Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄДНАНТЕСЯІ

Рік виданНІ

СТЯХАНОВ[UЬ

Радянські люди знають,

ХУІІІ

що вона буде і далі

СЕРЕДА

Батьківщини, за дальше

ЛИПНЯ

КИЇВСЬКОі області

Ціна

15

спрямовувати

на боротьбу за процвітання

20 1955

у

Комуністичної

партії немає інших інтересІв, крім інтересів народу,

86 (1224)

Орган Броварського районного комітету КомунісТИЧНОі партії Украіни та районноJ Ради депутатів трудящих

що

всі

своі

сили

нашої соціалістичної

посилення

її

могутності,

за зміцнення справи миру і міжнародного співро­

р.

бітництва, за торжество комуНіЗМу в нашій країні.

ноп.

НАЗУСТРІЧ ХХ З'ЇЗДОВІ КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІї РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Пленум Центрального Комітету КПРС, який відбувся цими днями, прийняв постанову скликати 14 лю­ того 1956 року черговий ХХ З'ЇЗД Комуністичної партії Радянського Союзу. Затверджено такнй поря­ док денний з'їзду: 1. Звітна доповідь Центрально­ го Коміlету КПРС доповідач Секретар ЦК тов. Хрущов М. С. 2. Звітна доповідь Центральної Ревізійної Комісії КП РС-допові­ дач Голова Ревізійної Комісії тов. Москатов П. Г. 3. Директиви ХХ З'ЇЗДУ КПРС по шостому П'ятирічному плану розвитку

народного

господарства

СРСР на 1956-1960 роки-допо­ відач Голова Ради Міністрів СРСР

тов. БУ.'lганін М. о. 4. Вибори центра.'ІЬНИХ партії.

органів

Повідомлення про скликання чергового ХХ партійного З'ЇЗДУ знайшло найширший відгук серед усіх комуністів, серед усіх трудя­ щих і викликало нове могутнє під­ несення політичної і трудової ак­ тивності радянського народу, який успішно розв'язує великі завдання комуністичного будівництва. За по­ чином колективів передових під­ приємств у країні розгортається соціалістичне

.

єдиною

партія і Радянський уряд вважа-

цтва і норми

врожаю і забезпечення виконання плану заготівель сільськогосподар-

ють гарантування миру і безпеки народів головною метою зовніш-

Мобілізуючи найширші маси робітників, колгоспників та інтелі­

лено 166 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Загальний обсяг продукції машинобудування, що є серцевиною соціалістичної і ндустрії, за період з 1950 по 1955 рік зростає більш як у два рази, а порівняно з 1940 роком-в 4,6 раза. Разом з тим партія учить, що не

ських продуктів у 1955 році від- ньо! поліrи~и Радянського Союзу. генції на здійснення грандіозних значається, що колгоспи, машинноВиходячи з цього, партія і уряд завдань комуністичного будівни­ тракторні станції і радгоспи про- за останній час вжнли ряд нових цтва, Центральний Комітет приді­ вели в цьому році сівБУ зернових, заходів, таких, як укладення Дер- ляє особливу увагу марксистсько­ технічних та інших культур у жавного договору з Австрією, про- ленінському вихованню кадрів пар­ найкращі агротехнічні строки, при позиція в питаннях скорочення оз- тії, всіх комуністів, політичному дОбрій якості польових робіт. В броєнь, заборони атомної зброї і гартуванню партійних рядів, всекраїні засіяно ярими культурами усунення загрози нової війни, нор- мірному розвиткові творчої ініціа­

тиви радянськнх людей, пропаган­ ді і поширенню досягнень наукн і техніки, передового досвіду. Пар­ тія закликає до строго го додер­ жання комуністами вимог Статуту КПРС, принципів внутріпартійної

стання і вдосконалення промисло-

му році. Значно перевиконано зав-

ри,

відносин

демократії, до розгортання крити­

вого виробництва, неухильного підвищення продуктивності праці, глибоко вивчати і повсякденно впроваджувати у виробництво досягАення радянської і зарубіжної

дання по сівбі на цілинних і пере- між СРСР і Індією. логових землях. В колгоспах І радЗагальне схвалення партії і нагоспах закладено міцну основу для роду дістали вжиті Центральним збільше~ня в цьому році зБО~У зер- Комітетом КПРС заходи по нормана, теХНІЧНИХ культур, КОРМІВ, ви- лі зації відносин між СРСР і Юго-

ки і самокритики, до боротьби про­ ти настроїв зазнайства і благодуш­ ності, до підвищення відповідаль­ ності кожного комуніста за дору­ чену йому роботу, за велику спра­

науки і техніки.

І РОбництва М'я~а, молока, вовни та

Пленум Центрального

Комітету

партії викрив серйозні хиби в ро-І

і

··й

оргаНІзаЦІ

ІНШИХ продукТІВ.

Інтереси дальшого

редовищі.

.

дружніх

славією. Заслухавши і обговорив-

ву нашої партії. Готуючись дО ХХ

ши доповідь тов. М. С. Хрущова

з'їзду партії, всі партійні органі-

боті промисловості і в керівни- сільського господарства вимагають ських переговорів, Пленум Цент- діяльність, піднести рівень органl­ цтві нею з боку ряду міністерств і від партійних органІзацій ще біль- рального Комітету КПРС постано- заторської і партійно-політичноі місцевих партійних організацій. У шої мобілізації всіх сил І засобів вив: «Схвалити результати пере го- роботи в масах.

.

ному ВІдношенНІ,

тісно згуртованою навколо Цент-

зміцнення

піднесення про підсумки радянсько-югослав- зації повинні активізувати свою

""стів, у"

честь

життя.

малізація відносин між СРСР і Югославією, пропозиція про встановлення дипломатичних і торговельних відносин між СРСР і Німецькою Федеральною Республікою, радянсько-японські перегово-

нізмові, його революційному духо-

на

партійного

можна задовольнятись досягнути- на 21 мільйон гектарів більше, ніж ми успіхами, треба чітко бачити У минулому році, в тому числі хиби, непримиренно боротися з са- пшеницею-·на 11 мільйонів гектамозаспокоєністю і зазнайством, на- рів, кукурудзою засіяно 17,9 мільлолегливо виявляти і приводити в йона гектарів, або на 13,6 мільйодію все нові резерви дальшого зро- на гектарів більше, ніж у минуло-

ною, зрослою і зміцнілою в ідей- ві, явища, нетерпимі в нашому сеному

проведення

. . І МОНОЛlТ-

змагання

иде

70 посівами,

для усунення наявних великих хиб, для прискореиня темпів розвитку галузей сільськогосподарського виробництва, які відстали. Пленум Центрального Комітету КПРС закликав Ішлго.:пників і колгоспниць, комбайнерів і тракто-

Назустріч своєму ХХ з'їздові напаРТІЯ

збирання

мільйонів тонн нафти і більш як 390 мільйонів тонн вугілля, вироб-

нас ще немало людей, які люблять хвастати досягнутими успіхами, зазнаються і втрачають почуття відповідальності за доручену справу. Партія рішуче осуджує таке самовдоволення і. некритичне ставлення до роботи, як явища, чужі лені-

ХХ З'їзду КПРС. ша

мільйонів тонн сталі, видобуто

РОбl·тників

і

ворів між Урядовими делегаціями Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Федеративної Народної Республіки Югославії». Комуністична партія і Радянський уряд послідовно і наполегливо спрямо. здійснюють заходи, . -

спеціалістів

Вся героїчна історія Комуніс­ тичної партії, створеної безсмерт­ ним Леніним, учить, що найвищим принципом партійного керівництва є його колективність, що тільки колективний досвід, колективна мудрість Центрального Комітету,

ваНІ дО РОЗРЯДКИ МІжнаРОДНОІ на• • • ,

який спирається на .науков_у осно-._

ВІДнос. инах МІЖ дер.жавами.

на ініціативу і активність керівних

МТС і радгоспі.в, усіх працівників пруженосТl І. усунення недо;р я у ву марксистсько-леНlНСЬКОI Teopll,

СІ'льського

господарс.тва,

робітни-

У постанові липневого Пленум} ків, інженерів і техніків промисло- ськии

со

б

б

адян-

юз ро ив І ро ить вс.е для кадрів

і широких партійних мас,

рального Комітету. За період, щО ЦК КПРС намічено розгорнуту вих підприємств, які виконують за- того, щоб Нарада Гла.в УРЯДІВ ЧО-!забезпечують правильність керів­

минув після ХІХ з'їзду КПРС, ще програму дальшого піднесення про- lІ'овлення д.'!я сільського господар- тирьох д~рж~в, яка ВІДкриваєтьс!' ництва партією і країною, непо­

більше зміцнилися зв'язки партії з мисловості, технічного прогресу і ства, своєю саll!овідда~?ю працею в ЖенеВІ, УВІнчалась повним УСПl- хитну єдність і згуртованість ря­ масами, ще вище піднялась роль поліпшення

організації

виробни- забезпечити УСПlшне ЗДІиснення по- хом. ':Іро це KpacH0ll!0BHO говорить дів партії, успішне будівництво ко­

Комуністичної партії як провідної цтва. Пленум висловив тверду ставлених партією завд~нь по ОПJБЛlкован.~ в преСІ заява Урядо- мунізму в нашій країні. В. І. Ленін і спрямовуючої сили радянського впевненість в тому, що під керів- збільшенню виробницт~а СІЛЬСЬКО- ВОІ делегаЦlІ Радянського С?ю_зу називав Центральний Комітет пар­

суспільства, натхненника і органі- ництвом Комуністичної партії ге- господарських ПРОДУКТІВ, дальшо- представникам преси .перед ВІД'ІЗ- тії колективом керівників, храни­ затора всіх перемог радянського роїчний робітничий клас, інтеліген- му піднесенню сільського господар- дом у Ж~неву. . телем і тлумачем принципів партії.

народу.

• К ОМУНlСТИЧНОІ

Під керівництвом партії радянський народ

добився

ція, всі трудящі нашої Батьківщи- ства.

ни забезпечать могутнє піднесення . .

МОГ.УТНІМ оплото.м у бор?ТЬбl « ... Принципів

ПДРТН,-вказував

Мог'утнє піднесення важкої ін- Н~~ДІВ за ~ир ~ МІЖН~РОДНИИ со- Ленін,-додержує від З'їзду до з'їз-

ПРОМИСЛОВОСТІ І тим самим внесуть дустрії і сільського господарства є

ЦlаЛJСТИЧН~И табlР~ якии ,?чолюють ду і витлумачує їх Радянськии Со!йз І. Кита.иська На- Комітет».

Центральний

мунізму в нашій країні. Обов'ЯЗОК ня матеріального добробуту трудя-

ми народної демократії, а також 3 мом, ~aгapTOBaHa в боях ~a справу

нових видатиих успіхів у розвитку новий вклад у справу дальшого головною умовою для дальшого родна РеспуБЛІка І якии об'ЄДJIУ6 . народного господарства країни, зміцнення могутності Радянської розвитку легкої і харчової промис- нині більше третини всього люд- . Наша славна КОМУНІстична ~~p­ зміцненні її обороноздатності, під- держави, в справу будівництва ко- ловості, для неухильного' підвищен- ства. У своїх відносинах з країна- ТlЯ, озброєна марксизмом-леНІНІ з­ вищенні добробуту трудящих.

Проведений цими днями Пленум партійних організацій-ще ширше щих. Рівень виробництва товарів братніми комуністичними і робіт- КОМУНІЗМУ, оточена любов ю всього ЦК КПРС У своїй постанові по до- розгорнути BceHapOДJIe соціалістич- народного споживання в 1955 році ничими партіями наша партія ке- ~адянського народу, ~~ист~єт~ся повіді тов. М. о. Булганіна про не змагання за дострокове вико- перевищить рівень виробництва рується ленінськими принципами иого безмежним ~OBlP ям І ПlД­

завдання по дальшому піднесенню нання кожним підприємством дер- 1950 року на 72 проценти проти соціалістичного інтернаціоналізму, тримкою. Ра~янсьК1_ люди ._знають, промисловості, технічному прогре- жавних планів і завдань. за не: 65 процентів, передбачених п'ятим повної рівноправності, поважання ~o у !<ОМУНІ~ТИЧН?І ~apTJ1 ~eMaє су і поліпшенню організації вироб- ухильне зростання продуктивносТІ п'ятирічним планом. національного суверенітету і вра- ІНШИХ ІнтереСІВ, KPIII! JНTe.peclВ наництва відзначив, що сза роки, які праці, за виявлення і використанП . б хування національних особливостей роду, що ~OHa .?уде І даЛІ спрямоня всіх наявних резервів, за техаРТІЯ УЧ~ТЬ'. що езперервне відповідних країн. ву вати B~I СВОІ сили_ на ~ор?тьбу ~:::~и п~;:~ ~~~я:':=~гоК~:,:~~: нічний прогрес в усіх галузях на- зростання СОЦ~~ЛІСТИЧНОГО виробни- Успіхи, досягнуті нашою краї- за .. ПРОЦВІ~ання наШОІ СОЦlаЛJСТИЧродного господарства. ЦTB~ може зд~иснюв.атись лише H~ гал ЗІ. ВНУТРІ·ШНЬОЇ і зовніш- НОІ Ба!.~КІВЩИНИ, за. дальш..е посисоціалістична промисловість досягба.ЗІ наЙВИЩОІ те~НІКИ, при УМОВІ HO~ В . У • лення 11 МОГУТНОСТІ, за змщнення л~ зн,:tчних успіхів. П'ятий п'яти~a oc~aHHi два._роки .Цен~раль- неухильного техНІЧНОГО прог~е~у. НЬОІ ПОЛІТИКИ, ста.'!И МОЖЛИВІ за~- справи миру і міжнародного співРІЧНИИ план по загальному обсягу н~и КОМІтет паРТJ1 ПРИДІЛЯВ І при- Зусиллями радянських учених І Ін- ДАКИ тому. що Це~траль!,ий КОМІ- робітництва, за торжество комупромислового виробництва викона- ЦІЛЯЄ величезну увагу питанням женерів успішно розв'язуються тет КПРС твердо І ПОСЛІДОВНО пе. .• - . • _ . НlЗМУ В нашІН краІНІ. но на 1 травня 1955 року, т Об то за розширення СlЛьськогосподарсько- завдання використання аТОМНОІ ретворює в життя .l(eНlHCЬKe вчен-

4 роки і 4 місяці. Це є великою І го виробництва. З усією гостротою І енергії в мирних цілях, створено ня про велику керівну роль партії, 11

перемог.ою pa~HCЬKOГO Hapo~ ~

і різкістИ? викривш~ відстав.ан~я і першу в світі електроста~~ію, що про принципи партійного керівни-

дальше просування наШОІ

КОМІтет паРnl намІТИВ І ПОСЛІДОВ-

боротьбІ за ЗМІцнення еКОНОМІЧНОІ І занедбаНІСТЬ у РЯДІ галузеи СІЛЬ- І працює на атомній енеРГJ1. Впромогутності Радянської дер~ави,.. за CЬKO~O госпо~~рств~, Ц~нтрал.ьниЙ ваджуються у виробництво наЙНО-I до комунізму». Додержуючи

·· Л eНlHa, паРТІЯ

..

вчення вважала

.

краІНИ

віші досягнення автоматики, теле-

но здіЙСНJ?Є величезні .за~оди по механіки, радіотехніки і електро-І

великого крут.ому Пlднесенню СОЦJаЛIСТ~ЧНО- ніки. Разом з .тим Плену.~ Цент:

І

вв

CB~IM головним зав~а.нням ~

ажа

го СІЛЬСЬКОГО господарства. ЦІ за- рального

є.

емір

·ХОДИ внзначеНl постановами верес-

КОМІтету паРТJ1 . . . '

щойно заКІНЧИВСЯ

якии

країни.

Напо-'

ВІДМІТИВ сериоз-

лення в УСІХ галуз-н. промисловос-

легливо прово,nячи генеральну лі- леглива боротьба за дос!рокове ті на базі електрифікації, комплек,.., виконання поставлених кої промисловості партія виходить П~енумом ЦК КПРС ' Р об зБІльшення виробництва з лен і нського положення п о не 10'·

нію на переважний розвиток важ-

хі

ість більш шви кого

B~pCTaTIB, машин І апараТІВ, п~.-

порівняно з виробництвом предме-

новних продукТІВ тваринництва. в

вироб~ицтва, заст~ування атомно І

ви

передових

б· д

засо ІВ

вир

озвитк

м.еНt? я~ до

..-. ... СНОІ мехаНlзаЦJ1 ~ автоматизаЦlI завдань виробничи.х процеСІВ, впроваджензерна не ня наЙНОВІШИХ висо,юпродуктивних і . . . СІчневим

МІЛЬЯРДІВ пуд В за

ди

виробництва

орб ництва. У РІК І зБІльшення виробництва ос- llЙНОГО вдосконалеНI1Я теХНОЛОГJ1..

тів споживання як неодмінної умо- два-два з лишко~ р~зи. ДOCB~Д енеРГJ1 в мирних ЦІЛЯХ. Наше зав­ eнoг~

соціалістичного

КОЛГОСПJВ

І

~адгосПlВ .дання полягає в тому, ~o~, вико­

BiДT.::a~. Ця мудра політика, переконливо показує, що ЦІ. завдан- ристовуючи переваги СОЦlаЛІСТИЧНО-

. В І Лен' І' яка б ула наМІчена .. ІНИМ послідовно перетворювалася в жит-

ня можуть бути РОЗВ'язаНІ в найб . В ЛИЖЧІ ~~а-три. роки. ~Л~ВУ

го ладу, перевершити досягнення б· . . зару ІЖНОІ наукн І техНІКИ.

тя під керівництвом П. В. Сталіна

роль у цІН. спраВІ покликаНІ ВІДІ-

Загальну любов і повагу завою­

приносить все бідьш чудові плоди: грати новии порядок пл.анування в вала наша Комуністична партія Виробництво засобів

виробництва СІЛЬСЬКQМУ господарСТВІ.

зросте на кінець 1955 року порівняно з 1950 роком не менш як на

своєю

послідовною

і

невтомною

Боротьба за здійснення прийнятих партією рішень по сільському

боротьбою за мир і дружбу між народами, за розвиток ділового

становитиме понад

господарству стала справді всена-

співробітництва з усіма країнами.

процентів усієї промислової продукції Радянського Союзу. В 1955 році буде вироблено понад 33 ІІі_йони тони чавуну, БJlизько 45

родною справою і вже принесла відчутиі результати. У постанові липиевого Пленуму ЦК КПРС про ПЇАСyJllКИ .есИJIної сівби, Аorлц за

Керуючись вказівкою В. І. Леніна про можливість мирного співіснування держав з різним соціально­ економічним Л8,ЦОIІ, Комуністична

84 70

проценти

і

з а 18 ЛИП ня).

~ • ~----ПРИБУТТЯ В ЖЕНЕВУ РАДЯНСЬКО'І' УРЯДОВО·І' ., ДЕЛЕГАЦП НА НАРАДУ ГЛАВ УРЯДІВ ЧОТИРЬОХ ДЕРЖАВ

..

- невого (1953 рік), лютнево-берез- ні хиби в справі' технічного про­ нии розвиток важКОІ ІНДУСТРII, яка невого (1954 рік), січневого (1955 греСУ!l ряді галузей промисловосе основою всього народного госпо.) П . ЦК· .. . а ства не хильного зростання до- РІК леНУМІВ eHTpa~ЬHOГO ом!: ті і вказав на нео.бхlДНlСТЬ ПlДВИдб рб ,у .' обо тету, а також рядом РІшень паРТJJ щення те:wпів TexНl'IНOГO вдосконаро уту трудящих І змщнення - і уряду Тепер розгортається напо. . ронної могутності

(П ере Д о в а «П р а в Д ЬІ»

14 липня о 9 годині ранку за середньоєвропейським часом (11 го­ дин за московським часом) у Женеву для участі в Нараді Глав уря­ дів чотирьох держав прибули глава Радянської Урядової Делегації Голова Ради Міністрів СРСР М. о. Булганін, члени делегації-член Президії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущов і міністр оборони СРСР Маршал Радянського Союзу Г. К. Жуков. На аеродромі Куантрен прибулих зустрічали президент Швейцар­ CI,KOЇ конфедерації М. Птіп'єр, завідуючий протокольним відділом політичного департаменту Швейцарії А. Домініче, глава уряду Же­ невського кантону Ф. Перреар, мер міста Женеви Л. Біллі та інші офіціальні особи. Радянську Делегацію зустрічав також генеральний секретар об'єднаного секретаріату Наради глав урядів чотирьох дер­ жав П. Уілкінсон. М. о. Булганіна, М. С. Хрущова і Г. К. Жукова зустрічали при­ булі раніше в Женеву члени Радянської Урядової Делегації Перший заступник Голови Ради Міністрів СРСР і міністр закордонних справ СРСР В. М. Молотов і перший заступник міністра закордонних справ А. А. Громико. Прибулих зустрічали глави дипломатичних місій ряду країн, акре­ дитовані в Швейцарії, глави ряду делегацій на сесії Економічної і Соціальної Ради ООН, яка відбувається тепер у Женеві, численні представники швейцарської і закордонної преси. Аеродром був прикрашений державиими прапорами Радянського Союзу і Швейцарської конфедерацil. Була вишикувана почесна вар­ та. Оркестр виконав державні гімни Радянського Союзу і Швейцарії. Президент ШвеЙI~арської конфедерації М. Птіп'єр і глава Ра­ дянської Урядової делегації М. о. Булганін обмінялися вітальними ПРОІІовами. (ТАРС).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Сереnа,

-

року

1955

ППАН РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА АРТIЯI

Річний *планD

липня

"Огляд преси\! СТІННА ГАЗЕТА І ПЕРСП~КТИВНИЙ

Рішення Пленуму ЦК КПРС-В маси до

20

грудня

Кодектив арті.ТІі «Промлозодерев »

(Копгосп ім. Вороwипова. с. Троєщина) Щоденна стінгазета «Вopowиловець» з квітня почала виходити

гадувала , наскільки важливо швидко і без втрат провести зби­

регулярно, причому, на більшому,

рання хлібів. Т а к,

7 липня

на всю

підбив піДС),)IКИ роб<УГИ за перше

ніж раніше, форматі листа . Змі- cTopiНlty вміщено напис : піврі'f'[Я. Виконано виробничий нився до кращого і характер вмі«Загаєшся З косовицею на три ~дaH на 111,7 процента. 'відзна­ щуваних матеріалів. диі-дев'ЯТЬ пудів зериа на гекчено передовиків с оціалістичного В кінці червня відбулися затарі залишаться на стерні». змагання В. Дроботуна , А . Ковба­ гальні збори, де підсумовано насу б ~ ротьбі за УСllішне виконансинську, І. ~Jалихіна, Г. Наумен­ .;rідки першого етапу боротьби за ня :1авдань партії і уряду величез­ ка, Г. Іванченка, М. Войтенка, здійснення перспективногu плану ну ро.ТІЬ відіграє особистий при­ В_ . Іержана, розвитку господарства артілі. Все- клад комуністів і комсомольців у t · А. Марченка, якlпере• виконали своє завдання в півтора­

два рази. Два цехи-'-';літківський,

бічно оБГОВОРЮІИ, яких . заходів роб<УГі. Як зазначає « Ворошило­

c.тriд ужити вже сигодні для ус- вець ) , де б не працювали такі ко­

очолений Г. Королем, і бровар­ пішного здійснення плану. муні сти, як Іван Кондратовець, ський, керований М. Брагинсь&Им, у передовій статті «Бойові зав- :Михайло Крутько, Михайло Проко­ нагороджені перехідними Червони­ ,щння» З цього приводу цілком пенк.о, вони завжди тримають ми прапорами пі;щриємства і грос. Погреби. Агітатор колгоспу ім. Кірова косарям матеріали Пленуму ЦК КПРС .

І.

===========~

Марченко читає Фото М. Строя.

~===========

Бойова програма дій Бровари, МТС. Напруженою працею заіtНЯ'fИЙ колектив майстерень. Взяте зобов'язання по ремонту комбайнів та всіх інших

'1'. ВласенItO В.,--заявив

шовими пре~lія~lИ.

слушно зазначено: «Зараз наliголовніше для здіli­

першість. Далі розповідається, що

комсомольці вис'гупають організа.­ снення перспективнorо плану -успішно заготуватн корми для торами змагання серед молоді. За­ худоби, закінчити прополюван· лучена до участі в польових робо-

Освоєно виробництво нової про­ дукдіі меблів з лози, дИ'Гячих

ня городини І в якнаliстисліші строки, без втрат провести зби­

колясок, матраців, а так.ож інших побутових речей. 3араз виконуємо під час

рання

врожаю».

тах і учнівська молодь. Вміщено ста1'ТЮ про масово-по­

В першій декаді липня біль- літичну роботу. Тут вказано, зобесіди токар т. Климась Ф. ,-га­ відповідальне замовлення-виг«>товляємо колгоспам 12,5 тисяч шість матеріалів присвячена заг«>­ крема, на важливе завдання агі­ ряче схвалюємо рішення Пленуму Центрального Комітету КПРС. 30- квадратних метрів щитів для ку- тівлі кормів. Газета попереджал:а, таторів-оперативно іНформувати що зібрати сіно на 850 гектарах- колгоспників про хід робіт, успі­ збираЛЬНИХ_)I:.lШИН IJИІtонано. По- бов'Я34'ЄМОСЯ всіляк{) сприяти то­ курудзосушарок. силюється БЩJOтьБа за неухильне му, щоб Я&lС1'Ь ремонтних рuбіт, у відповідь на рішення JІИпне­ справа складна, вимагає велик.ого хи передовиків. А таких зараз ба­ сил. Висвітлюючи гато . Вони-в городній бригаді, д<УГримання графіку круглорічного \Jроваджених майстернями , була вого Пленуму ЦК КПРС працівни­ напруження

ремонту тракторів і іmllИХ сіль- тільки відмінною . Даємо слово та­ ки зобов'язалися на 20 днів ра­ хід сінозбирання, вона не простu серед будівe;rьників, працівник.ів ськогосподарсы\хx машин. кож щодня виконувати виробничу ніше визначеного строку закінчи­ констатувала, що, наприклад, 3 і тваринництва. Так, доярк.и К. Най­ ЛІ\, бойову ПРОГРЮІУ дій сп рий- І норму на 175 процентів. ти виготовлення щитів, а до 5 4 бриrади працюють найкраще, а да і П . Прокопенко взяли зобов'я­ няли робітнИІШ та інженерно-тех3 ве.'Jичезним піднесенням 3)"- грудня Зilвершити річний вироб­ показувала, як з ростає тут трудо. зання домогтися, щоб і в жаркі

нічні працівники майстерень іст(,- стрінгга пропозиція тт. Климася і ричні рішеННff липневого Пленуму Вдасенка ЩJO організацію трудової

ЦК КПРС.

3 ве.1ИКОЮ активністю вахти на честь наступного ХХ

обговорюються

ІІі

Я

І

й мій друГ

Бровари.

ЗІбрати врожай без B'fpaT

П. Галімурза,

по роботі

З. Марновсьний,

ва активність ~!3C.

3

заступник голови правління.

найважливіші 13'іЗду партії.

документи.

-

ничий план.

секретар парторганізаціі.

***

На цю Te~IY в бригадах, ланках Колгосп ім. Кірова, с. В.-Димер- ця господарського року в тварин- колгоспу i~l. Калініна агітатори на. Бесіду по матеріалах липнево- ництві перевиконати намічений проводять бесіди, вивчають рі­ \'0 Пленуму ЦК КПРС провела серед план надою молока. шення .'Іипневого Пленуму ЦК працівників тваринництва агітаТаке ж зобв'язання взяли дояр­ КПРС. Редколегія випустила, як т()р зоотехнік т. ІІеретятыto М. У ки сусі){Ньої артілі ім. Шевченка, додаток до с'гінгазети, бюлетень, відповідь на рішення Пленуму до. . присвячений збиранню зернових. ярки зобов'ЯЗуються надоїти в 3 якою змагаються КІРОВЦІ. В полі виступає агіткули'бригада .1ипні не менш як по 300 літрів " В. Коппанов, сільського кдубу. С. Музиченно. модока від КОЖЮІЇ корови і до кінголовннй зоотехнік МТС . с . Літки.

КОМСОМОЛЬСЬКІ ЕКІПАЖІ КОМБАЙНОВИХ АГРЕГ АТІВ

літні місяці надої молока невпин-

газети довідуємося, що в пеР-І но підвищувалися. Вони підгодо­

ші дні сінокосовиці навіть у передових бригадах ледве-ледве ви-

ву ють корів регулярно зеленою масою, слідкують, де їх пасуть чи

конувалися норми.

вчасно напувають.

Коли ж

між

бригадами розгорнулося дійове с«>Одночасно газета викриває не­ ціалістичне змагання, пожвави· доліки в роботі, гостро критикує

.~acь масово-політична робота, таких, як. Іван Філоненко, що з справи пішли далеко краще: ден· холодIWМ ставляться до справи.

ні завдання стали перевиконувати- Иому доручили бути пастухом, а

ся на 20-25 процентів, а окремі він не слідкує навіть за тим, щоб косарі, як ТТ. Ковтун П., Гордієн- вчасно напоїти к.орів.

ко М. , ОвраменItO І., Слюсар В., Розповідаючи про такі фак.ти, добилися ще кращих результатів. стіннівка робить висновок, що ли«Для худоби зима-не зима, як ше 'годі, коли кожний колгоспник

є

КОРМИ»,-говорить

прислів'я. на своїй ділянці роботи працюва­

Газета в тій чІ{ іншій формі нага-

,~увала читачеві. про це, привчаю-

чи дивитись на СІНозбирання не ли-

Ранк ом Дксшr схвалив ініціа- Мельниченко. Иого помічником -І екіпажі склали між собою договір' ше як· на чеРГОRУ роботу, а як на

тиме самовімано, зуміємо успіш­

но виконати перспективний план розвитку господарства.

Цілк.ом вірний висновок. Всідя­ тиву молодих ~Іеханізаторів Бро- lІетро Дяченко. Обслужуючий на соціалістичне згамання. :Молоді один з важливіших заходів по варської МТС-створення двох lІерсонал комбайнових агрегатів, патріоти зобов'язуються провести здійсненню перспективного плану ко допомогти партійній організа­ комсомольських екінажів комбайнових агрегатів . Один очuлює ком-

виділений кuлгоспами, також збирання врожаю на виділених розвитку господарства. І{омсuмольці і неспілкова молодь. площах за 8-10 робочих днів, Успішне сінозбирання-відпові.

байнер Василь Бовтюк . Иого поПрибувши на місця роб<УГИ-В перевиконати сезонне завдання на дальний етап у підготовці до ~!і'!НИltОМ-МИКUJlа Окс юта . ДРУ-І трuєщанську артіль ім. Ворошило- довірених самохідних ItOмбаЙнах. жнив. Про це говорилося з номера гим

керує

комбайнер

МикшІ3 ва

На допомогу

та

нухівську-ім. Ватутіна,

агІтаторовІ

капіталізм

ЖИВА ТВОРЧІСТЬ НАРОДНИХ МАС Радянськиіі соціалістичний .тraД , 'І важкої іНДУСТI)ії-більш як у створений

у нашій країні в ре-

Г. Панасенко. з

його

конкуренцією

сuціалістичН(,ї

революції, Lільськогu господарства. Оснащені

від&рив широкий, нічим не обме- сучасною жениН

прос ті[)

ДЛіІ

невичерпної

reхніItOю,

колгоспи

і

рад-

господарства

-

газети.

Т. Мальцева і М . Озерного, знат­ ці. Перевик.онаВJПИ завдання п'я­ них тваринників К. дощонової і

тирічки,

М. Савченко та багатьох інших. Вони, як і всі радянсыti люди, ге­

бить новий великий крок вперед по шляху створення матеріально-

роїчно працюють

1ехнічної бази ком~·нізму. Керуючись ленінським вченням

не гасить змагання,

а навпаки,

сувати ііого широко, в масовому

сільськогосподарсыt(}ю І розмірі. КапітаJIі~м. M'~B, давив,

МТС,

розвитку

найважливіший обов'язок

ву, енергію, сміливий почин маси

ay.TbТ<lTi перемоги Великої Жовт- І межені МОЖJIивості для розвитку вперше створює можливість засто­ нев()ї

плану

Ію-звірячому придушує ініціатк­

160 насе.lення, то соціалізм не тільки

раз. Колгоспний лад відкрив необ-

в номер . Газета, ра.зом з тим, на-

ції, правлінню в їх організатор­ ській і масово-політичній роб<УГі по здійсненню перспективного

душив тисячами 1 IІlлыІнамии та­

в

славу своєї

любимої Батьківщини,

на

благо

про всемірний

народу .

Великі

радянський

історичні

народ

РОЗВИ'rОК

великої

завоювання машинної промисловості і

радянського народу в справі бу­

зро­

e:reE-

трифікації к.Р<lїНИ, як ОСНОВИ роз­

вирую'lUЇ TBop<lOЇ дія.;rьності тру- госпи рік у рік підвищують вро- ланти з народу. Соціалізм дав мож­ дівництва комуністичного сус­ витку продуктивних сил радян­ дящих мас, СІІРЯ~lОваної на досяг- жайність сільськогосподарських ли вість цим таланта.м, як.их в H~ пільства-це результат свідомої ського суспідьства, Комуністична нення ве.1ИКОЇ мети-побудову КУ.ТІЬТ}'Р, прод}' ктивпість тварин- роді непочате джерело, розгорну- творчої ,~іяльноеті мільйонних ма.с партія, як і раніш, спрямовує комуністичного

3авдяк.и

cyclliJlbCTB3.

мудрому

керівництву

ництва,

У неЗДOJlанному русі радянської

Комуністичної партії, в реЗУ.1ьта- економіки вперед величезну роль ті героїчної праці радянських JlЮ- відіграє соціа.'lістичне змагання, дей швидко розвинулись продук- яке є комуністичним методом бу­ тивні си.'Іи нашої Батьківщини. дівництва, виявом високої по­ В надз вичайно короткий історич- :rітичної і виробничої активності ний СТР<Ж робітничий клас у сою- трудящих. У ШИРОКОll!У розмаху зі з трудuвим селянством створив r.оціалістичного 3ы3.)ання наочно

трудящих. « Соціалізм живий, творчу енергію і трудову аltТИВ­ ТВОРЧИЙ,-вказував В. І. Ленін, ність радянського народу на даль­ господарського і Ky.тrЬTYPHOГO бу­ -є витвір самих народних мас» ше піднесення важltої індустрШ, дівництва. шо становить міцну базу всього (Тв., т. 26, стор. 250). народного господарства і незламної ЕКСПJl),ататорський і[ад породив

тися на повну силу, проявити се­

бе

в

усіх

галузях

політичнorо,

1l0Г.ТІЯ)t на працю, як на якийсь

Під мудрим керівництвом КО'­ муністичної партії, неухильно пе­

сбороноздатності щини,

джере.10

нашої

Батьків­

неухильного

зро­

ганеБН1fИ і великий тягар. Соці­ ретворюючи в життя вироблену алістичний лад виклиItав до життя, нею ПQ.1lітику, наРОД.И Радянсько­ стання доброб}'ту радянського на­ роду. зміцнив, зробив пануючим новий го Союзу з величезним ентузіаз­ Комуністична партія учить, що НРОЯВ:ІЯЄТЬСЯ вирішальна перева- погляд на працю, як на справу мом працю1<УГЬ на всіх ділянках

мuгутню соціалістичну індустрію і ВС;JИке колективне сільське госпо­ 1,1 соціалістичного JНIДY перед ка­ дарство. В 1954 р. валова щ)(}дук­ піта.1істичним. При соціалізмі, писав В. І. ція великuї промисловості Радян­ ського Союзу перевищила рівень Ленін, вперше, піс.1Я століть пра­ 1913 р. (у порівнянних цінах) в ці на чужих, піJ;Неві.IЬНОЇ роботи 35 раз. Виробництво з<Wобів ви­ на еКСШlуататорів, у робітників і

честі, слави, доблесті і геройства. Комуністична пар'гія виховала в дусі соціадістичного ста.влення до праці мільйони патріотів, передо­ виків і новаторів промислового і сільськогосподарського виробниц­ робництва за ц~й час зросло в 60 селян з'явилася можливість роб0:­ тва. Всій країні відомі імена то­ раз, виробництво електроенергіі­ ти на себе, і притому роботи, яка карів М. Кузьміна і В. Семин­

більш як у 75 раз, а ПРОАУКЦЇЯ )Іашинобудусання серцевини

спирає-ться на всі здобутки новіт­

ського,

ньої техвUи і КУJlЬТУРИ. JIхщо на,

сталевара

кайстрів

Г.

Помету­

висоuх

уроааїв

комуністичного будівництва . Ге­ для всемірного зростання важк.ої роїчна пра.ця, творча ініціатива промисловості і піднесення ВСЬ,О­ і масове соціалістичне змагання го народного господарства необ\. радянських людей забезпечують хідно безустанно розвивати нашу успішне виконання п'ятого п'яти­ техніку, ширше впроваджувати річного плану. В цьому році буде найновіші досягнення науки і вироблено промислової продукції техніItи в усі галузі народного

на

80 процентів більше, ніж у 1950 році, і в три з JlИШКОМ рази бiJIьmс, ИЇа: у АовоеВИОМf 1940 РО,,:

господарства . Технічний прогрес забезпечує неУХИJlьне зростання ПРОАУ&ТИВНОСті ПРац~ а це в ~


Сере"а,

20

""пи"

1955

рону

СТАХАНОВЕЦЬ

~ОШКА. п.ОDlAНи, . . ~ І ~. ~

.

~

За рІшенням праВ,1інь колгоспів І партійних органІзаЦій заносяться на районну Дошку пошани: ЛИТВИНЕННО Тимофій Федорович, БРУИ Минола Проно­ павич і БРУИ Іван ПРОНОПОВИЧ-КО.JlгоспнИlШ артілі імені Кірова , с. Погреби, які, змагаючись за високий виробіток на ~r.иранні хлібів, щодня косять по 1,03 гектара густого жита і біл ьше як вдвоє виконують норми. ЮРЧЕННО Домаха Минівнз-доярка колгоспу ім. Сталіна, с. Русанів, яка набагато перевиконала план надою молока від закріплених к.орів. Па 19 липня вона одержала по 2722 літри молока.

Дніпропетровська

8 СТИС",І ~Т~О~lІ-за

область. Ме~анізатори Широківської МТС зоБОВ'язались

Н а з нім к у : роздільне збирання пшениці. Зліва агрегат Д. П. Деменського і тракториста Я. П. Колесни,,:а косит~ озиму пшеницю на звал у колгоспі імені Куйбишева . Праворуч комбайнер В. С. Гажур Пlдбирає І обмолочує пшеницю з валків у колгоспі «Жовтень». Фото С. Вільтмана. (Прескліше РАТАУ).

ПОЛОВНО Галина ТрохиМівна-свинарка колгuспу «Вільшо.

*======================

====================~=*

КОЛИ МАТЕРІ НА ЖНИВАХ Високий

світлий

будинок

з гають няням в~!Ити И прихороши-

Всі сили і засоби на збирання врожаю

ск;rяною Вf:'рандою санаторного ти- <[И ~lа.~ЯТ.

, ПапружеНl.НИНl

пу, якиіі прикрашає центр села,

в

кол-

*

збирання

рання хmбlВ І пряме КО ~lбаинування .

БИК », с . Рожни, яка відгодувала більш як 70 свиней , пере· виконавши завдання. Артіль в цілому одержала. по 27,9 цент­ нера свинини на 100 гектарів ріЮІі, виконала план розвит­ ку свинопоголів'я на 115 процеН'l'ів.

жнива

провести

9-10 р~БОЧИХ дНІВ . У колгоспах, обслужуваних МТС, провадиться роздільне зби­

'-'

жаю ооговорювали на сесll СlЛьра-

Щодня провадяться ігри,

діти

~[алюють, лішять, С.'Іухають ціка-

Повар Мilрфа Іва нівна Карпенко, ві казки і оповідання, вивчають

госпі «Червона Україна» . Це зв'я- ДИ, де було прийнято рішення за- потопає в зелені. У затиш ку де- лагідна жінка, розставляє з нянею вірші і танцюють. Завідуюча Калучити на жнива частнну праців- рев віє прохолодою . Тут розмістив- mt ~laлеНЬRИХ столиках смачні терина Трохимівна. ~Іальвіна дозано з стислими строками і вели­ І\ИМ обсягом робіт. Одних тільки озимих треба зібрати 1400 гек.та­ рів, а разом з ярими понад 2500 гектарів. Правильно зробило правління, коли заздалегідь вжило за­ ходів, щоб на збирання врожаю мобілізувати всі людські сили і відповідну техніку. Одночасно з колгоспниками рільничих і город­ ніх бригад працюють частина тва­ ринників,

будівельник.ів,

ся дитячий садок.

стр а ви. Діти

з

апетитом

їдять клала багато сил для зміцнення

ників ПРОМИСЛОВИХ артілей, спо­ Сонце тільки зііішло, а праців-І борщ з м'ясом, оладки з сметаною, матеріальної бази та поліпшення живчого товариства, сільської Ра­ ники садка вже на місцях . Вихо- потім п'ють СО.10Дке кофе. виховної роботи в садку. Лікарі ,ЦИ, іН1'елігенції села. Однак дні вателька Ольга Трохимівна СолоШС.'ІЯ сніданку малеча розва- Віра Григорівна Олексієва та Га­ минають, а за здійснення рішення вей на веранді розмовл яє з кол- жається . Є ЧИМ по,гратися: ось на лина Вас илівна Зозуля оглядають ніхто по-справжньому не береть­

ся. Лише вчора небагато праців­

l'оспницею ІtатеРИ1l0Ю Семенівною піщаному ~lайдаНЧИЕУ бавляться вихованців, стежать за санітарним станом приміщення.

Рак, що приведа. своїх дітей-Га- [-;і,IЬІ.а д ітей-у них і формочки, ників артілей, ССТ та іН'reліген­ дину та Михайлим-і поспішає і совочки, і відерця. Інші СПУСКilції седа були перший раз на ЖЮfв поле. ються з гірки, грають .у м'яча,

вах.

В СТОРОПІ' ВI'д вимог .."'олгоспу І

праців- стоїть і сільське спо.живче това-

-

Н' ІНа

сама

б' при ІЖИТЬ,

-

-Спокійна я за своїх Ваню і

" Толю, знаю, що вони нагодовані і ГОlцаються на каталках, дерев'я- наПОЄНІ, . ДОГЛЯНУТІ,-ГОВОРИТЬ . ма-

~верта~ться ~OHa до lIиховательки. них конях.

ТИ цИХ

дітей

иство. На ок емих ілянках жи- . ПОТІМ ПРИlIшла з маJlИМИ Ма.нею ~: С<1ДКУ ВИХОВУЮТЬСЯ 50 дітей. Маркуця.-І р . р д . 1I Валею Христина ПаРИ~IОН\вна Вони ш)'r~·вають себе, як вдома,

ників контори та інші.

А

Зараз косять жито понад 120 то НбастІЛЬКИ високе , щсостт~льк~ Бо,ж"К, за нею приве.ла ЧОТИРИI)ічр ч у е ДОСІ J добрr, ві;(І!Очивають і набираються колгоспників. З псрших днів від­ лія Іванівна Юрченко. . . . ~начаються ІІавло Хан, Мина Тим­ хоч правління колгоспу декілька нах 3<1наВIСКИ, КВІТИ, шдлоги ко, Олек.сііі Шевель та багато ін­ . зверталося до керІВНИКІВ . . - Матері доручають НМІ най- пофаро'оваНI· . В О'НІ· ст"'ра з ІВ " И· з n"1"lнат II v ших косарів. Працюють також сільського споживчого товариства дорожче, і ~и все р.о~имо, щоб ви- ять з білої лози ліжка-колиски кілька жниварок на тракторній і по цьому питанню. В колгоспі І правдати ІХ . ДОВIР Я,-говорить для малят, в другій-нікельовані кінній тязі. В роботу включають­ мало 'rакож брезентів, мішків, без- Ольга ТРОХИМІВна. діжка для більших. На всіх біло-

~~e :п~~~:г~о~я н з'ав~ти сеlрпів, ну Ніну і шестирі'rну Віру Пата- СІІ.'І. У кі"натах затишно, на вік-

таРОІ>.

ся комбайни.

.

Г. Медведенко, агітатор.

Але не все робиться для того,

щоб швидко і без втрат зібрати урожай. Питання збирання вро-

Вручну

Євдокія

робота

Іванівна

спориться,

особливо зараз, на жнивах.

А мій Коля, відколи в caд~

-

ку, помітно поповнів, набрав, ма-

буть, кілограмів ТРИ,-додає• Лю-

бов Омелянівна Карпенко, забираючи його додому після трудового дня. За ГОДИ~У п~ийом ~ітей за.кін- сніжна постільна білизна, м'я-І У колгоспі функціонує три садчується . БlЛЬШІ-~Ю!l, ме~ШI-3 кенькі ковдри і подушки. Колгосп ки, де виховуються понад 150

допомогою виховагельки І нянь нічого н е

шкодує

дітям.

Вопи юних громадян. Вони оточені тут

Мотрони КИРИ.'Іівни Юрченко та одержуюТ/, п 'ять разів на день піклуваННЯ~I, ласкою. У цьому ве­ Юхимії СиліВl!И Дяченко переодя- (:~[ачно ЩШГОТОВ.'Іену, високока- лика заслуга партійної організагаються у свіЖОIJипрасовании доріііну ЇЖУ. Меню різноманітне: ції, правління КОДГIJСПУ.

с. Гоголів.

машинами

одяг, починають готуватис ь до Озимина в нашііі: бригаді вда­ тракторній тязі, зок.рема вручну за сніданку. Старші діти не .'lИше саJ[ася наславу, давно такої не бу­ 3-4 дні, пшеницю на 120 гек­ мі обслужують себе, а іі допомало. Жито в ріст ЛЮДИНИ, мало пе­ тарах-комбайнами. Всі сили і за­ ред ним поступається пшениця. соби використовуються так, щоб Вуде по 18-20 центнерів хліба з за 1О днів повністю закінчити :~бирання хлібів. Дбаючи про високий урожай ltожного гектара. О. Нрисько, До жнив добре під готувались і майбутнього року, тракторні брига-

СУП, борщ з м 'ясом, різні каші і 0.1 it.пш , вареники, на;rисники, сме­

т ана, мед, молоко.

А. Гавриленно. Колгосп ім. Сталіна, с . Русанів.

---------------------------

ПІД УРОЖАЙ МАЙБУТНЬОГО РОКУ

організовано ЇХ почаJIИ. Жито на

60

гектарах зберемо серпами, ко­

сами

і ТРЬОМ!і

жниварками

на

бригадир третьої рільничої бригади. Колгосп ім . Хрущова, с. Требухів.

Під готовлені перші

рів люпинових

160

парів,

ОстаННі вісті гекта-

ди Бобрицької МТС почали прио- бу ,1 С Їх понад 750 гектарів. рювати люпин на і!елене добриво для посіву озимини.

О. Борщ.

~.~

r,інним завдаННЯ~1 соціалістичного роБJlена партією програ.ма, KpytrOfO КПРС, будуть розв'яза. ні не за 6 суспі.1 [ьства, без рО'зв'язання ЯКОГО піднесення сі.'ІЬСЬКОГО господар- років, як це намічалось, а за тринеможливий перехід до комунізму. чотири роки. ства, яка передбачає зростання В. І. Ленін учив, що зростания Ко.1Госпне селянство, механізавиробництва зерна в найближчі продуктивності праці-це кінець роки не менш як до 10 мільярдів тори сідьського господарства з некінцем наИваж.ливіше, найголовні- пуД1IJ на рік і основних щюдук- буваJlИМ підпесенням працюють в

ше для перемоги нового суспільного ладу. Партія закликає радянських людей ще ширше розгорнути C{j-

тів тваринництва-у два-два з .'Іишком рази. ПаЙва.ж.'ІИвішою умовою розв'язання цього всенародного завдання є освоєння 28-

ці дні на полях, провадять догляд за посівами технічних і просапних культур, активно готуються до збирання врожаю, розгортають

ництва, щоб він став надбанням

ня посівів кукурудзи-культури

Неухильно розвиваючи пр(}дук-

усіх працівників промисловості, повніше вик.ористовувати внутрішні резерви, які має наша соціалістична промисловість. Покликати ці резерви до життя-значить добитися нового піднесення

необмежених господарських можJ!Ивостей, дальше підвищення врожа.Йності зернових і 'reхнічних кудьтур, картоплі й овочів, збіЛІішення виробництва м'яса, молока, вовни та інших ПРОДУК1'ів тварин-

тивні сили, радянський народ під керівництвом Комуністичної па})lтії здШснив справжню культурну революцію, створив соціа.1і стичну культуру, яка базується на гранітніИ: основі всеперемага.ючих

з колгоспів

а всього

побудови комуністичного суспілЬ­

ства. Держава рік у рік збільшує витрати на освіту, на розвиток на-

уки , літератури і мистецтва. Досить с казати, що, наприклад, по

де l)жавн ому бюджету на 1955 рік

Нолгосп ім. Сталіна. Першою по­ чала.

збирати

на соціа.'Іьно-культурні заходи асигновано понад 146,9 млрд. карбова.нців, у тому числі на осві­ днів. ту і КУ:Іьтуру-понад 68,4 млрд . с. Калита . ціалістичне змаrання за поши- 30 міJIьйонів гектарів цілинних роботи по за1'отіВ.'Іі кормів для ху- карбованців . рення досвіду передовиків вироб- і перелогових земель, розширен- доби . Керуючись марксистськ-о-ленін­

всього народного господарства, за- ництва.

безпечити дальше зміцнення ехо-

врожай

рільнича

бригада, якою K~PYЄ П . Корпус. Хліб косять щодня 30 К;Осарів. Бригада зобов'язаJIася зібрати уро­ жай озимих та ярих колоскових за 5-6 робочих днів. Приступили до роботи й інші бригади . Працюють в полі 8 жни· варок, 120 косарів, вийшли 4 КОМ­ байни. Розраховуємо зібрати уро­ жай на 900 гектарах за 8-10 Н. Птуха.

***

Нолгосп ім. Щорса. У першин ським ученням про те, що народ день жнив в л'я 'гій і сьомій ріль­ 6 творцем історії, Комуністична ничих бригадах вийшли 15 коса­

партія неухи.'ІЬНО розвиває твор­ чі с или ба гатонаціона.'ІЬНОГО ра­ дянс ького народу-будівника ко­ муністичного суспі.lьства . Партія пос тійно зміцнює свої зв'язки з

рів,

30

женців і стільки ж в'я­

зальниць . Зібрали

жито на

11

гектарах. У'юра був масовий ви­ хід у поле .

А. Іщенко.

ідей марксизму-ленінізму. Основ- ма.С<LМИ, всемірно розгортає крити-

с. Княжичі .

тури

Нолгосп ім. Андреєва. Па допо-

Робітничий кдас, колгоспне се- ними рисами соціалістичної ку.1Ь- ку і СЮН/КРИТИКУ і особливо KP~ І є комуністична ідейність, T~~Y 3H~!y, ?ачачи в цьому могут:

***

номічної могутності і обороздат- лянство і радянська інтелігенція народність, гармонійне поєднання ІОН за СІО шдн~сення активносТІ могу колгоспними у збиранні вроності нашої соціалістичної Вать- напо.тrегливо борються за дос тро- радянського патріО'гизму і пр()ле- трудящих в УСІХ гаJIУЗЯХ громад- жаю вийшли вчителі семирічноі ківщини,

піднесення

добробуту &ове виконання завдань партії і тарського інтернаціоналізму, на- ського життя.

школи. Одночасно вони ПРОВОДЯТЬ

IJадянських JIюдеЙ. уряду. Завдяки героїчній праці e-rупність передових, прогресивІІід випробуваним і мудрим ке- бесіди в бригадах по матеріалах Па основі могутнього зростання всіх радянських людей, говорив них завоювань культури всіх ча~ рівництвом Комуністичної партії, липневого Пленуму ЦК КПРС. важкої іщустрії радянськии народ товариш М. С. Хрущов у щюмові

сів і народів.

все ширше розгорта,ючи свої твор-

}·спішно розвиває 'rранспорт, лег- на Всесоюзній нараді працівників провадиться у величезних масш- но йде вперед по ш.1ЯХУ будівни~

ку і харчову промисловість. Все- промисловості, завдання, постав- табах. Воно є неві)(ємною скла- цтna комуністичного еуспільства. нарщне схва.аення зустрі.І[а роз- Аені

січневим

П.JIеllУМI)М

Беруть участь на жнивах пра-

Кул'q'Гурне будівництво в СРСР чі СИ.'ІИ, радянський народ впевне- цівники сільської Ради і

цк ДОВОЮ частиною ВeJIИ&ОfО плану

С. Степаненко.

ПУНКТУ .

мед-

А. Теплюк. с. Богданівка.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Любимий багатиА край

м

(Лист нашого земляка з Далекого Сходу)

с

І

о-п

т

А

nипня

20

р

1955

року

к

Буйною зеленню вкриті сади, бульвари і парки К:H€Aa. СріБЛJfТЬ­ ся на сонці листя тополь, схиля­ ються до землі віти плакучої вер­ би. А київські каштани! Важко

тужні е.'Іектропили, якими від­ повідно розпилюють кожний

Пише вам земляк-Петро Ла­ дан. Сам я родом з Красилівки. В 1941 році закінчив 10 ItЛасів Требухівськuї середньої школи і

СереАа,

«Х:ІИСТ».

знайти

куточок

у місті, де

б

не

протидежного боку естакади росли ці прекрасні дерева! поїхав на ДаJІекий Схід. За час, -на 20 сантимм-рів нижче сто­ На кілька кілометрів простягли­ що минув, цей край став мені ять механічні ланцюгові транспор­ ся розташовані на гористих схи­ бдизьким і рідним. Про нього і хо­ тери. По них кодоАИ ідуть на ві){­ лах мальовничі придніпровські пар­ ки-улюблене місце відпочинку ті.'lОСЯ б трохи розповісти зараз. дадь до 800 метрів. Спеціальні киян. Вікові дуби і клени біля Ас­

3

Почну з перших вражень. Піс­

пристрої

допомагають

їх

працювати тут в одному ліспро,м­

штабелі, де збирається лісомате­ ріал відповідних сортів і порід.

['оспі. ДОІІОМОГДО мені те, що маю

з тра.нспортерів

скочувати

.'ІЯ демобідізації з армії я почав

кольдової могили зміняють кашта­ ни і липи Радянського парку, лег­ кий міст З'єднує Піонерський сад з Першотравневим парком. Понад гектарів займає цей чудовий зелений масив, зз!дки годинами можна милуватися задніпровськи­

і скдадати в

100

середню освіту,-за це завжди бу­ Звідси потужні крани вантажать ду вдячІШИ ріl~ній вдаді і своїм дерево в вагони ширококолійної батькам. llIвидко освоївся з робо­ залізниці. тою. Незаuаро~[ мені доручили ке­

рувати

групою

лісорозробників,

скідьки й тут, у далекій тайзі, не випадково наші ліспромгоспи

почував себе невп~внено. Навкру­ Техніка

нє

незнайома,

нінграда, Керчі,

складна. Адже треба сказати, що

тори «КТ-12», «С-80», електро- цей край. Природа навколо чудова. В лісі чимало дичини: BeДMe~

трелю­

вадьні лебідки, потужні і найріз­

ді, ка.бани, кози, а особливо бага­

номанітніших конструкцій крани

то вовків, але їх не бояться.

дісороз{}обки

ведуться

дещо

Зараз я працюю

40-50

пишно

розрослися

носідьчанам-колгоспникам ~pTiуспішніше провести жнива.

3

ться до постійного лісорозробного

з

привітом

П. Ладан.

склад)'. Там за допомогою розван­ тажувальних лебідок дере.вину

3

Щоб здобути випускникам

середній шкоnі

.

.

учнІВ

невисока,

а

деЯКІ

П. llecик, О. Строиач~ УЧНІ.

ЗАПИТАННЯ

Районному організатору «Союз-І бисто заяву,

друку»

т. Товстенку І.

29

і все--про одне ~

Вдруге те ж. Де газети «Радянська ОСВІ­

редакиії Н. Ващенко з Зазим'Я. Начальник районної контори Міністерства зв'язку УРСР т. Роз· д'ЯКОНОВ О. повідомляє, що, ос-

Слідами

сів

ні

Пущі-Водиці,

десятки

За останні роки

стало

01574

розташова-

будинків

садів.

напі~автома:ичну заМІСТЬ

У впорядкуванні столиці України

тресту зеленого будівництва. Він

Щороку вдруге

фруктів, ягід і винограду. В цьому

затверджений

учасником

сільськогосподарської

виставки. Д. Донський, Л. Козиреико.

році любителям-садоводам продано

105

ти­

велика заслуга колективу міського

значно більше

фруктових

30

сяч гектаРІВ.

кияни збирають більше тисячі тонн Всесоюзної

тисяч плодоягідних саджанців.

у

р

ж

Е

Б

За планом у цьому

м

Е

ПЕРЕД ВСЕСВІТНІМ

ФЕСТИВАЛЕМ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ

році

ll(}ч-

ні зробив для преси заяву про нае 5 В ..е ступнии сесВlТІПИ фестивадь

каз художньої самодіяльності, виставки, вечори дружби, дискусії, ~[ітинги і демонстрації на захист

І

середніх шкіл. Впер-

учнів у шкодах

200

досягне

майже

тисяч.

(ТАРС).

ПопередНІ результати збираль-

Словаччині.

телt;:

РУЧИОІ,

\

ни єдиІШХ сідьсыtoосподарськихx кооперативів, державні господар-

у цьому році на полях країни ства і селяни-одноосібники зберуть

.

.

перший час дійсно виникали пере- працює БІЛьше 2 ТИСЯЧІ 500 ком- добрий урожай. бої в обслужуванні абонентів. Для усунення цього вжиті заходи.

наших виступів ляє, що дороги і містки відремон­ товано.

Розправа португальських властеі з учасниками руху за визволення Гоа

Індійська газета «Індіан eKC-\З'єднання Гоа з Індією. Всі вони

І

пресс» пише, що 16 дипня на те.- буп арештовані і жорстоко поби­ ?и~орі!й Гоа вступ~ла. нова група ті португальською поліцією.

ІНДІЙЦIв-учасниКlВ руху за воз-

Aдpec~ редакції: с. Бровари, К:иівсьв:оl області, вул. К:иївська, БИ

ll~

санаторіїв,

відпочинку, піонерських таборів.

І

У відповідь на вміщений у «ста-І кої сільради т. Саливон повідом­ хановці» лист сХлібоперевозкамзразкові дороги» голова Завориць-

і далі до чудових гаїв, соснових лі-

і дівчат. у Варшаву, сказав Берніні, приїде бідьше 30 '1ИСЯЧ мододих людей найрізноманітніших полі­ тичних ПОГjІядів і переконань. Фестиваль сприятиме підвищен­ ню аКТИВНОС'lі народів у боротьбі за ослаблення міжнародної напру­ женості, за мирне співіснування, співробітництво і дружбу.

(ТАРС).

ному розпалі збирання врожаю в них робіт свідчать про те, що чле­

.

станЦІЮ,

наук

таються збиральні роботи. В пов- подарсь&их. машин.

КІльки нещодавно встановлено в фонну

Академії

j

Слідаv.и неопублікованого листа

Пухівці

всередиНІ МІста, складається гене­

саду

По всій ЧеХОС.'lоваччині розгор- байнів і багато інших сідьськогос­

С. Свиноїди.

---=---

На поганий телефонний зв'язок з Пухівкою скаржився в листі до

по розш~ре~ню зелених насаджень

танічного

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

М. Потапенко.

Двічі написав Вам осо-

Дніпра від Поштової площі до Бо-

фруктових садів Караваєвих дач СІВ навкол? К:иєва на ПЛОЩІ

ше в А.лбанії створено шість вищих учбових закладів.

:Jвертаюся через газету «Стахано- та» і «~~PKa», яких я не одержав . . 26 у червНІ. ( ПОДИВІТЬСЯ вець» номер ВІд червня).

<;:тародаВНій, але вічно молодий КИІВ з кожним роком стає все кра­ щим. Зараз розробляються заходи

кових, понад 300 неповних се- новому навчальному році "число

редніх і

КОНКРЕТНЕ

зелених насаджень.

З кожним роком збільшується миру. число дітей, які відвідують шItO­ Підготовка до фестивалю безпо­ ди. В семирічних школах нав­ середньо зв'язується з кампанією чається в два з лишком рази бідь­ по збиранню підписів під Віден­ ше дітей, ніж у 1949-1950 нав­ ським Зверненням Бюро Всесвіт­ чальному році: у середніх шко­ ньої Ради Миру. В цій кампанії чується більше двох тисяч почат- лах-в півтора раза бідь:ше. В беруть участь сотні тисяч юнаків

fИМО зве.рнути на це увагу.

ЗОВСІМ

по

Народна освіта в Албанії

Такого не буде, якщо наступ­

.

А

До війни понад 80 процентів населення Албанії було непись~[енним. Тільки при народній владі перед дітьми трудящих розчи:нилися двері шкіл, технікумів, інститутів. Тепер у країні налі-

мmрової ПРОГ}'дянки з дому сюди вати в Гоголеві гуртожиток. Про.

лісами

до ладу діючих підприємств у дру_ також спорудження жилих будин- більш як У 120 країнах. Мододь гій п'Я'Гирічці і випускатиме що- !іів Д.'ІЯ робітників і службовців. організує споршвні змагання, по-

ходити в Гогодів. Після 15-кіло- ного навчального року організу­

І ЗВ~ДСИ назад УСПlШНІСТЬ .багать?х І

заміськими

ства КНР тракторний завод стане роб"и і допоміжних приміщень, а до фестивалю провадиться зараз

. М. Г~nивець,

ти навчання.

щодня

і

Згідно з першим п'ятирічним пла- неться будівництво цеху к.ольоро- молоді і студентів у Варшаві. ном розвитку народного господар- вого литва, цеху термічної обБерніні вказав, що підготовка

відмовляються віл думки скінчи­

плосківської семи-

річної школи доводиться

дерева,

}прибувати матеріали і механізми.

завІДУЮЧИЙ клубом.

сере)(Ню освіту,

лісопарків і гаїв. На кожного жи-

~'PCP, від Голосіївського лісу до р~льний план створення но.вих лі­

Р обота. На будову продовжують

Почала свою діяльність органі-! ня хлібів у бригадах влаштуємо

Потрібний гуртожиток при

алей,

в Китаї тракторного заводу про- дарства країни 15 тисяч 54-силь~ Голова Всесвітньої федерації напружена підготовча IfИХ тракторів. де.мокра.тичпої мододі Бруно Берні-

АгіткуnьтбригаАа на збираnьній

да. у перШІ ДНі масового збиран-

масивом

вадиться

редакційної пошти

зована при. K-'lV?і агіткультБРИГ&-1 концерт.

і

В районі будівництва першого року для потреб сільського госпо-

---~.~._--

'=====

скверів

праву називають містом-парком. Зелене кільце, як~ його оточує. тягнеться вздовж обох берегів

На Оудівництві першого тракторного заводу в Китаї

Хабаровський край, район ім. Лазо, п/в Сидима, селище Н. Дурмин.

піднімають на естакаду висотою дО І,;) метра. На ній працюють по-

парків,

----------------~.~----------------

Вони вантажаться на зцепи ва- лі ім. Жданова і бажаю їм якнай­ гонів вузькоколіЙк.и і направJIJП()­

гектарів

2.150 гектарів фруктових садів і 30.700 гектарів приміських лісів,

Київ з його внутрішнім зеленим теля припадає 6 квадратних метрів

острові Покай. Тут на площі в 17 гектарів висаджено понад ІЗ ти­ сяч дерев. Почато створення двох

Передаю привіт усім моїм О)/.-

200

чита~ьні зали, водні станції, спорТИВНІ площадки. У зоні Голосіївського лісу закладається парк для юних киян.

ням Києва, провадяться в цьому році. Створено новий парк на

небудь розпитати-пишіть.

довжиною, а діа­

сантимм-рів.

по

рокої кодії. Якщо хто хоче про що­

.lшшаються «хлистами», так, мет-

М:СТР(М[ у верхньому зрізі до

майстром

нових парків культури і ВіДПОЧИН-\ ІД0 означає зелений масив цьо­ ку в Жовтневому районі міста. го великого міста, коли про це Тут споруджуються зелені театри, сказати мовою цифр? Це-2.300

по

посаджені тут у післявоєнні роки. Зелені каштани утворили біля но­ вих, одягнутих у білу кераміку бу­ динків, широкий бульвар. Великі роботи, зв'язані з даль­ шим озелененням і впорядкуван­

навантаженню лісу в вагони ши­

ва не розрізаються відразу, а за-

рів до

щатику

вроокаї горіхів, фруктів, ягід.

своєрідним MeTOi~OM. Спиляні дере­

йде

На улюбленій вулиці киян-Хре­

Майже щороку в лісах великі

Д.ІЯ навантаження.

яка

Вкриті пишною зелению схили Дніпра є ніби продовженням Цен­ трального парку культури і відпо­ чинку. Тільки минулої осені тут прибавилось близько тисячі ялин з супутніми порода ми-березою і горобиною. На мальовничих гор­ бах висаджуються пірамідальні то­ полі, липи, клени.

сокиИ. На лісозаготівлях звичай- --судо-ясен, бархат. не явище: такі машини, як тракЗа роки, що працюю, полюбив електрuсучкорізки,

дорога,

до нового суцільнозвареного мосту імені Патона.

Одеси. Ростуть

*------

враження.

Прекрасна

рівень механізації тут дуже ви- цінні породи дерев, як, наприклад,

пили,

(Прескліше РАТАУ).

------"-tc

схилах Дніпра від Площі Сталіна

дають матеріадп для Москви, Ле­

будинок обласІіої бібліотеки

-

Фото Н. Цидільковського і В. Сичова.

фонтани, тераси, що височать над Дніпром,-все це залишає незабут­

широко застосовується техніка. І

Не таї'ги~[у: спершу на роботі

Киів. Вулиця Юрова. В центрі імені КПРС.

ся одним з найкращих парків Ук­ раїни. його алеї і гаї, квітники і

повіді можна, напевно, бачити, на­

вік.

тамга.

Центральний парк культури і відпочинку справедливо вважаєть­

у же з цієї навіть побіжної роз-

куди ВХОДИ.ТО б.'lИЗЬКО ста чоло-

ги

ми далями.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИА. Ковшуненко який живе

Василь

Іванович,

в Требухові, порушує

справу про розлучення з дружиною

Ковшуненко Іриною Фраицівною, що проживає в Дарниц~, Соцмі­ стечко, буд. 22, кв. 2. Справа слухатиметься в народ­ ному суді І·ої дільниці Бровар­ ського

району.

N'! 138.

Броварська районна друкарня К:нівського обласного управління культури.

3ам.

2226-2500

86 номер 1955 рік  

86 номер 1955 рік

Advertisement