Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ.!

КОМ)' НІС ТИЧ НО, ПАР Т 11 УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКО' І РАЯОННО' РАД НАРОДНИХ Газета 8НХОАИТ~ ~

17

KslTHS

*

1937 року

*

85 (7372)

*

Вівторок, 2 червн. 1987 року

Ціна 3 коп.

у ЦЕНТР АЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС Центральний

КомІтет

КПРС

розгля­

нув питания «Про хrд виконання поста нов ЦК КПРС щодо подолання пияцтва й алког\:>лізму та активІЗаціІ цІєї рОботи~.

У

прийнятій

постанові

.

вІдзначається,

що за час, який минув після прийняття постанови ЦК КПРС від 7 травня

р.

1985

·«Про

пияцтва на

й

місцях

заходи

щодо

алкоголlзму~, проведено

утвердженню

подолання

в

центрі

значну

роботу

тверезого

способу

по

життя,

створенню обстановки нетерпимості до пияцт.ва. Це сприяє оздоровленню· мо­ ральної атмосфе.ри у суспільстві, зм}ц­

ненню ·трудової

рядку.

дисципліни

Споживання

і· правопо

спирни.х

напоїв

році знизилось порівняно

1986

роком м,айже в два рази.

з

у.

1984

Скоротились

втрати робочого часу через прогули. На третину зменшилась 'кількість осіб, яких

26

доставляли

в

медвитверезники,

На

процентів кІлькіСть злочинів, чиняться на грунтІ пияцтва, зни­

що

зився виробничий r побутовий травма­ тизм. Значно зменшилась кількість по­ терпілих у результаті .автоавар!й: ВІІЄІР­ ше за багато років смертність людей.

у

країНі

двох

реальність

-

дання

років

поставленого

викоре.нити

пияцтво

радянський

Разом 3 тим деться

з

з

!Іід зав­ жит­

не

вдалося

н.арод.

ие скрізь ця робота

належнОю

ступальністю

наполегливістю,

І послІдовністю.

створити

Поки

повсюдно

ве· на­

що

ШИр0

кого фронту бороть:би з пияцтвом, по­ вернути до цих проблем всІ партійні та громадсь·кі організації, піднести вихов­ ну роль і вплив т\рудовИ1Х КОЛективіВ, забезпечити вміле поєднання виховних, економічних і адмі'ністративно-правових заходів. Немає помітного повороту до

дифереНЦійованих, індивІдуальних форм роботи 3 конкретними носіями соЦіаль­ ного зла.

Багато

праціВНИКіВ

партійних,

дер

жавних. господарських органів, громадсь­

ких організацій дальності

станов

без належної

ставляться

до

відпові­

виконання

по­

ЦН НПРСз цих .питань, перео

цінюють

діЯЛЬНОСТі

досягнуте,

не

враховують

то

перелому в

. міністерств

ряду

і

відомств,

місцевих партІйних і радянських орга­ нів, керівників об'єднань і підприємств по розвитку соціальної інфраструнту:ри, зміцненню і розширенню матеріальної бази КУЛЬТУРИ і СІЮр'ТУ, її госпо;щрсь­

кому використанню. ОрганізаціЯ дозвіл­ ля населення. осоБЛИ'ljО ПіДліТКіВ, аали­ шаєтl>CЯ однІєю а найгострІших і най­ злободенніших проБЛ,ем. Не приділяється належна ув3.га аміц­ ненню матерІаль'Ної бааи і ПІДвищен·ню ефективності ,роботи наркологічних служб. Низьки'м t: рівень кнаЛіфіnації лікарів-наРКОJlОгів.

Центральний

знизилась

тя .нашого суспі'льств.а. Зусилля, які докладаються 3 цією метою, гаряче підт!рИМУЄ

Не відбулося ·вІдчутного

Номітет

неприпустими!\'!,

Практика минулих тверджує

комсомольські . організації, т,ворчl спіл­ ки. Знизилась аКТИlJ;rнlсть антиалкоголь­ ної пропаганди,ЯКУ ведуть засоби :\1 а­ сової інформації, ОРГанізації товаРИСТВа «Знання». У пропагандІ здорового спо­ собу життя не зайняли активної насту­ пальної ПОЗИЦ'ії вчені та спецІалІсти Академії медичних наук СРСР. Усе ще СJlабо ПРОЯіВЛЯЮТЬ себе органl:Jації Всесоюаного добровільного товариства БQрmьБи за тнере:ЧСть.

р.

1987

що

порІвняно

Юl РС

вваЖа!':

у

першому

кварталі

з

пол~реднlм

вІдбу­

лося аб'ільшен:ня вир06Нrl.Ц'тва виноград­ ного вина і коньячних .виробів на під­

приємствах ДеРЖаГРОПРОМУ СРСР. потуранн'і

часом

місцевих

органів

у ряді ,рег10нlв,

При

.останнім

особливо

в

Мол­

давії, Татарській, УдмуРТСЬКіЙ Та HO~II АРСР, Алтайському краї, Бєлгород­ ській, ВіННИ11іЬкій, Київ{;ькlй, Нурській/ Липецькій, Смоленській, Сумській, Тю­ ме.нс'ьк ій , Чернівець.кіЙ. Черкаській об­ ластях

зростає

самогоноваріння,

чого СКУ,ПОВУЄТЬСЯ

ру.

Це

нелина

ПИЯЦl'ва, 'завдає величезної і

моральної

ЦУК­

подоланню

економічної

шкоди.

У боротьбі ;3 пияцтвом: а:Ікоголізмо.м, спе.иуляцїєю спиртними надоями, і на­ самперед

:J самогоноварінням, не ВИЯВ­ ляють належної alКТИlНностl правоохорон­ яї органи. Низ\,>ною у цій справі є роль дільничних інспекторІв мі:lіцїї, народ­ них дружиннинів, громадсью.х:ті.

Становище. що СК.1.ало{;я. вимагає серйозних, нt;віДlUIадних заходІв, подо­ лання

на'строї,в самозаспокоєностІ,

а

та­

не

мо­

гучними

ко­

K<VК проявііВ роз;губленостІ перед труд­ нощами і СІМ ад lfостями боротьби з :JВИЧ­

роткочасними кампаніями, без наполег· ливої, сист.ематичної, невідступної ро­

Центральний Комітет КПРС поставив

го,

що

жна

пристрасть

подолати

ДО

спиртного

нас'коком,

боти. Спроби розв'язати проблему вико ренення пияцтва головним ЧИнОм за50ронними, адмrністративними м'етодами не тільки ие дають тривких результатІв,

а, наВILaКИ, загаНЯІ9ТЬ

ХВQробу

породжують нові проблеми,

ті

вглиб,

врезульта:

ком~ометуют~ важливу й потріб­

-

ну справу.

В багатьох місцях роботу

по ПРОфі­

лактиці й викорененню пияцтва остан' нім часом послаблено. І досі мають міс­

це ВИILaДКИ випивок на виробн'Ицтві, в тому числі на IЗІвтомобlльному й зал із­ .ничному

транспорті,

суднах

морсь!<ого,

флоту, в Інших галузях. де виробництво зв'язане з підвищеною небезпекою. ПО­ ~куди

не викоренено

торгІвлІ цях

СПИРТ.Нlими

міст

знову

ПОірушень

напоя~и,

поч.али

правил

на

ВУ.l!И­

з я~лятись

п я·

нІ. У ряді республРк, країв та областей у першому квар1\а1Лі 1987 р. зросла злочинність на І1Рунті пияцтва.

І досІ низькою лишається· дІєвість ,ви­

ховної, профілакrrич:ної роботи. Особли­ во ·недouycтимо те,

партії,

в тому

що багато

ЧlЮлі деякі керівні пра­

ці:вн!щи, не ·показують прикладу миренності, бєзко;мпромlСНОСТі тих,

хто

членЬв

порушує

непри­ ЩОДО

антиалкоголь.не

За КО '

нодавство, а окремІ з них самі не без

цієї вади. У ПИТааіНЯХ боротьби З пияцт­ вом

не

завжди

цію

заАмаК1l'Ь

чі'І1КУ,

принципову

nартlйН'і організації.

пози·

Па­

сивно поводять себе багато місцевих Рад народних ;\епутаті-в, профспілкОВі,

ками,

які

укоренилися.

дО ЦН Номпартій союзних рес­ публ1н, ~райкоміВ, обномl.в. окруж.комів, Micыком'ів,' раЙКО1.1ів партії, міністерств І вІдомств, викоm{(}мІв Рад народних депутатів, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ а.кти­ вІзувати робату ПС) ви.конан:ню поста­

BIfMOry

нов ЦН RПРС, сrrРЯМОІВаних на викоре. нення пияцтва Й алкоголізму, надати но­ вий Імпульс. систеМНіСТь і дієвість, під нести на ЯlКісно інший рівень. Зосереди­ ти зусилля на коПіткій органІзаторській І виховній, ПРОфілакти·чнІй роботі; пере­

будові

С!В'ї:домості

піДвищенН'і

їх

оздоровленні

та

психології

внутрІшньої стосункІв

у

людей,

культури, сіМ\ї,

сфері

Побуту й відпочинку. Боротьба з пияцт­ вом повинна весгись у комплекс1 з вико­ рененням ,наркоманії, куріння. З ЦlєjO

метою

необхідно

використовувати

всі

форми IдейН'о,морального ВПЛIfВУ на лю­ дей, рух за колентивну гарантІю твере­ зого способу ЖИ1'1'Я,

ОрганІзовуючи цю роботу, слід спира­ тися на моральні цІнності соціаліз·му, силу громаДСЬНОї думки, виходити з то­ го,

що

тут

успіх

вирішуватимуть,

будь-яких

гово­

рячи словами В. І. Леніна, ділова. не­ щадна, спраВДі революційна війна з кон­

кретними носіями зла, виховання мас на ко!-иrретних прикладах. "Рішуче присікаlO_ чИ випадки. пияцтва на виробництві, у громадСЬКИХ місцях, слід враховувати, що пияцтво перемІстилось головним чи·

НОМ у сферу побуту-- у сім'ї, гуртожит­ КИ. Тре6а по.вести бе..'~компромlcну бороть. бу З безкультур'ям і Rсlлякими надм!р-

lIорушень

антиалкогольного

законодавсТВа 'з перебуванням

у ,рядах

партії, а тим б!.льше -~ на керівних по­ садах. у виборних партійних, радянських, профспілкових, КОМСОМОЛЬСЬКИХ органах, а також на роботі. пов'язаній з освітою і вихованням пІдростаючого поколІння.

НеобхІдно спрямовувати ЗУСИЛЛЯ на формування в молоді твердих антиаЛJ\О­ гольних переконань. всІляко захищати дітей і підлітків вІд згубного впливу

алкоголю, об'єднати для цього можливо­ стІ сім'ї. школи, громадськості. У цій роБОТі діяльну участь повинні брати вчи­ телі, ліка.рі, спеціалісти народного госпо­ громадських ор­ ганізаЦій. Слід предм,етнІUJе займатися нгблагополучннми сrм'ями. «важки,)\ш» дарства. вченІ. активісти

пl;UJітками.

ЦК ЮІРС звернув увагу міністерства вищої

і

С.ередньої

спецІальної

освіти

СРСР, міністерства освіти СРСР. дер­ жавного KOM~TeTY СРСР з професійно­ технічної

1\JiHLcTepcTBa

освіти,

охорони

адо ров'я СРСР, ЦН ВЛНСМ на повlль­ HicTh і безІніціативнІсть у розроБЦІ та впровадженні

системи

антиалкогольної

освіl и учнів і студентів. Визнано за не­ обхідне для поліпшеннн :~озвілля моЛОДі. і

насаМllеред пІдлітків,

розширити

мере_

жу аматорських об'єднань, нлубlв, !lРИСКО рити створення в житлових мікрорайо­ lІа1\ спортивно - культурних комплексІв,

у тому числі використовувати для цього кошти відповідних підприємств та об'­ єднань, праціВНИl-iИ мих llроживають у Зазначених міl{рораЙонах.

ЦентраJJЬНИЙ Номітет НIIРС

Д:ІЯ

кІ.1ькість

пtдриває роботу по

Н<1Стями У побуТі та формах гостинностr. ЦК ЮІРС під~реслив несумісність

неприпустимим,

що

вважає

міністерство

куль­

tури СРСР, Державний комІтет СРСР по фіЗИЧНіЙ культу,рі і' спорту, будівель­ ні міністерства. Ради Міністрів СОЮЗНИХ ~ автономних респуБЛіК. ВИКОНКОМИ .кра­ иових та обласних Рад народних депута­ тІв не заfjезпечили виконання в 1986 роЦі планів будІвництва l{Лубів, бумнків КУЛЬТури,

чи

спортивних споруд.

Розвиваю_

матеріальну базу культури

і спорту,

необхідно добиватись максимального ви_ l{ористання існуючих культурно-освітніх ~акладів і спортивних споруд.

Ра,1 ам Міністрів союаних і автономних peCII:y-блік. виконкомам .крайових та об­ ласних Рад на,родних депутатів, міні­ стерству

охорони здоров'я СРСР, міні· стерству внутрішніх справ СРСР дору­ чено вжити заходів щодо істотного зміц­

нення бази і підвищення ефентивностl Р(lботи наркологІчної служби. амЩнення її нваЛlфll-iованими кадрами.

Правоохоронним органам, місцевим Радам народних депутатів запропонова­ но ВЖИТИ ефективних заходів, спрямова_ НИХ

на

ВИ1{оренення

самогоноваріння.

Притягати до суворої осІб,. які допускають

відповідальності рообазарювання

державних pecy~IB цу!<ру. використан. ня ЙОГО не за призначенням.

Ради Міністрів сОЮЗНИХ і автономних республІк, ВИКОНКОМи мІсцевих Рад на­ родних

СРСР,

депутатів,

міністерство

торгівлі

ЦентроспІлка, мінІстерства і ві­

домства,

що

мають ТQрговельну

мережу,

повинні забезпечити суворе додержання встано.влщюго

порядку

торгівлі

винно­

горілчаними виробами. Рекомендовано місцевим органам скасувати' торгівлю спиртними

напоями

по талонах, списках,

замовленн,ЯХ ЯК таку,

що

суперечить са­

мій ІДеї боротьби за викоренення пияцт­ ва, дискредитує lї.

Визнано за

необхІдне

докорінно по­

лІпшити роботу і підвищити відповІ­ дальніСть керівни:нів 'м1'Н1стерст.в і ві­ ДОМСТВ, об'єднань і підприємств, місце­ вих пар'Тійних, р<J:;tянсы!{хx і господар­ ських

органів

дисципліни.

робничих

сурсІв

тріБНIfХ

за

зміцнення

l1.0вн'!ше

МОЖЛИВОСТЕ~Й,

длЯ

СИРОВИlнни.х

нарощу,ва;ння

liaCeJLe<HH({)

трудової

використаlНИЯ' ви·

випуску

RИСО!{Ofшlсних

ре­

по­

това-

рів

і

підвищення

ництва

в

дарства,

усіх

ефективності

галузях

виконання

вироб­

народного

плану

госпо­

товарооборо­

ту.

У зв'ЯіЗ·КУ З цим

звернуто увагу ЦН

Компартій і Рад МіН:істрі<в союзних рес­ публІк, ИlраЙікомІ·в та обком'lв партії, краЙВИКОНіІ{омLв. І облвиконкоМів на вlд­ сут:ність Ц'ілеспря.мованої роботи по ліквІдації втрат у товарообороТі вІд скорочення продажу алкогольних Ha~. пої,в.

ЦН НІ1РС пос.таоов вимогу перед м1сце·вими партійними ірадянськИJ'\Ш органа.ми вжити вичерпних заход'!в для створення доступної для всіх верств на­ селенІНЯ сф.ери платних послуг, яка

ОХOJIлювала б побут, туризм.

рення

охорону

мережі

'ДОЗВіЛЛЯ

здоров'я,

людей,

для

розши·

спе.ЦI8'JJ'iзованих

служб,

залуче.ння до нада:ння послуг усіх під­ приємств, незалежно від вІдомчої під­ порядкованості. У кожному сільському населеному lIу.нкті необхідно орга-нізу­ вати силами колгосп1в і радгоспІв на­ дання

населенню

житла,

Оіранці

послуг

по

присадибних

ремонту

дІлянок,

розпилюванню драв, перевезенню ськогосподарських вантажів.

сіль­

Відзначено, що Держплан СРСР 1 Держагропром СРСР, Ради Міністрів ряду сою~них республІк допустили сер­ йозне відставання в організації роботи по раціональному використан:ню· вино­ граду і перепрофlлюван'Ню· алкогольних ВИір06ниц,тв. Держплану СРСР, Держ-

агропрому СРСР, місцевим радянським і ГОСЛОідарським органам запропоновано вжити всіх заходів з метою максималь­ ного

використа:ння

винограду

врожаю

198'1 року на х,арчаві флl. Не допусти­ ти

скорочення

площ

винограДJНИ:Ків.

ЦН Номпартій і Радам

МіНіСТРі'В со­

юзних республІк, IКрайкомам та обко­ мам парт'ії, RраЙіВиконномам та облви­ конкома'м

вжити додаткових

прискорення

ємств,

ян'!

заходів для

переоснащення

припинили

підпри­

випуск

ал.f{ОГОЛЬ­

них напоїв, іНа ВИіРоблення харчової продукЦії, що користується попитом у. населення. Ширше залучати до цього

м.аШИНОБУЛ)івнl заводІЯ всІх мІНістерств

t

ВІДОМСТВ.

ПартійНі комітети, первинні партійні

орган1зац1ї

повинні

налагодженню

BceM~pHO

роботи

союзного добровlльно.го

р?тьби за тверезість,

Дlяльніс·ть участі

на

дедалІ

сприяти

органІзацій

Все­

товариства бо­

спрямовувати ЇХ

забезпечення

активної

ШИРШИХ мас трудящих у

боротьбі за утвердже'НIНЯ здорового спо­ собу

життя,

розгортання

переко:нливої,

аргументованої а:нтиаЛIIЮГОЛl>НОЇ пропа­ г~нди, РОзвІнчання усталеної ду,мки про

юбито

нerUlКїщЛWВіСТЬ

вваного

помірного,

«КУЛЬТУРНОГО»

так

ВИНОСПОживан-

ня.

Раді МїніСт!рів

СРСР запропоновано

r1РfЮ/(ОРIfТИ прийняття і забезпечити по­ слідовну . реалізац~ю загальносоюзної

fЮllmЛЄ/WСНОЇ програми Профіл.актини подолання пияцтва й алкоголІзму.

і

Рекомендовано партійН'Им комітетам первинним партійним організаціям, pa~ ДЯНСblКИМ,

прОфспІлковим,

ським

opranaM.

СТООМ,

редаlщіям

комсомоль­

M~HiCTepCТBaM газет,

і вlдом­

телебачення

і

радіо, ТВОірчим спІлкам розглянути пи­ тання, пов'язані в виконаmям пос'Мltов

ЦК НПРС про утвердження здорового,

тверезого

способу

життя,

вжити

енер­

гІйних заходів для рішучого посилення цієї роботи.

Центральний Но мі тет

НПРС підкре.с­

лив, що подолання пияцтва і алкоголіз­ му па.ртія розглядає як з'ктуальне зав­ дання великої політичної ваги, я!< скла­

дову частину

нової роботи

щ~ребудови

і багатопла­

по .очищенню

моральної

атмосфери нашого суспlЛЬСТl3а від усьо­ го чужого соц~алістичному ладовІ. Що­ до цього ніякого відступу й ослаблення зусиль не буде. Благородну справу ут­ вердження

тверезості

як

норми

нашого

життя повинно бути доведено до ніНЩІ.


'*

2 cmop~

2

ч,ер8НR

ро,,!!

1987

ННЩО П:рацювати тут нелег­ ко. Але. як не парадок­ сально. ба,жаючих труди­

поступалИ'Ся місцем Ін­ шим. І лише коли держан

тися в бригаді ЛеонІда Дмитровича Сердюка хоч вl:дбавляЙ. От тІльки ва­ кансії бувають не так вже й ча,сто. та й не­ легко потрапити в ' цей невеликий дРужний ко­ лектив. ПримІром. мину­

нього :воїна. а тепер звІль­

лого РІЖУ

Писаренко

виникла ' потре­

потрапив

до

рук

вчораш­

неного в запас

Миколи

Писаренка. всі :sрозуміли. що ' це людина. яка попов­ нить колектив. Оглянув­ ши його роботу. члени бригади ~алишились задо­ воленими. Тан Микола став

восьмим.

зварювальнику. Бажаючих було кІлька . Приходили

наймолодшим роБІтнИКОМ бригади. ВсІ володІють необхід­

хлопЦі. їм вручали <;пеців­ ну. зварювnльний апарат

ними суміжнимИ спецІаль­ НОСТЯМНІ. І в цьому немає

ба

ще

в

одному

електро­

ставили на операцІї. якt доведеться вести в май­ бутньоl't'\У- Тут уже не ви­ ручав ні високий розряд

1

(одверто

кажучи.

не

зав -

.дивного. -

нічого

адже

,ро колективу ки.

яltl

пропрацювали

в

15-17

ньому' по Однією , з

рокіВ. важливих рис

агрегатів . Ос· члени бригади

пращюють ряд

,із

на

єдиний

застосуванням

років

70-РlЧЧя

п'ятирlчки

до

Великого Жовт-

-

;ня бригада мала свою, економічно обгрунтовану основу. Ирlм того. снаги в працІ додає усвІдомл-ен-

пересувні котельні уста­ новки. Без ни'х не мо­

свій

-

перимеНТaJIЬНО

ному цеху.

а

й

' ня

важливості

складаль­

жуть

на заводІ.

ки.

своєї

обійтися

ро­

нафтови­

газовики ,

всі,

далеко

нашим

нестачІ

будl,вельниии

воду

--

насе­

Помари

Ужгород.

минулого

не

в

теп­

газопро-

-

Уренгой

ці

агрегати

року

транспор­

хто

дворічного

замовники

JJивість

зими

ПЛaJНу

матимуть

ще

до

мож­

настання

одержати

необхІдне

обладнання . Дбаючи про темпи ро­ біт, ,колектив водночас не упускає з виду якості, працює

над

дальшим

удо­

сконаленням ,еХН(lЛ .:гlч­ НОГ'О процесу. Прик­ ладом для товаришІв слу­

жить сам бригадир Л. Д, Сердюк, а кращих елект­ розварювальникlв,

Беручи

старших

вІн

това ­

навчився

ніж

кальному ди

Члена,ми

Придбано для

зва­

брига­

запроваджено

робництво прОПОЗИЦій, ку

при

верти

стиковому

рюванні.

у

ви­

чимало рац­ удосконалень .

також

установ·

контактного

зва­

рювання.

Завдяки

цьому

знизився

процент

ручної

праЦі.

трудового

супер·

ництва, який панує з бригаДІ, сприяє досягнен високої

результатив­

ності. Він не стоїть

~a

перешкоді товариськостІ й взаємовиручці·. Адже

вІдстоюючи своє те право бути кращого

Тому

про неї

й

говорять, живуть

немов одна

В.

заво·

водночас бригади .

працівники

тут,

В. П . Чепіга та П , С. Хитрий. слюсар В. П , !Цур. на підприємствІ не треба й шу,кати. Добре зарекомендував себе і молодий робіТНИК Мико-

особис­ членом

колективу

ду. робітники дорожать честю що

Був пи

копи но

сім·я.

КОРНАЧ,

начальннк

складально­

експернментального ху

заводу

ного

це­

нестандарт­

комунального

об­

ладнання.

них

Т,Н-іні1 уже характер У ЛfO{іи /Орченко. Не :JЮ­ бить вона байдужих людей. Там. де вона.- завжди цІкаво. Ще в школІ КОМСОМОJIIка була інІціатором І органІзатором д06риос справ. Будь,яку роботу вико­

нувала захоплено І інlIIИX

YMlJJa

повести за собою.

Завжди весела, ЖИlТтєрадlcна. вона не уя-влялз себе без школи. без своїх молодших друзів-пІонерів, То­ му. за,кlнчившн десятирічку у Рус.ановl. пішла пра­ цювати старшою Пlонервожатою в ШевченкІвську середню школу . Дехто вважає. що робота пІонерво­ жатої тимчасова. Та во:на довела зовсІм інше. Ось уже три роки працює у школІ. Ці.Каво стало жи­ ти пІонерам. А вони тЮ:і ж невгамовиі, як І ста.рша пІонервожата,

У пІонерськійкІмнатІ - -- дитнче дзвінкоголQCСЯ. IЦоперерви сюди приходять піонери. Вони знають, що тут штаб їхньої рс6оти. Багато сил дro<лала Лю­ б()в Петрі'вна Юрчен:ко зі своїм ак11ИВО,М. щоб TalК вдало оформити піонерську кімнату. ДІти з ціка­ вІстю розглядають стеНJЩ «Закони піонерІв,>, «На­ городи Пlонt!РСЬКОї органІзації'>, .Пlонерська СИ'МВО· лІка,>, «Іх імена носить дружина імеНІ малодогва,р­ дШцlв,>, «Революційний тримаймо КРОК'>. рапорти пІонерських загонів та багато Інших. ОсоБJtиву гордІсть червоногалстучних винликають стенди «Адреси Ці,кавих справ,> та «П'ятирічка тру­ дових піонерських справ.. Адже в час лІтнього трудового десан:ту 'пІонери школи пропололи

п'ять

гектарІв БУРllкtв. з'ібрали п'ять

редиски,

провели. озеленення

тисяч пучків

території

школи,

опе­

рацІю «Зелена аптека», свято квітІв, три сyбorгники по збиранню моркви у радгоспІ «Бобрицький», спортивНІ змагання тощо,

У Л. П . ЮрчеНlКО методика роботи особлива. Бо­ на навчає ненав'язливо, але спрямовує Піонер1вна те, щоб ін1цlатИ'Ва хороших справ народилася саме

н дитячому колекти:ві, а ' не прийшла зверху. Лише

депутатів

умов для

СЬІКОГО

вою

по

Все

Б.

го

БО'lКарьова

питання,

конному

члени

часом

на!11рямі

кретнІ

цьому

мІсцевим

орга­

досяг:нуто

рІшення,

строки

'наМІчених

пев­

виз'нача­

здійсненНІ'

заход~в,

вlдпо­

вlдалы'll особи. З Мет'ОЮ кращого впли­ ву народних обраНЦіВ на .хlд розв'язання господар­ сыкхx проблем с.lльвиIroН­ КОМ

створив

депутатську

в галуз'1 РОСJUШlни­ ТимчасовІ депутат­

цтва. ськІ

де­

гання

сесІй.

Так,

на

ГOBope1fН1

то

питань

беруть

не

участь

час­

депута-

ГрУ'І1и

створюються

Програма

ти-виробничники .

РіДко

звучить на сесІях j ка

на

адресу

с1льрщди, радгоспу

крити­

,ВИJЮНКОМУ

адМIiнLстраЦії «Велинодимер­

ський.. Та й

заходи по

реалІзації тих зауважень І n:р оп ози ц!:й , що Інколи , ви.сЛOВJJюються.

ви,конком

не , розробляє. вимогам

стиль

І

методи

дlя-льності постійних комl­

с!JЙ.

Засідання

ЇХ

прохо­

ДЯТЬ нерегулярно, членІв комІсІй дуже р1'д'КО -залу­ чають до п'lдготовки пи­ тань на розгляд Ради, ВИ­ конкому.

В

b-lдаЮв:l.дає

тим

завданням,

ченІ ХХУІІ

не

масштаб­ що

визна,

з'їздом ИПРС.

юрба хлопчинІ'в і дівчаток в червоних галсту:ках. І

бота

по

зації

і

новлен1.

голІв

коМІсІй,

керІв­

й

ро­

благоустрою

на­

пущту.

органі­

серед його

мешкан-

по

неД'Ол,LJ{lв,

ВИНАХІД

активності

як ,Викону­

iВ€TepaH вІйни А . горський,' Хороші предс'тавили

ли

Цікаво проходили й ін ­ ші етапи. І ось жюрі ого· лосило підсумки. На пер­

успішно ,

Оригінально. також ' на рів­ вирішено

на­

дійне кріплення плівки, яке .1.ише

за

день

по­

матеріалом

секретар

продумали і економічне опа ­ лення теплиць. Обходиться господарству

Казахська здешевити

Завоювати авториrrет нелемю. А ще важче

-

в

П, НУДІН, громадський кореспондент.

лиць

РСР.

Значно

спорудження теп­

допоможе

іиженерів

винахід

Жалибіних

з

колгоспу імені В. І, Леніна

під Алма-Атою. Микола Фе · дорович Жалибін і два йо­ го снни Микола і Олег за· пропонували

використати

при споруджениі городів під дахом як несучі конструкції спеціальний міцннй профіль

із

Зl:lичайної

жерсті. За їх

Міліметрової

кресленнямн

на одному з алма-атинських

заводів

ний

виготовили

стан.

3

прокат­

некоН'дкційної

жерсті відходів вироб . ництва Карагандннського металургійного комбінату­ одержали профіль. Випро­ бували його під навантажен­ ням і почалн будувати ек­ j:пеРlІментаЛhltі теплиці у

в 25 5-6

така

c~opyдa

тисяч карбованців. у разів дешевше, ніж за

існуюч'ими Діючий цех кслrocпнorо

молод­

3:

серед старших; груп школи NQ 2. NQ 5 та

І. комсорг

КОВРИГА, 9-А класу.

КОХАННЯМ ДОРОЖИТЬ

УМ'ЙТЕ

"Всеперем.а.гаюча сила любовІ. під таким де­ віЗОм прОЙJl!ОВ вечір у

-

щколі М 5. «Что в силах я nоведать о И

'Іто.,

в

конце

'П'Роектам,и . входить до РОСЛ'ИНlницько­

промислового об'єднання, ге­ неральним ди~ектором якого

1:тав М. Ф. Жалибін. На знімку: закріплення П .lіВ4<К н-В арковій сфері.

(Фотохроніка ТАРС г­ РАТАУ).

любви?

концов,

оно такое? БblТЬ может; зто ручеек звенящиu, ПОlOщиu nесню звонкую веСНЬІ

... »

Ча;рlвні звуки шопенів­ ського «Ноктюрна. заво­ рожують

зал .

ВІдправляються

за

сво­

їми чоловіками в Сибір дружини декабристів втІлення вІрності. чисто ' го почуття. величезної мужності і самопожерт­ ви. І юна Марія Волкон­

ська (учениця 10 класу Ната.ля Ратушна) перема­ гає

в

моральному

поє­

динку новосиБІрського гу­ бернатора (В. Ващенко),. В залІ звучать вІрші. Безсмертне слово О. Пуш­ кІна оспівує бе:жорисли­ коха:ння,

вІрність

І

відданІсть.

ПЗІВЛО

усю сферу споруди. Автори

дитячому ,колективІ, коли за тобою стежать деся'П<и допwrливюс очей, І словом, , і дІлом, І ,кожним ло­ мислом ти повинен бути прикла~ом. Прикладом, гідним захоплення І 'наслtдуваин.я. ЛJOбo.в Юрченко 'Зуміла завоювати такий авто,рктет.

серед

інсценоване

вжи­

мlсь.кої

ником.

місце

ню становища .

прозорим

LJKO-

середні

З ве.лИ'Кою майстернІстю

ефективність

винаходу,

Н . За ­ РО'f' ОТН­

N2 3.

тих заХO!l{lв по ви,правленс

крити

мІськкому комсомолу Л.' Сергєєва . Вона член i.ticbKKOMY ЛИСМ У,країни. ItQмlсар обласних таБІр­ них зборІв. за активну роботу по комунІстичному вихованню молоді ' нагороджена ГрамOtГою ци 'ком­ сомолу України . Роботу ВИ'КОНУЄ захоплено, з вог­

та

N2 5

зувати

ні

проходив

фотоекспозиЦій. Головннм суддею тут Б J J

вІсть

тнкою ~ пройшли

КОН­ деся-

огляд

ється прийняте райвинон­ !Юмом рішення, проанаЛі­

дає · змогу

розповllЛа

членІв

Оргінструкторський від­ дІл райвиJdoНкому зобов'я­ зано в листопадІ 1987 ро­

сходи.

--

зро­

своєму колгоспі і в сусідніх господарствах, в Академ, містечку під Новосибірськом і на Полта18шині. І по_ всюди випробування ~paK­

допоМагати ' ]м . Любов . Петрlана за­

організаціІ,

домогтися

народовл,аддіЯ.

доволена СВОїмн виосоваНЦlj!llИ . Адже ті зерна добро­ ТИ. чесностІ, roвариськостl,працелю6ства. цолитли. вост.!. посіяні нею ' в дwrячих душах. дають хорошІ

НОМСОМОЛЬСЬКОЇ

розробити

ЖАЛИБlffИХ

На засіданнІ ради дружини помІтив. з якою вdд­

Люба. бере активну участь у ЖИТТі

розвитку

виправленню

ку перeSLрити,

з

початкової підготовки

час

ники Ол-ена

rювlдальністю піонери обговорюють порушені питан­ ня. Вони розуміЮть, що наilперший обов'язок пІоне­ ра дооре вчитися, готувати себе до працІ, шану­

-

ло

СТРОМИ

заходи

орга!НУ

Я1<і краще висадити дерева иа Алеї пам'ятІ .

t

же

ЩИ'Рlстю і виконують туртенівсьне

«побачення»

Jюжен хотів подІлитися з нею СIЮЇМи проблемами. Нп краще органІзувати роботу КОНСУЛЬТnУНJ<ТIs У класа·х і шефство над жовтеня:rами? У Інших проблема з перєд:платою газет. ще когось цікави,ть,

вати старших

соцІаль­

ретареві виконкому О. Т. ДворсьюЙ на серйозні не­ доліки в органlзат~рськlй та оргаНlзаЦIЙ'Но-масов1й робdтl. Виконком сІль­ ради зобов'язано в уста­

стання

требує поJt1пшення селеноro

й

інІцІативи депутатІв. пlд­ вищеН1НЮ їхньої громад­ сь.ко-полlтичної акти'внос­ тІ й рол\ в житті села незащовlJJl>НОЮ, райвикон-, к·ом вказа.в його головІ

з

депутатів,

постійних

проблем

хаР'і'Ктеру.

є

ників органlв громадсь.ко­ го са,МОВРЯдУвання. По­

ще

заінтересованос-

в иК'сун ком У

ру­

А. Г. Дудко .

NQ 3

цей

по­

' Визнавши дІяльність ВелИ'КодимерсЬіКОГО сіль­

недолі:ком

НИКОН1КОМУ по ню акТИВНОС'І'і

народовладдя

й

проя'вляють '

розв'яза'ннІ

ІКОНТРОЛЮ

боку сtльвиJЮНКОМУ за на­ вчанням

ного

-

зльоту

складалася

школи

вулицю,

А. Б. Бочк~ьову та сек­

Не відповІдають зрослим

кампа:нIЙ. І все ж рівень роботи ВеЛИIКОДlfмерсьК'Ого сіль­

гану

в

учням

правиnа

його керівник військової

округ.

господаРСI>КОГО

Істот,нИIМ

IПідвищен­ член1.в ор­

не

шко,

ти етапів. Перший огляд строю. , Приймав

зма­

недоЛі,ки

глибокої

вІдсутнІсть

період

цІ

допомагає вивчатн

курсу

значаlQТ'ЬiC.Я на ефективно­ сТі ВИlКона'ння депутатами євоїх повноважень, їх.ніЙ аК'ГИВІНостІ . 06ра'нцІ Ради рі:діКО 'вИ'Ступають з цІн­

тІ

важли­

на

виборчий

Усі

правип

серед

ху.

ними Іlніцlативами й почи­

вих сlльсь~огооподарсь.ких

Т,акож

двір,

кращу

'наННЯIМИ.

що

у

влади

r.pyny

відвіДу,в,\ння

райви­

них результatriв. У діяль­ ності сIЛЬВИJ<ОННОМУ бlль~ ше стало діловитостІ, ор­ ганізованості. З розгля­ н,утих ним питань здеБІль­ шого приймаються кон­ ються

крема,

з 'цьо­

зазначали,

останнІм ном

цlв, СОЦ[аЛlcrич.ного

шостій сесії Із 115 деl:lУ­ татІв були присутнІ 78, на сьомІй 87 ,на вось­ м'lй 82 обранЦІ. В об­

руху

МВ.

зо­

путатClfМИ

вивченню

це

краще

-

залишається,

на

ШНО­

nярів. На подвір'ї її обnад­ нано хороwий майданчик. де є доріжки дnя ізди на веnосипеді, пост ДАІ тощо .

М

'Гf\oганим

Сільвинон;кому

А.

.ним

сп-():стерігав. як старшу піоне.рвожату ОТ<JIЧила

повноважень.

Оговорюючи Інформа­ цію голови Великодимер­

в такому разІ починання ,/{ОВОДЯТЬСЯ до нlнця і ВИНО­

Я

розвитку

реолізацlї депу­

таТСЬJ{ИХ

нуються

захоплено,

11

іНіці'ативи й підвищення організуючої ролі депута­ тів. ЗРОС'Тa'lі'ня їх громад­ сько-пол1тичної активнос­ тІ. створення необхіДиих

весняний

подвір'ї

вишинуваnись

ших груп вийшли юні l:нспентори школи NQ 5, друге М 9, третє -

ДОВІР'Я ТРЕБА ВИПРАВДУВАТИ

ішла мо,ва лро роботу ви­ KOНIКOMY Велинодимерсь­ кої с'tльсм<ої Ради народ­

на

з

команди учасниці зnьо­ ту юних інспекторів до­ рожнього руху. МІсце про­ ведення вибране не випад· ково. Наша шноnа є базо­

ше

н А ЧЕРГОВОМУ засl,данні райвиконкому'

тепnий,

день,

вуnичного

Дух

ню

Конкурс юних інспекторів

без­

шов

горизоятальному,

Завдяки

установкам

вІдчували

л1

вІд

пунктів. '

зі

доганно, вести

нанні

почину пере ' ;виконати план

-

двох

pишiB'

ко­

ефІцІєнта трудової учас· Т'І. то само собою зрозу­ міло. що кожен зацlкав · лений трудитися з найвищою вІддачею . Отже, підтримка довикlв

працює

лених

Писаренко.

приклад

на-,

ється однІєю з кращих не тільки в нашо.му екс­

ПорІвнявши

ЦІалІзація стала обов'яз­ кавою Д.1Я бригади. Та­

ла

тувались у МонголІю. При достроковому ВИlЩ­

боти. Адже наш завод, єдИ'ний у країнІ. випускає

шОв з тими. якІ' вели зва­ рювальни.ки бригади. кан­ дидати без зайвих розмов

спе­

тов ності кІльки ж

муй закономІрно. що во­ на тривалий час вважа­

вом .

що

кому-

нальнОго обладнання. ЧленИ' нолективу випус­ кають пересувні котельні установки. Вони ведуть в/:і роботи від нульо­ вого ц;иклу до повної го­

стерніСТБ 'доводилось

усІм колекти ­

те.

нестандартного

його

вати перед

й

••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• ,

ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

-

жди виправданий). нІ , будь-якІ запевнення. Ек­ замеН' на професІйну май­ зда­

є

яд­

роБІтни­

Ж И Т Т Я·

СnlЛhНА

МЕТА

ПЛАН ДВОХ РОКІВ П'ЯТИРІЧКИ

-----------

О В Е

•••••••••••••• ' ,,11

десятиклас·

Семенова

Прудкий.

та

Іскро­

метні сцени з КінофІльму «Свадьба с лридаНЬІМ. змі;нюються ліричною ін­ сценІвкою пІсні l'lро зем­ лянку. А потІм невмиру­

ще СИМОн1всьше «Жди ме­ ня. І вLрші К ВаншенкІ­ на,. Е . Асадова. М . Алі­ гер. прочитанІ С. НеПІІ, В. Барабанюк, С. Сав­ ченко та ХУДОЖljім керІв­ ником І DостаIНОВНИ'КОМ -вечора

Л.

В.

виклада,чем

Jtоханням

жити, регти

НlIК~

тами

етики

Пльонкtною.

треба

!<охання

-

говорять

вечора

І

доро­

треба

разом

бе­

учас­

з

пое­

композиторами

Г. Свиридовим. Ф. Шо­ пеном, Н. Дебюссі, Є . Петровим. музика яких звуЧ'с1ла і в грамзапису І у виконаннІ учителІв

школи Т . Л . Палад1ної. І. І. Ба'бич, В . С. ииящу­ ка

та

дев'ятикласницl

Ірини Могилянець.

А. ЛІСОВА, вчителька.


•• - •. _._.'••• __ ••- ........-

"Н О В Е

............:

.......- _••• 2

Ж нтт Я·

1981

червня

*3

JIO"у

ClfUJp.

ПОВІДОМЛЕННЯ районної виборчої комісії по виборах до Броварської районної Раои народних депутатів

про реєстрацію кандидатів у депутати Броварської районної Ради народних депутатів Згідно з статтямн 10 'і ,38 Закону Української Радянської Соціалістнчної РеспублІки «Про вибори до .мtcцевих Рад народних депутатів Української РСР. окружннми ,виборчими !Комісіям., кандидата­ ми у депутати Броварсько! районної Ради народнцх депутатів двадцятого СКЛИRання зареєстровані:

онругу З2.

Валентиша 1958 рону оператор

Тетяна

Гаврилі'вна,

1961

родження,

оператор

ІШfННОГО

ра;дгQCПУ «ВеЛИJнодимер­ сынй.. по Великоди­ Me:PC~'OMY виборчому он­ ругу N~ 16.

-

раку на­

доїння

ма­

радгоспу

ругу

N! 1.

ЛИТВИН Минала Григорович, 1964 Р'оку нар'одженоня,. бригадир тракторної бригади рад­ госпу «БобриrцьЮlЙ» -по Бобрицькому виборчому округу N~ 2. З. НРУНОВ С Ь НИЙ АнатолІй ЗaJСТУIПНИК

кому

голови

районної

родних

ни

Григорtвна,

ну

му округу

слюсар

Олександр

24. ІВАНЮН Любов 1961 року

Миколаївна,

пу

9. ТОМІН 1950

ЛОВИЧ,

ження,

Євген Фро­

року

директор

народ­

радгос­

пу

«Вели.ноДимерськиЙ» по Велинодимерсьно­ му виборчому округу

N2 10,

10. ТОВСТЕННО Лідія Петрівна, 196З рооу на­ родження,

продавець

Ве­

ликоднмерсы1l1o

радгооп­

робноопу

Велико­

по

-

димерс,ь,кому

округу

виборчому

N2 9.

11. ХУТЬНО Ми:нола Нирнлавич, 1951 рону на­ родження,

водій радгоспу

«Велик'Оди.мерсьниЙ. по Велинодимерському виборчому о:иру,гу N2 11. 12. ЗУБ Надія Микола­ ї'вна, 1955 ,рону ,народ-'

ження, бриrадир радгоспу «Великодимерсьний» по Великодимерсьн<>му ви60:рчому округу N2 12.

народження,

механІзатор радгоспу «Го­ голlвсьний» по Гого­ Л'і,вському виборчому он­ ругу N~ 23.

на­

N2 8.

Минолайович,

рону

1955

радгос­

«ВеЛИКQДимерський» по Велююдимерсьно­ му виборчому акругу

N2 22.

'ОВСЯНН И К О В

23.

доярка

року

1960

народження,

продавець

ГоголІвського радгоспроб­ коопу по ГоголІвсько­ му вибоРЧОМIУ окруту N~ 24. 25. КВАША Микола Михайлович, 1958 року ІНародження, . секретар парткому радгоспу «Гого­ лІвський. по ГоголІв­ СЬі(ому

виборчому

26.

нович,

ЛИПКО Петро Іва­ 1959 року нарOlД­

ження,

друтнй

Ольга

року

Василівна,

1951

народження,

прода­

вець Во6рицьного рад госпробн'Оопу ~ п'О Жер­ дlвcЬKOм!y виборчому ок­ руту .N! 27.

28, СТЕЦЕННО Аіндр Lйов ич, 1952 ,на.родження,

голови

татів

-

му

'виборчому

N2 13.

нович,

народження,

ательє

швея

«ДимеРЧalнна»

-

ІІ'О ВеЛИКQДимерському виборчому ок.ругу ~ 14. 15. ШИТА ОвІтлана Петрівна, 1965 року на­ родження,

пу

-

д'Оярна

радгос­

• Великодимерський. по

Великоди,мерсько­

M~ виборчому округу ом 15. 16. ДОВГАНЬ Яніна . Миха'Й.лІвна, 1945 року народження,

бригадир

Як1в року

заступнин

ВИіНоюroму

родження, робітниця рад­ госпу «Великодимерсlo­ ~ий» по Великодимер­

ку

сенретар

Броварсьного міСьнкому ЛНСМ України по Го­ гоЛ:lвсьному виборчому он­ ругу М 26. АНДРУЩЕ Н Н О 27,

'НоУ Ради

14. СТАННЕВИЧ На­ дія Минолаївна, 1967 ро­

округ і

N2 25.

13. ДЯЧЕННО Гадина ІванІвна, 1956 року на­

ському і!Нборчому 'Округу

началь­

вельното управління По ГоголІосьному -виборчо­

~. ГРИНУН В1нтор Се­

меfl10ВИЧ,

народжеlfНЯ,

ник районного щл'яхобуді­

птахаРaJДГОСПУ «Богданів­ ський. по БогдЗІНіовсь­ кому вИборчому округу М 7.

родження,

тор

бlорчому округу ом 21. 22. ГРЕЧОН Віталій Олекса:нДРович, 1945 ро­

виборчо­

народження,

дире

радгоспу « Гоголівський. по ГоголіВСЬному вИ­

N2 6.

ну

У

народження,

по

дія

-

21, НОСЕНКО Ан rо­ 1950 ну

лій ТИ:хонович,

МіСЬнному

ТАТАУРОВА Нла.в­ Федорівна, 1949 ро­

7.

окр

N2 20.

сіЛЬСЬ1<огосподарсь­

му округу

року н

1966

ському виборчому

завідую­

Богданівському

наТl&1І

родження, ткаля Гоголі,­ СЬ'К·()Ї стрічноткацьк ї фабрики по Гогол в­

ПРОХОРЕННО Ва­ силь Дмитрович, 195З ро­

НОМ1ІІарт!ї Унраїни -

БУТНО

20.

mашниц.я

віддLлом

агропро­

комплексу­

по ВелИІКодимеРСЬКОМj виБQPЧОМУ округу ом 19.

6.

НИ'М

працівників

мислового

птахорадгос:пу «БогданІв­ сьниЙ. по Богданівсь­ ному виборЧ'ому округу N~ 5.

чий

17.

Володимирович, рону народження, голова райкому профспІл­

5. ЗДОРОВЕЦЬ Нате­ рина ІванІвна, 1946 раку

народження,

по ви­

19401

пт ахор адгоспу «Богданів­ см<ий. ІЮ Вогданівсь­ ному виборчому округу N~ 4.

ну

-

Леонід

по

механізатор

народжен!ня,

виборчому ОНРУГУ N~ ЗЗ.

поміЧнин

радгоспу «Ве­

MepCl>HoMY виборчому он­ pyf1Y N2 18. СЛОБОДЯ Н Ю Н 19.

Бобрицьно~у виборчому онругу N2 З. 4. ГОРБАЧВалентИІН МИН'олаIЙОВИЧ, 1959 року народження,

народження,

родження, перший сенре­ тар міськ:кому Номпартії УкраіїНИ.- по Велиноди­

на­

-

депутатLв

Брова,рсь'НОГО райо­ по Зазим'янському

ФРОЛОВ AJнат'олій ДениCtО'ВИЧ, 19З9 року на­

викон­

Ради

З3. Г АВРИЛЕННО Во­ лодимир Тихонович, 19З8 нар.одження,

18.

народження,

по Заворицькому

:виборч,ому онругу М З2.

рор ну -

ликодимерсь:киЙ. Велинодимерському борчому округу N2

Григорович,

року

1947

--

райОІН­

наРОДНИJf: депу­ по

ЖерДівсько­

округу

N2 28.

29. ?УДАН Ігор Степа~ 1943 рону народ­

ження,

l10лова

ВИ!f(ОІННОМУ

РaJЙОНіНої ~ади

народних

женІНЯ,

оператор

N~ З5. З6. ФЕДЧЕННО Окса­ на Михайлівна, 1967 ро­ .ку

народжеlfНЯ,

.ЗаворицькиЙ»

3'аворнцьному

~

по

виборчому

майстер­

овочівнин радгоспу-комбі­ нату «ТenлИЧ'НИЙ» -- по НалИlfіОСЬКОМУ виборчому OНtpyгy N~ З6. З.7, ПОШТАРЕ НКО ОЛ'е'исанд'Р Павлович,

1961 р<Ж,у ;народження, 'м;ал~ :3алlсьнога цегель" .ного виробництва' Ниївсь­ кого

експериме.нтаJlЬ:іНО­

досл:іДн:ого

заводу

~

ку

народження,

оператор

рад:госcrу-комбіна'Гу «На­ литянськиЙ. імен! 50-річ· Ч'Я СРСР по Налитян­ СЬНОМУ виборчому округу N~ З9. 40. ГЕРАСИМЕНІЮ Михайл:о Федорович, 1942 p~

народження,

дирен­

тор раДГOClПу"номбlнату «НалНІ'ГЯlНСЬНИЙ. імені 50річчя СРСР по Нали­ тянсьному виборчому ок­ ругу ом 40, ЛЕВІДЬ Людмила Миколаї'в;на, 1961 року

41.

'народження,

оператор

р~опу-номбінату «Нали. тянсьний» ім'еоні 50-річчя орор по Налитя.нсько­ му 'виборч'Ому онругу М 41.

-

42. ЛИТВИНЕННО На­ СтепаНіВ'на, 1950 рону . пародження, вчи­ талія

телька НаЛIfТя,нсьної се­ РЕЩНЬOtї школи по Ка­ ли'Г.я:НСЬ'lюму виборчому OНlpyгy N~ 42.

4З, ХОМЕНЕиь сій минолайович. рону

народження,

Олен­

1962 елент­

рослюсар Налитяиєького ном6іКОРМОВОГО заводу по Кал.wrянському вибор­ чому округу N2 43. СНОН ГаЛИІНа 44, Олександрwна, 1956 ро-· ку

народження,

бригадира «Амнгард»

помічнИіН

радгоспу

-

п'О

Анатолій р'Оку

Нали­

народження,

слава рону

Ярославівна,

народження,

округу N~ 50. 51. НУЧМА Ганна ДмитрІвна, 1962 рону на'родження, помічнин бригадира радгоспу «Нра­

силівський» силіВСЬКОМУ округу N~

відділом

На­

3АЛО3НИй Аната­ Дмитрович, 1960 ро­

46. ку

народження,

складал,ьник

слюсар­

Броварсько­

195З рону завіДуючий

народної

освіТИ

54. МЕНЖЕГА Микола Іванович, 1951 року на­ РОДЖlення. водій радrоспу «Нраси.лівськиЙ» по Нрасилівсьному виборчо­ му онругу N~ 54. 55. СТ АННЕВИЧ Воле­ слав Іванович, 19З8 року на родження, 'керуючий трестом « Броварисіль­ буд. ПО Літнівсьному вибо.рчому онругу N2 55. 56. ПРОНОПЕННО Ми­

хайло року

Михайлович,

по

К'НЯ-

по.

госпу

«Пухівський»

Пухівсьному

ОКРУГУ

-по

виборТJОМУ

N2 67.

МАРЧЕННО МиПетро.вич, 1954 ро­

68.

нола

ІІ<У народження, помічнин бригадира радгоспу «Пу. ХіВСЬНИЙ.-ПО Пухівсь.ному

,виборчому округу N~ 68. 69. ХЛЮПНА Іван Іва­ нович, 19З9 рону народ­ ження, дирентор Ниївсь­ кої птаХОфабрини по Пухівсьному вибо.рчому онругу N2 69. 70. НЕСТЕРЕННО Ана­ толій Івано.вич, 1964 ро­ ку

на.родження,

транто.­

БИКОНКОМУ сільської

ському N~ 56.

по

-

ЛітнІв­

округу

ки по. Літнівському ВИ­ борчому ()кругу N~ 57, 58. СНУ ЛЬБІДА Зіна­

їда Дмитрівна,

1932 ро­

ну

помічник

бригади,ра ,радгоспу .Літ­ ківсьний» по Літнів­ сьному виборчому о.кругу М58. 59. БУРА Віра Петрів­ па, 1956 року народжен­ бригадир

дир

ВІнтор рону брнга­

1957

де,ржплеМПl1ахозаводу

«Рудня» по Руднян­ СblКОМУ виБОРЧо.му о.кру-

72.

гу N~

.

7З. НЕБРАТ Наталія ВІкторівна, 1959 року на­ родження,

пташниця держ­

племmахозаводу

ня»

..... по

виборчому

«Ру д­

РуднянеbJЮМУ округуМ

7З.

мІвна, 19З5 рону на,род­ ження, керуюча Бровар­ ським відд~ленням держ:

57. ГУДЗЬ СвІтлана Василівна. 1965 року Н<ІІ­ родження, рООітниця ЛІт­ ківсьної швейної фабри­

ня,

Олексійович, народження,.

народних

виборчому

народження,

ry .NQ 71. 72. ЛИСИй

74. ПУРИН Алла Юхи­

Ліt'к1вськоі

Ради

депут.атів

1927

71. ДОВГОДЬНО На­ дFя Нирнлівпа, 19З8 рону

голова

народження,

радгоспу

банну по РУДНЯНСЬКО­ му виборчому округу

.NQ 74. Марія 75. ПИЛЬТЯй Захарівна, 1932 роК1У на­ родження. бригадир рад, госпу «Русанівсьний» -

по РусаНівському вибор­ чому онругу N~ 75. . 76. БЕРЕЗОВСЬНИИ Андрій Володимирович, 1945 рону наРОДЖlення, перший заступнин голови виконкому районної Ради Ha,Po.дННIX депутатіа -по. PycamBCbHOMY виборчому

9КРУГУ М 76.

Таїса 77. ДЯЧЕННО Антонівна, 1948 рону на­ родження, брнrади,р рад­

«ЛітніВСЬІ,ИЙ» по Лі' точківсьнОму виБQРЧОмУ c·~pyгy N2 59. Олена 60. НРУГЛЯН Іванівна, 1947 рону на­ родження,' бригадир .рад­ госпу <!: Заплавний. - по.

госпу «РусанівсьюllЙ» по русанівсы:!муy вибор­ чому округу .N! 77. . 78. ГЛУХАJIЮК Га,ниа ВасилІвна, 1967 року на­

Мокрець}(ому округу .NQ 60.

шинного

.

виборчому

Віктор 61. ГЛУШКО 1954 рону

Михайлович, на,радження,

Д!';рентор

раЙПО'6уткомбінату по Мокрецькому виборчому округу ом 61. ДРЕСВ'ЯНСЬНА 62. Віра Михайлівна, 1951 рону

народження,

голова·

виконному Плоснівсьної сільської Р.ади народних

-

ПО ПЛОСі<ів­

виборчому округу

63. МІЩЕННО lQpІй Минолайович, 1963 року

наРОД)f{ення; водій держплемзав'Оду «Плоск,івсьниЙ. ПО Плосківському виборчому ок­ ругу N2 63.

народження, мехаНізатор радгоспу Ім. Юрова ~

-

-

Пухівсьному виборч'Ому округу N2 66. Над:я 67. ГИРЕННО Іванівна, 1961 року на­ родження, робітннця рад'

народЖіеННЯ, nомічнин бригадира радгоспу «Літ­ нівський» по Рожнів­ ському виБЩJЧОМУ окру­

госпу « Нрасилівсьний» по Нрасилі.ВСЬКОМУ вибор­ чому округу М 5З.

виборчому акругу М 46, 47. ГОРОБЕй Вале'Н­ тина Трохимшна, 1937

Щорса

родження, траюорист рад­

госпу «ПухівськНІЙ.

по

ПогреБІвському

ви­

борчому округу М 64. 65. СЕРГІЄННО Ганна

Ми-кола.ївиа, ,

195З

року

родження.

опеparrор

доїння

ма­

радгоспу

«Зо,ря» по СвІтиль­ HiBcыкмуy 'виБОРЧОМУ он­ ,ругу ом 78. 79. ДЯЧЕННО Натери­ на Терент1Увна, 1941 ро­ ну н.ароджен·ня, ланкова польової бригади радгос­ пу «Зоря» по Сві­ тильніВСЬКQМУ виБQРЧОМУ округу М 79, 80. ПРОНОПЕННО Віталій Артемович, 1948 року

п3.\Р<>дження,

го-

ЛОВIU!IЙ державний сані­ тарний лІкар району­ по СвітильнFвському ви­ борчому o~pyгy N2 80, 81. НУДРЕННО Воло­ димир Дмитрович. 19ЗО року

на.родження,

миполківсьному виборчо· му о.кругу М 82.

по

народження, директор рад­

64. БОНДАРЕННО ми­ кола Іванович, 1960 ро'ну

Імеиl

оператор

рист радгоспу «ЛіткІвсь­ кий. по Рожнівсьному виборчому .округу N2 70.

го дослl:ц.ного заводу «Фа­ нел» по }{Jняжицькому

року народження, поміч­ ник брнга.дира радгоспу

народження,

відгодівлі ВРХ радгоспу ім. Щрова по Погре­ бівськомувиборчо.му ок­ ругу М 65, ДЖЕБНО Олег 66, Петрович, 1961 року на­

райвинонному ~ по Нра­ силівському виборчому онругу .NQ 52_ 5::1. ЛЯПУН Микола Михайлович, 1947 рону

N2 62.

по

51.

гій Іванович, народження,

вlJДділу

виборчому

по Нра.­ виборчому

-

52. ЛУНАШЕВИЧ Сер­

сьному

-

1946

теплич­

госпу імені Щорса по Нняжицькому вибоРЧОМу

депутатІв

ра\ЙlВИКОИКОМУ

Яро­

ІНИЩЯ ра\дгоспу імені Щор­ са - по Нняжицьному виборчому округу ом 49, 50. ВІТЕР Свl.тлана Євгенівна, 1959 року па­ родження, робlТН,ИЦЯ рад­

ну .народження, начальнин

справ

1936

завіДу­

49. НИЗИМЧУН

ТЯНСЬіКом'У виБОРЧQlМУ ок­ руту М 44. 45. БАБИЧ Микола ЛаврентІЙович, 1938 ро­ внутрішніх

І'ванович,

ючий фіНВідд1л.ом райви­ нонному по Нняжиць­ ному 'Виборчому округу М 48.

по

НаЛИНltЦCьному виборчому ОН'Р угу .NQ З7. З8. ІВАНЕЦЬ Василь Іванович, 1957 року на­ родження, фінансист Бро­ варсь'кого Р АПО по Калиювсьн'ому виборчому оюругу М З8. 39. МАНЖАй Вален­ тина Данилівна, 1960 ро­

лій

'Народження, водій радгос­

рад­

ГОСіПУ"11\омбін arrу «Теплич­ .ний» по Налинівсь~о­ му :виборчому округу

зо, ПОЛЯ НОВА Олена ФеЛі'КСівна, 1953 рону Н'З.­

31. ДЕНИСЕННQ Сер­ гій ДМИТРОВkЧ, 1962 року

від­

тепличниця

литянсыf(муy 6нругу N2 45,

родження, бригадир . рад_ ГОСіПУ .ЗаворицькиЙ» п:о За'ВОриц:ьному вибор­ Ч'Ому ОН'р'Угу N2 зо,

по

годівлі ВРХ радгоспу Іме­ ні Юрова- по ЗаЗИМ'L!Н­ СЬ'КОМУ виборчому округу NQ З4. З5. НОТ Галина Сергі­ ївна, 1966 рону народ­ ження,

ЖИЦЬКОМУ виборчому он­ ругу N2 47. СОТНИЧЕННО 48,

проку­

З4. СЕЛЮК Ольга Яківна, 1942 року народ­

депутатів по Завориць­ НОІМУ виборчому онругу ом 29,

пу

до­

«ЗаворИl~­

рону

бригадира

2.

маши,нното

ЛАКЕЄННО Юрій Миколайович, 1962 року

17.

«Бобриць:ниЙ. по Боб­ рицькому ви60РЧI(:}МУ ок­

Миколаївна, народження,

їння радгоспу кий.

ТИМЧЕННО

1.

ЗІ, ПОНОМАРЬОВА

N2

ди­

ректор mахорадгоспу .Се­ миполКівсьний» по СемиполкіВСЬкому вибор­ чому ок,ругу ом 81. 82. ТЕПЛЮН Антоніна я.кІвна, 1950 року народ­ ження, секретар Бровар­ ського місьнному Ном­ партії України по Се-

83. .

рович,

НОРЯНО Ігор Пет1964 року народ­

ження,

електрик

пта-хо­

радгоспу «Семиполківсь­ НИЙ. по Семиполнів сь'ному виборчому округу М8З. 84. ВОЄйНОВА Неоні­ ла Федорівна, 1955 року народження,

о.ператор

ма­

ШИННІ)ГО доїння птахорад­

госпу

«СемиполкІвський.

по Семиполківсьномv виБО,рЧОМУ о.нругу М 84. 85. РИБНА Іван Іва· нович,

19З9

ження,

року

наро.д·

директор

радгос­

пу ім. 60-річчя СРСР по ТребухІвсм<ому вибор­ чому округу N~ 85. 86. ТРИГУБ Любов С1'епанівна, 195З року народження, рОбітниця ;радгоспу ім. 60 річчя СРСР ~ ~'10 Тре5ухівсь­

ному виб. онругу N2 86. 87. ШТАНУН Ніна Ми­ нола:ївна, 1962 року на­ .ро.дження,

оператор

вирощуванню радгоспу ім..

по

нетелей 60-річчя

СРСР по Требухівсь­ ному ви.б. онругу N2 87. 88. ВЛАСЕНКО Надія Іванівна, .1954 рону на­ ,родження, бригадир рад­ госпу ім. 60-річчя СРСР - по ТребуХіВСЬНОМУ ви­ qорчому округу N~ 88. 89. ШИМНО Любов Іваиівна, 1962 рону на" родження, ,робітниця рад­ госпу Ім. 601річчя СРСР - по Т;ребухівсьному ви­ борчому онру.гу N2 89.

90. НАДАЦЬНИЙ. Вален­ тин Васильович, 1952 ро­ цу

народження,

сенретар

I]al?'I'HOMY . тресту рисільбуд» по

«Брова· Требу­ виборчо'\1У он­

хІвсьному ругу N~ 90. 91. РАЧИНСЬНА ОЛр­ оо С1'епані.вна, 1941 рону народження,

конному

сенретар

:районної

ви­

Ради

народних депутатів

-

по

ТребуХіВСЬКо.му виборчо_ му округу N2 91. 92. ДЕХТЯРЕННО Ле­ онід Федорович, 1944 ро­ 'КУ

народження,

завідую­

чий Відділом нультуlРИ райвинонкому по Троєщинському виборчому округу N2 92. 93. ДРОБОТУН Надія Юр.і'івна, 1960 рону на­ радження, роБІтниця ТРОЄЩlfНсьного госпрозра­ хункового цеху Б,роварсь­ кого. ВИ!робнf{Чо.го дерево­ обробного об'єднання­ по ТрОЄЩlfНсь-ному вибор­ ч'Ому округу N~ 9З. 94. ДРОБОТУН Світла­ на BiKrropl:BHa, 1940 рону народження, роБІтниця Р8ІДГОСЛУ і-м. Юрова по Троєщинсьному вибор­ чому онругу N2 94. 95. СЛЮСАР Анато­ лій Олексійович, 1959 00ку народження, робі'ТНИН радгоопу ім. Юрова по ТроєщlfНСЬНОМУ виборчо­ му округу N2 95. КАБАН

96. Яківна, ження, ного

Тетяна

року народ­ робітниця голов­

1955

матерІального

скла­

ду Південно-ЗахІдної за­ лізниці по. Шевченнів­

ському виб. онругу N2 96. Віктор 97. АРТЮХ Миколайович, 1965 року наро.дження, водій радгос­

пу «БоБрицыІ<й» по ШеВ'ЧеННіОСЬКОМу вибор­ чому округу М 97. 98. ДОРОНІН Михай­

ло

Іванович,

наРQДження,

19З9 року голова

ра­

йонного 'народного суду по Шевченкlвсьному виборчому округу ом 98, 99. ЛУНОМЕЦЬ Гали-

на Мит:рофанівна, 1939 року народження, обліко­ вець радгоспу «Бобриць_ ний. ПО Шt:ti'іt:НКlti­ ськомувиборчому округу

N2 99,


'* 2 черllН1f..

отор_

4

ВІВТОРОК,

ЧЕРВНЯ

2

матч

пи.

Ранкова зарядка. Мультфільм. Музика.

зо Ч"". Н.О5 Телефільм

У

_

перерві

ЧемпІонат.

СРСР.

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.СО Новини. 10.15 Б. Барток. для

Концерт

симфонічного

ор·

кестру.

Новини.

Наука і життя. Пере· будова у вищій школі. Інженер

у

Фільм «Мужики: .... Час рІшень час дій Що заважає впровад·

10.55 12.25

сучасному

женню

світі.

СЬО"одні ~. світі. Мультфільм Пушкінська

російськlй

нових

техноло,

гій?

тема

в

лаковій

мі·

ніатюрі. 19.35 Новини. 19.40 Док. ф.ільм 21 ОО Час. 21.40 Кіноафіша.

технічного

про-

19,305

Дивосвіт. 20.10.У майстерні худож· нию".. Заслужений архі· тектор УРСР Е. Бlльсь· кий.

12.20 Док. фільм. 12.50 . Концерт. 13.40 Новини. 13.55 .Екран пошани

Укра· телебачення.. Уче· селенціонер Воро·

їнського ний . ши~овградської дослід. но(

України..

СlЛьськогосподарсь·

станції

А

М.

Шев·

Новини.

Колектив

і

п·ятиріч.

Новини. «Театр і час.. ральиі молодіжні

Теат· студії.

Новини.

Народнн

тв()рчість.

ПетрииіНf'hИ'иJ1

)~flИ(,

них..

НА

КИІВ

допомоги..

Гу·

Для дітей. ФІльм "Вес· няна олІмпіада. або на·

чальник

Курдюмова.

Фільм·к{)нцерт. !1(}I-\" TP:'PII)i.:fI~M.

Концерт Новини

Фільм· І,"нцерт .Му­ зичні середи. М. Римсь·

17.10

скрипкової

киЙ·Корсаков •.

Доброго вам здоров'я. Народні таланти., Во· кальний ансамбль одесь· кго заводу «центроліТ$. Новини.

16.30 16 4'0

Новини.

Іитерклуб. Концерт дитячОї ху': ДОЖНЬОЇ самодіЯЛhн?сті.

17

.17.30

Виробниче

ність

19.00 19.35

Кубок Федерації фут· болv СРСР . • Шахтар»­

.Диін.lМО» (Київ).

добраніч.

діти!

Габічвадзе. «Ме· Вистава Львівсь·

кого

театру

опери

та

балету. 23.00 «Актуальна камера •. Вечірній випуск

23 10

Фільм про

12.50

•. 1

Фільм

раз

дітям.

-

«Каз·

Зоряного

концерт

-

.

.Об·

танцю».

1320

Програма Магадансь, кої студії телебачення. 11.20 Новини. 18.00 Новини.

18.15 « .. До шістнадцяти . старші> 19.00 Ритмічна гімнастика. 1930 Музичний кіоск. 20.00 Вечірня казка. 20.15 «Радянський спорт •. Кіножуриал . 20.25 Міжнародний фести, валь

. ПРОГРАМА НА

телепрограм

21.00 21.40

•.

Час.

Фільм Дравою •.

«Заграва над 1 '~ерlя. Новини. Велогоика .Дружба •. Передача з Фінляндії.

2245 22.55

СЕРЕДА,

• З

ЗАГАЛЬНОСОЮ~НА ПРОГРАМА ЦТ

7.00

Ранкова

Музина. Час. Док. телефільм.

11 11

.Союз науки І працІ •. Док. фільми. Новини. Концерт радянської пісні. 17.40 «ВИСО!СИЙ гість Коро· лівства Тонга в Радян, ському СоюзІ,.. Док. фільм. 18.00 Грає квінтет .Концер·

1640

Питання

спільнІ

теорії.

науки

І

Су-

нове

:\1ислеиия.

18 45 19.00 19 10 19.45 19.50

нами.

роби

краще

про

Зоряного

2

серія.

Науково

популярний

.

ти

і рОбототехНІЧНІ

лекси

13.15 14.15 18.00 18.15 18.30

левистава

Сільська година. Новини. Новини.

Док. телефільм. . Баскетбол. ЧеМП10нат

Європи. Чоловіки. ~бlр' на Іспанії зБІрна Франції. ....

19.10

Із скарБНИЦІ СВІТОВОІ музичної КУЛЬТУРI1·

Р.

Вагнер.

фрагменти

20.00 20 15 20.45 21.·00 21.40

Симфонічні

І

7 ..00

жн.зНЬ.-орган

татов КнеВOlOQlЙ o6m!Icr.. BьrXo,цa:

~,

над

Велогоика «Цружба~:

ЧЕТВЕР,

ФШЛЯНДІІ.

зарядка

Мультфільм. Час.

Музика.

О. Пушкін. .Повістl Бєлкіна.. ..ПострІл.. Те·

:Jевистава.

.ХаЙ

завжди

сонце..

Концерт

буде за

уча·

стю дитячих художніх колективів Білорусії. Новиии.

Новини. «Перебудова: досвІд проблеми.. Док філь·

республІка

Кінонарнс.

17.15 .... До шістнадцяти . старші». 18.00 Філософські бесіди. ФІлософія

18.45 18.55

і :киття.

Сьогодні у Баскетбол.

світі. Чемпіонат

Європи. Чоловіки. Збlрн?­ СРСР-збірна Францll.

.19.40 19.50

Новини.

Телефільм

приносить

.Фламlнго

щастя>.

21.00. Час. 21 40 Зустріч У КонцертніЙ студії

Останкіно

тором

Полтавського

з

рек·

пе·

дагогічиого Іиституту Ім. В. Короленка І. Зязюном:. 23 10 СьогоднІ у свІтІ. 23.25 Коикурс естрадної пісні Євробачення.

10.15

УКРА'НСЬКОГО

.Перлини

душІ

городсно­

(ва ~~ ,.a~;.. &., ФЕДЯИ.

17

IІВрепіІІ

1937

019.,-'.~,

года.

с)"б6отв.

ВPOВaPCWt8 ДРУIЩJIUJ

го.

20.45 210С

21.40 21 .

щастя

ФІльм «Біле Інло •. Агропром: сьогодні

випробувань. полІтичний СеЙфуль·Му·

люков.

Виступ оркестру сим· фонІчної І естрадної му·

зики ЦТ І ВР. Час. ТелефІльм ~Вlдпустка

1 і 2 22.55

серії. У сьогод·

свІті.

ПРОГРАМА УКРАТНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Новиии. Виробиича Фільм сНа

•.

.Народнl таланти •. хорова

для

Ви·

капела

школярІв.

.Варі·

ант»-.

1 7.10

СьогоднІ

день

нього

народ·

, І

18.00

Всесвіти ій

-

охорони

навколиш,

середовища.

16.30

Хокей

Співає

на

КІно·

травІ.

вокально·lн·

струментальний

.Кобза •.

1-9.00

популярним

Чемпіонат

збірна

Бокс

Збl~!іа

lспаНII.

Чемпіонат

Півфінал.

Передача з Новини.

0.10

євро·

.Дру~ба •.

ФІНЛЯНДIl.

СУБОТА, б

Актуальна

Ранкова

не

минає

справ

·

ансамбль

камера.

У

та

зарядка.

доброта

Про

дитячих

стан

будин,

інтернатах.

10.36 Виступає ?-нсамбль . української пІсНІ .Чарlв, ниці •. 10.55 Док. фільм. 11.55 А. АренськиЙ. .Силуе·

1(J.1~·Об·ЄКТИВ. По ських

12.40

пушкін'

місцях.

«Громадська

Обговорення туту

думка

Міжнародний ний фестиваль

13.40

ШКО.llИ.

музич' Пхень­

У

яні.

14.00

•.

проекту Ста­

середньої

І

ТА

нал.

РитмІчна

8.30 9 оо 9 30 10.00

Ранкова

Наш

ПЕРЕДАЧІ

Юножур·

О.

В.

1

і

Балет

на.

14.35 14.55 1'5.30

ЛІтературна

НА

.СпівдружніСТЬ.,

атлетика..

Теле·

Програма

АзербаЙд·

жанського телебачения. 11.30 На ваші листи вІдповІ· дає

учитель

В.

математики

Шаталов.

Док. телефІльм. Світ І молодь. За безпеку руху.

12'.1'5 1'3,10 13.45 135()

Баскетбол. ЧемпІонат Європи. Чоловіки. ЗБІрна ФРН .. зБІрна ГолландІї.

Чеська Фlлармоиlя моJtOді. М. Мусоргський.

14.40

До

з

виставки

70-річчя

Шагжин. шу.....

•.

Великого

Жовтня. Фестиваль ціональних театрІв.

МІж·

.Будамшу. Вистава

на­ ц.

Бу,ll;ам, Бурят­

ського -академІчного те­ атру драми Ім. Х. Намса· раєва.

'17.45 мультфільм. 17.55 Спортивне орlєнтуван, ЧЕРВНЯ

ня. Змагання ДержтелерадІо

,

Чайковський.

Ро·

манси.

Васкетбол. ЧемпІонат Європи. Чоловіки. ЗБІрна Іспанії збірна СРСР.

Музика.

телефІльм.

св об'єктивІ твари· Сивуч •. ВечІрня казка. 20.15 Науково . популярний фІльм.

19.40

ни.

Ритмlчиа гlмиастика. ТИраж .Спортлото •. Будильник .

20.00

Радянському

МІжнародний

20.25

пошта. Док. фІльм. Ш.ЗО Музичний кlоск. 13.00 СІльська година.

валь

иої

фести,

телепрограм

TBOp<tOCTI

народ·

.Веселка •.

.В концертах Нlколая Гедди.. (ШвецІя). 21.00 Час.

Здоров'я. Бокс. ЧемпІонат пи. ФІнал.

14.00 14.45

євро·

"Покликання..

ТелефІльм .Ілла. спостереження •. 3 серІя. 22.45 Легка атлетика. МІж· народнІ змагання пам'ятІ братІв Знаменських.

21.40

Пункт

Теле·

журнал.

Новини. Всесоюзннй

П.

18.25

на приз СРСР.

18.50

11.30

17.15 17.20

на·

ПРDКОф'ЄВ. Соната N1 6.

10.10

Союзу: 11.00 Ранкова

16.45

ставай:

оркестру

9.3О Із скарбниці світової музичної культури. С.

зарядка.

Ю.ОО Служу

tA 06ЛАсt1а

зарядку

Концерт

15.35

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Док.

На

"Картинки

з.доров·я. Час.

Ве·

родних ІнструментІв Таджицького радіо І те· лебачення.

казка.

Раикова

•.

КИТВ

8 оо 8-.20

Бас.ке,.бол. ЧемпІонат Європи чоловІки. Збірна Югославії ..- збіриа Іспа· нlї. 1945 Урок тенісу.

МультфІльм. Час.

.Зеніт •.

I1 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ,ПЕРЕААЧІ

18 50

7.30 8.0·5 8.30 9.15 9.30

-

Актуальна камера. чlрній випуск.

шев.

7.00

Естрад·

програма.

Слава солдатська. н.атрусин кІнозал.

На добранІч. дlТИl Час. ФІльм «Балада про доблесиого лицаря Ай·

Романси на вІршІ О. ПушкІна виконує А. ДнІ·

7

програма.

люди.

"ІмпровІзацІя>,

їв)

компози,

Наш зелеиий друг. .Пушкіи І Пущии •. Футбол. Чемпіонат СРСР. «ТорпеД0. (Моск· ва)- .. Динамо> (МІнськ).

І

20 45 2,1 АС 211 40

.Дуб·

1·.').2-5 16.10 1720

Легка

•.

ДжазовІ композицІІ'. Актуальна камера. ЧемпІонат СРСР з футБОлу. .Динамо. (Ки·

рі>.

Вечірия

Село

на

цlя за творами О. Пушкl· на .Душа в завітній лІ·

20.00 20.1'5 2100 2,1.40

палала

Циркова

16.00 17.00 18.05 18.30 1.9.00

ровськиЙ,. 14.25 Мультфільм.

14.46

вернІсаж.

дру. зІв>. Телефстиваль пlо· нерської пІснІ. 14.05 Телефільм «Горіла сос·

серії . .

2

виставоч:

Закарпатсь,

13.00 Новини. ' 13.10 .Шсня скликає

ПVШ·

.Через терии до

Кікта.

І

залах.

213.100

кіну присвячується. Фільм·концерт.

13.10

По музеях

них

веиго

пошта.

«Пам·ятник •. Фільм

12.35

ТелефІльм для дітей .У пошуках капІтана Гранта •. 3 серія.

гІмнастика.

сад.

1'0.50

Новини. РитмІчна гІмнастика. ЧеховськІ днІ в ЯлтІ.

ОБ}1Асtь

8 оо Гімнастика . 8.20 .Шонерlя.,

Н"ЕДІЛЯ,

Музика.

їх..

ЦТ

КИІВ

Футбольний огляд. Вас запрошує опереТА. Новнни.

10.00 10.1'5 10.46 11 30

народні змагання пам·я· тіо БРатІв ЗнаменськИх. 2Q.2б ТелефІльм .Ілла. Пункт спостереження.. 1 і.2 серії, У перервl23.20 НіJВИНИ.

ЧЕРВНЯ

9;~~~,=:К"wаша ках

НА

Час.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

18.00

Чоловіни.

Греції

телекон·

журнал.

14.30 14.50

Новини .

16.45

Тверезість

'ОА.кор

До 70·річчя ВелпКОГО Жовтня. Історії немерк' нучі рядки. Фільм .. Двад­ цять днів без війни •. норма

життя.

17.1'5 17.20

Новини.

Міжнародний

валь

гімнастика. Гранатових

Дніпропетровського кок· сохімlчного заводу іме· нІ КалІніна. 12.25 Новини. 1(2·.40 "ДИВО'дивне коні •. КІнозамальовка. 13.СО Молодlжиа студІя .Гарт •. 14.30 Наука І час. 1630 Новини.

16.40

Науково

пи.

•.

Новини.

ступає

кожно'

модного

~3.40 Велогонка

"Фламінго

фільми.

островах

для

телефІльм.

МультфіЛЬМ.

20.45

11.55

ДоІ<. Час.

Європи.

22.4,0

Музика.

СхІд: час Ведучий оглядач Ф.

10.00 10.15 10.25

і

7.30 Час. . 8.05 Грає духовий оркестр. 840 Док. телефІльм. 9.10 о. Пушкін . • МlдииЙ

Світ І молодь. Новини. Новини. .У згоді з природою •.

у

всіх

Телеконкурс

5~еС;:ёкетБОЛ.

7.00

1845 Сьогодиl у світІ. 19.00 НароднІ мелодії. . 19.15 .РезоНанс.. Близький

нІ

Для

казка.

фільм .H~ зрнджу Херсо'

ЧЕРВНЯ

Телефільм

у вереснІ •. перервІ _.

Вочірня

одягу.

народ'

програма.

ноІ •. 11.20 .Темп.. Телерадlопе· ре клик З проблем нау.

Вроварсноro

20.0{) 20.15

зарядка.

МультфІльм. Час.

21.00 211.40

.

ЧеМПіОнат

ЗАГАЛЬНОС-ОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

5

приносить

Теле·

ЧемпІонат

ції.

Фінляндії.

9.105 9.50 16.00 16.10

.СпівДРУЖНlСТЬ'.

Баскетбол.

ПРОГРАМА

зІрок..

Європн. чоловіК!"f. ЗБІрна Югославії зБІрна гре­

иої творчості "Веселна •. .Вогонь. (БолгарІя). 2100 Час. . 21.40 Бокс. Чемпіонат Єв· ропи. Швфінал. 23 10 Велогонна .сДружба~.

7.30 8.05

Пар·

.

світу. Ренлама.

Док телефільм. Міжнародний фести,

Ранкова

фільму'КОН'

.здрастуЙ.

Новини. Новини.

19.15 19.20

Все·

Новини. Новини Док. телефільм. Ритмічна гімнастика. 9-а студія. Вечірня казка.

П'ЯТНИЦЯ,

....

R СІМ! вели· телефІЛЬМ.

18.~уg~r:~еЙ.

Фільм .Заграва над Дравою.. 2 серія. 11.05 Ісп'анська \10ва. 11.35 Фільм .Освідчення в коханиІ.. 1 і 2 серії. 13.40 Науково,поп, фільм "Ян Проминськнй,.

. Передача з 23.40 Новини.

шкО.1!а

.1 ....

1405 18.00 18.15

10.00

телепрограм

lІІахова

церту

фІльми.

валь

артист·

МО; ••

свІт .

14.15 18.00 18.15 18.30 19.00 20.00 20.15 20.25

мова.

народна

мене кій Док. 13.. 35 Прем'єра

8.00 Гімнастика. 8.20.1 в коЖ'liій нотцІ вІ· діб'ється небо .... 8.45 Мультфільм. 9.U5 .Спортивна арена •. Земля.

Грн є

єв.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА . ПРОГРАМА ЦТ І .пЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

Людина.

Англійська

1,2-.40 13.10

11

завтра.

.

7.30 8.05 9.15

студія

.Актуальна камера •. ВечІрній випуск.

1640 16.415 1'8.1-5

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Ранкова

Час.

Док.

ЧЕРВНЯ

.4

діти:

23.10

7.00

.Заграва 2 еерія.

добраніч.

Молодіжна .Гарт •.

Вечірня казка.

Передача з 23.00 Новини.

На

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Людина і закон. Жива пісня.

Час. Фільм Доавою •.

22.45

20.45 2,1.(){) 21.40

опер.

го lОСІИИ!І'е'І'а Коми)"RИC'I'\ИI'IeCIIOQ пa.prии У JCPIIИI1IЬІ, Г<JfЮДiCJIIO!'O и paOOюroro І CoJJe.'lOВ н1IIpo\IIIIfых д.епу­

Д"Н'И

комп­

•.

10.СО Новини.

О. Пушкін. .Повістl Бєлкіна.. .Постріл.. Те·

PeдIIIfI'QJt ВblХОДИТ с

хлоп­

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Новини.

ГlШЄ'І'а

як

нас.

Док. ·телефільм. Фільм «Заграва над Дравою •. 2 серія. 10 Німецька :\10ва. 4(} Фільм дітям.. Каз·

ПРОГРАМА

Сьогодні у світІ. Мультфільм СвІт І \10ЛОДЬ.

• НОВАЯ

з

роби

фільм "ПРОМИСJ.IОВ! робо·

ча для дІтей.

ТИНО ••

Роби

Беиlн,.

17 20 17 25

Фільм·

9.40 10.05

і

Федір Абрамов Новини. 1в.СО Новини. 16.10 Чого і чому. Переда­

111 15

те·

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ка СРСР Т. НІколаєва (ф()ртеПіано). 1·2.С5 Розповіді про худож· ників. Костянтин Василь·

куша.

Док.

хор •.

16.5~l!-· .Народиа

зарядка.

Мультфільм.

7.30 805 8.55 10.05

·.,є такий

11 ОО 11.30

сАвтогр"ф" Заслуже· ний артист УРСР Г. Гар·

19.45

9.30.

концерт.

10.00 16.00 16.15

ЧЕРВНЯ

. камера •.

ГІмнастика.

2.40

народ·

творчості .Веселка •. наспіВи (Мон, голія)

діти:

Гранатових

ЦТ І ПЕРЕДАЧІ ТА ОБЛАСТЬ

КИІВ

8.20

ної

• Чарівні

не'

11 ЗАгАЛЬНОСОЮЗНА

хлоп·

серія.

і

Вечірній випуск.

става.

мова

.На

«Актуальна

чика •.

Гімнастика. Док. фільм. Будильник Російсьна мова О. Борін. «3устрічна смуга •. Телефільм . ви· Французька

Час. Фільм

1245

8 ·00 8.20 8.35 9 05 9.35

ка

знайоме

островах..

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

чика

камера.

На .добраніч.

2045 211.00 214()

ка

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11.15 11.45

«Кіно

ми.

Час.

Р. дея>.

Актуальна

8.00

Актуальна .камера.

На

господарювання.

ТелефІльм .Не зачи· няйте вашІ дверІ •. 18.30 Танцює заслужена ар· тистка УРСР Н. Стоян.

НОЛОГ'J).

20 45 :-1 АС 21.40

проблеми Самостій­

18.00

об'·

єднання «Запоріжтранс· форматор •. 18.00 Фільм . концерт «Мо-

18.30 19.00

«Агропром: і пошуки..

знайоме.

.Казка про попа та наймита його Балду •. Лялькова вистава 30 .Державне прийман, ня продукції: курс

якість..

драматичиого

випуск.

·ііноекрана.

13.10 13.25 14.25

.Перемож,

.0-

музики.

10 4~ 12.00 12.30

Арбузов.

«УральськІ мел()дії •. Новини. Кінопанор"мн.

кнй

камера.

.Сонячні кларнети •. Самодіяльні художнІ ко­ лекти,ви Черкаської об· ласті. 20.50 На добранІч. дІти! 21.00 Час.

атру Ім. ЛесІ Українки. У перервІ 2Q.30 Акту· альна камера. ВечірнІЙ

УКРАТНСЬ\(ОГО

Новини.

10.1~

Актуальна

ського

Дом аркас.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.(/0

•.

ниця.. Вистава КИївсь· кого академІчного росlЙ·

Сьогодні у .світі. .Диригент і оркестр •. Народний артист СРСР

ПРОГРАМА

19.00 19.36

КУРС «Товариш пісня>. Мlжннродн" п"нор"мр МультфІльм

18.00 18.45 18.55 19 16 19.20 21.00 21.40 22.25 23.25

•.

"Скарби музеїв Украї­ ни.. К. Меиьє. .Рибал·

ка

21.4о. О.

22.25 22.40

Ю.

хору

18.45

~\()

1{)

Д()(1()('!lИХ

Л.

ПушкІна •.

передача.

17.35

телефоном •.

з

Співає

до

Літературна

Мамина шкода. 9.М Букет танців. 9.45 .КороткометражниЙ те· лефільм для дітей .Три історії

.Дорога

16.405

tA ОБЛАСТЬ

КаН».

10.10

2.

ка.

8.45

Співає і тннцює мо· лодlсть. Актуальна камера. Тверезість ,норма життя МультФі.'IІ,М для

Передача

Телефільм .Яблуко розбрату •. 15.00 .Суботні ЗУСТРІЧІ •. Молодь на естрадІ. 16.30 Інструментальна музи·

Гімнастика. Науково . популярний фІльм «Світло ваших ві·

18.30

славет·

14.40

8.00 8.20

19.00 .19.35

Великого

.Життя

Науково,популяр,

ний фільм .Товариш Красін уповноважений .. о. 14.10 _Доброго вам здоро· в·я>. Проблеми .Швидкої

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

ка. Львівський завод фрезерних верстатіВ. 17.10 Музичні барви. 17.30 "Від виборів до ви· борів.. ДепутатськІ тур· боти про благоустрій. м. Кривий Ріг. 18 ОО "Покликання.: Розду.

70·річчя

Жовтня

цульський ннс"мбль піс· ні і танцю. 22.50 Актуальна кнмера. Ве· чірній випуск.

ченко.

16-.300 1640

Виступає

До

13.15

На ДОбраніч. діти: Час. «У концертних залах

20.45 "1.00 21.40

ми про професію.

13.05 13.20

'16.30 16.40

-

ково гресу.

кої

ПРОГРАМА

Фільм .Дума про Ков· пака». .Карпати. Карпа· ти..... Фільм 3. Частина

18 45 19.00 19.15

Норве,-Ії

Європи. Чоловіки Збір· на Югославії збірна

1().45

2.

~PCP.

Баскетбол.

23.50

КН'+. 2 серія 915 Автомобільний спорт. Міжнародні змагання. 9.45 Новини. 16.СО Новини. 1в.1~ Мамина школа.

17.55 18.00

Збірна

Євро.

22.4;' Сьогодні у сві·

ті.

«Джамa4j·

Відбірковий

чемпІонату

збірна

7.00 7

Час. Футбол

2100 22.00

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

••• _ ........... .,Н О II ~ Ж НТТ Jr' ••• _ _ _• _ _••••_•••-_._........_8Et_.._ ..__....._....

р8"'У

lI1IJ7

ної .У

телепрограм

фестИ' народ·

творчості «Веселка •. концертах Ніколая

Гедди. (Швеція~. У світі тварин. Мультфільми. Новини. Фільм .Спадnuma>. Час. .У суботу ввечері •.

17.55 18.55 19.30 19.35 21.00 21.40

Пишемо

3

червня ц. р.

о

артистом

УРСР

народний

хор.

Компас туриста. Муз. фільм «Блакитні міста •. 13.05 Новини.

11.30 12.00

ОЛЯЛІНИМ.

Де­

кінофрагменти.

Квитки можна придбати у місЬКIИ органі­ зації товариства «Знання» та В трудових ко­ лективах

. Міська організація товариства «Знання»,

Новини. Баскетбол. ЧемпІонат Є,вропи. Чоловіки. Збірна Греції зБІрна СРСР.

Новини. Ритмічна гімнастика. .На хвилІ дружби •. Державний СиБІрський

кінотеатрі

зустріч з народним

Миколою

монструватимуться

23.35 23.50

10.00 10.15 100.45

годині В

19

«П:рометей» відбудеться

мемуари.

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕНttЯ

€. ФЕД••.

Колектив

глибоке

унІвермагу

співчуття

раЙСПОЖИВСПіЛКИ

продавцю

ЧЕНКО о. Г. з приводу смертІ матері.

ПедагогІчний кої

середньоі

та

ХРИСТИН-

.

учнівський

школи

висловлює

універмагу

сумують

колективи з

Калииlвсь,

приводу

передчас·

ної смертІ випускницІ школи ПРИМИ Ірмнн Анатолlївнм І висловлюють спІвчуття рІдним І близьким

АДРЕСА РЕДАКЦ,II: 255020, Київська облас.ть, м. БР088\РИ, 8У". Киівська, 154 . ТеnефОНН: редактора - 4-03-76; віддІлу партIЙ-.о,жlflП''' - • ....a1ll-61; вlДПОВlдаn"ноro 'Секретар", вІддІлу сlnloC"IСОro господарств. ~2; НОр8С1"0І1двнта Мtсцeeoro ра­ дlомовnеННА 5-13-81; заступннна реАактора, B1ддjnlB промне·Ао.остl, IІнстlв 1 •• со­ воl роОотн 4-04-81_

IНlІ.екс Друк

61285.

офc!mnrА.

друио8UUIЙ

14.563

покlЙиої..

Обсяг

аркУШ.

примірники.

Замовлення

НІ

1

ТІІР-

2619.

#85 1987  
#85 1987  
Advertisement