Page 1

СУБОТА

8 листопада

2003 р. N285 (9491 )

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраЦЇІ

Віктор Янукович: ЗАПОРУКА ДОІРОІУТУ В ПРИСКОРЕНОМУ

-

ня

посадових

окладів

працівни­

кам бюджетної сфери. Однак , і це зрозуміло , як би влада не хотіла, за рік перетвори­ ти людей із здебільшого бідних у переважно багатих неможливо.

Бо для того , щоб відчутно підви­ щився життєвий рівень, з держав­ ного гаманця потрібно відразу взяти десятки мільярдів гривень. Які туди , звісно, з неба не впа­ дуть , а мають прийти з економіки, стати результатом їі потужного розвитку . Для прикладу скажемо, що лише для відновлення співвід­ ношень між розмірами посадових окладів вчителям, лікарям, нау­ ковцям з близько 60 мільярдів гривень бюджету-2004 потрібно витратити понад 5 мільярдів. Тоб­ то, вирішення проблеми, де взяти гроші, актуальне не лише для гро­ мадян, а й для держави. Існує, правда, такий спосіб до­ бування цього специфічного това­ ру,

як

включення

друкарського

верстата. Але що до нього краще не

вдаватися,

люди

мали

змогу

переконатися

ще тоді, коли всі відразу стали «мільйонерами». Бо

гроші, не забезпечені економічно , знецінювались ледь не щогодини .

Протягом останніх років госпо­ дарська діяльність в Україні , прав­ да,

дещо

пожвавилась,

але

не

настільки, щоб позначитись на поліпшенні добробуту . Згадаймо, як ще зовсім недавно мізерні роз­ міри пенсій через відсутність пот­ рібних коштів виплачувалися не одночасно , а в два заходи , по

40

і

відсотків . Навіть з виконанням бюджету- 2002 попередній Уряд не зміг впоратися, залишивши

60

нинішньому

борг У сумі

льярда .

Тому Кабінет Міністрів Віктора Януковича для здійснення актив­ ної соціальної політики, що потре­ бувала значних коштів,

виробив

нові підходи до вирішення еконо­ мічних проблем . Щонайперше, завдяки налагодженні співпраці з парламентом забезпечив вироб­ ництво необхідною законодавчою базою . Неординарними , а іноді й жорсткими методами ліквідував бюджетний борг свого поперед­ ника та здійснив платежі за зов­ нішніми зобов'язаннями. Розро­ бив систему дій та передбачив їх фінансове забезпечення в своїй Програмі, яка пройшла всебічну апробацію , зокрема, і в регіонах . Уперше за роки незалежності бюджет-2003 Кабінетом Міністрів

виконується стовідсотково , його доходи зросли майже на чверть. Немає також заборгованості з по ­ точних виплат і послідовно випла­ чуються борги минулих літ . Пода ­ ний до Верховної Ради в обумовлені терміни та уже прой­ шов там перше читання і бюджет наступного

року,

боротьби за

ІІН. Адже н е м о жна не за­

рами діяльн ості,

без

хоплю ватись їі систе м о ю

їі у р о ками , В~lілого та

наслідую 'ІИ

до нас н е п е рев е рш е ні бі­

натхненного

виклада ння .

лі р у шники нашої культу­

нитками рідної літерату­ ри та м ови . Ані заборони, ані ре пресії, а ні варвар­

Н ез важаючи llil в елику кількі сть стресових ситу­ ацій, пов'я заних і з бага­ т о річною роботою в сп ецшколі N27 , які , зда ва­

тус Il е РIJИ та життєв і си­

с ь кі з битку ваннн н е мог­

лося,

м о гли б н азавжди відбити охоту і С НіІІ 'У бу­

ли .

ти

хто зал ишався в ірним об-

просвітництва

ри,

мі­

понад половина

видатків , якого вперше спрямову­ ється на соціальну сферу.

н еабинку снагу для

тикаю , дехто лінгвісти­ к о ю , гуманітарними сф е ­

го

8,5

мали

неністю на З ИlJаю їі пр о ­ фесіонало :'>! ВИ С ОКО('Q рів­

КРІ З Ь довгі віки, Зін.:ія­ ні жа хливими, здавалосн б, ві'ІНИМИ п е решкода м и с подвижники українсько­

розвитку ЕКОНОМІКИ Нинішнього листопада минає рік роботи коаліційного Уряду Вік­ тора Януковича, який основним завданням своєї діяльност і визна­ чив якісне поліпшення життя гро­ мадян . І за цей час кожна людина в Україні особисто або через свою родину відчула , що свої на­ міри Кабінет Міністрів послідовно здійснює. Зріс рівень зарплат, пенсій, соціальних виплат, повер­ таються державні заборгованості минулих літ . З початку 2003 року до 185 гривень збільшилася міні­ мальна заробітна плата , а неза­ баром їі розмір сягне 237 гри­ вень. Завдяки ініційованому Урядом старту пенсійної рефОрми наступного року мільйони ветера­ нів отримуватимуть свої пенсії збільшеними в середньому на Іверть. Розглядається Урядом та­ кож можливість нового підвищен ­

день української писемності та мови

9 листопада

Програма Уряду в дії

ли

вишиті

з упинити

кохав та

н е сли

бар в истими

тих,

ХТО

п е реда в

ви­

нам

ці

щир о ю,

людяною

та

а де хто,

при клад

улюбл е ного п едагога, об­ рав неле гкий ШЛЯХ мов­ ника. Я пам'нтаю, як В UШІ завжди відмовляла своїх учнів від ці єї професії, кажучи,

що

в она

Слабкіші

висмок ­

здавалис я,

Чи задумувались коли­ н ебудь над тим, що бе­ р е гти і пле кати україн­

те Рil1У Р У , а й пока з ує це влас ним прикладом . У чо­ мусь занадто сувор а і IJИ­ моглива, в чом усь пuб­

поко­

лажлива ,

й

просто

з ахоплюють с я

вітчи з няною

та

спо в нена

в правн о

і вміло володіти н е ю, які не

мативна охоч е

ша

та

н е нор ­

л е к с ика,

якою

послуговується

молодь?

це

Чи

не

про

на­

го во­

ни з ький

духовності,

куль­

з

калюжі

вимити

з ну­

чистою

ро­

сою своєї любові і поваги

р еда ти

а

забруднюють

та окрилити , вплітаючи у

лінням . Мало хто з нас ц е ус ві­ ДО МЛІо є. На щастя, є лю­ ДИ, які н е лише с амі ціну­ м о ву,

рідну мову

слова-паразити

щань,

г огами

інших

уто­

витіс­

ня є мова російська, чому

підняти

на не просто навча є діте й цін увати рідну мову і лі­

рідну

Чому ЇЇ і досі

ролися за неї , намагалися

ти свяще нні дари, н е ки­ дати, як з ноше ну річ на горище , а збер е гти і п е ­

навчають

це

патріоти с амовіма Н0 бо­

раній м еті, ставали п еда ­

ють

націо­

-

веч е ну силу волі? Згадай­ нк українські

відкритою на уроках , в о­

н ас тупним

мови

мо ,

РІДНУ МОВУ!

с ьк е наш св я ще нний о бов ' я зок. Ніхто інший , нк ми самі, маємо плека­

Україна

тури, про слабку й поні­

ШАНУЙМО

лежить, так, як потрібно?

пін.

рів ень

коштовні дари .. . Але ж подивімо с н, 'ІИ цінує мо МИ їх та к, нк на­

нальної

рить

обирали інший фах . А ті ,

н еї.

у країнської

літе рату­

рою, а й просвітлюють інших, ставлять на вірний ШЛЯХ їхні вподобання. За­ галом це вчителі україн­ ської мови та літе ратури . Одним і з таких пре крас ­ них п едагогів-просвітни­ ків є Вале нтина Іванівна Марцинк евич. Я З вп е в-

за вжди

н е п е рев е рш е ­

за

вірші та проз у. Любов

покликом

та

с е рця . Вони зар е ком е нду ­ вали с е бе справжніми про с вітниками, такими , нк

Вале нтина

За її

не

IIО В ИНlЮ

моя

Вале нтина

у

мови

м ені

при­

учителька

Іванівна

Мар­

тих

люде й,

котрі

будуть '

настійливо вимагати, щоб їі вихованці спілкували с я

осuб­

ливо

зав­

лами. Вона просто обрала

му,

даннн: зробити українців українцнми . Подивімося широко в і дкритими очи­ ма на реальність ... Ми ВЖИВilЄ МО СЛОIJ О «Украї­

для себ е найм елодійнішу

на»,

легами

ною

й

працю є

за

м етодикою,

влас­

ГОlУЮЧИ

старшокласників до в с ту­ пу у вищі навчальні зак­ лади ,

з нання .

да є

поглибл е ні

Майж е вс і їі ви­

пускники

з ара з

є

студе н­

тами провідних вуз і в Ук­ раїни. Д е хто з них зах о плюється журналіс-

п е р ед ливо

ними

Адж е

українськ о ю, примушува­

нОЇ с или натхн е ння, Ва­ л е нтина Іванівна н е лише в иконує шкільну програ ­ а

мовникі в .

рідної

цинк е вич . ХО'І вона не з

бути

випадкових люде й,

-

щ е пила

Іванівна .

п е р е кон а нням,

Illкuлі

до

літе ратури

стоїть

особ­

відповідальн е

та

чи

можлива

ти захоплюватися їі ідеа­

у світі

рідну мову

-

ук­

раїнську. І щодня на уро­ ках ,

під

час

з вичного.

спілкування з учнями, ко­

вона

б ез цінуваннн рідної мо­ ви, літе ратури, які несуть досвід мудрих пращурів, що, на відміну від нас,

доводить,

що

на­

ша мова гідна захоплення і шанування.

Дарина ІСАКОВА

Завдяки створеним Урядом умовам економічний розвиток країни дістав потужний імпульс і виходить на якісно новий рівень, забезпечуючи динаміку попов­ нення державного гаманця.

f(О.Нn""""'IЙН4t' реформи

Гос­

подарські показники у переважній

більшості галузей економіки зросли проти минулорічних У де­ кілька разів. Посилюється, як і пе­ редбачено Програмою, соціальна складова

промислового

сектора

економіки, оскільки люди почали віддавати перевагу вітчизняній продукціі. Тільки приріст вироб ­ ництва товарів народного спожи ­ вання проти минулорічного ста­ новить 22 відсотки . На третину збільшився український експорт, особливо продукціі металургійної та хімічної промисловості . Все це дозволяє наповнювати бюджет, оновлювати основні фонди під­ приємств та забезпечувати даль­ ше розширення виробництва. Саме на базі економічних здо­ бутків , переконаний Прем'єр-мі­ ністр України Віктор Янукович , Уряду уже найближчим часом удасться відчутно поліпшити доб­ робут людей. Клавдія МАЛУЩЕНКО.

представники

трудових

ко­

лективів і громадських організацій Броварщини, стурбовані сьогоден­ ням, яке склалося в політичному житті країни, затримкою в розгляді парламентсько- президентської мо­ делі державного устрою. Вважаємо, що несвоєчасне прийняття Верхов­ ною Радою України конституційних змін негативно вплине на темпи со­

ціально-економічного розвитку краї­ ни.

Ми підтримуємо ідею проведення Всеукраїнського громадського фо­ руму,

висловлену

на

Укроїн; до носеnенн• • РО80Р'ЬКОІО DOIJfOllrV

організаційного

Шановні жителі раЙо.ну! Ми,

8

розширеному

засіданні ради Спілки юристів Украї­ ни у місті Харкові 25 червня 2003 ро­ ку та підтриману Спілкою національ­ них товариств України, Академією педагогічних наук України, творчими спілками України . З метою формування пропозицій громадськості району щодо здій­ снення політичної реформи ми про­ понуємо провести Громадський фо­ рум громадськості і заявляємо про створення Броварського районного

комітету з його під­

готовки та проведення.

Ми закликаємо громадські органі­ зації, трудові колективи , всіх грома­ дян району, хто вболіває за майбут­ нє незалежної України, поділяє і підтримує

Члени

конституційні

зміни,

які

забезпечать баланс між всіма гілка­ ми влади , ефективність їх співпраці , взаємну відповідальність за здій­ снення державної політики до спів ­ участі у роботі щодо обговорення законопроектів з питань політичної реформи.

організаційного комітету зі скликання Громадсько(о форуму Броварського раііону:

Голава Броварської районнаї організаціі ветеранів війни і праці Голова районної ради голів ПРОфкомів працівників культури Галова прафспілковага камітету ВАТ "Комбінат "Тепличний" Галова ради прОфспілки працівників освіти і науки Галава сільськогоспадарськага відкрита га акціонерного товариства " Калита " , депутат обласної ради

Білакінь П . О . Дідківська О. Л. Калашник В. І. Касянчук В. С. Рудак І . С. Сакур І . П.

Головний лікар Центральної районної лікарні,

депутат обласної ради Голова райкаму прафспілки АПК, депутат райанної ради

Титарева Г. В ,

Галова гандбальнага клубу "Світатехнік " Голова Броварськаго райаннога фонду милосердя і здоров ' я,

Усенко В . П .

Шурига Г. ф,

депутат райаннаї ради Заявки про приєднання до Громадського форуму просимо подава­ ти до Громадської приймальні (контактний телефон РБК 4-15 - 48).

Де.'па· сесіl&РО8аРСЬКQі.OttнОіpclДtt~скли~ан~~

вlдбудеть(:я ' . 20nист()~~~R9~Р.О~~б11~~Г()~НI~а.~~~

«Дороrа 8 небеса»

адr.tіtt ... риt,lіщеttні •за •.,~PftCC)Iq:By,.~ . rara~i~a, ··. J5 . (IYI"I~.Be~~t ·. веn..киЙзадзасlдань Р~)< ;JI"ІОР~Оt,lде.. їtиr.t; . . . .

. . ... . . . . ... ..././ .•. >,

1. Звіт •по ' виконаннябlt)~ету ~~.'.• .9 · MiC~'~i~ ·Zoo~. R~~ ·ia

внесення Зміндоріщення Vсесjjра,ЙОНl-lої. радИ)О(IV. СIqJИ~~I-І~~

Позавчора в Мо­ лодіжному залі Ки­

віД · 24 . Січня .·· 2qоз ..•· року . . N240 .·· «Про •... 1J~Й9.til-l~Й91О~ет

ївського

2, Звіт постійноїкомісfі~ пи:таНьОсвіти. КУnЬТУРИ,МОnОДЇ .Т<! спорту~ ... . . . ..•• ... ................ ....'. . ..... '. . . · · .·. . .с·· . .. 3'. Прр · ра~()ннУ ...... ці~ро~у . Пі:>ОГIJ<іму · .•піДТРИ~I<И · ро~витку

презентація

БровСіРСЬКОГО. районун<! 2003 рік» та додатків до Ньо,-6.

\

'і(.'

місцевого . саМОВрядуванн~в ·. Е5роварсько~ураЙОНі . . 4. Про внесення змін до РеГ.І)амён'І'у POQoтf!'l . Бр.О!3арської

районно'і радИ ХХIVСКJ1ика",ня ~ ~; Різне,

..... rOnOBa

рСЗДИЛ. в.СЛ()~ОДЯНЮк.

вчителя книжки

будинку відбулася другої

поезій

Людмили Галіциної «Дорога в небеса» . Привітати поетку прийшло багато їі друзів, колег і шанувальників. Послужний список нашої землячки немалий : випускниця середньої школи N2 3 М . Броварів, вона закін­ чила філфак Київського держунівер-

ситету і м .

Тараса Шевченка, пра­ цювала науковим працівником та завідувачем сектора Державного музею літератури Укра'іни, учителем та

заступником директора

Україн­

ського гуманітарного ліцею Київ­ ського Національного університету ім . Тараса Шевченка, директором Русанівського ліцею М. Києва. Нині - головний редактор газети " Управління освітою ». Отож і вітали їі на вечорі шеф-редактор рідної їй газети Роман Шиян, відомий поет Олексій Довгий, науковий праців-

ник Національного музею літерату­ ри України Павлина Дунай, дирек­ тор Фінансового ліцею Юрій Шухе­ вич, редактор обох книжок Людмили Галіциної Марія Овдієнко та ін .

.. . Звучить поезія, класична музи­ ка . На сцені чарівна, усміхнена, кра­ сива жінка отримує осінні квіти від численних шанувальників ... Нехай ці неповторні , зворушливі миттєвості ще не раз і не двічі пов­ торяться в твоєму житті, Людмило! Валентина КОВАЛІВСЬКА.


8.11 ПОНЕДІЛОК, листопада

ут -1

6.00 До.бро.го. ранку, Україно.!

6.30, 7.00, 8.00 Но.вини 6:35,7.15 Авто.навігато.р 6.55,7.45 Здо.ро.ва сімейка 7.05, 8.05 Спо.рт 7.25 ..Ера гумо.ру .7.40, 8.30 Фінансо.ва по.го.да

7.55 Право.славний календар

8.25 Ера бізнесу 8.З5 Смачна сімейка 8..45 Я. йду до. шко.ли само.стійно.

8.55 Рако.к ділово.ї людини 9.05 Вічні істини ·9.20, 11.20, 12.35 Для тих, хто. вдо.ма 9.35,21.55 Ситуація 9.4.0 Муз. телено.вини 10.05 Т/с "Ро.ксолана"

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 Но.вини

11.15 Абетка безпеки 11.40 Межа 12.05 Вітаємо. вас.. 12.55,16.50 Зако.н є зако.н 13.05 Х/Ф .. Ми, дво.є чо.ло.віків»

Кінгслі"

15.20 Зірки, на сцену! 16.00 М/с "Загублений світ»

16.25 Студія .. 5" 17.00 Резо.нанс.

17.40Підегідо.ю Кадуцеї 18.00 Україна .. День за· днем'

18.50Діло.виЙ світ 19:05 ФуТбо.л.Чемпіо.нат України. 'Тур 15. "Днtп'. ро.» (Дніпро.петро.вськ) "Металург" жя) 19.50 СаМ.е то.й

(Запо.ріж-

.20.10 Д/Ф .. На пленері житТЯ"

Вечірня казка

.. Кено."

Світ спо.рту .

Ракурс

Наш футбо.л Служба ро.зшуку ді-

тей

23.00 .. ПіДСУМКИ" 23.35 Фінансо.ва по.го.да 23.40 Україна енергетична . 0.05 Ко.нтро.лер '0.35 Футбо.л. Англійська

прем'єр-ліга

1.25 Его.тера

боти до

14.00 Т/с

Про.ло.г"

14.00

.. Бідна. Настя.

15.30 Т/с .. Друзі» 16.00 Хо.чу і буду 16.35 Єралаш 16.45 Х/Ф .. Безжалісні лю-

ди» 18.35 Т/с .. Бідна Настя" .19.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ Т/с

ро.леви"

22.10 Х/Ф .Гра уяви» 0.10 Україна енергетична 0.35 Т/с .. Графиня де Мо.нсо.ро.СТБ

6.45 Т/с .1 це все про. ньо.го."

8.00 Бізнес-студія 8.40 Шо.у. Краще 9.1 О Т/с "Чо.ртеня" 10.05 Х/Ф "По.до.ро.ж Фелі-

ціl'" 12.10 Час"К" 12.35 Т/є .. 1 це все про. ньо.-

14.00 .. Вікна». Но.вини 14.10 Т/с .Наш Чарлі" 15.05 Італійський футбо.л. Серія А. "Ро.му" - "Лаціо»

16.55 Т/с «Бержерак" 18.00 "Вікна •. Кримінал 18.10... Вікна". Сто.лиця 18.20 Шо.у. Краще 19. ОО Забо.ро.нена зо.на 20.00 Т/с "Во.скрешаючи мертвих» '21.00 .. Вікна». Но.вини 21.20 .. Вікна». Спо.рт 21.40 .. Вікна». Бізнес 22.00 Італійський футбо.л. Серія А. Огляд матчів

туру 23.10 Чемпіо.нат України зі стриптизу

0.45 "Вікна». Опівно.чі 1.05 Авто.стиль 1.25 Х/Ф "По.до.ро.ж Феліціl'" 3.2О Х/Ф "Запро.шення"

4.45 .. Вікна". Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ

6.20, 12.00 Мо.днездо.ро.в'я 6.25, 6.35, 7.05, 7.20, 7.40, 8.05, 8.35 Підйо.м! 6.30,7.00, 8.00, 8.30, 9.00, . 13.00, 19.00, 23.15 Репо.ртер

УТ-2 Шановні читачі! На каналі проводяться профілактичні ро-

20.15

за старо.житно.стями-2»

10.50, 17.45 Діво.чі сльо.зи 11.45 Шо.у О .. Степаненко. 13.05 Х/Ф ,Смерть від чарівництва. 14.50 М/с ·Невгамо.вні" 16.05 Гало.по.м по. Євро.пах 19.05 Ко.медійний ко.ктейль 19.45 Х/Ф .По.сланець ко.-

ГО»

14.30 М/с "Галявина лева'.

20.35 20.50 21.35 21.50 . 22..05 .22.55

12.00 МІс .ЛітаючиЙ буди-

го.да

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Діло.ві факти 7.55, 9.00, 22.05 Спо.рт 8.05 Каламбур 9.05 Т/с .Кенан і Кел» 9.50, 16.45 Т/с .Мисливець

.. Бригада".

21.1~ Чекай на мене 22.15 До.кумент

23.30 ТСН' 23.50 Х/Ф .. Манія величності» ут-з

4.35 Т /с. ,Зно.ву і зно.ву». .5.20 Го.ллівуд - зо.ряна мо.­ ло.дь

5.45 М/Ф

6.. 00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но.­ вини

6.05 Про.J(ИНЬСЯ і співай! 7.05 М/Ф 7.25 Англійський. алфавіт для дітей 7.35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля 8.20, 17.05 Наро.дна платфо.рма

'8.25 Сплеск культури? 9.00 Но.вини 9.15 Академія сміху 9.55 Планета 3до.ро.в'я 10.30 Т/с "Титанік» 12.15 ВВС. Жива приро.да 13.15 Т/с .. Пекло. в раю" 14.10 Команда .Еквітес» 15.05Т/с .. Безrлузді" 1.5.30 Х/Ф .. Біле со.нце пустеЛІ»

17.10 Х/Ф .. Ко.ханець" 19.05 Кримінал 20.00 По.дро.биці 20.35 Т/с "Завжди гово.ри «завжди»

21.30 Т /с "Бая зет» 22.30 Дійо.ві о.со.би 23.00 На лініі во.гню 23,30 Час футбо.лу 0.20 По.дро.биці. Підсумки дня

0.45 Т/с ·Слідчі.ВМФ» 1.40 По.го.да 1.50 Х/Ф ,Бурхливий по.не­ діло.к'

3.20 Т /с • Титанік» 'CТV

7.1 О, 7.50 М/с .. Оггі і кукарачі» 7.30 Репо.ртер. Бізнес 9.05 .. 3 х 4· 9.55 Х/Ф .. Загублені в ко.смо.СI"

12:05 Життя прекрасне 13.15 Один за всіх 14.15.18.05 Т/с ..Дикий ангел"

15.05 М/с .. Сильвестр і Твіті - детективи" 15.30 М/с .. Ракети" 15.55 М/с "Приго.ди Дигимо.нів» 16.20 Т/с «Зако.ло.тницький шлях»

17.15 Т/с .. Малко.льм у центрі уваги»

19.35 Т/с .. Агент націо.нально.ї безпеки"

. 20.30 Шо.у .. Вікна. 21.30 Х/Ф .. Підво.дники» 23.45 2-й кадр 0.05 Т/с .. Рятувальники» 1.05 Служба ро.зшуку дітей 1.15 Спецрепо.ртер ТЕТ 7.05 Київський регіо.н 7.20 BIZ-ТV. Диско. 7.35 Антресо.лька 8.05 Відділ .Х» 8.40, 21.00 Дивися! 9.00 Перемо.жний го.ло.с ві­ руючо.го.

. 9.30, 9.50, 14.15 Зако.н є зако.н

9.45, 10.00, 10.40, 12.25, 13.50. 14.10 Телемага­ зин

10.10, 12.50 BIZ-ТV. То.п-' лист

10.50. 20.40 Срібний диск 12.05, 13.30 Джерело. здо.­ ро.в'я

12.30, 13.55, 16.15, 0.30 BIZ-ТV:

Но.вини.

Дай­

джест

14.30 Х/Ф "Кутузо.в» 16.35 BIZ-ТV. Стро.ката ку-

мо.нстри" . 7.10,' 15.15 М/с .. Сучасне життя Ро.кко.'» . 7.35,8.40, 18.35,21.35 По.-

питати

13.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 13.30 Т/с .. Маленькі Ейн­ штейни»

14.30 Еко.но.мічний вісник 15.00 Х/Ф .. Мело.діі Верій­ 16.45 Гаряча тема 17.00 М/с .. Наїзники

20.00"Стерх.

20.05 .. Браун"

.. Меді-

23.40 По.дро.биці. Підсумки

СОН»

дня

хмари», с.

1

19.30 Будьте здо.ро.ві! 20.15 Веч ірня казка 20.25 Но.вини з вітрини 20.55 ,,5 хвилин з В.

За-

манським»

21.05 Спо.живач 22.00 До.бро.го. вечо.ра, кия­ ни!

23.30 Х/Ф

.Бро.нено.сець По.тьо.мкін"

ВІВТОРОК, 11 листопада УТ-1

6.00 До.бро.го. ранку, Україно.!

6.30, 7.00, 8.00 Но.вини 6.35, 7.15 Авто.навігато.р 6.55, 7.45 Здо.ро.ва сімейка 7.05, 8.05 Спо.рт 7.25 Ера гумо.ру 7.40, 8.30 Фінансо.ва по.го.­ да

Право.славний кален-

дар

8.25 Ера бізнесу 8.35 Смачна сімейка 8.45 Я йду до. шко.ли само.стійно.

8.55 Рано.к діло.во.ї людини 9.05 Вічні істини 9.20, 14.05 Для тих, хто. вдома

9.35, 21.55 Ситуація 9.55 Абетка безпеки 10.00День уряду у ВР УкраІНИ

14.20, 16.55 Закон є зако.н 14.25 Служба ро.зшуку ді­

ки-,-в

7.00, 13.15 М/Ф 7.10 c.tH-спо.рт. Тижневик 7.30, 22.40 Т /с .. Жінка-по.-

ди

8.30 СТН. Тижневик 9.00 Чо.рний квадрат 9.30, 21.30 д/с "По.до.ро.ж навко.ло. світу»

10.00 Т/с "Літні гро.зи» 10.50 Х/Ф .. Чарівник Сма­ рагдо.во.го. міста.

0.00 1.15 2.05 3.40

Перша експедиція

Т/с "Слідчі ВМФ" По.го.да Т/с .. Титанік"

'CТV

5.00 Ранко.ва музика 5.40 Т /с "До.сьє детектива Ро.кфо.рда"

6.30, 8.00 .. 300 сек/го.дина" 6.40, 15.50 М/с .. Справжні мо.нстри"

М/с

7.10, 15.25

.. Сучасне

життя Ракко»

14.30 М/с .. Галявина лева Кінгслі"

15.00, 19.00, 21.00 Но.вини 15.30 Хто. в до.мі хазяїн? 16.00 М/с .. Загублений світ»

Студія "5" Театральна афіша

Право. Межа Саме то.й Діло.вий світ Баскетбо.л. Євро.ліга ФИБА. ..Урал-Грейт" (Перм, Росія) - БК .. Ки­ їв" (Україна) 20.50 .. Кено." 21.35 Світ спо.рту 21.50 Ракурс 22.00 .. Наго.ло.с" 22.40 ТелереЙтинг.uа

23.00 "Підсумки» 23.35 Фінансо.ва по.го.да 23.40 Ко.нцерт О. Сєрова "Мо.я бо.гиня"

0.30 Білий папуга 1.25 Футбо.ЛЬНі діало.ги 1.55 Служба ро.зшуку дітей УТ-2 7.00,8.30 Снідано.к з .. 1+1» 7.02 ТСН 7.30 Т/с .. Бідна Настя"

9.00 Велике прання 10.10 Цей день в істо.ріі 10.15 Французький час 11.00 Ро.здуми біля афіші 11.30 Зо.дчий 12.00, 13.30 За київським часо.м

12.10 Муз. істо.рії 12.40 Мед. центр «До.віра" 12.45 Острів скарбів 13.15 Лікар До.вженко. реко.мендує ... 13.20 Історія однієї картини 14.00 Т/с "Ризико.вані ігри» 14.30 Т/с .. Пристрельте мене»

15.00 Т/с «Та невже?" 15.30 Т/с «Друзі" 16.00 Хочу і буду 16.30,20.15 Т/с "Бригада" 17.35 Велике прання 18.35 Т /с .. Бідна Настя" 19.30,0.00 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.20 Т /с .. Сищик без лі-

7.35,8.40,18.35,21.35 По.­ 7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Діло.ві факти 7.55, 9.00, 22.05 Спо.рт 8.05 Ко.медійний ко.ктейль 9.05, 16.15 Т/с .. КенаІі і Кел»

9.45, 16.45 Т/с .. Мисливець за старожитно.стями-2"

10.45, 17.45 Діво.чі сльо.зи 11.40, 23.55 Т/с «Графиня де Мо.нсо.ро."

13.05 Х/Ф "По.сланець ко.14.55 М/с .. Невгамо.вні .. 19.05 Обережно., мо.дерн! 19.45 Х/Ф .. Місія справедливосrї»

22.10 Х/Ф .. Тюремна жара" 0.55 Х/Ф "Карти, гро.ші, два СТВОЛИ»

2.50 Х/Ф .. Джек Во.сьмьо.р­ кин - американець», С.. 1. Обережно., мо.дерн! СТБ ГО»

8.00 .. Вікна". Бізнес 8.25 Ні хво.ста, ні луски 8.50 .. Вікна". Сто.лиця 9.00 Т/с "Чо.ртеня' . 10.00 Т/с .. Бержерак .. 11.05 Найбільші зло.чини і судо.ві про.цеси ХХ ст. 11.35 Забо.ро.нена зо.на 12.35 Т/с .. 1 це все про. ньо.­

ут-з

4.20 Т /с "Зно.ву і зно.ву" 5.05 Го.ллівуд - ко.нфіден­ ційно.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но.­

мертвих"

15.10 Х/Ф .. Непо.ро.чне зачаття Маріуса"

Т/с .. Бержерак" «Вікна". Кримінал

.. Вікна".

Сто.лиця Шо.у. Краще Забо.ро.нена зо.на

Т/с

"Во.скрешаючи

мертвих»

21.00 .. Вікна". Но.вини 21.20 .. Вікна ... Спо.рт 21.40 .. Вікна". Бізнес 22.00 Х/Ф .. Запро.шення" 23.50 .. Вікна". Опівно.чі 0.05 Шо.у. Краще 0.40 Х/ф «Непо.ро.чне за­ чаття Маріуса"

2.15 Х/Ф "Місце зло.чину. Хо.ло.дна лють" 3.45 .. Вікна». Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ 6.20, 12.00 Мо.дне здо.ро.в'я 6.25, 6.35, 7.05, 7.20, 7.40, 8.05, 8.35 Підйо.м! 6.30, 7.00, 8:00, 8.30, 9.00, 13.00, 19.00, 23.15 Ре­ по.ртер

7.10, 7.50

М/с

.. Оггі

і кука­

рачі" 7.30 Репо.ртер. Бізнес

фо.рма

8.25 Т/с .. Баязет" 9.25 Смачно. з Б. Бурдо.ю 10.25 Час футбо.лу 1.1.05 Т/с .. Титанік" 12.15 Країна рад 13.05 Т/с «Пекло. в раю"

Т/с "По.ло.нені серця»

17.00 18.00 19.00 19.55 20.05 20.10 20.40 21.45

BIZ -ТV. «Браун"

Т/с "По.рт Бріч" Зірка авто.стради

Х/Ф .. Телефо.н завжди дзво.нить двічі" 23.40 Київський регіо.н 0.00 BIZ-ТV. Альта-чарт 1.40 Відділ .. х"

киІв 7.00, 13.15 М/Ф 7.20, 8.30, 13.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 7.30, 22.40 Т /с .. Жінка-по.­ ліцейський»

хвилин з В. Заманським" 9.00 По.до.лання

9.30, 21.30 Д/с "Подо.ро.ж навко.ло. світу"

10.00 Т/с .. Літні гро.зи" 10.50 Еко.но.мічний вісник 11.20 Х/Ф .. Бронено.сець По.тьо.мкін" 12.30 Т/с "Про.Вінціалка" 13.30 Т/с .. Маленькі Ейн­ штейни»

14.30 До.зво.льте запитати 14.50 Перлини класично.ї 15.00 Х/Ф «По.ки пливуть хмари", с. 1 16.35 Мерія 17.00 М/с "Наїзники драко.­ нів»

17.25 Без дієт і рецептів 17.35 Т/с "Школа «МедіСОН»

ха

19.30 Телепрес-клуб 20.15 Вечірня казка 21.05 Но.вини з вітрини 21.1 О Парламентський день

22.00 Київські мініатюри 23.30 Х/Ф .. Мефисто.фель», с. 1

12 6.00

но.l

6.30, 7.00, 8.00 Но.вини 6.35,7.15 Авто.навігато.р 6.55, 7.45 Здо.ро.ва сімейка 7.05, 8.05 Спо.рт 7.40, 8.30 Фінансо.ва пого­ да

Право.славний кален-

гел»

М/с .. Сильвестр і Тві­ ті - детективи" 15.35 М/с .. Ракети" 16.00 М/с "Приго.ди Диги­ манів» 16.20 Т/с .. Зако.лотницькиЙ

17.15 Т/с .. Малко.льм у цен­ трі уваги" 21.30 Х/Ф .. Відділ мертвих листів»

Зо.на но.чі

23.50, 2.55 Т/с .. РятувальНИКИ»

1.10 Х/Ф «Зло.м" 3.40 Життя прекрасне 4.25 Х/Ф "Зло.м" ТЕТ

10.10, 1.00 BIZ-ТV.

Но.н-стіп 7.25 Антресо.лька 7.50 Ко.манда + ТV 8.15 .. 21-Й кабінет" 8.45, 21.00 Дивися І 9.00 Перемо.жний го.ло.с ві­ руючо.го.

9.35, 9.50, 13.30 Зако.н є зако.н

9.45, 10.05, 10.55, 12.15, 14.00, 14.25 Телемага­

7.30 Репо.ртер. Бізнес 9.05, 19.35 Т/с "Агент наці­ о.нально.ї безпеки" Х/Ф .. Відділ мертвих

10.20

12.10 Життя прекрасне 13.15, 20.30 Шо.у .. Вікна» 14.20, 18.10 Т/с .. Дикий ан-

ліцензії»

само.стійно. 8.55 Рано.к діло.во.ї людини 9.05 Вічні істини 9.20,11.15,14.00 Для тих,

вини

6.05,7.05, 15.45 М/Ф 6.25 Бадьо.ро.го. ранку! 7.25 Англійський алфавіт для дітей

7.35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля 8.20, 18.05 Наро.дна платфо.рма

8.25 Т/с .. Баязет" 9.25 Ключо.вий мо.мент 10.30 На лінії во.гню 11.05 Т/с .. Титанік" 12. 15 Країна рад 13.05 Т/с "Пекло. в раю" 13.50 Дійо.ві о.со.би 14.15 Я усе про. вас знаю 15.15 Т/с .. Безглузді" 16.05 Т/с .. Завжди го.во.ри .. завжди" 17.00 Т/с .. Сімейні узи" 18.10 Т/с «Тро.є проти всіх" 19.05 Моя родина 20.00 По.дро.биці 20.35 Т /с .. Завжди го.во.ри

9.35,21.55 Ситуація 9.45 Т/с "Ро.ксо.лана" 10.45, 14.20,21.50 Служба ро. з шуку діте й

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 Но.вини

11.30 Аудієнція 12.10 Худо.жня пано.рама 12.30 Вітаємо. вас .. 12.55 Сільська го.дина 13.50 Абетка безпеки 14.15, 16.55 Закон є закон 14.30 М/с "Галявина лева

дня

Київ- Тро.фі

"До.ро.га

до.до.му"

0.45 Т/с .. Слідчі ВМФ" 1.45 По.го.да 1.55 Х/Ф .. Густіше,

Кінгелі» 15.20 Фантазі( мо.ло.до.сті

3.35 Т/с «Титанік" 'CТV 5.00 Ранко.ва музика 5.40 Т/с "До.сьє детектива Рокфо.рда"

6.30 Служба ро.зшуку дітей 6.35, 8.00 .. 300 сек/го.дина" 6.40, 15.50 М/с "Справжні монстри»

7.10, 15.25 М/с "Сучасне життя Ракко»

7.35,8.40,18.35,21.35 По.­

М/с

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Діло.ві факти 7.55, 9.00, 22.05 Спо.рт 8.05, 19.05 Обережно., мо.дернІ

9.05, 16.20 Т/с .. Кенан і

"Загублений

9.45, 16.45 Т/с "Мисливець за старожитно.стями-2" Діво.чі сльо.ЗИ Т/с .. Графиня де Мо.нсо.ро.» 13.05 Х/Ф .. Місія справед­ ливості» 14.55 М/с .. Невгамо.вні" 19.45 Х/Ф .. Фатальна плу­

10.45, 17.45 11.40, 0.10

танина»

22.10 Х/Ф "Карти, гро.ші, два ство.ли"

Х/Ф

.. Жінки

за фата-

3.05 Х/Ф "Джек Во.сьмьо.ркин

Студія .. 5" Надзвичайна ситуа­ ція 17.30 Телефон податково.ї-

007 18.00 Бачу землю 18.30 Зелений ко.ридор 18.50 Діло.вий світ 19.10 Саме то.й 19.30 Концертна про.грама .. Галерея" 20.1 О Запитайте міністра 20.40 .. Суперло.то.", "Кено." 20.50 .. Мегало.т" 21.35 Світ спо.рту 21.50 Ракурс 22.00 Ко.нцертна про.грама «У храмі кохання»

23.00 .. Підсумки" 23.35 Фінансо.ва по.го.да 23.40 Ко.нцерт О. Сєро.ва "Мо.я бо.гиня"

0.30 Ера гумо.ру 1.00 Мюзик-бо.кс УТ-2

7.00,8.30 Снідано.к з ·1+1" 7.02 ТСН 7.30 Т/с .. Бідна Настя" 9.00 Велике прання 10.10 Цей день в істо.рі( 10.15 Німецька го.дина 10.50 Вихід по.руч 11.00 Прилуки. Театральна о.сінь-2003

11.30 д/ф .. Артек - земля перепелина"

12.00, 13.30 За київським

6.50

американець)"

С.

СТБ Т/с "І це все про. ньо.-

ГО»

8.00 "Вікна". Бізнес 8.25 Х пансія 8.50 .. Вікна". Сто.лиця 9.05 Т/с "Чо.ртеня" 10.10 Т/с .. Бержерак" 11.15 Найбільші злочини

і

судові про.цеси ХХ ст.

ГО»

14.00 .. Вікна". Но.вини 14.10 Т/с. "Во.скрешаючи мертвих»

Х/Ф

.. Божевільний

Т/с .. Бержерак" .. Вікна". Кримінал .. Вікна". Сто.лиця Шо.у. Краще Забо.ро.нена зо.на Т/с "Во.скрешаючи

мертвих»

21.00 21.20 21.40 22.00

ця вино.сить виро.к"

3.50 Життя прекрасне 4.35 Х/Ф .. Єва Бло.нд. Убив­

.. Вікна". Но.вини .. Вікна". Спо.рт .. Вікна". Бізнес Х/Ф .. Місце зло.чину.

Хо.ло.дна лють»

"23.55 .. Вікна". Опівно.чі 0.10 Шо.у. Краще 0.45 Х/Ф .. Бо.жевільниЙ лікар»

2.25 Х пансія 2.45 Х/Ф "По.мста" 4.20 «Вікна". Кримінал

Но.вини

11.35 Бути жінко.ю 11.55 Абетка безпеки 12.1 О Вітаємо. вас ... 12.35 Телефо.ртуна 13.15 Класік-прем'єр 14.20, 16.55 Закон є зако.н 14.35 М/с .. Галявина лева 15.15 По.до.ро.ж у дитинство. 15.35 До.рога до. себе 16.00 М/с .. Загублений 16.25 Студія .. 5" 17.00 Грані пізнання 17.35 За великим рахунком 18.00 Не все так по.гано ... 18.30 Енергетичне по.ле 18.50 Діло.вий світ 19.10 Саме то.й 19.30 Тво.рчий вечір М. Ткача

20.35 Вечірня казка 20.50 "Кено." 21.35 Світ спо.рту 21.50 Ракурс 22.05 Четверта влада 22.45 Експо.світ 23.00 .. Підсумки" 23.35 Фінансо.ва по.го.да 23.40 у го.стях У Д. Го.рдо.на 0.40 Ера гумо.ру 1.00 Мюзик-бо.кс

ця вино.сить виро.к"

7.05 7.20 7.40 8.05

УТ-2

ТЕТ Київський регіо.н BIZ -ТV. Диско. Антресо.лька Очевидне - неймо.вір­

не

8.40, 21.00 Дивися! 9.00 Перемо.жний го.ло.с

Зако.н є

закон

9.40, 10.05, 11.50, 12.15, 14.15, 14.25 Телемага­ зин

BIZ-ТV.

Но.ткін Джерело. здо.ро.в'я 11.45 Енцикло.педія

11.20, 13.30

12.05 М/Ф 12.30 BIZ-ТV. Но.вини 12.40, 0.30 BIZ-ТV. Но.н14.35 Х/Ф .. Маскарад» 17.00 Т/с "По.ло.нені серця» 18.00 BIZ-ТV. Каприз 19.00 Т/с .. На вістрі ножа" 19.55 "Стерх" 20.05 "Браун" 20.10 Т/с "По.рт Бріч" 20.40 Ласий шмато.чо.к 21.45 Х/Ф "ЛЯ біль ля пін" 23.35 Прибуття по.тяга 0.05 Імпреза ки-,-в

7.00, 16.20 М/Ф 7.20, 8.30, 13.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 7.30, 22.40 Т/с «Жінка-по.­ ліцейський» Гло.бальні по.ра­

8.20,21.00 ди

хвилин з В. 3аманським»

8.55, 20.55 «5

9.00 Відо.браження 9.30, 21.30 д/с «Подо.ро.ж навколо світу»

І/с .. Літні гро.зи" Х/Ф "Го.мункулус" Т/с "Про.вінціалка" Спо.живач Т/с .. Маленькі Ейн­

штейни»

Мо.ло.діжна телес­ лужба 15.00 Х/Ф "По.ки пливуть хмари", с. 2 16.35 Перлини класично.ї

14.30

По.до.лання

16.45 17.00

М/с «Наїзники драко.­

нів» Т/с

17.35

«Школа

.. Меді­

СОН»

Х/Ф "Земля о.біто.­ ванна", с. 1 19.35 По.ради лікаря Пеле-

18.00

Шлях до успіху Дозвольте запитати Вечірня казка Новини з вітрини Життя без влади діабету 22.00 Чо.рний квадрат

19.40 20.00 20.15 20.25 21.10

23.30 Т/с "Про.вінціалка"

1

ЧЕТВЕР, З листопада УТ-1

6.00 До.бро.го. ранку, Україно.l

6.30, 7.00, 8.00 Но.вини 6.35, 7.15 Авто.навігато.р 6.55, 7.45 Здо.ро.ва сімейка 7.05, 8.05 Спо.рт 7.25 Ера гумо.ру 7.40, 8.30 Фінансо.ва по.го.­ да

7.55

Право.славний кален-

дар

8.25 Ера бізнесу 8.35 Смачна сімейка 8.45 Я йду до. шко.ли

само.стійно. 8.55 Рано.к діло.во.ї людини 9.05 Вічні істини 9.20, 11.15, 14.05 Для тих, хто. вдо.ма

9.35,21.55 Ситуація

10.30 .. Освітянські но.вини .. 10.40 .. Наша мо.ва" 11.00 Літературна Одеса 11.1 О Сво.ї вірші читає А. Малишко. Такий Б. Козак

неювілейний

12.00, 13.30

За київським

11.30

часо.м

Топ-лист

10.55, 2.00 Запро.шує Б.

10.00 10.50 12.30 13.10 13.30

7.00,8.30 Снідано.к з .. 1+1" 7.02 ТСН 7.30 Т /с .. Бідна Настя" 9.00 Велике прання 10.10 Цей день в істо.рі( 10.15 Уро.к англійсько.ї мо.ви

ві-­

руючо.го.

9.30, 9.50, 14.20

лі-

кар»

16.50 18.00 18.10 18.20 19.00 20.00

НИКИ»

0.50 Служба ро.зшуку дітей 1.15 Х/Ф .. Єва Бло.нд. Убив­

ха

11.45 Забо.ро.нена зона 12.45 Т/с"l це все про. ньо.­

15.10

Зо.на но.чі

23.50, 3.05 Т/с .. Рятуваль­

музики

МИ»

2.

світ»

чатка»

23.40, 0.55, 2.55, 3.45, 4.30

стіп

ніж

кро.в"

1.1 О

ШЛЯХ»

Т/с «Малко.льм у цен­ трі уваги" 21.30 Х/Ф "Хло.пчики і дів­

17.15

10.10, 13.50, 16.30

Т/с .. Баязет" Дійо.ві о.со.би Зо.ло.тий гусак М/с .. Масяня" По.дро.биці. Підсумки

Кел"

хто. вдо.ма

15.35 М/с .. Ракети" 16.00 М/с "Приго.ди Диги­ манів»

4.15 Т /с «Зно.ву і зно.ву" 5.00 Перша експедиція 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но.­

0.15

М/с "Сильвестр і Тві­ ті - детективи»

15.10

16.20 Т/с .. Зако.ло.тницькиЙ

ут-з

шуку дітей

11.00, 15.00, 19.00, 21.00

світ))

гел»

нах»

валь цирку

10.45, 14.25 Служба ро.з­

Кінгслі"

листів»

22.25 Без табу 23.10 Т /с .Секс і місто." 0.05 Служба ро.зшуку дітей 1.10 д/ф «Терор на Філіппі-

21.30 22.30 23.00 23.40 23.50

по.ртер

рачї»

15.00 Т/с .. Та невже?" 15.30 Т/с "ДруЗі" 16.00 Хо.чу і буду 16.30,20.15 Т/с .. Бригада" 17.35 Велике прання 18.35 Т/с .. Бідна Настя" 19.30,23.45 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.20, 0.1 О Т /с .. Сищик без

Міжнаро.дний фести­

9.45

6.20, 12.00 Мо.дне здо.ро.в'я 6.25, 6.35, 7.05, 7.20, 7.40, 8.05, 8.35 Підйо.м! 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 13.00, 19.00,23.15 Ре­ 7.10, 7.50 М/с .. Оггі і кука­

мене»

го.да

дар

8.25 Ера бізнесу 8.35 Смачна сімейка 8.45 Я йду до. шко.ли

16.25 17.05

15.1 О

СЕРЕДА, листопада

УТ-1 До.бро.го. ранку, Украї-

7.55

НОВИЙ КАНАЛ

часом

12.1 О Світ авіаціlї туризму 12.40 Мед. центр "До.віра .. 12.50 Люди і до.лі 13.20 Краса і здо.ро.в'я 14.00 Т/с "Ризико.вані ігри" 14.30 Т/с .. Пристрельте

«завжди»

18.00 Х/Ф "По.ки пливуть хмари", с. 2 19.25 По.ради лікаря Пеле-

10.20 Х/Ф "Підво.дники" 12.10 Життя прекрасне 13.15,20.30 Шо.у .. Вікна" 14.20, 18.1 ОТ /с "Дикий ан-

зин

Глобальні по.ра­

ди

16.00

7.05,

Каприз

Т/с "На вістрі но.жа" "Стерх"

Т /с .. Агент націо.нально.ї безпеки"

9.05, 19.30

вини

6.05, 10.05, 15.40 М/Ф 6.25 Мело.рама 7.05 Ро.дина від .. А" до. "Я .. 7.35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля 8.20, 18..05 Наро.дна плат-

двадцятка

ГО»

14.00 .. Вікна". Но.вини 14.10 Т/с «Во.скрешаючи

23.40, 0.50, 2.45, 3.35, 4.20

ДЯ»

Но.вини

12.45 BIZ-ТV. То.п-лист 14.35 Х/Ф «Машенька" . 16.15 BIZ-ТV. Українська

музики

ро.леви"

16.45 18.00 18.10 18.20 19.00 20.00

BIZ-ТV.

8.55, 20.55 .. 5

го.да

ШЛЯХ»

22.25 По.двійний до.каз 23.25 Т/с .. Секс і місто." 0.20 Служба ро.зшуку дітей 0.25 Х/Ф .. Сліпе право.суд-

ро.в'я

8.20,21.00

6.45 Т /с .. І це все про. ньо.-

тей

20.10Т/с "По.рт Бріч»

21.45 Х/Ф "Охо.ро.нець" . 23.. 45 Ко.манда + ТV 0.15 Кіно. і німці 0.45,1.00 BIZ-ТV. Но.н-стіп 1.40 Велика ілюзія

«завжди»

то.чо.к. Спецпро.ект

"Шко.ла

18.00 Х/Ф .. Пqки пливуть

16.25 17.05 17.30 18.00 18.20 18.50 19.05

17.05 Т/с .. Сімейні узи" 18.10 Т/с .. Тро.є про.ти всіх" 19.05 Ключо.вий мо.мент 20.00 По.дро.биці 20.35 Т/с .. Завжди го.во.ри

драко.­

нів»

17.35Т/с

11.05 35 хвилин джазу 11.45,14.15 М/Ф 11.55, 13.35 Джерело. здо.­ 12.30, 13.50, 16.00

21.30 Т/с .. Баязет" 22.30 Дійо.ві о.со.би 22.55 Психо.ло.гія гарячих

сько.го. кварталу.

7.55

13.50 Дійо.ві особи 14.15 Я усе про вас знаю 15.10 Т/с .. Безглузді" 16.10 Т/с .Завжди го.во.ри «завжди»

цензі("

ля

17.00 Т/с "По.ло.нені серця» 18.00 BIZ- ТV. Каприз 19.00 Т/с .На вістрі но.жа»

5.00 Ранко.ва музика ліцейський» 5.40 Т/с"До.сьє детектива' 8.20,21.00 Гло.бальні по.раРо.кфо.р,IJ,а» 6.30 Служба ро.зшуку дітей 6.35, 8.00 .. 300 сек/го.дина' 6.40, 15.40 М/с .. Справжні

НОК»

12.30 Київ класичний 13.00, 20.00 До.зво.льте за­

12.10 Київ діло.вий 12.30 Лікар До.вженко. реко.мендує ... 12.40 Естафета 12.55 Краса і здо.ро.в'я 13.05 Ліки майбутньо.го. 13.20 Но.во.будо.ва 14.00 Т/с "Ризико.вані ігри" 14.30 Т/с .. Пристрельте мене»)

15.00 Т /с .. Та невже?» 15.30 Т /с .. Друзі" 16.00 Хо.чу і буду 16.30,20.15 Т/с .. Бригада .. 17.35 Велике прання 18.35 Т/с .. Бідна Настя" 19.30,23.50 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.20 Т /с .. Менти-4" 22.20 Я так думаю 23.15 Т/с .. Секс і місто." 0.10 Т/с .. Сищик без ліцензіІ'»

ут-з

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но.­ вини

6.05 Камера сміху 6.40,7.05, 10.05 М/Ф 7.25 Англійський алфавіт для дітей

7.35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля 8.20, 18.05 Наро.дна платфо.рма

8.25 Т/с .. Баязет» 9.25 Карао.ке на майдані 10.30 Усе для тебе 11.05 Т/с .. Титанік" 12.15 Країна рад 13.05 Т/с .. Пекло. в раю" 13.55 Дійо.ві о.со.би 14.25 Я усе про вас знаю 15.20 Шанс 16.05 Т/с .. Завжди го.во.ри «(завжди»)

17.00 Т/с "Сімейні узи" 18.10 Т/с «Тро.є про.ти всіх" 19.05 Шо.у і зірки гумо.ру 20.00 Подробиці 20.35 Т/с .. Завжди говори ({заВЖДИ>1

21.30 Т/с "Баязет" 22.35 Перехрестя ко.хання 23.40 По.дро.биці. Підсумки дня

0.00 1.10

Перша експедиція

По.го.да

'CТV Ранко.ва музика Т/с "До.сьє детектива Ро.кфорда"

5.00 5.40

6.30, 8.00 .. 300 сек/го.дина" 6.40, 15.50 М/с .. Справжні мо.нстри"

7.1 О, 15.25 М/с .Сучасне життя Ракко»

7.35,8.40, 18.35,21.35 По.­ го.да

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Діло.ві факти 7.55, 9.00, 22.05 Спо.рт 8.05, 19.05, 4.30 Обережно., мо.дерн! 16.15 Т/с Кел ..

9.05,

«Кенан

і

9.45, 16.45 Т/с .. Мисливець за старо.житно.стями-2"

10.45, 17.45 Діво.чі сльо.зи 11.40, 0.30 Т/с .. ГрафИНЯ де Мо.НСо.ро."

13.05 Х/Ф .. Фатальна плутанина»)

14.55 М/с «Невгамо.вні" 19.45 Х/Ф «Під приціло.м" 22.10 Кримінальні істо.рії


(9I

Х/Ф -Жінки за фата­

22.35

Ng3

МИ»

3 СТБ Т/с «І це все про ньо-

го»

8.00 «Вікна». Бізнес 8.25 Не провінція 8.50 «Вікна». СТОІІИЦЯ 9.05 Т/с «Чортеня. 10.05 Т/с «Бержерак» 11.1 О Найбільші злочини судові процеси ХХ ст.

11.40 Заборонена 12.40 Т/с -І це все

зона про ньо­

«Вікна». Новини Т/с «Воскрешаючи

мертвих»

15.1 О

Х/Ф

«Французьке

плаття·

16.50 Т/с «Бержерак. 18.00 «Вікна». Кримінал 18.10 «Вікна». Столиця 18.20 Шоу. Краще 19.00 Заборонена зона 20.00 Т/с «Воскрешаючи мертвих.

21.00 «Вікна». Новини 21.20 «Вікна •. Спорт 21.40 ~BiKHa». Бізнес 22.00 Х/Ф «Помста. 23.55 «Вікна». Опівночі ,0.10 Шоу. Краще 0.45 Х/Ф -Французьке плаття})

2.20 4.10

Х/Ф «Зелений дракон» -Вікна». Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ

6.20, 12.00 Модне здоров'я 6.25, 6.35, 7.05, 7.20, 7.40, 8.05, 8.35 Підйом! 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 13.00, 19.00, 23.15 Ре­ портер

7.10,7.50

М/с ·Оггі і кука­

рачі})

7.30 Репортер. 9.05, 19.30 Т/с

Бізнес .Агент наці­ ональної безпеки» 10.20 Х/Ф -Хлопчики і дів-

12.10 Життя прекрасне 13.15,20.30 Шоу -Вікна» 14.20, 18.10 Т/с -Дикий ангел»

ті

Міс ,Сильвестр і Тві­ детективи. М/с .Ракети» М/с «Пригоди Диги­

-

15.35 16.00

монів»

16.20

т/с

17.35

-Школа -Меді­

сон»

Х/Ф «Земля обіто­ ванна», с. 2 19.35 Поради лікаря Пеле­

18.00

Маленькі історіі ААТ­ обстрілу 20.00 Доброго вечора, кия-

19.40

ни!

21.05 21.10 22.00 23.30 с.

Т /с -Заколотницький

ШЛЯХ»

17.15 Т/с

-Малкольм у центрі уваги» 21.30 Х/Ф .чужий квиток» 23.30 Швидкий гол

23.50, 1.00, 2.55, 3.55, 4.40 Зона ночі

Т /с

23.55, 3.05

-Латин-

ський коханець» Х/Ф -Протистояння. Життя прекрасне Х/Ф "Протистояння»

1.25 4.00 4.45

Новини з вітрини Мерія Київ класичний Х/Ф -Мефистофель»,

П'ЯТНИЦЯ, листопада

УТ-1 6.00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35,7.15 Автонавігатор 6.55, 7.45 Здорова сімейка 7.05, 8.05 Спорт 7.30 Внесок у майбутнє 7.40, 8.30 Фінансова погода

Православний кален-

дар

Ера бізнесу Смачна сімейка Я йду до школи самостійно 8.55 Ранок ділової людини 9.05 Вічні істини 9.20, 11.15, 12.40 )),ля тих,

8.25 8.35 8.45

хто вдома

9.35, 21.55 Ситуація 9.45 Четверта влада 10.30, 22.50 Служба

руючого

9.30, 9.50, 14.15

Закон є

закон

9.45,10.05,11.30,12.15, 1З.50, 14.25 Телемага­ зин

роз­

шуку дітей

Новини 11.30 Модна лінія 11.55 Майстри українського живопису

12.15 Вітаємо вас ... 13.00 КВВ 14.50, 16.55 Закон є закон 15.25 Від сузір'я до сузір'я 16.00 Фестиваль «Софіів16.30 Студія -5" 16.45 «Освітянські новики» 17.05 П'ята чверть 17 .30 «Надвечір'я. 18.00 Цей таємничий світ 18.30 Фаза 18,50 Діловий світ 19.10 Саме той 19,30 Дзвоки кародкої пам'яті 20.40 Вечіркя казка 20.50 «Кеко» 21.35 Світ спорту 21.50 Ракурс 22.05 Бути жінкою 22.30 У світі єдикоборств 23.00 «Підсумки. 23.25 Абзац 23.45 Фінансова погода 23.50 Темкик 0.20 Форсаж 0.40 Золота ФОр.туна УТ-2 Скідакок з

7.00, 8.30 -1+1» 7.02 ТСН 7.30 Т/с «Бідна Настя» 9.00 Велике пракня 10.10 Цей декь в історіі 10.15 Бачу землю 10.35 Гракі пізканкя 11.00 Літературка Одеса 11.20 Лекінградські ескізи 11.30 Муз, фільм «Наша сестра - оперета» 12.00, 13.30 За київським часом

10.10, 12.30

BIZ-ТV. Нови­

ни

13.ЗО Джерело здо­ ров'я

10.20,

10.40 BIZ-TV.

Українська

двадцятка

11.35 Особлива папка 13.55 BIZ- ТV. Топ-лист 14.35 Х/Ф -Діти капітана Гранта»

17.00 Т /с "Полонені серця» 18.00 BIZ - ТV. Каприз 19.00 Т/с "На вістрі ножа» 19.55 "Стерх» 20.05 Т/с "Порт Бріч» 20.35 Наш сад 20.50 «Браун» 21.45 Х/Ф «Ніжне кохання» 23.45 Спеціі 0.20 Мобілізація 0.30 BIZ- ТV. Ніч екстри 1.55 Алфавіт киІв

7.00, 11.10, 13.15, 14.50 М/Ф

7.20, 8.30, 13.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 7.30, 22.40 Т /с «Жінка-по­ ліцейський.

8.20, 21.00

Глобальні пора­

ди

хвилин з В. Заманським» 9.00 Будьте здорові! 9.30, 21.30 Д/С -Подорож навколо світу» 10.00 Т/с «Літні грози. 10.50 Життя без влади діабету 11.30 Алюр 11.45 Телепрес-клуб 12.30 Т/с -Провінціалка»

8.55, 20.55 -5

13.30 Т/с "Маленькі Ейнштейни»

14.30 Дозвольте запитати 15.00 Х/Ф -Земля обіто­ ванна., с. 1 16.40 М/с «Галявина лева Кінгслі.

12.10 12.40 12.45

Коккурент Краса і здоров'я «Шлягер» представ-

ляє ... 13.05 Крапелька 14.00 Т/с «Ризиковані ігри» 14.25 Т/с -Пристрельте

ти-Ф,

Перший мільйон

Т/с -Секс і місто» ут-з

Голлівуд - конфіден­ ційко 5.40 М/Ф дЛЯ дорослих

4.45

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но­ вини

6.05 7.05 7.20

Х/Ф "Робін Кук: при­

пустимий ризик»

3.45 Погода 3.55 Х/Ф «Сни

ICТV Ранкова музика Т /с -Досьє детектива Рокфорда» 6.30 Служба розшуку дітей 6.35, 8.00 «300 сек/година»

6.40, 15.50

М/с «Справжні

монстри.

7.1 О, 15.25

М/с «Сучасне

життя ·Рокко»

7.35,8.40,18.35,21.35

По­

года

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 9.00, 22.05 Спорт 8.05 Обережно, модерн! 9.05, 16.15 Т/с «Кенан і Кел»

9.45, 16.45 Т/с

«Мисливець за старожитностями-2» 10.45, 17.40 Дівочі сльози 11.40 Т/с .Графиня де Монсоро. 13.05 Х/Ф "Під прицілом» 14.55 М/с "Невгамовні» 19.05 Каламбур 19.45 Х/Ф «Зачарований

22.1 О 23.40

Х/Ф "Рецидив. Сторінками тележур­ налу "Плейбой» 0.10 Х/Ф "Фрикція» . 1.50 Х/Ф «Дев:яті ворота». Каламбур

6.50

го·

«Вікна». Бізнес На перший погляд. Дежа вю 8.50 .Вікна •. Столиця 9.05 Т/с «Чортеня» 10.10 Т/с «Бержерак» 11.15 Найбільші злочини

8.00 8.25

судові процеси ХХ ст. зона про ньо­

11.45 Заборонена 12.45 Т /с «І це все го»

.Вікна». Новини Т/с «Воскрешаючи

мертвих»

15.10 Х/Ф «Метеор Пітера» 17.00 Т/с -Бержерак» 18.05 ·Вікна». Кримінал 18.15 «Вікна •. Столиця 18.25 Шоу. Краще 19.00 .Вікна». Новики 19.10 Х/Ф «Право вибору» 21.00 «Вікна». Новини 21.20 «Вікна». Спорт 21.30 Не час 22.00 Чемпіонат України зі стриптизу

23.45 Шоу. Краще 0.20 Х/Ф -Зелений дракон» 2.25 Х/Ф -Багряний шторм»

4.15

-Вікна». Кримінал

новий КАНАЛ

6.20, 12.00 Модне здоров'я 6.25, 6.35, 7.05, 7.20, 7.40, 8.05, 8.35 Підйом! 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 13.00, 19.00, 23.15 Ре­ портер

Шоу і зірки гумору М/Ф Уроки гарної поведін-

ки

7.35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля 8.20 Т /с «Баязет» 9.20 Золотий гусак 10.00 М/с "Масяня» 10.15 Справжній детектив 10.50 Х/Ф «Сни про п'яту пору року.

12.15 LG-еврика 13.15 Т/с «Пекло в раю. 14.00 Велике пракня 15.05 Т/с -Безглузді» 16.05 Т/с -Завжди говори -завжди»

17.05 Т/с -Сімейкі узи. 18.05 N кілометр 18.20 Т/с .Троє проти всіх» 19.15 Городок

М/с «Оггі і кука­

7.10, 7.50

рачі» 7.30 Репортер. Бізнес 9.05 Т/с .Агент національної безпеки. 10.20 Х/Ф .ЧужиЙ квиток» 12.10 Життя прекрасне 13.15 Шоу «Вікна»

14.20, 18.10 Т/с

-Дикий ан­

гел»

ті

М/с "Сильвестр і Тві­

детективи» М/с -Ракети» М/с «Пригоди Диги­ монів» 16.20 Т/с -Заколотницький

-

15.35 16.00

ШЛЯХ»

17.15 Т/с

BIZ-ТV.

Нон-стоп 14.30 2-й кабінет 14.55 Епоха. ХХІ ст. 15.10 Лінія долі

15.501NSIDE 17.00 Т/с «Полонені серця. 18.00 BIZ-ТV. Каприз 19.00 Т/с «На вістрі ножа» 20.05 .Стерх. 20.10 Т/с «Порт Бріч» 21.15 Срібний диск 21.45 Х/Ф -Кохання

під

сумнівом.

23.50 Київський регіон 1.00 Х/Ф "Рейтинг Х» киІв 7.00,10.50М/ф

7.20, 8.30, 13.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 7.30, 22.40 Т /с -Жінка-по­ ліцейський» 8.20, 21.00 Глобальні пора­ ди

хвилин з В. Заманським» Молодіжна телеслуж­ ба 9.30, 21.30 Д/с «Подорож навколо світу» 10.00 Т/с .ЛітнГгрози. 11.00 Майстерність і краса 11.30 Над океаном джазу 12.30 Т /с .Провінціалка» 13.30 Т/с ·Маленькі Ейн-

8.55, 20.55 -5

9.00

штейни»

Київські мініатюри Х/Ф «Земля обіто­ ванна., с. 2 16.40 М/с -Галявина лева

14.30 15.00

Кінгслі»

М/с -Наїзники драко­ нів»

17.00

Т/с

17.35

«Школа -Меді­

-Малкольм у цен-

трі уваги.

19.30 Один за всіх 20.30 Х/Ф «Клуб няньок» 22.20 Кунсткамера 23.40,1.30,3.10,4.10,4.55 Зона ночі Т/с .ЛатинськиЙ

0.10, 3.15

коханець»

1.25 Служба розшуку дітей 1.35 Х/Ф «Ніч ураганів. 4.15 Кунсткамера 5:00 Х/Ф "Ніч ураганів. 6.25 Х/Ф «Ще раз про кохання»

ТЕТ

7.05 BIZ-ТV. Диско 7.25 Антресолька 7.50 Російське століття 8.30 М/Ф 8.40,21.00 Дивися! 9.00 Переможний голос

Х/Ф .Приборкування

18.00

перекірливої» 19.40 Чорний квадрат 20.10 Дозвольте запитати 20.25 Новини з вітрини 21.10 Місто мого життя 22.00 Хіт-базар 23.30 Музика

23.40

Т/с .Провінціалка»

СУБОТА, 15 листопада

УТ-1 6.00 Спозаранку 6.25 Х/Ф -Зелений фургон», с. 1 7.50 Контролер 8.25 Форсайт 8.45 Православний світ 9.05 Вічні істини 9.15 Служба розшуку дітей 9.20 Зірки, на сцеку! 9.50 Я здивую світ 10.20 Автопілот 10.40 Інновація 10.55 Подружки 11.20 Хто в домі хазяїн? 11.40 Спорт і ми 12.1 О Панорама (англ.) 12.30 Класік-прем'єр 13.05 Медичний меридіан 13.25 Край 14.00 Теніс. .Privat Bank

Cup.-2003 15.00, 19.00,21.00 Новини 15.15 «Рада» 16.00 Реліквіі і храми України

16.1 О Границя 16.25 Для тих, хто вдома 16.40 Дзеркало 17.15 Міжнародні вісті 17.40 Милосердя 18.05 Світ. Огляд 18.30 Вікно в Америку 19.05 Футбол. Євро-2004. ПлеЙ-офф. Збірна РосіІ' - збірна Уельсу 20.40 -Суперлото., «Кено»

20.50.Мегалот' 21.35 Світ спорту 21.45 Імена 22.35 Така мода 23.00 Д/Ф «На пленері жит-

Х/Ф -З~лений фур-

ГОН», С. 1 0.55 Мюзик-бокс 1.25 Служба розшуку дітей 1.30 Абетка безпеки 1.35 АПВЕ представляє ...

УТ-2

7.00 Прихована камера 7.15 Т /с -Бідна Настя» 8.05 Поле чудес 9.10 Ранок з Кіркоровим 10.05 Прописи 10.25 Чітко і ясно 11.00 Пенсійна реформа 11.30 Людина і закон 12.00 Приймальня столич­ ної влади Крихітка Дива тільки почина-

12.35 12.55

Корисна розмова На своїй землі За київським часом М/с -Міккі Маус і йо-

го друзі»

М/с·

14.30

,,101

далмати­

Прихована камера Концерт О. Буйнова .Усе, як раніше» 17.00 Найрозумніший 18.50 Жарт за жартом 19.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Концерт .М. Євдокимов збирає друзів.

15.00 15.55

Х/Ф «Поліцейська академія-6. Місто в об­

21.50

лозі» 23.35 Х/Ф ,Пункт призначення»

ут-з

Х/Ф .lдеальниЙ чоловік» 6.00 Погода 6.05 Т/с «Земля-2» 6.55 Х/Ф «Ідеальний чоло-

4.15

вік»

8.40 М/Ф 9.25 Планета Здоров'я 10.00 Городок 10.35 Смачно з Б. Бурдою 11.1 О Бадьорого ранкуІ 11.45 Камера сміху 12.25 Перехрестя кохання 13.20 Діскавері 14.25 Х/Ф «Маленькі негід­ НИКИ»

ми·

0.55 2.40 2.45

Х/Ф «От такі пироги» Погода Х/Ф «Удар і втеча»

5.20

ICТV Х/Ф -Ефект спусково-

го гачка,)

6.55, 7.30, 18.35 Погода 7.00 Перехрестя 7.35 М/Ф 7.45 М/с «Харрикени. 8.10 Х/Ф «Петрівка, 38» 9.50 Парк автомобільного періоду 10.25 Х/Ф .Альфонс, 12.05 Коронна страва 12.45, 18.45 Факти 13.00 Т /с .НаЙтмен» 13.55 Хвилина гумору

МИ)

чальник»

4.45 6.10

Х/Ф

ТЕТ BIZ-ТV.

Нон­ стіп 7.35 Антресолька 7.50, 17.45 Київський регі-

7.05, 18.25

он

8.15,20.30 Срібний диск 8.30 М/Ф 9.00 Блага звістка 9.35 Абвгдейка 10.00, 11.20, 13.30 Телемагазик

10.20 BIZ-ТV. Новини' 10.30 Кіно і німці 10.45 Імпреза 11.25 М/Ф 11.30 Nota Ьепе 12.05, 18.05 Правовий все- . обуч

12.30 BIZ -ТV.

Хіти ХХ сто­ ліття 13.10 Епоха. ХХІ ст. 13.40 BIZ-ТV. Українська

14.05 Джерело здоров'я 14.30 Х/Ф «Дівчина поспішає на побачення).

15.45 BIZ-ТV. Топ-лист 17.00 Клуб «Здоров'я» 17.30 Ласий шматочок 19.00 Т /с «На вістрі. ножа» 19.50 -Стерх» 20.00 Т/с «Порт Бріч» 20.45 Енциклопедія 21.00 Планета Боулінг 21.45 Х/Ф «Маестро зло-

Х/Ф -Красуні» Х/Ф «Петрівка,

23.35 «35 хвилин джазу» 0.10 Решето 1. ОО Відкритий проект

СТБ 6.50 Х/Ф -Метеор Пітера» 8.45 Кава з молоком 9.1 О Не провінція 9.30 Не час 10.00 Т/с -Наш Чарлі» 11.00 Т/с -Вітер і Хмари» 12.00 Д/с -Світ дикої при-

киІв 7.00,11.10,16.40 М/Ф 7.20, 8.30, 13.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 7.30, 22.00 Концертна

роди»

12.30 Майстер-Ноusе 13.00 Х/Ф "Право вибору» 14.50 Рейс 15.10 Т/с «Пуаро Агати Крісті» 16.15 Час «К» 16.45 Х/Ф «Будинок чаклу­ на»

Х/Ф «Шайбу! Шай­ бу!» 20.45 -Вікна». Новини 21.00 Х/Ф «Багряний

18.55

Х/Ф .Під гавайським

місяцем)

-Птахи

великі

і

малі)

новий КАНАЛ М/с «Картуш - вулич­ ний принц» 8.30 М/с «Сильвестр і Твіті

8.00

детективи»

8.55 М/с "Му і Ціпа" 9.30 М/с -Маска-2» 10.00 Посміхніться, вас

зні-

мають! За гроші Х/Ф «Моя доля» Запитайте в лікаря Х/Ф .Клуб няньок» Х/Ф «Зв'язані скарбами» 17.25 Богатирські ігри. Ук-

10.35 11.20 13.05 13.45 15.35

хвилин з В. Заман­

15.20 Місто мого життя 15.35 Алюр 16.00 Економічний вісник 17.00 Д/с «Гарун Тазієв розповідає» 17.35 М/с .ЛітаючиЙ буди­ НОК»

Шлях до успіху Перлини класичної

музики

18.35 Споживач 18.50 Маленькі історії

ААТ­

обстрілу

19.15 Телепрес-клуб 20.00 Доброго вечора,

кия­ ни! 21.00 Новини з вітрини 21.30 Д/с «Гарун Тазієв розповідає» 22.40 Х/Ф «Гойя, чи Тяжкий шлях пізнання., с. 1 0.00 Один У кубі

1

Тиж-

18.30 Бінго Бум Лото 19.05 КВВ 20.55 «Кено· 21.00 Вісті тижня 22.00 Святкова програма - Телебачення - це ми» 23.00 Фантазіі молодості 23.35 Х/Ф «Зелений фургон», с. 2 0.50 Мюзик-бокс 1.25 Служба розшуку дітей 1.30 «Крокуючи роками» 2.20 Мюзик-бокс УТ-2 Бокс по-справжньому. М. А. Баррера - М. Пак­ віао 8.00 Прихована камера 9.00 Лото-забава 10.00 Імена 10.50 Телефортуна 11.30 Усього доброго!

12.00 Запитай у влади 12.35 Актуальний тиждень 12.45 Вищий пілотаж 13.05 Життя без болю 13.10 Дива тільки починаються

Світ авіації і туризму

Новобудова Шлях до успіху М/с «Міккі Маус і йо­

го друзі»

М/с

14.30

«101

далмати­

Концерт "М. Євдоки­ мов збирає друзів» 16.30 Х/Ф «Загублений світ),

ТСН

- Епіцентр Х/Ф "Ромео повинен

Жарт за жартом Бокс по-справжньо­ му. М. А. Баррера - М. Паквіао 0.05 Х/Ф «Близькі контакти

22.25 23.05

третього виду»

УТ-1 6.00 У гостях у Гордона 6.55 Х/Ф «Зелений фурГОН», С. 2

8.10 Золота Фортуна 8.40 Авто континент 9.05 Клуб Суперкниги 9.25 Крок до зірок 10.00 Дитяча лінія 10.15 Нова армія 10.45 Територія безпеки 11.00 Муз. теленовини 11.20 Модна лінія 11.45 Здоров'я 12.10 Аеросалон 12.25 Сільська година 13.10 Школа академіка Саблука 13.25 Для тих, хто вдома

Погода Х/Ф «Наречений з Ма-

7.25 Моя родина 8.1 О Діскавері 9.05 Академія сміху 9.45 Прокинься і співай! 10.40 Караоке на майдані 11.25 Усе для тебе 12.00 Мелорама 12.40 LG-еврика 13.40 ВВС. Жива природа 14.40 Команда «Еквітес» 15.35 КВВ-2003 17.20 Х/Ф "Фантом» 19.10 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.50 Х/Ф «Поводир» 22.45 Кіномолодість 23.15 Х/Ф «Вавилон ХХ» 1.10 Х/Ф "Країна тіней» 3.30 Погода 3.35 Х/Ф -Сніданок у Голлі­ вуді»

ICТV 5.10 Х/Ф «Альфонс» 6.40, 7.30, 18.35 Погода 6.45, 13.00 Т /с «Найтмен» 7.35 М/с «Капітан Симіан» 8.00 М/с «Харрикени» 8.25 Т/с «Найгірша відьма» 8.55 Х/Ф -Мерлін», с. 2 10.40 Програй мільйон 11.25 Квартирне питання 11.55 Галопом по Європах 12.45, 18.45 Факти 13.55 Х/Ф "У пошуках при­ год·

Кисе-

льовим

19.05 20.55 21.50 23.30

Х/Ф «Дублер» Шоу О. Степаненко

Кентавр Х/Ф

0.10

Х/Ф «Мітка»

2.10

Х/Ф -Знахар»

що

18.00 Автостиль 18.25 Х/Ф «Мусульманин» 20.40 Бізнес-студія 21.20 Х/Ф -Воїн» 23.55 Світ комп'ютерів 0.25 Кентавр 0.45 Україна енергетична \.15 Х/Ф -Людина, що плаче·

новий КАНАЛ

7.50 8.10

Церква Христова М/с «Картуш

-

вулич­

ний принц»

8.35 М/с "Сильвестр - детективи» 9.00 М/с «Му і Ціпа» 9.30 МІс "Маска-2»

і Твіті

10.00"З х ф,

Х/Ф

10.40

«Ніндзі-серфе­

ри»

Т/с «Індіана Джонс.

12.10

Траншеї пекла»

13.50 Х/Ф "Невдахи» 15.40 Х/Ф «Діти в лісі» 17.25 Т/с «Громадянин

на-

чальник»

18.30 19.00

Спецрепортер

ХіФ «Власність дия-

вола»

21.05 Х/Ф «Код 11-14» 23.05 Гол! 0.20 Х/Ф «Дорога прокльо­ ну·

ТЕТ

7.05 BIZ-ТV. Диско 7.45 Чого, чому? 8.40 М/Ф 9.00 Життя в слові 9.35 Клуб «Здоров'я» 10.10, 14.25 М/Ф 10.15, 11.50, 14.20

Теле­

магазин

BIZ-ТV.

10.30, 1.00

Нон­

стіп Правовий все­

обуч

12.00 Планета Боулінг 12.30 BIZ- ТV. Хіти ХХ

сто-

ліття

13.30 INSIDE 14.00 Джерело здоров'я 14.35 Х/Ф "П'ятнадцятирічний капітан»

16.15 Енциклопедія 17.00 Nota Ьепе 17.30 Лінія долі 18.00 Прибуття потяга 18.30 BIZ -ТV. Строката

ку-

ля

19.00 19.55 20.00 20.30 20.45 21.00 21.45 23.55

Т/с «На вістрі ножа» «Стерх» Т/с «Порт Бріч» Срібний диск «Браун. Спеціі Х/Ф «Хижак» BIZ-ТV. Альта-чарт

киІв

7.00, 10.40 М/Ф 7.20, 8.30 СТН 7.30, 13.30 Концертна програма

8.20, 20.55

Глобальні пора­

ди

9.00 9.20

Споживач Х/Ф «У пустелі і джун-

ГЛЯХ),, С.

2

11.00, 22.00 Музика 11.15 Х/Ф «Боба і слон· 12.30 Д/Ф «Київ» 14.30 ГJодолання 14.50 Х/Ф «Приборкування 16.30 17.00

Київ класичний

Д/с

«Гарун

Тазієв

розповідає»

17.30 18.00

Обранці муз

Х/Ф

«Не

торкайся

здобичі»

СТБ Х/Ф "Будинок чаклу-

на»)

9.15 9.35

«Людина,

перекірливої»

Х/Ф "Красуні»

Парк автомобільного періоду 0.05 Спортпрогноз

7.15

Ні пуху, ні пера На перший погляд.

Дежа вю п.

Світ комп'ютерів

11.20, 16.25

ут-з

15.35 Х/Ф -Знахар» 18.00 Докладно з Д.

НЕДІЛЯ, б листопада

15.00 15.30 15.50

15.00

6.00 6.05

Шай-

буl»

нець»

ямі»

12.30 Будьте здорові! 13.00 Наложники 13.30 Т/с «Марія Вандамм» 14.30 Парламентський віс-

шторм»

Глобальні пора­

9.00, 21.05 Музика 9.20 Х/Ф "У пустелі і джун­ ГЛЯХ)), С. 1 10.40 Хіт-базар 11.20 Конкурс «Золоте пе-

18.00 18.15

світ.

день

13.25 13.35 13.45 14.00

12.30 Х пансія 12.50 .колія 13.10 Х/Ф «Шайбу!

плаче»

вмерти)

ник

38»

вий огляд 17.35 Аудієнція 18.00 Діловий

19.30 20.15

дій"

ро»

Х/Ф «Дев'яті ворота»

13.40 Дорогам и України 14.00 Теніс. «Privat Bank Cup»-2003 15.00, 19.00 Новини 15.15 М/Ф на замовлення 15.50 д/ф «Доля вогню" 16.30 Перехрестя 17.00 Футбол. ЛЧ. Тижне­

7.00

СЬКИМ»

«Зачарований

Х/Ф «Мерлін», с. 2 Програй мільйон Х/Ф «У пошуках при-

Х/Ф

Х/Ф «Натиск страху. Х/Ф «Капкан кохання»

ди

Х/Ф -Фрикція"

1.05

Т/с «Громадянин на­

3.55

8.55 ,,5

Сторінками тележурналу «Плейбой»

0.00 1.40 3.45

Х/Ф -Капкан кохання» Х/Ф «Зв'язані скарба-

програма

год·

20.55 23.25

0.55 2.25

8.20, 20.55

принц'

16.10 18.00 19.05

Х/Ф "Натиск страху" Х/Ф «Поліцейський з

21.50 23.30

двадцятка

Справжній детектив Х/Ф .НаречениЙ з Маямі· 18.05 Святковий концерт 19.20 Академія сміху 20.00 Подробиці 20.30 КВВ-2003 22.25 «Ми були солдата-

16.00 16.35

14.20

раїна - Росія - Великоб­ ританія, ч. 1 18.30 Репортер 19.00 Х/Ф «Невдахи» 20.50 Фактор страху

того світу»

нець»

23.10

ТЯ»

23.30

ються

13.10 13.20 13.40 14.00

СОН»

СТБ Т/с «І це все про ньо­

14.00 14.10

13.40, 16.25, 0.10

19.55.Браун»

про п'яту по­

5.00 5.40

15.10

мене»

14.55 Т/с "Та невже?» 15.25 Т/с -Друзі» 15.55 Хочу і буду 16.30 Т/с "Бригада» 17.35 Велике прання 18.35 Т/с "Бідна Настя» 19.30, 23.50 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.15 Поле чудес 21.20, 0.10, 1.00 Т/с «Мен­ 22.20 23.15

МОВИЛИ»

принц»

1О .50 Абетка безпеки 11.00, 15.00, 19.00, 21.00

ТЕТ

7.05, 12.40, 16.10, 1.00 BIZ- ТV. Нон-стіп 7.25 Антресолька 7.50 Запрошує Б. Ноткін 8.15 Гра в схованки 8.40,21.00 Дивися! 9.00 Переможний голос ві­

боксу 0.15 Х/Ф «ТОЙ,. котрого за­

ру року»

2

7.55

20.00 Подробиці 20.35 Концерт "Премія Муз-тв 2003. 23.40 Світ професійного

1.55

ха

ські зорі.

чатка»

15.1 О

М/с "На'IЗНИКИ драко­

17.00

14

го»

14.00 14.1 О

В.ІІ

нів»

1.30 Х/Ф -Рецидив» N22 3.00 Х/Ф «Джек Восьмьор­ КИН - американець», с.

.6.50

І'·

N !!BS (9491)

10.00 Т/с "Наш Чарлі» 11.00 Т/с "Вітер і Хмари» 12.00 Д/с "Світ дикої при-

19.40 20.00 20.30 21.00 21.30

Мерія Київські мініатюри СТН. Тижневик СТН-спорт. Тижневик

Д/с

-Гарун

Тазієв

розповідає»

22.15 23.15

Х/Ф «Весілля»

Х/Ф .ГоЙя, чи Тяжкий

шлях пізнання»

роди»

ві­

руючого

9.35, 9.50, 14.15

Закон є

закок

9.40, 11.05, 12.05, 13.35, 14.25 Телемагазин 10.05, 12.30 BIZ-ТV. Нови­ ни

10.15,11.10

Джерело здо­

ров'я

10.35 BIZ-ТV. Топ-лист 11.35 Таємниця зеленої кімнати

12.00, 20.45 Енциклопедія 12.40 BIZ-ТV. Альта-чарт

WШІ!~

ІІа рік - 14 ГрІ!. 40 КОП. ка "івроку - 7 rpK. 20 JЮ[I. иа квартал - З гри. 60 КОП.

на місаць

- 1 грн. 20

«ОП.

відомча: на рік

- 18

на півроку на квартал на місяць -

грн. БО коп.

- 9 - 4 1

грн. ЗО коп. грн. б5 коп. грн. 55 коп.

3ВIJ1IЙТ8С8 _найlIlИJl8lИХ lIП!.П1tI BIддIJI... 38'8311 аlо до ІІИС'.НІШ l:1ПІИ


Прнrійного фонду У ВПРЛВ:\ІННЯ ~I. г,РОВі1рах було створене в

УКРilїНИ ЛЮТО~ІУ 1991 року. ІІа ЖilЛl" с такі IІЛі1ТНИКИ, особливо фі:шчні особи t'уn'::кти lІідприсмницької ді­ яльності, які н(' :ШiJЮТЬ I1рО існування Ні1ШОГО УНРiJвління i1no н(' ХОЧУТІ, знати чи просто іг­ НОРУЮТЬ реССТРі1цію в ОРГі1I1і1Х Пснсійного фонду. Ми хочемо Ні1гадати 1І0РЯДОК здійснення об­ ліку та реЄСТРі1ції суб'єктів підприємницької діяльності в ОРГі1Ні1Х Пенсійного фонду. Поря­ ДОК реєстрації та обліку НЛі1тників визначений П. 4 Інструкції про норядок обчислення і спла­ ти l1і,л,присмствами, установами, органіЗі1ціями та громаДЯНilМИ збору НіІ обов'язкове держав­ не пенсійне страхування, інших платежів, а Ті1КОЖ обліку Їх надходжень до Пенсійного фонду України. Згідно з П.н. 4.1.4. П.4 інструк­ ції платниками збору є rуб'єкти підприсм­ НИЦЬКОЇ діяльності, нсзалежно від форм влас­ ності, їх об'ЄДНі1ННЯ, бюджетні, громадські та інші установи й організації, об'єднання грома­ дян та інші юридичні особи, і1 також фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю наЙМі1НИХ праців­ ників. Усі вищезазначені суб'єкти підприємницької І\іяльності, і1 також філії, вімілення та інші ві­ докремлені підрозділи ПЛі1тників ПОДі1тків, що не мають СТіІ1УСУ ЮРИДИ'НЮЇ особи і РОЗТі1ШО­ Ві1ні на території іншої, ніж платник збору, те­ риторіі1ЛЬНОЇ громади, фізичні особи - суб'єк­ ти піДПРИЄ:llІІИ1ІЬКОЇ діяльності, які не ВИКОРИСТОВУЮТІ, працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні но­ таріуси, інші особи, які не є суб'єктами пі,л,­ приємницької діяльності та займаються діЯЛI,­ ністю, пов'язаною із одержанням ДОХОДУ,

зобов'язані зареєструватися в органах Пенсій­ ного фонду України в 10-дснний тє>рмін З дня Оl\ержання свідоцтва про державну реєстра­ цію суб'єкта піl\НРИЄМНИЦЬКОЇ діяльності ЧИ прийняття рішення про створє>ння установи, організації, відповідно до Постанови Кабінету j\'liHkTpiB України від 25.05.1998 р. N2 740 «Про порядок державної реєстрації суб'єктів під­ ПРИЄ~ІІІИЦЬКОЇ діЯЛl,ності». Облік в органах Пснсійного фонду зазначе-

- довідка про присвоєння ідентифікаційно­ го номера Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових пла­ тежів; - угоди про наймання на роботу фі:шчної особи (для платників, які використовують пра­ цю найманих робітників). Суб'скти підприємницької діяльності, які об­ рі1ЛИ спрощену систему оподаткування,

Наші консультації

,

них платників здійснюється на підставі одер­ жаного з органу державної рС'єстрації інфор­ маційного повідомлення. Для рє>єстрації в органах Пснсійного фонду нлатники збору юридичні особи в IО-денний термін подають дО ПФ такі документи: - заяву за встановленою формою; Ксерокопії таких документів: свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підНРИЄМНИЦЬКОЇ діЯЛI.llОсті; - дові,л,ка про вн('сЕ'ННЯ до держаного реєс­ тру підприємств та організацій України, прис­ воєння ідентифікаційного коду органом ста­ тистики для юридичних осіб. Платники збору фізичні особи в 10-ден­ ний тсрмін подають ДО ПФ: - :!ilЯВУ за встановленою формою; Ксерокопії таких І\окументів: свіl\ОЦТВО про державну реєстрацію єуб'єкта підприємницької діяльності;

ня

2003 року о 15 годині за

адресою: м. Бровари, вул.

Київська,

СnlЦWlIСТА IJ InPOlAДJIlНHI nроrРАМНИI nPOAYIТIB

154.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

'А СnlЦWlIClА ВIДДUlУ 3 nИТАН" СОЦlADltноrо OIWrOBYBAНHI

Звіт

1.

правління

про

ре­

зультати фінансово-господар­

ІНВАІІІДІВ, BmPAHII ВІЙНИ 'А ПРАЦІ. Вимоги' громадянин України, 'освіта вища, юридична чи

ської діяльності товариства за

2002

еКОНЩJJічна, стаж роботи не менше

2. 3.

4.

рік.

Звіт спостережної ради. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного

звіту балансу та розподілу прибутку товариства за 2002 рік. 5. Про викуп землі. При собі мати паспорт. Ре­ єстрація учасників зборів роз­ почнеться о

14

годині.

ПР;lвління ЗАТ «Броварська друкарня».

ВИКОНУЕМО ВСІ ВИДИ &УДІВЕЛЬНИХ РО&ІІ. Довідки за тел.:

Щ)JЩ!j)GVnРИМlщІНИ.

тво, в ~удь-якому етгНі.

. .:

. ТеЛ.І8 .(050j593-20"96.c

YBArA!

ДП МВС України ссСпецсервіс» листопада 2003 року о 1 О го­ дині за адресою: місто Бровари, вул. Кірова, 16 організовує про­ ведення аукціону з реалізаціі арештованого майна:

- кондитери; - електромонтери; - оператори котельної; - столяр; - інженер з охорони праці та ТБ'

-

Лот 1. Латунь, 79 кг, стартова ціна лоту 178 гривень; -:- Лот 2. Мідь, 3,8 кг, стартова ці­ на лоту 12 гривень; - Лот 3. Алюміній, 221,4 кг, стар­ това ціна лоту - 849 гривень. Майно арештоване на підставі виконавчого листа Броварського райсуду Київської області від 4.01.2003 року NQ 1-14 по обвину­ 'ваченню Лобко Р. В. та стягнення з ЗВПП "Регіон-2001» речових дока­ зів брухту кольорових металів (303,2 кг) в доход держави. Адреса ЗВПП "Регіон-2001» с. Велика Димерка Броварського району, вул.

-

посаду керівника цеху;

ворД категоріі "В .. , "С". Робот:.а п()стіЙна.

Радгоспна. Для участі в аукціоні необхідно:

ААРЕСА: Броварськux міської та районної рilA, районної Аержавної ilAміністрації.

спІВЗАСНОВНИКИ:

колектив

релакиіі газети, Броварські міська і раїюнна рми, раїюнна

• і

внести на рахунок: в 3 КФ ВАТ АБ .Укр­ газбанк», МФО 300090, ідентифіка­ ційний код 30434770, одержувач ДП МВС України "Спецсервіс»: - реєстраційний внесок у сумі 17

1.

NQ 260082018

грн.;

гарантійний внесок у розмірі від стартової ціни лоту (в приз­ наченні платежу вказати: "гарантій­ ний внесок, договір NQ 10.68 від 21.10.03 р.». 2. Подати організатору аукціону заяву про участь в аукціоні.

5%

Реєстрація буде проводитись за адресою: м. Київ, вул. Чаадаєва, 2-Б, тел. 477-34-37. Кінцевий тер­ мін реєстраціі для участі в аукціоні 20.11.2003 р. до 17. ОО. Час ознайомлення з об'єктами продажу 21.11.03 р. о 15.00 за попередньою домовленістю з орга­ нізатором аукціону за адресою: село В. Димерка Броварського ра­ йону, вул. Радгоспна.

го

Кі1Лендарних днів,

нас­

місяця.

Фізичні

особи

суб'єкти.

підприємницької діяльності, а також адвокати їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи,

які не є суб'єктами підприємницької діяльнос­

07400,

Київська

061\.,

м. Бровари,

про

Пенсійного

одержаного

доходу

40

та

календарних

днів, наступних за останнім Кі1Лендарним днем

звітного (податкового) кварталу. У разі непо­ дання розрахунку зобов'язання зі сплати збо­

ру на обов'язкове державне пенсійне страху­ вання

у

строки,

визначені

законодавством,

платник збору сплачує штраф у розмірі десяти

неоподатковуваних

мінімумів доходів

грома­

дян за кожне таке неподання або ЙОГО затрим­

ку та адміністративний штраф в сумі від

15

8

до

неоподатковуваних мінімумів. Тож просимо

платників збору привести у

відповідність до чинного законодавства офор­ млення своєї діяльності, щоб уникнути матері­ і1Льної відповідальності.

Надія 1УНИК. заєтупник начальника управління

Пенсійного фонду України у Броварах, начальник відділу надходження доходів.

нагороди,

документи

про

стаж.

Прийомні дні в управлінні Пен­ сійного фонду у Броварському ра­ йоні: середа з 8.00 до 17.00, п'ятниця - з 8.00 до 15.45.

Yn'AIJIIHHI nlНСIЙНОro ФОН"У

ПРАіНИ У IРОПРСItIОМУ 'АЙОНІ що в зв'язку з введенням в дію з 1 січня 2004 року Закону

України "Про загальнообов'яз­ кове пенсійне страхування» за­ яви на призначення та перера­

хунки пенсій згідно із Законом України «Про пенсійне забез­ печення» будуть прийматися до 30 листопада 2003 року.

ФОНА комунаllьноrо майна &роварської міської раАИ [j[]®0~Ш@а що 4 листопада 2003 року приватизо­ вано шляхом викупу вбудоване примі­ щення за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, 2, за 251059 гривень.

І

ТОВ

.Нафтотехсервіс» (код зкпо повідомляє про свою ліквідацію. Претензіі кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня опублікування цього оголо­ шення за адресою: Київська область, Бровар­ ський район, с. Семиполки. Адреса для листу­ вання: 01135, Київ-135, аІс 18.

30280691)

І Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 22 грудня 1993 року птахорад­ госп ом .БогданівськиЙ» N2 56 на ім'я Бодрого Івана Вікторовича, занесене у реєстрову книгу за N2 430, вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення члена сім"і загибло­ го серіі Г N2 015806, видане 20 березня 2001 року Броварським об'єднаним міськвійськко­ матом на ім'я· ШУЛЬГИ Тетяни Анатоліівни, вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення -Ветеран праці» се­ рія ДА N2 479873 від 5.05.99 р., видане управ­ лінням соціального захисту населення Бровар­ ського міськвиконкому на ім'я РОМАНЕНКО Катерини Яківни, вважати недійсним. І Втрачене посвідчення учасника війни серіі В-ІІ N2 602349 від 26.11.97 р., видане управ­ лінням соціального зах~сту населення м. Бро­ вари на ім'я СЕНЬКІНОІ Надіі Григорівни, вва­ жати недійсним. І Втрачені свідоцтво приватного підприєм­ ця, ідентифікаційний код 2229413540, свідоц­ тво N2 81-Ф 24.06.97 р., видане Броварським райвиконкомом на ім'я ШЕВЧУК Тамари Васи­ лівни та свідоцтво платника податку, видане Броварською ОДПІ за N2 67086656 від 17.07.98 р., вважати недійсними.

І Втрачене посвідчення члена сім"і померло­ го учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни серіі Г N2 293186, видане 3 липня 2000 року Броварським міським управлінням соці:. ального захисту населення на ім'я ГУБСЬКОІ

Антоніни Максимівни, вважати недійсним. І Втрачене посвідчення -Ветеран праці» ДА від 31.03.97 р., видане Броварським

N2 518835

управлінням соціального захисту населення на

ім'я ЗАХАРЧУК Маріі Хомівни, вважати недій­ сним.

Княжицькою сільською радою Броварського району Ки'івської області, відповідно до Закону України .Про об'єднання громадян» зареєстровано:

Княжицьку громадську організацію садівниче товариство «Ялинка-З» (сві­ доцтво Ng 6 від 22 жовтня 200З р.). Юридична адреса: с. Княжичі Бро­ варського району Київської області.

Керівні органи: правління. Керівник організаціі: Трошина Тетяна Микола:івна.

6УI\ЬВ. Незаl\ежносmі,

сільського ГОСПаАарства 4-02-92; промисловості питань,

масової роботи

суми

нарахованого збору протягом

рекордсменів світу, Європи; народних депутатів України, депутатів Верховної Ради колиш­ нього СРСР та УРСР, членів КМУ, членів Уряду колишньої УРСР; - осіб, що відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та УРСР; - матерів, які народили та вихо­ вали до восьмирічного віку п'ятеро і більше дітей; - депутатів чотирьох і більше скликань районних, районних у містах, міських та обласних рад, звернутися до управління Пен­ сійного фонду із заявою та усіма необхідними документами: пас­

ВЇААЇЛU:

і

подають органу

вання за наслідками кожного звітного кварта­ лу

-

соиіальних

листів

І\ОХОДУ,

ру на обов'язкове державне пенсійне страху­

глухих;

2.

4-04-81;

4-23-26.

За точність викладених фактів відповідає автор.

• І\истування з читачами - на сторінках zазети. 61285

20

протягом

[jQ®0[)D:1®G:WJШС311

PeAaKmop~ 4-03-76. 3асmупнuк РеАакmора: 4-21-34.

бухгалтерія; прийом оголошень

Свідоцтва про державну

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

сплати

тупних за останнім Кі1Леі!Дарним днем звітно­

щО заяви на призначення пенсій за особливі заслуги перед Украї­ ною будуть прийматися до 30 лис­ топада 2003 року. Прохання до пенсіонерів, які ще не звернулися за призначенням пенсіі за особли­ ві заслуги та : - нагороджених будь-якими ор­ денами в період бойових дій та в мирний час; - нагороджених медалями "За відвагу» та "Ушакова» в бойовий період; - переможців Олімпійських, Па­ раолімпійських ігор, Всесвітніх ігор

• Редакція не. завжди подlляє позицію авторів.

АержаАміністраиія.

хування

[j[]®0~ШС311

АУКЦІОН!

24

роботи за спеціальністю на

зі

YII'AIJIIHHI nЕНСlйноrо ФОНАУ ПРАіни У 1.0п.СItIОМУ 'АЙОНІ

порт,

6-96-39.

(бо~с).о.О100.м2 під виробнt.iц­

відною освітою та

зобов'язання

фонду розрахунок зобов'язання зі сплати збо­

в 10-денний термін з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів підПРИf:М­ НИЦЬКОЇ діяльності. Якщо платник у встановлений термін не за­ реССТРУВіIВСЯ, то управління ПЕ'нсіЙI/ОГО фон­ ду зобов'язане притягти його до адміністра­ тивної відповідальності згідно з 'lИнним законодавством. На сьогоднішній день в орга­ нах Пенсійного фонду не зареєструві1ЛОСЬ 253 фізичні особи. За період з 01.01.2003 р. по 21.08.2003 р. за несвоєчасну реєстрацію згідно зі ст. 165 ч. І. КУ п. дп притягнуто до адмініс­ тративної відповідальності 109 фізичних осіб. Адміністративний штраф встановлюється 11 су­ мі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів. Ще виникає проблема в управлінні зі зда­ чею місячної та квартальної звіТІ/ості. Хочемо нагадати плаТl/икам ПОРЯI\ОК подання :шітності до Пенсійного фонду -України: платники збо­ ру, юридичні та фізичні особи, які використо-

[і)®0[]!Л®[Ші]Ш@а

з днем народження. Зичимо щастя, здоров'я, добра.

розрахунок

збору на обов'язкове державне пенсійне стра­

жанням

ДОТРИМУВАТИ СІ ПОРІДКУ РЕЕСТРАЦІї ТА 3BITHOCТI

що збори акціонерів дру­ карні відбудуться 24 груд­

ІГОРЯ РОМАНОВИЧА ЛИТВИНА

подають

ті і займаються діяльністю, пов'язаною з одер­

ЗАТ 116роварська дрvкаРНЯIІ

Рада Спілки ветеранів війни в Афганістані м. Бровари щиро вітає свога боuового товариша

також

беруться на облік в органах Пенсійного фонду

вують працю найманих працівників, щомісяця

3а зміст реклами відповІдальність несе рекламодавець.

І Втрачене посвідчення -Ветеран праці» ВВ від 6.05.98 р., видане управлінням соціального захисту населення Броварського міськвиконкому на ім'я РЕШЕТИЛО Груні Олек­ сіівни, вважати недійсним.

N2 155416

І Втрачений державний акт на право при­ ватної власності на землю серіі КВ, виданий Літківською сільрадою 26.12.96 р. і зареєстро­ ваний в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за N2 65 на ім'я ОМЕЛьчуКА Петра Федоровича, вважати не­ дійсним. І ТОВ АПФ -Зазим'я» припиняє свою діяль­ ність, претензіі приймаються протягом місяці з дня опублікування оголошення в газеті, кон­ тактfЖЙ телефон: 5"02·59.

LlpYK офсетнцU. Обсяг 1 Аруковании аркуш. ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" управління у справах преси

та інформаuП Кцївської оБЛАержаАміністраuП.

Зам. Тираж

4292 2140

прим.

#85 2003  
Advertisement