Page 1

Нове життя нового прагне слова

5 ЛИСТОПАДА

Виходить

17 квітня 1937 року

3

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД, РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОФІЦІЙНО РАЙОН 20

У ·вrелів БроварІРВІ з'WІЕТІІСІ яцалі· 6івше првоЮв ААІ ОІІТІІІІізву.

П.П.

громадян. Порушено питання про приско­ рення виготовлення свЩоцтва·про право

Мввулоrо четверrа • m.ur евЦuн валивої оо,ІІЇ,. ва

1If

власності

чsu• ве оре

22

жовтня. Заступник голови РДд М.П.

Миронець провів виїзний прийом громадян

... буАh·воі еклцноtті. І QОІ'ОАВЇ

у смт. Велика Димерка, а заступник голови РДд О.В. Онашко -у Літках.

Броварсttка пОАіuівіка стш ymimвo втілено о~, 9 проАемоветрував

-

Голова адміністрації П.П. Іваненко уро­

чисто вручив державні

акти

на земельні

ділянки жителям Рожнів.

ІІОЖЛІІВОm КИЇВІрви ~ реалізаjі про·

26

жовтня. Заступник голови райдерж­

адміністрації д.В. Деменко провів засідан­

rpa101 .споруАЖевва соwшво ваацвих

ня комісій з питань надання нецільової од­

норазової матеріальної допомоги житеЛям

ЗUАЦІВ.

Нагадаємо, що відновлювальні роботи на довгобуді розпочалися у серпні місяці, коли з державного бюджету було виділено значні

копrги • більше

50 мільйонів гривень.

дало змогу не лише за­

нен був дотримуватися і виконуватися.

Під час урочнетого відкриття поліклініки Прем'єр-міністр Украіни Микола Азаров,

Ue вітаючи громаду, пообіцяв, що й надалі бро-

варчани

.

.

"

головному лжарю

11

дянського Союзу", про оформлення техдо­ кументації працівникам соціальної сфери, безкоштовне оформлення дерЖавного ак­ та, надання матеріальної допомоги та ін.

допомоги та два карДІографи.

2

З найкращими побажаннями Анатолій llрисяжнюк в свою чергу

вручив

медикам

та

дян у с. Красилівка. Порушено питання про

надання паспортів багатодітним сім'ям, от­ римання земельної частки (паю) та земель­

сер­

ної ділянки, перерахування пенсії та ін.

ви­

Матеріали надано оргвідділом апарату Броварської РДА.

ОФІЦІЙНО: МІСТО

.дасть

~ль-автомат, що

21

можливІсть працювати ЛІКарям

рішенні пр?блем_ надавав

н~в1ть

голова

ВІДКЛІОЧеННЯ СВІТЛа.

орга­

нізаціі Партії реrіонів Серrій Федоренко. ГУ· бер~ато_е Київщини Ана­

за

Yft!OBИ

турно-планувального

стрІЧКИ ПОважІО ГОСТІ •

разом з жителями МІста

томи llрисяжнюк регу· лярно приїздив на буд· майданчик, брав участь у робочих нарадах із забу· довникамн графік

о

1ранону

оглянули новобудову: пройшли­ ся

просторими

вестибюлями

лікарні, побували в робочих кабінетах спеціалістів різного

профілю. Масштаби будівниц­ тва й справді вражають ..

будівельних робіт ПОВИ· Розповідас ГриrоріА ПА8JІJИ, за­ стуnник rOJI08tiQI'O nlкapti ЦРЛ: - Наша поліклініка - це сучасннй Ліку­ вально-дІапюсrичний центр. Якщо дивитн­ ся з точки арру тенденцій сучасної охорОнИ здоров'я, основне завдання, яке 3ВfJ83 стоїть_ перед АЮіми колеrами, це набли­ ження первинноі медичноі допомоги

-

настільки, щоб більшість своіх проблем зі здоров'ям пацієнт мав змогу вирішнтн п(ц

час першої зустрічі з Лікарем... Тобто за ра­ хунок значного nідвищення діагностичних r=--=:::o;:;r--.;::-:----, МОЖЛНfJОСТfJЙ. nотрібнО

поліпшнтн і якість ліку­ вання. А . для Цього

потрібно покращити діаrtіоСтичну базу. Вже закуплено ендоскопіч­ обладнання,

що

дасТь ЗЧQІУ виявляти патолопт фахівцям різ­ них спеціальностей, апарат УЗД. nла·

нується встановити магнітно-резонансний

томограф (МРТ), буде потужна база водо• ізотерапевтнчного направлення, патолопТ інфекційного характеру діагностуватимуть

у

власній

бактеріологічній

лабораторії.

Хірурги отримають змогУ пРоводити не­ складні операцП в амбулаторниХ умовах. Розширить

своі

можливості

й

денний

стаціонар: якщо раніше він був розрахова­ ний на б ліжок, то в новій поліклініці - на

ЗО. Віднині змінять свою адреСу жіноча консультація, деякі підрозділи педіатричної служби, шкірдиспансер та інші. .До речі, вивільнені приміщення у місТі будуrь пере­ профільовані на амбулаторії загальноі практнки сімейноі медицини. Подібний за· клад сьогодні обслуговує жителів району Торгмаш. Уже розпочато роботи з виготов­ лення проектно-кошторнсноі документації

на ·будівництво відділення "швндкої допо­

моги", Це буде типове приміщення поряд з поліклінікою, яке доповнить медичне містечко.

Лариса

МИРОНЕНКО,

жовтня. За участю проектантів та за­

мовників відбулося чергове засідання архітектурно-містобудівної ради. Після розгляду було погоджено в частині архітек­

раптового

~ісл_я п~рерізання . сим: ВОЛІЧНОІ

листопада. Голова Броварської РДд

П.П. Іваненко провів виїзний прийом грома­

тифікатна отримання стаціонар­ ного фЛІООрографічного апарата

lleтpo Іваненко,

.

ку до видання книги "Броварські Герої Ра­

раионнш

передано нову машину швидкО!

голова _еаидержадмlНІСТ·

не

"

о

ценгральнш

лікарні Валенгину Багнюку було• 11

міста Ігор. Сапожко. . та

ro

малозабезпеченим сім'ям. 27 жовтня. Голова Броварської РДд П.П. Іваненко провів особистий прийом громадян. Порушено питання про пЩготов­

стане одним з кращих в Україні. Того дня

тва постійно конгролюва­ ли особисто очільник

мІськоІ

ги сім'ям з дітьми та соціальної допомоги

лікувальний заклад за рівнем осні!Щеності

ладнання. Хід будівниц·

допомогу у

району та призначення державної допомо­

.

вІДчуватимуть ПІДтримку уряду, а

вершити будівництво, а й закупити необхідне об­

значну

ма­

мовий період та інші.

tІІаІІІПІ

зуtв.ШІІІІ яіао ІЮЖІІІ ви~ проб·

рації

виділення

земельної ділянки для ведення будівництва в с. Требухів та інші. -Заступник голови Броварської РДд А. В. Деменко провів нараду бібліотечних працівників. Обговорено питання про ро­ боту бібліотек в умовах децентралізованої бібліотечної системи, роботу в осінньо-зи­

Аікувшво-~ ~;,••

9

квартиру,

надання

вЦвіяувачіа. ВіцевВІ в -..,...а;ю твпу вкотре яовело,

на

теріальної допомоги на проведення газу,

~,-~~­ ООАіклівіка ...... явері »~lepmu

ro

жовтня. Голова Броварської РДд Іваненко провів особистий прийом

·

рішення проекти МдФів, проекти індивідуальних жит1ювих будинків та ін. - Заступник міського голови Г.П. Голу­ бавський провів особистий прийом грома­ дян. Порушено 19 питань: комунальні та благоустрою. 22 жовтня. У приміщенні актового залу ЗОШ N27 проведено зональний тур гри брейн-ринг "Підліток і право". За пЩсум­ ком змагань переможцем гри визнано ко­

манду Баришевського району, друге місце

здобула команда Бориспільського, третє

-

команда Згурівського району.

завідуюча

ФАПу с. діточки:

25 жовтня. У мікрорайоні Торгмаш по­ близу будинку 2-а по вул. Красоаського урочисто вЩкрито новий бювет.

І.В. Са­

пожко подарував дітям, присутнім на за­

- Дуже добре, що нова поліклініка розташована на територП ЦРЛ. Тепер

ході, іграшки та солодощі. Освячення бю­

пацієнтам не потрібно буде курсувати з

Павла УПЦ Олександр Левчук. 27 жовтня. В.о. міського голови І.В. Са­ пожко провів особистий прийом громадян. Порушено 28 питань: комунальні, земельні,

одного кінця міста в іншнй. Я, напри­

клад, обслуговую два села Соболівку,

всього

них

.

-

Літочки і

чоловік.

626 -

Серед

високий в(цсо­

ток людей похнлого віку,

котрим

було

вету провів настоятель церкви св. Петра і

житлові та соцзахисту.

- За ініціативи в.о. міського голови І.В. Сапожка проведено міський суботник. У рамках

заходу,

в

якому

взяли

участь

дуже незручно час­

працівники структурних пЩрозділів міськра­

тину

ди, закладів охорони здоров'я та комуналь­

процедур

от­

римувати в лікарні,

них підnриємств міста, впорядковано тери­

а іншу

торію та приміщення нової поліклініки.

-

в поліклініці.

Тепер усе це можна буде зробити в од­ ному місці.

28 жовтня. Заступник міського голови Г.П. Голубоаський провів особистий при­ йом громадян. Порушено 15 питань: кому­ нальні та земельне. Матеріали надано сектором

Кореспондент Лариса ШАПКА.

внутріwньоі політики оргвідділу

Броварської міськради.


2

П'итиІЩІІ,

rазета ВИХОДВТІt з 17 квітни 1937 року НОВЕ

5листовщ 2010 року

]I[Иntl

''Хоча вже й осінь під моїм крилом, Я серцем залишаюсь молодою" "Після40 років жиm.лише починається"· цей вислів з .культової кінострічки радянських часів зали· шається основним стимулом до діі для більшості наших сучасниць. Якщо ж тобі далеко за п'ятдесят, шістдесят, а за вікном опадає пожовкле лисПІ, це зовсім не означає, що потрібно сумувати і продов­ жувати жити згадками про далеку юність. Пора "золотої осені" • особлиаий період у жипі кожної лю· дини. І коли він зігрітий людським теплом, любов'ю, улюбленою роботою, то й жипя набуває зовсім іншого сенсу.

"Живи активно,д~ай позитивно". KJJeдo

Тетяни ~ребіної. lli~ .закінч~ІІІІЯ: Мос­ ковського ІНС'J'И1УГУ етам

1 сплавm

ДІвчина­

сибірячка пов'язала свою долю зБ~~и, працювам на порошковому завоДІ. l'олов­ ною подією останніх років жиrгя вважає

народження улюблених онуків. "Пані Та­ лант" • такою іі побачили члени ~рі. 36 років живе у нашому місті Галина ГО·

Вік не завада, якщо ти душею молода і луб, котра нароА}Ілась на мальовничому ДЛ. сповнена енергії та бажання жити • довели таї. Свою т,еудо~у біогQафію, як інженер, r!асІІИЦі конкурсу "Пані золота осінь • пов'язала з llMK-15. l'алина ~имофіmна 2010", що відбувся ~горда ВІД того, що

лої п'~ в Мrщ 1~~~::;;--;:::~:::1 зробила.. свій по"П о, Д :~ .

есят~

сильнии вклад у

пре~ставниць прекраснш

рометеи

~збудову міста.

стаn,котрим за ... ,своею

Пані Романтика"

позитивною

енергети­

не

кою, житrелюбством, не­ вичерпним

мудрІстю

.......~'"'' . u• міський клуб при­

Активною ЖІП·

зала ледь вМІстила усІХ

бажаючих).

По-різно~ складалас~

конкурсу,

та

}"JaC~

ЖІНКам

у

.._.._.._.._.._..__ _..

наявmсть

~продовж років, допомаг~ рІЗНИХ

ПОЗИЦІЄЮ

вІДЗначаеться на­

внуrрішнього стрижня і власної філософії,

в~робленої

~ВОЮ

слугонують 11 таланrи: ЖІНКа

сmль вона очоЛЮ€

дачів. (До ~чі, акто~

КОЖНОІ

хильників бігу.

~вкидала по різних куточках світу. Марія Сапожко, голова міської організаціі Партії lleтpmнa має чотири вищих освІти, досвІД Регіонів Сергій Федоренко, учасник роботи на керівних посадах, була конкурсу "Пан Н~дріший" Олександр депугатом райради. "Я не відчуваю ~ }:Ірошенко, Почесний громадянин свого вікr", • стверджує берегиня '>.•..-..,"~., м. Бровари Анатолій Лемпіцький,

ДІНетва

полонили численних гля-

ДОЛЯ

свого

з

...

хвилин

уявляє

житrя безспорту •

~ато років по­

О~ІЗМОМ,

житrевою перших

.. , . ,.• ••

ЖИТf€ВИХ

ситу~.

отримала Марія Білик. Ії Г?ловне багатстві> Справді важко було членам журі, до • дружна родина, друзІ, котрих доля складу якого ввійШли міський очільник Ігор

ша

землячка

Людмила Чебіна,

роду. Uкремих слів, заО

~, о.,.0 ~"

військовий офіцер Ніктор Клим

~о ; ~ ,.., ~ ~-ь« ~~ ~t> -s.4 ""_ ..,~ ~·lt>~~~~... c~

енко, заступник

• справжня маистриня, ~ ~~ • + ~ .,..~ ~"~ Q,._"" МІСького голови котра.увиmивJ97вкладае ._,~J:t; 4-~:.·~~ ~~. -~ Лариса Виногравсю душу·' "На моїх Q +...... ~ ~-...• ._IO:J,_,.;~ ~ )'оо~~"".~.· доваІ серед такого ..".'tQ, rfx .'"'Q ....,.~ • роботах ви н~ ~~~ ~ •,..,~, .о4 .)'-·~ 0 розмаїття таланови,

у КОТРQІ

за оле·

чима 40 років трудового стажу. БільшісJь із них ЛЮдмила Іванівна пропрацювам у місцевій бібАіотеці, ~У.ла депугатом міськра­

знайдете" жо~ ~. ~~.,..;,... ~ ~~ ~~ вузлика , • 1 як ~~ ,~...,~... ~' · . ~ доказ,прекраснівироби,які "-....'~~t>"'-'

•~•

тих непересічних жінок вибрати наикращу.

P.S.

На мое запитання,

"Потрібно навчнrись слухати свое серце", • ди тр~х скликань. Жінка обожнюе співати, продемонстрували на сцені іі о_,.•+;:.~~ яке міс~е серед домашніх так вважає Людмила ПЛатонова, підполков­ е керІвником амато~ського колективу колеги з ~дного фольклорного • ·~ реліквій займе корона переможник :шmої служби. Прихильниця активно­ "Енrузіаст". А ще • 'Пані Поезія" пише rурту "Родина'. А ще кожна з учасниць нщ~і. Аюдмила Чебіна, zрайливо го вІДПочинку, з рюкзаком за плечима, вона примружившись, відповіла: "Для вірші, більшість з яких присвячені рідному отримала на згадку букет розкішних обійшла Карпати та Крим. "Пані Грація" • МІСТУ:, хризантем,злюбов'ю виплеканих невтомною моzо віку • ~е найважливіша наzорода, як . . " такнИ титул отримала пані Людмила. ДЛЯ ЖІНКИ • Титул "Пані Золота осінь • 2010" трудшницею.

амір_!Іо було нивулої суботи ва буль·

Броваріярмаркували

· . Незалежвосrі. З самоrо ранку гороДІПІв ва ярмарок: це ~

IBUIЦ)aJJ~a вaro,u поповвити ородоВОАЬЧІ

не

сІм'ї. А вибрати було зчого,іголов­ "не кусались",бо виробники про­

• ціни

власну продукЦІЮ за ЦІНами, що по­

~алися ринковим.

То~ й .людно було постійно біля машин

кілограм, яловичина •

50

геивень. трохи

дорожче продавали м'ясо з }:Іготина, але ж

дешевше, ніж на базарі (биток • 45 гри­ вень). Було де ~звернутись прихильникам риб­ ної кухні. Карасики по 10 гривень за кіло розійшлися на "ура". А ще б~ білий амур, сазан за 35 гривень, раки по 75 з'а кілограм,

зі CTUB "Войтівське", ПП "Русанівське" та СТОВ "Требухівськ{ Наприклад, ка­ за 3,50 гривні броварчани купували яких виловили яготинські рибалки. Ковбасні вироби з Киева, яйця з ТеІМШІІ\ами, за такою ж ціною була й картоп. . . Як завжди, високий попит залишався на лешшки, гаврилmсью курчата, як завжди, теж були у фаворі серед покупців. та буряк: і те, й інше • по 3гривні. ....... D.,If\1\V розібрали м'ясо з Семиполок: Сnравжнім святом . для квітникарів став '"'"""'m~o

34

·

"Камелія".

Розміщення реклами: телефон

· •

за

65

85 гривень у буквальному значенні змітали з поличок.

У широк~му асортименті на ярмарку були представлею товари широкого вжитку, про·

дукція легкої промисловості. Теплі ковдри, подушки, хугряні вироби, трикотажні Koфl!rn·

ки, текстиль • вітчизняного виробника. Нев­ гамовна дітвора тягнула батьків до місця

прод~ м'яких іграшок.. Не. сумув~ й продавЦІ пос~ду. для •

вареНИКІв '

глинянІ тарІЛКИ,, маютри

завжди

у

пошаm в

ук-

І

рашських сІМ ях.

та

5-59-19,4-23-26.

Милувщся кра~.....~.~ Лариса WAiliA.

.

Контактна особа: Світлана ОБОДОНСЬКА


НОВЕ

rазета ВИХОJUІТЬ 3 17 квітви 1937 року

:.иnw

Сто

інк

ство

П'ЯТВІЩЯ, .5 листопада

3

2010 року

ено за підтримки Спілки підприЕмців &роварщини БІЗНЕС. ВЛАдА. ГРОМАДА

"УсnіІІІНЄ ІІЇОІІJ1ІІЄМНІІІ(тВО ВІІ­ магає овох абсодютно різних

.

ентрrазму.

"

Джон Стюарт Мілль

Усе починалось так.•.

Якщо зібрати воедино розповіді підприемців про -те, як вони розпочинали власну справу, то виншов би тонетезниИ підручник про те,як треба оминати підводні

рифи бюрократичної системи. В перші ро· ки незалежності України Ишли в підприемці, щоб вижити, а не розбагатіти. Не у всіх ВИ· тримунали нерви, щоб проИти шлях пого­

джень,дозволів, і розпочати власну справу. Я пам'ятаю: на початку90-х років на один за­ кон припадало 60 підзаконних документів,

- подужає дорогу

Хто йде

Якостей: Сf'РУRУАЬО3НОСті та

Революція помаранчів

виконують свої функції, а продають послуги.

· "Іду в... бізнес. ПрикриИте! Мало створи· Мене добре зрозуміють ті, хто погоджував ти бізнес • треба вміти ного захистити" • це документи в сфері еколо~ї, водного rоспо­ заголовок статті в одніИ із газет за 2006 рік. даnтва, земельних ресурсІВ.

А скажіть, будь ласка, що ми захищали на с ·~ маиданl.

Не .знаю, як для кого, а для мого о

fl

шдприемства почався перюд, коли

для ТО·

го, аби встояти на місці, треба бігти з усіх

яких маИже неможливо було оминути.

сил". Закони, укази, постанови, підзаконні акти • нема часу на роботу, треба читати! А для розв!fГКУ підприемництва потрібна стабільність. Я хочу бути впевнена, що пра­

ким кіоск та розпочати торговельну діяльність, треба було зібрати ВИСНОВКИ·ПО·

вила не будуть змінені протягом короткого часу, бо заплуаність законодавства викли­ ка€ паніКу. .Н не розуміла, чому,якщо я хо-

Приміром, щоб законно поставити малень­

годження тринадЦЯТИ організаціИ! А ~кільки

підприемливих людеИ відмовилося від ідеі розпочати власну справу,побоюючись тиску з

бо~ чиновників[ Ьільш-меншзрозумілими пра_вила гри ста­

ли наприкінці 90- х • початку 2000.х років, коли було розмежовано великиИ і малиН

•О

чу взяти в оренду земельну ДІЛЯНКу, на ЯКІИ

був стихіИниИ смітник і яка розташована не в

rl

"

t

хоче брати іі в оренду~· чому і як треба

проводити конкурс~ Це боротьба з ко­

рупціею чи гальмо розвитку. підприемниц·

тВа~- Але і це все позаду, Иду вперед!

11

почутиМ, а разом ми зможемо довести, що підприемництво • це сила, з якою ·треба ра­ хуватись.

Нещодавно Спілка підприе~ців Бровар· щипи провела конференцію. На ніИ було оприлюднено, що організація зробила, та вирішено,як працювати далі:

1. З метою посилення впливу на форму·

вання державної регуляторної політики,за­ безпечення ринкового середовища та ефеК· тивного захисгу бізнесу вважати першо­ черговим завданням

• подальше

розширен·

ня взаемодії Спілки підприемців Бровар­ JЦИНИ з ор~анами влади на раНониому та

Сприяти розширенню інфраструктури

підтримки підприемництва, а саме

спрощену систему оподаткування.

До речі, я впевнена, що саме спрощена сис­ тема оподаткування, единиИ податок, переко· нала багатьох підприемців вибратися з тіні И п~вати легально.

У 1997 році було створено ДержавниИ комітет Украіни з питань регуляторної

політики та підприемництва (Держ­ компідприемництва). Ue був першиН дер­

.

v

АВ

<at< ~ ~- lfJIЇ!Ii?

..,_, . тоj ...і .з'DUOaJ в ІІІІПО8У ..m .. слоао· ·6ізвtемев", а вже 11 •

. .

lt

... ~ ·••IIIJDfiEII• . ао. M3.PJ9·•IIfJIIItfШ ·I'IIRAell ..,. і . . у ·-.u . ..

~,;~jjМO· ~·~ ·ваів.,.&m~

аrв, м ЗIJIIUitl І'І8І'еАІ ве -.чале

IIDir. ва ·~8f'OI1~ Як "". .U?

діяльності і забезпечити ного постіНие онов­ лення.

підприемницької діяльності, згідно ззатвер­ дженими генеральними планами населених

nyнtm!!.

8.

Розробити П~гр~ .е.озвитку малого

сти на обговорення ради Спілки

пр~еиням.

жадмnnстрацn.

підпр~~мців _Броварщини, колеrіі раИдер­

9. В бюджеті ~ону на 2011-2012 роки передбачити 200,0 тис. грн. на виконання

І от на етапі "чотирнадЦЯТЬ перевірок за десять робочих днів" при ще непрацюючому закладі я зрозуміла: встояти завдяки досвіду

я зможу, а розвиватися буде важко. Адже коли приходять перевірити, щоб просто відібрати у тебе час, коли заступник началь­ ника раНоиного рівня приходить на пе­ ревірку без посвідчення на перевірку і каже, що начальник особисто відправив ного по

дзв~,· це не тільки жахливо. Ue абсурд· но! З цим треба не боротнся,це треба зупи­ жавниИ орган, якиИ захищав інтереси нити! І зупинити законними методами. підприемців. Or тоді ми • підприе~ • ста­ Держава забезпечила кожного з нас хоро· ли одним із класів суспільства. З явилось шим інструментом • Законом, і ми можемо розуміння того, що і від нас, середнього чи зупинити свавілля деяких чиновників. До малого бізнесу, залежить благополуччя дер· речі, в Броварському раНоні діе Спілка жави. З'явилось бажання розвиватися, рос· підприемців Броварщипи • ор~, ~а ти. І працювати вже можна було не тільки, дуже переконливо може вести ДІалог ІЗ щоб п~жити, а И трохи розбагатіти. представниками влади. Саме діалог, а не До 2004 рокумое приватне підпрвемство вислуховувати претензії чиновників. Ue

рез виплату одноразової допомоги по без­ робіттю, для започаткування підпри· Емницькоі діяльності та підтримки інвес­

го кафе.

реестру суб' ектів підприемництва за видами

доросло від торговельного кіоска до власно­

ти питання забезпечення Спілки підприемців Броварщипи офісним сової підтримки незаНнятому населенню че-

введено

•u .•...

евtрmtІQІІІІОАОАІЦ І Зpwll ЛІОАеR СТа•

• виріши· підприемництва на 2011.2012 роки та вине­

4. І Іродовжити практику надання фінан­

бізнеси,підтримка підприемництва стала од­ ним із напрямків державної політики, було

Q.t~ ~,."qe~"?

Kn.w .•зiJua. ІІUІ, аімІ роsувп,

7. Сприяти відведенню земельних ділянок 2. Активізувати участь представників ма­ суб'ектам господарювання для здіИснення

3.

J

~ перевірок за Aearr~t ~- АВів. .ЗВJ'ІІІ'В· ЖUЛІІВО.

мtс.цевому рІВнях.

лого і середнього бізнесу в розробці регуля­ торних актів, заПмати рішучу позицію щодо відстоювання інтересів підприемців.

11

Це ІІоВИІDіо звучати юрдо.

Kpaiu ·......-CIIE і.-.. Or,

***

козирному МІСЦІ, якщо крtм мене НІХТО не

І

І

ам ятаете дитячу шсню: И, конечно, запевать лучше хором!"~ Один голос не буде

Jl ,.. відJІр.JІЄМеD,Ь.

наш із вами захист проти бюрократичної си­ стеми бізнес-оріентованих чиновників, які не

Розміщення реклам~: телефон

~ проектів суб'ектів малого бізнесу. 5. (прияти передачі суб'ектам малого

Пр_ограми розвитку малого підпеиемництва в Ьроварському QаИоніна 2011-2012 роки. Голова Спілки підп_рие~ М.О. ХОМЕНКО.

Від редакві. Якщо у Вас, Миколо Олександровичу, все вийде так, як za· вільних нежнrлових приміщень та іншого даете, • Броварщина буде пишатися нерухомого маНна, яке знаходиться у влас­ своїм підприемнщgпвом по праву. Успіхів підприемництва, в установленому порядку, на пільгових умовах в оренду або власність

ності територіальних громад, для здіИснення підприе~кої діяльності.

5-59-19, 4-23-26.

6. Продовжити роботу по створенню

та впертості людям від бізнесу бажае редакgія zазети "Нове життя".

Сторінку ~а невгамовниИ підпрвемець. Ольга СЕМЕНЕНКО.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


4

П'ятниця, ) листопада 2010 року

===========================================================СОПUШЬНИЙЗАХИСТ надання лише тоді, коли ці платежі будуть

сплачені. Також у повідомленнівказана кон­ кретна сума субсидії, себто кошти, які за неї

величину про~иткового кожного члена

мінімуму для

родини.

11

• ІЦе одне запитавНJІ, пе найчастіше

• З чого у вас розпочиваєтьа~ місяць?

тур6ує суОєціавтів: чи є шева земельна ~tілавка або пай перешкодою для

та н, гадаю, знову будемо призначати суб­ сидії: може, хто з пенсіонерів забарився з

розрахунку доходm родини, але cyrreвo вона

оформленням чи СІМ І, отримавши рахунок за

не впливає на них. Землевпорядники при

тепло за два тижні жовтня, зрозуміють, що взимку буде їм дуже складно оплачувати

сільрадах надають офіціНні дані про кількість соток, які є у власності конкретноі людини.

платить держава.

• З нових розрахунків на місяць нинішніИ отримаRІІІІ субсцій? • Звісно ж, ні. Земля входить до

. '"

ного. Адже субсидію можемо призначити з

Уее це точні дані, а не приблизні. Якщо це

будь-якого місяця опалювального сезону н

паН, то береться сума,якуплатять орендатори

аж до завершення. Якщо в період дії суб·

сидії відбувається підвищення тарифів, то вона щомісяця буде автоматично перерахо· вуватися.

· А в вих випадках ви відмовляєте в

СуОєияі (з ш. suLsidium • АОІЮиоrа)

• !f АОПОІІОІ'В, Ві ВІІІІЦ'ІJ'ІО'І'СІ З Atp• жаввого бюАЖету з метою віАтрвмп ва·

селеВВІ. ЗАаЕ1'КЯ, про ввх уже rоворе· во-переговорево: і з екранів телевізора,

.

.

.

. ..

"

1 по рцІомовлеввю, та и ваша газета ве раз

І

ве АВІЧІ

'

роз JICBIOВW

читачам

умови вцавва й отр1111а11111 су6сцій, а

питань • не менmає. Тож ми й виріши· '

І

ли ще раз всt чmro з ясувати: п, за

вих умов ва.цаєтьа~ су6сціа і IJO є пе· реІШСодою ДАЯ іі отрвиав. СпоАіва· юсь,

що

мои розмова з вачальВJПrом

відАUу прийвятrя рішень Броварського u

'

раRОВВОГО уnравлІВВІ Пеа!!І Та СО~·

ного ШІІС'ІJ' населевu ЛюАМJІЛОЮ Мв­ колаів~ою Дворською стане комусь у пригоАІ.

чити, що субсидія призначається на санітар·

ну норму житлового приміще~: ~е. 21 кв. метр житла на кожного члена сІм

1

Ідодат­

ково 10,5 кв. метрів на всю сім'ю. Тобто, норма для сім'ї здвох чоловік • це 52,5 кв.

метра. Уся площа,яка йде пон~J!Ю ~му,

офо~мленні субсцї:і? • По-перше, якщо плата за житлово-ко­ мунальні послуги менша за 10-15 відсотків о

0

Ін

сереДНЬОМІСЯЧНОГО сукупного ДОХОду СІМ І за

за іі обробіток за півроку. Якщо ж біля хати шмат городу

то тут до розрахунків

про дохід сім'ї. додається ще 45 копіНок за сотку. То як ви вважаєте, чи ВПЛІЦІе це на загальну картину? Звісно, ні.

·"І на~ав?к: ви можете звернm'ся до

СВОІХ

КЛІЄRnВ

через rазету.

Що

ВИ

хочете ім сказати?

. • У зв'язку з підвищенням тарифів на

останніх 6 місяців до звернення за призначенням субсидії; якщо у складі сім'ї є

житлово-комунальні послуги керівництвом держави було поставлено завдання перед

працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не навчалися та не були зареєстровані у службі заИнятості населення як такі, що шукають роботу протягом

всіма службами соціального захисту про те, що люди, котрі· нині знаходяться на межі бідності, не залишилися з проблемою

?плачується громадянами самОСТІино. llpoтe 1в

цьому випадку є винятки: якщо людина

одинока і перебуває на обслуговуванні в терцентрі, то ін субсидія призначається на всю площу житла.

Також громадяни, у яких складні умови і дехто з них хоче отримати субсидію на збільшену площу житла, пишуть заяви, і кожен кон!<{)етнин випадок розглядається

на комісії. В жовтні таких чи подібних заяв з певними нюансами • 340, усі вони будуть

розглянутіна коміс~ї. Обов'~ково!О умовою

при комплектуванюдокумеm1в та _ІХ розгляд

• Субсидія надається для відшкодування

на комісії є наявність акта обстеження ма­

витрат на· оплату житлово-комунальних по­

~іально-побутових умов проживання сім'ї.

слуг та придбання скрапленого газу, твердо· го та рідкого пічного побутового палива

мІсце мешкання такш

уповноваженим власникам та сшввласникам

llpи цьому соціальнин інспектор відвідає н

висновок

• чи має

СІМ

Ім

1

U

оО

и винесе свш

потребу вона у соціальніИ

го чи державного житлового фонду,а також

допомозі. Кожен випадок розглядається індивіду~н~ н рішення приЯмається при

членам житлово-будівельних кооперативів і

врахуваннІ усІХ умов.

житлових приміщень, наИмачам громадсько­

об' єднань співвласників багатоквартирних будинків, які за_реєстровані в цих житлових приміщеннях. l'ромадяни-пенсіонери, у яких плата за житлово-комунальні посл~ в ме­

жах норм. спо~ перевищує

10% від

• А скільки

вже отримано документів

на призначенu субсидій за два тижні

опалювального сезо~? • Таких справ: 13У5. Аби ви зрозуміли обсяг проведеної роботи, порівняємо з відповідним періодом минулого року: рік ТО·

о

о

І

попереДНІХ трьох МІСЯЦІВ; якщо сІМ я, яка

претендує на отримання субсидії, здає у наИм чи оренду житлове приміщення, або

сім'я має увласностібільшніж одне житлове

комунальних платежів один на один. Тому, ~о ~дина чи родина з якихось причин,

ВІДПОВІДНО до положення не має права на

субсидію, але діИсно іі потребує, обов'яз.

приміщення; якщо житлове приміщення

ково звертайтеся за допомогою до уповноважених, пиші:Ь.•заяви, і вашу справу

тень ми призначили стільки ж субсидіЯ,

має

собою ~ мету допомогти всім, хто цього

при кожніИ сільраді. Вони знають іякі доку·

скільки маііже за весь 2009 рік. Відчуваєте навантаження? І все це тим же колективом. Роботи у нас вдосталь: хоч і призначаються

якщо на ба§У.сі 'Ц,е. з ~адянських часів, за

менти потрібні, і як іх правильно заповнити.

субсидії за спрощеним порядком, та паперів

Проте є нюанси: якщо у бабусі в селі про·

в~ цього не меншаЄ. Сиділи за роботою до

середньоМІсячного доходу, мають звернутися

до УП та СЗН Б~рського раНону для оформлення субсидії. Оскільки наші бабусі·

дідусі проживають у селах раИону, то їм не

потрібно їздити самим до нас, у Бровари. Розібратися з Оформленням документів до· поможуть уповноважені, котрі знаходяться

писані син чи донька працездатного віку, які хоч і не проживають там фактично, а лише зареєстровані, все ж у такому разі наша

пенсіонерка вже має платити не 1U відсотків від свого середньомісячного доходу, а 15. • А сім'ї, ві працюють, але іх плата за комунп~уrи перевищує 15 відсотків середньомІсячного доход;,

теж зверта·

ються до уповноважених.

~~ це~ же місяць ми .~Р~ 36?,~прав. НИНІШНlи жовтень • урожаиюшии , адже сім'ї, яка претендує на отримання субсидії, розrлянуrь на коМІсп, кожну з них • цифра зросла в 4 (!!!) рази. Лише за жов­ придбане не більше року тому; якщо сім'я конкретно. Наше управління ставить перед

~нього вечора, витрачено масу п~еру, але вСІГромадяни вчасно отримають повІДомлен­

ня про призначення субсидії. Там вказано обов язкові платежі на ко~е підп~иємство­

надавача послуг: "Київоблrаз", 'Київобл· енерго",місцеве КП. З усіма ними ми тісно співпрацюємо. Адже якщо людина не про· плачува~е обов'~ковин платіж, суму, вка­ зану в повІДомленнІ, ми можемо винести за­

• Так, звісно. Крім того, необхідно зазна-

борону на отримання субсидії н відновити іі

Розміщення реклами: телефон

в

користуванні більше

одного

тран~по~ого. засобу (ін~оли "виходить,~~ потребує. Тож наголошу ще раз: перш за деяюнаІШпенсюнери • маиже роКІремери , все, звертаИтеся до уповноважених, вони і на даними

MPt:B

ДАІ, 'висять" два авто. І

всі ваші запитання

дадуть відповіді, і

допоможуrь

та

скласти

заповнити

до·

кум.енти. Наше ж ~дання • опрацювати

нехаИ вони старі, побиті н поросли в дворі травою, але ні • транспортні засоби є на

даю та

якщо

значення чи відмову в наданні субсидії. Тож даваНте кожен буде заПматися своїми

обліку, тож субсидію не отримаєш). Або родина

зверненням

за

протягом

року

приз~аченням

перед

субсидії

справами:

надати

повІДомлення

разом

ми

досягнемо

результатів, .якщо

автомобіль, будматеріали чи інші товари

виконувати всІ вимоги

1 вчасно

довгострокового

обов'язкові платежі.

купила

земельну

дІлянку,

вжитку

чи

квартиру,

оплатила

послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири,будинкучи автомобіля на суму,яка на час звернення перевищує десятикратну

5-59-19,4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

про

,!!РИ·

кращих

будете чітко сплачувати

Б~ інтер~~ю

Світлава ОБОдОВСЬКА.


НОВЕ

:JКИТИІ

rазета ВИХОДІІТЬ з 17 квітня 1937 року

П'ятниця, ) листопада

2010 року

==================================================================РШНЕСЕЛИІЦЕ

Про що розповідають вулиці? Скільки б

у держави не було клопотів, а все ж сьогодні не останнє місце зай­

Від слова до діла

має і проблема щодо назв вулиць. Від радянських часів у спадок незалежній та суверенній

Україні залишилось

чимало,

зокрема

вся

тоталітарна

своїми головними героями, яка розкидана по топонімічній

мапі

історія

зі

Піднявши архіви "Нового Житrя" за п'ятде· сятіта шістАесятіроки ХХст.,~ на по­ С'\'а'ІЬ ВаСИЛІ Рогача з Требухова. Часопис пиль· но відстежрав АОСяrнения великого садовода. J називали ВаСІІАЯ Ничипоровича не інакше, JІК требухівський Мічурін.

міст та сіл. Чи

не в кожному населеному пункті знайдеться вулиця великого пролетаря, Енгель­

са чи Фрунзе, тоді як більша частина національних героїв не удостоєна такої честі - увіковічитись хоча б у назві. Проте це не останній клопіт, адже народ

розділений навіть у своїх симпатіях щодо самих історичних постатей.

Проблема вибору Виявляється,що отак "нісіло нівпало"вулицю не назвеш. Крім того,що для цієї справи збирається спеціальна комісія освічених і шанованих людей, то ще й потрібно правильно вибрати того, чиє ім'я буде носити певний відрізок населе-

ного пункту. Відразу постає в пам'яті н~а сп_QаВСІ стосовно перейме~ .вул. І. Мазепи .в Києві. Тут показала свою силу свІДОМІСТЬ громадян, ЯКІ власноруч взялися вип~ написи. На Броварський землі таких сміливих "

о

11

Очима очевид••ів

сво~ черrу,викликає с~еречки середб~~ьки.х можн?в· ладЦІВ та представНИКІВ громадськоm. llолеМІКа, як 1в будь-якому куточкJ країни, не вщухає • Бандера і Петлюра проти Паризької Комуни та !Jози Люксембург ... Зреш·

f1щuовати на одній агротехнічвій вивізталановитим Рогачем дове­

лося· Надії Кольцовій,жительjіТребухова,котра наrолошує,що своєю

багаторічиою працею Василь IJoraч зміцнив екоиомікуто,цішньоrо ГОС· ПОдар9'8а,прославив село далеКо за межами Украіни. • ·Після того, як правАіиня артілі J!И~О зашсти сад, справу до· ручили молодому Рогачу,· зазначає Надія Кольцова. • Того ж року він їздив за саджанЦЯМИ в ЛоХВІЩЮ на Пол~ але іх там уже

тою перейменування, можливо, за варrістю і не така дорога, але таки об'ємна процедура, яка вимагає чимало бюрокра· тичних ходів, переоформления ряду документів. А відтак процес проходить повільно. АЛе мова про інше.

подвиГІВ ще не виявлено, однак

не було,іхлопець привіз звідти кілька сотень JJ.ИЧОК. jраику до вечора

є чимало нарІКань, що, в

Василь НІІЧІПІОрОВИЧ чатував день і ніч свій садок, рятував дерева від загибелі. Потім була поїздка в далекий Козлов до великого садівни· ка-селекціонера Івана Мічуріна, де й навчився методу ІП!}'ЧИОГО запи­

"Сверну на Виноrрадную ... " Звідки бере свій початок любов до рідного краю~ З ОТ· чого дому та малої батьківщини • скажете ви. Однак,що ми знаємо про минуле своєї землі~ Про людей, які жили

котра проелавилась подвигом • врятувала від смерrі учня. Я

лення й поступового добору вирощувати rібридні сіющі. За статистич·

впев~ена, що в будь~якомr населеному пункті чимало .таких

ними даними відомо,що в 1965 VО![його садзаймав близько 400 га,а r,Р!Jжайність зерняткових становила 73 ц/ га. У цьому ж році в Їнrеj>в'ю 'Київській правді" Василь Ничипорович повідомляє, що понад 700 тонн яблук господарство відправило до Києва, Москви та ініпих міст. Садівником було виведено ряд нових сортів. А площа під яrідниками в господарствістановила 38 газурожайністю 38 ц/га. Понад30 років ~садівник улюбленій справі. Тож за високідосягнення в ро· ботіВ.Н. Рогача було наг~джено орденом Леиіна,багатьма медали· ми "За труд~увідзнаку","За доблеснупрацю",ювілейною медаллю до 100-річ;я від дня народження І.В. Мічуріна, медалями учасника Все­ союзно! с/г виставки.

герош, однак на сесІЯХ .МІських чи СfМ.!ЩН!fХ. рад, ПІД час

до нас з вами, якими вони були і що сповідували натхнен­

винесення питання

ною працею~ На жаль, з географії міста й району ми ді·

за~ся...

на порядок деннии ЦІ

ІМена

часто

.

·1·ак, з опитаних мною сільських голів Броварського

знаємось лише про тих, хто був причетний або до rеноци·

ду, або взагалі ніякого відношення до нас не має. А як вчити свою історію, якщо вона відмежована від тебе~ IJJo

району лише кілька з них назвали прізвища прославлених

цікаво: навіть шкільна програма не передбачає вивчення до·

майже не порушується.

земляків та нові вулиці з іх іменами. Здебільшого ця тема

стеменноі минувшини рідного краю. Діти проходять лише загальне "Киів_щинознавство", і зовсім нічого • !!РО славет­ них пращурів Ьроварськоі землі. На теренах Ьроварів та

Як для прикладу, в США широко поширена традиція

увічнювати імена не тільки великих небіжчиків, але і

впливових сучасників. Вулицям часто дають імена героїчно

р~ону було багато відданих своїй буденній справі людей. загиблих • солдатів, поліцейських і пожежників, громадських Нині часто дають новим вулицям беззмістовні назви: діячів, політиків, рідше • учених, письменників і майстрів "Садова", "Вишнева", "Вереснева".. . Але ж повинен бутн 1 . мистецтв. А як ще можна віддати належнучесть землякові,

виховний момент у такій важливій справі! У Чернігівській області є містечко Бобровиця, в якому ~зташована вулиця, названа на честь простої вчительки Марії Ярошевськоі,

Надія Тимофіівна в своєму листі до редакції запропонувала назва­

ти одну з нових вулиць села його іменем.

А з легкої руки депутатів Требухівськоі сільської ради від 12

я_кщо не вписати його в сторінки пам'яті людської~ Зрештою, з цих імен починаємось ми як свідома нація.

жовтня ц. р. пеийнято рішення про найменуваннJІІІИЯ вулиць іменами

місцевих героїв: В.. Рогача, І. Ковбасинського, М. Галагана.•.

Як би там не було, але думка громадськості мае ·неабияку вагу. Як не ик • справа соціального характеру. Тож ми поцікавились у

Думки ВГОЛОС мешканців Броварщиви щодо., самих назв, тобто імен і прізвищ людей, котрі своїми подвигами увійшли в історію малої батьківщи· ни, та, власне, стосовно переименуваиня вулиць.

Євгеній, м. Бровари 12 років: • Я знаю,що є в місті~~лиця Марії Лагунової. Це була жінка, яка служила в армії танкістом. ВQна була з Броварів, нам про неі в шко~ часто розповідали. IJ!e в бібліотеці про н ЖИіГЯ є книжка. У кожній країні є більш ніж дивні й цікаві

назви вулиць. Прогресивні американці наві1Ь голосували за найбільшхимерні назви. Orw. Ве. ликобеитаніі є вулиця Парламентська ar~a-

Олена, с. Бобрик,

Іван Олександрович, смт. Велика Димерка, 76 років: • Менівсе одно,як цівулиЦі називають. Or проблема ціни на газ та світло мене більш за все ХВИЛЮ€, а те, що там "зверху" ніяк не поділять, мені все одно. Легше жити не стане ... З

·о

М

.

про цю проблему. З рок~и

Валентин, м. Бро· вари, 2) років: • Ніколи не цікавився цим питанням. Не

~азви ву~,провуЛКІв

звертав навІть yвarn на

1площ

це, адже проблема для

зМІНЯТЬся, адже •

tJ

н

кож~н с~щом~ грома-

·~·

шок,

1896

км. trипту нале· каак08010 красою. його

глобально~. До того ж я. чув, що не так просто ЗМІНИТИ назву вулиЦІ.

ЦІкаво,

Новій Зеландії розташована Бол· •

душ-стрІт становить

о

-

'

!

менем

·П

·

· ·

вона наикруnша: ІІ кут нахилу градусів!

Н

.,.,.,_". на п.ерехре·

Тараса Григоровиt~а Шевчен- с~ Клінто.

Украіні, ane й Рос/1, Казах- на 1ВІрноm

о • • стані та Вільнюсі. а маш МІСТ~ маиорять таю красно-

r:- . '.

'

к~АА- штат різо-

ВІВ, культур· ка назuнІ вулицІ не пише •

ний центр Укп:~іни також має чим похвали

А

ЧІІСJЮІІі

Ht13111f

МІІЄ

репіrіііне походженН8. ц. прІІКПfКlJ бу­

осуДІть саМІ: ~ІА тa-

у ця ІДра !ЧJU велtІІСоrо

що американська традицhІ

Д8811'J'Jf · ВУЛІІІЦJІNІ

ються ті самі американw.

111131f-

жить найстаровиниіша вулиця ві- uюп. "зеленим містом", ед- спостережливого ' же аулиц/ • місті схожі на апе1 ком більше 46 оо років, тоді як в nafЖY. пе~Льхо~ого, назви.

сучасносТІ не є

нею.

ment ~treet), найвужча вули~ в світі. і ШИ• Останши Перевулок, rазопровІДНа, f_P.~Ha ких назв аж кров холо~е: Божевільний ~ рина сягає 64 см а Янг (тріт Сосна, Алея Шлях (psycho ~oath): штат МІЧІгаНhШлях В-далинІ· т у S )' Кан · Стопиц• В'єтнаму Хвной Життя та інші, не ВІД·фекалш (Farfrom(J99pen коаd), штат АР.· 'англ. ong treet , щ_о в ад!, приввблюе туристІв своею менш привабливі· для канзас в ли в· k' :.nві (Bucket of Blood)1 тягнеться

нашш

дянин повинен знати ІсторІю, ЦІКавитися

МИру ПО НИТЦЇ

клад, в.~ СТОЛИЦІ оскв1, є ~УЛИЦІ

19 років: • Я чула

па ІІСТаноалена 8 Вулиці

8

noнhul

нuивапи

кінці

XVII

столІп'fІ.

піанІчноамерикансЬІОfХ за

.Іменами

кo­ най-

6іпЬШІІХ домоапасникІа (саме ТХ бу­ ДИНІ/Uf були най6/пьш помітниМІf оріен­ тирамtf).

На npoТ'JfiJIIry цій праКТІfці,

ІІІІВЖаЮЧІІ,

рІаностl,

що

вона

американці

е

ІІІfрааом

не­

замінfІІfи осо­

бистІ імена цифрами.

ви можете прогулятись вулицею Веселою,

{lntersection Мирною, Ц!асливою та навіть ~ірковою, про· 35 тися.. of Clinton йтись Золотим провулком та помилуватись До речі, Росія • велика держава, і різних ТО· мовнІ назви, як: ПІД Д~м, Газова, Водна, and Fide~ty) в Х'юстоні, штат Техас. Поверта· площею Поезії.. понімічних об'єктів знавіть абсурдними назва- Весняна,Яблунева,Медова,Конопляна. ючись до рідних назв, хотілося б згадати і Сторінку підготувала ми тут просто незліченна кількість. От, напри· Але як на мене, вражаючими все ж залиша· Харків • першу столицю нашої держави. Тут небайдужа Світлана ФЕДЬОРКО. Розміщення реклами: телефон

5-59-19,4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


6

П' ИТВІЩИ, ) листопца

Газета ВИІОАИТЬ з 17 квітви 1937 року НОВЕ

2010 року

·

]I[Иntl

===================ВАШЕ ЗДОРОВ'Я

Із грипом жартувати не варто У 2009-2010 рош ЛЮАСТВО потерпало від пацемічноrо грипу, спричивевоrо вірусом А (А1N1)-КаліфорШя, иnй охопив 214 країв свhу. В Укра.іві за період еоіАеміі ва грип та rострі реt:піраторві івфеІЩІі перехворіло близь­ ко 7,7 мільйова осіб, що склало 16,6 відсотка усьоrо населенНІ краіви. Із числа хворих від вас.Щків грипу помер· ло 1128 осіб. У тону числі й 83 ваrітві жінки. ЕпЦемічвий процес мав високу івтевсиввіСТІt і ва Ііроварщиві. Більше шесщесяти тисяч, тобто, вважай, третина жителів міста й району перехворіла цими івфеІЩЇяІ!и, понад дві тисячі зеМАЯКів було rоспіталізовано, три особи померло. Реrіову завдано збитків ва мільйони гривень. І це без ура· хrваввя особистих витрат хворих та їхніх сіме~ ва меДІІІWІевти. Ваrома частина ВІІІІЦКЇв "леrкоrо перебіrу" шдступвих ведуr залишилась не враховавою, ОСКІЛЬКИ населенНІ не заRЖАИ Зве...fі:ається за своєчасвою меАНчвою

допомоrою. Отже, звати про причини, наслідки та засоби захисту від грипу та ГРІ повинен кожен громадянин. Згідно з проrnозом фаХівців Міністерства охорони здоров'я у сезоні 2010-2011 років

шляхи люден, які оточують хвороrо. Також

Чення мае дотримання правил особистої

зараження може відбугнея через посуд,

rіrіени (миття рук, передніх відділів носа

СЛІД оЧІкувати на еmдеМІЮ грипу, що може

іграшки, рушники. Епідемічну загрозу для

з милом, використовувати одноразовни

буrи викликана цир~ляціею настуmшх

оточуючих несуrь і хворі з леrкими формами

штамів грипу: А(Каліфорнія) Н1N1, В(Брізбен),А(Н3N2). Для пересічної ЛЮ·

продовЖуючи виходити на роботу чи нав­ чання, вони активно розсіюють інфекцію в

не rоворЯТh. Ми ж,медики,сповна усвідом-

транспор11, в громадських МІСЦЯХ, серед КО·

люемо

всю

.

загрозу жиmо

.

и

посуд). З метою несприИнятливості до

перебігу недуrи. Залишаючись на ногах,

дини, але тільки не фаХівця, назви ці нічоrо о

о

.

грипу люден перед епідемією проводять

.

І"

СШВВІТЧИЗНИКІВ, ЯКО! можуrь завдати ЦІ Не•

прохані гості". Тим більше, що з кожним ро·

проти

грипу, ефективніСТh вакци·

нації досяг ае 95 відсотків. В Україні

І

здоров ю

щеплення

лег.

СприИнятливісТh людини до грипу висока. Особливо у дітеИ перших років житrя, осіб

ком боротьба зни· .....---------------. по~оrо в~у та МИ

заrострЮ€1ЬСЯ

через їхню уніка.

ль ну здаТНІСТЬ

Коментар автора:

ЛЮДеИ, КОТрІ СТра·

"За жовтень нинішнього року в Брова-

ждаю1Ь хроШЧНИ·

рах і районі на грип і гострі респіраторні

б

вірусні інфекції захворіло 6112 чоловік, що

МИ

ТИСЯ. Нерідко му.

казники останнього тижня, що припав на

чаСТІШе розвива-

т~ція об .еднуе

місту захворіли 1104 наші земляки, по

ЮТЬСЯ ускладнен-

ВІруси rrraxш, тва·

району - 605. Щоденно санітарноепідеміологічною станцією проводиться

НЯ. П

постіИпо змінюва· І

рип

1

людини, а

на 14 відсотків більше, ніж торік. Ось покінець жовтня

-

початок листопада. По

хворо амн.

Саме В НИХ наН-

моніторинг ситуації із захворюванням на

ці небезпечні хвороби. Останніми днями

трапляння ВІрусш

крива захворюваності пішла вниз, адже

в органІЗм до ПО·

·

· •

діти перебували на канікулах. Неважко

актерюлогІЧИОІ

зброї

спрогнозувати: із відновленням занять

ЯВИ перших ознак

масового

кількість дітей, що хворітимуть, знову

хвороби триває

"

збільшиться. "

знищення

вологе

прибирання із застосу•

· ·

видів "б

примІЩення,

проводити

ерюд ВІД по-

ІмуШтет ДО НОВИХ

природної

вати

у нас ~----------------J ВІД КІЛЬкох rоАНН

відсуmіИ. Ue наНбільше лякае світовуспільнО'І)'. Не випадко· во ж у Женеві створена спеціальна міжна­ родна система спостереження, що

до 1-2 діб. За.

вивчає

з~ вірусів грипу. в р~них точках еві;]. І це ЦІЛКОМ законоМІрно и виправдано. 1\ра·

ще завчасно довести до людей інформацію про можливубіду,ніж потім бо·

шеню, поЛІВІтамши, аскор·

бінову КИСЛО'І)', а також

продукти, багаті на

ротнея з 11 насщками.

вітамін С (смородина,

Отже, чим насамперед страшинИ грип~ Ураженням загальною

та

ІНТОксикаwею,

набуває

еПІдеМІЧНОГО

періодично рОЗПОВ·

сюдження. Джерелом інфекції е хвора ЛЮ·

дина. Вона особливо заразна

у

стежити,

розпал

захворювання. Ме­

посуд, ЯКИМИ ВІН КО·

ханізм передачі збудника грипу ВІД людини до людини здіИсНЮ€1ЬСЯ повітряно­

ристувався, потрібно

щоб вони зав­ жди були сухи­

ми. Не забуваНте

крапельним шляхом. Вірус, потрапляючи в

кип'ятитИ або ошпарю· вати окропом. У приміщенні потрібно ЯК·

епітелій

верхніх

наНчастіше проводити волоrе прибирання,

загартування

дихальних ШЛЯХІВ, викликає запалення, що

провітрювання. Особам, які доглядають за

ганІЗму, проrуляпки на

супроводжується кашлем, чханням. У

хворим,~ СЛІД користуватись марлевою мас­

СВІЖОму ПОВІТрІ, униканте

процесі цих актів велика кількіСТh збудників

кою. Іжа хвороrо мае буrи високока­

масових зібрань людеИ. Одяrатися треба тепло і легко. Неабияке профілактичне зна-

слизової

.

оболонки

.

потрапляє у повІтря, а звщти

.

у дихальт

лоріИною, з достатньою кількістю вітаМІШВ.

Розміщення реюшми: телефон

Василь СИЧ, лікар-епідеміолог Броварської

про фізичні вправи,

.

5-59-19,4-23-26.

ор·

.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

.

'" санепщемстанцн.


НОВЕ

•итn

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

П'ЯТВІЩІІ,

7

5. листопада 2010 року МИНУЛОГО ТИЖНЯ НА БРОВАРІІІИНІ:

Уритмі

• Df"!NUOCI

ДЇВЧІІІІа'(і

.

ня &юваоеької

14 шІІЧІІІів, 21 •. · . полщ'ОІІ()ГQ відділенЛ);

.Швt_о..АРJІЛ ._ •.> · :. осиj...j у • . ·cn .•: ~Р.О(~~·

Я в шоці від сr-асноі молоАі. Звичай· но, в приЕмному. В своЕму юному віці ми

, 28. •

та за~

у {)РОВІ ВІДДІЛ

добре розуміЕмо: · для тоrо, щоб мати щось завтра • треба докласти зусиль сьо·

РдUС БроВа равліІщя ІОС'ПfЦІЇ);

МісЬХраіонного уп.

сІІЇлкуІІаJ!ня,

порт (СГІРФОБроварськоrо МВ (зоб· сл~ м. Бровари та Броварськоrо р-И)') ІУ МВС Украіни в КиПіській обл.); . 12 осі6 ~ (БVС?"

• 60 осі~ ~ зuорАОНВИЙ пас·

годні. Так, нам подобаЕться віртуальне

нічні клуби і електронна

музика. Та при ~ому ми старанно нав·

чаЕмось, адже усщоМЛІОЕмо: власна доли

і майбуrнЕ країни залежить від нас. Су·

.

часна молодь точно знаЕ, чоrо хоче до·

').;

.заиюrrосn

сяrrи в житті, і, плідно прЩ!JОЮЧН, йде

до мети. Ми • покоління особистоєтей, в яко~ кожен маЕ своЕ індивідуальне "Я". Чудовим nрикладом нашої рішучої творчої молоді е Роман Семенченко і Денис Купраш, які заснували "Mindgames Project" • музичний проект, що уже друrий

ний відеонаглядза всіма приміщеннями. Всі

зовсім не заважають навчанню. На них ми

члени проекту обома руками за здоровий спосіб житrя.

маемо змогу відпочити морально і фізично, розслабитись і дати власному тілу свободу в

ТаJЩІОЮТЬ не через алкогольнии мрман,

танцюю на повну без всяких допінгів і в

• Ви хочете сказати, що на.. вечірках танці. Особисто я приходжу на вечірку,

рік поспіль радуе бр<!варчан своїми тема­

тичними вечірками. Хелоуін, День Святоrо Валенrина, Різдво, Великдень та інші свята і п~ ~~ е opramзaцn

"?РНИМ приводом

для

веЧІрок, mд час яких кожен мае

можливість послухати улюблену музику, потащровати і просто розслабитись.

• .:.і чоrо все почнвалоси?

а че~з вплив музики, атмосфери? .. • Так, звичайно. Багато людей не розуміють елементарного: молодий організм при гарному настрої, веселій атмосфері і заnальній музиці може протанцювати не одну ніч підряд без всяких-там допінгів і

гарному настРQЇ і стані іду додому. Я вважаю, що в Броварах немае кращих паті. Поеднання ціни іякостіприемно радуе (40. 50 rрн. за дійсно класний вечір • це дОСJУПНО .багатьом)". Особисто від себе можу додати, що я е

• Розвкrок клубної індустрії • це і е подібних дур~. Все, що потрібно, щоб вірним ~атом та частим відв!4Увачем сама ідея. Якщо не ми, то хто? Приблизно протриматись всю НІЧ,· це гарнии настрш, вечі~к Mindgames P~ojec~"· На ~ зустрІчаю представНИКІВ 1 так звано1 в 1~-11 класі з'явився інтерес до цікавої позитивні емоції і, звичайно, бажання. • Яка вечірка запам'яталась найбіль· ЗОЛОТО! МОЛОДІ , ~О прогулюе за НІЧ ВСЮ новш музики: поп, хаус, електро, техно. ше? Було ж, напевно, щось таке таткову зарплату, 1 хлопцm у спортивних Захопились,істало зрозуміло,що мало грати fl

11

о

•о

11

музику • потрібно іі створювати. За допомоrою ні до коrо не зверт~сь: самісо?і менеджери,

продюсери

1

виконавцІ.

Контакти, особливо зарубіжні, отримали швидко. У приrоді стало вільне володіння англіИською мовою. Тому за досить корот· о

rl

"

кии час ми вже мали змогу привозити в

Броваеи_ зірок світовоrо маспrrабу (Марко Бейлі,МооnЬеат),якіза інших умов навряд чи відвідали

б наше місто та, наnевно, і

УкрЩну в цілому. • А що з приводу різного типу допінгів та вживання алкоголю неповнолітніми? • Неповнолітнім алкоголь на вечірках не продають. За цим дуже пильно слідкуемо ми, охорона і міліціонери. Присутній ПИЛЬ·

неймовірно яскраве і граціозне? · • Наняскравіше тематичне паті було на День Святого Валентина. В ньому брали участь Марко Бейлі (всесвітньо відомий

діджен), ~р~ 4жеджу~~' б~варська команда треисерm '"Імпульс . Це бу~ дуже бюджетна і маспrrабна вечірка. Ми думаемо, це було справді феерично і незабутньо. ·

Поговорити про цей музичний проект я

вирішила не тільки з ноrо засновниками.

Одни мін близькиП знайомий погодився

дати коментар щодо цих вечч~ок та такого

роду ~о~ку в цілому: " Мені здаеться,

..,

костюмах, що цілий місяць збиракnь на

флаер. Жодного разу

не відчувала

дискомфорту з приводу публіки, музики чи

оформлення. Вёе завжди дуже цікаво, ориrінально і актуально. Молодь любить музику такого стилю (хаус, техно, прогресія) ·.на вечірках. вона іі отримуе. Аудкrорія в

ана

ста­

' ІІЛЬК1С1Ь пожеж о,збитки:J\Щ\'QWILI\n'

ЦІЛому т~а: дmчата на величезних шпильк~ та

ХЛОПЦІ •в

сорочках, що

захоплюючІ ритми

танцю~ mд

техно, слухаючи

ЦІкаву

музику та власне тіло. Та і що в цьому погщюго~ В~очі ми даемо во~ емоціям, своему внуrрІШНьому голосу, сmлкуемось, '' " • о

.зажигаемо , а

вранw зн?ВУ вражаемо. свІт

1 ЦІЛеспрямоваНІстю. стиль житrя броварської мол.оді. Вони Адже Ми • сильне покоління. Ми • що таю веЧІрки дуже вдало впис~ся в

Інтелектом,

провоДЯТhся максимум раз на мІсяць, отже

найкращі!

силою

Хеллоуін у Броварах За що люди так люблять свята~ Новий рік, день народження, Восьме березня • чим не привід посидіти в тісному родинному колі з тортом та стандартним "олів'е"~ Чесно кажучи,меніце все здаеться дуже банальним і, найчастіше, нецікавим. Одні н ті самі люди, історії, страви ... Ue все так одноманіrnо! А от зовсім інша спр:ва: одягаJ? червону пачку,~ убал~ини,ріжки,як у чортеня· ти; и рукавИЦІ з величезними КІmІМИ. І Іодумаете, що я втратила

..

10 місиців .·.

року

на . JЮЖеЖаІ·. ~І'ІППіІn 4 особи, в 2fi09.pogi '

.-

•.

о

-·' ''

•• .а.цалоnчнви перюд загинуло на

'

- •

ПОЖЄЖІ

.осіб. ~ людей на пожежах у 2010році~.• з.2009 рокОМ 3МеИІШІ· АаСJІ . ва it,~,o. (р~е .управління ГУ МИ€: У~. в КиіВській обіасті). ПідгооуваЛа ВUmпа КОЗИЧКО.

14

святкувати

великими

галасливими

ком­

паніями, щоб захиститися від різноманітних

містичних істот. Родзинкою свята завжди

~ гарбузізвирізаними очима,носом,ротом та свічкою всередині. Ьлижче до сучасностіпішла мода перевдя­ гатися в костюми, що зробило свято_ -~авішим та яскравішим.

Спочаткусвяткування проходило в США,Канаді,Європі,але де·

далі більше к~ підключалося до списку зацікавлених ніччю

Всіх Святих. У краіна серед них не € винятком. IJJoдo нашого міста, то в цьому році найбільш активна та пози·

тивно налаштована молодь у ніч

30 жовтня зібралась на присвя­ розум~ Зовсім ні. Qросто .я • величезний фанат сучасного та по· ченій Хеллоуіну вечірці проекту Mindgames. ЗаПальні ритми елек­ тронної музики, здебільшого костюмована публіка, виступи пулярноrо свята • ХеллоУJну. Ue свято з'явилось приблизно дві тисячі років тому. Ніч 31 броварських тренсерів, конкурси та море позитиву • ось що зро· жовтня • наймістичніша в усьому році. Свято Всіх Святих (так било свято Всіх Святих неіімовірно яскравим та незабутнім. А й ного називають) мае язичницьке коріння. За переказами, у ці дні

справді,~о може бути кращим за повний відпочинок та танці до

в світ людей прихоДЯ'ІЬ чарівні істоти сиди, часто вороже налаш­

ранку.

тованідо людей. Душіпомерлих повертаються у свої будинки,ви­ магаючи їжі в живих. Напевно, саме через це Хеллоуін і почали Розміщення реклами: телефон

5-59-19, 4-23-26.

)

.

.

· Добірку ~ ваша ~~Р-f~ЦІІ

еНІздаеться,НІчого...

Анастасія ВОСКРЕСІіlіСЬКА.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


8

П' ЯТВJЩІІ,

f азета ВИХОДІІТЬ 3 17 квітня 1937 року

5листопада 2010 року

YBAFA! АКЦІg! Газета "Нове жиnя" спільно з компаніею "Укртелеком" оголошуе

НОВЕ

•иn•

орнемну новину. Всім бажаючим піюшочитися АО безлімітиого Інтернету "ОГО" пЦключення вартуватиме тільки 1гривню. Умова ОАНа • прея'явити квитанцію на річну переАПЛату газети "Нове

жиnя". ПОЕАНайте орнемне з корисним! Читайте вашу газету та користуйтеся Інтернетом. За яетальвою інформаWею звертайтеся за телефоном ум. Бровари: 3-40-02.

-

Звершилося! Минулої неділі,

31 жовтня 2010 року, в Украіні

ві.цбулиси вибори Аепутатів обласних, райоВВRХ, міських, •

СЄЛИЩНИХ

1

СІЛЬСЬКИХ

рад,

а

ТаІСОЖ

МІСЬКИХ,

СеАИЩВВХ

І

СЇЛЬСЬІСІІХ rолів. Трввае Про\!еС ОСТаТОЧВОfо пі.цбвm :щсумків виборчих переrовів. Результати виборів буАуть оприлюАВеві в ваступиому номері вашої газети. Дочекаймося! Пропоиуемо вашій увазі репортажі наших кореспоцентів з виборчих Аільнqь.

Вибори в Калинівці розпочалися мляво н запізно. Ні, дільниця чин чином відчи­ няється о восьміИ ранку. Та народу хо­ четься поспати. Більшість виборців пр_ожи· ває в багатоповерхівках, працює в Киеві.

Нігороду,ніхудоби. Одним словом,містеч­ ко, хоча і селищного типу. Близько 10-і починають сходиться. Всі внглядають якось •О

О

11

споюино,наче и не пІДГаняло гасло

новичем ПОМАЗОМ: • Дмитре Івановичу, і це що, цілиИ день такі черги~ • Так, і зранку, і надвечір люди стоять у чергах,аби отримати бюлетенін проголосу­ вати.

• Як ви вважаєте, яка цьому причина~ • Мало люден, котрі працюють на вибо­ рах. Якби іх було більше (замість 18,хоча б 25),справи ншли б швидше.

о

всІ на

вибори". Ось дівчата • гарно вбрані,підма· льовані, на підборах. А як ви хотіли~ Ви­ борча дільниця може бути і місцем поба­

чення, і місцем нового знаИомства. А онде моя знаИома родина. Жест вітання, кивки

квіти, сидять за столами

• члени

виборчої

комісії. Більшість з них вчительки. Ось так народ іде собі десь до 13 години дуже активно. На виходіздільницічоловіки прикурюють цигарки. Тихенько відходять убік, заводячи невибагЛИІ}у розмову, гово­

рять про буденне. А про що ще~ Не про вибори ж! Так Калинівка голосує завжди. Без сва­ рок, криків, провокаціИ. Uього року все так само. За кого голосувала я~ Ну хто ж вам скаже! Віддала свіИ голос за гідних. По-пер­ ше, щоб перестали вже просити, а по-друге,

~оловами. я.стою,яконо~,в?~:па,бо як же .

щоб у моєму селищі, зреппою, засвітилися ву·

Інакше,

личні ліхтарі та був відремонтованиИ стадіон.

скрІЗь

знаиом1.

скажуть,

змарніла або ще якось. • О, а, це ти! Привіт! Визначились,за кого..? • Визначи­ лись!". Та все так, привітно, гарно. Як

Добросовіснин виборець 0Аена СЛИЗЮК. смт. Калинівка.

•А

чи · у всіх вистачає терпіння стільки чекати~ Чи,може,іИдуть,не проголосувавши~ • Так, буває н таке, Идуть... Але згодом

У неділю,31 жовтня,жителіміста вже з8

Взагалі за дільницею закріплено 2037

години ранку почали сходитися до вибор­

1стоять, доки

чих дільниць, щоб віддати свіИ голос за

виборців, у переважній більшості, це меш­ канці приватного сектора та жителі· багато­

повертаються

На вихідні у кожного з нас заплановано " сво1

. " " домашю справи, тож волевиявлятися

я пішла на . виборчу дільницю вже коли

стемніло • близько шостої. Дорогою

.

.

СПОДІВаЛаСЯ на СВІДОМІСТЬ землякm, МОВЛЯВ,

не проголосу­

ють. Тож наші виборці свідомі, н незважа­ ючи на черги, беруть активну участь у ви­

вар<;ького МІСЬКОГО ГОЛОВИ.

борчому процесі.

• Яка явка виборців цього разу~ • Із 2688 чоловік уже проголосувало

до сих пір уже всі бажаючі проголосували, і

більше

черг не буде (адже вдень сусіди говорщ

години до закриття дІЛЬНИЦІчерги не змен­

про черги,якідоводилося вистояти,аби про­

голосувати). Та не так сталося,як гадало­ ся: черги не зменшились, а були на тому ж

рівні, а то н більші. "Нагадали людям про о

11

"'

•U

1000, вИ

самі бачите, що за чотири

шуються. Тож розраховуємо,що явка буде понад 55 відсотків. Згодом, десь за 1,5-2 години надіИшла і моя черга голосувати. Тож поставивши по­

.,• так ІХ прокомеmував МІН

значки навпроти кандидатm та вкинувши в

сусІДа по черзІ.

скриньку бюлетені, я виконала свін грома­

Аби не втрачаТИ часу даремно, Иду поспілкуватися з головою Шевченківської дільничної виборчої комісії Дмитром Іва-

дянськин обов'язок. Світша ОБОДОВСЬКА. с. Шевченкове.

радинсью часи

.

кандидатів J депутати до Київської облас­ ної ради, Ьроварськоі · міськради та Бро­

На свою дільницю N229016 зпаспортом та отриманим запрошенням я приИшла о 16 годині. Піднявшись на другиИ поверх про­ фесіНно-технічного ліцею, зрозуміла, що до· ведеться зачекати: у фонє на шістнадЦЯТУ годину було чимало люден, що бажали

здіИснити волев~ення. IJJo ж, н.е буду

поверхівок. На 16-ту годину проголосувало

близько 20% виборців, відсоток не надто високиИ, але зважаючи на те, що броварча­ ни Ишли до дільниць постіИно, була впев­ неність, що він буде значним.

Також голова комісії запевнила, що іі

колеги фахово підготовані, процес голосу­ вання ~~ходив по-робочому,узвичномуре­ ЖИМІ. Шість громадян, за попередюм домо­ вленням, здіИснили своє волевиявлення

вдома. На цен час у журналі було зафіксо­ ної виборчої комісії анн?Ю Курилів, яка вано участь у виборчому процесі 38 спос­ терігачів. У переважніИ більшості поясНЮ€, що така ситу~ виникає пе· . .це були. ріодично: була черга, і через 20.30 хвилин іі кандидати у депуrати ДО МІСЬКради Та ІХ вже немає • люди Идуть "напливами". "До дов_ірені особи. реЧІ,в цьому я переконалась,коли вже зали­ ОДІІІІ 3 виборців ·Лариса ШАПКА. шала дільницю: у фонє було малолюдно. м. Бровари. втрачати час, сшлкуюсь з головою ДІЛЬНИЧ·

r


НОВЕ

Газета вихоАИТЬ з 17 квіТНJІ 1937 року

)І(ИП'ІІ

9

П' яmиця, 5 листопада 2010 року

Шановні передплатники "Нового життя"!

Як ви могли зауважити, уже четвертий номер нашої газети виходить на 16-ти сторінках, чотири з яких . кольорові. Звертаємо вашу увагу, що вартість річної передплати зросла до 93,60 грн./ рік. Тому, якщо ви вже встигли передплатити нашу газету за старою ціною, вам необхідно звернутися до поштових відділень вашого населеного пункту

і доплатити різницю вартості передплати "Нового життя". Читайте і передплачуйте найстарішу газету Броварщини!

================================== ВИБОРИ-2010 У справедливості фрази, мовленої напе­ редодні минулих виборів до місцевих рад одним зіспівбесідників,переконався мину·

відстоювати іі інтереси. Але ж заслуги кожного оціmоються по діяннях його. І аж ніяк не обіцянках, якими б солодкими вони

лої п'ятниці,коли "п'ятачок" біля універма­

не були. А те,що "скажеmrігроші",як вис-

гу навпроти МІСЬКВИКОНКОму нагадував роЗ·

ЛОВИВСЯ ОДИН МІН ЗНанО МНИ, ПІШЛИ На ВИГО·

тривожений мурашник. Дядечки й

..

...

товлення друкованш

продукцн

nтоньки, на жилетах

передвиборної агітації,

•С)

.

. 1

накидках яких ясІ

І

до .кравІЛИ . ознаки ... . приналежносn .

ІНШОІ

ОО

nє1

чи

1навІть певного кандидата на

парш

здобуття депутатського мандата чи крісла

.

.

мера мІста, направо-наЛІво роздавали газе­

ти, буклети, листівки з передвиборними

.

програмами о

свшх

.

щедрих

годувальниКІв,

• ..

о

Q

календарІ и календарики ІЗ ІХ портретами и

солодкими обіцянками вже завтра рукою благодійною створити в Ьроварах • •

u

u

СП~ЖНІСІНЬКИИ ран.

Та хіба тільки в Броварах! "ПретенденПопри всю зневіру і розчарування у суспільстві особисто переді мною питання:

"Іти • не йти голосувати" не стояло ніколи. Я не впевнена, чи вирішує щось мій власний

народу "пошуковці"~ Народ, хоча й не увесь, уже

навчився

вІрити

не

просто

голос, проте я звикла ного вІДДавати сама

словам, а хоча б переконливим словам, роз­ К,Рученим брендам, а ще краще • справам. Для того,щоб обирали, треба,щоб принаймні

школіNQ1 хоча й людно в цю обідню пору,

жен.

Q

ти

на

депутатську папаху

"

о

ранонІ не

відставали. Хвіртки, паркани, стовпи ліній

о

о

о

в перІод

фаКт незапереч­

ний. До речі. Чи не забагато коштів пішло за вітром, бо солодкими обіцянками, якими годували нас кандидати різного ппибу,си­

тий не будеш. За словом має йти діло! P.S.... Мій знайомий дід Степан, який давно вже забув, коли ходив на вибори, не цурається уваги агітаторів, яку б політичну

силу чи якого б кандидата вони не пред­

ставляли. Бере все, що дають: газеrу • то газету, листівку· то й листівку. "На одну бомагу пішли мільйони, то хай краще в

грубці згорить, як викидати кудисьl". Ну, що тут скажеш~ Мудро. От тільки не

. ... На дільниці в моїй рідній Броварській знали. А йти увладу,звісно,має право ко­

Ue

і є демократія в дії. Учасникам

отриманих бюлетенів. Зізнаюся чесно: я й

наступних виборів починати працювати з електоратом потрібно було з учорашнього дня; вірніше з першого після виборів по­

не

неДІлка.

проте проголосували ми з мамою досить швидко,

.

навІть

намагалася

зважаючи

детально

на

вивчити

. .

КІЛЬКІСТЬ

довже­

лезні списки партій і мажоритарників.

Ue

списках! Один мій знайомий спостерігач

Корінна броварчанка Тетяна Мико­ лаївна Строй підтвердила, що з вибором теж визначилася давно. Зазначила, що у

зазначив наступного дня після виборів:

сина

повне безглуздя

стільки імен і назв у

"Суціль ні ну лі навпроти окремих •

u

вподобання

у виборі кандидатів

відмінні від батьківських, і додала: "Молодь

претендеНТІв на МІСЦЯ у владІ· це холоднии

не хоче жити іак, як ми...

душ на їхню самовпевненість і пиху". А я додам словами поета Бориса Пастернака: "Какое, миль1е, у нас ть1сячелетье на дворе~". На що сподівалися не відомі

що зміни бути мусять! ..

11

.

я теж додам,

~~ий вибо~ць

Валентина КОВАЛІВСЬКА. м. Бровари.

електропередач,автобуснізупинки були бу­ квально заліплені листівками з фотографіями, біографіями, передвиборними програмами

"

нас

о • нанкращих . згоден,се11

ред них є чимало порядних, чесних, ІНЩІа· Q

тявних людеи, готових слугувати громадІ,

хотілося б, щоб у тій же грубці разом із

.

.

лисТІВками, вІДДрукованими на дороговез-

ному папері, згоріли й обіцянки тих, хто· їх давав

1довІру нашу отримав ...

ВолоАJІмир НЕБРАТ. м. Бровари • с. Тарасівка.

roпосу~те ·· .. за мене!'\ Духу забракло назватися...


10

П'ЯТНІЩЯ,

Газета вихоАИТЬ з 17 ІСВітна 1937 року НОВЕ

5листопада 2010 року

]I(Иntl

ПРОrРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ З

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт

06.20, 06.З5, 23.15, 23.З5

Вер-

тикаль влади

06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Нерухомість 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки тижня 10.00 "Легко бути жінкою" 11.20 "Аншлаг, аншлаг· 12.10, 15.25, 18.40 Діловий світ 12.20 Точка зору 1З.ОО Право на захист 1З.20 ДІф їакх а Джамшид" 1З.55 Х/Ф "Забута мелодія для флейти"

15.15 Euronews 15.35 Ревізор

06.00 Ранкова молитва 06.05, о6.зо, ·о1.оо, о7.зо, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.З5, 2З.15,

23.35 Вер-

тикаль влади

06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07 .З5 Нерухомість 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Рейтингова панорама 08.40 Корисні nоради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою" 11.20 "Аншлаг, аншлаг" 12.1 О Діловий світ 12.25 'Хай щастить 12.55 'Хай так 1З.20 Наша пісня ·1З.55 Х/Ф "Забута мелодія для флейти"

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.З5 Золотий гусак

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.З5, 2З.15, 23.З5 Вертикаль влади

06.50 Православний 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе

календар

07.З5 Рейтингова панорама

07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Нерухомість ОВАО Корисні поради

09.00 Підсумки дня 09.25 Слово регіонам 10.00 ·Легко бути жінкою" 11.З5 Кордон держави

11.50 Темний силует 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Сільрада 12.55 Футбол. 1/4 фіналу. "Зо­ ря" (Луганськ) - "ДНіпро" (ДНіпропетровськ) 15.00 Новини

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.З5 Ближче до народу 16.00 "Нащадки"

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт

06.20, 06.35, 2З.15,

23.З5 Вер­

тикаль влади

06.50 Православний 07.15 Ера бізнесу

календар

16.00 "Нащадки" 17.00 Шеф-кухар країни 18.00 Вікно в Америку 18.40 Діловий світ 19.00 Про головне 19.40 Акція "ARТ-КYIV-contemporary" 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.З5 Діловий світ

21.45 Світ спорту 21.55 Футбольний код 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО ТРК "ЕРА"

1+1 06.55, 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 2З.40 їСН" 07.25 Мультфільм 09.25 "Смакуємо" 10.10 "Велике перевтілення· 11.00 "Ремонт +" 12.00 Х/Ф "Чоловіки за роботою" 14.00 Х/Ф "Відчайдушний месник" 16.00 "Справжні лікарі -2" 17.ЗО Т/с "Доктор Тирса"

16.00 ·нащадки" 17.05 В гостях у Д. Гордона 18.05 Шеф-кухар. Вечеря 18.40 Діловий світ 19.00 Про головне 19.40 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.35 Діловий світ 21.45 Світ спорту 22.00 Виправна система в Україні 22.ЗО Книга.uа Кено, Максима 2З.ОО ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.50 Прес-анонс 01.55 ТелеАкадемія 02.55 Х/Ф "Забута мелодія для

22.55 Трійка,

флейти"

04.00 Чоловічий клуб 05.20 Мультфільм 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.55, 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 "Сніданок з1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 2З.40 їСН" 07.25 Мультфільм 09.25 "Смакуємо· 10.10 "Велике перевтілення" 11.00 "Ремонт+" 12.00 Х/Ф "Чоловіки за робо17.05 В гостях у Д. Гордона 18.05 Шеф-кухар. Вечеря 18.20 Новини 18.40 Діловий світ 19.00 Про головне 19.40 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.35 Діловий світ 21.45 Футбол. Чемпіонат Італії. Серія А "Мілан" - "Палермо· 23.35 ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.50 Прес-анонс 01.55 ТелеАкадемія 02.55 Х/Ф ·забута мелодія для флейти"

04.00 Чоловічий клуб 05.20 Мультфільм 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1

06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Т/с ·янгол- охоронець· 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" D7.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 2З.55, 02.40 їСН" 07.25 Мультфільм 09.ЗО Tjc "Універ" 10.10 "Сімейні драми" 11.25 ·До магазину по смерть· 12.25 Т/с "Маргоша- З" 1З.25 "Шість кадрів" 1З.50, 00.10 Х/Ф "Шепіт nома­ ранчених хмар"

07.20 Створи себе 07 .З5 Нерухомість 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Рейтингова панорама 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою" 11.1 О Здоров'я 12.00 Новини 12.1 О Діловий світ 12.25 "Надвечір'я"

20.1 О "Зірка + зірка· 22.40 Tfc "Маргоша - З" 23.55 Х/Ф "Вторгнення викра­ дачів тіл"

01.55 Т/с "Украдене щастя" . 05.З5 "Справжні лікарі - 2" ІНТЕР д/п •Докопатися до правди" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.25, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.З5, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером" 09.1 О "Повернення Мухтара-З" 11.00 Т/с "Якось у міліціІ· 12.15 "Знак якості" 12.50 Т/с "Виклик-2" 1З.50 "Детективи" 14.55 "Судові справи· 15.50 "Чекай на мене" 17.20 Т/с "Сусіди" 18.1 О "Розбір польотів" 18.55 Т/с їаке звичайне життя" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Т/с "Обручка" 21.ЗО Т/с "Завжди говори "Завжди" - 6"

06.00

тою"

14.00 Х/Ф "Відчайдушний

мес-

ник"

16.00 "Справжні лікарі" 17.ЗО Т/с "ДОктор Тирса" 20.10 "Зірка+ зірка" 22.40 Т jc "Маргоша - З" 2З.55 Х/Ф "Вторгнення викра­ дачів тіл" 01.55 Т/с "Украдене щастя" 05.З5 "Справжні лікарі- 2"

ІНТЕР Д/п ·Докопатися до правди"

06.00

06.55 • Шалені татусі" 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером" 09.10 "Повернення Мухтара-З" 11.05 Т/с "Якось у міліції· 12.15 "Знак якості"

2З.З5 "Уорна піхота" ОО.З5 Т/с "Сусіди"

07.ЗО Ділові факти

07.40 "Факти тижня" 08.45 Факти. Ранок 09.ЗО Tfc "Менти· 10.40 Т/с "Солдати-14" 11.З5 Море по коліна Люди, коні, кролики і ...

12.00

домашні ролики

12.45 Факти. День 1З.ОО Анекдоти по-українськи 1З.10 Х/Ф "Нічний політ" 14.55 Х/Ф "Туман" 18.45 Факти. Вечір 19.25 "Надзвичайні новини" 19.50 Т jc "Братани-2" 21.50 Т/с "Військова розвідка" 23.00 "Свобода слова" 01.05 "Надзвичайні новини" 01.50 ЗОО секjгод 01.55 Провокатор

21.ЗО Tjc "Завжди говори "Завжди" - 6" 23.40 ДІп •Д. 'Харатьян" 00.45 Х/Ф ·чоловік, який кохав жінок" 02.З5 "Подробиці" , ОЗ.О5 "Служба розшуку дітей" ОЗ.10 Т/с ·до самої смерті" 0З.30 Т/С "Сусіди" 04.00 "Судові справи· 04.40 "Знак якості" 05.05 д/п "Докопатися до nравди"

ІСТV

05.30 Факти 06.00 Ділові факти 06.10 ЗОО секjгод 06.25 Світанок 07.30 Ділові факти 07.45 Під прицілом 08.45 Факти. Ранок 09.ЗО "Надзвичайні новини·

09.55 Tfc "Менти-і 10.55 Т/с "Солдати-14" 11.50 Анекдоти по-українськи 12.45 Факти. День

16.00 "CnpaВJIQii лікарі - 2" 17.30 "Сімейні драми" 18.25 "Летючі люди" 20.1 О "Від пацанки до панянки" 21.З5, 22.15 Tfc "Інтерни" 22.40 Т/с "Маргоша - З" 02.00 "Сімейні драми· ОЗ.20 Т jc "Універ" ОЗ.45 Tfc "Район Беверлі-Хіллз" 05.15 "Справжні лікарі -2"

23.40 ДІп

ІНТЕР д/п ·Докоnатися до

ліхтарів. Менти-і

"Не хочу одружуватися" 00.45 Х/Ф "Позаурочний час· 02.25 "Подробиці" 02.55 їелевізійна Служба розшуку дітей" ОЗ.ОО Т/с "До самої смерті" 03.25 Т/С "Сусіди" ОЗ.50 "Судові справи" 04.ЗО "Знак якості" 05.00 д/п "Докопатися до правди"

ІСТV

правди"

06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером"

09.1 О "Повернення Мухтара-З" 11.05 Т/с "Якось у міліЦІЇ· 12.15 "Знак якості" 12.55 Т/с "Виклик-2" 1З.55 ·Детективи" 15.00 "Судові справи" 15.55 "Зрозуміти. Пробачити" 16.20 Т/с "Переділ. Кров із молоком·

17.20 Tfc "Сусіди" 18.10 "Розбір польотів" 18.55 Т jc їаке звичайне життя"

20.00 "Подробиці" 20.30 Т jc "Обручка" 21.ЗО Т jc "Завжди "Завжди" - 6"

1З.ОО Під прицілом

14.00 Анекдоти по-українськи 14.20 Tfc "Військова розвідка" 15.25 Т/с "Братани-2" 17.45 Тjc "Вулиці розбитих

говори

05.35 Служба розшуку дітей 05.45 ФаК1}1 06.00 Ділові факти 06.1 О ЗОО секjгод 06.25 Світанок 07 .ЗО Ділові факти 07.45 Провокатор 08.45 "Факти" 09.ЗО "Надзвичайні новини" 10.00 Tjc "Менти-і 10.55 Т/с "Солдати-14" 12.00 Анекдоти по-українськи 12.45 Факти. День 1З.ОО Провокатор 14.00 Анекдоти по-українськи 14.15 Tjc "Угро" 15.15 Т/с "Братани-2" 17.З5 Т/С "Менти-і 18.45 Факти. Вечір 19.25 "Надзвичайні новини· 19.55 Т/с "Братани-2" 22.00 Т/С "Угро"

1З.О5 ДІф їегеран· 1З.З5 Х/Ф "Мандрівник" 15.00 Новини

19.40 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.З5 Навколо світу за 48 го-

21.З5 Діловий світ 21.45 Футбол. Чемпіонат Італії. Серія А. "Парма· - "Самп­ дорія" 2З.35 ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.50 Прес-анонс 01.55 ТелеАкадемія 02.55 Х/Ф "Мандрівник" 04.20 ДІф їакх а Джамшид"

дин

16.00 "Нащадки" 17.05 Фольк-musіс 18.05 Шеф-кухар. Вечеря 18.20 Новини 18.40 ДіЛовий світ 19.00 Про головне

14

ОЗ.О5 Факти ОЗ.40 "Свобода слова·

СТ&

ІСТV

05.00 Служба розшуку дітей 05.1 О Українська мрія 06. ОО Ділові факти 06.10 ЗОО секjгод 06.25 Світанок

12.55 Т/с "Виклик-2" 1З.55 •Детективи" 15.00 "Судові справи· 15.55 "Зрозуміти. Пробачити" 16.20 Т/с "Переділ" 17.20 Т/С "Сусіди" 18.10 "Розбір nольотів" 18.55 Tfc їаке звичайне життя· 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Tfc "Обручка·

06.1 О

ПО

8

05.45 Т/с "Комісар Рекс" 06.З5 "Бізнес+"

06.40 Тjc "Комісар Рекс" 09.40 "Шоу "Лід і полум'я" 12.55 "Битва екстрасенсів" 15.00 "Давай одружимося" 17.00 "Правда про зірок" 18.00 "Вікна-Новини" 18.10 "Чужі помилки· 19.10 "Україна має талант!" 22.00 "Вікна-Новини" 22.25 Т/с "Доктор хаус· 2З.25 Tfc "Клініка" НОВИЙ КАНАЛ 05.50 М/с "Вейнхед" 06.10 Т/с "Ранетки" 07.00, 07.10, 07.З5, 08.40

ЛИСТОПАДА

1З.50 М/с "Поліцейська академія" 14.25 М/с "Пригоди Бетмена· 14.45 Teen Тіmе 14.50 Т/с "Друзі" 15.45 Teen Тіmе 15.50, 2З.05 Т jc "Відчайдушні домогосподарки" 16.45 Т jc "Вороніни" 17.45 Т jc "Щасливі разом" 19.15, 00.20 Спортрепортер 21.05 Т jc "Вороніни" 22.05 Новий погляд ОО.ЗО Служба розшуку дітей ОО.З5 Т/с "Солдати-16" 02.ЗО, ОЗ.25, 05.05 Зона ночі 02.З5 Зима надії ОЗ.ОО Цикл 'Історія кіно Ук­ раїни' ОЗ.ЗО Невідома Україна

5

"Підйом"

07.05 Смішарики 07.ЗО, 08.30, 19.00, 00.00

Ре-

портер

09.00 Т/с "Щасливі разом" 10.05Інфо-шок 11.25 Інтуїція 12.45, 19.35 Тjc їатусеві дочки"

18.45 Факти. Вечір 19.25 "Надзвичайні новини" 19.55 Т/с "Братани-2" 22.00 Т/с "Угро" 2З.ОО Х/Ф "Забираючи життя" 01.05 Факти. Підсумок дня 01.ЗО 300 секjгод 01.35 Т/с "Герої-З" 02.25 Факти 03.00 "Надзвичайні новини" ОЗ.30 Х/Ф "Нічний політ"

СТ&

05.35 "Кулагін та партнери" 06.05 "Бізнес+· 06.10 Т/с "Комісар Рекс" 09.00 Х/Ф "Собаче серце" 11.55 "Нез'ясовно, але факт" 1З.ОО "Битва екстрасенсів" 14.00 ·моя правда" 15.00 "Давай одружимося" 17.00 "Неймовірна правда про зірок" · 18.00 "Вікна-Новини" 18.1 О "Чужі помилки· 19.10 "Правила життя" 20.10 "У пошуках істини· 21.25 "Кулагін та партнери" 22.00 "Вікна-Новини" 22.25 Т/с "ДОктор 'Хаус" 23.25 Тfc "Клініка НОВИЙ КАНАЛ

14.00

М/с "Поліцейська ака-

23.00 Х/Ф "Чорний дощ"

рортах"

демія"

14.35 М/с "Пригоди Бетмена· 14.55 Teen Тіmе 15.00 Т/с "Друзі 15.55 Teen Тіmе 16.00, 2З.10 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 16.50 Т/с "Вороніни· 17.55 Т/с "Щасливі разом" 19.00, 00.05 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.З5 Tjc їатусеві дочки" 21.00 Т/с "Вороніни" 22.05 Здрастуйте, я - ваша мама! 00.25 Спортрепортер

ОО.З5 Т/с "Солдати-16"

02.30, ОЗ.З5, 05.45 Зона ночі 02.З5 Мольфар з роду Нечаїв

02.50 Відгомін забутого неба ОЗ.20 Сашко Путря ОЗ.40 Невідома Україна

5 КАНАЛ 06.01, 22.ЗО "Час-Тайм" 06.15, 18.20, 00.15, ОЗ.15, 05.15 ·час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.40, 22.45, 00.25, ОЗ.20, 05.20 "Погода на курортах" 06.ЗО "Ранок на 5-му" 09.10, 22.15, 2З.20, 04.15 "Бізнес-час"

02.45,

10.05 Інфо-шок

о·1.З5 Факти. Підсумок дня

02.00 300 секjгод 02.05 Т/с "Герої-З" 02.50 Факти 03.25 "Надзвичайні новини" ОЗ.55 Провокатор

СТ&

06.00 "Бізнес+" 06.05 "Кулагін та партнери" 06.30 Tfc "Комісар Рекс" 09.15 Х/Ф "Інфант" 11.55 "Нез'ясовно, але факт· 13.00 "Битва екстрасенсів" 14.00 "Правила життя· 15.00 ·Давай одружимося" 17.00 "Правда про зірок· 18.00 "Вікна-Новини" 18.10 "Чужі помилки" 19.10 "Зіркове життя· 20.05 "Російські сенсаці1" 21.20 "Кулагін та партнери· 22.00 "Вікна-Новини" 22.25 Т/с "Доктор 'Хаус" 2З.25 Тfc "Клініка" НОВИЙ КАНАЛ 05.50 М/с "Вейнхед" 06.1 О Тjc "Ранетки· 07.00, 07.15, 07.40, 08.40

11.ЗО Інтуїція 12.45 Т/с їатусеві дочки" 13.50 М/с "Поліцейська академія" 14.ЗО М/с "Нові пригоди Бетмена" 14.50 Teen Тіmе 14.55 Т/с "Друзі" 15.50 Teen Тіmе 15.55 Тjc "Відчайдушні домогосподарки" 16.45 Т jc "Вороніни· 17.50 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 19.35 Tjc їатусеві дочки" 21.00 Т/с "Вороніни· 22.05 Зроби мені смішно 2З.ОО Т jc "Відчайдушні домогосподарки"

00.15 Спортрепортер 00.25 Служба розшуку дітей ОО.ЗО Tfc "Солдати-16" 02.20, 05.05, ОЗ.15, 05.55 Зона ночі

02.25 Реальний майстер-клас 03.20 Невідома Україна 05.10 Георгій Нарбут. Живі картини

05.30 Писанки

"Підйом"

07.05 Смішарики 07.30, 08.ЗО, 19.00, 23.55

КАНАЛ

06.01, 22.ЗО "Час-Тайм" 06.15, 18.20, 00.15, ОЗ.15, 05.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20, 15.05, 17.20, 18.40, 22.45, 00.25, ОЗ.20, 05.20 "Погода на ку­

5 Ре­

nортер

09.00 Т/с "Щасливі разом" 04.55 ДІф "Благословенна· 05.20 Мультфільм 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.1 О Тjc "Янгол - охоронець· 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 23.40, 02.40 їСН" 07.25 Мультфільм 09.ЗО Tfc "Універ" 10.10 "Сімейні драми·

КАНАЛ

06.01, 22.30 "Час-Тайм" 06.15, 18.20, 00.15, ОЗ.15, 05.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20, 15.20,

06.ЗО "Ранок на 5-му·

09.10, 22.15, 2З.20, 02.45, 04.15 "Бізнес-час· ·о9.2О, .12.2о, 14.20, 16.05, 17.50, 22.20, 2З.50, 02.50, 04.25 "Погода в Україні" 09.25, ОО.ЗО "Автопілот-новини· 09.З5, 1З.30, 14.ЗО "5 елемент· 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.ЗО, 23.00, ОЗ.ОО, 05.00 "Час новин" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-кон­ ференції у прямому ефірі" 10.55, 01.50, 02.55, ОЗ.25, 04.20, 05.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу· 15.10, 16.10 "Майдан" 17.30, 04.ЗО їериторія закону" 18.ЗО, 05.ЗО "Київський час" 18.45, 19.10, 01.00 Телемарафон "Підсумок дня"

19.00, 00.00, 04.00 "Час новин· (рос.)

21.00, 02.00 "Час· 21.50, 03.30, 05.40

·велика політика" 2З.ЗО "Хроніка дня" 00.40 "Ресторанні новини"

09.20, 12.20, 14.20, 17.50, 22.20, 2З.50, 02.50, 04.25 "Погода в Україні"

09.25,

ОО.ЗО "Автопілот­

новини·

09.З5, 1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент· 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.ЗО, 23.00, ОЗ.ОО, 05.00 ·час новин· 10.ЗО, 11;ЗО, 12.ЗО "Прес­ конференції у прямому ефірі"

10.55, 01.50, 02.55, ОЗ.25, 04.20, 05.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.30 "Не перший погляд" 16.30 "Мотор-ТБ" 17.ЗО, 04.ЗО "Особливо небезпечно" 18.ЗО, 05.ЗО "Київський час" 18.45, 19.10, 01.00 Теле­ марафон "Інформаційний підсумок дня" 19.00, 00.00, 04.00 "Час новин· (рос.)

21.00, 02.00 "Час· 21.50, ОЗ.ЗО, 05.40 ·на межі" 2З.ЗО "Хроніка дня" подорожі"

00.40 "Смачні

17.20, 18.40, 22.45, 00.25, 05.20 "Погода на ку­

ОЗ.20,

рортах"

06.30 "Ранок на 5-му· 09.10, 22.15, 2З.20, 02.45, 04.15 "Бізнес-час" 09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.20, 2З.50, 02.50, 04.25 "Погода в Україні" 09.25, 00.30 "Автопілот-новини"

09.35, 1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент· 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.ЗО, 2З.ОО, оз.оо, 05.00 "Час новин· 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-кон­ ференціІ· у прямому ефірі"

10.55, 01.50, 02.55, 03.25, 04.20, 05.25 ·огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.ЗО "Здорові історіІ.

16.30 "Арсенал· 17.ЗО, 04.ЗО "Велика політика· 18.ЗО, 05.ЗО "Київський час" 18.45, 19.10, 01.00 Телемарафон "Інформаційний підсу­ мок дня" 19.00, 00.00, 04.00 "Час новин· (рос.) 21.00, 02.00 "Час· 21.50, 03.30, 05.40 "Акцент·

23.ЗО "Хроніка дня"

00.40 "Ресторанні новини"

11.25 "Цвяхи з майбутнього" 12.25 Т jc "Маргоша - З"

02.00 "Сімейні драми"

1З.25 "Шість кадрів" 14.00 "Особиста справа" 15.00 "Анат0t.1ія слави" 16.00 "Справжні лікарі - 2" 17.30 "Сімейні драми"

03.45 Т/с "Район Беверлі-Хіллз" 05.15 "Справжні лікарі -2"

18.25 "Екстрасенси серед нас· 20.10 "Гламурні штучки та за-

06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ра­

учки"

21.20, 22.00, 01.З5 Т/с "Інтерни" 22.25 Т jc "Маргоша - З" 2З.55 Х/Ф їисни на газ"

ОЗ.20 Т/с "Універ·

0&.1 О

ІНТЕР д/п ·Докопатися до

правди"

нок з Інтером"

09.10

Т/с "Повернення Мухта-


НОВЕ

Газета вихоДІІТЬ з 17 квітня 1937 року

)I(Иntl ра-З"

ОЗ.50 "Знак якості"

11.05 Тjc "Якось у міліції • 12.15 "Знак якості" 12.55 Tjc "Виклик-2" 1З.55 ·детективи" 15.00 "Судові справи" 15.55 "Зрозуміти. Пробачити" 16.20 Т/С "Переділ. Кров із МО· локом"

17.20 т;с "Сусіди" 18.10 "Розбір польотів" 18.55 Т/с їаке звичайне ЖИПІІ" 20.00 "Подробиці"

04.15 "Судові справи" 04.55 "Докопатися до правди" ІСТV

05.40 Факти 06.00 Ділові факти 06.1 О 300 секfгод 06.25 Світанок 07.ЗО Ділові факти

00.45 Х/Ф "Агата" 02.25 "Подробиці" 02.55 "Служба розшуку дітей"

07.40 Максимум в Україні 08.45 "Факти" 09.30 "Надзвичайні новини" 10.00 Т/с "Менти-Т 11.05 Т/с "Солдати-14" 12.1 О Анекдоти по-українськи 12.45 Факти. День 1З.ОО Максимум в Україні 14.00 Анекдоти по-українськи 14.10 Т/С "Угро" 15.15 Т/с "Братани-2"

ОЗ.ОО Т/с "До самої смерті" 0З.25 Т/С "Сусіди"

17.ЗО Т/с "Менти-7" 18.45 Факти. Вечір

20.ЗО Т/С "ОбрУ'Іка" Т/с "Завжди говори ·завжди"- 6" 2З.40 Щn ·л. Гурченко"

21.30

чення

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20, 06.З5, 2З.15, 2З.З5

21.З5 Діловий світ

Вер-

тикаль влади

06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07.35 Рейтингова панорама 07.50 Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Олімnіада: від малого до великого

08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою· 11.10 "Віра. Надія. Любов" 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.25 Щф ·кашан·

. 21.45 Світ спорту 22.00 Євро. Ексnедиція 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.45 Питання 02.1 О Прес-анонс 02.15 ТелеАкадемія 03.15 Х/Ф "Розчарована" 04.ЗО Щф їеrеран" 05.00 Хто в домі хазяїн? 05.20 Мультфільм 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1

1З.ОО Т/с їоргаші" 15.00 Новини

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.З5 Околиця

16.00 ·нащадки· 17.00 Крок до зірок.

18.00 Дурейтер 18.20 Новини 18.40 Магістраль 19.10 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам

Євроба-

06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Т/с "Янгол ·охоронець" 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 04.25 їСН" 07.25 Мультфільм 09.30 Тjc "Універ" 10.1 О "Сімейні драми" 11.25 "Чудовиська з безодні" 12.25 Т/с "Марrоша ·З" 19.05 Т/с їоргаші" 21.00 Підсумки дня

06.00 Ранкова молитва 06.10, 08.00, 23.ЗО Ера

здо-

ров'я

06.35 Крок до зірок 07.15 Ще "Жива енциклопедія" 07.45 Створи себе 08.20 Олімпіада: від малого до великого

08.40 Корисні поради 09.05 Доки батьки сплять 09.ЗО Так просто 10.00 Хай так 10.25 Коло Олімпіади 11. ОО Хіт-парад "Національна двадцятка" 11.55 Т/с їоргаші" 1З.50 Аудієнція. До 21-ї річниці падіння Берлінської стіни 14.20 Наша пісня 15.00 В гостях у д. Гордона 16.00 Футбол. "Шахтар" (Донецьк) - "Металург" (За­ поріжжя) 18.00 Золотий гусак 18.ЗО Ревізор

06.00 Ранкова молитва 06.10 Мультфільм 06.45 Ще "Жива енциклоnедія" 07.15 Здорове харчування 07.25 Акваторія бізнесу 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Корисні nоради 09.00 Зірковий ранок 09.ЗО Хто в домі хазяїн? 10.00 Крок до зірок. Євроба­ чення

1З.10, 14.40, 20.ЗО "Віра. Надія. Любов" Теле­ марафон до Всесвітнього дня боротьби з діабетом 11.20 Т/с їоргаші" 1З.45 В гостях у Д. Гордона 15.10 Шеф-кухар країни 16.05 Євробачення-2011. Національний відбір 17.55 Футбол. "Карпати" (Львів) - "Кривбас" (Кри­ вий Ріг)

10.50,

21.З5 Світ спорту Футбол. Чемпіонат Італії. Серія А. "Ювентус" - "Рома" 23.З5 ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 02.00 Коло Олімnіади 02.25 Дурейтер 02.50 Х/Ф "Без скандалу" 04.З5 Щф "Велика втеча· 05.25 Мультфільм

21.45

1+1 06.00 "Літаючий будинок" 06.50 "Справжні лікарі" 07.50 "Світське життя" 09.05 "Хто там?" 10.15 "Клуб Міккі-Мауса" 10.40 Мультфільм 11.00 "Шість кадрів" 11.ЗО "Велике перевтілення" 12.10 "Анатомія слави" 1З.О5 "Від пацанки до панянки" 14.45 "Що ти робив минулої п'ятниці"

15.55 "Зірка + зірка" 18.ЗО "Гроші" 19.ЗО, 05.15 їСН"

20.00 Х/Ф "Шлях до себе"

П'JІТНИЦЯ,

19.25 "Надзвичайні новини" 19.55 Т/с "Братани-2" 22.00 Т/с "Угро"

2З.ОО Х/Ф "Смертельна зброя"

01.20 Факти. Підсумок дня 01.45 ЗОО секtгод 01.50 Т/с "Герої-З" 02.З5 Факти ОЗ.О5 "Надзвичайні новини" ОЗ.35 Х/Ф "Пила-4"

ліквідаці1·

10.05Інфо-шок

11.30 Інтуїція 12.50 Т/с їатусеві дочки" 13.55 Мfс "Поліцейська ака-

зірок"

демія"

1З.25 "Шість кадрів" 14.00 "Гроші" 15.00 "Анатомія слави· 16.00 "Справжні лікарі - 2" 17 .ЗО "Сімейні драми" 18.25 "Життя на тому світі" 20.00, 21.З5 "Без мандата"

20.00 "Подробиці" 20.ЗО "Чисто NEWS" 20.45 Т/С "ОбрУ'Іка" 21.50 "Велика політика"

2З.20 "ГПУ"

ОЗ.45 "Сімейні драми"

04.55 Т/с "Універ" 05.20 "Справжні лікарі - 2" 06.00

02.З5 Факти ОЗ.1 О Х/Ф "Новий світ"

правди"

06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ра· нок з Інтером" 09.1 О "Повернення Мухтара-з· 11.05 Т/с "Якось у міліції" 12.15 "Знак якості" 12.55 Т/с "Виклик-З" 1З.55 "Детективи" 15.00 "Судові справи" 15.55 "Зрозуміти. Пробачити" 16.20 Т/С "Переділ. Кров із МО· локом" 17.20 Т/С "Сусіди" 18.10 "Розбір польотів" 18.55 Т/с їаке звичайне життя"

06.З5 Т/с "Комісар Рекс" 07.З5 Х/Ф "Охота на Берію" 18.05 "Вікна • Новини" 18.15 Х/Ф "Вій" 20.00 "Національне талант-шоу їанцюють всі!-З" 22.00 "Вікна-Новини" 22.40 "Національне талант-шоу їанцюють всі!-З"

НОВИЙ КАНАЛ 05.45 МІс "Вейнхед" 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Т/с "Ранетки" 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 "Підйом·

07.05 Смішарики 07.ЗО, 08.ЗО, 19.00, 00.15 Репортер 09.00 т;с "Щасливі разом" 10.05Інфо-шок 11.20 Інтуїція 12.50 Т;с їатусені дочки" 1З.55 М/с "Поліцейська академія" 14.ЗО м;с "Нові nригоди

22.20 Real Comedy 22.55 Cornedy Club ІСТV

2З.50 Х/Ф "Донька" 01.З5 "Зірка + зірка" ОЗ.25 Х/Ф "Кімната смерті" 05.45 "Сnравжні лікарі"

05.50 Факти 06.20 Автопарк.

ІНТЕР 05.35 Мfс ірансформери о з· 05.55 "Велика nолітика" 08.05 Щn "Шукачі" 09.00 "Формула любові"

06.55 Real Comedy 07.25 Козирне життя 08.00 Х/Ф "Подорож до центру

10.00 "Городок" 11.00 "Сімейний розмір" 12.15 "Найрозумніший" 14.05 "Позаочі" 15.00 Док. проект "Л.Фе­

Землі" "Смак". Кулінарна про­

10.00

грама

вечір І. Ніколаєва 20.00 "Подробиці" 22.ЗО Т/с ·капітан Гордєєв"

10.ЗО Люди, коні, кролики і ... домашні ролики 11.30 Квартирне питання 12.25 Х/Ф ·казино "Рояль" 15.45 Під прицілом 16.45 Провокатор 17.45 Максимум в Україні 18.45 Факти. Підсумок дня 18.55 Велика різниця 20.05 Велика різниця по-українськи 21.35 Наша Russia

ОО.ЗО Бокс. С.Федченко

22.20 Comedy Club

досєєва-Шукшина. Про любов, про дітей, про се­ бе .. ."

16.05 Х/Ф ."Свати-З" 18.10, 20.ЗО Творчий

Де

Маркус Карлі

01.50 "Подробиці" 02.20 Т/с "Збиток" ОЗ. 05 Позаочі ОЗ.50 Формула любові 04.З5 Щn "Шукачі". "Велика заборона Чингіз~на·

04.40 Мультфільм

2З.20 ПрожекторПерісХілтон

00.05 Голі та смішні ОО.ЗО Х/Ф "Прощавай, кохан­ цю!" 02.05 Х/Ф їривіальне чтиво" ОЗ.45 Х/Ф "Подорож до центру Землі"

23.05 Пороблено в Україні 00.20 Х/Ф "Тутсі" 02.З5 "Подробиці тижня"

ОЗ.10 Х/Ф "Донька" ІНТЕР ·З" 05.З5 Бокс. С.Федченко - Де Маркус Карлі 06.З5 "Найрозумніший" 08.20 Щn "Гладіатори юрсько­ го періоду" 09.ЗО "Школа доктора Комаровського" 10.00 "Україно, вставай!" 10.ЗО "Доки всі вдома" 11.25 Х/Ф їутсі" 1З.55 Т/с "Доярка з Хаца­ петівки-2" 15.55 Щп ·о. Збруєв. Мрія самотньої жінки"? 17.00 "БУМ-2. Битва слов'ян" 18.00 Х/Ф "Заметіль" 20.00 "Подробиці тижня" 20.55, ОЗ.25 "Докладно з Ларисою Задорожною" 21.10 Х/Ф ·заметіль"

ІСТV

06.00 Факти 06.20 Т;с ·Довірся мені" 07.50 "Смак" 08.40 Анекдоти по-українськи 09.00 ПрожекторПерісХілтон 09.40 Квартирне питання 10.40 Ти не повіриш! 11.З5 Козирне жипя 12.00 Інший футбол 12.25 Стоп-10 1З.45 Наша Russia 14.1 О Велика різниця 16.50 Море по коліна 17.ЗО Х/Ф "Паршиві вівці" 18.45 "Факти тижня" 19.ЗО Х/Ф "Паршиві вівці" 22.45 Українська мрія 2З.40 Голі та смішні · 01.00 Тиша в бібліотеці 01.25 Х/Ф "Велика крадіJККа" ОЗ.ОО Інтерактив. Тижневик ОЗ.20 Х/Ф "Прощавай, коханцю!"

·

НОВИЙ КАНАЛ 06.1 О Х/Ф "Цей жахливий кіт" 07 .З5 Аналіз крові 08.10 Ексклюзив 09.05 м;с ·дональд Дак" 09.50 Мfс "Русалонька" 10.10 Зроби мені смішно 11.05 Здрастуйте, я - ваша мама!

12.15 Інтуїція 13.25 Файна Юкрайна 14.1 О Даєш молодь 14.50 Україна сльозам

09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.20, 2З.50, 02.50, 04.25 "Погода в Україні" 09.25, ОО.ЗО "Автопілот-новини" 09.З5, 1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО,

16.45 Т/с "Вороніни· 17.50 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортреnортер 19.З5 Т/с "Щасливі разом" 21.00 Інтуїція 22.10 Т/с "Вороніни" 2З.15 Т "Відчайдушні домогосподарки" ОО.ЗО Спортреnортер 00.40 Т/с "Солдати-16" 02.45, 04.00, 06.05 Зона ночі 02.50 Пристрасті навколо символіки ОЗ.05 Книга ОЗ.З5 Країна людей 04.05 Невідома Україна 05.05 ПраВОРУ'І 05.З5 Роздоріжжя 05.50 Термінал

fc

5

КАНАЛ

06.Q1, 22.ЗО ·час-Тайм" 06.15, 18.20, 00.15, ОЗ.15, 05.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.40, 22.45, 00.25, ОЗ.20, 05.20 "Погода на курортах"

вірить

19.00

Х/Ф "Гаррі Попер

Кубок Вогню·

22.00 Х/Ф "Сутінки" 00.20 Спортреnортер 00.25 Х/Ф "Серцеїдки" 02.45, ОЗ.45, 05.25 Зона ночі 02.50 Благословляю й молюся ОЗ.15 Вічний хрест

03.50 Невідома Украіна

5 КАНАЛ 06.01 "Час-Тайм" 06.15, 08.10, 11.20, 1З.15, 15.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, ОЗ.20, 05.20 "Погода на курортах"

06.20, 08.15, 00.25, 02.20, 04.50 їема тижня" 06.ЗО, 18.45, 05.30 "Київський час·

06.45, 11.30 "Автопілот-тест· 07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 2З.ОО, 01.00, 02.00, ОЗ.ОО, 05.00

вірить. дайджест

СТЕі

05.25 "Наші улюбЛені м/Ф" 06.50 Х/Ф "Приборкувачка тигрів"

08.50 "Імо вдома" 09.55 "Історіі кохання" 11.00 "Караоке на Майдані" 12.00 "Х-Фактор" 16.10 "Шоу "Лід і полум'я" 19.15 "Битва екстрасенсів" 21.20 Тfc ·Доктор Хаус" НОВИЙ КАНАЛ 05.15 Х/Ф "Контакт" 07.45 Церква Христова 08.00 Запитайте в лікаря 08.З5 Живчик старти

09.05 М/с "Добрий ранок, Міккі!" 09.45 М/с "Русалонька" 10.25 Х/Ф "Сутінки" 12.40 Кліпси 12.55 Шоуманія 13.50 Ексклюзив 14.40 Аналіз крові 15.20 lnfo- Шок 16.25 Новий погляд 17.25 Фабрика зірок- З 20.00, 2З.10 Україна сльозам

10.55, 01.50, 02.55, ОЗ.25, 04.20, 05.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.ЗО "Життя в задоволення" 16.ЗО "Драйв" 17.30, 00.40, 04.30 "Акцент" 18.ЗО, 05.ЗО "Київський час· 18.45, 19.10, 01.00 Телемарафон "Інформаційний nідсу­ мок дня" 19.00, 00.00, 04.00 "Час новин· (рос.) 21.00, 02.00 ·час· 21.50 "Вільна гавань· 2З.ЗО, ОЗ.ЗО, 05.40 "Хроніка дня"

09.10, 22.15, 2З.20, 02.45, 04.15 "Бізнес-час" 09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.20, 2З.50, 02.50, 04.25 "Погода в Україні" 09.25, ОО.ЗО "Автопілот­ новини·

09.З5, 1З.ЗО, 14.ЗО

"5 елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.ЗО, 2З.ОО, ОЗ.ОО, 05.00 "Час новин" 10.ЗО "Вільна'гавань·

10.55, 01.50, 02.55, ОЗ.25, 04.20, 05.25 "Огляд преси· 11.20 "Зверни увагу" 11.30, 12.ЗО "Прес-конференції у nрямому ефірі"

15.30 ·на власні очі" 16.ЗО "На межі" 17.30, 04.ЗО "Феєрія мандрів" 18.ЗО, 05.ЗО "Київський час· "Інформаційний підсумок дня" 19.00, 00.00, 04.00 "Час новин" (рос.) 21.00, 02.00 ·час· 21.50, 03.30, 05.40 "Фактор безпеки" 23.30 "Хроніка дня" 00.40 "Ресторанні новини·

18.45, 19.10, 01.00

07.15, 09.15, 12.20, 14.15, 16.20, 17.50, 20.20, 22.55, 2З.50, 01.20, 04.25 "Погода в Україні" 07.З5, 08.50, 22.50, 2З.20, 04.15 "Бізнес-час" 08.30 "Бістро-ТБ" 09.20 ·на власні очі" 09.45 "Улюблена робота· 10.15 "Здорові історіІ. 10.З5 ·на nерший погляд" 11.45 їехнопарк" 12.ЗО, 18.20 "Хроніка тижня" 1З.ЗО "Драйв" 14.20 "Страва від шефа" 14.40 "Гра долі" (Суперники) 15.ЗО "Зверни увагу" 16.25 "Арсенал· 17.ЗО, 04.30 ·на межі" 19.00, 00.00, 04.00 "Час новин" (рос.)

спорту"

19.ЗО, 20.ЗО, 01.30, 02.ЗО "Час інтерв'ю" 21.20 "Народний контроль· 22.00, ОЗ.ЗО, 05.40 їериторія закону" 22.ЗО "Вікно в Америку" 23.ЗО "Хроніка дня" 00.40 "Мотор"

не вірить

07.15, 09.10, 14.15, 16.15,

"Час новин" не

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 2З.ОО, 03.00, 05.00 ·час новин" 1О.ЗО, 11.ЗО, 12.30 "Прес-кон­

06.ЗО "Ранок на 5-му"

14.50 Teen Тіmе 14.55 т;с "Друзі" 15.50 Teen Тіmе 15.55 Т ;с "Відчайдушні

15.40 Україна сльозам не

СТ& "Наші улюблені мультфільми" 06.15 Х/Ф "Людина народилася" 07.55 ".[<араоке на Майдані" 08.55 "Імо вдома· 10.05 "ВусоЛапоХвіст" 11.05 М/Ф "Губка Боб" 1З.ОО "Національне талант-шоу їанцюють всі!-З" 17.15 Х/Ф "Вій" 19.00 "Х-Фактор" 22.10 "Смішні люди" 2З.10 "Х-Фактор. Підсумки голосування"

04.45

Парк автомобільного періоду

02.45,

домогосподарки"

СТБ

06.05 "Бізнес+· 06.10 Т/с "Кулагін та партнери"

05.ЗО Служба розшуку дітей 05.40 Факти 06.00 Ділові факти 06.10 ЗОО сек;год 06.25 Огляд матчів Ліги Євроnи 07 .ЗО Ділові факти 07.40 Стоп-1 О 08.45 "Факти" 09.30 "Надзвичайні новини" 09.55, 17.40 Т/с • Менти-Т 10.55 Т/с "Солдати-14" 11.50 Анекдоти по-українськи 12.45 Факти. День 1З.ОО Стоп-10 14.00 Анекдоти по-українськи 14.20 Т/С "Угро" 15.20 т;с "Братани-2" 18.45 Факти. Вечір 19.15 Х/Ф "Казино "Рояль"

рортах" 06.ЗО "Ранок на 5-му" 09.10, 22.15, 2З.20, 04.15 "Бізнес-час"

11

ференції у прямому ефірі"

5 КАНАЛ 06.Q1, 22.ЗО "Час-Тайм" 06.15, 18.20, 00.15, ОЗ.15, 05.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.40, 22.45, 00.25, ОЗ.20, 05.20 "Погода на ку­

Бетмена"

01.10 Х/Ф їривіальне чтиво"

ІСТV

ІНТЕР д/n ·Докопатися до

05.15 М/С ірансформери

2З.55 Голі та смішні ОО.ЗО Автопарк

ОQ.ЗО Щn "Бомба для Хрущова" 01.ЗО Х/Ф "Поспішна втеча" 02.55 "Подробиці" ОЗ.25 Тjc "Збиток" 04.20 т;с "Сусіди" 04.45 ·Докопатися до правди"

00.25 Х/Ф "Кімната смерті" 02.25 Х/Ф їисни на газ·

2З.З5 ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки тижня 02.10 Євробачення-2011. Національний відбір ОЗ.45 Х/Ф "Заміжня жінка" 05.25 Щф ·кашан"

п'ятниці"

разом"

1З.ОО "Битва екстрасенсів"

22.55 "Світське життя" 2З.55 "ГПУ" 00.55 Х/Ф їемна половина·

06.ЗО М/Ф "Чарівна подорож" 08.00 "Ремонт+" 09.05 "Лото-забава" 10.15 Марійчин кінозал. Дісней! "Клуб Міккі-Мауса" 10.40 "Шість кадрів" 10.50 "Смакуємо" 11.25 "Шість кадрів" 11.З5 "Без мандата" 1З.05 "Міняю жінку - 2" 14.40 Х/Ф "Шлях до себе" 18.ЗО "Особиста справа· 19.30 їСИ-тиждень· 20.10 Т;с "Інтерни· 21.50 "Що ти робив минулої

Ре-

14.00 "Зіркове життя" 15.00 "Давай одружимося" 17.00 "Неймовірна правда про

19.55 Діловий світ. Тиждень 21.00 Підсумки тижня 21.45 Футбол. Чемпіонат Італії. Серія А. "Інтер" - "Мілан"

1+1

09.00 Т;с "Щасливі

ДОМО·

19.З5 Т/с їатусеві дочки" 21.00 Тjc "Вороніни" 22.05 Світлі голови 2З.О5 Т/С "Відчайдушні домогосподарки" 00.20 Спортрепортер ОО.ЗО Служба розшуку дітей 00.35 Т/с "Солдати-16" 02.ЗО, 05.15, ОЗ.30, 05.55 Зона ночі 02.З5 казимир Великий, або Малевич селянський

портер

11.55 "Нез'ясовно, але факт"

ОЗ.З5 Невідома Україна 05.35 Скіфи 05.45 Скарби музеїв Києва

господарки"

"Підйом"

07.05 Смішарики 07.ЗО, 08.ЗО, 19.00, 00.00

03.00 Українське бароко

Бетмена· 14.55 Teen Тіmе

16.50 т;с "Воріжіни" 17.50 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер

НОВИЙ КАНАЛ 05.50 М/с "Вейнхед" 06.1 О Тjc "Ранетки" 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 до

14.ЗО Мfс "Нові пригоди

15.00 Т/С "Друзі" 15.50 Teen Тіmе 15.55 Т/С "Відчайдушні

2З.25 Т;с "Клініка"

СТ&

05.45 "Кулагін та партнери" 06.1 О "Бізнес+" 06.15 Т/с "Комісар Рекс" 09.00 Х/Ф "Приступити

18.00 "Вікна-Новини" 18.10 "Чужі помилки· 19.10 "Моя правда" 20.1 О "Містичні історіі-2" 21.25 Т;с "Кулагін та партнери" 22.00 "Вікна-Новини· 22.25 Т/С "Доктор хаус"

5листопада 2010 року

07.05, 00.15, 03.15, 05.15

·час

22.45 Файна Юкрайна 2З.50 Спортрепортер 2З.55 Х/Ф "Вампірка" 01.50, 05.ЗО, 02.45, 05.50 Зона ночі

01.55 Де ти, Україно? 02.50 Невідома Україна 05.15 Репресована культура 05.З5 Зійди на гори київські

5

КАНАЛ

06.01, 09.ЗО "Вікно в Америку" 06.15, 08.20, 10.15, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.25, 00.20, ОЗ.20, 05.20 "Погода на ку­ рортах"

06.20, 08.10, 00.25, 04.50

"Те-

ма тижня" 06.ЗО, 05.ЗО "Київський час" 06.45 їехнопарк"

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 2З.ОО, 01.00, ОЗ.ОО, 05.00 "Час новин" 07.05, 00.15, ОЗ.15, 05.15 ·час спорту"

17.50, 22.50, 2З.50, 01.20, 04.25 "Погода в Україні" 07-.ЗS, 08.50, 22.45, 2З.20, 04.15 "Бізнес-час" 08.ЗО "Бістро-ТБ"

09.15 "Ділова кухня" 10.З5 "Феєрія мандрів"

11.20, 12.20 "Час інтерв'ю" 1З.ЗО "Жипя в задоволення" 1З.40 "Страховий патруль· 14.20 "Страва від шефа" 14.40 "Гра долі" (Суперники) 15.ЗО "Мотор-ТБ"

16.20 "Фактор безnеки" 17.10 "Палата· 17.30, 04.ЗО ·на перший

по-

гляд" 18.ЗО "Народний контроль·

19.00, 00.00, 04.00 "Час новин" 19.15, 01.ЗО "Майдан" 21.00 "Час: nідсумки" · 22.00, 03.30, 05.40 "Особливо небезnечно·

22.30 "Час-Тайм" 2З.ЗО "Хроніка дня"

00.40 "Смачні подорожі" 04.20, 05.25 "Огляд nреси"


12

П'JІТВІЩJІ, Sлистопада 2010 року Краєзнавчу = = = = = = = = = = =

сторшrу "ЖВ.. ВJЩИ

Бровари і броварчани?

' ,"

памm,

пу буАе свсте­ ІІа'І'В1ЩО подава­ тв ваша rазета,

веяе

ня наш01

"

.

старшив

науковвв

КРАЄЗНАВЧА СТОРІНКА "ЖИВИЦЯ ПАМ'ЯТІ"

мнслом добування селітри (до речі, в Ук­ раіні відомо чимало урочищ із назвою Бро­

зеМЛІ... зва­

лися "бо~",що відбило­

пра-

ва~а. · М. 0.). ІІізніше Володвмир узій у ~ "Золота

ся в назвІ поселень на·

gівнвк Бро­

вколо

варокою крає­

Києва: на

II)'JtiO, керівник літературво-•всте~~оrо ввчоrо

за мовними

контактамн народів, які навіки відбиваються в їхніх мовах, • надзвичайно продуктивна і пе~пективна г~узь науки.

r

півдеННО· західному ШЛЯ·

Дослідження історіі

.

Т~вко ВWІОСВТЬ топовами вашого

очеретина"(1997 р.) заху Борова (Дозор), на ' .. північно-західному Бо. перечує зв ЯЗ?К ~ЄІ на· об Ц1W11D1 "К~" та БМКПЦ родянка (Дозор Вда· ЗВИ З ТрадицlЄ~ І КУ~· "Украївша i4ta", поетеа, ІраЕІ!і­ лиН) і на злнrrі трьох лівобережних шляхів турою пивоварІННЯ, ЯКІ, веgь, вqавеgь Маріи ОціЕпо. Пі4 Бо_Р.О·вари • (Дозор Роздоріжний}. на ного думку, не про· gією назвою вона ВІІАіЕ крюнавчу У відповідь на публікацію В. Сердюка стежуюгься в нашому IIIIIDOty tе(ИЮ. Василь Кириченко краї протягом останніх трьохсот років. Він ВИСЛОВЛЮ€ ЗДОГад, ЩО наполягає на трактуваюrі назви Броварів від У пошуках кореня назва міста пііпла відна­ "бравих ворів" • лісових розбійників і У 80-х роках миНулого столітrя на зви річки Б~варки, яка підкріплює свою версію наявнісnо на лівосторінках газети "Нове жнrгя" ве.лася ~с­ ~ротікає Іlере~слав­ .~березі Дніпра літописного лугу Боровичі кусія щодо походження назви нашого мІста. Хмельницьким раионом, (Лав~нтіівсь~ літопис,1151 р.) та назвою Дмитро амалій а бере початок на Бро­ села ЗаворИЧІ. стверджував, що слово це Осмислюючи місцеві топоніми і шукаючи варщюn. І пов язане з пивоварІННЯМ 1 В. Сердюк ·відповідає В. Кириченкові: наукову літературу,я натрапила на унікальні прийшло в ук~ьку мо· річка Броварка не могла протікати в межах дослідження професора Київського ву З ПОЛЬСЬКО!, куди, В сучасн01 Ьроварщнни, ~~опального універс~ імені Тараса с~ю чергу, потрапило з LUевченка Костянтина Твщевка,якіз~си­ хоча підтверджує, що "СПІВПадання . . юмецьк01 мови. НазВ рІК, ли мене багато чого переосмислити. К. М. ВасИ:'І' Сер~к ~ва­ міст, урочищ • це приТищенко • першорядний учений, праціякого

краю Бровари, Требухів, ДуАарків, Ди. мерq, п і баrато назв не лише Украіни, а й Польщі, Німеччввв та інших краін, до кельтсьm запозичень. Часова межа

rрунтуються на знанні багатьох мов народів

відомо всьому світові, в кельтів дуже древня

L _ __ _ __

.

r

'

'

жає, що назва нашого рІДНого МІста nсно

пов'язана зісrорією Києва. На його думку, навколо 11Києва в давні часи були сторожові • о

о

веЖІ,ЯКІ мовою нанстародавНІШого населен·

"

роднеявище.

~·.--""'

cвrry. А мова • невичерпне джерело історіі. .АдЖе мовна пам'ять народу (особливо ТО· понімн} фіксує всі його етнічні контакти.

Згодом Микола Барбон пов'язав цю на­ зву з броварками

• про·

історичвп контапів наших преАків із

кельтами і запозичень, за ТІІІJ!епом, • сереАВ&аІ твсячоліm до в. е. Отже, ко­ жен із вас може леrко вирахувати, що з

часу ВІІІІІІКІІtввя gвх .слів (ПЇ4Іr:ю, слів, а не назв васелевп пунктів мвву·

ло АВі з половивою тисячі років. Аж му· біжать по спині від доторку до таких історичВИІ rлвбвв ріАвого краю.

pamo

Мимоволі згадуються слова Бориса Олійника: Ми тут жили ще до часів потопу. Наш корінь у земну вростає вісь. IJJo ж до назви Броварів, то Тищенко,

детального І

пов язує

-

n

не

аналізуючи, однозначно І

з ТрадицІЄЮ пивоварІННЯ, яка, як

і поширена. Уже на українському rрунті· виникла назва професії "бровар", мн. 11

•••

"

броварІ , що означає пивовари

11

.

І все-таки Броварі!

Як бачимо, поширена раніше версія походження назви нашого міста "броварі· пивовари" несподівано знаИшла глибинне наукове підтвердження. Якщо це питомо українська або засвоєна в дуже давні часи назва професії, то в називно1.fУ відмінку

множини після "р" має писатися "і"· броварі (порівняймо: бондарі, теслярі, вуглярі,

Броварій районна газета "Стахановець''. Допитливілюди,а надто філологи,не мог­ ли надивуватися: чому назва Броварі зникає

не полтавки, а полтавчанки? Чому браварці стали броварчанами? Чому наше місто ОТО· чене роями сільських чанів: димерчани,семи­

полківчани, гоголівчани ... Навіть комп'ютер Бровари? Завуч CLU N2 3А. М. Скопіна, не витримує такої наруги • уперто від­ яка приїхала щ>ацt<>вати в Броварі, а з часом діляє: бровар чани, гоголів чани... А коли я з офіціЩ!ого в~, пос~шись назві

бджолярі, поводирі). . потрапила в Ьровари, на свій стурбований прочитала про своіх однос~,ців требухівча­ Справді, так і писалося. Якб~ в д~ВОЄННІ лист до мовознавчого журналу одержує ни, злякалася не н~ жарт. Це ж наскільки е,оки

хтось

назвав

наше

МІСТО

ІМенем

Ьровари, броварців би вразило це рикаюче

слово. ді;ке тоді загальновживаною була історична назва Броварі • м'яка і лагідна. Так писалося і в часи відвідин нашого міста Шевченком, і на початку ХХ ст. Так і досі говорять ст~ші люди в селах поблизу

Броварів. До речі, мене як філолога неприємно вражають у фільмах про Кобзаря

~~варські кадри: на передньому планіТарас LUевченко по д~еюзі до петербурзького

каземату і мати Миколи Костомарова та його наречена Аліна 1\раrельська, а на другому

великими

літерами

назва

поІІЛ'Ово-кінної станції "Броварь{ Даруйте, але це слово так не писалося! У дореволюційні часи в російській мові,яка бУ.·

ла <>ф!ційною в Украіні,вживалися літери і" та "и" {так званівосьмерична і десятерична},

відповідь: Бро~ри ІПІШеться за аналогією треба втратити ментальні українські ознаки, до Чебоксари. Ії абсурдність і ненауковість щоб отаке опудало з рота випускати? По. очевидна навіть не філологам.

томственний требухівець, гоголівець, семи­ полківе~ чи димерець ніколи так себе не

Остаточно зникає з офіційної мови назва Броварі в 1970-их роках, коли в Україні ви­ обізве. :;вичайно ж, жителі Княжич не на­

ходить постанова _про поглиблене вивчення

звугь себе інакше, ніж кияжичаинн, КНЯЖИ·

~іИської мови. Нині вже покійний Віктор чаНка,кияжичани,бо так склалося історично. Мокрицькцй, який навчався в СШ N2 1, Зате жителі Броварів мають називати себе

t

броварець, броварчанка, броварці; жителі О· здається, за 1968 р., де назва міста писала­ голева • гоголівець, гоголівка, гоголівці; ЖИ· ся з ''і''. Відтоді зірка топоніма Броварі теліТребухова • требухівець,треб~ка,тре· показував мені свій

шкільний табель,

бухівці... Як бачимо, 'чан" також

заИшла за історичні хмари.

Огже, jсторична назва нашого міста • Броварі. Ії відстоював і незаперечний авто­

ритет у царині мови Б. Д. АнтОненко·Дави· дович у книзі ''Як ми говоримо".

вживається, але доречно, а не поголовно.

Хто ж винен у пануванні цих мовних по­ кручів? Тугуже гріх кивати на сусідів чи на їхню мову. Адже не обзивають себе моск•

І

І

1

вИЧІ москвичанами, а в ЯТИЧІ в ятичанами нас

Навіщо броварцям чани?

не примушують.

Винніми самі,нашілінькуватість,неувага й Зі шкільної лави всіпам'ятають розумнун недбалість до рідної мови взагалі й до сво­ • • • . • • " 11 • вІДПовІДНИК украшськш мтери и . бойову НатаА_!{)'полтавку,героішо одноймен­ _го індивідуального мовлення зокрема. Шо й Тодішньою російсьІ\ОЮ мовою назва нашого ної п'єси l.ll. Котляревського. Упевнена, казати про теле?ачення та Інтернет... ам міста писалася "Бровари",а читалася "Бро­ ~ому н~~ть на д'f!d"'Y не спало .,змінити ШlJ:!УЄ неграмОТНІсть. варі". Так вона значиться і на багатьох до· Історичне полтавка на новомодне полтав· :;гадуваний уже незабуmій Б .Д. днrо. революційних картах. До 1947 року ІПІШе чанк{ Чому ж ниніполтавськіНаталки вже ,

,

•О

що ВІДПОВІДали украшсьКІИ

ІІоІІ

1,а також

11

11

ь1

1

Розміщення реклами: телефон

5-59- 19,4-23-26.

ненко-Давидович відстоював написання на­ зви броварських жителів чоловічої статі

броварець. Нагадую, що миле броварське жіноцтво • це броварчанки. Оrож наші на­

зви мають буrи історично обrрунтованимн И доцільнимн,а не волюнтаристськи-довільни­

мн. Адже ми відповідаємо перед май­

бугніми поколіннями не лише за матеріаль­ ну, а й за духо~ну, в тому числі й мовну, культуру украlНЦІВ.

Нехай згадають добрим словом

Зіздобуггям Украіною незалежностібага· тьом містам і селам Верховна Рада вже по­ вернула їхні давні назви. У Броварях із цим туго. Боляче ·навіть згадувати, що досі бро· варські вулиці носять імена революціонерів, організаторів голодоморів...

Оrож звертаюся до броварської влади:

розпочнімо з суІіЄВОГО • на офіційному рівні повериімо нашому місту і його жителям істо­

ричні назви Броварі та броварці. А потім на черзі • означення в нашому місті ~ом з~еного- історичного середовища. lіехай колись нащадки згадають наш час добрим і вдячним словом.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

Марія ОВДІЄНКО.


НОВЕ

Газета вищ~ить з 17 квітня 1937 року

]I(Иntl

П'ятниця,

13

5листопада 2010 року

Лimepamgpuo-мuomey?Jka omo/Jiulca Аксіоми?

mEt\EГPAMA

t Не знайдемо хмари чорної у хмарах білих, " ~ Зелен-листуна ліщиніпожовтілій І негоди упогожу літню днину,

~ Ключ узимку не літає журавлиний.

поетичні й прозові публікаціі у ЗМІ, зок­

З ювілеєм, колего!

• пр~ьовитих чих і натхненних 75! за плечима

~ Спокій не простягне правицю тривозі,

Огож від щирого серця усі ми • "Кри. ниця

Усі найкращі слова нині • про красиву,

",а разом

з нами

~ Ненависть з любов'ю • вороги закляті,

• 1.щирІ.шануваль-

' Майбутгю зминулим поруч не стояти. ~

ники та друзі ювілярки, вітаємо Марію Данилівну з цією красивою датою. Нехай

розумну, щиру, іронічну і дуже добру жінку

• нашу КОЛе'J

Із радістю туга дружби не заводить, А щастя із горем у парі не ходить. Успіхи з невдачами ніколи не дружать, Слава і неслава по-різному служать. Уее Творець ладнає за законами, lКиття іде за вічними канонами. Усьому призначено місце і час. В житrі небагато залежить від нас ... Марія ВИЛЬОТНИК •.

іі щедра на добро душа творить це добро

Марію Данилівну ВИЛЬОТНИК. Про учительку Шевченківської школи,

і роздаровує іншим ще багато літ,а іі по­

етичний талант народить чимало творчої

котра ніколи не стане колишньою,людину

"

творчу, у доробкукотрої є друковані й РУ·

ІН"

І

продукцн

на радІсть нам, читачам.

З роси і води! Мн01'ЇЇ ·і блаrіі літа! З повагою і любов'ю • криничани.

кописні твори, є авторські книжки і численні

m

Не цвістиме квітка на лютім морозі.

.

друзm, вдячних учюв.

1мудрих, твор­

,,

~ ІКайвір пісню не співає восени. ~ Не злетіти в небо зперебитими крильми. u

дить чимало вітань від рідних, колег і

.

%

~ Літа бабиного не побачимо весною, В лісі грибника не стрінемо зимою.

Ваші роки • діаманти у золотій рема і в "Новому житrі". Uими днями "на станцію Бобрик" (наш оправі. Uей листопад для Вас • ювілейний. Хоча й не І!f>ИЙНЯТО за­ умовний криничанський пароль) надхо· значати жіночий вік, проте Нашдень народження нині· справдіді~антовий,адже

~ ~

'/-',

БУЛО КОЛИСЬ У НАШІМ КРАІ ...

':•;:9-';.'

9листопала - день ук;раїнської писемності та мови

(Про двтщок у Літках у rоЛОJІІІОму 47-му

Володимир СОСЮРА

В Літках наших

Не забудь!

u

Де бабина хата,

У садочку щебетали

Wкк обІД. зварить малеЧІ·

живеться,

,... Ніч миНе, і прийдуть діти, Як Настя сказала,

IJJo од вітру гнеться. "Ви голоднії,я знаю, Рсь картоплігорщик •

IJJoб поїсти каші з жита, Безм'яса і сала.

Іжте, діти, те, що маю, Бо вже скоро дощик...

!І додому. ооб' На одній із вулиць вирішив перепол об б •

чити І п

щати.

авочки п лизуне уло,

і тому він сів прямо на траву, скинув картуз,

і поклав його поряд і став діставати з торбини

і кусень хліба. ! Побачив, як мимо пройшов перехожий, і

!, не зогледівся, як у Його картузіо дзенькнули Дядь б ! монети. . ко ув ошелешении,а поnм го: лосно розсмІЯвся: ! · Спасибі, • подякував невідомому доб•

і родію, який зник за рогом .. Але на хліб я і ще сам заробляю ...

!

Дивний Семен

!

! Семена в селі вважали дивакуватим. Ко! ли зникли з прилавків магазину сигарети, він ! їхав

у райцеІПр, одягав чорні окуляри, брав

і пінцет і визбирував недопалки. У ліс по ЛИ· ! сички він також ходив ізпінцетом. ! А одного разу, взимку, Семен підняв на

Микола НАЛІС. ! ноги все село. Якось умудрився він підклю· м. Бровари. ! читися до радіоточки і о другій годині ночі у

Лишень сягну я до зірок. Яке то щастя невимовне • Вмостившись зручно за столом,

---------------------------------------------------------------------------------------! селізаграв гімн. lКінки,яfсізвиклИ вставати

Увага! Конкурс!

Перед сходкою мати каже сину: • Скажи там своє кругле слово! Син прийшов на зібрання іпромовив: • Люди! Я кажу вам своє кругле слово: "Обруч!". Отак!

"Кругле" слово

Запрошуємо читачів "Новоrо жит­ поетичний

чи

прозорий

(вірш, гумореска, байка,

твір

бувальщи­

етюд, казка та ін.} загальним

обсягом - не більше однієї друкова­ ної сторінки. nереможцю

- річна

пе­

редплата "Новоrо життя".

Кращі твори будуть надруковані в нашій газеті.

Короїд (каустична сода)

На базарі після війни: • Чи у вас немає короїда? • Є! • Мені багатенько треба! • Скільки? • пудm ШІСТЬ. • Ходімо до мене додому!

. .

Свиня і Кабан

тя" взяти участь у конкурсі на кра­

на,

Як зерну в торбинці.

як осика,

Неначе в Музи під крилом, Писати україномовне ... м. Бровари.

щий

Вона буде вам радіти,

Одна вона,

Над~ю, що мине треМ11ння,

Завтра зранкущобви,діти, Приходили знову •

В хаті наодинці,

Тяжко їй

дvм~ і рими, вир дум?к!

·б

ХЛІ а не мають...

І зrрібать полову"... Не лишайте ж бабу,діти,

Нема в баби чоловіка,

П'янких і веселкавих слів Посеред київських полів, Неначе літо,зустрічати. А з ними: тихе шедотіння,

1

Будем віяти ми жито

А хатина, як потвора, Хилиться на грушу...

ЯК гарно різнобарвні шати

1

Бо

Ше сказати мушу),

Яке то щастя невимовне • Вмостившись зручно у кутку, Читати україномовне, Шо завжди буде до смаку.

Іжте діти, по потребі,

Тато й мама невеселі,

Безм'яса і сала. Бо пуста іі комора

Украіномовне

!, ко стомлений і голодний повертався з Києва

Де вас вже чекають •

ось там мІркувала, .

Колись, у тяжкі післявоєнні роки, мій дядь·

Заrуде,завиє небо,

Та й біжіть в свої оселі,

Баба ж Настя коло печі

Богдан ГАИВОРОНСЬКИИ

!

pogi)

Скільки хто з вас хоче.

Діточки-пташата.

u

'

rромом загуркоче.. ,,

(щоб ВИ знали),

Учися,мій хлопче, Відмінником будь, Люби і поля, і діброви! І де б ти не був, Де б не жив, не забудь Своєї вкраїнської мови!

Прийняли за старця

.

Баба Настя

.ЖИВ собі чоловік на прізвище Кабан. Якось в автобусі він наступив жінці на

Прийшли. Продавець показує на власну • ЖІНку:

ногу.

• Свиня! • обурилася вона. • Кабан! • відказав той. • От познаиомилися ... о

Розміщення реклами: телефон

5-59-19, 4-23-26.

• Забирай! (Записано у редакції "Нового жиm" від нашого колеги nетра nанасовича Теплюка у середині ВО·х років}

! по радіо, підхопилися з ліжок і заходилися j порати худобу,доіти корів, топити піч.

: Невідомо хто перший поглянув на годин· ! ник і як довідалися, що то Семен пожарту· і вав, але з того часу люди засумнівалися: чи і дурний цей чоловік насправді, чи тільки

':

~

прикидається.

і

! !

u

Віра ХОЛОШВІИ. с. Пухівка.

:----------~----------!

' !'

! !

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

Счінку підrо~а

Валентина КUВАЛІВСБКА. Broei • малюнок Світлани КЛОЧКО.


14

П'ИТВІЩІІ, 5 листопала 2010 року портивну сторінку створено за підтримки компанії

''Осінній лист''

-

11

НАША ГОРдІСТЬ

Захоплення спортом

Тyr діяв олімпійський

на все :життя

зустрІч старих друзІв • головне не пее_емога, а участь .. l'о~овнии opramзa•

€ ЛІОАИ,

принцип

Q

ЧИМОСЬ,

які вже ІІК заІОПЛІОІОТЬаІ це

П~ГО~ .

уєьоrо ЖІІТПІ. СереА таких

ТО

Пf!_ОНОСЯТЬ

• ВІАОІВВ

єпортввний Аіач міm Бровари і Бро· варєькоrо району ВолоАИмвр Зоіов. ІІІІІІ старт,і біrуни вируши­ Володимир Ілліч народився 70 років ТО· ли в дорогу. Відразу му в далекій Амурській області. Після тор

1

gддя

змагань

Аішік :1гурський дав

було поміmо,хто заВ­ мається

спортом ре·

гулярно,а для кого _це

просто розвага. д~риманням .

Біr і ходьба • це одні із вайважливі·

ІПВl ЛJОАtьквх рухів. Вови потрібні ЛJО· диві, п єшще, повітри чи вода. Не ру· хаючвєь, ЛЮАJІВа mвцmе єтаріє і більше

хворіє. Завmи біrом не ввмаrають ві великих матеріюВВІ затрат, ві об.щ·

ванни. Сотні меппсавців Броварщввв ви· •

u

ХОДИТЬ ЩОАВJІ ва ВУЛІЩІ І 3ШІаІ0ТІІаІ

біrои оіАтюпцем. Нещодавно "кросмени" зібралися в Броварському лісництвідля того, тоо узяти учаСТh у традиційному пробігу 'Осінній лист". Більше ста учасників ви­ йшли на старт. НаНмолодшому було 2,5 рочки (О!!}'К відомої маНстрпні спортивної ходьби l'алини Голуб), а наИстаршому, Віталію Кабанову, 80 років. Довжина дис· тавцій від 4,6 до 20,3 кілометра. Кожен легкоатлет сам вибирав іі пр<УFЯЖНість, зва· жаючи на свій фізичний стан і готовність.

закШ:ення нав;ання потрапляє до Ки~ва,

а ЗВІДТИ переІЗДИТЬ ДО МОЛОДОГО МІста

Бровари, з яким він і пов'язує свою по­

& дальшу долю. Він. маНетер спорту СРСР .

правил

з лижних перегонів, Почесний працівник

• фізичної культури і спорту Украіни, пре­

сщкувала срора су

дейська колегія, серед якої два :1аслужені

зидеит Спілки любигелів лижних гонок

Наикороппу дистанцио, 4,6 км, швидше ВСІХ подолала брова_ечанка Насrя Бойчас • 23,38 ХВИЛШІИ. Найкращий час на 9,2 кіло­ метра продемонстр~ киянка Марія Ко­ пилова • 35,56 хв. У чоловіків 'ІУІ:був кра­ УJИМ Петро Ткаченко із Києва • 36,14 хв.

святив ..спортивній. роботі. Пройшовши .

~І>е~ери Украіни • ~Одр)'2!0КЯ Ступаче~. Украіни та інше. Все своє жкrrя він при·

трудовни шлях ВІД рядового ПраЦІВника ·

до інженера,він завжди заВмався розвит­ ком фізкульrури.

І тепер,коли Володимир Зотов вже на

пенсії, його рідко можна застати вдома, бо

Нін виступав у віковій групі до 64 ~ків. він весь час у дорозі. То на лижних змаган­ Непростою виявилась дистанція Z0,3 км, нях, то у велоподорожах, то на тренуваннях.

маііже половина марафону, але учасники на­ очно довели,

що не перевелись у нас ще

гарні спортсмени. З часом 1 година 07,43

Маючи насичене спо~не ~ле,він зга~ дує з теплотою в голосІ сво1

велосипеДНІ

маршруги дорогами СРСР і ближнього за­ рубіжжя. Особливо йому запам'ятався шлях на найдовшій дистаІІЦІЇ став riCTh із сrомщі узбережжям Чорного моря. Розпочавши Віктор Uопа. Змагання закінчились, при· його в далекому 1968 році і подорожуючи йшла пора їхати по домівках. Старі друзі від Джанкою до Феодосії, тільки маііже че­ прощ~сь один з одним, знаючи, що нова рез двадЦЯТЬ років, у 1986, він закінчив мар· ХВИЛШІИ абсолютним переможцем змагань

зустрІч не за горами.

шруг. Тоді разом з двома своїми товариша· ми • Василем Воловодським і Юріем Вер. гуном • вони помандрували через Кер· ченську протоку до ЧорномоQського узбе~ Росіі. Побувавши в Тамані, Анапі, Сочі,-1уапсе, вони ф~ в Ба­ 'Іj'МЇ, біля rурецького кордону. Іlісля цього

він ще декілька разів повторював його. До

сих пір Володимир ~ч не закінчує актив­ них занять спортом

• ІЗдить на лижах, вело·

ромерах, біrае кроси, наочно демонструючи,

що вік фізичній активності не завада.

почали показувати зуби 14-16-річні юнаки, які приїхали до Броварів 11

опановувати

11

о

ази спортивнО! маистерноm,

і доля ім надала такий шанс. Тепер вони

.

..

грають на льодових маиданчиках зІ значно

досвідченішими В перших . суперниками. . . матчах чемmонаrу ЦІ хлопчаки виrлядали де·

~о .розгубленими. Але чееез декіль~~ МІСЯЦІВ вони вже починають огризатися . ВідчуваЕТЬСя робота головного тренера Ко­ стянтина Буценка,який має в цьомувеликий досвід. Молоді "барси" разом з досвідченими

!

і молодіжної команд. До скщу_ "мо­ лодіжки" ПОТ(>Щ!ИЛИ Нікіта Попов, Максим МартиїпКо і Олег · .Комарчев. Разом із юнацькою. командою _віком до 18 років н~ закордоню ~и вmжджають три гравЦІ

"баf!Сів" • .

ИТ(>9 Іmатенко, Ярослав

ЗаСІДкович 1 лег Корж. · В останніх матчах ХК "Білий Барс" 11

11

-

-

НавІВ ШО~1:)' середГрандІВ украІНСЬКОІ еК·

стра-ліги. Молоді хокеїсти на рів~ боро· лися

з гравцями

уславленого

киІВСького

"Сокола", ветеранами "Компаньйону-Наф·

• захисником Олексієм Бернацьким і воро· тогазу". В напр~еній боротьбі перемогли ривають матчі ХІХ че~?н~ту Ук· ка Димерка. Під цей проект було навіть тарем Андрієм Пяткевичем • починають сумських "во~нів". Кілька днів тому вони

рашв з хокею у вищо~ АВВІЗІОНІ, в яко­

му бере участь команда "Ьілий Барс"із Бро­ ва~ького району. Заснований в середині 2000-их років,він неодноразово ставав при· зером

. . .

чемmонсmв

1

переможцем

.

рІЗНО·

маніmих хокейних rурнірів. Ініціатором створення виступили Броварська РДА і на­

виділено земельну ділянку, але фінансова

давати справжній бій будь-якому супернику.

~риза перешкодила в'!uенню ЦІЕІ

Є певні проблеми з фізичною підготовкою. Ну не можугь худорляві юнаки на рівних змагаmсь у маНстерностісилової боротьби із

.

."

задумки.

Команда завжди ТІсно ствпрацювала з ра­

йонним ФСТ "Колос",який постійно при· ходить клубу на допомогу.

чальник відділу з пигань фізичної кульrури і

спорту Віталій Федянін,ЯКИЙ колись сам ак­ тивно заВмався цим видом спорту. Домашні матчі клуб проводить на льодовій арені TPU "Термінал". Кілька років тому планувалось

лодь. Основнии юсrяк клубу складаюrь ви­

ка, який хотіли обАаШ'Іj'8ати в селищі Вели.

третини матчу Білий Барс" вів у FУНКl• демонструючи при цьому непоrании хокеи.

Перелом у грі стався на початку закЛючної команд. А ті, не звертаючи увагу на їхній 20.хвилинки, коли господарям льоду вдалося вік, часом просто "теощать" необстрілянумо­ двічі ПРQ!'ЯГОМ 5 се!<}'ид уразити ворота Андрія Пяткевича. Ue надломило молодий лодь "Білого Барса . більшість провідних гравців, котрі знаИшли З кожним зіграним матчем команда почи­ колектив з Броварського раНону, і надалі на собі нові клуби. Тому цього року керівництво нає демонструвати все кращий хокей. Не­ ~у б~ла лише одна к~. Хоч і тренеJ_>СьКИЙ ~кл~ роблять ставку на мо­ дарма вже маііже половину хлопців взяли нашІ земляки .. .1програли, але ХЛОПЦІ довели, .

Перед початком цього сезону в команді стались великі зміни. Че.еез ~інансову не­ стабільність "Білий Ьарс ' покинула

будівництво власного хокейного майданчи­

ВИЇЗДИЛИ ДО Харкова, щ_~ зустрітись із АЇде·

ром чинної пеРtшості, ХК "Харків". Дві

вдвоє міцнішими за них хокеїстами інших

"

f

lf

І

f

на зампку наставинким рІЗних наwональ·

ХОванЦІ вІДДІЛення хокею Броварського ви­ них збірних Украіни. Шестеро ізних брати· щого училшуа фізичної кульrури. Ue мугь учаСТh у тренувальних зборах юнацької

Розміщення реклами: телефон

5-59-19,4-23-26.

що ~аистерюсть

• справа

наживна

них

кращІ маТЧІ ще попереду.

· . %';~~.-~~~~.·

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


НОВЕ

•••••

rазета ВИХОАИТЬ з 17 квітни 1937 року

8 листоп~ 2010 року з 10 до 11 години у Пу­ хівській сільській раді про­ водитиме виїзний прийом громадян перший заступник голови райдержадмініст­ раціі Василь Михайлович Кукwин. 8 листопада 201 О року з 10 до 11 години в Мок­ рецькій сільській раді про­ водИтиме

виїзний

прийом

громадян

заступник

голови

райдержадміністраціі Ана­ толій Володимирович Де­ менко.

10 листопада 2010 ро­ ку з 10 до 12 години відбу­ деться прямий телефонний зв'язок з начальником уп­ равління економіки Бро­ варської РДА Мариною Анатоліівною Черновою за тел.: 5-03-42. 16 листоп~ 2010 ро­ ку з 10 до 11 години у Літ­ ківській сільській раді про­ водитиме виїзний прийом громадян голова райдер­ жадміністраціі Петро Пет­ рович Іваненко.

БРОВАРСЬКИЙ БАЗОВИЙ МІСЬКРАЙЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ інформує:

Вілповілио до ст. 2 Закону Україин "Про зайнятість насе­ ления" безроб~ТНИМИ ВИЗнаІОТІІ­

.

.

СЯ працездатнІ rрома,циии працездатного

вІку,

яю

через

відсутність роботи не мають за­ робітку або інших передбачених

У пошуках додаткового заробітку. .. страхування

на

випадок

без­

робітт~" та Порядку розслідування страхових випадків та обГрунтова­ ності виплат матеріального забез­

робітну плаrу (дохід) за останнім

ПІДПриємствах, установах

:1~? з чинним законодавством у

ор·

разі ВІДМОВИ повертати КОПП'И В

г~нізація~, у .Фізичних осіб­

добровільному порядку ці КОПП'И

окремі безробітні, сподіваючиfь на безкарність, під час отри­ мання допомоrи з безробітrя

достов1рносп даних, що є mдста­

mдприємцm, яю

СИ!І)'ЄМО примусово.

~ають додатковий зар~і~ок. Ці факти виявляють спеwшсrи

. "

. .

нашоrо ц~нтру заинятосn ПІД час перевІрки шдприемств, ус­

танов та орrаьізацій.

Кожен зареєстрованиИ у держ·

службі зайнятості громадянин ЗО·

бов'язаний повідомляти центр заИнятості про всі фаКти, що впли­ вають на отримання стаrусу без­ робітного і призначення виплати

м. Бровари

вою для надання особістаrусубез­ робітного та призначення виплати допомоги з безробіття, проводить·

ся шляхом обміну даними (звіеки) бази ~аних з базам_и орг~ Дер:. жавнш

податковш

адм1шстрацп

Украіни, ПФ Украіни, державним реєстратором, тому пуиховатн фаКт

п~ацевлаштування {в т. ч. за .су­ МІСНИЦТВОМ, за договором ЦИВІЛЬ·

но-правового характеру) неможливо.

Окрім цього переюряємо обrрунrування видачі довідки, по­ даної безробітним для призна­ чення допомоги,про середню за-

Броварський район

45,0

tіепо~рнення сум незаконно

на підп~иємс~. При виявл~н~

отриманш

ди бюджеrу Фонду ЗДССВБ, з

недостов1рносп вказаних у довІДЦІ

якого фінансуються соціаль~ по­

розмІрІ

допомога тнм,хто має на неІ пра­

незакон~о

слуги та виплачується мате~Іальна

нарахо~аних

во та дійсно іі потребує. Тому

виплат залежно вщ того, з чиє1 ви­

• безробітного

звертаємо увагу безробітних на необхідність своєчасно повідомля­

У результаТІ таких звІрок, на­ дання запитів за 9 місяців 2010

тн центру заИнятості про фаКТ пра· цевлаштування на постійну або тнмч~сову.роботу, а роботодавців •

ни виникла переплата матерІаль·

ного забезпечення чи роботодавця.

р. унашомуцентрізаИнятостіпрИЙ·

на вІДПовщальшсть за ненадання

нято 27 _еішень ПQО повернення до Фонду :1ДССВЬ коштів у сумі 62,3 грн., в т. ч. 26 рішень на су­ му 62 тне. грн. з вини особи (без-

або .~адання недостовірної інфор· мацп.

Перший крок аукціону

7207,0

45,0

шинобудування· (КИївська обл., м.

1%.

&~ри, вул. Красовського,

-

24204,5

Аукціон

16).

4455,4

45,0

підnриємства-банкрути

-

-

економічно неактивні

17170,5 2921,2 2307,3

щею

%

га,

nід"їзна

93,8

74,4 82,7

х

Аукціонна комісія nрацює щоден­ днів) за адресою: м. Київ, вул. Хре­

16); база відпочинку "Сонячний бе­

Площа земельної ділянки Складається з

заборгованості економічно

ку

активних підприємств у

споруд;

101,6 143,8

р.

70,9 84,5

93,8 х

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено

917

заробітну плату, осіб

5270

60

Сума боргу в середньому на одного працівника, грн.

7859

750

4593

Начальник упраалІння статистики у &роварському районі Наталія МАКСИМЕНКО.

та

ТЯГНЕ, ЯК МАГНІТ, УСЕ, ЩО ПОГАНО ЛЕЖИТЬ,

або на Броварщині

на одного злодія стало менше Професію крадія 21-річний мешка­ нець Київшини розпочав 3 роки тому досить екстремальна. Перша спроба була вдалою. Господарі домівки, куди натрапив домушник-початківець, на­ чебто самі спонукали його до активних дій. Відверто відчинені вікна балкону на верхньому поверсі житлової будівлі вабили доступністю. , Отже, гайнувши з даху 4-го поверху всередину квартири, "альпініст" без ·зайвих труднощів віднайшов майже 3 тисячі доларів США, які ніби на нього й очікували.

Тоді, крадіжку розкрити не вдалося, і можливо, якби хлопець зуnинився, усе б йому минулося. Втім, заправи­ лом, перша вдала спроба будь-якого досвіду надихає до подальших "под­ вигів". Чергового разу, хлопцеві вдалося

"заробити" майже 3 тисячі гривень. Су­ ма менша за попередню, втім, про­ порційно меншими були й зуситщ

витрачені на їх здобуття. Криміна­ льний "куш" був зірваний дотепником, не виходячи з дому. Системний блок до комп'ютера молодик викрав у ... себе

а точніше у власної родини, котра ут­ римувала "горе"-родича.

Насправді, останній, дійсно, не мав крайньої потреби у коштах. Батьки за­ безпечували "дитинку" усім нагаль­ ним. Голодним і босим не ходив. А міг би заробляти й власну трудову копійчину. Над причинами, що спону­ кають нашу молодь обирати хисткий

шлях життя за "вовчими" законами, необхідно замислюватися усім нам родинам, суспільству й владі. Усім гур­ том вболівати за підростаюче по­ коління, яке втрачаємо у алкоголізмі, наркоманії, розпусті та криміналі ... На що ж були потрібні гроші нашому "героєві"? Без вагань пускалися вони на вітер розваг і осідали у барах, диско­ теках і комп'ютерних іграх... З часом він став знахабнілою істотою і крапка була поставлена.

ників

48). 1,223 га.

Розміщення реклами: телефон

5-59-19, 4-23-26.

201.

листопада

- 29

2010

р.

можна в робочі дні т.а години з до­

господарських

зволу аукціонної комісії.

Для участі в аукціоні учасник

- інженерний корпус площею 3160 кв.м на земельній ділянці пло­ щею 0,442 га (м. Бровари, вул. Кра­ совського, 25); - гуртожиток площею 855 кв.м на земельній ділянці площею 0,25 га (м. Бровари, вул. Красовського, 19). Стартова ціна npo,qaжy • 70 мпн. грн.

рераховує

(170 (10% Р/р

бавлення волі.

Броварський МВ (з обслуговування міста Бровари та Броварського району) ГУМВС України в Київській області.

в АБ "Уко­

-

322625 01288322. Одер­

УКВО "Укоопnромторг".

[!;! Втрачений Державний акт на право • власності на земельну ділянку ЯБ N!!522658, : виданий Поrребською cfp 02.06.2006 р. на ім'я : 8і~рії Володимирівни Перкікузи, вважати ,

: • : :

недІИСНИМ.

о

~ Втрачений сертифікат на земельну : 1 частку (пай) сеуіі РН N!!331558, видании • : Броварською І)аИОННОІО державн010 адмініст· : : JJСІЩЄю 01.03.2001 р. ~~ ім'я Івана Дмитровича : 1 , Олtиника, вважати недtисним.

:

:

ІІі Втрачене свідоцтво про право власності :

1 на ЖІІТЛО, видане Фондом комунального майна 1

: згідно з розпорядженням від 30.01.2001 р. : Ірини Данилівни Кривошлик, 1 • N!!26 на ім'я ... , вважати недtисним. 1 І

І

: ; Втрачений техпасnорт N!!A 472044, : : виданий 11.04.1995 р. на екскаватор ЗО 2621 : : Б2 випуску __1990 р., держномер 18·75 УМ, : , вважати нед1исним. 1 Ііі Втрачену круглу печатку на ФОП Ірімяєва : • Люоов Анатотівна, ід. код 2891412900, •І

:

І '"' 1 вважати НедіИСНОЮ.

,

: !; Втрачене посвідчення інваліда війни 11 : • rрупи серії дАВ N2006922, видане УП та СЗН м. • : Бровари в Київській області 09.04.2009 р. на : ' ім'я Валентина Кириловича Гулякевича, 1 І

Ксенія КРИКУНОВА,

26005101013406

:

життя.

ст.186 та ч.2 і ч.3 ст.185 триває. Обви­ нувачуваному загрожує до 6 років поз­

гарантійний внесок

від стартової ціни) за такими

код за ЄДРПОУ жувач

тунав свою провину каятгям у скоєно­ виправити

грн.) та

ne·

внесок

опспілка" м. Київ, МФО

За словами в.о.слідчого СВ Бро­ варського міськвідділу молодшого лейтенанта міліції Маріанни Панчен­ ко, під час слідства затриманий споку­

Втім, усвідомлення злочину не звільняє від покарання, яке передба­ чає роки ув'язнення. Слідство у кримінальній справі, порушеній за ч.2

реєстраційний

реквізитами:

тримали.

прагненням

каб.

7/11,

(крім вихідних

Ознайомитися з підприємством

Гроші скінчилися саме у процесі ігор, в одному з розважальних закладів міста Бровари. Візитер скористався відсутністю касира і забрав з каси май­ же 2 тисячі гривень, але був поміче­ ний. Грубо відштовхнув працівницю, яка повернулася, і гайнув до дверей. Свідки грабежу повідомили про при­ году до Броварської міліції. Втікача за­

му,

18.00

Кінцевий термін реєстрацй· учас­

42 будинків відпочин­

допоміжних

до

9.00

щатик,

========================================= КРИМІНАЛЬНАХРОНІКА Інформація до роздумів

201.

278-54-83, 279-19-42.

залізнична

н, с. Літки, вул. Чоповського,

до

каб.

го,

Темпи зміни суми

%

7/11,

но з

101,6 142,7

грудня

за_адресою: м.

Тел. для довідок у м. Києві: (044)

рег" (Київська обл., Броварський р­

р.

З

-

колія (м. Бровари, вул. Красовсько­

до

суми заборгованості на

11,7

11.00

Київ, еул. Хрещатик,

тис. кв.м, роз­

ташовані на земельній ділянці пло­

Темпи змІни суми

заборгованості у

37

відбудеться

р. об

2010

адмінбудівля, виробничі цехи та

дільниці площею

за період з початку року

від

стартової ціни, кожний насl)'пний

До його складу входять:

економічно активні

- 10%

варський завод торговельного ма­

у тому числі:

з неї нарахованої

Гриrорій ПАШНЮК, директор Uентру.

ПродаmСІ з аукціону ЕДИний майновий коммекс Підприємство Укоопспілки "Бро­

29433,0

допомоги завдає шко­

даних до винних осіб застосову­ ються фінансові стягнення у

Довідково:

Сума невиплаченої

7207.0

використовують

найману працю, та шляхом запитів

2010 року

Київська область

1 вересня 2010 1 січня 2010 р.

та

печеНІ~!' бе~робітним, пе~вірка

Стан виплати заробітної плати ум. Бровари та Броварському районі на 1жовтнв

1 вересня ?010 1 січня 2010 р.

робітного) та одне рішення на су• ~,348 грн. з вини роботодавця.

місцем роботи та записів у трудо· ~ книжках безпосередньо на

законодавством доходів. Однак

допомоги з безробіття. Відповідно до ст. 12 ЗУ "Про заrальноо­ бов'язкове державне соціальне

заробІтної плати, тис. грн.

15

П'ЯТВІЩЯ, j листопца 2010 року

"'

1 ВважаТИ НедіИСНИМ.

t

1

~--------------------------~ ~--------------------------~

:- [; Втрачений державний акт на право ' приватної власності на землю серії КВ, : виданий Пухівською cjp від 25.12.1996 р. за 1 реєстр. N!!397 на ім'я Анатолія Кириловича : Якішина, вважати недійсним.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

: • : • :


16

П' ЯТВJЩІІ, ; листопада

rазета виходить 3 17 квітня 1937 року

2010 року

Із секретів краси

СОНЛИВОСТІ

·~ • ... ; розповіла вам про секре­ .

одразу вмикайте його в кімнаті. Не хви­

ти

люйтеся: очі швидко звикнуть, зате світло допоможе мозку швидше

поділюся цептами

використовувати останні сонячні дні осені

й більше ходити пішки вранці. Зранку, їдучи в маршрутці на роботу, часто помічаю, як сонні пасажири дріма­ ють на плечі одне в одного. Та й сама не раз "прокидаюся" перед самою своєю зу­

пинкою. Зрештою, сонливість заважає із самісінького ранку зібратися з думками та

продуктивно

працювати.

Тому

ось

кілька простих порад, які допоможуть вам позбутися цих прикрощів.

1.

3арfІДКа. Легкі фізичні вправи після

обіцяла.

Чай і кава. Це найпоширеніші й най­

чаю,

коли вЩ­

чуєте, що бадьорість вас зовсім покидає. А так, трьох-чотирьох чашок звичайного чор­

ного чаю, щоб підтримувати нормальний стан увесь день, цілком достатньо. 5. Запах. Деякі різкі запахи діють на наш організм аналогічно чашці кави. За­ пах лимона чи будь-якого іншого цитруса,

сну допоможуть вам вЩновити здатність

за

до концентрації й поліпшать увагу.

концентрації й прискорює процес мис­

2. Зміна розкладу. Сонливість може бути наслЩком того, що ваш розпорядок не збігається з вашими біоритмами.

лення. Та й запах самої кави (без вживан­

Можливо,

каву можна не пити, а просто понюхати.

прокидаючись

на

півгодини

свЩоцтвами

вчених,

сприяє

-

Ми

Англії,

завжди

ре­ як

на вітаміни групи В,

і

містять клітковину.

Але їх можна використовувати ще й як ко­

хочемо

сметичий засіб.

Візьміть чотири столові

ложки вівсяних пластівців, змішайте з дво­

тож не лінуймося,. й наші

-

Усі ми добре знаємо, як англійці по­

любляють вівсянку. Вівсяні пластівці багаті

ма атоловими ложками вершків і залиште

зусилля повністю себе виправдають.

до набухання. Цю суміш нанесіть на об­

Чай о п'ятій вечора- традиція, яка ся­

личчя на

20

хвилин. Після процедури аку­

гає корінням у давні часи. Англійці вигада­

ратно

ли їй іще одне застосування: після трапе­

лосніть лице прохолодною водою. Одразу

зи залиште чайні пакетики в холодильнику

вЩчуєте, якою ніжною стала шкіра.

(звісно ж, якщо в пакетиках

зніміть

маску серветкою

й

спо­

Сподіваюся, ці косметичні засоби спо­

- лікарські тра­

ви, а не сміття), а вранці покладіть їх на

добаються

кілька хвилин на повіки.

Чарівності вам і красИ!

Такий компрес

й

вам,

шановні

читачки.

кращій

До

ня) прекрасно бадьорить. Отже, якщо не

хочете псувати зуби або шкодити серцю,

пізніше або на 20 хвилин раніше, ви відчуватимете себе набагато краще. Спробуйте "зловити" цей Щеальний для себе час і пЩлаштувати пЩ нього свій

методи боротьби із сонливістю, тож діліться, шановні читачі, одне з одним на сторінках нашої газети. І бадьорих вам

розклад.

ранків!

... Звісно,

кількома з

витися вЩ мішків та темних кіл пЩ очима.

поль-

виглядати неперевершено,

безпечніші напої, що борються зі сном.

Але й з ними не переборщіть! Випийте чашку міцного зеленого

привабливості

ських жінок. А сьогодні

4

"nрокинутися"

й краще концентруватися. І постарайтеся

4.

має тонізуючий ефект і допомагає позба­

У минулому номері я

З. Світло. Як тільки ви nрокинулися,

в кожного можуть бути свої

щедрого

Що ж, про власний привабливий вигляд

шкварочки з цибулею. За­

ми вже подбали. Тепер варто подумати й

ливаєте водою так, щоб во-

про смачну вечерю.

на покрила все десь на пальців,

Чи куштували ви пшоняну кашу з опень­

ками? Ні? Тоді набивайтеся в гості до ру­

додаєте

4-5

1ОО

гр. вершкового масла

санівців, адже лише в селі Русанів нашого

й ставите в піч. Не- ~ііІІ88\·~~

району готують таку смакоту. А якщо вже

ма печі

-

тоді в духо-

немає до кого туди їхати, приготуйте все­

ву шафу. При тем-~;;;;;;;=--.-

бе вдома.

пературі

лин

20

страва готується

18()J

1,5 години.

Ось і вся премудрість. Але ж за вуха не

Рецепт такий. ВЩварюєте опеньки хви­

О..н: цього тижня вам необхідно будь-що відерліктися від руrини. І не звичайним по­

столу

відтягнеш! Це я вам гарантую. Може, й у

у воді. Далі зливаєте воду й обсма­

ващому

є

якісь унікальні

кулінарні

жуєте їх на пательні.

че зараз дуже сприятливий час для подібних пошуків. Якщо хтось із рідних чи друзів по­

шкварочки з цибулею. В чавунець заси­

історіі? Пишіть, діліться рецептами. А ми

просить про допомогу, не відмовляйте

паєте вимите пшоно, додаєте опеньки та

про них розкажемо всім.

-

постарайтеся хоч чимось зарадити.

'ПІІецІt: цими днями ви часто опинятиметеся в центрі уваги

Окремо пЩсмажте

селі

ходом у кіно чи на вечірку- спробуйте знайти якусь альтернативу цій буденності. Тим па­

- використайте ці можли­

вості проявити свою ініціативність та готовність до співпраці. З початку тижня варто роз­ почати давно заплановані справи

- тоді

Ловись, рибко ...

вони швидше вирішаться. Цей період дуже актив­

ний: можливі різні ділові та особисті зустрічі, відрядження, нові напрямки роботи. &nиан10км: упродовж тижня ви справлятимете величезний вплив на людей, завдяки

чому матимете змогу змінити обставини, які вас не влаштовують. Якщо ви часто заду­

Ну а якщо у вас зараз немає опеньків, то

муєтеся над тим, що варто щось змінити в найближчі місяці, то зараз саме час вдатися

можна сміло вирушати на рибалку. А щоб

до активних дій. Зосередьтеся- і ви багато встигнете. в стосунках із іншими людьми цього тижня досягти найлегше. Скористайтеся цією наго­ ,,дою, й надалі справи вирішуватимуться набагато простіше й успішніше. Також у вас мо­ можуть здійснитися ваші найзаповітніші мріі

-

продовжую

-

забезпечує хороші результати у спокійних місцях, де

-

Температура

годуються,

що в ці дні зіткнетеся з перешкодами, не відступайте. Доклавши трохи зусиль, владнаєте

для

ще більше справ, ніж очікували.

-

12-18 лососевих, 24-28

-

-

·с

При

·с

має;

поступовому

Терам: зірки радять вам посилено працювати, повною мірою використовуючи всі мож­

зниження

ного рівня сприяє дуже хо­ рошому улову.

нормального рівня риба перестає клюва­

постраждати ваш авторитет. У четвер- п'ятницю приступайте до планування найближчо­

го майбутнього.

клювання не­

поступове

п~ред досягненням нормаль­

зниженні температури води нижче

від цього може сильно

При різкому зниже~;~ні

рівня води

для коропових.

-

ДІм: сприятливий час для народження нових ідей і сміливих проектів. У середині тиж­

-

риба знаходить укриття.

води,

при якій риби найкраще

не проГавте свого

Високий рівень води

протягом тривалого часу

спостереженнями давніх рибо­

шансу! Прислухайтеся до внутрішнього голосу й зрозумієте, коли і що треба зробити. Як­

ня намагайтеся не допускати виникнення конфліктних ситуацій

ділитися

ловів.

же з'явитися чимало нових захоплень, так що нудьгувати не доведеться.

..: цього тижня

При різкому пЩвищенні температури

ви повернулися додому з великим

уловом,

Р8к: у багатьох сферах жипя зараз слід навести лад: внутрішньої рівноваги та гармонії

л

-

води у риб пропадає апетит.

-

Поступове

пЩвищення

рівня

ти; при зниженні температури після спе­

після посушливого періоду

котного періоду риба клює краще.

час для лову будь-яким способом.

-

води

прекрасний

ливості, які вам посилає доля. Наприкінці тижня чекайте приємних несподіванок. У цей період варто прислухатися до порад оточуючих

-

вони вам зможуть сильно допомогти.

СкорnІон: на початку тижня не варто вирішувати кілька справ одночасно

-

краще зр­

середьтеся на чомусь одному й зробіть усе якісно. Також попіклуйтеся про власне здо­ ров'я. Цей період

-

чудовий час для підведення підсумків і невеликого відпочинку. У

четвер можуть статися серйозні й несподівані зміни.

СтрІдецІ.:

у

вас

настає

час

творчості

й

високої

працездатності,

особливо

в

інтелектуальній сфері. Але не перестарайтеся, взявши на себе більше, ніж зможете виконати. Також намагайтеся не допустити ситуації, коли робота займатиме всі ваші думки

-

пам'ятайте й про особисте жипя.

КоирІr: у цілому тиждень виявиться сприятливим. Головне - не приймайте поспішних . .

рішень - перед тим, як приступити до якоїсь справи чи вирішити відповідальне питання, ~­ добре все обдумайте. На роботі будьте обережними в спілкуванні з колегами

-

не

·

наговоріть зайвого.

ВодоnІІ: у стосунках з людьми виявляйте чуйність і турботу. Не варто навмисне привертати до себе увагу оточуючих

-

вас помітять саме тоді, коли прийде слушний час.

Вимоги на роботі ймовірно підвищаться, проте в цьому разі так само підвищаться й матеріальні

доходи.

Тиждень

узагалі

вдалий

щодо

вирішення

проблем

-

легко

Часом закінчується побутова хімія, без

знаходитимуться відповіді, складатимуться сприятливі обставини.

виявляється,

якої ми вже не уявляємо свого життя. Та­

засіб:

Постарайтеся досягти гармонії у стосунках із колегами заради досягнення спільних цілей.

ке "лихо" сnіткало нещодавно й мене. Ще

змішані в пропорції 2: 1.

омине! У роботі варто проявити особливі терпіння й завзятість.

ві.uрИІ'11МИ,Й ми обов'вОJЮ іх нщукуемо. Нцсшйrе АИСТИ на ~у на електроннупошrу або тел~ за номером 6-63-45. ЗАСНОВНИКИ: Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація, колектив редакціі газети.

СвЩоцтво про державну реєстрацію

NR 259 вЩ 10. 12. 1997 р. IНJJe«c 35064

Головний редактор

-

Опенв СЛН3ЮК.

ВЩповідальний секретар

Заступник головного редгІСГОра Літературний редактор

Веостка-

Ввлентина КОВАЛІВС&КА.

• •

Лариса ШАІІКА. Ввлентина КОЗИЧКО. Олена ІіОРОШКО.

такий

милом,

олії та однієї частини лимонного соку.

вчила

бабуся:

адже

можна

з

Просто наносима її на поверхню меблів і

полірувмо м'якою серветкою. Ну а коли дійшла черга до вікон, впора­

будь-якій домівці.

тися з ними мені вдалося за допомогою

Отож, бруд зі скляного посуду прекрас­ но

відмився

оцтовим

склянки оцту на

розчином

світло-рожевого розчину марганцівки.

(О, 5

Як бачимо

води).

- нічого такого, чого б не бу­

ло вдома у кожного з нас.

Кахельну плитку, побутовий пластик, як

Таке-от вийшло прибирання ...

Завжди ваша Валевтвва Мвровівва.

Адреса редакції: 07400, Київсwса o6n., м. &ровари, 6уІІЬ8. Незале*ІЮСТі, Адреса в Інтернеті: newllfeOmeta.ua Тепефони:

відповідальний секретар, відділ реклами

застуnник головного редактора. відо.іл сільського господарства

4-23-26 6-63-45 •

рЩким

ники ... Проте я вчасно згадала, чому мене

-

4-03-76 • 5-59-19 -

чистить

З блиском на дерев'яних меблях мені

хімії звичайні засоби, які знайдуться в

ШфорМаЦn, Ааваиtе 'J1ЮРИТИ U paD • ~ СВОІМИ ІАеJІМИ, знаю,uами,

з

допомогла суміш із двох частин оливкової

усnіхом використовувати замість дорогої

~~ tтаІfУ!Ь вам 1приrоді. А jоб ви ~ ще б~ ,цікавої й К?РИСНОЇ

сода

Це як у тому прислів7: ліпила Мотря варе­

колись

Шановві чmчі! Розпочинаючи цю сторінку, ащіваємоса, що всі пораАИ й замітки, розміщені на

харчова

- після приготування стількох страв!

б пак

Наприкінці тижня можливі труднощі, перед якими не варто відступати. Отоді й успіх не

КІ

відмінно

Ри&.: цього тижня в центрі вашої уваги опиниться хтось із близьких знайомих.

бухгалтерія і nрийом оголошень комn'ютерний відділ

2.

-

Автор елогану на 1-й сторінці

-

М. Рильський.

Редакція не заІІЖДІоt nоділяє nозицію авторів.

-За точність викладених фактів відnовідає автор. • Листування з читачами - на сторінках газети. - За зміст реклами відnовідальність несе рекламодавець. Віддруховано: ПСК '="зети "Вісті Центральної сnілки споживчих товариств України" Зам. 31-86-87 Тираж 3200 прим.

#86 87 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you