Page 1

npoAemapl

всіх кратн.

ЄCH'Jilmecя!

Огляд керівниками партії і уряду

РІк ацаки1 ХХІІІ. !

і

ВV ДІВНИК

~

бу дівиицтва московського кільцевого шляху 19 лиnня товариші Л. І. Брежнєв, Ф. Р. Козлов, О. М. КQсигін, А. І. Міко­

і .N! 86 (1993) і ~

! і !

!

ЧЕТВЕР

і

IIMYUD31V

~

~! ~

і

і

І

р.

1960

!

!

В огляді взяли участь міністр трапопортного будівництва Є. Ф. Кожевник.ов,

~

І'олова Дер.жбуду СРСР В. О. Кучеренк{), завідуючий віділом будівн.ицтва ЦК КПРС І. А. Гришмааов, перший секретар Мосюовського міеького комітету пар­ тії П. Н. Дьо:мічев, голова виконкому М{)СКОВСЬК()Ї Ради М. І. Бобровников, го­ ловний архітектор міста Москви И. Г. дО'вейко та інші. Пояснення давав началь·ник гуmравління будівництва шляху А. l\1. Сіцький.

!

липня

!

ян, М. А. Суслов, М. С. Хрущов оглянули о.дну з дільниць спорудЖ1 }"ваного Мос­ ковського кільцевого автомобільнаго шлЯху, р()зташовану в районі пересічення з Ново-Ряза'Нським шоеі!.

!

21

!і !

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

і~

• • ~....."............................ t

партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

ВІРНИМ ШЛЯХОМ -

•••••tt•• • •"••••• • • •• •••••••н•••••:

Ціна

15

коп.

(ТАРС).

липня закінчив роботу Пленум Центрального Комітету Комумістичної партії Радянського Союзу.

досвід у боротьбі за прискорення темпів розвитку промисловості і транспорту, зростання продуктивності праці на базі технічного

ції повинні приділити економіч­ ним показникам в усіх ланках на­ родного господарства, наполегли­ во добиватись більш ефективного

Пленум обговорив питання: про хід виконання рішень ХХІ з'їзду КПРС про розвиток промислоності, транспорту і впровадження у виробництво найновіших досягнень науки і техніки; про під-

прогресу. Головне тепер полягає в тому, щоб, використовуючи цей досвід, удосконалювати організацію всієї справи по створенню і впровадженню нової техніки, сміливіше підтримувати і наполегли-

використання капіталовкладень, трудових і матеріальних ресур­ сів, максимального зниження зат­ рат суспільної праці на вироб­ иицтво одиниці nродукціі. . Послідовно проводячи ленінсь­

16

сумки Наради представників братміх партій в Бухаресті. Прийняті Пленумом ЦК КПРС рішення мають величезне значен-

во розвивати все нове, прогресивне, критикувати і усувати хиби в роботі_. підтягуючи відстаючі ділянки на рівень передових.

ня для партії і країни, для спра-

ви

комуністичного

для

всього

будівництва,

соціалістичного

та-

Не можна миритися з тнм, що

ку генеральну лінію на виперед­ жаючнй розвмток важкої індустріі, партія вживає тепер усіх за­ ходів для розширення виробннцт­ ва

товарів

багато раднаргоспів і підприємств

ня.

не

шенні

виконують

планів

розробки

і

народного

Необхідно,

споживан­

говориться

Пленуму,

так

в рі­

організува­

бору, для міжнародного комуністнчного руху, для зміцнення миру в усьому світі. Пленум підбив підсумки робо· ти промисловості І транспорту за

впровадження нової техніки, а новостварені машини, механізми, прилади, матеріали за своїми техніко-економічними показниками іноді не відповідають сучасним ви-

ти справу, щоб повніше задово­ лення запитів радянських людей стало предметом !)ОСТійного піклування партійних, радянських і господарських органів на місцях.

ХХІ з'їзду КПРС. Основний під-

від потреб народного господарст-

сумок полягає в тому, що прий-

народом у здійсненні семирічного

ва

плану,

нята з'їздом гр·андіозна програма створення матеріально-технічної бази комунізму здійснюється успішно. Зростання економіки Радянського Союзу ще більше зміцнює могутність нашої країни і всього світового соцІалістично-

ментальна база машинобудування. Пленум Центрального Комітету КПРС вказав, що корінну проблему поточного семиріччя максимально виграти час у мирному економічному змаганні соціалізму з капіталізмом мож-

вишення рівня партійного керів­ иицтва промнсловісrю, будівницт­ вом і транспортом. Важливу роль у цьому відіграли створені в па.рторг·анізаціях комісії по здій­ сненню контролю господарськоі діяльності адміністрації. Разом з

мірного nідвищення темпів технічного прогресу і на цій основі

тійні організації не досить капо­ легливо ведуть бор'отьбу за при-

Для цього треба привестн в дію всі резерви і можливості, які мае

ліпшення якісних показників роботи промисловості і транспорту,

півтора року, що минули після

го табору, наші позиції в боротьбі за мир 8 усьому світі, за мир-

не

ним

співіснування

держав

соціально-економічним

з

різ-

ла-

дом. Озброєний

великим марксистсько-ленінським вченням, радянськніі народ вірним шляхом іде вперед

-

до перемоги комунізму.

Кожний крок ііого на цьому ш 4 яху

знаменується. славними трудовими

nеремогами. Один за одним беруться рубежі семирічки. За півгора року вироблено більше, ніж було намічено контрольними цифрами: сталі _ на 3,4 мільііона тонн, прокату

_

на

2,6

мільйона

rоин, електроенергії на 5 мільЯрдів кІлиаат-годин, нафти-

на 3 з лишком мільйони

тонн,

заJІізиоі руди _ на 4 мільйони тонн 1 т. д. Це значить, що ми

раніше, ніж розраховували, розв'яжемо головне економічне зав-

дання, поставлене великим Леніним, наздогнати 1 випередити наі!Оільш розвинуті капІталІстичнІ .країни, 8 тому числІ Спо-

лучені Штати Америки, по виробиицтну продукціі на душу на-

моrам . Все ще серйозно відстає конструкторська

та

експери-

на розв'язати тільки шляхом все-

зростання

продуктивності працІ.

наша економіка. Ці резерви полягають насамперед у прискоренні впровадження досягнень науки

техніки

в

усі

галузі

і

народного

Успіхи,

тим

є

досягнуті

радянським

наочно свідчать про

факти,

коли

місцеві

під­

пар­

скорення технічного прогресу і поне завжди своєчасно і гостро реа­ гують на вИІІадки невиконання планових завдань і взятих зобо·

в'Rзань,

порушення

державної

господарства, дальшій електрифі- дисципліни та прояви місництва,

кації країни, у nроведенні спеціалізації та кооперування підприемств, у повсюдиому застосуванні раціональних методів орган~зацІї праці і виробництаа. Ви-

консерватизму, відсталості. Поліпшуючи і удосконалюючи свою ор·ганізаторську діяльність, головним змістом якої nовинно бути забезпечення безумовного

рІшал.ьне зн~чення д.11я скорочення

виконання

рішень

партії

І

уря­

, строкІ!І будІвництва І своєчасного ду, партійні організаціі повинні введення в дію нових ааробикчих

потужн?стей мае

в~емІрие змі~-

нення ІндустріальноІ бази велького виробництва.

будІ-

постійно

добиватись

--

дальшого

підвищеtІRя ролі профспілок, ком­

сом0.11у, всемірно зміцнювати зв'я­ зок з маеами, поnІпшувати ке-

ничих партій хавшн

БАТЬКІВЩИНІ

комуністичних

в

в

і робіт­ Бухаресті. Заслу·

Цьому питанні

доповідь

секретаря ЦК КПРС тов. Ф. Р. Козлова, ПЛЕНУМ ЦК ЦІЛКОМ І ПОВНІСТЮ СХВАЛИВ ПО­ ЛІТИЧНУ ЛІНІЮ І ДІЯЛЬ­ НІСТЬ ДЕЛЕГАЦІТ КПРС НА ЧОЛІ

З

ТОВАРИШЕМ

М.

С.

ХРУЩОВИМ

НА ЦІП НАРАДІ КОМЮНІКЕ НАРАДИ.

І

В

резолюції

одностайна

відзначається,

позиція

що

комуністич­

них і робітничих партій у най­ важливіших питаннях сучасної об­ становки являє собою нове свід­ чення

вірності

міжнародного

ко­

муністичного руху марксизмові­ ленінізмові, готовності всіх брат­ ніх партій і далі зміцнювати згуртованість світового соціа­ лістичного табору, як ;Jіницю ока зберігати єдність міжнародного комуністичного руху. Комуністич­ ні

й_ робітничі

партії

підтвер.ІІ,И·

ли свою рішимість давати відсіч

Кіровоградська

область.

В

ревізіоністським, догматичним і лівосектантським відступам від марксистсько-ленінського вчення, проявам вузьконаціоналістичних

Олекса.ндрії на повний хід іде сnорудження. дв ох вуrлероорізів Балахівськu го і Б,анду·рівсь· КОtГО. Перший з них стане до ла­

тенденцій, творчо розвивати марк-

ду в цьому році , другий-у

снзм-ленінізм і вміло застосовувати його на практиці. Центральний _Комітет КПРС підтвердив свою вірність прннци· пам Декларації і Маніфесту миру, висловив свою пq.вну солідар-

році. На фQто: крокуючий екскава тор перем і щує останн1 кубометри rір.ннчих порід, які nр икривають пласт бурого в'уr!л_л я в Балахів­ ському вуглерозр1з1.

ність з заявою комуністичних і робітничих партій, які брали · участь в Нараді в Бухаресті.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Г. Вєрушкіна .

Проте,

ще

лишається

боротьба

за

першорядним

мир

за­

завдан­

ням комуністичного руху. В наші дні зберігає повну силу поло­ ження Маніфесту миру, яке го­ ворить,

що

пустити

«тепер

війни,

можна

можна

медо­

зберегти

мир».

Підкресливши, що Комуністич­ на партія Радянського Союзу вва­ жає своїм обов'язком вести бе­ зустанну

боротьбу

за

зміцнення

<>

1961

<>-----

АВТОМОБІЛЬ "ЗАПОРОЖЕЦЬ" В КРЕМЛІ 1~- л_ипня в Кремлі керівнику партн

1

уряду

оглянули

новии

радянський мікролітражний ав­ томобіль « Запорожець » , який збудовано на Запорізькому авто­ заводі « Комунар » .

Швидше перетворимо в життя рішення Плену.му ЦК КПРС

чать творчому характерові марк- яке готує кадри кап ітанів і ме­

важлив~х заходів, спрямованих до nол1~шення роботи npo11111cловості 1 транспо~ту, до прискорення темшв техючно~о .прогресу.

Особл~в~ увагу партІ~НІ, господарськt 1 профспІлковt органІза-

селеннR.

від, розамвати творчу інІціативу та активність трудящих. Найважливіше nринцнпІальне значення має одноголосно щікй­

нята Пленумом ЦК КПРС резо­ люція про підсумки наради пред-

----------------

ться з прискореним технічним про­ гресом в усіх 1 ·алузях народного господарства. В І 959 році і в першому півріччі нинІшнього ро­ ку створено понад 2300 нових ду­

ставників

Товариші М. С. Хрущов і д. І. єдності і згуртованості соціа­ лістичного табору та всього між­ Брежнєв зробили пої·здку по те­ народного комуністичного руху на ри'І'Орії Кремля на новому автомооснові принципів марксизму-ленібілі. (ТАРС). нізму і пролетарського ін- · тернаціоналізму, Пленум ЦК ~ПРС вказав у своїй резолюції, ЧЕТВЕРО ВІДВАЖНИХ ­ що для успішного розв'язання КУРСАНТИ .МОРЕХІДНОГО завдань, які стоять перед кому­ .УЧИЛИЩА ністичними і робітничими партія­ ми, необхідно й далі вести бо­ Ломоносівське морехідне учиротьбу проти ревізіонізму, дог­

У приАнятІА Пленумом ЦІ( рівиицтво соціалІсткчннм змаганКПРС постанові ~tамІчеио ра~ нІІм, підтримувати передовий дос-

Швидкі темпи зростання про­ мислового виробництва поєдную­

ПО НАШІЙ

ДО ПЕРЕМОГИ КОМУНІЗМУ!

матизму і сект.антства, що супере­

сизму-ленінізму

ОДНОСТАЙНЕ СХВАЛЕННЯ

і заважають мо-

лище

(Ленінградська

ханІКІВ

для

су~ен

область),

допоміжного

білізації всіх сил соціалі~тичного

фдоту, ·ОГО.'ІОСИ.1О черговий при­

гірники за мир · і соціалізм, проти імпе-

бажають присвятити сво6 життя

·~абору, рево.чюційноrо робІтн.ичоrо йом. Серед моло дих людей 1 визвольного руху на боротьбу / '

що

же важливих зразків машин і апаратів, велику кількість прила­ дів і матеріалів, впроваджено понад 2 тисячі потокових, кон­ веіієрних, автоматичних і напів­ автоматичних ліній; знято з ви-

З неослабною '}"Ваrою стежи­ ли трудящі УкJ}аїни за роботою липневого Пленуму ЦК КПРС,

шахти :М 1 імені Челюскінців в ріалізму. морській професії, подали заяви Дон-басі о-знамен'Ували виnуском Палке й одностайне схвалення про прийом четверо відважних

який

надплано.вого вутілля. Шахта до-

робництва понад тисячу різних ти-

шої Батьківщини по шляху тех­

намітив

дальШ()ГО

широку

прискореного

програму руху

на­

пів машин, механізмів і прнла- ніЧН()ГО прогресу. Скрізь у рес­

дІв застарілих конструкцій, в за­

мін яких організовано випуск до- публіці все:бічно

еконалішого устаткування. Шнр·око впроваджуються прогресивні

технологІчні процеси, механізація і

автоматизація

виробництва.

В

матеJ}іали і ЦК партії.

_

о6говорюються

постан•ова

Пленуму

Рішення липневого Плену-

Дні робСУrи Пленуму

сягла по продуктивності

покаmІика, заплан.овано•rо на останній рік семирічки. - Тепер - ГОВО·РИТЬ головний

.

'

Інженер шахти

Б й

к

_

зустріли рішення

праці КПРС

8

Пленуму ЦК

радянських -воїнів,

Комуністн,

всі

трудящі

Радянсь~

кого Сою:tу з глибоким задово- ність під час 49-денноrо дрейфу ленням і гордістю за свою рідну по ТихО'му оке;шу на початку ленінську партію прийняли натх- ц. р. Просьбу :мол,одих патрі.отів

ненні, пройняті непохитною ві-

А з·

. оплавсЬК()ГО, А. Крючко.sського та

компле~ноі механізації підпри-

І. Федwова зараховано курсан-

«КОМУНІСТИЧНА

ПАРТІЯ

НАРОД ВПЕРЕД, ПО раднаргоспам, модернізовано тех- ГОВ{}рить керівник бригади кому­ два роки раніше, ніж намічало­ НАШ ЛЕНІНСЬКОМУ ШЛЯХУ НЕВ­ нологічного устаткування майже на 30 процентів більше, ніж у ні стиЧНО'Ї nраці Киівсько·го за- ся спочатку. Це наша відловїдь ТОМНОТ БОРОТЬБИ ЗА ПЕРЕ­

1958 році.

воду « Точелектроnрилад » т. Га- на постанову Пленуму ЦК рідн-ої МІnьАони учасників всенародно- лайчук. Здійснення заходів, партії. го соціалістичного змагання І на- /які містить постанова Пленуму, Одностайно схвалюючи рішен­

самперед .•. його передови~и - да·СТЬ змогу зробити новий стрп- ня лиnневого Пленуму ЦК КПРС, у дарники 1 колективи комун1стич. ної праці виявляють і етавлять

бок в еконоМІчному

країни. Ми будемо працювати ще

J}ООВИТКУ

П П

о ко, наш о-І рою в нашу велику справу слова лектив nрооодить в життя план резолюції Пленуму:

задо волено :

.

1959 році тільки на машинобудів- МІУ ЦК КПРС зачіпають життєві ємства. Основні роботи думаємо РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ БУДЕ тами училища. них заводах, підпорядкованих інт.ероеси всього нашого нар.оду, ­ завершити в 1961 році на П ДАЛІ НЕУХИЛЬНО ВЕСТИ

на службу справі комунІзму все

які показали

усій Радянській країні. високу мужність і дисциnлінова-

трудівники

розгортають

України

ще

змагання

ширше

аа

новІ й нові резерви виробництва. Пленум ЦК КПРС підкреслив, що партІйні, радянські 1 господар-

далькраще ще продуктивніше Щ()б ший технічний Пj)orpec, аа досто' ' _ якнаишвидше перетв~~ити в жит рокове ВИКQ>НаШІя 3авдань семи-

tькІ органи ІІагромадили великий

тя накреслення лартн.

річки.

(РАТАУ).

МОГУ КОМУНІЗМУ В НАШІП КРАТНІ, ЗА МИР В УСЬОМУ СВІТІ, ЗА ДАЛЬШЕ ЗМІЦНЕН­ НЯ. СВІТОВОТ СОЦІАЛІСТИЧ­ НОІ СИСТЕМИ , БРАТЕРСЬКОІ ЕДИОСТІ І ЗГУРТОВАНОСТІ МІЖНАРОДНОГО КОМУНІ­

етичного РУХУ, ЗА ТОРЖЕ-

СТВО

МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗ­

МУ•.

(ПередО'Ва сПравдЬІ» за 16. VII) .

Іrаншина,

(ТАРС).

Потужна гребля пврвиривав рІку Сурхан Будівники одн9rо з найбільших

у країні. Південно-Сурханського водоймища (У3бецька РСР) за­ вершили підгот овчі робwи і при­ ступ или

до

спорудження

греблі,

яка перекриє ріку Сурхан.

(ТАРС).


ЧетІІр,

&УДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

В ранкомІ

І

КП УкраТни

кормів

аліетичне

Маємо всі

ГОЛ@Н{)·го агронома радгоспу іме­

Голову ні Щорса т. Бурто·вого. колrоспу ім. І-го Травня т. Бара­

найважливіших і найвідловідаль-

ніна

ні ших завдань .сьогоднішнього дня є заготівля кормів. Про це знають всі керівники колтосnів і

Бюро райкому ІШ У країни з о­ бов'язало тт. Філат()ва, Бара,ніна і Буртоваго негайна ліквідувати

нашо·го

райану.

сувора попереджен<І.

рад.г~спів. Так і роблять в руса-

допущені недоліки; по:силити тем­

ім. Сталіна,

пи .збИрання сіна, заготівлі сило­

нівському колгоспі

кодr ос ­

щень.

Що ж являє собою це будівництво? Які нові підприємст·

Гоголівською і Русанівськ·ою сіль­

ськими

По всіх

радами.

ва одержить наше місто в семирічці? Найбільшою будовою в цьому масиві буде авторемонтний завод. Перша черга його

видах

автомашин « ЗИС-50» і «ГАЗ-51», а також автомобільних двигунів будуть . щорічно ремонтуватися тут.

кож по вир об ництву тваринниць-

кої ПJ}одукції .першість за русанів­

для засолкн, машини муться хлібопекарське обладнання, консервування і переробки овочів; випускатиме завод І по­ грузочні засоби, арматуру, гвіздки тощо.

до

підготуваtrись

Київської Будівництво веде управління .Ni 5 будтресту облспоживспілки. Натхнений історичними рішеннями липне· вого Пленуму ЦК КПРС, колектив будівельників прикладає

радгоспі « Великодимерський» та су. В найближчі дні закінчити че!}говоі перевірки виконання до­ інших господарствах. Проте ок- ПJ}О'ІІОЛКУ кукурудзи та овочів. гоВОР'У на зма·гання, яка має від­ ремі ГОЛ()ВИ колгоспів, ди!}ектори В достатній кількості підвозити бутися після закінчення жнив. радгоспів, спеціалісти сільського первингасподарства, секретарі них партійних орІГан.і•зацій ще не усвідомлюють повністю тієї від-

нуму ЦК КПРС, липнеВ()ГО Пленуму ЦК КП України. Тут затяr·ують збирання сіна, сіяних трав,

З року !І рік зростає кількість автомашин в народному

вий повинні доповkти на черго­ вому засіданні бюро. секретарів партій­

літичну роботу серед робітників і колгоспників, організувати дійо­

rоооах ім. Ватутіна та ім. 1-го ве С()Ціалістичне змагання серед

Травня і в J}адrоспі ім. Щорса. трудівників, що зайняті на заго­

В постанові бюро ві~начено, що тівлі кормів та жнивах. 3апро­

артілі імені Жданова Тере­ Терно· бовлянського району, nільсь кої області. Високі зобо · в'язаJІНЯ ВЗЯЛИ КО•ЛГОСПНИКИ на нинішній рік: одержати по ІЗО центнерів м'яса і по 550 цент­ нері·в молока на сто гект ар ів виростити

угідь,

земельних

по

центнера зерн ових з гек­

40,7 тара.

Великою nошаною точені в артілі люди високоnродуктив­ ної праці. Іх nо ртрети красую·

в

ться теnер в галереї nередови­

ків сільського госnодарства . На фото : портретна гале­ ре.!!; передовиків сілLського гос­ подарства колгосnу імені Жда ­

переможцям

вручення

вадити

за перевиконання колгосnі ім. Ватутіна з плану за-· робничників тижневих готівлі силасу 9000 тонн, в то- змінних, щоденних му числі раннмг.о

1000

тонн за-

600. Кукурудза тут \ В зв'язку з тим, 30 прtОцентів сіна ще більшість колгоспників

кладено лише в бур'янах,

не скошено, тільки половина згре-

бена,

до

його

скиртуІВання

не

Тільки 1200 тонн приступили. силосу ·з плану 6000 закладено в колгоспі ім. 1-го Травня, 27 rекта)}іВ кукурудзи ще не ПJ}ополен~. Лише 6 прщентів си-· лосу закладено в радгоспі імені

нова.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Б . Шендлера .

завдань.

що зараз і

всі види

Мине небагато часу, і на цих підприємствах з'11вляться нові машини і устаткування з маркою броварських заводів. Д.NІІ задоволення. потреб трудящих прнемства нашого міста.

зувати

Фільми-ма відкритих майданчиках 3а почином Штефана в натоПонад рік демонструє кінофільмісяця :майданчиках му районі вже більше ми на відкритих один з кращих кіномеханіків Бо-

на ти план кін.о()бслуговування на

144

а головне, Щ{}

пр ()центи,

в

ність тваринництва бюро райкому партійні КП У країни наклал{}

ня

170

семирічки.

дування у всіх населених пунк-

тах райан·у, особливо там, де не­

трудящих

джерелом

є

нашої форма

Це

-

говорить­

ся. в привітанні ЦК КПРС учас­ наради

Всесоюз ної

пере ­

довиків змагання бригад і удар· є ників комуністичної nраці, те, що в ньому органічно nоєд­ нується боротьба за досяrJІення на осиові найновішої науки і тех­

nродуктивності

найвищої

нової людини

nраці і виховання

країни , який

госnодаря своєї

постійно дивиться

Ще

вперед, дерзає,

творить:..

комуністичні

»Кі U.И/ІИК~И

І!

створення

1919

нової,

дисципліни.

соціаліс­

Соціалістичне

змаганн я стало вилробуваним ме­ тодом комуністичного будівницт­ ва.

На селі у нас за ост_?нні роки

виробництву

по

комуністичної праці,

думає,

nраці,

редити Сnолучені Штати Америки

ня за звання бригад і ударників

--

бороть­ мас, початок підвищення, продуктивності

змагання

соціалістичного

розвитку

«Головною особливістю з маган­

ніки

би за

нова, вища

на даному етаnі.

никам

глибокий переворот· у свідомості

широкого розмаху н абрав всена­ те, щоб у най­ родний рух за ближчі роки наздогнати і випе­

швидкого

економіки.

собою

з на \Іенvвали

і

ги комуністичної пр а ці . Це люди сміливої, творчої думки і високих Іх мета моральних устремлінь. - вчитися nрацювати і жити по­ за Зм агання комуністичному. звання ударників, бриrад і колек­ праці, яке тивів комуністичиої могутньою повіддю . розлилосн по містах і селах Радя.нської країни,

великим

Ленін а,

визначенням

nочином

суботники,

році, буди,

ринництва

Хід

продуктів

душу

на

в

тому,

тва­

населення .

соціалістичного

переконує

що

змагання завдання

семирічки по розвитку сільського господарства будуть ви конані до­

строково. Гідний nриклад nоказу­ ють

рязацські

впровадженням

має клубів. Над

його працює відділ К'У'Льтури_ Ва­ жано було б, щоб райком ЛКСМУ надав нам допо~могу в підборі гро­ взагаm,

і

контролерів

мадських

щоб ця хороша справа була очо­ комсомольс ькими

лена

організа­

ціями.

В. Ящун, завідуючого

заступник

райвідділом культу.ри.

шов

ПРИК.JІАД~

тичної

процентів.

Цей цінний почин гідний наслr,

кол госпники.

ки за один рік вони

Тіль ­

збільшилИ

м'яса в 3,8 раз а . виробництво Свою се мирічку по м'ясу, молоку та інших nродуктах твари н ницт­ виконати за ва вони вирішили там ві­ три роки. Чималу роль пра­ діграє молодь: на фермах цює понад 50 тисяч юнаків і дів­ чат.

Трудовий подвиг рязанців знай-

багатьох

Трудівники

республік семирічки

ластей, країв і на другий рік

об-

взяли високі

по виробництву та

зобов'я.зання продажу

ло ВСІИ

nідтримк у

г а рячу

кра їні .

.~иває наш народ людей, які nро­ ><ладають нові шляхИ до перемо­

на

зобов'я·зань ·

соціалістичних

друг.ого року

зокрема по

виконан{)

тут

слуговування

м.обілі-

мів, збирання вро·жаю і виконан-

за

кіномеханікам допомагають гро­ мадські контролери,

всіх трудівників села на

успішне проведення заготівлі кор­

Р озвідувачам и майбутнього на­

дову і хуТір Тарасівка. В реЮоті

літню пору дивитись фільми на 3а'воричах І. Бобоmко, Ф. Андрух, свіжому повітрі набагато краще. т. Кисіль та iІJimi. План кінйОО-

аrіта­

нізації заготівлі К{)рмів, в догляді

BE.JIHKA CH.JIA

працюють кін,о:меха.ні!' с. 3аваричі

риспільського району П. Штефан. П. Польова та кіномеханік І. Со­ Це дало Йо·му можливість вико- Фін, який обслуговує село Жер­

робіт­

за посівами і низьку продУктив­

ВОРОНА,

І.

читання роботи: цнrnо-масової лекцій, пр{}ведення бесід, демон­ виступи струван ня кінокартин, агіткультбригад, мставку газет і журналів, випуск стінних газет, блискавок і т. д.

організаторсьюу р ()боту,

3а допущені недоліки в орга-

під­

нові

продукцію

дадуть

секретар nартійної організації БУ-5.

У с воїй nостанові бюро рай­ Щорса. Тут, як і в колгос.пі ім. Ватутіна, низькі над()Ї молока. кому КП Украіни зобов'язало всіх Зелена маса для корів не підво- керівників господарств, секретарів посилити зить ся, нічного випа·су худоби не партійних організацій організовано.

на·

і підприємств по їх переробці.

-

ників працю є на полях і луках,

перенести туди

в

виробництво фруктів та овочів

шій країні, а це значить

мало передоІБиків і в сільгосп­

ствах проводиться незадовільно . змаганні червоних вимпелів, пра­ Та~, за станом на 15 липня в порів та преміювання кращих ви­

заrотівля кормів в цих г.осподар-

господарствІ, зростає

імена! Іх стає щодалі н ові більше В 1\ОЛГОСПНОМу селі . В боротьбі за дострокове вико­

загрrоу викона•ння nланів заготів- тутіна -т. Галицького, колгоспу т. Кураліну, лі кормів, а значить - і соціа- ім. 1-го Травня радгоспу ім. Щорса - т. Бондалістичних зобо.в'язань. Бюро раЙК()Му КП України за- ря посилити ор.гані,заційну та П<І­

слухало питання щю хід сінозбирання і силосування в кол-

слов, В. Юрченко т.а багато інших.

нання планів семирічки нароІЦ­ жуються нові майстри земле­ робства і тварннІНицтва. Не­

Зобов'язано

ЯКІ очолюють комунІсти М. Герасименко, С. Гриценко, А. Ки·

с. Гого"Jі:в.

латов, Сахно, Баранін і Бурто­

закла~ку силосу, чим ставлять під них органіЗацій колгаслу ім. Ва­

. Перед у соціаліс!ичному змаганні ведуть бригади і цехи,

агітатор.

повідальності, Щ<І покладена на ло.ка. 3а виконану роботу тr. Фі­ них рішеннями груднев()ГО Пле-

всі зусилля , щоб своєчасно здати в експлуатацію нові об'ек·

ти.

Г. Медведенко,

зелену масу в літні та.б()J}И для корів та органdзувати нічне ви­ пасання іх з тим, щоб ліквіду­ вати відставання по надоях мо­

виробляти·

торговельно-промислового устаткування, на якому

бов~язує гоголівчан наnолегливіше і

завод

механічний

розміститься

авторемонтним

з

Поруч

роботі

має і Ру.санівська .сільрада. Це зо­ працювати

Сотні

стане до ладу в четвертому кварталі нинішнього року.

сільськогосподарських р.обіт, а та­

цями. Кращі показники в

ПІдприємства

Обабіч шляху, що веде з Броварів на Требухів, розгор­ нулось велике будівництво. На майданчики під'їжджають де· сятки автомашин з піском, цементом, деталями з залізобе­ тону . Вже внмальовуютьсІІ контурн цехів, підсобних прИмі­

стяrнення на голову колгоспу іме­ nами « Червона ~,країна » та ім. ні Ватутіна т. Філатова, а.гроно­ Сталіна, с . Ру са.нів, а також між ма цього ж колгю сnу т. Сахна,

можливості для іх повного виконання і перевиконання. Одним з

ства

між

змагання

раку.

1960

.

Нові

в БfійіііРах

Праведенn попередню перевір­ ку виконання договор-у на соці-

для тваринництва

Високі соціалі·стичні зобов'язання взяли на себе в цьа·МУ році трудівники сільсько•го господар-

У нае

Перемогпи русанівці

Заготовити вдосталь

11

ПИПНІІІ

21

с і льськогоспо-

держав і

да рських nродуктів. «Сила привказував В. І. Ленін, кладу, - яка не могла проявити себе в сусnільстві каn італістичному, на буде величезного значе ння в сус -

пільстві, яке скасувало приватну в. ласність на землі і

-

не

тільки

тому,

н а фабрики,

що

тут

бу-

Д У. ть, може, наслідувати хороший

приклад, але й тому, що кращий

«Ленінський>> Північно-Казахстан- чек 3 колгоспу «~расное Сормо­

в м~нулому

~ької області виробила редньому

5.910 на

. ехаєвського району, Сталін­ році І во» Н

пудІв зерна в еечлена кожного

бригади, а в цьому році з?бов'я-

залась дати

по

7.200

пу~Ів.

На

хтба завиробництво центнера трачено 42 хвилини, а тепер_ лерср:бач ається затратити не б І льш як ЗО хвилин . 25 тисяч бригад, ла нок і ферм

колгоспів та радгоспів борються тепер

за

ністичної

звання

подекуди

чергу

дня

висувається

нове

праці.

вже

колективу кому-

На

бойове завдання: переходити від

.1рнклад організації виробництва супроводитиметься неминучим по-

бригад і ферм до колгоспі,в і радпраці. Хагоспів комуністичної

суми споживання для тих, хто цю кращу організацію провів»

сучасному етапі є прагнення передавиків допомогти відстаючим

легшенням

праці

і

зб ільшенням

(Ти., т. 27, стор. 176).

В ході

рисою

змагання

на

і «середнякам» вийти в перші ря-

в' язалась одержати ·в цьому ро­ ці в середньому по

6.000

кілогра­

мів молока від корови . Свої зо­ бов'язання вона успі шно вико­ нує . Недавно фе~мі, де працюе звання присвоїли В. Рибачек,

ферми

комуністичної

пр~:~ці.

Соціалістичне змагання -

жи-

масовому

мас -

n •' творча сnрава Р адян~· '-0 кІ· · лю • · u"• ди мають можливість застосувати

і;с · го

в

широко •

штабі. Виявом

їх

n атріотичних

п очуттів є соціалістичні зобов'я­ ~ тшя, які грунтуються на точно­ му

врахуванні

сил,

здібностей

і

м.J;кливостей кожного колективу, кожного пр ацівника міста і села.

Я:кщо взяв

зобов'язання,

його

зростають і ди. Кращі, міцні колгоспи беруть неодмінно треба виконати. комуністичне будузати Адже передовиків. !м е- І шефство над ела б ими. ш ириться це значить кожно· сvспільство -

з м агання

множаться ряди

рактерн о ю

градеької області, прийняла гру ­ пу корів з низьким удоєм і зобо­

~~:у колективу, кож•юму робітнина П арасковії Коврової і Євгенії рух гагановців. Герой Соціалістичної Праці Ва- кові і колгоспниказі виконувати Долинюк, "Я~ослава Чижа і Антон а БартуЛІса, Миколи Ма ну- лентина Гаганова перейшла з ле- і переви.конувати виробничі завковського _і Валентина Т~пка_ та редовоі бригади у відстаючу і да ння, знижувати собівартість б~гат_ь_о х ~~~и х нова!ор1в БІДО· МІ вс1и краш І . І х досвІДом оволо -

д івають мільйони колгоспників і робітникі·в радгос;JіВ. І що б люди не робили, на першому nла ні у них - боротьба за nідвищення nродуктивності і зниження собівартості праці продукції . рільнича

Восьма бригада

в

тракторна радгосnі

досвід

нов аторів,

вивела її в передові. При цьому в.она свідомо пішла на тимчасове матеріальпил своїх ущемлення

продукціі.

інтересів. Благородний nочин ткалі підхопили не тільки робітники заводів і фабрик, але й багато nередових рільників, тваринників, мнакізаторів.

рокими масштабами, сміливо братися за великі і ~ажкі сnрави. Хай же велика си ~а !х прикладу допомагає трудівникам села доби­ ватнея нового піднесення всіх га-

Герой Знатна доярка країни, Соціалістичної Праці Віра Риба-

лузей сільського господарства! П. Лунякоа,

ударникі в і колективів камуніс-

тичної nр аці вчить мислити ши-


Четвер,

ІІИПНІІ

21

1960

року.

&УДІВНИИ КОМУНІЗМУ

КОМПЛЕКСНО ВЕСТИ ВСІ РОБОТИ ЗІБРАТИ БЕЗ

ЗЕРНОВІ

Настала гаряча

Липневе

Рожко,

ВТРАТ

сонце

пора ЖJІив.

щедро

З!грrває

поля, на яких дозріває багатий вр,ожай. Ще тільки п.очИ'!Іає спа­

справу

ЗБИРАЄМО ПШЕНИ!JЮ

-

затягнули

трава

по­

ЧИ'!ІаЄ

переростати, біліє. Проте в бригаді СК(}Шено 11 О гектарів з закріплених 4 70. Створився

;

В'Ич, що має ба·rаторіЧ'Ний досвід

роботи

на

ІіІомбайні,

зібрав

17

гектарів жита.

кінних

і

одні

преспідбирач.

тракторні гра•блі,

Спориться

механізаторів.

діло

ТраК"І'Орист

у

на

- Це перша щюба, - гово- «ХТЗ-7» П. СліІІІка з помічником рить комбайнер, - а надалі ло- М. Сахн,ом згрібають в день біль-

веду денний вирооіток до 20 гек- ше 20 гектарів сіна, а М. Петре-

1 ба

тарів..

і М . Гудзь

преопідбирачем

Славно тру• диться і комсо-

РеІtд гаает.11

молець В. Гав-

"Будівник коиунІаиу"

риленко. В цьому .році, зразу ж після закінчення баті

шій же артілі ця культура на

ки тому, що сіяли пшеницю на добре підготовленому грунті,

! !

добірним, висококонднцііfним насінням, в найкращі в наших

і

умовах агротехнічні строки

~ І і

ними

Зразки в })0літні к.ол-

брwгадиРGві тракт.орної бригади В. Скульбіді П]}оявити більше на­ полеrли;воеті і завчасно забез­ печити комбайн цією ~еталлю? Дозрівають ярі зерн{)ві, неза­ баром і сюди треоба бу,де пу_!:­

вильно машИІJІУ".

тwrи техніку. От чому партійній

На урочищі «Комунівська » , де оргапі:заціі, оправлінню колгос:пу теж велика площа під житом, ttoн- трооа ще раз продумати пwrання

че треба пуаати лафет, інакше ]}оостановІtИ сил, коМ'ІІлексІЮrо не запобігти В'І'рата:м. Та цього пр,ов.едення всіх п·ольових робіт. не роблять лише тому, що втягРейдова бригада : нули в жнива сіНQ3бирання, і заредколегія багатотиражної

виправдовується

другої

комунізму».

Дооре працюють на за·готівлі кормів для худ~би колгоспники третьої бригади. На Іюсовиці

1·рав кіннпи сінокосарками від­ значаються Микола Микал, Фоо­ доеій Писаренко та інші. Вони

ВИКОН}'WТЬ НОРМИ на 150-200 процентів.

якнайшвидше

упо0ралася

3

Д!ЛІОМОГУ

ВИЙШЛИ

бригада

сінообиранням,

на

КGЛГОООНИКИ

пGхилосо віку: Кирило Романо­ вич Труба, Сава Юхимович За­ гура, Опанас Мусійович Вардаш, Варвара Данилів.н·а Сулима та Параскопія Андріївна Пальоха.

розрахунку

І

І

~

клали валки на

f

щоб 2241 гектар осушених болот­ них земель були родючими, д'!.,ва­ ли високі врожаї сіна та кормо­ Т·равня,

с.

осв0€но

і

Озимину на всій площі зберемо за

в

колгоспі

Мокрець,

лише

5-6

і

Збира~чи помідори

!

бригада ві.щравляє їх щодня по

і

І і

Іх зберемо

на

більшій

t

площі

~ мату випустить він за сезон. 3 і 18 липня щодня з цехів заводу

! виходить ІІо три то·нни малосо-

секретар парrорганізаціі.

Кмгосп «Жовтень»,

і

~ льних огірків.

с. Требухів.

J

План продаяоу державі ранніх

l ляти в магооини столиЦі буряк, ; M!YJ)KBY, цибулю, огірки. ! Почав ·Свою роботу завод по ! ! перерооці овачів. 300 тонн то-

роздільним способом. Одночасно підготовляємо грунт для сівби озимини. Оранку проводимо на тих плошах, де зібрали внко-вівсяну суміш на силос та зелений корм. М. ГРІНЧЕНКО,

і

Т()НН.

6-7

ооочів рад'Госп виконав на 104 і проценти. Продовжуємо від'Прав­

робочих днів.

частині

вибірково,

!

Швидко також упорuємось і з ярими зерновими та зернобо­

бовими культурами.

ДИр Д.мwrро Кондратенко). Росли­

і ! плодів які по·чали вже ~озрівати.

нуванням.

!

! !

і

.,.• •" . , , . , , . , , . , , .11. , , . , , . , , . , ,• • , • • , •••••••••••••• , • • • • • • •, . . , , . , , . , , . " . , , . . . . . . ., , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , ;

І. Мищенко,

головний агроном.

РаДгосп « Бобрицький:..

----<>

«Фабрикою овочів» можна наз•вати радгосп «Великодимер­ ський». Під капустою, помідо­ рами та іншими культурами тут зайнято 510 гектарів, в то· му числі під огірками 200. Тільки оснащення потужною

<>----

технікою, що так щедро поста ­ чає держава, дало можливість

значно розширити овQЧевий клин. Городні бригади, sm<:иx в радгоспі п'ять, вирощують ово­ чеві

культури

асортименті, Тепер

у

повном у

назви.

21

овочеводІt

зби рають

огірки, помі•дори, середню ка­ пусту,

стмові

ву

інші

та

буряки,

культури.

морк­

Трудя­

щим Києва доставлено 357 тонн ОВОІJів. Бригади копають також

ранню

здаІЮ

62

картоплю,

stкoi

ТОННИ. П. ОноАко, агроном-плановик.

трудящим.

Фото І . Лебединця .

лучної,

мітлиці білої, вівсякиці лучної, тонконога лучного, сто· колоса безостого; з бобових конюшини

з

110.

ім .

замість того, щоб трим ати на бо­

лоті в хорошому стані магістраль­ ну і бічні осушувальні канави, іх ~уйнують. Про поліпшення лу­

конюшини

j

ні суцвіть, потім у середній і верхній. До збирання fюго слід приступати. коли рослини поч· нуть буріти і

віть

75

підсохне .

процентів іх суц­

Треба

пам "ята:rи,

церки хмелевидної; на знижених .1уках із злакових трав слід зби· рати насіння. канарника очеретя· ного, бекманії, лисохвоста луч· ного, тонконога болотного; з бобових - конюшини білої, миша-

що неправильно визначений строк збирання насіння призво:~tить до великих його втрат. Щоб одержати чисте насіння будь-якого виду травк, іі зрізус ють серпами, захоплюючи тільки

Щоб запобігти втратам насіи-

руками. До цієї роботи мо.жна

чого горошку.

суцвіття, або обчух.рують насіння

ке насшия не п~;у;:tається перед ня, слід правильно визначити широко залучати школ ярів . кращими . селекщиним~ сорта.ми. строк його збирання. У зла·кових В основному ж техніка збиран­

ДикоросЛІ трави, _як ВІдОМ?, бІЛь· трав достигання починається з ня і сушіння трав, обмолоту, ви­ ше

прист?"СОваю

до МІсцевих верхньої частини суцвіть і посту·

rнран:ня і очистки насін;ня дико­

грунтово-ктматичних умов, вит· пово іде вниз, причому верхівки римують ~есняне затоплення до стебел жовкJІ'уть.

рослих така ж, як і д,1я відповідних видів культурних трав.

ють 1 краще ВІДростають з вес- лежно від достигання основ·ноrо

ня дикорослих злакових трав має

ЗО-5? дюв, д?бре перезимову-

1200 ни і після першоп). укосу. Тут

рожевої,

червоної, лядаенця рогатого, лю·

рагек­

Якщо, наприклад, в радгоспі «ЗQря» багато зроблено для того,

І -го

калій~их

гектарах. Коли закінчать цю роботу ком­

150

ПАСОВИЩА

увагу .

гектарів

центнера

200-250 центнерів по-мідорів 20 гектарів ообо­ в'язались одержати труДівники на кожному з

рають столові буряки для від·

радгоспах ЗО тисяч

то

3,5

Тепер механізатори косять пшеницю. За перші дні вони по­

ти по поліпшенню лук, створенню ВJІСОКQ/Jродуктивних сіножатарів лук, пасовищ та з або­ тей і nасовищ. Тим часом такий лочен·и х земель, на яких ще. резерв збільшення заготівлі насінна жаль, збираємо малі врожаї ня ба.гаторічних лукопасооищних сіна, або й зовсі'Іf ніякої користі трав, як збиранн~ його з приро.двід нйх не одержуємо. І все це них кормових угщь, поки що витому, що поліпшенню цих угідь корист?'вується не досить. А та· не всюди приділяють достатню

культур,

по

рати її.

! ! ни на всій площі добре роов~mоуті, ! добірни,х ! з великою кількістю

сільськогосподарської авіації.

ПОЛІПШУЙТЕ ПРИРОДНІ ЛУКИ

вих

і

вересня. Піз­

фосфорних на кожен гектар. Іх внесли за допомогою ЛІтака

nравки

У колгосп ах йону є понад

5

Хижняком.

На фото: робітниці городнь01ї

с. Літки .

Іван

серпня по

ов.очеводом Дмитроом

бригади другого відділка зби ­

Калініна,

помІчник

бркгади

РОБОТА СПОРИТЬСЯ

Щоо

«Прапор

гектарів природних сі­

бритадира

з

25

і

шукують. А чи не можна було б

-

добривамн

з

зійшла, її підживили мінераль­

ся в роботу інші машини, які збирають хліб ПР!МИМ комбай­

вий пасок. Але не встиг комбайнер зробити одного заход'У, як пас був знову переріGа.Ний. Комбайн простояв майже цілий день. І, на нашу дУМКУ, з вини М. Білевка не в.ідр~гулював пра-

невиоокий,

-

ніше, восени, коли пшениця

четв.ертоі

з досвідченим

і ГОРОд'НЬОЇ бригади М 3 (бркrа­

байни і почнуть обмолот пшениці з валків. Вчора включили­

було придбано і поставлено но-

Тр·авостій був

і

і

~

порвався приводний па.с. - Поті•м ка, і зараз його га.рячкооо роз­

-

І

у задовільному стані, мало зазнала пошкодження. І це тіль­

щодня.

Біленко, що порається тут же, Чому ж не nущено в роб.ОІl')' безпорадно роооодить руками: силос·ний комбайн? ВиJmJІяється - Поламка не з моєї вини, тому, що в ньому невистачає пас­

ножатей зібрано лwme 200.

і

гектарах вийшла з зимівлі

420

чолі

і конаЛа план здачі ранньої капус­ і f ти 56 тdнн, продовжує виби1

посіви пше­

! !

байн «С-4С». Комбайнер Микола в' льняться косарки з сінообирання.

3 900

і

робі'J1Ники

на

І Бригада першо.ю в радгоспі ви­

-

ІІиці на значних площах частково або зовсім вимерзли. У на­

м.ов в.елика підбита птиця, ком- ня припинили. Чекають, коли ви­

ЗАГОТІВЛЯ КОРМІВ НЕ ДРУГОРЯДНА СПРАВА

центнерів з гектара,

байнери М. Дем'яненко та М. Оксюта, пересядуть на ком­

пу на площі жита в загінці стоїть, Й{)ГО 1000 тонн. Зараз сиJЮсуван-

ім.

і

і

земним спосоо<W було закладено

газети

іj посіяли

f

nоказують

Колгосп

10-12

На круг буде не менше

Відомо, що минулої зими в ряді колгоспів

го~пнПКJf Ф. Сукало Ф. Пов'якель, С. Різник, М. Денисен- і ко, що о·бкошують трави на па- І горбках і в долинках. ! рані дв.а дні тому рrодільним Цікавимось, як ідуть справи з !! спосGбом, всього скошено 120 заготівлею соковиrоrо корму ~ гектарів озимини з 300. симсу. У черв.ні в тра'ІfІПеі і на- !

раз неви,стачає м·ашин.

! бригади,

прееують його 20 тонн

до

школи механі·заторів. він сів за кермо машини і виправдовує високе довір'я, яке йому виявили. Разом з 60 гектарами, що зіб-

Недалеко від контори колгос-

-

відповів товариш.

rою. На луках працюють 13 кін- ~ них та 2 тракторних косарки, 6 І

посла-

і лись огірки на 8 гектарах, що їх

-

і

потоком

Розкішним огудинням

-

ша.

Вороний і Валерій Га.вриленко ви­

І

і

і

А пшениця вродила добре, мало сподівалися на та­ кий урожай, звернувся Опанас Овдієнко до свого товари­

!! ~

всі сили і заеаби, щоб якн<ІJйшвидше впоратись з цією робо-

j

Нам першим доручено почати жнива, і ми це доручення випgавдаємо, заявІfли механізатори.

трав і дати роса, а на урочищах «Лk­ розрив між косовицею на» і «Зіньк·ов» В·Же чути гуркіт гребінним сіна. Зараз правління М•обілізувало моторів ком·байнів. Це Василь

вели свої «ете:пові кораблі». В перший же день Василь Юхимо-

і

ж~tтки Михайло Дем'яненко підготували свій агрегат, щоб на другий день без затримки почати косити хліб на звал.

що цю

Бе;3перервним

і

!

З вечора тракторист Михайло Оснач і машиніст лафетної

тому зразу і не по­

-

чинали.-! втім видно,

з

Збирати насіння починають за-

Слід мати на увазі, що насін-

виду трави. При цьому слід ма-

тривалий період післязбирально·

мають великі можливості для за- достигають лисохвіст лучний, вівгоrгівлі насіння найцінніших ди- сяниця лучна, тонконіг лучний і

вати з весни наступного року. Проте його можна висівати і в

корослих

рік

Колгоспи й радгоспи

лукопасовищних

району трав,

ти на увазі, що раніше за інші го достигання . Тому краще внеі ­ кана рник.

Наприкінці

червня

-

збирання

(особливо

насіння

особливо в за·плавах річок Дніп- на початку липня достигають трав, які рано достигають), але ків і пасовищ керівники колгос· ра і Десни, де на великих пло- стоколос безостий і грястиця при цьому треба прискорити Піспу не турбуються. щах ростуть тимофіївка лучна, збірна, у другій половині липня лязбиральне достигання, прогрі­ Вони якісно гребуть сіно, акурат­ но складають Й(}ГО в копиці. 3а 6 днів бриrада зібрала тра­

ву на 140 гектарах. Незважаю­ чи на часті дощі, використовую­ чи

КGЖНУ

сприятливу

годину,

колrоС'ІІники все сіно згребли і склали в копиці. Тепер В()НИ по­ чали збирати хліб.

М. Марченко, кмгос.nник артілі

с. Пухівка.

ім.

Ватутіна.

Повільно освоюють осушені бо­

лотні землі біля Трубежа в кол­ госпі ім. Сталіна, с. Русанів. Май­ же нічого не роблять, щоб поліп­ шити луки, пі:двнщити врожай сі­

на і в а•ртілі ім . Каліні.на, с. Літ­ ки. У свій час кмгоспу було від· пущено насіння червоної К{)ІJІЮ· шини для сівби на луках, але він передав

його

іншому

кмгоспу.

Малп в нас ще за.ймаються і н асін ництвом трав.. Тому в ряді кооrос пів і радгослів через неста · чу насіння затримуються робо ·

стоколос безостий, вівсяниця; луч· на, канарник очеретяний, тонко· ніг лучний, лядвенець - роІ'атий,

-

тимофіївка лучна і мітлиця біла. Вр аховуючи, що насіння таких

ваючи насіння проtги сонщі протягом кількох днів. Зібране насіння в_ той же рік

люцерна жовта, заплавн а, миша -

трав,

можна

чий горошок і різІІі види конюшини.

Для збирання насіння трав насамперед необхідно використати діляІП<и з найкращим і найбільш вирівняним і незабур'яне· ним травостоєм. На луках еереднього рівня грунтових вод в першу чергу треба збирати на-

як

канарник

оче~етя.ний,

застосовувати

для

залу­

В1всяи1щя лучна, лисохвІст луч- жеІІ\Ня кормових угідь. Широке ний, дуже осипається, його краще І використаІІНН його в 1960 році

збирати, коли 60-80 процентів насіння буде у фазі воскової стиглості. Тоді воно при наступному прогріванні на соІЩі швидко достигає і дає нормальну схо жість. У бобових трав насіння дос.тисіння злакових трав: тимофіївки гає насамперед у нижній части-

дасть можливість колгоспам і радгоспам, які не мають насіння, налагодити насінництво луко ­ пасовищ!fИх трав і в найближчі роки залужити тисячі гектарів низько.продуктивних кормових угідь. Г, Василенко.


ЧеtІ8р,

&УДІВНИН КОМУНІЗМУ

4

дня листоз нас був учасником ки його скар-га задоволена не бу- рядкування робоЧО>ГО к&го Калитянсь к Н~tчальни нош. бачиД рейдавої бригади в минулому ла. Між іншим, не всюди

nехто

році. Зара·з також про.ведено ne- ли ми на видному місці книги ревірку р.оооти зв'язківців. І пер-

скарг і пропозицій. Вони тут чо-

на

9

! ! !

годин

турботу Ко·муністичної партії і .

.

плату ) 3В язківц1 відповідають дІ-

Та, на жаль, не всі і не всюди по-справжньому т}'ІР6уються про охорону прир(}ДИ. Більше того, є факти хижацького знищення її багатств. Ліси радгосnів «Семиnолківський»

j

1

і «Богданівський» не охороняються, мwюді щ~садки псую­ ться. На xyropi Залісся, нщриклад, вздовж шляху, де не так

!

давно посаджені молоді деревця, пасеться худоба . Без доз­

!

во:rу пасуть худ(}бу і в -окремих кварталах Заліськото лісо-

мірників «Радянської України». постійного транспорту для цього і правдЬІ»,

« Комсомольской

ків

а

полегшення

дл!l

коли

ві,

мисливськоrо господарства. Нерідкі і такі факти: мисливський сезон ще не почався, а дехто вже займається полю-

j

Радянського урядr (відомчим ли- Семиполківське відділення зв'яз- не виділено. Правильно зробили у Требухостоношам підвищено заробітну ку має одержувати 69 примірни,

новсякденному житті.

І

підводі, б{)

!

ванням . Є також випадки браконьєр-етва на р. Десні 1· во-

!

праці

доймкщах.

г

68. Однак, як листонош, Н>Ормування доставоч- ' 1

надсилають

йому і_ Передовим у районі по праву не дивно, такі факти майже ніде них дільнищь перерозподілили на-

лом.

вважається Великодимерське сіль( начальвідділення зв'язку ське

не актуються. А терпить від цьо-

го

в першу чергу передппатник.

ми роом·овляли з ба.гатьма листон()шами. Переважна біль-

ник т. Шварц Є.), якому дРУГИЙ раз присуджено перехідний вим-

, 1-

Треба сміливіше запроваджувати нову форму (}бс.'Іуговування-

роботу листон:ош, доповідділення рооить все для того, по-справжньому турб'У'Ються про ·· !іегшить (}бслуrовувати . краще ще може лиГоголеві таки ж тому В них. пещоо зразково оослуговувати редплатників, всіх трудящих села.

етоноші не забезпечені плащамн

Тут майже немає такого двору та спецодЯТ{)М. Такий же стан у

ж кращий лист(}ноmа запитали начальвідділеН1!я? -

Xro

-

ника.

Всі ·працюють сумлінн&,

-

-

почули у відповідь.

Нещода.воо

зв'язку

конторі

рай­

по

наказом

ли­

преміЙQвані

ст&ноші Б~зсмертна, Щербак, Ми­ ронець, Руfіанка і Демченко. Не так давно відзначили ново­ сілля працівияки ТрєбухіRськог.о від;Vленн.я зв' язку. Тепер ооно розміщене в новому чудовому бу­ динку, оточеному квіта.ми і клум­

бами. Тут, як і в Гоrмеві, Літ­ ках та інших відділеннях, своо­ часно ООJ)О'бляютьея пр-еса і лис­ ти, поліпшено КІЛІтроль за їх до­ ставкою

адресатам.

В цілому ·враже нии ·у нас задо­ вільне. Але ...

ДОСТаВ.ЧЯ6

кам? вель

жує

П(}ІПТу

невпо-

року

З

добробут

поліnшується

рік

в

народу,

радянського

заробіт­

зростає

систематично

служ­ на плата робітників доходи бовців, збільшуються колгосnників, зростають народ­ і

всього

доказом

Яскравим

цього є те, що дві тисячі ро

бітників, службовців і кол­ госпинків зберігають на вкла­ ощадних

в

дах

ну

мільйони

33

касах

райо­

тисяч кар­

800

заощад-

грошових

бованців

Тільки

за

півріччЯ

nерше

року кількість вкладників зросла на 1682 чоловіка, а су-

1960

вкладів

збільшилась

на

тисяч

карбованців.

За

минулий

рік

трудящі

району

купили облігацій З-процентної Державної внутрішньої nози-

тепер

відкрито

щнна,

ес.

в

nрацювати

Троє­

ведливих претензій рооітників.

Щоо впевнитись в цьому, до-

на

семирічки,

-

інтересах

-

на будів­ всього народу ництво житлових будинків, лі· карень, шкіл, дит~чих і купь­ турних

закладів.

касою.

Ue

родючої

греки-переселенці.

землі,

пливли

довго,

а берега не було видно . Бурхало

Чорне море, хвилі кидали судна, загибель як тріски. ЗдааалосS!;,

маид_рівників неминуча . Але, нарешті, перед очим:~ змучених людей відкрмвеа пот 9 па:очий в зелені берег · і сині, сині гори.

Ялос (грецько.о мовою берег)! - закричав дозорний .

-

було

засновано П9селення.

Така

ня Ялти ( Я лос а), що передається з уст в уста протягом століть . Через багато віків до цього берега, славу якому створили ро-

дючі землі, чудові в~носрадники і фруктові сади , цілющий клімат, з усі х кінців Росії рушили сотні людей.

«На південний берег, -

про­

товари.

і ·ПРОД(}Вольчі

їх не завжди

треба,

щоб

у продажі

Союзу, але й багато тисяч ін.оземців приїжджають в Ялту. в мивулому році 17 тисяч чоловік з 57 країн світу побували в цьому ~

місті.

прекрасному

В числі виз.начних місць великої

-

Ялти

Нікітський

бСУrанічний

сад. Немає жодної лЮдини, яка б, відвіда,вши Ялту, не визнала своїм

С. Єлnатьєвський, хвора Росія ... ».

-

ринула вся

Прогресивні люди то,го часу робили все, що могли, щоб з ібрати коштів для хоч скільки -·небудь о рга ні зації тут лікувзльннх закладів. Але

бпагодійність

не

могла

розв'язати всіх питань, а царсь· кИй уряд не відОІ)'ск з в достатніх

1 тут, на прекрасній Тавріді, коштів .

стародавня леrендJ про виникнен-

рі3ні

--=--.~-.~.,...:-...:-...:-..:>--.~...:-.~ # # 4

Чор­

Пливли

-

вони,

ному морю з Константинополя,

шукаючи

завооятьс.я

куди

широкий. За це і критик·ували пайовики керівництво сет. - Літо в р.оопалі, - казали

В СЕМИРІЧЦІ

По

На

сп~живчого товариства.

кого

Але асортимент

К(}ЛГОСПНИ­

дааним ~ давно .

пайавиків

Активно ооговорили наші nа­ були омчі, фрукти, щоб літо віщ· р.обітничої йовІJки звіт ЛітківсьІVОго сільсь­ чувал-ос.ІІ і в .меню

мислові

БЕРЕГ ЗДОР01І'Я було

Слово

маг,

м. Бровари.

Ніхто. Передплатник Ше­ 3 цьог.() ж числа не одер­ газет. До нашої перевір-

МІСТА УКРЛІНИ

Як раз юче з\Іінилосq ста новище

міста

за

роки

Радянської

влади!

г:>ворять такі Про це в.скр аво на пwреби цифри: в 1902 році мі ста виділя л ося 250 тисяч карбованців. У 1950 роаі бюджет Ял-

ти становить 75 мільйонів карбованців. це Велика Ялта сьогодн і В її 78 першо,класний курорт.

обов'язком

побувати

в

зеле-

ній скарбниці країни, де зібрано \ Чудо.ві пер~пе~тиви • р~нитку найрідкісніші екземпляри росли.нЯлти в семирІчцІ. В ранонІ Ниж­ нога світу. За кілька кі ;юметрів від Нікітнього Місхору будується курорт­ не містечко на тисячу чоловік. ського саду розмістився найбільГут відnочива"F·ІІМуть і лікувати­ ший в нашій країні міжна1родний друга черга муться м а шинобудівники, коксохі- молодіжний та·бір, міки. Для шахт а рів Донецького якого стала недавно до ладv. А басейну та їх дітей споруджує- далі, біля підніжжя Ведмідь-Гори, ться друге таке містечко в пре- знаменитий «Артек>. Массандрівському парпідприємств країни ку. Багато

красно му

сп оруджують

своім;.І

силами

літ­

ні й зимо ві кор'lуси на ба з і діючих здравниць. Ща~дня \Іісто.·кур орт прийма є величезну кількість госте й. дл!! них лише за останні кілька років з будовано ві дом і в усьому світі санаторії « Рос ія » і «Україна », готельні корпуси в Массандрівс ько-

писав ·1 здравницях одночасно відпочива - му парку.

Не дивно, що за останній час

як тут що·б купити гребінець аб{) і на місці впевниrnеь, голку, труеи або майку, треба організована Т(}рrівля. Група робітників. їхати в районний центр. відділок . Четвертий 1 роокооправління як Про те, пу турбується про пайовиків від- / радгоспу «Великодимерськи.іІ».

зазначали висту­ підnриємстві, паючі, збудовано хороший сіль­

О. ГАЛ !МУРЗА, завідуючий -центр а льною ощадною

паливо привезли, то в ньому вия-

вилося... сміття.

Олії, мила, сірників тут немає. їжджає наш відділок. А ми прозавітати Рідко привозять хліб. А для т.о- симо вас, т. Ли:JУ'Н,

прискорення

в

римки внесли гроші. Коли ж це

І го,

це найбільш зручний, надій­ ний і вигідний спосіб зберіган­ ня грошей, які наша держава використовує

!

магазин ВІДДІЛКа. т. ЛизуН два;щятою Діtроrою оо'­

сить зайти в

ка.

Вклади до ощадної каси

(гол(}ва т. Ли-

ш&го рооко&uу

Богданів­

Красилівка,

Л И З У Н

Т.

зун) не прис~аєтьс.я до cnpa-

nрацює

їх

недавно

в ес. Рожни і ощадні каси Калит.а, незабаром вони цоч­

будов

жень.

ма

Лише

нуть

заощадження.

ні

-

кас

18.

І

вже не раз. Однак правління на- куплен{) брикет. Всі ми боо зат­

Швидко зростає і сітка ощад­ них

На кооnеративні теми

свідчить ще оосл}'ІГову- даленого відділка, Пр.о незадовільне о було Нещодавн факт. вання паЙQвиків четвеJУІ'ОГО від- такий за­ рооітників для ЩО< , (}Голошено валося сигналізу ділка радrоспу

карбованців.

тисяч

Е. Кацов,

нашу РІДН·У природу.

11

І. Шумай, В. Карпенко, Г. Кириченко, Є. Небрат.

720

охоwняти

Оt;vuистим прикладом будемо

-

д1о, а _головне

!

О. Іва· П. Ковбасинський, нов, Г. Сокоnовська, В. ЛемЗарицький, І. піцький, ов, Розд'якон О. А. Єременко, А. Кагарnик, С. Горбенко,

на

hhr:

~....... - ........_,_,..........................................................................~~~:~:~:~--ПРИЇДЬТЕ ДО Hf\C,

Від імені рейдових бригад:

ки

"

1

НАДІЙНО, ЗРУЧНО, ВИГІДНО

1340

Навіть в передових відділеннях зв'язку є істотні недоліки. В тому ж Гоголеві на дільниЦі .М 2 ли­ з поважних причин 3 стоноша 1 липня ц. р. не працює. Хто Ж

вати цю справу? Зустрілися з фактами

а всіх нас

hr: з~сwами-наО<ЧН()Ю і друІWваною агітацією, З допомогою ра-

',-_·

трудящих.

робітника чи службовця, який би Потребах і Калиті. Або ж взяти калине одержував щодня га.зет і жур- заробітну плату. Чомусь ь на одержуют листоноші тянські завжналів. У листонош можна богніж менше, ів карбованц 80 П()Штові конверти, ди ·ку:пити данівські. Чи не час впорядкумарки, бро!ІРУ'РИ.

пишуть діти.

-

Т ак, це кровна спра-ва! Та не тідьки дітей

всієї громадськості. Тут 6айдУжих не ПО<виmю' б'-""и. Всім~

Це по- -і

дільницях.

Дружний, згуртований коJІектив ні люди. Та, на -~ль, не всюди віддалених

ва)),

1 ! !

пунктів на

Р}"Па піонерів-гуртківців Реслубліканськ!Jї станції юних

натуралістів зверпулась через газету «ЮнЬІй ленинец)) з П{) закли~ом організувати повсякденну практичну ·РОО"""' v•• спnакровна наша Це « . місцевості сво.їй в охороні природи ..,

! ! 1

нормами. Так слід робити всюди.

енергійні, ініціатив- створ-ення @Орних

зв'язку. шість їх

nел райо·нної контори

з

у відповідності

вантаження

Закон про

сесією Верховн~ї

ріки, тваринний і пернатий світ так патрібні людині в її

полок у Калиту пошту нерідк{) і доставляють на... молочній ма-

зм·аган·ня. На ського комсомольця » і двох при- шині або попутній

ло соціалістичне

роиу,

Ліси і сади, водоймища

Чудова наша рідна прир{)Да.

;

ранку, хоч пошта у ·Село приб>уше, що кидається у вічі, - по- мусь в « пі;щіл.rІі». І досі мають місце факти не до- ва є об 11-й годині, а то_ і лізмітне поліnшення їх діяльності. в тому, що з СемиВони працюють значно краще, силки на мі·сця (}Кремих видань. ніше. Справа

підвищила·сь культура в J)Об.оті. Гоголівське відділення не одерБільш конкретним і дійовим ста- жує одного примірника «Київ-

охорону природи, прийнятий нещодавно Ради УРСР.

І і

відділення зв'язку т. Скок П. викликає їх чомусь

Всі ми з величезним задоволенням зустріли

і

без затримки

вчасно,

вручати

І ЛИСТИ

1980

Байдужих в цІй справІ не повинно dутм!

РОБСІЛЬКОРІВСЬКИЙ РЕЙД ПО УСТ А НОВАХ ЗВ'ЯЗКУ

Пресу

ІІИПНІІ

21

їдальні.

Продавцю Д. Гавришу ,паіЮви­ ки

порадили

краще

.прислухати-

пропозицій робіт-

ся до ВИJІ()Г

Н. Хорошун,

ників.

робітник.

<Великое» .

Торфопідnриємство -о-

ДИВІТЬСЯ телеnередачІ 21 Четвер:

липня

11.00 -

телевізійна

хроніка «Новини дня>; 11.10 «Одна хвилина». Юнонарис; 11.30 Фільм-спектакль; - «Крила». маАстри «На старті 18.3~ перелегкої атлетики»; 19.05 -

дача до Свята національного від­ родження Польщі;

20.05 -

М. По­

"Кремлівські куранти>. годін Спектакль Харківського російсь­

кого

,драма-rичноrо

театру

імені

ПушкІна. В антракті - тепеві­ з ійна хроніка «Новини дня>. 22 липнятелевізійна П'ятниця: 11.00 хрон·іка «Новини дня»; 11.10 «Рига:.; документальни~ фільм 11:30 -: . «М_еч 1 троянда>. Нови_й х_у~дожюи фІльм; 18.30 - гелевІ­ J зшна хронІка «~овини дня>; ~-8.40 -«Виконуємо рІшення ХХІз_ Ізд~

Ялта! До цього берега здоров'я, І КПРС». Рело.ртаж з заво~у 1~ею останнІ вІстІ 19.00 до сонця й морg лине потік ку- Лепсе; рортників. Тут вони відпочиRЗють, (.~осква); 19.20 - передача для поправляють своє здоров'я, на бираються нових сил для здійсзавдань семинепня величних річки.

А. Білоцерківський.

На знімку: у приморському

парку Ялти.

(Фотохро;ніка

<АлмазикА»; дІтей «В '1\З~орі 1~:35 ~ «Меч 1 троянда:.. Художуніверситет НІИ фІльм; 21.05 культури на дому . «В. І. ЛеиІи і

театр»; 22.15 -

артист

«Співає народииіі

Естонської

РСР

Георг

Отс».

РАТАУ)' .

РІАІКТ ор В. ПИНJЮРА. Фотоетюд В. Сичова, Не тільки трудя-ді Р ад анського суча~ник і друг А. Чехова лікар ють і лікуються 24 тисячі чоловік. ---------------~~~------~-~-----------~--~~Киевской обпасти. КП Украиюо~ и райсовета депутатов трудJІщихсв. Гор. БроварЬІ, сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗ~

орган Брс.варскоrо раІіІсома Адреса редакцііJ 11. Бровари, Киіаськоі області, вуп. Київська,

N! 158.

Щ>оваsх:ьоха районна друкаjрнв облзоного упраміннв кульrури.

Зам.

3625-3160

86 номер 1960 рік  

86 номер 1960 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you