Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄДНАPlТЕСЯ!

Рік видаННIІ ХІХ

СТЯХА НО 8(иь

16

86 (1379)

Верховна Рада СРСР одностайно прийняла Звернення до пар­

СЕРЕДА

ламентів усіх країн світу про роззброєння і Заяв} в зв'язку з звер­ ненням Японського парламенту в питанні

18 1956 Ціна

КОП.

липня в Ве.'1ИКОМУ Кремлів­

14

палаці продовжувала

боту п'ята сесія Верховної

татів Верховної Р:t;щ СРСР, звер­

ро­

тається з заШІТ(НІ до Радянсько­

Ра­

го

уряду

про

те,

ЯІШХ

заходів

дИ СРСР.

він має намір вжити ддя повсюд­

На роздільних засіданнях Ра­ ~и Національностей і Ради Союзу одностайно приймається Закон про державні пенсії. Потім обидві палати перехо­

ного

дять ня

до

розгляду

порядку

ження

другого

денного

Указів

В зв'язку з цим запитом, від

Верхов­

Після дебатів по цьому питан­

ної Ради СРСР, прийнятих у пе­

ню сесія одногодосно приймає Заяву Верховної Ради СРСР у

ріод між четвертою і п'ятою се­

сіями. З доповіддю на засіданнях обох

палат

виступив

зв'язку з зверненням Японського

Секретар

парламенту в питанні про забо­ рону ядерної, тобто атомної та

Президії Верховної Ради СРСР депутат М. М. Пєгов. Обидві палати одностайно приймають Закон про внесення змін у статтю 121 Конституції СРСР. Одноголосно затверджу­ ються Укази Президії Верховної Ради СРСР. На засіданні Ради Націона­ льностей

бра

оголошена

випробувань

імені Радянського уряду із зая­ вою виступив Міністр Закордон­ них Справ СРСР депутат Д. Т. Шепіnов.

питан­

Президії

припинення

ядерної зброї.

-затверд­

воднеиої зброї і припинення її випробувань.

Потім,

ядерної

сування.

П'ята сесія Верховної Ради СРСР СЬКОМУ

заборону

Верховна Рада СРСР одностайно схвалила політику і практичні заходи Радянського уряду в питанні про роззброєння і негайне при­ пинення випробувань атомної і водневої зброї і заборону її засто­

р.

15

про

зброї і припинення и випробувань.

ЛИПНН

Орган Броварського раЙ9ННОГО комітету Комуністнчної партії Українн та районної Ради депутатів трудящих Киівської оБJIасті

липня в Москві закінчила свою роботу п'ята сесія Верховної

Ради СРСР четвертого скликання.

у зв'язку

групи депутатів

з запитом

і заявою

Міні­

стра Закордонних справ СРСР Д. Т. Шепїдова, Верховна Рада приймає таку постанову:

Дмитровчани в колгоспах IIЧервона Україна" та ім. Хрущова Позавчора в гогоnівський копгосп «Червона Україна» прибуnа деnегація коnгоспу ім. ХУІІІ партз'їзду, Дмитровського району, Московської обпасті, що змагаються між собою. В скпаді деnега­ цП: гопова коnгоспу т. Огоnь В. Я., панкові Шуричіна О. І., Ро­ щинова Є. С., Тихомірова 3. В., доярка Морозова Т. В" копгоспни­ ки Карягін Є. П., Сипінов В. Т. і шофер Морозін О. К. Цього ж дня у копгосп ім. Хрущова, с. Требухів, прибуnа деnе­ гація коnгоспу «Победа», Дмитровського. району, що першими укnапи

договір на

соціаnістичне

змагання. В скпаді деnегації

гоnова ордена Леніна артіnі «Победа» т. Мочаnов М. О., бригадир 1-ї ріnьничої бригади т. Дроздов П. О., бригадир 3-ї ріnьничої бригади т. Чижов П. М., секретар парторганізації т. Дрож ин iJ. Я" свинарка т. Євренова В. П., доярка т. Купріянова А. П., коnгосп­ ниця т. Сидорова В. 1'1 панкова т. Жигуnьова Є. С., ШОфер т. Си­ доров О. І. Радісно, з веnичезним піднесенням зустріnи гогоnівці і требу­ хівці своіх російських друзів. Гості ознайомипись з господарством артіnей «Червона Україна» та ім. Хрущова. По закінченню взає­

моперевірки будуть пі.ве.ені пі.сумки першого періоду змаган­ ня весняна сівба, АОГnЯА за посівами, пі.готовка і перші дні збирання врожаю.

заява

депутата Д. Т. Шепілова з прось­ бою про увільнення його від обо­ в'язків Голови Комісії в закор­ донних справах Ради Національ­ }Остей у зв'язку з призначенням

на пост

Міністра

Закордонних

справ СРСР. Рада Національнос­ тей

задовольнила

цю

просьбу

і

обрала Головою Комісії в закор­

донних справах Ради Національ­ ностей депутата Н. А. Мухітдіно-

дадьшого

ва.

ла

оголошена

заява

депутата

О. П. Волкова з просьбою увідьни­

депутата

Ради

Ради

СРСР

О.

П.

Союзу

віддю виступив депутат І. С. ГрушецькиЙ.

Комісії в закордонних справах

Вошtова.

Ради Союзу і Ради Національно­ стей, сказав депутат Грушець­

депутат

кии, уважно разглянули звернен­

П. П. Лобанов·

ня

липня в Москві, у Велико­ Кремлівському палаці, від­

16 му

будося спільне Союзу і Ради

З<lсідання Ради Національностей

Верховної Ради СРСР. За сто.10м голови -

ГО.10ва

Ьрошуру

з

продиктованих

грудні

1922

текстом

-

Депутат О. М. Несмєянов, який

1923

року, ВИЩ'СТИ;10 в світ україн­ ською мовою Державне видав­ ництво подітичної літератури УРСР. Брошпа

видана

масовим

ти­

ражем.

Черговий випуск сnухачів партійної шкоnи при Ленінград­ ському обкомі КПРС відбувся в Таврійському падаці Ленінгра­ да. Шкоду закінчидо більш як 190 партійних, радянських і газетно-журнадьних працівників 14 обдастей і республік країни. В новому навчальному році на

базі

с

у

записів,

січні

школи

створюється

Ленінградська міжобласна партій­ на ШХОJ1а з чотирирічним СТРО­ &011 навчаиШl.

відповідних

змін

у

ниi'r. Сесія оголошується закри-

В. І. Леніним у

року

внесення

повідну Заяву. виступив

д

парламенту

статті 13 і 22 Конституції СРСР, Порядок денний' п'ятої сесії Верховної Ради СРСР вичерпа­

ціс, заступники ГО.10ВИ.

в

Японського

припняди рішення рекомендувати Верховнііі Раді СРСР обговорити цей документ на денній сесії Верховної Ради і прийняти від-

Ради Націона.'ІьностеЙ В. Т. Ла­

3

ядерної

кордонних справах Ради Союзу і Ради Національностей з допо­

Верховної

обраний

ден­

зброї і припинення її випробу­ вань. За доруqенням комісій у за­

Рада Союзу задовольнида про­

Головою

порядку

в питанні про заборону

ти ііого від обов'язків Голови Ра­ ди Союзу Верховної Ради СРСР у зв'язку з призначенням Го­ довою Державного Комітету Ради Міністрів СРСР у питаннях пра­ ці і заробітної плати. сьбу

питання

ного сесії про Заяву Верхов­ ної Ради СРСР у зв'язку з звер­ ненням Японського парламенту

Ради Союзу бу-

На засіданні

...

від імені

*

..,

тою.

(ТАРС)

групи депу-

3АВЕРШИДИ ХЛІБОПОСТАВІ'И

11= :11

Нове вепике родовище кам'я-

ного вугіпnя відкрито в

про державні З того часу, .як в пресі оголо­ Закону про державні пенсії, мені прийшло­ ся провести ряд індивідуадьних шенип оув проект

Кара-

В

Дніпропетровській

широким фронтом

області

РОЗГОРН}',lИСЬ

СУИСЬJ,ОМУ районі, Кустанайської жнива. СіДЬГОСП<lртілі вже зіiJ­

ред робітників Броварської МТС, сільськогосподарських

заводу

запчастин, з ба1'атьма інвалідами Ве.1ИКОЇ Вітчизняної війни та інвадіД<l)ІИ праці. Був я ТalИЖ

від озера КаЙбагар. Товщина чо- ради близько

передні

яскравиіі вияв пікдування Кому­ ністичної партії і Радянського

200 тисяч геКТ<Ітирьохвиявлених тут вугільних рів колосових, у тому числі 150 пдастів досягає 19 метрів. По- тисяч роздідьним способом­ досдідження

показали,

втроє бідьше, ніж торік.

що кайбагарське кам'яне вугідМасове впровадження двофаз­ дя - висококадорійне, безсірко- НІІГО збирання дало змогу хлібо­ ве, "Воно піддається коксуванню. робам набагато раніше, ніж зви-

***

Масовий медозбір

почався в

чайно, приступити до здачі зерна державі. Колгоспники

південних районах України. На польської кошоспних пасіках уже' зроблено по

ка.

2-3 Від

відкачки з кожного вули­

бжодосім'Ї

середньому до

20

карбованців.

одержано

в

кіЛОl'рамів ме­

ду.

(PAljJ')

сільгоспаРТlЛі

Ніко-

імені

ГОРЬІ\оГО першими в облас'гі за­ вершили хлібопоставки. Вони доставили на пункт Заготзерна 7 тисяч цеюнерів сортової пше­ ниці першої категорії.

(РАТАУ).

БОН,

про

державні

пенсії­

)'Ряду про добробут трудящих.

50

років пра-

••

серця

Ганна Семенівна Сердюк одер­ жувала пенсію дітей,

на

утримання

які задишидися

без

бать­

ка. За новим Законю! розмір на­ леЖНОі lИ пенсії збідьшується майже у чотири рази.

Таких

прикладів

відповідь

багато,

на новий Закон

У

про

державні пенсії, прийнятиіі Вер­ ховною

Радою СРСР,

повсюдно

по підприємствах, у родинах тру­

дящих радісне піднесення.

Я. Минчук,

- За нОВим Законом, - го­ ворить Сергій Микодайович Тор­ беєв, який понад

Від усього

я дякую партії і уряду.

на ПРОфспі.1КОВИХ зборах зв'язків­

ців, де обговорюва.1И цеп Закон. Всі однієї думки: новий 3а­

обдасті, Казахської РСР, на схід

пенсії

цює на виробництві, роз~ір моєї пенсії збідьшиться на 267

і групових бесід на цю тему се­

ь

л

Палке схвалення нового закону

завідуючий

соціалістичного

•••

райвідділом

забезпечення,

••

Семінар секретаРіВ первинних парторганізацlі Позавчора відбувся семінар секретарів первииних парторгані­ зацій, пропагандистів, керівників, сільських лекторіїв, працівників культурно-освітніх закладів. Учасннки семінару обговори",. стан і заХОДИ по",іпwення ідео-

логічної роботи, зокрема під час збирання врожаю. 3 доповіддю, присвяченою постанові Централь­ ного Комітету КПРС «Про подо­ лаННIІ культу особи і його на­

слідків», ВИСТУПИВ секретар РАЙ­ ком, КП' Украіни т. Остапець М.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

СереАа,

ГП~~~~~~ Як організовуємо взаємоперевірку Семінар редакторІв к о Л r о с п них Д оговорів на СО11іалістичне змагання У

відповідь

на

історичні

'"

рі­

вірку виконання договору на со­

ринництва колгоспу ім. Каліні­ на взя,1И соціалістичні зобов'я­

ціалістичне змагання між 6 і 7 городніми бригадами. За рішен­

зання. Суть їх полягає

ням партійної організації, прав­

1956

щоб у

у тому,

році набагато пере­

вершити всі показники перспек­ тивного

ського

плану

розвитку

господарства

громад-

артілі.

На відміну від минулих років

ління

колгоспу

утворена

була

КОМІСІЯ в складі 7 товаришів, яку очолив комуніст т. Костен­ ко О. Одного дня комісія ретельно оглянула кожну грядочку ово­

соціалістичні зобов'язання скла- чів на всіх плантаціях 6-Ї брига­ далися не кабінетним способом, а

)!;И, а другого дня-4-0Ї бригади.

брига­

Ряд недоліків, що їх виявили члени комісії, були негайно усу­

фермах при активній участі

нуті. По закінченню взаємопере­

всіх колгоспників. На загальних

вірки відбулися бригадні збори 'tолгоспників, в роботі яких взя­ ли активну участь чдени бюро

безпосередньо

дах,

в

ланках,

зборах артіді оБІ'оворювали дого-

вір на соціалістичне змагання з парторганізації.

Передовиками

сусіднім колгоспом «Більшовик»,

змагання пі)!; час догляду за по­

с. Рожни, і «Борец», Дмитровсь­

сівами визнана брига,1l;а;М 6, якою керує т. Нетреба П., і лан­ ки, що ними керують т. Лук'ян­ ченко М. депутат сідьради, Костенко Н. і Марченко Т. Взає­

кого

району,

Московської

обда­

сті. У кожному з прийнятих зо­

бов'язань зазначено розмір уро­ жаю

або

продуктивності

худо­

би, організаційні та агро-зоотех­ нічні заходи, які

мають це за­

безпечити, і строки

взаємопере­

вірки ходу виконання взятих зо­

бов'язань.

Серед доярок взаємоперевірки договорів на соціалістичне зма­ гання

провадяться

ЩО,1l;екадно

виробничifi нараді;

на

серед свина­

моперевірка, як-то показує зараз

стан овочевих плантацій, допо­ могла 7-й бригаді на чолі з бригадиром т. Біденком К. порів­ нятися у догляді за посівами з кращими овочеводами артілі. Взаємоперевірка виконання до­ говорів на соціалістичне змаган­

ня є, на думку наших комуніс­

рок щомісяця після зважування

тів, однією з кращих форм зв'яз­

свиней, які поставлені на відго­

ку партійної організації з широ­

дівлю. На кожній з таких нарад

кими масами трудящих.

присутні

технік,

голова

колгоспу,

агітатор,

зоо­

представник

сідьсь&огосподарської комісії сідь­ ради і секретар парторганізацїї. Переможцям у змаганні вру­

чається на цій нараді перехідний Червоний вимпел. З допомогою агітаторів, щоденної стінної га­ зети, Дошки показників партор­

ганізація доводить до відома всіх колгоспників матеріали про хід змагання між працівниками тва­

ринництва,

популяризує їх дос­

помагає

своєчасно

тійний

Це до­

посидити

пар­

вплив на тих дідянках

кодгоспного виробництва, що по­ чинають з тих або інших при­ чин ві,1l;ставати. Це допомагає швидко розповсюдити досві,1l; пе­ ре,ll;овиків, що особливо важливо зараз, коли приступаємо )1;0 зби­ рання

С. Музиченко, член бюро парторганізації.

Колгосп

ім.

Калініна,

і

змагання

серед

колгосп­

механізаторів.

Цьому питанню

позавчора

був

ня і вересня в колгоспах прове­ дені будуть збори сількорів і чи­ тачів раАонної і стінних газет.

закопано. Та на цьому все й кін­ чилося.

метис

гемонеської і

сонської породи.

тт. Галицький А. (колгосп імені Леніна, с. В.-Димерка), Балло І, (сШлях IJlлі'/а., с. Зазим'я), Музиченко С. (ім. Каяініна, с. Літки), ПищаА Г. (сБільшовик., с. Рожни), Степаненко М. (ім. Кірова, с. Погреби), КРіІ­ шин Ф. (ім. Щорса, с. Княжичі), Компанець Г. (ім. Кагановича, с. Рудня), Зозуля М. (ім. Моло­ това, с. Гоголів) і працівники редакції районноі газети, що ке­ рували роботою семінару.

Враховуючи нагромаджений до­ свід під час вескяної сівби і до­ гляду за посівами, вирішено, що редколегії, починаючи з першого дня роздільного збирання хлібів, випускатимуть у додаток до стін­ газет сблискавки.. Видання їх проводиться під керівництвом затверджених партійною органі­ заці€ю політорганізаторів на ком­ байнових агрегатах.

30 кого

вересня року

кінець в

господарсь­

тваринництві.

У

зв'язку з цим слід посилити ви­ світлення

на сторінках газет хід

кожною

взятих

сока, що її роги виглядають з високого бур'яну. Вона помалу

щипає

траву

місячні зве­

майбутнього

Господарство розладнаним

гuсп мав пuнад орниї

ні по виробництву цемеНТНО-ПJщаНОI черепиЦІ, хвилястого шифе­ ру, дерев'яних конструкцій, СТОJ1ЯРНИХ виробів.. Для CTBo~eHH.~ матеріально-технічної бази і оборотних КОШ'ГІВ будоргаНІзаЦІІ колгоспи зробили пайові внески в розмірі_від 2~ до ~ тисяч карбованців, залежно від наявності земельно І ПЛОЩІ. БУДlвельнн­ ки вже прнступили до робіт у к?лго~пах. н а

з нім к у:

..

будівництво ВIДГОДlве.1ЬНОI

площадки для сви-

неІй У колгоспі імені Тельмана.

ВА БЕРЕГАХ ВО.JIГО·ДОН~ Колгосп імені Хрущова, Горо­ ня до ceJa не мав: інженер Чен­ споруджував бідя дищенського району, Сталінград­ ЧИRовський системи. ської області, довгий час був Рокотина зрошувальні відстаючим. У такому стані це Але честь, совість комуніста не господарство будо ДОТИ, поки сю­

ди не прийшов новий голова

Вододимир

-

Костянтинович Чен-

чиковський. ні Він не був ні агрономом, зоотехніко!( і прямого вїАношен-

гоголівського

Розповім коротенько цю історію,

може

кому-небу)!;ь

з

керів-

рішено

було

їм не вдалося, то повторили ста­ ру

артілі навіть

землі,

4 тисячі геиарів

але

навіть

в

казку:

-

Стадіон треба перенести на

краще місце. Було знайдено

нову ділянку,

між школою і ткацькою ПРО!llар­

тіллю.

-

Тут бути нашому стадіону, урочисто заявив голова сіль­ ського спортивного товариства «Колгоспник» Т. Сорока. -.н поБУ)l;УЮ тут казковий спортивний комбінат, в свою

-

чергу урочисто виголосив т. Бо­ рисенко.

***

А який резудьтат? У відповідь наші молоді спорт-

стадіон

смени руками розчаровано маха­

поруч з садибою артілі «Червона Україна». Справа не пішла )l;алі

балачок. Перед своїми начальни-

ють, що, мовляв, самі це знає­ те. А коли кортить притьмом про це дові)J;атися, то сходіть і по­

ками

)l;ивіться на ділянку між про мар­

і

обладнати

пере)l;

сільською

МОЛО)l;­

дЮ наші спортивні керівники оправдовувались приблизно так:

Біля «Червоної У країни» недоцільно будувать стадіон. Краще в центрі села. Тут є но­ вий КJIуб, тут найбільше моло,ці

-

буває.

Один жартун добавив од себе і ще один ,1І;оказ: діон доцільно

в центрі ста­

будувать і тому,

що керівники

седа і колгоспів зможуть частіше бу~ати тут, і це

сприятиме

також

розвитку

спортивного руху в Гоголеві. І от три роки тому почалися

роботи на" Оболоні, неподалік ві,ll; центра села. Визначено було, де поставити ворота волейбольного

тіллю і сере)J;НЬОЮ школою. Там

-

бродить коза

кої

і

метис гемонесь­

брабансонської

весело

мекає

-

породи

хороша

і

паша

вроїt;ида!

В Гоголеві є численний загін що любить займатись спортом. Кожного разу, коли ііі пові)l;ОМЛЯЛИ, що стадіон буде от-от збудований, вона раділа обіцяла взяти участь в цій спра­ ві, але передчасно: діла далі роз­ мов не i,1l;YTb. Радіть нема чого, недарма говорять: Скажеш молоді,

гоп, як перескочиш.

А)І;же це правда, т. Сорока? П. Хвипи.

.'8'"

Підготовка до вечора пам яті І. Франка Сере,1l; відвідувачів нашого клубу хороші відгуки і схвален­ ня знахо,1l;ЯТЬ

такі форми кудь­

турно-масової роботи, як тематич­

більш(', ніж він передбачав. Кол-

існуючих цегел?них ~аводи, ст.ворюються маистер­

при-

керівники

РУХУ села на цей

раз довго шукали. І оскільки це

чище, таке багате на пашу? Це поле

ні вечори. Зокрема, люди буди за)l;оволені вечором, що був при­ свячений

П'ЯТ)І;есятиріччю

шої російської революції 1907 років.

Не легко будо спочатку ново-І Волго-Дону. му го.10ві. виявил()сь

4

кругом

дять корови! Що ж це за уро-

пташницею. Крім листків, мате­ ріалів вза€моперевірки виконання

***

порядковано

-

Оправдання

спортивного

віШІЯ, людей немає, тільки бро-

свинар кою,

курку-несучку.

15 Сі:льгоспартілеЙ. Царичанськ~го

Коза така ВИ-

зобов'язань

дояркою,

Редактори колгоспних стінгазет взяли участь в роботі семі­ нару секретарів парторганізаціА з питань ідеологічної роботи, яку скликав райком КП України.

Дніпропетровська область.

брабан-

ників спортивної роботи в Гого­ В обговоренні поставленого на семінарі' питанні взяли участь ре­ леві ХОЧ соромно стане. Ген-ген, дактори щоденних стінних газет в поза-за-заминулому році ви­

дення про надої молока, відгодівлю свинеА, одержання я€ць на

району створили міжколгоспну БУДІвельну оргаНІзаЦІЮ. I~ ПІД­

майданчика і навіть стовпи було

-

стадіону, що має довгу історію. А чи є він зараз, чи хоч буде зет. Особлива увага була при­ коли? Ніхто цього не знає. Паділена поліпшенню масової ро­ м'ятаю·чи історію спроб заснуботи, залученню до активиої вання цього стадіону, не маєш участі в стінгазетах і районної впевненості, що ця справа бугазети широких мас трудівників колгоспного села. rtротягом серп­ де доведена )1;0 кінця.

~==============================f.СТінгазетах декадні і =

з досвіду колгоспного будівництва

р II д g 11

за. щр це за порода? Приблизно

присвячений семіllар редакторів колгоспних щоденних стінних га­

договорів на змагання, дуже важливо регулярно вміщувати в

с. Літки.

від роботи.

доби. У здійснениі цих завдань серйозну роль покликана віді­ грати низова преса, яка Ma€ бути активним помічником партійної організації у розгортанні соціалі­

виконання

врожаю.

В густому бур'яні ХО)!;ИТЬ ко-

Колгоспи раАоиу вступають у найвідповідальнішнА пеpfоД сіль­ ськогосподарського року збн­ рання хлібів, викоиання поставок державі, заготівлі кормів для ху­

ників

року

(До ІсторІї гоголІвського стадІону)

стjнгазет

стичного

1956

Скажеш гов, як перескочиш

щоденних

А ось, наприклад, як ми про­ вели 12 і 13 липня взаємопере-

шення ХХ з'їзду партії всі лан­ ки, бригади, працівники тва­

Ко л Ю 'І і

пипни

18

Отже,

Зараз

розпочалася

-

великий український письменик,

вчений і громадський діяч». І. 3ікій,

пер­

завідуючий клубом.

1905-

можна

підготовка

до вечора на тему «І. Франко

с.

Кулаженці.

одер-

порвали з артільним виробницт­

жувати гарантовані врожаї овочів. Поряд ринок збуту -

вом, працювали на стороні. дюдей не вистачало. Ченчиковський з допомогою партійної організа-

Сталінград.

Колгоспники одностайно' пого-

ції вивів на полив овочів усіх,

най-

дилися з головою. Будо намічено

хто міг тримати лопату' в руках,

урожайніші роки одержував не більше 400-500 тисяч карбо-

розширити посіви картоплі й овочів на поливних земдях з та-

-

ванців доходу. Погано оплачувались трудодні.

ким розрахунком, щоб збідьшити ЇХ валовий збір у 1960 році по-

сторожів,

теслярів,

рахівни­

ків.

9-10

Напружено працювали самі овочівники. Вони вдень і ВПОчі були на плантаціях. Бригада

кормів,

раз. По зерну передбачадось зро-

Леонтія Кулішенка виростила по

приміщень для утримання худоби. Треба будо будувати і до-

стання в шість раз, м'ясу в два рази, молоку в шість з

300 центнерів помідорів з гек­ тара, бригада Федора Коржова­

будовувати ферми, а на рахунку

лишком раз.

по

У тяжкому ринництво.

стані було тва-

Не вистачало

рівняно

3

1954

роком у

220

центнерів капусти.

За­

не було грошеИ. Дружно працювали минулої гальний врожай значно перевиУ березні 1955 року КОЛГОСП- весни люди. Колгосп, мабуть, щив планове завдання. ники сільгоспартілі імені Хрущо- вперше за багато років )l;ОСТРО... Ві)І;м:Шними показниками за­

ва

обговорювали

нии план.

ський.

Доповідав

перспектив- ково, Ченчиков-

раніше за всіх у районі, вершив

Biїt;peм:oHTYBaB

сіДЬСЬКОГОСПОАар-

колгосп 1955 рік. Ви­

Він не був схожий на ські знарядя, очистив насіиня, рощено багатий

врожай. Хліба

сів-

було зібрано в п'ять раз більше,

конторським столом і діловито кдацав кісточками рахівниці. За його підрахунками вихо,1l;ило, що найвигідніше ддя кол-

би. Швиїt;ко було npOBe,ll;eHO й саму сівбу, а також виса)l;КУ в грунт розса,1l;И овочів, садіння картоплі.

ніж у 1954 році, овочів у три рази, картопді в деСЯ1'Ь раз! Колгосп повністю розплатив­ ся з боргами по поставках сіль­

ли його і труднощі, про які він

госпу тепер будо б взятися за розвиток городництва. Землі ар-

Гірше пішла справа літом, коли настав час поливати й про-

сь'&огосподарської всі минулі роки.

мав уаВJIення, часто буваючи в

тілі розташовані

полювати овочі. Багато колгосп-

зеІ~на З)l;ано і прор;ано в рахунок

:&ОІгоспі

ровсьхої зрошувальної

дозволили йому. відмовитись вір; почесного

доручення;

"1

не

зляка­

иуабовп справах.

звичайного доповідача: сиїt;ів за організовано підготувався

в зоні Варва-

)1;0

системи нuiв, хоч і жпи в селі, давно sаl'УПОК

25

продукціі за Самого лише

тксяч центнерів.


Середа,

18

липни

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

рону

з

Всі сили і засоби на успішне проведення збиральної! *

*

*

ЗВЕДЕННЯ оро хід заготівлі кормів оо KOlrocoax району за станом на 151МОНЯ (в ороцентах до О.lану) Назвч сіл і колгоспів

Русанів, ім. Сталіна Семиполки, ім . Леніна Жердова, ім . Леніна Кулажен~, «Зоря»

жаві, наш КО.lгосп Н<lмітив раЗО:ll з тракторною бригадою М9 зіu­ рати роздільно пuнад 300 гекта­ собом КОСЯТЬ Х.lіб н;! ЗВ<l.l У вос­ ковій стигдості зерна. Ді.1ЯНКУ відведи і потрібно вже приступи­ ти до :lбирання, однак з вини 1'0)1колгоспах Одеської

області

йде косовиця

Н а з нім к у : тракторист С. Литвиненко і комбайнер І. МалЬ­

ченко збирають озиму пшеницю роздільним способом у колгоспі .:Прогрес», Суворовського району.

(Прескліше РАТАУ) .

Фото А . Фатєєва.

Перші rекта.ри xdi&ioроадіdLНИИ епоео&ои

байнера

Г.

Ііушки робота затя­

ПраВ.'Іінпя КО.1ГОСПУ не раз на­ магалося переконати Г . Кушку, давало розпорядження, щоб почи­

нав збирання, однак на це він мало звертає уваги. Говорив з НИ~І і бригадир М. Хрустов, але мар­ но. Може вплинуть на комбайне ­ ра керівники Броварської МТС?

А. Галицький,

Щоденно спостерігали за .D;озріванням хлібів. У третій і четвертЇJЇ

рільничих

бригадах

на

окремій

ділянці

агроном.

жито

Колгосп ім. Леніна,

набрало воскової стиглості. Сюди зразу і вивели віндроуер комбайнер Василь Бабич і тракторист Михайло Сом, якого до цього вони добре підготували. 3а перший неповний ро­ бочий' день механізатори поклали у валки 14 гектарів жи­

с. В " Димерка.

ОСТАННІ ВІСТІ 3 КОЛГОСПІВ

та .

у першій і другій рільничих бригадах зробиди обкоси за­ гінок. Тут також починає працювати віндроуер . Через день­ два в роботу включаться два самохідні комбайни, обладна­

ні підбирачами, які збиратимуть і обмолочуватим}'ТЬ ХJIіб 3 вадків. Роздільним способом скосимо понад 300 гектарів зернових . Це набагато скоротить строки жнив, дасть мож­

ливість раніше, ніж торік, приступити до здачі хліба державі.

***

Колгоспники нашої артілі у тісній співдружності з ме-

Механік-комбайнер

заготувати

кого тваринництва

громадсь­

600

тонн ран­

нюшини заК.::ІаЛИ у траншеї тонн

соковитого

соковитого

Загальний

доход

госпу є сівба кукурудзи на зрu-

як і намічалося, понад два мільйони кзр-

артіді

шуваних землях. Тут можна бу­ де одержати не менш як 50 цен'г­

3

БО,О

50,0 50,0 49,S 46,2 44,7 37,5 35,7 35,4 27,8 27,1 25,0 19,3 61,9

під сорок, в силі і при здоров'ї. Словом,

HiBPO~y жінка.

Такій.

майданчик, поставлено потужний

.............................................................. . вона і за холодну воду не бере- Сильно? ти, чого під нею шкребе. Та ться, як кажуть. - СИ.1lьно, - відповіJIа і пu- знаєте, так як кішка кіГТЯМIІ. - Так це .ж наша Христина казаJIа на правицю, провівши - А завжди?-іронізує .1iKap. Кузьмівна Семснчук, - заяВJ\ЯТЬ по HЇJЇ .1івою рукою від ПJIеча ДО Ні. Тоді не БО,lИТЬ, як ПJ)Иколгоспники рожнівської apTi.li кінцівок . їду 3 КJIункамиз Києва і хи.1Ьтільки

працювати

чувати,

в

аРТІЛІ,

але

не будемu заllt'ре-

a.le факт,

що є така

і

живе. Ідуть кодгоспниці у поле і,

якщо бачать, що Христина Кузь-

У

важно

оглянувши

праву

ру-

ку, лікар похитав головою, а 110-оп, не зачіпайте,-СКРИК­ нула Христина Кузьмівна . -І В П.1ечі болить? -Так. -А в дікті?

вам

-Теж. Запитання ЙШJlИ nдне за друГИ!ІІ.

-Відтоді, як захворіла, і по-

чи ні, однак,

Збудовані або спективи. І найголовніше, ніхто приблизно'.

передамо це хоч

Лікар прийняв її привітно. -Так вам установити діагноз

свиней. сняться. Люди впевнені: «Як хвороби і видати довідку про це? Поступово зростає поголів'я записано, так і буде!». - перепитав він . - А на що худоби. На кінець 1956 року на А це додає їм .сили й енергії, скаржитесь? фермі буде 120 дійних корів вони працюють не покладаючи -Розумієте, все болить, дих­

60 у 1954 po~i. З 150 рук над тим, щоб і в 1956 році нути не можна, нагнутися ваЖКІ>. А давно погано себе почуваєте?

чарчину.

ТЯГНУ.10 їх.

-Як до хвороби вони були? -Раніше? От так. Христина

Кузьмівна

нула, як механічно

не

збаг-

розпраВИJIа

пальці.

Виходить,

-

що

вони

і

не

хворі? В нотки

-

голосі

пацівнтки

почулися

роздратування.

Не хворі. Хіба не приму-

сите розігнути. Розмова тривала даді.

Добре,

-

ПРОТИ

поспішаючи, говорить вона. У селі розповідають про те, як

дочка Ганна зароБИJIИ в 1955 ро- зовану птаХОфабрику на 40 ти- Христина Кузьмівна ходила ~o ці 13 тисяч карбованців грішми сяч куреИ. лікарні, щоб вилікуватись від неі 7,5 тонни хліба. Колгосп міцно став на ноги . дуги. Не знаємо точно так будо

ну

1'i~1 потягнув за неї.

за прикладом ставропольців артідь починає будувати механі-

-

в основному

виконає

план м'ясопоставок 1956 року. НОВП J 1956 році IJlJI КО.l-

ХХ З'ЇЗ.D;У партії.

м. Сталінград.

К. ПorОllін.

ту.

-Особливо болить права рука і тут lriJ .lоже'ПtOlО.

-

ПРИПИIllУ

«хитроліньомус».

Що Ж це за ліки?

хитра жаю,

Хороші.

Такі,

хвороба .

Тільки

що

вони

проберуть,

у

вас

поперед­ ХВО­

ні, то так

що ті.1ЬКИ держись.

Христина

Кузьмівна

зуміла

-

трощі.

Вона

кабінет,

як

.в;опомагають

рій JIюдині . Ко.1И ж

все

31)0-

лікар розгадав її ХИ­

швидко :JаJIИШИ.lа навіть не розп роща в­

шись.

ПОАібні Семенчук, на жа,lЬ, не тiJIьки В Рожнах, а й в ін­

ших селах є . Іх небагато, все ж є. Це ті, що не

а.н'

хочуть

трудитись у колгоспі, а оббиВіі­ ють пороги лікарень, щоб діста­ ти різними неправдами довідку про хворість, щоб не працювати, роз'їжджають по базарах і зай­ маються спекудяцією. Навкодо них треба створювати

Лікар

громадсь­

ку думку. Наіікращі, радика.1ьні

-

чесна ПРаІ\Я

Лікуйтеся, Христини Кузьмів­

цями.

Скаржитесь і на ложечку.

-

каже .1ікар,

цієї хвороби

3араз ві,'ГОДОВУЄТЬСЯ більш ЯК свій вклад у боротьбу за успіш-Вже з самої весни, КОЛИ за.в;авав все нові запитання, і JIіки .в;ля таких сто свиней. За рахунок свинини не перетворення в життя рішень бригадир загадав ходити на робо- хвора вже забула історію з паль­ в колгоспі. колгосп

зерноочисний

Фото В. Шміловича .

ше. Так, свинарка Віра Шкорбут, її чоловік Іван Шкорбут і

замість

23,8 35,3

механізований

агрегат .

-А чого падьці у вас зігнуті?

до 400 зросте поголів'я свинеИ . зібрати високии врожай і внести

40,0

40,0 45,4

во двоповерхового зерносховища за типовим проектом місткістю на 1000 тонн . Біля зерносховища обладнаний зацементоеаНllіі

як горю зарадити своєму,- не

добудовуються корівник, птахо- більше тут не сумнівається D ферма, приміщення для телят і ТОМУ, що ці перспективи здій-

105,0

с. Рудня. В КОЛГОСПl ІМ. Кагановича завершується будівницт-

у явіть' собі колгоспницю років

Тепер

ке господарство.

16,7 70,9 41,7

45,6

хівничого

Ясні його близькі і далекі пер-

78,6 16,7

54,3

карбованців грішми, а є й біль-

тваринниць-

33,4 38,9 25,0

56,9 52,0

Красилівка.

відно' підвищилась і вартість В лютому Ченчиковськии пu- ти, мовляв, так робити недобре, трудодня. В Рокотині рідко яка бував у КОJIгоспі імені Леніна, треба працювати в ap"i.li, а вона сім'я одержала на руки менш як Ставропольського краю, 0знаііо- тідьки очима водить. 300 ПУ.D;ів хліба і 7-8 тисяч мився там з постановкою пта- Така я хвора, що не знаю,

На.'lаl'ОДЖУЄТЬСЯ

25.0 33,4 23 .8 14,0

Г. Костерьова. с.

ДЯТЬ до неї і починають СОРОМ\{­

господарства.

27,8

Будінові тонн

бованців, тобто в п'ять раз пе- нерів кукурудзи з кожного гек- мівна сидить в ХО.'Іодочк)·, підхо­ ревицив доход 1954 року. Відпо- тара.

116,7 8,4 24.0 16.0 41,7

корму.

.:: '~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~«БіJIЬШОВИК». Мuже і вона, 4955 рік становив,

Q

..

О. Процак.

Діагноз хвороби-лінощі

аГРОIІОМ.

"

:С :І:

М ~ ~

Мокрець.

жито набрало воскової стиглості, зразу включили в роботу лафетну жатку. Перші години косіння на низькому зрізі не вище 5-8 сантиметрів показали, що правий KiHe~ь хедера часто захвачує грунт. Це дещо затримуваJlО роботу.

Колгосп ім. Кагановича, с . Рудня.

630

•••••••••••••••••••••••••••••••••

М. Білецький,

Q

'"

корму.

Климась і тракторист Василь Сопов як тільки їм повідоми­ ли, що в другій рільничій бригаді на пі.D;вищених місцях

Маємо зібрати озимих 350 гектарів, у тому числі ро:!­ дільно 150. Цим способом скосимо також 100 гектарів гречки і 50 гектарів проса. На підбиранні ва.'Іків працюва­ тиме комбайн зпідбирачем АН.D;рія Денисенка.

Q

.tI

нього силосу з різнотрав'я і ко­

Микола

Механізатори знаИШJIИ вихід вони до кінця хедера при­ ладнали металевий полозок, і справа пішла краще.

:І:

..

..

При

для

Колгосп ім. Жданова, цельна бригада спорудила СИJIосні траншеї на 400

колгоспу .

Колгосп ім . Хрущова, с. Требухів.

ханізаторами почали жнива.

Колгосп ім. Будьонного. плані

с.

І. Ковбасинський, голова

В . -Димерка, ім. Леніна Плоске, ім. Леніна Рудня, ім . Кагановича Літки, ім. Калініна Пухівка, ім. Ватутіна Княжичі, ім. Щорса Рожни, «Більшовик» Погреби, ім. Кірова В.-Димерка, ім. Кірова Троєщина, ім. Ворошилова Калита, ім . Сталіна Заворичі, ім. Кірова В . -Димерка, ім. Шевчеllка Мокрець, ім . Будьонного Красилівка, ім . Жданова Зазим'я, «Шлях Ілліча» По J)обрицькіА МТС По 6роварськіА МТС ПО РАИОНУ

гується.

Q

100,0 100,0 92,5 91,4 85,8 84,S 80.0 75,0 74.3 71,6 65,0 61,2

Гоголів, «Червона Україна» В.-Димерка, ім . Димитрова Требухів, ім . Хрущова СвіТIІЛЬНС, ім . Маленкова Богданівка, ім . Андрєєва Гоголів , ім. Молотов<! Бобрик, ім. Сталіна

рів зернових. Як відомо, цИМ СШ)­

р.

1956

.. " »

~

= g- v=

(.):о

швидше ПОЧ<lТИ здачу х.lіба дt'р­

У ПрlІдунайських

g : '" ...... ~ 8. ~ ~

Щоб СКОРОТИТИ СТРОІ;И жнив і тим С<l:.lИМ запобігтн BTpaTa~l,

хлібів.

*

*

8плиньте на Кушку

Не МОЖУ і сама

ПРllAума-

ни!

Г. Анаріснио.


СtАХАНО8ЄЦЬ

4

КАНАДСЬКІ

Середа,

18 ЛИПНЯ 1956 року

СОЦІАЛ-ДЕМОКРА ТИ

В КОЛГОСПІ пЧЕРВОНА УКРАЇНА" Група канадських соціал-де- І тар колгоспної парторганізації мократів, яка гостює на Україні, В. Сорока. весь день 15 липня провела в - Наша кінцева мета, -

батьківщину, яl( і радянські люди свою чудову країну, і всіма силами добиваємось її процвітан-

Броварського району, Київської Бронсон, побудова соціаліобласті. Колгоспники, механіза- стичного суспільства, проте тори, сільська інтелігенція тешlO шлях до розв'язання цього завзустріли главу ДС.'Іегації президен- дання ми уявляємо дещо іншим, та партійної організації провін- ніж У ряді інших країн. ції А;Іьберта Уільяма Ірвіна, Ч.lеНам б.lизькі й зрозумі.'Іі тео-

Після бесіди гості побували у тваринницьких фермах колгоспу та інших виробничих приміщен­ нях. Вони побува.lИ також в 0.11ній з трьох сільських шкіл, у будинках КО.'lГоспників.

'колгоспі

«Червона

У країна», сказав член

дедегації

Гарольд ня.

нів де.lегації Гарольда Бронсона,

ретичні положення, висунуті ХХ

Флойда Джонсона, Байрона Тан-

з'їздом КПРС, про форми перехо-

нера і Отто Вобіка.

ду різних країн до соціалізму.

Голова

колгоспу т. Винарсь-

кий, агроном т. Балашова та секретар КО.'Ігоспної партlИНОЇ організації т. Сорока в дружній розмові, яка тривала кілька 1'0дин, познаЙоми.'ІИ гостей з економікою сілы'спартілі,' організацією праці на полях і тваринницьких фермах, життям і побутом колгоспників.

'Щодо

нашого

Правління

тійної організації, її родлю у КОд-

госпном" виробництві, в підвиJ щенні культурного рівня трудівників

села.

дп

Р зол

ну

е

Виступаючи

під

час.

-

На українській

то українців.

Досить

шої провінції від соціал-демокра­ тичної

-

партії

Душинський

Р}·жицькиЙ і

українці.

-

На території колгоспу «Черво-

l' юц ю.

IРВl'н на Україна» знаходиться могила ьям . Хочу додати до с"'азано о 900 радянських воїнів, які за... l' , - зауважив він, - що соціа- ГИНУJIИ в роки Великої Вітчизнялізм не можна назвати соціаJIіз- ної війни. Канадські соціад-де­

.які завдання ставить пе-

досягти мирним, пардаментським

Києва. Їх теПJIО проводжали кол­

шляхом . .я хочу підкреслити, що

госпники.

партія Канади?

спитав секре-

-

Цього ми хочемо

ми також палко •.

п о

р

любимо

4 • ..,.

(РАТАУ)

свою

Броварський

л;еревооброборганізував на

мальовничому березі Десни, біля с. Рожни, ол;ноденний бу­ динок відпочинку. В просто­ рих будинках для віл;почи­ ваючих є добре мебльовані кімнати, столова, моторні човни, спортивний інвентар. У неділю, 15 липня, відбу­ лося відкриття будинку від­ починку і влаштовано масові гуляння,

грав

духовий ор­

Серед них М.

о

у

н

Немирович,

е. Процун, С. Лахно, подруж­ ~

Пономарьових.

IЦuтижня заво,J;СЬКИЙ проф­ спілковий комітет ВИ,J;аватиме путівки перел;овим робітни­ кам, службовцям. Тут вони відпочивають

з

4

годин

пе­

редвихідного дня до 6 ГОДИН вечора в неділю. Для відпо­ чиваючих організовано без­ коштовне

кестр.

Технічна допомога

Накалюжна, У.

харчування.

3

О,Jtеси

на

ного

торського

бюро.

..

майстер

Розпочалася

с. Рожівки.

місцевкому.

:колгоспники

дачі, які

сорочки, блузки, пояси, замовлено також 30 пар червоних чобіт.

березня ВИГО-І українські

Г. Можепевський, с. Літки.

голова артілі.

бідя того,

села Кремиковці, відкрито бага1·і поклади залізної руди. 3а

30

хатах

слухають

пере­

транслює зазимсь­

..

зустрілися колгоспу

обробники з рахунком 2: 1. На броварському стадіоні в цей день відбулися три фу·г­ больні зустрічі. Команда «Бу­ ревісник» ливарнопрокатного заводу виграла в футболі­

(Дарниця)

з

3:0; з рахунком 1О: 1 програла збірна місцева

рахунком

спорудження

комаНАа «Спартак» збірній команді Київського військово­ го округу; у волейбольних змаганнях команд «Буревіс­ ника» і «Спартака» перемог­ ли останні з рахунком 2:0. В. Налюк, в. о. голови райкому

нового будинку, де розміщено дитячі садок і ясла.

Фото В. Шміловича.

фізкультури

і

спорту.

ди, що досягають подекуди товщини 230 метрів. ГеOJlОГИ оці-

собом. .як повідомляється,

нюють запаси залізної руди більш я& у 170 мільйонів тонн. Крім

створено новий центр Бодгарії.

відкритим

спо­

тут б

металургійний

Розвиток енергетичної бази НДР у Німецькій Демократичній ний реактор, виготовлений в Республіці велика увага ПРИ,J;і- СРСР. В другій п'ятирічці перед­ ляється розвиткові енергетичної промисловості. Тепер у районі

бачено почати будівництво пер­ шої в НДР атомної електростан­

Дрездена споруджується атомний цёнтр, де буде встановлено атом-

ції.

(ТАРС)

•••

Всесоюзна Центральна Рада ПРОфесійних спілок надіслала в дар індійському національному конгресові прОфспілок

••

кіноапа-

дії Джавахарла.'Іа Неру в Радян­ ський Союз і візит Голови Ради Міністрів СРСР М. О. Бу.паніна і члена Президії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущова в Індію. 14 липня в Делі відбулась передача цього подарунка.

Молодь Західної Німеччини не бажає спужити в бундесвері

3 кожним днем у Німецьку Демокржичну Респубдіку пере-

бажають лишитися в НДР. В ї~ ЧИС.'Іі 241 юнак віком до 25

ходить все більше громадян ФРН,

років.

які не бажають служити в західнонімецькому бундесвері. Більшість прибуваючих в

Десятки переселенців, які повертаються або переходять в НДР,

прибувають також

щодня

пункти по прийманню біженців, в кожний з чотирьох приймадь­ влаштовані

в

різних

округах

республіки, становить молодь. У самий лише Берлінський пункт протягом липня прийшло 574

них пунктів,

у

недавно

відкритих

потсдамсы1омуy округу.

(ТАРС)

Редактор

........................................................

чоловіка, які заявиди, що вони ~~

і

С. ПОГРЕБІНСЬКИИ. ~~

До вІдома правлІнь колгоспІв району

:~* Броварсьиий молоиозавод і глибинні заводи

і

*1

ес. ЛіТИИ, Семиполии, Бобрии, Гоголів, 11

:

3аворичі та х. СИИБИН

:•

продають

• •

і :

і

.,:

• •

:•

і В необмеженІй кіnькості перегон по ЗО копійок за nlтр. і : ВІдпуск провадиться круглодобово. :

~~

........................................................~

Адреса редакції: с. Бровари, І(иївської області, вул. І(иївська, N! Броварська районна друкарня І(нївського

їх неглибокому за-

можна

.'8'"

ім. !рущова і деревообробно­ го комбінату. Виграли дерево­

«Хімік»

площі заляга- ди завдяки

му числі документальні фільми про поїздку прем'єр-міністра Ін-

стадіонах і спортивних май­ данчиках відбулися спортивні

стів

бариту,

марганцю і міді. Видобувати ру-

ляганню

в минулий вихідний день на

футбольні команди

також

свинцю,

ю1'ь потужні пласти залізної ру-

ратуру і набір кінофільмів, у то-

Фlзкуnьтура І спорт

Требухові

родовище містить

ве.'Іикі запаси

конгресові профспілок

радіофікація

Вже·в

7 мільйонів тонн вугіл­

ля.

Нове РОДОВllще sаnlзної РУДИ в Боnгарії Недавно поблизу Софії,

У Броварах і селах району

У

Калита. В колгосП1 ІМ. Сталіна закінчується

ких інженерів і техніків під ке-

Дар ВЦРПС індійському національному

змагання.

с.

були зБУДОВ,ані силами :китайсь- близько

••

П. ВИСОЦЬКИЙ.

самодІяльностІ

8

цеху.

кий радіовузол.

Костюми для гурткІв художньоТ

вишиті

мільйон тонн вугілля. У 1957 році Хуайнань видасть на-гора

РадІоФІкацІя с. РожlВКIІ

Наконечна,

промартілі ім.

Спеціалісти

надали працівникам прокат­ ного цеху дійову допомогу. Д. Гончар,

N.

товлено

при­

технологічно-конструк­

секретар

3а рахунок коштів культфонду для учасників гуртків художньої самодіяльності

завод

була rpyna інженерно-тех­ нічних працівників централь­

одержала

путівки

Броварський

диварнопрокатнии

група кращих виробничників.

Перші

сплуаrацію двох нових великих шахт цього басейну. ці шахти

няно невеликій

и

е.

дяченко,

рівництвом радянських спеціаліс­ тів. 3а відомостями газети, у 1949 р., в перший період після визволення, Хуайнаньські вугіль­ ні копальні дали країні лише один

наявними даними, тут на порів­

Одноденний будинок відпочинку ний комбінат

В Хуайнаньському вугільному басейні - одній з головних кочегарок Китаю - будуються нові шахти. Газета «Женьміньжібао» повідомляє про здачу в ек-

Увечері гості повернулися до

. ., u

а

Будівництво нових шахт у Китаї

сказати,

що обидва члени парламенту на-

нок з живих квітів.

соціал-демократична

Н а з нім к у: відпочиваючі в палацовому парку біля моря. (Прескліше РАТАУ). Фото г. Бородіна.

почуваємо себе, як вдома. У нас

ва й розподіду не знаходяться в

собою

300 творів: жнвопис, старовинні меблі, брон­

в провінції Альберта живе бага­

В свою чергу кодгоспники за- мом, якщо всі засоби виробницт- мократи покдали на могиду ві­

ред

зу, фарфор.

землі ми

дали ряд питань чденам деле га-

-

експоновано близько

обіду,

У беСl'ду вступає Уl'л

ції, на які вони охоче відповідН. руках народу.

Kp~MC~Ka область. У к~лишньому Воронцовському палаці в АлупЦІ ВІДкрито Кримськии музей образотворчих мистецтв. Тут

~Тільям Ірвін сказав:

пар- ції Альберта прийняла з приводу ОВl'д

на

становці.

безпосереднього завдання, то во­ но полягає в тому, щоб З.'Іамати могутність капіталістичних мо­ нополlИ, які намагаються під:по­ рядкувати собі економіку нашої країни. Ми виступаємо проти війни, у тому ЧИС.'Іі й холодної, за безумовну заборону атомної і водневої зброї, проти її випро-

цього ВІ'

дало

у винятково теплій, дружній об­

найближчого

Члени делегації особдиво ціка- бування. Наша партія в провіН:­

видись роботою первинної

колгоспу

честь гостей обід, який пройшов

138.

----~---------------------------------------

обласного управління культури.

Зам.

2740-2400

86 номер 1956 рік  
86 номер 1956 рік  

86 номер 1956 рік

Advertisement