Page 1

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Внходнть

17 КВЇТІUІ 1937 року

3

Ng 85 ( 1

ООО

1)

У 6РОВАРСЬКІЙ

РАЙОННІЙ РААІ 28 жовтпя V скликанпя

ц.р. відбулася

21 сесія

Броварської районної ради

під головуванням голови райради Ю.І. Кушнірен­

ка. У роботі сесії взяли участь голова райдержадміністрації~

депутат райради М. Ф. Діденко, заступники, начальники уп­ равлінь райдержадміністрації, депутати, голови сільських, селищних рад, журналісти. Поисvтні

- 64 депутати райради.

71065,4

окремих проектів рішень. Питан­

доходів

ня врегулювання під час обгово­ рення, до проектів рішень вноси­

тис. грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 74757

лись

відповідні корективи і безпосередньо пленарні засідання ради проходили здебільшого чітко і злагоджено. Відповідно до плану роботу районної ради на 2008 рік у ве­

ресні, жовтні заплановано було провести звіти депутатів перед ви­

борцями. Такі зустрічі відбулися в Зазим'ї, Богданівні. На жаль, за інформацією з селищних, сільсь­ ких рад, за якими закріплені депу­ тати, не всі виконують вимоги за­ кону щодо виконання своїх обов'язків перед виборцями. Зок­ рема, Русанів, Світильню взагалі не відвідували районні депутати.

п на

ротягом звітного періоду

особистому прийомі голови районної ради

побувало 357 громадян. На всі звернення надано відповіді щодо порушених питань, роз'яснено діюче законодавствq. До районної ради надійшли листи, заяви, звер­ нення юридичних осіб і громадян - всього 831 документ. Всі доку­ менти розглянуті в установленому

порядку. Направлено

п ніренко.

ершим звітував про ро­ боту районної ради голо­

но-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського

ва

району на

райради

Ю.І.

Він підкреслив,

Кушщо

за

звітний період Броварська район­ на рада спрямовувала свої зусилля на вирішення питань сqціального захисту жителів, ефективну ді­ яльність об'єктів соціальної інфра­ структури, налагодження тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, підприємства­ ми, організаціями нашого району. Проведено 9 сесій, з яких- 4 поза­ чергові. На них розглянуто чима­ ло важливих питань, прийнято відповідні рішення. Всі сесії про­ ходили відкрито, гласно. У них брали участь голова райдерж­ адміністрації та його заступники, начальники відділів і управлінь райдержадміністрації, сільські, селищні голови, керівники під­ приємств і установ, представники акредитованих засобів масової інформації. Виконавчим апаратом районної ради приділяється належна увага підготовці пленарних засідань з дотриманням Положень про по­ рядок формування порядку ден­ ного та подання питань до поряд­

ку денного сесії. Проекти рішень та інші матеріали доводились до відома депутатів вчасно. Депутати беруть активну участь у роботі сесій. За звітний період на пленарних засіданнях сесії райради було розглянуто 126 актуальних пи­ тань, прийнято 112 важливих рішень. З чотирьох питань депу­ тати прийняли рішення про нап­ равлення проектів рішень на до­ опрацювання та повторний роз­ гляд, що свідчить про при'нципо­

2008

важливого опрацювали

рік. Проект цього

документа депутати

детально при

попе­

редньому розгляді на засіданні постійних комісій з урахуванням зауважень, пропозицій. Програму прийнято на 14 сесії райради 25 грудня 2007 року. Райрада конт­ ролює виконання програм.

На розгляд сесій райради внесе­ но 12 питань щодо затвердження районного бюджету, внесення змін і затвердження звітів про йо­ го виконання.

Особлива увага приділялась пи­ танням підвищення ефективності використання

земель,

дотриман­

ня природоохоронного законода­

вства. Депутати принципово під­ ходили до вирішення питань зат­ вердження нормативно- грошової оцінки, надання дозволів на отри­ мання ліцензій щодо виконання днопоглиблюваних робіт. Районна рада разом з райдерж­ адміністрацією провели велику

роботу з питань використання та збереження майна спільної кому­ нальної власності територіальних громад. З метою ефективнішого

використання майна 25.06.2007р. затвердили Методику розрахунку і Порядок використання плати за оренду майна спільної власності

тери.торіальних громад. Депу­ татська комісія райради з питань комунальної власності після не­ одноразового

розгляду

питання

на своїх засіданнях дійшла вис­ новку, що майно використовуєть­

ся неефективно, в окремих випад­

не прийняття рішень. За звітний період райрада прийняла 12 рі­

ках і не за призначенням (ТОВ "Броварський торговий дім", КП "Броварська районна кіно- відео мережа", майновий комплекс пси­ хоневрологічної лікарні с. Сві­ тильюі). Ю.І. Кушніренко відзначив

шень

вий та відповідальний підхід депу­ татів до розгляду питань, виваже­

дору­

добру роботу депутатських комі­

чень. Згідно з прийнятими рішен­ нями направлено листи до відпо­ відних органів і служб, посадових

сій, засідання яких завжди прохо­ дять на належному рівні. Депута­

осіб. Прийнято 25 програм з актуаль­ них питань розвитку району. Ос­ новною з них є Програма соціаль-

позицій, які реалізуються у відпо­ відних рішеннях і направляються

щодо

депутатських

ти вносять чимало слушних про­

на виконання. На засідання ко­ місій надходило чимало питань,

тис. грн. з перевищенням

зауважень, змін чи доповнень до

603

інфор­

мації про виконання даних доку­

ментів, у тому числі ноїради.

37 -до облас­

Не залишається поза увагою районної ради та райдержадмі­ ністрації жодне святкування дер­ жавних і професійних свят. А цей рік особливо рясний на ювілейні свята- Дні створення районів Ки­ ївщини та ciJf Броварського райо­ ну. Зокрема, наш район відзначив свій 85-річний ювілей у серпні. Кращих працівників відзначено Подяками та Знаками пошани Броварськоїрайонної ради. Продовжувалась робота з на­ дання методичної та консуль­ таційної допомоги сільським ра­ дам, у тому числі з виїздом працівників виконавчого апарату районної ради на місця. Спільно з районною державною адмініст­ рацією проведено 12 нарад-семі­ нарів для сільських голів, секре­ тарів сільських рад,. землевпо­ рядників з актуальних питань діяльності органів місцевого са­ моврядування. У них брали участь представники обласних структур. Робота районної ради система­ тично висвітлювалась на сто­ рінках міськрайонної газети "Но­ ве життя", газети "Перспектива", на Інтернет-сторінці Броварської районної

ради

та

райдержадмі­

ністрації. Звіт голови районної ради Ю.І. Кушніренка взято до відома.

І жету за перше півріччя 2008

з звітом про виконання бюд­

року та про внесення змін до

рішення 15 позачергової сесії Броварської районної ради V

скликання від 1О. О 1. 2008 року N2216 "Про районний бюджет Броварського району на 2008 рік і додатків до н~;>ого" виступила на­

над

видатками

в

сумі

7047,8

тис. грн. і по видатках

- 64914,7

тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 9842,3 тис.грн. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у

сумі 3356,2 тис.грн. і по видатках6150,7 тис. грн. з -перевищенням

615

ласті 789 дол. США, то в нашому районі - 5995 дол. США. Депутати райради взяли до відо­ ма звіти постійних комісій з пи­ тань інвестиційної діяльності та міжнародних зв'язків (Доповідач депутат О.П. Чайка), про вико­

над доходами у сумі грн. Районна рада вирішила внести зміни до рішення 15 позачергової сесії V скликання від 10 січня 2008 року "Про районний бюджет Броварського району на 2008 рік". Контроль за виконанням даного рішення покладено на постійну комісію з питань бюджету, фінан­ сів та соціально-економічного розвитку.

Про

хід

реалізації

Програми

соціально-економічного, культур­ ного і духовного розвитку Бро­

варського району на 2008 рік за перше півріччя 2008 року доповіла на сесії заступник голови райдер­ жадміністрації Н.А.Откидач. Про затвердження Програми облаштування вулична-дорож­ ньої мережі комунальної влас­ ності територіальних громад Бро­ варського району дорогами з твердим покриТтям на 2008-2015

-

навколишнього природного ссре­

довища (Доповідач - депутат Т.М. Руденко). На сесії райради розглядалися питання:

про

затвердження

тех­

нічної документації з нормативно

грошової оцінки земельної ділян­ ки ТОВ "Протока", про затверд­ ження складу робочої групи з прискореного

торних

актів

перегляду

районної

регуля­

ради

та

роки "Сільські дороги", про хід виконання Програми створення районної комунальної телекому­ нікаційної мережі сервісних пос­ луг на основі передових ко­

відповідність Закону України "Про державні засади регулятор­

мунікаційних технологій

робничого

Бро­

ної політики в сфері господарсь­ кої діяльності; про реорганізацію госпрозрахункового

проекту

лово-комунального

мограй.

райдержадміністрації

На сесії розглядалися хід вико­ нання Програми подолання дитя­ чої безпритульності та бездогляд­ ності, комплексної Програми роз­

витку освітньої системи, Програ­ ми розвитку туризму в Броварсь­ кому районі на 2007-2010 роки. Доповідала - заступник голови

райдержадміністрації В.Є. Шуль­ га.

Вона

запропонувала

також

роки.

з жадміністрації

аступник

голови

райдер­

Н.А. Отки­ дач доповіла про хід виконання районної Програми за­ лvчення інвестиuій і поліпшення

вального бюро при відділі

будування,

ви­

архітектурно-плану­

2008 рік до­ повів перший заступник голови райдержадміністрації 0.1. Дар­ варського району на

.на Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2007-2011

пn виттяткях

йонною Програмою охорони дов­ кілля і забезпечення екологічної безпеки в Броварському районі на період 2007-2010 роки (Доповідач -депутат М.В. Колодій), з питань земельних відносин та охорони

і головний лікар СЕС В. А . Прокопенко .

райдержадміністрації Т.Е. Руде­ вич. Співдоповідач - голова пос­ тійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економіч­ ного розвитку О.М. Лощихін. Сесія затвердила звіт про вико­ нання районного бюджету за пер­ ше півріччя ц.р. по доходах в сумі і

нання заходів, передбачених ра­

Сrарійший депутат райради Т. М. Руденко

ьнести зміни до кошторису витрат

rnн

дол. США, в Київській об­

видатків

2794,5 тис.

чальник фінансового управління

7R 111 ? тиr

інвестицшного клімату в Бро­ варському районі на 2007-2008 роки. Варто зазначити, що ця Програма також успішно вико­ нується. Протягом першого пів­ річчя ц.р. залучено прямих іно­ земних інвестицій на суму 40, І млн. дол. США, що на 21 ,З млн. дол. США більше, ніж за від­ повідний період минулого року. Якщо по Україні залучено інозем­ них інвестицій на одного жителя

архітектури

місто­

та

жит­

господарства

в кому­ нальне підприємство "Архітектур­ но-планувальне бюро" Броварсь­

кої районної ради Київської області та затвердження його Ста­ туту; про ефективність викорис­ тання об'єктів спільної комуналь­ ної власності територіальних гро­

мад

сіл

та селищ

району;

про

збільшення статутного фонду ко­ мунального підприємства "j:>ро­

варське районне виробниче! уп­ равління житлово- комунального господарства" райради; про спи­ сання основних засобів, що зна­ ходяться у спільній власності те­ риторіальних громад сіл і селищ району. З розглянутих питань ух­ валені відповідні рішення. Ганна ПРОСЯНОВА.


13

3АСІААННЯ МІСЬКВИКОНКОМУ

Зверненням rромадян

АУМКИ

-

КдІІ НЕ MIAIIOTIJ НАШІ АУШІ•..

належну уваrу Близько тридцяти питань було ви­ несено на порядок денний засідання виконкому Броварської міської ради, яке відбулося під головуванням зас­ тупника міського голови Василя Андрєєва 28 жовтня. Про підсумки роботи за поточного

року

стосовно

9 місяців розгляду

звернень громадян звітувала перед членами

виконкому

начальник

відділу роботи зі зверненнями гро­ мадян Тетяна Коморна. Адже уп­ равління, відділи та інші структурні підрозділи повинні забезпечувати

безу~ювне виконання вимог Указу Президента України, сприяти ре­ алізації конституційного права гро­ мадян на письмове звернення та на

особистий прийом, здійснювати системний аналіз звернень з метою виявлення причин, які їх породжу­ ють. Доповідач повідомила, що про­ тягом звітного періоду було розгля­ нуто 3702 звернень громадян, з них

3006 - у

письмовій формі. 696 звер­ нень були вивчені під час особистих прийомів. Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого ро­ ку, то їх кількість зменшилась на

5,2%.

Усього ж було порушено

5636

питань (це на 184 менше мину­ лорічного показника). Тенденція до зменшення

заяв

-

результат

прак­

тичних дій відділів виконкому з ви­ конання доручень міського голови та його заступників стосовно вжиття невідкладних заходів для своєчасно­ го та якісного розгляду звернень громадян.

Сприяє забезпеченню правового захисту жителів міста робота право­ вої громадської приймальні, де за необхідності кожний браварчании має змогу отримати потрібну кон­ сультаційну допомогу, особлива увага приділяється малозабезпече­ ним верствам населення. Протягом

9 місяців 2008

року до спеціалістів з

юридичного забезпечення відділу роботи зі зверненнями громадян звернулося 53 мешканців Броварів.

Їм допомогли в оформленні доку­

ментів правового характеру, на­ приклад, склали позивні заяви для подальшого

звернення

до

судових

органів. ДіЕвою та результативною є прак­ тика проведення виїзних прийомів:

організовано 48 зустрічей у різних ~1ікрорайонах міста, з них 14 провів безпосередньо міський голова та 34 - його заступники. Зручним для лю­ дей похилого віку та інвалідів зали­ шається зв'язок" з час якого мас змогу

"прямий телефонний керівництвом міста, під ця категорія броварчан вирішити свої проблеми. Завжди оперативно реагує на дзвінки мешканців нашого міста інформаційно-довідкова служба "050". Цьогоріч вже зателефонувало 4117 громадян, з яких 3815 чоловік оперативно отримали очікувану відповідь, проблеми 210 чоловік бу-

році уаудиторами цьому

державними

КРУ

в

Ки­

івській області проведено

дослідження ефективності вико­

ристання коштів державного та \tісцевих бюджетів, спрямованих в області на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування. При З\tеншенні за останні три роки загальної чисельності дітей

на 50 тисяч кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­ кого піклування, зросла майже на

21 О

осіб. Шорічно понад

40

млн.

грн. витрачає держава на бороть­ бу з соціальним

сирітством

в

Київській області. Однак витра­ чання uих коштів не завжди відбувається ефективно та раціо­ нально. Зокрема, діти-сироти та

І діти, позбавлені батьківського 1 піклування, перебувають в закла­

! дах, підпорядкованих установам у

ли вирішені в триденний термін, 92 - протягом 15 діб. Що хвилює меш­ канців пристоличного міста? Пи­ тання, що пов'язані з роботою кому­ нальних та дорожніх служб, благо­ устрою. Хоча, як доводять факти, їх кількість у порівнянні з минулим роком зменшилась на 16,5% і скла­ дає майже 34% від загальної кіль­ кості питань. Багато заяв надходить з приводу житлових питань

-

вони

залишаютьсЯ першочерговими, як і земельні. Вирішуються соціальні проблеми - всього було піднято 927 питань (на 14% менше мину­ лорічного показника). Це пояс­ нюється тим, що місцева влада приділяє пільговикам та малозабез­ печеним жителям Броварів особли­ ву увагу. Наприклад, у 4 рази збіль­ шилась сума матеріальної допо­ моги, яка виділяється на лікування та на соціально-побутові потреби. За 9 місяців ц.р. 230 чоловік отрима­ ли матеріальну допомогу - близько 400.000 гривень. З вересня поточно­ го року кожен пенсіонер Броварів щомісячно отримує доплату до пенсії у розмірі 100 гривень (згідно з відповідним рішенням міськради). Після попередньої інформації, яку надавала начальник управління праці та соцзахисту населення Алла Петренко, було ухвалене рішення стосовно здійснення одноразової виплати матеріальної допомоги до

Міжнародного дня інвалідів. Її от­

римають інваліди І групи та діти­ інваліди з усіх видів захворювань всього 1078 чоловік. Також виділсна матеріальна допомога опікунам (піклувальникам) та прийомним батькам дітей-сиріт та дітей, позбав­ лених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх зак­

ладах - 69 юних броварчан матимуть змоrу придбати шкільну та спортив­ ну форми. Під час засідання було погоджено проведення благодійної акції "Квітка життя", яка відбудеться 8 листопада з 12 до 18 години на май­ дані Свободи. Мета акції - збір коштів для закупівлі для обласної дитячої лікарні медо6ладнання. У рамках

заходу

заплановано

дитяче

свято під гаслом "Прагни робити добро". Днем раніше, 7 листопада, Броварська міська організація Ком­ партії України проведе мітинг з на­ годи відзначення 91-ої річниці Жовтневої соціалістичної рево­ люції. Прихильників чекаютьз 10.30 до 12 години на майдані Свободи біля будівлі "Укртелекому". Також члени виконкому розгля­ нули питання, пов'язані з роботою управлінь комунальної власності та містобудування і архітектури, КП "Бровариінвестбуд", служби у спра­ вах дітей, відділу з житлових питань, з яких були ухвалені відповідні рішення. Лариса ШАПКА.

установами

впливає

щодо

на

єдину

розвитку

сімейних

форм влаштування, вносить дисбаланс у функuіону­ вання всієї системи опіки і піклу­

вання та не дозволяє збільшувати загальну чисельність дітей відпо­ відної категорії, влаштованих до сімейних форм виховання. Крім того, відсутність власних ресурсів майбутніх батьків при одночасному недофінансуванні цих заходів з місцевого бюджету не дає можливості для створення прийомних сімей та дитячих бу­ динків сімейного типу. Якщо за останні два роки до відповідних органів звернулося 568 потен­ ційних батьків, котрі бажають взяти

на виховання дитину, то

в

сфері праuі та соцзахисту насе­

розрахунку на загальну кількість

лення, сім'ї та молоді, освіти і на­ уки, охорони здоров'я, службам у справах дітей.

дітей

Неузгодженість дій

між цими

я вати,

к не прикро констату­

але нині, коли тільки переступили поріг нового тисячоліття історії, усе частіше й частіше виходять на арену дійсності їх величність гроші. Саме вони, прагнення їх наживи й притоптують усі ті ду­ ховні й моральні цінності, що

відповідної

категорії

на

кожну 11-у дитину звернулася ли­

ше І сім'я. Через низький рівень заробіт-

- Не знаю,- розповідає очеви­ диця тієї історії, - ми б, мабуть, розтерзали дівицю. - Без синців

патріотич­ них, альтруїстичних потреб, на

під очима їй би точно не обійти­ ся, але буквально тієї ж миті поблизу неї загальмувало авто і пава граціозно сіла на переднє сидіння іномарки. Один за одним підходили до зупинки "Богдани" й "Газельки". Роз"іхалися пасажири, а жінка продовжувала плакати на лавці, повторюючи одну і ту ж фразу: "За віщо ж це вона мене так?'' ... За Шевченковим, де траса розходиться в напрямку Сні­ тильні й Гоголева, в своєрідно­

перший план виходять душевна спустошеність, ницість думок і

кинувся

складалисЯ й набувалнея деся­ тиліттями багатьма покоління­ ми предків. А разом із жадобою до красивого й заможного пов­

сякдення, власного благополуч­ чя і задоволення далеко не нор­ мально-людських,

му трикутнику обіруч доріг роз­ з десяток рукотворних

вчинків, намагання, вибачте, наплювати на всіх і вся. "Я і тільки я в цьому світі, і все має підкорюватись моїм бажанням й інтересам". Таку ідеологію сповідує все більша категорія співгромадян. Це не порожні слова, бо повсякдення дає тому чимало підтверджень. ... На автобусній зупинці в Броварах розцяцькована золо­ тими брязкальцями пава років

віченою й хазяйновитою, він не тільки відкрив у сусідній Жер­ доні сільськогосподарську еко­ номію, оснащену за останнім словом техніки, але й створив дубово-липовий парк, за яким

двадцяти

доглядав дипломований

грайливо-похітливо похитувала ніжкою в такт ме­ лодії, що линула з навушників плеєра. Даруйте, представниці прекрасної статі, що так зне­ важливо

кажу про цю людину,

але ні дівчиною, ні жінкою їі назвати важко. Як і прикрасами те, що виклично начіпляне на ній, - перснями, кульчиками ...

Про таких у народі кажуть: "Їй

тільки кільця в носі не виста­ чає!" І бачити подібних можна здебільшого вечірньої пори біля фешенебельних ресторанів чи на окружній дорозі, куди "жриці любові" виходять "на полюван­ ня". Коли надійшов черговий ав­ тобус, жінка похилого віку з ціпком у руках і орденом Слави ІІІ-го ступеня на лацкані ста­ ренького піджака, котра сиділа на лавці очікування, звернулась до дівиці з проханням: "Дочко! А запитай-но у водія, чи є в са­ лоні місце для проїзду пільгово­ го пасажира?" Почула у відповідь: "А пішла ти ... " А подальші словеса від­ бірного мату шокували не тіль­

гайків. За свідченнями старо­ жилів, перші насадження дуб­ ків, берізок і осик зробили тут наймити поміщика Юрія Кар­ наухова, котрий володів цими землями. Будучи людиною ос­

садів­

ник. І в парку, і в згадуваних гайках часто гуляла з гостями

знаменита Марія Заньковецька - тітка поміщика Карнаухова, для якої той спорудив будинок~

дачу. Саме тут гостювали в М. Заньковецької таМ. Садовсь­ кого корифеї театральної сцени М. Кропивницький, І. Карпен­ ко- Карий та інші діячі. Після революції Карнаухов десь зник. Земля його перейшла до ТСОЗів, потім до комуни "Жовтнева революція", а затим і

до колгоспів. Їм уже було не до

СІМ І

випливали

з

пшеничного

моря, мають тепер жалюгідний стан. Не те що справжніх гриб­

них місць, а й чистого, не­ засміченого шматка землі там практично не знайти. Ось так ми живемо, так господарюємо! Поміщик думав про красу, а ми ... Здавалося б, ну що тут та­ кого? Ліси ж у Карпатах вирубу­ ють, пісок із берегів і дна Десни розкрадають ... І не такі злочи­ ни, як зі згаданими насаджен­ нями скоюються. Але видається усе це

ланками одного ланцю­

га. Втрачаємо ми совість, втра­ чаємо. Забуваємо про те, що створено

людьми,

лишатися

ними

хоч

за

маємо

будь-яких

обставин.

Ні, Це не моралізаторство. Це, хай і поверхове, але намагання осмислити ситуацію, що скла­ лася в суспільстві, його психо­

логії, переоцінці надбань доб­ роти й щирості, готовності підтримати ближнього. Життя наше на сьогодні все більше на гадує лікнеп, де його віднідув (а до їх числа мимоволі залу но всіх нас) вимушені тільки й чути слова на кшталт "ринкова економіка", "інфляція", "інтег­ рація", "інвестиція". Натомість зі сторінок газет, передач радіо й телебачення все більше з кож­ ним роком зникають рубрики, так чи інакше пов'язані з ду­ ховністю, моральністю, меце­ натством. Найголовніше саме ті, що стосуються мірила людсь­

це дешевий популізм.

прохолоду,

даруючи радуючи

око буйним різноцвіттям. Із ро­ ками в згаданих гайках, хоч во­

часом

насадження

перетвори­

лися в своєрідні смітники з би­ тими скляними й розкиданими пластиковими пляшками, цело­

жує гнити.

,

лями

- боровики, підберезники. Та так тривало не дуже довго. І з

розросталися,

сльоза.

. ..

просто боляче описувати поба­ чене там. Оазиr. краси, що не­ щодавно ніби зеленими кораб­

ни й стали улюбленими місця­ ми відпочинку, з'явилися гриби

гайки

землякам

жирів. На мить усі буквально заціпеніли, а в жінки скотилася

ки стареньку, а й решту паса­

.. . Нещодавно мені довелося побувати в цих місцях. І, знаєте,

ких цінностей, гармонії спів­ життя з навколишнім світом, збереження набутків поперед­ ніх поколінь. Так, науковці все більше лякають нас світовим апокаліпсисом. Мусимо його боятися? Одні стверджують він невідворотний. Інші - нав­

краси, але й парк, і насаджені

фановими пакетами, шматками плівки; місцями від вогнищ. Бездушна людська рука вируба­ ла найкращі дерева. Стовбури пішли "в діло", а гілля продов­

ДИ'f'ИНQ у спрямованість

lfOAOC

паки, заспокоюють: мовляв, усе

Але до одного апокаліпсису - в наши душах і свідомості ми, здається, наближаємося невпинно. При цьому забуваємо і заповіді Божі про любов до ближнього, і бе­ режливе

ставлення

до

всього,

що навколо нас. І хіба чи не в цьому полягає найбільша тра­ гедія?

Володимир НЕБРАТ.

римання власних дітей.

не

ної плати та психологічну наван­ таженість тільки протягом 20062007 років звільнилося 47 праців­ ників ~1ісцевих uентрів соціаль­ них служб для сім'ї, дітей та мо­ лоді, з них 18 пройшли підготовку та отримали свідоцтва для здійс­ нення соціального супроводжен­ ня ПрИЙО\ІНИХ Сі~1СЙ Та ДИТЯЧИХ будинків сі\1ейного типу, на нав­

чання яких витрачено З тис грн. бюджетних коштів. Служби у справах дітей та цент­ ри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконують дотичні функції щодо "Розвитку сімейних форм виховання" та інші стосовно соцзахисту дітей. Однак, знаход­ ження їх в різних сферах уп­ равління (так, служби у справах дітей підпорядковані безпосе­

редньо ад\Ііністраціям, а центр11 служб знаходяться при управліннях у справах сім'ї та

соціальних

молоді) ускладнює їх взаємодію та

За таких умов набуває особли­

сиро'І'а

координацію

вого

зусиль для досяг­

нення позитивних результатів. Різний підхід при наданні со­ ціальної допомоги на дітей біо­ логічним батькам, які опинилися в тяжкому матеріальному стано­ вищі,

прийомним

батькам

та

опікунам

(піклувальникам) та прогалини в законодавстві щодо

значення

ефективність

здійснення державної політики в сфері

соцзахисту дітей,

в т.ч.

пріоритетом має стати зміцнення та підтримка сім'ї,

яка виховує

дитину, робота з сім'єю, яка пере­

буває в складних життєвих обста­ винах, ліквідація практики поз­

бавлення

батьківських

створення

потужної

прав,

системи

відмов від виховання дітей стають

соціальних послуг для сім'ї, дітей

одними

та молоді.

з

причин

породження

соціального сирітства та втрат бюджетних коштів. Так, сума щомісячної державної соціальної допомоги в 2008 р. на одну дитину старше 6 років коли­ валась від 66,3 грн. для самотньої матері до 1326 грн. - для опікуна та 1591,2 -для прийомних батьків або батьків-вихователів (з ураху­ ванням суми винагороди). В той же час, більшість цивілізованих країн світу перевагу надає під­ тримці біологічних батьків щодо їх спроможності виховання та ут-

За результатами

проведеного

аудиторського дослідження та з мстою підвищення ефективності

використання бюджетних коштів І нами було надано ряд пропозицій Київській

облдержадміністрації

та іншим органам, які опікуються питаннями

соuзахисту

дітей­

сиріт та дітей, позбавлених бать­ ківського піклування. Відділ аудиту бюджетних програм та місцевих бюджетів

КРУ в Київській області.


СІАО І АІОАИ

л

истопад

"Життя

року для жи­

1957

телів села Богданівки Софїі Іванівни та Миколи Артемо-

новича Цьомки став визначальним і

рушник подружнього життя. Осінньої на стомлену після літа

землю, дві долі, двоє сердець люб­ лячих людей, які народилася у Богда­ нівці,

поєдналися

у

єдину

після

онуки

отримання

та

донька,

медичної

яка

весілля

разом

з

Софією

Іванівною

були їі вірні nодруги, з якими вона

працює стоматалогом та живе у цьо­

му місті.

разом доїла, годувала корів, ті, поруч

Коли підходила до будинку, який

з якими пройшли молоді роки, з яки­

разом nобудували ювіляри, то почула

ми цікаво та незабутньо проводить

українські пісні, які справно виводили

час і зараз. Тож і тепер дорогі, рідні

м'ятається

а

голоси жіночок, подруг по колишній

душами подружечки не тільки спілку­

у

роботі та сусідів ювілярок.

тодішнім

молодятам,

поважним

людям

спілкування

Журналістська доля познайомила мене

з

цією

неповторною

красивею як зовні,

парою,

так внутрішньо,

з

Софією

Під час

Іванівною

ються між собою, ходять в гості, зга­

дують молоді роки, а й обмінюються

я

дізналася, що ці гарні люди можуть

думками

не лише працювати,

смачненькими

змістовно

а

й

цікаво та

відпочивати.

Про

це

та

пригощають

одна

варениками

одну

та

пам­

nушками.

душевно. Цією парою голубів, які що­

свідчить

денною

завітали й колишні колеги по nраці.

одної, але все ж таки, навіть коли бу­

трударів заслужили повагу та любов

Майже

демо ходити за допомогою

у свої односельців, сусідів та родичів.

пропрацювала на фермі тодішнього

ми будемо спілкуватися між собою,

От і я одного вечора завітала до ро­

радгоспу села Богданівки. За добро­

упевнена Олександра Іванівна Мало­

дини

совісну роботу, великі надої молока

род.

чесною

Цьомок,

працею

що

сільських

мешкає

у

Бог­

те,

що

усе

на

своє

ювілей

життя

весілля

отримала поважна трудівниця у

ла увагу на чистоту та

році орден Леніна, далі у

прибрано,

навкруг

видно

все

Хоча ми живемо далеко одна від

-

ювілярка

данівці. Зайшовши до двору, зверну­ порядок:

На

вулиці

паличок,

звечоріло,

-

ранні

1966 1971 році -

сутінки поволі опускалися на землю.

Мені потрібно було збиратися додо­

роботу

ордени Трудового Червоного Прапо­

Великий

ра та Жовтневої революціі, Дружби

му у Бровари. Але від спілкування з

будинок, невелике господарство. На

народів. Пригадує моя знайома про

Софією Іванівною та Миколою Арте­

них

власному городі, дякуючи Богу,

дбайливих рук господарів.

-

життя. У день святкування золотого

освіти

не­

пам'яті назавжди.

-

У нашому селі дуже багато зна­

слів, а від спілкування з ними упро­

працівників

довж років).

ферм та

полів,

за

мої

урочисті миті отримання цих знаків

моновичем

життєвої

свою тяжку та заслужену працю вони

знайомі вирощують картоплю, морк­

визнання державою їі праці. Офіційні

мудрості, відкритості душі та бажан­

отримали державні нагороди. Зараз

вихід

на

пенсію

ставить

Ук­

ня любити людей. Мабуть, не поми­

вони

раїни.

Відрадно, що інтереси одно­

люся, якщо скажу, що кожний з нас

дючість,

цю, малину та усе, що родить набла­

сельчан вона відстоювала на сесіях

брав участь у телепроекті "Видатні

характеру багатьох з них прослідко­

новича. Раніше вони

годатній землі. Тому і не доводиться

обласної та районної рад. Отож, ма­

українці"

вується і зараз,

городі, полі та тракторному стані, за­

їздити за наїдками до базару

все

ла і довіру та визнання серед одно­

передачу запровадити

можна знайти на городі та у погребі.

сельців. А зараз, коли спливли роки,

І за пригощанням, і просто щоб при­ тулитися

теплих

_. .,.ІJ~ЯТ'Н.,ЦЯ•• •.

,_.,t;і'оо;Щ~ УТ-1

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 06.55, 07.55 Спорт 06.25, 08.40 Православний календар

06.50, 07.50, 08.10 Погода 07.10 Ера бізнесу 08.15 На Олімп! 08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 09.20 Діловий світ 09.25 Аграрна країна 09.35 Новини міжнародні 09.45 Погода 09.50 Прес-анонс 09.55 Т/с "Чотири жінки

і

один злочин"

Розинською 1З.10 "Надвечір'я"

Темний силует ОО Медфайли 14.20 д/с "Модні історіІ-

40

Ранкова молитва Фестиваль "Покрова" Мамо, вічна і кохана На гостину до Івана Поповича 07.45 Світ православ'я 08.05 Форсайт 08.25 "Оріфлейм" 08.50 "Корпорація Сімба" 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.10 Прес-анонс 09.20 Хто в домі хазяїн? 09.50 Вихідні по-українськи 10.10 Європейський вибір 10.ЗО Рейс 10.50 Погода 10.55 Країна лісу 11. 1О Кордон держави 11.25 Король професіі 11.40 Чотири стіни 12.05 Аграрна країна 12.ЗО Медфайли 12.45 Унікальна Україна

06.00 Ранкова молитва 06.05 Фестиваль Покров 06.20 V Міжнародний конкурс бальних танців

06.50 Подіі світу. Підсумки 07.20 100% Динамо 07.50 "Корпорація Сімба" 08.00 Сільський час 08.25 Укравтоконтинент 08.45 "Патріот" 09.00 Анонс передач 09.05 Доки батьки сплять 09.10 Підсумочки 09.15 Антивірус для дітей 09.ЗО Крок до зірок 10.00 Ігри чемпіонів 1О.ЗО Нова армія 11.00 Муз. ua 11.ЗО Стильна штучка 11.50 Погода

1? ()()

"Пі~о~іg лnni"

-

та

але

неnоси­

енергійність

ділиться думкою

працівників.

Софіі

Та

Іванівни

це

та

раз

горій

сильною роботою.

щоб подумки повернутися у ті роки,

шу десятку видатних та знаних бог­

відмітити, що він народився, виріс та

та

дістає фотокартки і розповідає про

данівців обов'язково потрапила б ро­

змужнів

Вінниці

будні та свята свого орденоносного

дина Цьомок.

знає

Ситуація Новини Погода "Легенди України" 15.ЗО М/с "Норман" 15.55 Т/с "Таємничий острів" 16.25 "Пазли" 17.05 д/ф "Національний аграрний університет" 17.45 Служба розшуку дітей

14.50 15.00 15. 15 15.20

19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.45 Погода 19.55 Фольк-musіс 20.55 "Легенди України" 21.00 Новини 21.20 Новини міжнародні 21.ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 Право на захист 22.20 Екіпаж 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Гарячі версіі

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Tjc їак ніхто не ко­ хав"

1З.15 Зелений коридор 1З.40 Парламент 14.30 Бізнес-чемпіонат 15.15 Наша пісня 16.00 Погода 16.05 Лауреати телефестивалю "Калинові острови" 16.40 Книга.uа 17.25 Кіно.uа 17.55 д/Ф "Почаїв" 19.10 Погода 19.20 "Україна- Казахстан" 19.50 Золота Лілія 21.00 Новини 21.20 Світ спорту 21.35 Погода 21.45 Що? Де? Коли? 22.45 Мегалот 22.50 "Лото", "Трійка", "Кено" 23.00 Енергопанорама

1+1 "Літаючий будинок" "Без табу" "Світське життя" "Хто там?" М/Ф "Братик ведме· дик" 11.45 Х/Ф "Ти- це я"

06.10 07.00 08.00 09.00 10.10

12.30 Здоров'я 13.25 Аудієнція 13.55 Погода 14.00 "Знайдемо вихід" 14.50 Служба розшуку дітей 15.00 Благовісник 15.30 Погода 15.З5 Богатирські ігри 16.ЗО "Вогонь бажання" 18.1 О Діловий світ. Тиждень 18.55 Погода 19.05 квк- 2008 21.00 Новини 21.15 Погода 21.25 д/с "Собор на крові" 22.00 Наш футбол 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки

1+1 "Літаючий будинок" їоп Гір" "Бокс по-справжньо­ му: Джо Кальзаге та Рай Джонс" 09.00 "Лото-забава"

06.10 07.00 08.00

але якби таку

відпочинку,

активність

або у Броварському районі, то в пер­

17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.15 Український вимір 18.45 М/ф "Лис Микита" 19.00 Точка зору

11.00 Життя триває .. 11.45 Служба розшуку дітей 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.10 Погода 12.20 "Знайдемо вихід" з Н.

06.00 06.05 06.25 07.25

з

на "Інтері",

на

Богданівський сільський голова Гри­

-

бабусиних

часто

столиці

Часто

крапку на активному житті багатьох

заходи

рук,

у

набиралися

ву, капусту, буряк, дуже полюбляють

до

відбувалися

я

збирати різноманітні ягоди, полуни­

батьківських

.

приїжджають

·

подільну. І цей день назавжди запа­ сьогоднішнім

та

-

переити ''

поле

!3@@[j)@І7йШ [i]0fiJ0U'57 'їЕ1 бJG:!)@0ГIJ 0(JJШGJ ~0 0(JJG10й0u G1@!30бl@ШlJIJ0u @ш!JбJGдШJ [])0ш!JГІJ [і][j)с:JШШЛ/0 [j)CD!30!ill

тоді вон стали на спільний весільний

опускається

не

й0fiJ0[j)r:лtlf1J GJ(i][J)0r!JJGJ(i] !illrJ!lJ[j)!JG'iJ'llio [J(}(iJ ШШJ'i7lJ't3fiJ0!illrJ !IIJбJIJJJ:r}7 )7@Г:Ь0й0 @rJГВ0&u (і]б]@ {]'0.!j](VfiJGJ@ "'

доленосним у їхньому житті, бо саме

пори, коли жовтогарячий лист поволі

-

про~ити

Дісней! "Пригоди ведмедиків Гаммі - 5" 07.25 "Сніданок з "1+1" 09.ЗО Tfc "Руда" 10.30 Tjc "Монтекрісто" 11.ЗО "Судові справи" 12.25 Т jc "Палаючий лід" 1З.25 Т jc "5 хвилин до метро" 14.ЗО, 17.00 "ТСН" 15.00 Tjc "Виклик - З" 16.00 "Без табу" 17.20 "Судові справи" 18.25 Т/с "Монтекрісто" 19.25 "Погода" 19.ЗО "ТСН" 20.10 Т/с "Руда" 21. 15 Х/Ф "Життя зненацька" ІНТЕР 06 оо. 07.00, 08.00, 12.00, 17.45 Новини 06.10, ОЗ.35 "Гід країнами світу". Росія 07.10, 08.10 "Ранок з Інте-

07.00

ром

08.50 Tjc "Курсанти" 09.55, 20.ЗО Т/с "Обручка" 10.55, 19.00 Т/с "Вогонь кохання"

12.10

"Знак якості"

1З.10

Tjc "Любов як любов"

14.15 Т/с 15.25 Т/с

"Дві долі" "Ешелон"

16.ЗО "Народний суд" 18.00 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 21.ЗО "Свобода на Інтері" ІСТV 06. 1О Служба розшуку дітей 06.15 Факти 06.ЗО, 07.50 Ділові факти 06.З5, 08.00, 09.00 Погода 06.40, 08.35 ЗОО секjгод 06.50 "Тролі". М/с 07.15, 13.00 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт Каламбур "Агент національної безпеки". Т jc 10.10 "Шпигуни, як ми". Хjф 12.05, 15.55 Пpo-ZiKaBe.ua 12.45 Факти. День 1З.45, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів-7". Т/с 14.50 "Смерть шпигунам". Tjc 16.ЗО "Зона висадки" Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.ЗО Надзвичайні новини 20.55 Максимум в Україні 21.ЗО Спецрозслідування 22.45 Факти. Підсумок дня 2З.ОО Акули бізнесу СТБ 06.00 Т /с "Вона написала

08.05 09.05

"Найрозумніший" "Криве дзеркало" "Погода" 19.ЗО їСН" 20.00 їанцюю для тебе" ІНТЕР 06.00 д/п "Кодьяк" 07.00 "Свобода на Інтері" 09.40 "Доки всі вдома" 10.25 "Картата потата" 11. 15 "Квадратний метр" 12.00 "Модний вирок" 13.10 Шоу "Дві зірки" 15.10 Х/Ф їри дні в Одесі" 17.50 Програма "Позаочі" 18.50 Т/с "Загальна терапія" 20.00 "Подробиці" 20.25 Концерт до Дня виз­ волення Києва від німецько-фашистських загарбників 23.00 Хfф "Перегін" ІСТV 05.35 Факти 05.50, 06.50 Погода 05.55 Автопарк. 06.25 Акули бізнесу 06.55 "Дольмен" Т/с

· 08.55 Клуб колишніх дружин 10.00 "Леся+Рома". Т/с 1О.ЗS АнеКдо:rи 11.00 Українці Афігенні 11.40 Квартирне питання 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт

М/Ф "Міккі-Маус" 10.З5 "Караоке на майдані" 11.ЗО їанцюю для тебе" 15.20 "Дорослі ігри" 17.20 Т jc "Не краса по-аме­ риканськи" 18.20 Т jc "Моя прекрасна нянька" 19.25 "Погода" 19.ЗО "ТСН" 20.20 Х/Ф "Великий Стен" 22.ЗО "Світське життя" ІНТЕР 06.00 "Прадавні єгиптяни" 07.15 Х/Ф "Велике розчару-

18. 1О Х/Ф "Чарівник" 20.00 "Подробиці тИжня" 20.50 Х/ф "Ми з майбутнього"

15.05 17.00 19.25

10.05

вання

09.20 "Городок" 10.00 "Україно, вставай!" 10.40 Х/Ф "Девдас" 14.40 Т jc "Загальна те­ рапія"

Концерт до Дня звіль­ нення Києва від німець­ ко-фашистських зага­ рбників

15.45

1З.ОО Галілео "Вулиці розбитих ліхтарів". Т/с 14.15 "Втеча з Атлантиди".

13.15

Х/ф

16.15

їой, хто іде у вогні".

Х/Ф

Факти. Підсумок дня "Костянтин: Повели­ тель пітьми" Х/Ф 21.45 "Костолом". Х/Ф СТБ 05.40 "Непоясненне" 06.30 "Улюблені мjф"

18.45 19.00

07.25 "Навколо світу" 08.30 "Еники-беники" 09.00 "Їмо вдома" 10.10 "ВусоЛапоХвіст" 10.50 М/ф "Подорож

Богданівці

вбивство"

06.50, 08.00 "Новини" 07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05 "Сам собі режисер" 08.15 Х/ф "Собаче серце" 11.50 "Моя правда" 12.45 "Нез'ясовно, але факт" 14.00 "Слідство вели" 14.55, 21.30 Т jc "Кулагін та Партнери"

15.25 Т jc "Комісар Рекс" 17.20 "ВусоЛапоХвіст" 18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18. 1О Х/ф "Найчарівніша та найпривабливіша" "Танцюють всі!" "Танцюють всі 1 "

20.00 22.25

НОВИЙ КАНАЛ

05.55 Служба розшуку дітей 06.00 Tjc "Моя американсь­ ка нянька"

06.25 М/с "Годзілла" 06.50, 07.25, 08.З5 "Підйом"

Щоденник Фабрики зірок 07.20, 08.30, 19.20 Погода 08.00 Tjc "Крок за кроком 09.00 Хfф "Алекс і Ема" 11.05, 19.25 Т/с "Солдати" 12.10, 15.55 т;с "Друзі" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 13.35 М/с їом і Джері"

06.55

14.10

12.50 14.55 18.00 19.00

їанцюють всі!" Х/Ф "Боббі" "Історіі кохання" Х/Ф "Найчарівніша та найпривабливіша" 21.55 "Зіркове життя" 22.55 "Моя правда" НОВИИ КАНАЛ 06.00 Х/Ф їатусеві янголи" 07.ЗО Х/Ф "Біллі Медісон" 09.30 Корисна площа

10.20 "90-60-90" 10.55 Пpofashioп 11.55 Х/ф "Принц Веліант" 13.50 Т/с "Щасливі разом" 14.10 Х/Ф "Моральні цінності сімейки Адамсів"

16.05 Х/ф "КJ!уб шпигунів" 18.00 Х/ф "Діти шпигунів" 19.45 Х/Ф "Міс Конгеніальність" 22.00 Фабрика зірок

УКРАЇНА

му-

рашки"

12.05

у

Концерт М. Задорнова

ІСТV

06.30 Факти 06.45, 07.15 Погода 06.50 "Альф". Tjc 07.20 "Втеча з Атлантиди". Х/Ф . 09.10 Квартирне питання 10.05 Ти не повіриш! 11.00 Чудо-люди 11.35 Галопом по європах 12.45 Факти. Світ 12.55, 19.20 Спорт 13.00 "Король А тіла". Х/ф 16.50 "Кенгуру Джек". Х/ф 18.45 Факти тижня 19.25 "Чорна діра" Х/ф 21.50 "Зомбі на ім'я Шон". Х/Ф СТБ

06.35 "Улюблені мjф" 08.00 "Навколо світу" 09.00 "Їмо вдома" 10.45 Х/Ф "Не можу сказати

06.00 Шустер Live 09.00, 19.00 ПодіІ 09.30, 19.35 Спорт 09.35, 19.40 Погода 09.40 Срібний апельсин "прощавай"

12.35 "Російські сенсаці,13.20 "В пошуках істини" 14.25 "Слідство вели" 15.25 "Док.детектив" 16.00 "Правила життя" 17.00 "Нез'ясовно, але факт" 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.05 Х/Ф "Вероніка не прийде" 22.05 Х/Ф "Гj2а в солдатики" НОВИИ КАНАЛ 06.15 Х/ф "Клуб шпигунів" 07.45 Церква Христова 08.00 Запитайте у лікаря 08.45 Живчик-старти' 09.10 Руйнівники міфів 10.20 Алла, гараж 10.55 Фабрика зірок 12.55 Шоуманія 13.40 Ексклюзив 14.15 Аналіз крові 15.00 Зіркові драми 16.00 Х/Ф "Діти шпигунів"

Михайлович у

рідній

Дуженко. Богданівці,

своїх односельців

не з

13.50 Мjс "Дак Доджерс" 14.50, 15.50 Тееп Time 14.55 Побачення з мамою-2 15.25 Т/с їретя планета від сонця"

дочки"

Спортрепортер Тільки правда?

УКРАЇНА

05.45, 06.50 Прокидайся 06.30, 16.30, 19.00 Подіі 06.40, 16.50, 19.20 Спорт 06.45, 16.55, 19.25 Погода 07.30 Срібний апельсин 08.30, 17.30 "Яка то меТ/с "Рідні лю-

ди"

10.00, 21.30 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 20.30 Tjc "Жінка без минулого

1З.ОО

Х/ф "Дитина ДО ЛИС·

топада

15.00,

Щиросерде

19.30

зізнання

15.30 17.00 20.00

Федеральний суддя Критична точка Життєві сенсаціі

10.30 М/с "Качині історіІ11.00 Ати-бати готувати" 11.30, 06.00 Х/Ф "Малкжкаратист"

Суботній вечір "На десять років мо­ лодше" 16.30, 21.45 Щиросердне

14.00 16.00

Футбол. ЧУ. їаврія" (Сімферополь) - "Шах­ тар" (Донецьк) 19.45 Т/с "Бухта Філіпа" 22.15 Життєві сенсаціі 22.45 Х/Ф "Щурячі перегони" 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.10, 18.50 "Київський час" 06.15, 07.10, 08.10 "Час спорту"

16.55

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 16.15, 17.50, 21.50 "По­ года в Україні"

за добрим спілкуванням та по­ Завжди для лю­

Ірина КОВРИГА-ГУЗОВСЬКА.

5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.1 О, 18.45 "Київський час" 06.15, 07.10, 08.10, 22.45

19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час важливо" 22.25 "Хроніка тижня"

06.25, 07.45, 11.20, 17.50 "Погода в Україні"

06.30, 08.30 "Час-Тайм" 06.45, 08.20, 12.25, 15.20, 16.15 "Погода у світі" 07.00, 07.30, 08.00, 09 ОО, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15 ОО, 16.00, 17 ОО, 18.00, 20.30, 23.00 "Час но­ вин"

07.20, 10.20, 13.20, 17.15, 18.З5, 22.55 "Погода на курортах"

"Бізнес-

час" "Автопілот-новини"

07.50 08.25 09.30

"Огляд преси "Ток-шоу М. Вересня" 10.ЗО, 11.30, 12.30 "Пресконференціі у прямому ефірі" 13.30, 14.35 "5 елемент" 14.20 "Страва вщ шефа" 15.30 "Своїми очима" 16.20 "Час" 17.30 "Феєрія мандрів" 18.20 "Час економіки"

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 1800, 19.00, 21.00, 22.00 "Час новин

07.20, 10.15, 13.20, 17.15, 22.50 "Погода на курор­ тах"

"Бізнес-

час"

07.50, 1З.25 "Новобудова" 08.25 "Огляд преси" 08.30 "Бістро-ТБ" 09.30 "Код життя" 09.40 Тра долі" 10.30 "Не перший погляд" 11.30 "Автопілот-тест" 11.45 "Технопарк" 12.30 "482" 13.30 "Драйв" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 "Ви практично здоров, .. 15.30 "Зверни увагу" 16.30 "Арсенал"

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25, 18.45, 20.ЗО, 23.00 "24 години" 06.40 "24 години. Спорт" 06.45 "Банкнота" 06.55 "Погода" 07 ОО, 15.45 Одіссея Кусто 08,00, 22.00 Хіт-парад диких тварин

09.00, 2З.15 Чиста наука 10.00, 19.00 Коли погода творить історію

11.00 Жити смачно 11.35, 14.05 Спецпроект 12.05, 20 ОО "СвітськІ хрОНІКИ

Школа ремонту Як це робиться?

12.35 1З.25 13.40

Загибель "Антаркти-

ки

14.40 Примхи погоди 15.20 Виклик дикій природІ 16.45, 21.00 Реальність чи фантастика?

17.45 Вижити всупереч 18.55 "24 години. Жипя" 21.20 22.25

"Велика політика" "На межі" ТОНІС

06.00 Спецпроект 06.40 "24 години. Спорт" 06.45 "Погода" 06.50 Як це робиться? 07.25 Примхи погоди 08.00 Вічні джерела енергі! , 08.30 Зелена варта 09.00 Хіт-парад диких тварин

10.00 11.00 11 ЗО 12.00

Школа ремонгу За сім МОРІВ

Фотопроект Коли погода творить

ІСТОрІЮ

12,55 13.55 14.55 18.20

Ольвія Феодора Х/ф "Ель Сід"

Таємниці

17.ЗО "Час за Гринвічем"

20.15

08.00, 09.00,

18.25 "Народний контроль" 19.15 "Тема тижня" 19.30 "5 копійок"

17.45 Х/ф "Мексиканець" 20.15 Х/Ф "Тремтіння землі" 22.40 "Файна Юкрайна"

06.30 "Час-Тайм" 06.45, 08.20, 12.25, 16.20

06.30, 09.00 Подіі 07.00, 09.30 Спорт 07.05, 09.З5 Погода 07.10 Х/ф "Малюк-каратист 09.40 Срібний апельсин 10.30 м;с "Мисливці за

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 1100, 1200, 1З ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 "Час новин 07.20, 10.15, 13.10, 18.50, 22.55 "По­

"Погода у світі"

07.00,

07.ЗО,

УКРАЇНА

привидами

11.00 Суботній вечір 13.00 Т/с "Бухта Філіппа" 15.00 Tjc "Жнець" 17.00 Х/Ф "Біс" 19.00 Подіі тижня 19.40 Х/ф "Хроніки Нарніі" 22.30 Футбольний вік-енд

5

КАНАЛ "Програма передач" "Київський час"

06.00 06.10 06.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50, 21.50 "Погода в

УкраїнІ"

"Погода у світі"

года на курортах" "Бізнесчас" 07.50, 14.40 "Зодчий" 08.25 "Огляд преси" 08.30 "Бістро-ТБ" 09.ЗО "ВІкно в Америку" 09.50 "Улюблена робота" 10.30 "Феєрія мандрІв" 11.30, 12.30 "5 копійок" 13.15 "Світ нерухомості" 13.30 "Мотор -ТВ" 14.25 "Страва від шефа"

07.40, 08.45, 22.13

15.20 15.40

"Код життя" Тра долі"

затонулих

кораблів

19.20

06.30 "Час-Тайм" 06.45, 08.20, 12.25, 15.20

Артемо­

на фермі та

-

отож чужих

07.40, 08.45, 22.15

ЗІзнання

стосується

дей. Це основне кредо їхнього життя.

07.40, 08.45, 22.10

лодія"

09.00, 18.00

-

"Час спорту"

"Ранетки" "Моя прек­ расна нянька" 18.30, 22.00 Tjc "Батькові

16.50, 20.20 Tjc 17.55, 21.20 т;с

19.15 22.25

(Хочу

не

Миколи

Сто

найбільших

відкриттів

Т/с

"Ярмарок

мар­

нославства "

16.30 "ВІП-стажер" 17.15 "Палата" 17.30 "Не перший погляд 18.25 "На межі" 19.00, 22.00 "Час новин 19.15 "Тема тижня" 19.30 "Майдан" 21.00 "Час: підсумки" 22.25 "Особливо небезпечно" ТОНІС

06.00 Як це робиться? 06.40 Вічні джерела енергі1 07.00 Примхи погоди 07.35 Зелена варта 08.1 О "24 години. Світ" 08.30 За сім морІВ 09.00 Сто найбІльших ВІДКрИПІВ

10.00 10.50 14.15 15. 15 17. 15 20.15

Школа ремонту Х/Ф "Ель Сщ" Боспорське царство Козацтво Вижити всупереч

т;с "Ярмарок нославства"

мар-


v

26.01.08 N232/0 1/1808 повідомляє, що до ч. 5 ст. 241-1 Кодексу законів про працю

України, коли строки визначаються днями, то їх обчис­ люють з дня, наступного після того дня, з якого почи­ нається строк. Якщо останній день строку припадає на

святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.

Оскільки Цивільний кодекс України був прийнятий

удосконалення;

пізніше, то рекомендовано керуватись його нормами

- думки і пропозиції щодо практики адміністру­

щодо обчислення спливу терміну.

Відповідно до ч.

5

ст.

254

вання податків і шляхів й удосконалення; - оцінка методичних видань, підготованих ДПА України (наскільки корисні такі видання, що в цих виданнях потребує доопрацювання і додатко­ вого висвітлення, які ще питання потребують ме­ тодологічної та інформаційної підтримки). В останньому розділі активно обговорюється те­ ма: "Методичний посібник "Податкові апеляції. Досудове вреrулювання спорів з податковими ор­ ганами".

ЦК України, якщо останній

день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці

вчинення

певної діі, днем закінчення

строку є перший за ним робочий день.

Отже, якщо праЦівник досяг граничного віку перебу­ вання на держслужбі і день його народження припадає

на святковий або неробочий день, працівник повинен бути звільнений першого робочого дня, в який і ви­

Сектор масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян Броварської ОДПІ.

дається відповідний наказ. Цей порядок поширюється і на посадових осіб місцевого самоврядування.

Заява

npo

наміри будівництва і ексnnуатаціі скпадськоrо

комnnексу ТОВ "Інтереуроnа-Украіна" Словенська логістична група lntereuropa заявляє npo наміри будівництва нового складського комплексу з авто­ мобільним терміналом в с. Димитрова Броварського району

Київської області. Для цього ТОВ "ІнтереурЕ>па-Україна" nридбало земельну ділянку площею близько 24 га, яка роз­ ташована в с. Димитрова Броварського району в межах на­

якій розміщено

Viessmann,

Для

розміщення

складського

комплексу

планується

довольчих товарів в тарно-штучній упаковці (палетах), а на

відкритій автостоянці передбачається зберігання нових ав­ томобілів. Будівництво складського комплексу дозволить залучити

до роботи нові трудові ресурси, а також сприятиме соціаль­ но-економічному розвитку району, наповненню місцевого та Державного бюджетів, покращить і розвине інфраструктуру. Режим роботи складів: 2 зміни в день, зміна В годин, 365

днів на рік. Вантажообіг складів на добу складає зміну

- 205

410

т, в

т.

Для теплопостачання комплексу передбачена котельня, в

котли

"Vitoplex 1ОО"

виробництва фірми

Німеччина, теплопродуктивністю

575

кВт кож­

ний, в якості палива використовується природний газ теп­

лотворною здатністю 33723 кДж/мЗ (8050 ккал/нм ). Для за­ безпечення водопостачання комплексу (nотреба -19 м. ;добу) планується розробка свердловини.

теріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і спо­ руд" об'єкт не відноситься до видів діяльності, що становить

підвищену екологічну небезпеку.

Вплив планової діяльності nри будівництві і експпуатаціІ об'єкта на навколишнє середовище характеризується лише

незначними викидами в атмосферу забруднюючих речовин від котельні і відкритої автостоянки. З матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитися nро­

тягом місяця від дня публікаціі за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Петровське, вул. Бортницька,

1.

Зауваження та пропозиціІ направляти за адресою: 08341, Київська обл., Борисnільський район, с. Петровське, вул. Бортницька,

1.

Тел. Для довідок:

Проектом передбачено будівницт­ во

нового

складського

комnлексу

ОО.

8 (044) 331 62

з

автомобільним терміналом ТОВ "Ін­ тереуропа- Україна" в с. Димитро во Броварського району Київської об­ ласті. Для будівництва складського ком­ плексу ТОВ "Інтереуроnа- Україна" придбало земельну ділянку площею близько 24 га, яка розтаu.ювана в с. Димитраво Броварського району в

І все то через навалу злодіїв, котрі накинули оком на ці садові товариства, розташовані у Фрунзівці. Лише за два дні тут зареєстровано чотири (!) крадіжки з дач. Якшо в першому випадку крадіжку столяриого і слюсарного інструменту з дач­ ного будинку у СТ "Вербичень­ ка", шо нал·ежав броварчанину Романові Я., вдалося розкрити­ й скоїв 26-річний нероба із До­ неччини Андрій Р., то три зафіксовані злочини за один день у СТ "Діброва" ще чекають на встановлення імен "героїв". Нічого, окрім слідів рукавичок, у місцях скоєння злочинів не виявлено. А здобиччю люби­ тслів легкої наживи стали до­ сить-таки цінні речі: елект­ роінструменти, телевізор, зва­ рювальний апарат ... А ще

-

ду­

шова кабіна і візок. Злодій (а, може, й злодії) люди передбач­ ливі: попрацювавши в май­ бутньому краденими інструмен­ тами, вони, очевидно, подбали й про те, щоб після цього й душ прийняти, реглянути

й

телепередачу

пе­

...

Даруйте за цей сарказм, але безпечність керівництва садових товариств і самих власників дач сприяє діянням злодіїв. Еко­ номлячи

десятки

гривень

на

охороні майна, вони втрачають

набагато більше.

І

втрати

ці

вимірюються вже тисячами, де­

зові його великовагового авто­ мобіля знаходилося І О тонн грунту. Будь-яких документів на вантаж теж не виявилося. Ми­ моволі напрошується думка: невже скоро й повітрям торгува­ тимуть, як це навчилися робити

з водою і землею?

вnливів на навколишнє середовище

(ОВНС) при проектуванні і будів­ ництві nідnриємств, будинків і спо­ руд" об'єкт не відноситься до видів діяльності, що становить nідвищену екологічну небезnеку. У складському приміщенні перед­ бачається зберігання непродоволь­ чих товарів в тарно-штучній упаковці (nалетах). Для забезпечення техно­ логічного nроцесу зберігання товарів на складі передбачені наступні етапи: надходження товару, nриймання то­ вару, зберігання товару, відванта­ ження товару. Для забезпечення про­ цесу nогрузки-вигрузки та зберігання товарів використовуватиметься су­ часне зарубіжне технологічне облад­ нання.

Серед джерел негативного впливу на навколишнє середовище під час експлуатаціІ об'єкта будуть такі: незначні викиди речовин у повітря­ не середовище від спалювання в га­ nрирод­

ного газу та викиди від автомо­ більного трансnорту; утворення по­ бутових стічних вод та nобутових відходів. Для виконання нормативних вимог з охорони природного навколишньо­

го середовища, забезпечення норм

екологічної безпеки та для зменшен­ ня

негативного

впливу

на

навко­

лишнє середовище nроектом перед­

бачається комnлекс конструктивних, технологічних та організаційних рішень. У результаті nрийнятих проектних рішень остаточний вnлив на навко­ лишнє середовище оцінюється нас­

Злодії

не

дрімають.

наркотиком

Навіть

звичайний грунт став для

них

об'єктом наживи, адже дачники для висипки й підвишення ро­ дючості своїх ділянок готові Платити будь-які гроші. От і на­ магаються заробити на цьому попиті окремі новоявлені "ко­ мерсанти". Два такі випадки зафіксовані співробітниками міліції мину­

лого тижня.

На автомагістралі

Київ- Чернігів

працівники

до­

рожньо-патрульної служби зат­ римали киянина Павла Б., кот­ рий перевозив 5 тонн грунту без супроводжуючих документів. Наступного дня подібна істо­ рія повторилася. Цього разу вже в Димитрові. Тут уже відзначив­ ся броварчанин Микола Г. У ку-

Практично й місяця не буває, аби жителі Калити не потрапили до міліцейських зведень за скоєння злочинів, пов'язаних зі зберіганням, вживанням, а то й збутом наркотичних засобів. Причому займаються цим не тільки дорослі, але й підлітки. · Останнє тому підтвердження пригощання друзів канабісом неповнолітнім Максимом Х_ Чи вперше

цим

нолітній

- встановить слідство,

ВАТ

-

5-65-45.

07400,

..

61285,

норм гранично допустимих концент­

рацій (ГДК). Таким чином можна стверджувати, що вплив від діяль­ ності складського комплексу на нав­ природне

середовище,

а

Вплив на водне середовище На складському комnлексі будуть утворюватися

лише

локальних

нормативних

бухгалтерія, nрийом оголошень

ПРОСИП ОВА

госnодарсько-

Кер~ючись ст.9 та ст. 13 Закону Ук­ раїни Про засади державної регулятор­ ної nолітики у сфері госnодарськоі діяль­ ності" від 11.09.2003 року N21160-IY, КП КОР "Бровариводоканал" буде виносити на розгляд засідання виконкому nроект рішення: "Про встановлення тарифів на nослуги централізованого водопостачан­ ня і водовідведення для всіх груn сnожи­ вачів". Розробником nроекту вказаного рі­ шення є КП КОР "Бровариводоканал", яке розташоване за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Кар­ бишева, В, за телефоном В (294) 5-3538, факс - 5-35-36.

Під час будівництва та експлуатаціІ складів вnлив на флору і фауну та

ландшафт - відсутній. Утилізація відходів та їх вплив на навколишнє середовище

В процесі ексnлуатаціІ складів мо­ жуть утворюватися лише господарсь­

ко-nобутові відходи. На складі буде запроваджена система поводження з

господарсько-побутовими відходами у відповідності до державних санітар­ них правил та норм України. Внас­ лідок дотримання санітарних норм та

правил при зберіганні, транспорту­ ванні та утилізаціі господарсько-по­ бутових

відходів

вплив

на

навко­

лишнє середовище відсутній. Вплив

на

оточуюче

соціальне

середовище

На місцевому рівні, я~t: і в цілому по Україні, існує nроблема зайнятості працездатного населення відчу­ вається нестача робочих місць. Будівництво складського комплексу дозволить залучити до роботи нові трудові ресурси. Розміщення склад­ ського комnлексу сприятиме соціаль­ но-економічному розвитку району, наnовненню місцевого та Державно­ го бюджетів, nокращить і розвине' інфраструктуру. Отже, розгляд прийнятих проект­ них рішень з будівництва складсько­ го комплексу ТОВ "Інтереуропа- Ук­ раїна" в с. Димитрова Броварського району дозволяє зробити висновок, що будівництво та ексnлуатація складського комnлексу відповідає діючим в Україні санітарно-гігієнічним

та екологічним нормативам і не буде сnрияти погіршенню стану здоров'я населення та екологічного стану нав­ колишнього середовища.

ТОВ "Інтереуропа-Україна" зобо­ в'язується здійснити необхідні nро­ ектні рішення у повному обсязі відповідно до вимог чинного законо­ давства та вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва складсь­ кого

комплексу,

а також

виконувати

необхідні nриродоохоронні заходи під час експлуатацїі складу. З матеріалами можна ознайомити­ ся протягом місяця від дня публікаціі

за адресою: Київська обл., Бо­ риспільський район, с. Петровсь­ ке, вул. Бортницька, 1. Зауважен­ ня

та

пропозиціІ-

адресою:

08341,

направляти

Київська

за

обл.,

Бориспільський район, с. Пет­ ровське, вул. Бортницька, 1. Тел. Для довідок: 8 (044) 331 62 ОО.

Проект рішення та аналіз впливу регу­ ляторного акта буде оnубліковано протя­ гом 5-ти днів з дня оnублікування даного nовідомлення в засобах масової інфор­ маці!. Зауваження та nроnозиції щодо nро­ екту рішення "Про встановлення тарифів на nослуги централізованого водоnоста­ чання та водовідведення для всіх груп сnоживачів" будуть nрийматися nротя­ гом місяця з дня оnублікування в nись­ мовому вигляді за поштовою адресою КП КОР "Бровариводоканал". Адміністрація КП КОР "Бровариводоканал" _

до

24-00

Заnрошуємо в маrазин не· продовольчих товарів у м. &ро·

вари продавців (з/п 1800 rрн.). на роботу на склад в м. &рова· ри потрібні комірники-вантаж· ники та водії (з/n від 3000 rрн.). ПідnриємСтву на роботу пот· рібен завrосn. rарантуємо офі· ційне працевпаwтуванн• + соц­ пакет. Тел.: 8{044}221-59-04;

8(050)478-55-98.

ІUановні читачі! Ви хочете привітати з ювілеєм чи днем народження рідних, близьких або знайомих? Таке поздоровлення (без фото) коштує 50 mнвень для окремих осіб і 100 mивень для організацій. Оголо­ шення про загублений документ приватної особи - 20 mивень.

Довідки за тел_:

Друк офсетний.

Обсяг

ЛІf~~... 3 ....,....амн

.,. ,..

4-23-26.

стор/НІІ:ах rваетJІ,

~ :3.11 ~~ реіиІJІWІ вЩf!ов/дІlт>ність Н<ІІСе ~ІІЩ>ІUІвец~о;

1 друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

newlife(/i)meta.ua

Рt1дакціs не ЗІІІJJІ<ДИ лоділJІЄ позwцію авторів.

4-23-26.

2.

4-03-76.

.··Зв ro~нicn. -І<Лвдених фsктів.відповІдsє автор,

до

nрийняття

Вплив на земельні ресурси Під час експлуатаціІ негативний вплив на фунти відсутній.

4-21-34; nромисловості і соціальних питань, вЩnовідальноrо секретаря 4-()4-81; листів і масової роботи 4-02-92;

спорудах

стоків до дощової каналізаціІ.

Відділи: rромадсько-політичноrо JІ<ИТТЯ

e-mail:

очисних

показників

ПовідомпеннІ npo оnриn10дненн1 nроекту реrуІІІторноrо акта

Київська обл., м. Бровари, бульв_ Незалежності,

'Ііі' Редактор:

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети, Броварські міська і районна ради, райокна держадміністрація. Свідоцтво ПРО леожавну реєстаиjю КІ Ng 259 вЩ 10. 12. 1997 р.

з

видами талонів і смарт-карт (останній

газета Броварських

дл11 відомчої передплати -

райагропостач»

р. nовністю nризупиняє від­

строк отоварювання 31.12.200В р.).

районно1 державної адміністраціі.

35064,

райагропос­

пуск нафтопродуктів на АЗС за всіма

міської та районної рад,

ІІЩеІtС

«Броварський

01.01.2009

За довідками звертатись: м. Бровари,

ЖUТПІ•

•Броварський

нованою реорганізацією підприємства

2500-3000 грн.); • nри6ирсшьниц• виро6ниІІих nриміщень (з/n 1130 грн.+ відрядні).

на

За повідомленнями

тач" повідомляє, що в зв'язку з запла­

(з/n

•UOBE

непов­

Броварського ГУ МВС Україин в Киівській області. ВАТ

укnадаІІЬНИК•nакуваІІЬНИК

вул. Будьонного, 23-а, тел.:

займався

але факт залишається фактом: матері хлопця є над чим замис­ литися, щоб дружба з "білою смертю", як називають наркоти­ ки, не затягла його в прірву.

тов "Vкрветпромпостаq"

на постійну рооотv потрІОнІ:

повітрі для всіх джерел викидів nока­ зали, що розрахункові максимальні концентраціІ всіх забруднюючих ре­ човин значно нижчі встановлених

колишнє

Приrощав Арузів •••

Почім земеnька, Павnе Васиnьовичу?

Вплив на повітрЯне середовище Розрахунки розсіювання забруд­ нюючих речовин в атмосферному

також на стан здоров'я людей є нез­ начним і не nризводить до nорушен­ ня встановлених санітарно-гігієнічних нормативів.

сятками тисяч гривень.

щову каналізацію nроходять очистку

Вплив на флору і фа-уну

Згідно з додатком Е ДБН А.2.2-12003 "Склад і зміст матеріалів оцінки

тупним чином:

Пnаче "Вер6иченька". Стоrне "Діброва" •••

nобутові та дощові стоки. Побутові стічні води nередбачається відводити у вигріб. А поверхневий стік складсь­ кого майданчика nеред скидом в до­

межах населеного nункту.

зових опалювальних котлах

Згідно з додатком Е ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст ма­

селеного пункту.

будівництво складів для зберігання товару з прибудованим двоповерховим адміністративно-побутовим корпусом. У складському приміщенні передбачається зберігання неnро­

2

екоnоrі11ні насnідки будівництва

ТОВ "Інтереуроnа-Украіна"

Для забезпечення відкритого діалоrу з платни­ ками податків, обміну думками щодо системи оподаткування в Україні на офіційному веб-сайті ДПА України (www.sta.gov.ua) відновлено роботу форуму Державної податкової адміністрації Ук­ раїни. На сьогодні форум складається з чотирьох розділів: - неузгодженості у податковому законодавстві і пропозиції щодо їх вирішення; - обговорення податкових роз'яснень з метою їх

від

npo

і ексnnуатаціі скпадськоrо комnnексу

в обговоренні на форумі

Міністерство праці та соціальної політики України відповідно

3а•ва

Беріть особисту участь

на держсnvжІі, акий nриnадає на свнтковий, вихідний аІо інший нероІоqий День

листом

Іи.ормус:

OARI

Порадок звіпьненна дерисавних спvисІовцІв разІ досаrненнн ними rраниqноrо вікv nереІvваннн

"Броварська друкарня".

Газета ВИХОДИТЬ

3

17

КВЇТІUІ

Дні

1937

р.

виходу:

середа, субота.

Зам.

2.634

· · · .Тираж 2720 nрим.

#85 2008  
#85 2008  
Advertisement