Issuu on Google+

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І<РАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

РІк ан.~оани.І ХХ

СТЯХЯНОВЕUЬ

Підсумки виконання державного плану розвитку ttapoднoro господарства СРСР в першому півріччі 1957

.м 86 (1~35)

року свідчать

НЕДІЛЯ

могутності Радянської держани

21

Великого Жовтня новими успіхами с о ро ка рі ч чя в боротьбі за здійснення історичних рішень ХХ з'із~ КПРС.

СВЯТО МОЛОДОСТІ, СИЛИ І КРАСИ

19Б7 р.

Ціна

могутнє тру;{ове

і про

nіднесення радянського народу, який готується зустріти

липнп.

Орrав Бровареьиоrо райоввоrо комітету l'о:иувіетвчиої партіІ Украіни та райовноі Ради депутатJв трудщв:х Rвівеькоі об.11аеті

економічної

з р о с т а н н я

дальше

про

.коп.

ПІДСУМНИ ВИНОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ . РОЗВИТНУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

І

НА 1957 РІН ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ бі.чьш

Ц~нтральне •статистичне У'JІрав- машин і уетаткува.ння ління nри Ра)(і Міністрів СРСР 100 наfвtенувань.

ШОІІ'О .півріччя минулого року на 2 мільіі'ООІи сто тиrсяч чоловік.

Середня заробітна. шrа.та ро· Перетв()рЮЮ'ЧИ в життя за.х()ДИ ОЩ'1блі·кувало повідомлення про підсу<Мки вико.нання держаВН()ГО Парті'і і Уряду по крутому ·під- бітивів і ед}"Жіб()вців Ра.дянеь•ко-

1 плану

Р()ЗВИ'І1Ку нар()ДНоrо r~ншо- несенню сL'Іьського господарства, Г() Союзу збі.1ьши.1а1сь порівнян(J

за кмrоспи, радгоспи та машинні»- з перши.м півріччюt 1956 року тракторні станщії в першо111 у 'Пів- на 5 nроцентів. З 1 жовтня 1956

дарства СРСР на 1957 ріJк пе•рmе півріч:чя. У

ніщовідності з

Директи- річчі 19-57 року пр(}вели зншчну

пенсії .

Р(}КУ значно ~бі.1ЬШІ'Ш(}

ва)fи ХХ з'їзду КПРС у першоо)fу р()боту по да.льшому розвитку Тепер державні пенсії одерЖ}'€ півріччі 195 7 року значно зріс сілЬІСькогосподарсЬі!Wго виробниц- більш як 17 'Мільйонів Ч()ЛО'ВЇК .

о6сяг промисЛомг.о вир()бництва. тва. План посіву ярих ІКультур План лepmoro- півріччя по вшпус- ·козгоепами і радгосnами в цілому

ку валомї про:дУЕції щюмик:л!fвості в ціло'Му П(} СРСР виконано

по ОРСР ВИ11Wнано· .на 105 np()центі'В. Посівна площа зерН(}ВИХ

про){ИС..1ової Щ}()дукціі ПО<рівняно :1 першим 'Півріччям минулого р()-

з минулим: роком на 1,5 111ільй()на гектарів, а порівнв:н<JІ з 1953

ку зросло .на 10 :проц~нті'в, у то- роком - .на 23 мільйони гехта~ рів. При цьому ашсівна. площа t\ мільйонів чодовік. З них вихо- 11у чwслі в першому квартаді значають :Вс~оюз.ний день фіз- дять ла ,~~;оро.гу вслик()го lШОрт}' , на 9 :процеятів, У' другому квар- пшениці збілмпилась П()рівняно з ми;нули·м І>О'К(}М на 7,5 мількокультурника. В цей свят~вий стають опортс'Иена.ми-розрядника- талі - на 11 процентів. на гектарів, а порівняно з 1953 вк'()Оі)низасобі'В Виро>бнІЩТВ(} день .на залиті сонцем стадіони '<~И, ма;йстра.ми з.дібні юнмtи і дівр()КОМ- на 21 :мільйон гектарів . 11 на зроед(} «А») (груnа цтва налічується СРСР і сnортивні майданчики в мі~ах ч<Іта. Зара.> в У перnшму півріччі 1957 ропредхевирО'бнІЩтво а в, прощснт: <май-І за~.лужених ТИ'СЯЧ 9 і селах вийдуть ~ільйони фізку- ма.:йже

..,

Сьоrо-дні ра,t~~.Іrеькі .'Іюди ·від-

і

l'!ПО'рrоменів,

ЩО'б

ПРОАемонструвати соою любов і

ВіАJ;аніСТЬ JtомуніІСТИЧНіЙ парті1Ї, Ра.а;янсмrо:му урядові, свою готовність до са.мо'Віда.ноі ·nраці і за-

хш:.ту рі)ЦІоЇ Вітчизни.

тів опоживання

стрів і майстрів спорту.

·

·

спортсмеНІв одно з перших М1'ЩЬ

·

( гру,ла

« В » ) на

радянських 8 процен_тів.

В дружній сім'ї ПО'СІДають спортсмени П н

р

-

адяН1Ськт

ротягом минулого ро230 ресл:rубку вони встаН()ІВИЛИ

.r 'КРа.ІНИ.

П(J B{;lX СОЮЗНИХ респу.tJ.нк.ах план першого півріччя перевІfК() · нано.

У

· •нОСТІ· з вІ·"'nов ,.. · І,.

к}· тривал(} пі~несення тва>ринни-

цтва. в к.раїні.

.

· енняРІШ

Чисе.тьність

громад-ської

ху,ІJ;о-

би ·в колгоопах і pa.;r;ro~.x на

1

року хара<Ктери;зуєтьрося такими ~анпи: ·велИіка

лmпня

хуиак дЩ>жави допо-могу і виrпла­ ти 'ІІО С()ІЦіально·му страхуванню

порівняно робітників і сдужІбовців, пенсії

на 104 nроценти. Виробництво культур :Юільmилась

дьтурників

В ЦЬ()Мf році населення, лк і

в шrпередні роки, одержало за ра ­

1.957

забwпеченню , соціа.1ьному по дwroмory бага'Г(JдітнІІ!И і одино-

ким маІГерям, СТИ@ІЦЇ'Ї -студе•н-

там, безплатну медичну доломо­

гу, бОО'Плат.но і по пільт(}ВИХ ці­ нах путівки Д(} саю~т()ріїв і буд.и­ н&і'В віДІІІ()чи;нк.у, бе3платне нав­

чанн.я і 'ПЇ,ДВИЩЕllіНЯ кваліфікаці.і та інші вип,Іати і підьги. &ьщ'Іl за півріччя насе.аення одержа.l(J

всіх вказаних виплат і пі,Іьг на

СуМу 97,5 Мільярда К.а.рООВаНЦЇВ, або на 20 щюц~нтів більше, ніж у першому півріччі 1956 року . Зростання гр()Імадсшt.ого ви:роіі­ за.бе:течило ко.1rоспів

ництва

39,3 мільйона. В цьюtу рО<Ці Всесоrо:зний день лі:к.ансь:&их і 39 всесоюзних ре- ми лютнев(}r() Плену;иу ЦК КПРС гата ху.,~;оба. да11пшrе підвищення натуральних фізкультурник.а прова,а:итЬІСя на~ кордів, 8 з яких є світовими до- і VИ сесії Верховної Ради СР.СР голів, у тому числі мрови _ 13 і грошових прибутків колго·слни~і:Jшйон, 31 ині св мільйонів, (}ргавдосwна.тення дадІІше про передод'ні VI Всесвітнмrо фести- сятненнж1rи . Далек() :Ja межами 111 мільйонів ків в~ гро'dадського rоопо~~рст­ валю молщі і студентів, .на wко- нашої рес.пу,блік.и від(}мі і·мена нізації )"!Іраміння лромик:ловіс- вівці і козm му юнаки і дівчата. ще раз ,під- п.ро.славлених чеМїПі&нів XVI Олі- тю і будіВ'НИЦТ'ВОМ в ек<щ(}:vічяих голів. ПОІІ'()лів '·я велиwї рота.тої ва tt()лгoc:rriв . Загальна сума грQ­

німуть свій rwюe проти підrотов- млійських іг(}р - Лариеи Лати- аД'Міністра.тивних районах СТВі>- хуюби в колго"пах і p~roooa.x &и віИни, за мир, дружбу і ооів- ніної, Віктора. Чукаріна, Віталія рено 105 Рад нар())ЦІОГО гоеnо- на 1 лИJІня 1957 року П(}рівня­ но з 1 лиrпня 1956 ·ІЮКУ з6ідьши­ робітництво між всі.ма народами Романенка, Ворпса Шахліна, Іва- дарства. на 3 ·хільйони rодів, свиней лось віу передані <Пі]\триемства, світу. В дні фестква.лю на спор- на Дерюгіна, Ігоря РИібаха та 5 мі,1 ьйо-нів 300 ти.сяч, на вкроо.1яють раднаргоС'Пів, дання Леоніда а;щ Одімпі призерів тивних базах Москви щюходидружні

тимуть ІІІ Міжнародні

спортивні ігри мол(}ді. Це будуть 3'Ма.гання найбільші міжнародні у цьо111у році. Майже 5 ТИ'СЯЧ

наіік:ращих ОПОР'ГС.\fенів

3

п'·яти-

Ба.рт~ньєва,

Віктора ЦИІбуде;нко,

обсяту

зага.'Іьного

три чверті

Юрія Тітова , На.а;ії Коняєоої, Єв- промислової Щ}(}ДУІЩії СРСР,

У

(}Ведь і кіз

900

-

на

4

мільйони

тксяч Г()..1Їв . Зроело також

тому чисді 100 ПР()Центів всього виробництва чавуну, металургій'-

пог(}лів'я худоои, Щ(} переб}'l!ає в о·собистііі власності кмгоопни-

народ високо зових турощ автомоошІВ; м:аиже · . 1100 процентів виробництва ста-

у П(}Відомле:нні ЦСУ Г(}Вори:ть-

гена Черешов·с:~>wго, Ігоря Єхчука, Георгія Ж~1іна та інших.

Кохуніетична партія, Радянсь- Н()Г(J уста~~ування, П~Р?ВИХ і ега- ків, робітників і сдужІбовців .

,ІІ;f."СЯТИ краіЇн ВИ!О()рюватимуть ський уряд, Hlllill першість з 24 видів спО'рту. цінують заслуги спортсменш І І

..'

.

кмrітадьних ВКJ!а-

ШОВИХ ВИ,J.а:Ч ІtОЛГ(}СПНИКа.М:

3

'КОJІ­

ГОСП і11 у першому півріччі цього

р()ку nеревищmла більш шt на грошей .'І()ГО

6

видачу

карбованців

мідьярдів

перш()ГІ) півріччя \ІКНУ-

року.

У

зв 'язку

з

ЗІЮста.ннях

гро­

шових прк.бутків робітників·, с,1у ­ жб()ВІЦЇВ і селян вклади нае еле н­

ня в оща,J.ні каеи ·збілІ>шились за піВ'річчя на су.му понад 9 :vі.1ь­ яр,а:ів іі.арбованців . 3начн() зрос­

ся ЩО оосяr . . . до :прцба.ння товарів наеел!'.нням. ' . 98 де.нь у першОtму шврІЧЧl Зі\J рахуУ повіщм.1енні sказується. Щ(} держа'ВНИМ кра.їні не самоці.'Іь, а один з В·аж- За успіхи, досягнуті в справі мшерал~них і!:О :В' цементу.' . нок вІЦілених за. Qбор()т е.l ьнкН зовнішньо-'І'Орrов 79 ._ . .. ВУГІЛЛЯ, І · вид У'ГКУ :ІИВИ.Х засооів комуністи·чн<ОГО ви- розвитку МаJСОВ(}ГО фізкультурно- ПР(}ЦеНТІВ МІ майже 100 .проценті·в ви.а;оfі}'11'КУ пдано~ 1\.ОіШТІВ с:ановив ~ порівняно СРОР збільшИ'Вся .• . ф. Ізк.удьтура 1 апорт в нашш

·

·

.

праЦJвникш фшичног() виховання.

ш

прокату

та

б

чорних

м~алш,

пі){вищення ншфти.; 97 прО<центів вир(}.бницт- дЬЯРJІ;Ів. карб~ванцш (у к.о~ри­ перши:v nівріЧ:ЧЯМ 1956 характернішою особливkтю наш{}- маЙ'С'rерності радяwських спорт- ва. тканин і 81 процент вироб- сних цшах) 1 перевwщив к.а.mта- 18 процентів. льні вкдаде-ння ·перпюто півріч·чя і за успішні ВИіСТ}1ІІИ .на ховання радянської моло,;і. Най- го руху в :країні,

го с.по.рту є маеО"вість, його на- сменів, · · · · 0rаДJони · t падаци фІз-І щжнародних ~маганнях

ро,;юсть.

к.ультури, во~ні станції і ве,;1отреки, лпні тра,wліни і тенісні

карти од,накО'во ,~;остуtІІні кожно-

му радянсМ\ому rромадJІНину. Мільйони труд,.mщих систематично

П

рези-

нпцтва шкіряного взуття.

В першому півріччі П()точноrо дія Верховн(}Ї Ради С{}ю.зу РСР наrороди.1а ордена,ми і медалями року трива•10 здійснення заходів 967 С'Портсменів, трене!}ів, вик- ШJ опеціа'Лізації, К(}:и:плекснrй меда~ачів й інших працівників Фі- ханізації і автоматизшціі виробнИІЦТва., розробці і ВИІ()Т(}Менню зичного вих0ова.ння.

мину,10Г(} року на

12

процентів.

l>(JKY Н:І

Пі,деуви виконання держа'ІІН!f-

3наЧН() зр(}СЛИ каІІІітальні вкда- го плану l)()Звмку на:хюдн~о rосдення у важку прюtИІСло-вість. помрства crop в першому 'Пі'ІІ­ КаІІІітальні вк.ладе;юrя в ~ержавне річчі 19>57 року , Г()Н(}риться. на житлооо бу.а:івни,цтво збільшІІіІІось закінч~ння пові,а:омлення, ев~на. 39 ·процентів, у ІІfІtільне, лі- чать про дальше зростання ем-

Радянсьмї Але радянським людям не но•ваrо вИІСок.опродуктивного· ус- карняне бу,J.івнкцтво і бу.J;івницт- номіЧН()Ї М(}Гутності в,а:ООR.оналюют:~>ся з різних вщів труд(}Вt) :могугнв про і держави 20 на зах.ла,J.ів · дитячих во перев:п:рова,J.женню таткува.ння, дона. за.сІІІ(}К;()ЮВ·атИ'ся в.'Іа.СТИ'ІЮ спорту в фі.3к.удьтурних колекти-

вах, -СіпортивнИ'Х ·секціях і ко ман- СЯГ!ІУ'J'ОіМУ. Наші

дах, Юtі

Чисельність рооітникі.в і елуж- Я'КИЙ готується зустріти со]Юка­

заводах, фі~культурні о·рганізаціІі зоосеред- нізації застарілого устаткування,

·створені на

фаlіриках, шахтах, в учбових за- жують зараз всі сили на вирі- по дaлlli!Iiit механізаці.ї трудомkт- б(}вців У народн():vу ГОСІІ(},J.арстві 17 nИХ З"В.,.аНЬ П"'"Та "'ННl. ва""'" ш·" В б' "' "' · , "" __,,..., К..13ДаХ, к.олго,спа.х, маши.нно-трамашино- СРСР на кінець п~рШ(}Г(} півріччя ких і важ·ких ро< ІТ. влених nер~д ними партією , _ · · 'й ЛР()МИ·СЛОВОСТІ· ПОЧато ее- 1957 року зб'ІЛЬШU&СЬ Пі»РlВНЯб У.І;ІВНІ кrо·рних ста.нціях. ІІJ}ОТ.ЯГО.М 2-3 років ВДВОО збі-

річчя Велик.ото Жі»втня нови·хи В 6()ІVІ1'Ьбі За 3 7 ЇЙ•СНеН'і"СПіха.:МИ • ня ісТ·()ричних рішень ХХ з'Ї'3ду }'V

.......

З а 3а

самовідданість,

ності з багаТЬ()Х видів спорту .

відвагу

nроявделу

мї МТС :Калін1нградськ.()Ї (}олас­

50

rоопо- но в рі<зні ст.роки . близио 50 ти- rne за раху.но,к цього сільrоспар-

!І:арства У:К,раїни на·мітили широ­ 'ВИіК.ори~тати

(ТАРС).

тисяч гектарів картоплі для випасу евивеА

Трудівники сільськ.ого І\;}

"'

m. nii!PC.

За. останні роки ряди Фізкуль- льшити; кіль'Кkть фізкультурна- рійне виробнпцтво нових типів но '3 чисельністю на кінець пер••••••••• - --.--- - турнЮtів і с.портсмені'В нашої ків, підвищити рівень маіі<стерRраїни з6ільшилwсь більш, ніж на

наро,а:у ,

пі;а:nесення радянсьмго

спортсмени і Д()ООЇ технол(}гіі, заміні та модеr;- процентів.

·картоплю

~ля

nід час пожежі в маістерні МТС, ті тов. Кунцевича ИОоСифа. Мико­ віАrо~івлі свиней шляхом згодо­ Прези,J.ія Верхо.вної Р~и СРСР лайови·ча медадлю « 3а ві,J.ваrу». вування И на. wрм. Для цьо:rо на (ТАРС). приферм•ськи·х ~ілянках поса.Аженагородила тр&к.rор~та Ніханеь-

сяч гектарів :&а.ртоплі. В колтоо- тілі ~~~ржать бдизько чверті хі­ бу"е. ЛЬЙ(}На центнері'В дешево1ї сви·ни­ С'ВИНЯМ: пах ресщііліки страменс;

4

на

к.о.рню

приблВ3Но І ни.

:и:ільЙ{).ІfИ центнерів буJІь6. Ів-

(ТАРС).


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

Недіпя,

пипня

21

рону.

1957

ЩОБ ВЕСТИ ЗА СОБОЮ ЛЮДЕЙ, КОМУНІСТ ПОВИНЕН ІТИ ПОПЕРЕДУ Хід партійних зборів 'Показав, У всіх комуністів, що буди на. ма·ли т. Гайдак до <кандидатів виникло партії, вона працювала сви,нар­ що т. Га.й){ак, хоч і знає Оrатут па'.Р'Гійни::х зборах, .не ПОІІ'рООи у тому, щоб Фео.J;ОСія Ан­ к.ою і в-і)(значалася ,серед інших ЕПРС, а.ле за час перооува.ння в як розпавіда свою працівників фе.рми коноспу сво­ кандидатах не за.своіла ще дрШ:вна. Гайдак .на.полег;rиво слід пере»Jачені Статутам <Убов'яз­ біографію. Не тільки ми, які рі<к єю активністю ·взятого к.и 'ІWму·н1ста. Щоб вости за со­ ТО'Иу 'ПРИЙНЯЛИ ЇЇ ДО Ка<нди.датів бо·ролася за: вИІконання бою люлей, говорили вистУ'паючі, 11а:ртії, але В'се село добре знає зоtІОв'яІЗання. Всі оподівалиея під час виб()рі:в до <стане наша. Фоодосія Андріївна ком:уніт' повине'Н іти попереду, т. Гайдак иїеце11их Рад оДН()стаЮю її обра­ кандидатом ,партії, вона. буде не словооt: і осабиетим прикладом по­ ли де-путатом районної Ради де­ тільки сама добре працювати але ка-зувати, я& треба. боротися за путатів трудящих.

:Але недивллчІІісь на. це, обгово­ рення заяви т. Гайдак щю при­ йом до членів партії за.тяrнулоеа.

Різні були вНІсдовлені ){умки, .про­ зіИ:шлися на О4НО.ІІ:у те веі Трооа ТИМЧ<tСОВ<! УТ!)И'МаТИСЬ. Чим це викликано? Чому ті ж КО<Муністи, що раніше ·Одностай­ но ГОЛО~ували За 1ІРИЙОМ 'ИОЛО.ЦQЇ

і всіх інших св·инарок залучить

подолання

дІ> актпІВної участі у еоціалістич­

нання за'ВДань партії.

ному змаганні.

·Стан с.прав в нашю1у колгос­ пі такиfі, що .саме на сооїй по­ евІШаркою передній pOO()'fi -

Стадоея, проте, не та.к., як дУ­ фермі мали. На.ве~сні, ІКоди на створилося

дуже

стано­

·скрутне

вище, Гайдак почала говорити, що робОІІ'а ~винарки їй не під­ щцить: «iltpa.щe пі,JІ;у на. іншу, лег.ку робо-ту».

більш

Вона все

КОЛГОС'ПНИЦі ){О к.андцатів 11артії, більше nочала на.поля·гати на то­ прийняли зараз рішення 'ПР(}дов­ ·му, щоб И виеу·НJІJІИ за.ві,~tуючою знаю, з Не дитячими .ІFслами. житк її кандидатtький стаж? але щщвління Про це і хочу ро3JІМІі<сти білІ>ш яких і!ііркувань,

,J;окладно. У то·й: час, коли прий-

ІWЛТО<ШУ .пішлІ> їй нсюуетріч .

труднощів,

вwко­

за

Запоріжжя. На ..~а воді «Запор і жсталь» провадяться великі робо·

т. Га.йд·ак може найбі.тьm~ корис­ ті принести кмгоспу в ЙQГО бо­

ти по ~еко~струкщ t основних цех І в. У мартенівсhкому цеху будуть введеНІ в дІЮ дВІ потужні печі. В прокатних цехах установлюють­ ся нові стани та агрегати , що дасть можливість зб і льшити ви.ро6 ·

ротьбі за вИ'ltонання :взятого зо­ бов'лзання ІJІо вщюбющтву про­ дукті11 тваринництва. Слід ду­

ннцтво

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Н . Сидорука.

Про-ведені бригаАні :Юори колобговорено

ящ.их

ГОІСПНИ&ів,

на

ПОІСтано·ву

червнеоого

Пленуму

ЦК КПРС про антmпартійну гру­ пу Мал~нкова, Кагановича, М(}JІО·­

ріnкИ

врожай

ШВИДІОО

і без

втрзт.

У ці дні а.гітмори проводять бесі;щ з колгоопни:ка.ии на жни­ вах про скіl!Сува.ння обов'язкових

!Wмітету і ЗQбов'ЯІЗалис.я ще кра­

сільсьrогоспоцрських госпмарства­ і робітникі·в ми КОЛГО'С.ПНИJКіВ, сдутбовців. П. Калита, М. Хиль­

ще працювати, щоб зі:брати до-

к.о та О. Цьомка. вже організува-

односта.йно

КоЛгосnники

това.

СХВалІМИ

ріШеННЯ

ЦентраЛІ>НОГО

постмюк

державі

продуктів

і

Люди

радіють,

комб~йн

-

.юкі 6ули у ті ча<си, коли він сам

ча<сті.mе, ніж у м:инул()м:у рощі, за Тут, прямують до комори. колrоепу правління ріmешням

1Відстоюючи

ім:. Жданова., зерно слід т-ого ж

Три рази на тиждень випуекаємо І ко-ї вдао.щ . Піврічний шан по ви­

с:і.нгазе:rу,_ в я;к.ій вИІСвітлюєтІ>Ся

пуску ва.шво1 щюдрщії в rума р­

Хlд с~>цшюстичного :щагання на

ном~· вира,зі нимнали (в процен­

збиріlІнні х;rіба, заготівлі ·кормів . М. Федоровський.

порядки»,

Не по

душі

прийшлося

це

з

ШМЯ .

1!',lWоІІИ

:ІWЛГООПУ

'l'Oi10B&

можу працювати,

Артіль ім.

ко.1rоспни:ка

К()Лrоспне лобро,

соціа.тістич-

-

яку ·с~тід пильно

wиі•рникові І. В. Лку,бо1ІІСЬ<КDМу. Т. Н. Хавр:о зажщав від нього оберігати від втрат, псування ким обуренням заявив: «Так не

-

« Великое »

Районна друкарня ім.

Артіль

14

-

Ливар;ю-прокатний

в~лика ро1}ота

прово­

На

завод

ка,рбова.нщів

тисяч

540

:по надn.1а;нової Щ)І>ДУІЩіі за nів-

110,6

Премкомбінат райспожи·вспілки рі'Ч"t.Я ВИІІfУСТИВ будіведьний КО·М· бінат, на.

108,8

_

Деревообробний комбінат

-

Артіль ім . Панфілова Завод

-

тиtС.ЯЧ

- дерево­ 322 тисячі

лива.рно-прооtа.тниіі: завол.

107,8

-

ім. Сталінської Консти·

Артіль туції

600

обробний ко•ибінат, на

106 102,З

сільгоспзапчастин

Вкрай погано працює то~ підпрИІЄмстоо і'м . Крупської, silte ОЧО.'ІЮЄ г. Король. Основна ІІІРИ­ чина

100,1

пдинні сть робочої сили ,

-

низький· рів ень організації пращі, простої механізмів. Сотні тm:яч

Артіль « Радянська Україна »

100,5

пів.річчі Заліський цегельний м-

поча.пу року тут не·має. Жнива ТІJІьки ('держа.'Іи «Стаханоdець» • тут з організацією праці не все

зараз, а правління ОСТ не оргr.- в яко!іу юrіщ~н3 бра с~рга гаразд. Нерідко з-за технічних т. Швачка П. П. , щ·rайно бу"та причин :по декілька днів не форнізову€ торгі•влю в поді.

Вmо.кком 3азим·с.І:ІІVОЇ сільради пр(Івсдена перооцімка, і Кукшин иують цеглу-сирець. Не на в-сіх піДіПриєм,ствах нав·ирішив обrоворпти стан ко.опе- звітував леред бухгалтерією по дають .належну увагу ВИJ'()ТОВративнj)ї rоргів.лі в се.1і, аде ні- старих продажних цін:tл». як не иіг до11раситись, щоб на

ДоІЩ'СТЮІО, що Кукшин не ви-, ленню продуІщії в аеорти:м:енті.

вжили штовхує і боокультур'є, з JПtИ!l це :за.сідання приїхав голова сет нен у Т~:ІІУ ' що прода_вав ко нее~- Та'К, Літкінська промартіль ({'Рави no завищених ЦІнах. TQ.Дl, дянсь·ка У:краана» і Броварська т. Мюtал С. Овочі тmrep чшсrо тут З}1СТрічаєшся.

оони

ганізації торгmлі

конкретні заходи. '!Ю:Ж.На. купити не тільки в 1rомісійнDМУ'

ста.ди до· ладу ново3будовані

штук цегли не•дода:в у першому Й'оrо з с. Опанасів т. Кукшина А . Лк вщ (директор т. Кочубей) , бо й

тати крем д.ля взуття,

ТОВАРИШІ КООПЕР АТНВНІ ПРАЦІВНИКИ ВІ)(ВІдувачах - ПО'Стійним Вров~рська. :міt:ькра~а і правдіпня ВроварсІІК{)ГО ·опоживчоrо б).Юварсь!ІООrо р~старану, - роо'l'ОВЗІРІrеТВа повід()ИИJІИ ре,~;акцію, повілає ро.бітни& т. Силен!W 1., що у ві~повідь на. ряд критпч- - в·же обридло обмежене ·Меню нкх вистуІІJЇв ·про недоліки в ор- страв, які тут виrот-ов.ляють. Від-

тут

ва.

112,7

_

продУ'К'Ції ,стан()ВИВ

валово·ї

дзеркал.

ІІЗ

-

Найкращих @Казників, як ба­

диться по механізації вироtбницт­

КП( б) У

з'їзду

60 109

цехи по виготовлекню черепищі,

124 114

-

берез,ня

8

-

-

чимо, ,ц:()бив-ся колектив райІІІJ.ЮМ­ ко.wбінату. Якщо торік вищ'Сr.

-

1111 • • • . •• • . • • •• • 1 •• • • • • •• 1 • • • , ••• • •• • •• • • • • • • • •• • • • . •• • • • • • • • • •• • • • • • • • 1 •• • • • • • • • • • • • . 1 • •• • •• 1111111 ••• 111 • •• ••• • ••• • • • • • • •••

КРАЩЕ ОРГАНІЗУЙТЕ ТОРГІВЛЮ,

По району

тимент то·варів широкого вжитку

126

-

с. Красилівка.

-

127,6

-

А. Сиnенко.

ИQму, ба·чте, біл11ПІ подобаються прийняти зерно, він не з аtбия- розкрадачів. ті, з лозволу сказати, лорцщки,

кої

75

Круnсь·

Мі.:1Ь'll()НИ 335 ТИ<СЯЧ, ТО ЦЬОМ 6 ·мільйонів 150 тисяч року карбованців. РQзmирюється <ІІОО·р­

ІЗІ ,6

-

шу,к.а:йте собі

ря,~;оооrо

-

-

3

«Промлозодерев»

Торфопідприємство

іншQго .кDмірни.ка». 3акінчи.тося тим, що у розпа­ Jii жнИІВ ·11рийшлося скликати по­

на власність,

Райпромкомбінат

Будкомбі•нат

~ня старанно· ш~ревіятк і РD3ПО- Лкуі)овсІ>кий ві){мовИІвся у четвер т. Лобка М., ЯІКИЙ г;r!ЮО'ко уеві­ ділwги, яке ві,JІ;правИ'І'и державі, приіняти зерно, яке доставляли до·млює, що хлі,б, як і все інше а. як.е залш:пи.ти в ·кооюрі.

rax): Артіль

с. Богда.ніака.

на.чен{)

1

1

Колгосп ім. Андрєєва,

комірника., а на його місце приз-

<tсвої

Бі.1ьшіеть кtмективів вИІшнаJrа зобов·я:х~ння

успішно

ім.

Торфопідприємство

ин виет)'!ІІила аrіткультбрига.да. 1 взяті на че-сть 40-річчя Рцянс ь~

.правління. якої охО·.J.ЮНИ, а nісля, .скілнки за.черго:ве засЦа;ння КОО!У вигідно було, сшrеували flокубовськ.оrо зві;rьнено з ПОІС<lди «на. усушку».

IIU ПіД'ІfРИЄ:І!СТВаХ за І~ше району

щюмартідях

півріччя.

ди ·по де.кішжа. бесід, годос.них ЧИТО·К газет. Перед колгоопника-

ХЛІБ ПОВИНЕН БУТИ В НАДІЙНИХ РУКАХ ·потужність. був голQвою ІWлгоспу. А «порядпращює на. повну Машина. за <МЗ.ШИJІОЮ, нав.а.нта- ки» ті та'Кі: леважене зерн() деньже.ні дооротним зерном, на.багато два .тежа:ло іlІро,сто .неба. без будь-

-

92,3 Молокозавод Залі.ський цегельний завод

Підведені підсумки rщіа.1 істич­ ного J<МаГа.Н.НЯ

ЖНИВАХ

НА

-с:r----

Всенародному святу-гідну зустріч

Сталі.на,

с. Калита .

------------- ------------- -----

АГІТАТОРИ

цеху.

------'С1

член КПРС . ім.

листа.

тонколистового

для

мати, що вона це зрозуміє. П. Швачко, Колгосп

стального

На фото: складання редуктора обти~кної кліті стана «Кварто »

магазині,

а. і в двох

спеціальних ларках; Qргані:юва-

П

ро це ж не тільки на11исади,

але і карикатуру до;tали до сво-

С

М Or

А

звіт·vє дозво.тено спитати: ? ч

ка·.",.е в1· н, ""'

«Ха:>'·, :n

перад вам •r завторг т. Швидак П., цьому винен.

v ЯІКИ'Й жи·ве У 3ази.и'Ї», а .зетан- того, я~> дист т. '

«X'fo ж У ім. Панфілова по ВИГ()ТОВде.нню і

·

· ому тІ.тьки шс.тя ремонту взуття не виконали евоє rn вачка

б

·

ув юп- завдання.

Опра·ва ч~сті працівликів про­ на. дво:rиінна ро(іота в· цеху иіне- ~~::с~~. :~і ::~ує~о у 0 ~~~го~~ ній заявляє: «Л не голова, і за щ~нmй в газеті, с·похв~тилися, що ра.льни;х во,11;, T()ll)riвUIЯ безаиого- ніmнмху номері «Стаха.новцю>. всю ро·боту ССТ не відповідаю » . с~І~ з.роuити пе.реоц1.нку това- мисл·ових піДJІІриємств-ще тирше розгорнути соціалістичне зха[ рш. ». . льними натоями і морозивом на Не кращі відгУ'&и налходять і гання :xt гідну зу-стріч в-сенароднасторожимають факти TaJ>i ке~нають ;це про щой ПевНІ, . а•ськ"го u гро· ити н ста.діоні, молооwм:--,в двох ІІІуІІІІtтах П"" ··mшl· пу. міста. ПрИІИНЯ'l'(} рішення -

.vv

п.·

D

"'

.. "

від- харчування в Броварах.

v

крити rонщіальни:й •магазин, в

ра спожив с шл,к.и,

ршник.и

нічого .не ро.б.тять для ТQГО,

але

.

·

.

ти працшникІв :контро.тьно-рею- ного ·свята- 40 річниці ВелИіltо-

щоо зійного апарату раfіспоживс,під- го Жовтня.

·А ось лист з 3азим'я, яке І>б- навчити, а якщо треба, ro і при- ки. Аде поки що цього не видюtоІМу буд·е великИй вибір мол(}Ч:иуоеити пра:міння Пухівсь1і.Qrо н-о. Ві;rьше ініціати.ви ·повинні Пухів~ьке СОТ. служуе них виробів. ССТ налаГОДИТИ КУЛЬТурне облу- ВИЯВИ!І'И і ревізійні КОМісії на . - м и об урrоп, - пи·ше група жування трудящих. Але О'бмежитись цими за.хщами міС'ЦЯХ. нія:к не :мООtНа. Ще і за.ра.з робіт- twлrоспншtів і учитедів, - рор ТJ' ,. останній час було ряд синп, е.пуж:бовець, члени їх сіи~й боо.'Ою нашої оооживчої $00Пера, ..: вВІl'рача.ють щожия ·ПО

ни в чергах

]I,J!.Sl

2-3

го~-

ції.

-

п

д~НЯ нем:а:є такого, щw

тоrо, щоо .КУ!ІІИ- через наше село не проіж,~;жали

тк ХJІіб, иолQКО та. інші 'IIP'(}~yqt-

деосятІtи а.вто-ма.mин з па~еажира-

ти. Ще і за.ра.з, у ooeity, не 311а.й- ми, а б уфета. немає. м агази.н за·

ти у Врова.ра.х сиянttу rа.зова.ної хлахлений всі.п:JШ(}ю та.рою, поруч

в~и а.6о WІяmку ·ситра.. Нещо- з ми.JІом: ле.жИ'І'ь хліб і тут же -

бочка. з О'Селедцm~и. На. 'ПРИ.l!а.в-

ІІ:З:ВВ~ ие знайти було в магази- ку -

гналів

11равид

про порушення

раJ;янськоі торгівлі. Ось одна харак.терна ві~ові~ь.

що її ОІдер-

жала. редакція від праміння Сем:иполківського сет.

«Ф~&rи

продажу

оомуністпчна партія і б

адян-

ськии уряд ро дять все для тоrо , б б У КQЖНОМУ мkті і -селі ув к· 1льповник до-статок т<Jварl'В. б. · D

що

D

юсть товарів чим далі, тим Ільше зростає в торгове.тrьних

консе<рвів кдадах району. Ваш

за-

ообов'язОUt,

«Треоска в м~сле» після вказівки товариші иuю~ративні праці1ІНИ·

при.паддя для ~иття ста- про пероо:цінк.у тfІварі'В пілтвер- ки,--rа& організувати торгімю,

нах вв.ІUілІ1ПІ хо.{'Ових сортів ци- канів, а.ле їх ~ебіJІьшО'rо

гароіІі.

«ки- ~иJІись. СталОСJІ

ють» у JJi.lpi. J(a.pxa. бу.&е-rе пи- завіо~уючоrо

це не

иагазив(}М

110 ;N!

вині щоб трудящі були задоволені ва-

3 шою ~OHHQ .

Н. Приходько.

Нова продукція На

верстатах

«АТ - 275:.

розnо ·

чали масовий вип уск жаккардоню

виробtв порів.няно

ковдр і скатерок. з~ короткий строк нови t

виробничий

nроцес

зразково

ос

ГалинІ Кремець, воїли Уляна Хан, Катерина Широніна, Михай· ло Р.інкер .

В. Штотлан,

заступ.ник голови правління «Сталінська артіл і Конституція » .

с. Гоголів.


Неділя,

21

липня

·-1

3

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

року.

1957

Виробництво торфо-zноfІових коJtnостів

- -

Хліб-державі Іі 3 перших _днів

врожаю

Qргаюз;"Ва.ш

ПОПЕРЕДУ -ОВОЧЕВОДИ

збирання

11

очистку

1

ПІ{)ле

городньої

бригади,

яку

28 -

процентів Т()рфу,

гною та

і сушіння на~олоченого хдіба іІ

очодює ·секретар ІПартійної (}ргані-

для здачі державі. На приіі:-~і, ! 500 центнерів зерна наВ{)Тn І

зації Iюдroc:rry й:. Пидьтяй, ме-

Спочатку буди несве.тикі бурти,

жує із луками, бод()тами. Тут не-

а тепер о~сь вже пона:д мі·сяць як

виче;рпні ІІІОклади торфу. Брига-

уклада€М:() по

да

Д{)

кожно·му. Обов· яз~к·ово· дщаємо ;с·е­

тонн торфо-тн()-

чу, яка дуже збата·чує ком.пости.

мальні пункти врОіжаю.

від;прави.ш І

М. Шевель,

1.'

агроном.

Колгосп ім. Андрєєва, с.

І

кінця року

м:ідорів

***

гоголівський колгосп

ім. Молот{)ва. Він до·ставив на. приймальний пункт у Брова­ ри 150 центнерів жита. Що­ дня здає

зерно

артіль

«Чер~она.

У країна»

цмго ж се.тrа. По

100-110

нооого врОіЖаJО

хліба.

'ВідпРавили

Се!МИП()·JШ\ЇВСЬКИЙ КОдГОСІJІ імені Леніна та «3оря».

кудшжеНІСький

їдуть

підвщи,

Серед комбайнерів Бобрицької ;\·\ТС, що працюють самохідними комбайнами на підбиранні хлібів з валків, одне з передових місць займає Петро Тимошенко. Він в колгоспі і'ІІ. Кірова зібрав 85 гек­

інспектор ЦСУ ПО заГІ?ТіВЛЯХ.

Високі намолоти Вuючи:вшись

у ·соціалістичне

зма.га,ння на. ч~сть 40 рОтКовин Великотго j!Wвтня, наша бригада, щот отбслужує 1юлгосп ім. Ждано­

ва, с. ltра.сидівха, зо•бов'язалася в стислі СТІЮКИ, без втрат зібра­ ти 540 ге1tтарів зepнfJJбoб{)BlfX, у тому ЧИіслі 290 гектарів озитмих за. 10 робочих днів. РозАільно зібрали жито на 90 Тепер

перейшли

м:.rба.йнування.

На знімку: комбайнер П. Тимошенко та випускник Заварицької середньої школи В. Микитась збирають хліб в колгоспі ім. Кірова.

______ ..,. 3авдяки

пару. Рt•шту озюІини посівмо на

меха.нізаторів і колго®ників ар-

п.шщах, дr :з·беремо корм(ІВі куль-

тідь за.хінчида збирати жиr<J на

тури,

злаrодж{' нш

гектарах.

4.

Броварська МТС.

такfJж На

здавати

хл16

бо•брицький

ск.1ад

ві,ч;правилm П()НаД

хліб,

липня

30

Щ()

повинен

колгосп здати державі П() обов'яз-

ВІЮЖШЙ

ВЖе зара.з ГОТУЄТМ()СЬ

.прО•СТИМИ

м:<rШИІІШІИ і вручну. Дооре пра-

П()·Винні сіяти

цюють на в'язанні жита. ко~1rос-

та і

Се"еНЮ"' ..

.м:. КО<СТЮК та.

1

r.

щодня нав' язують

нfJртмі

5.

колгоспник с. Русанів.

артілі

r

Д()сrавля-

д•оrнати

вої р\Jб\Jти до кінця року. Н. Соловей,

рія Стригун, Ма.рія Шевченко та

голова колгоспу

В кожній

за.йняті

ВИК()І-()ВСС

На

250

320

ДО•

Ми

гекта.рів пшениці. Виз-

де

зібрали

поки що зай­

трактори. Через декілька

2

ще

тракТ()·РИ.

зма.гаються

за те,

Щ()б в ранні строки сдідо·м за з·биранням 'П()щредника підго­ тувати грунт переконадися

під на

озимину. в.JаСН()МУ

Як д,ос­

віді, від цьог() бува.є на·йкращий е:фек.т.

Для сівби є понад нерів

жита.

Пом

300

цент­

очищаємо.

«Зоря».

с. Кулажооці.

70

ПОРУШЕННЯ ГРАФІКА Кмгом ім. Сталіна. має ви.ро-

В о·станній час зовсЬr припи-

бити 19 тисяч тонн т·орф{)·-rнойо- НІL'ІИ робОіТу. Люди, які визначеВИХ К{)МіШJіСТіВ, але ПfJКИ Щ() УіК­

.Щ:(еНО у бурти 2000. Можна бу­ .тu б виrОТ()ВИТИ значно більше, бо екскаватором Д()буто б.тизнко деся·rи тисяч Т()Н.Н торфу. € ІІ'д\JС­

ні на.

ви·rотомення

ІКО·мпостів,

працюють на інших робоІГах.

С. Жун, машиніст екскаватора.

с.

тадь і мінеральних Д()брwв.

Калита.

--------

250-300

центнерів ЛЮПИНОВОЇ маси rектара

з

-

СИдО\: та 'ІvОІНІ Х}"Д()­

днів @ста.вимо

ЦЬІ(}ГО.

гс.ктарів жи-

пари,

бі. На цій роботі

2

КОМ'П(}СТУ є

TfJHHi

ЛюПИН@ИЙ силос щий В

бід:ІWВИН

ЦЬ()МУ

ному

найкра-

•СО.КО'ВИТИЙ

переІVоналися

Д()·С'Віді.

Т(фЇ'К

на

на

мас­

чі ообики. 3араз Й()•Г() си.досуемо. На QДНЇЙ 3 дідяио.к збир·ає·мо си­

за:готувади

Й()ГО Д() 2000 ТОНН. 3ра3у Зf{}Д(}­ вуваЛИ коровам силос з різн\J­

який

водить

байн не проеТ()ював, ддя Д(}став­

1,5-2

кідо.грами :~юшжа більше. Урахувавши винятк()ве значен­

ня люпинового ·си.л:осу в підви­ щенні ПР(}дуктивно;сті худ(}би, ви­ нині,

ммбайн()м,

блиску­

мжна. K()JIOB·a

-

щодня по·чала давати на

рішили

лосним

за·в'яза.п:ися

тільки люпино­

-

вий. Резудьтат

стеблах

Олек,сій ГрінчеІГко. Сид{)еної ма­ си багато: мжен ге·ктар дає по 250--300 цен'І\нерів, і, Щ()б ком­

тра.в'я та інших :корм·(}ВИХ кудь­

тур, а пізніше

лину. Він вже майже відцвів, і

ІООрМ:.

крім

к)'іКурудзяно­

ки ма·си 3 поля до траншей ви­

,;іли.ли пи

з

а.вrомашнни,

2

трактора.ми

«ХТ3-7» та

18

приче­

2

«Бмару·сь»

і

підвід.

Працює т&ІVож сидос()різка. Лю·пин ддя подрібнення К()ІСЯТЬ

. 1. попередники. Пшенwцю мати.мемо З ІШСіНН()Ї rо заготовити Й·(}ГО наtба:гаті! бі­ 10 кuдгоспників, підвозять 7 пі.J;­ ль~е - 5000 тонн, Щ() стаН9- від. 3араз за.кладаємо. сил(}с в о·б­ Писана. Вони 120 гектарів озимини розмісТИМ() дідянки. ВИ'І'ЮІе ПО 10 ТОНН На К()ЖНУ 1\0- .1:ицьавані траншеї, а ко.ти всі М. Какун, по 7 хіІп при по ооо·роту пдаета конюшини, де ЗаІП()ВНИМ(}, будеМО СИЛ()СуВа­ застуnни.к голови колгосnу ро.ву. М. Tonixa, зараз зби;}}<ІіЄ'М:О урОіЖа'Й, 50 П() ім. Леніна. ім. Сталіна. На зе.те.ний •КІонвейєр і си.тос ТИ наземним спооооом:. с. Плоске. маем:{) 390 rе>хтарів мрмового лючистО'Му і 80 П() зайнятому О. Холо11,

... ,

"'"'пІ"ха 1 '' ,

орюю

Механізатори

к.о·вих по·став:.ках. Не.зіlібаром сів·ба. ()Зи:мини.

·

·піднату­

дання. Не пр·ипиним() цієї вашли­

дня

що'б

ють гні'й та мінеральні Д()брива. Бурт·и У'КJЩJ;ають данко.ві Ма-

о·зимина.

Г. Волоха і колгосmrики Г. Ма­ люга, П. Лист()па.д та С. Топіха. Вони зОІООв'.wзали·ся до·

КQ:Мбайна:ми,

родить

нято

У третій та. четвертій брагадах нашого rwлrooпy збирають

пни:цl. о

треба д;обре

Т()рф,

другом·

жИІТись,

і

брига;~..

городню, бо кожна з рільничих брига): має лише .по 25 проІЦентів- Т()рфо-г.но­ Й()ВИХ К{)МПості·в ;І;() ІІ:.1ану. ;Всього по колrо•с:пу лежить у буртах 2900 Т(}НН, Ще; Сlt.'Іадає майже подо·вину плановото з.ав­

пш.шщу. Це найкращі в наших По

центнерів жита. Днбре пра­ цюють тут Ш()фери К. Топіха. та

вивезти весь

УспІх в'язальниць

по кар-

Готун~ю· грунт під озимину

120

бригадир тракторної

та

ре

Щ() зібра.ли вручну, і сп­

«3аготзерна.»

М. Кирій,

зерн(),

мину,

державі.

бригади .N'~

мсим() пше­

на

у~rовах птrсредниr\и, на нких до·б-

Іt()СИТЬ ПШе1НИЦЮ і На'ММаЧуЄ ПО

ноrо гектара.

Tt:mep

ГОJЮХ

ницю. Одночасно скиртуємо ози­

Почали

центнерів зерна. з .кож-

Полотняка.

~-------

Jюму з-під комбайнів.

До,бре

В.

ро,боті

370

на

Фото

Піклування про майбутній урожай

працює К()Мбайнер П. Лотбтко. Він

23-25

Проте їм

рівняються

рільничих

лоді кtмrоопники Мик()ла ІЮрона, &додимир Лс;гвиненко, І·ва:н Рихоль та їх друзі. Вони за.к.ріплені за данками JIO добуванню торфу Та ВИ:ГОТ()ВЛеННЮ JW:If@CTЇB. Один день вс;ни возять до буртів

тарів озимини.

nряме

rwлго·спни:ки

К()Лrоспниця Катерина Сизоненко.

З. Дятел,

гектарах.

на:ванта-

же.ні торфом. мні по.га.няють мо-

Т()Н.Н в

150-170

На ОВ()Чеводів

1050.

(}г ш.шхюІ ми.\ю планта.r{~Й по-

Посилює темпи зда.'Іі хліба.

центнерів

900

ви·гоrrовити

Й()•ВИХ кюІпостів, а має вже

·

Богдані•вка.

~ерж.аві

зобов· язала:ся

протценти 'Мінеральних добрив.

2

начили

площІ

агроном.

МОЛОКО СТАЛО МАЙЖЕ ВДВОЄ ЖИРНІШИМ .

.

(Результати експериментtв академtка т. Д. Лисенн.а) І

вмістом жиру в молоці (в п'ять­ шість процентів). Які ж результати?

материнського

-

стада

рідкомолочного

26-28

одиниць.

Щождо третьої групи корів чистопородних джерсейських (їх на фермі лише п'ять), то во­ ни через малу живу вагу і непри­ стосованість до нашого КJІімату не можуть конкурувати ні з

Як і передбачали біологи, вихо- -

Працюючи над вузловими проблемами біології, академік Т. Д. Лисенко разом з своїми спів-

цівиикм бази організували добрий догляд і ситу годівлю і за один лише рік подвоїли удої, підви-

дячи з своїх теоретичних заснов­ ків, отелення корів, схрещених з джерсейцем, стали легкими. ее­

робітниками успішно провів доелід створення стада жирномолочних корів. Ця робота має ве-

щивши їх до чотирьох тисяч кілограмів, а потім і до шести з лишком тисяч.

30

редня вага теляти знизилась до кілограмів. т\ле це все ж майже на 50 процентів перевн­

першим,

ні

з другим стадом.

Продуктивність

корів

лике народногосподарське значен-

Шість з лишком тисяч кілогра-

щує живу вагу телят при чисто­

першому отелі, як

ня і дає можливість зробити ряд широких теоретичних узагальнень... Горки Ленінські. Тут перебуває експериментальна база Інституту генетики Академії наук СРСР, керівником якого є Т. Д. Лисенко.

мів на фуражну корову, чого бажати кращого? Проте біологів такі результати не задовольнили. По-перше, було рідке молоко. Пого жирність коливалась від 3,3 до 3,5 процента. Це, звичайно, не гірше, ніж у багатьох кол-

породному розведенні джерсейських корів. Далі виявилось, що помісні телички, внаслідок ситої годівлі розвинувшись в утробі своїх матерів в бік батьківської породи,. потім виростають у ве­ ликих тварин. Середня вага та-

ди

дворі

госпних і радгоспних фермах. Про-

ких

навіть недосвідчене око не спеціаліста помітить, що тут три групи тварин. В першій корови хоч і різномасті, але всі вони

те з цим не можна миритися. Подруге, в умовах ситої годівлі, як відомо, жива вага телят при народженні велика. Тут вона в ее-

трохи менша, ніж середня вага матерів, але майже на 50 про­ центів більша, ніж у чистопород­

великі; в другій - тварини трохи менші, шерсть у них бурувата; третя група мастю майже не відрізняється від другої, тільки

редньому становила 42-44 кілограми. Через це тяжко проходило отелення, були випадки, коли корови навіть гинули.

них джерсейців. ... Друга rрупа корів на скот· ному дворі і є ці помісі. У минулому .році середня жир-

)' просторому скотному

корови значно менші.

Пояснюють: перша група являє собою материнське стадо, що

Було

поставлено

завдання

поліпшити худобу на фермі так, щоб високі удої (можливі, зрозу-

складається з корів найрізнома· міло, лише при ситій годівлі) нітнІших високоудійних порід поєднувались з високою жирніскостромської, остфрізької, холмо- тю молока і з легкістю отелен-

горської та інших. 3 цим стадом і ·було проведено дослід.

До 1947 року на фермі експериментальної бази удої молока не

ня корів. Вирішили рідкомолочних корів ферми схрестити з бугаєм

джерсейської

доСJІrали навіть двох тисяч кі- має невелику

лограмів від корови за рік. Пра-

nороди

породи,

до першого отелення перевищила 500 кілограмів. Вона

ність

що

корів

молока

помісних

первісток

становила 5,1 процента при еередньому надої в 3.751 кілограм.

Кожна з цих корів дала за рік у середньому 191 кілограм молоч­ ного жиру - на 20 кілограмів

більше, ніж корова з материнського стада, з'ївши при цьому майже на 8 центнерів менше концентратів.

На

кілограм

молочно-

нижча,

Тому

ніж

відомо, завж­

при

наступних.

продуктивність

корів

в

при

дальшому

помісних

буде

ще

ви•

щою. Це видно вже А тепер. Ко­ рова сФіалка»

за

275

по другому отелу

днів (вона ще не закінчи­

ла період лактаціТ) дала 4.500 кілограмів молока з вмістом жи­ ру в 6,1 процента (майже вдвоє вище, ніж у матері). Від корови сАлея»

-

теж

по

другому

оте­

Кмгосп ім. с.

Хрущова,

Требухів.

Коли матері в полі В центрі се.'Іа, у ма.п:ьовничо­ му КУТ()ЧКу, розтwшувались наші

,;итячі я~сла. Тут пере1буває

42

40-

діт8й. ltоІЖНQГ(} ранку їх сю­

ди приносять матері-м.поСІПниці.

Ось прийшла. Наталія Фесюк. Вона. пращюв в ()·вочевііі бригаді,

а 'WЛОВЇК -

lt()HЮXOM. Найменша.

дитина. у .неї на рутках, троє стар­ теньких ідуть з боку.

3

ма.ляrrа.ми

Пон{)­ пра.цює в

маренко.

прибула

Ч(),1()ВUК

чотирма

Ганна.

ЇЇ

сажQІвій

бриг!І!ді. Ці дві родини, діти яких щодня у яслах,-пере­

ленню за 155 днів надоєно 4.000 кілограмів молока з жир­ довики :к.одгосШН()Г.О вирабництва. ністю в 5,83 процента. Працівни­ Дітям ств(Ірено лайКріlіщі умо­

ки ферми вважають цілком реальним одержати від сАлеї» до

кінця нери

-

періоду

лактації

молочноrо

жиру.

4

цент­

Чи можна такі схрещування

провадити

в

умовах

колгоспних

і радгоспних ферм? - Не тільки можна, але в рад­ госпах і треба, відповідав ака­ демік Т. Д. Лисенко, однак при обов'изковій умові-ситіА го­ дівлі корів, особливо в період

вагу: корови цієї го жиру у помісних корів затра­ тІ о~~ ьності. відзначаються високим чено 17,7 кормовоі одиниці, а у

(ТАРС).

ви, .-ля них готують найрі-зн()ІМа­

нітніші і наЙІСмачніші страви. Діте:Й );ОГЛЯДаЮТЬ ВИХ()ВаТеЛЬ'КИ У дЯJІа Щербатк, КJt:ава Щврба.к та Марія Опа.насrоfК(}. Оп-о.кій:ні) працюють у шті ка­ тері, бо знають, дооре J(QІГЛЯНуті.

Щ(} їх

ка.лЯ1'а.

К. Неіжсало, колгоспниця.

с. Світильне.


4 С Т А Х А Н О В Е Ц Ь Неділя, 21 липня 1957 року. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~~-

"Якщо не подобається -не приходь те"

ВІРШІ ІВАНА НЕМИРОВИЧА Іван Олексіііович Немирович, в минулому ро­

во ЦІ( ЛКСМУ «Молодь» видало першу молодого поета сПо шляхах-дорогах».

бітник, моряк, артист Державної заслуженоУ ка­ пели нас

бандуристів в

район

і

УРСР,

працює

Будинку культури. З

нещодавно

в

Броварах

прибув

Іван Немирович включився в роботу ліtератур­ ного об'єднання при редакції нашої раііонної газети сСтахановець». Нижче друкуємо два вір­ ші з книги і два, які нещодавно написав моло­ диіі поет.

до

директором

року друкує свої вірші

1954

в газетах і журналах України. Торік видавницт-

По шляхах і дорогах Вітчизни По шляхах і дорогах Вітчизни Під бандури задумливий спів Я немало сходив і об'їздив В двадцять вісім неповних років. Де б не міряв я

У

якій би не був далині Ніс народам, як слово братерства, І

моєї

nісні.

мов

ключі

жу:равлині,

по

всій Батьківщині,

По безмежних просторах-ланах! ... Україно, моя Україно, Вільна, славна моя сторона!

ІЗ РОДОСЛІВНОЇ

досить,

Щоб жила у достатку стара, У листах же нічого не

не

кине

на

Десять

застогнав

класів

Не згадає й того, як з

не з військових рід,

Але коли у Підмосков'ї Мій батЬІКо на ·колючий дріт Упав і сніг омився кров'ю,

А за6ув...

і ніхто не осудить. Та й чийого боятись суда?

Я, зовсім юний ще солдат,

Пішов на г.рім передніх ліній. день

мій

дипломом

В путь далеку, виходячи з дому, Так урочисто ненці ізрік: - Де б не був, не забуду повік!

мене

травневий

автомат

Салютував за двох в Берліні.

Поспитають

на

-

тільки

Вітчизни рідної поріг Хто

-Ну, да!

Шле щомісяця

гвинтівку

Візьму-в смертельний бій піду Супроти

... А

чорних

сил

ворожих.

як під!кошений впаду,

син

відцур·авсь.

Знайде фото на стінці очима: - Климцю, Климцю, он бач, який тн ... Та бог з ними, з твоїми

... Клим

син

іде.

Ні, не йде прямо стеле На поштамт і не дума звертать,

Клим мимо

пошти,

Де народу бурхливий потік. - Клим, ПІівроку обходиш чого

Наче недруга, двері оті?·

ж

Я. ти,

Ще не зі-м'яті сотні в кишені, Так, лоскочучи слух, шелестять

...

з них одну б хоч

nереказом

Помахав

вздовж

звичайІно,

і

В

ПОЗі

От

ПОЛКОВОДЦЯ.

відкашлявся

Піт обтер

-

оо

парко

проспекта портфелем ...

міг

промовчать,

Та не можу цього,

бо між нами

Не один такий Клим ще гуля. Десь в глухому селі

ніхто

не

стукав

Про культуру, клуб, Звелів я купить цю штуку. Знайте, хто такий Деркач! Де завклуб? Устино! Забирай оцей приймач, А до

нього

ку пл я.

нені

часто

І

крути

програвач

на

рщко на

весь зал тут залишаєть­

ся

офіціантка.

має

дозволяють собі увечері закрива­

зараз

у

нашому

ресторані.

переважно тільки борщ

1 шнщель.

Розповідають, що ли­

ше

в

окремих

ляється це

й

випадках

правда,

ми

не

Але

знаємо,

При

до

ви­

буфетниці

закінчення

робо­

цьому

іноді

фіктивне

«Переоблік»,

а

хоч

виві­

оголошення

іноді

їr

цього не

роблять.

Все це погані явища. Але гір­

чи

нам

Бувають

чергові

діНЯ.

шуєть·ся

тут з'яв­

гречана каша.

коли

ресторан

чого

небудь вибір страв. Влітку і взим­

ше,

ні

що

цього

не

хочуть

усвідо­

мити працівники ресторану. Якщо

разу не пощастило її покуштува­

хтось зробить їм зауваження, то

ти.

вони

Чому ж в ресторані таке убоге Мн готуємо С"!'рави тільки з тих продуктів, що нам постача- І ють,-ві,дмахуєть~я директор тов. І Сичов. А коли ВІН це каже, від-

-

кидаються:

Якщо не подобається

-

меню?

-

не

приходьте.

·Малюнок

......

«Молодь просить». У

і

текст

надіслали

А. Стоиоr, В. Крук, М. Строіі. м.

Бровари.

.~ід таки~ І що зараз тут вжили заходів, щоб

р~ионнш

те,

що

спцртивна

газетІ

робота

серед молоді занедбана.

в

селі

Сек•ретар комсом"J ;Іьськоі органі-

Дощечки як тріснуть!

зації .колгосnу «Більшовик» т. За-

Бач, не тріснули б нові, по

ти

кого порядку, щоб був хоч який­

~ігур_ують

одна

падки,

І найгірше те, що тут немає та­

«Стахановець» ВМІщено листа з с. Рожни. В ньому йшлося про

приймач, як упече

встряв

"~·

навпаки. Воно й справді - нелег­ ко навіть перелічити, чого ще не­

заголовком

Чи танок, чи пісню,

то

прислі,в'я:

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

А гнилі під Деркачем

А

пригадується

всякої Федо.рки свої одrоворкю>. Прикро вражає і внутрішній Р?Зпорядок роб::>ти ресторану. Не­

зідвідувачів бровар.ського ресто­ рану. А так вигукують вони не в-ід того, що тут багато всього, а

все село

Щоб аж в область чуть було

... Тут

разу_

v

виривається

Та сто штук пластинок

харченко

груди ...

поліпшити спортивну роботу. При­ 1

дбано дві сітки і м'ячі для во­ лейбола, штангу й інший спорт-

·

ІНВентар.

П

·

равлrн.ня колгоспу В<И-

ділило ділянку для будівництва

І.

повідомив

редакцію.

в

нинішньому році спортиІІJІої площадки, лісоматеріал.

і

І'е•нера.1ів

Голову по голові

піталj.стів

Західної

ур,ядової делеrацїі н Чехос;~овач­

З стелі глина 11руддям

Шмеччини. У З'В'язку з цим СРСР і ЧехіJ>Сд{}ваччина підтверди-

ЧИІНУ та і!ї резудиати, вик.lадР­ ні в комюніке, зуострі·ча!О'І'ь одно­

ли в комюніке свою вірність ВаршапсьІWму догооо.ІЮві, що Qоб'єднує євр(mейські країни народної демо.кратії з метою оборони і захmсту від нападу агресивних сил Північно-атлантично-го воонно-

стайне схвалення з uо·ку всіх ла­ ших друзів за рубежем. Ця по­ їздка, пиmе чехословацька газс­ та «Праце», «не тільки ~жіцни­ ла на вічні часи радянсько-чехос.1овацьку дружбу, але іі сприя-

го блоку.

.'!а згуртуванию

Так і гатить, аж свистить! (А приймач все грає). Люди добрі, поможіть!

-

Голова

благає!

Пропадаю!!! й загурчав

Геть під сцену вниз він.

•••

рідна мама

Ледве зводить кінці із кінцями, Він же «меблі» та «Шуби»

-

й, ткнувши пальцем у прийма•І Новітньої марки, Розпочав: - Щоб на селі Більш

І чого тільки тут немає!

-

мимоволі

ку, вранці і увечері тут незмінно

Деркач,

Нашу культроботу!

листи.

й переможе.

іде

матері

Чи надума врешті він Клуб ремонту•вати? Прийде вечір, то хоч плач Ніде дітись просто! .. .1 задумався Деркач, Голова колгоспу. Міркува·в ... Статут листав .. Потім кличе буха; Щось серйозно зашеnтав Бухові на вухо ... У неділю випав деш. Подивитись любо; І старе і молоде Всі прийшли до клубу, Бо почули, що привіз (Це поки таємно) Бух із города сюрпри3, Дорогий, приємний ... Хтось завkу відкрива. (Чути: Тише, хлопці!) А на сцені голова

подалась ...

Сором людям признатІІ'Сь у вічі, од

(Гумореска)

Докучають голові Хлопці та ді·вчата:

До сьомого поту,

Хоч би ж відповідь дав на

дійде

получки

двір

"СЮРПРИЗ"

раз, а то й двічі,

грошима,

То син мій

з

і в

Що

переступить,

я

люди:

Одказала

Із мщ>них 1'рударів ... Та

вулиці

Як ваш Клим, помагає?

-

У мене

не з військових рід

удовину

спромігся скінчить.

Пішов на фронт Петлюру бити.

В

-

Той докір, щоб борги полічить, Як на пенсію

І кроку більш не міг ступити, Г·винтівку батько мій узяв У

-

жарко.

А, між іншим, потрібно що ій? Є садиба, .город цього

матуся

Коли під Нарвою мій дід У вісімнадцятім гарячім важко

нову,

Значить, з rолоду не помира! ... Що ж, ти правий,

не з військових рід мирних трударів ... Одначе

Від кулі

підкинуть,

Та купив оце меблю

просить

У мене

Із

Тче брехні павутину живу: «Я б і радий що-небудь

Телевізор останньої марки, Жінці----;Шубу, ланцюг золотий ... Словом, тут і без матері

вони,

Розлітались

завжди.

у закрутках мозку сумлінно

верети,

України

У далеке село відіслать. Як старенька зрадіє, засяє ... Чуєш, Климе? Спинися, зажди! Клим іде. Клим поштамта ми.нає. Совість «чиста» його, як Він

кроками

книгу

Ех, усім би дер,качам Та

та.ких

В сердечній і в•ЇД'Вертій обс та-

«сюрпризів».

навці відбув~я

обмін

вс'>Ого

табору

миру і ·соціалі:tму, що є гмоВН.Qо.ІО

думками умовою нашо.rо руху вперед»- У

між делегаціями в па"[)тійних nи-

зв'яз·ку ~~ ЦИІМ газета на.гадує едо­

І,сдаблення міжнародної на.пруже­ таннях. Центра.;Іьний Комітет і Міжнародний огляд Чсхоності, за скоро·чення оз·бріJ€НЬ і вся комуніетична партія збройних си.1, за забQорону а·том­ сдо·ваччини повністю содідаризуДРУЖБА СОЦІАЛІСТИЧНИХ НАРОДІВ-ВЕЛИКЕ ЗАВОЮВАННЯ ної зб]ЮЇ і неrа.йне прИ'ІІинення валися з рішелнлм червневого ВО'сьУиденний дружн1й візит ку дружІби і опівробітництва між її вишрооува,нь. «Основними прин­ Плену.му ЦК КПРС і рішуче заПартійно-- уряд'ОDОЇ делегації ~3- обома країнами. Вони виявили ЦИ'ІІМІИ відносин ·між народами судиди антишар1'ЇЙн.і по·r.1яди і ~янського· Со-юзу в ЧехQІСЛовацнку бажання !Продовж.ува.ти з,~;ій·снен­ повинні бути, гооориться в діяльність груmи Маленко-ва, КаРеет:убліку ~верmи•вся 16 люіня ня принципів Спідьної рз.,~;я:нсь­ ко'мюніке, - мир, _~;ру;юба і спів­ гановwча, Молото·ва і Шепіл.ова,

ва М. С. ХрущQова: «Дружба .на­ родів кра.їн сщіалkтичноrо табо­ РУ - це велике завоюваннн. До­ ти, :по·ки ця !І.РУJЮба зро·статиме і розвиватиметься, ніякі тру;щощі нашим кра.ї.нам не страшні, ніякі перешкоди не небезпечні».

ГР'У!ПИ <ПQослужпть дальшо·мУ зміц-

ке, що увінчало- цей візит, ~нову

Міжнародне значення р€зудьта­

ОПУ'блік.уванюrи комюні'Ке (пові- ко-чехосло'ВаЦРwі дек.1арації ·від існу·вання між )Іержаважи, неза­ який при(>дна.вся до них. Наші тів поїзд'Ки р.адянсьwї ;~;едегаІtіЇ ~омлення), в як<О>му пі»)и:ваютЬІСЯ 29 січня 1957 року, в яж:ій вка­ лежно Від ЇХ •ПО.і!іТИЧНОГ() і С•ОЦі­ чехосдовацькі друзі вважають, / в Чехо·слава;ччину дуже в.едике. що викриття цієї антиленінської Ра.~я:нсЬІОО-'Чехос.щваць:к.е к<щю.ні­ підсумки nо~з~и. В цьому дaltY"' зуІВа.1ося, що общві країни «вва­ аЛЬ:НОГО ЛІМу>}.

менті, ,пі)ІJписаоому Першик се:в- жають найrолQовнішим сооїм ·ООО­

Разом

~

тим

·пред<ставюtжи

ненню єдноості рядів КПРС і спра- нагадало осьому свіrові il!'I}O рі­ І.tmfуні·стичної партії Ра,І.янсь:sо- ту:ванню соціалістичного табору тика шир!ЖQоrо оЗ<броєння країни ві боро·тьби за здійснеяня гене- шимkть нашо~ к.раїни і Чех(}слона:міченоі ваччи:ни, як і всіх інших соціа­ го Союзу м_ С. ХрущО'ВИМ: і пер· на основі вчення марюСИ3МУ- і відродження в ній фашизму, ра.1ЬНQоЇ J:ІНП партії, дістичних ,це.ржав, безустанно і ХХ з'ЇЗД{)М КПРС. ІWмуністичні =u Центмпьиоrо лвніні3му, роз-виткові і зміцненяку проводять нині правлячі ко­ а

ретаре:v Центрального·

шим

секрет

Комітету

... ~

Ко:м:у.ністич.в:ої

КQомітету в'язкож оnJ)ияти В<се.мі]нюму зrур­

обох деІ>Жав відзначи.1и, що полі­

....-

партії ню друЖJби -між соЦіалі'Стични·ми ла 3ахі,ДН{).Ї НімеЧЧШІИ, не •СШРИЯЄ

як

ПО'СЛЇД()вно захИіІЦати мирне жит­

в·каз,уєт:ьс.я в КGжюніке, що «не­

тя на землі, боротись за нові і но'Ві успіхи соціалі'ЗМУ.

парrтії обох кра.їн вважають,

Чвхо<сл-ова ччини А. Номт.ним:, ві~- дврж~ми». значаєтЬІС.я У'(mіmниіі: розвито& В К{)хюніке відзначається пов­

усулеаню небе3пек.и 'Війни в Єв­ ропі і в У'Сьому світі. Не опри.!І!Є

примиренна боро·т:ьба

відносин між О'бома країнами в

на єдність .поглщів обох к.ра·їн і

осла.бденню

партіthrих

усіх галузях.

на

жено·сті,

ки СРСР і Че.хО>сЛ(}Ва'!Чини обге-

що гол{)вним: завдакням у-с1х м:и­

сучас.не

міжнародне

В хuді пе:реrоворів представни-І ще. ВQоии nрийшли

ворИJІи шляхи далншого розвит- ))С}.'Іюбних народів

.1.0 6

станови-

вИJС~QоВКУ,

•боротьба за

а,

м:іжна.ІЮдН{)Ї навпа·ки,

на:nру­ :посилює

її і пмітика. деяких іН'!ПИХ за­

рядів,

проти

вrякІL'\

прмвів фракці,ftно·сті і групівщи­ ни Є •СВЯЩеННИМ ОООВ'Я::ЖОМ К·ОЖ·

хідних держав, насамперед США, но оо комуніста.». ~Кі 'llі,!;ТрИ.МуЮТЬ ВОЙ'ОІНІИЧИХ Ка-

за єдність

rlloiз,J;Ita.

Р'а.,~;.янськ.ої

Партійно-

С. Герман.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

Адреса ред,;tкдіі: м. Бровари, Київської області, вул_ Київська, .N2 138. Броварська районна друкарни Киїаського о1ласнеrо управJІіния куJІьтури.

Зам.

2907

2480


86 номер 1957 рік