Page 1

Пролетарі

всіх краІ'н,

Сьогодні-День Повітряного Флоту СРСР

єднайтеся!

CTAXAHDBEUb

Радвнtькиіі народ сьогодні від­ значає День Повітряного Флоту СРСР день всенародного огля­ ду авіаційної могутності нашої соціалістичної Батьківщини, до­ сягнення

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та

районної РаАИ Аеnутатів труАящих Київської області

Недіnя,

Jl 86 ( 1688) //

nиnня

1958

ща діячів, які перші втілиЛи в дійсність мрію людства про за­

року.

факти

Добитися комппексного ведення всіх невідкпадних робіт

розпові­

дає сьогодні на сторінках

шої

на-

газети

колгоспу

40-річчя

т. Компалець Г. А. 3а днів скошено близько

Жовтня

5 робочих 60 про­

простору.

великий

Ленін. Повітряний

Флот СРСР успішно розвивався завдяки постіііному піклуванню про нього Комуністичної партії, зав­ дяки самовідданій праці радян­ ського

приступили

свою

-

який

в

перетворив

могутню

індустрі­

вала авіаційні кадри, безмежно ства. В усьому світі дістали ви- спортивною майстерністю. З того віддані Батьківщині і народові. знання пасажирські реактивні часу, як наша країна вступила в

день

першої

народу, країну

ально-колгоспну державу. Кому- ція все ширше застосовується в І дянська молодь наполегливо ово­ ністична партія дбайливо вирощу- усіх галузях народного господар- ' лодівае авіаційними знаннями і

до

хлібоздачі. Сьо­ годні

повітряного

Біля колиски радянської авіації

черво­

В підготовці їх велику роль віді· літаки-гіганти

руднянеького ної валки хліба державі. Організу­

голова ім.

воювання стояв

Вирішальні ДНІ боротьби за хліб Про відрадні

працівників

народ висунув з свого середови­

ЦІна 15 коn. ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~

20

льотчиків,

авіаційної промисловості і спорт­ сменів ДТСААФ. Наша краіна батьківщина авіації. Талановитий російський

грало шефство Ленінського ком-

і

ТУ-114,

ми Силами.

Туполєвим.

ТУ-104,

створені

ТУ-104А

талановитим

Міжнародну

авіаційну

федера­

цію, радянські авіаційні спортсме­

ймо ЇЇ ТаК, ЩОб З КОЖНОГО КО.lГОС­ сомолу над Віііськово-Повітряни- радянським конструктором А. М. ни 829 раз вносили поправки в Пу вдень

і вночі хліб вестримним

Недавно

піднявся

в

таблиці

всесоюзних

рекордів

і

На піклування Комуністичної: небо турбогвинтовий л і так 416 раз - в таблиці світових репартії про Повітряний Флот льот- ТУ-114Д, який зробив зверхдаль- кордів. Такої кількості рекордів щоденну чики, конструктори, працівники ній швидкісний переліт. Радянсь- не знае жодна країна світу!

потоком надходив у державні за­

центів озимих культур. На тре­ сіки. Забезпечимо тій день косовиці пущені комбай­ участь всіх колгоспів у хлібозда­ авіаційної промисловості відпові- ка . авіація поповнилась також В обстановці величезного по­ ни з підбирачами. Вчора колгосп чі, щоб достроково виконати план дали і відповідають славними ді- новими турбогвинтовими паса- літнчного і трудового піднесення і зобов'язання лами. Невмирущою славою покрив жирськими літаками ІЛ-18 кон- святкують радянські люди День nриступив до хлібоздачі та, ви­ хлібозаготівель Флот 8 роки структора _с. В. ' Ільюшина Повітряного Флоту СРСР в цьо­ дер­ себе Повітряний ходячи з цілком реальних роз­ понадпланової здачі зерна

рахунків, липня

зобов'язується

виконати

свій

до

25

почесний

обов'язок перед державою.

жаві.

Правлінням колгоспів і пар­ тійним організаціям слід негайно

Високі темпи косовиці, обмоло­ включити всі наявні

збиральні руднянському агрегати, забезпечивши їх роботу колгоспі-результат того, що ко­ у дві зміни, добитися того, щоб муністи, правління артілі і перш кожен механізатор виконував і

ту

і хлібоздачі

за

все т. Компалець по-партій­ перевиконував змінні норми. По­

ному,

в

по--державному

зрозуміли

ряд з цим треба

поставити

Великої Вітчизняної війни. Ра· АН-10 украІнського конструктора му році. Тісно згуртовані навко­ дянські авіатори мужньо і вміло О. К. Антонова. ло рідної Комуністичної партії,

боролися за

честь,

незалежність вііінн

нашої

наша

авіація

свободу

Вітчизни. вийшла

іІ

ще

могутнішою.

.

военнІ

роки

в

наш

небі

ііі

·вико­

30-31 гектару при 18. Високопродуктивно

шують

по

нормі

працюють і комбайцери, зокрема

А. С. Денисенко при нормі гектарів

підбирає за

12

світловий

день хліб, скошений на

19-20

гектарах.

Радують останні ВІСТІ 1 з ряду інших колгоспів. В гарячий час жнив партійні організації і прав­

ління

артілей

добиваються

ком•

плексного ведення всіх невідклад­

них робіт. Ось, наприклад, остапні дані з русалівеького колгоспу

ім. Сталіна. На збиранні врожаю, скиртуванні

соломи

-

масове

перевиконання норм.

Одночасно

з цими посиленими темпами йде

Керівники вкрай

ряду

послабили

час

здt

Вітчизни

тепер

лі-

Сьогодні радянський народ вперше відзначає День металур­

жнив

увагу заготівлі кормів для худо­

га.

би і особливо виробництво та по­

5 кіло­

завоювали працею

тровщанському

молока,

ніж

гоголівський

колгосп

бі-льше.

Значно

овочів.

менше,

ніж

намічено за графіком, здає моло­

ка на приймальний пункт і літ­

ківський колгосп ім. Калініна.

Надої молока в середньому на корову становлять зараз 14-

місце

в

рядах

невідкладних

усюди,

на

жаль,

так

зі значним запізненням розпоча­

темпами,

мільйонів тонн у

ші керівники колгоспів і партій­

недосяжними

1957 році, сталі

-

КПРС

товариші

проведення збирання врожаю без втрат,

врожаю,

зокрема

по

кол-

госпах села В.-Димерка.

за

дострокове

виконання

плану здачі хліба та інших сіль-

На токах починає скупчувати-

ся xJtiб, а ряд колгоспів ще не

ськогосподарських

продуктів

державі .

. .~,..,.

і

І ~

поставив

перед

ким народом завдання

ють у дві зміни, але навіть і не:. колгоспники, за безумовне здійс­ повний світловий день. Внаслідок нення взятих зобов'язань, вчасне втрат

досягнен-

народу,

наші

неї яскраво виявляються в діяль- авіатори добиваються все нових ності Добровільного товариства і нових успіхів, роблять все для

сприяння армії, авіації і флотові (ДТСААФ). В аероклубах, на планерних станціях, в авіамодельних

лабораторіях

і

гуртках

того, щоб день У день зростала і міцніла авіаційна могутність Ра· динеької держави.

ра-

Полковник

го завдання ва

сприятиме

управління

будівництвом,

перебудо­

промисловістю

створення

в

і

П.

БОЛЬШАКОВ.

неда­

лекому майбутньому третьої ме­ талургійної бази в Сибіру, роз­ рахованої на виробництво 15--20 мільйонів тонн металу за рік. Великий вклад у розвиток ме­ талургії нашої країни вносить український народ. Тепер респуб­ ліка дає половину всього чавуну, що виплавляється

в

Радянському

ня продуктивності праці. Мета­ лурги Україин по використанню виробничих потужностей переви­ щили

показники найбільш розви­ нутих капіталістичних країн. Невичерпна творча активність

та ініціатива радянських людей, патріотів соціалістичної Батьків­ щини. Сталевари і доменщики добиваються збільшення випуску металу гресу.

відіграють

Союзі, 38,5 процента сталі і 40 процентів прокату, більше поло­

ваного

вини

руд,

видобутку

залізної

радянсь­

-

в най·

пер

Радянської

руди.

на основі технічного про· Велику

дають

залізної

агломерату

України

те­

склепінь

руди

сім

високостійкими

в

спективному плані на сім най­ ближчих років, який розробляеть­ ся на Україні, намічається знач­ не зростання виробництва металу, розширення залізорудної бази •юрної вуну

металургії.

Виплавку

передбачається

приблизно в

1,5

в

буде

республіці

раза.

ча­

збільшити Незабаром

введено

в

дію

коротший строк наздогнати і ви­ передити США по виробництву основних видів промислової про­ дукції, в тому числі А металу, на душу населення. Здійсненню цьо-

нових доменних печей. Невичерпним джерелом розвит­ ку металургіііної промисловості е використання внутрішніх резервів виробництва, неухильне підвищен-

Пам'яті В. В. Маяковського Минуло 65 років з дня народ-

У більшості училищ трудових

5

роль

у

цій

застосування і

внутрішніх

сталеплавильних в

торах

кисню,

вання

ста.1і

шостій

третини

справі

офлюсо­

усереднених

облицювання

В

для капіталістичних країн. Ви­ плавка чавуну збільшилася з 4,2 мільйона тонн у 1913 році до 37

робіт.

цього створилася загроза великих

трудовими

радянського

гії, разом взятих, а сталі біль­ ше, ніж у Бельгії, Австрії, Італії, Швеції, разом взятих. Досягнутий рівень розвитку ме­ талургійної промисловості рес­ публіки -· міцна основа для ще більшого її піднесення. В пер­

вивалася

Максимум оперативності, товари:­

змагання,

Натхнені

про .нямн

користання

лістичного

не

Любов радянського народу до

нашої авіації і піклування

раз більше, ніж у 1913 році. На Україні виплавляється чавуну стільки, скільки у Франрії і Бель­

доб­

і комбайни не тільки не працю-

Але

обстоїть справа. В ряді колгоспів

комуністичного

них Рішеннях пленумів ЦК пар-

тії.

їни і дальшого піднесення робуту трудящих.

то було збирання врожаю, жатки

кілограмів на день.

програму

Рудники

відповідно з 4,2 до 51 мільйо­ них організацій. Краще органі­ на тонн. Перед першою світовою зуйте роботу з людьми, від яких, війною США виробляли сталі в більше проти залежить успіх на всіх ділянках· 7 з лишком раз Росіі, а тепер в 2 рази. 3 кож­ колгоспного виробництва. ним роком цей розрив все більше ХХ з'їзд Вище прапор бойового соціа· скорочуватиметься.

15

життя

всіеї соціалістичної економіки, зміцнення обороноздатності кра­

Завдяки перевагам соціалістич· ного ладу металургійна промис­ ловість Радянського Союзу роз­

Зараз вирішальні дні боротьби

комплексі

почесне

самовідданою

«Жов-: дань нашого народу, вирішальною ко­ умовою високих темпів зростання

заготівля кормів, збір огірків з за хліб, але ні в якій мірі не відкритого грунту, здача державі можна послабити увагу в усьому продуктів тваринництва,

своею

100

тень», хоч тут майже, на

рів

е

комунізму. Прискорений розвиток важкої індустрії, зокрема металургії, Ко­ муністична партія вважала і вва­ жає одним з найголовніших зав­

колгосп «Червона Україна», здає требухівський

свята

піклування

будівників

колгоспі «Дружба». Майже вдвоє менше

цього

свідченням

партії і уряду про працівників металургіііної промисловості, які

грамів молока на корову надою­ ють у ці дні у

Встановлення

новим

ставок молока державі. Соромно, але факт: всього лише по

ним піднесенням перетворюють в

Свято радянських металургів

колгоспів

під

супутинків

'А с- ству велич творчого генія радян-

- ·

краtнt

обсяг перевозок на літаках. Авіа-

збиральні агрегати. Машиніст ла­ гіііно готуватися до осінньої сів­ фетної жатки М. М. Бурда і би. Гадков

штучних

нено величезний стрибок по шля- ського народу.

підбирання і обмолот достатню тають надшвидкісні реактивні лі· кількість комбайнів з підбирача­ таки, що подолали сзвуковиіі скорочення строків косовиці, лік­ ми, щоб не допустити розриву бар'ер:~t. Безперервно зростає відації втрат і збільшення вало­ між косовицею і обмолотом, ор­ довжина авіао~~інііі Цивільного пофлоту, збільшується вого збору зерна. З світанку до ганізувати скиртування соломи вітряного

В.

трьох

Завдяки видатним успіхам со- чаток освоєнню міжпланетних будівництва, вироблену ХХ з'ізціалістичної економіки за після- просторів, показала всьому люд- дом КПРС і розвинуту в наступ-

рідному

вслід за збиранням хлібів, еш)р­

ра- робітники, колгоспники та інте­

Землі. Ця подія, що поклала по-

рання хлібів, як найкращий засіб

тракторист Ю.

пуск

ху технічного прогресу авіації. В

на

значення роздільного способу зби­

пізньої ночі безупинно працюють

Величезним досягненням

З _динеької науки і техніки був за- лігенція нашої країни з величез­

печей

вогнетривами, мартенах

і

виплавка

під

і

накуумом

п'ятирічці

наміченого

не

ви­

конвер­ розли­ і

т.

д.

менше

приросту

ви­

робництва чавуяу і близько поло­ внии приросту сталі буде одержа­

но за рахунок кращої організації виробництва та використання на­ явних потужностей. Відзначаючи

День

металурга,

який увійшов тепер в ряд тради­ ЦІнних

гірники,

свят

радянських людей, доменщики, сталевари і

прокатники

ще

ширше

розгорта­

ють соціалістичне змагання за підвищення продуктивності праці, за

збільшення

випуску

металу.

Радянські металурги, озброєні іс­ торичними рішеннями ХХ з'їзду КПРС, самовіддано борються за дальше піднесення металургійної промисловості, за нові успіхи в будівництві комунізму.

Новий загін молодих робітників ди підготували за рік для народ~

Брошура з текстом промови тов. м. с. Хnущова

ження видатного радянського по- резервів країни закінчився нав~ НОГО господарства країни близько

На У З'ЇЗДІ СЄПН Державне видавництво політичної літератури випустило

щих учбових закладах і бібліоте- іспити, завершено ках проведені бесіди і лекції, практику.

І'

ета В. В. Маяковського.

брошуру з текстом промоІІи тов. М. С. Хрущова, виголошеної 11 липня цього року на V з'їзді Соціалістичної єдиної

партії Німеччини.

В

.

(ТАРС)

.,.,..:о-,.~:~::;~:;~~:~ .';:::,:,,.,.".,_~

літературні

вечори,

У ви- чальний рік. Проведено випускні

відкриті

ви-

т

· ·

·

·

140

тисяч молодих кваліфікова-

виробничу них робітників понад 600 різних спеціальностей. Великий загін

·

·

ехючнt, ремІсничІ, зашзничю,

·

випускниКІв

направляється

в

ставки, присвячені життю і ді- гірничо-промислові училища, учи- райони цілинних і перелогових

__ яльностІ 1

·

поета.

(РАТАУ).

І лища механізації сільського гос- земель .

подарства та інші учбі!Ві закла-

(ТАРС).


Недіnя,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

nиnня

20

року.

1958

РУКИ ГЕТЬ ВІД АРАБСЬКИХ КР АЇН! Гиівиий голос npomecu~y ·трудящих JТupaiuu З гнівом і обуренням зустріли трудящі Украї­ звістку

народ,

весь радянський

і

як

ни,

ська на тернторії Лівану та Іорданії. Але ми сповнені рішимості не допустити нової війни і гаряче підтримуємо заяву Радянського уряду в

про

збройну інтервенцію Сполучених Штатів Амери­ кн в Лівані і Англії - в Іорданії. В містах і се­

цьому питанні. Грубе збройне втручання американо-англій­ ських загарбників у внутрішні справи арабських колгоспни•<ів краін до глибини душі обурило Києво-Святошинського сільгоспартілі «Родина:., району, Київської області. Думки і почуття хлі­

лах відбуваються масові мітинги, на яких ро­ республіки інтелігенція бітники, колгоспники, ганьбою американо-англійських

таврують

агресо­

рів, палко схвалюють заяву Радянського уряду у зв 'язку з подіями на Близькому і Середньому Сході. - Злочинні дії імперіалістів, - заявив на заводу суднобудівного Київського мітингу «Ленінська кузня:. слюсар т. Пономаренко, являють серйозну загрозу мирові і міжнародній безпеці. Але хай знають інтервенти, що за іх nідстуnами пильно стежать мільйони чесних лю­ на боці воле­ дей земної кулі. Наші симnатії любних арабських народів. М11 наполягаємо на негайному припиненні агресії і заявляємо: Руки геть від усіх арабських країн, які мужньо від­

боробів, які зібралися на мітинг, добре висловив

механізатор Павло Беліменко. можуть

країни,

лишатись

він,

заявив

-

перед

байдужими

-

.~ицем

імперіалістів. Ми наполегливо Генеральної і Безпеки Асамблеї ООН вжити рішучих заходів для при­ національної захисту і інтервенції пинення незалежності народів Арабського Сходу. зухвалої

агресії від

вимагаємо

Ради

в одностайно прийнятих резолюціях учасники

з глибоким обуренням засуджують і таврують ганьбою американських і англійських колонізаторів, паліїв війни, душителів свободи і вимагають негайного припинення агресії. В них висловлюється одностайна підтримка зовнішньої на спрямованої політИки Радянського уряду,

Не вnерше Америка і Англія намагаються

задушити визвольний рух в країнах Арабського Сходу. Зараз вони скинули з себе маску і, гру­ бо то11чучи міжнародне право, висадили свої вій-

В

обласп..

Тернопіл ьська

На фото: член Товариства для nоширення пол і тич н их і наукових

зміцнення миру І дружби між народами.

(РАТАУ).

Книга-мій помічник і порадник Я

інвалід 1-оі групи , але я відвідував гурток по вивченню

-

по силі можливості працюю в четвертий рік очоколгоспі району) трудящих зборах і (На .мітингах комісію. У вільревізійну люю На підприємствах, в установах І і обуренням засуджують агресив-, мують заяву Радянського уряду і колгоспах району відбуваються ні діі американських і англіііських у зв'язку з подіями на Близько­ ний від роботи час читаю кни-

технічних

працівників

заводсь­

організації, член

тійної

пар-

секретар

відкрив

мі­

кого комітету профспілкового ко­

Ми, трудівники соціалістичних одностайно

ланів,

схвалюємо

і

цілком підтримуємо заяву нашого у рідного Радянського уряду

лективу т . Кост.яний. Він надав зв'язку з подіями на слово робітнику-токарю т. Федо­ і Середньому Сході. сенку. Гнівно звучить його провід імперіалістичних мова.

всі

пі днімаються

ються,

Близькому

в Лівані, підлими діями англій- їни.

Приборкати агресорів!

ських колонізаторів. Імперіалісти

районну

зміст прочитаного , у спеціально- «Сталинское племя » і Ми, члени артілі, серед яких

у ти фашистських загарбників роки Великої Вітчизняної війнlJ., приєднуємо свій годос до однос­

волі

тайної народу .

Ми ,

всього

радянського

протестуємо

проти

Вимагаємо розбійницьких дій американських загарбни- і англій ських колонізаторів . Ви­

наш радянський народ, глибоко цію. Приєднуємо свій голос до обурені американською агресією голосу всіх трудящих нашої кра­

« Правда » ,

газети

Виписую

Щоб краще зберегти в пам'яті

люди на землі.

магаємо, щоб вони негайно вив е­ Ми, робітники, як і весь ків негайно припинити інтервен-

_

історії КПРС. І тут мені худоЖ­ ня література допомогла повні­ ше усвідомити окремі періоди її запам'ятав Особливо розвитку .

rи . Вони для мене стали вірним б езсмертний твір Максима Горь­ кого «МаТИ '> . чесні помічником і порадником.

Сході.

Середньому

в Сполучених Штатів Америки більшість тру дящих , Іорданії. переважна в Лівані і Англії будівель­ що стали інвалідами в боях про­ Гнівом сповнені наші серця.

ного комбінату.

Мітинг

зустріли

звістку про збройну ін тервенцію

му і

інженерно­

та

робітників

тинг

пройшов

знаком

цим

підтрн-

одностайно

колонізаторам! виключним обуренням

Ганьба Пі д

імперіалістів,

відкр·ито

Зборів

знань Української РСР учитель школи Р. М . Боднар знайомить сільських лекторів з хімічним п~оцесом самозагорання , яке служи· телі культів видавали за «чудо» . (Фотохроні к а РАТАУ). Фото Б. Шендлера .

Припинаtти провокацію проти иир-у!

масові мітинги. Трудящі з гнівом

центрі

р а ііо нному

«кімнату атеїста». Тут з ібра но л ітературу, плакати . картини та ін· ші ексrюнат н , які nідображають боротьбу нау к и п р оти релігії. В кімнаті часто п роводяться інстr укт ивні доповіді та ко rrсультаці ї для сільських леІ\торів і агіт аторів , які ведуть атеїстичну проп~ганду.

мітингів

стоюють свою свободу і незалежність! В Донбасі на мітингу шахтарів «Кочегарки:. виступив гірничий майстер т. Чернета. Він сказав:

-

нашої

Народи

не

ли свої війська і не втручалися

у внутрішні справи краін Близь­

кого і Середнього Сходу. американських Геть руки

і

англійських хижаків від арабсь­

« Стахановець ». Регулярно слухаю комплектувати Розпочав книгу. Маю таких записів у зо.., радіо. шиті за мин уле півріччя 20, а власну бібліотеку політичної всього

тор,

Як агіта- художньої літератури. О. Бреус, користуюся конспек­

понад

-

кожну

конспектую

зошиті

му

завжди

300.

член КПРС.

том під час бесід з колгоспниками паринкової ланки.

Колгосп

В минулом у навчальному році

с.

ім.

Щор са,

Княжичі .

Перепис населення-справа всієї громадськостІ Перепис населення,

доборі

« проводиться шляхом опиту насе-

кадрів,

лення

спеціально

допомогу

зазначено тродерів, надають

в постанові Ради Міністрів СРСР,

і

розстановці

для

приміщень

у

переписних перепис­

підrотовлени- них відділів та дільниць.

У підтримку рішучої, благороднамагаються штиками нав'язати ких краін! Декілька днів тому відбулос~ ми обліковцями протягом восьми свою волю народам Лівану та ін- ної позиції нашого уряду ми ще Хай живе наша могутня Ра­ днів с 15 по 22 січня 1959 ро- засідання районної комісії спри­ як можна допустити. Всі ми, один чоловік, одностайно підтримуємо заяву Радянського уряду в зв'язку з подіями на Близько-

більшою .

з ще

ших арабських країн. Цього не раз заявляємо:

енергією будемо боротися щоб швидко і без втрат вирощений нами врожай і гом 5 днів розрахуватися

-

дянс ька держава

за те, РУ в усьому світі! зібрати про1·.я­ Припинити з дер­

фортеця ми­

ку . Протягом десяти днів з

. 23 яння . Обговорили на ньому ор­

січня по 1-ше лютого буде про- ганізаційний план проведення пе­

агресію!

в районі .

ведена інструкторами-контролера-

репису

ми перевірка правильності пере­

твердив

План

цей

за-

депутатів

райвиконком

Гнів і обурення проти агресо­ пису шляхом суціл ьного контро­ трудящих. Ним передбачено пере­

му і Середньому Сході. Вона є жавою по хлібоздачі . З ще бідь­ рів було на устах і у серці кож­ льного обходу».

пиеве

районування.

Утворено

5

грізною пересторогою імперіаліс- шою енергією будемо боротися за ного учасника мітингу колгосп­ Органи Цептрального статистич­ перепи~них відділів, Іх центризакдятим ворогам всього високі темпи і відмінну якість ників артілі ім . 40-річчя Жовтня, там 2) с. Княжичі , ного управління. на місцях про­ 1) Бровари, х робіт. тру дового

всіх сідьськогосподарськи

людства.

Руки гет ь від арабських кра­

відстоюють

їн, які

свою

свобо­

Учасники мітингу одностаіно прийняли резолюцію, в якій тав­ Р}'юrь ганьбою американських і

колонізаторів.

артіnі

ці,

як

і

всі радянські

спра~

було

запалено

Єгипті .

Але

вогнище

зусиллями

могла. Не вийде нічого у агресо-

колгоспни-

люди,

вадять

зараз

підготовчу

зна чну

роботу до перепису. В успішному

-

рів і тепе р, тому

3) 5)

с. Гогол ів , с. Літки .

4)

с . В.-Димерка,

Заплановано дібрати кадри па завідуючих відділами та іх помічників, інструкторів-коп­ тролерів та обліковців. Всім цим

1 посади

кадрам буде надана необхідна до-

у зв'язку з подіями на Близькому і Середньому Сході. Ми вимагає­

до перепису дуже велику допомогу працівникам ЦСУ · по-

мо від американських і англійсь­ ких імперіаліетів припинити гру

кликані відіграти комісії сприян- ками . Маємо, проте, ряд фактів, ко­ ня при сільських Радах і міській с ільрад і окремі керівники ли Важлитрудящих. Раді депутатів недо оцінюють комісій сприяння вішим обов'язком цих комісій -

припинити негайно з вогнем, любних народів воно було пога­ агресію проти арабських краін , шене. Справедлива справа пере­ які відстоюють свою свободу

«Більшовик», с. Рожни) і

С. Скоробагатько сказала:

Радянської держави і всіх миро­

(Із резолюції коnгоспників

колгоспники

в

війни

наші серця

Ми,

-

ва не нова. Під іх диктовку не­ щодавно

Гнівом сповнені

комсомолка

села,

її проведенні нам потрібна дійоМи, молоді будівники кому­ ва допомога не тільки радянських чnена промартіnі ім. Пан.іnова) нізму, які щохвилини готові до органів, громадських організацій, імперіалістич- праці і б орні , одностайно палко але всієї громадськості . Втручання них хижаків Америки та Анг·ліі вітаємо заяву Радянського уряду підготовчої На даному етапі в життя малих народів

К. Михайлов.

сіnьськогосподарської

Протестуємо (Із виступу А. Вороненка,

Ю' і незалежність!

авгдійських

с. Рудня . Висловлюючи думи всіх

трудівників

незалежність.

О.

що на захист

Поnька,

службовець.

з арабських народів , які визволю-

роботи

помога для того , щоб вони були добре обізнані з своїми обов'яз­

і своєчасної важливість ро- всю організація роз' яснювальноі поря док , вдумливої підготовки до Всесою з­ завдання, про боти строки підготовки і пров едення ного перепису насел е ння. В ее­ Основна лах Плоске , Зазйм 'я, В .-Дим ерка: населення. перепису

П., тт. Рябов роз'яснювалj,ної роботи- (голови сільрад Риженко М. та МиронецБ П.) досі лекції, бесіди.

форма

Ти

чуєш

нас,

На край ліванський шукачі наживи Знов спрямували жерла батарей

-

Мі ста палити і топтати ниви,

ttac!

Ліване, 8 грізний

Як сотні інших зайд-грабіжників! Не скориться народ, який свободу І дружбу у житті відчув хоч раз!

Вбивать жінок невинних і дітей. Хто кликав їх? І що ім, клятим, треба? Щоб застилав країну чад і дим? Землі бракує ім, води, чи неба?

Ти чуєш клич радянського народу? Ти чуєш нас, Ліване, в грізний час?

Чи нафти, може, нестачає ім? Ви чуєте - неначе грізний кратер,

Геть руки від Іраку!

Клекоче у народнім серці гнів!

За мир ми стоімо в однім ряду!

Згориш у ньому ти, колонізатор,

-

Неначе В.'Іасну рану, Ми відчуваєм і твою біду.

Від Лівану!

Оnекса НОВИЦЬКИИ.

утворені. приймають комІсІl сприяння не В ряді інших сіл комісії утно­ своіх погосподарсь- рен і, але до виконання списків на-

пунктів, ких книг в селах та подвірних обов'язків не приступиди . Всесоюзний перепис населення мають Вони містах . книг у селених

сприяти

них карт

З тобою ми!

комі сії

Члени

участь в уточненні

у

складанні

сільських

схе матич-

Рад,

-

великої державної ваги зав­

плану дання. При

міста, надавати допомогу праців- громадськості,

активній зокр~ ма

допомозі комісії

ликам районної інспекції ЦСУ у сприяння, маємо провести його складанні організаційного плану так, щоб не пропустити під час ні проведення перепису. Вони вета- перепису ні один будинок, П. Коваnь, доцільні одного чоловіка. найбільш ловлюють райінспектор ЦСУ. маршрути для обліковців та кон-


Недіnя,

20

nиnня

1958

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

з

ОРГАНІЗУИМО СЬОГОДНІ в~ЕАн;:и~~л~ь~~':f ~~х~~~~~~~в~:~з~~:о::r;

ПОТУЖНУ ЧЕРВОНУ ВАЛКУ ПОЛОВУ ВСЛІД 3А ЗВИРАННЯМ ХЛІБІВ ХЛІБА ДЕРЖАВІ

о

V

З УСІХ КОЛГОСПІВ РАМОНУ

оо

ЗДЕРЖИМО СЛОВО

вр~ж;:~;~ан~:::а::и::с~~~

Такого трудового піднесення 3-під двох комбайнів вивозять ку високоякісного сортового серед механізаторів, як зараз на зелену масу з поля до цементо­ насіння, забезпечити здачу хліба державі високими тем­

жнивах, я за всю свою довголіт-

ню працю в колишній Бобрицькій пами, щоб кожний колгосп МТС не пам'ятаю. Трактористи, і радгосп щодня приймав комбайнери борються за те, щоб участь у хлібозаготівлях до на повну потужність використати повного

виконання

встанов­

леного плану. Добитися дво­

змінної

роботи

автотран­

спорту на вивозці хліба. (З

КП

машину,

Украіни).

механізми,

зросла.

утримує першість 17 липня гоголівський колгосп с Червона Украї­ на» одержав квитанцію

Партійна організація і правління колгоспу просять занести його

с. Kllmпa.

ходити

дорідним

Перевиконання норм-. правн.~: о організова­

но громадське харчування. Поста­

екошують

щодня

Порівнюючи з

засилосувала доброякісного

ку,

6

на

15-сильний

лафетами

новини в країні і за кордоном.

жита.

газетами,

журналами.

20-25 15. М.

Усе це в значній мірі сприяє високопродуктивній

тористів,

роботі

комбайнерів.

Г.

трак­

голова

*

вич, І. Савченко, Ф. Лук'яненко

байном

«С-4» збирає щодня по та комсомолець І. Пархоменко. гектарів озимих. В. Во­ 120-124 проценти завдання­ роний підібрав і змолотив за 3 такі їхні показники щодня.

10-12

70

тарів.

Хороших

добива-

ються

і

інші

успіхів

гек­

механізатори.

Використання тяглової простих

пішному

машин

завершенню

На збиранні жита працюють сінозбирання. жатки-самоскидки на кіннш тязі. Добре зарекомендували вони і

одних

грабель,

що

ло Світильне, сЗоря», с. І(улаженці. Приймання зерна проходить без будь-яких за­ тримок. Працівники прий­ мального пункту прагнуть допомогти строково

та

заповідь державі.

жнив

колгоспник

1

ус-

В. Денисенко,

колгоспам

виконати

до­

першу

продаж хліба

-

П.

артілі

КОВТУН, рахівник.

імені Калініна.

себе і на сінозбиранні. Тут, крім

косарок

сили і

сприятиме

2

4

ім. Сталіна, с. І(алита, ім. 40-річчя Жовтня, се­ ло Рудня, ім. Ватутіна, с. Пухівка, с Червоний прапор», се­

с. Бобрик.

* *

дні комбайном озимину з

ім. Леніна, с. Плоске, ім. І(ірова, с. Заворичі,

колгоспу

перших днів збирання зер­ на причепі у тракторів, працю­ нових Г. Косяк, працюючи на ла­ ють 14 кінних косарок, на яких фетній жатці, вдвоє перевиконує особливо відзначаються І. Попонорму виробітку, М. Біленко ком­

крець,

імені Сталіна.

люжний та К. Полях, наприклад,

3

ім. 1-го Травня, с. Мо­

Н. Буча,

Нака­

нового

Включил.ись у хлібоздачу державі колгоспи: с Перемога», с. Гоголів,

по

Інформуємо щоденно про останні

іх

зерном

с.

Бобрик.

с. Літки.

гекта-

50

роздільним способом ско-

шено 320 гектарів. Позавчора і вчора

тисяч

по

-

16

вже

1300

корму.

Буде

тонн на корQ­

ву.

3

рав,

намолотив

хліба,

заскирту­

вав соломи, засилосував кормів. комбайни Більш широко висвітлює ці пи­

з nідбирачами обмолочували жн- та.ння стінгазета.

другою

врожаю.

гектарів жита при нормІ Накалюжний комбайном «С-4» збирає no 15 гектарів

чаємо

за

35-40

по

роботи. ціально створена бригада з 28 зокрема колгоспників, яку очолює І. Ба­ типа,

озимих

хліоа

автомашини, навантажен~

1:1~~-----·

Для механізаторів

одна

щодня

12, П. Павлов і П. Шевченко ..:._ ри і всі колгоспники щодня діз­ 20 гектарів. 3 950 гектарів наються, хто, як і скільки зіб­

ра продовжує звідти над­

парторганізаціі

колгоспу ім. Сталіна.

-------1:1

продаж

вивозять

по

державі. Позавчора і вчо­

Фото і текст І. Бушуєва, секретаря

на

.Ni 1

фото на Дошку пошани районної газети.

ни

тонн

виробіток

2

рів умовної оранки. Краще почали працювати агіКомбайнер О. Боровик з трак- татори, стінна преса. В трактор­ тористом Г. Лизуном лафетною ній бригаді ВИХОДІІТЬ бюлетень, жаткою викошують щодня по 25 який розмножується в 8-10 -30 гектарів жита при нормі екземплярах. 3 його механізато-

"Червона У краТна"

на тракторі «Бєларусь» він щодня виконує норму на роздільному збиранні зернових на 150 процентів.

колгоспних і

першою половиною минулого ротрактор збільшився на

Не_ знаю_чи втоми, працює у ці дні на жнивах один з кращих мехаюзаторш Іван Максимович Андріященко. Навісною жаткою

про-

6

РТСівські автомашини. Особливо відзначаються шофери Г. Василь .. ченко, що працює на «ЗІС-5» і М. Батина на «ГАЗ-51». Во­

експлуатаціЇ, тонн зеленої маси люпину. Спе­

відмінно виконати всі Продуктивність машин, тракторів,

постанови липневого Пленуму

ЦК

кожну

довжити їх строк

ваних траншей

1

то з валків. Найкращих наслідків досяг В. Гудим. В його руках

ne..,

Учора на багатолюдному мітив­ гу

трудівники

нашого

колгоспу

рехідний червоний вимпел, ком- одностайно схвалили заяву Ра­ байном «С-4» намолочує за день дянського уряду, який вимагає

по 120-125 центнерів зерна. негайно вивести американські Не набагато поступається йому війська з Лівану. Ми висловили М. Беремівнко і В. Сидоряченко, гнівний протест nроти злочинни­ що

теж

працюють

на

підборці.' цьких дій американських загарб­

Хорошо працюють М. Дяченко та ників. Виступаючі вітали народи П. Печура, які збирають хліб на Близького і Середнього Сходу,

одній площі прямим комбайнуван-І що борються . за свою національням.

ну

Позавчора Г. Розсоха стягнув

незалежюсть.

Колгоспники, в тому числі ме-

солому тракторною волокушею ханізатори, зобов'язуються успіш­ з 42 гектарів. Включено в робо- но закінчити жнива, до 1 серпня ту другу тракторну волокушу. виконати свій обов'язок перед

60

колгоспників рільничої брига-

державою

по

хлібоздачі.

Всі

ди Є. Смолоника складають скир- упевнені, що здержимо слово. ти. В. Гуnяницький, Комбайнери І. Булах, В. 3лунібригадир тракторної цин, трактористи М. ОльшансьКИЙ та Г. Різаненко ЩОДНЯ ско-

Колгосп ім. Леніна,

шують

с. Семиполки.

200- 250

тонн люпину.

бригади.

* * *

Перша бригада за 2 дні за- годько, П. скиртувала солому з 15 гектарів. харченко.

Карnенко, І. В. 3аМ. Лисенко,

Працювали тракторист І. Г. Довгодько,

який

волокушею

солому,

скиртоправи

І.

стягує

Т.

Дов-

аrроном. Колгосп

«Більшовик»,

с. Рожни.

~~~~~~~~~~~~00~~~~~~~~~~~~~0000~~~~~,~()

РОЗДІЛЬНО І ТІЛЬКИ РОЗДІЛЬНО

таких темпів в роботі. Та і якість І площа 50 гектарів, але ска- сприятливіші умови для була далеко не така. жу, що це нас прямо-таки вря- щоб не тільки збирання

того, хлібів

Правильно писали ставропольРезультати такі: м. м. Бурда Окремо хочу сказати про нашу тувало. Худоба була забезпечена провадити у більш стислі строки ці у своєму листі до всіх тру- - машиніст та ю. в. Гадков пшеницю. Травостій хороший. У стійловий період вдосталь лю- і без втрат, але організованіше

дівників сільського господарства тракторист,

країни, що роздільне

які

збирання жатці «ЖР-4,9»,

працюють

збирають

на Бункерний врожай на тій площі, пивовим силосом. По деяких кол- провадити і всі інші роботи. Ще

за де збираємо зараз, -

хлібів є на.йкращим засобом ско- світловий день по 30-31 гек- центнерів з гектара.

15-16 госпах скрутнувато

Внаслідок взимку з кормами, і

було

тоді ніколи не було у нас такого, щоб

продуктив- в гарячий час жнив так посиле­

рочення строків косовиці, лікві- тару при нормі 12. Навісною вимокання, льодової корки в окре-- ність худоби падала. но проходила загогівля кормів дації втрат і збільшення валовQ; жаткою «ЖН-4» на тракторі мих :місцях-трав'яні плеса. Прц В рішенні липневого Пленуму для худоби. Силосу, наприклад, го збору зерна. Як по їхніх роз- «Бєларусь» В. В. Сапов збирає прямому комбайнуванні все це ЦК КП Украіни зазначено: «Пов- закладаємо щодня по 80-100 рахунках, так і по наших вихо- за цей же час 14-15 гектарів попадає в зерно, а при розділь- сюдно організувати збирання ко- тонн, по стільки ж, як до жнив.

дить: при цьому способі збиран- при нормі 8.

ному -

зерно чисте, сухе.

лоскових культур, а також про- Могли

б заготовити

і по 200

ня

збір зерна збільшується на На третій день косовиці пуСамі збираємо та всім іншим са, гречки, насінників багаторіч- тонн за день, але недохват авто2-3 і більше центнерів з гекта- етили два самохідних комбайнц колгоспникам району радимо - них трав, як правило, розділь- машин. ра. «С-4» і комбайн «ПК-2» з під- врожай пшениці збирати тільки ним способом, який дає мGжлиОрганізаторська і політично-

Роздільне

збирання

вимагає бирачами. При нормі на rамохід- роздільним способом. Виграш від вість різко скормити строки ко- масова робота в колгоспі

спря­

справжнього напруження в робо- ний комбайн 12 гектарів А. с~ цього дуже великий. сGвиці, ліквідувати втрати і тим мована зараз на те, щоб темпи ті. Треба, щоб люди, яким дові- Денисенко обмолочує врожай .на Декого бере сумнів відносно самим збільшити валовий збір невідкладних робіт та перш за рив колгосп придбану ним техні- 19-20 гектарах. Півтори норми доцільності збирання кормового зерна». все збирання врожаю, щюдаж

ку, високопродуктивно викори- виконує за світловий день на люпину роздільним способом. ВиОбов'язково так зробимо. 3а хліба та інших сільськогосподарстали кожну жатку і комбайн. комбайні «ПК-2» І. В. Рябчук. ходячи з досвіду нашого колrос- рішенням партійнGЇ організаціі ських продуктів державі з дня У Механізатори нашого колгоспу На п'ятий день жнив нами пу, скажу: хто збиратиме люпин правління колгоспу, врожай на день зростали. Всі наші колгоспдокладають багато

зусиль, щоб зібрано було

вже близько

60

роздільно

-

обов'язково виграє. всіх наявних

у нас понад

200

ники прагнуть

розрахуватися з

добитися цього. 3 13 липня, ко~ процентів озимих культур. Ще В 1956 році, коли літо і особ- гектарів вівса, гречки, проса державою по хлібозаготівлях не ли почали збирання, не один з ливо осінь були сильно дощо- зберемо тільки роздільним спо- пізніш як до 25 липня. п'ятиденку, і врожай жита та них марно не провів час, не про-

стояв хвилини з-за того, що не- пшениці на всіх

ві, наш колгосп

був першим в

557 гектарах районі, який застосував розділь-

На відміну від минулих років

доробив що-небудь під час підго- буде зібраний. При прямому ком- ний спосіб збирання цієї цінної на колгоспних щтях зараз еди-І товки rехніки до роботи.

байнуванні ми ніколи

не знали кормової

культури.

Невелика

Г. Номnанець,

собом.

ний господар. Це створило най-

голова

колгоспу

ім. 40-річчя Жовтня.

с. Рудня.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

Наші сиии-в годиии доавілля

У Амитровському районі,

Трапилося

так,

ОДИН

учбо­

В

--

земляки

дена Трудового Червоного Прало­

го району: Микола Топіха з Русано­ ва, Петро Корча­

сумлінно, старанно,

своєї

з Німецької Демо­ Албанії,

Республіки,

кратичної

Зустріч з кіноартистами

сер­

В Палаці культурн відбувся ве­ ликий концерт з участю кіноар­

справи .

тистів тт. Харитонова, широко ві-

Курсанти вміють

фільмах

ло

глядачам

не тільки

хороше

домого

вчитися,

але

«Солдат Іван Бровкін» та «Вули­ Офіцер

відпочити.

культурно

ПІдрозділу А. Рубін сфотографу­ годику в воїнів-земляків вав дозвілля саме у той момент, ко­ ли Микола Топіха (зліва) грає в з

шахи

Комсомольська організація кол­

про

готуються

як

те,

зу­

стріти 40-річчя ВЛКСМ, напере­ додні Дня радянської молоді по­

ку,

Листування із земляками Андрій Ткаченко, -- радують нас. Працюйте так, щоб якнайшвидше перегнати імперіалістичну Амери­ продуктів виробництву по ку

сВ.

ло, в коси. Звернувся до голови товариства

Ви пили,

т. Ковбасянського з проханням: ласка, будь - Відпусти, скільки можеш, бо конче потріб­ ні,

не можу

Не можу,

-

кіс

райспо­

живспілки т. Бойняка.

Олександре

-

Вплиньте,

-

ст.

коrи

Бойвяк вплинув.

Коси

Хавро.

7-оІ ручкн.

Я іх відпр1вив на універсаль· ну базу для обміну. Пообіця­

вкрай потрібні. І т.

дуже неро3умно посту· кіс для не виділивши

на звороті якого написано:

Степановичу!

будь ласка,

ця

,

мів

героїні популярних філь­

--

рової

Федо­

і

несподіванок»,

повна

«На границе».

«Подруги:.,

районна

газета.

ської

організації він

Вирвав

ли,

з блокноту листок паперу і на­

що

надІіідуть

як

більші,

то обміняють. Ковбасинсt...киіt».

писав:

Європі дав Рим. Римляни завез­ сорти прекрасиі в Європу ли

лісовий

і

горох.

та бур'янів, які можна бачити і

ком нових,

понині

на

Правда,

полях.

наших

деякі бур'яни стали культурними рослинами. Так, в пізній період приблизно

віку,

бронзового

за

з них зайняли провідне станови­ ще в Європі. З Південної Аме­ поруч з

прийшли

рики до нас

культу­

важливі

ку з похолодаиням, що тоді на-

гарбузами такі

ри, як картопля і кукурудза. Те­ пер основні види культурних рос­ лин вже сформувались, і кожний

Зібравши

вим~рзла.

на

має свою більш чи менш певну зону nоширення. Але це не зна­ створення

припини.1ося

шо

чить,

економіки,

Процес

видів.

полях лише жито, яке вважалось

нових

вжити його в їжу і використати для сівби. В приморських обла-

від куль­ гають нових якостей турних рослин. Знаменно, напри­

паную-

клад, що тваринництво примушує створювати нові види кормових

з

кліматом

вологим

(* Закінчення.

сСтахановці» від

Початок див.

16

вима­

були зміна форм господарства

змушені

люди

липня).

технічні

і

Розвиваються

рослин.

для промис-

у І культури, необхідні ловості.

Страхування житrя

клубом.

нещасного випадку Внаслідо1< загинув нещодавно в Гоголеві колгоспник В. І(орнєв . Інспекція

Прочитав цю писульку

держстраху

по ду-

IU

каже,

неправду

або

•1ихо

тов.

сіно ..

збирання, а кіс досі немає. голова колгоспу ім. Жданова. І(расилівка.

члена

промар­

ім

по

1000

карбованців.

Член промартілі ім. Панфіло­ ва в Броварах т. Третяк nочав будувати нову хату. Невистача­ ло грошей, щоб закінчнт:-t будів­ ництво. Держстрах позичив йому 1500 карбованців.

ми товарами найбільш широкого

Т. Хиро,

у

трапилося

платила

го йому anapa'I'Y не знають, яки­

завершити

сину

тілі ім . XIV з'їзду І(П(б):,.' Пін­ чука: Інспекція держстраху ви­

Бойняк та працівники підлегло­

днів планувмо

його

Громадянка Литовченко пошко­ ди.tа ногу. Такого ж характеру

тов. або висловлю­

з двох: Одно Ковбасинський, м'яко

!Іиплатила

тисяч карбованців.

І

гроші були Всім цим людqм виплачені тому, що іх життя бу­ ІJО застраховане. В нашому районі особливо поширене так зване змішане страхування -- ст;>аху­ ванн~ життя і від і!е,цасних ви­

лоніальне ярмо. Цим цілям слу­ жить висадка збройних сил США в Лівані. В такому ж дусі діють

більш як 28 років. народу Повстання іракського і проголошення Іраку республі-

· англійські імперіалісти: за остан-

Весь світ з глибоким обурен- ne панування в країнах Близь-\ кою відкрило перед країною можням дізнався про збройну інтер- кого і Середнього Сходу, забезпе- ливості справді незалежного і венцію США _ на Близькому, чити дальший rрабіж національ- вільного розвитку. Уряд Іраксь-

ній з Іраком: країні - Іорданії. Ці діі створюють серйозну загро­ зу мирові і безпеці на Близькому

Досить

кої республіки на

чолі з Абдель

німи відомостямИ парашутні вій­

nоставити

можна

приклад

У

колективи

трудІІІЦИХ

прокатного

заводу,

JІиварно­

вроа-артілі

ім. Панфілова, колгоспів ес. Тре­ бухів, Богданівка, Гоголів, І(ра­ біль­ пере!Іажна Тут силівка. службовців, робітників, шість колгосnників застраковані . Не менш, проте, можна назва­ окремі ти колективів, де тільки товариші застрахували своє жит· тя. Пояснюється тільки одним організаторською недостатн!>ОЮ і роз'яснювальною роботою. Громадські організаціі, зокре­ місцевкоми

і

райкоми

ма

виправити

мають

сnілок,

проф·

цей

не­

життя Страхування 'долік. партійного і дер· один з видів жавного піклування про добробут трудящих.

С. ПантuіА, старший інспектор інспекції держстраху.

м.

падкІВ.

нагадати, що

Сході. 15 липня кораблі 6 аме- них багатств цих краін.

Багато

рослин.

стало, як культурні рослини пожито і овес, чали вирощувати які до цього вважалися в посі-

іраксередня тривалість ЖИ'J"І'Я не становить ського селянина

на Арабському Сході

до того

не відомих

культурних

часу,

1.500 років до нашої ери, в зв'яз- помідорами, квасолею, перцем і

та

мав:

злиднях.

Воєнна інтервенція імперіалістів

горіх.

Америка, відкрита європейцями поставщи­ стала в 1492 році,

. . . . . . . . . ІІІ І • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · - · · · · · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

вишню,

числі

тому

в

фруктів,

Разом з цими культурами були завезені в нові районІ! і бага-

стях

І(улаженці.

ючись,

Велике число культурних рослин

ва), а також льон і джут, соче- персик, абрикос, а також каштан

Литвиненко,

Д.

завідуючий

с.

тур вирощувались ячмінь, деякі (однозернянка, пшениці види культурна двозернянка, карлика-

колгоспу.

розвитку

с.

Бровари.

---

Со~Цамв ваmих виетувІв добірки листів з В одному сСигнuи від сількорІв і читачів», що вміщена в «Стахановці» від 15 червня, йшлося про те, що в імені семиполківському колгоспі

ська Англії висадилися в сусід- Леніна у їздових першої брига­

Сході і всьому світі.

Гнівно засуджуючи імперіалісЗбройна інтервенція імперіа- Керім Касем:ом заявив, що він риІtанського флоту почали висад., народи вимагають: Руки тів, краївизволення добиватиметься тісно Сході Близьксмr на лістів тернна десанту ку військового

ди вози і збруя для тягла, якими вони користуються під час робо­

тн,

знаходяться

вночі

дома.

Голова колгоспу т. Якнюнас В. повідомив редакцію, що правлін· ня артілі вжило необхідні захо· ди, щоб подібне більше не повто·

торії Лівану, народ якого ВJite ав'язана з подіями в Іраку, де ни від панування імперіаЛІСТІВ. більше двох місяців із ;tбровю в 14 липня в результаті державно- Іракська республіка вийшла з

геть від Лівану та Іраку, від усіх арабських краін!

Сходу ~

імперіалістів на Близькому Сході

держава всього світу палІЮ вітають на5 міль- родження незалежної Іракської

викликає природну стурбованість і нашої країни. «Радянський Со­

діо і телевізори не працюють із­

дяпського уряду, _ не. може лишатись байдужим: до подІя, які

дакцію, що електроосвітлення по­

руках бореться за те, щоб в його ro перевороту бу;ю новалено мо- агресивного Багдадського пакту. Іракську

країні додержувались конститу- нархію і проголошено Арабська Зухвале збройне реепубліку. цшн 1 закони. втручання

США

у

внутрішні Ірак з населеннЯІ-І понад

Арабського

Народи

Ії вже

офіціально

люється в заяві Радянського уря- Тпеччиною, СІрІ.ИськшІ районом визнали Радянський Народна дУ в зв'язку з подіями на Близь- Об'єднаної Арабської Республіки тайська

Союз, КиРеспубліка,

справи Лівану,

є, як підкрес- йонів чоловік межує

з Іраном, республіки.

арабських краін.

Збройне вторгнення іноземних

юз, _

говориться

в заяві Ра­

Республіка

створюють серйозну загрозу в районі, прилеглому до його кор-

Зовсім інакше сприйняли по-

донів, і залишає за собою право

кому Сході, актом воєнної інтер-, і рядом інших 1\раін. l'оловним Об'єднана Арабська венціі не тільки щодо цієї краї- багатством Іраку в нафта. Проте і ряд інших держав.

ни, але й щодо всіх волелюбни'!. . вона належала не іракському на-

Американські родові, а іноземним монополіям, дії в Іраку правлячі кола США вжити потрібних заходів, що іх

рилося.

* * *

В цій же добірці було вміщено листа з

Гоголева про те, що ра­

слабкої

за

Сільська ліпшилось.

напруги. Рада

повідомнла

ре­

телевізори

Радіо

працюють.

Наведено порядок ні.

на стадіо-

1

імперіалісти скинули з себе мас- 1 головним чином

ку і nішли на відкриту агресію 1 і англійським.

американським і Англії. Боячись за свої бари- диктують

Грабувати при- ші від

експлуатації

інтереси

нафтових миру і безпеки».

збереження

Радянський

РІАактор С. ПОГРЕ&ІНСЬНИА.

Яремов Іван Павлович, що жи­ проти миролюбних арабських на- 1 родні багатства Іраку та його багатств Іраку, американські та уряд, підтримуваний всім мироІ н~_род Сполученим Шта:а~ і Анг: англійські капіталісти старають- любним людством, закликає США ве в с. Гоголів, nорушує справу родів. Справжньою

причиною

віро-

лн

допомагали

скинутІ

Іраксью

ся очорнити повстання іраксько-

ломного вторгнення СШ.\ в Лі- 11правителі, які одержували за це го народу ф .

і вживають

Адреса редакції:

припинити збройне

втручання у

про

розлучення

ною,

яка

з

.дружиною

заходів, внутрішні справи арабських кра- Яремовою Валентиною Олексіїв-

нафтових мо-~· велику_ винагороду вщ на тових спрямованих до того, щоб зміцниван в прагнення щ ождо Іракського на- ти свої позиції на Близькому нополій США та інших західних корошв. держав зберегти своє колоніаль- ·роду, то він жив у жахливих. Сході, знову надіти на Ірак ко-

·

·3

НІмеччину проникли внка і мак.

дючих грунтах. І.з зернових куль-

бур'яном,

у

віку

бронзового

період

В

ли тоді тільки на найбільш ро-

привіт

успіхів

бажає

і

села

молоді

підрозділу палкий

передає

був виведений з бур'яну вівсюга .

з Малої

Азії в Європу. Землеробство ве- Аррики через Західну Європу Е

пшениця

цям і молоді села гідно зустріти 40-річчя Ленінського комсомолу. Солдат Петро Стригун пише, що останній лист з села читали ко­ лективно. Від імені комсомоль­ свого

проникли

вах бур'янами. Сталося це, очевидно, так: в одну з суворих зим

Ильича»,

сПуть

і сінозбирання. попиту багате кожне ест. Розпал жнив Посилаю нарочного в Требухів і Від обох «або» поки що мені одержав звідти... той же листок, ясно тільки одне -- найближчих

немає.

Звернувся до голови

О. голови ССТ т. 1\овбасинськнА.

Красилівки. Вимагаю, де хо· відпу· чете, візьміть коен і стіть колгоспу ім .. Ждаttова. 16 липня 1958 р. БоАняк».

сінозбирання.

-

населення.

душу

одно ;і двох

в Требухівському Узнав, що ест, яке обслуговув і наше се­ споживчого

на

Ми ж пильно охоронятимемо ру­ бежі любимої Батьківщини. Гвардії старшина Григорій Ве­ гера розповідає про відмінні на­ слідки в своїй бойовій і nолітич­ ній підготовці, бажає комсомоль-

-- Ваші листи, -- пише у своїй відповіді колишній секретар ком­ сомольської організації колгоспу, Армії, Радянської нині солдат

цього

партія обіцяє бути цікавою ... Текст Д. Кацнельсона. Фото А. Рубіна.

тваринництва

святом.

здоровили їх зі

Петра Гра зацікавила він «боліє» За ко~о

важко сказати, але, на його дум­

Карекмом

Василем

лис­ регулярно «Зоря» госпу тується зі своїми земляками -воїнами Радянської Армії. Вони розповідають їм про успіхи кол ­ госпу,

(справа). Корчагу.

вище,

рилося

виця,

Чехословаччини і Англії.

жантами, майстра­

ми

160 них --

Серед

екскурсантів.

груп

лобувало

стати

готуючись

досвідченими

фабриці

лрядильно-ткацькій

ра

та га з Княжич Василь Карсим із Зазим'я . Служать вчаться

орю культури, про що вже гово-

ор­

Яхромській

на

півроку

За

колгоспників нашо­

тому че становище зайняв овес, яки~

4.500 років

fl_риблизно

екскурсІй на фабрику

160

сини

вони

Шляхи поширення рослин*)

з яким змагаємося

підрозділ ВИЙ прийшли служити

журналів

сторінках

По

Московської області, ЩО

20 пиnнн 1958 року.

НеАіІІн,

ін і негайно вивести свої війська з Лівану.

С. Герман.

живе

там

же.

Справа слухатиметься в народ-

ному суді 2-оі дільниці Броварського району.

------~----------------~-----------N9 138. м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

Броварська районна друкарня Київського обласного управління культури.

Зам.

3060-2500

86 номер 1958 рік  

86 номер 1958 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you