Page 1

1 ЧЕРВНЯ -

ііРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄЛНАНТЕСІ'

МІЖНАРОДНИИ ·' дЕНЬ

ЗАХИСТУ ДІТЕП

ом

88 (4811)

П'ЯТНИЦЯ

1 ЧЕРВНЯ р.

1979 2

Ц1ва

коп.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ. МІСЬКОІ І РАПОННО! РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКQI ОБЛАСТІ 5

КПИ ЧУТЬ ПІОНЕРСЬНІ СУРМИ 1979 рів - рІк особливий. Ге­ иериьна Асамблея ООН проголо­ СИJ1а його Мlжнародннм роком дитини. Генеральний сеlфеТ:tD ПК КПРС, Голова Президії Верхов­

чів. кормових І зериових 'RУ.'1ЬТ:vt). Нинішвього ' .літа у райоНі пра­ цюваrнме 25 таборів праці і В;11-

иої Ради СРСР

фІльні табори піОНЄРСЬRОГО та ком­

починку, БІльше ЗО таборів на ба­

зІ груп

Л. І. Брежнєв у

спортивний,

. ємств

доведеться

продовжувати справу своІх жнття

иа земщ

бат"­

-

JIOCтара'тн~я, щоб дітн всіх наро­ дів н@ знали воєн, щоб YHJ{X бу­ ло спокійне І радІсне днтннство,.. рроварський район актнвио ВКЛЮЧИВСR

..У

проведеиня

Так, уЛІтках

не

санаТОРНОІО

' Незавжди

~PYДOBOЇ

1;

слави,

.профорllитацlї,

заJJН, бойо­

Питання

pl.~

'

відпочинку

раДГ(1СП

надав

ее.ЛИкУ

допомогу

но

-- - -------

останнього

НІ.

звучав

для

нів.

Адже

'rЬСЯ

зі

ШКОЛОЮ.

з

друзя­

діючого законодавства.

вонн

худоби

з

родиої

тивн

освіти,

шкіл,

Что

повернть сейчас. звоиок прозвеннт кр

1JJT<Y ''''I~.

колек­

КОМСОМО ,lУ

..-------_.-----

клена

-

На Шf; О·ТТЬНОМ дворе красный лист упадет в сентябре.

школи

при­

приємств.

ДI1РР.КТОР шно,тти В Писаренко

учителів I1lв

Із

ня

тут

почались

перего­

І.

Бреж­

J:lелегацією

УНР.

ОЧОJIЮВ(і-НОЮ ·

товаРИЦlем

Я, . I<~дapoM~

Переговори

від

імені

Ф всіх

поздоровив уч­ а;;н;нченням

на-

вча,lЬНОГО

року.

школярам

успішно

ти

екзамени

щасливу ну

в

та

трудову

усіх

n'РОХОДЯТі>У .тепліЙ друж­

видатнів

ності поглядів З усіх об­ говорюваних питаннях.

* році * *в

нів;

Співройітннцт-во енергетикіВ

близькс>

щи.'JИ

якоl

5е­

ЛеНінграда і підмоскевно­ го м:ста ПоДольська.

СРСР з

чих

високою якістю ВИКОНУЮТЬ ЗЮrl0В,1ення СФ РІО j Д,1Я іншої великої спільної

мІльйона уч­

югославським виготовлене

наЛів

СРСР

трьох

5аних з участю Pa.1}-іН("Ь · кого Союзу. Проектуєrь('я спаРУJтУЄТЬСЯ великих

них o~ЇЄI\Т;B.

ще

ді­

шнолярів.

ТИСЯЧ

26

• ..•. *

ТІльни

на

1

допомогу

дітям держава витрачає 2.6

госпників.

3 1 ве.ресня 1978 року введено безплатне забез­ печення підручникаlllИ уч­ нів перших н.'!асів загаль­ ноосвітніх шкіл . У нтю­

му НdвчальноМУ році цей

як

Д.1 Я

60

книги тисяч

ді­

видав­ на

рін

близько

назв

загадь­

ним тиражем майже 500 м;дьй о н l в прrПI1рflЮіів .

в

жують на станu;ях, з6удо-

сять

.

селищах.

випускають

дитячі

нашої країни. З техн",ною

і

носмонавтlв.

1 . профСПlJI()кпра­

матерям що рону

було

мільйона

спец!а;:ьно

Більш

ництв

ко Іlегам

СФРЮ збудовано ДР.і'Ять потужних електроrвнціЙ . МаЙте третину електро енергії, що виробляється тепер 8 Югославії. одер·

дачних

тей .

.уста ткуван ня. на за .. uдах

.:tопомогою

дня

* * *

-

монтувати

9,З

і '

пЗJiацахкультури

кімнат

країни

У Радян~ьному Союзі видається 69 газет і жур­

ТЕЦ .. «Носто· СеРбії. Радянські спеЦіаЛісти допомагають будови лац» у

При

літнів протягом цього лІ­ та відпочивають у пІонер­ ських і шкІльних табо­ рах. на екскурсійно-ту­ ристських базах , у дитя­

З'івер­

машинобу Д і вники

Ш;щриємства

.

мільярда нарбованців. До цього с.'!ід · додати 520 нарбованців з п'ять мільйонів, У тому мільйонів соціаль­ числі два мІльйони до­ союзних фОНДіВ шкільного віку. Бідьш як ного забезпечення І соці­ 20 мільйонів дітей і під­ ального страхування ' кол­

устаткування '

ХОР5атії.

понад

тей ; сезонними дитячими Закладами обслужено

теплоелектроuе~тра­

в

діє

дl~

4200

У школа:х' 'Іtрупах

подовженого

деться

!«раїнІ

загаль- цюють більш ЯН

шнодах

44,7

вчилось

(TAPCl

лі, , будіВНИЦТВО

* • •

у

нлубах

1978

у

ноосвітніх

e~~~~~~~~e~~~~~~~!

Поставки

призначений

державног.о пілО.'1'ів

бюджету на освіту.

ній а.тмосфері, при повно­ му в~аем&}іG8-j'мtннtі єд­

для

нраїнп. тям.

палаців І 6удиннів піонерів,. БІльш як 900 станцій І' 1200 І)лубі~ юних технікІв. близько 600 ~rанцlй юних ~a.'1'ypa.; міJ.!ьярдіз нарбова"ЦіВ близько 60 процентів лістіS, 500 ' клубtвюних

з ·; паРТіЙНО -УРЯ-ДО­

.ою

асигнування

на навчання в шнолах 1 обслуговування дітей у дитячих будинках. яслах­ садках, піонерських та!50рах і занладах по поза­ шкільній роботі з дітьми становдять близько 15

трав­

партійно-урядової де,;егац1ї СРСР на чолі

з' товаришем Л.

ДЕРЖАВИ

В ЦИФРАХ І ФАКТАХ

BOP1f

нєвим

Видавництво

ПРО ПІДРОСТАЮЧЕ ПОhОЛІННЛ

.

у рік БО-річчя Великого Жовтня вийшли перші тоМИ 50-ТО1\1НОЇ «Бібліоте!іН

' світової

літератYrJИ

дітей,>,

видання

ведено

вперше.

Ножен який

якої

пошириться

на

фільм.

на

другі і треТі нласи. По­ стійно підтримується мІні­ мальний рівень цін на одяг. взуття, меблі , вело­ сипеди та інші товари для дітей. Принцип «Все най­ краще дітям. дістаи своє втілення в постанові

иН НПРС і Ради Мініст­ рів СРСР «Про заходи по збільшенню виробництва товарів для дітей. підви, щенню їх якості І поліп; шенню

торгівлі

варами..

п'ятий

БИХС;ДІІТЬ

Д,1Я про­

порядок

стопаді

цими

то.

прийнятій У ЛИ,

минулого

року.

(РАТАУ).

екрани

де ·

ене;JГ~ТИЧ·

ПЕРЕД ВИХОДОМ В МОРЕ

(ТАРС).

.. _-..~---------

ЙШЛИ разділити батьни. Випускникам ще не В\ місцевих під­ риться . що цей дзвонИ!.. . керівники Трудно

педагогічні

міськком

зобов'язані п"иnілиrи велику ува гу органІзації чіткої роботи табо­ рІв праці та відпочинку, робогі opraHiB учнівського самоврядувгн­ ни. ВИХ(lєанню в учнів !нтере.СУ до знань та розвитку їх пізнавальної активностІ.

чудn·

кої середньої

вастаннє:

радгоспу

3

Міський та районннй відділи на­

ш!/яху,

них

уч­

« ГоголівськиЙ».

ЦІ урочисті хвилини з випускниками Калитянt~

для

в

над МО,'Іод,няком

вІ~дlлка.М

ми. Попереду у них - ви· пускнї ' f'кзамени, вІдпов!­ дa.'IЬHH~ вибір життєвоrn

лунає

працюватимуть

шефствуватимуть

И без нас с ветки

він

прошаю­

збори. по· Леиlнград~, спортив·

3 третього червня у рибалок КО.lГОСПУ розпо­ ЧlІнаf;ТЬСЯ путина, Вона була перервана на два мі ­ сяці на час нересту риби,

В ці дні 12 .ланок ри­ балок готуються виїхати до Київського моря. До

обрати

расименко привітав учнів закінченням навчально­ го року. з а прошував усіх на виробництва радгоспу 3 напутніми СЛО6аМИ дО де('ятикдасникіВ звер

Протягом

ті,

стежи·

нулася

ВНН!іі ВI;І .10ВНТИ 130 цент­ нерів свіжої риби.

Дзвінок У самостійне життя

ДЄСЯТИК'1асни­

вони

. Трубіжб":t.

ПІКЛУВАННЛ РАДЛНСЬКОІ

ДержавнІ

ЗО

Тарасової;

НАРОДЖЕНІ ДЛЯ ЩАСТЯ

ві-

(ТАРС).

БУДАПЕШТ.

Л.

(Фотох.роніка ТАРС':'" РАТАУ)

,;-.

переговори

ШJiО·ТТУ

нівськнх виробничих бригадах, . а в Гоголlвській восьмирічній -

----- ------

ДЗВОНl!­

По-особливому

до

шко.'!1

rО(,Лf11!аJ'l~Т­

в УСІХ школах нашого міста і району I1fJОЙШЛО свято

ПРОХ();І;ЯТЬ

Особливий контроль здійснюва­ ТНlllеться І за дітьми, схнльнимн до правопорушень. у . Зазимс.ькiit

вам у вирощуваннІ і збнранні ОВО"' -

тількп

кий~ зобов'язалося не пізніше як за д~иь до закінчення змІни в таборі провестн оплату працІ згід­

lIНЙ обладнаний будннок. Добр<? був оргаиізований відпочииок ді· тей у Бобрику. Днмерпl. П.Тlоско, му. ШкІ.'1ьнl внроБИН'Іі брнгади на­ да.ЛН

МінІстрів Укра­

НІ свита чекають учнІв 3аво­ рицької . середньої ШКОЛИ.' А ке­ рівнИJIТВО' радгоспу .Завориць­

природою прнЩ'еплює дітям любов до рідної зеМ.лі. до х.ТJіборобської професії. Учням Русанівської середньоУ ткми для табору праці

1

не

їздка

раnгоспу

спl ,lкуваиня

дружнім

художнина

«ПJIанат».

РаДЯНСЬКО-УГОРСЬКі

рннницьку ферму господарства, на

велнку допомогу в заготівлі сlна­ жу. Жили ВОНИ в наметовому міс­ течку на запашних луках. Отака безпосєредність

востаиова ЦК КQмпартlї

1'ракт.орнИЙ парк. на п'ятидеНИІ вІйськовІ

"Літківський~,

ріДIJОМУ

. офіційним

зитом.

ніють,з~lcтовно відпочнвають. Цікаві походи, екскурсії на тва­

ВИС()КnJrIl ·ТТ n -

(,Красн.r'іВСЬКИЙ», Імені Мічуріна, іменІ Докучаєва, «Зори» вийдуть трудовІ бриrади старшокласннкlв мІста І району, щоб отримати справжній трудовий гарт. У мину лому ропІ добре подба.тІП про організований вIДПОЧИН(1К ді­ тей багато Іосподарств району. ШколярІ ТребухІвської середньої школи надали

з

трудового гаРІУ, а ·. іі ФІЗІІЧНО мlц­

рlйного гарячого харчуванни дlуей,

радгоспів

. та

діти

оргаНізації зміСТIJВНОГО дозвідля. А трохн згодом, після закін­ чеиня перевІдних екзаменів. иа

поля

умов ~JJЯ

починку учнівської inолоді в УРСР •. . У таборах. праці lвlдпочJЦlКУ

ня, привlrно вІдчинЯТЬ дверІ шкільні піонерські табори. Успіш­ питання

по­

0зДоровлення y'DI1BCЬ­

Україии 1 Радн

тиси ці табори, ~mйrНOAна 8ИХОВ-

внрішеиl

питаиня

ЇИСЬRОї. РСР "Про дальше поліп­ шення робоrи таборів праul І вІд­

з

радгоспами. де будуть . розміщува­

но

ц~

працІ і · вІДПОЧ:ИИRУ иаціJПOЮ~. 110станова ЦК КПРС .Про aa~aДН~I) дliЛЬШОМУ'/lІоmmuенню оргаи13а· пlї вІдпочинку ' ІЖl0-нерів 1 шкоп­

верських таборів, табо~lв. праці І

на робота. ' . Тільки У мlсrlбуде оздоровлено З510 дІтей. Уже c€OronHl, l' ч!,!рв­

Плакат

партії. Президії ' УНР і Р?ди Міністрів " УНР . при­ була . ЗО травня в . Угор­ ську Народну РеспуБЛіКу

в

кої MO.;JOAl-справа державна. На

Ще на початку квІти у кожнІй

договорн

на за,прошення Централь­ ного . Номітету УІОРСЬКОї соціалістичної робітничої

сані­

примІщення,

створения, сприятnввнх

.

укладено

відповІдають

зації., ВирІшити

школІ мІста~vjtи YKOМ1rJ[~TOl'''~1 штати працlвиихlв . ШКIЛЬRRХ 010відпочинку,

Президії Верховної Ради СРСР Л . І. Брежнєвим

транс­

ваииі базовІ . підприємства.

кабіиети

комБІнат.

виділявся

. иормам

тарним

учиl, одержують гарrn"обір. Перший випуск зро­ БЩJ мlжщкlльний навчаЛ~Н,о-виробaпjчий

не

діте:іі,

яких жнтимуть школярІ. Вони не маютьсаиlтарlіНХ паспортів через відсутність гарячої води, каналі.

Бlльшtс'J'Ь шкІл мІста і району

вої.

систематично

рОботу,

типу.

мають спортивнІ . І актовІ кІмнати-му~еї В. І. Леніна.,

господарство

харчування

Радянська партійноурядова делегація на чолі з Генеральним секрета­ рем ЦН НПРС, Головою

порт для підвезення школярів на

всесоюз­

. них нат

шдпри-

слід подбати про етворенни

організувало

. рейду по дитячих до шкільзакладах. У . багатьох дитячих caдo!S.x дІють санаторнl групи, у наш'ОМУ ,містІ пращоє школа-інтер­ НОІО

базовнх

недоліки минулого року, які були допущенІ' в радгоспі «Літкlвсь­ кий .. , Ііа Троєщинському ' вІдділку радгоспу Імені К!JЮЕа та іишl'Х.

краЩИl\l

І ща~ЛJlвішнм.А иаш обов'язок

буде O~lJ('1'f1B­

иалежнИх умов для праці і відпо­ ЧННh'У ·дітеЙ. Не можна повторит,.

ків І матерІв. Воии, я впевнений, зроБЛЯТJ>

в яких

Керівникам '

-

адже діти

два про­

лено більше дев'ити тисич дІтей.

ливlсть проведення Міжнародного року дитнни: «Це дуже добре, це наше майбутнє, їм

дия,

СОМОЛЬСЬRОГО аRТИВУ та військово­

виступі по телебаченню в пе.рmпЙ день' иового року вlдзиачав важ·

правильне рішения,

подовженого

Прийуття радя~ськоr паРТіЙНО-УРЯДО-ВОї делегації в Будапешт

побажав СН.'1ас­

життя.

Голова селищної Ради В . С. Тавлуй побажав де­ сятикласникам бути ак­

тивними будІвниками ко­

муністичного суспільства rолова батькІвського комітету. заступник ди ­ ректора радгоспу-комбіна­ ту- ~НадитilнсьКиЙ. імені .'5О-Рlччя СРСР М . Ф. ~~-

з

перша

нинішніх

вчителью!

випускникіё

Н. М . Захарченко. Десятикласниці Таня Софінська. Ната,lЯ Рудь від імені всіх. хто Іде 5 самостіІЇне життя. подя · кували вчителям за їх неВіОМ\іУ працю . за BCtхороше.

що

дали

вони

роки ' навчаНf-IЯ Н. ШИЛО.

за

червня

ми

по­

КОЛГОСПНИКІІ сповнені рішимості успішно спра· витися

3

даведеним

зав ­

данням. Зауважу. що ми успішно виконали і ., зав­ дання

року .

першого

І

ловлІ

все · готове

сейнери,

риби.

-

букtирні

сі­

ка,

терн.

Добре підготува ,1ИСЯ до рoQоти рибалки ланок Пав­

.1а і

Івановича

Гордія

Білошвеця

Федос1йовича

Негоди.

В_ САВЧЕНКО,

163

старший бухгалтер риб­

реаJjїЗуваВI1!И

суворою

пут,Ини

для

кв!,рталу

центні:рів риби . А зима цьоtо . РOl<У була надзви- ' чайно

ятливою

неспри·

колгоспу іменІ 40·Рі'lЧJI

· Жовтня .

С. Літня.


~ стор.

~

І червня

1979

року

НОВІ!

ЖИТТ"

ЗА АКТИВНУ ЖИТТЄВУ ПОЗИЦІЮ .як ми повlДОМ.ІІJlmI,

цього

тижня

ня, радгоспу імені Юрова, управлін­ ня тресту «Броварисільбуд., заводу

відбулася райоииа методична коифе­ ренцlя пропагаидистів ~ШJIЯХR і ме­ тоди-формуваиия активної життєвої позиції особи в процесі полІтичного навчання». Пропоиуємо вашій увазІ витяги з доповіді і окремих виступів.

пластмас.

Заслуговують

похвального

пропагандисти економічних шніл за­ воду порошнової металургії, яких тут

25.

Високою соціальною

активністю

доповідІ В. П. РЕБРОВА, зав.

каБІнетом

КомпартlI

.

Що таке активна життєва позиція?

полlтосвlтн міськкому

відзначаються слухачі

групи,

якою

Це глибоно усвідомлена сукупність lПоглядlв, дій, ВЧИН1Ків, яка, маючи ЧіТКу класову спрямованість, являє

нерує В. І. Гребеножно. Це член зав: кому Б. П. Шевченко, один з кр~щих профгрупоргІв В. П. Бол1цок, вете­

,собою

ран війни, наставник

сплав громадянського, громад-

ського і морального обов'язків. Вона забезпечується правами і свободами, закріплеяими

в

Конституції

СРСР.

молоді

Д. К

Брильов, Є. Л. Гірчиця, яний протя­ гом. навчального року подав 4 раціо­ наmзаторські пропозиції

з економіч­

В основі активної життєвої позиції лежить комуністична ідейніСть, науко-

ним ефектом 15 тисяч карбованЦіВ. У цілому ж ефект від впровадження

вий, гляд.

рацпропозицій слухачів школи дає 20 тисяч карбованців.

марксистсько-ленінсь.ниЙ

ПРО1'ягом року

в

навчального

1978-1979

цьому

світо-

напрямку

працював

численний загін пропагандистів, які вели понад тисячу семінаріВ, шкІл, ГYP~KiB.' де здобувало політико-еко-

у

трудящих

ко,мун!стичнorо

став­

лення до працІ, формуванню у !!их марксистсько - ленінського сві1'ОГЛЯ­ ду. Але подекуди цього не усвідомлю­

НО,М!ЧН.l знання більше 30 тисяч ко- ють як слід.

3апущено

чального

із

року

ми

слухачами

вивчали

Л.

І.

ВИД

легко.

ської

«Мала

«Відродженнп·).

економічне

м:> НlCТlB, комсо~ольЦів, безпар:-іЙних. навчання робітників раДГОQПУ «Кра. Добр~ .ВИКОНJвалн почесну lДеоло- силі.ВСЬКИЙ», імені Мічуріна, .,3аво­ ГІЧНУ. МІСІЮ А. Ф. Онисько, В. М. рицький», «3аплавниЙ». Незадовіль­

перш

за

все,

імені

60-РІЧЧЯ

ному комбінаті

У цих показано

перечитав їх, визначив, на що саме слід звернути увагу працівників ремонт-

зв'язку з розширенням вироБНИЦ'rва гостро стої,ь питання добору і розста­ новки кадрІв. КрІм того, ми зараз освоюємо новий

ності в масах.

У

з КиУвсь-

«Заплав­

шиноремонтно­

групи- народного контролю А. П. Ве- .ного об'єднання. Не випадково тут ремійчук. Активною на заняттях бу- с~абка трудова і гремадська актив­

Н. В. Дави- НlCTЬ молодІ.

ДЮК. ' Подібних прикладів багато.

Пропагандистам міста і району неПоміт- обхІдно ПОСИЛИТИ діловитІсть І кон­

ІНИХ успіхів добилися пропагандисти кретнlсть ідеологічної роботи. Це ви­ Київської птахофабрики, заводу не- мога постанови ЦК НПРС по ідеоло­ стандартного комунального обладнан- гlї - програми дій на майбутнє.

ВИКОНУЮЧИ рІшення листопа­ дового (1978 р,) Пленуму ЦК КПРС і постанови ЦК КПРС .Про дальше

пол.tпшення

ідеологічної,

'10лlтико-виховної роботи», пропа­ гандисти Броварщини докладають всіх зусиль, щоб глибше донести ДО свідомостІ слухачів історичний досвід НПРС, документи ХХУ з'їз­ ду партії, виробити в них активну життєву позицІю. втілити знання слухачів у ноВі трудовІ звершен­ ня.

Виходячи з цього, районна мето­ дична конференціЯ рекомендує:

1.

Пропагандистам міста і райо­

ну забезпечити вивчення марксист­

сько-лє.ніНсько'(

теорlУ в

тІсному

зв'язку з практикою як неоБХіДНУ умову розвитку в слухачІв ініціа­ тиви І творчостІ, вироблення у них

готовності, вол! комунІзм.

!

вмІння будувати

З цією метою

широко

використовувати перевІренІ форми зв'язку теорії з практнкою:

~ мІсцевий аналІтичний

мате­

ріал про роботу підприємств,

рад­

госпів, про хід виконання соцІалі­ стичних зобов'язань; ~

практичні

завдання

слуха­

чам;

~ практичнІ завдання на робо-

чому мІсці;

~ екскурсі! ~a передовІ пІд­ приємства, ВДНГ УРСР, в llауко­ во- дослідні центри;

свідом,

колегами

але й

21.0-

вихов};ютft

у них комуністичну ідей­ ність, вірність справі

ра.IНСЬКОГО

партії,

_ науково-доІНСТИТУГУ роз-

ГQTOBHicть зав­ жди бути на найважчих

вирішальних ділянках.

веЛИКО1 рогатої

Хороши'М

прикладом

худоби в мину:,ому нав-

для всього колективу ін.

чальному РОЦІ велике значення надавалося поєднан~ю теоретичного

ституту і особливо дл!! молоді є робота П1Раців­ ників лабораторії по ви

матерІалу з ЖИТ'l'ЯМ'j З метою вироблення у слухачів ._активної життєвої

рощуванню й опінці пле· мінних биків молочннх порід. Тут трудиться 12

ПОЗИЦ1І

науковців,

..

використовув~-

ду.

з

яких

5 -

ленщ до праЦІ. Тож не дивно,

Молоді інституту е на кого рівнятися. ие, в першу чергу, завідуючий

керівникІв

власності член го заводу, виробничого деревообр06-

ла і депутат сІльради

лодшими

гурт-

лося багато приклаДІВ комсомольці. СтаршІ KO~ с.,авних революційних, леги багато допомага­ бойових і трудових тра- ють молодим і служать дицій радянського наро- для .них зразк~м у став ..

Ю. Я. Лузан. дняО народження В .. І. Ленlна.,.., _.. --

соцlалlстично!

у

ку «КОНСТИТ,УЦІ.я розвиСОЦІаЛІЗМУ» Ук-

меН1ННЯ

Слухачі в основному спецІалІсти днак. у мережі комсомольсько! господарства ~ розглядають теоре-· полlтосВlТИ трапляються ще фанти ти;:ний матеріал неодмікно у ВЗ86МО- ПРОt!едення зан~т.ь на ни~ькому'~ ріВ­ ЗВ язку з практикою, із завданнями Нl, в стилІ ПОЛlТlнформаЦ1Й. Це' сто.

ням

навчання

дlвча.т

вед~ння та шту~ного осі-

комсомольські

«ЖердіВС:ЬКИЙ",

І

сл1дного

шив~ верхнього ч.оловlчого. одягу ста-

пропозиціІ щодо радгоспІв

п~оц~сі

HY:<JfO

ревообробного номбінату, І. П. І:Іабо­

контролю за збережен- НИЙ», «БОбрицький»,

.

юнаюв

вважати семІнар, яним керує голов- зав~ання. до РО-РіЧЧЯ .1'ІКСМ УкраІни, ний економіст радгоспу «Требухів- а n ЯТИРІЧКУ ~ до 110-! річниці з

І!юліпшення

11 я.

(Із виступу І. П. НАБОКИ, пропагандиста мережІ комсомольської політосвІти)

Центром організаціІ важливих ли ВІДО!VIИМИ в УСlЙ облаСТІ своєю інісправ, починань можна по праву І цlативою ВИ,конати чотирирічне

вносила конкретні

іСТОРИЧНО­ Приклади: життя краї­

Продовжуючи славні традиції

ка ~. УкрНДІ розведення велико~ ро­

1\олективу. Неодноразово, наПРИ1\лад, сується пропагаНДИС1'ів -

теоретичних

складних

великі і малі справи ко- і розум слухачів ПРИ1\ла­ муністів, комсомольців. ди З легендарного лІтопи­ Яокраво розкрито зна- ,су оборони Ленінграда, чення -Ідеологічної діяль- r серед учасників я~ої був

спективний план виконання постано- доручення. Слухачі одного з гуртків ви ЦК КПРС про завдання партійно- І райnобуткомбін~ту ~ члени комсо­ го навчання. Партбюро нонтролює І' МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНО! бригади по по-

КПРС

НЯ:

з сучасного ни, світу У зіставленнІ з минулим стають бlльщ впливовими. Особливо ді· ЙОВ0 впливають на чуття

стійно перебуває в центрі уваги ко- УСі слухачі гуртка І. П. Набоки доб­

ський» член

Програмни!l:

книгах широко питань. ЩОб не просто велич подвигу констатувати факт, а пе­

труднощі.

Політична І економічна освіта по- КОl птахофабрики та багато Інших.

хід і якість занять.

дування.

подарства, на піднятті цlлини. Багатющий досвід по-ленінськи, Справа втому, що певнІ роботи з новаторським IПроблеми росту вІдчуває творчо, через нині наш колектив. У підходом показано долали

В.ІДзнач.аються на цІй ниві ідеологіч­ н1 праЦІВНИКИ Г. Н. Войницький З де­

:муністів ДОКу. Тут розроблено пер- ре працюють, мають

нам

на будовах періоду від- совую ПРИЙОМ родження народного гос- го порІвняння.

но-механічного заводу. Це, зокрема, сторінки ПРО те, як радянські лю­

.

ra::Ol худоби, І. І. Хлюпка

людей

реконати слухачів у пра­ вильності суджень, засто­

маш»), Н. Д. Бондар (райвузол зВ 'яз- активн.Ість у слухачІв .пропагандисти ІІ\У), В. Н. Карнатова (фабрика верх- І м~реЖl комсомольської політоСВіТи.

(ПМК-5) та іншІ.

У теореТИЧНО~іУ семіна­

рІ, ЯІШМ 51 крnую, навча­ ються спеціалІсти заводу торговельного машинобу­

радянського народу у Велик ій Вітчизняній війнІ,

Радянсько! Украr.ни), В. І. Линник І' П. Я. Дюков, В. Б. Юрченко (<<Торг: ПІДвищують трудову І громадсьну

нього дитячого трикотажу), -В. Н.' Проскvрко (змІшторг) Ф Ф крас-,' на (СШ М 1), Б. О. 'Моіуз (деревообробний комбінат), В. Г. ОХРіменко.

не­

«Цілини».

сам

(')па~lН, . С. й. Гo~.~apYK (завод. по-І но ведуть цю справу на заводобудів­

рошковоУ метаЛУРГll

дається

Допомагають приклади з курс «Нонституція резбіографіЙ героїв ",Малої винутого соціалі з МУ.: зеМЛі!>, «Відродження», передбачає І з'ясу в а н-

премії.

я,

керівника шкоnи середньої ланки)

башто­

нині ідеоло-

перенонувати

Готуючись до занять по меМУі!рах Л. І. Брежнє­ ва,

Це

Тому

П. Я. ДЮКОВА,

гічні праЦівники надають великого значення мо, ральному боку справи. І

товариша

Брежнєва

-

продукції

вий кран.

разом

поглиблено

книги

земля».

ДИ

скла-

ЕКОНОМічна освіта сприяє вихованню

Протягом минулого нав­

«Цілина», які СЮJ,адають цикл, удостоєний Ленін­

України)

(Із виступу

(Із виступу В. В. ЛІСНЕВСЬКОГО, пропагандиста поліТШКОJIII середньої ланки)

слова

ФОРМУВАТИ КОМУНІСТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД (3

ПІДРУЧНИКИ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ На прикладах історіІ

Одним з кращих бійців ідео­ логічного фронту у радгоспі ~П лосківський» зарекоменду­ вав себе пропагандист М. С. Бузник.

J1

минулому

ному році всі

ук да,

H~X

навчаль­

слухачів доб­

М.

Майборо­

канди~ат

М.

PKnHOM~­

наук Є. М. Камар­

дІН. старші робітники

На фото: пропагандист М. С. БJ13НИк. Фото М. Семниога.

наук Я. А. Голота і В. С. Дюденко. Вони не лише дідяться зі своїми мо-

що

кожен

колективу

член

-

ак.

тивіст громадського жит· тя, постійно дбає про підвищення ідейно-полі. тичного рівня. Саме та .. ка обстановка j СПРИRе розвитку соці ал'істичного змагання, зміцненню трудової дисципліни, вн. хованню в - молопі кра· щих рис будівника ко. муністичного суспіЛЬСТ1

.лабораторією каl!ДИilат сі.1ьськогосподарських на­

ре засвоїли матеріал.

16

цього

наукові спів­ канди дат и

ва.

РЕКОМЕНДАцlІ МЕТОДИЧНО} РАЙОННО' КОНФЕРЕнцlJ ПРОПАГАНДИСТІВ _ широко застосовувати техн!чнІ засоби пропаганди, наочнІ посібники та інші форми 1 методи пропагандистської роботи. 2. На

заняттях

марксистсько

-

по

вивченню

ленІнської

теор!І,

еКОНОМіЧНОЇ полІтики парті! смlли-

віше впроваджувати активні форми навчання: спІвбесІди, написання й обговорення рефераТіВ, навчальні завдання, всемірно сприяти

розвитку у

слухачІв

І

'

ініціативи і ій

І

творчост, навик,в самост но боти над першоджерелами,

роне-

примиренного ставлення до будьяких проявів. безгосподарностІ в робот!, до пережиткІв минулого в

свідомості і поведінцІ людей. 3. Виховуючи У слухачІв колекгивізм і товариську взаємодопомо-

гу, високу трудову і громадську активність в процесі навчання,

пол!тичного, трудового і морального виховання слухачів.

4.

Формування

марксистсько-

ленінського світогляду

щих, виховання

у

трудя-

активної

життє-

вої пОЗИЦії необхІдно тІсно поєдну-

вати із залученням Іх до участі

в громадському житті колективу, здійснювати взаємозв'язок їх навчання в системі політосвіти з іншими формами пропагандистської

роботи:

лекЦіІ,

політінформації,

агітаційно - масова робота совими засобами партійної

1

мапро-

паганди: преса, радіо, телебачення. Будувати свою роботу у відповідності з комплеКСНR.\і перспективним планом

ідеологічної

роботи

в. Пропагандиетам міста І райану ширше розгорнути рух .,Пропа. гандист п'ятирІчцІ ефективності І якості» з метою удосконален-

ня форм І методів роботи з слуха-

ч:ами,

виховання

життєвої позиціІ.

у них активно!

Кожному пропагандисту скласти особистий творчий план, а якому передбачити заходи по:

~ підвищенню ідеЙно-теоретич·

ного рІвня і методичної ності пропагандиста;

майстер-

~ застосуванню ефективних М8-

тодів проведення занять; - підвищенню трудовоl 1 громаДСЬКО-ПОЛіТИЧНОЇ активності слу-

партійної організації. 5. При комплектуванні шкІл І сеМінаріВ, а також в проце.сl навчання забезпечити диференцtйова-

хачів, розвитку творчої ініціативи в боротьбі за перетворення мІста Бровари в зразкове місто 1 аккОнання планів десято! п'ятирічки. 7. Конференція пропагандистІв

досвід трудової і громадсько'(

завдань

більш повно і яскраво використовувати героїчні, революцІйні і тру-

ний підхід до слухачів, враховуючи їх освітній 1 професІйний ріаень,

позитивні

д!євий

боти, загальний кругозІр 1 особи-

. )світи, вихованню у слухачів актив-

тєвої позиції. Кожен пропагандист

родних школах, на курсах І т. д'

сприятиме

найважливішим партійним дорученням, ставитись до своїх обов'яз·

ної маЙС1'єрностІ кожного пропа· гандиста, їх активна участь а ра-

дов І традиції радянського народу, приклади

фактор виховання

як

активно! жит-

повинен ставити перед собою кан-

кретнІ цілІ для досягнення яавчальноt, виховно'( 1 організатор-

ськоУ функції кожного заяяТ'l'Я, забеЗ'ltечувати тісну

----------~---~

..

єдНіСть ідейно-

ро-

сті. нахилИ, вІк, підготовку У на-

Доручення пропагандиста вважати

ків з усІєю партійною віДЛОВілальнІстю.

вважає, що

успішній

реалізац!1

політичної і економічної

ної життєвої позиції багато в чому дальше

удосконалення

теоретично! підготовки І методнч-

йонних, Міських семінарах, пlд.го-

f

!

. .

~~-

товчих курсах.


-

ВОВ!! ЖИТТЯ

. . ~ . ''t8!п ~

~ ~ тт"! 1W'!!w" 'І!!

СЬОГОДНІ - МІЖНАРОДИИИ

Світла мрія дитинства

ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕН

1

Головне

завдання

~ових

нонкретних

востей

су­

малюнків

ПОlliУНИ

---

навчання

виховання

1

БІля цього ВlДД!ЛУ уні- ються тІ

е.нс.кУРСіІ

а60 мо, яка

в

Моснву, Новгород, Волго­

уч­

град, буде створено таБІр

-

~i B, особливо сир;т, напів­ праці І Відпочинку сСвІта­ сир1т, дітей, що залиши­ нок. та піонерський та­ стати

С1м'1.

багаТОДітні

ми

~01 ОСВІТИ провів нараду диренторlв, на яній обго­ ВОРІОвалось питання про tlинонання заходів по про­ веденню Міжнародного

оу

всебічну

творчу

ро­

нолен­

'!ИВів НалитянськоУ, Ше в­ чеНКі;ВСЬRО1, ПогребсьноІ,

рим

~oI середніх, РУДНЯНСЬНОЇ

ну.

ТроєщинсьноУ,

НашІ

оу НаJІИТЯНСЬній

Ній

школі

в

'Тини

організовано

~и робіт

з

-

де

залежить

РОНОМ ди­ усіх.

методист

учасників гурт­

нас

Р8ЙМетодкабі-

демй nAанєрів.

Uей .1ИСТ і

му

nікарню.

ПРИБіВ

хворе

' І.такати,

маля

мене

перестає

ті.'ьки-но

на]

НИ~І

СХИ.1ИТЬСЯ Меланія Артемів­ на. Тепла і м'яка усмішка. лагідні очі, ніжні материн­ ські руки, спокійний голос. Поруч з цим лікарем МО-

СЕРЦЕ, СПОВНЕНЕ

Обслyrовувала лі­

спеку,

Та

в

дощ,

В

заметіль.

найстрашніше

було

те,

що забобонкі lwIатері швид­ ше вірили знахарям, ніж пер­ шому дитячому лікарю. Ме­

данія АртеМівна валась

не

утверджу­

тільки

як

вона утверджувада

лікар,

ме;rици­

ну, пе.lіатрію. Хо;rила ДО.lО­ му 40 жінок, які ма.1И не­ момят, навіть ваги за собою

носи"а, щоб зважити дітей, проконтрмювlІТИ,

як

малю­

ки набираютlо вагу. Лереко­

ЛЮБОВІ

Весь вільний

7.

HyВ8.~a

____

Фото п. Голованя.

~~~~~~~~~

1978 і першого кварталу 25-30 1979 року ім'я Меланії

кар сма в радіусі кі.l0метрів. Нерідко доводилося добиратися і пішки, і полутними машинами в

їй».

:10 М. А. Бу.1ах. Ві.!l.t!азу по 1НаЙО~,IСТВУ я зрозуч!.1а. чо­

мам

і

бабусь.

неОбхідно зJ:фби-'tИ

шо

щеплен­

ня. І люди повірили. Несли

Артемівни

Булах

занесене

на районну дошку пошанн. Я

щаслива,

-

рить

вона,

падо

працювати

;rружному,

гово­

-

що

мені в

ви­

такому

творчому

КО.тек­

тиві. У нас чудові педіат­ ри В. Г. Шкуренко, А. С.

Со.тяник.

Все

своє

вміння

і теП.10 сердець віддають ді­ ТЯ~І

ме.lичні

сестри

Л.

В.

Костенко, В. О. Гавриленко, М . Г. Артющенко, Т. М. Божок, санітарки А . М. Ти­ хонова, О. С. Рогач, М. П.

Хромець, сестра-хазяйка Л. О . Пенькова. Н е ШОlав, но

у

нас.

курс

проводився

caНlTapdk,

кон­

плануємо

найближчим часом проsести J1ікарю свої тривоги і болі. конкурс на професійну май­ по~ртаЛИС1l з надією 8 сер­ стерність · мед-к:чних сестер. ці. Скіm,ки потім таких, надії материнського серщ1 одержуєм" ін­ звернені до нього. Лікар ... певне, Відчува~ немовля. маЙЖе безнадійно хворих . Щомісяця Найб.пагородніша професія А їх у лікаря 80. Всі вони дітей. внростзл;,. роз " іта.1И­ формаційні бюлетні про но­ до o;rHoro року. ся по світу мов птахи, кли­ ве в педіатрії. Намагаємося на землі. Адже людина в віком віддіденні нові М. А. Бу­ кали Меланію білому халаті робить все Тридцять років Артемівну, втілити у '!аму, на 8е­ методики лікування. Тради­ JoIожли'ве, щоб відступила пах веде боротьбу за зд.о­ свою другу ційним стадо в лікарні про­ недуга, щоб врятуватн жит­ ров'я і життя дітей. Трид­ сілля ... 'ІЯ. Лікар повертає і дарує цять років живе тривогами Полинули швидкоплинні ведення еДня педіатра». _ хворому світ звуків і барв. мам, чиї діти потрапиди на літа в турботах, тривогах. Перед випискою з лікар­ Для матері не будо неспо­ ні лікарі І чує у відповідь ,лаконіч­ лікарняне ліжко. обов'язково :1:1А все почалося тоді, в діванкою, коли не «спаСllбі» З такю! ве.1И­ син Юрій ють рекомендації матерям ким змістом, бо за ним бо­ 44-0МУ, коли повернувся з після закінчен,ня школи ска­ щодо режиму, харчування ротьба за життя, довга і евакуації Київський медич­ зав, що буде вступатн до і догляду за дитиною. напружена, бо за ним пе­ ний інститут. Стільк!! 118ба· ме.дичного. Зараз уже п'я­ ,.. Завідуюча відділенням чилася горя, дитячих хво­ lРємога. тикурсник. Готується до ще багато розповідала про «Прошу через ред.акцію роб і смертей під час війни вступних іспитів і дочка колектив, про людей пра­ із Семиполок, що Люба. rаsєти висловити серл.ечну дівчина цьовитих. дружних, закоха­ неодмінно бути вдячність Меланії Артемів­ вирішила у Броварах Меланія Ар­ них у свою професію. Про ні Булзх, завідуючій пер­ педіатром, щоб стати на темівна недавно. CnO'laTKY себе ж говорить мало і не­ лода мама почувае себе впевненіше. Відступають тривога і страх. І це, на­

Лікар схилився на;х ди­ rиною . Всі тривоги, болі і

Ш!!М відділенням дитячої лікарн,і, пише Л . К. Дяч­ кова. Вона підняла май­ Же безнадійно хвору внуч­ ку. ІІе справжнє чудо. Тіль­ ки

її

~epцe

золоті

руки,

могди

Меланія

зробити

Артемівна

спокійна,

таке.

за вжди

урівноважена,

працювала педіатром, раз . 6чолює ві.lділеННR.

за­ "о­

ристується

ша­

молодий лікар Меланія Ар­

ною в колективі. Рішенням бюро міськкому партії і ви­ конкомів міської та район­ ної Рад народних депутатів за підсумками !lиконаНН!і

:

зе

21К!

&

боротьбу з важкими дитя· ЧИМИ хворобами: дифтерією, скарлатиною. В ' 1949 році темівна Булах приїхала за призначенням в одну із ра­ йонних лікарень на Ровен­ щині. ТрудНОщіВ було чи­ мало. Одна під вода на всю

добре

::::дЕ

'!!

::::Д

IIIS!!"

-

"Від ДВОХ

лась

вона,

рибки

то

ДО п'яти"

би вІдразу но"у бабу.

то

нове

!!!

проси!!

у

будинок,

корито,

попросив

" "

.

- Сонце опускається еМила дитяча мова"> в море. - ГОВОРИв Норній !ваио­ - Чому ж воно не за­ ~ич Чуковський, учитель шипідо? 1 педагог. Ннига ЙОГО .Вї.!l. ,!!;вох до п·яти. вабить Мати п'ятирічного безпосередн і стю дитячої хлопчика повернулася з ,!!;умки, щирістю мислен­ родильного будинку, го­

* .. ..

:ня,

несподіваністю

аЦій .

Не

можна

асоці­

читати

і

перечитувати її без ус­ :мішки, без зачарування 1іу;tовим, свіжим,

BiQHO

новим

світом

дитячої

мо­

ВИ.

" " "

Дівчинці половиною

.ли

.Назну

l'ибну •.

.- .Or

чотирьох

років

про

АіЛ.

-

і

f!аших

прекрасні школи,

поколін­

дитячі

палаци

-

З тобою голову за­ Зі

мною

ве

загу­

9бури- бнш; ~на.йдУ.. l1iiH~ ..

не зам'ріяне тигренятко з зе.,еними очима. Воно ні-

лІта: у на{; є поливальни­ Ці, пісочнl набори, до

поруч бадьоро ПОСМіхаєть-

лопатна, різні м'яч і ,СПОР­

ся

тивні

би

чимось

засмучене.

цуценя,

А яких

зроблене

в

не

!!!J

садки

І

ШИХ

І

тут живуть цікаво.

наЙма.'JьовничіШИХ куточ­ нах нашо! Батьківщини. Держава дбає, щоб діТИ зростали· здоровими,

гармонійно

Виховання нається

їм

з

дітей

м і ц·

розви­

=-

ща

іграшка

ГарНі

ляльни

-

лялька.

дитячого

еclдна,

забезпечено

Різно­

виховуtться

15Q

l.l1teJi

Ігри.

вана

випускає

київська фабрика .Перемога'>. Дівчатнам-дошкіль-

нятам

подобаються

і

виставна-продаж

тячих lграш(ж.

Юні

ди.

бро­

варчани були задоволенf ЇЇ асортиментом.

за-

У нас

працюють дуже

чіски, і платтячка лядьок. хороші, знаючі

продавці_

Нрім того, охоче щ;идба- Ось, наприклад, зараз за

ють набори нухонного по- прилавком стоїть · Раїса суду, іграшкові м'ясоруб- Яхно. Вона 1 порадить, і

ки. Дивіться, які анурат- допоможе у виборі, бо Ні, сучасні К&СТ;:·У.,ЬЮІ, часто покупці підходять.

як гарно зроблені видел- запитують: .Що можна ни і ложки. Для старших купити дитині трьох ро­ дівчаток прочонуємо на- кІв?,,>. Продавець повинен

бори для ручної праці. знати вікові особливОСтІ Вони дешеві і містять все дітей 1, мабуть , найголов­

необхідне для уроку. Є у ніше, любити наших ма. нас і снакалки, і м'ячІ. леньких непосид.

Дуже полюбляють дІти

Ми попрощались зЛю-

іграшки-персонаЖі казок. бов'ю Дмитрівною. А я: Ось, наприклад, Червона ще на якусь мить затри-

Шапочка.

Старик Хота- малась БІля прилавка

бич.

Великою

популярнІстю

користуються

І

наСТЦІьнІ

-

спостеріГала, як захопле-

но, широко розплющивши

_очІ,

дивиться

на

барвис­

ігри: «Мандрівка з приго- тий світ рожевощокий дами'>, «В ДОРОЗі">, .Зві- малюк. На такий великий. ролови., «Дитячий світ,,>, такий ЧYlдовий світ ігра" «Нолобон:о>, ~По морях і шок.

океанах">.

Охоче

розбира-

Н. САНДРОВИЧ.

-------------~--~

Фотоетюд В. Песляка. Е

2! 2

21 &

У

дитячих

саднах ,

ють

І

малюки

іграми,

що

Вони

математику,

і

стаРШіЙ

займають­

готуватися

школи .

діти

зм і стовно

середній

групах

ся

механізато­ Ян І в ін­

допомага­

чита·

ливі ігри. З доволенням

ДіТи

в

веЛКRИМ

тІ до малюків,

Ферми, де батьків за

свою

свята

бачать своїх роботою. На

малюки

ють

татусів

тячі

ранни.

І

запрошу·

мам

на

ди·

ші доступною мовою роз повідають ДіТЯМ про по

се .'Іі.

про

професії,

Ha~

задоволен­

ням колишнІ вихованцІ дитсадкІв приходять у гoc~ ють для них допомагають

які відбуваються Е краІні. у рІдному великим за­ нашій

грають

з

::::д3

шкільнята Із задоволен­ ЮІМ ходять на екскурсії в тракторний парк, · на

їм до Виховат~лі М . А. Шев' ВИВQають ченко. Л. М . Фенюк та Ін

вчаться

територІю. школу,

виготовля, саморобки. прибирати

Вихователі,

чергу,

в

відвідують

ведуть

спостере­

ження за дІтьми,

якІ при­

йшли в перший клас піс­ ля садочна. І як правило, діти з дитячого садна вчаться

краще,

стомлюються під

менше

час

уро­

ків.

Скоро знову лі

виховате­

розпрощаються з стар­

шими групами своїх вихо­ ЛИСТО­ більш харантерні для їх А поки-що по­ нього радгоспу. Вихованці ванців. знають, звlдни двІр ' я біля дитсадків пов­ ігри сприяють розвитков ! садочнlв спостережливості, допит­ береться хліб, знають, що ниться веселим дзвін ним ливості. Тут же, в садку. І яснраВI Іграшки, І по· сміхом, невгамовним ще­ цікавим дитячим починається перше зна­ тужні траюори та маши­ бетом. йомство дітей з колгосп­ ни зроблені працею лю­ «чому? .

лікарів,

нош,

IUЩ

продавців,

конструкторів. Такі

В:ЦРоБНИЦТJРМ.

Il~

t

НДР, біля нього стоїть В честь МіжнаРQДНОГО серйозне оранжеве слоне- року дитини на початкУі ня. Для дівчаток найкра- року в нас була організо­

почи­ ві діаФільми. грають в рух' дії,

завідують Р. Л. Стрель­ ченко і Г. Г. Грінченко.

відерце

знали

ти СЮІади, дивляться ціка­

У дитсадках радгоспу .ТребухівськиЙ., ЯНИМИ

входять

Буква до букви ,..... вийде СЛ060.

піонерів

гляд.

-

ніколи

ЗL!

мІнити.

губиш .

Підготу'вались ми І до

Н. ГАМАЛІЯ_

&

дІтей

лото.

Ось, дивіться, яке гар-

мйни.

піонерські табори, басей­ ни і ТУРИСТСЬКі бази в

де

пістоле-

Я просто лікар, - ка­ Меланія Артемівна, -

ровими,

манітне, калорійне харчу­ вання, квалІфікований до­

"" "

більяРд, ракети,

просто люблю дітей і хочу, щоб вони завжди були з;rо-

- А ЯНЩО копія чека зберег лася, можна і за­

з

прочита­

рИбака

скарги,

бов Дмитрівна Палій.

тваринннків, рів , доярон .

Для

ними,

і1

Е

підростаюче

ня .

валися.

порадив:

Для хлопчиків є маши· ни: механічні, електроме. ханічні та Інерційні, міні­

про

дівчинки

Слухаючи

Мої,м гідом у овІті ігра-

КОПИ ТАТО І МАМА НА РОБОТІ

ХЛопчик.

дзиги,

шон погодилась бути завІдуюча секцією Лю-

РАДЯНСЬНА . держава Номуністична партія по­ батьківському піклуються

що в неІ

син

-

же

!

лосно журилася,

-

брязкальця,

«ваньки-встаньки,,> .

охоче .

зобов'язань

В'!

!!!

замість

чеканої

заслуженою

соціалістичних е:

новий

мІрів,

торини та

від заНJlТЬ чае він, проводить за конструюванням мо-

має якийсь особдивий під­ хід до дітей. Доземний уклін

равІ пІраміДки різних роз.

симпатичне

ведмедики.

~-----------------------------------ess---------~==~~ ДІТЕН

ГОСПОДинІ.,

кудлате

мрій, несnоді8аних бажань, надій і тривог.

иету.

НА ВАРТІ ЗДОРОВ'Я

~Маленькій чи

Дuтин,ст60." Кожен. з трепетом в серці згадує ту чудо6У, щаСАиву І світлу пору життя, час сонячних

тому класі міської середньої школи ом

І. ДОРОШЕНКО,

вистав­

:ка «Умілі РУНИ., дитячих

від

Не забули ми 1 про найменших: для них ясн-

ти, кулемети, автомати. Для тих, хто лr<>бить му· зику мініатюрні гуслі. гітара, барабан, баян. aKOpдeQН, балалайка, музичні кульки, ріжки, губні гармошки, музичні вік-

Мрія ЮРІЯ ІЩЕНКА висока, мов небо. Він захоn­ /!Юється asіамодєлюsанням. Піонер навчається у шос­

каше

серед­ майбутнє. Яним воно бу­

ЗВ'язну

Міжнародним

діти

конструктори

В нашому віддІлІ ,дуже різноманітний асортимент. Більшість іграшок вітчизняного виробництва. Дуже популярні у нас м'яконабивні: різні собани, коти, зайчики,

для ко­

Літнівсь­ лективів всіх шкІл райо­

Босьмиrpічної шніл.

люнках,

очи- найрізноманітніших ВИДіВ_

-

стати доб­

прикладом

Лялька

блакитними

OXO';le

1979-1980 навчаль­

Це повинно

іграшка.

з

цуценя.

ному році всі учні цІєї школи будуть забезпече­ ні ПіЩРУЧlНІмами з фонду ШКільної бібліотеки.

РОну дитини. СЛіД відзна­

боту педагогічних

вар­

тість шкільного оБІду зни­ жено до 10 копійок, а на­ пшсироти та діти багато­ дlтних сІмей харчуються безкоштовно.

.?аЙо:rnиЙ відділ народ­

чити

Підприємствами

це

ма, чи рІзноколІрний диво-м'яч, кухонний набір

бір «Сонечко.. Згідно Об ЄНТОМ постійної уваги шефської угоди з базови­

Повинні

кмітливість, вина. хідливі<:ть дитини, оприя­ ють пізнанню навколиш­ нього овіту: «Ар.ифметич­

гоЛосний плач: сМа- не ЛQТО., «ДорОЖНі зна­ нупи! Ти подивись, ки,,>, «Чи знаєш ти НИЇВ:І>, вона гарна.... . Вона азбуку в нубинах і ма­

Лєна

ли~ь без догляду батьнів.

!гри , як! розв*

Bar<>Tb

вермагу райспоживспІлки не буває посереднього настрою. Тут або чути дзвінкий життєрадісний сміх,

сЯ бачу свІт •.

плануються

поліпшення умов

~ стор.

ТАКИЙ ЧУ ДОВИИ СВІТ

ПІд час Jl1тнlх каНіКул

можли­

*

J919 року

РВП ОР ТА.не

Щасливе маl8УТltЕ часної ШНС.1И

червня

Ael1.

В. ГРИЩУ(t


*

'e-rop.

У червня 1979 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

СТАРТИ І ФІНІШІСПОРТСМЕНІ8 БРО8АРЩИНИ

ОЛlМШАДА НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ОЛlМПlИц!В

Другі

ракеток О. Ельштейна (4С!льмаm~) 1 . Л. Норо­ годського (<<Полум' я. ). Наш земляк хоч і посту·

в області Уonішно

пив~я

виступили

фінальних

у

ві,

але

с'Воєму

супернико·

продемонстрував

Нещодавно

у

НА СПАРТАКІАДІ МІСТА Триває спартакіада міста, присвячена VII літній Спартакіаді УРСР і Спартакіаді народів СРСР. Пропонуємо вашій увазі таб.1ИЦЮ поточних резуль.

нашому

. . в !дулися б змагання з товку· 1 справжні БІЙцІв. з городошного спорту на

.змаганнях

завидн,у

технічну

настільного тенісу

серед ські якості.

спо.рти:ених

Київ-

колективів ФіЗкультури І клубів

НАГОРОДА ЗА ПЕРЕМОГУ

Таким

підго·

татів. Як видно з неї, лідерство захопили спор1'-і смени заводу порошкової металургії, деревооброб. ного комбінату, заводу пластмас. Непогано висту­

МІСТІ

першість

обласної

ради

чином, на пер. , ДСТ .Спартак'>. УСПіШНО и

СЬКОЇ обласної Ради ДСТ ШОМУ місці білоцерківські

в ступили

пають

в цих змаган·

зустрічі во- сис-тами

ни у впертій боротьбі по· стynилися

тенісистам

лоцерківського

заводу

.

Фас.

.

сильківського

дослідно-

Бі.'Іьше години трива.'Іа експериментального вирішальна гра перших нічного заводУ.

АВАНГ АР ДІВИИ-ЧЕТВЕРТІ Черкасах

завершив·

~я ж,іночий гандбольний турнір за програмою VII-ї Лjтньої Спартакіa;tи

УРСР. Ігри

твердили, що рівень жі· ночого гандБОЛу останнім ч~сом значно зріс, і дозволили ви~!lити чимало. 1М0000одих ЗД;ОНИХ' спорт· смено·к.

З веЛИКИ~1 нетерпінням

ЗІІ

спортс.менками

(Запоріжжя),

"Спартака,,· та .ABfOI\lO. біл;ста» (Ниїв). У матчі з командо.ю Ниїв-2 наші землячки у першіЙ гали -

половині перема­ 7:6. Але потім

пішла гра у

киянок, які

cnеЦіалісти і глядачі че· ІКали півфінальних матчів,

зуміли довести зустрі'і до переl\10ЖНОГО кінця

де

17:11.

зустрічалися

Rолективи:

сильні

збірні

Ko~!aH-

ДИ НИЇВСЬКОї, ЗапоріЗької

ПіСЛЯ перамоги бровар.

ських

авангардівок

НА ПРИЗ КЛУБУ Перед

трибунами

стадіону

прохо­

над

колектив

За карпат-

Запорізької

А

22: .].5.

першими

с.uартаКіадному

У ПОЄДИНІ>У зі своїми зем­

-

спортсменами

4:АвтомООіліста.

-

29: 19:

ряний l\І'яч,>.

метрових

років народження з :команд. Броварів та БОРИСl!:іJlЬСЬЮ~ГО [Району. З самого початку команда

на

користь

муЧНіШО'ft)·

бро­

була зустріч району 1 Бо­

На сrrортивних аренах 'Республіки тривають с.пар­ такіадні старти. У Воро­ шиловграді, де мірялися важкоатлети,

за·

ЧИ~lало

рекорд­

результатів.

Серед

штовху

-

кро­

місце

змагань,

у

цьому

ДИ Білої

220

вазі

У,країни

рекордсменом

став

В.

(Дніпропетровськ).

Нра6Ч~К

ВІН

подІЛив перше. місце з :НлимеНЧУКОВИІІІ, а в по-

r.

ГОЛУБИЙ ЕКРАН СУБОТА, 2 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ 9.()5 Виставка Буратіно.

9.35 Д.,я вас, батьки . 10.05 П.-С Бах..• БранденбурзІ.' киА коиuерн Х. 6. 10.25 Кіноепопея ··,Велика ВlтqИ3НJlна •. ФІльм 8 .Пе· peMora пІд С~аJllнrрад"м.. 11.15 По Му3ея~ І виставочиих за .•ах.

!

Церкви.

О

2

10

~

5

5

5

20

ли два голи, а потім І ви.

ЙЩ.1И вперед. Ціною ве ,1И­ чезних зусиль броварська команда зрівняла резуль­ тат, але більшого їй зро­

бити не вдалося. Піс.'1Я двох до.;tаткових таЙМ і в по 15 хвилин су­

продовжува ти боротьбу, за почесний трофей.

змагання

довій

ком

няли

статтІ

перше

мІтету

цього

з

Літнього

за­

-

здоров'я

господарст­

Хитрнй повlдо·

лагодження

Калити,

14.20 14.30 KOHuepT 15.25 республіки. 16.25 Голосую за професію. 17.25 Камерна музика. 18.00 ДійовІ особи та вик;)навul. 19.00 Актуальна камера. 19.30 3 концертІв VII Всесоюз· Horo фестивалю мистрцтв На добранlq, дІти!.. Програ .. а .Часо. (М.).

І

НАША .\ДРЕСА: 255020.

Газета ВblХРДНТ на украинском ИЗblке.

11.

,ул.

БРОВАРИ. Киlвська,

які

виграли

еста·

Жук була п'ятою. Ю. Ше­ лест був першим на ди. станції 1 ОО м і в стриб­ ках в довжину. Неперевер. шеними в стрибках у дов­ жину серед жінок булк

ня

на

спортивно· ма·

першість

обласно]!

Ради ДСТ «Авангард •. В. ОДИНОКОВ, інструктор

мет о A8C'f

Броварського

сової роботи

РМ3.

в

радгоспt

адмінІстрація вндlJIИJJа зе. мельну ділянку під ста1

діон. На прндбання споРі ТИВНQї форми та інвентаі ря БОбрицькому радгосп. робкоопу перераховано.

карбованців.

458

больна

команда

ФУ'f.

радгоспу,

бере Y'faCTb у, першостІ районної Ради ДСТ сКо. ЛіОС» З

футболу

3

та зма·

1вших

вн,1!1в

спорту.

лу: .Спартак. СКА (Ро­ СТОВ'на,Дону). 2 тайм. {М.). 18.45 Докумеитальнl телефlль. ми. (М . ). 19.20 Велика московська pera~a. 10.00 Академічне веСJlува н н 8. 20.00 ВечІрня казка. (м.). 20.15 Клуб кlноподорожеil. (М. ). 10.20 21.15 РадянськІ музиканти QaTKIBui •. (М.). .. ауреати Мlжнародноrо кон. 10.50 Росі!!ська мова. (М . ). курсу ім. П. ЧаА~овrькоrо. 11.20 Документа .,ьниl! фІльм. До IВО·річчя з дня нароJl,' 11.40 .Людина. 3емля. Всесвіт •. 21 .40ження О. С. ПушкІна. Ху' 12.25 Мамина школа. (М.) . дожній фільм с:Юність по. 13.25 М. Глінка .• Іван Сусанlн •. ета>. (М.).

Вперше на екранІ УТ ху· ДожніА фільм сЧас жнтн, час юбнти~. ПРОГРАМА НА ОБЛ"СТЬ .Москва rOTYETЬCA до Олімпіади>. Документальниli фі.,ьм. (М.). Шахова школа. Клас по-

..

Вистава

Великоrо

театру

Союзу РСР. (М.). 16.45.Причал>. ХудожнІй те.ле-

фІльм. І с~рія. (М.І. ЧемпІонат СРСР з футбо·

18.00

Р'

є.

едактор Н. ФЕДЯп.

154. 2

- , . " . " . . : - . . .:-",,.~ ..,..,,..,.~q",,

....

вІдповІдаль .ого секретаря. аі1\.аілу сlльг' ког" господарстаа. кореспои· масово!

MlcueBoro радІомовлення _ р"r;оги.

фотокореспондента

19·3·18; ві1\дlлlв ПРОМИCJ\QВОСТІ,. - 19·461, ,

11' вІвторок, середу, п'ятницю І СУБОТа',

полоси формату А2.

".,...,.".~I ...... ",....,....,..'

8

j

.".~... ~,,- ~..,..~. ~.# """''';?''''4'''47~~'''''''~''''"-,, .. "..,. .",....."........ ;,.,.,...."...."..., ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19·3 ·Я2; заступника ре.аактора - \9·4·47; І Газета анхltдИТЬ ,

дента

друк високий. Обсяг

ІНдекс ·61964. 5pOBal'CЬKa !l.Dукарня киівсыtгоo оБJlуправліиня

І

vc.

21.35

,Київська 8eCHa-79~. ЕстрlД' ниА оrляД.

20.45 21.00

мІсце.

Хочеться відзначити

мив редакцІї, що ДJJЯ на­ ганнях

Спlвае М. Гнатюк. 13.іЮ Вернісаж. Молоді худо.· ники Кlровоrрадщини. Для дітей. ДокумеатальниА фільм .Телескоп>. заслуженоі артвстки УРСР О. Басистюк. Джерела. 80днІ ресурси

пеналь­

О. Самойлової. О. Литви­

під 'заГОJJОВ­

«Спор'т

ва п. О.

13.20

пробили

піх С . Худякової, Г. Жук,

мІJIЬйонів» ішлося про недолІки в роботі.колекти­ ву Фізкультури радгоспу «ЖердівськнЙ •• Голова робітничого ЕО·

fИНI гімнастки

..

досить

трапився

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ у номері газети вІд 4 квІтня 1979 року в пере­

. Совета' народнЬІХ ·дenYTaTO~ Киевск .. А области. -

3

~""""""""'~~'?"""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':-04"~_ ~~.,..

сНОВАЯ ЖИЗНЬ» - орrаи Броварского ropKOM8

-#",*,#~'"

2

си.'1ЬНИЙ. Фастівські фут­ болісти спочатку відіГра·

спілки. В командному за· ліку наші спортс.мени заЙ·

міс.це

Коммунистической партии УкраинЬІ. rородского и раАомиогlt

,..."

9

С. Худякова і Л. Юрчен. АнаТОЛіЙ Железняк, Світ. ко . лана Худякова і Микола Скоро наші спортсмеНIІ Лобко, Ольга НОШОВа і будуть тримати серЙоз. Микола Сабардін. ний екзамен. В м. Василь~ 19 травня команда лег· кові Відбудуться змаган.

В. МИКОЛАІВ.

12.00 Музичиа nporpaMa сРанко· Іта .. IУ - Дн. проrо.. ошенн. ва пошта~. респУблlкн. Проrрама теле· 12.30 Радн І життя, бачеиня . Італії. 13.00 .Вееелка>, ІІІ Міжнарод- 21.00 Проrрама .Час». ннА фестиваль телепроrрам 21.35 Прем'fра документальноrо народної творчості. Канада. телефІльму .Тому, Щ/І мн 13.30 rираж .Спортлото>. пілоти.. 13.45 nporpaMa .Здоров'я>. 22.25 Музична nporpaMa дл. 14.45 Фільм д"lІ дітей .АкваприкордонникІ.. ланrи на дні>. ПРОГРАМА УТ 16.10 Коло читань. 10.00 Новини. 17.00 .Скарби кораблів. що аа- 10.15 Суботи іІІ репортаж, ТОНу .,и>, МультфІльм. 10.5и Олесь Гоичар. .Днlпро,· 17.15 У свІті тварин. ськнй вІтер>. Jllтер~турнl 18.15 Бесіда на міжиародиl те· ч"тання. ми полІтичного оrлядача ra11.30 •.80ВК на дepe,I~. Л.лькозети ,Правда> Ю. О. Жува 8истава. кова. 12.1~ KOHuepT. 19.00 До нauіональноrо с,ята 12.50 Людина І свІт..

...

1

ті. Тут ГОСТі були влуч­ нішими. Вони перемогли 5:2, І одержали право

коа тлетів нашого заводу виступала в Білій Церкві на першості обкому проф·

днtпропетровці.

,..,.~~~,.q...:--.,;;J"~""""""""""""":-~-

4

перники

вікових групах відповІдно зайняли: Галина Жук і

ПовазІ. Floro сума кілограмів. Загально-

здобули

2

26

а потіМ І подвоїли його. Проте суперник бровар-

воду. ПеРШі місця в своїх

рія Нузниченка, атлета першої важкої .ваги. Наш земляк встановив відразу

перше

О

24 18

довзі

peMOHTlsIo-механічного

з

був недосяжним кілограмів.

KO~laHДHe

2

багатоборства ГПО на першість Броварського

Хочеться відзначити броварчанина Вале·

А.

3

лись

Y'CJIix

410

1

29

4 6 3

ненко,

штангістів середньої ваги два новІ досягнення УРСР відзначився дніпропетро­ у поштовху (230.5 кг) вець В. Авжян, який під· І двоборст»ї (405 кг). няв У ривку 160,5 кіло­ У другій важк!й ваз! rpaMa. У другій пів.важ· золота нагорода дісталась

(КіЙ

1

4

,.~ о

Нещодавно на стадlокі фету 4 х 1 ОО м. Че~lЛlон­ «Спартак. І в стрілець­ кою з БІгу ва 1 ОО метр і в кому тирі ДОНу проводи­ ста ,lа С. Худякова, г.

одивадцяти зустрічей ли­ ше дві. у загальнокомандному заліку броварчани посіли друте м і сце після коман·

В •. ОСТРЯНКО.

6

ЗАВОДЧАН

ВИДі

програвши

8 6

УСПІХИ

Віктор другим У

-

Украіии!

е два рекорди

них

ше

одинадцятимеТР9ВИ)' ударів влучнlщими виявилися гості. .

іРиспо.'Ія.

силою

в

ЧjfJl4.сь з рахунком О : О,.але П~ серіІ

Не менш цікавою 1R0манд Броварського

фіJ< совано

ty:1f-&

ження . у фінальній чаСТ,ині турніру зустрілим команди БРCJіарівта Бо­ рисполя, які 1 розіграли' між собою першість. Гра в ОСНО8НИЙ час закіН·

lВарчан.

у

О

чана~1

воєнізованому кросі на 2 кІ.'Іометри, а Ігор Соту· ленко зайняв третє місце у кросі на 3 кілометри. Напруженим був ПОЄ;1И· ноку стріле·цькому тирі. Наша збірна зайняла пер·

грУТІl· C'pe1l рt')КіВ Hap~:x·

старшій зіковіЙ хлопчиків 1964-19~5

}'

Броварів продемонструвала Цікаву (Комбінаційну гру. Загальний· раху·

8:2

ударів

місце

на.шої команди Бабич був

йону в основний час не виЯВИв пере· можця (2:2). По серії одинадцяти·

1966-1967

становив

на

команда Броварів (5:3) і 8ийшла наступ!Шй етап розиграшу.

перше

4 6 5

розпочали поєдинок І нев· в і дкрили рахунок,

сі на 1,5 кілометра. Най· моло~ший предстаВНИI\

Шсля перерви у ворота бориспіль­ ців було npoBe;:teHo ще два м'ячі, які гості ві;:щовіли лише ОДНЩ\I. .

Наше

Віктор Бабич і Світлана ЦИфра. С.'Іід віДМіТИТИ успіх Світлани, яка заЙ· ня.:а

о>

8 6 4

На міському стадІоні <тСпартак" відбулася гра на. кубок обласної Ради ДСТ «Спартак!> З фут­ болу. Зустрічалися коман­ ди Броварів І Фастова. Наші зе~I.1ЯКИ краще

місто представляли бро· варчани Ігор Сотуленко,

.

.

о,.

ПІДВЕЛИ ПЕНАЛЬТИСТИ

Військово-прикладно.

багатоборства.

'

., ::::

<о,:

комбінат

ЗаводобуДIВНИЙ комбінат Реll!онтно-механіч· Ний завод

27 травня в м. f>і.'ІіЙ Церкві відбулися змаган­ то

.

о:

'"

с-

5

завод

багатоборgі з

о:

о

СІк «Полум'я. Деревообробний Завод П-'Іастмас Завод «Торгмаш. Сві т лотехні чний

В. ІВКОВ, майстер спорту.

ня

~

",с.

Змагаються

їв с 1, які бу.тіи СИЛЬНіШИМИ

категоріІ

'",," '"' . '" ::.:::: CJ "'" "''- ... " " '" ,"", ".-:Е- ~a t::" "".:: 8 О 8 8

:.;t

першорозряд ник

ми.

стали rравці 'команди Ни·

.'Іяками

О

Ю. Ф. Нривошлик; тренери М. М: Даниленко та Ф. Д. Бойко. Наша збір­ на зайняла перше м:сде. ПереможЦі нагороджені кубком обласної ради

на

Фінальний поєдинок між KQlllaliMa· ми БроваРіВ та Бориспільськоrо ра·

.нок

стер

турнірі

,:вар і в, Броварського району, БJРИС­ поля та Бориспільського району, які в день народження Всесоюзної піо­ нерської організації ім. В. І. Леніна зібрались, щоб пом:ряrись силами з фуТБОЛу на приз ЦН ВЛНСМ «ШКі­ Шд звуки футбольного . маршу пер· шими на поле вийшли Х,іОПЧИКИ

.... ,,'" ,.,".-"

об· ' ДСТ «Спартак:!> і жетона·

ласті. Перевага ' ПРОТЯГО~І вс:.:єї гри. була на боці спортсменок із Запоріжжя, які й перемогли · -

м'яч у ворота суперник і в.

j!Я!Ь КО.'10НИ юних спортсменів зБро­

началь·

гранщик майстер спорту В . Г. Цибу.'1ЬСЬКИЙ: май-

Номанда Великоt Димерки, яка представляла наш рай.он.. взяла Іні· Ціативу в свої руки. Спочатку вяче· слав П.'1яскін відкрив рахунок, по­ тім О.'ІеКСіЙ Шкож забив другий

"ШКІРЯНИЙ М'ЯЧ"

увійшли

стри спорту М. С. Бабяк;

ТЯ, У представників столичної . області З·ЯВИ.7lася І об.'ІастеЙ, Ниїв-1, Ниїв-2, реальна можливість бороскладені в основному з тися за «бронзу". Але с у .,· гравців клубів вищої лі. перник . наlUимдlвчатам ги, 4:Металурга. (Брова. трапився . серйозний . -

ще раз під- ри),

якої

меха· сЬутеровщик май с тер спорту В. Г. Чорний: ва·

------------

у

воду «Торгмаш,>, до СК .'1а· ду

з.аводу,

до

волейболістів. Невже у місті немає суперників мо, лодій номанді реМОНТН!'Ік і в?

«ЧеРВ0. ' команди городОШНИКів за·

Жовтень.

заводу ТІВ) і представ!Шками Ва· ник цеху кандидат в май.

.С;льмаш:!>.

.

Бі·

ний

ремонтно-механічного

їхнім проханням включено

команд першої групи підприємств. Слід звернути увагу і на нулі. Вони означають, що бl ,lьшість спорт колективів ігнорували турніри

«Авангард,> представники спортс~ени, другими ста· H~X спортсмени З Брова· СІІортклубу «ПолуМ'я,>. ЛИ броварчани, а два на. РІВ. Збірна КО:\lанда MiCT~ ступні м:сця за тені. була сформована на баЗІ

У фінаЛЬНіЙ

представники

яких за

... ~.,.,...."..4"~.,.~.,.,...,...,....",...,..".~,.#f'.,..~

_._ ___ Зам. 3128=-Тrз~

""'~o#"''''#,'''

сnо,вах B~a8IHHI.TB. ОOJJіграфіі і кннжкової ТОl)гівлі .. BVJt Кl!ія~а. 154.

86 номер 1979 рік  
86 номер 1979 рік  

86 номер 1979 рік

Advertisement