Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І<РАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

РІк ан.~оани.І ХХ

СТЯХЯНОВЕUЬ

Підсумки виконання державного плану розвитку ttapoднoro господарства СРСР в першому півріччі 1957

.м 86 (1~35)

року свідчать

НЕДІЛЯ

могутності Радянської держани

21

Великого Жовтня новими успіхами с о ро ка рі ч чя в боротьбі за здійснення історичних рішень ХХ з'із~ КПРС.

СВЯТО МОЛОДОСТІ, СИЛИ І КРАСИ

19Б7 р.

Ціна

могутнє тру;{ове

і про

nіднесення радянського народу, який готується зустріти

липнп.

Орrав Бровареьиоrо райоввоrо комітету l'о:иувіетвчиої партіІ Украіни та райовноі Ради депутатJв трудщв:х Rвівеькоі об.11аеті

економічної

з р о с т а н н я

дальше

про

.коп.

ПІДСУМНИ ВИНОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ . РОЗВИТНУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

І

НА 1957 РІН ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ бі.чьш

Ц~нтральне •статистичне У'JІрав- машин і уетаткува.ння ління nри Ра)(і Міністрів СРСР 100 наfвtенувань.

ШОІІ'О .півріччя минулого року на 2 мільіі'ООІи сто тиrсяч чоловік.

Середня заробітна. шrа.та ро· Перетв()рЮЮ'ЧИ в життя за.х()ДИ ОЩ'1блі·кувало повідомлення про підсу<Мки вико.нання держаВН()ГО Парті'і і Уряду по крутому ·під- бітивів і ед}"Жіб()вців Ра.дянеь•ко-

1 плану

Р()ЗВИ'І1Ку нар()ДНоrо r~ншо- несенню сL'Іьського господарства, Г() Союзу збі.1ьши.1а1сь порівнян(J

за кмrоспи, радгоспи та машинні»- з перши.м півріччюt 1956 року тракторні станщії в першо111 у 'Пів- на 5 nроцентів. З 1 жовтня 1956

дарства СРСР на 1957 ріJк пе•рmе півріч:чя. У

ніщовідності з

Директи- річчі 19-57 року пр(}вели зншчну

пенсії .

Р(}КУ значно ~бі.1ЬШІ'Ш(}

ва)fи ХХ з'їзду КПРС у першоо)fу р()боту по да.льшому розвитку Тепер державні пенсії одерЖ}'€ півріччі 195 7 року значно зріс сілЬІСькогосподарсЬі!Wго виробниц- більш як 17 'Мільйонів Ч()ЛО'ВЇК .

о6сяг промисЛомг.о вир()бництва. тва. План посіву ярих ІКультур План лepmoro- півріччя по вшпус- ·козгоепами і радгосnами в цілому

ку валомї про:дУЕції щюмик:л!fвості в ціло'Му П(} СРСР виконано

по ОРСР ВИ11Wнано· .на 105 np()центі'В. Посівна площа зерН(}ВИХ

про){ИС..1ової Щ}()дукціі ПО<рівняно :1 першим 'Півріччям минулого р()-

з минулим: роком на 1,5 111ільй()на гектарів, а порівнв:н<JІ з 1953

ку зросло .на 10 :проц~нті'в, у то- роком - .на 23 мільйони гехта~ рів. При цьому ашсівна. площа t\ мільйонів чодовік. З них вихо- 11у чwслі в першому квартаді значають :Вс~оюз.ний день фіз- дять ла ,~~;оро.гу вслик()го lШОрт}' , на 9 :процеятів, У' другому квар- пшениці збілмпилась П()рівняно з ми;нули·м І>О'К(}М на 7,5 мількокультурника. В цей свят~вий стають опортс'Иена.ми-розрядника- талі - на 11 процентів. на гектарів, а порівняно з 1953 вк'()Оі)низасобі'В Виро>бнІЩТВ(} день .на залиті сонцем стадіони '<~И, ма;йстра.ми з.дібні юнмtи і дівр()КОМ- на 21 :мільйон гектарів . 11 на зроед(} «А») (груnа цтва налічується СРСР і сnортивні майданчики в мі~ах ч<Іта. Зара.> в У перnшму півріччі 1957 ропредхевирО'бнІЩтво а в, прощснт: <май-І за~.лужених ТИ'СЯЧ 9 і селах вийдуть ~ільйони фізку- ма.:йже

..,

Сьоrо-дні ра,t~~.Іrеькі .'Іюди ·від-

і

l'!ПО'рrоменів,

ЩО'б

ПРОАемонструвати соою любов і

ВіАJ;аніСТЬ JtомуніІСТИЧНіЙ парті1Ї, Ра.а;янсмrо:му урядові, свою готовність до са.мо'Віда.ноі ·nраці і за-

хш:.ту рі)ЦІоЇ Вітчизни.

тів опоживання

стрів і майстрів спорту.

·

·

спортсмеНІв одно з перших М1'ЩЬ

·

( гру,ла

« В » ) на

радянських 8 процен_тів.

В дружній сім'ї ПО'СІДають спортсмени П н

р

-

адяН1Ськт

ротягом минулого ро230 ресл:rубку вони встаН()ІВИЛИ

.r 'КРа.ІНИ.

П(J B{;lX СОЮЗНИХ респу.tJ.нк.ах план першого півріччя перевІfК() · нано.

У

· •нОСТІ· з вІ·"'nов ,.. · І,.

к}· тривал(} пі~несення тва>ринни-

цтва. в к.раїні.

.

· енняРІШ

Чисе.тьність

громад-ської

ху,ІJ;о-

би ·в колгоопах і pa.;r;ro~.x на

1

року хара<Ктери;зуєтьрося такими ~анпи: ·велИіка

лmпня

хуиак дЩ>жави допо-могу і виrпла­ ти 'ІІО С()ІЦіально·му страхуванню

порівняно робітників і сдужІбовців, пенсії

на 104 nроценти. Виробництво культур :Юільmилась

дьтурників

В ЦЬ()Мf році населення, лк і

в шrпередні роки, одержало за ра ­

1.957

забwпеченню , соціа.1ьному по дwroмory бага'Г(JдітнІІ!И і одино-

ким маІГерям, СТИ@ІЦЇ'Ї -студе•н-

там, безплатну медичну доломо­

гу, бОО'Плат.но і по пільт(}ВИХ ці­ нах путівки Д(} саю~т()ріїв і буд.и­ н&і'В віДІІІ()чи;нк.у, бе3платне нав­

чанн.я і 'ПЇ,ДВИЩЕllіНЯ кваліфікаці.і та інші вип,Іати і підьги. &ьщ'Іl за півріччя насе.аення одержа.l(J

всіх вказаних виплат і пі,Іьг на

СуМу 97,5 Мільярда К.а.рООВаНЦЇВ, або на 20 щюц~нтів більше, ніж у першому півріччі 1956 року . Зростання гр()Імадсшt.ого ви:роіі­ за.бе:течило ко.1rоспів

ництва

39,3 мільйона. В цьюtу рО<Ці Всесоrо:зний день лі:к.ансь:&их і 39 всесоюзних ре- ми лютнев(}r() Плену;иу ЦК КПРС гата ху.,~;оба. да11пшrе підвищення натуральних фізкультурник.а прова,а:итЬІСя на~ кордів, 8 з яких є світовими до- і VИ сесії Верховної Ради СР.СР голів, у тому числі мрови _ 13 і грошових прибутків колго·слни~і:Jшйон, 31 ині св мільйонів, (}ргавдосwна.тення дадІІше про передод'ні VI Всесвітнмrо фести- сятненнж1rи . Далек() :Ja межами 111 мільйонів ків в~ гро'dадського rоопо~~рст­ валю молщі і студентів, .на wко- нашої рес.пу,блік.и від(}мі і·мена нізації )"!Іраміння лромик:ловіс- вівці і козm му юнаки і дівчата. ще раз ,під- п.ро.славлених чеМїПі&нів XVI Олі- тю і будіВ'НИЦТ'ВОМ в ек<щ(}:vічяих голів. ПОІІ'()лів '·я велиwї рота.тої ва tt()лгoc:rriв . Загальна сума грQ­

німуть свій rwюe проти підrотов- млійських іг(}р - Лариеи Лати- аД'Міністра.тивних районах СТВі>- хуюби в колго"пах і p~roooa.x &и віИни, за мир, дружбу і ооів- ніної, Віктора. Чукаріна, Віталія рено 105 Рад нар())ЦІОГО гоеnо- на 1 лИJІня 1957 року П(}рівня­ но з 1 лиrпня 1956 ·ІЮКУ з6ідьши­ робітництво між всі.ма народами Романенка, Ворпса Шахліна, Іва- дарства. на 3 ·хільйони rодів, свиней лось віу передані <Пі]\триемства, світу. В дні фестква.лю на спор- на Дерюгіна, Ігоря РИібаха та 5 мі,1 ьйо-нів 300 ти.сяч, на вкроо.1яють раднаргоС'Пів, дання Леоніда а;щ Одімпі призерів тивних базах Москви щюходидружні

тимуть ІІІ Міжнародні

спортивні ігри мол(}ді. Це будуть 3'Ма.гання найбільші міжнародні у цьо111у році. Майже 5 ТИ'СЯЧ

наіік:ращих ОПОР'ГС.\fенів

3

п'·яти-

Ба.рт~ньєва,

Віктора ЦИІбуде;нко,

обсяту

зага.'Іьного

три чверті

Юрія Тітова , На.а;ії Коняєоої, Єв- промислової Щ}(}ДУІЩії СРСР,

У

(}Ведь і кіз

900

-

на

4

мільйони

тксяч Г()..1Їв . Зроело також

тому чисді 100 ПР()Центів всього виробництва чавуну, металургій'-

пог(}лів'я худоои, Щ(} переб}'l!ає в о·собистііі власності кмгоопни-

народ високо зових турощ автомоошІВ; м:аиже · . 1100 процентів виробництва ста-

у П(}Відомле:нні ЦСУ Г(}Вори:ть-

гена Черешов·с:~>wго, Ігоря Єхчука, Георгія Ж~1іна та інших.

Кохуніетична партія, Радянсь- Н()Г(J уста~~ування, П~Р?ВИХ і ега- ків, робітників і сдужІбовців .

,ІІ;f."СЯТИ краіЇн ВИ!О()рюватимуть ський уряд, Hlllill першість з 24 видів спО'рту. цінують заслуги спортсменш І І

..'

.

кмrітадьних ВКJ!а-

ШОВИХ ВИ,J.а:Ч ІtОЛГ(}СПНИКа.М:

3

'КОJІ­

ГОСП і11 у першому півріччі цього

р()ку nеревищmла більш шt на грошей .'І()ГО

6

видачу

карбованців

мідьярдів

перш()ГІ) півріччя \ІКНУ-

року.

У

зв 'язку

з

ЗІЮста.ннях

гро­

шових прк.бутків робітників·, с,1у ­ жб()ВІЦЇВ і селян вклади нае еле н­

ня в оща,J.ні каеи ·збілІ>шились за піВ'річчя на су.му понад 9 :vі.1ь­ яр,а:ів іі.арбованців . 3начн() зрос­

ся ЩО оосяr . . . до :прцба.ння товарів наеел!'.нням. ' . 98 де.нь у першОtму шврІЧЧl Зі\J рахуУ повіщм.1енні sказується. Щ(} держа'ВНИМ кра.їні не самоці.'Іь, а один з В·аж- За успіхи, досягнуті в справі мшерал~них і!:О :В' цементу.' . нок вІЦілених за. Qбор()т е.l ьнкН зовнішньо-'І'Орrов 79 ._ . .. ВУГІЛЛЯ, І · вид У'ГКУ :ІИВИ.Х засооів комуністи·чн<ОГО ви- розвитку МаJСОВ(}ГО фізкультурно- ПР(}ЦеНТІВ МІ майже 100 .проценті·в ви.а;оfі}'11'КУ пдано~ 1\.ОіШТІВ с:ановив ~ порівняно СРОР збільшИ'Вся .• . ф. Ізк.удьтура 1 апорт в нашш

·

·

.

праЦJвникш фшичног() виховання.

ш

прокату

та

б

чорних

м~алш,

пі){вищення ншфти.; 97 прО<центів вир(}.бницт- дЬЯРJІ;Ів. карб~ванцш (у к.о~ри­ перши:v nівріЧ:ЧЯМ 1956 характернішою особливkтю наш{}- маЙ'С'rерності радяwських спорт- ва. тканин і 81 процент вироб- сних цшах) 1 перевwщив к.а.mта- 18 процентів. льні вкдаде-ння ·перпюто півріч·чя і за успішні ВИіСТ}1ІІИ .на ховання радянської моло,;і. Най- го руху в :країні,

го с.по.рту є маеО"вість, його на- сменів, · · · · 0rаДJони · t падаци фІз-І щжнародних ~маганнях

ро,;юсть.

к.ультури, во~ні станції і ве,;1отреки, лпні тра,wліни і тенісні

карти од,накО'во ,~;остуtІІні кожно-

му радянсМ\ому rромадJІНину. Мільйони труд,.mщих систематично

П

рези-

нпцтва шкіряного взуття.

В першому півріччі П()точноrо дія Верховн(}Ї Ради С{}ю.зу РСР наrороди.1а ордена,ми і медалями року трива•10 здійснення заходів 967 С'Портсменів, трене!}ів, вик- ШJ опеціа'Лізації, К(}:и:плекснrй меда~ачів й інших працівників Фі- ханізації і автоматизшціі виробнИІЦТва., розробці і ВИІ()Т(}Менню зичного вих0ова.ння.

мину,10Г(} року на

12

процентів.

l>(JKY Н:І

Пі,деуви виконання держа'ІІН!f-

3наЧН() зр(}СЛИ каІІІітальні вкда- го плану l)()Звмку на:хюдн~о rосдення у важку прюtИІСло-вість. помрства crop в першому 'Пі'ІІ­ КаІІІітальні вк.ладе;юrя в ~ержавне річчі 19>57 року , Г()Н(}риться. на житлооо бу.а:івни,цтво збільшІІіІІось закінч~ння пові,а:омлення, ев~на. 39 ·процентів, у ІІfІtільне, лі- чать про дальше зростання ем-

Радянсьмї Але радянським людям не но•ваrо вИІСок.опродуктивного· ус- карняне бу,J.івнкцтво і бу.J;івницт- номіЧН()Ї М(}Гутності в,а:ООR.оналюют:~>ся з різних вщів труд(}Вt) :могугнв про і держави 20 на зах.ла,J.ів · дитячих во перев:п:рова,J.женню таткува.ння, дона. за.сІІІ(}К;()ЮВ·атИ'ся в.'Іа.СТИ'ІЮ спорту в фі.3к.удьтурних колекти-

вах, -СіпортивнИ'Х ·секціях і ко ман- СЯГ!ІУ'J'ОіМУ. Наші

дах, Юtі

Чисельність рооітникі.в і елуж- Я'КИЙ готується зустріти со]Юка­

заводах, фі~культурні о·рганізаціІі зоосеред- нізації застарілого устаткування,

·створені на

фаlіриках, шахтах, в учбових за- жують зараз всі сили на вирі- по дaлlli!Iiit механізаці.ї трудомkт- б(}вців У народн():vу ГОСІІ(},J.арстві 17 nИХ З"В.,.аНЬ П"'"Та "'ННl. ва""'" ш·" В б' "' "' · , "" __,,..., К..13ДаХ, к.олго,спа.х, маши.нно-трамашино- СРСР на кінець п~рШ(}Г(} півріччя ких і важ·ких ро< ІТ. влених nер~д ними партією , _ · · 'й ЛР()МИ·СЛОВОСТІ· ПОЧато ее- 1957 року зб'ІЛЬШU&СЬ Пі»РlВНЯб У.І;ІВНІ кrо·рних ста.нціях. ІІJ}ОТ.ЯГО.М 2-3 років ВДВОО збі-

річчя Велик.ото Жі»втня нови·хи В 6()ІVІ1'Ьбі За 3 7 ЇЙ•СНеН'і"СПіха.:МИ • ня ісТ·()ричних рішень ХХ з'Ї'3ду }'V

.......

З а 3а

самовідданість,

ності з багаТЬ()Х видів спорту .

відвагу

nроявделу

мї МТС :Калін1нградськ.()Ї (}олас­

50

rоопо- но в рі<зні ст.роки . близио 50 ти- rne за раху.но,к цього сільrоспар-

!І:арства У:К,раїни на·мітили широ­ 'ВИіК.ори~тати

(ТАРС).

тисяч гектарів картоплі для випасу евивеА

Трудівники сільськ.ого І\;}

"'

m. nii!PC.

За. останні роки ряди Фізкуль- льшити; кіль'Кkть фізкультурна- рійне виробнпцтво нових типів но '3 чисельністю на кінець пер••••••••• - --.--- - турнЮtів і с.портсмені'В нашої ків, підвищити рівень маіі<стерRраїни з6ільшилwсь більш, ніж на

наро,а:у ,

пі;а:nесення радянсьмго

спортсмени і Д()ООЇ технол(}гіі, заміні та модеr;- процентів.

·картоплю

~ля

nід час пожежі в маістерні МТС, ті тов. Кунцевича ИОоСифа. Мико­ віАrо~івлі свиней шляхом згодо­ Прези,J.ія Верхо.вної Р~и СРСР лайови·ча медадлю « 3а ві,J.ваrу». вування И на. wрм. Для цьо:rо на (ТАРС). приферм•ськи·х ~ілянках поса.Аженагородила тр&к.rор~та Ніханеь-

сяч гектарів :&а.ртоплі. В колтоо- тілі ~~~ржать бдизько чверті хі­ бу"е. ЛЬЙ(}На центнері'В дешево1ї сви·ни­ С'ВИНЯМ: пах ресщііліки страменс;

4

на

к.о.рню

приблВ3Но І ни.

:и:ільЙ{).ІfИ центнерів буJІь6. Ів-

(ТАРС).


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

Недіпя,

пипня

21

рону.

1957

ЩОБ ВЕСТИ ЗА СОБОЮ ЛЮДЕЙ, КОМУНІСТ ПОВИНЕН ІТИ ПОПЕРЕДУ Хід партійних зборів 'Показав, У всіх комуністів, що буди на. ма·ли т. Гайдак до <кандидатів виникло партії, вона працювала сви,нар­ що т. Га.й){ак, хоч і знає Оrатут па'.Р'Гійни::х зборах, .не ПОІІ'рООи у тому, щоб Фео.J;ОСія Ан­ к.ою і в-і)(значалася ,серед інших ЕПРС, а.ле за час перооува.ння в як розпавіда свою працівників фе.рми коноспу сво­ кандидатах не за.своіла ще дрШ:вна. Гайдак .на.полег;rиво слід пере»Jачені Статутам <Убов'яз­ біографію. Не тільки ми, які рі<к єю активністю ·взятого к.и 'ІWму·н1ста. Щоб вости за со­ ТО'Иу 'ПРИЙНЯЛИ ЇЇ ДО Ка<нди.датів бо·ролася за: вИІконання бою люлей, говорили вистУ'паючі, 11а:ртії, але В'се село добре знає зоtІОв'яІЗання. Всі оподівалиея під час виб()рі:в до <стане наша. Фоодосія Андріївна ком:уніт' повине'Н іти попереду, т. Гайдак иїеце11их Рад оДН()стаЮю її обра­ кандидатом ,партії, вона. буде не словооt: і осабиетим прикладом по­ ли де-путатом районної Ради де­ тільки сама добре працювати але ка-зувати, я& треба. боротися за путатів трудящих.

:Але недивллчІІісь на. це, обгово­ рення заяви т. Гайдак щю при­ йом до членів партії за.тяrнулоеа.

Різні були вНІсдовлені ){умки, .про­ зіИ:шлися на О4НО.ІІ:у те веі Трооа ТИМЧ<tСОВ<! УТ!)И'МаТИСЬ. Чим це викликано? Чому ті ж КО<Муністи, що раніше ·Одностай­ но ГОЛО~ували За 1ІРИЙОМ 'ИОЛО.ЦQЇ

і всіх інших св·инарок залучить

подолання

дІ> актпІВної участі у еоціалістич­

нання за'ВДань партії.

ному змаганні.

·Стан с.прав в нашю1у колгос­ пі такиfі, що .саме на сооїй по­ евІШаркою передній pOO()'fi -

Стадоея, проте, не та.к., як дУ­ фермі мали. На.ве~сні, ІКоди на створилося

дуже

стано­

·скрутне

вище, Гайдак почала говорити, що робОІІ'а ~винарки їй не під­ щцить: «iltpa.щe пі,JІ;у на. іншу, лег.ку робо-ту».

більш

Вона все

КОЛГОС'ПНИЦі ){О к.андцатів 11артії, більше nочала на.поля·гати на то­ прийняли зараз рішення 'ПР(}дов­ ·му, щоб И виеу·НJІJІИ за.ві,~tуючою знаю, з Не дитячими .ІFслами. житк її кандидатtький стаж? але щщвління Про це і хочу ро3JІМІі<сти білІ>ш яких і!ііркувань,

,J;окладно. У то·й: час, коли прий-

ІWЛТО<ШУ .пішлІ> їй нсюуетріч .

труднощів,

вwко­

за

Запоріжжя. На ..~а воді «Запор і жсталь» провадяться великі робо·

т. Га.йд·ак може найбі.тьm~ корис­ ті принести кмгоспу в ЙQГО бо­

ти по ~еко~струкщ t основних цех І в. У мартенівсhкому цеху будуть введеНІ в дІЮ дВІ потужні печі. В прокатних цехах установлюють­ ся нові стани та агрегати , що дасть можливість зб і льшити ви.ро6 ·

ротьбі за вИ'ltонання :взятого зо­ бов'лзання ІJІо вщюбющтву про­ дукті11 тваринництва. Слід ду­

ннцтво

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Н . Сидорука.

Про-ведені бригаАні :Юори колобговорено

ящ.их

ГОІСПНИ&ів,

на

ПОІСтано·ву

червнеоого

Пленуму

ЦК КПРС про антmпартійну гру­ пу Мал~нкова, Кагановича, М(}JІО·­

ріnкИ

врожай

ШВИДІОО

і без

втрзт.

У ці дні а.гітмори проводять бесі;щ з колгоопни:ка.ии на жни­ вах про скіl!Сува.ння обов'язкових

!Wмітету і ЗQбов'ЯІЗалис.я ще кра­

сільсьrогоспоцрських госпмарства­ і робітникі·в ми КОЛГО'С.ПНИJКіВ, сдутбовців. П. Калита, М. Хиль­

ще працювати, щоб зі:брати до-

к.о та О. Цьомка. вже організува-

односта.йно

КоЛгосnники

това.

СХВалІМИ

ріШеННЯ

ЦентраЛІ>НОГО

постмюк

державі

продуктів

і

Люди

радіють,

комб~йн

-

.юкі 6ули у ті ча<си, коли він сам

ча<сті.mе, ніж у м:инул()м:у рощі, за Тут, прямують до комори. колrоепу правління ріmешням

1Відстоюючи

ім:. Жданова., зерно слід т-ого ж

Три рази на тиждень випуекаємо І ко-ї вдао.щ . Піврічний шан по ви­

с:і.нгазе:rу,_ в я;к.ій вИІСвітлюєтІ>Ся

пуску ва.шво1 щюдрщії в rума р­

Хlд с~>цшюстичного :щагання на

ном~· вира,зі нимнали (в процен­

збиріlІнні х;rіба, заготівлі ·кормів . М. Федоровський.

порядки»,

Не по

душі

прийшлося

це

з

ШМЯ .

1!',lWоІІИ

:ІWЛГООПУ

'l'Oi10B&

можу працювати,

Артіль ім.

ко.1rоспни:ка

К()Лrоспне лобро,

соціа.тістич-

-

яку ·с~тід пильно

wиі•рникові І. В. Лку,бо1ІІСЬ<КDМу. Т. Н. Хавр:о зажщав від нього оберігати від втрат, псування ким обуренням заявив: «Так не

-

« Великое »

Районна друкарня ім.

Артіль

14

-

Ливар;ю-прокатний

в~лика ро1}ота

прово­

На

завод

ка,рбова.нщів

тисяч

540

:по надn.1а;нової Щ)І>ДУІЩіі за nів-

110,6

Премкомбінат райспожи·вспілки рі'Ч"t.Я ВИІІfУСТИВ будіведьний КО·М· бінат, на.

108,8

_

Деревообробний комбінат

-

Артіль ім . Панфілова Завод

-

тиtС.ЯЧ

- дерево­ 322 тисячі

лива.рно-прооtа.тниіі: завол.

107,8

-

ім. Сталінської Консти·

Артіль туції

600

обробний ко•ибінат, на

106 102,З

сільгоспзапчастин

Вкрай погано працює то~ підпрИІЄмстоо і'м . Крупської, silte ОЧО.'ІЮЄ г. Король. Основна ІІІРИ­ чина

100,1

пдинні сть робочої сили ,

-

низький· рів ень організації пращі, простої механізмів. Сотні тm:яч

Артіль « Радянська Україна »

100,5

пів.річчі Заліський цегельний м-

поча.пу року тут не·має. Жнива ТІJІьки ('держа.'Іи «Стаханоdець» • тут з організацією праці не все

зараз, а правління ОСТ не оргr.- в яко!іу юrіщ~н3 бра с~рга гаразд. Нерідко з-за технічних т. Швачка П. П. , щ·rайно бу"та причин :по декілька днів не форнізову€ торгі•влю в поді.

Вmо.кком 3азим·с.І:ІІVОЇ сільради пр(Івсдена перооцімка, і Кукшин иують цеглу-сирець. Не на в-сіх піДіПриєм,ствах нав·ирішив обrоворпти стан ко.опе- звітував леред бухгалтерією по дають .належну увагу ВИJ'()ТОВративнj)ї rоргів.лі в се.1і, аде ні- старих продажних цін:tл». як не иіг до11раситись, щоб на

ДоІЩ'СТЮІО, що Кукшин не ви-, ленню продуІщії в аеорти:м:енті.

вжили штовхує і боокультур'є, з JПtИ!l це :за.сідання приїхав голова сет нен у Т~:ІІУ ' що прода_вав ко нее~- Та'К, Літкінська промартіль ({'Рави no завищених ЦІнах. TQ.Дl, дянсь·ка У:краана» і Броварська т. Мюtал С. Овочі тmrep чшсrо тут З}1СТрічаєшся.

оони

ганізації торгmлі

конкретні заходи. '!Ю:Ж.На. купити не тільки в 1rомісійнDМУ'

ста.ди до· ладу ново3будовані

штук цегли не•дода:в у першому Й'оrо з с. Опанасів т. Кукшина А . Лк вщ (директор т. Кочубей) , бо й

тати крем д.ля взуття,

ТОВАРИШІ КООПЕР АТНВНІ ПРАЦІВНИКИ ВІ)(ВІдувачах - ПО'Стійним Вров~рська. :міt:ькра~а і правдіпня ВроварсІІК{)ГО ·опоживчоrо б).Юварсь!ІООrо р~старану, - роо'l'ОВЗІРІrеТВа повід()ИИJІИ ре,~;акцію, повілає ро.бітни& т. Силен!W 1., що у ві~повідь на. ряд критпч- - в·же обридло обмежене ·Меню нкх вистуІІJЇв ·про недоліки в ор- страв, які тут виrот-ов.ляють. Від-

тут

ва.

112,7

_

продУ'К'Ції ,стан()ВИВ

валово·ї

дзеркал.

ІІЗ

-

Найкращих @Казників, як ба­

диться по механізації вироtбницт­

КП( б) У

з'їзду

60 109

цехи по виготовлекню черепищі,

124 114

-

берез,ня

8

-

-

чимо, ,ц:()бив-ся колектив райІІІJ.ЮМ­ ко.wбінату. Якщо торік вищ'Сr.

-

1111 • • • . •• • . • • •• • 1 •• • • • • •• 1 • • • , ••• • •• • •• • • • • • • • •• • • • . •• • • • • • • • • •• • • • • • • • 1 •• • • • • • • • • • • • . 1 • •• • •• 1111111 ••• 111 • •• ••• • ••• • • • • • • •••

КРАЩЕ ОРГАНІЗУЙТЕ ТОРГІВЛЮ,

По району

тимент то·варів широкого вжитку

126

-

с. Красилівка.

-

127,6

-

А. Сиnенко.

ИQму, ба·чте, біл11ПІ подобаються прийняти зерно, він не з аtбия- розкрадачів. ті, з лозволу сказати, лорцщки,

кої

75

Круnсь·

Мі.:1Ь'll()НИ 335 ТИ<СЯЧ, ТО ЦЬОМ 6 ·мільйонів 150 тисяч року карбованців. РQзmирюється <ІІОО·р­

ІЗІ ,6

-

шу,к.а:йте собі

ря,~;оооrо

-

-

3

«Промлозодерев»

Торфопідприємство

іншQго .кDмірни.ка». 3акінчи.тося тим, що у розпа­ Jii жнИІВ ·11рийшлося скликати по­

на власність,

Райпромкомбінат

Будкомбі•нат

~ня старанно· ш~ревіятк і РD3ПО- Лкуі)овсІ>кий ві){мовИІвся у четвер т. Лобка М., ЯІКИЙ г;r!ЮО'ко уеві­ ділwги, яке ві,JІ;правИ'І'и державі, приіняти зерно, яке доставляли до·млює, що хлі,б, як і все інше а. як.е залш:пи.ти в ·кооюрі.

rax): Артіль

с. Богда.ніака.

на.чен{)

1

1

Колгосп ім. Андрєєва,

комірника., а на його місце приз-

<tсвої

Бі.1ьшіеть кtмективів вИІшнаJrа зобов·я:х~ння

успішно

ім.

Торфопідприємство

ин виет)'!ІІила аrіткультбрига.да. 1 взяті на че-сть 40-річчя Рцянс ь~

.правління. якої охО·.J.ЮНИ, а nісля, .скілнки за.черго:ве засЦа;ння КОО!У вигідно було, сшrеували flокубовськ.оrо зві;rьнено з ПОІС<lди «на. усушку».

IIU ПіД'ІfРИЄ:І!СТВаХ за І~ше району

щюмартідях

півріччя.

ди ·по де.кішжа. бесід, годос.них ЧИТО·К газет. Перед колгоопника-

ХЛІБ ПОВИНЕН БУТИ В НАДІЙНИХ РУКАХ ·потужність. був голQвою ІWлгоспу. А «порядпращює на. повну Машина. за <МЗ.ШИJІОЮ, нав.а.нта- ки» ті та'Кі: леважене зерн() деньже.ні дооротним зерном, на.багато два .тежа:ло іlІро,сто .неба. без будь-

-

92,3 Молокозавод Залі.ський цегельний завод

Підведені підсумки rщіа.1 істич­ ного J<МаГа.Н.НЯ

ЖНИВАХ

НА

-с:r----

Всенародному святу-гідну зустріч

Сталі.на,

с. Калита .

------------- ------------- -----

АГІТАТОРИ

цеху.

------'С1

член КПРС . ім.

листа.

тонколистового

для

мати, що вона це зрозуміє. П. Швачко, Колгосп

стального

На фото: складання редуктора обти~кної кліті стана «Кварто »

магазині,

а. і в двох

спеціальних ларках; Qргані:юва-

П

ро це ж не тільки на11исади,

але і карикатуру до;tали до сво-

С

М Or

А

звіт·vє дозво.тено спитати: ? ч

ка·.",.е в1· н, ""'

«Ха:>'·, :n

перад вам •r завторг т. Швидак П., цьому винен.

v ЯІКИ'Й жи·ве У 3ази.и'Ї», а .зетан- того, я~> дист т. '

«X'fo ж У ім. Панфілова по ВИГ()ТОВде.нню і

·

· ому тІ.тьки шс.тя ремонту взуття не виконали евоє rn вачка

б

·

ув юп- завдання.

Опра·ва ч~сті працівликів про­ на. дво:rиінна ро(іота в· цеху иіне- ~~::с~~. :~і ::~ує~о у 0 ~~~го~~ ній заявляє: «Л не голова, і за щ~нmй в газеті, с·похв~тилися, що ра.льни;х во,11;, T()ll)riвUIЯ безаиого- ніmнмху номері «Стаха.новцю>. всю ро·боту ССТ не відповідаю » . с~І~ з.роuити пе.реоц1.нку това- мисл·ових піДJІІриємств-ще тирше розгорнути соціалістичне зха[ рш. ». . льними натоями і морозивом на Не кращі відгУ'&и налходять і гання :xt гідну зу-стріч в-сенароднасторожимають факти TaJ>i ке~нають ;це про щой ПевНІ, . а•ськ"го u гро· ити н ста.діоні, молооwм:--,в двох ІІІуІІІІtтах П"" ··mшl· пу. міста. ПрИІИНЯ'l'(} рішення -

.vv

п.·

D

"'

.. "

від- харчування в Броварах.

v

крити rонщіальни:й •магазин, в

ра спожив с шл,к.и,

ршник.и

нічого .не ро.б.тять для ТQГО,

але

.

·

.

ти працшникІв :контро.тьно-рею- ного ·свята- 40 річниці ВелИіltо-

щоо зійного апарату раfіспоживс,під- го Жовтня.

·А ось лист з 3азим'я, яке І>б- навчити, а якщо треба, ro і при- ки. Аде поки що цього не видюtоІМу буд·е великИй вибір мол(}Ч:иуоеити пра:міння Пухівсь1і.Qrо н-о. Ві;rьше ініціати.ви ·повинні Пухів~ьке СОТ. служуе них виробів. ССТ налаГОДИТИ КУЛЬТурне облу- ВИЯВИ!І'И і ревізійні КОМісії на . - м и об урrоп, - пи·ше група жування трудящих. Але О'бмежитись цими за.хщами міС'ЦЯХ. нія:к не :мООtНа. Ще і за.ра.з робіт- twлrоспншtів і учитедів, - рор ТJ' ,. останній час було ряд синп, е.пуж:бовець, члени їх сіи~й боо.'Ою нашої оооживчої $00Пера, ..: вВІl'рача.ють щожия ·ПО

ни в чергах

]I,J!.Sl

2-3

го~-

ції.

-

п

д~НЯ нем:а:є такого, щw

тоrо, щоо .КУ!ІІИ- через наше село не проіж,~;жали

тк ХJІіб, иолQКО та. інші 'IIP'(}~yqt-

деосятІtи а.вто-ма.mин з па~еажира-

ти. Ще і за.ра.з, у ooeity, не 311а.й- ми, а б уфета. немає. м агази.н за·

ти у Врова.ра.х сиянttу rа.зова.ної хлахлений всі.п:JШ(}ю та.рою, поруч

в~и а.6о WІяmку ·ситра.. Нещо- з ми.JІом: ле.жИ'І'ь хліб і тут же -

бочка. з О'Селедцm~и. На. 'ПРИ.l!а.в-

ІІ:З:ВВ~ ие знайти було в магази- ку -

гналів

11равид

про порушення

раJ;янськоі торгівлі. Ось одна харак.терна ві~ові~ь.

що її ОІдер-

жала. редакція від праміння Сем:иполківського сет.

«Ф~&rи

продажу

оомуністпчна партія і б

адян-

ськии уряд ро дять все для тоrо , б б У КQЖНОМУ мkті і -селі ув к· 1льповник до-статок т<Jварl'В. б. · D

що

D

юсть товарів чим далі, тим Ільше зростає в торгове.тrьних

консе<рвів кдадах району. Ваш

за-

ообов'язОUt,

«Треоска в м~сле» після вказівки товариші иuю~ративні праці1ІНИ·

при.паддя для ~иття ста- про пероо:цінк.у тfІварі'В пілтвер- ки,--rа& організувати торгімю,

нах вв.ІUілІ1ПІ хо.{'Ових сортів ци- канів, а.ле їх ~ебіJІьшО'rо

гароіІі.

«ки- ~иJІись. СталОСJІ

ють» у JJi.lpi. J(a.pxa. бу.&е-rе пи- завіо~уючоrо

це не

иагазив(}М

110 ;N!

вині щоб трудящі були задоволені ва-

3 шою ~OHHQ .

Н. Приходько.

Нова продукція На

верстатах

«АТ - 275:.

розnо ·

чали масовий вип уск жаккардоню

виробtв порів.няно

ковдр і скатерок. з~ короткий строк нови t

виробничий

nроцес

зразково

ос

ГалинІ Кремець, воїли Уляна Хан, Катерина Широніна, Михай· ло Р.інкер .

В. Штотлан,

заступ.ник голови правління «Сталінська артіл і Конституція » .

с. Гоголів.


Неділя,

21

липня

·-1

3

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

року.

1957

Виробництво торфо-zноfІових коJtnостів

- -

Хліб-державі Іі 3 перших _днів

врожаю

Qргаюз;"Ва.ш

ПОПЕРЕДУ -ОВОЧЕВОДИ

збирання

11

очистку

1

ПІ{)ле

городньої

бригади,

яку

28 -

процентів Т()рфу,

гною та

і сушіння на~олоченого хдіба іІ

очодює ·секретар ІПартійної (}ргані-

для здачі державі. На приіі:-~і, ! 500 центнерів зерна наВ{)Тn І

зації Iюдroc:rry й:. Пидьтяй, ме-

Спочатку буди несве.тикі бурти,

жує із луками, бод()тами. Тут не-

а тепер о~сь вже пона:д мі·сяць як

виче;рпні ІІІОклади торфу. Брига-

уклада€М:() по

да

Д{)

кожно·му. Обов· яз~к·ово· дщаємо ;с·е­

тонн торфо-тн()-

чу, яка дуже збата·чує ком.пости.

мальні пункти врОіжаю.

від;прави.ш І

М. Шевель,

1.'

агроном.

Колгосп ім. Андрєєва, с.

І

кінця року

м:ідорів

***

гоголівський колгосп

ім. Молот{)ва. Він до·ставив на. приймальний пункт у Брова­ ри 150 центнерів жита. Що­ дня здає

зерно

артіль

«Чер~она.

У країна»

цмго ж се.тrа. По

100-110

нооого врОіЖаJО

хліба.

'ВідпРавили

Се!МИП()·JШ\ЇВСЬКИЙ КОдГОСІJІ імені Леніна та «3оря».

кудшжеНІСький

їдуть

підвщи,

Серед комбайнерів Бобрицької ;\·\ТС, що працюють самохідними комбайнами на підбиранні хлібів з валків, одне з передових місць займає Петро Тимошенко. Він в колгоспі і'ІІ. Кірова зібрав 85 гек­

інспектор ЦСУ ПО заГІ?ТіВЛЯХ.

Високі намолоти Вuючи:вшись

у ·соціалістичне

зма.га,ння на. ч~сть 40 рОтКовин Великотго j!Wвтня, наша бригада, щот отбслужує 1юлгосп ім. Ждано­

ва, с. ltра.сидівха, зо•бов'язалася в стислі СТІЮКИ, без втрат зібра­ ти 540 ге1tтарів зepнfJJбoб{)BlfX, у тому ЧИіслі 290 гектарів озитмих за. 10 робочих днів. РозАільно зібрали жито на 90 Тепер

перейшли

м:.rба.йнування.

На знімку: комбайнер П. Тимошенко та випускник Заварицької середньої школи В. Микитась збирають хліб в колгоспі ім. Кірова.

______ ..,. 3авдяки

пару. Рt•шту озюІини посівмо на

меха.нізаторів і колго®ників ар-

п.шщах, дr :з·беремо корм(ІВі куль-

тідь за.хінчида збирати жиr<J на

тури,

злаrодж{' нш

гектарах.

4.

Броварська МТС.

такfJж На

здавати

хл16

бо•брицький

ск.1ад

ві,ч;правилm П()НаД

хліб,

липня

30

Щ()

повинен

колгосп здати державі П() обов'яз-

ВІЮЖШЙ

ВЖе зара.з ГОТУЄТМ()СЬ

.прО•СТИМИ

м:<rШИІІШІИ і вручну. Дооре пра-

П()·Винні сіяти

цюють на в'язанні жита. ко~1rос-

та і

Се"еНЮ"' ..

.м:. КО<СТЮК та.

1

r.

щодня нав' язують

нfJртмі

5.

колгоспник с. Русанів.

артілі

r

Д()сrавля-

д•оrнати

вої р\Jб\Jти до кінця року. Н. Соловей,

рія Стригун, Ма.рія Шевченко та

голова колгоспу

В кожній

за.йняті

ВИК()І-()ВСС

На

250

320

ДО•

Ми

гекта.рів пшениці. Виз-

де

зібрали

поки що зай­

трактори. Через декілька

2

ще

тракТ()·РИ.

зма.гаються

за те,

Щ()б в ранні строки сдідо·м за з·биранням 'П()щредника підго­ тувати грунт переконадися

під на

озимину. в.JаСН()МУ

Як д,ос­

віді, від цьог() бува.є на·йкращий е:фек.т.

Для сівби є понад нерів

жита.

Пом

300

цент­

очищаємо.

«Зоря».

с. Кулажооці.

70

ПОРУШЕННЯ ГРАФІКА Кмгом ім. Сталіна. має ви.ро-

В о·станній час зовсЬr припи-

бити 19 тисяч тонн т·орф{)·-rнойо- НІL'ІИ робОіТу. Люди, які визначеВИХ К{)МіШJіСТіВ, але ПfJКИ Щ() УіК­

.Щ:(еНО у бурти 2000. Можна бу­ .тu б виrОТ()ВИТИ значно більше, бо екскаватором Д()буто б.тизнко деся·rи тисяч Т()Н.Н торфу. € ІІ'д\JС­

ні на.

ви·rотомення

ІКО·мпостів,

працюють на інших робоІГах.

С. Жун, машиніст екскаватора.

с.

тадь і мінеральних Д()брwв.

Калита.

--------

250-300

центнерів ЛЮПИНОВОЇ маси rектара

з

-

СИдО\: та 'ІvОІНІ Х}"Д()­

днів @ста.вимо

ЦЬІ(}ГО.

гс.ктарів жи-

пари,

бі. На цій роботі

2

КОМ'П(}СТУ є

TfJHHi

ЛюПИН@ИЙ силос щий В

бід:ІWВИН

ЦЬ()МУ

ному

найкра-

•СО.КО'ВИТИЙ

переІVоналися

Д()·С'Віді.

Т(фЇ'К

на

на

мас­

чі ообики. 3араз Й()•Г() си.досуемо. На QДНЇЙ 3 дідяио.к збир·ає·мо си­

за:готувади

Й()ГО Д() 2000 ТОНН. 3ра3у Зf{}Д(}­ вуваЛИ коровам силос з різн\J­

який

водить

байн не проеТ()ював, ддя Д(}став­

1,5-2

кідо.грами :~юшжа більше. Урахувавши винятк()ве значен­

ня люпинового ·си.л:осу в підви­ щенні ПР(}дуктивно;сті худ(}би, ви­ нині,

ммбайн()м,

блиску­

мжна. K()JIOB·a

-

щодня по·чала давати на

рішили

лосним

за·в'яза.п:ися

тільки люпино­

-

вий. Резудьтат

стеблах

Олек,сій ГрінчеІГко. Сид{)еної ма­ си багато: мжен ге·ктар дає по 250--300 цен'І\нерів, і, Щ()б ком­

тра.в'я та інших :корм·(}ВИХ кудь­

тур, а пізніше

лину. Він вже майже відцвів, і

ІООрМ:.

крім

к)'іКурудзяно­

ки ма·си 3 поля до траншей ви­

,;іли.ли пи

з

а.вrомашнни,

2

трактора.ми

«ХТ3-7» та

18

приче­

2

«Бмару·сь»

і

підвід.

Працює т&ІVож сидос()різка. Лю·пин ддя подрібнення К()ІСЯТЬ

. 1. попередники. Пшенwцю мати.мемо З ІШСіНН()Ї rо заготовити Й·(}ГО наtба:гаті! бі­ 10 кuдгоспників, підвозять 7 пі.J;­ ль~е - 5000 тонн, Щ() стаН9- від. 3араз за.кладаємо. сил(}с в о·б­ Писана. Вони 120 гектарів озимини розмісТИМ() дідянки. ВИ'І'ЮІе ПО 10 ТОНН На К()ЖНУ 1\0- .1:ицьавані траншеї, а ко.ти всі М. Какун, по 7 хіІп при по ооо·роту пдаета конюшини, де ЗаІП()ВНИМ(}, будеМО СИЛ()СуВа­ застуnни.к голови колгосnу ро.ву. М. Tonixa, зараз зби;}}<ІіЄ'М:О урОіЖа'Й, 50 П() ім. Леніна. ім. Сталіна. На зе.те.ний •КІонвейєр і си.тос ТИ наземним спооооом:. с. Плоске. маем:{) 390 rе>хтарів мрмового лючистО'Му і 80 П() зайнятому О. Холо11,

... ,

"'"'пІ"ха 1 '' ,

орюю

Механізатори

к.о·вих по·став:.ках. Не.зіlібаром сів·ба. ()Зи:мини.

·

·піднату­

дання. Не пр·ипиним() цієї вашли­

дня

що'б

ють гні'й та мінеральні Д()брива. Бурт·и У'КJЩJ;ають данко.ві Ма-

о·зимина.

Г. Волоха і колгосmrики Г. Ма­ люга, П. Лист()па.д та С. Топіха. Вони зОІООв'.wзали·ся до·

КQ:Мбайна:ми,

родить

нято

У третій та. четвертій брагадах нашого rwлrooпy збирають

пни:цl. о

треба д;обре

Т()рф,

другом·

жИІТись,

і

брига;~..

городню, бо кожна з рільничих брига): має лише .по 25 проІЦентів- Т()рфо-г.но­ Й()ВИХ К{)МПості·в ;І;() ІІ:.1ану. ;Всього по колrо•с:пу лежить у буртах 2900 Т(}НН, Ще; Сlt.'Іадає майже подо·вину плановото з.ав­

пш.шщу. Це найкращі в наших По

центнерів жита. Днбре пра­ цюють тут Ш()фери К. Топіха. та

вивезти весь

УспІх в'язальниць

по кар-

Готун~ю· грунт під озимину

120

бригадир тракторної

та

ре

Щ() зібра.ли вручну, і сп­

«3аготзерна.»

М. Кирій,

зерн(),

мину,

державі.

бригади .N'~

мсим() пше­

на

у~rовах птrсредниr\и, на нких до·б-

Іt()СИТЬ ПШе1НИЦЮ і На'ММаЧуЄ ПО

ноrо гектара.

Tt:mep

ГОJЮХ

ницю. Одночасно скиртуємо ози­

Почали

центнерів зерна. з .кож-

Полотняка.

~-------

Jюму з-під комбайнів.

До,бре

В.

ро,боті

370

на

Фото

Піклування про майбутній урожай

працює К()Мбайнер П. Лотбтко. Він

23-25

Проте їм

рівняються

рільничих

лоді кtмrоопники Мик()ла ІЮрона, &додимир Лс;гвиненко, І·ва:н Рихоль та їх друзі. Вони за.к.ріплені за данками JIO добуванню торфу Та ВИ:ГОТ()ВЛеННЮ JW:If@CTЇB. Один день вс;ни возять до буртів

тарів озимини.

nряме

rwлго·спни:ки

К()Лrоспниця Катерина Сизоненко.

З. Дятел,

гектарах.

на:ванта-

же.ні торфом. мні по.га.няють мо-

Т()Н.Н в

150-170

На ОВ()Чеводів

1050.

(}г ш.шхюІ ми.\ю планта.r{~Й по-

Посилює темпи зда.'Іі хліба.

центнерів

900

ви·гоrrовити

Й()•ВИХ кюІпостів, а має вже

·

Богдані•вка.

~ерж.аві

зобов· язала:ся

протценти 'Мінеральних добрив.

2

начили

площІ

агроном.

МОЛОКО СТАЛО МАЙЖЕ ВДВОЄ ЖИРНІШИМ .

.

(Результати експериментtв академtка т. Д. Лисенн.а) І

вмістом жиру в молоці (в п'ять­ шість процентів). Які ж результати?

материнського

-

стада

рідкомолочного

26-28

одиниць.

Щождо третьої групи корів чистопородних джерсейських (їх на фермі лише п'ять), то во­ ни через малу живу вагу і непри­ стосованість до нашого КJІімату не можуть конкурувати ні з

Як і передбачали біологи, вихо- -

Працюючи над вузловими проблемами біології, академік Т. Д. Лисенко разом з своїми спів-

цівиикм бази організували добрий догляд і ситу годівлю і за один лише рік подвоїли удої, підви-

дячи з своїх теоретичних заснов­ ків, отелення корів, схрещених з джерсейцем, стали легкими. ее­

робітниками успішно провів доелід створення стада жирномолочних корів. Ця робота має ве-

щивши їх до чотирьох тисяч кілограмів, а потім і до шести з лишком тисяч.

30

редня вага теляти знизилась до кілограмів. т\ле це все ж майже на 50 процентів перевн­

першим,

ні

з другим стадом.

Продуктивність

корів

лике народногосподарське значен-

Шість з лишком тисяч кілогра-

щує живу вагу телят при чисто­

першому отелі, як

ня і дає можливість зробити ряд широких теоретичних узагальнень... Горки Ленінські. Тут перебуває експериментальна база Інституту генетики Академії наук СРСР, керівником якого є Т. Д. Лисенко.

мів на фуражну корову, чого бажати кращого? Проте біологів такі результати не задовольнили. По-перше, було рідке молоко. Пого жирність коливалась від 3,3 до 3,5 процента. Це, звичайно, не гірше, ніж у багатьох кол-

породному розведенні джерсейських корів. Далі виявилось, що помісні телички, внаслідок ситої годівлі розвинувшись в утробі своїх матерів в бік батьківської породи,. потім виростають у ве­ ликих тварин. Середня вага та-

ди

дворі

госпних і радгоспних фермах. Про-

ких

навіть недосвідчене око не спеціаліста помітить, що тут три групи тварин. В першій корови хоч і різномасті, але всі вони

те з цим не можна миритися. Подруге, в умовах ситої годівлі, як відомо, жива вага телят при народженні велика. Тут вона в ее-

трохи менша, ніж середня вага матерів, але майже на 50 про­ центів більша, ніж у чистопород­

великі; в другій - тварини трохи менші, шерсть у них бурувата; третя група мастю майже не відрізняється від другої, тільки

редньому становила 42-44 кілограми. Через це тяжко проходило отелення, були випадки, коли корови навіть гинули.

них джерсейців. ... Друга rрупа корів на скот· ному дворі і є ці помісі. У минулому .році середня жир-

)' просторому скотному

корови значно менші.

Пояснюють: перша група являє собою материнське стадо, що

Було

поставлено

завдання

поліпшити худобу на фермі так, щоб високі удої (можливі, зрозу-

складається з корів найрізнома· міло, лише при ситій годівлі) нітнІших високоудійних порід поєднувались з високою жирніскостромської, остфрізької, холмо- тю молока і з легкістю отелен-

горської та інших. 3 цим стадом і ·було проведено дослід.

До 1947 року на фермі експериментальної бази удої молока не

ня корів. Вирішили рідкомолочних корів ферми схрестити з бугаєм

джерсейської

доСJІrали навіть двох тисяч кі- має невелику

лограмів від корови за рік. Пра-

nороди

породи,

до першого отелення перевищила 500 кілограмів. Вона

ність

що

корів

молока

помісних

первісток

становила 5,1 процента при еередньому надої в 3.751 кілограм.

Кожна з цих корів дала за рік у середньому 191 кілограм молоч­ ного жиру - на 20 кілограмів

більше, ніж корова з материнського стада, з'ївши при цьому майже на 8 центнерів менше концентратів.

На

кілограм

молочно-

нижча,

Тому

ніж

відомо, завж­

при

наступних.

продуктивність

корів

в

при

дальшому

помісних

буде

ще

ви•

щою. Це видно вже А тепер. Ко­ рова сФіалка»

за

275

по другому отелу

днів (вона ще не закінчи­

ла період лактаціТ) дала 4.500 кілограмів молока з вмістом жи­ ру в 6,1 процента (майже вдвоє вище, ніж у матері). Від корови сАлея»

-

теж

по

другому

оте­

Кмгосп ім. с.

Хрущова,

Требухів.

Коли матері в полі В центрі се.'Іа, у ма.п:ьовничо­ му КУТ()ЧКу, розтwшувались наші

,;итячі я~сла. Тут пере1буває

42

40-

діт8й. ltоІЖНQГ(} ранку їх сю­

ди приносять матері-м.поСІПниці.

Ось прийшла. Наталія Фесюк. Вона. пращюв в ()·вочевііі бригаді,

а 'WЛОВЇК -

lt()HЮXOM. Найменша.

дитина. у .неї на рутках, троє стар­ теньких ідуть з боку.

3

ма.ляrrа.ми

Пон{)­ пра.цює в

маренко.

прибула

Ч(),1()ВUК

чотирма

Ганна.

ЇЇ

сажQІвій

бриг!І!ді. Ці дві родини, діти яких щодня у яслах,-пере­

ленню за 155 днів надоєно 4.000 кілограмів молока з жир­ довики :к.одгосШН()Г.О вирабництва. ністю в 5,83 процента. Працівни­ Дітям ств(Ірено лайКріlіщі умо­

ки ферми вважають цілком реальним одержати від сАлеї» до

кінця нери

-

періоду

лактації

молочноrо

жиру.

4

цент­

Чи можна такі схрещування

провадити

в

умовах

колгоспних

і радгоспних ферм? - Не тільки можна, але в рад­ госпах і треба, відповідав ака­ демік Т. Д. Лисенко, однак при обов'изковій умові-ситіА го­ дівлі корів, особливо в період

вагу: корови цієї го жиру у помісних корів затра­ тІ о~~ ьності. відзначаються високим чено 17,7 кормовоі одиниці, а у

(ТАРС).

ви, .-ля них готують найрі-зн()ІМа­

нітніші і наЙІСмачніші страви. Діте:Й );ОГЛЯДаЮТЬ ВИХ()ВаТеЛЬ'КИ У дЯJІа Щербатк, КJt:ава Щврба.к та Марія Опа.насrоfК(}. Оп-о.кій:ні) працюють у шті ка­ тері, бо знають, дооре J(QІГЛЯНуті.

Щ(} їх

ка.лЯ1'а.

К. Неіжсало, колгоспниця.

с. Світильне.


4 С Т А Х А Н О В Е Ц Ь Неділя, 21 липня 1957 року. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~~-

"Якщо не подобається -не приходь те"

ВІРШІ ІВАНА НЕМИРОВИЧА Іван Олексіііович Немирович, в минулому ро­

во ЦІ( ЛКСМУ «Молодь» видало першу молодого поета сПо шляхах-дорогах».

бітник, моряк, артист Державної заслуженоУ ка­ пели нас

бандуристів в

район

і

УРСР,

працює

Будинку культури. З

нещодавно

в

Броварах

прибув

Іван Немирович включився в роботу ліtератур­ ного об'єднання при редакції нашої раііонної газети сСтахановець». Нижче друкуємо два вір­ ші з книги і два, які нещодавно написав моло­ диіі поет.

до

директором

року друкує свої вірші

1954

в газетах і журналах України. Торік видавницт-

По шляхах і дорогах Вітчизни По шляхах і дорогах Вітчизни Під бандури задумливий спів Я немало сходив і об'їздив В двадцять вісім неповних років. Де б не міряв я

У

якій би не був далині Ніс народам, як слово братерства, І

моєї

nісні.

мов

ключі

жу:равлині,

по

всій Батьківщині,

По безмежних просторах-ланах! ... Україно, моя Україно, Вільна, славна моя сторона!

ІЗ РОДОСЛІВНОЇ

досить,

Щоб жила у достатку стара, У листах же нічого не

не

кине

на

Десять

застогнав

класів

Не згадає й того, як з

не з військових рід,

Але коли у Підмосков'ї Мій батЬІКо на ·колючий дріт Упав і сніг омився кров'ю,

А за6ув...

і ніхто не осудить. Та й чийого боятись суда?

Я, зовсім юний ще солдат,

Пішов на г.рім передніх ліній. день

мій

дипломом

В путь далеку, виходячи з дому, Так урочисто ненці ізрік: - Де б не був, не забуду повік!

мене

травневий

автомат

Салютував за двох в Берліні.

Поспитають

на

-

тільки

Вітчизни рідної поріг Хто

-Ну, да!

Шле щомісяця

гвинтівку

Візьму-в смертельний бій піду Супроти

... А

чорних

сил

ворожих.

як під!кошений впаду,

син

відцур·авсь.

Знайде фото на стінці очима: - Климцю, Климцю, он бач, який тн ... Та бог з ними, з твоїми

... Клим

син

іде.

Ні, не йде прямо стеле На поштамт і не дума звертать,

Клим мимо

пошти,

Де народу бурхливий потік. - Клим, ПІівроку обходиш чого

Наче недруга, двері оті?·

ж

Я. ти,

Ще не зі-м'яті сотні в кишені, Так, лоскочучи слух, шелестять

...

з них одну б хоч

nереказом

Помахав

вздовж

звичайІно,

і

В

ПОЗі

От

ПОЛКОВОДЦЯ.

відкашлявся

Піт обтер

-

оо

парко

проспекта портфелем ...

міг

промовчать,

Та не можу цього,

бо між нами

Не один такий Клим ще гуля. Десь в глухому селі

ніхто

не

стукав

Про культуру, клуб, Звелів я купить цю штуку. Знайте, хто такий Деркач! Де завклуб? Устино! Забирай оцей приймач, А до

нього

ку пл я.

нені

часто

І

крути

програвач

на

рщко на

весь зал тут залишаєть­

ся

офіціантка.

має

дозволяють собі увечері закрива­

зараз

у

нашому

ресторані.

переважно тільки борщ

1 шнщель.

Розповідають, що ли­

ше

в

окремих

ляється це

й

випадках

правда,

ми

не

Але

знаємо,

При

до

ви­

буфетниці

закінчення

робо­

цьому

іноді

фіктивне

«Переоблік»,

а

хоч

виві­

оголошення

іноді

їr

цього не

роблять.

Все це погані явища. Але гір­

чи

нам

Бувають

чергові

діНЯ.

шуєть·ся

тут з'яв­

гречана каша.

коли

ресторан

чого

небудь вибір страв. Влітку і взим­

ше,

ні

що

цього

не

хочуть

усвідо­

мити працівники ресторану. Якщо

разу не пощастило її покуштува­

хтось зробить їм зауваження, то

ти.

вони

Чому ж в ресторані таке убоге Мн готуємо С"!'рави тільки з тих продуктів, що нам постача- І ють,-ві,дмахуєть~я директор тов. І Сичов. А коли ВІН це каже, від-

-

кидаються:

Якщо не подобається

-

меню?

-

не

приходьте.

·Малюнок

......

«Молодь просить». У

і

текст

надіслали

А. Стоиоr, В. Крук, М. Строіі. м.

Бровари.

.~ід таки~ І що зараз тут вжили заходів, щоб

р~ионнш

те,

що

спцртивна

газетІ

робота

серед молоді занедбана.

в

селі

Сек•ретар комсом"J ;Іьськоі органі-

Дощечки як тріснуть!

зації .колгосnу «Більшовик» т. За-

Бач, не тріснули б нові, по

ти

кого порядку, щоб був хоч який­

~ігур_ують

одна

падки,

І найгірше те, що тут немає та­

«Стахановець» ВМІщено листа з с. Рожни. В ньому йшлося про

приймач, як упече

встряв

"~·

навпаки. Воно й справді - нелег­ ко навіть перелічити, чого ще не­

заголовком

Чи танок, чи пісню,

то

прислі,в'я:

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

А гнилі під Деркачем

А

пригадується

всякої Федо.рки свої одrоворкю>. Прикро вражає і внутрішній Р?Зпорядок роб::>ти ресторану. Не­

зідвідувачів бровар.ського ресто­ рану. А так вигукують вони не в-ід того, що тут багато всього, а

все село

Щоб аж в область чуть було

... Тут

разу_

v

виривається

Та сто штук пластинок

харченко

груди ...

поліпшити спортивну роботу. При­ 1

дбано дві сітки і м'ячі для во­ лейбола, штангу й інший спорт-

·

ІНВентар.

П

·

равлrн.ня колгоспу В<И-

ділило ділянку для будівництва

І.

повідомив

редакцію.

в

нинішньому році спортиІІJІої площадки, лісоматеріал.

і

І'е•нера.1ів

Голову по голові

піталj.стів

Західної

ур,ядової делеrацїі н Чехос;~овач­

З стелі глина 11руддям

Шмеччини. У З'В'язку з цим СРСР і ЧехіJ>Сд{}ваччина підтверди-

ЧИІНУ та і!ї резудиати, вик.lадР­ ні в комюніке, зуострі·ча!О'І'ь одно­

ли в комюніке свою вірність ВаршапсьІWму догооо.ІЮві, що Qоб'єднує євр(mейські країни народної демо.кратії з метою оборони і захmсту від нападу агресивних сил Північно-атлантично-го воонно-

стайне схвалення з uо·ку всіх ла­ ших друзів за рубежем. Ця по­ їздка, пиmе чехословацька газс­ та «Праце», «не тільки ~жіцни­ ла на вічні часи радянсько-чехос.1овацьку дружбу, але іі сприя-

го блоку.

.'!а згуртуванию

Так і гатить, аж свистить! (А приймач все грає). Люди добрі, поможіть!

-

Голова

благає!

Пропадаю!!! й загурчав

Геть під сцену вниз він.

•••

рідна мама

Ледве зводить кінці із кінцями, Він же «меблі» та «Шуби»

-

й, ткнувши пальцем у прийма•І Новітньої марки, Розпочав: - Щоб на селі Більш

І чого тільки тут немає!

-

мимоволі

ку, вранці і увечері тут незмінно

Деркач,

Нашу культроботу!

листи.

й переможе.

іде

матері

Чи надума врешті він Клуб ремонту•вати? Прийде вечір, то хоч плач Ніде дітись просто! .. .1 задумався Деркач, Голова колгоспу. Міркува·в ... Статут листав .. Потім кличе буха; Щось серйозно зашеnтав Бухові на вухо ... У неділю випав деш. Подивитись любо; І старе і молоде Всі прийшли до клубу, Бо почули, що привіз (Це поки таємно) Бух із города сюрпри3, Дорогий, приємний ... Хтось завkу відкрива. (Чути: Тише, хлопці!) А на сцені голова

подалась ...

Сором людям признатІІ'Сь у вічі, од

(Гумореска)

Докучають голові Хлопці та ді·вчата:

До сьомого поту,

Хоч би ж відповідь дав на

дійде

получки

двір

"СЮРПРИЗ"

раз, а то й двічі,

грошима,

То син мій

з

і в

Що

переступить,

я

люди:

Одказала

Із мщ>них 1'рударів ... Та

вулиці

Як ваш Клим, помагає?

-

У мене

не з військових рід

удовину

спромігся скінчить.

Пішов на фронт Петлюру бити.

В

-

Той докір, щоб борги полічить, Як на пенсію

І кроку більш не міг ступити, Г·винтівку батько мій узяв У

-

жарко.

А, між іншим, потрібно що ій? Є садиба, .город цього

матуся

Коли під Нарвою мій дід У вісімнадцятім гарячім важко

нову,

Значить, з rолоду не помира! ... Що ж, ти правий,

не з військових рід мирних трударів ... Одначе

Від кулі

підкинуть,

Та купив оце меблю

просить

У мене

Із

Тче брехні павутину живу: «Я б і радий що-небудь

Телевізор останньої марки, Жінці----;Шубу, ланцюг золотий ... Словом, тут і без матері

вони,

Розлітались

завжди.

у закрутках мозку сумлінно

верети,

України

У далеке село відіслать. Як старенька зрадіє, засяє ... Чуєш, Климе? Спинися, зажди! Клим іде. Клим поштамта ми.нає. Совість «чиста» його, як Він

кроками

книгу

Ех, усім би дер,качам Та

та.ких

В сердечній і в•ЇД'Вертій обс та-

«сюрпризів».

навці відбув~я

обмін

вс'>Ого

табору

миру і ·соціалі:tму, що є гмоВН.Qо.ІО

думками умовою нашо.rо руху вперед»- У

між делегаціями в па"[)тійних nи-

зв'яз·ку ~~ ЦИІМ газета на.гадує едо­

І,сдаблення міжнародної на.пруже­ таннях. Центра.;Іьний Комітет і Міжнародний огляд Чсхоності, за скоро·чення оз·бріJ€НЬ і вся комуніетична партія збройних си.1, за забQорону а·том­ сдо·ваччини повністю содідаризуДРУЖБА СОЦІАЛІСТИЧНИХ НАРОДІВ-ВЕЛИКЕ ЗАВОЮВАННЯ ної зб]ЮЇ і неrа.йне прИ'ІІинення валися з рішелнлм червневого ВО'сьУиденний дружн1й візит ку дружІби і опівробітництва між її вишрооува,нь. «Основними прин­ Плену.му ЦК КПРС і рішуче заПартійно-- уряд'ОDОЇ делегації ~3- обома країнами. Вони виявили ЦИ'ІІМІИ відносин ·між народами судиди антишар1'ЇЙн.і по·r.1яди і ~янського· Со-юзу в ЧехQІСЛовацнку бажання !Продовж.ува.ти з,~;ій·снен­ повинні бути, гооориться в діяльність груmи Маленко-ва, КаРеет:убліку ~верmи•вся 16 люіня ня принципів Спідьної рз.,~;я:нсь­ ко'мюніке, - мир, _~;ру;юба і спів­ гановwча, Молото·ва і Шепіл.ова,

ва М. С. ХрущQова: «Дружба .на­ родів кра.їн сщіалkтичноrо табо­ РУ - це велике завоюваннн. До­ ти, :по·ки ця !І.РУJЮба зро·статиме і розвиватиметься, ніякі тру;щощі нашим кра.ї.нам не страшні, ніякі перешкоди не небезпечні».

ГР'У!ПИ <ПQослужпть дальшо·мУ зміц-

ке, що увінчало- цей візит, ~нову

Міжнародне значення р€зудьта­

ОПУ'блік.уванюrи комюні'Ке (пові- ко-чехосло'ВаЦРwі дек.1арації ·від існу·вання між )Іержаважи, неза­ який при(>дна.вся до них. Наші тів поїзд'Ки р.адянсьwї ;~;едегаІtіЇ ~омлення), в як<О>му пі»)и:ваютЬІСЯ 29 січня 1957 року, в яж:ій вка­ лежно Від ЇХ •ПО.і!іТИЧНОГ() і С•ОЦі­ чехосдовацькі друзі вважають, / в Чехо·слава;ччину дуже в.едике. що викриття цієї антиленінської Ра.~я:нсЬІОО-'Чехос.щваць:к.е к<щю.ні­ підсумки nо~з~и. В цьому дaltY"' зуІВа.1ося, що общві країни «вва­ аЛЬ:НОГО ЛІМу>}.

менті, ,пі)ІJписаоому Першик се:в- жають найrолQовнішим сооїм ·ООО­

Разом

~

тим

·пред<ставюtжи

ненню єдноості рядів КПРС і спра- нагадало осьому свіrові il!'I}O рі­ І.tmfуні·стичної партії Ра,І.янсь:sо- ту:ванню соціалістичного табору тика шир!ЖQоrо оЗ<броєння країни ві боро·тьби за здійснеяня гене- шимkть нашо~ к.раїни і Чех(}слона:міченоі ваччи:ни, як і всіх інших соціа­ го Союзу м_ С. ХрущО'ВИМ: і пер· на основі вчення марюСИ3МУ- і відродження в ній фашизму, ра.1ЬНQоЇ J:ІНП партії, дістичних ,це.ржав, безустанно і ХХ з'ЇЗД{)М КПРС. ІWмуністичні =u Центмпьиоrо лвніні3му, роз-виткові і зміцненяку проводять нині правлячі ко­ а

ретаре:v Центрального·

шим

секрет

Комітету

... ~

Ко:м:у.ністич.в:ої

КQомітету в'язкож оnJ)ияти В<се.мі]нюму зrур­

обох деІ>Жав відзначи.1и, що полі­

....-

партії ню друЖJби -між соЦіалі'Стични·ми ла 3ахі,ДН{).Ї НімеЧЧШІИ, не •СШРИЯЄ

як

ПО'СЛЇД()вно захИіІЦати мирне жит­

в·каз,уєт:ьс.я в КGжюніке, що «не­

тя на землі, боротись за нові і но'Ві успіхи соціалі'ЗМУ.

парrтії обох кра.їн вважають,

Чвхо<сл-ова ччини А. Номт.ним:, ві~- дврж~ми». значаєтЬІС.я У'(mіmниіі: розвито& В К{)хюніке відзначається пов­

усулеаню небе3пек.и 'Війни в Єв­ ропі і в У'Сьому світі. Не опри.!І!Є

примиренна боро·т:ьба

відносин між О'бома країнами в

на єдність .поглщів обох к.ра·їн і

осла.бденню

партіthrих

усіх галузях.

на

жено·сті,

ки СРСР і Че.хО>сЛ(}Ва'!Чини обге-

що гол{)вним: завдакням у-с1х м:и­

сучас.не

міжнародне

В хuді пе:реrоворів представни-І ще. ВQоии nрийшли

ворИJІи шляхи далншого розвит- ))С}.'Іюбних народів

.1.0 6

станови-

вИJС~QоВКУ,

•боротьба за

а,

м:іжна.ІЮдН{)Ї навпа·ки,

на:nру­ :посилює

її і пмітика. деяких іН'!ПИХ за­

рядів,

проти

вrякІL'\

прмвів фракці,ftно·сті і групівщи­ ни Є •СВЯЩеННИМ ОООВ'Я::ЖОМ К·ОЖ·

хідних держав, насамперед США, но оо комуніста.». ~Кі 'llі,!;ТрИ.МуЮТЬ ВОЙ'ОІНІИЧИХ Ка-

за єдність

rlloiз,J;Ita.

Р'а.,~;.янськ.ої

Партійно-

С. Герман.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

Адреса ред,;tкдіі: м. Бровари, Київської області, вул_ Київська, .N2 138. Броварська районна друкарни Киїаського о1ласнеrо управJІіния куJІьтури.

Зам.

2907

2480

86 номер 1957 рік  

86 номер 1957 рік

86 номер 1957 рік  

86 номер 1957 рік

Advertisement