Page 1

СУБОТА

22 жовтня

2005

р ..

Ng85 (9694) Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації Виходить з

17 квітн.а 1937 року

ОПЕРАТИВНА НАРАДА У м1с•коrо rопови Минулої середи відбулася роз­ ширена оперативна нарада у місь­ кого голови В. О. Антоненка.

Про

сvсn•nьно-nоnІтичнЕ жиnя ні кордони. Також разом з Бориспо­ лем та Славутичем Бровари входять в

тичної партії «Народний Союз На­ ша Україна». «досягнення ефектив­

виявлення в них підгрунтя для ко­

лого столу представників політичної партії «Народний Союз Наша Укра­

десятку міст, які відзначаються гар­

цього обставин. Члени партії вважа­

ним інвестиційним та інноваційним

ності, прозорості, чесності та під­ звітності влади суспільству,

їна». Члени партії з різних регіонів Київшини, міські, сільські та ее­

кліматом. В якості яскравого прик­

скорочення дозвільних функцій

ють вкрай необхідним встановлення прозорого і відкритого доступу до

ладу вдалої інвестиційної політики є

держави, чітке законодавче унорму­

інформації шодо обігу бюджетних

будівництво першого в Україні Ме-

вання

коштів у державних установах. Та­

17 ЖОВТНЯ в малій залі міськви­ конкому відбулося засідання круг­

заборгованості підприємств міста

лишні голови населених пунктів, шо входять до Київського регіо­ нального відділення асоціації міст України, депутати місцевих та ра­ йонних рад зібрались, шоб обгово­

перед

рити

роботу відділу виконавчої служби Броварського міськрайонного уп­ равління юстиціі щодо виконання рішень суду з питань погашення

управлінням

Пенсійного

низку

хвилюючих

питань,

процедур

ухвалення

управ-

ПРЕJИДІІ РАДИ «НАШОЇ УКРАЇН,>>

ІНІЦІІОВАІІА ПРОfРАМУ .«НІ - КОРУПЦІІ!»

фонду України в м. Броварах до­

пов'язаних із суспільно-політичним

повіла начальник управління Пен­

га-Маркету, який через декілька

лінських рішень є пріоритетним

ри Л. І. Сінько. Співдоповідач виконуюча обов'язки начальника

життям в Україні. Привітав присутніх міський голо­ ва Броварів В. О. Антоненко. Віктор Олександрович ознайомив з основ­

тижнів, а очікувано 5 листопада, гос­ тинно відчинить свої двері для бро­

Броварського міськрайонного уп­

ними напрямками розвитку нашого

варчан. До речі, це дасть змогу пра­

равління юстиціі Т. М. Марійко.

цевлаштуватись

завданням політичної партії «На­ родний Союз Наша Україна». Пре­ зидія Ради партії ініціює розробку Антикорупційної програми «Ні -

сійного фонду України в м. Брова­

кож було відзначено необхідність максимального прискорення запро­

вадження <<Єдиного вікна» реєстра­ ції підприємницької діяльності. Ос­

- одне з перших міст на Україні, в якому декілька мі­ сяців потому відбулося відкриття <<Єдиного вікна•>, було вирішено вивчити наш досвід і через Асоціа­ кільки Бровари

цію міст України розповсюдити по

рег,іонах.

Учасники обговорення

підприємства

міста. Адже Бровари привабливі для інвесторів своїм вигідним економі­ ко-географічним положенням, близькістю до столиці, з якою істо­

•Броваритеплоенергомережа»

рично склалися і розвиваються тісні

У ході засідання круглого столу,

О. В. Коршак

виробничі та науково-технічні зв'яз­ ки. За даними Асоціації міст Украї­ ни, відповідно до рейтингу серед ук­

шо проходило під головуванням го­

спрямовані на подолання проблеми та попередження їі виникнення», так зазначено в тексті заяви. У процесі дискусії учасники круг­

лови ради Київської обласної орга­

лого СТОЛу праКТИЧНО

нізації політичної партії «Народний

підтримали

ініціативу скасування

Найближчим часом Антикоруп­

раїнських міст з кількістю населення

Союз Наша Україна», депутата Вер­

депутатськоїнедоторканості народ­

ційна програма «Ні- корупції!» буде

від 50 до 100 тисяч·наше місто посі­ дає 6 місце, зважаючи на те, шо 5 перших місць займають міста, шо

ховної Ради Вадима Валентиновича Литвина, було обговорено Антико­

них депутатів та депутатів місцевих

ухвалена на з'їзді Політичної партії

рад, запровадження фахового попе­

«Народний Союз Наша Україна».

рупційну програму «Ні- корупції!»,

реднього аналізу законопроектів та

мають річкові та морські порти, мит-

ініційовану Президією ради полі-

проектів рішень Уряду на предмет

Про

початок

опалювального

сезону в місті доповіли директор комунального

та

генеральний

директор комунального підприєм­

ства

•Служба

замовника»

В. І. Масленко.

На

нараді

обговорено

також

кадрові nризначення, хронологію подій та запланові заходи на нас­ тупні два тижні.

жителів. У найближчому майбутньо­ му на території міста планується роз­ почати будівництво аквапарку.

цій із залом зразу ж ставились на голо­

сування. Майже всі рішення знайшли схвальну підтримку учасників сходу. Зокрема, на житлово-комунальну

сферу виділені в достатній кількості позабюджетні кошти для ремонту да­ хів,

вхідних дверей

комунальних

будинків, заміни вентилів тощо. Зо­ бов'язано начальника ЖКГ Т. М. Ро­ маненко в найкоротші терміни, без зволікань і різного роду виправдань, виконати ці роботи. Контроль за вико­ нанням доручення

покладено

тупника голови райдержадміністрації М. В. Шибіка. Членам ініціативної групи, разом з Т. Романенко, доручено перевірити правильність встановлення тарифів на житлово-комунальні пос­ луги. З метою їх зменшення рекомен­

довано зняти безпідставно збільшений

P.S.: Поки готувався цей допис до дру­

ку, стало відомо: для ремонту дахів бу­ динків закуплено шифер на суму 300 тис. грн. за ціною 17, 7 грн. за лист; заго­ товлено 200 куб. м лісоматеріалів; від­ новлено освітлення вулиць та траси Ки­ їв- Чернігів.

системі освіти та науки.

ванням першого заступника

голови райдержадміністра­

,ції О. І. Дармоrрая.

поточного року.

на зас­

вступників у виші навчальні закла­ ди, шо забезпечить неупередженість

rічної безпеки та надзви­ чайних ситуацій пЩ голову­

голову селищної ради Г. М. Пузана. Начальник облавтодору і М. В. Шибі­ ко мають відновити освітлення авто­ магістралі Київ- Чернігів 15 листопада

ЕлеонарддАдАМУХАМЄДОВ, помічник- консультант народного депутата України Івана .ТОМІЧА.

єдиного

з питань техноrенио-еколо­

покладено на

Селищний голова Г. М. Пузан, спільно з начальником відділу земельних ресурсів, зобов'язані розібратись із самовільним захопленням земель за­ гального користування у Скибині. Безперечно, дати доручення, щось пообіцяти - ще не означає виконати. Часто-густо виникають не стільки ор­ ганізаційні, скільки технічні пробле­ ми, які не можна зразу вирішити. Але з боку районної адміністрації є бажання сприяти їх вирішенню. І без зволікань. Будемо сподіватись, що все обіцяне на сході буде здійснене. У нового голо­ ви Броварської райдержадміністрації вистачить рішучості і волі тепер і в майбутньому для розв'язання різнома­ нітних проблем не тільки в окремих се­ лах, але й у всьому районі.

корупції!», практичні кроки якої

У Калинівці відбулося чер­ гове виїзне засідании комісіі

на І 0% прибуток та скоротити завише­ ний штат управлінського персоналу. Під час розгляду питання про стан боротьби зі злочинністю на території селищної ради М. Ф. Діденко запропо­ нував залу подати на його ім'я заяви про крадіжки та злочини, які стались на території сільської ради, починаючи з березня і до листопада 2005 року, щоб оцінити достовірність інформації, на­ даної начальником Броварської міліції М. І. Македоном. Доручено І. О. Карпенку до 15 лис­ топада 2005 року вирішити всі питання освітлення та енергопостачання по вулицях Чернігівська, Молодіжна, Са­ дова в смт. Калинівка. Контроль за виконанням доручення

висловили підтримку ідеї створення

ОДНОГОЛОСНО

центру

тестування

для

та адекватність їх оцінок, запобіга­ тиме

розвитку

негативних

явиш

в

Лариса ШАПКА.

~АПО&ІПИ, ВРІІУВАІИ, ДОПОМОПИ

НОВА ІІІАДА ОПЕРАТИВНО PEArYE НА ПРОІІІЕМИ СЕІІА Громадяни смт. Калинівка та с. Ски­ бин за ініціативою В. Д. Гаврилюк, Н. С. Музики, М. М. Кучеревського, Н. С. Ковтун та М. Г. Бабич провели сход для розгляду болючих питань життєдіяльності своїх громад. Деякі з них не вирішувались роками. Це проб­ леми телефонізації, стану житлового фонду, тарифів на житлово-комуналь­ ні послуги та оплати за проїзд в ав­ томобільному транспорті, енерго­ забезпечення, освітлення вулиць, газифікації, землекористування тошо. Члени ініціативної групи, не маючи можливості врегулювати житлово-ко­ ~унальні н.егаразди на рівні селищної ІІ'лади, вирІшили звернутись за допо­ могою до голови Броварської рай­ держадміністрації. І нова влада відреа­ гувала миттєво. Одного дня вистачило для того, щоб оперативно розглянути і прийняти необхідні рішення по розв'язанню вишеназваних проблем. Все відбувалось на о11ах у мешканців Калинівки і Скибина, які зібрались пізно ввечері у місцевому будинку культури. Голова райдержадміністрації М. Ф. Діденко прибув на зустріч разом зі своїми заступниками та керівниками служб, які відповідають за порушені громадянами питання. Прямо в залі голова приймав необхідні рішення та давав доручення, які після консульта­

2000

місцевих

рупційних дій чи сприятливих для

.

На ньому були розглянуті питання готовності штатних аварійно-рятувальних під­ розділів служб району і гро­ мадських формувань цивіль­ ного захисту до роботи в осінньо-зимовий період 2005-2006 р. Перед засідан­ ням комісії пожежно-ряту­ вальною службою було про­ ведено спеціальне навчання із застосуванням пожежно­ рятувальної техніки по лікві­ дації умовного руйнування будинку внаслідок вибуху га­ зу. Рятувальні підрозділи служб району прибули на місце умовного вибуху своє­ часно. Енергетики в першу чергу знеструмили будинок, аварійна служба газового господарства здійснила роз­ відку і перекрила газопоста­ чання, провела провітрю­ вання квартир «потерпілих». Спеціалісти центру елек­ трозв'язку виділили окремий канал прямого зв'язку з голо­ вою райдержадміністрації. Питання телефонного зв'яз­ ку для Калинівки має особ­ ливу актуальність. За поясненням директора ЦЕЗ N2 1 С. М. Акуліна пи­ тання розрахунків та додат­ кових доплат за підключення абонентів до нової сучасної телефонної станції виникло виключно через недостатню

поінформованість населен­ ня про те, шо стара телефон­ на станція належала ВАТ «Комбінат «Тепличний•>. З монтуванням нової станції силами Укртелекому задіяні виключно старі лінії, шо і дозволило

на

певну

суму

Одночасно в ході цієї зус­ трічі порушувалися питання освітлення автомагістралі в адмінмежах Калинівки та Скибина. Певною мірою це

стосується Семиполак і За­ лісся. Останні декілька років ос­ вітлення тут не працює, що є однією з головних причин

високої аварійності, веде до травмування і навіть загибелі учасників дорожнього руху. Жахлива статистика гово­ рить про те, що за 9 місяців 2005 року на автошляху Київ - Чернігів в адмінмежах Броварського району стало­ ся 34 дорожньо-транспортні пригоди, де загинуло 15 осіб і 41 травмовано. Більшість з них сталися в нічний час на дільницях автодороги, де відсутнє освітлення. А тому жителі Калинівки, Скибина, Семиполок небезпідставно стурбовані проблемою від­ сутності освітлення на цих дільницях магістралі. До 1995 року в районі фун­ кціонувало підприємство «Броварисвітло», яке обслу­ говувало це електроустатку­

вання та підтримувало освіт­ лення в робочому стані. Але за обмеженістю коштів у міс­ цевому бюджеті все електро­ господарство автошляху Ки­ їв - Чернігів було передано на баланс облавтодору, шо не сприяло поліпшенню си­ Туації, а навпаки, призвело до розкрадання всього елек­ троустаткування системи ос­

вітлення. Особливий інтерес для крадіїв викликає алюмі­ нієвий провід. На жаль, жодного випадку затримання злодіїв не реєс­ трувалося, хоча до останньо­

го часу в Калинівці працюва­ ло два пункти прийому кольорових та чорних мета­

лів. На ці пункти, мабуть, пі­ шов і провід із системи освіт­ лення.

На попередню нараду го­ зменшити вартість доплат за лова райдержадміністрації підключення до нової теле­ М. Ф. Діденко запрошував фонної станції. Вона надає високоякісні послуги теле- 1 представників облавтодору, фонного зв'язку. ?а доруче~7 та вони не відгукнулись на запрошення з однієї простої ням голови раидержадмr­

ністрації М.

Ф. Діденка

причини

-

два роки тому на

проводиться перевірка цього

засіданні комісії з питань

питання.

техногенно-екологічної без-

пеки представники облавто­ дору обіцяли відновити ос­ вітлення на трасі Київ -

Чернігів в адмінмежах Бро­ варського району, чого так і не сnромоглися зробити. Тільки завдяки рішучим заходам

голови

райдержад­

міністрації М. Ф. Діденка ос­ вітлення в Калинівці та Ски­ бині відновлено. І процес відновлення освітлення всіх населених пунктів району продовжуватиметься.

Зазначені заходи спрямо­ вані на зниження ризику ви­ никнення надзвичайних си­

туацій, збереження життя та

здоров'я людей. Всі ці питання знайшли своє відображення в роботі комісії з питань техногенно­ екологічної безпеки, де від­ значалось, шо служби райо­ ну не виявляють турботи про підготовку невоєнізованих формувань як у населених пунктах, так і на підприємс­ твах району. На ліквідацію надзвичайних

ситуацій

об'єктового рівня повинні залучатись сили та засоби, які в першу чергу наявні в населених пунктах. На часі в більшості населених пунктів є достатня кількість інже­ нерної техніки, шо в першу чергу має бути задіяна в разі

потреби. Питання роботи сільських та об'єктових рятувальних ланок в осінньо-зимовий пе­ ріод рекомендовано розгля­ нути

на виконкомах селиш­

них та сільських рад. З ускладненням погодио­

кліматичних умов у зимовий період 2005 - 2006 років ри­ зик виникнення надзвичай-

них ситуацій повинен бути

зведений до мінімуму. З об­ говорених питань прийнято виважені рішення. Запобігти, врятувати, до­ помогти це гасло діяль­ ності всіх служб району.

Василь ПРУДКИЙ, начальник відділу надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення району.

·


22.10 ~®®~

НОВЕЖИТГЯ +

ОСІННІЙ ДВОМІСSІЧНИК І&ІІАfОУСТРОІО

Ч рамках

ТАЇТЬ НЕІіЕJПЕКУ

Яскравими барвами роз­

та сіл району і без того погір­

шилась. Значне збільшення

воними

запалала

шляхах і дорогах також ро­

горобина. З першими примо­

бить свій внесок у погіршен­

розками золоте листя рясним

ня навколишнього середови­

килимом

Багато роботи з'явилось на

ша, а тут ще й «димова завіса>> вкриває місто, особливо ве­

присадибних ділянках,

у

чорами, коли підпалюються

двірників ЖЕКів, керівників

купи листя чи сміття. При згоранні листя, сухої

кетягами

автотранспорту

вкрило .землю.

підприємств, установ, орга­

на

ІНТЕРНЕШИn НА &РОВАРЩИНІ

ЕРГОВИЙ тренінг у

СПАІІІОВАННІ ІІИСТІ малювала осінь парки, скве­ ри, сади, лісові масиви. Чер­

XOnT

t

рами <<Родина для дитини• був

йоні організацією «Холт Ін­ тернешнл» за фінансування Агентства США з міжнарод­

присвячений питанням

ного розвитку.

реалізації прог­ роз­

робки грантових пропозицій. Аплікаційну форму проекту представила

менеджер

прог­

рами Наталія Соф'янц. Перед учасниками тренінгу стояло завдання чітко і правильно описати проект, спрямований на розв'язання проблем си­ рітства та соціального сирітс­

наших

тва,

усунення

негативних

явищ у молодіжному середо­ вищі. Учасники тренінгу мали

потрапляє окис вуглецю, сір­

ми, досяжними, визначеними

вивезти листя, траву,

чаний ангідрид, окиси азоту, вуглеводні з багатьма кон­

сухі

гілки. Згідно з рішенням Бровар­

сячника з благоустрою, озе­ ленення та санітарної очис­ тки міста шосереди у малій

денсованими бензольними ядрами. Ці шкідливі для здо­ ров'я людини елементи неод­ норазово виявляли фахівці лабораторії Броварської са­ непідстанції. Токсичні та хі­

залі проводяться засідання штабу за участю служб міста,

мічні речовини негативно впливають на організм навіть

на яких керівники підпри­ ємств, установ, організацій

здорової людини, не кажучи

звітують про виконану робо­

астмою, астматичними брон­ хітами та іншими хворобами легень. Потрапляючи в ди­ хальні шляхи, вони діють не тільки на їх верхні відділи, а й вражають глибоко легені, викликають головний біль, задишку, серцебиття, загос­ трення хронічних хвороб ле­ генів та серця, а деякі з них

ського міськвиконкому про проведення осіннього двомі­

ної очистки об'єктів міста в осінній період. Значна частина керівників розуміє значимість цього за­ ходу,

уклали угоди

на виве­

зення побутового сміття і листя. Радують зір прибрані, охайні території дошкільних навчальних закладів N2 5 <<Ялинка», N2 17 <<Барвінок•>, N2 9 <<ВіночоК>>, N2 24 <<Ка­ линка•>,

ЗПМ, ЖЕКу N2 Разом з цим

що забруднення атмосфер­

викликають

ном. Штраф за вчинене по­ рушення складає від 85 до

3.

ватній житловій забудові по

Тож давайте пожаліє мо са­

вул. Київській, Шевченка, Гоголя та ін., так і на терито­ ріях багатоповерхової забу­ дови (ЖЕК N2 2, N2 І, N2 4), на подвір'ях навчально-ви­ ховних закладів (ДНЗ N2 11, 23, БУФК).

мі себе, своїх рідних та близь­

Шановні земляки, установ,

адже

ня листя, сміття, ніж потім

шукати на ліки та штрафи. Віра ТОВСТОНОГ, завідуюча санітарно­ гігієнічним відділом Броварської СЕС.

керів­

підприємств! Після аварії на ЧАЕС екологія нашого міста

17.15 Україна. День за днем 18.00 Правозахист 18.55 Х/Ф •Ніколи не буду

УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но'

06.10, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06.35, 07.10, 08.05, 23.35 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.45 Каnітал . Православний кален-

07.55

дар

08 .ЗО Фондова nанорама 08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.25 Діловий світ

09.25 М/С •Діти ВОГНЮ• 10.ЗО Король вальсу

Й.

Штраус

11.00 Конкурс з продажу •Криворіжсталі• 1З.ОО, 05.45 Служба розшуку дітей 1З.О5 Крок до зірок 1З.ЗО Мультфільм 1З.55 Абетка безnеки 14.10 Грані nізнання 14.ЗО Художня nанорама 15.00, 18.ЗО, 21.00 Новини 15.20 Класний журнал

15.35 16.00

Подорож у дитинство Територія •А»

16.ЗО Студія

5

17.00 Казка ВІВТОРОК, 25 жовтня УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но!

06.10, 06.30, 07.00, 07.30, 08 .ОО Новини 06.35, 07.1 О, 08.05, 23.35 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.35 Будівельний майдан­ чик

07.55 Православний кален· дар

08.45 Ранкові nоради 09.00, 18.10, 21.25 Діловий світ 09.25 М/С •Діти ВОГНЮ• 10.00 Спадщина тисячоліть 10.25 Міні-міс України-2005 11.20 Подія 11.25 Не все так nогано ... 12.00, 15.00, 21.00 Новини 12.25 Вітаємо вас 13 .ОО Служба розшуку дітей 13.05 Перехрестя 13.ЗО Народна служба nорятунку·О1 13.55 Абетка безпеки 14.10 Досягти мети 14.30 Тарасова церква 15.20 Дитяча лінія 15.35 У нас усе вийде 16.00 Територія •А•

старим-2• Спорт Лото •Трійка». •Кено• Центр уваги Ситуація Підсумки 2З.40 Погляд ОО.ЗО Контролер

21.40 22.00 22.1 О 22.45 23.00

1+1 07.00 Сніданок з 1+1 07.ЗО

•Колір гріха• 08.30 Сніданок з 1+1 08.45 Т jc •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11. 15 Судові справи 12.1 О Тjc •Ксена• 1З.О5 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Tjc •Люба, діти і за­

Tjc

вод ... • 15.00 Tjc •Не родись вродливою»

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Усі жінки· відьми• 17.50 Т/с •Люба, діти і за· вод ... » 18.30 Т jc •Клон• 19.ЗО тсн

20.00

зараз

вишукати кошти на вивезен­

організацій,

ПОНЕДІЛОК, 24 жовтня

легше

ТСН. ПроСnорт

20.10 Т/с •Не родись врод­ ливою»

21.1 О Tjc •Сармат• 16.30 Студія 5 17.00 Казка 17.15 д/с •Захисники диких тварин»

17.45 Бізнес-позиція 18.30 Баскетбол. Євроліга FIBA. БК •Київ• - •Карсія­ ка•. У перерві - Новини 21.40 Спорт 22.00 Лото • Трійка•. •Ке но• 22. 1О Центр уваги 22.45 Ситуація 23.00 Підсумки 23.40 Погляд 00.25 Від першої особи

1+1 07.00 Сніданок з 1+1 07.30 Т/с •Колір гріха• 08.30 Сніданок з 1+1 08.45 Tjc •Клон• 09.45 Документ 11.00ТСН 11.15 Судові сnрави 12.10 Tjc •Ксена•

13.05 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Tjc •Люба, діти і за­ вод ... • 15.00 Т/с •Не родись вродливою»

16.00 Судові сnрави 17.00 Tjc •Усі жінки- відьми• 17.50 Tjc •Люба, діти і за· вод ... -

22.15Іду на ви

2З.25 Подробиці

00.00 Гіннесе-шок 00.50 Tjc •Монк•

2З.50 Тjc •Швидке життя•

00.50 Tjc •Сармат• ІНТЕР

06.05 Кумири і кумирчики 06.45 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Інтерсnорт

07.25 Ранкова зарядка 07.35 Уроки географії 08.20 Tjc •Приречена стати зіркою• 09.20 Бадьорого ранку! 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Єралаш 11.25 ВВС. Справжнє дике шоу

12.15 Т/с •Раузан• 13.35 Ігри патріотів 15.15Єралаш 15.25 Я все про вас знаєю 16.ЗО Tjc •донька садівника• 17.35 Чекай на мене 18.55 Т/с •Приречена стати зіркою• 20.00 Подробиці 20.40 Tjc •Чорна богиня•

21.45

Країна.

Галицько-во-

КИЇВ 06.45, 1З.40 Мультфільм 07.15, 13.35, 20.10 Бережіть себе!

07.20 Вісник роботодавця 07.30 СТН-тижневик 08.00 СТН·сnорт 08.ЗО, 2З.10 Музика

09.00 Дім живих історій 09.30 Х/ф •Жуковський• 11. 15 Краківські гостини 11.30 М/с •Подорож у минуле•

12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.30, 23.30 стн 12.30 ки;·в класичний 13.00 Чорний квадрат 14.05, 21.15 Дозвольте за­ питати

14.ЗО М. Захареsич. Лицар театру

15.40 М/с •Історіі Кленового міста» 16.ЗО Клуб Суперкниги

17.00 Телескоn 17.25 Без дієт і рецеnтів 17.45 Телепрес-клуб 18.40 Шлях до успіху

19.00 Діловий

рія• ни! 00.15 Т/с •Поліція Гамбурга. Східний округ•

ТЕТ 06.ЗО, 11.30, 18.00, 23.30 Дивись! 07.00, 14.00 Мультфільм

12.00,

19.30, 00.00

Дім-2

08.30 Tjc •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО Деталі 10.ЗО Велике nрання 1З.ОО М/с •lcтopff Кленового міста• 15.00 М/с •Веселі мелодіі• 15.30 М/с •Пригоди Марка і Джини• 16.00 Tjc •Команда·мрія• 16.ЗО Єралаш 17 .ЗО 33 квадратних метри 18.30 Велике прання 20.30 М/Ф •Пригоди Нез· найка і його друзів• 21.00 Х/Ф •База• 23.00 33 квадратних метри 00.05 Деталі

5

формат

КАНАЛ

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, 00.30 Бізнес-час 09.30, 23.15 Час-тайм 10.00·18.00 Час новин. Що­

Щогодини

13.15 д/с •Відціл кадрів• 14.15 Драйв 15.20 5 еЛемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 На nерший погляд 18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00, 00.45 Час новин 19.35 Київський час 20.00 Час 22.00 Закрита зона 00.50 Ресторанні нотатки ІСТV 05.40 Докладно 06.10 Служба розшуку дітей

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 06.40, 08.35 300 сек.jгод. Об. 5О, 08.1 О Обережно, мо­ дерн!-2

07.15 Mjc •Фліппер і Лапа· ка•

19.15 Т/с •Тінь• 20.00 Бізнес·ситуація 20.15 Вечірня казка

06.15 Час. Важливо 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.15 Спорт 09.10 Кухня для •чайників•

Т/с •Клон• тсн ТСН. ПроСпорт Tjc •Не родись вродливою• ~ 21.10 Т/с •Сармат• 22. 15 Особлива думка 23.20 тсн 23.50 Тjc •Швидке жипя• 00.50 Т/с •Сармат•

18.55 Т/с •Приречена стати

16.30 Перлини класичної му·

23.00 33 квадратних метри 00.05 Деталі

ІНТЕР 06.05 Ми все про вас знаємо 06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка

07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Ін· терсnорт

07.25 Ранкова зарядка 07.35 Уроки обережності 08.20 Т/с •Приречена стати зіркою• 09.20 Мелорама

10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Єралаш 11.25 ВВС. Справжнє дике шоу

12.15 Т/с •Раузан• 13.15 Чекай на мене 14.45 Єралаш 15. 15 Паралельний світ 15.55 Ми все про вас знаємо 16.55 Т/с •донька садівника• 18.05 Ключовий момент

зіркою• 20.00 Подробиці 20.40 Т/с •Чорна богиня• 21.45 Країна. Галицько-Волинське КНЯЗІВСТВО

21.50 22.50 23.25 00.00

Т/с •Звіздар• Спецкор Подробиці Служба розшуку дітей

КИЇВ 06.45 Мультфільм 07.15, 20.00 Бізнес·ситуація 07.25, 13.35, 20.10 Бережіть себе!

07.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.30 д/с •Строката nланета•

09.00 Відсвіт 09.30 Х/Ф •Маскарад• 11.10, 23.00 Музика 11.30 Т/с •Тінь• 12.30, 15.40 М/с •ІсторіІ· Кле­ нового М~ТЗ»

13.40, 17.45 Tjc •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте за· nитати

14.30 Т/с •Герберт• 15.00 Мерія 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн

зики

16.50 Без дієт і рецеnтів 17.00 Економічний вісник 18.20 Поради лікаря 19.00 Діловий формат 19.20 д/с •Політ крізь час• 21.30 Х/Ф •Убивство за сніданкам»

23.45 Хіт·базар 00.15 Х/Ф •Авторська тео-

5 06.15,

КАНАЛ

19.35, 05.05 Київ·

ський час

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19, 25, 22.30, 23.35, 00.20 Час спорту

18.00, 23.30

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, 00.30 Бізнес·час 09.30, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­

07.00, 14.00 Мультфільм 07.30, 12.00, 19.30, 00.00

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло.

рія•

ТЕТ

06.30,

11.30,

Дивись!

Дім-2

08.30 Tjc •Команда·мрія• 09.00 Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.30 Велике nрання 13.00 Mjc •Істор« Кленового МІСТа»

15.00 М/с •Веселі мелодіі• 15.30 М/с •Пригоди Марка і Джини• Т jc •Команда-мрія• Єралаш 33 квадратних метри Велике nрання М/ф •Пригоди Нез­ найка і його друзів• 21.00 Х/ф •Внутрішня ЛЮТЬ•

16.00 16.30 17.30 18.30 20.30

тиску, судоми.

Коли біда вже сталася, неодмінно тре­ ба викликати <<ШВидку допомогу», одно­ часно, не очікуючи ії прибуття, негайно промити шлунок. Після надання першQS медИЧНОЇ ДОПОМОГИ необхідНО ВИПИТі11 міцний чай, каву або злегка підеолену во­ ду. Це допоможе відновити водно-соле­ вий баланс. Забороняється вживати будь­ які ліки та їжу, а надто алкогольні напої, молоко

-

це можне прискорити всмок­

тування токсинів. Наостанок запам'ятайте: краще недо­ рахуватися кількох грибів у кошику, ніж поставити під загрозу здоров'я, а інколи і

життя! Юрій КОЛЕСНИК, інспектор Броварського управління ГУ МНС України в Київській області, лейтенант вн. служби.

09.40 Нянька·911 10.45 Т/с •Агентство •Зола· 11.45 Тjc •Ві-Ай·Пі• 13.05 каламбур 13.45 Х/Ф •Гість з Бангкока• 15.40 Tjc •Люба, я зменшив дітей•

години

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло.

линське князівство 21.50 Т/с •Звіздар• 22.50 Паралельний світ.

18.30 19.30 20.00 20.10

дян до «Народних засобів з'ясування при­ датності грибів». Люди вважають, що <<отруйні гриби мають неприємний запах, а їстівні- приємний>>, «Опущена у відвар грибів срібна ложка чорніє, якшо варити їх разом з грибами, серед яких є отруйні». А наслідки цього дуже сумні - нудота, біль у животі, зниження артеріального

та куля•

спорту

23.45 ДоброГО вечора, КИЯ·

07.30,

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 23.35, 00.20 Час

грибоми

Багато нещасних випадків трапляється

Найбільш небезпечними серед отруй­ них грибів, є ті що містять отруту упо­ вільненої дії. Симптоми отруєння з'явля­ ються через тривалий час, що ускладнює лікування. Видовий склад таких грибів невеликий, до них належать смертельно отруйні мухомори, особливо зелений (місцева назва- бліда поганка), які іноді помилково збирають замість печериць та сироїжок. Ці види грибів містять надзви­ чайно сильну отруту - аманітин, фаллін, фаллоід.ин. Якщо хоч одне плодове тіло блідої поганки трапляється серед їстівних грибів, воно може спричинити отруєння кількох осіб.

21.05 5 хвилин 21.30 Х/Ф •Авторська тео·

з

саме через помилкове ставлення грома­

статися отруєння.

потребують найсуворішого контролю, оскільки недотримання елементарних

23.20 тсн

Надія ГАМАJІІЙ.

обережні

ри лісу 7-І О хвилин. Лише після цього їх можна варити чи смажити. Ніколи не пригощайте грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок. Значна кількість гри­ бів, які досі вважалися їстівними, містять мікродози отруйних речовин. Якшо вжи­ вати їх декілька днів підряд, також може

іноді і смерті. Тому потрібно пам'ятати, що безпечність грибного кошика зале­ жить, насамперед, від дотримання пев­ них правил: збирати і купувати можна тільки гриби, про які добре відомо, що вони їстівні. Заборонено збирання грибів поблизу транспортних магістралей, на промислових пустищах, колишніх сміт­ никах. Не можна збирати гриби з ушкод­ женою ніжкою, старі та в'ялі. Ніколи не збирайте пластинчаті гриби. Отруйні гриби маскуються під них. Гриби, які збирає та продає населення,

ких, сусідів і просто грома­ дян,

середовище,

гро­

позицій ними будуть врахова­ ні, що збільшить шанси виг­ рати грант. У заході взяв участь заступник голови РДА Ю. Г. Кравець.

проектна

інакше в них утворюється трупна отрута. При обробці необхідно прокип'ятити да­

Гриби - це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчуван­ ня, який може призвести до отруєння, а

1700 грн.

представлена

та

до написання грантових про­

пропозиція стосувалася запо­ бігання раннього сирітства немовлят у зв'язку з неготов­ ністю та соціальною неспро-

правил збирання, зберігання та вживан­ ня призводять до тяжких отруєнь. Тому ще раз перевірте вдома принесені гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнів­ ні - сміливо викидайте. Гриби підляга­ ють кулінарній обробці в день збору,

дичних закладів, з них - четверо діти. На Броварщині загинуло З.людини двоє мешканці Требухова і один з Бро­ варів.

ного повітря карається зако­

гу фахівців на наданні психо­ лого-педагогічної допомоги як дітям, так і батькам. Ще од­ на

державних

мадських організацій району, його учасники говорйли про доцільність такого навчання. Адже найкраща ідея може бу­ ти реалізована тільки за наяв­ ності ресурсів, правильно і чітко визначеної програми дій, спрямованої на очікувані результати. Саме ці критерії

му планується зосередити ува­

Будьте

людей звернулись за допомогою до ме­

Крім цього, слід пам'ятати,

занепокоєння факти спалю­ вання листя, сміття як в при­

ники

ми. Мета такої мандрівки у кожного своя. Одні шукають усамітнення для творчих роздумів на лоні природи, інші внаслідок економічної скрути намага­ ються урізноманітнити своє меню. Та останнім часом значно збільшилася кількість нещасних випадків, пов'яза­ них із вживанням грибів. Тільки за сер­ пень і початок вересня на Київщині за­ реєстровано 18 випадків отруєння, 45

тер і можуть спричинити рак.

ставники

ЩО& НЕ СПІІКАІІО ІІИХО

з популярних видів осін­ oдним нього відпочинку є похід за гриба­

мають канцерогенний харак­

пластмас,

заводу

CM,[·]J·'·GJ·t·llt·t;'-

про людей з бронхіальною

ту з благоустрою та санітар­

мований проект представни­

розвиваюче

бути реальними, конкретни­

гу, в якому взяли участь пред­

дітей із кризових сімей у Тре­ бухівській ЗОШ запропонува­ ла група на чолі з директором школи Т. П. Кизєєвою. У ньо­

районної лікарні за соціаль­ ними показниками був спря­

впроваджується у нашому ра-

трави в атмосферне повітря

пошук яких здійснюватиметь­ ся працівниками центру. Своє бачення вирішення проблеми важковиховуваних

І хто виrРАЕ rРАНІ?І

у часі, з баченням наслідків та очікуваних результатів. Адже лише такий проект має шанси бути підтриманим і профінан­ сованим програмою «Родина ДЛЯ ДИТИНИ» В УкраЇні, ЩО

нізацій. Адже за короткий час необхідно прибрати та

можністю матерів взяти на се­

бе відповідальність за їхнє життя і виховання. Були та­ кож розrлянуrі питання скла­ дання бюджету проекту, по­ дальшої його життєдіяльності. Підводячи підсумки тренін­

уфостерній (тимчасовій) сім'ї,

На вирішення болючої проблеми залишених дітей та госпіталізованих до дитячої

ків благодійного фонду «Будинок життя» та адмініс­ трації дитячої лікарні. Ними було запропоновано створен­ ня при дитячій лікарні реабі­ літаційного центру, де б ма­ люки мали не лише медичний доглЯд, а й необхідний психо­ лого-педагогічний супровід та

врахувати, що завдання мають

пройшли відповідну адапта­ цію для усиновлення чи життя

години

Щогодини 13.15 •Арсенал• 14.15 Унікальна Україна 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Драйв

18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00, 00.45 Час НОВИН 20.00 Час 22.00 Чи на n'ять? 00.50 Коктейль ІСТV

05.30 Т jc •Циганська кров• 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.50 Факти 06.40, 08.35 300 сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо-

16.40 Острів спокус 17.40 Лінія конфлікту 19.20 Т/с •Леся+Рома• 20.00 Т/с •Заrублені• 21.00 Х/Ф •У пеклі• 23.35 Бокс. Рейтингові бої українських спортсменів

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т/с •Флорисьєнта• 06.45, 19.00, 00.00 Репортер 06.55 Підйом! 07.00 Т/с •Занадто мало ча· су•

08.00 Репортер. Бізнес 08.35 Маски·шоу 09.05 Точка кипіння 09.30 За гроші 10.15 Кунсткамера 11.20 Х/Ф •доктор Дуліпл-

2•

13.25 М/с •Оггі і кукарачі• 13.45 Mjc •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика·ге­ нія» 14.20 М/с •КітПес• 14.50 Т/с •Чорна діра• 15.20 Т/с •Занадто мало ча-

дерн!-2

07.15 М/с •Фліnпер і Лопака• 07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.00 Спорт 09.1 О Квартирне nитання 09.40 Лінія конфлікту 10.45 Т/с •Агентство •Золо-

су•

15.50 Т/с •Флорисьєнта• 16.55 Т/с •диво-водоспад• 17.50 Tfc •Солдати• 19.15, 00.15 Спортрепортер 19.25 Т/с •Студенти• 20.30 Місто блазнів 21.00 Tjc •СОІІДати• 22.05 Х/Ф •Скажені акули• 00.25 Т/с •диво-водоспад•

СТБ

нів

17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Tjc •Кулани і партне­ ри•

19.00 Повернення Нурієва 20.00 Х/Ф •Медовий місяць у Лас-Вегасі•

22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Луб"янка. А.

дітей•

16.40 Tjc •Загублені• 17.40 Лінія конфлікту 19.20 Квартирне nитання 20.00 Т/с •Заrублені• 21.00 Х/Ф •Полювання на звіра•

23.25 Х/Ф •Близнюки•

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т jc •Флорисьєнта• 06.45 Репортер 06.55 Т/с •Занадто мало часу•

07.20 Маски·шоу 07, 5О Репортер. Бізнес 14.00 Х/Ф •Жипєва сила• 15.55 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, нія•

хлоnчика·ге·

16.25 М/с •КітПес• 17.00 Т/с •Флорисьєнта• 17.55 Т/с •Солдати•

Гітлер.

Квиток в один бік

23.40 Повернення Нурієва 19.00, 00.00 Репортер 19.15, 00.15 Спортреnортер 19.25 Т/с •Студенти• 20.25 Тачку на nрокачування 21.00 Т/с •Солдати• 22.00 Х/Ф •Поїзд-в'язниця• 00.25 Т/с •диво-водоспад•

та куля•

11.45 Т jc •Ві·Ай·Пі• 13.05 Каламбур 13.45 Х/Ф •Дублерка• 15.40 Т jc •Люба, я зменшив

t

06.00 Т/с •Команда А• 07.00 Вікна 07.15 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 У пошуках пригод 09.30 Заборонена зона 10.50 Х/ф •Гуру• 13.55 Т/с •МУР є МУР• 15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіо·

СТБ

06.00 Т/с •Команда А• 07.00 Вікна 07.15 Принциn доміно 08.00 Вікна 08.15 У пошуках nригод 09.55 Х/Ф •Божевільний день•

Х/ф •Доля ЛЮДИНИ• Т/с •МУР є МУР• Принциn доміно Заnитання для чемпіо· ні в 17.00 Навколо світу 18.00 Вікна . 18.15 Т/с •Кулагін і партне­

11.30 13.50 15.00 16.00

ри•

19.00 Космічний дебют. В. Терешкова 19.45 Х/Ф •дівчата• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Луб'янка. А. Гітлер. Квиток в один бік 23.35 Космічний дебют. В. Терешкова


~ N!!85 (9694) СЕРЕДА, жовтня

26

УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но!

06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 2З.З5 Спорт

07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний

кален­

дар

08.45 Ранкові поради 09.00, 18.10, 21.25 Діловий світ

09.25 М/С •Діти ВОГНЮ» 1О.ЗО Міні-міс України-2005 11.20 Подія 11.25 Аудієнція 12.00, 15.00, 18.ЗО, 21.00 1/r· Новини 12.25 Вітаємо вас 1З.ОО 1З.05 1З.З5 1З.55

Служба розшуку дітей Хай щастить! Територія безпеки Абетка безпеки 14.10 Спорт і ми 14.ЗО Дзеркало 15.15 Малята 15.З5 Я здивую світ 16.00 Територія •А• 16.ЗО Студія 5 17.00 Казка 17.15 д/с •Захисники диких

ЧЕТВЕР,

жовтня

27

УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но' 06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.30, 07.00, 07.ЗО,

08.00 Новини 06.35, 07.1 О, 08.05, 2З.35 Спорт

07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний

20.10 Т/с •Не родись врод-

тварин•

17.45 Зелений коридор 18.45 Х/ф •Ніколи не буду старим-2•

20.40 Мегалот 21.40 Спорт 22.00 •Суперлото•. • Трійка•. «Кен о•

22.1 О Центр уваги 22.45 Ситуація 2З.ОО Підсумки 2З.40 Погляд 00.20 Напросилися

1+1 Сніданок з 1+1 07.ЗО Tfc •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1

07.00

08.45 Т/с •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11. 15 Судові справи 12. 1О Тfc •Ксена• 1З.О5 Тfc •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 15.00 Т/с •Не родись вродливою»

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Усі жінки - відьми• 17.50 Tfc •Люба, діти і завод ... •

дар

08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.ЗО Діловий світ

09.25 Mfc •Діти ВОГНЮ» 10.30 Тварини у домі 11.20 Подія 11.25 Пісні нашої долі 1:!.00, 15.00, 18.30, 21.00 вини

•Вітаємо вас

Служба розшуку дітей 13.05 Стара колекція 13.35 Святе Письмо 13.55 Абетка безпеки 14. 1О Пенсійна реформа 14.30 Милосердя 15.20 Суперкнига 15.35 Надія 16.00 Територія •А• 16.30 Студія 5 А 17.00 Казка

""'17.15 д/с •Захисники диких тварІ'Н•

07 .ОО Сніданок з 1+ 1 07.30 Tfc •Колір гріха• 08.30 Сніданок з 1+1 08.45 Т/с •Клон• 09.45 Документ 11.00 ТСН 11. 15 Судові справи 12.10 Т/с •Ксена• 13.05 Tfc •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 15.00 Т/с •Не родись врод­ ливою»

16.00 Судові справи 17.00 Tfc •Усі жінки - відь-

• т

09.25 М/С •Діти ВОГНЮ• 10.ЗО Наша земля -Україна 11.20 Подія 11.25 Надвечір'я

12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини

12.25 Вітаємо вас 1З.ОО, 05.55 Служба розшуку 1З.О5 1З.З5 1З.55 14. 1О 14.ЗО

дітей Мультфільм Неоnалима купина Абетка безпеки Цей таємничий світ Край 15.15 Зірки, на сцену! 15.40 Подружки 16.00 Територія •А• 16.ЗО Студія 5

СУБОТА, жовтня

29

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05 Контролер 06.25 Підсумки 07.00 Абзац 07.05 Темник 08.10 Форсайт 08.ЗО Православний Світ 09.05 Крок до зірок 09.40 Хто там? 10.10 Хто у домі хазяїн? 10.ЗО Музика 11.00 Реверс 11.ЗО Глобус України 12.10 На пробу 12.З5 У світі хороших новин 1З.ОО Парламент 14.00 Контрольний пакет 14.ЗО Родом з України

~.ОО Спортклуб

Люкс•

18.00 Наша пісня 18.50 Х/Ф •Ранкове щастя• 20.40 Мегалот 21.00 Новини 21.20 Спорт 21.З5 Прояв часу

22.00 Суперлото. •Трійка•. •Кено» 22.10 Радіо-бенд О. Фокіна 2З.ОО ПоДІї світу. Підсумки 2З.40 Енергопанорама 00.00 Фондова панорама

шоу

тварин•

2З.50 Темник 0040 д/ф •Політичні вбивства•

1+1 07.00 Сніданок з 1+1 07 .ЗО Тfc •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1 08.45 Tfc •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11. 15.Судові справи 12.10 Т/с •Ксена• 1З.О5 Т/С •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­ вод

... •

ТІс •Не родись врод­

15.00

ливою»

16.00 Судові справи 17.00 Tfc •Усі жінки - відь­ ми•

18.З0 Т/С •КлОН•

1+1 07.00 Богатирські ігри 08.00 Tfc •Галідор• 09.00 Т/с •Ксена• 10.00 Концерт •Хороші пісні• 11 .ЗО Кіно у деталях 12 ЗО Х/Ф •Одного шаленого ЛІТЗ»

14.20 Хочу бути зіркою 15.15 Т/с •Моя прекрасна сім'я• 16.ЗО Найрозумніший

18.10 Т/с •Моя прекрасна нянька»

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Веселий вечір •Аншла­ гу•

22.10 Х/ф •Ми помремо ра­ зом»

00.25 Х/Ф •Не турбувати ... у номері труn•

06.05 06.50 07.15

ІНТЕР Tfc •Лола і Маркіз• Єралаш М/с •Нові пригоди Він­

ні-Пуха .. 07.40 М/с •Аладдін• 08.05 Джентльмен-шоу.

Фабрика анекдотів 08.40 Бадьорого ранку! 09.15 Шанс

10.50 КумирИ і кумирчики 11 .40 Смачно

12.ЗО LG-еврика 1З.40 Імена

14.ЗО Фестиваль •Юрмали­ на-2004•

себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката планета»

09.00 Дім живих історій 09.ЗО Хfф •Убивство за сніданкам•

11.00 Телескоп 11.10, 18.15 Музика 11.ЗО, 19.20 д/с •Політ

зіркою•

крізь

ІНТЕР Ми все про вас знає-

06.05 мо

06.50, 11.00, 14.45 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Інтерспорт 07.25 Ранкова зарядка 07.З5 Уроки обережності 08.20 Tfc •Приречена стати зіркою• 09.20 Планета Здоров'я 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.15 Імена 12.15 Т/с •Раузан• 1З.20 Ключовий момент 14.10 Джентльмен-шоу. Фабрика анекдотів 15.15 Кримінал 15.55 Ми все про вас знає­ мо

питати

Теле-прес-клуб 16.ЗО Мистецькі обереги 16.55 Поради лікаря 17.00 Молодіжна служба 19.00 Діловий формат 20.15 Вечірня казка

14.20

Подробиці з перших

22.50

вуст

2З.40 Подробиці 00.10 Служба розшуку дітей 00.15 Т/с •Монк•

киІв 06.45 Мультфільм 07.15, 20.00 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката планета•

09.00 Відсвіт 09.ЗО Х/Ф •Мрія• 11.10, 18.15 Музика 11.ЗО, 19.20. д/с

•Політ

КРІЗЬ ЧаС•

12.ЗО, 15.40 М/с •Історіі Кленового міста• 1З.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте за­ питати

16.55 Т/с •донька садівни­

14.20 Концерт І. Завадська-. го

19.ЗО тсн

20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись вродливою•

21.15 Т/с •Менти-б• 22.20 Перший мільйон 23.ЗО тсн ОО .ОО Х/ф •Поворот не туДИ»

16.ЗО Без дієт і рецептів 16.40 Перлини класичної музики

17.00 Доброго вечора, кияни! 19.00 Діловий формат 20.15 Корпорація •Сімба• 21.ЗО, 2З.45 Сесія Київради

20.00 Подробиці 20.40 Т/с •Чорна богиня• 21.45 Країна. Галицько-волинське князівство

21.50 Фестиваль •Юрмали­ на-2004• 2З.45 Подробиці 00.20 Х/Ф •Бонд. Лікар Ноу•

ІНТЕР Ми все про вас знає-

киІв 06.45 Мультфільм 07.15 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть

06.50 Мультфільм 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО

себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката

06.05 мо

Інтерспорт

07.25 Сім'я від А до Я 08.20 Tfc •Приречена стати зіркою•

09.20 Караоке на майдані 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Усе для тебе 12.15 Т/с •Раузан• 1З.25 Ключовий момент

14.15 Квадратний метр 15.15 Єралаш 15.40 М/с •Ліло і Стіч• 16.05 М/с •Качині історіі• 16.З5 N-кілометр

16.55 Т/с •донька садівни­ 18.05 Академія сміху 18.55 Tfc •Приречена стати зіркою•

16.25 Х/ф •Супертеща для невдахи•

18.ЗО Ігри патріотів

20.00 Подробиці 20.20 Інтерсnорт 21.30 Країна. Галицько-Во­ линське князівство

20.З5 Вечірній квартал 22.40 Х/Ф •Чотири весілля й один похорон•

01.00 Х/Ф •Бонд. Із Росіі з любов'ю•

киІв

07.00, 1З.40 Мультфільм 07.25, 1З.З5, 19.00 Бережіть себе!

07.30, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05 5 хвилин 08.1 О Музика 08.50 Вісник роботодавця 09.00 Корпорація •Сімба• 09.10 Х/Ф •Веселі хлоп'ята• 10.45 Власний дім 11.00 Економічний вісник 11.ЗО д/с •Війна у повітрі• 12.20 Музика 12.40 М/с •Історіі Кленового міста» 14.10 В. Павлік. Я знаю все

15.40 На хвилях Дніпра 16.40 Кольори туризму 17.20 Ділові люди 17.45 Гаряча тема 18.00 Хіт-базар 18.25 Шлях до успіху 18.40 Споживач 19.15 Телепрес-клуб

планета•

Дім живих історій Хfф •П'ятнадцятирічний капітан» 11.00 Молодіжна служба 11.ЗО Д/с •Політ крізь час• 12.10 Музика 12.30, 15.40 М/с •Історіі Кленового міста• 1З.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте за­

09.00 09.30

nитати

14.20

Концерт І. Завадсько-

го

16.45 17.10 18.20 19.00

Подолання Споживач Поради лікаря Діловий формат

20.00 Дні України в Європі 21.1 О Доброго вечора, кия­ ни!

21.40 Х/ф •дика лагуна• 00.10 Квіти С. Ротару ТЕТ

06.30, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивись!

07.00 Mfc •Крихітка Мемоль• 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2

08.ЗО М/с •Суперсумо•

09.00

Мультфільм

09.ЗО М/с •Капітан Симіан і космічні мавпи» Єралаш

10.00

10.ЗО Рятуйте, ремонт!

1З.ОО Життя прекрасне 14.00 Х/Ф •Принц-самозванець•

16.00 Життя прекрасне 17.00 Рятуйте, ремонт! 18.ЗО Tfc •Обережно, За­ дов!-2• 20.30 М/Ф •Чарівник Сма­ рагдового міста• 21.00 Х/Ф •Інферно• 00.05 Т/с •Обережно, За­ дов!•

5

КАНАЛ

06.15, 19.З5, 05.05 Київський час

06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00, ОВ.ЗО, 09.00 Час новин 06.40,. 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5, 00.20 Час спорту

21.ЗО Х/ф •Поцілунок, який ти мені подарував• 2З.1 О Споживач 2З.45 Чорний квадрат 00.15 Тfф •Прихована лю­ бов• ТЕТ 06.ЗО,

11.30, 18.00, 23.30

Дивись'

07.00, 14.00 Мультфільм 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 08.ЗО Т/с •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.ЗО Велике прання 1З.ОО М/с •ІсторіІ Кленового МІСТЗ»

15.00 М/с •Веселі мелодіі• 15.30 М/с •Пригоди Марка і

нового міста• 1З.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте за-

ка•

17.50 Tfc •Люба, діти і за· вод ... •

киІв 06.45, 15.10 Мультфільм 07.15, 20.00 Бізнес-ситуація 07.25, 13.35, 20.10 Бережіть

1З.20 Ключовий момент

14.10 Єралаш 15.15 Спецкор 15.55 Я все про вас знаю 16.55 Т/с •донька садівника• 18.05 Ключовий момент 18.55 Т/с •Приречена стати

зіркою• 20.00 Подробиці 20.40 Тfc •Чорна богиня• 21.45 Країна. Галицько-Волинське князівство 21.50 Tfc •Звіздар•

18.00 18.55

дітей

ЧЗС»

18.ЗО Т/с •Клон• 19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись врод,

21.10 Т/с •Сармат•

2З.25 Подробиці

00.00 Служба розшуку 00.05 Т/с •Монк•

12.30, 15.40 М/с •Історіі Кле­

18.05 Ключовий момент 18.55 Т/с •Приречена стати

ЛИВОЮ»

линське князівство

21.50 Т/с •Звіздар• 22.50 Кримінал

12.15 Tfc •Раузан•

17.50 Т/с •Люба, діти і завод ... •

8f3.ЗО Перехрестя

16.00 Баскетбол. Україна. БК •Київ• - •Кривбасбаскет­

Ранкова зарядка 07.З5 Уроки географіі 08.20 Т/с •Приречена стати зіркою• 09.20 Смачно 10:00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Єралаш 11.25 ВВС. Справжнє дике

ка•

ми•

Рада Х/Ф •Принцеса Марія Бонаnарт• 21.40 Спорт 22.00 Лото •Трійка•. •Кено• 22.1 О Центр уваги 22.45 Ситуація 2З.ОО Підсумки 2З.З5 Абзац

анкові поради 8.40, 21.ЗО Діловий

терспорт

07.25

22.15 Я так думаю 23.20 тсн 23.50 Т/с •Швидке жипя•

УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 23.45 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.З5 Будівельний майдан­

07.55 Православний кален-

ІНТЕР

06.05 Я все про вас знаю 06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Ін-

Енергетичне поле Х/ф •Принцеса Марія Бонапарт• 21.40 Спорт 22.00 Лото •Трійка•. •Кено• 22.10 Центр уваги 22.45 Ситуація 23.00 Підсумки 23.40 Погляд ОО .ЗО Ера свободи

18.00 18.55

17.00 Казка 17.15 д/с •Захисники диких

чик

2З.20 тсн 2З.50 Tfc •Швидке життя•

20.00 Подробиці 20.40 Tfc •Чорна богиня• 21.45 Країна. Галицько-Во-

П'ЯТНИЦЯ, 28 жовтня

06.00

ливою•

21.10 Т/с •Сармат• 22. 15 Без табу

18.ЗО Т/с •Клон• 19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт

1+1 кален­

22.10 ~®®~

НОВЕЖИТТЯ

Джини•

16.00 Т/с •Команда-мрія• 16.30 Єралаш 17.30 ЗЗ квадратні метри 18.30 Велике прання 20.30 М/Ф •Пригоди Нез­ найка та його друзів• 21.00 Х/Ф •Остаточна роз­ плата»

23.00 00.05

ЗЗ квадратні метри Деталі

5

КАНАЛ

06.15, 19.З5 Київський час 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 01.00

Київ класичний

ТЕТ 06.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивись' 07.00, 14.00 Мультфільм 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 08.ЗО Tfc •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях 09 .ЗО Деталі 10.ЗО Велике прання 1З.ОО М/с •Історіі Кленового МІСТЗ»

15.00 М/с •Веселі мелодіі• 15.ЗО М/с •Пригоди Марка і Джини• 16.00 Tfc •Команда-мрія• 16.ЗО Єралаш 17 .ЗО ЗЗ квадратних метри 18.ЗО Велике прання 20.ЗО М/Ф •Ча~івник Смарагдового МІста•

21.00 Х/ф •Вир• 2З.ОО ЗЗ квадратних метри 00.05 Деталі КАНАЛ 06.15, 19.З5, 05.05 Київ­ ський час Об.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, ОВ.ЗО, 09.00 Час новин

5

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5, 00.20 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, ОО.ЗО Бізнес-час

19.ЗО Чорний квадрат

20.00 Перлини класичної музики

Вечірня казка 21.ЗО, 2З.45 Сесія Київради О 1.ОО Музика

20.15

ТЕТ Об.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивись! 07.00, 14.00 Мультфільм 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 08.ЗО Tfc •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО Деталі 10.30 Велике прання 1З.ОО М/с «Історіі Кленового міста» 15.00 Mfc •Веселі мелодіі• 15.ЗО М/с •Сандокан - тигр Малайзіі• 16.00 Tfc •Команда-мрія• 16.ЗО Єралаш 17.ЗО ЗЗ квадратні метри 18.ЗО Велике прання 20.ЗО М/ф •Чарівник Сма­ рагдового мІста•

21.00

Х/ф •Повітряний мис­

ливець•

2З.ОО ЗЗ квадратні метри 00.05 Деталі

КАНАЛ 06.15, 19.З5, 05.05 ський час Об.ЗО, 07.00, 07.ЗО,

5

08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5, 00.20 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, ОО.ЗО Бізнес-час

09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­ години

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

1З.15 На перший погляд 14. 15 д/с •В\Dділ кадрів• 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Дорогами українців 18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00, 00.45 Час новин 20.00 Час 22.00 •Арсенал• 00.50 Ресторанні нотатки ІСТV 05.ЗО Т/С •Циганська кров• 06.10 Служба розшуку дітей

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.55 Факти 06.40, 08.35 300 сек.fгод. 06.50, 08.1 О Обережно, мо­ дерн'

08.00,

07.10, 08.10, 12.20, 22.00, :!2.40, ОО.ЗО Бізнес-час 09.30, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­

ка•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.О5 Спорт 09.10 Квартирне питання 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­ години

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 1З.15 Драйв 14.15 Страва від шефа 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 •Арсенал• 18.40 Будмайданчик 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00, 00.45 Час новин 20.00 Час 22.00 Закрита зона 00.50 Коктейль ІСТV •Циганська кров•

05.ЗО Т jc 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.50 Факти 06.40, 08.З5 ЗОО сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!-2 07.15 М/с •Фліппер і Лапака•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.О5 Спорт 09.1 О Квартирне питання 09.40 Лінія конфлікту 10.45 Т/с •Агентство •Золота куля•

Т/С •Ві-Ай-Пі• Каламбур 1З.45 Х/ф •дім чаклуна• 15.40 Т/с •Люба, я зменшив

11.45 1З .05

оа.зо, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 2З.З5, 00.20 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, ОО .ЗО Бізнес-час 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­ години

10.15,11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

1З.15 Дорогами українців

14.15 Чи на п'ять? 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Унікальна Україна 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00, 00.45 Час новин 20.00 Час 22.00 Час за Гринвічем 22.50 Ультратема 00.50 Ресторанні нотатки ІСТV 05.ЗО Т/с •Циганська кров• 06.1 О Служба розшуку дітей

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 2З.10 Факти 06.40, 08.З5 ЗОО сек./год. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!

07.15 М/с •Фліппер і Лапа07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.25 Спорт 09.1 О Королеви чистоти 19.10 Квартирне питання 20.00 Фабрика краси 21.00 Х/Ф •Астеріхс і Обелікс проти Цезаря•

23.15

години

10.ЗО Ви практично здорові

10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 11.15 Новобудова 11.ЗО д/Ф •Спокуса Євросо­ юзом. Панацея чи дарун­ ки данайців?• 12.З5 Страва від шефа 1З.15 Гра долі 1З.ЗО Зодчий 14.15 На перший погляд 15.20 Час за Гринвічем 16.15 Інновація 17.15 УІР-жінка 17.45 Будмайданчик 18.15 5 копійок 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00 Час новин 20.00 Час 00.45 Чи на п'ять? ІСТV

06.10 Факти Об.ЗО Свобода слова

07.55 Автопарк 08.40 Х/Ф ·Візьми моє серце•

10.25 Tjc •Леся+Рома• 11.05 Школа ремонту 12.00 Кухня для «чайників• 12.45 Факти 1З.О5 Х/Ф •Одіссей• 16.З0 Хjф •Чужий КВИТОК» 18.45 Факти

Х/Ф •Останнє татую-

вання»

НОВИЙ КАНАЛ КВН. ВиЩІІ українська ліга-2004

07.30

09.20 Іспит вірності 10.00 Жертва моди 10.ЗО Тачку на прокачування 11.00 Кухня 11.З5 Маски-шоу 12.15 Викрипя ілюзій. Прак­ тична магія

14.05 Х/Ф •Шибеники• 16.00 Х/Ф •Мій віртуальний привид•

17.50 Т/с •Солдати. Здрастуй, рота! Новий рік!•

19.00 Репортер 19.10, 00.15 Спортрепортер 19.25 КВН. Українська ліга2005 21.45 Х/Ф •Убити Білла• 2З.50 Як убити Білла? 00.30 Хfф •Заручник•

05.00

та куля•

11.45 Т/с •Ві-Ай-Пі• 1З.О5 Каламбур 1З.45 Х/ф •Заявка на любов• 15.40 Т/с •Люба, я зменшив дітей•

16.40 Т/с •Загублені• 17.40 Лінія конфлікту 19.20 Квартирне питання 20.00 Tfc •Загублені• 21.00 Х/Ф •Дорожня приго­ да•

2З.ЗО Х/Ф •Нічний дзвінок•

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Tfc •Флорисьєнта• 06.45, 19.00, 00.00 Репортер 06.55 Підйом! 07.00 Т/с •Занадто мало часу•

08.00 Репортер. Бізнес 08.40, 17.З5 Маски-шоу 09.05 Т/с •Кобра-11 • 10.15 Т/с •Студенти• 11.25 Х/Ф •дистанційне ке­ рування•

13.30 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона,

хлопчика-ге­

НІЯ»

07.15 М/с •Фліппер і Лапа-

ка•

Київ­

Лінія конфлікту Т/С •Агентство •Золо-

09.40 1О .45

14.00 Mfc ·КітПес• 14.30 Tfc •Чорна діра• 15.05 Tfc •Занадто мало

16.40 Т/с •диво-водоспад• 17.55 Т/с •Солдати• 19.15, 00.15 Спортрепортер 19.25 Tfc •Студенти• 20 .ЗО Дикі хлопці 21.00 Т/с •Солдати• 22.05 Х/ф •Еквілібріум• 00.25 Т/с •диво-водосnад• СТБ

06.00 Т/с •Команда А• 07.00 Вікна 07.15 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 Навколо світу 09.40 Х/Ф •дівчата" 11.55 Х/Ф •Ескадрон гусарів летючих»

1З.50

нів

17.00 У пошуках пригод 17.50 Футбол. Кубок Украї­ ни. •динамо• - •Мета­ ліст»

20.00 Хfф •Одинак• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Луб'янка. В'язень N235 2З .40 Луб'янка. Полювання на ((ЛИСИЦЮ»

ча­

00.55 Запитання для чемпіо­

су•

дітей»

16.40 Т/с •Загублені• 17.40 Лінія конфлікту 19.20 Королеви ЧИСТОТИ 20.00 Т/с •Загублені• 21.00 Х/ф •Заміна-З. Пере­ можець отримує все•

2З.25 Авторалі. Чемпіонат світу 00.45 Кримінальна Росія

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Tfc •Флорисьєнта• 06.40, 19.00, 00.00 Репор­ тер

06.50 Підйом' 06.55 Т/с •Занадто мало часу•

08.00 Репортер. Бізнес 08.40, 17.ЗО Маски-шоу 09.05 Т/с •Кобра-11 • 10.15 Т/с •Студенти• 11.20 Х/Ф •Любовний кок­ тейль»

1З.40 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ НІЯ»

•КітПес• 14.ЗО Т/с •Чорна діра• 15.05 Tfc •Занадто мало ча-

14.10 Mfc

су•

15.З5 Т /С •Флорисьєнта• 16.З5 Тfc •диво-водоспад• 17.55 Tfc •Солдати• 19.15, 00.15 Спортрепортер 19.25 Т/с •Студенти• 20.ЗО Ліжко приколів

Лінія конфлікту Т/с •Агентство •Золо-

та куля•

11.45 Т/с ·Ві-Ай-Пі• 1З.О5 Каламбур 1З.45 Х/Ф •Візьми моє сер­ це•

.Люба, я зменшив дітей• 16.40 Т/с •Загублені• 17.45 Школа ремонту 19.25 Свобода слова 21.00 Х/ф •Чужий КВИТОК• 2З.45 Автопарк 00.25 Х/Ф •Святі і грішники•

15.40 Tfc

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т/с •Флорисьєнта• 06.45, 19.00, 00.00 Репор­ тер

06.55 Підйом! 07.00 Т/с •Занадто

мало ча-

су•

08.00 Репортер. Бізнес 08.40, 17.ЗО Маски-шоу 09.05 Т/с •Кобра-11 • 10.15 Т/с •Студенти" 11.25 Х/Ф •Умерти заради

нів

21.00 Т/с •Солдати• 22.05 Х/Ф •Пробудження смерті»

Швидкий гол! ОО .ЗО Тfc •диво-водоспад•

00.20

СТБ

06.00 Tfc •Команда А• 07.00 Вікна 07.15 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 У пошуках пригод 09.40 Х/ф •Ас із асів• 12.00 Х/Ф •Ескадрон гусарів летючих»

1З.55

Tjc

•Пуаро

Агати

Крісті" Принцип доміно Запитання для чемпіонів 17.00 Навколо світу 18.00 Вікна

15.00 16 .ОО

18.15 Tfc

•Кулагін і партне­

ри))

Луб'янка. Полювання

19.00

на «Лисицю))

Незбагненна,

20.00

але

факт

21.00 Паралельний світ 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Луб'янка. Трикутник Пеньковського Космічний дебют. В.

23.40

Терешкова

16.З5 Т/с •Пойнт Плезент•

17.55 Tfc •Солдати• 19.15, 00.15 Спортрепортер 19.25 Т/с •Менти• 20.З5 Х/Ф •Заручник" 2З.ОО Комеді-Кпаб 00.25 Секс СТБ

06.00 Т/с •Команда А• 07.00 Вікна 07.15 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 Навколо світу 09.20 Незбагненна,

але факт 10.ЗО Паралельний світ 11.40 Т/с •Слідство ведуть ЗнаТоКи• 1З.50 Т/с •Пуаро Агати Крісті" 15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіонІв

17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Tfc •Кулагін і партнери•

Ж.ИПЯ»

1З.ЗО М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ нія»

14.05 М/с •КітПес• 14.25 Т/с •Чорна діра• 15.00 Т/с •Занадто мало часу•

15.ЗО Тfc •Флорисьєнта•

1З.ОО Кімната сміху

14.00 Парк гумору 15.00 Х/Ф • Танцюй, танцюй" 18.00 Неймовірні історіі ко-

19.00 20.00 21.00 22.00

Містер Бін Кімната сміху Парк гумору

20.00 21.00

т;с •МУР є мур .. А. Гайдар. Повернення

Вікна 22.ЗО Вікна. Спорт 22.40 Х/Ф •Застава у горах• 00.45 Запитання для чемпіонів

героя

д/Ф •Код да Вінчі. За межею відомого»

22.00

хання

19.00

•Пуаро Агати Кріс­

15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіо­

15.З5 Т/с •Флорисьєнта•

09.40 10.45

Tfc

ТР)

Заборонена зона

ОО .ОО Хjф •Мрець•

=

~ lll . :У,,іІІШ:ІіІоХ~nВІІ~4h\1 ~9J"iT(j)(!)1]J)Q0GIJ @1І~а

ІІИВАРНИІИ МАСТМАС НА ТЕРМО. ПІІАСТАВТОМАТАХ, ОПЕРАТОРИ.

Заробітна плата -висока. Можливе навчання.

· :-..:_~~'"''"~j-~~~~~). '<(~~f~U· иомvнаnьне пІдnриємmо ІІС.nvжаа замовнинан

peani3yE ДОШКУ HEO&PIJHY nepworo

сорту ро3міром 25х50 мм. Ціна договірна.

За довідками ввертися за адресою:

м. Бровари, вул. Кутузова,

2.

.

Тел..

6-50-09

СТБ Х/Ф • Три горішки для

По пелюшки•

06.20 Хfф ·Застава у горах• 08.30 Сто до одного 09.20 Їмо вдома 09.55 Коли всі вдома 11.05 Два роялі 12.00 Сам собі режисер

~ МПАІІОМАСІИКОІІ ВІКНА;

JIIEPI.

ц;ни низькі.

М8В.ІІІ д.ng дОМУ. Тел.:

5·36·14, (044) 240·46-77, 592-05·22.

.


~ N~85 (9694) НЕДІЛЯ, зо жовтня

УТ-1 Ранкова молитва Т/с •Без жартів• Світ талантів України-

06.00 06.10 06.50 2005 07.45 ПоДІЇ світу. Підсумки 08.15 Автоконтинент 08.35 Патріот 09.10 Нова армія 09.40 Мультфільм 10.00 Телефортуна 10.45 Вікно в Америку 11 .1 О Сільський час 11 .50 Знак Благодаті 12.15 Чітко і ясно 12.55 Така мода 13.15 Здоров'я 13.40 Мультфільм 14.05 За обставинами, що склалися

В гостях у Д. Гордона Олімnійська nанорама Футбол. Україна. •Металург" (Д.) - •Металург• (Зn.) 18.00 Футбол. Ліга чемnіонів 18.40 Х/Ф •Учора, сьогодні,

14.30 15.20 15.55

завтра•

21.00 Новини 21.15 Сnорт 21.35 Діловий світ. Тиждень 22.00 Лото • Трійка•. •Кено• 22.10 Наш футбол 22.35 Екіnаж 23.00 Ера бізнесу. Підсумки 23.40 Тfc •Без жартів•

1+1 Бокс по-сnравжньому. М. А. Котто - Р. Торрес 08.00 Хочу бути зіркою 09.00 Лото-забава 10.00 Бої чудовиськ 10.40 Веселий вечір "Аншла­

07.00

гу•

Х/Ф •Агент на пріз­ висько Сnот• 14.15 Богатирські ігри 15.10 Т/с •Моя nрекрасна

12.15

сім'~:о

16.20 18.10

Концерт •Хороші пісні• Т/с •Моя прекрасна

нянька»

19.30 20.20

тсн Х/Ф .. глибоке синє мо­

22.10 ~®®~ ІНТЕР

23.30

06.05 Tjc •Лола і Маркіз• 06.50 Єралаш 07.15 Академія сміху 07.55 М/с •Русалонька• 08.20 М/с •Чорний плащ• 08.50 ПрокинІ>Ся і співай! 09.50 Квадратний метр 10.35 Караоке на майдані 11.25 Усе для тебе 12.30 Мелорама 13.10 ВВС. Жива природа-З. Джунглі

14.20 Єралаш 14.40 Вечірній квартал 16.45 М/Ф •Про пташок•, •Нова машина Майка•, •Корпорація монстрів• 18.30 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.55 Країна. Галицько-Волинське князівство 21.00 Х/ф •Місія. Нездій­ сненна•

23.15 00.05

Гіннесе-шок Концерт •Козирна кар-

та•

киJв

07.00 Мультфільм 07.25, 13.35, 19.00

Бережіть себе! стн Музика Сnоживач Х/ф •Небесний тихо-

07.30 08.05 09.00 09.20

хід»

10.45 Власний дім 11.00 Дні України в Євроnі 11.30 Клуб Суnеркниги 12.00 Пісня буде nоміж нас 13.40 Мjс •Подорож у минуле•

14.·10

Х/ф •Василиса Прек-

расна•

15.40 Алюр 16 .ОО Подолання 16.20 Візит 16.40 Сnіває О. Слободенко 17.1 О Ділові знайомства 17.15 М. Захаревич. Лицар театру

18.00 Київ класичний 18.30 Мерія 19.05 д/с •Війна у повітрі• 20.00 Київські мініатюри 22.30 СТН-тижневик 21.10 Творчі шляхи В. Вере­

ре•

тенникова

д/Ф •Брати по крові• Бокс nо-справжньому. М. А. Котто - Р. Торрес 00.25 Х/Ф •Прах Анджели•

22.25 23.15

21.40 Tjc .. поліція Східний округ• 22.30 СТН-сnорт 23.00 Музика

Х/ф •дика лагуна•

08.20 Телецентр моди 08.55 Х/Ф •Хеловін-таун• 10.50 Квартирне nитання 11.45 Фабрика краси 12.45 Факти 13.05 Докладно 14.10 Х/ф •Любовний лист• 16.25 Х/ф •Астерікс і Обелікс

ТЕТ

06.30, 11.30, 18.00, 23.30 Дивись! М/с

07.00

•Крихітка

Ме­

моль»

07.ЗО, 12.00, 19.30, 00.00 Дім-2 08.30 Мjс •Суперсумо• 09.00 Мультфільм 09.30 М/с •Капітан Симіан і космічні мавпи~~ 10.00 Єралаш 10.30 Зніміть це негайно! 13.00 Життя прекрасне 14.00 Х/Ф •Зникле золото ін-

Церква Христова Заnитайте у лікаря Викриття ілюзій. Практична магія 09.20 Маски-шоу 10.00 Зх4 10.30 Усміхніться, вас знімають! 11.05 Кунсткамера 12.00 За гроші 12.30 Точка киnіння 13.05 КВН. Українська ліга-

рагдового мІста•

Х/Ф •Любов та інші неприємності• 00.05 Т/с .. обережно, За­ дов!»

21.00

2005 15.20 Х/Ф

5 КАНАЛ 06.15 05.05 Київський, час 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 23.35, 00.20 Час

ВІВТОРОК, 25 жовтня 08.00 Муз. канал

вак?• Т/с •Сопдати. Здрастуй, ротаІ Новий рік!• 19.00 Реnортер 19.10, 00.30 Сnортреnортер 19.20 Х/Ф •24 ГОДИНИ• 21.05 Х/ф •Убити Білла-2• 23.35 Футбол. Гол!

07.10, 08.10, 12.20, 15.20, 22.40, 00.30 Бізнес-час

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­

години

05.00 06.15 06.40 07.15

Стисло.

Щогодини 11.15 Вікно в Америку 12.35 Страва від шефа 13.15 Енергетичний журнал 14.15 VІР-жінка 16.15, 05.05 Гра долі 16.30 •Арсенал• 17.15 Час nік 18.15 Закрита зона 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00 Час НОВИН 19.З5 Час. Важливо 20.00 Час 22.00 5 коnійок 00.45 Коктейль

хання

д/ф •дика Амазонія• Ікла Навколо світу за 80 скарбами 12.00 Особа людини 13.15 А. Гайдар. Повернення героя

Заборонена зона Телефільм Х/Ф •дансер• Футбол. Україна. •ди­ намо•.(К)- •Таврія• 20.00 Т/с •МУР є МУР• 21.00 Загадкове життя Ми­ коли Островського 22.00 У nошуках лохнеського

ІСТV

МІс •Що з Енді?'• •Військова таємни-

13.55 •Кримінальне чтиво• 14.35 д/с •Зникнення• 15.00 Т jc •Бунтівливий дух• 16.45 М/с .. дуг• 17.10 М/с •Горгуліі• 17.35 •Дорога nередача• 18.05 •Година суду. Сnрави

14.15 15.25 16.00 17.50

05.45 Факти 06.05 Х/ф •Максимка• 07.20 Кулінарний двобій

вини

ця•

08.20 09.20 10.35

топ•

08.00 09.00

но на собі• 11.05 •Кримінальне чтиво• 11.ЗО Тижневик •Наше міс­ то•

12.00 12.10

•Неймовірні історіі•

19.45 •дорога передача• 20.00 • Тиждень• з Маріан­ ною Максимовською 20.ЗО Тижневик •Наше міс-

то• 21.00 Муз.

·С'

канал

НЕДІЛЯ, зо жовтня 08.00 Муз. канал

09.00

Тижневик •Наше міс-

то•

09.ЗО МІс •Що з Енді?•

09.55 М/с • Тарган-робот• 10.20 Дика nланета 11.10 •Неймовірні історіі• 11.30 Тижневик •Наше місто•

12.00 •Перевірено на собі• 1З.ОО • Тиждень• 13.ЗО Концерт М. Задорнва •Після нас хоч потоn• 14.45 •Дорога nередача• 15.25 д/с •Зникнення• 15.55 д/ф •дика nланета• 16.50 •Дорога nередача•

17 .ОО

д/ф •Най-най. Аль-

манах

неймовірних

фактів•

Тижневик •Наше міс-

то•

18.30 18.45 20.30

•Обличчя міста•

•Шосте відчуття• Тижневик •Наше міс-

то•

Муз. канал

ця•

28.10.2005 року з 10.00 до 1З.ОО відбудеться прямий теле­ фонний

зв'язок з начальником Центру електрозв'язку КОД «Укртелеком» АКУЛІНИМ Сергієм Михайловичем з питань телефо­

Німецько-УкраінсьКої· туристичної компанІї у

DОТРІІЕН

начальника служби

ва •Після нас хоч nо­ топ•

д/Ф •Магія Девіда Коперфілда• 1З .ОО •Кримінальне чтиво• 1З .ЗО •Військова таємни­

Для вІдкриття філіалу

днем народження

то•

21.00

•Обличчя міста•

РО В ОТА щиро вітає з ювілейним

ливіших атракціонів•

17.40 •Неймовірні історіі• 18.00 Тижневик •Наше міс­

. 18.00

09.ЗО МІс •Що з ЕАДі?•

09.55 М/с •Тарган-робот• 10.20 програма •Перевіре-

сімейні»

18.50

Коперфіпда•

15.00 Муз. канал 16 .ОО д/с •дика nланета• 16.50 д/Ф •Магія найзахоn-

то•

17.ЗО д/Ф •Саша. Сашко. Сашенька.• 18.05 •Година суду. Справи

СЕРЕДА, жовтня Муз. канал

СУБОТА, жовтня Муз. канал Тижневик •Наше міс-

29

неймовірних фактів

26

Муз. канал

22.10

Коnерфілда•

18.50 •Неймовірні історіі• 19.40 •Година суду• 20.30 Т/с •Бунтівливий дух• 21.15 Муз. канал

08.00

ва •Після нас хоч по­

14.00 д/с •Зникнення• 14.30 М/с • Тарган-робот• 15.00 Т/с •Бунтівливий дух• 15.45 МІс •дуг• 16.10 Мfс •Горгуліі• 16.35 •Най-най• альманах

сімейні»

чудовиська

дець•

19.40 •Година суду• 20.20 •Обличчя міста• 20.30 Т/с •Бунтівливий дух• 21.20 Концерт М. Задорно-

09.30 М/с •Дуг• 09.55 МІс •Горгуліі• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух• 11.15 •Кримінальне чтиво•. 11.45 д/с •Зникнення• 12.05 М/С •Що з Енді?• 12.30 •дорога nередача• 12.55 д/ф •Магія Девіда

передача•

13.05 13.30

жовтня

08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но-

09.30 М/с •Дуг• 09.55 М/с •Горгуліі• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух• 11. 15 д/с •Зникнення• 11.40 •Шосте відчуття• 12.35 nрограма •Дорога

СТБ М/ф •Живий ліс• [lодорожі натураліста Іхні звичаї Неймовірні історіі ко-

12.З5 д/Ф •Най-най. Альманах неймовірних фактів• 13.10 •Очевидець• 14.10 д/Ф •Саша. Сашко. Сашенька.• 15.00 Т/с •Бунтівливий дух• 15.45 МІс •Дуг• 16.10 М/с •Горгуліі• 17 .З5 •Най-най• альманах неймовірних фактів 18.05 .Година суду. Справи сімейні• 18.50 програма •Очеви-

ЧЕТВЕР,

27

вини

00.35 Х/Ф •Убити Білла•

09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­

09.ЗО М/с •Дуг•

Сnрави сімейні• 18.50 •Неймовірні історіі• 19. 40 •Година суду• 20.30 Т/с •Бунтівливий дух• 21.20 д/с •Зникнення.• 21.45 Муз. канал

14.00 д/Ф •Маrія Девіза

18 .ЗО Концерт М. Задорно­

09.55 М/с •Горгуліі• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух• 11. 15 •Неймовірні історіі• 11.40 д/Ф •Вічна Темза•

•Алея вулканів•

д/с •Зникнення• Муз. канал

жовтня

вини

18.05 •Година суду.

ЦЯ•

•де моя тачка, чу­

28

•Алея вулканів•

сімейні•

21.30 22.20

п·ятниця,

08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­

12.10 •Очевидець• 12.55 •Кримінальне чтиво• 13.30 •Неймовірні історіі• 14.00 д/с •Зникнення• 14.30 М/с •Тарган-робот• 15.00 Т/с •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •Дуг• 16.10 МІс •Горгуліі• 16.35 •Кримінальне чтиво• 17.00 д/с •дика nланета•.

18.50 •Шосте відчуття• 19.40 •Година суду• 20.30 Tfc •Бунтівливий дух• 21.25 ·Військова таємни-

16.50

сnорту

неймовірних

фактів•.

НОВИЙ КАНАЛ

Життя прекрасне Зніміть це негайно! Т/с «Обережно, Задов!-2• 20.30 М/ф •Чарівник Сма­

вини

09 .ЗО Мjс •Дуг• 09.55 М/с •Горгуліі• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух• 11. 15 д/с •дика планета•.

16.45 м;с •Дуг• 17.10 МІс •Горгуліі• 17.35 •Кримінальне чтиво• 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.05 •Година суду. Сnрави

07.45 08.00 08.25

КІВ»

Гамбурга.

манах

19.40 •Година суду• 20.30 Т/с •Бунтівливий дух• 21 .20 Муз. канал

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­

15.00 15.00 Тfc •Бунтівливий дух• 15.45 Музика на каналі 16.00 д/ф •Най-най. Аль-

nроти Цезаря• 18.45 Факти. Вечір 19, 05 Нянька-911 20.00 Острів сnокус 21.00 Х/Ф •Вірус• 23.05 Х/Ф •Сліnий обрій•

16.00 17.00 18.30

10.15 Інновація 10.50-18.50 Час.

Проrрама nередач теnеканаnу ЕКТА ПОНЕДІЛОК, 24 жовтня Профілактика на каналі до

нізації населених

експлуатаціІ­

пунктів району

внутрішньобудинкового обладнання

та сільського електрозв'язку. Контактний телефон: 5-21-21.

Василя Миколайовича БОБКА,

Шановні мешканці!

начальника служби режимів газопостачання

25

листопада

2005

року в

10.00

за адресою:

Василя Миколайовича З БАНКА,

с. Требухів, вул. Горького, 2 в приміщенні Будинку культури відбудуться

а також прибиральницю

заrапьні збори чпенів КСП «Требухівське»

Євдокію Миколаївну ПЕРЕХРЕСТ.

(співвласників майна)

Щоб раділи життю, скільки б літ не минуло, І щоб щедрою сонячна доля · була, Щоб не раз ювілейні пісні

З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Питання реформування КСП «Требухівське» (ліквідація, реор­ ганізація). 2. Затвердження майна КСП (пайового фонду, резервного то­ що). З. Затвердження списків осіб, які мають право на майновий пай, але не були враховані при паюванні майна, та/або осіб, які не мали такого права, але Тм бу­ ло його помилково надано. 4. Затвердження пропозицій щодо виділення майна пайового

ще лунали,

Щастя вам і людського тепла! Бажаємо посмішок й щедрої долі, Душу хай гріє людська доброта, Втоми не знайте ні в чому й ніколи, Будьте здорові на довгі літа!

знання

договірна;

rоnовний ІН.JКІНІР -

-

в/о,

досвід роботи від З років на про­ мисловому підприємстві, з/п договірна;

КОМЕРЦІЙНИЙ

фонду.

ДИРЕКТОР

5. Питання оформлення прав, пов'язаних з виділенням майна пайового фонду. б. Інші. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, іденти­ фікаційний код, свідоцтво про право власності на майновий пай (майновий сертифікат). У разі участі у зборах представ..rика довіреність.

в/о, досвід роботи у великій компанії на посаді керівника від 5 років, організація системи продажів, збільшення збуту про­ дукціі, з/п - висока;

-

- РІFІОНАnІtНИЙ . ТОРFОіИй ПРІДСfАВНИК :_ іі/о. досвід робот від З 'років, бажано права '

','v',:Z

,.

Доводимо до вашого відома, що регуляторний акт ••Про затвер­ дження тарифу на вивіз твердих та рідких побутових відходів», проект якоrо публікувався в газеті «Нове ЖИПЯ» N2 56 від 16.07.2005 року, затверджений рішенням Бровар­

ського !Jиконавчого комітету ~~ ської області за N2 417 1З.10.2005 року та вступає в д

15_1 0.2005

з

року.

Відповідно до даного рішення вартість вивозу 1 м' твердих та рідких побутових відходів стано­ вить:

ГРУnА СПОЖИВАЧІВ

ТВЕРДІ

РІДКІ

І - кооnеративні та відомчі житлові будинки, ОСББ

15,40

16,49

11 - бюджетні організаціі та організаціі, які займаються сортуванням ТПВ

15,67

16,79

ІІІ

25,06

16,49

інші організаціі

-

Додатково повідомляємо, що: введення. в дію нового тарифу на вивіз твердих та рідких побутових відходів не відіб'ється на тарифі по

утриманню

будинків

комунальної

власності м. Бровари.

Адміністрація КП «Служба замовника». І

Втрачене nосвідчення

інваліда

ІІІ

груnи,

N2 228705, видане уnравлінням соціального за­ хисту населення від 29.12.2004 року на ім'я МАР­ ЧЕНКО Віра Олексіівни, вважати недійсним.

N2 267907, виданий від 19.07.2005 року

І Втрачене nосвідчення ветерана nраці, серія АА N2 479930, видане уnравлінням соціального за­ хисту населення на ім'я СЕМЕНЮК Галини Костян­ тинівни, вважати недійсним.

І Оголошення про втрачений Державний акт

серія АА N2 244803, видане Ватутінським рай­ військкоматом м. Києва від 30.10.1997 року на ім'я

І Втрачений державний акт на nраво власності на земельну ділянку, серія ЯБ

Княжицькою сільською радою на ім'я МАРУЩАК Зінаїди Дмитрівни, вваЖати не­ дійсною.

~ OPIL

Senator

1988 р.в., двигУн 3.0 л 1991

р.в.

Ціна4200, торг. Тел.; 5-81-61~ ·UOf\f: ЖИПИ• - газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі.

АДРЕСА:

'lr

Індекс

.61285

,

·

Ганна

ПРОСИНОВА

N2 265256, 15.03.2001

виданий

КиІвська обл., м. Бровари, бульв- Незалежності,

2-

4-02-92.

Відділи: громадсько-nолітичного життя 4-21-34; промисловості і~ питань, листів і масової роботи 4-04-81; бухгалтерія, nрийом оrопошень 4-23-26.

e·mall: newllfeOrealtel.net.ua • Реда«ц/11 ifi ~ пЩІІлн ,_цІІо н'lqJ.I8.

· • За тCI'IНlcnt М!иІаденu ф/J«тІа ~ нтор.

Лис~ а...,.._- нв СfОР/н«ВХ

r.--.

Калинівською

сільрадою

року на ім'я САМСОНЕНКО Варвари Аврамівни, надруковане 12 березня 2005 року в газеті •Нове життя• N2 18-19, вважати скасованим у зв'язку з віднайденням документа.

4-03-76.

Відnовідальний секретар:

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакЦІЇ газети, Броеарс~акі міська і районна ради, районна держадміністрація.

СQ!оцТІІо.nро держuну р~с1Р'ЦіІо КІ Н. 259 ІІіtf 10. 12. 19&7 р. ·

07400,

Редактор:

на право nриватної власності на землю, серія РІ

.•За :tмісr~м ~..-о... несе р~-~·

І Втрачене посвідчення учасника бойових дій,

СИЛІОКА Леоніда Миколайовича, вважати недій­ сним.

І Втрачений сертифікат на земельну час.6..

(nай), серія КВ 0282582, зареєстрований за 'fl[" від 21.06.99 р., виданий Броварською РДА на

386

ім'я ЛУЦЕНКО Світлани Анатоліівни, вважати не­

дійсним.

#85 2005  
#85 2005  
Advertisement