Page 1

ПРОА.єmарі

,сіх краІн, єднайтеся!

Рік

видання

ВVДІВНИК

Д'(}СТРOlКО<ВО бов'я;заilIНЯ

IІІVUП31V Орган Броварського районного комітету КомувіС1ИЧНОЇ партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

.N! 86 (2147) tl

викона.'!а СВОЄ 30- [

шахта

«Цент­

.\2 1

вугі:І.1Я»

у

Ста.тінськіЙ

2 ноп .

На

ВІВ ХajЩИЗЬКОГU

РІВНЯТИ Одним із важливих і невідклад­ них

завдань

сільського

дальшого

розвитку

СТР(}КУ

j

труон(}го

ЗiJiВО­

господарства,

лених січневими

постав­

Пленумами

ЦК

КПРС і ЦК Компартії України, є різке збільшення виробництва м'яса і молока. Щоб

задовольнити

дедалі

зро­

стаючі потреби трудящих в цих цінних продуктах харчування, район в третьому році семирічки

зобов'язався

одержати

на

кожні

100

гектарів сільськогосподарсь­ ких угідь по 53 центнери м'яса і по 305 центнерів молока.Закін­ чилось перше півріччя, і тепер можна зробити деякі підсумки, як колгоспи та радгоспи здійсню­ ють взяті зобов'язання. Прикладом того, як слід дотри­ МУ8ати

даного

слова,

є

наш

ма­

як русанівська артіль ім. Ста­ ліна, колгоспники якої все роб­ лять, щоб день у день підвищу­ валась продуктивність тваринницт­

ва, а рідна держава одержувала все більше м'яса та молока. Ар­ тіль на 14б,8 процента виконала план першого молока, якого центнерів на

півріччя продажу ,вже має по 24б 100 гектарів угідь.

є

наших

доказом

людей,

переконливим

їх рішимості

в

найко-

ротший строк перетворити в жиг-

тя історичні накреслення партії. Разом з тим чать і про величезні ринницт~.

Говорячи про успіхи, не може-І

честь

ХХ"

з'їзду

ХХІІ

з'їзду

Компартії

зо-

стосується

риші

з

в

першу

радгоспу

чергу,

«Зоря»

та

причина

того,

таниьому місці м'яса і молока.

що

по

ви

на

колгоспі

уваги

у

підвищенні,

продуктивності тваринництва, про-, них і

радгоспних

фермах все

яс­

добилися також колгосп «БільшоВИЮ., с. Рожни, і радгосп імені

ціалістичнезмагання за те, щоб країна і радянський народ одер-

Щорса.

жа.1И

Знамекним у змаганні

на

партіііних з'їздів є й те

честь

що все

більше

хліба

гваринництва,

рапортувати

і

змагання

ХХІІ

продуктів за

з'їзду

,право

рідної

більше засвічується HOB~X маяків п~ртії пр~ нові трудові перемоги. у колгоспах і радгоспах, множаться

ряди

наших

передовиків

,-

~Ізке

збlЛЬ,шення

виробництва

ві - важливе j. відповідальне зав­ дання. Спираючись на досвід пе­ редовиків, всіЛЯКІ) поширюючи його, партійні організації, керівни­ ки колгоспів та радгоспів повин­ ні докласти всіх сил, щоб зма- І гання за високі темпи виробницт- :

ділка радгоспу

якнайдійовішим.

ївна Волоха з плосківського від«Зоря ... Вони

по-

справжньому борються за ВИКОнання взятих зобов'язань, і це забезпечує успіхи в роботі.

......

Ю. О. Гагарін

змаганні семирічки.

йдуть На них

ГI()СТЮЮЧИ В л 0IlitWH і , перший}' Clвіті .1Ь{)ТЧWК-КIООМОНaJВТ Ю. О.

Гага.р.ін бyrв Пlj)КСJ}"tГllїІЙ 14 ЛИlIIНJI на снщан~у у ко,ро.lеви Є;lиза:в.ети Дру!ГОЇ, :на JlItИ'Й 1ii0інmева CllIеціально ЗМТРОСИ.та й<Л'о. За aJlГ'.1і.ись­ кими тращшЩЯlМИ, прийoot ін(}зеМ,Н1JГО гоС'Гя ца,р,с'Г.вуючим M'o'Ha:J)Xo,~! 6 нaJЙiвищою !lIОІШан:ою.

ШСJМ ('.нЩд:аНIКУ в БукннrеМСЬ1\ОМ:У па.1аці ЮРій faraj}ЇH відвідав Рш'n:ЯiНlСЬКУ ПРOlМИ'CJIО'ву J!ИС'ТаіВКу.

ПО'І%І льоrrчик.,к(}mЮ'll'<lВТ у супрово,li П(}С.'lа СРСР у Велик,обри­ та,ніі О. О. Сощarrова ВИ:Р:УШИІВ на ХаmейтсЬ!к€ КЛаІДО!ІИFЩе. Тут зна­ ходитьOJl могила Ка,рла.

M1lJPItca. ЮІРіІЙ Гагарі!н ПО'ЮJІа'В до пі,дніжжя

пзм'lЯ'l'Ншm МаірКСУ вішОК з червоних і білИ'Х 'І1IЮ3lдИК. УlВе'Шір1 в ~ДЯНК:ЬЕОМУ пооолыtrвіi ві'доула'ся Тe!lIла ЗУIС11річ пре~alВШ\ltJів Товариства аllГЛО-РalДЯНСЬКО'Ї друж,би з радянсыlмM repoЄN.

(ТА,РС).

10.

о. ГагарІн відбув на Батьк1вщину

15 лшшя льотчИ!lt'1КОоСІМОНіЗЛ3т Юрій Га,гарі.н, я.кий гостював про1'ЯТОМ кїЛЬІКОХ ~iBB АНlГЛії, :вiJдб'УВ lШ Ба'! мriвщи.н:у. на ВСЬОІМу шляху віl'( 'Р'Ш)тІСЬІКОГО посольства до ЛОНДOOllськмо аеіРОООРТУ ДЄlCill'l1JtИ ТИlClЯЧ ШПІІД<lНЦЇВ В.laJШтували УlРочиrті проводи paiдmlreЬXOiМy

ПОКОJ)И!l'eJl'Ю :КО,СМQICУ.

У З81mві в ЛOOl'дwсько!\fy аe'JЮIIIЩУГУ

Ю. О. Гагарін сказав, що

він везе з собою наЬра:щі ('lПоrа,ди [Ір.о теплий прlfiЙiO<м, вmя.В,wюllЙ

й~му а'lП'.'liЙСЬ&И~1 наРОДом.

чих

І

Л ЩШИПНИКИ.гіганти

вагою до чотирьох тонн і діаметром

півтора·два КО.lектив го

метри

одного

.Чосковського

ШИПНИіКОВОГО

НВ !Інці

фото:

з

виготовляє цехів

(ТАРС).

Першо­

державного

під­

заводу.

на оклада:lьній

діль-

підшиІП'НlИ'

великогабариl'НИ'Х

ків,

(Фотох'роніка

ТАРС),

Фото

('п.туатаЦЇЙНіУ

наl,'\іиність крокую­

ві,:що,віl,-ЩЮ1 Ь ,на за,к.1И1К

'!их еКCJкз,ваторі,в, кува.1ЬИО-iJllТам­

роflітники і с.1У/І\,БОІЩі

. пуваЛhНJllI: преrів та іншої Т€х:ніхи.

Буряко'збира.1Ь!Jі

комбайни

з

ДЗ0Х-ТРЬОХ

І)ОІ\ІІ'В

У

швтора-

. ду

СІ.'!hськогоrпщар,ськ(}Го

матн­

вуглевlІІ.'(ООУВНО\

'!'еl\ll\\КИ

І

за

р'а-

ва.'!И

ХУ;НОК ць(}го зекономити триМ:іЛь-

с!'{)е

не ТI.1Ь1КИ в .нашш ;кра­

і,н'і, а.'!е й зару'бежем. ПаЛіКО !lIliIД­

йони карбаванців на РІЇК. Вже 311- три:ма'вши н,овий патріотИЧJНИЙ rJiOвершується М(),JJe'рнї'зація ЧОТи!рЬОХ 1ипів КОМібаіifнів, які ма.тИІм:УТЬ пі',l'вищеНlі еК:Сlп.туатацІЙні ЯlКості. Продуюивн'kть ї:х порі'ВlНЯНО З ЇГ:НУЮЧИJМИ :~lюс'Ге на 20 процентів,

ЧИН трудящИ'х МосКІВИ, 'КолeItТИІВ піДІ11НfЄМ1С'l1~а В1t.'1ЮЧИJВСЯ в похіщ за да:.'1ьше полі!ІІШе.НІ!Я як{)СТІ І з6ільшення ~oВl'oвiJtflliorтi м'ашпн. ,Тепер у с,еріЙінОІМУ виp:OlБНИlЦ11Ві

а про.к с.lужби-у півтора pa~a.

зна,хо)я1'ЬГЯ IКОJМб<lJЙНИ «СКЕМ-ЗГ»

«ПРI()<каггні стани з М'1LРКОЮ НКМЗ б}';J:У'ТЬ на'ЙКРI(lЩIІІМИ в с,вїті», ·-,заявили тру ,.\Ї'ВНИКИ Ново-

і «КС-3» дЛЯ П,O'J1О:&О'ВОІГО збир8іНня цу:кровwх БУl}ЯЮ,В. Вони ДОС'КО­ натпв від попере):Щfіrx.

І !\JpaMaTopCb'KOIГ{) )Іашинобудівно- і ----------------------000

(РАТАУ).

В, Хух.1аєва.

ЖНИВА КВАПЛЯТЬ. ВОНИ НЕ ТЕРПЛЯТЬ

БАЙДУЖИХ РУК ХЛІБ НОВОГО ВРОЖАЮ­ У ДЕРЖАВНІ ЗАСІКИ Велике

Англії

потуж,ніОІС'l1i, піщ­

І два р(\зи _підази~ити ~ОВГ~Jj!ічН'іС'ГЬ ;Н;()БУд"УВ~ННЯ~О6ре зар~~еН1,ЦУ-

пожвавлення

бобрицьких

в

з&і.'1ЬШИТИ

Вони В3Я.1ИСЯ П]}QТЯГ:ОМ на~&.1ИЖ- І,,'арк~'ми ДніпроlПeТРОВСьtоого зarво­

ва тваринницької продукції стало!

Попереду в лравофлангові рівнятися!

прийа,ді,в.

МО СІК'ВИЧ і в

І продажу м яса та молока держа­

правофлангових семирічки. Це доярки Марія Микитівна Бобкоз радгоспу «Семиполківський .. , .Ан,"Ііа Андріївна Ряба, ,Марія За.рі'вна Пильтяй, Пелагія Трохимівна Безпала з колгоспу імені Сталіна, свинарка Галина' €лисе-

чено

[01).тівського завопу і,меll'і Юр,ава. І

розвитку тваринницт-

дажу м'яса та молока державі І кравіше розгортається масове со­

зма,га'Н:ня за ВИЩ'СК наifкращої в

Ді.l0М

іме­

На широких ланах, на колгосп-

1'1) аав(цу. В усіх ПРООК110ваних і ('ПОРУ'~ЖУ'ва'ни,х станах ПClрє,дба­

~Іашин,

ос­

ні Ватутіна, с. Пухівка, та радгос­

ють

Нову і,ні'Ц'іативу мос:квичів, ЯІЮЇ почали На че'сть ХХІІ з'Ї'З,n' КПРС

('віт і Іф()дуюції радянських ~BO- ВІІЩИТИ п!роки служби BYOOlliIВ і ;{ів і фа1брик, широко !П~д.'fримано детал~й, полі,пшити КQНСІІ'руюції. на піЩРИ(:lМ1ствах j'краї:IIiИ. ВИ'РО'б- 'Вирішено модерн;Ї'зува.'!1И всі ти­ ни'Ч'нИ1Ш беруть на себе з·(}бов'я- ПИ шахтних піl.Щомникі:в і з6іль­ ЗІІННЯ по пі)fвищенню гара!l11М>Н'О- ШИТИ Ї'Х гарантійний строк слу.Ж'­ го строку екеп.1уатщії верстатів, би. ЗнаЧJНО буде підвищено е'к­

виробництву

можливостей і в

пай крашу у СВІТІ продукuію НА ЗАКЛИК МОСКВИЧІВ

Далеко не використовують наяв­ них

На фото: в цеху переробки зе· ГОРОШКУ. Справа-змінний інженер О. Раздорська.

.1(:'110['0

(РАТАН

0------

ня. Доки ви тягтимете район до низу, будете кожного місяця в боргу перед державою по продажу тваринницької продукції? Бракує у вас бойової організаторської роботи з людьми, масового впро­ вадження досвіду передовиків, вболівання за доручену справу­ ось

!Ііі

приЙма.шиі пункти.

І

міОftці. о

мок­

ності.

успіхів

зерно SV;щІраВ;lЯЮТЬ

Ізмаї.1ЬСЬКОГО

комбі,н,ату Одесь, кої області внрішив В"ПУСТИ,'I1И до ХХІІ з'їзд:у КПРС 80 мі.lьЙонів банок kohcepbiB-іна І О мі.lьЙонів бї<.lьше. ніж намічено П.1аном.

КIJмбаЙlнери тт. АJIi,~РЮ­

к(}м,баЙ'на

б

Q -

рецького колгоспу ім. І-го Трав- І

ва, підвищенню його продукrив-

Певних

;lа UpИ'гruда буроВ<мо ,майстра О. І.

Жа1)СЬКОГ,О. На Північно-ДолИіll'СЬ-

3

К ОЛЕКТИВ консервного

і KP1lJ~fai]>elHRO .пі'~бираю'Гь і (}jjМ{)ЛОЧУЮ'lЬ b-а.1КИ. Прямо з.,rtі;'(

това­

дажу

продукції.

.1афета:\lИ

Нову труд(;ву пе1)емогу Щ1IJбу­ щенко

на

КОЛіго~пі ЗІн ьк,і,вс ь­

інші ЩОlДня скошують по 6-8 ге.ктарів пон1ІіД HO'~IY. С.l,Їі;~(щ за

чати про тих, хто відстає. Це вас І

бов'язання по виробництву і 'протваринницької

газопрово­

мо мовчати і про недоліки, про хиби в роботі, не можемо мов­

господарств також мало приділя-

на

достроково виконати

кі.1ЮІетрів

у

парТИiJан»

можливості, які є в нашому тва- ~Іртрія з випере\1lЖРffJIIЯМ граФі'ка і

те, щоб

і

зернових

jlашиністи .1афетних жа!Гок това­ риші Ш)"'.lИК, C.laВT€H, Ба11ра.к та

вони свід- .111 сті вона пробури.lа нафт()<~верд­ резерви А .10ВІІIJIУ N; 11 на г.шбину 3200,

пі «Богданівський». Керівники цих

КПРС

***

,.'1,ві зміни ве~ТhСЯ ро;wль'не

кого району ІІолаВСhКОЇ об.lасті.

ПРО'К.l<l!да:ння

нашої ",ій ді,1Jьниці в СтаlJIіС.lаJj,сЬіКЇЙ

Вона також іде попереду і ,по вда­ чі м'яса. Русанівці змагаються за

Україии

;ря

***

про-

явом високої трудової активності

ДОСИТЬ

~leTpiB.

3

~БИj)ання

дів і нафТОПРОВОІД'ЇВ.

Досягнення тваринників

тршн'сп(}рту:ван-

наван'Га'жУ'Вад~ня

ду. НовоБПІ:ова:м кр,аїни ві;щІ1J'а:юе­ « Чегр'воНlИЙ

шістдеrяrfИ

КРОК

і

ВlІСоту ДО

*** 'liCНl(i раніше

три

:НЯ

;~ЛЯ

сип'Ких Видuііуто 33 ~шелони IІ1lJДilI.'1ШНО­ та штучних ~Ia1'epia.'!iB, поча,10 в(}го вугі.т.1Я, зеКОІЮМ.1ено 120 :на БеР;І,ЯШ'ЬКОМУ заводі Ш.тJЕХОТИСЯЧ ка'рflованців деj)/І\авних ВИх машин. ВОНИ MO/l\YTb пі;щі­ коштів. маlИ 700 кі.l,ограмів BaHTa/l\~B на

якої

ПРІ\ВОФЛІ\НГОВИХ

НОВИХ навантажувачів,

при'зна чених

облао'Ї.

но додатково та.КУ K.Ї.1bKkTb 'І1руб,

НІ\

***

ВИЩ'і!\

р'альна» тресту «Че,РВОlIоаjНIЇЙськ­

ВЮ:Оfiа,в своє ~uuOD' ЯJаННЯК{).lе.!'­

* Ціна

Вівторон, 18 пипня 1961 РОНУ.

ТРУ ДОВІ ПОДАРУНКИ НА ЧЕСТЬ ХХІІ з'lзду КПРС і ХХІІ З' І з Д у КПУ КРА Іни

ХХІV І

складах

нині

на

Київської

реалбази заготівель. Особливо по­ мітно воно було Іб липня під час недільника. Першими дочавили хліб

нового

врожаю

колгоспу

ім. Сталіна, с. Русанів, водії Іван Рябиіі та Василь Мищенко. Після цього їх автомашини приїжджали декілька раз. Наполегливо також

трудився шофер Паало Жук.

15

дип'ня колгосп першим у ,ра-

йоні почав продаж хліба державі

Озимі Жнива

на

радгоспу

в

404

но зібрати видалися гектара

19-20

першому

розпалі.

тому числі

видалися відділку

Нам потріб­

гектари озимих,

БО-пшениці. на

славу.

усієї

площі

в

його

в

засіки

Чітко

працюють

штурвалами

Григорій

комбайни,

яких

Нишенко.

Іван

за

Пікож,

Помічниками

Озимі

у них молоді механізатори:Олек­

З кожного

са Безсмертний та Василь Лучко.

зібрали

по

центнерів пшениці, вже за­

сипали

на славу

114

тонн.

Механізатори дали слово завер­ шити

збирання

роБО'IИХ

озимих за

Зараз продовжуємо косовицю жи­

Г.

та, яке ,поклали у покоси на 120

керуючий с,

гектарах.

8-9

днів.

КРАВЕЦЬ, відді:гком.

В"ДlІмерка,

і одержав квитанцію 16 1. 16 липня артіль доставила на приА­ мальиий пункт

центнерів до­

435

ТрИВОЖНі

бірного зерна.

Часто можна було бачити на шлпах автомашини радгоспу іме­

ні Щорса. По декілька раз :дос-

на полях КНJIrЖищЬJtОО'О .&Ї(Ціл­ СЯІН, -

таU.JlИ x.nіб нового врожаю Ти- ка ра,д)Г0СІРу ім. Щорса ооИlМi, що

мофlй Леснк, Степан

Слуценко C'l1O<я'Гь На юсі, і ті, що вже CJtO-

та Івак БезlменниА. Радгосп про-

. дав державІ 213 центнерІв зерна. шенj, хоч за день зl}eJ)и. Та 13 Радгосп «Зоря.. доставив 138 5-11'И ная'вних ~б'аІЙНІіВ ЛіР'М\ю­ центнерів хліба, «БобрицькиА.. вал{) В цей <ДІеНЬ на !lIі~Щ}alНiНі 84.

Під час недільника колгоспи і

валків лmnе

2, з JllКиходин пOТЇJМ

радгоспи району .продали державі впйш(}]3 з Л~. ПовідО'Ки,'m пр;о 1025 центнерів хліба.

сигнали на КОЖНИИ

силооний

1&000'баЙ'и є ,на окла.ді по

а на зерн(}впй ,ребоїв

з"'за

по

2.

6

н(}жів,

Отже пе­

ни..х не ПОВII1fIНО бу-

1И.

Вср це таlК, а.'!!' з ВПНИ 3&ВЇJДy­ Ю'чО'го ма'ЙС'тернею

В. ТеТJllнича

це ГО.'Ю'ВНОГО rнЖ€'lIер8. 'Г. :ffipYlfl- ПРИ.1ад ДдЯ ГО'С11jJі,нн.я Jtic ВИ'ГО­

Колектив складу добре підготу- ,яка, а.lе він ЩН!іЇХшВ ДО комба,й-

вався. до пр~Амання

товлен{) із запї:mеIlJН1ІМ.

вантажувати зерно, яке подається П. Душка.

РИВСЯ рО'зривміж абира:нН'JПo( хлі­

хлі.ба. Усі J на тільки о 5 ГО(ДИllі вечора. Не ПРИМІщення ВІДремонтоваНІ. одно-І . . часно з б автомашин можна роз- ВИІ~НО будо в ПОЛІ і аІ'ронома транспортерами

в сховища.

А.

ГУДОЧКІН,

завідуючий

складами,

У нас,

-

РООІювідає

бри-

Г1lJ,ЩР тра,кторної 6ри.га,ди В. Ка-

Уже з Пf'р.шИХ ~iB жнив ство­ бів і скиртуванням соло,ми.

І. МихаЙnенно.


Вівторон,

6УДІВНИН КОМУНІЗМУ

2 На ЗВі:rНО-ВИБОРНИХ

РЕаЕРВИ

паРТІЙНИХ зборах

НЕВИЧЕРПНІ

Г гаТl>ма

з ба-І по 165 цeHl1HЄij}i.B,

.IWНIКIРeтlНИіМИ ПJ)mкла.-

.1ИіШIЯ-ПО

8,8.

м'кеа. на. 1 стич.ноМ'У

3M3IГaHHj,.

МОСКВИЧІ ПОЧАЛИ­ ПРОДОВЖУЮТЬ ВСІ

З місяці не

ПО п:pqд.a!ЖУ і,х могли ПJ)lІіЛба.ти перехідний Чер­ мФсці в ВО'НИи прапор. Нарешті 'він є, але j ДOC~He вирішиuІИ, ' ко.муіЙого вру­

Д'<іIМИ і фактами ДiO[lIOBiJДь >CЄJК.peTa- ;Р<l',~г()СІІІ на OCTa,HHWМy

з а

ря бюро т. Малі,я дае вичерпну J)a1Иoorі. _ОВЇіДь на пита'Н'ня: яК K·Me.RА чи була і є можливіеть пра­ чити. Дуже ПОГаІНО з ооліlООМ IВИlКО­

тив р3іДГОСПУ «сеІмиJlолкі'всыній>>,, цю'вати

краще?

стaamnя

IнаJlВЮП

чит.е, іІІе,ма6 ... ста.ТИС'І'ика. Стінна Пj)e!са, MklЦeвe р~іOlМОВІЛе;ння, а,гіт­ КОШ'іктив не пере.буJWIБалИ рй'6о­ ти в св.іtІ'лі ВІ\ІМОГ

в и с о кіт е 1\1 п и,

честь заводської марки

за

Бе.зумовно . На нан:н:я взятих зООо,В'J!1зa.lІЬ, бо, ба­

ОЧО.JІЮ'ВaJfИ'Й па:prI1ИШflOЮ ()ріГанюа-зоорах j)'о.би.l0СЯ порї'ВНJlННЯ 3 су­ ціGЮ, ВИКOOf}'IЄ ріmеlН.ня січневих ci~HiUII p~roC[I()M «, ВеЛИІКодимер­ ПЛЄН'У'мів ЦК КПРС j ЦК КО,М- СЬКИЙ » . У' МОВИ ци'х двох ~oooo­ па.pn,і УюраїlНИ, JЖ MOOїJI!Їr3ye 1ІРУ- д'(І;;РСТВ ОД1на,кові і навіть lЩ)аЩі у ді:вників с-ела на повне ВИ'КОJ)И- с еl мwnолківц1'в. !lНж тим дИ'Мер-

рону.

1961

Назустріч наступним партійним з'їздам

ВИКОРІІСТАТИ Іх ДО КІНЦЯ .1ИБОКА за змі~ом ,

пипня

18

ЦЬОІМ'У' пита'ННю були приtвя­ чооJ оо,гаТQЛJOlдні 'збори іНіІ;:е'llе;р­ H()-ТЄХН!ЇЧ1lIfХ

ві';(ом()ї ПОіС1'а­

ПJ)laці,вни.ків ,

ll'И'КііВ ,і служ,бовців

нови ЦЄlНТj)'аЛI>Но\гО KOMlїтerry па;р­

р.обіт­

нашого під­

ПРИGМС1ІIDa.

}JЄ3eIj)DiB для чани випе'j)e.ДИЛИ своїх ОУlсідів . В тії від 9 сі,Ч'НЯ 1960 рОіКУ.

Шдводячи .підс },'мки соцdалістич­ ного :JМа1гання за пе·рше .піврі'ччя,

Між 'ІІ\ІМ бю'j)O па,Р'І1Ї:ЙНОЇ Оірга­ далЬШОГО Ш1iVНе'сеНJНЯ всіх га.лу- чім же CJfj}1IiВa? І тут зно1!ly зайзей гоc.rНJдаретва. ІІМА мо,ва,; ПlPО неВИІ<'Ориста' ні ре- ні'зації має левиНіЙ дOlC1lі'Д оолиВІУ Е3ЕР.ВІІ! Са'ме оони сroЯЛIИ зе:рви.' Про них ГQв()ри.лИ комуюс., на лю!деЙ. Комуністи У своїос ВИ­ в цеll'l1)J1i ува,ги зб()р1в . МалQ ти 1т. Бойко, HpeiМenKO та інші. С'ГУlПах ла'ВОДИ'ли ie-ре!КІООІЛИ'Ві фак­ ти ПОО}{ТRВНИХ Ha~iB такого хто не говорив Пj)O 1ІИХ . Майже Що ж це за резерви? всі ' ВИСТ}'ІПаючі 11 оцин roЛОе за- XYJlJooa, ОСОіМИВО на ленін­ ВПЛИВУ в б!ритаlДЇ т. 3аї!ки та на являли: НР, ВИlКОРИС'ГОВУЄМО МИ С Ь' КОМУ ві' дщїлку, НeI)J)ОГ(ЩОВ)'І6ТЬСЯ; : ка'лmrЯіН>СЬЮОМу _mty. ВИІХ~ТЬ,

Р

Продовжити строк експлуатації вимикачів з трьох до T~H

-

ТІВ

еJlектропроводів

шин

що, 3;І;ій('fllЮЮЧИ

зо60IВ"Я­

Л ьвівського

для

автома­

автобусного за·

воду з п'яти до 7 років, для тракторів Харківського тракторно­ го

заводу-з

чотирьох

до

шести

років.

Кожний із нас бере зобов'язан­

присутні ІЗ заt.'l!О'вмеillН,ям КО'lІ'ста­

тува.1И,

років, ан­

5

З чотирьох до 6,комплек­

ня:

за

рахунок

ретельного догля­

ду за інструментом, обладнанням

за'н.н:І, взяті на че>сть ХХІІ з'Ї' 3дУ продовжити строки їх експлуата­ JШРС і ХХІІ З'Ї' 3;І;У KOМlIIa'J)ТЇЇ У'к­ ції на 50-70 .процентів проти ус­ раїІ НИ, до'сягнуто пеВНI и,х на'слід­ тановлених міжремонтних норм і ще ПОВНlїстю воіх на:Я'Вних М'Ож- на ОШіlЮllcfuвському Ю;WJ!It'У вестИ полі'llИ"ШУ робоТУ 'Щ)е6а не ІОВ: П.'Іан по ва,10В~И ПРЩYlю~і,ї цим самим добитися економії не ЛИlВОІСТе<И дЛЯ ТОГО, щоб зробити не ви:ріше.не ПИТal!l1Ня З ~a- епізодиJЧ'llO, а Сl\ІСТЄмаТlfЧJЮ, lIOB- ВИЮОНІWНО на 104,7 :П'РОіЦенгга, а менше 2 тисяч карбованців . по това.рніЙ на 101,2. наш р,а.дг()оп П~}JЄ\довим по ООх ча!ння,м; СJli~О . Весь колектив стає на трудову вахту на честь ХХІІ з'їзду КПРС На з60р.аосВИlстynив ce~peтa.p ООка3ник:ах. - 'До ,цього часу в }}iJW'Oiспі Досягнуті уопіхи -реI3УДЬТМ та ХХІІ з'їзду Компартії Украї­ Коли заишлаМОва про по.каз- lJехтуюrrь 'ме'хаНЇWfами-автопюїл- райкому КП УЮl)aїнит. Білокінь. },дос,коналення виробничих ІЩ)О­ ни і зобов'язується до 17 жовтня Е3ЕР,ВИ! Вони Н~И'ЧЄ1JП1Ні. цесїІВ, ~іИ()вог() змман,ня BCbOro виконати десятимісячний НИКИ, к' ом'УНЇ' С'rИ ще і ще}}аз КИ лежать ІНа ск:ла'дї, а. дюять коплан . н'М'а'дали :взяті зоб ()В , Яl3а.1іНЯ на ,рі.в ВРІ}'ЧІНУ; Ви~~иста'Нн,я іх JПКIНJa!ЙUmmi­ колекти' ву і ,HalcaМIIIe:peiД переl.:\()­ Поряд з цим під час комуністич­ Тlретій рік СЄІМ·ИiPЇJЧ:КИ . 3e-jJ!НОВИJX - серЙQЗНОЮ проб;1е~юю є хор­ ше да!С1'Ь М6ЖlJIИ:Ві>СТЬ '}'ІClПіmно виків 4-х бри'га.д і одного цеху, них суботників зразково організу­ вати робочі місця, навести належ­ ВИ')J'іше:но 'зіlбiрати П'о 14,6 цеН'І1Не- ми . ВWКОРИС'ГОВУЮ1ЬСЯ вони бєз­ ВИКOlн'ати 'взяті :юООв' Яl3а' н ' ня на які БО'рються за 3'Ва1lНЯ КОМ)1ні­ ний санітарний порядок іІ усіх ра з гeXTava, Іщуro,п.lі -по 1ОО ГО СIПОда' рно. 3а:гї' нщmi ВИlПа,с ХУ· честь з'ї-Wв па1l'I'iї. С1ІИ'ЧНИ!Х . цехах, провести додаткове озеле­ центне,рів, cyx~гo зерна ао'КУ'Р;у1Д- доби , не за сто:с ОО!'УЄТЬ СЯ. 3шJю­ Так і Зal1IИCWIИ к01dIy~ilCти У нення території заводу, посадити 3а,гальні збovи 3()1се,редкли ува­ квІти, ,побудувати павільйони ДЛІІ ЗИ з кОіж,н~го 1'Є'хтара по 40 І ПIOНУ'БаЛИ: з .метою ЗДЄlШеВЛelН'lIJЯ прийюrroму 'рШnен, ні на ЗВЇ'lllЮ-ВИ­ гуна дальшій wбілі'3(Щії tНа,яв­ літнього вІдпочинку робітників . центнерів і зеленої Mac~v з К8ла-1 гпби:х ,KOI~i'B переtjюбляти зараз ООрнИ'Х 3'6орах. Ми включаємось у змагання за нИ'Х резервів, меха'll:і.зщії 1'РУ\доН. Давидов. Нами в МQЛОЧIІЮ-ООСКОВ1И СТИ1Г- і со.101МУ на CJ'Ч'~у .

Р

лО<СТі

-

по З50 цеНіГнерів, о;во-

ч1В-ПО

ІЗО ЦЄН1IНе1}і,в . 3а ОДlRO,ста.иною ЩіМКОЮ уча.снИ1сів 3борів сі'вба і іІ10са,дка в ЦЬОМУ році Пj)Oве~еш в ооновноМу на ВIfС()lК,()МУ аг.ротеXJН\'ЧJЮМУ

рі'вні. Ощ>ава

Внае..1ЇЦОК

неlВИКОірис,тання цИХ

та іщuиіХ резерві.в п,p(JЦуктИJВНiеть

--------------1 Мі~тКІИ~IlPоцесі:в, ПОПВРВАУ ко.оо.оль.1

ПJIЮДУКТІ\ІВНОсті пра.ці,

зООов'lЯза;Н'НlЯ

зараз втому, щоб ". Лкнюна,С'а на. зборах:

на

партіliн, их з'їзді!в.

значаютblOЯ

честь

наСГУ,ПlIflI,Х JI1К1Ї IЮЗlючали З'М'ага'н.ня на честь

Оообли: во

від- ХХІІ з'Ї'ЗД'У' кпre за нwЙК.ращу ІВ

мехгlНізат~ри Мих'аЙ·

ло Анд;ріященко і ВасИJIЬ в,редак. С'Віті ПР(ЩУІЩію J)aI~СI>КИХ Фа:б-

Вони В<же провели декіlЛі>ка раз ти качанНС'І'}" і пізні іКУЛЬ'ІІУРИ. тися вести 'рО'З: раI Х ' Y'IfoКИ ... мі'Ж;Р~Дjlиtli обробіток качаІНИ' НК же вирішуютьея ці 38JВмпГОЛООНИМ, виріmалblllИІМрестої на 70 гектарах. лідживили ЇЇ . 'Н!Я? Комуністи з Тlнmо.гою говозе' рвом .дальшo.rо lIfї\щнеcetННіЯ П. Шевченко, секретар КОМСОМОЛЬСЬКОЇ рили про серй()3'НІЇ промахи. Жни- всіх га.'fY1зеЙ го, оо(Ца.])СТМ є ло­ ОРГ8lнізації. ва У ,~пі по-сЩ>авЖІНЬ()МУ не лimпенн,я рООоти з людым.. В РW;щ'оопі

чимало

оор.а:ВЖlНІЇ, х

РИR і Зal!Щ~ів.

3,\fаrанН'я

звання

ках, зразком

За

високої

дорученням

сали :

3aВOOQCькoї

виробничої

Б.

зборі.в

ЛЬКОВ,

і евіи вклюД у вс.е:НaJ}Юд-

підіПИ­

БАБИЦЬКИЯ,

КОВБАСИНСЬКИЯ,

марки, зООриробі'l1Ни,ків ви,рішили

1вн~ст.и

комуністичної пра­

культури. Вносити свій вклад в комуністичне будівництво, особи­ стою працею зміцнювати любиму Батьківщину, мир в усьому світі.

ВКJIЮЧИ'ВШИСЬ У

за ч~сть

заводу

ці. Віднині кожний із нас буде роБИ1И все ДJlЯ того, щоб наше підприємство стало передовим по всіх техніко-економічнихпоказни­

А.

В.

В.

ХИ­

ВОРОНІНА,

Г.

ПАТЛАЯ.

НУ спраВУ:

Завод елеК1'іроте JCнічних ВИJробі;В .

----------------------------------

маlЯ-

Своєчасно

~ На JQaЛи.тЯ'Н>Сь.кому віІщілк'У, к:ЇІВ, віll\'ОМИХ · за IМelЖ:aіМиСе~ПШ~ЛOlК. -Іскооав т. ~У'дреflИtо, ч()м;уіСЬ із 31бира:ннЯІМ :не поcmiшаю'lЬ. Тут шкідливі «'М'ОК"рі » на' строї. Треба ГЗJДати, що калwгянці

культури

тваРИ,Ніництва іІІИ13Ь1Ка, а сооіва;р­ ,Комсомольці і неопіLlIКова мо· вщнJI6ництва . тісь продУIilЦlїї ВИС1J:Ка. Тому не ло,дь калитЯlНСЬІКОГО від.ЩJlка ра!дКмЄlКТИВ однс.tтаlи.но СХ:Ва'ШШ! ~oJt.'Ha не потО'дитися із ДУ'МК'()Ю гoonу «Семиnолк·і 'вськиli» ро6ляrrь все, що6ви,конаrrи соці, а JЛіоти, ч нє пampіОіТИЧНИЙ почин ИОС'IGВичів, .:1Иj)e'К11Оіра рщ:tl'ocn,у KOt.'oIIyIf1Ї{'тa

своечaJC'НО і ВИ!СОJroякUСJlО зiJ6рати - Більше, то.Dalриші, нам ПОТ­ зернові і ()в()чі, зра' :JКJOOIQ ДОГД,ян,у- рібно за,иматиС'я еJtOНОМ\ЇКОЮ, ВЧИ-

PO'3Г~.

пїl.'tвище:Jllllі

розвантажувати

вагони

Доярка т. БOOItо, мехaпri3а'l'Щ)И Колектив заJЛiз'н иіч ної СТЗJНцДї І ОсоблИJВО на.пружене ста,новище МОЖJна було б вийти з цього 'М'. ГУЛЯНИЦЬКИЙ, fep'}'lC, С3І!ІоБ06ри,к ДОС-ГрОково викона,в зав· І ок.nа.даЄТbt>l, коли n;рибувають ва· скрутного. с-гановища, якби і від­ дій, П3llfЧе.нко, рооітники рільнидаilllНЯ за перше пі:вріччя, але на· гони для радгоспів, з якими с"а,н­ ді л ок залізниці збіIЛЬШИ'В видачу Ц'l1Вa ТТ . Пj}ИlМИЧ, КyJllчешtO, Хри- спідки бу.пи б иабаlГато краші. ція укла.1а ДOГOB~P на розва:н­ а' вансу під ВИJКOНJ3JНІНЯ цих робіт .

зроолять для c~6e Bi';~IIOBiIДНJi ви- C'l'И'нчеIfiКО 'ІабаіГато

іншmx. На

коли б не деякі ,неДОI."і,ки .

І таlжеНіНЯ вантажів своїми си.nаl МИ.

Наша ста,lІ'ЦЇя обс:ружує чотИі!)И І' Сn;PЗі8а в тому. що у нас ш"ат· них с.тід рівняmr Бе' СЬ К'Мelltти:в раIдТОС~И, для яких ПРИlбу,ває ба· 'НИJХ р,ізнороо~чих .нема. ДовоДить­ НаіГОЛ~С, як це маЛ'о м1аце на радrоспу, МНОЖИТИ кілыкiтьь га(Г() смьськогоспода:рських ва'н- 1 ' ся за'.тучати ІХ З І сторони. а для комуніСТИЧіlQЇ тажів . Од,н,а,к не всі гoc:nодарства о.плати радJ'ОСПИ несвоєчаоно пе­ в60рах, сл~ зробити на прави'ль­ брита'д, }'дарникі,в свO€,часно Р03ll3tнт&жують Їх. реказують на наш р,а,хунок гроші . не викориcrан,ня ТeJXНіЇ!КИ. Ії в пращі . 1>ЗJДГOсm вдосталь, а зберіг&єть~я В ИlCТym а ючі romwo ~ритикува­ В()на ще іІІюадоm.'lЬНО , тому ча,с­ ли Пlроя,ви ЛЄl;f<iJРСТва, да.рМ()ЬАСТОО, 11 'ІО простоює, п.еується . На тОМУ ж ПQplyІООНня I'pO'Мa~I>КOГO ПQIPJЦЮу. '====~=== кадитЯlll'СЬКО, МУ ВМ<JI, КУ недOlПуіС­ Черво: н · ою ' ниткОю у ВИCfl'Ylllа:х ба­ П'ята сесія Верховно.ї Рг.ди У'к - І Комун'істичної па,ртії про благо Тима плинність 'кадрі' в меJ{аl!liїзато­ гать()х к()муні'С1ів прох~дила дУМ­ раїІНСЬКОЇ РСР п,риliняла важливе Hap~>дy, ЗМіЦН~~II!JЯ й?г? здоров'я. РІшення C~Cll ~оБIЛI. зу!О"'ь ме­ рів . Се.рі{ознИІМ vезЩ)вомв бороть­ ка прю те, що 'У полі1'ИЧ1ній р.обо­ рішення по питаlННЮ поліпшetlllНЯ бі за ви(',(Жий врожай ка,чанистої ті треба дох().:1ИТИ ДО кожнQї <ЛЮДИ­ м~ичного обслуговування ласе- ДИЧНИХ праЦl:В'НИЮ:В на БІЛЬШ на : . _ . по.neгли,ву працю в провед еlШI Є П;'ДЖИВJIе!ІНЯ II ам;іа'mою 00- ни . Саме про це тут і,н(ці забу­ .1еНIІЯ. Т,ру.аЯЩI наШОІ рес.п' уБЛІКИ профіла'к,тичної роботи серед на­ ,щою. Цей резе-рв слі,д ви.кО'риета­ вають. СЄ'ріиозні,й критиці lI,i',1Wi- СПіРИЙНЯ.1іН це рішення як новп,й селetllНЯ . з астосуванні нови,х ме­ піклування тодів лікува.ння , санітарні.Й I1іРО­ .1И бюро 3'а фOj)lМ·а.ліам у сOЦJiалі- прояв батькі,вськоro ти ПОівн1>Стю . па['аlНді . Саме цими думками про­ На пОЛЯХ р3іДГОСП'У дюзр1ває хо­ ."., .' 1. " •• '.". 11.11.1'.1'. ' . ".'1. ".".11. ,.11.11. "•• ',.. .1. ".". ' '. О .• ". , '. 11 . ". ".' .. никнутий останній номер стінної сновки.

Вказан,і

недоліки

усунути. знач,но

вання

що

слід нега,і!но

дасть

можли:в.ість

Пlрискорити

роз,вантаоку -

&агоні,в .

€.

Небрат. каоир .

Огляд преси -:1ОПЕРАТИВНО, ЦІЛЕСПРЯМОВАНО

роший У'РОЖ'ай ОВО"lіlВ. Успіх ви вирішують

ropa-

га'зети

ретельнИіЙ Щ(jl'Л'Яу\

В

І В ИСОЮ 3АННН

ПОЧЕСНІ 30ВОВ'Нвзяли на себе тва­ РИ:ННИКИ: ВИlР~WГИ 'ІІа 10.0 гекта­

неДО.l іки, ХИ

ЇХ

газета,

до два тижві ~JJ'YIГoгo піврі'fЧIЯ, а показники повИ<ро6ництву про­

нашої

!ІІeвтimШ. вироБJreНО

те, щО ХОР. Я,КИЙ в свій ч,ас З ус· піхом ВИСТ У'пав пе,~ ТРУДЯЩИ,МІІ

районного цеН11ра, припнниь своє

r

існування. що прикро: в (Жладі ХОРУ-'Іюмсомолщі, профс.піл:кові

-

і

-

Ш.1Я­

підкреслює

характерні

лікарні.

квідувати

їх...

Їх

І

те,

ч·омусь

що

він

не

і

для

в ньому

немає

кришки ,

пише :

вода ,каламутна .

У тебе, сестро моя, смута ...

На серці у мене не смута,

кож­

На

завгоспа

свого

люта.

8Д1і ::lИЙ м·алюнок і ГОС11Рі РЯДКИ

IВер­ до

УРСР».

цього

Тече

глиБGКО

сесії

від,ро

витікає у

к:олодя'3Ь . Місцевий поет з приво­ ду

якнайшвидше лі­ Завдання

розпаДіІЄ'

ту,рбує .

Є на території лікарні КО',lОДЯЗЬ . Та

Справа честі

медпрацівника

Ради

ться,

нього

підносять

важливе

пи-

Самовіддано , з душею працює 'l'ан'Ня.

ПJrrання

«Про завдання жінок підприємств, колгоспів. радroспів і уста_

.

.

.

._

_

.

нов району по виконанню рішень C\lчневих ПлеонумlВ ЦК КПРС І ЦК КомпаРТIІ Украl.НИ та nlДJro, Звернення

сес,ії,

чле ·

ся хор?» з жалем си,г.налізує про

БУ'ває п!\ріодично, вода

недоліки,

-

X08HGЇ

Нещ().lI.авно в Броварах відбу­ лись районні збори жінок. на

тов ку до наступних партійних

СТОРО'

Thр.ИСВЯ'lені

обслуго.в,у.вгIllНЮ

' lІІі,в колеКТИІВУ, підвищенню їх К88.1іфі'к:ації . умовам роботи. г,ру­ ла і!·вт орі·в у листі «Чому розпав·

йдеться про

на

вивчити матеріали

ПЕРЕЛОВІ ВИРОБНИЧНИЦІ, АКТИВІСТКИ обговорено

людини»

в ик,ри ті

колективу ного

. ". 1'.'1.'1.'1.11.11.11.".1'.1'.1'.11."

бу.іЮ

статті «На

усунення .

«Ці

.'І,()к,а і ЗЗ цеНllнерИ'м'.яса. МИlНУ­

яких

«Путь к

матеріа.nи

а,ктивісти.

пеРІЩові'й

жі здоров'я

це,нтне;рі'В мо­

дYlкті'в тва'J}ИlШИlЦтва М'Мока на 1О ЛИ!ІІНЯ

ліlкарні

зДоровью».

їХ, <:,вОО'Чаоне;ЮИj)ання.

рів yг~д,ь по З50

район,ної

Lнші

культурному

з 'їз.дtв» .

райо.нвоі наради щ>о посилеНін.я ооціа.лісти,чноro зма",ЗJmЯ на честь ХХІІ З'ЇЗд/У

КПРС і ХХІІ з'1ЗДУ КомпартП УIq)81ЇIНИ піІД)(()ЛIМИ всі трудівниці сільсblКОГО гоcnодароі1В' а і про­ мисловості Броварщини. Вони беруть нові зобов' stза, нНіЯ і успішно їх ВlІКоltують . На фото: в залі ШИрОКОЄК'j)зннorо к.iН'O'l'єaT ру , де проходили збори . Фото і текст

В.

ПОЛОТНІІка.

І

г.ереваЖ1На більшість ліJ/{а;рі~ і моЛОДllШ,х мe.ztПlраці.в.ник:іlВ. Про них тепло ПllJше у листі «Більше У'ваги профiJлактиці» з.авідуючиЙ по .ті.КlІінічним BiДjДЇ.neНlНo~M т. Бер-, мас . BЇJн відзначає лї.wарів ШnIllЛЬ-1 ську. Калини"lellllКО. Мілї'на. меДИЧНИх сестер Омелья,ненко, ПономаlРенко, Горелову , ПиtpOжен-

Оперативний , ці.тоопрямооа.н,нЙ номер стінної газети випустила

систематично . глибоко і ·всебічно п'ропагувати рішеНlltя сесії. мобілі ­ зуючи колектив на Їх успішне пе­ ретворення в ЖИІТТЯ . Треба га.до­ ти, що адмініCТlpація. парті ,й,на і

ся

ні

редкол егія . ЦИІМ вона

Слід не

аподі,ваТflСЯ,

обмежиться ,

а

що буде

ко. Андрійченко. які користують- ПРОфСЛілкова о'рга.нізації раЙ.n,іка· р ­ заслуженою

повагою

серед

трудящих. заКJIIIIКає всіх рів.НЯ·'ГИI()Я на своїх мая,ків .

швидко

муть на органу .

І

KOItКiperrHo

критичні

реаг увати­

сИ.гн-а .1И

СВОГО


Вівторок,

18 липня 1961 РОКУ.

БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

Добре працюють механізатори Багаті нині

JII"ІН.ИВа в lІашt()~у І гечпар,ів х.lібів. Прагне

3

!

;

t

якнаи-'

"о.lра-два рази зерна більше, ні:ж

І

T~piK. Шви~ко. і 6ез іВ1'ра1' зіrбрати lІя ІІа С'вій рахуно.к 3аіПИСУ€ по х.lіб-го..l0вне за'вда.н:ня. ] 2 і бі.lьше гекта.рів зіб-ра'ного.

"о..'Іг·о.опі. Жито. і пшениця ry;c.'Ii і краще і ШВИІ;IjКо. збирати ооими- І висо.,к,і, ко.Ж,{'1І гtЖтар· дасть у пі.в- ну так.ожкоМ'баЙ'нер ВаlСИЛЬ Во.ро.'НИЙ. Цього BUII добився: щощ­

11

і

t

Д.'ІЯКО.'Jго.aIIllfи'Ків Зlрті.1і, .осоо- iliита. ; .1ИВо. me-ха1I1Ї1зато.рів, тооер га'ряча 3а п,ерші дні 'ІІеханіза:го.,ри П'()- !і пора. Д()'бре працюють ІІа зБИІРailiні . К.lа.1И Х.1іб у ва..l'І\И на 120 гек­ вро.жаю жа.тка'р А!lІа"о.лїІЙ Черняв-lта.Р(lХ , а оо.)!О.lо.ти.lИ з 60 гекта­ ський і тракто.,риСІГ Пе' l'j)O Сл1rnка.

Т. Донцов,

:

а,l1ре>гат до. 20 ге'К.тарїlВ при R{)IJ).>.rї об.,іl\Овець тракторної бригади. 15, а твперборютlYСЯ за те, що.б КО.1ГОСП i;t. Ka.liHiIl8. ко.сити ко.Ж'lІо.го ДНЯ по. 25-30 с. Літки.

:

Скиртуємо

солому

Че'l'вертий деllЬ КQ\li6а'ЙII€'Р МИlко.;Іа До.вго.ДI>к,о. 0Ом(},10ЧУЄ хЛ'Їб З ва.1ків. 3бирають о.'зимИІНУ к(}мб8lИllами

Микола Сусло. та Іван

дoвIгoдык.3ав'тра -1Пі'сля\ЗаIВ'l'j)а приступаємо. до. 3д3lчі хЛІЇ:ба де'ржа,ві. Що.б не ~OOJУіс'ти'J'И роорив)' між з(}ираНIІ'я..\І оз·нмини і IС'lvИ'j)ТУ­ В3ІIfНJIIМ с'олюIМИ, Л'jJИСГІ'}lIИЛИ до. цієїро60.ти. Тракто.lРИ<еТИ Петро. До.в­ ГOД~Ko. 'Га Іва:н Я~ІІИК тракТ()рно.юво.:IOКУ'шею стяггують СОд()lМ)', а Іваш 3аха 1 РЧ!'IІКо. CT()[,OK.'Ia~~,( подає її ІІа скиjYГУ. Г. Пищай, "едактор

багатотиражної

газети.

Колгосп «Більшовик»,

С. Ротни.

Прискорити ВИГОТОВJеннн wитів

рає

ШИХ. ВІ)НИ що~ня П~J)e'вико.\нують

за

ві,~Щ[лення про.

чудовий

но.'j)\і\lИ.

-

t

бітники, -- що.б б}"'В .заділ чорно­ ВИХ з3lГОТО, ВОК, даємо. Їх зои:рачCllМ В ~С'Га'NIій кіл ЬІК о. сті , з-за нас

п{)чин про.стоїв не 6У1де.

t

t

М. М. Бобко

,)tо.лрка ра.WОоОЩ· «Сеюmо.л- IlІіна, с. J1i.т"и, я,ка од~ржує

-

ківськИ'if», яка у пєршО\."ІУ Пl'ВР~ЧЧI

f

66,5

*

На.ро.ЩУЮЧИ вИ!Пуок

IUj)Oi~овжує вик{)- І

фа:брИJКИ. ні на хвилину І

Рейд газети

важлиlВЄ

з3ІМ,овленНJI

~ ~

!

16К1і''10.IlJ)aЮВ;

М.QJнжа Bb~ КОЖ'Но.ї IІіІО])ОВИ ,ІІа доіУ)т.

Ко.лгоDП ім. Сталіна,с. Русанів,

Л.lаll! лер-

-

t

!

і +

;

Пр'()ЦЄіllта.

С'ВИ'на'рка ко.лгоcrпу «Віль-

-

15 ПОРОСЯ'Г B~Д кожно.ї е,ВИН{)!Jllа'У'КИ г'рУІІІИ. А. О. НРУТЬКО

-

Pal;tro:C[J

і збере~ла по.

ім. Нірова

річний пла'н 11'J)Щa'Ж'}'

-

М{).10.ка де' ржаві виконав на

закрі.пле,но.ї

РЩU'ОCIIJ ім. Щорса

Пlрщажу м'яса державі центів, а м(mо.ка на

паетух "ро.Gщинеько;го B~.'{-

ді.'Шta pa!Дf{)lС'П'У ім. Кі'J>Oва, ЯКИ1Й )!'<о'бився щодо-

143

щмщеllТJl.

план першого піiВJ)іччя

-

; 105ІІіро- ;

вико.на,в на

t

118.

П. Н. Миронець і г. А. Нрук -меха'Н1зато- І

б~о.ro щmJ)OСТУ кожної ГОЛООИ МОЛОДН:JIIКавели- :РИ рЗ:Д10СПУ «Ве,1ИкодимеJЮ'КИ'Й», які іна збира.н- І' кої р;огато'ї ХУ':tоби НМ'УЛЬіНої групи 1102 грами. ні х.lібі,в ;tо.ве;1И денний виробіток до 36 ге,кта}}ів М. І. Савченко - до.Я'jJIкако.лгоmу ім. Калі- на агрета1 при нормі 1.8 . ее

ее

................~ ..............

ее

.................................- .............. -... ................................................................. .....

Річний план достроково

Успіхи

. ОВОЧЄВОДlВ

Пташники колто.СіІу ім.

KamHi-

півро.ку на кож'ну :KY'PKY-lНесy:чItу

на, с. Літки, щоразу добиваЮ1ЬСЯ одержа:но. по.

90 Ш'І'}1t яєць. Кол­ ВИСОК1)Ї ПРQдУwги'вно..сті птиці. 3а. госп придав їх деj)lЖ&ВіЇ 112 ти­ ста'Ра,Н'но jЦO­ пе])ше Пl!W:чч.я ВQiНИ ощержали сяч, що. , ста:новить 124,5 ПРОЦЄН'І'а

6pma:II

тє!ж jl('1шва: 'греба ГЛЯfi!Y'l'И овочі, С.ВОGча'ClНО збира­ по. 104 ЛІЦЯ на .К<у,р.ку-несучrку, ріЧIІОГО план}". ТИ їХ і ВЇ(Щпіра'ВJlЯТИ КИJliНам. Те­ а. на 1оо Ге'кта'рrвзеірНОВИХ :посі­ пер Зj\la6Мо. gа<Пуст),, буряки, мор­ bib-п{) 1,5390 Ш'1'У'К. J\.o.Jш',ООО Д,()-

А. Н088J1Ь.

•••

ВИlКОІН13JВJ}іЧIІИІЙ плМ! Щ(),Щf:Я вWI, ра'ВJlЯ€ МОЛ<ЖО В ма­ яець держа'ві .на 123 газини Києва ра'дroс:п iJМ. Кірова. основної не при'llи!няєтыя тryT р;обота. тиlх зоООв'ЯJЗ:aJНЬ, ращгOlClП Іо'.\остро- процмти. Іх ЗД3'НQ 68 тися", З~,iFанюючи юsrn зоООв'Jf&.ННЯ, sНatЙКра;щИ1Х по-І K(JBo. ВИІКІОнав план п~дажу 'ра'Н- штук. Г()lСПGДарство. ~о.С'І'JЮКо.оо на. 143 Поліпшили ДOlГЛЯД за птищеюв процеwrи виконало рі'ШШї І1IІІаН БудlВНIК комунІзму" ску цієї важли- Ки~ва доставлено. 910 цeRТJre!PЇiВ KO:JiГo.om ім. Oraліна, с. PYCМ!~'B. про.дажу,. 3.:\ано. 429 ТОІіІІН ~O.'l()xa. " Ї Jlрод}1ЩЇЇ при плані 898. 3а уооі'хи в ~- І це дало. .перші реiJУ,'Іьтати: за І. Нарпець.

подві,р'ї

ЩJOЩуJiЩ,ії, ф'а.6рИJКa

с.ілыьк.ого.

по.

А. А. Ряба - ~ОJl!рка к,о.ЛГ,()СIII-У і,'ІІ. Ста.'Ііна, шо.го. пі'врі'ч:чя про.дажу мо..lо.ка деj)жзві вико.Н3Ів Т с. Pylcанів, яка ~ пetРш?мУ .піl~річч,і о.дер,ж~ла '60,6 на 146,8 п,р()Цента, річний п.13іН продажу яєць * Т(rННИ МО.'Іока ВІД закрuплеllOl гру.пи .KOjJ'IB. держа,ві - на 124,5. f М. З. Пипьтяй - ДOJlрка ко.;rго.CJПУ tM. OrаліКо.JDroСп «Більшовик», С. Ро.ЖIIІИ, - шrа.:н f tl~, С. Р~саll-j.В~ яка одерж.ала 57,5 ТОННи мо..l0ка першо.го. піврі'ччя П'J>OЛltЖУ 'ІІо..'Іока деРЖ3lві вик.оВІ.Д за:к.]ЮІІІ.леН()l гр)'ІІ1И КОРІВ. lІа'8 ІІа 113,2 пр(щента. г. Є. Вопоха - евинарка Р3іwоепу «30,РЯ», Ко.жо.с.п ім. Напініна, с . Ш1'КИ, - J»'Ш!нй яка у' п.е'РШ{)lМУ півріч,чі ви.р06ила 641 цеН'І1I1е1Р пла'll про.ідажу я~ць де,ржаві ,вико.нав :на 123,6

мвблі та інші ВИilюби тіЛЬІКИ від- lІавши ві'ДІІІОІВі..щні робочі мkщя на 'ІОВУ.

мінно.ї !lКо.·сті.

/fy'Вaти

йцеРІжала

то.ifНИ моло()ока ві'д закріпле:НQї групи ко.рі,в .

д.'ІЯ робітників ГOop~Hix

мо.ООВИ'Ч~В боро.тИlСЬ за по..'ІШВір'неріш~ня ПРИЙІНІЯЛи у д{)ше:ння ЯК()ІСті ,проду:юціі. К{)лектив 60рі мі'щя \ilJJ1язбl@aНtНя щитів. ОДJlюегаЙно.схвалив цю цiНJНY іні- Щоб lІе заal:аращувати .цех, owaціатюrу і ви:ріши:в ВИІГ!УІ'ОВ.1ЯТИ lІізували вигoroвле,НJНя їх, облад-

т

ЗaJІВИЛИ ро.­

-

т

ПОКАЗНИКІВ У ВИКОНАННІ СОЦІАЛІСТИЧНИХ З О Б О В І Я З А Н Ь Д О Б ИЛИ СЯ:

...................... ~..............................

Ро.бимо все,

• •

НАЙВИЩИХ

шооні1К», с. Ро.ж'ни, я,ка orдержала

P~Bj'PKY. Побували ми у заго.тівe.1Ь1HO~y цеху. CCllМmW·.'J)ДaHo. ТJ}Y­ ДЯТЬ('Я 1'УТ перед~и:ки ЗlМаrа;ння Н. ДОВГ{)lПо.л, Н. Х~,рченко., В. Федь, 3. Антоненко та ряд ін-

ЗЖ!JгМ!ня

t

П. А. ДОВГОАЬКО

'Велике 11РУІд@е і Пi()JJ1ітичне пі';J;IreСе.ння панує у ці днів :ко.лективі меlбль~вої фа;6рики. На честь паJJlГЇ'ЙJ1!ИХ з'їз.щіIВ у всіх цеха.х все ШlfP'шого. !)О'змах!}" !Набисоціалістичне

КМЕНДАР ТРУАОВОІ СААВU

~

СвИ!Н'ИIНИ.

куку ру д;зосушарок

збільше'НIНЯ ВИlПУС,КУ ЩJoо.I-1У'КЩії. ПіВ'jJqЧ'ний пла, н по Б:СЇос ПOlКазникм вико.нано. на 100,4 проце'нта. Нову хвилю "PY:~OBo.гo. ентузіазму серед ро6ітникі,в ВИ;К.'ІИJКaJ)о. [Іо.-

і

t f t

рів .

Во.ни довели деНJНИи Вlfjюбіток на

AJH

Т

Д.1Я

ГОClЮдарC"r.Вa.

Ще

C'I1j)OKo.Bo.

БоVЮЧИ1СЬ.за :JДiйенення взя- продаж)'

НИJКЇ'В по. ви- ніх овочів деlРжа'Ві. В Маа'азини

на добились рОбі'l1НIИtИ лkо.пилwо.го. боті ди'IJe,кщїя ращгоооу і кО'Кітет

1ІІ000атку рок'У ,пе,ре~ к,олективОІМ І цеху, Я'ltИ'М

1\Є'PYG д. ШЛОМOlВИ;ч. профспілки

lIIa'Г~ почеони­

Продовжуємо заготовляти

UЇ!діІІРИGМ1c:'l1Вa було. поста.влен{) по- По. ви-р(}бllИЦ'l1Ву лооо.в.и.х щитіВ-ми ГРWОТ8ІМИ колективи гlф(Wlliх

корми

.•1.'!сне і ра,зом 3 тим ВЇ'Д)!І{)ВЇjЦaль- пеiplшість за бригащо.ю І. ЖYlК3. брИІГЩЦ, JiJtИМИ хе,рують М. Б06ко, Почаmпи 'ЖНИlва, рщщгосп пеТо.рік ,на це,й ч'ас у нас було. не завдання - зvо.бити :для ку3діЙс.нюючи· шефС'ГВ{) на.д МОК- А. &oвeiI'В.O, Ф. Itoмn'aнeць 'Іа реключив о(Жовні сили і зас.оби заОКИРТОВ3'lІе сіно. лише на 300 ку'рудзо.с,уmаро.к 21 тисячу щи- ])Є'UЬКИМ ;КОЛіІ'о.МОN ім. l-го. ,11ра.в- П. Да'Нилюк, а :ро6ітнИІКі8ІМ Г. Ро- на збирання ХЛiЇJбів. Про.те чаети- ге,к"арах. Тепе,РС1клали оіно. ІІІРИ­

тів.

1111,

Немало бу.10 l1РУДН{)ЩЇВ в

ко.іІе'КТИВ фа.6рики вирішив до.- MalНe,НIR'y та Н. Матю'Ш&у, що зай- ну людей і машИ1Н залишили ІІа РОДІІИХ

j

сіJliIІИХ

тра'в на IІшо.щі

opra- ПО'МOfТИ труді,вніИІКМІ ко.ЛГОООУ 61- маютІ>С!Я реалізаціею о.JЮчів, ви- :ш'О'І'івлі кормів та інших робо.- втро.є бі.1ьшіЙ. ЦьО!му ОІфия.'ІО те,

:нізації виробництва їх. До.lВЄ.10.ся, дув ати тваРИlННИЦІ>кі приміщеlНlНЯ, дані премії.

не п,()рушуючи ритм,у роботи фа6- виго.то.Вити із зе~l>ном.лених мате-

та:х. Теле'р продовжуємо сило.су- що п(}ча.1И вико.РИСТI>Вysaти СКИ'jJ­ ОвочевОоДИ- ~ли сдо.оо НJa чecrь ооти .~м.i 1'Рз;ви. Іх з.бирає то.кла:ди. Їх црацює нИ!Н,і три.

ри.ки, .П. Є!jJЄiК..'lЮ'Іити ряд верстатів рtалі,в в П'ООІЩ'W'Р()"ІНіИlЙ час та;ру на:ступних і

MeX3:II'h'JMiB

ІІа ВИГОl1о.:вле,н'ня ч'()р- для ОВОчів,

ІІІ'ООИХ зaroтовок, виділити в4щпо-

а тако.ж

·КУКУИ'IДЗQС'ymJар~к,

щити МЯ ХХІІ 3 ,-lЗдУ

:КУЛИQсвітньо.їр.обо.ти

цівників j ВСЬОГО р.обі'l'НИЧОГО ко- Ч8etrКу IlIPаці У ви:конашн.я Іріше:нь

.'1е.ItТmБу трУ~Qщі ПОДОЛ3lfllі. На 1сі'ЧRe'ВlfX ПДе>НУ'МЇв ЦК КП,РС і ЦК I\OМIIIa1pTЇЇ

.l\1OМiJIa1Yl'Il

У

і кО'МІ6а!Й'lJоr. Григо.ріlЙ Литвин. Трап-

іКlj)3;lНИ шеї наповнююТl>СЯ С()lКОВИТИМ ко.р- Через ,кілька дlfi.в с,і,но. приведемо.

врожаю, ІЩ)()іД&ЖУ овочіВ де1ржаві.

риrrи поточну ліНІію. оп,і~ынlімии 3У- в ко..'JIГОСІПlі. Робітники ;І)ОК.'Іадають СИЛЛЯ:МИ інж.єнерно-теmіЧ'Них пра- всіх з)'си.'lЬ, щоб внести і с:вою

.'1ИПНЯ витО'ООв.nено для ряду раЙо.-

ІІ',

взяти штив- ДОClJ',])І()К:ОВО 'ВИJtонати 'рі'чниіЙ план мом. 3к()'нюшини

ВЇіДіІІу кількість рОІбітюmсів, розро- н'у уча1с.ть у:J6ираооі

бити теlХнологічни.й II1j)01Ц~, t'!1ВO- посиленНJi

ХХП з'ЇIЩУ КП,РС

Уюра-іни.

Л. Б06ко,

ласу. ШЗlнJwе БYlдеио. збиРати лю-

.pliї Фа1б,р.ики вже

*•

'І1ОПДЮ, M~BY,

:-..'....".·..

буJ)ЯКИ та ,mшу ~

лежwrь багато жу ранніх ов~чів .держа'Ві а'lУІ'ЇЛЬ ~

3 перших днї'В ВИJ(()IJj&НіН.Я цьо- ЩИ'І'Ї'В, а .раIЙ~fllllеві!дді·леН'Н\Я «Оіль- ВИlКOtНала на 101,3 пр(Щента.

го. за.м~ЄІН'fIIЯ

було. постмmено ,го.ОПТЄІХн1ка»

ПЦ КООМ1ро..'ІЬ !'ptOIМIaДcЬXOC'М. Щ{)ДніЯ IкQм!с~олыьікіi по.сfJ'И повідOlМдяли П'jJО ВУ'3ЬЩЇ JtIIіClЦЯ, і ДИlН~КlЦііЯ Фа.6рики, кelJ)ilВlllИКИ цехів, ро6ітНІІ'КИ 6ригади .не'га,'Йно їх лЬк.віщовувао1И. В стінrа:зеті ШИР{)lКо. висвітлюється хід со.ЩaJllСІТИilfНОГо. змаган:н,я на ц-і,й важ..лИВіМ 'ділянці. Щоб

.'1еннл

виявити, я,к йде

ви'го'го.в-

щитів, відва:НТdiЖелня Ї,х в

колго.rnи і раJJiIlОООИ,

па,JYciйна і

до.сі не заібe:mечи-

BiДJI1pa,вкy їх у х.ОJliГОООИ іра:tгОоСІПИ раlЙOOFy. Із ВИГO'roВлеІІИХ 910 штук од.ержаlНО і за­ вєзеНfJ у ко..1ГО<mи і ра;v'oonи ра­ Й(}НУ .'Іише 546. А це ЗаФРIWYG ООQру",ження "УКУРУ\д3о.СіУшаvoк. 3 .ци'! не )f,о.Жlllа ,миритися. І Рейдова бригада: І П. Лисенко, ч,лен профкому.

Ф. Оснач,

ло

Н. Куцеволова, секретар ком· CO~O,lbCbKOЇ

оргаll'ізації,

О.

Рогач. майстер цеху, М. Ти-

профооілкова (}j:IГ3і1l1ізації С'l100РИДИ

щенко,

реЙдо.ву бригаіl'У, яка провела пе-

«Будівник

від

рещакції

комуиізму~.

газети

120 гек-

І. МищенКО,

голова комітету ПlJюфспі.1I<И. І п~,н, ПОісiJmИІЙ З ,ві:вс()о.", а по.тім Г<МО8Ний а'Гроном. Радгосп « БОl1данівськи Й». пrде KY'Kypy~a. Радгосп ~Бо6РИЦЬКIІЙ». • '1." •. 1.".1'••1.'1.".'1.'1.".1'.1.•'1.".".1'.1 ••"."....'12 Майже КОЖ·Н{)ІГо. .дня зда~ ка.р-!

ні!В обла-сті 16107 щwгїв, в то.му РеЙд.о.ва бригаlЩa ВИ!tpИШі та- гОоРО~НЮ п.РОду'кцію IКо.лгооп «Жов- ~ чис.l1 910 ~H ко.лго.crпіlВ і ра.д- КОІЖ і ІУЯіД 'lI~лtкі.в. на терито.- ТЄінь», С. Тре:БУ'хd,в. П'ла~н 1ПtJ)()iДa- ~ го.ООЇв ВРОВ31рщИ'Ни.

і ЛИlЮOро.С,1И'Х В ПОР"Д{)ІК ІІа останніх

ТР3іВ заГО'І(}ВИЛИ 1700 ТОНіВ си- тарах ПJ}ИРо.;щих ЛУХ-Ї'В.

~

;'

колгоопииця. Ї а·"·"·"·"·"· . •. ··,·,,,' у СІЛЬГОСJlАРПЛI iмeН~ Леніна БQ~ого раЙо.ну на Киї,вщ 1\11І і з-авершу­ ється з6ира'lItl!'Я сіна на ПJЮщі

500

його

гектарї'в. Т'У'Г екошують по 35-40 це$ГНle!Pі!В з

гектара. купИІВ З'бирає його в

В цьому році КOIJIГООП Пірес~під;БНlрач, ЯКИЙ акошене сі,но і пресує пачки

На

збира'КНЯ сі,на

вим

фото:

.

но­

агрегатом.

(Фотох,роні1<іа РАТАУ). Фото Н. Ци.ді.1ЬКОВСЬКОГО.


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Вівторон,

nИпня

18

РОНУ.

1961

Г;;ii~~IД:E' огляд культосвітНіх" злїЛАДІЇЇ •

• .................................. ~ ........... -+ ...........-...........--. .....................

'a

Книголюби

ЩО ЗНАЧИТЬ БУТИ КУЛЬТУРНИМ Т

ЕМА ДИСПУТУ

,В\ljКЛИК~­

великий iнrrepeoc. ТО'М-У т&к ба­

пресу. На за.кі,нчеНЮI був :J}Jоб.'lенИ!Й огляд .'І'і'Іеvз'J1)'­ ри пО' темі диапуту.

га'ГО' рООЇ'JIНИЮЇ'в і робі'ІІНIЩЬ взяли В НЬОМу участь. ПО'чала­

ту є ріст попиту на літерату­

сл

ла

oope~

розмО'ва

прО'

наших

ВСТУПН1}ТО

3

веЛИ1КУ

читаЧІ1!

мО'ва

ку.1ЬТІУIJнуспад­

щипу людс11Ва,

p.oG'ВИ'І·О'К

C'fjH'HY

Пе,рши>,f

ру з питань КОМ)1ні'с,тиЧJНОЇ мО'ра.1і.

Л. КУАренно,

куль­

тури В нa.miJй краї' ні, ВООИi1fні накреелenrня в цій гал'узі на

завідуюча с,їЛЬСI>КОЮ

бі6.1іо<Текою .

РОКи ~И1>і!ЧJU{. А лОО1ЇіМ Шrча­

с.

Се\!IІЛО.1КIІ .

ЛИCJI ви'ст)'1JIИ. Іх хараКlreijJНО'Ю рисою

є

те,

щО' в них ШИJl)OКО

• v

в

наПірИКЛ3'Д,

Л

-

РО'3'У!Мію це ПИТаІННЯ

ТaJК:бути чає

не

бу>І;,

К'У'ЛЬ'l1Y'P'ним-О'~на­

лmше

культуру в

в ПОіВ~н:ці.

пю­

Не , МО'ЖЩl

вмЖ'а'!1И 'ЮуЛЬТУРН'О'Ю

ту

ЛЮДИ­

ну, я:юа баІГатО' читає, а у се­

бе 'На ВИJ)оООпщ'l1Вівідстає, не

Диспут в

ci.JILcLxiA

біб.,.. іотеці

І

і

lНюлоді1l'a6 .lI'О'ВИlМимеТOl~И рoOOrи, д(mУC'Itає брaJК. - ВірнО', - підтРlІІМзли ЇЇ КО'МООМОЛіКИ Лі!да ПО'ЖИіВИЛ, Ва­ ля Фед(ФенlW, Діда НМСІр'llа.

П~и!МІl'В Н3!дїю і 'І~ак.то:рист Вік.ТО'р АтеєнкО'. Він (жаза:в:

-<Rpe)\ сілЬІСЬІК.ИХ механ,і'за­ т:орів ширwrЬСЯ рух ш~іс­ никі,в.

Стати НИlМмО'ж.е ли­

ше ТОй тра,КТClpист, я.кИЙ дО'б­ ре

знає

машину,

нмН>легливо

працює над ІІЇіДВИlЩЄ'ННЯІМ соогО'

теX'lfіЧJН()'тО' рівня. Це і є О!ЩІІа

з РИС КУЛЬ'ГУ'РИ ~нlcыlwї лю­ ~и.

Вага тО'

прІЩЇли.'1И

}"ВarИ

УЧЗіС!ник:и ДИlСІПУТУ

КОЖНІИ

ВИЧ і брош}'ІР3:МИ

сім'і

ляду культосвітніх з.аКJ\~Ді,!- 'І і мати читача в ми виконали.

КОЖНІЙ СІМ 1- І' Дворів у селі

658, а читачів бібліотеки - І 683. . Як

ми

цього добилися?

Го- і ;

ловним чином. завдяки поси- І,' ленню

масової

трудящих. ляриістю

графічні

роботи

Заслуженою

користуються

огляди,

серед .

поп у -[

бібліо-

особливо на 'І

сільськогосподарські теми. Ак­ тивно пройшли огляд «Виро­

щування високих урожаїв ка­ чаиистої,. та читацька конфе­ ренція «;У похід за велику ку­ курудзу». Практикуємо бесі­ ди, голосні читання, оформ­ ляємо

книжкові

ву одну

з

них

--

лаикову-ком­

сомолку Галю Литвиненко. Очолювана нею ланка бореться за 50 центнерів сухого зерна кукурудзи 3 гектара. Зобов'я­ зання своє підкріплює ділом. В цьому ланковій добре допо­ магає література про досвід передових кукурудзоводів кра­ іни. В ланці ми провели читацьку конференцію, присвячену «ко­ ролеві полів». Г. ПРОЦЕНКО, завідvюча сі.1ЬСI>IЮЮ

с.

ВКХODalНIНЮ

біб.lіотекою.

Свіl'и.1ьне.

про ;){ОІС1!ід

ні стіни. Те ЖС3lме БУіде зр()б.l~НО'

ЛиIJJН'Я. Пavшво

уча'і'ТЬ

а---.-

обвалилася штукатурка,

г.'1ядає

дра:нка,

КО'нце)УІ'У \lи хиl'аєтыс....

____ ..__ .__ .

І

І

Хто ПО'ВИ1НelН

про-

пі';щorа ПtЇ';\ нorа-

,

д}'ООка

д~ручИ'Ги цю

• U

....

р

по:ч м на~иш.lа вказшка. « емО'н

туите СllOllIМИ сид·ами».

Своїми си.lаIМИ,

звичайно,

Bi~-

'.

,. .

п'рО' яКІСТЬ р.еіМ:ОНТНИ'" !)ООН, Зlро-

бити все

ДЛЯ тотО', щоб

рені осі у"О'ви ДЛЯ ку.lЬТУР,Н1}ГО'

.

в~очиН'Ку.

-.-

завідуючій

увечері.

ПУo\llКТО~1

ТЕЛЕПЕРЕДА ЧІ

18

ЛИПНЯ

Вівторок: 11 . 00-"Новини дня,.; 11.10 - назустріч ХХІІ з'їзд\" І(ПРС і ХХІІ з'їзду КП УюраїіНЙ. «На висоті». Те.lеві.зїЙ'НIІЇ\ нарис; 11.25 - «Тиша». ХУДОіЮній філь\!;

передача ДШ{ ма,nят «Нові Буратіно"; 18.20 "Но­

18.30

~аЗУС1'річ ХХІІ

з'їзду І<ЦРС J ХХ" з'їзду КП Ук.раїIІШ. !сЛюди rворчої думки,.; 18.45 - міЖ\lа.род,ниЙ огляд;

19.00-«Для вас, візі'ЇfНИЙ ЖYllJнал.

жінки». Теле­ (MOC~Ba); 19.45

~ кіНОЖYlрнали; 21.10 «Компо­ зитор Сергій Прокоф'єв». Кінона­ рис; 21.15 - КОІНцерт артистів ,1\\а.10ГО

театру.

Середа:

19 ЛИПНЯ 11 .00 - «Новини дня»;

назустріч

11.10 -

ХХ"

з'їз..цу

КПРС і ХХ" з'їЗід,У КП Уюр·аїIНИ.

І «Трибуна

письменника,.;

11.25 --

20.10 -

«Компо-

«Композитор Сергій

1-

кіножурнали;

Прокоф'єв» .

ХХ" з'їзщу КПРС і ХХ" З'ЇЗідУ

Il'JIO'

тації.

ДetюiЛЬіКа

ГОСТІ дО ФіЗКУЛЬТYlPнwків с. ~огре6и приііх.али ?портсм~ни В районното цeнmpa. В ПрисуІ1НОСТI багатьох боmльнlIJКJВ ТУІ" B1JД­ бул,ася ТОВЗlР'ИlСька ЗУС1\річ з волеЙбола. Я'КlY виграли погребці . На знім.ку: перед початком гри. ФОТО І. МИШЗІНича.

гвiздпtи

« КaJrelllдapd

ви» аок н1я'к не

клуб...

жуеться» . Новий ХУДОЖН·1Й фІЛЬМ.

П)>lIIЮрашають

Д. СамоЙnоі.

тва.j}ИН'НИ'КЇ.В,

лаlИtOlВИХ,

ЯіКl ,цї1Л()м _~іплюють ЮJlті зо­

К(фО'ТelНЬКИЙ ()ІГ.'ІЯД між.наlЮ\lJ)НЮ{ Та, на жаль, таких Hoмe.piJВ ще бо1l' JII31i'lJIНя! 3алИІІІІИТИ треба «міс­ П'())Щf і н()вин В нашій юра:їЮ. ПО'- АУ'же малО' В програмі агітхуlЛЬТ- це» і для ві,.щс.таючих. Тоді ІІ!РО'­ маяк.і\В тім ХУ'доокня частИШl. Та.к, бритади. ПJllO тВІХ, хто заважає граиа агі'l1КУЛьтОршзщи буде ма­ niJс.'1Я ДЄlКJJI'ЗНщії ~a про нам, roВОРИТЬQН пО'ки ЩО' maгалі, ти ще 6ільmИlЙуоооіх.

Шеля ЮJ)ИТИКИ }J\1IДa клубу пО'­ ПоміТНО' активізувалась діяль- Ю. О. Гaгa~i'Ha Ю. МиIПlКlO~ ВИ- без КWК]JЄ'I'НИХ ПiIJ·іооищ. 3])OO'YNiАле це ність агїткультбригадк. В її конав пісню «lLpO' j}ymшt!К». ІОПИИ ЛО', що та.ка Ш]}И'l'ИJКa мало ~1Й0іВа. лiarmи~а свою роботу. II'}'SИІК&нт C}'JIима зіГ]}ав ІНА б8lЯ-

оркестр, член iIri «lli,щмJocIttmlfї вечори».

-

Більше ;мїсщевихпрRUa'дїJВ! тіль.ки noча'Юк. В ПOOlНoory роз­

- такі nOOa.:жamr-я МО'ЖШ ПOЧJYТИ па'лі жнИ'М. ТУ1І' ~ RУЛЬ'ffi.'J)a­ сільськО'го лекторію, 6 учасниJtЇВ Один номер змінЮЄТЬCSI іНЩІ.. ві'Д KO'Jl!Г()МIНmdв. цівників нОО6межене ПО'JJе дїяль­ художньО'ї caмoдiJtIIbHoeri. В К1)Рorreньких lІІерефВаІХ ІИСТУМО'ва, на нашу JWИlу, :ПОВИІІІlНа ноеті. Отже, МИiЖJЧе дО життя, б'J}ига.Qr СКЛa,J,aЄ1'ьCJI пав ВЄоД}'1ЧИ!Й ІваІН Лmииlt.

з )fВOX Ч&с'ПIІІ. Спочатку ХOJlгоспОсобливим успіХОМ 1WPИc.'I1JIOІОВИ 'CJlухаютьінфОJ)IUЦЇЮ сво- тьCJI '1аtтYWtи, в JUUlХ ВИСJlіююГО' бригцира lІРО' .xїJl, виконання тьCJI вероби, п'яниці, хулігани, СО'Ц1&.П1.СТИЧIfП зобов'язань або пОРушники ГРlrJlадсЬo1WГО П~.

сСТРОИТВnЬ КОММVНИЗМА» -

ЙТИ не тілЬiltи tI11P() лe.Itapful і сИ'МУ- тnва.ри:mі, більше м.їсце1lИХ ПlJ)и­ леlВ. Велике виховне зна.чellШl'Я к.ладів в наО'ЧIlІііі: і уонЯіЙ прооа­ мав пооитивний ПJI)ИIIIIa;Ц. І дійс­ ганді! 11І0', ,{{)IJf,y бне П'}JIO!C'JIМІіЛЯТИ у вїрГ. АКАРієнно. ша·х і ча.crryпnмХ Iф3.ЩИ!Х ие'хamс. Гоголі,в.

орган Броаарскorо ра.Акома КП Украlli}lІ:!І и

райсовета депутатов трудящихся. Гор. Бровары'

Адреса редакціl! м. Бровари, КиlаськоJ області. вул. КиівсЬ1tl, МІМ.

--------------------------------~-------------------

Т. В. о. редантора

Броеa,pcloК. район"а друкарн!! р6лаО!Юго упр_ліни!! культури.

М. ІВАНИЦЬКИЙ.

ТJ)')'IДO воі ела-

с. Кулаженці.

аа:roJ)iв,

(Мое­

ве..1И1КИХ

0---------·-----------------------

Більше місцевих прикладівl

перед.ача.

20.45 -- «РепетиЦІЯ. продов-

ста,РИХ iIO~Y'JfiГiв,

на ЧО'тири

Те.lеВЇІзіЙни,Й фі,~ьм;

18.55--спортив.на

ква);

«Новин~

«Кашкет .капітаиа

18.25 --'

п<rновле-ння наочної агі­

н(\Іко'л'о'гї

18.15 -

«ВСІМ класом",

дня»;

I\1;ІСOtЧalС'.lJО pa:~ кл'у6у сдід п{)д­ бати

ГО'CПlнО'гО' вироБНИЦI['Ва, рOlбwrь пе!рШЇIOJ}OКИ в пО'IПИJI)ЄIIIJН'i пе.рещовОІГО'

Програма

МО.lОКО

і

т. Швачій ВIІ,плачено повністю.

взимку Лайманіса».

тут 6уло ТООЛО і затишно, 'ствО'-

ОСТАННІИ час наш БУіДИ'!J'ОК За ку.'lЬТУ:РИ ста:в б.1ИЖlче ДО' IКО'л­

складі: ДУХО'вий

Зарплату

враlllці

рем.оlНт,'ють. А.1е не слід заОvвати КП. ;України. Пер~ач,а для дітей .

-----------------------------0

Jro.ПYIЛяри:заціІ

«50брицький" т. 5а­

05.1аднаниЙ,

приймається

і досі не,має д()Мовленост~: ра-

-

ніш БУІЛа

}/jИIOOУТУ Д()IМ.'QВИ­

артілі.

;\1. пові ·домляє. що зараз мо-

ре'монrl'}'БаТИ. К.'ІУО

І шраву р:ащ.ГОС.[J.НИІМ б'У'дtвельни'кам:

лись про фOl}OOl і метощи JmWIИ­ Ву на таких ЛЮ~Й, ПРОВOl,ЩlFЧИ

~oIC.y і

кун

.10КОП У НКТ

вини дня,.;

ВИJГ.1~

має ~lуб KY~'13'iI\.e.HCЬKO'ГO вiщцjlJIка paдrO'crIY «3(}1РЯ». СтїіНИ обшарпа­ ні, на cтe.1J лі·сля дощі'в :мkця­ ~и

Жердова.

раідГОСПу

18.00 -

не.п:риваб.1ИВИИ

;Ia.leKO'

дирек­

с.

тор

пригоди

А тут не поспішають

гО'вування рО'бітниl\ПВ вiW.'l'Кa. PO"6iTK()~ рцг'оСІП'У видідив нм. баян, і ми С'в.О'Ї!ми СИДalМИ Щ;wО'­ тували баЯН'іста Миха!Йла Швачка. Активізує сВО'Ю дїяль­ .ність КО';lеIКТИВ Х'УДО'ЖІНЬОЇ самод-

я.'1ьноrті. В пі!дlГотО':вці

к.1убо\!.

----

oi~C.1y­

.1OКОПУlІкті

ДИВІТЬСЯ

М. Швачно,

у К.'1уб за-

KY,lbTYPHe

назвою ІІа МО­

беруть ЦО'Я'рка

за.відуючиЙ с. Опа,насів.

ве'зеllе.

ПО'.lїІШІУЄ1Ь1СЯ

Ка·р.юва

1:1---

В ,1HCTi під такою Йш.lOся про безпорядок

зими

J . .JIузя.

і в~.ер('ідині. Матеріали ~lЯ ЦЬО-І гО' є. Н(\jміЧЄ'НIQ закіlНЧwrи ре-м(}нт

ГРOlмад­

аrirrаЩ.ю,

'

сі'ЛЬСI>КОЮ

бу. Капітально відреМОО1'ОваН(І Г. l\у'Кшин, робітниця Г. Батеч­ фундаме'нт. П()IlI.'1'УIКа.ту,РЄІНі з()Вніш- ІЩ учениці УІІ класу Н. HO'C'(~K,

3 ТИІМ

оосіди, ВИІКіОІ>и­

до

3мі'нюється ВИТ.'1ЯД нашого клу- : а.ктивну

ськиrx МЇlcЦЯ'Х, ЯlК К. П()J11і'lЦiyК, щО' нері\ЩW х.уліmПIІI'Ь.

Ha.oqнy

в,о:ни заJ\'Y'ЧИ.'1И

бібліотекою.

Готуємось

25

В.

«ХТО НАВЕДЕ ПОРЯДОЮ,.

ФеСІОR

с. П.1(х:ке .

рОООЧИЙ час, В. Деoore'Н:кО' 'м П. К'улИіК, щО' lІеОДfЮj)аіЗаво Л()­

стовуючи

Т,ра,вня

заві,дуюча

~ения}).

8

і'Jf!дlfВi.д:ущльні

Ольга

Т()піха. На ВJЮіlJIКУ

пО' дек.і.'lька ІНових читачJв. С. Фесенно,

Л. ПalВJЮВ, Я!КИІЙ мО'же зatIПlТИ

у ча'сни:ки

ці УІІІ RJl'aCY та Ольга .перше

КОІМ­ СG'ММЬСЬКОЇ О'·ргaIНЇЗaJцН на. МО­ лО'дь ще не'дOlстатня. TOM'y-тО' у нас не п~велИJС!Я такі,Я;К

в

Фото ---С!

мати читача

сі,м'ї-ученищю ЛіIЛУ. На її а6О'­ HelМffillТi: «де<ООЧіКа ИЗ Сталин­ ГJ)aЩа}) , «ПодО'рож.в 19,67 рік}), «ВелИ'Кі C11yfJЄ'Н'Ї}), «де'НЬ рО'ж­

It'jJ8IВlfла wвeдilнJки МIOJIIOIДO'Ї ра­

пар.ЩО'К

-

на НаІ3вати і 'наЙJМенmy в цій

к,&мітету 1~'і~ГOlСІПу

рушymа.'lИ

вогО' змцаш'Н-я

Ка.рпатсь,

в lС()ж'НіIЙ сім'ї ро.біТНИіКа, СJJУЖ­ бавця. Д~&pe допомагають нам в цьому ~нигонО'ші у'чени­

Сrrp.a'8ЖНІЇМ К'ниrО'Любо'М МО'Ж­

;1;0

область.

ЦІООМО H~Д в~іmе1lПliЯіМ важли­

Д. МищеН'Ita.

В. МОСКВИЧ ХО'ірО'ше eKa3aJВ про .щяНСЬiWї людини. Раі3О'М еі'Н 3ЗіЗН8JЧИІВ, ЩО ВПЛИіВ

Чернівецька КІІЙ пеЙзаж.

3ара,з ра'з&м з а.ктиВ()м пра­

Ольга fршорШна Да'Виден­ КО' - pSJДO'Ba робітниця -, теж ба,гато читав. Дуже ClПЩіОІба­ лися ЇІЙ «Жyp(jИ1НЬІ}) В. Коче­ том та «ВеСІНЯІна повідь})

нашО'і :МО'JЮДЇ. Ceк,p.e'Nl!j) IQOМ1CiJ­

НОЛЬІСмtО'гО'

Певні вишювки для сВО'ЄЇ пр ак1'ИЧJIЮЇ роботи 3IJ'OбиJLO ПО')І)РytЖ­ жя Костююі,в, щючита'вши книжку «3а нові пе'j)elМОГИ ко­ м)'!ні3му».

Хру­

майстрів ви'(юких Y1J)()ж·а,ї,в.

виставки.

активних читачів люди відділка. Назо­

Серед передові

МИlКИТИ СеpriйО'вича

('Л1!а. ЦїК3ІВИlrЬСЯ Віктор я,JW­

Одна з важливих вимог ог- lі

3а;3начи;rа:

ви

JЮRОМ рі!\», «ОвО'и, теЛiЩlКие».

:реД6Вшсі,в ,сілымtol'o гО'слощар­

Читач

ка -а;КТИ'Вістюа Н<W.я K(),HI,!~pIM'e.н­

ка. Ио:гО' нарів'ні 3 ХУll10ЖШWЮ ЦШ3ІВить і пО'ттич,на ліТЄlP&ТУ­ ])а: ])ішЄlН'НЯ ПлеJl!yМdв, ПР0lМ6щава на з()налЬНИІХ Hapa'~iX пе­

~

і всебіЧ'lfО' вІООВ'Ї'Мюмлос:я пи­ таНlНЯ кулЬТyVИ. КОМІОО1lJOл­ М,

ре'зультатО''d ДИіСЩ'­

Та'Ких сімей нема.1О'. Робіт­ ІІИІК Іва.н ІванО'вич J\()ІСТЮ'К та йогО' дружИ!На Марія lООІНфв'на - на'ші аК1ивні чита'чі. 3 ін­ тересО'м ІlІj)(}чита,'lИВО'НИ «Ста.'1Ь И шлак», «Осаж,деннЬІЙ Се.ва­ етОІПО.'lЬ», «Вессм~ртие», «3а

В біб:llі,О'теку ця сім'я частО' ПРИІХОДИТЬ у [l()ВlНО'МУ ею.таді. Віктор ЯJWвич Да.вИIДetНКО' ви­ :КОНI}'Є п()чесне паpriAне \ЦОІру­ че'НІНЯ веде агітаційну РО'­ ОО11у серед рООітниюі'в ВЇ1;(Ді.'l­

Тюрин Ана.толіЙ

Олексійович,

який живе у м. Києві, вул . Н. На­ IЮДJНИЦЬJЩ 10, К'В. 4, порушує справу про розлучення з Тюри­ ною Галшою ПРOlкооів.ною, Я.ка ЖИ1ве в с. В.-димерка.

Справа ді

слуха,тиметься в нарсу­

Брова,рського

ДО

;УВАГИ

району.

ГРОМАДЯН

11

липня 1961 року в С. Тро­ єщина, при відділенні зв'язку, відкрито Державну трудову ощадну касу .Ni 5400/022

АДМІНІСТРАЦІЯ БРО­ ВАРСЬКOJ ЦЕНТРАЛЬ­ НОІ ОЩАДНOJ КАСИ.

Дом раЧ0 в який живе Вок:зальна,

Лооніщ Пe'J1POвич, в м. Бровари, вул. 14, кв. 2, порушує

спра'ву

роз.лучення

про

з

Домра­

човою Ніною Ка.lJliстратіlВіІІОЮ, яка живе у м . Москві. З'Й Павлівський пров., 29, КІв. І . Спраsа слухатиметься в нар­ суді БроварськО'го району.

Киевской области_

Зам.

3142-3309.

86 номер 1961 рік  

86 номер 1961 рік

Advertisement