Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайтесяJ

РІк аИАани.

Наші серця 3 В'єтнамом

27-.

". 86 (2470) ЧЕТВЕР

3 IНЗ/ГОідИ' МіжнЗlРotЩноro дня В'ЄТ'НЗl:lflУ ·і 12-.Х раКОіВИIН Женев­ СЬКИ'Х УГОіД по В'єтна.му 18 Лlf,П­

21 ЛИПНЯ

,ltЯ

Москві

"11Q,Ц,Нlї

1966 р. 2 коп.

збори.

,ВІ~дJ6улись

БЗ/l1асго­

ПРЕЩ>стаIВlНИ!/Ш

г,ро­

'\1 зt.'1СЬІКCllC'nі

CТOJ1 и:ц,і, п,р И'Й,ШЛ и ІВ' К!реМ\1ІІ:,В!СblККЙ' ПалаlЦ з'їзді,в, щоб. 3Іа'ЯJВIfJТИ про ОВОЮ ПО'Вlну солідар­ ліоть з 6QjЮТf;ООЮ в'ЄТНЗ/МСЬ.!.<'ИІХ

Цін.а

браl1tв проти з,меРIllКіаНСblКОЇ агре­ сії . Уча:ОНIІІКИ зоорuв па:жо '8Іітали ПQCJI,а ДАВ у РЗідЯоНСЬІК,ому Сою­ з,і HryeH Ван. Юня, ,глаВlупоот,ій­

ОРГАН &РОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТ)' КП )'КРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕП)'ТАТІВ ТР)'ДЯЩИХ КИ,ВСЬКО, О&ЛАСТІ

НАСЛІДУЙТЕ ПРИКЛАД Ш~ІРШ Д Ф ІВ IllШilІВ S!ВIll ІР ДШШ НН перших днів на

жнwв.aх

КолеокrrJВ мех.шізаТ-(}Ірі·в в' яза.ВICUI шви"к О і без

·

змагання

'ІІа

дирекцііі

радгоспів

жни,вах:

КЛИМЧ)'К Іван Петрович к()\rбаЙlнер ,Р,f!lд.ЮСПУ «ГОГО.l,~веЬІКIІЙ». В і,н СКОСИ:В ОЗІІ\ІИНУ на lї3 ,гектара,х, піді,бра'в ва ,1."1І хл: ба на 80 гектарах, Ha'\1O~10ТІНВ хліба 1600 цeнт.нepїII.

2509

РО,,\:ил·о

Н.а.

11ра,ClпортуваН'Нlі

к&м,ба.Йна

на

т.і'к

хліба

МеХil!Нlіі 3аТfiРИ

від

Гри'горііі АвраМ08ИЧ -IЮ\І.баЙ,нер семи.поі;'JIк:~всыоїї пта'ХІОфа,брики. ·день по 350-400 цеНТонеріl& зерна.

OpaJfKY під

ооимі. РОЗIfочаl'О силосуванН'Я. 3а.кла,J;ено в транше-і 400 ТОIfН .зеленої ма,си ЛЮПIfНУ, ВIfХ'Ц яког,о З кожно!'о гек­ ТіаІра C'NI:HOB'WI'b 200 цен'Тне­ рів. П. ТЕРЕЩЕН, КО, робкор.

-------------------0

На, \ю,юЧ!ує

ЯКИХ

за,

Він

і

ПО'ВlН'іcrю сХ!Ва_1ЮЮТЬ до-

~ОJЮДЬ

,в:).:vпов, :!дає

і

дп

пі,зньогn

·н.ароЩУIGМО

g5ира,н:ня ХJJlіба. 3 800 геюарі;в озимини ;око·ше,Но 650, об. ~M~e:HO 4 10. В ле.рші ДНІ розрив у

:ЮИ'ра.нні ПОЖIНfВ,НИ:Х

реШ:І1О1К.

СП8ЦіаЛblНО

~

uРWГ3.!ДИ

Чан

н,гок

3e\l.lЯІLТ1Ва

ТЗlН.

іІ1<J1сті'Йlнаго

пос.илИ'JIИ

...................................

УчаОНIІІШ l1РИЙ!НiЯIJIИ

RИ[;lілені

МИJкола

зборі,~

Qll;носта:й,но

р,езОЛЮlJ;lЮ,

,ЯtК:ій

ви­

~lаlГають ,аЇідУРЯЩУ США негай'но IП1РИІПИ1НИТIІ .бо\l!ба~Дува·ИІ!!'Я Tepli1'Oр.ії Др.в, 'ПРИ/ПНіНИ,ТИ 3ІБРОЙflУ аг,реоію в Пї'в,деIlНОІ\lУ В'ЄI1Н3\1'і і ЗИВести •.Боі віЙСblка, неухильно Ів ИІКОІН У,В ати ЖенеВСЬІК·і, У:ГЮlдll 1954 року. Збори

п,рe.wТЗВlникївгр{)ма!дсь­

:KOC,Т!j МООК'ВІІ ВИ.l:МИСЬ І! ЯСlК.ра,ву деЖlІнcmраіЦію сол;і.дарностї .ра­ ,ДІ!r.НСblКИJХ людей з Г'еі)ЮЇЧIllIl1\1 в'єтна:~сЬІКИfМ· народом, ріЩИ,МОС1'і ,Bce'MjpHQ ;роЗШИ'р'Я'ТИ' ДQlПО\Щ)ГУ справеД.lшвіЙ боротьб! в'ЄїН,ЗlМСЬ­ 'КИ:Х браl1і'в за QВОб<uу і оНеза­ леЖlJl1іcrь їх БаТblюівщи,ни.

(Т ЛРС) .

У часн НlК и 3Ібор~'В ПРIfїlНЯ-1И реЗО.1ЮЦIЮ,

од ноет а,йно в Я'К:Й рі­

шуче .ВlІІмагаютьв.іід УРЯЦ!V США ПРIl1ПИI}jJ!ТИ

ва.рва,РСblкі

6!альоти

на

ДАВ і збройну tнте;>:8І6НЦ;Ю в Ili:B~eHIHol\l у В' ет н al\l.j. Во,н И. ям і РЗlдЯIНСЬКIf.Й

СXlвалюlO7Ь

Збори

і

н,арОlд,

па~11КО

пі,д'ТРИ1МУЮТЬ

предСТЗ/Вlни'КіIВ

п,ри,й­

r.po\laJдlCb­

кості сто"шц! УкраїIНИ ВИ'ЛИ'.1ИСЬ 11 яокра,ву

демон'стра.ц:ю

.щружби

не.IІ'УШI\І\lОЇ

oO.ilJUa)JIHQ~Ti

з

героїч­

ІНИ\І на.Р'ОідО'\І 'B'eI1Ha~~i. (РАТАУ)

.

РішимістЬ

.

ХСіНОИЦІВ ХАНОй.

19 ЛИlП,Н,Я aMeplIKalНCb­

Вже

і

ільше

геІ\раlрі,в"

а

Д~ІИТРО Де)fчеll'КО траКТ(}І!Ю)f «'ВРола·русь» по 5 гекта'рів. П. КУЗЬМИ,К, головниіі

Па' в.10SИЧ

агроном.

ра.д.IІ'ОС.Пу ~\le~i

Максименко

міЧНІІ.J< ВUЛQlДIt' МИ:Р Ми."олаJ1,ович Кизименко.

та

ПРО/В !IНЩіЯ'Х,

IНИіЙ

ня ео,лому. На TP~TbOM'Y від-

ІЮ

mdваЛlf еIЮНО\llі'ЧlНlі 06'€lКТИ і Jiaоелен\ї IПlу.НlК'ТИ В Cyoi:!llHix з XalНl}­ день ;в бy\!tИ1Н1КУ зооріlВ вjдбу:ося

г POl\l а:дс blюсті

ді.1кусо.1ЮfУ ПО'J:рі6нююrrь.

ОКИіJ)Тув.ан-

,кю.мбаЙlнер

п.редота:l!iНицт.ва

націі.онаJlыQгоo ФРО'Н11У 'ВIІ'3IВО.1ОО­ НЯ ПЇlвiд.еНlНОro В'єтнаму дЗ/Н'Г К!уаіНIГ м,інь.

В цей н ЗVІЬІН ИеХ

Сі&г-========================== І -

На, зБQp.а,х ВИІС1'УПИіВ 1'а'IЮ'Ж С'ла­ ,ва

e\l

в '€11Ha~CblKOtro

Києві

На фОIТО' : ,пеvедовий ею:'паlЖ стегювоro ,корабля іlДо'реа

'К!ilнь.

ницт:ва

ни'й 'dатеріал, П,10щі під озимі, виорано 150 гектарів. 11ра,кто,ри,с.т OeТlp, o Чайка ви{},рює що~н.я ypa:КTopO~1 «ДТ-54» 8 б

3ар.аз

:з Пl\JOмовою ,В'ИСТу1ПItВ тепло зу­ стрінутий прltCУ11Н!ЇМИ посол ДРВ У РС\д.ЯНСblКОМ1У Союзі НГ)"6Н IВа;н

IКj л~таки' бом6а.р,щymали і oocтpd­

I(О.lИ:М~РСЬ'КИЙ». Ви, кориrcтовую-

С1'ВО. рився деякий

Ilfalpoпро..

женер Га.1Itна. Ш,аШlКова , учаониlК Вели'кої В::Т'ЧИ'3lНIЯIНОЇ Вlі йни П . Т. БО'н:да.реНIКО, л.Реідст.а,В!ни,к кер'ів'

Л:РО1'~вжуємо зда'вати х,;уНі державі, піДГОl\О8ЛЯЄМО ПOlCів-

""н.і,

заяви_ж

мQ!ВЦJi.

на 'р'МОМ.

вечора ,не втих,ає :р(жі,т моторів на полях ра,;J.I'ОС:ПУ « Вюилагожі

'B.'er.Ha'M,cblКiOro

иа

ГЕНТАРІВ ОЗИМИНИ

650

раннього раlliКУ, J!lК Тliль(\падер(}('а,

СП<РЗlва

IВОСТОр'ЖесТ'Вlує,

ІН'ЯТ'У на Б ух·а.рестс l>Юі Й ІН а pa,дJi заlЯ'ВУ в ЗВ"Яt3КУ з а'J1Р'ес: єю США у В'Єl1наlм'і.

у

. . . . . . . . . . . . . 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

чи

лИ/ва, .ду

ц·іЛ'КО\l

На зб.ораlХ ВИ'СТУПИЛИ таIКО'Ж БУtд!ЇIВeJlblнltк Герой СоцjаліаИR' ІНО'Ї Пlраці П . О. Степ а Н'ЧУ'К, ііН­

КО\l,баЙltiOl\l

СНОШЕ.НО

п,ро,

доп O~IO­

весь

, наме!>КИ,\І

:Н3.\lОЛО'ТИIВ

збкрає

пас ІІЛ eJtн, я

l.'1а'ти 'B 'EI1HaIMCblKO\lY HapOI!IJOIBd все­ бі'ЧlН у Пd'д,11Р ИlМlК У .в ЙQГО бо ро т blбі ,

.ра,Ї;НСblка

З початк}' ЖНИ. в .НЗt\ю ,

3

р,:шучи.й

У своем,у 'ВИСТ)lП'! сеКірета.р ЦК ЛКСМ Уlк,раїIНИ О. С. КаlПТО роз­ поаі,в. зЯІКОЮ ОІдlНост,ай;н:стю )'к-

,МОРОЗОВ Василь Іванович

КИ

ВИС.l0ВЛЮЮТЬ

СТО·.lиці ,УIК·раїIНИ.

пшениці.

він

вони

'Кіу,менти БУ1ха,рестСblКОЇ н.араi!lИ. З на.ГЩIІ Мі,Жlн,аРО'ДI}ЮГО дня В'Є11Наму ,і 12 ,РOtКО:ВИIН ЖеIН6SСЬ' к ИХ'l~roд по В' €11H ЮЩ І 9 ,1 И/П,НЯ віl.'1lбулноя збори ГР,СI\lапськсх:ті

2500 цeHТ'Hep'~B зерна -- ПО 24,5 IЦeHI1Hf1pa з кожного зі,бра,ноro

ко\.баЙнер 'РЗ\дJrocпу «Зоря» . ЩQДНЯ «СК-3» ПО 13-14 'гeKTap:lI~ 03111\1I\;НIІ. ,IJrIlR 2000 IцeHТ!Hepi~B зерна.

ра· ПОіВlН !,с-

,для

;И б!ратнмшу в'єllна.мк:ык\lIуy lНа­ .роіДОІві У ВUJ,битті і.\lпер:і аVlістич­ fЮЇ ,all1p€tC і,ї. США та ЇсХІН!:Х ІТОі\l.іч­ ниlК'~В чекає у B'ЄI1H&~,i 'l1іJJЬ'КИ QДИІ!! кіlнець -- пор,а3lКа.! Сn:рЗ/вед­

заlКЛИ,К XV -з'ї:зду ВЛК!СМз-м,і,цнювати іС'ОЛ:l.'1а'pillkть з в'єт·

Григорііі l.ваН08ИЧ -КО\l'ба'Йіне.р рйдгос, пу «Ве,1I11коди.\lерськи:Й». гектара

що

протест п ,РОТIІ З.l0J.іянь а\lеРII''''З/Н­ сы«>'ї .lюя,ч,цНlНИ у B'єт.Ha ~\I,i, за ,ЯIВ­ ляють 'про свою roТОВН:СТь по­

ЛЕБЕДИНЕЦЬ

·· ··: ·:і ··

n:~,ресЛlOlва.1И, .1ЩИ ц і ,1КОМ і

ЛО' ВСіій У,к,ра'ЇIНі пр ОХ,ОдJЯ7Ь '\I 'ТИffІ,ГИ і збори ТР);J.ЯЩИХ, на

ЛИЗ)'Н

продовжують

МООКОВСЬ1<ОіО ~eтaдY'P­

ПJіlд'ТРИlМУЮТЬ з alX':Jiдll , які

Припинити arpecїIO у В'єтнамі

3€'pH а.

МАРЧЕН, КО

Іванович

.1ущеннSI етерні,

СК:ОСИ:В 140 геК'l1а.р.ів гекта.рах, НЗМОЛОТIfВ

Іван АндріііОВИЧ "О\I,ба,йнер ,ра,,Ц,roc.пу «оК'р,аеИ~;IІ::8Іськиіі» . Ком,баЙ/ном «СК·З" ",і,н СКiU>СИ'В 101 іГеК'тар пшеНlщіі ,наl\lО,lОТИtВ 21·50 цент,нер:,в зер:на.

в,іД:JНачаєть­

С'я шоофе-рМикола 10 е'!1реп~о.

цен l1He.p.ЇdI

Ві:н

100

ДМИТРЕНКО Іван Івановнч-КО1\1,баtЙнер Ка.1ИТ,ЯIНIСЬІК'ОІЇ птахофабрики'. СВОЇ,\І «СГ<_3"8Іін ?би;рає по 18-19 ,гекта,р : в Нlшеlшці в день і .НЗІ.\І'ОЛ'О'ІУЄ по 43 і бl'.l.bIШ е тонн З€lрн,а .

Рома,новичем Су ЛIf~IОЮ він зіб­ 'рав озимину на 1 ОО геК1'а: ра.х.

Ку Зtн,г М1!,н я, rНlШ ИlХ ,в' €тн а,мс blк и х ·гос:геЙ. РЗіЗОІ.\І 3 ,НИІМИ У прези,дМ БУ,1И ТIQl!lа:риші А. П . К~РИJJеНII\О. А. Я. Пельше, д. С. ПОЛ!lНСblКИЙ, О. М. ШелtlПlін, д. Ф. YcrllHOB, І. В . Каlпі'Т'О!но'в. Ф. д . КіУ'ла.ков, Б . М. ПОН'CIN,а,рьо,в. Збори . Вi:ilIJKPlhB сек.ретар М:МК КПРС В. Я. ЛаIВдС\В .

JFян>Снкі

1\оі Щ8іХ'ОфаОрwки

не

даІНІГ

:ВН'СТУ'1lа,х

соціалістичного

і

к(щ(іа,й,нер ,РЗ;J:Г'OtCПIУ «г0I'0Jp.i8сыий>>.. ОЗИМIІ1НИ, ,n:,доібрatВl ВЗJllКИ пш-еНН!lliі на

це&1'Иєрів пшениці з reK'JIapa. Вже скошено 302 гек1'3·РИ ~ЗІІІ)f"НИ, ООМ'ОЛОЧeJRО хлю на_ 280 !'e'WГ8Jpax. Оооб­ ЛИІІО хороше '!JJ)ацює .КЮI6аЙ­ нер ВaJСНЛЬ Па!на.соВнч 'Груба. Р1li3(}1)! з поміЧЮfК'(!.М Ва,силем

СРСР

довики

партійних організаціit

ЛОГВИНЕНКО Антон AHTOIIOII~ --

17

та птаХОфабри,к занОСIІТІІСя на районну Дош,ку поша,ни ·пере­

зі6ра:1'И врожа. Й. А він в цьо­ му IJ)&ЦЇ \JI;Op'f-,и·й. НїК{)"lИ ще на супіща.1fИX оол.ях !Оухівсь-

по

'В'ЄТ:НЗlму

Н. А. МаЛИlшев, I1ИСЬ\lеIf.НИ'ЦЯ Ге­ рО'Й РЗlдIЯlНСblКо.ro Союзу І. М . Левченко. і секрета,р M,Iv\,K ВЛКСМ В. П. Т;РУШИІН у ClВОЇ!Х

За поданням

зооо­ В11ра т

',НОГО

с.тюса'р

ТЕМПАМИ з

п'редстаВ;НИlЦіl1аа На:ujональ­ фрОН11у ,8ИlЗiво.лен-н.я ПіВіден­

'І,і'ЙJНQro Ba,ВQДy «Серп і МО,10Т» Ід,епутат BePOXOВlHOЇ Раши СРСР В . В. Кл ЮЄ'В , застУ1ПШ,Ю< rQЛОВJЮro ::Інжооера інституту «Пд.РОrtр<У E'lКТ» Герой СОlllіаJlіcrИ"ІIЮЇ Праu,і

* ВИСОRИl\lИ Рo.'Jl'<rJ)IJIУЛОС я діА,(}ве 3)fa:ra'H!НJI .

IНОro НОІГО

ТЮ

ВQдiЯТ ЬіСЯ

йо.го

по..

Фот,о А. Коза"а .

1'2

В'ЄТНЗІ\І'У.

yг~

Голова

n.р'O<jюl1іJИЖ

м,jТИШ'

Пlр-ис ВІЯ~ е­

пїtLIJПисаJiIНЯ

pOKOBmlal\l'

же.н€1веыхx дерації

croл иці,

Ha'll,1o-

1954 року ІПО

Зall1а·Л.ЬJЮЇ

фе-

В'єт,нзму

Ху-

а'н,г КУClК В'єт пCJtвіц()ми,в, ЩО 19 л ИIlIН Я чаоСТlІ1НИ ПРОТИПОВ'jтряноі{ об.оРОIНИ ~ЗlНОЯ, Хайфона і Oj'К)!Iд'Нlіх flрСівіНІlI1ій збили 7 амеР' Иl<ан-

СЬКИ·Х JIIj'ТЗlкіз. Хоанг К;УОК В'єт ще раз п:щтве.РДИIВ.

що

Н'Єl'на\lСblКИЙ

наро:д

СПОВlне,ни'Й 1)1~ШIl1~осП заlВiдати, пора'31<И

ЗlмарlflКЗlНСblКИl\І

alГp€lCO!p,aIM.

Він наз..ва;в 3В€lIІ'Н6ИНЯ IПрезИlдооrrа

ДРВ Хо Ші м,іна до СIГІ':ВВ~Т'чиз-

IНИIК,і,в

і

геро,їЧJНОЇ

ВОЇ'Н,ЇВ,

к.раїіНИ

Учасники' МliTJtНry

СXJвалили

«HaIKaвo~

баТЬКlі'&щи.lІИ" .

ОІд!ностзiЙlНо

рe:ю.тrщю, в

ЛОІВЛЮ€:ТЬОЯ

'ріШlfміСть

ІКОГО H~PQ;J,Y ОIfТИСЯ

як,ій

вис-

в'ЄТіНамсь-

проти а\lери-

~....................................................................................... ......................................................каінСblкОЇ а'I1Ресьї до пе.ре\l·ОЖНОro ЦЕМЕНТНИИ ВЕЛЕТЕНЬ ПlВДНЯ

У степу, іІа узбережжі Шв­ дек:юro Бугу, неДд"lеко 'В!·.l м,ИIКО"'Jаева. поча&СЯЖllнтаж першої :JIипаJlюваЛblНО,Ї печі завдов.ж.ки 185 \lетр':'в СП(\Р}іД­ Ж у.ва НОГоО11УТ Гр IlirQ:> '€JВ.CbKOГO цемеН11н,о.Ю r за!во..!1У.

йоro

про­

еК11нзпотуж'ніcrь . -- 1,2 · l.rїJJb­ IЮна TOII.H цементу ІНа рік. Ви­ робни,чі 'Піроцеси тут ООІ3Ін;ЇlcТю .~Іехаlн.joзовані

і

6у.дуть а ,вто­

~ати,з{)в(!;н.j,

сСТАЛЕВЬ СКЛО П~рtШі

\І,етри

СІМІЗ

піl.'1JВИlще­

ної міцності одt'iDжан() на ,най­

біЛЬШО\lУ гаїтеькому

З&каіВlказ-31Ї

~К:ЛЯІНО'МУ

С}1М­ зав'оді.

ПО :КРАІН:С Р J.дв.:сЙ Н()!2с

ВИР9'бницТlВО

J.а;ва'ТИ'\lе

за р:,к С;\lщеаят тисяч к,ВЩ.1jJа;т­

ІНИХ

\Н'тр:.в

за:га;ртова ного С,К'_13

iд:Jl'Я аВТ'О\l·об:mmої :аості.

ПРО~\lIIС.l0-

ПРОХІДНИЦЬКИИ КОМПЛ ЕКС «МОСКВА» ЧQ1'Иlриста. метрів туне..1Ю за МlїСяіЦЬ -- ,а,ку не(')v.ва_ч· п.ро­

ду,к.тй,в,нфсть має ЩИТОІВИЙ п.ро­ ооі;ХНIІЦblКИ'Й "Ct\lіП.1екс СОМООК­ Ів,а». {'I1BopeHIf~ на Скура'юв­ CblKO\l,Y за:8ІОІД'1 (f.ульська об­ ласть). ЩИТ'О\І керують чо­ Тl1:РИ ПРОXlLJiНИIКИ'. Перroу:ває­ ТЬСЯ

В:I1

за

до;nо~ю.J'ою

гідро-

ДО\lIКірат.іIВ. п.~ничиЙ заml.шає за собою lНадіра,х

добре

велетень

1\ зе\l'НИ'Х об...1ИЦЬOlваНlI'Й

туне,1Ь .

ГАЗОПРОВІД З СИНТЕТИКИ У

Лен:;нграill,і прокладено га.зопptOlвіід з по:,іети­ .1eHOJBILx т.руб. Зам,і,на CTaVleІ!ИХ труб ПО.1 іетlІІЛ€,НОВИIМИ дає ,п~рши,й

'Р'Яlд

переваг. ВО'НИ не боятьс,я

К:ОР03:'Ї, наБЗlгатQ. .1€'гш.і fOвічніші.

і ДОіВ­

СУДНОБУДІ8НИИ ЗАВОД У... ГОРАХ На

березі

BlIcoKor~poHoro

кj,нця.

озера

kсик-Куль

спору;джено

У

СУ.дJнобудrв,ний

за­

·ВОД. П~.!Ііп.ри,е.МlCl1ВО IВИ!ПУtOКати­ \lе ·неВМИJкі Cj1дiHa і барж,і, які '\ЮЖ'УТЬ ЛJlа,вати і .взи,м,ку, КОЛИ Ш1'QРМIІ 'на 'ri.pCblКO\lY «\lорі» досяrають к:.1ЬКО,Х ба­ ліJ8.

БУДУЄТЬСЯ ПОЛlСЬКИИ БОГАТИР

GI1ОРУJдження ве;1I11КОro ЗЗ/ВО­ ДУ

СИlНтетич, ного

Б<І\lЮl<l!lа

.по­

ча.1ОСЬ :на околИ1lJi Житомира.. На п.lощі .в 37 Г€IКтз.р'і'в н-еза­ ба.рО\1 .ВІІРОСТУТЬ корпуси, ус­ т а TK(JIBa:~i за ост а НІНІііМ

С.ІЮІІІ'О\l

тех:ніки. ,ЗЗlВQД ЩО1ріОку ВИlроб­ лятиме

тwся'чі

(TAJtC).

Кир,гиrз.ії

ТОН:Н ЗО.ІЮкна.

(МТАУ).

ЗБИТО 1222 АМЕРИКАНСЬКІ ЛІТАКИ ХАНОй, 20 .1 IIIrIH Я (ТААС). ШІД ч:ас піратсЬІКНlХ на.1ЬОТіїіВ· а.ме­ РИIК'З'Н'СЬІ!WЇ а віЗlIJJiї на ШВlНliЧІНIf1Й В' є11Н МІ ЧlЗIСТИІН И IПро.т И,ПОВIЇ1lPЯJНI(}Ї оБОIРQНИ в'€/ТН·ЗJМlСblКОЇ наl!Ю'дJНОЇ а'рмії, за папе.РeдiНlПМИ даlНИ'МИ', збил и 19 л ІІПІІІ:Я 10 JЬi.так і:в Пірс­ ТИ9nИК~ ,~o~~є areH~

8ІА

Захоплено

а,~еРJIIКЗlНСЬІКItX

в

.пOllюн

кіJJtJК,з

ЛЬОl1qlll<lїiВ.

ТЖИІМ чннам BCbIOrOHal.'1 'lt1ЧНI\ІМ В'€11НЗt\lО'М збllТО аме;рика, нськИlХ

ліТIIJКИ.

П:8-

1222


3 Р ЕЛА' К ЦІЙН О i"""#·-'-.;I"-.:--..:o-..:"..:o-""b"'oC..:o'C..:o'''-'':--''':--_'-'-'~.:>'':--''':> _ _ _ _ _ ",?_''''"''~ ___ ~ - - - - - ... -------

ПО ZПТI r А може ледачкуваті? Маг<І;ЗИlНИ Л'РОД(jIЮ.'іЬ'ЧИХ і проМИСЛОВИ'Х'Х

тоВ&рів

с.

Ж~рд;ови

АН Т'М В

!ХОф.з,брИіКЗ'Х l1а ~аIНОl~З,Х ,~з,ио:ну и.де ПОВlНIІ;'М XIQДJO~ . Ке.ршВlНИ-

Щqp.і'lНО .ВОltз IЮд,ВОЮ€ пераз.- І плзту пері<J\дИ"lНИIХ 8И'Д:ЗIНЬ .

;де ~H п'ра,цюе~l{). Вонз ролю'відає Пір() .1 юдей. їх слаВін,і

ний pr.K У p;u,rool13-X «ГОГОЛ-:ВСЬ<КИй» (секРе11ЗIР п.аР'П«)IМ.'у

П:'!. ЗіТIУ

ЖУlВали

мось~и поруч .

(сек.ре:та,р

па'plТО'р.!'аИЇl3аuіоі тов .

кий»

3аболоl1НИЙ) ,

рaдroocПЗIХ,

п~з-

ки та В'діПОВЩ~ЛDНI зз пер~Д: 'ГОіваРИtШl.

п;. реВ'ЗЖНОI

БМblUIО'С'Т'1 ОРГЗIНII<заIJiIИ

п:ро.ВО-

дJЯть П~едіПJl1ат.у . на ..:&11І11.1ЗТ.

П'З'Р1Ч'И!НlL ~р.гаtlйзгЩl,. ,в СВОЮ

р(}зташавatні в одному при~~ще.н- ~ черlГУ, I1РИlдI,J1JЯЮТЬ 'НІІІНІ ВМІІІ.КУ ні. Вх:ід

- і,з сп1.1ЬНОГО і}\'ОРИ;J,О- ~ У'ва:гу _ 'РО\3ПОіВС~Ж:~НlНЮ . п~рю1))'. А прсцавець О';ІИ'Н. \ Д~.ЧНОІ . Л'~ес.и - ц~и ВИlрфщаlllЬНlI'И .1а<li1ljl щеОJЮІ"I'ЧІ,ЮГО БИХО. І ~1' УJrВ'іть його р060:у .. Він те ~ 6аlН;~'Я. на:ро<ЩУ, ОїJТЗ,lІі·~ації і І рооить, що t3ilJ~шкає І Bl'ilJml'Кa!> ~ мо~за.цI'IМІ.ас ,нз 'ВИІРlшеНIНlЯ з,а,ХQД'IЗ, наМ'Lченн~ парТІЄЮ ill:Betpi, 6і!Гаючи з в.і;щілу ЩЮМта ~,РЯЩQМ по БУ~LВlНИЦГГВУ котоварів ,у ві' дділ ПРОДГОВ<liр'ів чи наВП<llКИ, адже .1ЮДИ і Т}'}ДИ й;{уть і СЮДИ. Д(j того ж, ці 06ищ­ ва віДд'іли маЛОМ~С'ГlСі десн­

ві ,,(в:1дуваЧilJМ ' тіс'но.

TWM

дежать

на

10Вa!j)И

IКУ'Л<l.Х.

В людей ВИ'НИIКJIia ду,м-ка: яюби' ВИI\IIJН)'ТИ легеныіi ;\ерев' яні простінки

ра.зом

з IКОР!f,.щрОМ,

ТО

і

•1юд;lL'і було бзручн<іше, і Ь;Р&'ІІНИ­

кові, ; ДЛЯ тов';фів знаЙlllJ.'l()СЯ б Винwкла

Д}l~~Ka.

І

ГОВОРИ:.l,()о('Я

'Не Іраз про IП(jl1ребу такого pffitO'HС1'j}}'КТИВНОГ(j

J)e)f(}wry

JleХИТj)()ГО!

на

зовсім

-

зборах

пано­

викі'в В(}6рицько.го ра,~гоС!пр0'6коо­ лу, a.le ... Але п:ра:В'.1ЇIfНН ЙОГО ні­

ЯК не tlIа6ереться ві ,~ваги, монт.

X(jPOU'POCTЇ чи

щоб ,правеС1'И такий ре­

А,

.муНlоСТи,qноf.O оуаПIЛЬ/С'11В'З.

ОсоБЛf!lЮ добре 'налагод,же-

на

переД1Матав

~y

авroп~рку,

мmке,

вони

просто

НІЖ

3

ДІТОЧКАМИ

Пр() поганий теле' фОННИЙ зв'я­ зо .. ,){'іж Літочка,ми та nрова'р3іМИ неод:нораЗ(jВО гавори.l()'СЯ в район­

ній

КОНГГOJрі

зв'язку.

'ПРl)Те IВі.д

ТИХ І}(}ЗМОВ він 'ні~рохи ,не покра­

щав.

Навпаки,

дедалі

стає

І1ір­

ШЮ! .

У

на'С

не

вwпа.:.юО'Во Г(jIJlСУРЯIl'Ь

з ц!,()го ПРIГВО~У : ти

у

Бровари,

« I\Jраще поїха­

ніж

додзванитиеь

д() НИХ» . Н3ІrrрWh1.1а,д, щоб переда­ ти телегра'dУ

на

телеграф,

дово­

дить('я затрачувати 2-3 годИ'ни часу. Хі,6а це -, Н(~рмальн,()? 3 рай­ центру

одержуємо

теде:гра.ми

теж

3 велwки!м запізнеlfНЯМ. Іноді че­ рез поганий зв'яз(}к телеграми на­ віть

втрачають силу

свою.

І це в наш, .лКlІ'аJЮУТЬ, атом­

НИЙ

lКілblЮЮrь ЦЯ стзlнОвИ'ТЬ 195. а, lН,а 1967 цифрз ~осла до 405 л.р' имі; ptни, кі,в. В OClНpВlHOMY завер.шен,а пе.ре.а.плзтА в оptГЗ1lJ1ізаtlJiії ,праці,вНИ'КЇtВ ЗlВ"ЯlЗку, де ce;KpeTa,pe~

П'ЗIРТОРI'ЗlНЇІ3З1l.11ії Г. Г. АIПОICl'ГO,10~ ,Ї гром:а.дСI>КIІМ,И роЗl!ЮВ-

д::~a 'і

~piї,

Рі~нз

ню

n:роXiQДИ'ТЬ

заВСlд!і

пе.р е,щ л ата

ПОРОШКЮ1ЮЇ

з ЯКИ~IИ т.руIд.И-

іВЗ'Р'.ість

«Нового

нз

пі'" ..... IKepBBHItЦ'I1ВO~ ч.лен.а каму пi!liприемствз

М.

НИrкНв. Нз 196ї Іn.іквже MI""p~_ " ""І'" Вe.1111~y

нз

р'йбту

723 nра-

по

КИ,

ЯКОЮ.

лось, зації

ЯlК

ІС:ІМ

1П8ріоди-

уже

,~Іало. ТI1'\\ чзсо.м наша IІ'зЗе.та

Ціік.а, ва . У КОЖ'Наму її Іномері €\lатер.іЗЛIf про ділз )'1Сіх п~,дП'РИЄ~Сl1В, устаlнав і заlК:.lз<д,ііВ,

ДРУоГе

й",е пOtВlНИ'~' XOД,O)~I, то В оі.1Ь-

«Т,ре-

Г'P'~II"Ieн,кo),

П' ер ecrпл ат і га;з.ет

і

і

та'к ор,гз-

людей.

це

окажуть. По-

преса, С.l,іщ завжаи па-

м ' sпаТI1 кері'ВНИlка'~

і.'l,Е'О.10ПЇч-

ІІЮРО фронту, це ~o.rуl'НЯ з:бр'оя, ~.jЦНИЙ ;В'З ' Ж!,lЬ у вашій діяльності ПОВl1оХОlВа,нню на.роду . В. начальник

дей ОДСРЖ\'ва ти бажа'НУ к ;.lЬ-

БУТНИКОВ, Броварського

__

агеИТСl1ва «Союздрук..

ф---"""'-...:<------

roвори-

з р()кув рі.к СВК,ретар п,а:ртбюро. в.ровар.сI>КОЮ району е.1еКI1РО~lереж В . А. ·Куч'ко.

п,реса

по

. ,м,ога БІЛьше тіль, ки спасибі

ОХО1Мено 23 оргаlнімістз, на .раЙон-ку припа.да€ тільки 3.17. Це д\же

.p03l10BП:РОВQДИТЬ

СIQ.J.жetНtНЮ

(т.

спраlВУ

И руки».

тИJC,Я'Ч

К1iДI>КOCTi

б)ilХlіlвськltй»

. наши глазз

б()Вlllі

екзе~'f1""Щ)~'В

С:ВМШЮДИlМерсь-

(т.

Інізу:вlСІТИ її, ЩОб о.хопити Я,КQ-

ФО'Р'~IУ переДП.1ати (на 'ВИIП,13Т), OBi,дo ~o по'зба8.1'ЯЮЧИ лю-

ЗЗIГЗЛ1>НОЇ

Ліj1К()Мець),

своє кер.:вницТlВО

'РaдllТла,'ІУЮТЬ б.potі3а,р-чаIНИ раIЙОН'НIУ газету .:Нове ЖИ,ТТЯ».

З

«Бобрицw<ий»

'н·е чтение от ОКуки...

ныго 'РОIКУ, заIПРОіВ,ЩДИlВ" ши перед;пла,ту на ВИlплат,

і

.нзст.yul-

жур,налrJВ неоБXJiд:но .взяти п,і.д

ській ~ic.цeвOCl'i кер.і:в нИ!ки 'Р,а'.'І,:ГООПitв і птасхафабри'к ,в<се Ще Р' О ' '''КЗlчуються . Чомусь оояться за,n,роваЩПI1 в ИtГ:l!l'НУ

лено ,ДPKY'~eHTII м'і,РІНИ'К'И,

СИ'Лb€Вtз. 23 ,п!ш,rrриемСІ'.в

Ва-

СЗ1вantm,ко).

нз

ПЗіРl1і:й-нн~, оК()I\ІСОI~ОJ1I>СЬ<КИ,~ і п.рофсп.ілко:вим ор.гз:н:lзаціям

Гавета -

пзрт-

Т.

п~реJIIIllJJ;ЗlТа

ООГД. З1н-і,всЬІКОЇ пта' хофа6рики · (т. Кацала,п), СеЮllПО'л.юіIВoCЬКОЇ (1'. Менжег.а.), КЗЛIf'ГЯ"Сl>юій (т. 3ахз,рчеItКО).

ти,х, Х'Ю IнеД:ООЦІЮО€ ,РО.1'і !газети ПIllс.ЗіВ В. l\'\,аЯIК'О1!'СЬКИЙ:

1967 рік, ,де ОХОП.1ено , р'йбітIНИlюі:в та СЛУЖlОО!ЩЇіВ більше 7 тиrcЯ' ЧЗіми газеті жу.рнаlJlі,в . А"е чомусь rюві.пьно Іпе-

КОН'дJYIК'l'о,Р' И і с.пу, ж413 п,ри~і·р-

Г.

жит.т-я,. на: ИІ~енша _ 2 , ка-ptбо'в.аlнд,і 28 капіЙОIК . Мен<і Зід,аєТЬСЯ, що неl1ра;В И'Лl>норобить той, хто позба'в.1оЯЄ себе можл. и , в.ос'т: бути ІВ курсі багатьох подай p'U!JH'o ro ,рзЙону. Це -про

MeT,aJliy;pгiIЇ

,м';ст.з ,в>же :щзли вШоL'dООl1і нз.

одерЖІУЮТЬ

·ванз

С1QДЖlу:в.аIЧЗ~И К. БЗJ.lаlЩен.ко «іГа'зета _ та А. Tj1na"10B. 4і1'К'О й друж-зто

М . С.

ЧеботЗіРb0J3 · Ось ЯlCк.рав.і приКJIIЗЩИ . То.рік К'OJlекти,в парку переДl1Ма'lJ1ВЗІВ ' ВСЬОГО 175 гаtЗе1' і Жj1р.наJ1ів. Ни,н.і'Ш-

\ ,

.... ~.,.'.:-4.,...,~1"..,. ... ,,<$) .Аиnня -'- Тиждень. донора

.."......"..~..",....,....,,,......,...

з

ІВАНЕНКО.

ПОГОВОРИТИ,

одер-

85 ПРИlМUРНI\ІКUВ гззет і жу,р'на.1ів, то ЦЬОГО року

j1CТa'HoB

сrtРИ'ЯIНlНЮ 11ЄРetд:lТлз1'И

:Je-

а МІСНІ(ЕМ .тІЕГШЕ

сек.рета'рем

Якщо юрік ~ект,ри'ки

ПЕР ЕД П А· Т. У Ki~~~~~: і п:~~і8~р4'з,ніОО_

Я'кщо пер~ц;п.lатз на періоа.дИ'l'ні ВІщання у Бр'О'ва,рах

дачкуваті? І.

Б'р<Ов<аIРСЬКО-

І де

n аРТОр.!'ЗlJlіз аді і О. П. Шку.ропаlДСI>КИЙ і ,ГОіІЮІвою рзщи по

вФИ,

вдосталь мі,ClЦЯ.

n

'13 У В АТ И

~ Е:а~~П~А ~~сТ~~::й і P:~~~

ПlМРИЄоМ,С11ВЗJх,

по зо

25

КРОВ-РЯТІВНИЦЯ .в усі,х .'}Ї'К),ВЗЛЬНWХ ЗЗlклзtдах нашої юра,ЇіНИ ШИ'РОКО ззстосову€;гься одlll!! з ,~aГY'ГIf :X лі'кув<альних

дати <J\дltн'tд>ВЗ- ра.ЗИ' на, без будь_якої ШКОДИ зДоров·ю . донорС11ВО

,~eт<J\д:iIв пере.lиваНlCl'Я кров:і. В OKpe~'ltX ВIllПI!iд,ках т,і.1ЬКИ заІВДЯіКИ

не шк ilVlИlве. а в ок.реми'х -БІІІПЗІД­ ках наlвіть корионе. Дея~і ДОНО­

цьому

методу

~оЖtна

:ВІрwrУВlати

31'з!саючий ЛЮдІСl>КИЙ ОPtгаffі,з~. Навіть через не.'l,О'ста1\Н'ОС ТЬ у Х'В'ОРОоГО Оідного Ф,lа,КОІиа кроаі ~оже бути

Вllр,гlчеио життя .

Вел,ИlКИХ успіхі'в даСЯlГ.1З x.tpyp-

пічна 'n.p'aIKTHlКa заIВlД,Я,КИ

са, м·е зас-

ТОСу1В<ЗIНlНЮ цього ~еТ'(:щу ,1'і:кува;ння 'П;ри юклщдіНИХ о.П~j}аlillї'Я'Х' B:l!l <!'ве.'l,€!НlНЯ КРО.ві в Оj)lгаНli.зt~1 приба'вл,я€тЬІОЯ силз, що оп,р.ия€ боротьбі з ріЗ\Нн~и за.х,ворюван.н'ЮIИ. А тСІ:>1,у цей MeT<J\д ,м()жна засroсу-

ватl1' !ЬРИ XlРОН':' ЧlНО~'У

м,зщж.р,Uв·ї,

~ЗJ1я.р;jj. опі;кз,х, О11руєн.Н'Я'Х. ари ,п:j,~J1Ва,ниі ,ди'зентерії, СіКа'рла'ТИ/IІИ .

ри

дають

кров

рі,к кров cвoe~y :юр;с~~

n'РОТЯ.ОIМ

15-·20

рок.ів. .Б.а,жа,ю<tі стати :донора,~и ЛІ'tдлЯ­ гаютьвсе6і''tно~' у ~еДНIЧН'СІ ~У 0,-

.1.ящу . і

ті.1ЬКИ після

висиовiКtу ,.і -

I<'ЗIРЯ ДOllljускаютl>СЯ до дач,і КРОВ'!. Так

робllТI>СЯ

л~д

КОЖlною

Да­

чею з i,н,TepВta',10M не ~енше 8 ти'жнUв. д.Л'Я д,онорЬв СРСР &СТЗlно 'в.lено РЯІд лілl>Г . Кер,іIВНИlКИ ,ВlCіх )'СТЗ1НОВ і орг.Зlні:ззщіЙ зооов'я,заIНі безпе­ решкOlдlНО ВlU.!ItПУОКЗ1'И робіГНКК'tві

сл,У'ЖіООВlJ!:'В з Іроботи у дeHb~eд­ ОI'Лsaду і ІВ день дзrчі к.РО,9і зі збе­ pe-жеНН!lМ 'За Ни!МИ серед'ньої ~i-

Донорська ~POB за'вжди 'І10.т.ріб- оя,чної оплати оо місцю робо'ти, на ~РИ' ВlрЯТJ1Ва'НIН1 ЖИТТ,Я Мlзтер'і,в а таlКОЖ НЗ1да:ва,ти безпосеред'н ьо

та НQ·В>ОН· ЗіРQlджеНIfIХ. Івк.JЮВlі що- після ко.Жlного діНЯ

д. ачі

KPQBi

liоріlВ ВIІІІ'QI1\JIВЛЯЮТI>ОН IJlрофmак- ,день ВUП'ОЧНlНКУ з п'ра'вом П'РИI€.дтиtrн,і СИlію,РО-ГКIf проти пО'ліом,ієлі- на'н·ня ЙОГО до черroвої Вlt.!щуст.ки. та, кору, ,к'оклющу .

ПереЛlІІван'НlЯ

країні

КIp'CJ9i

п,роводктblCЯ

При 'lЮ'Зiподі'лі пут:і! IЮК у будИlН-

у нашій 1<И'в<і:l1IПОЧИ'НlКУ і СЗlна,горії ОСТЗ'НН:

бе"'ПЛЗl1НО.

віlК, вік РЩlїl)Телепередач 3 3 б ,Зlвд.ЯIКИ тo~'Y, що аІГато РЗі.lянкосм(}с,у і небеаНИIХ ,тіл. (До Літо­ ських · грома~ЯlН стають донораlМИ чок не с.О'Гні тисяч .кілометрів, q ,дають С'БОЮ Иjров для IЮiр'Я'Гj1На якихось 15,-:20!). А ПIР(jза ­ ку ХВОрIllХ, щорі' чно повер'Гаютl>СЯ мовлerння телеФО'Н:!fОЇ розмови з · ,до Пlраці десятки тисяч людей.

Хорошу іIНlіц:а-гиву I1р'ОЯ.внли УЧНlі КIНЯЖИЦЬ'lЮЇ cepf:дHbOЇ шкоо'и. Во,нИВИlр і щнли СВСЇI~IИ СИ'.lЗ1~И піC'l:l'()т~'ва:ти n.рн'~'іщеНIНЯ ДО нового ' l ;а'вча_1ыо!го

,р·оку.

Нз фото : СИ.1Ь

ма'Йбутн'і десЯТНlК.1а~нИіКН

Мельниченко

фарбують

рооня

РОЗПОЧ;НУТЬ .новий

т

~

~

11 ~·~if§: ае ---

.віlк,на

Мельниче.ико та в

Я,К,Jl'dУ

B~­

пЄ!р.шого

Фото А.

,ве-

Ко.ЗЗlка .

КПРС у дії . ,«Ек,Р;]1І 'ВМИ'КОЇ х і:>1i~Ї». (М . ) . 19.00 - Д. КЬЮІСсзк--

~~.B «Жа, р, ке літо в Беl), лЬні»;

сщ:

-~- ТЗ'КЛЬ Че.;І1Я1бі,н,сI>КОГО' Д'р,а,мат иі.4lНО· ro 'тезтру i~,eH,i Ц~іл,Ьн'гз. (Л"р"дзча з

ЧЕТВЕР, 21 ЛИПНЯ

«донор «На чем:піон'аті сВ<і'Ту з Фут,бола» .

~еll!ше

10 СРСР - ЧіЛlі. (, М . ). 1'6.45 _ Назна'llЮ~ Н СТ)'lпеняі Зllа,ч- ша аtфі,ша. Irб . 5О - «К.lУlб весеЛИIХ

Лен!.н'рра,да).

В

пе, рер-.вІ

тanеаізі'Йlні ІН,ОВННИ з Мооюви·. 21 .30

3 Н - «: 'наНІНЯ:' . з j1K09 o-П:і,ЗІН З'ва.1ЬН а Щ)()tr.ра~lа . (ІМ . ). 22.20 Ka,~e-p.Ha С' Ar:: ВОlХаЛI>!1'а ·М1у<ЗНlка. П'::ВІІ€ XO.1b.'J.

Бec€iд, іtН: (.М).

П'ЯТНИЦЯ 22 ЛИПНЯ Ті.лI>КИ 'при '&:IJJ.'l!ілеНIН!ЯIХ ,нашої ком І ступен,я НЗIГОp<UЖlУЮТЬОЯ Т: , хл.ОПlчаl~ів». (Перед,а'IЗ з Лwова) . ' . }\и'єв(}м чи і НtШИ:М міcrrщ[ Й ,М,ОВИ 'раЙОН'НQЇ лі,ка'''''н,і нинішньоro року 15 17.30 -«Мkтокорабeлtі'в». Те.lеПершз п,рогр . ама. 11.00 «Ла· /" )(,то здав к.РОВ .не менше [}ЗЗ. Б (М) не 14.0же бути. ЮК~~ДИ\ШНЯ чут­ 710 XlВО:РИlМ ,введено (П€iре.1Иro) 78 в,ізіЙIНИЙ н~рис (Лередачз з Ми- нораіМЗ . аТlJЮ~:ВlЩИН'И", . . . 11 . 30 Л1і.трі'в чужої 'КІрові . tПере6а,ЖlНО У Б,роварсыомуy районі з 25 ІПО ко.1аєвз). 18.00 _ ТелеВttз і,й-н'і ,w:'c- «,БесIlДИ .б1.1-Я IРОЯЛЯ». (М.) . нііClТь!

11:5.35 .-.

Лк .же бути? В. КИРІЄНКО, начальник

відділения

раз _

Люба К,lз'сі

наlв,ча~lьнай ,р і к.

ot в першу чергу на,даl ЬІС:Я .доноПерша п,""грамз. 11 .00 _ ТелеРЗt~. доноРи, ЩІ{) безкорисли!во"'~зли не менше 5 ·рззіlВ к'рав, ,",з- а!зі'іі.ні НОІВИ;Н.И . (М.) . 11.15 -

гqjJ'Oi.!JJж'уЮТI>СЯ ЗН3''tКО~ СРСР,. 111 ступен, я , lІе

л іточківського зв'язку.

це ПорІ! ЗI~IП}'ТЗl uії. noр,ЗIНlеНIН'ЯlХ, .nе- зо ЛИП'ИЯ п'роводитьоя день доно- ті. 18.30 _ «>КІН и Вta· _ удз'ptни, й НIШІ,а афku:а. 15.40 p. e"()I~ax, л:іlк;у.ВЗlНіНlі ВИР'ззки шл'ун- ,рз . Ми, J1'іllЩplі, зак"икае~о вас .в ФРOlН:Т». (Л€iреда,ча з д,н,і.n,р.ОІПет- 1І:ЛlЯ ..,дIlIO~. В. ЛюбltмОі&З -:- «Одо­ ка, юро'вО'ТечЗ'х ·ющо.. цей ча'С д,зти небаlгаro своєї кра- :ровська). 19.00 - «Ій 25». Док,У- ЛlIНЬ-'llРЗlВа» .. Gnвктак.1Ь БIlЛ.орусьіП:с:~я того. ЯІК спіrвроб:тники в,і. дл'Я ' ВОС це ,не втрата . а, для ментз..11>Н1ВЙ ФіЛI>:>1. 19.50 - «1с.пи'К()ГО :!IКЗlдемuчнQГO т.еа"ру 17'1. Я. даiJ1И' свою крав пора,неНJіЙВ<JГ'не- іншИ'х ue друге нз,роджен.ня . ти вwrрим, зють СИ,1ЬІаіш:» . 20.20- К' )шали . 17.4~.::-. Б~I'~а ЛІІJ{Щ)Я. ЩІЛЬНОЮ збрQЄЮ робіl1ниці ззво:ду ХТО 3Н3, Щ>ЖЛIfIВО. й ,Bд~ QЗ1\\'И'~ «д,і'В'ЧИlНЮJI і JIIуна.. . ХУ:!!:()ЖН.іЙ 18.00-.т:,lе91131'ИНl ,~:c'Г:. 18.20 -:хоJюtдилыиlкі,вB Ка~РИIНlі MeДВlUдb, чи ,дітя~ ваши,~ СТЗ1нев I1рИ!ГО;.:It1 фіЛI>М. 21 зо «дл.ч ,вас, о:льськ4 «МtyЗ",Ч~1 reаrrри' 08<1 ту:.. (НеЗIПОЛlІ ­ ХІІЮР'З <J\дужала, CrВОЄЮ IКіРОВ'Ю кров, здана в ,день донора . 1,:JудаDі». Концерт. 22.10 _ До таlНСЬІКИІН теа,;ІР СЗIН-КЗ/pvlО) . (М . ). :В'р'Я'ту.вали життя сnі' В>роб-іl1НИtкові О11же, пам·ятз.Й"Ге. товариші, .10- Д,НЯ ВluдроджеНlН'Я Пum,щj. Вечі'р 19.00 -::- ClМ3'IІІСТ.ри ЯИСlец'Гв:,. (На­ Лro'НUДJу ВовчеНI1<ІУ Піраці!8ІНИ:КИ ,~e- 'Hdp.Cl'.80 - це ГJ'~а'Н:ний і паr.ріо- ПО.1I>СЬКОЇ поезі'ї та ~IУЗИ'КИ. 23.00 Р'QlШННІН ЗI)JIТIfСТ СРСРМ. Мор,дви­ хаIНіі' чни'х ~а'Йcreрень. ТИІЧНИ' Й в,qИIН::ХК :& і~":я 3:ltОIРОВ'Я ,нз- - Че~іПі'онат с&іту з Ф}ї,бо,м,г. 'НОІ8). (М.) . 20.40 - Еcrзфern,.IiОTaIK",~ Чlгна~, донорсызз кров po.roy. Тож ВС;Т,yulз'йте в ,~и uих У.rс.РЩИlна - Бол.гаl1'і,я. Репортаж /ВИН'. (М.):. 21.30 - ДО 5О-IРII~ЧЯ

_

дуже й дуже ПОТ,р-Ї'бна .~іlК1J1ВЗ.1Ь-I'u Огже ТI' ль , ' КИ ВИ, стаВ<ши jlOHCPo,'d, 'Можете В'РЯ1'УlВати ;uоров',я і життя CBOЇ,~

n'Зllр1:01'і.в. залу:чзЙ're в :дон' ОРИ J Англії. РЗW!'НС>,'КО\ В_1, зtди. «,Пили:п-Ант~мIIJзыих,' ,Р~НИlХ, Ід . 'P\frl.iB! Будыеe Д п ог зма 16 -о Д Ap'l'Y'P»· 22.00----сЗак0tX8:НИЯ ' ",ПdtнlГ'руга р ~ . .:> .1Я 'він». Но/вий полI>сыийй '"'nдоокнrй ін ьціаlтора'~и 6езкар.ИICJIИ,'ВОЇ д,зчі ДОШКJЛЬНИЮВ І ~о.l()~ШИ':Х ШКО.1Я- ф'і.1ЬМ. "J' к;юві, в ~кі'й ВteJlиюу пот,ребу ~,a- рв. «ІВед;межа P;>~l/t~MUII». Ляль-

НИ,М,

якої ПОllребують ті, хто волею об- '",іН/градз.) .

ним зак..таt.'!із:мюра ~и .

спі'Вlв'і1lЧИЗlникам -

незнаЙ.аЮIlМ.

б.1ИЗЬКИІ~, ,рід·

Хuюроro

~~ов~~~ту.ВtаIТИ т,ільки

\lОЖ-

ють нзші л~кува.1I>Ні

ycralHO'iнt,

"овий спеКТ<lК.lЬ . (ЛеРEUзча з Ле17.30 _ «Житг.я _

Дpyг~ прогр~ма ..

17.00 -

дЛ'1!

UIIК'О"~ЯР'І; В. «ТаБІР БІЛЯ м~ря» . (Ле-

ЛIO.'lJСI>КОЮ '~;:В~:;i . .аПИ'НИ&СЯ в тяжкому ста- :по~~'~иг,.. До 9О-Ірічч~ з Д'!11Я на- '~=Ж~Н:~~~.~ЬІ~;:ЗОМіЖН,~~~

На~ж(Ую 1'З 6ага,ТОJ)ічН1U~ ,дос;ві-

(М.). ,на прог.раlма. (М.) . 18.00 - Те.1е1-8.00 - ТелеоаIЗ1И:НIНОВИіНИ . ~~.). 'ві3l:іЙні Інавини. (М.) . 18.20 18.20 р.:llIення ХХІ 11 з IЗ.1У «Юрюза,нь - .го..т)Юз, ДО<рО[З:'. Те......................................................................................................................................................................................................................... ~ .1еВt:З&ЙfН»Й філ~~. ]8.50 - «доро·

дом ВСТЗlнов'лено ЩО КОЖlна лю.дина у 'B:l1Ii 18~ років ,~оже

НАША АДРЕСА:

. м. Латвійськз

РСР.

один з наЙб:l.i1I>ШИ'Х балти,ки.

Веитсп,ілс

ПОр11ів

-

При­

Ту,т шва.plТуються судна багатьох країн ові ту. На фото: В порту Вен.тсп,ілс . Фото Ю. ПаЙм . (Ф(уr()хпон і~·а . РАТАУ).

БРОВАРИ,

вул. Київська,

158.

Л. ЯХНО,

голова Броварського райкому Червоного Хреста.

РО.lження Ф. М: .. Пе,рова.

rий мj,Йдруг:.. Телезіз-ііі.нз nостз­ ,НОВІКа. 20.00 ЮJюстр'іч;кИ' ІМи­ НУ.1ИХ літ. 4і:е.1Я1НИ» . Хуюж~ій фільм. 21.3~ПoeЗJiя Лермонто- ,

районного І

«НОВАЯ ЖИ3НЬ. оргзн Бро. взрского комитетз КП У-КРЗИ!1Ь1 и ' !>'ЗЙ')IfНОГО Советз депутатов І т.ру дящихся КиеВСКQЙ об.1ЗСТИ .

:ва

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, вІддІлІв партійного жипя, масової роботи, сіл .... ськогосподарського, ПРО~ИCJIовоro та .IАnoвlдальнoro секретар. - 4-67. ІНДЕКС 61964. Газета , виходнт. у aiBTopOI(, четвер та суботу.

............................................................................................................... Бровзра.ка Друк39НЯ, Киіас"коі області,аул. I\вiBCJoК8,

158.

іелефон- 4-57.

(ПеpejДЗЧIЗ з Ле­ В еф:,рі «Мо­ лодticrь» . «Орбіта:.. (M.~.

і

t

, •••• ' •••• e . . . . . . . . . . . . . . . .

3ам .

3249-5240.

WУЗИlUі».

HjHlIlpaAa). 22. 10 -

Заст. редактора

В.

ПОЛОТНЯК.

86 номер 1966 рік  
86 номер 1966 рік  

86 номер 1966 рік

Advertisement