Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

ОРГАН БРОВд~СЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ~ К О М У Н І СТ И Ч Н О Т П А Р Т І Т У КР АТ Н И, МІСЬКОІ І РдЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИТВСЬ КОТ ОБЛАСТІ

. Газета

внходнn. з

17

квітн•

*

року

1937

1 \старнчного

значення.

в кожному

nитанні.

тільки активізуючи внут. рlпартІйну· роботу, але й

до

Ідеологічну.

щоб чогось не забути, всюдІf встигнути. А інио. ли · сядеш, замислишся: «А може А не nотрібно оцієІ метушнІ?•. Навіщо, nриміром, на. шій nартійній організаціІ

Вона

зводитись до

бо

не

що

індивідуаль.

накопичення

а

заходІв,

є платформою для диску~

від окремих Із яких. хо. тіли б ми того чи ні,

сіІ,

віває

сконцентроаано

{а. граму дій нашоІ · партії,

на

шляху перебудови. Голов. не, мабуть. те, що ЦК

формалізмом і не.

форматори. І комунісrи, 1 безпартІйні . зараз не меи. ше nолітінформаторів 1

не

те

все

навіть

че.

JІдалося

запланованого.

із

ції

буде

продовжено

шук резервів

глибоко

обмірковано хід

здійснення

завдань

п:ятирічки.

даио

ХІІ

r явищам і тенденціям сус.

оцінку

пільного життя.

Одним із таких резер. вів є, на мою дУМКУ,. під­ вищення ролі nервинних партійних організацій, їх бойовитості. авангардноУ ролі кожного комунІста. І зовсІм не виnадково в Тезах ЦК КПРС цим пи. такням

nридІлено

значну

увагу. ПартІйнІ органІза. · цІї , наголошується там. можуть І повиннІ відІгра. вати

роль,

значно

ніж

сягати

важливtшу

:нинІ.

цього

пол.tтІ:нформатора·

ми.

то

ленторами

това.

від

.

особливої

І

до·

мають

не

то

що

вважа­

пропагандиста.

·

цього.

скільки

ОДразу

висловили

Та хіба тільки тут . .То. му й необхідно на конфе.

'f!awoгo

мені

радгоспу nретен.

ренції

поглянемо,

чи

можу

я

·

заняття

комmле к с н н х

шкІл. семінари з ідеоло. гІчннми І'Ррац\вннkамн,

єдиний

кування в пресі

Трапляються днІ, коли збігається по два-три такі . заходи. А ще ж рІз. ного роду семінари на рівні району. Тут уже не

Своє nокликання брати

тнвну

участь

члени

М. І.

та~~щІ.

~•&ведення

сі~

-

у

рідно.

му селі. Всі вони м~хані­

затори

широкого

профІ.

лю . Працювали на рІзних

ділянках виробництва, рОботу виконували добро.

совІсно. І все ж не одер. жували

'

морального

задо.

волення. Хотілося б від­ чувати себе повними гос. подарямн на землі. По. на

сімейній дня ком.

со молу .

-

питання,

дей ЦК

Телефони спрІІИоrо зв'язку•:

вони

міськкому вартіІ

це

чення

.

таких бе.

курсі

Ж1іття,

що

вона _дозволить окреслити

нладання

зусиль

лартгру.поргів, ідеоологtч. ного антяву. на якому Ум

розширювати

котрі

гальмують

надіс.лз"нІ

в

обком

ванІ ХІХ партхонферен~І;

до.

кожного

Хочемо _укласти

з

ДОГОВір овочів

Петро

Иh за

Комітет

теж

в

комсомолу

поле

своУ

агре.

гати брати. З почуттям господаря обробляли вони зеМJJІю,

щоб

стежили

за:

провести ·всі

по догляду

·

за

тнм,

на

ла Іх занні

нива.

зерно

33

зібрали

Та головне почуття

те ,

що

В

-

вона

заdб

перетворн.

ВJЧ)ООННЦТ·

проходить

може

змl,нитн

.лення

-

через

пІдряд

таке

ось

ренокалнея

в

с-rав·

чому

ne· ..

механізатори

Не nрограли брати і в матеріальному плані. Се. редній заробіток за під­

сумками року склав 350 карбованців. На кожен зароблений карбованець члени сімейної підрядноУ

nорадува.

гектарі

що

лаСІЯ

Саме сімейний

як. ви.

При зобов'я. центнери на

механіза.

сеJЩЯ мо.лодих хліборобів.

посівами­

хідний 1 святковий день провели Петро, Сергій та

рудзи

.роду,

ва

роботи

моркви І кукурудзи найкраще. Не один

працюють

rrорамн. Тому проблема nІДходу до землі І те, що збуваються тради· ц!І діДів у ста~ленн1 до найбільшого багатства на.

nІдтримав ІнІціативу Bl~ рнчІв. Прийшла весна, вивели

двоюрідні бра.

-

ти. Вони хлібороби з дІ. да-nрадіда. Батьки Іхн1

сімейним nідрядом, сказали секретарю Опек. сандру Борсуку.

-

·

ланки одержади щ> 82 ,К'ОпІйкн дОПJІати, удвічІ більше, нІж в середньому по радгоспу сРусанtвсь­ кий•.

ДосвіД цього

nоденщи.

коленти.

за

майстру Івану Горді. Аовнчу Гулому, а rpyu. комсорrом обрали Опек.

тя.

П. КУДІН.

працює

·ву був схвалений у госпо.

сьогодні на одному, завт. ра на Іншому nолі, діляться думками Віри.

дарстві 1 в нинішньому році. Підрядна ланка роз.

-

на.

жит •

.

тру.

·

партLї,

конференцІї

а потім адресо·

nропозицій

громадян.

.на

нашого

прискорення.

Міськком партіJ, мІськрайвнконкоми та інші ор.

чІ. - . Натомість прийшnо почуття відnовіДальності

дІй

засади кон. крет.

nропозиц1І

гани візьмуть під контроль виконакия

в

програму

процес

КПРС до ХІХ ВсесоюзноУ ІІартІйноІ бу;дуть

'Ка, .л!SАини, яка

~ду у всіх сферах

причини і

Юрова.

•ГОСПQДЗ3JСТВО.М вирощування

зникло

сконцентровано

установ,

побажання,

демократичні

а також .назвати

будуть висловлені мето. днчні поради по глибоко. му роз'ясненню важливо~ го партійного документу. ·якому

1

дівників мІста І району. Іх доповнеиня до Тез ЦК

еекретар царткому рад.

rоспу іменІ

4-04-61.

думки

Після аналізу та узаfаЛьнення

В. МУСЩНКО,

.

далі,

життя,

них людей ,

і

чіткі.

точки

по 55,3 центнера зерна. Добре вродила і морква.

ларторrанІзацІй,

нашого

із нас.·

кожному

нар.нараду секретарів це.

ребудову

тому з глибокою заціRав. •ленісrю чеКають розмови на конференції. вірять: ше

-

nрОПОЗИЦіЇ і рекомендаІЩ ЩОДО ТОГО, ЯК вестн пе.

мості наших трудІвників. Вони переконалися в лра. вильному

аrропрому

зателефонувавши до цих

можуть також внеловити свої

свідо­

ті.в онуnилнея старицею. Дорідним урожаєм куку.

коІ роботи по проnаганді положень Тез ЦК КПРС. У найближчі дні nартій­ ний комітет проведе семі­

Усі бажаючі,

свtд·

зростання

црацівюІІdа

редакціі rазети сНове жвnа•

лю­

теж

-

-

райкому профспІтси

партно1іферен·

І

у

4.;.15-18;

ап.ублІ·куванна Тез НПРС до Х•ІХ Все­

цtї.

nропозицій

4-Q2-o6, 4-.22·34; 5·32-47, :5-10-63; райвиконкому 5-34·33, 5-32-38; · міськкому ЛКСМУ 4-24-29; місьхвиконкому

кепідробний ін­

союзної

а

О. Г.

цІвники.

суто

оргаrніза.

в

моментів,

зв'язку~ постійно чергуватимуть відповідальні пра.

б

обговорити ·· на

викликало

і

конференції

Для систематизаціІ, узагальнення

замислитися.

Живий

питЗіНь

міськкомі nартії, виконкомах мІської та районноУ Рад народних деnутатів, J'fіськкомі ЛКСМУ, рай. комі профсnІлки працівників агроnромислового комплексу, редакціІ газети «Нове життя• створено спеціальні робочі групи а на телефонах «прямого

в

Олександр на своєму ло. лі. Та зате турботи бра.

Сірий

nерший етап широ.

ховнх

знайшли

раді і 11астуnноrо прийшли в комітет

ко­

лентивІв Г. К. Шсковсь­ кий, П. В . Йовенко, М. І.

~авиденко,

ВІрнчі

міркували

в l.й І 2-й тракторних бригадах. У них взяли ак.

Свої,

якихось

також дати накази делегатові Больше чепку .

ее.

Якби

окремих Іх положень у Іншій ре.

видіJІенНІЯ

СІМЕЙНИЙ _ ПІДРЯД ПЕРЕКОНУЄ

Тез ЦК

бесіди відбулнея зокрема

д.

цехової

терес

кн в такому питанНі. Вза.

вмозв'язки nартійних ор. ганізацій rоооодарств ·і шкіл повинні бути тісні.

могли

цим

Було б доцільно. якби конференція обговорила 1 дійшла одностайно! дум.

політДенЬ і т. д.

КПРС до ХІХ Всесоюзної партійноУ конференцІї представt~икн партійного комітету радгоспу . «Боб. рицький• провели в ко. лентивах виробничих піД. розділів господарства оз. найомленн.Іf' працівників з цим документом. обго. ворепня окремих його по. ложеиь, бесіди про зна. чення конференції. Та.кІ

про

лися з людьми, знали Іх запити, проблеми, інтере •. сн. Тобто все, чим живе людина. а не збиралися на повсякденні заходи із остогидним nерелі к о м цифр.

-.

дакщІї ,

ції; а також не ~Ідрива. лися · вІд проблем колен. тиву господарства. Мож. ливо, варто було б над

цівинкп частіше зустріча.

д·І.в, серед яких немала частка ідеологІчних

Тез, на~нсання

базове

'f!РЬОХ

користь.

зборах

парткому, Ідеологічні пра.

nри всьому своєму ба·жаrн· нІ регулярно бувати у виробничих пІдроздІлах? У ра~госnІ складено мІ. сячний план.графІк захо.

висловити свої думки, nропозицІІ щодо доповнення

реднІх шкіл, Усе часті­ ше змушені ми взаємоді­ яти з nедагогами. Ty"J. і вирішення питань рефор. ми, 1 профоріємаційна

б

це. В nитаннях 1Деологіч. ної роботи зараз повинен бути індивідуальний nід. .хід, щоб я, інші , члени

буваєте. Що · можна їм заперечити? Справедливе зауваження. Та Давайте

. nі.ЩІриємство

професійні

б по.

повести мову

-

на

втрачається

тут варто

Haw

хових. це тільни (\уло

рахувати.

пІСJJя опубл!·

m

часу

Тези ЦК КПРС до ХІХ ВсесоюЗноІ партlйноІ конференції перебувають ниnі в центрі уваги всіх трудящих міста 1 району. Вивчення, обговорення їх проходить в обстановці максимальноУ демокра. тнчності, щоб кожен комуніст І безпартійний міг

школах .існували партійні органlзр.цІІ на правах це.

а оТ

даремно,

Провеаи і-перші бесіди ·

не буде,

nрИкладі.

радгосп

3 коn .

пропозиції

nоМИЛ·КО­

конкретному

робота і т.

зрозуміло,

Наведу такий приклад. Нещодавно nрацІвники бригади Броварського вІд­

зІю. Мовляв. Василю Іва. новичу. рідко ви в нас

по·

радіо

· то

тільки

•дІл·ка

прнс·корення,

читають.

ми.

ж,

риства «З.нання~.

ви. Пер_еконаннй. на ХІ~ ВсесоюЗfІій nартконферен­

nолітіи.

слухають. телеnередачі дивляться. А що Ім. он. рім викладу газетноІ публікаціІ, може заnро. попувати сполітбоєць:.? Та нічого іншого. Користі

ються

Але й досяmуто неаби. яких результатів . І най. більший із них ВІlев. неність людей у правнль. ності обраноrо шляху. підтримка ними перебудо.

газети

як

Вважаю

Ціна

Чекаємо ·на ваші

ВИМ відділення комуніс­ тів-nедагогів від комуніс­ тів-виробничників. Шкіль. ні партійні організаціІ повнині ~утн в складІ радгоспних організацІй. Спробую довести · це на

годнннии,

Вважаю. що на конфе. ренЦі'Ї . nоВИИJіа ЙТИ МО·

рез подолання труднощів.

-

на

ШИМК.

А

така ланка,

·

партії сказав віДверто процес перебудови про.

тільJ<н

nідготовленlстю.

ва про спрощення діяль. ності Ідеологічних .ланок, члени яких неріДК() ви. ступають .У ролі дубnе. рІв: говорять про одне . А

суnеречливо,

·

no.

про.

суспільства

поглядаєш

має

ного впливу на людей,

nіДГ()ТQВКН,

*

року

.1988

МОЖЕ НЕ ·ПОТРІБНО МЕТУШНІ?''

Не nокривпю душею, якщо скажу: Тези . ЦК КПРС до ХІХ Всесоюз. ної партійноУ конферен. ції докуме!fГ справді

ходить

п·,.тмиця, з червня

f,A

Т"нашого

*

.NV 88 (7579)

спра·ву,

-

за:

земто,

за

П завтрашній день.

Олександр,.

CeprlЯ

'tl

ширилася,

брнrаду.

LЦовІфип.и.

перетворилася

Очолити

l-i

досвtдчейом.у

сандра

ВІрнча.

·

тори

взялися

гектарів

450

МеханІза. доглядати

кукурудзи ,

зерно. ви та

90 - на 90 гектарів морк. 50 - огірків. Ви.

сокі

соціалістичні

в

тому

числі

зобо­

в'язання uрнйн'яли х.л!бо· роби. Зараз вони ретель. но стежать

посівів, рядний

за

чистотою

проводять мІж. обробіток куку.

.

рудзн та

моркви.

Про

те,

що роботу виконують ус. пішно, свідчить той факт, ЩО

КОМСОМОЛЬСЬКО.МОЛО • діжний -колентив братів Віричlв став переможцем районного соцІалістичного змагання

серед

механізаторів них польових

молоди.х:

на весня. роботах і

нагородженИй -nризом міськкому комсомолу.

·Словом, Ряд

сімейний

nереконує

в

під­ тому,

що nри йоrо застосу.ван-ні ЗОВСіМ З:МіНЮЄТЬСЯ СТа·В· лення до ІРоботи ~<ожного члена брш-ади ч.н ланки. а

в

.К'!JІЩевому

сnрияє

щенню

nрацІ,

резу.льтаті

значному

піДви-

продуктивності

поліпшенню

п

.SІ'КОСТі,

С. КОЗІН ...

На фо'І'о: брати ВіричІ . Фото о. Кu8IIUDIICO.._


2

сторінка.

сМОВЕ минулото

·

року.

ЖИТТЯ:~t

'RИ слецІал!JСfГів, так ·L віД црофесіоналі'зму майсТjрІв машинного доїН!Н:Я . А пе­ реймати до·сві:д. вчитисЯ їм·

. в.

є

хто

кого .

ewa~

·Курсі,

учас-rь

в

радгоспу

дення

ня

.налетних

ВИЗНа­

. на

На~діtіІ: АІнатол!Івна Са­ лата· '(радгосп Ім. Щорса).

прове­

ст.вQрен­

умов

КОІЛЄ'КТИВ

ВИІС'Т'улИ,в

За rіерІод з

З

ра,l;ГОСПу

'

«Лі'fКЇОСЬН'И'Й» .

Не

не

~ОІНі!іурсі ного

ООЯJJИ

з

з

соц.! ал;іс-rкчмої

н

t>рІІІЛи

Минулого ро•ку

·

нИІКи

району

середнЬОІМУ

ти й, районний .конкурс. Ма!ЙСТІріВ 'МаШИНІНОГО ДО­

рову по молока.

ЇН:Н•Я

чайно ,

ІКорів.

Кожному

йо­

го учаснику .дQВелося цро­

Й"Ги три тури З ІТеОрЄ'fИЧНОЇ nрактичного їльного

знання

апарата

ній,

занлючний

зати

npaюИttН·L

техноло·гІю Всі с~оУ

-

1

до­

nока­

наІВИІКИ та

.кожну

ко­

кілограмІв Пока:ишк, зви­

високий,

-

цроце-нта

к~рів.

карm,

але

це:

д;ля

досиtrь

вих

.

одиниць

голо·ву

J1іРофесLЙ1НОЇ

·вати

майстерності операторЬ!В маши:ющго доі1н:н·я з рад-

чистопо:родних

при ІВюрачанні центнерів нормо­

48-50

стал.и свLдка,ми !ВИ­ ТеО{РеТНЧНОЇ ПЇ•щ.'О-

110fВ,КИ

на

в

сцрю.мІНи:й результат . Бо, МаЮЧИ ТЗІКі •ВИСО•КОJmаЛ1фі-.. кова·ні Іf{!адри (JWo що за­ свідІчИІВ ионщуре). ІІіЛемІн­ не стщцо. в якому 98,8

остан­

доУн:ня

одержали

3446

бро11арчан

змаmюrя: ПІдГОТОВКИ,

rnа,рин­

умовну

необхідно одержу­

не

'!1Исяч

на

менше

чотирьох

кілоrрамЬ!В

молока

на І«>жиу ІК о.ро•ву . Вже цьо~о ,року такий р,убіж

госг.Іів « Го!'О!Л:lвсЬІКий». <<Заворицький», <<ЖеІРді-в­ СІ:ІКИЙ», « Плосківський». «Ав-анта.рд» Г. П . Голо;ва­ тої, Л. М . Псщrкоаюї.

реа.пьний ІдІJІ'Я « Ру<:аніІвсЬІКИ<Й»,

радгоспу перек,риє

. п1"ах орадгооо

його

ПРИХО1!аВ дРУЖІІІНИ

радгоспів

І класу з птахо,радгос­

валь

відділяє

РИІННИЦЬІК1й

всього

nівбала.

ТіРетє мі;сце за оое.рато­ ром

маШИ'НІНОГО

pawocny

ДО.Ї'ІШіЯ

З

почесних

грамQт

преміІЙ

і

ка

.ІТ{РИДL'ІЯЮТЬ

заходам,

а

Ці'ал·Істщ, званих

отже

УІВа­

й

ки

11Ва­

сnе­

ке;ріІвники

та

на­

вLдстою:вtатимутІЬ

майсrr;рЬ!В

честь

ма.шинноrо

до-

1іН'НЯ нашого ·району облас'Но:vrу нон'К у:рсІ .

на

В.

М.

Коваль

відповід•

доІір­

Русанова

аИ8JІІзн

надоєного

Д.

молока,

працівник

БрG-

варського молокоз~оду В. І . Шендрик; переJІІОЖ­

су ддівськ о ї

ці ,районного J<онкурсу

апаратів

контролю­

ють Інженери М. П. Ку­ цевхо та С. О. Вишнев­ ський; під час теоретич­ частини

-

С. О. Новохацька (птахG­ радrосп «БогдаиІвський• ), Н_ А Салата (радгосп

На фото: звания доїль­

іменІ Щорса), Т. А. Ру­ дюк (радгосп <<Пухівсь­ кий»).

конкурсу:

головиий зоотехнік-селек­ ціонер РАПО О. І. КО:

mанують одержаtи в «За­

ня»

ЗНа'Ч'ЮІІМ

лтахQрадгоспу

.

•ПЛа,В>НQМу»,

що

буде

Фьто М. Семниоrа.

... *

За

порушення

антиалко­

гольного ЗВ!Конодавства при­

тягну,-о

до

відповідальностІ

22

громадян. · В

ту

Сіl'еоJІІСтром•

адмІн~стра­

ТИІtНІОМ<У

прІfМ іщеннІ

ро<И'І'Ии.nа

. сІСЛаДу

ня

трес-

затримано

об'єдна·н-

сУкрНДІаrроn:ромtфоект•

Г.

Г.

0HІWJKa,

реб)'ІІІаа

у

КОТРИ'Й

робочий

.

пе~

час

нетверезому стані. Слюсар заводу порршкової мета­

лургіУ Л . І . Швачко був за­ '~'РИМ~·ний НІШЇДПИ'І'Іtу на

прохіднІй підприємства. 3а переІ!ува·ння в нетверезому ста'НІІ на вулиці броварча­ нии М: . П . Хомич (проживає по вул . 50 рок !11 ВЛКСМ,

.. ..

5, кв . 3) оштрафований на

2{) Ііа.рбова•нці·в.

За дРІбку кр,ад:жку авто­ ПОІф~ок затрІtманиt/t вул­ кан.fзjІ.торнІtК

шиноремонт ­

ного заводУ С. М. Іванов. · л працІвниця СПТУ-4 С. Г. Соло,.Jtова

· ковбаси . тай .

на

16

цІв

теж

унрала

шинки. суму

7 коrіі.йо_r..

ПрацІвниками ДАL •аrrримано

•J(!)OKOM ВJІЄ.ред. по'КазниіК~В. ніж

Кращих

Зіnочин скоїв І ста ий І:ЮМІІРІUІК бази райспожнв­ спtJЖи А. А. Волошин. В!.и CTBOplf'll На,дЛИШОR 2'4() ПЛЯ ­ ШО'К мінералької води, а по­ 'ІІІм реаІЛІзував П.

П.

учасниками

змагання,

бригади.

ної

з

водила

госпо;Дарсm .

О. КОВАЛЬ,

них

лікар-еІІіЗОТ().'ІОГ

Шамрай; ;оіrеративио прG­

гро­

50

та

слухаJеть

ТаіІ\ИМ

галузІ.

rолова

вЬ.ЩП.Овідно

карбован­ ЦіІв•. Крім того, Н. 'А . Са­ лата . та С . О. Но.овохаць­

100, 75

ЯІКУ

недостатню

«Пухівський»

Те.Т ·ЯІНОЮ Анатоліївною РУ\ЦЮК . ПереtМожці удоагоєні шооих

б!тнО'і плати за підсrи

ветстаІЩії

гу,

~

безперервноє-

року.

чи;гь

про

фІІІКТ відсутності роботі трива-

на

у.ра·хува•нНJІМ

«'ВеЛИІКОДИ:М. е ;р С Ь ·к 1і Й». <<Заллавнитй», <<ЛіІfХівсь­ кий», що, звичайно, авід­

ІJу «Боvда'НІвський» Со­ фія Олеm:а!Н!дРІ!вна Но.во­ ХацЬоКа. ВLд пеtремож.ц,я її

·

ті стажу їй було нараховано 248 ' карбованців заро­

<< Семи­

«БобрІЩЬІКОГО», імені 60· ріЧ"ІОЯ СРСР , ППЗ «Ру~­ << СемИПОЛІКЇІВІСЬоКИЙ» .

ня

~

ви-

майстра

лий · час. Внаслідок цього з

ІІ'ОІЛКmс ЬІкІfі1 ». наблизить ­ ся nтахорадгооп «Богда­ НіВІС'Ь'К'И'Й», 6Ьльше 3,5 ТИ­ СЯЧі КЇ.lОІlРаМіВ •M OJ10t(a

Г : П . І1ребі.нник. В . А. Топчанюка, А . П. Пота­ 'І1Ю1!а. ІІJ!Р€'дсrrа·внюйв з

та

Друrе міоце виборо;Ла майсте.р ~ашинного доїн­

власності

злочин

ДОКу В. М . Гутмана, котрий

машин­

ТАК СТАЮТЬ МАЙСТРАМИ Нещодавно на базі радгоСІПу Ьмені ЩОjрСа відбув­ ся · черrовm%. вісІМІНадцяс

вІддІлення

по боротьбІ з розЩ>аданням

яких

участі

майс~ри

доїння

*• *

СпІзробІтюtки

зрозумі·ло ,

црИІчин

23 по 29 трав~

ня ц . р. до м.: ськвІдд'Ілу внутрІшнІх сnрав надІйшло 6 заЯв І повІдомлень про СІЮЄНІ ЗЛОЧИНИ.

самодіЯльний МИі'fЦіВ

,,02"

інформує І

для

роботи та ві.діПочиІНJ}('у .йо­ го учаани:к:Ів . Перед 1'Ваканце·рrгом

~ращою серед майстрів

до

~юНJКу,р:су,

кон­

:\fаЙІ:'rе\РНІСТЬ . ДОЇН!НЯ

даІрів

. ~ИІННИІКЗІМИ

:ВИІСОК;у"

Служба

відзначити також

належну пьдго-rовку гос.пр­

всі,

Адже

ПОІКаз:али

•МаШИНІНОГО

Слід

дос;и'Нуть

й !iН'llli господарсmа . Це, звичайно , в значній мJр1 залежатиме як вJд робо­

3 червни 1988 року.

кІ.в

шматок

рибу

58

мин-

карбован­

· вІддt.nенюІ порушнн-

правил шляхового руху . 'І'РІІІВ'НЯ ц. р. за кермОJоС

25

автомобІ.ля перебува·в напід­ питку механt.к за.водобудІв,_

НОГО КОМбі!На'І'у 0 . В.

l

денно, який у груднІ минулого року за а-налщtчкяй вчRІНок був ОШ'І'рафований на 100 карбованців.

'JJ1

травня

nротигом

ц.

року

р.

у

-

Шви- "

аовторно

нетверезо­

Мо/ ста.нІ перебував за кер­ мом І слюсар шиноремонт­ ~ого заводУ О. А. Бонда­ ренко . Б-!н також за. ан'8ло­

і-J~н!

дії

в

листопаді

1967

p<my народким судом був оштрафований на 300 кар­ боаанJІlв ! позбІІВJІеннй nра­ ва на упрВІВJІ.!.иня транспорт­ НІАІИ засобами строком на 5 років .

... .

Шість

ж.ител.Ів

Броварів побували у медвwгверезнІtКу. Це то­ кар. машинобудІвного комбі­ нату С. М. БІрюков, слю­ сар ПМК-9 В. М. ПродУН, пенсіонер І. Х. Ва.сили.шик та Інші. nрот~~rом

Історичні

передумови

У червні руська правосJІавна- церква відзначати- · ме 1000-річчя введении християвства на Русі. Які по,ціІ передували актовІ, здійсненому київським князем Володимиром у 988 роцІ? Які його історич­

ні передумови, закономірності, насJJідки? Про це кореспондент РАТАУ розмовJІJІє із завідуючим сектором Інституту Історії АН УРСР, доктором історичних наук М. Ф. КОТЛЛРОМ.

християнства

чи п'ізиіmе, але це

одна­

ково . ВІдбулось би?

' - . Повинно

бутися. країни

В

було від­

ІсторІї нашоІ

введекия

янства ·

христи­

стало

важливою

подією. І ось чому. Дер­ жаІ'!нІсть на Русі сформу­ валася ще за кілька деся­

-

Миколо

чу,

часом

думку,

віра шим

Федорови­

можна

почути

що

християнська

була:

нав'язана ва­

далеким предкам на­

сильно. Що ви скажете з цього приводу? - Це неправильне

тверДження. що

Річ у тому.

язичество,

дувало

яке

пере­

християнству

Русі, було релігtєю, ха­ рактерною для будь-якого суспільства

еnохи

родо­

nлемінного ладу 1 рабо­ власництва. Воно об'єк­ тивно зжило себе, як 1 щ

соціально-економічні

формації . Десяте тя

-

це

час..

століт­

коли

родо­

nлемінний лад відходив у минуле. Відбувалося зіт­

кнення двох епох. Чи могло християнство бути введене на Русі раніше? Навряд: для цього не визріли об'єктивні умови. . Такий , ви.оно,вок нашої істариЧІНої

'науоки

не

мо·

G«Уть nоставити nJ.д сумнів ·Навіть BlдGMOCTl npo хре­ щення князя Аскольда і

ще декого з

ня в середині

його оточен­

до

введення

хрис­

тя. хо·ча воно справді мало мІсце, <<хрещенням» РусІ цей факт вважати ніякою мірою не можна .

тиянствс:ї. Існували дер­ жавна влада, право, фІ­ нанси, культура. Але вод­ ночас східІНослов'янське суспільство. давньоруська

Бо в той період · християн-

держава виникли на тери­

ство

і

ТУТ.

з

не

цілком

ІХ століт­

тиріч

вкорениJЮСЯ,

зрозумілих

причин. В часи Аскольда КиУвське князівство було невеликим. lКило . воно ще

в

основному

нами

ду

1

за

родоплемінного

зако­

ла­

nотреби у зміні Іде-..

ології, звичайно ж, не відчувала. Тому й хре­ щення Аскольда пройшло безслІдно: жоден із старо­

давніх

літописів щ~о Це

не згадує.

На

кінець

на зміну

Х

століття

родоплемtнному

ладові на Русі прийшов феодаЛЬІНий. Він · потребу­ вав більш прогре·~ивної, ніж язичество, релігії.

ТаІ< що можна сназати, Русь «хрестиласЯ>> істо ­

торії,

яка

не

складу імперії.

Русь

не

входила

до

Давньоримської І стародавня

могла .

безnосе­

редньо успадкувати ті Ін­

ституції.

які

сnрийняли

західноєвропейські ни.

Цивілізація,

вана

нашими

краї­ створю­

предками ,

nоєднувала · сnадщину язи­ чесі:>кої схlіднос·лов'ЯІНськоУ

культур.и. з досягнен•нямИ. виробленими морськими

середземно­

nоліТJіЧНИЙ

ПО­

тенціаJЇ, який-- nотребував осмислення

на

новому

рично закономірно.

\ДеОJІОГіЧНОМу ріВНі. Язн.

. -

чество

Тоб:rо, ·трохи раніше

н~

tдати,

моrло

його

оснільки

редньовічної

було

nо­

ро..:~,Нrе~Нням первіснооб­ щинного ладу. Християн­ ство більше вІдповідало рівневі соцІально-еконо_

мічного того

розвитку

Русі

наука розглядає цей акт в усій його діалектичній суnеречності, відзначаючи ян позитивнІ . так 1 ,нега­ тивні його сторони. Плю­

переважають.

Але

так

це

з

'Культуру,

освІту,

тощо. Це

що

npo

внесла

організація

чебто

сm.д

явне nе­ хрис-

· nозитпв­ церковна

у

давньарусьJ<ої

не

писем­

ролі

тиянс11ва.

Говорячи

за­

мистецтво.

~іЛьшення

не,

з

спадщиною.

ан­

Ве­

лад ,

життя держ.а·ви,

дУмати,

ВОНО

на­

ВJfПЛИВає

ІЗ

суті самого християнства 1 церкви. Вони виконува.

ли на Русі,

культурному,

особливо та,

в

зрєш.

тою, і в державному від. ношенні, nередавалt.ні,

церква

· забороняла

nрацю рабів. Бо на nри. кладІ ВlзантіІ духовенст­ во

знало,

що

вона

Водночас церква закріПлювала соціальне розшарування суспtльст"

-ва.

,_

nримушувала

народ

nідкорюватися владі фео! далів і князів . Проnові­ дуючи. що «будь-яка вла­ да від бога». вона nо­

зба.вляла

·

,іfарод

Ініціати­

ви.

Народившнсь як релі­ гія рабів, вільновідnуще­ ників, nригноблених ста­ родавнього Риму, христи­ янство ' та його церковна організація nройшли складний шлях. За тися. чоліття своєІ

історіІ, до

моменту nриходу на Русь, воно

n_еретворилося

в ре.

лігію пануючого феодаль • ного

сусnільства.

1

втра.

тило своУ демократичні риси. Такими є факти tc. торії.

..

..

У 1988 році в Броварах збІльшилася кІлькJсть уго).,

IIUI, · крадіжок

плекту•ВІІН·Ь

спортних шали

І

рооуком- ~

автомототраи-

васоб!в.

також

ПочастІ­

випадки

r

крадІ­

жок _ мопедів, велосипедІв, ДИТЯЧИОС: КОЛ!ftСОК із Під'їз­ дJ.в будинюів І білИЗНИ·, ін­ ШИ'Х речей , що сушмися на май.цанчиках поблизу бу­ динкІв. Працівники мІськ­ вІдділу внутрішніх спра.в. звертаІО'І'ься до жителів міста. і з проханнQ.І не за­ лишати на Ніч автомобІлJ І

мотоцИІКтІ поблизу будин­ н:і·в, не зберігати велосипе­ ди,

коляски

в

пІд'Уздах.

С.лlда.ни наших виступів

неви-

.· гідна .

тезою

державність,

конодавство.

нІсть

а ·також

ЗміЦнЮючи феодальиий

з

сучасних nравославних богословів про те, що «хрещення» дало . Русі

-

культури,

гічні дані, во}Jа Існува­ ла на Русі й раНіше. вже на рубежі ІХ-- Х століть.

чим рішуче не мотка nо­

все

передової на візантНІ:ської

Хоч, як свідчать археоло­

ча:су.

годитись,

1

ликою була роль церкви 1 в розвwгку · писемtНостІ.

означає це, що схрещеиии• слід оціню­ вати позитивно? -Радянська історична

си

захlдноєвро.

пейської той час тичною

-. Чи

державами,

які прийшли на Русь з Візантії. На кінець Х стол1tтя працею .селян, ремісни­ ків, го,родян на РусІ було створено велиний еконо­

міЧний

комунікатщsні функції, знайомлячи східних сло ­ в'ян з досягненнями се­

тижня

13

~авня ц. ,р . у мате­

ІРіалІ nід руqрикою еСлу~

жба «02• інформує• на­ :водюк:я фа;к;г порушенн11

аН'!'ІИаІЛІКОГО•ЛЬІІЮГО давства

За'КОНО~

nрацівницею

за­

воду ПQроІШ<ОООЇ М~ гії імені 60іРіч-чя

Pa5f.

СЬІКОІ У~їни Р. М. Огер, tю'І1ра в своrй JQвap­ TИ!pt зберігала 70 літрі8 самоr01нноІ зalOВaCJm

і са­

могонний аnарат. ЯtК nо:В~мив

заступ-

tНИІ(

дЦ'Ре1<:"І'ОІРа

завод.,у

OrtW обговорено

на збо-

Г. І. Єрша&, :вчинок Р. М.

..рах .М

п.ра.цІвникШ

14.

цеху

За оорушеНіНя ан·

ТЯаЛІКО·Г-ОЛІЬJJОГО

ЗЗJКОНо­

,.1аВС'І'Ва

'ВИслов­

Р.

Orep

лено.. rромадський

осуд.

Наказом no rt.t.rщpи~ !ВОІНа n.озбавл.ена nре.МіІ.І за травень і 13-r заро6іт- . ноJ плати за 1988 рік.

r


червня

3

сНОВЕ

року.

1988

•Наша краіна переживає

.поділити нлас на дв.l кілька груn. в яких

глибокі революц1йиІ пере. творении історичиоrо зна. чеИИJІ. Партіи · ставить завдании поrлибЛJОватн творчІ днскусіі по живих ПИТаННИХ соцІалізму, вІльноrо обrоворенИJІ проблем мину лоrо і тепе. рішньоrо. Тільки така по­ літика сприяє морально. му

о:що.ровлеиию

ськоrо

свої

вісти. казати

спів­

внесення

1

ми

nроведена у

nІдручники

Міське

програ­

єднання

lcro.

по

освІту

Сnівбесіди

виnускних

·

1.

Ме·

заменаційнІ

ек.

з

нини

з

•ІсторН

звільнення

несуть від·

одна

для

з

важливих

-

Нещодавно

ському

робивчому ходив

у

Бровар.

комбінаті про.

.конкурс

учrнІв.-де­

в'ятикласнинів мІсьних середніх шкіл RиІвсьної області. Сюди прибули кращі

Із

ставнюdв

иращих nред­ на·ачально·ви·

.робничих ком61натLВ Снзи­ t>_И , ВасиnМ<ова, Бородтшщ Б<;фисполя та інших міст. Нонкурсанти старалися

nрQДемонструват~

гли~

кі теоретичні ~нання 1 якомога швидше і ираще виконати nраитичні зав­ дання.

Минув в!дведений час ка виконання nроrрами. 1

-

мІц. основа

звершень. розвитку

для сус­

за

створеИИJІ

марк.

снстськоІ партlі в РосіІ. Організаційні та ідейиІ принципи П побудови;· Теоретична основа дІ. яльності КПРС марн. сизм.ленІнізм . .Фактори і об'єктивна закономІрнІсть

умов

навчально.ви .

розвитку .

Боротьба В. І. Лені­

2. на

успішного П проведенн.я. Певне значення мати­ ме 1 місце nроведення співбесіди . Тут доцІльно було б винористати ленін. ськ~ кімнати. 1UкІльн1 му. зеї та зали бойової · і трудово~ сJІави. Важли. во танож обрати форму прс.ведення. Можливо,

1

і

пільства.

це

КОНКУРС юних УМІЛЬЦІВ

нових

дальшого

комсомольських

шефів

завдань

.ла.

зростання

КПРС .

керІвно'і

ролі

Особистий

прико­

лад комуніста .- В'ажли. ве джерело сили парт!У, росту П авторитету.

Честь КОМ)'Ніста

.

-

із

слюсарної

спра·

системи

перетворення

рівня

-

ва

суспільст.

одна

з

головних

причин · виникнення

.

ее.

демократИзації

радянського

куль.

ту особи. порушення за. конності , свавілля і реп­ ресії 30-х років. 4. Вирішальна роль СРСР в · розгромі . фа. шнстськоі Німеччини та імперіалістичної Японії. Неспроможність · буржу.

азної ріІ

фальсифікацІУ істо·

Вj!лнкої

Вітчизняноі

війни. , . ДЖерела перемоги ра. дянськоrо народу у Вели.

. ній 'Вітчизняній війні. Ви;~вольна місія Радянсь. ки.к Збройних Сил в Єв­ рQnІ 1 Азії. Несnраведли. ва завойовницька війна з боку фашистськоІ Німеч. чини. Визвольний. спра. JІедливий харантер війни ;3 бону Радянського Сою­ зу . Роль па!ртизансьного руху в досягненні пере. моги . 1 Масовий героїзм молодІ

тина

.

~

складова

великої

час.

перемоги.

Радянсько • німе ц ь н и й фронт. головний І ви­ рішальний фронт другої світової війни.

5.

ського ток

комплексу.

Розви.

соцІалістичної

змістом.

реформа СРСР.'

за

різноманітної

еконо.

-

мічна і правова основа господарської діяльності соціалістичних · державних nІДприємств. Економічна

народногосподар-

за

Необхідність .првско-

8.

заняття

фізкультwою

1

спортом.

10. · Комуністичнвй Іде­ аа всебІчно 1 rармо. нІйно розвивева особа. Соціалізм

,

це

-

nІльство · високої

З

розвптном

сус.

моралі.

суспільства.

ростом його духовної .культури. особли·в,о не'!'ер­ пимІ всякі відхилення від · .норм моралі . ВсякІ реци­ диви міщанської. дрібно.

буржуазноІ психології 1 моралІ суперечать самій nрироді соціалІстичного суспільства, радянського

способу життя.

Час

на.

Подолання труднощів, застійних я:вищ спра<Ва кожної

духом

єдиної

· культури

радянського

народу

базІ кращих досягнень і самобутніх nрогресивних

ва

активної

і

жавного

nитань

Розвиток

нення

!радянської

лістичної

nринциnи

ви учень ва~ильківсь· ноІ СШ М З Андрій ЗІ. ненко, а із кравецьноУ

-

учен'ИJЦЯ Сквирсьl('()І СШ М 2 Свlт.'!ана Стогній . УсІ вони завоювали ·npa. во

взяти

участь

публ!кансьному

в

рес.

конкурсІ,

який проходитиме у місті

9. ні

дер·

соцtа.

держави. Демо.

управління, рішуча боротьба проти бюрократизму, вІдомчості, байдужості 1 консерватиз. му. ЗмІцнення правовоІ основи державного І сус­ щення

життя.

ролІ

громадських

Ленінського

номсомоJІУ

-

Забезnечення

алізація

активного

7. Економічна політика КПРС на сучасному

окреr.юю

етапі. Економічна політика· napтtr стра.тегІя nри. скорення. Переведення

МакіївцІ гатьом

другі

і

за

1

треті

рахунок

тепло

місця.

чи

населення,

no.

грамоти і «Майстер.умІ.

лець>>.

На фото: зл1ва Олег Фтондра (БроварсЬ>каСШ

поздоровив

переможців і вручив ЦІнн і

культури

подарунки, свідчення

присуджено

ПІс.11я оголошення ре. зультатів нонкурсу ін· спектор обласного відділу народної освіти Л. І. Ш . голь

ивартирою

його соціально.nобутово· 'ГО та ,м-едичного обс-луго· вуван'НІя. Удосно.на·лення форм і QІрГЗІН1ЗаЦії ДО· звІлля молодІ. Масове

на Донбасі. Ба.

учням

соц!.

індивідуальним · будинком. Підвищення рівня: освіти

господарства

доходу

принципу

та Ре­

альної • сnраведливості. Задоволення ІЮтреб ра. дянських людей у високо. янісних і рІзноманітниХ товарах та nослугах. За . безnечення кожної сім'ї

помічника 1 надіЙІНого ре. зерву КПРС.

ного

гли~ких

змін у сфері nрацІ умовах життя людей.

ПІдви·

організацій,

Активізація і основ. напрями соціально'ї

ному етапі. Неухильне піднесення матеріального і культур. ного рівня життя н~о­ ду - . найвища мета ено. номічиої стратегії парт!І.

і зміц­

кратизацІл

пІльного

господарського

політики КПРС на · сучас.

суспІльного

1

життя.

· Удосконален­

розрахуику і самофінан­ сування. самоокупності.

дійової

син.

Ленінські

повного

участі трудящих, їх но. лективів та організацій у

розв'язаннІ

сил,

ня виробничих відносин . Фактори прнскQІРення nіДвищення рівня нвалІ. фікації надрів, науково. технічна революція. анти. візація людського факто. ра. Розширення можли. востей участі трудових колективів в ефективному використанні державgоJ власності. Використання

роз­

на Інтенсивний шлях роз. витку. Приріст нацІональ.

відно­

тивних

витку її на сучасному етаnі полягає у вдоскона­ ленні раДянської демо. кратії. повнішому здійс. ненні соціалістичного са. моврядувания народу на

основі

радянського

суспільства, глибоке пе. ретворення його продук.

вання.

Стратегічна лінія

соцІально-еконо. розвитку краІни.

стану

.

nрискоренні

соціально.

енономІчІЮго ~усnільет:ВІа -

Програма прискорен. - досягнення якісно

нового

традипІй народів СРСР . 6. Політична система · соціалізму. XXVII з'Узд КПРС про поглиблення демократіІ, розвито~ со­ ціалістичного . самовряду.

народного

Лузі націонаЛьних

ня

ІНа

людини.

тєдіяльності радянської людини з втіленням Іх на практицІ . Єд'Нlсть Ідейних установок, мо. рального . обличчя і ак.­ тивної діяльності людей в

рения мічиоrо

національними форl'rtами, інтернаціоналістської за

молодо:С

Зв'язок комунІстичних Ідей у всіх сферах жит.

перетворення в країні.

Вирішення нацІо. кального питання в СРСР 1 завдання КПРС в ra.

дзер.

жюрі nриступило до nід. биття пl,ІІсумкІв роботи. Перше місце Із токарної сnрави виборов учень Броварської СШ М 9 Михайло · Боженко. Із столярноУ сnрави його однокласник Валерій Чер. касов .

адмlнІстра.

Відсутність необхідно­

го

Великого

Наші досягнення. ний фундамент,

ність покладається н.а вчителя ІсторіІ. Творчо nідійти до проведення сnівбесІди, залучити но. лег, батьків. · номунІстІв школи.

70.р1ччя ·

цtя -це революція наро· ду 1 для народу, для

пІдруч.

биток старого мислення . Веляна вІдnов\даль.

працІWUІ.кJ.в,

удосконалення

лістичної революції. Жов. тень зоряний час люд. ства. Жовmева револю ·

lc·

торії, адже вони будуть орієнтувати учнів на від. nовідІ за пІдручниками.

Нині ж. ІснуючІ

по .

люція продовжується >> на урочистому засlд а н н 1, присвяченому 70.річчю Великої ЖовтневоІ соцІа­

мій nог.

білети

ГОЕЛРО.

партійно . державного ке· рівиицтва країною. поси. лення бюрокра т и з м у. ШкІдливІсть nеренесення її в процес вирішення

об'.

за

ного .секретаря ЦК КПРС М. С . Горбачова «Жов. тень І перебудова: рево­

вІд різних -напласту· вань, які з'явилися в на. щ!й · Історії nісля В. І.

використовувати

методичне

житті ра.цииськоrо сус. пільства. · Тут необхідно опрацю­ вати доповідь Генераль.

Історичноrо мисдення уч. нів. відшарувати правду

ляд ,

плану

машбуду, у вико­

тивно.к·омандної

Жовтня важлива подія в соцІально.полlтичиому

та сnівбесіди П'О ІсторІІ СРСР виявити рівень

JJенІ.на. Не варто. -на

створеннІ важ­

Виникнення

вІд~

ЇХ КОрОТКИМИ тезами.

визначені графіком

екзаменів.

єдиного

нанні

вчителів виробило при. мірні питання для про~ ведення сnівбесід . · Подаю

оцінки

проводити.

муться в днІ, для екзамену

щирість,

вчителів

ститутом

будуть

виставлені річні з цих nредметів.

С'Яг.нення

кої Індустрії, хімвиробництва,

годжекням з обласним Ін­

рії СРСР (радянський nерІод). В документ . про середню

духовного потенціалу на­ шої реслубл1ки в рамках

про дерЖавне підприємст.

во {об'єднання)

·-~-------------------------------------~-----------------------------------------·

викли.нати вертІсть.

в

необхідністю

. змІн

ної союзної · багатонаціо­ нальної держави. Наро. щування матеріального і

партійtJих рішень останніх років, їх ставлення до

редньої школи N9 3. вчи. тел:я ІсторІ ї Миколу Гри· rоровича КОБУ. - ЗамІна екзамену на

з

дв1

-

Мета її виявити рівень ісrоричноrо мислення учнjв, знання випускниками програмних робіт В. І. Леніна,

литися своїми думками редакція газети nопроси­ ла директора міської ее.

зв'язку

спіЩюбlтниц т в а

тенденцІ.ї в національ ­ ному питанні. ВсемІрне зміцнення 1 розвиток єди.

Особисті . суnеречності в керівництві партії. До. в

збільшення продуктив~ ності nрацІ. Підвищення якостІ продукціІ І робіт. Науково-технічний про. грес ~ ключовий фактор прискорення. Індивідуаль. на трудова діяльність . Зростання арсена.лу нау. нових Ідей і розробок ІТlд девізом «наука вироб. ництву» . Закон СРСР

національного

питання. Дальший роз­ квіт націй 1 народностей, неухиль·ие зближення на основі добровілЬІНості, рІвностІ. братерського

ЗАМІСТЬ ЕКЗАМЕНУ----­ СПІВБЕСІДА

!сто.

бесіду без оцінки в ба­ лах. Детальніше розпо. вісти про ці зміни . nод!.

сnівбесіду

своє

до пере1:ворень

вирішення

сторінка.

.3

роджує героїв. Чи лотрі. бен в HaUJ час моральний максималІзм? Ідейно.мо. ральний nотенціал особи.

ви.

на

висловити

ня оцінною . Це дозволи. ЛQ б рGзкрІпостити . шно. лярІв nід час спІвбесІДи ,

рІІ І суспІльствознавства 1 екзаменІв з •Історії СРСР (радянський перІод) у всіх тиnах середнІх нав. закладів

і реконструкція еконо. мІки. соЦІалістичнІ nере­ творе.ння на селі . куль­ турна револіоцІя. Пошук шляхів реалізації ленін. ської концепЦії в умовах політичних · · дис к у с і й, гострої ідейної боротьби.

країні. Варто_ · мабуть, вчите' лю заздалегідь до співбе. сіди вивести річні оцtн. ки з . історії, щоб зняти стереотипний тиск на уч­

конференції).

чальних

ин

в

Наnрикінці нинІшнього навчального року Дер. жавний комІтет СРСР ло народній освітІ видав на•каз про за·міну в 1988 з

по.

знання програмних

ставлєн:Ня

в процесІ демократнза­

nускного екзамену

випускиику

років.

ЩО

комплексного

акти­

допоможуть

робіт В . І. Леніна 1 пар. тійних рішень останніх

(Із Тез Центраnького Комітету КПРС до ХІХ Вс:ес:оюзноі nартійної

році

лІдери,

Вони

кожному

радJІИ­

суспільства,

відбувається гласиості і цІУ».

дуть

капо партії. З. Ленінський nлан nо­ будови соціалізму, Aoro під сумка. ІндустрІалізація краї.

чи бу.

)I(ИTTJI:t

М 8) та Інші тонарі ви. конують за.вдан·НІЯ; бро­ варчСІІІ'!и Ва:перій Черкасов та йоrо товаршрl,

розвитку су.ть, осно·

формування

ку

НОВОІ

1

ЛЮДИНИ,

ІРОЗВИ1'­ ЇЇ

СПО.

собу життя. 11. Основні цІлі 1 на. прямн зовнішньо.політнч­ коІ стратеrіі КПРС 1 Ра.цииськоІ держави: Вироблений послідовно

нИй

nартією зд1йснюва.

Радянською

в~ю ленінський

Держа. миролю.

бивий зовнішньоnолітич. ний курс головна умо. ва забезпечення радянсь. кому народові і всьому людству

мирних

т~:~орчоІ праці.

умов

Принципи

МfІрного співіснування, соціалІстичної співдруж. ностІ. .дружніх відносин з

усіма ~ераІнами свІту­ головні ·напрями ~ цlлl міжнародної nоліт и к и

КПРС.

Нове

м_ислення у відносинах.

історичне

міжнародних Мирне роз.

в'язання проблем. що ви. нинають

у

міжнародних

відносинах. Зустріч на найвищому рівні нерів. ників двох держав СРСР і США демонстрація nрагнення

свободу народам

захистити

1

усього . світу .

Реномендован:І ня

для

мир,

незалежність

творчо!

nиtаІН· дискусІІ

не є вичерnаними. Кожен вчитель вибере оптималь. ний варіант проведення

сnівбесіди.

Головне

-

повинна бути вІд!Верта. 1 щира розмова про проб. леми і шляхи Ух вирlшен. ня у величній програмі оновлення

життя.

суспільного

Якщо

кожен ви.

пускник зрозуміє своє місце у вирішенні зав. дань nеребудови це

значить, що сnІвбесt•да пройшла результативно.

столяри

(СШ М

бак

І·гор

7) та

{СШ М

воювали

ПроlUіНіН

Юрій Ба. ЯКІ за.

9),

друге

і

Т!ретє

місця; nраворуч - · пра· цює Світлана СтОгній.

Фото А. Козака.


4

сторінка.

с Н

0.8

Е

Ж И ТТ Я:.

червня

3

року.

1988

Наша .газета повІДала щю

НОВОГО :· мислання t.~ro.~

Ни

nро,рИІв

у

Пишне,

ланцюгу

регіоf!аль.них нонфл~ктіІв оха·ракте;ризувала · . світов~ ТІр<J:мадс~>~<ість

ІН едаВІНо цро

в

шдлисаю

Жене<Вl

полі"J;ичне

врегулю­

вання наВІко.1о ну.

В ус.•пtху

женевського

Афганістану.

:Н.ЮІІЙ

к'Їл.ь:ка ,рQ.Нtв,

,J.аєт·ься

ІК.Jl1ЮЧ..

до

м:іжнародн.і

віідносими.

залрожують

над.ію

на

те,

ПОТLМ< ЗМіН:ИS

КіТ1ро!О.

легшиrrь

щаІм ~.

з:; тоці. ло-

пе1ред

нами

столів

покуШ'!"уБаТИ

чаю

пахучо­

з

. :vщ.

мл ИІН'~ми..

-

І всюди

ще

в.ИJгад:кою.

того

rwяниkа­ КІВіrrи.

нІ

ООдаІРУІВ3В

ПОЛОВНИЛИІСЯ

НИКаМИ

вже

.НОВИМИ

учас­

діючі.

Ж~qрі .висоно оці.нило винонавсьну майстернІсть.

щедрістю.

<у"ІІСІСН.ИІНів

художн.ьої

са­

Роз1мальоооний

tРІзноно­

модіІЯл:ьносrJ..

МИІСЛе'ННЯ

льороІВий Лі.в.еlіь,

козан та

2~го ··і І -го цехів та )ОІІраІВ­

МОЖе

ВЗЯТИ

ГО­

д•івка

ІЦійним підходом. Уряди Соц.іалістичної Республіки В'єтІнам і На.р.одної Ре,слуб.тІі'ки На.мщучії

чали

при:йняли рішення вивес­ ти з На.м:і1учії уже в u.ьо­

уЗІВа,рОІМ

же

десять

ИІЕ>аЇІНу. щоб

.років

ти И .на:род nотіІВЩИІни.

тому

з

ще

і

ва.ренИІ!{а ми.

В•СЯЧИ­

«Катюша»

Гуде ЯJРМарОі<І"

годжено

в

врятува­

висту'ПІИІВ

ВИІІЦЬ

гумор .

та JI.a Н ТИ

Jq>ИІЛ ИС.Ь

фізичного в.и.н·ищення, за­ ХИJе>тити ІВі'д ЗQрОЙНОГО ІВІ11РУчан.ня ззо:вні. Перево­ tдитьс<я в СРВ ко.манду­ .вання в'Є'ТІНаМСЬІІШМИ ДО б~

ко.1еК­

ро•с.Lйськи.х

кол.е!К'тив.и

Не;рі·вництво·

На· фото:

Роз­

цеху

дІяльностІ усім

році . с е к,р ет.

·

ники

вал;и

до·вго

~раїни

вре·

Перед

входом у заво­

доуправління

рошкової

за воду

металургії

nрапори союзних

на.думаність

д<ОQру

по­

-

респуб.

лік, сині ДСТ «Аван. гард >>. біло. голубі - ДСТ

В(ЛПЮ,

« Труд >>. Недавно на пІд­ приємстві відбулася пер. ша робітнича спартакіада .

в~і:шипи .в.і;:rвести в'єтнамські пі;~,розділи від но·J:1до-ну з сусідні:УІ Таї­ ландом на 30 кі.l о метjрів на в.сьому його п,р отязі.

Вона

відкрилася сnор­

--

хвилина город

вручення

перем ожцям

ральної

Лабораторії мет.

рології .

Першими

лишатися

рі­

ними йшли майстри спор.

к:раїн

настільний тен іу

ту СРСР. жіноча команда

ху

суМJні•вів

у

;:ІJВЬх

З;Дійснити

намічене.

залроси :ш

.:;Jля

ВИІІ\ О Н аНЮІ"\1

н

Во·ни

ar л Я<:\.У

· за

ЦИХ

ЗаХОДіВ

усіх, хто виявляє ;цо иамnучійсwюї

інтерес nробле­

В ОСНОВі ПРИЙН'ЯТОГО рІ­ Ше:ННІЯ

лежить

-rу,рбота

l:нrretPec и на,род-у.

до

.N'Q 1. ЦЛМ.

цеху

аН'тивно В

ТИХ·ООКЄа!ЮЬНОму

·М~,У.

регіОНі

;:ІОб,рО•СУ•С і;J.С'ГВа

сІп.іr 1роб і"І:;шІu:т:в а .

А.

.

·

підприємства .

в

унраїнських

В'ручили

коман­

«Новая жизнь• -

вь1хода:

честь

70-річч я Великої Жовт­ не вої соціалістичної ре.

воліоції >> за спортивні ус. піхи. досягнуті

в

І 987

році.

А потім

почалося

за-

естафета , яна nроходила в десят ь етапів. Пере .

одержали

І

среда,

на

ди

спортсмеНІІ'"

Валер ій

1

ще

одна

На ри ·

Вінтор

хвилююча

орГан вР<>'ваРского городско­

вторНіИн,

соцз ма.г а н.ня

хоплююче

го комитета Комм.уннстИІЧесной партии УкраиньІ, городщюго и райоwного Советов народнЬІх деІІУ· таrов КИJЄВСКОЙ области . (На уЩ>а·И!КСКОМ ЯЗЬІКе). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газетр вЬІходІіІІ' с 17 аnреля 1937 года.

Дни

Право

Бригадир.

•оглядач ТАРС;

ко-

підняти прапор спартак! а .

шев і це~у М

БІРЮRОВ,

місьІ<ради

ло.к Б. С . Лисий тут же вру<rИв вимпеЛ Укрпрофради «'ПереможЦю

привітали самодіяльні

із ЦЛМ

Та

Голова

ків

нина В. І. Леніну.

СЛfРи•яти

азі аrrсьно-

П ере111ожцям и в

лективів .фізк уль тур и спортклубів Профел і ·

ничої опартакіади були покладеНІ вІнки до пам'ят·

гото•ві

в

в це .

представники лід­ розділ ів заводу. Учасни.

В Ра,:іянському Союз·! його п евн і ст ю nідтри мують І

- ·

N<.! 4.

корот<КІІ.й

j'"РВеіРРІЖенню

грають

кульової

стрс·к.

ІВ

N<.! 4.

а

представ .

дам хліб-сіль ІЩ вишива­ них рушниках На честь відкриття першої робіт ­

цро б.л е:ми

цех у.

в

з

в1ре гулювання

літичного

цьому

також

змаганнях

костюмах

по-

плавають

стрільби стал и ники ЦЛМ .

Дівчата

н а·:УJлучійсЬІ!{оrо

· цраnн е нн·я

краще

лум ' я >> , nереможці мину. лорічної спартакіади із

артисти

СРВ і НРН цро справжні

вес.

з ручного м'яча СН << ПО ­

цеху

•ми .

у

няному npoc! були спорт. смени цеху }{Q І . Най ­

Ні у кого не л ов~tнно за­ них

на.

в кож.

ному з п'яти виді в спор. ту , які ввійшли до про. грами · спартакіади. Пер . ше місце ло гандбол у зайняла команда цент.

тивним парадом . Нолону очолили прапороносці . за

пшмоегі

;ч>обиrrи,

с~м

адже

до

залишияось

мя.лn

часу .

· 12 зов­

С1'осуєть-

ЧИМ РАНІШЕ,

oN9 1;

·

сцеика

2.

Болдирєва.

fИМ і{РАЩЕ

.

ая це І ЖІWІ'Я•'

чиrrа•чІів «Но.вого ЯкІ одержували

цю газету лише у ' першо­ му пІп!рІччі 1988 року. Нц жа-ль. сьогоцні, за на­ ШИ'МИ даня•м.и. це зроби­ всІ .

л.ИJ не

ДІйаіо.

з~раз

ТІРИВЗ.Є

n ередn ла m ~~~ер Іюtди!Ни 1 .на настуnний, 89-й. р1к, к,рІм ЛЇ3

лІмІТОВf.ІНИХ жу,рна­ та «А/ргументов и

фаюов•• . Іх ви зможете офор<МІИJТи з 1. се:рrжя. АКТИВІНО ІВЗЯЛИІСЯ за . Ц10 •важлИІВу роботу на заво­ дах ІLЛастмас , алюмІнlє·

вщс будІвелІ:Іних конструн­

uІй. шино.рем<>'lmіо:му . ОсоблІИd!Q нас пораювало те, ЩО дуже СЩ)ЙОЗНО .1110СТаDИ:ЛИК:Я ;1.0 неІ НЗІ ре• . МЮІНІІ'!НО - 'І'рЗ:Іі'СПО\)ТН О М у ПІіІі1ПІІЖ"еМІС'І1Ві. У цій не~tе­ ЛоІtкІй арганІзацlІ уже пе­

реиvплати·ли 60 прн.мІ,рни­ ІК!в «Hoooro життя• та 17 сЦраSІДЬІ•.

-

ІнаІНШе

сrrавллться

до

Пеd)едІІLЛа'І'И у двох місь­ ких asroiiL.lfiiPИЄ!МC!I'ВaX .в.а!Н'Гажному та ооk:ажир­ сь.кому, в автобазІ М 2., ,радгоСІІІІ;юмбІнат1 сТеn-

лиЧJИий•. торІ'1ВUІІ .

ІВ Іх

уцрав.лінні рооnовсю-

джувачl ще не розпочали важливої кампанії.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН СТАРШИЯ БУХ.ГАЛТЕР

заляІКу­

uієї тези. СРВ і НРН, де­ •МОНІсrrруючи

по­

імені' 40-рfччя Жовтня

Південно­

в сю

ЯіКЯ·

ВС'І'ИІГ

Л ітківському риболовецькому колгоспу

Східної АзН. особлооо Та!ї.лан;:{. міфічною « в'єт· На<МС!Ьі1<0Ю залрОЗОЮ». Щоб показати

М.

що ПІРОТин­

камл учійс ького

І'УІJ!Ю~ання

цеху

хліб-сіль;

-

ФО<го

та

1990 Не

виступають

аматорів 'СЦенн цеху .NЬ

їх часrrwною. я•на залиша­ єть.с:я,_ nередається НРК Павніс тю в ' єт.на.мСЬІКі ча.с­ ти:н.и залиша ть Нампучію

в

юіубом.

учасники ху'nожиьоі само­

частівок

1-го

КНЯЗЬКА,

іЗ$1дуJОЧа

ВИі<ОН а­

у Галини Сесменюн, Рози Масяяі<нО.ї , Марії Гуца­ :шок. ВалЄJНтинн Хитрої . Доб.ре ПОЛІРацюва л и і

в.І!tзначенцй

. Е.

2-го цеху. У програ­ його 'КоЛоритний

росіІЙсьний

ви-

IlPOIIIIOBOIO ПремІЄю у СуМІ 250 карбОІВЗ.НЦЇВ.

А далІ - змагання са­ модіJЯ;JІьних а;рrистів. Зла­ ТИІВ \1і

без­

цуrг івнами

хІдного дня (поїзДJ<и до .м. Лені.нtJ1Рада та за ма.Р" щютом Наунас ВІль­ ІІіЮС) . Ноле.юrИІВ дитсадка

та.рячи.ми

ВСЯНОЮ

Нолен:тиви

нагороджеНі

nUІатними

пампушками

чr.юн•и'КО'М,

Н.СЮ .

лііІня

зустрі·

Чепурна nі'Ч

пир іЖІНа.ми,

від 01рма nол­ :Від заrроз,и

:ро•в.сльцюш.

гостей.

црИІгощає

.му рОЦі ПОЛОВИІНУ (50 тис сІЯч) особо:в.ого сRладу ·В'єтнамсмшх доброволЬ. ціІВ. Вони ПІРНІЙШЛИ май­ цю

ПІРИВ.і'РНО

не

хочу

з

передnлату періо­

ч~я

1'ля­

фаJН;Ту, що нове політичне

ру над старим Jюнфронта­

це

насоло­

·виробни:чнИ}(іІВ, ЯІКИХ на фаt\!)ИІЦі більшісrгь. Ос.танніІМ часом народи­ ,,<ИС:я· ·НО•В~ КОЛет'ИІВИ ХУ­ ДОЖНЬОЇ самодіяль·ностІ,

« РуссR'Ие посиделки:• ;І<М іJІ-ІJИІВ у Нра Ї.НСНІ\ И.Й Я'J> Ма­ рок. УкраїІЩІ, як відо· мо" не посrгупл:Ят.ьея ні

:ни.

піДт•вемження

їх

до

і

0111РаВЖ.Ню

Та;иИ\Й фестиваJІЬ вл е;р­ ше в:і\!t)увс:я в клубі, · о.с. !НіЛЬНИ ЙО'Му ІВИПОІJН'ИІВСЯ т.і.Jr.ьІки рік Але ·почат<;>к ооідчиrrь nп><>· rцравильно іІіибраіІШІЙ напрямон орга­ ІНіІзації дозвілля молодих.

гос­

.пjрИІгощали

цричнн

все хто

дики на Ід])уг.е nЩріччя uьoro року. Пооо ішайте

коленти.в,

,д;у .

<<:к.расньІ

.запрошJ"Вали го

УІР€~улювання

Tene,p

tдачСІІм

ма­

дgру.вали

ліснІ.

nоче.рк

ще

З

-rеатралtю,

за

тим.

ФіUІатова «Cfre. 3Кa про Федота-<:rrрел.ьца УДШ1ІОГО :моло,дца» с:В:tй ІВІJІасний

-мм емб:~ем.у ІВечора, а «ДобjрЬ! МОЛОДДЬІ» З КОjрО­ ()а•МИ., наповненими ласо­

lЦО

бЛИJ.ЗЬJЮСХі,дJНОГ.О КОНфЛіК­ ту та ірано-і;ра·ксокої вЩ·

одне

да.лІ

дев.ИІЦЬІ»

Зt!аходження

шляхіІВ

А

оІ\ОЗаК

хОС'Ь

ЯННІЙ ЩОЙНО На,р()ДJИІВСЯ, ЗУ\МЇВ знайти в теат:ралізов·аній ІВИІСrгаві Леоніда

колен:ти­

ві.дчJ"Валося

ЯJРМарОJ\,

Дра:м.атич.ний

де гостей зуелрічав усміх­ н е ний НQлобон , котро·го

иої щроблеми і становище

Персидсь:ній

фQлІЬІ\'ЛDр'Ні

Ов.яrrо.

црикла.д Женеви слрав·ить блаГОТІВО'J)Юі'Й SJJЛИB на роЗІВ •яза.ння намnучІИсьв

.ва.ні

lК·Qленти­

при ·ВІХоді у фойє клубу.

м~ові ·і с.табіл·ьності. Державні і політичні ді­ ячі ,різних країн Азії ви­ словили

оrл.я,д..,коІrn:Уірс

нови-tи

ВІРе'гу­

УJС.н:.тщд;н.юють

Перш

-

та

ІВ'И .

люван•ня інших регіО!Наль­ ІН.ИХ І!{ОНфЛі:Н:Ті:В, ЩО

<< На.тю­

нагад!аrrи

лись

три"

л.роrля­

садка

рік. Про П хід розnоаІДае

ша• . Вони вдало П()}(аза­ ли уіІq)І8.Ї!НОЬНі іВеЧОрНИЦІ

ПіРИ є.мсrгва, лр ИІОВ.Я·ч.е.ни.й .Х ІХ Всесоюзній nартійній •коофе{реінції. Змага-

Афганіста­

цроцесу· л~еговор1в щодо вав

;дит,ячого

свято

три­

на1Jа.льавк р&йС?ив:оrо вfд- · ·дtлеВИJІ аrеитства сСоюз­ друк• rа.пива ПавлІВна СОRОЛЬВАК:

вlдбу лося в клубІ фаQри­ .кИ ве:р:х,ньог.о дитячого '11РИRоmжу . . Тут nроходив :в.tв .ху:дожньої са·мо.діяль­ ност L цехів і .в:~ілlв пІд-

угод.и

·

:яокраве

роз­

що

ває nередпл.ата rазет 1 журналів ва иаступивй

сnОЛОБАЛОСЬ свято УСІМ

8 дусі

уасе

те,

пя'rнн.ца,

Броварська.

суббота .

друкарн.я

видовище

можцями її стали із цехів це ) .

N<.! 7

ЦЛМ

б і~уни ·

1

(третє місце). тобто

відбулися

лише

nерестановни сильніших

невеликі

серед

на правах головного бухгалтера.·

най­

Звертатися за

завод<;ь к и х

адресою:

село Літки, риб-

колгосп.

номанд.

:Щопра·вда, не обІйШло· ся і без На початку

непорозумІнь . першого ета.

лу двІчІ прозвучав

пост-

ріл із ' стартового пістоле­

Броварський домобудівний комбінат

.

оголошує набір на курси по підготовці ро­

бітників для подальшої роботи на комбінаті

та·. Це збило бігуна Із цеху Розбрелися після

за професі єю:

N<.! 16.

параду

і

не

взяли

участі

машиніст мостового крана,

в забігу nредставники за ­ водоуправління . Для по . трібної · кільності ІО

Тим, хто навЧатиметься, під час •теоретич­ ного

Очевидно.

що

ДєЕ;В

боту

спорторг

заводоуправління

ВІн почав повідомляти майбутніх учасників за,­

п ідтвердила, спра ви

до свята. ще раз

що

залежить

уооіх від

ке.

рівнина. його ставлення до спорту . І не випадко.

ва пер!=мога команд ЦЛМ : на дес ятому

етаnі

др у­

виплачуватиметься

стипендія

карбованці . При вступі - на ро­

гарантуються

. пільгова прописка, гур~

Запрош уються д~вчат.а віком від 18 до 25 років, чоловіки віком від 20 . до 25 років . Звертатися у відділ кадрів домобудівного .

поста ·

вився до своїх обов'язків .

бігу за годину Ця спартакіада

103

тожиток.

СергІй

несерйозно

навчання

в розмірі

чол овІк до силаду кома.н. ди їм не вистачило трьох.

.

комбінату або в навчальний комбінат ДБК Ух ати автобусом .N'2 2.

~----------------------------~~··

І

Педаг<;>rічний колектив. адмІнІстраці.я Плос.нІвськоІ І

середньоі школи висловлюють щире ствчуття вчителю музнкн Ляшенку Вінтору Пилипови ч у з nриводу тяжноІ втрати

-

смерті

матерІ.

гим на фінІші був її на. чальнии В. В. Зубець.

(п е рше міс ­

(друге),

цеху

Т. ЧЕБРОВА.

Ред~ктор А. ВОЛОШИНЕНКq;

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м..Бровари, вул. Київська, 154. Телефони: редантора - 4·03-76; застуnнина редактора, віддІлу .nартІйного життя, · аідnовідапьного секретаря 4-04-61; відділу сільr.ьного госnодарства 4-23-26; відділу nромисловостІ І соціальних nитаНІо ,f.02-92; вІддіпу пнстІв І масової роботи 4·04-81; коресnондента мІсцевогС)_ радіомовлення - 5-13-llt. Кнївськоrо обл.аоного уnравління У справах видавництв , rюл Іrраф!J І книжк:ової -ropriвnl. Лцреса друкарн·і : киrвсьНІа об.'N\сть , м . Бровари . вул . Київська_. 154. ·

дРУ'К

Індекс

друкований

15804

61285.

офсетний,

Обсяг

аркуш .

Тираж

nри!"Ірникк.

ЗамоІ;ІЛеиня

М

3624.

#86 1988