

СО Анонс

7

9.00 ІнтераноtІс 9.05, 20.35, 0.40 Поrода 9.1 О МІФ •Наздожени вітер• 9.25 Т/с - дІтвм •Пр,..одм

1.С5 Село і люд.,

7 35

Пмнаст~~tка

7 45

Украіttt.:ьке спортnото

ї.=с.

Погода

21.45

14.1~ Націонаnьни~ хіт·nарад

7 55,

Вікно ь Америку

8.liO

ro

народооі УкраІни! •Дві •ерсП одноrо

ОО

npo тварину ... Фtnьм 1-~ 14.10 Т/с - дІтwм •Фninnep•. 2 серІіІ 15.00 Теніс. Чоловіки, Фінал турніру

Свічадо

ТслефестиеаІ\h .. НадІА·98• 1.1 J~ ДU .... іІШНІИ ЛІІСЗр 14 05 Біrтнср 14.30 Теле~о,і1нал .. nраво»

15.50

х/Ф К. Wахна:tврова •Амерм­

Всчірt•я І(а:зка

к•нс~tаа АОЧU•

21.007днщ

22 'JO

Т /с ·Сnека cottцtt•. 3 серІ• Нацюналt.ний х•т·nарад. Хіт-

:'<(урн.-."

2С Heдim~•te ток-шоу ·Розслабтеся.

2:1

fH1 п ефірі!·

~3.5(; Єuр<>футбоr.

)_G(;

7 .ОО

9.0(;

7

ка Гавриnо•а• tІа ЮnІтер• Добtюrо р:н1 ... -...-. краіно! Т f·І1е:.ІІЮНС

()~. Р•:.І"~->ни~

З')

1U 4\.1

r:enop

:!С .'Закон є закон

В1,е.кри·:1 віза

канал

ТІс .nриrоди Синдба.цв•

ОО K<:~nar-.AGyp

18.30 4

Т/с ·Графиня де

І'І'А81С• ~

канtи

n

'1'&8&"'YJJ Адре-

си ділової удачі

1d ОО Сnортионий канаn 16.00 Т/с •РtІту•аn~нмА naтpyn~·

17.00

РекордІ<! новини Торгінформ

Гарні новини Новосел

Mattcopo•.

серІя

1005KІS.S

ДІф •Види. ЩО ЗНИ1С8ЮТЬ•. ПnоВІZсоння

Та П КОХВННА•

"aнtu

ВАІ'Т Т08ІС

Те­

Телегазета. Неру-

19.55

Казка біля нічника

20.30 20.50

СІТ. Відпуння тижня Сnати пора Корисні nоради

6.00 8.00 9.00

канІІА

технологіями

з

використанням матеріалів провідних

фірм. Металокераміка.

безготівковий

Гарантія якості. ДО ВІДОМА ЛІКАРІВ! Працює зубатехнічна лабораторія з доставкою робіт в кабінет.

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО << УК МА » виробляє й реалізує високоякісну продукцію

за низькими цінами: плівку поліетиленову різної товщини;

-

вкладиші

полі­

етиленові будь-яких розмірів; сітку-ссрабицю» із оцинкованого рамки огорожі сітчасті;

2.

дошку різної товщини;

-цвяхи будівельні в асортименті;

-

гаражі металеві різних розмірів;

-тракторні косарки (2,2м). Організація приймає замовлення на розпиловку лісу-кругляка. Виготовлення деревоматеріалів із дубової деревини організації­

замовника. Оптовим покупцям знижка 10%. Тел.: 4-23-53.

"НОВЕ ЖНТТЯ"~ газета Броварськuх раСІОнної

pag,

раСІОнної

gержавної аgміністрацїі.

СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив

П авління ВАТ.

м)

- 250

грн. Тел.: АдРЕСА:

Початок занять на легкові автомобілі

Довідки та запис на курси особисто та за телефоном 5-80-07.

ti?

і

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

• • •

nелюшки .. 1 В. 05 Студі9 ·День• 18.15 Х/Ф •Я крокую

по МосквІ•

19.30 Студія ·Вечір• 19.45 Х/Ф •Черепа­ хоеий острІв•

21.05

Студія ·Вечір•

21.35

ІсторІі славетних

втеч

22.25 Студія ·!-Ііч• 22.35 Театр т•ней 23.00 Х/Ф •АКТ агресії•

•••••••••••••••••••••• ЗАПРОШУЄ «КРИНИЦЯ»

:

:

У неділю, 25 жовтня, у міському •клубі (вул.Гагаріна, 6) відбудеться

• • :чергове засідання літературно- :

8 мистецького об'єднання «КРИНИЦЯ».

Запрошуються

8

шанувальники

• •літератури, а також композитори, • :котрі мешкають на Броварщині та у : • м.Броварах. 8 • Початок - о 12.00. •

•••••••••••••••••••••• ПРОДАЮ автQ~обі.Пь

~сВАЗ-2109»,

1Q99 р.в., 3409

у.о.

Ten.: 5-66-80. ТЕРМІНОВО ПРОДАЄТЬСЯ капітальний гараж розміром 3,7х6,3 м (висота воріт м) у кооперативі «Травневий». Є погріб, оглядова яма. Ціна 2.300 у.о.,

2,3

можливий торг.

Тел.:

6-32-06

з 19.00до

21.00.

Навчально-виробничий центр творчості молоді запрошує бажаючих на курси водіїв категорії «В>) і ссВС».

Термін навчання

-

відповідно З і

4,5

місяця. Мінімальні ціни.

Довідки

та

запис:

м.Бровари,

вул.М.Лагунової, 17-а.

Тел.:

6·1 3-14.

Дзвоніть зараз.

Втрачене свідоцтво на nраво фермерської Ne Зб фермерського господарства «Діляра", державний реєстр 213-36 ФГ, видане Броварською райрадою, вважати недійсним.

!1J

діяльності

Загублене nосвідчення інваліда

!1J СБ

Ne 501317

від

10.07.1996р.,

11 груnи видане

!}} Загублений атестат про nовну середню освіту NQ 375016 від 28.061984 р., виданий

1 б-квартирного житлового будинку в с.Требухові. Тел.jфакс: (294) 4-05-25, 5-68-62,

Броварським райвірділом соціального захисту

населення на ім'я ЛИТОВЧЕНКА

Дмитра

Броварською середньою школою NQ 5 на ім'я ЛІЗУН Тетяни Михайлівни, вважати недійсним. Колектив

5-05·22.

ВАТ «Теnлицьтехмонтаж"

висловлює глибоке сnівчуття головному

ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА

ТЕЛ.:

(8-297) 2-54-44; 5-79-96. 2.

4-02-92; і

nромuсловосmі

масової poбomu

4-04-81;

бухгалтеру

смерті його брата Віталія Андрійовича.

НАД ВИПУСКОМ ПРАЦЮІІАJ1И:

комn'ютерні набір і ІероПа В.Васянович, О.Каnенчен.щ., Коректор В.Ковапівська. Офсетні форми с.дsьома; Друкар. Л .WкурQПадСJ>!(~.

4-23-26.

з

r азета в"1f{оди1Ь

17 квu-~я193'2' Р•

За точність виклаgених фактів віgповіgає автор.

Д..ft j. ВИ Х()ду;

Листування з читачами

середа,.субота.

на сторінках газети.

ВАТ «Теплицьтехмонтаж"

ДИШЛЕВОМУ Івану Андрійовичу з приводу

у селі В. ДИМЕРКА.

Реgакція не завжgи гюgіляє позицію авторів.

-

rорІwки дnя По­

ге·

натні квартири, а також за зниже­ ними цінами трикімнатні квартири

сільського rocnoAapcmвa numaнь.

16.10 Суnерміста світу 1 б .40 Х/ф-казка • Трн

Андрійовича, вважати недійсним.

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

соuіальнuх

Х/Ф •Вокзаn

дпя Д80Х•

«ІVII::t'I\.71"1VI»

Реgактор: 4-03-76. Віgповіgальнuu секретар: 4-21-34. ВіААілu:

13.55

будівництві 1 56-квартирного 9-по­ верхового цегляного житлового бу­ динку в м.Броварах по вул.Декаб­ ристів. Пропонуються 1-, 2-, З-кім­

(2.20 х 1.24 4-04-61.

255020,

частинами

15.09.98 р. о 17.00, на автопоїзди категорії «Е» ~ 16.09.98 р. о 18.00.

РЕАЛІЗУЄМО ДВЕРНИЙ БЛОК фільончастий

оплата

1\.UMDIMAI

(04494)4-02-81, 4-06-36.

редакції газети, Броварські міська і ра­ йонна ради, районна держадміністрація. Свіgоцтво про gержавну реєстрацію К/ !У' 259 віg /0. 12 1997р. Інgекс 61285

Можлива

протягом усього навчання.

запрошує взяти участь у дольовому

чинним законодавством.

ПРОДАЄТЬСЯ АВТОМОБІЛЬ

«ГАЗ-69)) РОЗУКОМПЛЕКТОВАНИЙ. ТЕЛ.: 4-23-26 (У РОБОЧИЙ ЧАС).

від

тютюнової

Адреса: м.Бровари, вул. Київська, 1-а.

посвідчує особу. Документ, що посвідчує право власності акціонера на акції ВАТ «Київшляхбуд», або довіреність на право представляти інтереси акціонера, засвідчена згідно з

Довідки за тел.

кодування

та

Броварський спортивно-технічний клуб ТСОУ (ДТСААФ) запрошує бажаючих на курси водіїв легкових, вантажних автомобілів та автопоїздів і автобусів.

Звіт Правління та Спостережної

для участі в зборах необхідно мати: І. Паспорт або інший документ, що

2.

Степанович

Со<5аки від •А•

13 20

17.05 C!\JN ... наука ' технологія• І 7.25 Т {с ·Фnlnnep-2• '8.05 Зро6и крок 19.1 О Надзвичайний світ 19.35 п,сня дн• 1945 Прем'єр·вщео 20.1 О Ви - очевидець 21.40 ХІФ •Іrуана• 22.15 Вечірка з центру

Адреса: вул. М.Лагунової, 17-а, (колишній дитсадок N919). Години прийому - з В. ОО до 12.00; З 16.00 ДО 18.00. Вихідний - неділя. Тел.: д. 6-08-53, 5-79-25.

ради та затвердження їх рішень. 3. Різне.

стрічкові пилорами;

міської та

Модний '13С Родом з України

від усіляких чаклунських чар, зніме «порчу", наговір. Має ліцензію Міністерства Охорони здоров"я NQ 11162~ЮР.

ВАТ «Київшляхбуд»

І. Обрання голови правління.

-шлакоблоки керамзитні;

-

Еконсн..-tі'-Іний ornFІд

залежностей, допоможе позбавитись

Повідомляємо, що позачергові збори акціонерів відбудуться 12 листопада 1998 року о 12.00 за адресою: м. Ялта, вул.Ломоносова,29, ДК МП «Ялта курорт». Початок реєстрації акціонерів о 11.45, початок зборів о 12.00. Порядок денний:

дроту;

проводить

.. національним

1З. ЗО

Допоможе тяжко хворим від алергії,

До уваги акціонерів

МІФ •Орсон та О лівія•

12.50

до •Я•

14.00

хвороби шкіри, виразки шлунку, виведення каменів з печінки та нирок, фіброміоми, надмірної ваги, енурезу,

8,

океан•

Тб·

оrрафі"іН~М іОВЗРИСТВОІІА•

сеанси.

Чоловік, дочки, зяті, внуки Юля, Люда і Женя.

2,

6-29-89.

Анатолій

М'•n~чиwа

Кибап .. чмwа• 12.20 Tfc •&пакмтнмА

Рада

ЛІКУВАННЯ

Х/Ф •Казка

npo

ІІРУr•. Програ. ма npo домашніх ул10бленців 11.00 Сніданок меломана 1 1.30 Медичний тижневик

СВІТЛИЧНИЙ проводить лікувальні

Хай не сипАеться сніг на скроні, Ті.tькн щастя Аетить у доАоні. Бо життя не в роках та ро:муках, Твоя моАодість в дітях і внуках. Час, мов ріка, пАиве, не біда, Будь, матусю, завждн моАода!

Система знижок.

мішки,

НА

ДІс ·Нацюнальні

11.05

SAr?A8A ·Телемаркет• з до­

940 МІФ 10.00 Арт-афіща 10.30 •Людина со<5аці

14.30

Х/Ф •Котвче

nарки Америки•

UТА8

8.05 ·Моє ..:іно• з ВІктором Мерехком

Подорож; з

воавй ICABAJI

ОКО•

10.05

датком -Діловий вісник• Гоnавний хІд

12.05 12.30

Світ-нова

8.30

дайджест: •Подорожі і розваги.

тичний те.nежурнал (ТІА ·Ві~~:~а·)

рожі,

2З.30 Т/с ·Фрейд•

0.30

52-І

8.00, 9.55, 17.00. 19.30, 20.35

17.30 Паю. Стиль жиrт• 18.00 Т/с •ПолІсмен з lнworo часу• 19.00 ·•ВІСТІ ТИЖНR•. ІнформацІЙНО ..

алкогольної

ПовІТР'J'НИ\1 цирк Монті Пайтона •Вікна•. Новини

закоханого лихваря•.

37 канtи 7 40

15.00 ХІФ •Брати БпК>:t• 17 .ОО Люд•. ІнформаЦІйно-пуtіn.цис-

Аихо і хвороби хай тебе минають.

розрахунок.

кульки,

Комn'ютер Х Вистава. Жан Бапст Мольєр.

7.30. 19.00, 23.45

на л

Матінко рідненька, бджіАко-трудівннgя, Хай із твого серgя доброта іскриться. Руки мозоАЯсті втоми хай не знають.

Естетична реставрація зубів.

Адреса кабінету: вул.Кірова, тел.: 4-21-56.

Муз. грог рама. ооШикуйсь, ШЛЯ·

20.50 На до<5раНІч, діти! 21. 10 Молодіжний канал •М• 22.00 Х/Ф •Примвдонна• 23.25 Молодіжний канал .. м.

Військовий тележур·

магістр

М/Ф Труба

Ч.2

21.15 ГарнІзон 21.40 Це- Ми! 22.25 Муз. <nin 22.30 Х/ф •ВІйна саhів•. 1 серІя О 05 Муз. кл, nи О. 1 О Х{ф •81йнв світІв•. 2 серІя

і люблячу бабусю

тел.:

Гарні ноеини

-.. гра npo

17.50 18.00 18.30 19.00

19.15 •Вікна•. Сnорт 19.45 Т/с •Piw8JI"c•. 1 серІ• 21.30 Т/с •Вулиця Карно• 22.00 Т/с •Piwen.. є•. 2 cepho 23.00 Ні nyxy НІ пера!

Муз. nрограма. •Ногу звело• РеаJІьний сект()р

19 15 19.30

13.00 ХокеИ. Чемnіонат ВЕХЛ ... сокіл· (Киів)- .. юність- (Мінс~)

МОНАСТИРЕЦЬКУ Марію Іванівну щиро і сердечно вітаємо з бО-річчям від дня народження.

захворювань дітей та дорослих за

Адреса клініки: бульв. Незалежності,

Палітри Міста і столиці світу

Член міжнародної ліги цілителів,

стоматологічних

Можливий

16.30

гере!•

tЮВОГО СЄЗОну•

і

новітніми

Відкриті небеса

17.10 17 .ЗО 18.20 1845

12.30

ПРОПОНУЄ ПОСЛУГИ з профілактики лікування

16.00 17.00

Нзу.совий-nубліЦистичний фільІrоА •Щоб ЖИТИ ... • '9.50 Діалоrи 20.05 іок·шоу • Тема•

Дорогу дружину, рідну матусю

Лі Хукера

16.05 Док.екран. Сторінки історіі

•Was?•

12.25 Клятва Гіnnократа 13.00. 18.00, 0.35 Торrінформ

9.30 МІс ·Чудеса науки• 10.00 Фант-лото .. Бінrо• 1О ЗО nані. Стиль життя 11.00 Шлягер, бо шnягер 11 .45 Верюсаж 12 .ОО Розважальна nрограма .. соло

....

Курс f-<імецькоі мови

Джазова nporpaмa за участю

15.20

Х/Ф •БеземхІдне становище•. 2 серІя

12.10

·Зх4•. Найкумедніше домашнє

.. ч

I'I'ASIC Граціі від ооГраві·

су•

Автоnерегони ·Формула-1•. Гран-nрі Яnонії Прямий ефір Муз. nporpaмa •Хмарочос•

•Час

канІІА

10.30

ІСТУ

ЗАПРОШУЄМО

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА СЛАУТИНСЬКОГО

35

відео

18.50

Розважальна

Т/с •ПовІтряний аоек•

10.05, 15.35, 18.25

cn

Х/ф - дІТІІМ •ПІтер Пен•. 2 серІя 9.20 МІс .. nатруль ·Галактика• 9.50 Клу<5 •білий паnуга• 10.30 Фотоrраф 11 .оо Х/Ф •lrpaWІ<a• 12.30 Телеконкурс ·Невиrвдані історіІ барона Мюнхrаузена• 13 ОО, 17.25. 21.00 Теnе .. аrазин 1 3.30 Х/Ф •СПІІДJ<О~М-·

8.05

nрограма

0.00

21.15 ЧІЗ 21.45 Т/с •Спека • Лос-Анджеnесі• 22.40 .. я- nам'ятниІІ" собі~·- Р. Віктюк 23 30 Імnерія nристрасті 0.15 Х/Ф •Карамболь•

32

оо3х4•. Найкумедніше домашнє

21 .оо Х/Ф •Маска• 23.15 ·•Разом з вами•.

Корисні nоради

21 10

50 жанІІА

Фа<5рика снів

ВІДЄО

11.40 Нехай """ буде кольорово 12 ОО д ми самі з вусами 12.30 Поп-стоn !3.20 Крамниця стародавностей 13.30 безс .. ертні скарби Украіни 13.55 ·Еоліс•- світ тканин 14.00 Решето. Група •Аліса• 15.10 Просто собака 15.30 Театр на долонях 16.00 Простіше від npocтoro 16 05 Дхаз-стеn-танц·клас! 16.30 Нон-стоп рандеву 17. 15 Т Іс •ЖІнки бlnR мора•. 5 серІя 18.10 Ніша 18.50 М•сто майстрів 19.05 Кінокаnо 19.20 Столиця 19.40 Сnоживач

1+1+1

ка десqтк.а•

10 25 Престиж 1О 45. 1 ЗО Програма ·Стрес• 11.00 Громадське теле<5ачення 13.05 Х/ф •ЯК бynt уnІОбІІ&НОІО• 14.55 Мода сьогодні 15. !О Шоn-тайм 1 5 ЗО BIZnapaд internatiohal 16.00 ВІZкінечний. день 16.15 Новини кіно 16 ЗО, 19 45 BIZ·1V пews

Місьj(і новини

рйо3•

СІТ ВІZ-Інфор ..

11 15 Муз. nауза 1!.20, 21.30 Автотарr 11 ЗО М/Ф 12. ОО Життя в слові 13.10 Труба 13.40 Надзвичайний світ 14.10 І не питайте! 14.20 Анекдот -асорті 14.35 Зоряна старовНІ<;~ 15.00 Х/Ф •КаnІтан Морrан• 16.40 Все про податки 17. 15 ДУ1СОВН8 бесіда 17.25 Ток·шоу •Арабески• 17.45 Хочу <nіп! 18.10 Автандиn 1 хіт-nарад ·Українсь­

8 25 До<5ра вість 8. 55 Камертони юності 9 ОО Оаза серед хаосу 9. зо Погляд збоку 9 45. 14.40 Люди для людей

Украіни Л. Кондрашевсьх:а

J 1 ;..) MyJ пошта 1;г С() Моnотнжниr1

Антресоnька

8 ЗО. 20.05 Хрещатик 8.45 Що? Де? Почім? 9.00 6 кна у світ 9.30 Т/с ·ЖІнки бІпя морR•. 4 серІя 10.25 ХІФ •ЖІнки жартуоо..., все-

леексnрес

8.00. 20.00 Проrрама •Отже ... • 8.20. 10.40, 13 оо. 20.25, 03.20

1 1 ОС РомJнсн кохаt-1НЯ. Сnіває нар.

.m,.

7.45

хомість

23 .ОО Мелорама 23.45 Т/с •Бar:t.

ХІФ •Уnюбnена жІнка механІ-

10 ()Q

ВІZтурботний еечір

11.00. 21.00, 22.10

у х{ф

.неnоnра•ниА•

ЕІІеІІ<ТроннІ жучкм-3•

8.30 Tfc .. nовернення

10 1О

20 ОО ПоІІРобиці ти•н• 20.40 ДJІ<ентльмвн-шоу 21.15 Жан-Паn .. &еn ....омдо

Анонс

'УТ-2

с:т

ВІZ-конкурс

ооТУСЕ•

23.55

на•)

20.00 20.30

7.10 7.30 7.40

7 .ОО Телеанонс 7 05, 17.05 М/ф 7 .З5 Євроnа сьоrодні 8.05 Автограф для вас 9.00 чамуч•а 9.45 Просто музика 10.20 Клятва Гіпnократа· 10.50, 13.00. 14.50, 17.50. 20.50

16.50 Tfc •НаАтмен- nоодмнв но­ "'"· 4 cepho 17.35 КлуQ "білий nsnyra• 18.15 •Зоnота cepho•. в. Маwков у

?~_ОО На rcнicttиx r:ортах. свjту

22.00

Т/с •СnецnІдро:JДІЛ

аналіrи"Іна nporpaмa {ТІА •Вік­

тn

ВІZ по-нашому nо-РQІОііІсьоси ПО·Уl<РВІНСЬІ<И nо-російсо.оси

25

•ПесмфІо:•

..,.

30 канrи

Music news Music news Music news

АТП. Штутrарт

15.15 Анонс 16 ОО КаnсІ1доскоn UK 16.30 Х;ф •КалІф на rодмну• 18 2~ Музv.ка для Монтсерат ;?0.40

Муз. nристрест і

23.30 Модні новини 23.45 Sек-с,.~мвоn 0.00 Нічний каnриз 1.45 Ре<nама 1.50 Х/ф •Pawe,...

Смікоnанора ..а 1З.ЗО •дискавер••: •РозnовідІ Дхейка

Сто чудес світv

17. ОО 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.30 19.45 20.35 20.45 20.50 21.00 21.20 2!.30 22.00 22.30

13.00

12.10 ЛгроtЮМІК;.1

ВІZnеречні хh"и

2З.ОО Модні новини 23. 15 Кращий кліn дня

д/с ·Підводна одіссея команди Кусто•

с:~моТІthОГО холостяка 15.00, 18.00, 0.45 УТН

17. ОО

nотам

Доки всі вдома Ранкова зірка

12. 1 О

зіткненн'ІІІ#

12 20 1;> 35 1З OS

"Вікенд• з І. Зінчем ко

10.20 10.50 11.25

11 40 tUoy

12

naтpy.n••

сnівай!•

Т/с ~·Блакитне дере•о•

9 45 Cny••y 10.10 Х/Ф

nlcoвo­

Розаах. nporpaмa •ПрокиІ<ься і

9.50

8.30 81Дttр.1R3ЄМО бібЛіЮ

9.00

16.45, 19.15 Music news

t1t.30 21.20

-

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного

комітету інформації. Зам. 4062 Тираж 1945 прим.

#86 1998  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you