Page 1

Ннп1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА'Н, ЄДНАЯТЕСf[1

сучасне

СЕРЕДА

нів

р. коп.

1921

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KUMITE'l~ КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯUЦИХ КЮВСЬКОІ ОБЛАСТІ

З

протоколу

рік

зборів комосередку

з чденами

Комплексний агін

ший

тонн

400

леної маси, хоч і

а наступного

дня,

перешко;:(жала дощова по­

тонн трави.

сінажу вклю­

у тран­

пров'яленої зе­

года, у спору;:tу

механІзований

по заготіВ.lі

день вони поклали

шею

лягло

Княжич

ВИБОРИ

i~

НАНАЗ ВИБОРЦІВ

засо,би ! дружно та організовано розпочали новий сезон. За пер,

3АГОТОВЛЯ€МО СІН А Ж

--

ДО РАД

* *

ще 250

За правильним за­

i!~І

Днями зустрілася з ви50РЦЯМИ'.

6:льше десяти

220

що по,вністю

автосамоски;:(ів,

гекта,рlв.

Та,:\1 він ПРО'дОВ'

жить заготівлю сінажу.

забезпечують по­

К. ЄВТУШЕНКО,

требу в НИХ.

старший диспетчер

Кор~юдобувннки добре п:дго­ тувал!! до роботи ЕСі технічні

радгос­

пу.

..."

~

Наt/lи

С" =0

roenolIapcTB

~;=! " ' ec~~ :t=~

.Плосківськиfl> «Требухівський> «Ав aHr ард» імені Шорса Імені Кірова «Г оголі вський» «Літківський»

18,2

«Бобрицький»

11,7

;, g, ';:" g мІ::

.! ~ g- і

;

g~

+1

~:Z

t: ~~

Ниївського

об'єднання

+1

1б,2

15,0

14,0

Лідія

12,8 12,7

«Зоря» Племптахозавод «Рудня> ",Заворицькиli» сЖердівський» $Красилівський" }liРусанівський>

'мені Мічуріна

11,5

+1,2 +0,8 +0,2 +0,5

11,5

-0,1

11,2 11,1 11,0 11,0

+0,1 +0,7 +0,6 +0,2 +0,6

10,5 10,5 9,7

«Пухівський»

.ЗаплавниЙ" «Велико димерський> імені Докучаєва

9,2 7,3

наприклад,

переви­

щила 40 центнерів з гекта­ ра, а від кожної корови

одержано по 4083 кілограми молока і вироблено його на

100

гектарів

дарськнх

сільськоrоспо­

угідь

по

1704

центнерн.

Про

внсоку

ність праці

продуктнв:

свідчить і тои

факт, що на кожного з 848

Харак-

в яку входили б члени осе-

госпу працює 57 тракторів,

редку Й члени комнезаму.

21 комбайн 56 автомоб1'лів " 260 електромоторів.

Ісак Оле:ксаНДРОВIІЧ, 6) Фе-

~ БИЙ Гнат; члzни комнzзаму: 1) Павло Кравченко, 2) Єя\ тихій Еасюра, 3) Данило І) Мельничен:ш, 4) Сергій J 1v::аксименко, 5) М:аксим~нко \ Григорій, 6) t.:aBa Купрієн11

J ко.

1977

Трудова

Р і І:

артіль

на кня-

позагу. ~) жицьких зеnJ.1!ЯХ була проз 1971 в:снию:ш нового соціалістичдосконало І ногО ~-кладу ЖИТТН на ce.'li.

.1

дає 4369 карбованців вироб-

терна

внсо:{а

продукції.

рнса

господарства

насиченість

техні-

кою. На полях і феР~ІаХ рад-

Трудову естафету батьків

продовжують нгсти їх діти і (

внуки. На різних ділянках ~ радгоспиого виро5иицтва ( 'Ірудяться Павло Леоитійо- \ вич Федоренко,

Олександр \ Євтихійович та Іван ЄВТІІХ;- \ йович Васюри, Григорій Сер- \ гійо~ич Максименко. Гаври. ло Данилович МеЛЬНИЧ2НКО. ((І Дехто з иих у:ке на заслу- \ женому відпочинку, проте \ зв'язКіВ з колективом госпо- ( дарства не пориває.

l

Попереду в СОЦіалістич· ному змаганні за "ОСТРОКОве

...

виконання

бов'язань

тирічки

К;;,теРИНIІ ська,

завдань

другого

йдуть

ро"у

зо-

п'я-

тепличниці

Іванівиа

Катерина

і

3аглин-

r \ ~

(. \(

1

Микиті~на

ГЛЗДИШRО, КI!'1'ерина Грпго·

рівна 3аГЛИИСЬRа, доярки Ольга Андріївна Салай, На-

дія Петрівна Гончаренко, те­

лятниця Галина

Касян,

Григорівна

тракторист Микола

ОВО.10ДlТИ спец:а,;rьНlСТЮ. ш~ачки- ~ На зміну їй прийшли това- Ів:шович Вітер, шофер Ми­ )юторисrки. Зараз З:\11НН~ зав· \ риства СПlл!>ного 05робітку КШІа Миколайович Богда­ дання ви};онує на 130-130 про- І J землі, згодом колгоспи. нов. центів. HPi~1 того, Лідія O.leRсіївна виконує оБQВ'ЯЗКИ проф- • :\Іатеріали про ОСНОВНі напрі\:мк~ і nерспеКТ1!ВИ групорга. За високІ вироб,шчl ~ виконання НЮ!lЧ~НИ~ партіЄЮ заБдань аграрного l!eпоказники їй присвоєно звання~) ретворення у раиоНl читайте на 2·Й та 3-й CTOPIН<! Нращій по професії» і удар- }) ках газети.

g~

ника КО~lуністичної праці. Потім, борцями, ;:(епутати

~~~~~

тепло зустрінута ви­ виступила наН;:(lцат у Ниївсьної обласної

Ради Л. О. Шевченко. Вона БИ­

+0,4

+0,4 +0,2 +0,1

пшениці,

люваної

\

зрliла.

д~­

показниКlВ

при па-

Працюючи на фzбриЦl

+1,2 +0,1 + 1,9 +0,2 -1,0 +2,7 + 1,2

13,5

1

внсоких

ті від 16 грудня 1921 року. 1. Про організацію тру. . і довоі артІЛ.

~ 2. Просити УПРОДКОl\lа доC.10BO)1 rO.1C,Ba викон.кО:\IУ Лі т-:, \ зволити взяти два МJШиИ . ... .. Р а І.) дЛЯ (потре5) бідного насеЮВСЬКОl С1ЛЬСЬКОl а;щ депут - -1\ '[}' я l\~ ~1 П е' І) лзння У громадян села .ння. ТlB труд щих !.". рокоп Н· \ . · . І ~ 11 жич, я~і віДDІ0ВИЛИСЯ вІД П ко. ОТ1М ДОВ1рен осоои наНДИ-.1 '.' І платежів. О А дата в депутати . . пароль, 11 1\1. І. Дзюба, І. Г. Нисіль, І. М'І) (З матеріалів НиївсьноМакаРеНКО РОЗПОВ:_1И про TPY,J,o-1 ) го об.lасного партархіву). ву і ГР01llа;:\СЬКУ ,J,іЯЛЬНіСТЬ кан- )

року. ~OHa

карбованців.

радгоспу

робітників радгоспу

ВИj::обничого \ доренко Л-';ОIlТій, 7) Мозго-

«Юн:сть»

Шевченко авторитет

t:: M~

+0,1 +0,4 +0,2 +0,7

\

працею, І і) активною участю в гpO~laДCЬKo-1 J) :llУ житті села заЕоюв~.lа Л. О .. ~\

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

волос-

Організувати таку артіль,

стха ЛіткіВської швейної Фабри-І

,J,идата. НаПО:Ю.l;{ВОЮ

районного управління сільського господарства раЙВИRОНRОМУ про середньоденний надій молока на корову у господарствах району за 30 травня 1977 року (кілограмів)

комнезаму села

Броварськоі

j

своїх загальних зборах підтри-,

господарсп>а. Для транспорту­ вання зеленої маси виділено

спільно

Члени осередку: 1) Купобласної Ради депутатів ТРУДЯ-і:1 р:єнко Грнгорій, 2) Царик ЩИХ по Літківсько~~у вибо,рчо- І! йІаТ, 3) Михайло Лисенко, му округу NQ 76 швачка,мотс,ри4) Григорій Вітер, 5) Вітер

Шевченко. Сюди f,[ИВСЯ в роботу на полях Кіров­ нла;:!аННЯ~1 сінаїКУ j безперебій­ ОлеКС;ЇВR,а ~ЬKOГO ВіДДіЛll(а pa;:trocny «Ве­ ною роботою технічних засобів прибули також жителі сІл Рож-'І М. О. нів, ПуХіВки, Літочок. які на І ЛИКОДЮlерськиЙ». На носовицl ведуть постійний нагляд багаторічних трав зайнято чоти­ Гри кун та М. Т. Драр-иЙ. Л . О . Ш ев- І Чеr;ез кілька дніБ, як тіЛЬRИ ма.1И кандидатуру ри трактори Т-16 з сінокосар­ зби'рання сіяних ченко. ками із радгоспу «Літнівський» закінчиться І 1 стільки ж агрегатіБ Місцевого трав на відділку, ~Іеханізований Зустріч відкрив ЕСТУПНИМ загін перебазується за Дес,ну на природні сіножаті, що заЙ~lають

загальннх

кандидат у депутати НИЇВСЬКОї 1,)

ки

мину­

як у тваРИННИЦТВі, так і в рільuицтві. Урожайність

ЖОВТНН

рит:w.c ТРУДОВИЙ

тисяч

705

билися

17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

п~srт:ирzqR:И

продукції

Працівники

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

ЧЕРВНЯ

гос­

лого року сягнуло 3 мільйо­

ЛІТОПИС

19

собою

Річне валове ви­

робництво

ЧЕРВНЯ

З

радгосп

являє

спеціалізоване

подарство.

1. 1977 Ціна 2

княжицькнй

імеНі UЦopca

.N9 86 (4400),

+1,3 -0,1 + 1,1 +2,4 +1,8

С.'ІОЕила глибоку

+1,8

допомогти

в;:(ячніСТЬ

ви­

борцям за ВИЯВ"lене їй довір·я. ВиборЦі Літнівського вибор­ чого округу М 76 звернулися ;:(0 Rанди;:(ата в депутати Ниїв­ ської обла'СНОЇ Ради із наказом: у

спору;:(женнl

доро­

+0,3

ги до села СоБОЛіВКИ та в закін­ ченні ремонту ву лиці i:\~eHi Ле­

+0,2

ніна села Рожнів.

"РепеТІІІ~ін" вибуху «Генера.1ЬНУ репетицію» пере:\ спорудження~ YНЇlta.'1bHOЇ вибу­ !(\наюцної греб.lі ПапаНСЬJ\ОГО во:\ой~иша про;;е.1JИ rідробу:\іВНИJ\И

Киргизії. 3аJ\.lавши тисячоразова зщншений заряд, вони провели вибух у ТатаРСЬJ\ій уще.lині на Па~ірі. Дані експеРЮlенту дцпь ЮІОГУ визначити заря:\и вибухівки, яка

обрушить на русло ріJ\И

Акбура півтора мільйона кубічних метрів

щебеню. Так за лічені

ХВИI1ИНИ утвориться гребля заввишки пона) сто метрів. котворье ~lOpe ВІІникне уже в цій п'яrирічці.

В. ПОБРАТИМ.

Нове ру_

(ТАРС).

Павідомлення Ок ружних виdорчих комІсій по виОорах до КИЇВСЬКDЇ оОласноі Ради депутаТіВ трудящих про реєстрацію кандидаТіВ у депутан Київської оОnасноі Ради депутаТіВ трудящих ОкружнІ виборчІ lюмісі'і по 1шборах дО КИЇВСЬКОЇ обласної

вє;рхнього дитячо'го

Ради

гальними зборами роб:ТНИНіВ, інженерно-теХ'-ііЧНИХ праціВНИ­ ків і службочів Броварської фабрики верхнього дитячого ТРКj{{)тажу по ЛеНіНСЬКОМу виборчому округу ~ 17. КОРОТЕНКО Олексій Петро­ вич, 1936 року народження, го­ лова ВИ!\ОНКЮ1У Броварської міської Ра;:(и дєпутаТів тру,];я­ щих, член НПРС, виставлений загальними зборами робітни­

депутатів

іПlДСТ8Jві ст.

75

трудящих

на

«Положення про

вибори до обласних, районних, МіСЬких, сіЛІ,СЬНИХ і селищних Ра,,]; депутатів трудящих Україн­ ськоі РСР» зареєстрували кан­ дидаТі,в

них

у

депутати,

загальню!И

ників.

виставле­

зборами

робіт­

інженерно-технічних

пра­

ЦівникіВ І службовців підпри­ ємств, будов, радгоспів, кол­ госпників колгоспів, КО.'1ектиВів ;установ, організаЦій 1 навчаль­ них заsладів.

У числі зареєстрованих

Ок·

~ужни~ш виборчилlИ КО~lісіями такі товариші, які дали згоду 6а.lотуватись у Ниївську облас­ ні Ра.:1У ;<епутатів ТРУ.:1 я щих: ПАВЛЕНКО Леонід Іванович,

1934

року народження, пеРШІІЙ

секретар

Броварського міСьного

KO~liTeTY НО~1ПаРтії України, ВИ­ ставлеНIІЙ загальнкми зборами ,робітників, інженерно-техніЧНИх працівник,ів і службовців Бро­ варського pemohtho-механіЧНО­ ro заво;:(у - по Залізничиому виборчому округу J(v 16.

член

ВЛНСМ:,

трикотажу,

виставлена за­

інженерно - техНічних пра­ ціВН1Іків і службовців Бровар­ ків.

ського

експериментального

воду торгового

ня

-

за­

машинобудуван­

по Південному виборчому

округу

,N'g 18.

КА ЧУРИНЕЦЬ

Ольга

Пет-

рівна, 1952 року народження, апаратниця Броварського заво, ;:(у порошковоі ~Іеталургlї. член ВЛІ-:СМ, виставлена загальни­ ми зборами робіТНИКіВ, іюке· нерно - технічних працівників і службовців Броварського заво­ ду порошкової металур·гії по Промисловому виборчому окру­ гу М 19.

ЧИЛlК Володимир Иосипо­ ЦАРУК Надія Сергlївиа, 1956 року народження, в'язаль­ вич, 1929 рону народження, за­ БИЦЯ Броварської фабрики ступник начальника Південно-

Західної залізниці, член КПРС.

по Гоголівсь"ому виборчому вистав.'1ениЙ загальнюlИ збора· OKpyry М 74. :\ш робітників, інженерно - тех­ Ц,у'hАНОВА Валентина Мака­ ні чних праціВ'ників і службов­ рівна, 1953 РО"У народження, Ців тресту <!Броварис!льбуд». операїор ра;:(госпу - КО~lбlнату м. Бровари по Центральному «Ка.1ИТЯНСЬКИЙ" і:\lені 50-річчя виборчому ORPyry М 20. СРСР, член ВЛІ{С::\І, виснвл('!­ ЛІСОВСЬКИИ Петро Гриrо· на загаЛЬНIІ:\1И збора~1И робітни­ РОВllЧ, 1924 року наро;:tження, к;в, інженерно-технічних пра­ завідуючий обласним фінансо­ цівників і СЛУіІ;БОЕців рцгоспу· ВИ:\1 відділом. член НПРС, ВИ­ КЮlбінату «К9ЛИТЯНСЬКИИ» і:\lе­ ГТРRлрниh заГRЛhНИМИ зборами ні 50-РіЧЧЯ СРСР Броварського робітників і службовців радгос­ району по Ка"~ИТ::ШСЬКОnlУ пу « Бобрицькии» Броварсьхого виБОРЧОJНУ окруту М75. району - по БоБРIЩЬКОМУ ви­ ШЕВЧ-ЕНІЮ Лідія ОлексІїв­ борчому oKpyry J(Q 72. на. 1956 ро,ку народження, ро­ АДАМЧ'У1t Ольга Феофанів· бітниця Літ;{івської швейної на, 1950 року народження, по- фабрини Київського виробничо· МіЧНИк бригадира радгоспу го швейного об'є дна н ня « ВеЛИКОДИ,~lерський», Ч.lен «ЮніСть», Ч.1ен ВЛКС:\І, ви­ ВЛНСlVI, вистаВ.'1ена загальни­ ставлена загальними зборами ми збо,рами робітнинів і служ­ робітників, інженерно - техніч· бовців радгоспу « ВеЛИКОДЮIЄР­ них праціВНИКІВ і службовців ськии» Броварського району Літ;,івської швейної фабрики - по Ве.'lИКОДИnlерському ви­ Київського виробничого швей­ борчому округу М 73. ного об'єднання «Юність», Бро­ СЕРГІЄНКО Микола Uлек­ варсьний район по Літків­ сійОВИЧ, 1928 рону на родження , ському виборчому округу ,N'g 76. ПИЛЬТЯИ Марія Захарівна, голова виконкому Броварської районної Ради депутатів трудя­ 1932 року народження, брига· щих, член НПРС, виставлений дир молочно - товарної ферми «Русанівський», член загальними зборами робітників рцгоспу загальними І службовціВ радгоспу «Гоголів­ НПРС, виставлена зборами РОбіТНИК1В 1 служБОВський» БРО'l3арського району -

ц,ів

радгоспу

«РусаНівськиіі»

Броварського району

-

по Ру­

СеvШПОЛКіВСЬКОЇ

птахо­

санівському ВИборчому ol:pyry М77. БАТИНА Наталія Іванівна, 1956 року народження, птаХів­ ниця

фабрики, член ВЛНСМ, вистав­ лена

загальними

збора:\1И робіт­

ників і служБОВціВ Семиполкі В­ ської птахофабрики Бровар­ сьного району· - по Семипол­ Ківському виборчому OKpyry

1'.'2 78. ПЛЮТА Галина Яківна, року

народження.

Нняжицьної

1936

вчителька

середньо і

школи,

член НПРС, Биставлена

загаль­

НЮІИ збораllШ робітників і служ­

бовціВ ра;!госпу С'ЬКИЙ1> Броварсьиого по Требухівському округу .N9 79. ІЮНДР АТОВЕЦЬ Петрович, 1946 року ня,

транторист

«Требухів­ району виборчому Михайло народжен­

радгоспу

імеНі

Юрова. безпартІйний, вистав­ лений загальними збора~lИ ро­ біТНИКів І службовців Троєщин­ ського

відділна' ра,дгоспу Імен!

Юрова Броварського районv по Троєщинському виборчо:"у округу .NiI 80.


Г:~::'~;:::i:::[ц;::::~~:io::;::

~ сі.лЬСЬКОl'осподарське, пост&.вити на нові

рейки, щоб ЙОI'О перетворити, І переро­ бити зем.леробство 3 промис.лу, нииА ве­ детьсн несвІдомо, по-старовинноиу, в

во

промисе.,'1, оснований на науці

та завою-

ваннях техніки".

в. І. ЛЕНІН.

трудівники сільського госпо­

ПІД ПРАПОРАМИ трудової звитяги Жовтневої них рішень XXV з'їзду НПРС і «ПЛОСНіВ­ досягнення нових трудових успі­

Rолентив о.рдена РеволюЦії радгоспу

йшла доярна комуністна Г. А. Строкач, яка надоїла по 2473

ганізація, у окладі якої налічу­

нілограми на корову. Показник у Н. М. Насян - 1807 ніло­ !1рам:в, О. І. Волохи 1712

ється висоних назників і виходить

перемож­

цем у Всесоюзному соціалістич­

ється

ному змаганні. За підсумками роботи у дев'яТій п'ятирічЦі йо­ му було вручено перехідний

ція

Червоний прапор ЦН НПРС, Ра­ ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ та Пам'ятний знан, занесено

на

пошани.

Таки.м же перехідним

пра'пором за

Всесоюзну

його

досягнення

дошку

нагороджено і

висоних

показни­

нів у соціалістичному змаганні і3 минулому роЦі й занесено на

Республінанську дошку пошани. А досягнення торік госпо­ дарство.

мало

велині у всіх га­

лузях виробництва.

Добре

трудилися рільнини

Й мехаініза­

по­

тори, тваринники, нормодобув­ ни.ки, по'радувавши рідну Віт­ чизну новими успІхами в праці.

Так, в,рожайні'сть зернових lНультур становила 44,1 центне­ ра з гентара, центнери, добре МОВі

нульт)'ри,

рудзи на силос

овочів вродили

182 НОР­

зонрема

нуку­

І зелений

HCip:l1

було зібрано по 572 центнери з гентара, або 190,7 проце'нта до плану. Набагато перевиконано планові зав'дання

по

ваЛО'ВО~1У

виробництву і продажу держаВі всіх вид,ів сільсьногосподарськоі продукції. Особливо Бідрадних пок'азни­ :кІв добилися наші тварИІННИНИ. Вони одержали минулого року

по

5274

нілограми

молока від

норови, а на ножні сто гентарів зе~lельних угідь виробили його

по

2108 центнерів, м'яса - по 143,5 центнера. Державі прода­

;но

цієї

ше,

ніж

продукції значно в

біль­

середньому за кожен

ріК попередньої дев'ятої п'яти­ річки. Самовіддану працю всього ро­ бі тничого нолектИlВУ рцгоспу,

ЙОГО

наполегливу

перетворення ІВ

мів на НОРОВУ. Переможцем 'в індивідуальному змаганні ви­

хів У Д,ругому роЦі п'ятирІчки виробничих по­ постійно спрнмовує паРТійна ор­

СЬКИlй. уже не один рік добива­

членів НПРС.

радгоспу з допомогою

гро­

:llаДСЬІШХ організацій зосеред­ жують зусилля роБІТНИКіВ і спе· ціалістів на раціональному ви­ нористанні внутр:шніх резервів. У цьому, напевне, і КІриються причини

уСПіХі,В.

Неослабщу увагу комуністи приділяють т,варинни;цькІ'й галу­ зі, постійно дбають І1іРО її підне­ сення. Інтенсивне ведення тва­ ринництва у H~C базується пе,редуСім на створеННі міцної НОРМ0 вої бази і механізації всіх

ТР~"АО.'1істких процесів на фермі. До,сить

сназати,

що

минуло,го

року на одну У:УІОВНУ голову ху­

доби було заготовлено по

50,1

центнера нормових одиниць, або на 10 центнерів більше, ніж в середньому за ножен рік дев'я­ тої п'ятирічки. Нові рубеЖі намітили труді/в­ ники радгоспу на нинішній, дру­ гий рік десятої п'ятирічки і на­ полегливо борються за їх по­ долання, що'б гідно відзначити славний ювілей Радянської дер­ жави 60-річчя Великої Жовтневої СОЦіалістичної рево­ люції. Хороших успіхів У роБОТі до­ билися наші твариннИlКИ. За чо­ тири місяці вони виробили по 752 центнери молока на сто гек­ тар.і'в

сільгоспугідь,

а на коро­

ву наДОЇ.1И його по 1782 ніло­ грами. М'яса вироблено по 40 центнерів

на

сто

гектар'іВ

зе­

мель.

Першість у соціалі,стичному змаганні за цей період серед працівнинів ферм завоював но­ лентив бригади ,N'Q 1 молочното­

варної ферми, яку очолює А. І.

Малюга.

Він довів

валове

кілограм:,в.

Сумлінно трудяться

за

хлібо­

1

роби радгоспу. Переможцем ви­ зн'ано

першу

-

тракторно

ничу бригЗіДУ (бршади,р Могильний). Вона добре тувала техніку

до

ріль­

П. П. підго­

сільськогосподарсьну весняних польових

робіт, своєчасн'о і в краЩі стро­ ки, на високому рівні агротех· ніки провела СіВ'бу ярих зерно­

вих, кормо'вих і овочевих нуль­ тур. Тут осо,бли'во відзначилися т'рантористи В. П. Топіха, В. П. Шевченко, П. К Красников, М. В. НедашнівськиЙ. Наші тваринники j рільники, ділом відпов.ідаючи на лист Ге­ нерального сенретаря ЦН НПРС товариша Л. І. Брежнєва працівникам ферм Ниївської області та лист Центрального HO:lliTeTY партіУ праціВНИJ<ам сільського господарства нраїни, прагнуть

досягти

результаті~

у

впров,аджують

ще

кращих

праці,

всіляко

у

нове, прогресивне. м!

виробництво

Нин! на фер·

провадиться установна

нічних,

прив'язЄ'Й.

меха­

Незабаром

буде змонтовано молонопровід у всіх корівниках. Дві групи ,но­

нових

гідну зустріч 60-річчю Великого Жовтня. Вони зобов'язалися в нинішньому році зібрати з кож­ ного сектара землі по ЗО цент­ нерів зернових, 165 картоп­ лі, 200 овочів, продати дер­ жаві 72 тисячі тонн молока, 2З,І тонни м'яса та 197 мільйо­ нів штук яєць. Ш цифри харак­ теризують те ве.1ике піднесен­ ня продуктивності праці, якого доБИ,1ИСЯ тррівники сіл У піс,1явоєнні роки. Нині господарства району шорічно одержують до 60 тисяч тонн мінера,1ЬНИХ добрив. Що­ року вапнуються та гіпсуються бі.~ьше З тисяч гектарів кислих та солонуватих грунтів. Освоє­ но більше 10 тисяч гектарів осу­ шених земель. Понад 5 тисяч гектарів зем,~і зрошується. І

боти і в тваринництві, зокрема во;хопостачання, доїння корів, роздавання кормів, прибирання гною з приміщень тощо. Пов­ ністю механізовано й автомати­ зовано виробничі процеси у радгоспі-комбінаті «Калиrян­

ГО,10вне

технічне

оснащення

господарств забезпечує комп­ ,1ексну механізацію всіх основ­ них трудомістких проце с і в землеробства і тваринництва. У сі.1ьськогосподарському ви­ робництві району НІ!ні зайнято І 050 тракторів різного призна­ чення, в тому числі 90-

Т-І50К і К-700, бі,1ьше 200 Т-74 і ДТ-75, 126- зернозби­ ральних, ІЗО-картоплезбираль­ них та 117 сінозбиральних комбайнів, більше 900 вантаж­ них автомашин і багато іншої різноманітної техніки. Це дало МОЖ.1ивість забезпечити широку механізацію трудомістких ро­ біт. Щорічно. наприк.~ад, вико­ ристовується

КОМП.lексна

меха­

нізація в землеробстві: підго­ товка грунту, сівба, обробіток посівів і збирання врожаю зер-

Нолентив радгоспу зобов' ЯЗ1!JВ­ ся

,ви'}(онати

народногоспода,р­

ський план продажу де'ржав! всієї сільсьногоспода'рськоІ продукціІ до свята ВелИlКОГО Жовтня. Тепер він спрямовує

всі свої зусилля честю

на те, щоб з

ДОТРЮіати дaHO~O

слова

і зберегти у себе перехі:Цні пра­ пори.

П. ОНИЩЕНКО, секретар парткому пу.

paдroc­

Практичним

здійсненням

O~HOГO з головних аграрної політики

наПРЮlів на сучас­

НО;'.іУ етапі є заходи по про­ в'еденню спеЦіалізації і кон­ центрації сільськогосподар­ ського виробництва на баЗі міжгосподарської ноопераЦії 1 агропромислової інтеграЦії.

З ціЄю метою ще в 1968 роЦі було створено НИїв,ське ви­ робниче об'є~нання птахо­

ський» імені 50-річчя СРСР і в птахівничих господарствах. А починати доводилося

не­ легко. В кінці 1945 року в Бро­ варській та Бобрицькій машин· но-тракторних станціях було ві.:шов.~ено лише 66 тракторів ХТЗ і «Універсал», сім зерно­ збиральних комбайнів, 18 авто­ машин

та

одна

молотарка

на

декілька десятків колгоспів. Урожайність зернових у той час стаНОВИ.lа 8-10 центнерів з гектара. МО.lОТИТИ хліб дово­ дилося

взимку

На ЧО.lі

аж

до

тракторних

весни.

бригад,

які поча.1И створюватися, стали

комуністи' фронтовики В. Гуляницький, І. М. Федорею - в Семиr.rолках, М. П. Сом вТребухові, К. І. С'lуценко в Княжичах, В. І. Кеуш, Ф. І. ХРИСТ!lнченко в Богданівці та інші. Незрівнянним стало наше життя нині. Машинобудівна промисловість забезпечила рад­ госпи тракторами, автомобіля­ ми та іншими технічними засо­ бами. Вони визначили техніч­ ний рівень сіЛЬСЬКОГОСПОДЗD­

ського виробництва, а тим са­ мим і обсяг виробництва про­ дукції, рівень продуктивності праці.

Л. САНКІН, керуючиА районним об'єд­

нанням

«Сільгосптехніка».

До

його

складу

буде наполовИlНУ більше. Ви­ робництво яєць планує~lО до-­ вест!! до 150 мільйонів штук. що нині дає все об'єднання. Значно полегшали умови праЦі пташниць, підвищилась

продуктивність птиці. ТВ,'}(. лауреат Державної премії УРСР Л. П. Слуценко, К А. Носахівська, Р. Г. Лук'янен­ но, К С. Ііуценко та М. Й. Бруй одержали торік більш НlЖ по 250 штук яєць від

вв.їйшло чоти'ри господарства: Броварський плеМ/репродук­

кожної

нурки-несучки

завдаННі

2::15

тор, Семиполківська, Богда­ та :КИЇВСl>ка птахо­ нівсьна фабрини. Ножна з них має

би.1ИСЯ,

об'єднанні є :КИївська птахо­ фабрина. Вона стоїть на го­ ловному напрямі спеЦіаліза­ ції птаХівничого виробни­ цтва. Апарат її управління є одночасно і апаратом УПРёJВ­ Ління об'єднання. Нещодавно закінчили бу­ ді,вництво нового шестиповер­ ХОВО'ГО пташника на 160 ти­ сяч курок-несучок. Тепер у господарстві утримується од­

ночасно 600 тисяч гОЛіВ пти­ ці, На кінець п'ятирічки її

вмілому

ні птаШJ

і

.'1.

П. Слуценко.

прагнемо збільшити виробни­

r

О. АЛИЦЬНА, пташниця Ниївської птахофабрики.

су.\lлінною працею.

На фото: вгорі будинок культури, внизу представники .и.олоді вручають начальникові ПМК-8 І. Н. ІЛЛЮШІ хліб-сіль.

Фото А. Козака. червня

кор­

цтво про>,\укції тваР!tнництва.

ре nри.llіщення восьмирічl'lОЇ щколи і цілий КОАmлекс будівель гос­ nodapCbKoeO призначення. А зовсім недавно тут від6улась дуже важлива подія - урочисте відкриття 6удинку культури. Начальник ПМК-8 І. Н. lллюща передав директору nлемnтахозаводу «Рудня» В. М. СеАІені ключі від нової споруди . _ Сьогодні у нас велике свято, - відзна'щв вчитель П. П. Денисенко. Ми відкриваЄ,IІО цей чудовий палац культури. І це переконливо й красномовно свідчить про ве.ЩКУ турботу рідної Ко­ муністичної партії та Радянського уряду про Hйlи повсякденний добробут і культуру. За це усі ми з060в' язані відповісти чесною і

1

завдяки

згодовуванню

Готуючи гідну зустріч 60річчю Великого Жовтня.

Село Рудня за останні роки змінилося до невnізнання. Підня­

Середа,

наСa:lшеред,

К А. Не __ .;івська, В. О. Па­ денко доглядають більш ніж по 30 тисяч курей.

лис!! вгору нові житлові чотириповерхові будинки, світле й nросто­

НОВЕ ЖИТТЯ

при

штук Цього до­

мів, до:держа.нню мікроклl­ "'1ату в приміщенні. liещодавно на підприєм­ стві було освоєно нліТКОВі ба­ тареї, нотрі дали можли­ вість по-новому організува­ ти теХНС.l:)гічниЙ процес. Ни­

рудня оновлюється

стор.

механізовані ро­

КУРС-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

вузьку виробничу спеціаліза­ Цію. ГОЛQlВНИМ господарством в

2

І:ульrур.

Максимально

фабрик.

о

та технічних

дарства нашого району готують

рів пере.ведено на нову техноло­

гію з дв.оразовим доїнням.

ви­

робництво молока до 1035 тонн, історич- надоївши його по 1935 кілогра-

боротьбу

життя

55

Партійна оргаНізація і дирек­

ТЕХНІКА-ОСНОВА ПІДНЕСЕННЯ СЕЛА

1977 року


НА ВИНОНАННЯ історич­ них рішень ХХІУ з'їзду ленІн­

ської партІї в 1971 році в нашій країні почалось будlв­ ництв,о кількох великих промислових

тваринницьких

комплексів. Серед них радгосп-комБІнат «Налитян­ ський~. Слава ударної ком­ СОМОЛЬСЬh'ОЇ будови грим,~ла по всій країнІ. Уже за пер­ ші д:ва роки будівництва бу­

ло освоєно більше

міль­

60

йон;в карбоваНЦіВ капlтало­ в,нладень. Збудовано промис­ лову

зону

для

о;:tночасного

утримання 73 тисяч свиней, потужний коМбікормсвий за­ вод, очнснl

споруди,

но-механічні

ремонт­

майстерні,

де­

кілька дооом:жних служб 1 селище для 3000 жителів із сучасними БJJагоустроє­ ними

На цьому знімку ви бачите од­ Ity з передових доярок радгоспу «Русанівський» кандидата 6 ЧЛЄ­ ни КПРС Тетяну Соловей. Зараз

вона доглядає 50 корів, добива­ ється високих показників у робо­ ті. Комсомольсько-молодіжна бригада, праву

яку

вона

вважається

ОЧОЛЮЄ,

кращою

в

по гос­

подарстві. Високе довір' я вияви­ Аи Їй недавно товариші по роботі, висунувши кандидатом у деnута7'и до районної Ради депутатів 7'рудящих. Фото М. Семниога.

МІСТО-СЕЛУ в успішне здійснення аграр­ ної політики Номунlстичної партії та Радянського уряду вагомий внесо.к роблять також 1 ПРО~!ИСЛові під,rrpиємства на­ шого району, які шефствують над радгоспами і птахофабрика­ ми.

З

великою

включилися КОJІЄКТИВИ

в

активнІстю

роботу

мІста

трудові

піС.'IЯ

виходу

постано,ви ЦН НПРС .Про дальший розвиток спецІалІзації 1 концентраЦії сільськогоспо­ дарського виробництва на баЗІ міжго.спо;:tарської коопераЦії і агрcmромислової

інтеграції

•.

У нашому районі розроблено

к,вартирамй.

спорудили

Згодом

середню

школу

на 960 м:сць, дитячий ком­ бінат, будинок куль:rури, спортивний зал, адмІнІстра­ тивно-господарський центр зі

СJJужбами

кудьтурно-по­

п'ятирічки бов' язалися

13200

ві но

із

грами,

що на

грамІв

б:льше

проти

npo;:tYKU:Ї

Уже в наступному

му

радгосп-комбінат про,дав державі 10,5 тисячі тонн м'яса. А в завершальному роцІ дев'ятої п'ятирічки 12 тисяч тонн. Освоїти про­ ектні параметри тру.:\:вники комплексу повин,н! були за 3 роки. Із завда,нням спра­ ВИJJИСЬ успІшно. Особливо ра.:\існим був перший р:к десятої п'яти­ рІчки. Господарст'во прода­ ло державі 12800 тонн м'я­

u!

са,

значно

проект не за

роки

перевиконавши

завдання. Існування

Всього радгосп­

комбінат прода!! його держа­

ві майже 40 тисяч тонн. ЧУДОві перспективи У иас

76

і

живою

За

підсумнами

кварталі

у

опорос

вагою

по

33по­

110-120

виконання

слуговуванню

.'ІОГ;Я

зоо­

тварин

виробництва

техно­

вимагає

ПРОВО.:\ИТИ за день більше тисяч рац:й,

різних трудових у тому числі на

10

опе­ про­

ведення

ін'єкц:й

введення паратів

лікувальних преі медикаментів сан:тарно-гіг:єнічну

1300,

Обробку

-

500 10

Більше кемплексу

-

4600,

тощо. працІвникІв

у;:tостоєні

висо­

них урядових нагород. Се­ ре;]. них оператори Наталія Федорівна Буйвол, Анатол:й Д~штрович Верпека, Тама­ ра Миколаївна 3:tмарей, Ганна Олексіївна Веткало­

нині

першо­

нинішнього

свиноматки, пе­

ветеринарних заходів по об­

соціалі­

змагання

се­

народжується

кілограмів. Тільки на

карбованціВ.

стичного

маток,

в

над 320 поросят. Ножного дня одержуємо 35-37 тонн приросту. На забій відправ­ ляємо в день 300 свиней

відпо­

становить

44

редаються на

рік. На 9 карбованц:в зни­ зилась собівартість центнера

працює над збільшенням ва­ лового виробництва продук­ ції, пі;:tвищенням її якості, зниженням соб~вартості.

осіменя!О'ІЬСЯ

редньому

35

25 26

днІв 1 36 тисяч голів відгодІвлі. Щодня

штучно

ФАБРИКА СВИНИНИ дунції одержали 30,2 тисячІ поросят, або на 570 поросят більше, ніж за цей час то­

ро­

на

36

ного

1974

-106

няно з відпов:дним періодом минулого року. Сер.едньодо­ бовий прир;ст живої ваги свиней на віДГО;J,івлі стано­

583

тисяч

9

ПОРОСЯТ-СОСУІНц~в, майже тисяч поросят віком

першого кварталу. Радгосп продав пона;:! встановлений план 187 тонн евинини або на 128 тонн б:льше порів­

вить

одночасно

утримується більше

завданням

в і дного періоду минулого року. Роб:тники цеху репро­

рenродуктор&.

біКорму. На КОМ11лЄ}{сі

тонн м'яса. УспІш­

бутового rrpизначення. Роз­ почали БУДі'ВНИцтво племІн­

В нінці 1973 року БУJJО продано. вже перш! 600 тонн свинини. ВідтодІ ко­ .1е:ктив радгоспу-комбінату

рів газу. За цей час згодо­ вується 140-150 тонн ком­

тваринники зQ­ продати держа­

справилися

ро­

ку нолеитиву комб:нату вру­

ва та інші.

чено перехідний Червоний прапор м:ськкому парт:ї, райвиконкому, райкому

Перетворюючи в життя р:шення ХХУ з'їз;:tу НПРС, трудівники радгоспу-комбі­ нату .НалитянськиЙ", іменІ 50-р:ччя СРСР успішно ви­

профспілки працівНИКіВ сіль­ ського

господарства

та

заго­

тівель, міськкому ЛНСМУ та занесено на районну Дош­

конують

ку

Своєю

слово

скомплекс.

ВЗЯТІ підвищенІ

ціал:стичнІ

пошани.

Саме

високими КАТЕГОРІЯМИ

ВОДИ, майже 40 тисяч !ll!ло­ ват-годин елентроенергlї, 30-35 тисяч кубіЧНИХ мет­

на май6уmє. Зокрема праг­ немо щороку виробляти не менше 13 тисяч тонн свини­ ни. У другому роцІ десятої

у

вою

зобов' язання.

щоденною

працею

наполегли­

вони

готують

г:дну зустрІч 60-рlччю ,1ИКОГО Жовтня.

перекладі з латинської мо­ ви означає сп:льність арх:­

тектурного аНСa:l1блю. зв' я­ заного є;:tиним задумом. То­

А.

Ве­

БЕРЕЗОВСЬКИП,

заступник

му тут особливо недопу:ти­ мі зриви виробництва. Тільки за одну добу на вашому комплексі спожива­ ється r.:убічних метр:в

со­

директора

рад­

госпу,комбінату.

На

фото:

Тваринники Зазимсь'!\ого Bi~­ ділка радгоспу !мені Юров~ ус­ пlШНО

втілюють

ленінської

жовтневого ЦН НПРС. ками і

ІСТО­

паРТll,

РІшення

р) Пленуму Неруючись вказів­

(1976

завданнями,

поставлени­

Л.

І.

Брежнєва,

вони

взяли на

і даЛЬШі рони п'ятирІЧКИ висок! соцІалістичні зобов'язан­

1977

ня по

виробництву

і

продажу

державі

м'яса

великої

худоби.

Ними

пе,редбачено

рогато'!

ви­

робити в нинішньому роцІ

405

тонн м'яса і стіль;-..и ж продати його державі.

Ці показники вагомі для на­ шого господарства. Виконання їх потребує напруженої, ціле­ спрямованої праці, як У поліп­ шенні догляду, утримання 1 годівлі тварин, так і в збіль­ шенНі поголів'я. Враховуючи те, шення кІлькостІ

що з6!лnпоголів'я

утруднюється через відсутність приміщень, та й економічн() цей спосіб не вигідний, основ­ ну увагу приділяємо підвищен­ ню вагових категорій молодня­ ка. Уже в нинішньому році по­ ставили перед собою завдаННIІ продати

державі

ньою заліковою

тварин

вагою

серед­

кІ­

410

лограмів. СередньодобоВj при­ рости живої ваги худоби ма­ ють бути не менше 900 грамів.

У досягненні високих вироб­ ничих показників важливу роль

в:д:грає соціалістичне змаган­ ня. Регу лярно підбиваЄ~IО пІд­ сумки виионання взятих зобо­ в'язань, переможців заохочує­ мо морально і матеріально. СвІй крок наші тваринники рівняють на передовиків відго­

дівлі Ольгу Миколаївну Осо­ бу, Ганну Михайлівну Загуру. Ганну Іванівну Марченко та котрі

добилися

за

по

чотири

місяцІ

960-975

гpa~I:B

прwросту.

КОМШlекс.

М. ЗАГУРА, бриrадир ферми.

Фото М. Семииога.

3000

життя

ми у промовах Генерального сеЩ)етаря ЦН НПРС товариша

інших,

в~дгод!вельний

У

ричні накреслення... ХХУ. з'їзду

план капітального будівництва і реконструкЦІї kнуючих тва­ ринницьких ферм. Зокрема, у IраДГОСlJі .ГоголівськиЙ~ шля­ хом реконструкЦії заплановано спорудити

ном,nленс

по

Доюванню nepBic1'O~.

І

роз­

тут

не

обійшлося без допомоги шефіВ. Сюди прибули спеціальні брига­ ди з Зі!!ВО;:tіВ ПОРОШК'ОВОї мета­ лургії,

ре~юнтно-механічного ,

торгового машинобу;:tування, де­ ревообробно,го комбінату, Дар­ ницького РБУ і ПДБП-2 та ря­

ду інших. Торік

вони на шеф­

ських засадах виконали буд~ вельно-:\юнтажних роб:т майже J'a 800 тисяч карбованцІв. НріМ тего,

в Інших

rocno;:tapcTBax

ви­

конано обсяг РuбіТ на загальну суму 650 тисяч карбованцІВ. Досить великі зобов'язання взяли трудящі міста і на дру­ гий рік десятої п·ятирічки. І 1'реба СК2зати, що більшІсть підприємств успішно їх виконує. СУ'I.lінно виконують с В о ї

зобов'язання кіВ заВО;ІУ тадургії.

На

}(омпдексі ський.

у

вони

бригади робітни­ ПО'РОШКОВОї ме­ тваринницьному

pa;rrocni

впровцжеННЯ1>t тру;:tо~~істких робіт. Робітники

<І Гоголів­

працюють

заводу

машинобу;:tування

над

механізації торгового

СПОРУ;:tЖУЮТЬ

у ра;:tгоспl «РусанівськИЙ. навіс для агрегату по виробництву тра в' яного борошна. Серйозно постаdИЛИСЯ

до

аи­

конаН!j"Я своїх заВ;J,ань працlвни­ ни СП:\1К·580. У калитянськО' му радгоспІ «ABaнгa'pд~ одна бригада цІєї організаЦії веде 1ІТонтаж клі-rон в теля1'Н~У на мІсць, а друга ремонтує

400

площа;:tкУ для в:дго;:tlвЛі бичків, І. РУД АК, завІдУЮЧИЙ вІддІлом сіль­ ського господарства мdсьи­ ному партії.

ПАРТІЯ і уряд ПРОЯВ.1lяють повсякденну турботу про невпинний розяиток сільського господарства. Зо­ нрема, велика увага приді­ ляється підвищенню родю­ чостІ земель, що є основою всього сільськогос.подарсько­ го виробництва. Ясиравим свідченням ве­ линої ефеКТИВНОСТі органі ч­

них та мінеральних ;:tобрив для підвищення врожайностІ всІх

сільськогосподарських

культур

є

показники

госпо­

дарств нашого району за ос­ танн! роки. Особливо помі~ ний вП.'IИВ на збільшення ро­ дючості земель зробило за­

стосування мІндобрив, яких держава стала давати біль­ ше і кращої якості. Вони є могут!:!:н засобом підвищен­ мя врожайності. Ось характерні приклади ~фективного використання

міН>lральних

Середа,

1

'1еРВНIІ

добрив

1977

року

за

три

Полям врожаїтися останні

роки

(звичайно, У

поєднанні

3 органічни:\IИ, я.них виробляється дедалІ б:льше). Так, під урожай картоплі року бу .l0

1974

внесено

на

кожен

гектар

у

;:tіючій речевині 99 кілогра­ ~IiB азотних, 74 фосфор­ них і 169 к і логра:\lів калій­ них добрив, а п:д урожай двох наСТУПНfiХ рок:в кіль­ кість

іх

значно

зате

правильне

З;llеншилась, внесення

в

грунт у кращі строки сприяло

агротехнічні П:,1вищенню

врожайності.

1975

У

иожного гектара

було

роц: з зібра­

но по 112 центнерів бульб, у 1976 по 128. Такі ж зрушення у підви­ щенні врожайності ПО~I:Тні і на

зернових.

інших

кормових

культурах.

та

Внесення

м:неральних добрив пі;:!; по­ сіви озимої пшениці по 10 -12 центнерів (азотних, фосфорних і кал:йних ра­ зом) дозволило планом:рно п:двищувати врожайність. У 1975 році вона становила 29.9 центнера з гектара на всій

-

п.lсщі

35,6

посіву,

а

торік

тара, в

1976 - по 53,9, - ві;:tПОВідно по 40- 46,7, бобричани у 1975 році виростили по 34,5 центнера зерна пшени­ ці, русанівці торік по 51 требухіВЦі

центнеру

з

Велину

гектара.

кількість

міне-

ральних добрив БнєС'ено та­ кож під урожай нинішнього року юв:леііного року Р? дянської держави. ТаІ(,

-

лише

за

чотири

місяці

по­

цент­

12145 геКТі\Р а озимої пшениці і 2405 ге],­ тарів жита, 3773 гектари картоплі та 2290 геиар'в

зерно­

До речі , на значних площах

вих, у тему числі й озюиї пшениці, досягнуто тор:к і

всіх цих культур також органічні доБРf!ва. що ;:!;озволить ще б:ЛhШ~ пі;:{­ нести родючість зеЩ>.lЬ.

н:С'Ть танні

центнера,

всіх два

відповідно нера

з

Врожай­

зернових за ос­ роки стаНОВИ,'1а

23,4

І

28,1

посів:в

гектара .

Найвищого

врожаю

позатор:к у радгоспах сПлос­ к:вський~, сТребух:вськиЙ!>. с БобрицьниЙ., <lРусан:в­ ський •. Tar;, плосківські хлі­ бороби зібрали її в 1975 році по 40,9 центнера з гек-

НОВЕ ЖИТТЯ

ЖИВУ дістаЛlі

овоченнх

ку льтур.

RHeceHo

Т.

МОПСА,

агроном·хіМіК ro управління

районно­ сільсько­

го

господарства.

3

сто:>.

-


КРАСНЕ ЛІТЕЧКО ПРИЙШЛО

СьогООнІ- МіжнарОдний день 1ахuсmу дітей

у південних областях УРСР бу-

ПОГОДА В ЧЕРВНІ

За

даними

де малох~арна

і переважно

теп-

Гідрометцентру ла погода. Вночі стовпчик Tep~!o-

СРСР, на біJ1ьшій частині терито- метра покаже 15-20 градусів, рії ~'К'раїни середня місячна тем- а вдень підні)!аТЮlеться до 30 nrpaTypa повітря передбачається градусів. На початку місяця мож14-18 градусів. Місячна кіль­ ливе короткочасне похмоданн!!. "ість опадів становити~е 30- Менше, ніж звичайно (30-50 50 мідіметрів, у західних облаt­ міліметрів), буде опа;{їв. ROPOTKOтях респуU.1іки більше 80 мі­ часні дощі наЙбі.1ЬШ Й~lовірні в .1іметрів.

Те~пература повітря на почат­ ку місщя вночі 4-9, вдень 15 -20 градусів. Решту часу тем­ пература

Палацом щасливого дитинства називають калитянці nри.міщенн.'! свого дитячого комбінату. J це

кnливатиметься

першій

З. бюро

тичного

суспільства.

У

той

(РАТАУ).

опікою досвідчених вихователів. до послуг дітей чудово устат­ ковані ігрові зали, у яких є без­ ліч роздаткового матеріалу. ціка­ вих іграшок та .матеріалів дл!! будівництва різних споруд.

На фото: вгорі-Славко Обод­ зинський заМUСdився над nОРТРі'­ том найбіЛЬLuого дитячого друга В. І. Леніна, який так багuто ЗРО­ бив для нашого щасливого дитин­ ства. А ось на іншій фотографії Оксанка Л азару" годує с:золо­ тих» рибок в акваріумі. Інка Неврода та І рочка Козловська .мають великий потяг до рукоділ­ ля. Зараз вони шиють n.1аттячка для своїх ляльок. А інші діти в цей

час

.малюють

маЛюнки,

ліп­

лять фантастичних звірів з n.1ас­ ти.lіну, «будують» висотні будuн-

КІІ.

А.

Фото

учня

ЛУЦЕНІЮ.

НалитянськоІ

п·ятниця.

11.30

року у

ня зем..... вдо_а:.

15.20 11. 15.50 К.

80·ПОIІУЛИРННН

16.30

К. т .• Моск.а

.. одіЯJlьності.

К. т. 'СJlрави IlenyтarcbKi».

1~.Utl

tlо.ини.

Iб.15 K~

юних

любителів

художнього

пропонуємо

читачам доб:рочку

в:рш~в

19.30

К.

l-iа.1южна І Люба Серг;єнко мніі клас у м;ськ:й школі

-

J\"Q 7.

,----...

Галя

здають екзамени за вось-

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , . . . . . . . _ _ ... _ . . .

Люба СЕРГИЕННО

взрослЬІЙ филыtJ смотреть, как Саня,

КОГДА ТЕБЕ ПЯТНАДЦАТЬ

Тебе еще нельзя пока. Нельзя тебе на танцах

В пятнадцать лет прншла любовь,

В пятнадцать лет тебе так

Таня ГОЛОВАЧ

На запиннн. телеглядач18 МІністр електроrе,,(НIЧ" промисловості СРСР 108. Ан­

тшtО8.

19.45 20.00

К. т. СпІвав ,аслужениfl артист !'I'Фсl' J1. СметаНННК08. К. т. .Наша Оlщр"фlя. Рік

21.00 l,pOll'aMa • :Н.ЗU І\..

Т.

Час»_

~Артлuто».

ВІН РОДИВСЯ

Y'r

т •• Спеціалlзацlя

І

концентра-

-

т.

-МелодІі

народІв

Виста­

-

Тебе всего пока пятнадцать счастлнвыx юнЬІХ твоих лет.

горки В

сан,ЯХ,

-

Закалялась свннцом н вперед

ваши ОТЦbl

Радн вас уходнвшие

в

герон.

продвигалась.

Время грозное, строгое, юиость

вдвойне

-

подвигу звало.

ВЬІ боролнсь И жизнь отдавапи за жизнь,

За свободу, за счастье. за волю.

-

подвиг

ВСПОГІННМ юность отцов, что мужала в бою, Что вписалася в сердце строкою стнха.

И с ТОЙ юностыо стоАкоіі сравияем

свою,

Чтоб достойно ее пронести сквозь

века.

Мусоргськиil. Цнкл • Піснl j смерті». Тираж .Спортлото •• IЗ. 40 К. т •• В гостях у каЗkИ'. Художніll фільм .ЕгеА, КрИХіТКО!». (Угорщина).

К. т. Програма .Здоров·я'. К. т. Концерт ОренБУР1ЬКОГО ронародного хору. 16.25 К. т. Мультфільм .Два клени» • lї , ОО К. т . • У світі тварин». 18.00 Новинк.

15.25 15.55

сіllського

К,

18.15

НА

10.00 ДПА тих, Х10

13.50 19.00

ОБJІАСТЬ

вступае

до

вузІв.

консультацl". К. т. Математн"". 10.30 К. т. Російська мова. ІІ.ОО К. т. ФІзика. 11.35 ДНГJlійська мо· 8а, 12.~1I Нlмець"а мова, JJ.U5 ФраНЦУJька мова. (М.,. Екран лl~арю. (М.І. .ltевндимки» (3 цнк", еУ свІ11 (М . ,.

партіАних

органlзацlях

ЧемпІонат

Європи

,

боксу.

(НДРІ.

19.10 К. т. Прем'єра телевистави .С./Іlд­ ство ведуть 3 Н Д ТОК и.. Справа lІ·а .За будь-яку Програма .Час •.

21.00 21.30

К.

ціну'.

т . • Кінопанорама ••

2З.ОО К.

т.

ди.

Мелодії

зарубіжноТ

По закінченнІ

К. т . • Співа6

10.00 10.45 11.00 11.15

еС1ра­

новини.

-

УТ

піонерІ •••

Телефільм. Новини.

К. т. Е. Лазарєв . • ДнтонlА І Клео­

патраа.

Вистава

Львівського

В

(М.І.

8ИПУС!!

молодих. .Зl шкільного в робітничиlІ клас ••

-

ор­

.День

антраК1.

14.45 «Сільські обрії •• 15.15 КІнопрограм а • По рlднlіІ краУнІ». 16.15 для школярів. .Наша марка .ЮТ •. 16.45 «НаодинцІ , книгою'. М. Tp~6лаїні.

Завтра

17.15

ВсесвlтнlА l1ень охорони

-

наВКО"lишньоrо

середовиша.

«Славою овіяні.. ськнА завод Ім. Г.

17.45

Дніпроп.тров­ ПеТРОВСЬkОIО.

18.30 К. т. «ЖовтневнА заспів.. логія

революuійноі

пісні.

Випуск

І

Ди 10радянськоТ

22.

19.00 К. 1. ІнформаціАна програма. 8І­ стІ •• К.

19.30

т.

бlоrрафlа.

«Наша

роботи шах.и, І забоl спІшать,

Іх зустрІчають щодеииl Ннми гордиться

радянська

ПРОГРДМД

нд

ОБЛДСТЬ

10.00 К. 1 . • Шахова школа •. (М І. 10. ЗО К. т • • Наука СЬОlоднl • . (М.). 11.00 Художній фільм (з субтитрами) .Вибір мети •. І серІя. (М.). 18.05 В. Земляк. .Лебедина згра.». 6

частина.

19.15 К. т. «Клуб кІнополорожеfl •• (М.). 20.15 К. 1. Вечірня казка. (М І. 20.30 К. т. Чемпіонат СРСР 3 "ІННОІО 21.00

СПОР1У. (ВІльнюсІ. к. т. Фlльм,концерт

В.

Калиновська

І

сТанцюють

в.

Kpyr лов».

(М.).

К.

т. ХудожнlА

фlJlЬМ .будинок

(М, І. 1нформацlitниА випуск

в иих

-

одиа:

Щоб розквІтало життя иа планетІ,

Зиикло навІки СПОВО Ми прагнемо миру -

.вIЙиа •. дорослІ І дІти,

Хмаро загрози, иам шлях не

вкриваА.

еДень'.

AHeM~.

Редак'1'ОР є. ФЕДИН.

Будемо дружно І мнрио мн жнти,

НаШIА сlм'У не потрlбиа вІйна.

начальннк виробничо-технічного відділу, начальник енерго-механічної служби,

матеріально-технічного постачання

І збу І У,

Інженери-конструктори. електромеханік машннолічнльної станції,

слюсарі по ремонту обладнання, електрослюсарі, слюсарі КІ Па, РОбітннкн у будівельну бригаду, робітннкн у шнноремонтннй цех І цех сlзол:t. ()пла ra праці відрядна.

З~ВОд M~€ l'iази відпочинку на Чорному морі у м

ФеnДОt·jj.

на Київському морі. в Пухівuі. дитячий садnк ()динаки за. ()еЗIIt'чуються гуртожи гкnм Пrаuівннки lІіДIlРИЄЩ: 1 ва мож уть корне rунnтися ~a RОЛt'nКИ м а в

ме10flіиом..

22.50

ШИНОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

начальник

РІа

1946-Й> • 20.45 К. т . • На добранІч. дІти! •• 21.00 Програма .Час •• (М·І. 21.30 Концерт. 22.55 К. т. Новини.

днем_.

на поля.

rear ..

«Суботній репортаж •.

Екран класу

21.80

БРСР. (М.І .

23.05 ІнформацІйний

К. т.

13.30 14.00

КиТв-

21.30 Худо",нlй фільм «Гра без Бlчи.т ••

ХАЙ БУДЕ МИРІ

т.

Півфінал

Ранок настав, всІ СЬішать до

ВсІ: комбаАнери, шофери, учеиl Трудяться добре мета

И примером для взс были

ПРОІ РАМА

кестру

земля.

огне,

програма

ШИНН».

нет,

Галя КАЛЮіІ:НАЯ

в

IIНjJO"M"UIAHa

бізиесу. І.

турботи,

Ваша юиость росла н мужара

т.

20.15 К. 1_ Вечlрн. казка. (М·І. 20.30 К. т. Концерт симфонічного

двадцать,

ЧтоБЬІ ('ПУСІС:tться с

не такой,

18.00 11.. т. Для школярІв •• Зн"Й, люби, бережн •• 18.~O «\)80 •• 8И!\ коивеЙ.р •• IS.50 МУJи,ннА антракт.

19.30.В

Во взрослом танцевать кругу, Спор старшнх слушать тебе

не

І\онцерт студентІ8 КИЇ8СЬКОЇ КОН­ c~p.aTOPiї ім. 11. І. чаиковсы\І и. cll·. гирічка rфективності і иku­ стІ ••

«ВІсті:..

Щоб радlпи ие тІльки поля, Щоб ЖИТТя на землІ

трудно.

М.

такцl ІЗ.ЗО К. т.

14.ЗО МузичниА

Юrосла­

М. ТомчанlА •• Жменнки».

I~.UU К.

Копи Із Зe.1lених кущІв Виходнть веселка барвиста ПІсля весняних дощІв. Він родився весною, у квІтнІ,

НО зто все не потому, Что в ЗТОТ час тебе

про художн~ка 8. ТатлІна. К. т . • Це ви можете». 1З.00 К. т. «Музичний абонемент».

ру опери та балету ім. І. Франка.

маrістральнин наllрмма. -Молоді COJlO~H •• І\онцерт.

К.

особистІсть».

те.,ефіл"м

ПРОГРАМД

U.~5 К. т. МіЖkuнтннента" .. ни!l Кубок • бас".тоuлу: з6iJ>на срср­ зБІрна США. По З"kUlчеНIІI но­

К.

цІкава

12.00

'~48-Й ••

17.30

Як краlиа МОЯ молода.

Ведь ТЬІ не ВЗРОСЛЬІЇІ;

к

т.

ноі

16.55

розквІтало,

Семнадцать .нль шестнадцать

смелое

боксу.

ВІдповідає

10.00

в клубе

в пятнадцать лет уходишь D юность.

трудно

t

Гурьбой J_еП!lТЬ снеговика.

11

Сердце

ЄВРОПИ'

(н,цl' І.

19.ЗО ТелефіЛЬМИ про СПОР1: • Наставник ВІн РОДНВСІІ весною, у квІтнІ, ... емп~оНіВ •• сUДИН д.ен" О.:.еtш І и· Колн розквІтав земля, ріної». Коли орачі виlжджають 20.00 К. т. «КиТ. музичниА •• 2О.50 К. 1 •• На доuраНIЧ, дітиІ». На чорнІ Просохлі поля. IIporpaMa .Час •• (М.І. Вlи рОдився весною, у квітнІ, 21.ОО ~1.30 ХудожнІй фільм .Чу",і А11И».

!іlI!ЧИВ П ЯТ.ИИ клас БогданіВСh.;ої середньої школи, на р!к

~~ОЛО,lша В1Д нього юн~ броварчанка Таня Головач.

-

ЧемпІонат

ПРОГРДМА

МатвІєнка.

у КВІТНІ

ви-

p~. І ТІ" KO~I? уже п'нтнадцять. Так, Льоня Лихогод за-

" , . . . . . . . , . , . , _ _ _ _ JO

т.

ШВlj)інаJl.

ва.

х?ванц;в літстудіі. У ній представленІ І молодші ШКО.'lЯ-

' {

(КуЙбншев).

17.30

11.45

поет l\IИКО,1а Co~!.

І

KiHu."JlbMaHax. І МОСК8ичі».

аНа,

С.'10ва. 3 наЙ;l>!ОЛОДШИМИ охоче проводять заняття досві,l­ ченІ Л:ТСТУ,lїйці, чимало уваги прид:ляє ЇМ керівник

~

ееое

17.ОО Концерт "олективів ХУАО"'НЬОТ са-

11.10

Чепурного працює секція

~

«l1тахи І звірі у

..

ШекспІр . • Гаммт'. т. Дл. АітеЙ. «.jlрочка». Нау"о-

ІІ.ОО Н08ИНИ.

-Другий рІк у. складІ лІтературноУ студії ІменІ Дмитра !

~

партІАноУ освіти.

т . • Яка

Документальний

екнн.

©ffiJтют

CbOrO,lHi

системі

14.30 АОkументальнl фільми .Завтраш­

10.30

'f

пошта~.

11.ЗО К.

К. т • • Веселl стаР1И>. К. т. Худuжнlй теJlефільм el:K81лібрисТ>. К. 1. До пІдсумкІв иа8чаJllt1l0rо

ЦІМ

І

цу

Новини. 9.IО К. т. ГІмнастика.

9.00

9.30 10.15

ЦТ

К. т. ГІмнастика. 9.ЗО К. т, .8иставка БуратІно», 10.00 .Для вас, батьки». 10.ЗО К. т . • Природа і людина». 11.00 К. т. Музична програма .Ранкова

ЧЕР8Н~

3

ПРОГРДМА

середньоУ школи

Левка

ЧЕР8НЯ

4

ПРОГРАМА Новини.

9.00 9.10

час,

коли батьки й матері трудяться у радгосnі-ко.wбінаті «Калитянсь­ кий» імені 50-річчя СРСР, їхні діти перебувають під надійною

Українського

погоди.

СУБОТА.

гармонійного таючої зміни будівників комуніс­

ДОЛЯ

СКОТАРЕННО,

иачальник

від 7-13 м 14-19 градусів, вдень від 20-25 до 30 град­ сів.

Адже тут умови для виховання під рос­

місяця.

на ПівдеННО)IУ беNзі 1іРЮIУ.

вночі

цілком законо.llірно. створено якнайкращі

ЩАСЛИВА

половині

Так-а ж погода передбачається

rnI'iYCOM.

Звертатися на aдp~cy: м. Бровари, ПРОМВУЗ0Л. UlРЗ. відділ кадрів.

Ддмініс1 ра Llія.

#86 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you