Page 1

ПролетарІ всіх краін, єднааrеся/

Радянський народ іде в авангарді

ЧЕТВЕР

могутнього руху прихильників миру.

19

Під прапором миру об'єднуються всі миролюбні народи.

ЖОВТНЯ р.

1950 М

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

86 (676)

Ціпа

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15

Слава великому прапороносцю миру товаришеві Сталіну!

коп.

у Москві Відкрилась друга Всесоюзна конференція прихильників миру

Фестиваль культури

16 жовтня в MOCRBi в Колонному залі БУ-І На порядку денному другої Всесоюзної За рішенням . ОUЛВИ1(оlШОМУ і оБКому КП(Li)У по ~[iCTax та ДІІНЧ Спілок відкрилась друга Всесоюзна кон- конференції прихильників миру такі питання: селах Київщини організовуєть­ ференція прихильників ~!Иру. 3 усіх кінців 1. РаДЯНСЬRИЙ народ у боротьбі за мир, про­ сюдu ти паліїв нової війни, 2. Вибори делегатів на ся фестиваль культури, прпс­ нашої великої Батьківщини приїхали llячений 33-їй річниці Ве.ШКО- !lОсданпі шроду. щоб висловити свою непо- другий ВсесвітнШ конгрес прихильників миру, го Жовтня. ~IeTa фестивалю ­ хитну волю і рішимість відстоювати справу 3. Вибори Радянського комітету захисту миру.

З доповіддю «Радянський Нlі-РОД у боВідкриваЮЧJl конференцію, генералший РОТl.бі за мир, ПРОТИ паліїв нової війни» вис­ тися дальшого поліпшення всіх ceI'~peTap СпіЛІШ радянських письменників СРСР тупив ппсьмеННИR М. С. Тихонов. шнрОI\О

І10каз,tти

досягнення

Р;1ДШН'ЬКОї І,УЛТУРІІ

і

МИРУ·

ДОЖІ!'­

видів агішцittно-масової та КУЛЬ­ О. О. Фадєєв звернувся до присутніх :і кою промовою. турно-освітньої роботи.

І'ОРОТ-

В

Конференція обрала до президії кращпх предстаnників робітничого класу, колгоспного ночалася декада огляду ГОТОВ­ селянства та інтедігенції. З величезннм підпеності КУЛІ.Тосвітніх закладів до сенняи була обрана почесна президія-Політпроведення фестивалю. Прове­ бюро ЦК ВКП(б) на чолі з ве.IJ,ИКИМ вождем дені перші підготовчі заходи і трудящих усього світу товаришем И. В. Сталіним.

15

ЖОВТlІЯ по всій

РlLt!відділ товариства

по по­ HaYl\O-

ширенню ПOJіТІІ'lНІІХ і впх знань внділив ГРУНУ

леl\-

Далі

конференція

обирає

ДОПОВІдІ

президент

на

Академії

засіданні

наук СРСР

академік С. І. Вавілов, письменник П. Пав­ '[енко, знатпий сталевар Магнітки В. Захаров, президент Академії художеств СРСР О. Гера­ симов, посланниця львівських хліборобів У. Баш­ тик, вірменський письменник Н. Зарян, сек­ ретар ВЦРПС Л. Соловйов, президент Акаде-

оGласті

в нашому районі.

обговоренні

взяли участь

сеІ\ретаріат, мії Ha~K УЗбец~кої РСР т. Сари~[саков.

мандатну комісію, редакцil.tпу комісію і затверд-

На

Конференцш продовжус свою роботу.

жує порядок дешшfi.

(ТАРС).

торів, ЛІ,і прИСТУШI:ІИ до чи- ХХХІІІ POKOBIIНAM ВЕЮШОГО ЖОВТНЯ, ВИБОРАМ ДО ЮСЦЕВИХ РАД - ГІДНУ ЗУСТРІЧІ

танпя лекцій по всіх селах району. Основна тематика їх -

----------- ------:....-----.....:-'----'------=--'----'-'-~--=----

Сво€часно закінчити

лекції про міжнародне станови­

ще, веЛІІчні сталінські

булови

па Волзі, Дніпрі, в Туркменії

Зав.

міжрайонним

ДИЧОК плодових дерев

75

тисяч.

родини.

СІльськогосподарськии РІК

60

при

плані

ТИСЯЧ саджанців смо­

за,кулірував

БО

тисяч

щеп.

Зібрали кукурудзу

Комуністи-

і в Крпму, раДЮI(;І'Ч виборчу

U

знімку:

плодорозсадннком. ініціатор про­ ведення "Декади саду" В с. Тре· бухові-т. РОГАЧ В . Н .. який ви ­ ростив в цьому році 18fJ тисяч

8

аrlтпунктах

t'истему-паfiдемократичнішу в

КОЛГО('п і)І. Кірова заl~іНЧИВI корм худобі. Завершено копан­ Найкраще приміщення. в ра­ попереду зб.ирати кукурудзу на всій пло- ня картоплі, тепер її кагатуємо. йоні колгоспу ім. Котовського­ (;віті, і ряд інших. РаfiGібліотеОдночасно 3 впвершенням А. Литвиненк •• клуб заліського цегельного за­ ка IІровела першу 'штачівську копання і ІtаГ<LтуваННШІ кар­ ЩІ. Теиер очищанмо качани, бадиллн її ВИКОРИСТОВУЄМО на с. Погреби. воду устатковано під агітпункт. конф('ренцію 110 творах радян- ТОШJ.і, збиранням КУКУРУДЗИ, Зовні і внутрі-плакати, зак­ ськнх письменників, присвяче- овочів та інших культур, правлики відзначити підготовку ·до ну (юротьбі за мпр в УСЬО)ІУ ління нашого укрупненого колЩЕ РАЗ ПРО КЕРІВНИЦТВО КОЛГОСПУ 33-0Ї річниці Великого Жовт­ світі . Драматичні гуртки С'с. госпу ім. СталінаосоБЛIIВУПРИ"НОВЕ ЖИТТЯ" ня і Вlilборів до місцевих Ра.м;

3аВОРІІ 'І і, Требухова і ряду ін- діляє зараз У'.Т'!' оранці зябу.

шпх готують п' ( ;си драматурга, лауреаТ:L Сталінських премій О. Ііорпil1ЧУІ\а «RалшIOВИЙ гай» T,t ((ПрИїздіть У Дзвіш,ове » . ВИКОНКОМ Ради депута-

Голова колгоспу

Щоб в найближчі дпі повністю підготовити грунт під ярину, картоплю та овочі 1951 року пра,вліннн, виходячи з цього, довело п'ятиденні завдання

т.

Кисіль ту орачів. BHaCJV,:tI)K того,

прИЙШОВ на артільне подвір'я на півд{'в'ЯТУ. -А де ж орачі, може ще не було?-запитав він бригадира, що лагодив воза.

що

пізно виїжджають у поле і ра­ но повертаються додому рідко хто з них будь-коли виконує норму. Колгосп ще й досі не закін-

новими трудовими

За

встановленим

подвигами.

графіком

тут є щодня черговий агітатор. Вчора провадив бесіду про дру­

гу Всесоюзну конференцію при­ ~ бригадам, щоденні норми-ора-Тільки що Вl!їхаЛИ,-від- чив копати картоплю, повіль- хильників миру, яка відкрила­ 1,реоухова ся в Москві, При обміні дум­ тів трудящпх при- чам: " перевіряє І"Х ВJIltОllаllllЯ . НОВІВ . тоП. но її l\агатує. Затяг·vється і ступив до ВПОРЯДІtуваНІІЯ вуJ ками під час бесіди багато бу­ лиць, 03С:Ірнення сеЛ<1, ;10 пеОрють зараз зяб 55 плугів. Кисіль ІІІ' перевіРl\lI скільки збирання кукурудзи. Скошено ло наведено фактів з виробни, ревірки готовності всіх І,У.'!Ь- Рано виїжджають у поле орачі ж саме орачів виїхало у поле, лише перші гектари, а треба чого життя заводу і колгоспу І турнопоБУТОВIIХ за.кладів с{'ла комуністи Павло Дмитренко і п?був ще трохи на подвір'ї і збираш її па 20 гектарах. про успіхи дращих людей. до зими. Васпль Матвієнко. Змагаючись Пlшов у контору. О. Олексієнко. План випалювання цегли Але це все лише перші кро- за гiДH~ зуст~і ч В~ликого І так І,ОЖIIОГО дня. Відпо- с. Мокрець. перевиконаний на 127 тисяч Жовтня І виборІВ до MIcцeВllX' ф' ВІД РЕДАК.ЦІІ: в Г"З. ·. ті _Ста. ха.'·и. У дееаду

ІІІ'ДГОТОВ"ІІ

н

в

'~Paд 1·

вони

ро еден ня фестивалю має ак' п в . . - 12 соти. х. ТИВНО включитися кожен кульЯ

n,

турниfi заклад раЙону. Вея ро- ми.

бота поnпнна пройти під

.

8 . -

.. "

штук, виготовлення сирцю новець" вІд 10 вересня в коресвже був закінчити оранку зя- понден"IУ "Тут громадська худоба на 518 тисяч штук. Заощад­ гек. тара БІЛьше норu~\Т-підготовпти під ..прину, кар- В ненадlАних .. б б J рука." була внкрита жено 95000 карбованців і 104

виорюють на

.

юс!ь . ро. оти

-

І

ВІдНО гра ІКа КО,1ГОСП повинен

до ра: топшо і овочі

На ~QM~НlCТlB РІВняються

ВСі Досі

Ж

600 гектарів. 250, в тому

піднято

без- ораЧІ. Високопродуктивно пра- числі траиорами

Боuрицької

вкраА незадовІльна робота голови тисячі одержано чистого при· копгоспу т. КисІля. бутку.. З зобов'язань, які ко·

Колгосп зараз посІдає одно з

посеl1едніи керівництвом і ПрІІ ц~ють ~fикола Дмитренко!О.ІleК- МТС, ЛІй також незадовільно :~~~~~XH:I:~~H~ ф~:~~н;о K::=:~ активній участі

партіЙllllХ

і СІЙ Кудш, Кузьма

МатВІЄНКО. тут працюють,

ІНІорано 186 громадському тварииинцтву не аа­

лектив взяв, найважливіші: ос­ воїти швидкісне випалювання цегли,

активно сприяти колгос·

КОМСОМОШ,СІ,КИХ організацій на ~о~и виконують ~ОРJl.И на 110 І'скшрів. беапечена сита зимІвля. Одиак ке­ пу успішно завершити сільсь· селі. 1 БІльше процеНТІВ. Кожного З 20 пар ВО;>I'в в плугах рівиицтво колгоспу нІяких ВИСН08- когосподарський рік. "' кІв з ..,lєУ крнтики не ЗРОбнло. Не Партійні організації сс. Рож- дня живим тяглом ВnОРЮЄМО запрягають не більше полови- спромІгся вжити потрібних аахоЗобов'язання буде впкопане. ни, Ногреби,

зим'я були

Требухова,

за

3а- по

останній

рік

25-27

гектарів зябу.

І. Матвієнко.

ініціатораМIl масових культпо- с. Калита.

ходів І\олгоспників в театри, музеї і інші культурні закла­ ди столиці. Дуже цінна ініціа­

тива, і вона повинна бути в пе­ ріод фестивалю використана також всіма іншими партійними організацію.ІИ колгоспів та сел району. Слід покращити зв'я­ зок з шефами робітничими колективами

лиці, які

підприємств

завжди

сто-

надаваЛIl

і

надають на)! активну допо~югу

у проведенні агітаційно-масової та культосвітньої роботи на се­ лі. Фестиваль культури-важли­ вий захід по покращанню всієї

І\Ультосвітньої

роботи,

кому­

ністи чного виховання трудящих . Проведемо ж його зразково,

по-більшовицькому.

нп , а коні ще менше викорис- дІв І раАсlл"госпвlддlл. КисІль як Запорукою тому-висока полі·

І товуються на ОР,1нці. Ніхто не ;~~~r.~aB", так І продовжує "керу-

І псревірЛ(~, ІІС контролює робо-

Чи довго так буде?

тична і трудова активність ви· борців.

Агітатор А. Самсонов. Калиновка. велико­

.•

Зведення

димеРСЬКf)Ї сільради.

раАонного вІдділу сІльського господарства про хІд оранки на зяб по колгоспах раАону станом на 16 жовтня 1950 року (8 процентах)

~~~~н~аз~в~а~с-е~л~а~_і_к_о_лг_о_с_п_у ...

1

2

Рожни. "Більшовик"

Русанів. ім. Сталіна ТРОЕщина, ім. ІЗ-річчя Жовтня Требухів, ім. Хрущова 5 Рожівка, ім. Молотова 6 Бобрик. ім. Сталіна 7 Пухівка, ім. Вату тіна 8 Гоголів. ім. Молотова 9 Кияжичі. ім. Щорса 10 В.-Димерка, ім. Котовського 11 Зазим'я. "Пролет. шлях" 12B-Димерка."Шлях до комунізму" І3 Бровари, ім. Ілліча 14 Світи.~ьне, ім. Маленкова

3 4

15

3аВОРИ'lі. ім. Кірова

~ _--Н-азв-а-се-л-а і-J\_Олг_О_спу

__...____...... 1u5 94 90 85 83 81 76 75 71 67

...

~4 В.- Димерка, ім. Леніна

25 Красилівка. ім. Жданова

26

65

27

63 62

28 29

Людно щовечора в агітпункті.

-j

... ..._ _

16 ПQгреби. ім. Кірова 17 ВигуріВЩИllа, ім. Ворошилова 18 Кулаженці. "Зоря" 19 Опанасів. ім. Леніна 20 Рудня, ім. Кагановича 21 Калита, ім. Сталіна 22 Богданівка. ім. Андреєва 23 Мокрець. "Нове ЖИТТЯ"

б6

61

...

'"

~~ 57 47 46

45 44 41 40 39 37 34

ЛіТКИ, ім. Калініна Жердова. ім. Леніна

33

6ервиця. "НОВИЙ ШЛЯХ" Плоске. ім. Леиіна 30 Семиполки. іМ. Леніна

31 26

32 24

До послуг виборців-свіжі

га·

зети, журнали, виборча і ху. ДОЖНЯ література. Завідуюча

агітпунктом т. qернявська Н. чергові агітатори провадять з відвідувачами бесіди про пай· демократичнішу в евіті Сталін­ ську Конституцію.

Активно працюють в ланках, бригадах агітатори В. Рудобаба, Н. Кирі6вська, Н. Конах. Вони провели по два заняття

з

ви­

борцями по вцвченню Положен­ ня про вибори до місцевих Рад. Агітатор А. Чуняк. с. Красилівка.


2

СТА

ПАРТlііНЕ

ЖІІТТН

рівНі

чrнпіі. час. :3 ВС.'ІІІІШУ ішерс­ пройшло перше заНJ!ТТЯ 11 І' УРТ­ СО)1 всі ~Ш С-1Уха.1ll розповідь КУ підвищеного ТИПУ по Вlш­ досвіДЧСЩ1ГО пропагащпета т. ченню .І{ороткого куреу істо­ АШОllеШ\іL про ве.lllЧllі будови рії 'НІіП(б) Прll ТІ'риторіа:І1,ніfi I;О}lуні:IЧ. Ця РО:lповідь Шl!\нарТійній оргаllіз.щії. JlII;а,ла жваве обговорення. Всі 11 слухачіВ-J;очнісТl! С. Музиченко, та кандидати в Ч:Jени ВІіП( б) слухач гypТl,a. на :щняття з'нвп.1П(· Я У ВIlЗШ1-

На перше заняттн гуртка по вивченню

історії

Короткого

.ІШЩб)

I\УРСУ

а'ЯВll.'II1СЯ

всі

А

О

R

В

Е

Ц

розповів

пю!

про

І. Гнатенко,

слухач гурна.

Дніпрі та в Срредніп Азії. По с. ТРО~ЩIlна.

* Наша ко 'I"о"!о'Іьсы\a оргаНІ' ••

~

.,

'"

ться Ikt'ССIІЩШI ('і.I!,('!,І,UГОСПО­ :ЩРСI,lй HII('TilIIK<J. 1;;Jljil :\аЙ~Іа­

ТЮlе ПJОщу н 21ІІі Гі'lіТ<lрів, де буде ро:\ташов~шо іі;Lllї.тадьно lІuiJУДОВilIlИХ, Хр.ОіКlІІ,О оздоб­ Лt'lIIIХ 1~)IJ навіЛLііОllів. В НИХ НОРНД:І іПШШIl1 експонатам\! (іудІ' преДt:ТilвлеН(1

ijі:IЬШ1 '1<1С­

*ві

дані, а

Т([І:О'''' •

щ

геогра,фічні

На ЗІІ і ~"y: Новозбудовані ДlІтячі ясла в

укрупrІСIЮМУ

госпі ім. Хрущова. с. Требухів.

КО.1-

РАЙОННА КОНФЕРЕНЦІЯ СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛГОСПНИК" ПоНlЩ ;)00 ТРРНЩllХ раПону, спортсменів, головою раДIf то-

llОl\аЩПI\И, ЩО ро всреважніі1 біЛІ,ІІІості І\О.!l- вариства обрано т. Калюка В. :lоз ВOJЯ ЮТІ, ІІа "раво уча('ті у госІІТШКИ, за літо здали норми Uбрано також ргвізійву І\Омісію в

виставні. Н(' :\МОіЬ:)'ТЬ (ІУШ пред- ва значок ГПО J ПУIIСIIЯ, бі.1І,- складі 5 "оловіІсЧлеНОМОбласної ШіВ.lеві ІІа псенародшlt ОГ.ЩІ. ше ЯК СО J,ращих ФіЗI\РЬТУР- ради добровіЛhНОГО спортивного ВідБЩ)(LЮЧП експонати

СЬКОГОСПО;J.арсьБ.ИХ

-

року.

n

дохідливо ках, брнгадах та па десятихат- }1<lJОЧП BIICOКl

сталінські буJ.ОВИ на ВОJзі,

1950

!lpyriti 1І11.101Ш 11 і 19~1 \)(і­ І\У, В ~IO(,I,lIi ЗlliJВУ віЩIJllНUI:­

ТИIl<J lJOелин і плодів, Ішроще­ НИХ у 1950 роні. С. ЛіТКIІ. На Всесоюзнїti ВlН'Т(1вці чіль':: * не !llісце заі1М(1ТИМt'· ІшвіЛІ,fiон ІІРО~Дf'пі~ T('~li т. Средеш\о до- УкраїНСЬКОї РСР, де БУ:lt: виІіОМІГ вш,! пам СIСІаСТI1 lіОНС- ведено ОI\jН' ШJіі стенд і ДJН напекти. І ШlJІ'О раі101l}". ;)араз, коли Зil-

ВСJичні ках.

жовтнн

виставки

комуністів та

дист т. ЄредеНI\О Т.

19

експонати для

. . 10 Ul'ЗП<1ртііі- Добре засвоївши цеп матері~Л, KIIl~YCT~C!1 :Jollya.HH.II ~Щ)~?Пс1I, них колгосшшків - активістів, ~ш, агітатори, в зв'ЮКУ <І IIlД- OBU ilI1 і ШШИ.Х _~~ Лі>Т~ 1', Jре.ба ГОТОВІ,ою до виборів ,. міСlLеві РО:JГОРНУТП III;l.ОIР смпонатlR, які виявили Uал.;аНI!Я вчптися Pa;J.lI, проводимо на 'що тему бо \1(';\ !lІІХ іІ\ОЛСН І;ОЛГОСll, в ГУРТКУ. Керівник-пропаган- бесіДIІ з колгоспниками в лан- брпга:\it, .Iall~ia, 'ІІІ бу дь- хто,

7

Ь

Своєчасно вІдІбрати

Почався навчальний рік в сітці партійної і комсомольської освіти На високо~rу ідейному

Х

сіЛh- IІlІків стали РОЗРЯДІШЮj,~Ш. ll .. - товариства « lіОДГОСПШIК .

l\Yльтур,

об-

ревиконаllО план по підготовці рано т. КаЛЮІ;il.

c.1i;J. ПР~. увагу суд:{ів во різних ви;щх . І ;ХJ.ілІІТП - осоG~IИНУ б . спорту . треоа рати з І{раВ ра110ні ~a остаНШ міСJIці,

ЯБ.осп.

ПіеЛJl І;онфеРСНllії nі:{і'і\твсн J

шаХМі1Т1!ПП

турнір.

Че~шіаНІ\,1

зація провела значну роботу ІІО наЗВJI, які я ВБ.аЗУВLLла тут же ЩИХ, високоврожаfiних діДЯНОI, віщовідно постанови партії та ІІО Ш'tхматах ('еред ;.І;інок УІ;:.

підготовці до навчального рОІ,У: на карті, рекоиендуnа.1а заrш- і по сортах, найбільше уко,мплеl\Тувала і!Ва

ГУРТ~іИ­

ОДИН по вивченню Б.ІШГJJ Сталін.

Коротка

ДРУГІ/Й, яким

Я

,;11.

В.

біОI'рафія )), керую,

вивченню суспі.1JЬНОГО

по

і

дер­

жавного устрію СРСР та

Ста­

суваТІ1

до

1І0ШИ- урщу. створено

реНІІХ в КОЖНОМУ даному

конспекту.

2J низові Б.олек- раїНll Baticiiepr Б. ;Ц.Іа гр у ІІа

кол- тиви добровільного епортивного

7

шаХМ(1Т1ШХ ДОІІІЮLХ.

3

нею

госпі. Наприклад, І\ОЛП Jiолгаеп товариства «Колгоепник)}, юри- грали шах~rdТЦСТП рапоН\" Ба­

даПJIтання, задані мсні слу - зібрав в середньому з JiОЖНОГО ДИЧНИМll членами товариства хачаМІІ-свідчешш nе.:rикого ін- гектара не менше 1СО центне- веТУППJ10 22 колгоспи з ЗО, тересу молоді до занлть, праг- рів каРТОП.'lі і представляється 723 КО.'lгосппиків і колгоrп. нення молоді прашовати ще папо учаснико~r В:Н'тавки, то треба ІШllЬ району. 17 жовтня в Броварах вщбулегливіше.На другиl't день кращі відібрати, пк експонатп, 200

дюк По, Х\lара В., lkреЩdгін В.

(Броварп), Хорошун А. (с. Бо(,­ РШ')' ПаВJIUВ І. (с. СеМППОЛl,П),

Корпус О. (~. МОJі.рrщ,) і Ilруд­

ішtt І. (с. І~раСИJіВІ;а).

Н~lіло

кілограмів середньої картоплі ласн раІіОННі1 Б.онференціл ;~o(i- ведучи гру, Всрещагіll В. вже туту ВДКС1\'1. С.1JухачаМll залу­ наші стахаПОВКІІ ватерщиця 'JeHi !іОМСОМОJьці і неспі.Н\ова Галя Гвоздана, банкенuрощни­ (вага Б.лубня НС !!енпн'. 50 ровільпого спортивного ~овари- на 15 ходу вшрав у В<tflеберг грам) і 100 кілограміІІ ВСЛИКОЇ ства «Ко.1ГОСПНИJ.», в ЯКІЙ взя- Б., х.\lара В. Вllграв у її I!;L М:O.:IOДl, відповідно їхніх загадь­ цЯ О~Ш Гуща, Оля В.1асеНІіО і каРТОП.1і (вага клубня не мен- ли участь прсдставники веіх ни- 25 ХОДУ. 3 Хорошуном А. та HOOCBiТllix і політичних знань. ряд

H,t

перше

заняття

нашого

ГУРТІ\а, Лl\С ві;!uросл

15 л,ОВТ­

іНШІІХ

виконаJlІІ

аавданнп па

деннс

ше 1UO грам). Капусти

130 -

центі в. Сч ха.ч і нашого гуртка

:1' ЯШІJиея веі 8 І\ОИСОМОЛЬ­ 7 молодих працівнш\ів з 11 ССllі.1КОВОЇ ~ІОлоді. Перші 15

зобtJв'юа.1ИСJI

І\і!) і

ХХХІІІ ріЧНllці Ве:пІКОГО Жовт­ руннені lіО.1ГОСШІ, їх

ХВИ.1ИН МП ПРИСВЯПІ.'11I органі-

чи!1 план.

ппробнu-

Г. Мусієнко,

заціtJПЮl питаllНЯМ. Після І{ЬОГО Я розповіла змі('т першої теми

K~piBHHK гуртка.

за, програмою - про ве.111чні бу­

Артіль ім.

ДОВIl I\o,мYHi~MY. Окремі ННФРО-

м.

.

достроково-до

14 Бровари .

бригади

і лапки. Вони мають право на

У'lасть у виставці, якщо иереВll­ конають

планову

тількн ~a

19!Ю ріі".

партз'ЇЗДУ,

м. ЯХНО,

голова райкому Фізку.1ЬТУРIІ і спорту.

СТВОРИТИ УМОВИ ДЛЯ нормАлыfгоo НАВЧАННЯ у точно визначеllиі1 день Проте курси ще it }{оеі нс

врожайність рО:JіlOча:юс}[ навчання .па три: забезпечені ~рограмами, Підруч­ тобто :Ja річних курсах 110 llIДГОТОВЦ\ никами, наВІТЬ зошшаМІ1. О. Стебакова. майстрів рОСЛИШШЦТВ<L і Т8а­ Правління колгоспу байдужс риншщтва при Б.О;Ігоспі іи. ставиться до роботи курсів. агроном-овочrвод

щип

],ік,

раЙСі.~ьгоспвідділу .

•Іеніна ,

е. lIлоске.

Зоотехнік І. Давиденко •

~.

Радянський Союз--оплот миру в усьому світі

На Яке IIpeKp;tme слово ,' мир ; ! J.(оеИТh вимовити пого, і перед ріJ\И, тобою наче віДІ,ривається ра­ ІІОК нашої БаТhківщини: над

йеЗltраіініМ!l просторами оеінніх 1І0лів, над багряними і Зt'Jе!ІІ1.ми поя('аШl лісів, над морями, ріl\аии і оаераМІІ, над. містаМІІ і селами, над усіl:Ю нашою чу­ ;J.еСIlОЮ раДЯН('J,І\ОЮ ЗС~І.ІІ'ІО ('хо­ дить

ТаЄМНІІМ го.10суваННШI було ЧИЮ. Останні шаХШ1ТІІСТИ ПРІІ-

стані 250 Ііачанів, моркви 220 обран.о pa~OHH~ p~дy .!.о~рист~ IГРil'ЛИ, Б.ілограмів,бурлкастодовог0250. ва ..« Колго~ ПІШІ,». ДО 11 (І\.ШД~ Значні переваги мають УК- ВВlfIШ.10 1J кращих ІЮЛГОСПНIlХ

ня ,

ня ВШ,ОШl.тп річний

треба зових колеипв~ фізкультури. КОРНУСШІ О. вона Birpa.:J;t Вllі­

1;)0 про­ MaТll; як l'Jtспонат, У свіжому

сонне .

Дитина НРОl\и:{ається ку, вона

тягнеться

JI ліж­

pYl\aMII

до

еон ця. М,НИ підносить її ДО вікна, за ЛІ,пм народжуєп,ся у барвах і зву!\ах весь у Р(1іЇДУіІ\­ ному сяйві велп.,еЗНlll't новий світ. Мати всиіхаЄТLСЯ: вона СІІО-

1\ійна за маlНіутнс СІІОІ';Ї ;~ІІТІІНИ.

01558 "

боду мислі, 'щоб вона піДІіОРН- жltків, ще Gі.шu аухвала, І_РО­

ла стихію природи, беасмертпі творіllIШ

мипенТва.

u('pe:Ji

Мир

-

це

llO.1Я, дасть ifillТТЯ ТИСН'І"')!

вобу,l,ОВ.

110-

Споконвічна чія людини перетворюt:ТІ.ся з казки па ;J.iltcність. Ця мрія ~1()ГД(1 втілитися ті~lЬ!\П В надрах великого МllРОЛІоБІЮГ0 радянсьь:ого народу, ЯІшtі ifiПВf\ не тіЛЬКll Д.lЯ сеГ)е, а ДJЯ веь?г? лю;rcТБа.. ЯІшп

&wcltxa

даІШЯ.

югтис.ту лапу

американського

створила вожерна і ЛПІ«Jмірна, що не­ ім періа.Іізму. на.УКИ і реРЯДifiМ;ТЬСJI у вБР(1ННЯ свобо­ Незважаючи па ТСрОр

сонячне ди і

lIеЛIllіОl росіііської зустрічаючи· схід <;ОIЩSІ, світло, І\С чисте IІОllітря Батьківщшш! етонт}, інженери, зачарова.ні 3дава.10l:Я б, за ІІОР~Іами .1IЩВОДіlіСЬJШМ: НрОСТОРОМ. Вонн ської моралі, нікого не ПОВИІІllРllіішлп сющ, щоб HaMiТllТn но бути на планеті, хто lliI' бп П)'НІ\ТUРІІ ЩС llеба'lРНОї R іето­ сказатн С.10ВО ироТl1 МИ ру. І рії БУДОВІІ . Перед НЮIll вже на­ BeeTaKlI 'Iepe~ певе.шкі проміжЧІ' нанву ве .ІІ1 'ші греблі пере­ Б.ІІ "(1СУ <;віт вражають nійнн, тпнаJOТЬ ш:rях могутнііі. ріЧlіО­ з кожним разом вее більш кавій стихії.Сі'ОРО її житт(;носна таетрофічні, ЯJiі нееУТІ, .IЮД(·('ИJi1 наІIОЇТЬ висушені спекою тву нечуване лихо і страж-

На заБ..НlК ГУДІ, ів з обіІ'ІІТОГО світу квартир і гуртожитків ви­ творить в 1М Я ЖІІТТЯ І МИРУ· Яке прекрасне С.10ВО « ~ІИР»! ходять ііі!' роботу наші раДЮІ­ еькі ЛЮДИ. ВОНН rідуть у свою Мир-цІ' ща('тя матері та її дідругу трудову сім' ю, У свііі теіі. ~[пр-це Жllтт\;творна прадостаток. другий рідНИfi діМ-Піt завод, ця, мир-це пН), фабрику, де кожна 'шеточка L'\ Мир-не MpiJI про ще прекрасТВОР'Ої праці иуде сьогодні, ніше майбутнє . Mp-це такий як і вчора, спрямована на те, стан людства, при якому всі щоб зроБИТІІ свою Батьківщину кращі сили ііого серця fi роще могутнішою і преl,раснішою . ЗУ~ІУ спрнмовані на те, щоб

БИ

ЛЮДПIlа з;:(оu\'да справжню сво- ни, з' явилася нова порща хи­ р?дів усіх країн вдержує хижу,

демократії.

і :Ji1Ні1магаЮЧИСI, ляк уваlllIЯ, насильства і тюрем­

оuдурити світ, ВОІІІІ тримають в одпій руці голуба а ШLльмовою гілкою, а другу, СІ,ривав­ лену, ш;а CТJIC\"tG ніж, хова­

ні І\атівні, І(раїнах

в

псе

капіталіСТИЧНllХ могутнішим

стає

голос мі.!lьІіонів: нс бувати вій­

ні! Ми хочемо, щоб на землі на землі було

ють за СIIIІIlУ, щоб ВСТРОМІІТІІ був мир, щоб його в серне Jюдств.t. світло!

Прості ЛЮДІ! світу пі;l,І!і~lають Кожний новий підпис під гпівниft ГО.10С проТll па­ СТ()КГО.1I.МСЬJ{ОЮ Відозвою-су­

eBil1

.1іїв віЛнн і вбивців мирного воре, грізне попередження тим, Ні1сеJешl.ll. н ЩJ(ІД 11 світу вже хто думає нацькувати народи не ті, що були десять років один ІІа одного, КИНУТU їХ В

тому. ВОНП не такі

шївні

і Крl!ваву м'ясорубку. Рух прихильників миру рос­ світової вifiни, як брехливими фразами про «аме­ те й шириться 3 непереборною охоплені вогнем рикаНСЬJ\ИЙ Сllосіб іliИТТЯ» і силою. Продовжуючи ка»панію Над :\ШРНИМИ 1І11С- про америкаIlсы\y «демократію». за заборопу атомної зброї, при­ скаженіють aMepll- Всім ясно, І{ОМУ С.1Ужить ця хильники миру рішучс вислов­

Не ВСТИГ.1а вщухнути поже- С_lіпі, щоб дати tебе обдурити

жа другої уже знову гато країн. Ta~1II Кореї канські хпжаки. Вони допома- продажна « демократія» амерu­ люються за ('КОРОЧШІНЯ всіх гають ФРillЩУЗЬІ,ИМ колонізато- J,анських гангстеріІІ. видів озбро(шь, за заборону І раи у В'єтнамі. Нони н.ЩЬКОНадто вtШlll,а прірва між будь-якої агресії. ]) авангарді

qa-

вvють голлаНДСЬКIІХ попеволlO- людьми, які в

поті

ЛИЦЯ

за- міжнародного руху :ш мир, щ,о­

В1ї,чів на волелюбний народ Ін- робляють свіn хліб насущний, донезії, вони :загрожують велпкому Битаю, вони загрожують усьому світові, хочуть ПОТОIlIlТІІ ЙОГО в потоках людської крові, а кров переплавити в золото.

го найвизначнішого руху еу­ і тшш, хто жиріє на ЛЮДСЬБ.Їfi часності, іде раДЯІІСЬКИЙ народ, крові. Народи світу прекрасно керованпіі партією Jlепіна­ розуміють, що тільки в країні Сталіна. Рад JЮДИ знаrішли справжню Ел. Мальцев, свободу і щастя. Вони з надією лауреа7 Сталінської премії. дивляться на нашу Б.раїну; світ-

іамість німецьких фашистів, ло, що йде звідси, гріє їх сер- РедаltТОр С. ПОГРЕБІНСЬКИ й

які відкрито готувалися до цій- ця. Багатомільйонна ВО:IJI

06J., JI. Бровари,

BYJ1.

на.-

~------------------------~~---

&ірова. Друка.РWl раlгазети cCIaxa.нoBeЦlt)

30.

5НО-2500

86 номер 1950 рік  

86 номер 1950 рік