Page 1

_Проnе тарі всІх країн. єднайтеся."""!____

РОКУ

1991

Ціна

N! 85 (8192)

5 коп,

Орr•н &ров•рсьноrо 81СЬНН081' Номпарт1r Унраіни. м1сьної 1 раАонноі Рад народниz деnраnв НмІвсьноf oбnacn

До

50-річчя

Великої

початку

Вітчизняної

війни

ті грізні дні. коли йому довелося брати участь у боях з ненависним воро­ гом. Не раз ЧУJПІ такі спогади

сивочоЛі

ветера­

ШІ, а багато хто з ШІХ і сам воЮвав на 'Україні, визволяв Київщину від

ворога. ніби

Але кожне

знову

вертає

їх

А у

си пихопіття.

по­

rplзиt. ча­

у їхню мо ­

НАДІЙНИЙ

лодість. Саме тодІ. у JПІс­ топадІ

1943-го

року,

Москви надійшов

ІІІІІІІІtІІІІІІІІtІІІІІІІІ ІІІІІІІJНІ~ІnІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІ •Колона

миру

1

міськкому

злаго­

дИ». Так коротко,. але до­ сить влучно

Рудак, чисту

назвали жи­

телІ респубпlки учасників маршу миру •Братерство»,

котрих

ками

минулогО

іцнна . . Ще за півгоднии до rолви автобусів із хар-

чериlгів-

справді

11'<

народних

.

місью:о:wу

минають

JПО.

ПерІІІИЙ

зна­

своєрідна

-

засторога тим, хто своі­ ми діями провокує наро­ ди

ДО

КРОВОПРОJПІТТЯ,

ХО·

11е зУПИНИти перебудову, процеси демократнзаці'і і гласно~ті. А для молодо­ го покопіння цей марш спужить своєрідним нага­ дУВанням того, як спІд

'Ук­

хви­

ЛШІН останніх приrоту­ вань, і ось уже гості :J сусідніх областей стуnа­

ють на броварську

неординарне

1

ра1ви, інших громадських організацЦt, ветераШІ вlйШІ.

Швидко

має

данина ·пам'яті ветеранам

депутатів,

Компартіі

Bemmoї

війни.

чения. Вона

доні Броварського 1 Ко­ зелецького раі:о:~lв зl­

~

початк:v

Вітчизняноі

ськими F.О:tІерами На КОР·

браJПІся · представШІКИ місько'і та районноУ Рад

С.

респубпlканськоrо

з дня

сумськими,

полтавськими,

І.

маршу, піДкреслив: ця акція. що . проходить у переддень трагІчноУ річ­ ницІ п'ятдесятиріччя

тижня ЗустрІчала Бровар­

ківськими,

вартО:

відкриваючи уро­ зустріч з учасни-

ставитися

до

виконання

свого rромадськоrо обов'· язку перед Батьківщи­ ною. зара.ди свободи якоІ коnишві фронтовики не

зем­

секретар .

шкодували

навіть

жит­

тя.

Схвильованих

rостей

вітаЮть дівчата в україн­ ських

костюмах,

вруча­

ють їм хпlб-сіпь. мить ють

гості про

вже

те.

А

за

розпнту­

ЧИJrІ

живе

район. згадують наших земтщів. копиmн1х своїх фронтових побратимів. Один із учасників маршу просить

передати

щІ вітаJІня ГJ:О:падянннові

найкра-

почесному Броварів

М. І. Лагуновій.

з кот­

рою йому довелося разом воювати.

Лічені хвитпі:и ла . зустріч,

трива­

1 колона

авто­

бусів бере КУРс на Кали­

нівку. Тут біля пам'ятни­ ка загиблим чекістам ве­ теран ВеJПІКоі Вітчизня­

иоі війни

·М·. ІЗ. Бондар

дlJІНТься зі никами

за

будь-яку ціну

ти

столицею

слово

«Київ»

своєрідним

оволоді­

стало

нацІоналЬ­

Скільки

лягло

на

кручах!

їх

· Інтенсивні доЩі значно поліпшили зволоження грунту. Проте тривадий

по-

дніпровських

Але

о3РеШТОЮ

що

дії і помисJПІ

бійців різних

.

ЗАХИСТ

І

ніби

паролем.

об'єднував ностей.

з

_ наказ:

'Україин.

період

перемогу

було

Спогади.

ження

споrадн. . .

кожним

Із

біль утрат і про­

них

ливі

людське

учасників

до

озимІ

руть

броварчани.

курс

. добру

на

путь,

ро:-.tу

«Братерст-

ні .

став

во~!

ря

~

СОІ<ОВИТ А

рів­

nокоси. На ПОЛі · · nахне свіже сіно з п'янким nри-

конують ЩодНя . . А там далі. де валки nІдсох:Ли.

смаком ·'4ебрецю. рутим'яти. Ці заnахи пам'ятні

спеціальними

ся.

валками

лягає

нам ще . з дитинства. соко

над

покосами

у

Ви­ затя­

гує свою одвічну nісню чудом уцІлілий n€репел.

Він ніби нагадує кормо­ заготівельникам про від­ починок: сСпать-пора, спать-пора•.

У

народі

перепе.ті!в

кажуть:

-

·

пора_ І не до час тому, хто

дарства.

сінокісна

сну в дбає

за

цей про

добробут

сельчан . Такою є і секРе­ тар

парт;кому

радгоспу

іменІ 60-річчя СРСР Людмила Петрівна ЯриЧ. - РозкажІть. будь ласка . · про

наших

-

дарІв.

на

славних

гарно

тру­

nопросила

редакцІю.

Та

-

напишіть

во­

так

про

них.

старших. і молодших . Бо працюють вони в цю ЖНІШНV ПОРУ. Ніби ПіСНЮ сnівають: дружно. завзя·­

).

то. сил

з

і

повною енергП.

Широкі

віддачею

лани

сіножа­

тей розкину лися аж далеко вІд дороги. дзвенять на них. як вало

в

с~арину,

багато

тут_

й

Лише

косарки

трави добре

ген Не бу­

коси_ · не­

людей три

кладуть

ВІідНо

роторні густі

у валки. Проте сnрацювалися ме­

ханізатори

по

nівтори-дві

ми

ти

норми

ворушилиа­

перевертають

пекучого

ви­

їх

сонця

про­

І.

Ф.

Новбаса та В. Ф. Грін­ ченко. Минає зовсім не­ багато часу, і вже запаш­ не nн

сі но згрібають механізатори

до І.

Іванчук та О. А. са . Ото й уся,

н:v­ К

Новба... можна

В. М. . Чечот-

як

учн і

завзято

старших

СІНОКІС сказати. тех~:~lка, Та Пра­ цює вона безвїдмовно. як і та х.ІJіборобська родина. що лагодJі.ІІа · Ії. наполег, ливо

ної

готувала

пори

1

переконана: підведе!

На лися

краю

до

тепер

жнив­

твердо

техніка

nоля

кЬмп­

лекси Н-454 . Мехаиізато­ ри М. . І . Максименко,

В . . П.

Сом, О.

пІдходять

С.

Цахло

освіжитися

до

бочки з чистою джерель­ ною водою. Аби жилося ім так добре, як працю­

ється.

Щоб руки не зна­

ли втоми. сліз.

-

а

дУШа

-

Гарний травостій.­

хвалиться рівна. -

Людмила Пет­ Уже загот.ови­

но

Лише

і

варто

ни.

а

водії так же вправ­

но

тJ)анспортують

запаси разом

сінажу _. з

ними

сіна.

А

пр имножу­

трударів .

щороку

хінці йдуть в сац іа лістичноrо ня

тре бу­

авангарді змаган­

нормозаготівельників

РаЙОНУ. І СЬОГОДНі ВО НИ попереду. Бо і парт­ ком . тор

і профком.

цюють

вій ». за

нині

там .

і

-

радгоспу

дирек­

всі

<< на

передо­

де йде

вр ожай,

за

пра­

битва

достаток.

Здається. й погода

сила пошкодити їм

без­

У со­

з

р озчин

лійн их або Рідких

'

Як пере-

кон у є

цей

тод.

усім

лрактина,

''госп одарствам.

Доб рий еДJект.

в

необ х і дІ!О питан ня культур ,

бульбочковим

гоносико м .

марИком

та

яну в

Требу­

.vce.

·

Г. ПОЛЯКОВА.

ко­

попелицями.

Не знято нап ругу й те" п е р_ Для захисту пос і вів ві д цих шкі дник і в треба використовуват и

інші.

nрацІ,

дов­

гороховим

І

том

й

Ад~е в п опе ред ні . роки чимало його врожаю не­ добирали через пошкод­

ження

метафос.

ІШй

наявні

в

препарати

карате

режим

ефективних негативно

сл ід

ЗО

20 --

ді ючої т ар

кі лог рамів

одн оч асн о

борі нок

і

у

рядках.

режим .

.

тщ

що

склався.

д руж ним

спщІ­

с ход ам.

да льпіомv росту 1 в иткv рослин. Став

вів кра щий.

роз­ посІ­

ніж торі к . ­

лереважно добрий і за до­ ві ль ний. Механізато ри розлушують міжряддя. руй­ ну ю ть Нірку _ А роб і тн и­ ді

:з а

спеціальн ими

вора м и

дого­

ф ормують

густо­

ту лосів1 в. На стоплю господарства району вирощують на площІ 2072 гекта ри _ У

радгоспах

і ме н і

Щорса . <<Семипол н і всьний » для бороть­ би- з бур' янами заст осу­ вали ге рбі цид зі нкоР . а в

« ГоголІвсьний >>.

радго сп а х . << Заво риць rшй» .

. «Заплав ний >> Це

дає

с ітрнн . т рИм а ти

зм огу

каРТQП ЛЮ

В

ЧИСТОМУ

СТа:

ні.

Пі д ·огІрка м и

в

. зай нято площу Стан

р ослин

гн іче ни й . пр ове ст·н ли.

де

необхі дн о реві зі ю т реба

кабачки.

огі рк и

ний »

сорту

До

щува н ня

в

д ля

наш і й

зокрем а .

шкоджvються т ою

росою_.

зон і .

не

по­

. в ирощують

ге ктарі в.

206

цвіте_

Т реба

ськи

доглян ути

зібрати

в иро­

борошн не­

П ом і дори

площі

по­

речі.

<< далек осхі д­

н айкращі

Вони.

площ.

рослин и n ожовті­

загин ул и.

сі яти

при-

Спеціал іста м

господа рс тв

Та м .

район І

168. гек­

та

на

засто­

Бурякове поле ра йону у неnоганому стані. По­ стійн і ДОЩі П РОТЯГОМ травн я та те :;шературний

Бі льшість

температу р

гек­

пер шим

прополювальних

температур­

позначилися

на

з

розпушу в анням

та

недобір

п ровес­

речовини

сува н н ям

на

П онижений

листні в

тарі в .

комплексі

захисту ярих особлив о гороху_

товляють

хлі-боро­

дає

вирішувати

-

для

j\'Іе­

·

єдиному

провес­ лег к и м и

т и Підживлення . а зот н им и ро зрахvнку добрива мн 3

ПРОС'fПЙ і ДОСТУПН ИЙ

.:__ заго­

день

комп­

лексІі ИХ доб р Ив .

но. а в nохмурі літній

рослин застосову­

фосфорно- ка­

госп одарствах

кожен

·в исоко­

І мп ортними для бороть­

широно

нячНІ днІ тут тюкуЮть· сі­ сі наж .

рос­

низькою

хворобами

вати

на

ються прибутни · госnодар­ ства . добробут сільських

· М айже

би

кормовий

повняться

з

забезпеч~ністю

автомаш и­

Швидно

комп­

захисту

У · зв'язку

тюки

двф .

весь

засобів

жать

їх

грамотно

ли н.

ефе ктив н ими фу нгіцидами

Радгоспний

по­

конт ролювати

nо сі ві в .

лекс

р еаль­ врожаю

шк ідн ики.

нема переводу, І Рід цей багатий. як жит­ тЯ, як квітуча земля. Хлопщ швидка ванта­ на

необхідно

з агрожують

стан

Бабич !

хові цінують над

І з м'ясом.

кореневим

Тож.

наскільки

хворо би

Можна впевнено сказати: хліборобському роду -

сіна. Тож будемо лоном .

іржею .

за стос с в уват и

бів .став спра~жнім . свя­

з мо­

бор ош-

гнилля м . оцінит и.

масового

хліб ів

ян. Віталій Голець. Олег Литвин . Сергій Норнійко ол·ександр

опади

р осою,

септор іозом .

міс­

ли понад п'ять тисяч тонн сJнажу, п'ятсот тонн

1

до

в сяк ч ас

не

зулmнf­

сінозбиральні

при зв ели

цевої школи Андрій llрудкий. Микола Шоп ' ­

та

ста­

нема піД­

благодушнос·ті.

нистою

трудяться

класів

жито

Ін те нсивн І

ураження

· великий.

пора

ситу зимівлю худоби; хто душею і серцем вболіває за долю Рідного tосnо­

.ко та В. М . Харченко -

б погода не nідвела. Сінокісна пора нікого не залишає . байдужим. Ось тільки придивіть­

ними

;

трава

для

доц і льн о

бо ро н ування

по

та малосп риятливий тем­ п ературний режим повіт­

В. ДОСВІТНІП.

про

пов·

та

ж

ти

се ми

та

задовільному

Адже

своУми ровес­

спогадами

і

Та все

л ист кі в

теп­

DИКОЛОСИЛИСЯ . На бі ЛЬ· шості п олів по с і ви в доб­

бе­

Київ.

пшениця

зріджен а_ На забу р' яне­ н их посівах v фа зі роз­ внтку кукурудзи до п'яти

М і с­

ку курудзи практично

роз в ;Jт кv кукурудзи. Час­ ти на сході в слабка та

l се редні ми бор он ам и впоп ере к ря дкі в . П ри по­ яв і в к уну р удзі п 'яти­

Найбільше в ·районІ озиме поле _ В якому ж воно стан і? Та к,

яких у цей день приєдна­

nисtІ й

п і зніх

ністю припинявся. ·

аВ'ІООУСН

маршу.

за­

створювалися

культ ур,

Ріст

городини

підніж-

жя пам' ятника букети по­

квітів, і

посівна

вегетації

лолюбн их цями

льових

над­

Малосприят­

умов И

для

.. до

грунту

т я глася.

За

життя.

Покладено

утр иму валася

:звичай но холодн а погода. За холодів І перезволо­

Jдобуто

Київ виз~олено.

щзнь

роботи

РОСЛИНАМ

слово

знову

ті

Польові

рослин

висок і

vж е

по-г сr.:rюдар­

їх .

щоб

вР<>жаt.


2

8 25

стор.

червня

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ

сН О В Е

р.

1991

СУСПІЛЬНОГО

ЖИТТЯ

стала

НЕЩОДАВНО ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ І РОЗ­ МОВА З СЕКРЕТАРЕМ УКРАІНСЬКОІ СЕЛЯН­

СЬНОІ

ДЕМОКРАТИЧНО!

ПАРТП

МИКОЛООО

фермерів. що утворила Асоціацію

ГРИГОРОВИЧЕМ ЛИСЕНКОМ, ЯКИй МЕШКАЄ У НАШОМУ МІСТІ. НА РОЗСУД ЧИТАЧІВ ПО­ ДАЄМО ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДО

варського

поховань

жертв

сталінського

терору

.

Не

стояти осторонь ГРоМадської

СудІть

самі.

своєї землі тільки у

· сільськогосподарської

партія

чверть з· vclмa

Отже. й намагаюся щось робити

на

необхідної

зараз

нашим

зареєстрована

15

січНя

--"

nартії обрано її засновника_ відомого українського палкого

публіциста.

захисника

інте-

ресів селянства Сергія Петровича Плачинду, - МИRоло Григоровичу, які головні цlлt передбачеві програмою УСДП? - Головною метою програми партії є побудова

самоетНІної правової Української народної держа-

ви ..Тільки в незалежній державі з'являться можливості для вирішення усіх проблем, і в тому числі тих. що стоять перед сlльt:ьким господарством України.

Головним

nитанням

розвитку

сільського госnо-

дарства є питання про землю. УСДП виступає за

nоступове nеретворення нолг.осrіlв і· радгоспів. які вnовні довели свою нежиттєздатність. v приватнофермерські господарства. кооперативи та анціо-

нерпі товариства. Селянська родина повИнна мати

безперечне право на вихід із колгосnу з одерЖав-

НЯМ РОДЮЧОГО земеЛЬНОГО надіЛУ з ГРОШОВИМ та матеріальним

паєм.

,

Приватна власність на землю з правом vспадкv-

вання. та П nродажу повинна

nравом

України.

ножного

селянина,

стати

невід'ємним

кожного

громадянина

Селянське (фермерське) господарство по-

винно самостійно визначати напрям своєї діяльності та обсяги ВиРобництва і реалізації своєї про-

дунцlї на внутрішньому

і

зовнішньому

Безумовно, приватизація землt

дарських знарядь

-

та

ринках.

сlльсьногоспо-

процес тривалий,

1

ще

3,5

тому нол-

госnи й радгосnи ще певний час будуть працювати: в умовах перехідного періОдУ.

Сподіваємося, що прийняті б · Ф

Урядом рішення

сько1 техніки не зв'язvвати їх v пеРШі рони

Якt ваші думки про розвиток фермерства н11с на Броварщині?

буде

На

нового союзного договору.

Слід відзначити також. що альтернативний про'-

ент договору «Співдружність•. яний розгЛядався на з'їзді, не був підтриманий більшістю делегатів.

Вирішено. що спочатку треба створити незалежну

CTOPO'ltl

інтересів УСіХ

господарства,

1

ТРУдіВНИКіВ

своїх представників

'України.

-

депутатів

v

Верховній

-

Що робить

aama

партія

ДЛя

організаціі

1

становления фермерських господарств ва УкрІJїнl?

смертельний

Три

доби

тривали

бій.

безперервно

атаки.

ні

на

хви­

з

поранені. не

за

Нам заборо­

відстрілюватись.

була

на

відстані

чили

велику

'дей.

яка

наш

кордон.

щес­

групу

В

-

фіннів.

До

зна­

речі,

за і

перший

JІІІене було

жено

орденом

Зірки.

Це

-

час

день

нагород­

Червоної

був

гинули

страшний люди

1

знали. що почалась

на.

нас,

1

фермерства.

Уздитимуть

вчитися-

нам

жертв.

людських

горя,

страждань!

ГорДжусь перемоrли.

тим.

кордонникам.

з

ють

своїх

заста­

що

ми

Спасибі що

при­

ось

щороку

святом.

не

уже

віта­

забува-

побратимів.

Г. ТКАЧЕНКО, колишній

прикордон-

ник.

нім­

залягли

м.

jJt

Бровари.

І І І 11 І<ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

до

наші фермери виїжджатимуть на стажvван-

нл за кордон. До послуг фермерів будуть відкриті сnеціальні магазини «Фермер» по продажу сіль-

госппродvнцlІ. У районі відкриється медичний нонсультативний пункт по наданню фермерам

та

їх

родинам медичної допомоги. у Вроварах буде створено

-

«Нлуб фермера• з бібліотечкою. Ви так багато розповіли про розвиток

фер-

років. Але програма УСДП передбачає. що партія

і

тІльки

міцно

спираючись

на

неУ.

вона

битися свого· споконвічного права на

може

землю.

до-

на

волю. на повагу до с~бе, на заможне жиТтя. Доля майбутньої України залежить від того. чи

зуміємо відродити дбайливого господаРя землі. віД-

v

тим

самим

страждальну Україну. Буде село

-

врятуємо

нашv

багато-

буде Україна!

Інтерв'ю 11з.яв · А

.................

...............................................................·

ВОЛОШИНЕНКО

І

-

~

Мир життю твоєму,

не

вій."

Скількі ж вона пр~_.

несла

ють

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

що

війнИ

не

Ми

відступити

ініціативу

v

.мvжність

по-

своєї

і

кордону.

виявлену

v до

спа­

заставу

півстоліття

вертатися

доби

-

комендатури,

від

лю­

бій

третьої

ходилась за ЗО кілометрів

коман~

терміново

й

Рідної

наказ

Над і йшла

вступати.

і

кінці

лити

це від­

nовідомили

неначе

'позаду

одержали

перетинала

Про

було

до

до

бійцях.

вбиті,

країни.

був

кільця.

категорично

були

Ніякої допомоги

одержували.

не

правого

Це

Закінчувались

.

боєприпаси.

Я вважаю, що наш район стане згодом районом

зразкового

врятуємо село.

готував на розгляд з'їзду.

чався

Раді

тн. а також .затвеРдив Ряд докvментlв.

тому чис-

О

СіЛЬСЬКОГО

родити багатий духовний світ селянина. повернути село хоч частину тих, хто втін v мІсто від иріnаць!{ої неволі. Ми nевні, що загальними зусиллями

v

в

спорудах.

в першу чергу фермерства. Маємо

державу Унраїну, а потім вирішувати питання. v який союз їй встvпати. ...З'Ізд вніс уточнення v Програму та Статут паР-

лі «денлараЦlю УСДП ПРо землю•. текст якої я під-

Де

знаходились

·

nрацює для всього селянства України. Селянство України мусить мати свою сильну політичну партію,

снів-

вже

Українська селянсько-демократична партія стоїть

дружність держав. яні були б v складІ СРСР. З'їзд висловився проти нав'язування республікам

про

ми

.5-й ранку нас бомбили ворожі літаки. заставу' оточили нападники. розпо­

Нашу

наткнулися на ГРУПУ

вжито УСіХ заходів, щоб перші півсотні сміливців-_ Фермерів міцно осіли на нашій броварсьldй земЛІ. мали усі умови для продуктивної праці, для за-

можного життя.

три

наших

Ців

райвиконкому Є. Ф:· Томів запевняють. що

вбитих.

оборонних

На зворотньому шляху

1 особисто голова

мерствІ, що складається вражеНІІJІ, нІби УСДП буде опікувати переважно фермерів, А решта ееляиства? - Наша партія дійсно має велину надію на фермерство. ян ту силv. що здатна зрушити наше сільське господарство з мілини. на янlй сидимо багато

договору

в

пропав. Але нерівиицтво Району

Хотілося б Дізнатися про ставлення УСДП до утворення оновленого Союзу Радянських Суверевних Республік? · - 2 лютого 1991 року V Києві відбvвся другий надзвичайний з'їзд УСДП, який розглядав саме це nитання про ставлення партії до Всесоюзно-

-

го референдуму та проекту

флангів.

ви.

більшостІ. з них практично

са­

вогонь.

автоматів

10

документи

всі

з· стаР­

зміцнено

інших

лівого

Фонду, що буде розподілений між фермерами. Правда, са~. розnоділ землі затягнувся з Різних причин, і фермери скаржаться, що цей сільсько для

чолІ

і

команда

провела велику роботу по встановленню земельного

Рін

на

дування.

У нас в районі, згідно з рішенням Урядv. вже денілька місяців працює земельна комісія. яка

господарський

ми

коман.qиром.

разу

-

що

вирушили до застави,

Слу­

ти кілометрів від нього). О 4-й годині ранку поба­

У

-

кордон

рахунок

ва

рантами на продаж державІ тих чи Інших продуктів. ' . . ::. •

re.

за

відкрив

Зібравши і

У ніч на 22 червня наше відділення на чолі . з політруном Анісівим вийшло на кордон (заста­

нонт-

заростях

лянина.

на

_нялось

за езпечення ермерів УСім необхідним із державшвидше продуктивно освоїти свої землі. Дуже важливим є . рішення Уряд.v звільнити фермеРІв від податків v перші 3 роки їхнього господарювання. Мається на увазі танож при постачаннІ. фермерам сільськогосподар-

в

ходи~

же

них фондів допоможуть їм

зник

роиу

по

про

і

во­

три

Сьогодні ж · віддам під військовий трибунал. ска­ зав він.

кордону ми не наближа­ лись. бо фінни з автома­ тичної зброї вели вогонь

Зараз фермерам потрібна велика допомога держави в одержанні ·будівельних матеріалів. сtльськогосподарськоІ техніки, постачанні пального і т. п.

диски,

мовільно

прохан­

Ближче 50 метрів

робництва сільськогосподарської продукції України.

випустивши

Лину не припинялася СТРі­

шеї

них земель дадуть .половину обсягу загального ви-

відкрив

гонь,

nригрозив

загін до 200 прикордон­ ників. де я був кулемет­ вином. Навколо. неї тер­ міново були вириті тран­

Україні 34 Мільйонів гектарів орних земель. Ці 10-'-- 12 процентів (разом з присадибними) приват-

Велика Рада, Президія ВР та сенр· етаріат. Головою nисьменника.

фермерство

метрів. я на

1941

взяти v свої руки . 3,5-4 мільйони із наявних на

р аїні nісля УРП. Зараз в УСДП налІ.чується .більш . ян 12 тисяч членів і ряди її;пр&довжують зростати. І в ~ому районі існують . осередки . селянської napтfi. що налічують близько 30 чоловік. На І з'їзді партії були зат~ерджені Програма та Статут УСДП. а танож обрані керівнІ органи

але

50

розсуд

лісу. Навколо стало тихо. Політрук тут же мені

прикордониином

заставу було

тисячі Фермерських госnодарств з площею · орних земель до 100 тисяч гектарів. А фермери повинні

року друrою на Ун-

1991

Гриrоровичу,

Зараз на Україні нараховується усього близько

ниві v цей тяжнИЙ перебудовний .час. Найголовнімоєю роботою зараз є секретарство в УСДП. я член цієї партії з 9 червня 1990 РОНУ. з дня. ноли відкрився v КиєвІ І з'їзд УСдn. Наша партія

це

противника. її JІа від­

перших днів червня

шим

Тан, ви праві, фермерство ще дvже слабке.

-

шою

я

ленням

труднощІ вбачавте ви у цій справі?·

народу?

на

прямо на ме~

Підпустивши

свій

жит­

ли не по два бійці, як звичайно. а цілим: відді­

народу,

.МИRоло

-

громадській

Про­

<<Новому

При цьому фермери могли б зосередити свої зу­

так

дуже слабке, воно тіnьки епирається на ноги. Які

кійно спостерігати. Перш ніж сnитати когось чому ти нічого не робиш; я мvшv спитати себе. а що ·я можу зробити і роблю для свого

стань до

ворогом. у

писали. що війна була раптовою, і таке інше. Ні­ чого подібного. Уже з

нашого

га тьох проблем. Я не можу стояти осторонь і спо-

нависним

першого загону на 3-й заставІ на нордоні з Фін­

силля на виробництві пр~д.vкції тваринництва. кар­ топлі, овочів, фрукті]!, ягід та Іншої ПРОд.vкції, що потребує більше ручної праці.. Колгоспи І рад­ гqспи вирощvвали б кУЛЬТУРИ. що підлягають біль­ ШІй механізацlІ, зернові, технічні та Інші. І так разом Робилася б.загальна корисна справа для

А І: Я С е ІН Н

група

жив

людям.

УСДП

йшла

половину

ділянками це б складало

продукЦіІ харчування,

гає від нас усІх активної У'ПlСТі у розв'язаннІ ба-

же їм відразу випало. зу­ стрітись ·віч-на-віч з не­

ляндією. В літературі, періодичній пресІ багато

присади~~ими

змушує мене тяжка доля нашоІ УкраІни, що вима­

рази давали б ще продукції. ·а разом

2

безвихідному с~

-

Ось ян це було.

них земель. то вони при збільтенні продуктивності

'5

tJИвся

не­

ня. бо в пам'яті назав­ жди закарбувався не тільки день. а й перші його секунди. ,

більш еФективно, ніж землі колгоспів і радгоспів. Якщо фермеР.и візьмуть ще 10-15 процентів ор·

діяльності

написано

І{оманда політ­

новищі

гуннутися

Зараз

3 проценти земель, що зайняті присадибними ді­ лянками, дають · 20-25 процентів загальної про­ дукції, тобто вони використовуються v 7-8 разів

у

війни

...

)

руно· •не стріляти. Я опи­

Ті» звернення учасників Ідеологічної комісі'і міськкому партії до фронтовиків поділитися враженнями про перший день війни, вирішив від­

фермерство, Що б розви­

продукції.

ланцюгом.

прикордон­

мало. І це зрозуміло. ад­

читавши

фермерів Бро­

няти важливе місце у збільшенні виробництва сіль­ ськогосподарської

долю

няної

!і38Лося при певній допомозі' держави, могло б зай­

Биківнянському лісі. І ось дізнаємося, що ви Ще й секретар нової партlі. ·у зв'язку з цим хотілося б. щоб ви відповіли, що ~онукає вас так багато брати на своі плечі турбот і без~платиоі праці у свої вже немолоді роки? Хотіп:ося б також· дізна­ тися більше про УСДП, секретарем яко1 ви є?

· -

Про

районv.

·Ми Jі!важаємо, що

-

- МИRоло Гриrоровичу, вас у Броварах знають як депутата міської Ради. голову вуличного комі­ тету. Знають також і як актнвноrо діяча Украін­ ського · товариства сМеморіал», перщовідкривача

85 (8192)

НОРДОНІ

нинів в перші дНі Вітчиз­

- Яке стаВлення вашої партіі до фермерства як складової частини. оновлюваного сільського гос­ подарства ;украІни?

нього.

таємниці

НА

Лерціація була створена. 23 березня створена Асо­ ціс1ція фермерів Київської області. Розгqртається фермерський рух і v нас на Бро­ варщині. 29 квітня рішенням сесії Броварської районної Ради надані земельні наділи (від 2 до '50 гектарів) першим 24 фермерам району. на чер­ зі для розгляду ще близьно двох десятків заяв. 14 травня зібралася установча районна конференція

ЛІДЕРАМИ.

8

ВІЙІІУ ЗУС·ТРІВ

селянсько-демократична партія створення Асоціації селянських

(фермерських) господарств України; 25 лютого 1991 року відбувся склпканий УСДП з'їзд ферме­ рів, на який прибуло близько 800 чоловік, і така

ДИЛА ДЕСЯТКИ НОВИХ ПАРТІй, РУХІВ І ОРГАНІЗАЦІй. СЬОГОДНІ НА УКРАІНІ ДІЄ БЛИЗЬКО 20 ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІй, ЧАСТИ­ НА ІХ ОСЕРЕДКІВ ПРАЦЮЄ В НАШОМУ МІС­ ТІ І Р АFЮНІ. РЕДАКЦІЯ «НОВОГО ЖИТТЯ» МАЄ НАМІР ПОЗНАйОМИТИ СВОІХ ЧИТАЧІВ

З ІХ ПРО ГР АМАМ:Ц, ЦІЛЯМИ.

Українська ініціатоРОftІ

-

В НАШІй l{P АІНІ ВИ ИЛИКАЛА В ЛЮДЯХ ПОТЯГ ДО ПОЛІТИЧНО! ДІЯЛЬНОСТІ. НАРО­

ЖИТТЯ»

малюк!

Фото

І.

Доцина.


«И О В Е

ЖИТТЯ»

червня

8 25

3 с.тор. ·• .N!z 85 (8192)'

р.

1991

Чи бу де кінець ··~ т р а r е д 1-1 • ••

.

.

За свої ніколи

11. .11

ні

скаржився. ва

дУШі

в~

можу

ки пРО участь в ліквіда­

роки життя

63

на

ціі наслідків аваРіі ва ЧАЕС. І сказали: •По­

не

Roro

А це пишу, і

так

тнжко,

передати

свідчення

що

ніше,

слова­

бо

бланки

піз­

закінчи­

лися>>.

ми.

Ми майже трИ тижні у вересні 1986 року вико­

·

У вівторок 18 червнх о 7.30 ранку .11 сів в ав­ тобус ,N'g 9 маршруту «Розвилка Лікар­ В.ІІ>>. На пропозицію водія придбати квнток я пока­ зав

йому

довідку

нували дуже шкідливІдля

здоров' .11 дегазаційні' ро­ боти в Чорнобилі 1 в Прнп'яті. Ф. С. МИХАйЛЕНКО.

про

участь в ліквідаnІ.і на­ слідків · аварії на ЧАЕС у 1986 році. Водій (ме­ ні

одержите

в

сини годиться.

же· й

в

nенсіонер.

м.

онуки)

недба­

ло

подивився у ці доку­ мевтв і... піддав мене ни­

щівним образам. «Зі сво­ Уми бумагами сходіть ... А якщо наступного разу

автобуса

бiJUf

видали

ОЦІНИТИ ВОДІЯ

не

жем, вів

50-річним

ред

ста~

розхви­ це

образили ...

сина.

частини. здалеку шо

там

Добиралася тяж-

спала...

запевнили.

Паса­

шо

ско­

ро буде потрібна їй зу­ пинка. Звернулася вона й

до

водія

зупинитися.

із

проханням

Але

той

не

звертав на неї уваги. в

кабіні

хлопці

і

сиділи весело

бо

якісь

реготали.

Нали . під'їжджали до зупинки «Лісова». хвора

жінка ти

знову

водія

стала

блага­

висадити її.

на-

_.віть заплакала. Але авто­ т '5ус, не збавляючи ходи, · ~завіз цю бідолашну ма­

·rір

аж у

Бровари.

Так і

вийшла. плачучи. nотягла за собою клунки ... Знаю, мати все вине-

се заради

побачення

із

дитиною.· Навіть знушан­ ня. Але знаю й те. шо водій А. Маляренно. та й нерівиицтво АТП-13209 nреспокійно на

відреагують

цю замітку:

нас

там

мовляв.

інструкція.

немає.

й

у

зупинки

годі.

А

от

люди, особливо ті, у кого сини вже

служать в аРмії чи відслужили. не мо­

жуть

серцем

тану

черствість

до матері.

.

вислухатИ від на­

автопідприєм­

Р.' Ф. Локтєва чи­

мало

Учасник танкіст.

ти до військової розпрвіла: їде

жири

їй, може

тися: хто Ж був за кер­ мом автобуса N2 85-84? Нали ж вирішила уточ­ нити ім'я та по батькові водія А. Маляренка. до­

ства

червня на «Піонер­ ській>> десь о 13 годині в «експрес» .N'2 332. сіла немолода жінка-інвалід .. Поцікавившись. як доїха­

не

доводячи

чальника

18

ніч

нерозvмною

nосвідчення

велося

неначе

особисто

но.

а з іншої сто­ принижуйся пе­

кожною

шо

розпо­

віку,

так.

служить.

учасників

людиною.

досить-таки

своєму

nровідати

по­

за підіРване у зоні

здоров'я; рони --

шо усього встиг побачити його

одержати

«компліментів»

як

на адресу редакції. шо необ'є!\тивно ставиться до

<<Зайців». грубіянів і т. д. Не заперечуючи наяв­

цю

лювався

часу

ЗМОЖЕТЕ

типову історію. війни колишній на

очах

водіїв. тан і пасажиРів­

схвильовано

про

на

свідчення

Г. Нест.еренно. водій з

може

ЛНА

САМІ

І.

сльози

ПОВЕДІНКУ

ВИ

майже

гіркі

сприйняти і

зневагу

Тому й піді­

йшли до диспетчерської на .«Пекарні».• шоб дізна-

*

ність останніх, не можу погодитися танож із тим. шо. не висаджуючи жін­ НУ

у

зупинна

маршрутів.

-

СУ»

самперед пеку

випадку з Михайлен­ ком Ф. С .. то адміністра­ ції АТП годилося б звер­ нути на це увагу... Поки

v

--

водій то треба

людина молода. потурбуватися.

П РО Т АН

«експре­

водій

на­

про

без.

Нібито

нями?

яного завдала юна бро­ варська· особа в листі до­ «Пионерєной правдЬІ>>. Чюrаючи того но

відчуваєш.

дитини

. Ційні

за

параграфаі

не

болем і

люди­

сподіван­

шукати­

nідземного

Виходить.

їм

доля

байд.ужа

своїх

па­

зовсім

не

хо­

«компро-

мат» на ного б то не бу­

ло. ли

Хоча

вилки» ре

є

випадки,

кондунтор з

чи

вІд до

ко­

<<Роз­

«ЦенТРУ»

пасажира

бе­

метро

-копійок замість 30-ти. Адже тарифи вивішено

40

тільки на набіНі водія. Тому й відштовхуюсь ли­ ше від нонкретного фак­ ту. оцінку якому нехай дадуть самі читачі.

Н.

нобиль»

дvмни дорослих· лю-

дей.

яка: Бро­

ля. А ми. мовляв. чиї діти? Для них санато­ рії.

пансіонати.

не вдалося

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

я поза

гугнявить.

шо

знаєте.

де

з

дружиною

хворою

автор

цих

Насилу

·недавно цільне

ви­

якого

молоно всім

в

не

дрантя!)

тання. пов' язаноrо з «ЧОРНОбИЛЬСЬКИМИ» ПіЛЬ­ ГаМИ. В Броварах же і в

Чесно СІ{ажу: соромно було навіть брати до РУК· ті всі речі. але ж муси­

більше

дітей із зони. Але ні

жуть

щ

чин.

хлоп­

евануйований

-

з

v

питає

Чор­

«Тату, а хто я?». але

поїдеш

до діда. еванvйо­ у ЧеRJ{о.си. Путі­

вон

моря

до

До

чисті

нам

речі.

.

-

нішноому

рощ

оздоровлення

дітей.

Але

-

нілометrової

зони

тутешяі. У правлінні.

не

RУ>>:

раз

мість

то

треба

чия

б вона

.1еність, це

з1коном. образи.

отl с.- \І·

· \.t

•:c:l'

що

розбрат.

А.

це

<нлоб­ ж

l<<>.vry

РУБАНОВ,

правління

впрської

Бро­ орга­

нізації

ССJю:зv

«Чорно-

6ИЛЬ•>.

У':J3СНИК

лікві­

дації наслідків dварії. КОЛЩІlІІіЙ ЖИТСЛL Чор­

дитина.

була.

хоч

потрібно'І

голова

<<чорно­

лінувати

не

і

vваги.

радують

хіба

. 30-

аварії.

<<броварсь­ її

.. кринm1

і

'V1!іЛОсердя

поrодЖ\'Є

понад

хвора

її.

нівні листи до газеТ!! хоч бн й піоrJерсьІі<Jї"

ни­

доречно

-

категора

про­

і

добиватися

шоферсьНі

ділять дітей

бшІьсьну>>

нема.

Але

Ті.'ІЬІ\И · ного

місь­

не з

Чо~нобиля

жителш

С 0%озюш.

з'ясовано,

що всі вони

на

батьно

v

листа

<<<tPГY>тerr­

передбаченої

пере­

фант:

і

напІІ­

стражденних людей дав11о вже перестали розу;~rітrІ Скрізь ї:VІ доводип,с;r і

були розпе­

ОДИН

сназати.

відпо,

чивати ваного

ного

довжується.

·

Е

на

а

свого

Ти- чорнобиляним.

синон.

і

ка дитяча ліхарня. як свідчать дані. направила

ЗО

сусідній

газету

Т Р А~'ЕДІЯ

.*

Чорно-·

в

мало--маm,сьхоІ

брані ...

.. ,, .

дове-

яна

привезли

розірвані.

й

правде>>.

пітrеРці.

буйвально

всі вони геть

кінців. Зате лишень чу­ єш по радіо. телебачен­ ню. в пресі: дітям Чор­

це

Принагідно зауважу, що Ті посилни в Бровари

чатані.

більше

тarvІJІ» .

Австралії.

Троєщини

віддаля­

тенденційними

(ледь

до­

повідомляти

юшй сала

здо­

героїв

<<ПионерсІ\Оіі

... з

на

тнм

про

деться

мо говорити <<спасибі» ... Дарованому ноню. як ка­

ЧИСТИХ ПР')ДУКТіВ. Ні Ма­ газину по обслуговуван­ ню дітей або дорослих,

биля ... А мій

з

війна.

Мабуть.

пакетах.

одежу

те.

обділених

появляється

вистачило,

ношену

дітям

ється

французьне

не

нобиля..

них

розділили

та

400

спенулюють

ров'ї

ряд­

рішити бодай одного :vІало­ мальсьни серйознщ:о пи­

проживає

верто

нів? У Літхах. на забруд­ неній Десні ... Братці. нема чого ділити'

про

лею людей. «Чим більrrrе

збирається

відпочивати

чі. захишати інтереси і здоров'я як чорнобильсь­ ких. тан і броварсьхих дітей). Але за цей хоч і коротний час

батьна:

різні · житейські дітям Чорноби­

-

місьнрайонну союзу << Чор­

(покликану, до ре­

нобиля.

варах блага

у­

-

JІООН:1Я.

Але

Л І КУ Є З давніх давен на Ру­ сі бу ли поширені знахарі 1 чаклуни, Живуть їх на­ щадки 1 в наші дні. Одна з вих Жанна Іванівна Дубровська, жителька Західної України. Користуючись освяченим воском. вона робить повну і практично безпо­ милкоову

діагностику

хво{>ювань,

лікує

поліІішення

го

На

стала· носієм

біополя.

за­

сом

вже

Віра

ро­

У Р. Н. була гостра ангіна. Хвора звернулася

до Жанни Іваніввв по те­ лефону і тв з іншого міс­ та еФективнu вплинула на хворобу, миттєво по­

пацієнтІіа

ввзивши

одержала

трагіч­

енергію.

давно.

С.

закінчується

но для нього. Ж. І.- Дуб­ ровська цілий день била­ ся над дівчинкою, щоб повернути їй життєву

30-тв. Виливши віск, І. Дубровська проро­

яку

трапля­

віпня небіжчика потрап­ ляє на вулицю. І тоді будь-який перехожий мо­ же опинитися в небезпеч­ ній зоні і стати носієм біополя мерця. А це ча­

біль­

жінка

<<мертвого>>

Нерідко

ється. що вода після омо­

здоров'я.

прийо11і

строни зна­

найпочесніших гостей. Катруся С. випадково

Особливо цікава Жанна Іванівна як віщунка долі. ків Ж.

чоловіка і

йомства. На весіллі Жан­ на Іванівна бу ла в числі

у

знявши

чаклунки точну інформа­ цію про свого майбутньо-

температуру

головний

і

біль.

полегшення

макуліту

від

її виступ та11ож очіку­ ється у Броварах. Слід­ куйте за рекламою у

лікування

(хвороба

ока),

Отож. якщо вас заціка­ вили

можливості

певта Жанни Дубровської. ви домовитиси

Автор ·цих рядків та­ кож по телефону дістав

<<Новому ЖИТТі>>. ·Л. КРЕМЕНЕЦЬКИй.

бістера­

Іванівни зможете

про

індивіду­

альний прийом фону 517-66-53

по теле­ у Києві_

ДОБРО­

На фото Л. ВОЛЬСЬКОГО:

під

час

сеансу.

---=--~.------~--------------~-=~------~--=•---=-=~~---=.NQ 701302 ХРАМ ПОТРЕ&УЕ (будівництво Свято-Троїцької цернви).

н о ш т ДорогІ

церкви,

брати

жителі

1

сестри!

міста

і

-~

мадян, хто вже перерахував кошти

нов.

громадських

Свято-Троїцької

Члени

трудових

ко­

організацій і кооперативів!

ження для то~о. щоб споруджувати фундамент церкви

та дзвіниці, придбано вагончик для будівельників. Але на самій ділянці поки що ніякі роботи. не проводхться.

До мене, .ІІК настоятеля нашої православної церкви. часто звертаютьсх броварчани, котрих цікавить одне запитання: «Коли ж розпочнеться спорудження церк­ ви?>>. Відповідь на це даю однозначну: <<Почато~> спо­ рудження

храму

затримується

через

брак

коштів>>.

Церновні ж бо доходи невеликі, а будівництво потре­ бує кількох мільйонів карбованців. Тому й звертає­ моси до всіх вас за підтримкою, сподіваючись на Фі­ нансову допомогу. До сьогодні громадяни і трудові колективи Броварів уже внесли деякі кошти на бу­ дівництво храму, за що

їм

зі

своїми

будівництво

наша

ЩИР:\

міський виконавчий комітет - 5000 крб., Київська птахофабр~:~ка 5000 нрб., завод будівельних конструкцій -1 О ООО крб., автобаза .NQ 2 -1 ООО крб .. робітники

рожертвуваннями

508

пластмас

300

·- 1000

крб.,

крб.,

завод

крб .. районвий вузол зв'язку

кооператив

<<ТоргмаШ>>

-500

-

крб .. ксоІІе~

170 крб., ПМК-В . тресту «Броварисільбуд>> із премії бригади Ганжі М. J. 90 крб.. працівники бази ма­ теріально-технічного

350

постачання

Держаrропроі\'ІУ

крб.

Посильні внески на спорудження храму зробили й окремі броварчавв. Ось прізвиша деяких з них: Кочубей А.Ф. 200 крб., Бабенко Г. В. -

200 крб.,Хоменко А. Г. - 200 нрб .. Кіндратенко М. - 500 нрб., Дем'янцена М. І. -- 200 .крб .. Кащенко Г. В. -- 50 сім'я Єльцових 25, Цибенко А. І. 100. Кравчеяно В. В. - 50 крб. Перелік nрізвиш можна продовжувати й продовжу­ вати,

бо на наш

заклик

відгукнулися

вже

десятки

броварчан. 3 надією чекаємо. що ряди тих. хто вніс ксшти на будівннцтво храму, поnовнять й інші жителі міста і району.

Протоієрей отець

споруд­

ження церкви можна надсилати в Броварське відді­ лення · Агропромбанку на розрахунковий рахунок

-

ратив <<Маю> 200 крб., завод комунального об­ ладнання - 2000 крб., профRюІ АТП-13262 100 крб., робітники меблевої фабрики <<Дружба>> -

вдячність_ на

заводу

<<КонструкціЯ>>

Господь воздасть ім за добрі діла. Переказн

на

храму:

Парафінни

району!

А тепер з вдячністю називаємо ті колектини і гро-

в

Ось уже більше як півроку Блаженніший Митро­ полит Філарет освятив ділянку під будівввцтrю нової православної церкви по ВУЛНІtі Київській, поблизу районного будинку культури, Зараз цю ділянку обне­ сено парканом, вирубано дерева. що заважатимуть будівництву, проведено інженерно-геологічні дослід­

черв­

сажирів? збирати

Броварах організацію

кутками

перехо­

18

.N'2 85-84).

ПовіР'l'е.

рукою

провока­

А суть ЙОГО ОСЬ' чому це, мовляв. у

створено

Це хто

тим.

говорять

шо іrтші за спинамн <'ді­ тей Чорнобис1Я». за спи­ нами учасннків ліхвіда­ ції \Іаслідків аваРії . від­

тг.м. v правлінні. самі між собою все ділять. А

·лектнвів Броварщивв, керівники підприємств і уста­

ня о 17 годині так вчи­ нив водій автобуса М 52-46, а- настуnного дня о 17.40 - водій

подальша

як

~- Чорнобн;ть>>. відповідаю

«час аж

vвечері, в зупиняється

ду. Того ж таки

місяців.

факти

член правління міськра­ йонної органі.:зації союзу

КОР­

розпо­

будемо

лад. не раз і не ·два бу­ ла свідком. коли на «РОЗВИЛЦі» ТОЙ Же <<еКС­

четься

яв­

знає

надалі

<<енспреса»

шо

водили

мемо виправдання байду­ жостІ. порушуючи ті ж самі інструкції. (Наприк­

біля

листа.

це

Натомість

прес» пін»,

один

пояса>>.

треба.

конкретну

з її

ше

нижче

диною.

сльози

.. інструкціями

ну

натякає

<<Удар

не

правильцими

бачити

висто

заїхала

коли

рядженнями

зони аварії промо­

не

... Невже ми

учасни­

евакуйова­

білого

через

туди. куди нормально?

до

до

За

ні санаторіїв. Ні пансіо­ натів, ні курортів вони не бачать. Усе це десь там. <<наверху>> розподі­ ляється. номvсь віддаєть­ ся. і не можна знайти

кує ій розлучення з чо­ ловіком через його по­ дружню невірність і бла­ гопо;rучне заміжжя Із лю­

світу

бачила.

лосердЯ>>

<<МИ-

ке

дбав

мати

зване

офі­

вона може потрапити під колеса. переходячи доро­ гу(?!). А те. шо згорьо­ вана

*

ПОЇЗДКИ

ДОН і тане інше. А наr11, броварчанам? І так усе це єхидно написано. ·шо стає не по .собі ... Трохи більше трьох

район'і

шоб він не зіпсувався безнадійно. в подальшому ЖИТТі.

*

ПРОДУКТИ,

правлінню

ян

всіх

пасажирки.

взагалі

безпоміч­

людини.

-

крім

ред.).

над

старої

для

(<<Лісова»

ційна

по-садистськи

знушатися ністю

свідомо

йому приєм­

шість людських хвороб. Вже після першого сеансу пацієнти відчувають різ­

невстановленому

місці»

і

отак

із

·типова. ситуація

но

них

диспетчерсь­

ки вІн!) й до цього

довід-

Многолет

це ігнорує

дtзналися

ча: через бюрократичну тяганину він (і не тіль­

свідомості - так мені погано стало! За що ж такі образи?! Чи винен я. що мені і моїм колегам по роботі з «Броваригазу» Кекуху, Бондарю, Лук'яненку і інmвм замість посвідчеІlЬ

водій

ЛНА,

в

проїзд у приміському крім· таксі.

На автопідприємстві це повинні знати, бо там теж багато є колишніх <<чорнобильців». А якшо

ків

старої людини. Людська кривда з обох сторін об­ лягла Федора Сергійови­

лікарні і ледь не втратив

тнмчасово

*

безплатний міському й транспорті,

повідь Ф. С. Михай­ ленна про ганебні дії во­ дія Многолєта (прізвише

·ти

За ·мене почали засту­ патвся люди. Я насилу

з

кій АТП) не можна було спокійно слухати і бачи­

не візьмете квитка викину вас на пів-дорозі».

вийшов

Ю ХВИЛЮЮЧУ роз­

ц

а мо­

Бровари.

тимчасово замінювати й офіційна довіДка про участь в ЛНА і вона теж дає право на занонні піль­ ги, в тому числі й на

ВАСИЛІИ

(ВОЗНИИ).

настонтель. Свято- Троїщ,кої ч

БронаРІ!

щ~рхв:J.


4

стор.

8 25

червня

БРОВАРСЬКІЯ

«Н О В Е

р.

1991

РАЯЛІКАРНІ

на роботу

потрібні: начальник служби ремонту; головний енергетик; плиточник;

економіст.

Наша адреса: м. Бровари, ка, 11.

вул.

Шевчен­

Адміністрація.

БРОВАРСЬКОМУ ДОСЛІДНОМУ ЗАВОДУ ОБЛАДНАННЯ

«ФАКЕЛ~

на роботу потрібні: слюсарі-с.кладальники 4~5 розрядів; токарі. 4-5 розрядів; фрезерувальники 4-:-5 розрядів; газоелектрозварювальник;

електрозварювальники

на

напівавтома-

тах.

варського

району,

БДЗО

«Факел».

Бро­ Телефон

5-56-46.

- просіювальника гу14ової кришки на екс­ порт в цех «Ізол» 300 крб.; - мулярів 5 розряду - 300 крб.; - контролера у відділ технічного контролю (робота у З зміни) 260 крб. Навчання професіям здійснюється з !ОО­ процентною виплатою заробітку. Завод забезпечує безплатне харчування (денне і нічне), має базу відпоЧинку на Дес­ ні, н.адає путівки в санаторії і будинок від­ Іючинку, працівникам заводу за терміновим замовленням надає можливість відновлення шин для ·власних. автомобілів. За

НА із

по

телефону

РАЯПОБУТКОМБІНАТУ.

терміново потрібен на: постійну роботу маляр. Оклад 200-250 крб. Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. 50-річчя ·ВЛКСМ, 7. Відділ кадрів.

БРОВАРСЬКИЯ РАЯПОБУТКОМБІНАТ повідомляє, що: ... - з 1.06.91 р. знИЖені прейскурантні ціни послуги п~дикюрного,

метичного кабінетjв з

на

15

пральних

процент, процентів.

21

12

манікюрного і кос­

проuентів;

червня зни)J{ені прейскурантні. ціни

послуги

на

IJa 2'6

а

самообслуговування

пос:1уги фотографії

на

ДИРЕКЦІЯ.

ДОСЛІДИ 0-ЕКСП ЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВУ УКРАІНСЬКОГО ІНСТИТУТУ « УКТІсільбудмеханізація~ електрозварювальники;

1991-1992

5-22-89.

муляр,

мон1ажник

по

Термін навчання для тих, хто має середнtо

освіту та демобілізованих з лав Радянської Армії, 10 місяців. Ім виплачується' стипен­ дія в розмірі 155 крб. Відмінника1'4 підви­ щену.

ЗАВОД запрошує:

кою в м. Києві. Для встуrіу до училища необхідно подати такі документи: . заяву на ім'я директора; документ про освіту; ,

довідки з місuя проживання, з місця· роботи батьків; медичну довідку (форма N2 086-У); . копію свідоцтва про народження; 6 фотокарток ро3Міром.- 3 х 4 см. . Документи приймаються щодня (крім не-

ділі) з 9 до 18 години за адресою: м. Київ,

вул. Горл-івська,

220.

N2 45

від ст. метро «Дарниця» до·

сНовая жизиь:о орган Броварского rородСJ[ого ІІОІІІІІТета І(ом"І)'іІиСтJІческоА партин Укравньr, город· eaoro в райониого Советов народиwх депутатов Кеев­ еаоА ОбJІЗСТІІ.· (На украJІИСJ[ОМ !ІЗЬІКе). . РеJІ.ахтор А. ВОЛОШИНЕНІ(О.

17

апре.~~и

1937

года.

.Іни вьrхо.Іа~ аторннк, среда, пятвнца, суббота.

завжди.

птахорадгоспу

пташпицю

і

сБогданівськиА»

РОМАНЕНКО

Катерину

ДИРЕКЦІЯ.

50-річчям від дня народження.·

Бажаємо міцного иеІіного щастя.

здоров'я,

усnіхів

в

роботі, сі­

· 40-річчям

ТЕПЛІОКА

-

від

дня

Василя

Федоровича

народження .

голова не сивіє, хаІі діТІt\ рост·уть, душа не старіє. Щоб щасливо жилось і задумане збулось, у nраці

все горіло, а в кишені шелестіло. · З любов'ю ДРУЖИНА, СИН, ДОЧКА.

З душевним теnлом· і сердечною щирістю поздоров­ ляємо з ювілеІіним . днем народження шишкq~­ СЬКУ Ангеліну Антонівну. Бажаємо жити довгії роки!

Хай ніжне

Ваше серце

завжди молодіє, іцоб завжди квіти Ваш шлях життЄ­ вий устеляли, щоб не відчували nечалі Іі розлуки. Хай ласкаво світить сонце і щастя V кожне віконuе.

З

любов'ю

ЧОЛОВІК,

ОНУЧКИ, БРАТ І

СИНИ,

НЕВІСТКИ,

ЯОГО СІМ'Я, ДРУЗІ.

~~~~

'ють права з категорія,~n. «Ь~. «д»у

- · монтажники

вну:rрІШНІХ

.

сантехНІчних

систем і зовнішніх трубопроводів;

машиністи кана:Іізаuійно-насосної станuії;

.

слюсарі пq ремонту обладнання. · Режим роботи одна зміна. Для робітА1Р

ків бурової дільниuі-вахтовий метод. Опла­

та праці за кінuевим. результатом. Теле­ фони для довідок: 4-03-78; 2-25-71-51. АДМІНІСТРАЦІЯ~.

ВСЕСОЮЗНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЛАКРИЦЯ»

для оздоровлення і лікування пропонує екстракт «лакричні палички»

Застосовується ·при захвор10ванні

верхні~

дихальних шляхів. Ефективний при виразщ шлунка і ·дванадцятипалої кишки, гастритах

і екземі. Підвищує

.

опір

організму

впливу

радіації.

·

.

мають

бажання

звертатися

придбати

по

екстракт,

київському

~КІ

можуть

телефону

5-17-66-53.

ПОШУКОВО-ЗЯ()МОЧНІЯ ЕКСПЕДИЦІІ .Ni

щиро

Іванівну

ОрганіЗііUЇЇ, установи, учбові заклади,

60

БРОВАРСЬКА ФАБРИКА ІНДПОШИВУ І РЕМОНТУ ОДЯГУ

на nостіАну роботу потрібні:

коваль;

монтажники металоконструкuій; машиністи бурових установок з правами

- ремонтників автошин (жінок) - 320,..340 крб.; . - складальників автошин- 390-430 крб.; · - шорохувальників крупногабаритних шин - 350-380 крб.; · · - _вулканізат.орників автошин 390430 крб.; - - вулканізаторників шин атмосферного тиску 400 крб.; - електрозварювальника ручного зварю­ вання 5 розряду ;__ 350 крб.;

завтра

електромонтажники;

пропис­

токарі; фрезерувальники;

Гааета вьrхоJІ.вт с

та

залізобетоннИх конструкцій, штукатур, лицю­ вальник-плиточник, маляр будівелььий · (май­ стер оздоблювальних робіт),. столяр·, паркет­ ник, машиніст кранів (кранівник) по управ­ лінню баштовими самохідними, козловими і мостовими кранами, слюсар будівельний. Приймаються юнаки і дівчата віком від 15 років з освітою ·9, 11 класів, а також звіль­ нені у запас з лав Радянської Армії. Термін навчання для осіб, які · закінчили 9 класів, - 3 роки з отриманням середньої освіти.· Учні забезпечуються безкоштовним харчуванням, одягом, стипендією 45 крб.

Училище забезпечує гуртожитком

щирого

Бажаємо довгого віку, щас1'я без ліку, миру і с~нця в кожне віконце, свіжого хліба на столі, чистої води і ніякої біди. ХаІі роки минають,

електрозвfірювальник,

електрик.

БРОВАРСЬКИЯ ШИНОРЕМОНТНИИ

Колектив

вітає

віка і батька

зупинки «Архітектора Вербицького».

Оплата відрядна. Адреса інституту: м. Бровари, вул. Будьон­ ного, 14-а, телефон 5-22-14. !хати автобусами N2N2 331; 327, 2 до зу­ пинки «Світлотехнічний завод». . . АДМІНІСТРАЦІЯ.

аід

Нехаіі здоров'я, щастя будуть Сьогодні,

з

сталевих

онучки

t

.N2 27

монтажу

племінниЦІ

Від щирого серця віт.аємо нашого дорогого чоло­

НАВЧАЛЬНИй Р<ІК

спеціальностей:

автобусом

газозварювальники;

-слюсарі-складальники;

-

кадрів

!хати: трамваєм N!! 29 від ст. метро «Піо­ нерська» до зупинки «Ялинковий Провулок»,

потрібні:

-

відділ

невістка,

Бажаємо жити довгії роки· Без сліз, без горя, бе3 біди.

з

у

ОГОЛОШУЄ ПРИйОМ УЧНІВ

Оплата відрядна. Звертатися (до 3р червня) 5-38-93 з 19-00 до 21 ':.00. .

на

звертатися

РЕМОНТНО-БУДІJJЕЛЬНИЯ

БРОВАРСЬКОМУ

довідками

Брат,

серця поздоровля.ють з днем народження ПИСАНУ Катерину Денисівну. • Усе, що в серці краще маємо, Ми від душі тобі бажаємо.

КИІВСЬКЕ ПРОФЕСІЯНО-ТЕХНІЧНЕ

запрошує на постійну і тимчасову роботу: малярів-штукатурів; - плиточників; -теслярів.

85 (8192)

крб.;

УЧИЛИЩЕ

КООПЕРАТИВ «АЕРОГРАФ~

8

с_люсарів-ремонтників 4-6 розрядів 320-400 Щ>б.; - електрозварювальника 4 розряду - 320 кр~.; - електромонтера по ремонту обслуговуванню · електрообладнання 300-370

підприємства. Телефон

Оплата відрядно-преміальна. Звертатися за адресою: с. Княжичі

Ж И ТТ .Я»

водія категорії «Е»;

__.: Помічники машиністів бурових устано­ вок з правами водія категорії «Е»; - слюсарі по ремонту автомобілів і дви­ гунів; -мідник-жерстянщик; - вантажники в слюсарно-механічну дільницю;

nриймає замовлення на пошиття чохлів на всі види транспортних засобів як від на­ селення, так і від організацііі. .Термін виготовлення 5 днів. Звертатися в будинок побуту «Ювілейний», вул, Гага'ріна, 26. ~

АДМІНІСТРАЦІЯ:

Колектив

Броварської

фабрики

монту одягу глибоко сумує

ною смертЮ кравчині

індnошиву

у зв'язку з

і

ре­

nередчас­

МИТЮК Надії Стеnанівни

і висловлює сnівчуття рідним та близьким покійноі.

муляри;

газоелектрозварювальники;

водії автотранспортних засобів, які ма'-

РедаІ(тор А.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, ~"· Бровари, вул. Київська, 154. Телефони:

реJІ.ахтора

- 4-03-76; заступнJІха реJІ.ахтора, віцІІІу. партІАного життя - 4-04-6 І; . віJІ.ПОВІJІ.а.ІІьиого секретаря - 4-21·34; ВІАJІ.І.ІІІв: сіІІьського госпоДарства - 4·23-26; промиС.ІІовост/ І соціаJІьннх питань - 4·02-92; JІистів І масовоt роботи - 4-о4-8І; аІцІІІу раJІ.ІоІиформацІt - 5·13-91. ·

Броварська JІ.р)'Харви І(віасьхого об.ІІ'асвоrо уІІраUіван J сиравах виАЇІІІІІ8QWІІ, Адриа JІ.рухарві: Кsі808а ef•aerь, 11.

&fl••••·

аоліrрафІІ І кввахоаоІ 'I'Opr\UI. RJB. І(вІаова, 154. ·

.,І

ВОЛОШИНЕНКО~ Індекс Друк кований

61285.

офсетний. аркуш·.

Обсяг І дРУ· Тираж

18.695

прнмірнмків.

Замовлення

Ng

2596.

#85 1991  
#85 1991  
Advertisement