Page 1

К О М У Н І С Т

OPJAH БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ РАЯОННОJ РАД НАРОДНИХ MICbKOJ І'ааета uихндита)

Ії кнітнп ІН:~7ІюК)

;-t

-~

85 (6958)

Важливим

фантором

у

справі

під­

вищеннн виробництва продуктів рос­ линництва є .водна і хіl\НЧна мелlора

ція.

Це ті два важелі, за допомогою

яних в значній мірі можна керувати ростом рослин і на значній території. Uсь чому жовтневий (1~84 р.) Іlле

нум

ЦR

RПРС

мисловістю

і

поставив

перед

ГJр;щює.

І

Тому

в

першу

ництва:

чергу

nро­

господарсьній

в· язується

зерна,

картоплі,

овочів,

ланої

п:ющі.

nроведеннх

заходLв

взІшну

ме.1Ііорованого

підготовчпх

зе:v~леробства.

Слід відзначити, що більшість госпо­ дцрств до цієї справн поставилася серйозно. Про це свіДчить злагодже­ на робота колективів робітників та сnеЦІалістів зрошувапьного землероб­ ства радгоспів імені Щорса (гол. ін­ женер-г1дРотехнік В. В. Тетянич}, іме­ ні 60 Р<>Ків СРСР (гол. інженер-гідро­

технік кий>>

В.

Лось), теХНік цих

Д.

(гол.

Лазаренко),

<<Літнівс.ь­

інженер,гідротехнік

В.

~<Заворицький>> (ст. інж.-гідро­ Ц. И. ffіелєзко J та інших. ~:

господарствах

ву дощувальну значну кількіС'ТЬ

вся

наявна

дощу­

техніку, поливають площ незрошуваних

земель або <<СупутникіВ>>. Творчість цих колективів дає мож­ :швість вищукувати рез~рви, ставити їх на службу врожаю. Ось чом;у ден· завдання по поливу сільськогоспо·

дарських

иуЛіЬТУР

вони

виконують

на 110-115 процентів. 'У своїй ро­ боті в боротьбі за врожай ці госпо­

дарства .не

одні.

Ім

в

значній

мірі

допомагають партнери по РАПО. ·зо­ крема Требухінська експлJУатаційна дільниця зрошуваних снстем Бортни­ цьного управління. Ця водогосrюдар· сьиа організація своєчасно дає реко­ мендації на полив сільськогосподар­

сьиих культур (ІРС), ВІІХОДЯЧИ З на­ ЯВНОСТі вологи в грунті, проводить експлуатаційні заходи на зрошуваль­ них

системах.

Але ще не все гаразд на пожнивних ~tасивах

раІ\ону,

я.иі

займають

пло­

щу 11,5 тисячі гектарів. Є госнодар­ ства. які байдуже ставляться до на­ явних :меліорованих фондів. раціона­ льного

їх

використання.

Сьогодні. логи

з

3-3,5 щах

.коли

поверхні

,випароІЗІування грунту

міліметра і запаси

під

постанову

горохv.

організації,

та

-

подає

що

де

троснерг!і

та

озимими,

во­

становить

її

на пло·

овочевими

культу­

рами,

багаторічними травами сягають 55-60 процентів від польової в-оло­ гомісткості, що нижче критичної. не витримують в роботі дощувальні ма­

шини та насосно-силове обладнання в 'Радгоспах «Великодимерський», <<Rрасилі!ВСЬКИЙ>>, імені Мічуріна, <<Заплавний». В цих господарствах далеко не вся наявна дощу-вальна техніка застосо­ вується в роботі або ефективно ви­ нористовується. В радгоспі «Велико­ дпмерсьний>> (ст. Інженер-гіДротех­ нІК І. М. Шкода) із 11 дощувальних машин «Волжанка» щоденно працює на noJUiвi сільськогосподарсь.ких ку­ льтур шість. В цьому господарстві на віДДіЛ!G' імені Шевченка зрошу­

ваний масив 222 гектари (пасовище та багат<>рlчнt трави} ІІІрактично не

3

кща .

диннів.

та

на

за

а

танож

нупівлю

шої

велиної

типовими

або

кредиту,

будівництво

ревищувати граничну кош­

торисну

.'Іену

ін­

рогатої

на

жи.1их будинків для пере­ сrленціtВ, не повинен пе­

нредиту

норів

доби. Розмір

надається

вартість,

Радами

союзних

ху­

встанQВ-

Міністрів

республі.Іі.

який

(ТАРС).

КОЛГО,СПІВ Уряд

поля.

перевитрати

СРСР

постанову

НО

ри-

ЯНОЮ

і

нішньщtу

ня

ручено

ри-

СРСР

організувати

році

проведен­

установчого

уповн01важених

риболовецьких з виборним

Мінрибгоспу

риболо­

нашоспів

ут­

об'-

нинів

для

кол­

утворення

значеного об'єднання.

до­

з'їздУ представ­

риболовецьких

госпів

правлінням.

СХВаЛе­

пропозицію

про

Всесоюзного

єднаннн rюлгоспів

колгоспною

СИСТе:\ІОЮ»,

вецьних

6аFШО.1ГОСПСПіЛОН

ПО))СННЯ

вдосно­

нерівиицтва

боловецьною

елек­

прийняв

<<Про

налсння

дощувальними ма­ 60-70 процентів,

до

Ціпа

ВСЕСОЮЗНЕ ОБ'ЕДНАННЯ РИБОЛОВЕЦЬКИХ

Реш­

воду

призводить

року

зобо­

два насосно-силові агрегати

за.:шрається вона uшнами лише на

радгоспам

дівництво

::;рошуваль­

зрошувані

надання

ганізаціям кредиту на бу­

Не пов­

я.на

про

Іюлгоспам.

елентродішгун, і до

на

И.

ОБЛАСТІ

проентаl\іп жилих будин­ нів з надвірними будівля­ ~ш для переселенців у роз~tірі ноштарненої вар­ тості будівництва цих бу­

інши~І сільсьногосподар­ сьним підприємстваl\1 і ор­

сходи

цього часу не відремонтований.

за­

Всесоюзного (ТАРС).

в ни-

n:Y·

розрнвів напорrшх

6о11роводіu зрош~·ва.1ЬІІОЇ сітюr снстс

Механізатори стараються

ik І:\'(; l<tpCІ:;;_j IJ ЦЬОМУ І'ОСІІОДі1Р· с 1 ві ~1 організацією прац! робітни­ І,іп 11<1 !IO.l!IB!: 'l'ah. ДОЩуВR.1ЬШ1 ТС.\ ніІ;а, нпа знаходилась на поливі о:ш­ :ної пшениЦІ, багаторічних трав. про­ ооюва:Іа на одній позиції ( 16. 17 травня) по 20-24 години, виливаю­ ч~t на сілrьсь.когосподарсьні нультури п ятиразові паливні норми. Робітни1\ІІ на ІЮ.1ИВі не забез-nечеНі тран­ спортом, в

Б.

вальна техніка і насосно-силове об­ ладнання застосоцуються в роботі. БіJІ!ьще того, для скорочення часу на полив! площ сільськогосподарських нультур в роботу включають списа­

не

ньfJ­

ЩІ.

Вже місяць, як іде перевірна яно­ t.:Ті

та

обслуговувати

вніішов з ладу

кор­

процентів зрошуваної. осушу­

85-90

на

вологи

1985

Раді АJіністрів СРСР

Рада Міністрів СРСР з метою створення необхіД­ них улюв для занріплення надрів на селі прийняла

ні снстеіVШ. Бо чим ше пояснити той фант, що на зрошувальній площі 378 геюарів техніна, яну обслуговують робітншш господарства, не працює. і :J ВІІІІІ! ЯНИХ Ще В МІ!НуЛоМу роЦі

рослин­

мів. Сьогодні меліорований геюар повІшен давати 10-15 тонн нормо­ вих одиниць. або досягти рівня про­ ентної врожайності сільсьногосподар­ сьюІх культур в найближчі рони із

ченають

rшрмових буряків

невІднладні виробництва

продунтІв

марно

~· К Р д

КРЕДИТ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

ністю довіряють велшюдиl\іерЦі водо

промислової продукц1ї-транторlв, ме­ ханізмів, будівельних матеріалів, мі­ неральних добрив. отрутохімінатів, тощо, а танож сlльсьногоаподарсьної

-

техніна

П А Р Т І І

J

КИІВСЬКОJ

травня

J,r

:Іrу та іншій зрошувальній площі 378 геr;тарів до цього часу не відремон­ тована та не випробувана в робот!.

сільсьногосподарським

виробництвом ветші і завдання по збільшенню

дощувальна

ДЕПУТАТІВ

Середа, 29

НУ ЛЬ ТУРНИМ РОСЛИНАМ­ ЖИВИЛЬНУ ВОЛОГУ

Ч Н О

11

не

польових

В

продумано

їх

умовах.

радгос-пі

шувана

харч~·вання

<<НрасилівсьhИЙ>>

ділшнка

346

га)

сшьськогосподарських

(зро·

на

потш

Н..УJLЬ'!УР

не

вистачає води. До цього часу не від­ ремонтоьані

дві

свердловини

для

на­

повнення басейну. До дощува,льної техніни не вистачає ·запасних частин.

Тому

полив

на -зрошуваному

масиві

проводит~ся з перебо.ямн, так .я.н -з однієї машини на іншу доводиться переставляти

деталі.

хшсь,rшй>>

В

1984

культур

(система

в

спеціалJстів сільсь.когос­

радrоспі

378

га

<<ПУ­

збудована

р.) не ДаЄ •МОЖЛИВUСТі ВИНО­

рИС'110ВуВаТИ модифtкаційні якості дощу;ва.1ьних машин <.<Фрегат>>, які можут,ь поливати значні п;ющі (50-

100

[1еюарів

за

2-4

доби).

В радгоспах імені Мічуріна. <<За­ плавний>> не організовано •полив у дві зміни. Тут не все 1·аразд із які­ стю полщ!ів. не дотримуються стро­ ни поллву. Це призвело до того, що во,тюгість грунту, за даними інформа­ ційно радчої системи оперативного планування І<ритичної, а

вані

ланки,

пів імені Щорса та імені 60-річчя СРСР. А 15 травня. наприклад, п'ять разів на день. Дуже напружена нині пора: ви­ ріщується ного ро!{у на:1ивають

доля врожаю завершаль­ н'лтирічни. Воду в народі матір'ю врожаю. Тому П(J­

тр:Сіrю ВНЛІЮЧІ{ТJ!

В

ІЮЛИІJ

Ma!{C!!Ma.JLЬ·

ну І\ільність дощувальних машин. Воду слід давати не JІЧШе зрошува­ ним. а й богарним :Jе:vшям. Тане зав­ дання стоїть у ці дні неред меліора­ торами. Успішно вннонавuш його. можна йуде вийти на рівень проент­ ної врон;айності. Rожен поливний rеюар має забезпечити віддачу зз три чотнри богарних. Це буде паІІ нращю1 подарунком XXVII з"і:Jду нашої партії.

М.

CEBPYR,

старший агроном райсlльгоспуп­ равління по використанню меліорованих земель, '

Ні1110.їСГ.1ІІВіСТЮ

На

ДОГ.1Я­

;(і. І~і1рТОПЛі, на. іІ:ІШИХ ВіД-,.

поля

,11. tках

ТР:\ дяться

І\·ть. П.

Н.

А.

О.

Проскурко

:~tсханізатори. но

М. Є.

Гаценко, та

Вони

перевиконують

площі

Іде

знач­

норми.

ПІсля завершення тре­ тього :чіжрядного обро­ бітку нартоплі на всій

яні працщють

.

інші

-експеримент

приступимо до під-

Ленінград.

Досягнуто

за колентивним підрядом, зразу приступили до між­ рядного обробітку. Пер­

ральними

ший і другий рази цей важливий агротехнічний

грунту і

захі·д площі.

мо 110 1-1,5 центнера рів і техноло~1в у ряді туків на ножен. гектар. ьиробничих об єднань. Та­

робляє.:vю

відділку

з:шріпленої

ланко­

nлощі,

старанно

в

вони

розпушують

міжряддях,

нують за

тим.

пиль­

щоб меха­

міне-

добривами.

від

стану

перших

Вптодовж

аналізу І сліду по

rюсівів да-

го

періоду

вегетаЦійно­ картоплі

про­

ти дорідний тошті.

урожай

кар­

лістів в

агроном-картоплевод.

РадянсьІ;ої України. На цей раз З•Магалися тонарі

-

19

чоловік

з

під­

14

приємств :v~іста і раїюну та фрезерувальнини. яних ()уло дев'ятеро.

Серед

курсу,

ро:зряд.

нар

яні

учасннr;ів мають

першrш

Григорій

заводу

ІіОІІ

п'я·mїІ

став

Власюк

порощноnої

то· :J

мета-

Анатолій

Розсоха з

литянсьІюї

нінн

частна

виробів

тегорії

яності.

на

дванад­

продук-

вищої

на­

Оплата­ за якість

На-

сільгосптех-

перше

-

роки 13рос.1а

ції. ЗбІ!ЛІЬшилася в 'З<іrальному обсязі вищусну

.

-

за два

середньоМу

цять ----- сімнадцять про­ центів. Перевиконані .зав­ дання по зниженню собі­ вартості, трудомістності й

маистерн•сть нрофесійної манстерності :v~олодих працівників від­ булися конкурси уміль­ ців на заводі порашнавої металургії імені 60 річ'ІН

нонстру-кто-

НК\ ексnерименту. Прu­ дуюивність праці спецtа­

Підвищують свою п~~вищеІІНЯ

вдосконаленню

оплати праці

металомісткості

0. RPACHOOR,

·----------------------

метою

поставле­

В ! них .перед учасниками до­

ведемо ще 3-4 міжряд­ них обробітни. Механіза­ тори зобов'язалися все ро­ бити тан, щоб забезпечи­

нічно не пошнодити жод­ ної росшши. 3 таною ж

3

цілей,

Агрегати для виконання Ішм є висновок ленін­ цієї роботи підготували градс.І_>_кої ІМіської мета­ заздалегіДь. дич'Jю1 ради по проведен·

працюють на

rвий М. А. Бреус і трак­ торист Г. Г. Бутко. Зо­ бов'язаJВшись зібрати по 180 центнерів бул:ьб на кожно:v~у з 220 гентарів

посівів

залежності

картоплю.

Відмінно

1рунт

живлення

провели на всій Тепер втретє об­

нижче.

сі,м разів припинялася подача елект­ роенергії до насосних станцій радгос­

розни­

радгоспу << Гоголівсьний>>. Під друпш хлібо~І у нас зайнято 900 гектарів. Ми зобов'язалися зібрати по 170 центнерів бульб з кожного гентара. Закін­ чивши садіння. механізо­

поливів, знизилася до на окремих полях ще

На жаль, не сприяють злагодженій роботі дощувальних машин. насосно­ силового <>бладнання працівнини ра­ йону еЛІентромереж. Лише протягом двох тижнtв (з 7 по 22 травня ц. р.)

.1ано~1

нартопляні

другому

Недостатність досвіду та робішиків на поJUІві пюдарсь.ких

Вс.1ИКЮІ нулися

місце,

Кишинів.

Сіноніс

при-

йшов у Молдавію: на роз-

Олег Сав'іенно (завод, цвічені бутона\Ш люцер<' Торrмавr>>) д р у г е.,. ни ни вивели нормозби­ Григорій JІчннн (зава~ ральну т.ехніну колективи lЮрОШ!\ОВО1

метаЛ\УРГll

і~ СІ І і 60-річ•Ія Ііої Уr.;раїни) -

бі.'1ЬШ

900

ЯК

К()МПЛеКС·

Ра:дянсь-: них загонів і ланок. Тре­ третє. і тина їх працює на підря­

у r;онкурсі фрезеруnа 1,4і. ПершиН укіс ~ирішено нращі резу льтаТІІ провести за 8 робочих

лt,ІІИІ\ів і

:шання

до]J<)ІJ

поназали

рсбітІШІі

-

А.

мОІІТІJО-мехавічного

дУ.

рн;{.

:J

якнй

та

\ІаР.

І.

:1аводу

Сн-

днів,

основну

частину

ре- трав занласти на зберІган­

заво­ ня швидкісним .методом.

п'нтиіІ

рщ­

Лозансьний

но рошнової

ме·

Нині за принладом пе­ редових нормозаготіВель­

юшів

у

більш<Jсті

госпо­

лурrії імені 60 річчя P:t та.тургlї імені 60-річчя дянсьної Унраїнн. Друге Рндянсьної Унраїни. У 1 третr. місця нІд:повідн<J нього ___, другІІІі розряд.

да,рс'І:в оnлату праці вста­

слідний

30

новлено

з

урахуванням

поживної цінності заготов­

зайняли JІf'онід НоваленПерЕшожців нагоrюдже­ .'Іюваних трав. Для наступної зиміІВл! rю (завод а.'Іюмінієвих но грамота:.ш міськном\' будівельних нонструнц!й) но:~rсо:~юлу, знаками ЦR зе\rлероби ресяубл!ки на­ та Сергііі Ностюн (до- ВЛНСМ ,, Майстер _, лrічають запасти по 28завод

струнцій). А ся

ось ян призов!

токарів

мета.1онон- умілепь»

розподішrлн місця серед

другого

та

і1::JР\'ш:ами.

розряду:

цінними

ЛRСМУ.

центнерів

СІдиниць

о. інструктор

по-

лосєв;

в

кормових

розрахунку

тварину.

міськкому

(ТАРС}.

на


* 29

2 стор.

сНОВЕ

травня 1985 року

ШІСТДЕСЯТИКІЛОМЕТРОВИЙ РЕЙД

~•ШІІІІ:НW---·~···-·щ~;, З

СТОРІННА

ВІйСЬІ\ОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

----і= --

...--==.

--•""'

ЖИТТ.Я111

cnpox

rючатк~·

друго­

І'о ;tвеt;щнтнрічний Григо­ рііі Архипович Пирогов­ с.:ькніі кол1андував на

Taf!!\OBIOI

фрОНТі

ВЗВОД,ОМ.

рш;у йогп призна­ чн : н: І:о щ:об:тшшх дору­ чеІІІ!НХ 1-\ОМ<іІ!Д\'ВаННН 1{0-

194:3

·' ІИШНІ>ОГО

1 0 -r()

П РТРОБСЬКОГО

ордl•на ;ІюІіr

Дніпро­

ТаНКОВ()ГО

Сvв uрова

нход ІІtJ до

nopriycy, Степоного

фронт~· У скла;tі корпус~· IOIJ,!I\ ВUН>НсШ НС\ J-\~·pc ьniJЇ д\ ·і. ;;ро!ЇІІІОВ чере:J наІі­ ()і:н.ІІ!(' 11(' 1(.10 ВіЙН!! Іюгн ·. :І не нО.'Іl' r: i,\ ПрохоО;t ІІ 'r ч r·.

і

і І ІІ ! о

:

r~І;<ifi\t.'

<- Т І

'•l·iiJI

ві;; ·І: ·:н

B -l'(J І

:2

n;tІІОІ :o:r-

r1po

ті

;rні:

.'ІИІІНН

І· орон, и х

'.ІН

<.І'І' сІІС

Зс·:~: 1:1 І·орі .Іа, ria.1a.1o не­ бо Т;::;r;ІІ . . :.tаRа.'юся. ІІ.lа­ RІІ .

-11·.:·>. 'І ('ІІ!Іt~ратура В ІІІ:·. :tm.o;o І . I<t ;(о ..-50 гра­

;L~ ' ::. J.J.І·п а.Іо, що тан­ І(і с·: !І Бі;t С.:ІІС!\И Н<lВіТь нтр,t •;а.lи С.:!3і;(ОІ1 і сть. А:н~ ІІі JіІіо Ї П<1ІІ іКІІ. Ті.1І>КИ ВІІС­

J>СД'». Григ оріІо :\рхипович~· .:;ш,ш'лт а.l иt:н ар'.rа;щ фа­ ІІ!ІІСТСЬЮІХ

НЮІХ

небо

Ji iTaKiB, :цава.'JОСЯ

В\;1

ТЄ і\1-

Нl\11. ТраІІ.'Ія:юс.:я. що во­ роп, І .'ІhОТЧИКИ, а іНОДі jj ІІС!ІІІі. Ill'j)Cfi.'I:V'T~·вa.lll В ;(ІІІІ~ і ча;tі с.:вііі пере;t­ нііі !іраіі і:І чужшr ... У ІІііі оGстанпвф Пиро-

І'Овс.:ь Ішіі підтриУІував <•;Ішв иіі>> зв 'язок між шта­ GО\1 і ІLідроздіЛа.'VІИ КО!р­ ІІус:.-. Зе~ 1\і бої йоrо на­ троджено орденом Віт­ чи зня ної війни другого стvпеня.

·о р;tе н

Червоної Зірни

воїн одержав з а успішне .цій сне ння живого з в ' яз­

ку під Дніпра

час форсування та боїв на Бук­

ринс.:ьnтrу ОІІіt:.'ІЯ

плацдар.'VІі. норіділий 10-й танІ<с.:sиіі корпус поnовню­ вався l'ОJІдата.'VІн іі техю­ І ·:о:<• 1!<1 Ci[Jt,:CІpC LKiii зем.: · і. LlJт a() .:нахо ;щвся у Вели­ Ііііі ;(юrерІ(і, rютім у За­ . · r:'·І·І·. }і-;ІІ.'І ІІ В .'ІіСОШІХ

:,· .І.lНІІІ\ах .

проводилн

В'!;;ннн JH1 1ІО.' Іі , де :: (J ~~ Оі!І f\ О·ВН іІ :t3B0,1.

,'(,l.II

на ­

ТЄІІЄ'р

ІЮГО бОЙОНИіі l!І:ІЯ'\ 1:о Правобережній

"Pr,.Іt!

Україні.

Прнбалтині.

На

І іІІС ІОСіІ

;;

Пруссії

нема:ю

тра­

прИІ·о д

Г. А. ІІІІ[:О гОВСЬ!(!ІМ.

водимо

ііого

I! JIO -

3

ОДіІ~'

І о.-о

КЛИ-

.Іім'яв. роздрібнив ні-

моги.

Відбулася

чиста

подія

у

ІtІв

уславлених

Великої

r. r.

Погре­ Рисов,

І. А.

В,

Ф.

ди

про

героїчне

І

ось

розрізана

стрічка.

ііомллться

\'ОСТІ

-

Uригінально

піонерн

знІмках:

ІІрус;

rн·лядає

глибоні

спра­ Тим часо~І сильний во­

ва і ~!лі•ва. надзвичайно ГОНJь

в

тяглися

із

чот11рьох зеніт­ поклав ні:~ощів і не дав їм змоги підпали­ ТІ! чи розстріляти нас.:.

них

стволів

Ми відііішли. Проте незабаром повернулися і ви'Конали

завдання.

178-у

танкову

брига,\\'

чо.'ю:Jік

;щадцять

-,1-ВJ;щн·Іь н'нть. Деякі со:цатн ві;tсталн від

н<'ІІІі

'ІСІ СІ 11Н , ТО :ІІІ' ВНріШИВ ДО110\\ОІ"НІ, чим :1:-.ю:ку. Ви­ ііІІ (,3 і.; авто.11обіля. аали­ ІІ<-1ііб:Іижчого,

:шідки

але

подув

виглянула

біло-го

капюшона

І\а

ІІілотка.

ця

с~;:сl{али

гі·тлерів­

<<шмайсер>>.

ні,:-.щі.

найближчі

Тієї ж ночі повсрнулн · ся в штаб. За виконашrн важливого наказу Г. А .

Пироговського нагородили тоді ор,щено.м ВІтчизнююї війнн першого ступенн. Ннні вич

довжує

ті

По­

він '11ає багато відзнан І наго­ рпд ::а дпблесну . працю.

славноr Перемо­

народУ

організунан

доІювідь . своїх

зу-

виступах

бойові

епізоди,

Вітчиз­

бажали

ти:11.

завоював МІІр, міЦІІО­ :що ров'я . На заnінченнн учасники

ху дож­

СаJІ-ЮДЇіІ-'ІЬІ!ОСТі

прнс.:утніх

Щ€

да.'І\1

неl:е: : ИhІІіі час

яногп

ГОВОрИ.'JИ

А

ТОГО

от учасники ху­

дожньої са'І1.одіяльності ниріІШ+!ІИ СЛОВО!\1 і ПіСНеЮ по ~до ровнти 1і святом Пе­ ре .vІ.оги

і

тих.

Й{)~Іу

Є

;>vЮ­

ЩО

ГОНЧЛРУІІ.

СХВU.ЛІ)ОВАНІ ДО СЛШ

у

присвячена

:ІІОГ\'Тн ість

вечора.

::

ПjJ()

зустрічається

ло,1дЮ.

Велиній Вітчизняній війні

,lОІВГО

Пол­

ПИШУТЬ ВЕТЕРАНИ

радянського

під

трес­

відставці,

В.

у

шко:ш

у

брон.етранс-

установок.

пРо­

в

<< Броварисільбуд».

ковнин

ро:товіс.:т\1.

хитнувся

АрхrІІІl>­ але

трудитися

обС .'ІУГ\'

:Jенітних

у

ГрнгоріїІ

пенсіонер,

часто

фашис­

виn:ереди.1и

ги

во­

І\Омющую.

-

А-1е ти

німець­

Руки

Сnрава

-

ві­

з-під

тшіна­

:\1И.

вони. Мовч а ння. Хоті.в пе­ репитати.

Зустріч дуже сподоба­ ла ся фронтовика~! . Вони

хто

не

зміг

бути на зустрічі. J ocr... н. ін>Валід ВеликоУ Вітчи:1НЯ­ ної віііни, і моя :ІРУJІtІІІІа, партІ!занка.

,. IJ. і .

прІІіІІVІ<.~смо

СВОЇЙ оселі І'ОСТСіі -

Підірно. Т. Ф. Ходос, О. І. Герас.:иvІСНІю, Ф. Т . Но­ щія. :\'1. ІІ. РодІІМ('ІІна. І. 1. Русансьнnго. 13онн ;щр~·ють нам ШІіТІІ, по­ ::до~оn.lяюп, :~і t:.1;JA!JIШ юві.Іl:r.~;. І'о

Г>шнаю1

;ttJR\'OЛi'І

д : rн

нас

Мн ДО

J'H,

1.

~шрно­

\!\1\(01\УН> 'І !>

ІІіt:ІІі.

fiy : rи

С.:!Іі:!

ЇХ

схюІJІІ,овані

11'-ll.

УВіІІ'ОІО ДО

КО ! шшніх фронтовш;ів. 'lерез га::сту щиро нн­ с;юв.•ює~ю спою I'J нГ>о Ку

В,lЯЧНіСТЬ

Г!ИІЮІІІЮМ У

сіт,ської Ради. учас.:нншІ~І ХУДОЖНЬОЇ Ca \IOJtiiiJII>!!Ol"І'i аа турботу про вrтrраІІіІ: війни .

М. ПОЛЬJ\А, інвалід Великої ВІтчю­ няної війни. с. ІІІсп•І<'ІШОВ('.

зна­

ВІДЧУТНА ДОПОМОГ А

ВІИНИ.

З

та

комсо­

І

ветеранів

стенди шкільної

по­

і членів сі,1еіі воїнів,

nри

ви­

але

нею

вже

прове­

дено певну роботу. Зо­ кре:~Іа. в:1ято на обліn усіх веrсранів війни і солдат­ ських вдів . які потребу­

Текст і фото М. Семинога.

ІІ\.'ІаUІ

навтьоки.

:1

сутнчnу

Сталінград. стокиіі

двобій

Ішов жор­ не

на

жит­

тя. а на с:~-Іерl ь. Склад­ на. Для нього вона поча~ ністю бу.1о ще іі те . що лася 23 червня 1941 ро­ заважала пекельна спрага. ну, коли пішов на фронт. Не було води для пиття. Пам'ять... Вона зафtк­ Ні:~-щі підірвали баржі а с.:увала найменші подроби· нафтою. і вона Rnрила ці бойового шляху, яни й Волrу. У одній із сутичок длн нього простягся від з ворогом Ф. :І . Боровик Свиноїдів. де до війни ледь не загинув. Ко!'Іту­ шив Федір Леонтійович. і женого. присиnаног-о зем­ <Шt до Берліна. І нОжен лею, його відкопав якийсь б'оєць. спогад <>Qnалю~ серце.

Довелося ви:~воляти Україн~·, Польщу. Угорщину і Ні:~-Іеччину . прига;1~·є nо:rишній фрон­ товиІ<. За 'І"}tидцять ні­ JЮ:І1ет рів від Берліна я пдержав

нака:1 :

угруповання на

таннах

:ш ищити

німців .

що

руха ~юся

до

ГІТлерівського гш 1да Ра1ОМ :1 бойовими лобрати­ мами

ЗІІ ІfЩИЛІІ

ми

тоді

декілька танкі-в. чимало живої сили, а решта ни-

Про

вороrом

цю

нara­

;t~·r. :~rен і орден Червоної :нрни. ... Забігає· до діда ОНУК­ , рстьок.·Іасник. Розглядає Г>оііопі нагпрпдн . просить старенького

щось го но ,

во,

розповісти

про війну.

думає.

а

потім

зва;І,уючи

веде

Тоіі дов­ повіль­

кожне

сло­

ро:товідь про не­

:~абутні дні, доблесть на­ ших воїнів, які подолали «Коричневу

чуму»

ааради

світлого майбуття.

Л. СОЛОВйОВА.

ЇіІВ<1JІі;(оМ rцовою

:Іа­

ДО~ІаШНJ,ОrО

ГОСJНІ;(ар­

СТВа .

Треба

ска:1ати.

що

вн ­

конко:\І, дирекція шrюлн у:зяли під контроль вино­ нання цього рішення. :3а

неріод після допомогу вже

гатьо~1 •

засідаrІШІ подано Сіа­

фронтовн!(ам

і

вдовю1. Інваліду вІйнн А. А. Опанасенку сюrадс-

На черговому засІДанні секції. присутніми на яно­ му були. нрім ветеранів, секретар парторганізації радгоспу <<Зоря», голова сільвиноюrому, завуч і

но цеглу. обнопано дере­ ва. солдатськІй вдові М. Т . Проценко підго­ товлено до садіння кар­ томю. Вдові повішеного гітлерівцями номуніста С. НJ. Рудабабі прибрано і побілена дім. Крім того.

старша піонервожата шко­

школярі

ли.

було

дять

ня:

порушити

ють

На до.1ю семиполкінця но:v~уніста Ф. Л. Борови­ на. яний цього року від­ святкував своє 80-річчя,

!\О,ІШЮ'І

t:о:цатс.:ьною

ні

чщ; у .

ІІімнати-музею.

.:а

ран ів війни

стосуються

конкш1і Світильнівської сільської Ради народних ,'1ЄІІутатів створено секЦію ветеранів. З часу її ство­ рення :~шну.1п небага:о

висту-

випало чимало випробу­ вань. l найважче, най­ страшніше 1 них вій­

партії

сш ІеЕ·ня турботи про вете­

що

;:аг иб:шх

війни Є. М.

група

nращого вико­

постанов

ІфіІшти І'РУІІУ учнів. лні G доrІО:11агалн 'ім у В<'Ю'ІІ­

у,рн;(у.

вносяться

прапори;

:~rетою

нання

школи.

шкільні

зас іла я!\і

:~ш наздогнали . У тоіі мо :~·rен:т вона вела бііі із ОТІІ­

минуле

черво­

не

ха.'ІсІТах:

концерт,

з фа­

щоб

канави.

:r ісо .І І. 1-\О!ІИ пo­ 11;: н біпих маск­ .'VІИ фашистськими

;( ;Іл

оформлені

нає ветеран

1х.l.l ІІ

ньо·,

по­

:1-під о5стрілу: слідкував.

\>it'JІin ГР.\

:Jус трічі

денні рідної землі від <•Іюрнчневої чуми>> . Пода­ рушш музею зробили ве-

На

ІЮІ!Среду.

х·1о

стенди розповідають про участь броварчан у визво-

мильці

:Іісі•>

запалав

експонатамн

ветерани ·

1'еранн,

Іюманди­

:шучалн нісні ронів війни.

Першими з

:Jаст~· пниnа

авіації ,

'1ій <<Вілліс» . Я встиг :ш­ бігти за бронетранспортер, ско~1андував шоферові ру­ шати назад. Прикриваю­ чись бронею, допомагав водієві виводити \1аtІІИІІУ

Ішрпус.:~·. їхав на <<Віл­

ІІІизмом.

ІІа

ра

молодий

с.:упроводжу­

Спога­

пам'ять

JІеrлих у боротьбі

ючи

кої

•·лнбоко запали в душу МОЛОДОМу ПОКОЛііІНЮ, ЯКе

свято шанує

тоді

ни. Піоне.ри Шевченnівсь­

І. Т. Тата-

виступи.

Я.

каrІі'тан,

ПІ!'ІІ·І

рин та інші. Хвилюючими

були їхні

та­

:!антtкали з емлянів і мо­ ло;tь ~·дарним трудо:vr крі­

Тращенко,

М . Я. Конечна,

ще

:! rадували

1\оржнк, Р. М. Ско­

ІіелJна,

<віаІtії.

терани

Вітчизняної

-

вирушив

кож підпотювник, який ПОВИНІ~Н бу·В ПОГОДИТИ ДіЇ

цііі :шаме ннШ події . А ве­

се­

l'авриченко, А. М. fіовський, Б_ М.

тановка:vш.

на

ветера­

ІІІйІІІІ. Серед них

Сергієнку .

У бронетранспортері, оснащеному зенітними ус­

стріч нолишніх фронтови­ ків. На ній Gула прочита­

редній школі .М 7. У гос­ ті до себе школярі запро­ сили

зав­

заступнику.

rюшюв.ни.кові

деrr у·ІаТІІЗ

уро-

міській

своєму

це

виконном Шевченнівської сі:Іьської Ради народних

Пере­

ця

дання

доручив

·8

радянського

40-річчя

-

Іі'орнусу

Напередодні дати 40-річчя

слави відкрито у Брова­ рах на честь знаменної житті

~з лі ­

си. Саме тоді виникла не­

гонь!

брОНЬl>ВаНИ'ІІ

:загнав

обхідність перенацілити 1 78-у танкову бригаду на іншиіі напрям. Командир

розповідь

ІІИХ:

У бсре:ті с.:орок п'я­ неtш 10-іі танковий

1\ОРІІУС.:

110.11

на­

UЦе один музей бойової

у

схІднопрусськ!

тереІtЬ.

---------------ФОТОРЕПОРТАЖ------------

народу

війська.

у

IІ(i.

ВІДКРИТО м-УЗЕЙ БОЙОВОЇ СЛАВИ дати

~ІеІt.ькі

т; :в

Схі;щііі

rювнин

доріг

1·р~ .1нх :\'пв ив сн ;(ругиіі op;~c1r 'lервоної Зіrжи. І !о І' і \І GІ·:ІІІ :І'Іе;щ:Іі <<За , :J;ї:"· :1 і .ёнігс.:Gерга» 1 а за ;"> ЧctL'I'I> ~- t:!І:НЮПеІІІІі lJo;JbУ

nортері поранений підпол­

допомоги.

прийнято рішен­

ністрацією клопотання

nеред

адмі­

господарства про

надання

допомоги фронтовикам в оранці городі!В. А винон­ ком сільради секція про­ сила допомогти нолишнім воїнам і солдатським вдо­ вам у виділеННJі палива і будівельних матеріалів. Крім того. було вирІшено

у

регулярно магазин

д.уктами.

за

хо­ прп­

допомагають

у

виконанні інших робіт. Особливою сумлінніс.тю відзначаються .'J . Шкару­

па,

С. Мазур,

ченно. Г.

А.

Шев­

1\орсун та Інші.

А. заступник

ГУЦЕНТОК, rоловн

ції ветераа~Ів війни. . с. Гребельни..

сек­

__.


сН О В Е

Ж И Т ТЯ»

*

29 травня 1985 року

З стор,

ПИ,ЯДТВУ І (1АМОГОНОВАРІННІО-ПОКЛАСТИ КР AR ТАН ВИРІШИЛИ УЧАСНИНИ СХОДНИ ЖИТЕЛІВ ВЕЛИНОї ДИМЕРНИ, ЯНІ ОБГОВОРЮВАЛИ ПОСТАНОВИ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР І УИАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ І АЛНОГОЛІЗМУ, ВИКОРІНЕННЯ САМОГОНОВАРІННЯ. з

Село Велика Димерка найбільших не лише в

одне районі, На рах:унку його

й у облаr~ті. мешканЦів багато

aJ!e але на

й

проблем

з

них,

також

якої

-

життя

пияцтво

тут

І

І· І

справ,

чимало.

Од

необхідність

підказ,ує

ріння. Саме вони ною тнх злочинів, що

добрих

набо.1іла.

вирішення

-

і

у

є rrершоп;ричи· правопорушень. негативно

лінарн-нарколота.

Є

порушників

Пияцтво

ОСТа!ШІ

і

дnа

років міцно пустили буту своє ІЮріння.

у

кер;уючись

тих.

жити

хто

і

заважає·

qссно

еа.мнм

по­

пар­

вони

Семинога.

У·

листі

до

редакції

службовим ~їІl•рорайuну

ти

у ні;tноні;tі ;(о нн)(:, що у :ш'н:шу ІІ.ісю

ІіІ!ЧІJ.V

I!IJI Н.\011 роноду ,'!O!IOI'.V, ::сі;що

І міІ'І.ІІІ:ІІІІІJІІІ:ом,;·,

ІІU

І<Сріо)(

Jн·::

J . 1111 --

ІJІ;(,ІІІ>ІНДІ!!І~!

--

--------

--·--

Н ЛШ 'ІІІ r:І:Іа

ЇЇ

i:J

товариш

--

юшга.

l!<ЦО:ВОЛЄІІНЯ'Уl

JІі.)ІІ llt:c:lliJII{)'J!aJJaCH ІЮJ() :ІІо;(ІІНОІо. OeJ,

Іірасиві

Про­

нщ

.vшмоволІ сюt:;анс

оJ:ремІІ:;

Ян

добротні

оправи

ху­

часто

е-І·анн~со llOHJi/TTЛ:\111

сьоrодні

:ш<ш

мн

рІвності

Щ<' між

<<МОДНа JІЮДІІІ!а>>

і

<•сучuсна

:н:<ІІJ 11:1 ~ ва:Іі ІШІІr·у Воло,'\11.vщри .:ІісовсІ,ІmІ·о ,,щu :ша­ ЧІІТІ. uуТІІ t:.V'!ill:IJJ!l\1'?>> :1 l't:piї

;(щ·вп, 11рндбатн :VІодні речі. і ТІ! ШІ(С сучасний. Духовні iJar·aтL"п:a ;(о уваги 11е бе" руп,с;І. І (ІСІ, 'ІШ Gачимо на

Літера­

І .УfJІІ J(:J:І моJІоді (rшдавшr­ цтво ,,JІ.:JолодІ.>>, 19!И рік). Вона ІІJЮ важливі длн

;вулиці

Іі(})ЮЮЇ

:ІЮJЮДОУ

ІІроGлl':ІІІІ

--

РІШШІсьнІ ні по:vІітні :VIOBOIO.

«Чи

іІШ-!Jl.,vІО'!>>.

Щнаво

<< Ни:-.1

т:шс

"Il!o

ЛЮДИН!!

:vш

бути?».

сююутвердженнн

людІШ11•>.

моnляв,

хлопців та дівчат. щtнгнутнх у ну.ртни, футбол­ юІ,

на

Ян

н.юсх

1\расуються

аме­

смuлемн. :1роGле· написи іноземною

:m:шачає

автор

ІШІІГJІ,

0l'(JiiІJ<..:TOt:'J'i'?>>.

,, 1/нтаннн, суч:ІІ'На

Тор,

НІЮІО

.'ІІІЦИІІ<\,

--·

:v1ає

-

ВІІНЛ!Ш3Є

Gути

ІІИШе

у

ав­

N!OJIOДi

.Іш:тніі іІJтерсl'. І це не вн­ ШЩІfоtю. Лджс немало юна­ нuн

і

;(і,в•Іат

ніІ:тІ, 'І о()то

:1

нлутають

сучас­

псевдо·сучасністю,

слрuвжню

і1.УХ<>ВІІість

:1 «nнщ•танти:І:vІО:vІ

від

ную,­

ВІн

спрямувати

І дійсно. сьогодні у 'моло­

нн

--

нна

вона,

сучасна

шо­

дина? Чи та, що має <<Фір­ \ІОШІЙ» ОДЯГ, ЧИ Та, у Я'КОЇ ві.%Ні манери і багатий слов­ НИJ{ бідної вуличної мови? А МОJІ(JІИВО, сучасним є той, хто придбав стереомагніто­ фон чи рідкісні диски по­ пулярних зарубіжних ан­

самблі,в? Чи людина. інтер'­ єр німн.ат якої прикрашають

на

уваги

ПІдсумував

фантп

необхІд·

до

переше­

подають

розмову

нu

сходці

голова сільвиконкому А. Т. Но­ севно. ВІн запевнив, що нІІнuнном ПрІІ ДОПОМОЗі <:J,Д:НІІІорганІв рuбІ!Т!І­ І\Іе :усе МОЖЛІШе, ЩОб ДОМОГТ!/СН

про­

свої

повного

люди

с

Пр:rІ'\шпі

-

донументи

тан

сн.азала

ре•! І, ПрІІВер­

'1':110'11! ІШ'VІІІ ув:tгу до себе. Лалі у швавііі Цінавій фop­ vri В. .1 ісо.всьІшіі розnовlідає •штаqеві про << центрОШІХ».

<< інтелентуальннх

:ша них

міщ::ш ». ~ хаіі:•афІсТШ•> сту денті'в ;(еПІшх наших мІст, своє

1npo

те,

У

І

неухильного

парті<-:і•І

rхвалюю

на

і

виконання

JS(-т1л.ая:,

щюводження

qacy

називають « хшї лаііф>> ( висо1\е, солодІ{е ашттн). Хоча во­ ни маюн, непоганий запас інтелеІ\туальних :1нань, Ум

рухІв

у

вІв

своїи

країні•.

ронtв тому на ву­ тнtлх англШсьннх мІст :J·н­ І.шлнсп nаПІш (У перенлад.! з анг ліІісьної панн гнн­

лmс гниль. нiн•J{'..!VI!fe, ;tl:шається, Іlе диний і>е:шаДією,

щось непот.рібне, поганий). Читач що рух панкlів бунт охоплених зневіреної в собі :vюлодІ, яна живе у «Вільно­ му» світІ насильства. Паннів до

цьо·

го свІту. Вони внетригали во~

Сучасна людина, якою вона е? Це питання порушує у своїй книзі Володимир Лісовський. самоутвердження лю­

,дини в житті, в суспільстві бувають різні. Більшість утверджують себе ян осооне­ тість у праці, ,в, навчанні, в (}Сяганні скарбів культури та інших сп.равжніх цінностей. Чи'VІ більше норменого робить людина, тим значніша особистість. Звісно, для та­ кої дІяльності потрібні зу­ силля і напруга. Люди, ду­ шевно ледачі, не призвичає­ ні до серйозної роботи, не­ вимогливі до себе, часто оби-

властива

<<нульова

мораль­

Іність1>, тобто у них вІдсутні :vюральні основи. А без цьо-

го немає тана

особистості.

людина

у

Саме

певних

умо­

А ось ми уже знайомимо­ ся з хіппі.

•Xinni куnьтиІІуваnи раnіrій­ ну свідомість. Це не означас, 'Чс:! !JOHH ревно визнаваnн офі­ церкви,

-

nише

а

те,

що

лишалося,

змащунали вазеліном. Дів­ чата роомальову~али очі й роти, наПІинали непристойні сп!.днич.ки. Хлопці чіnляли на рукава нацистсьиу свасти­

вах стає небезпечною.

ЦІННІ

лосся,

автор.

- Xinni nporonoшyвanи: •Кра­ ще займатися коханням, аніж війною,., і це збnижуваnо їх з nротивниками війнк в ІНАОНИ-

У'НІсниюt

донументи

масових

пp(JULJДJ~.~

Дt".J

про

пияцтв

армі'.і,

праценлаштуватн

ll.

демократич­

ненависть

свої дll.

на

;~;t дар

моїдів і вестн нuнТJЮ.% :Ja їхш,,,с<J ПІJ/Jl'ДІШЮЮ. П вя.цтву і еамогтюварінню тре і~а ПОІ(.аастн край -- т:н:u одно· rтайна Д)'·МНа ПРОХОДІІТЬ черО О!! І,, ' нитною не пшне через рlше.нJія. але й через усю розмову на сход І( і.

... НІльна

породила

і

пл;;нованu

шитсльІш

таї. Ane вони ж проnовідуваnи: «Краще :sаnі:ати в rРfІ:аюну, ніж в nоnітину" і тим самим них

схвалили

влаштовуванни

ур;~дuі>І

відмежуваnися

за

рішеннІ

посиленнн боротьби з пияцтво"vІ 1 uирІшили .пснзести боротьбу 11 цим :;лом силою всієї громади. У при йнятому рІшеннІ заGороннється

JJоннlетю,

сходЦІ

:1аноном

прийнятому

схоюш

що

сел:1 О. С. Вала. т.е ж саме сІ,;д :mла 1 С. Г. Драна. Та й присутнІ у :J::tлl нндалн реnліни про неоGхід­ нІtтІ, прнтягненнл до відповідаль ностІ дармоїдів,· якІ проводять ili :ri Дtil :1а ПЛЯШНО!О <<ОКОВИТОЇ>>. ІЦо ш, із ЦІКVІІІ слова'VІІІ не по· l'UДІІТИСЯ не МОЖШІ. ВОНІІ -:- 63· JЮМРтр, шшН пона:::ує настрій .110-

<• П\){'СТІІ>ННІ>>

і!(()

думну

ПОТІМ

АрмН.

nюrx

т~н;

і

НІЖ

нс·обхідІю заборонІІТІІ масові пнн­ тшт. в янІ пере·творюються весіл­ ля і проводи до лав РадннсьноУ

рають інші шляхи, легшІ :1а батьнівсьні гроші, а іноді іі :Ju с~:ої. G:Ігато в чому від­ МІJІ<ЛН!О'ІІ! сОІІі. !Piii.YIOTJ, МОД ІІі,

зразу,

«ХАЙDАФІСТИ», ПАПКИ ТА ІНШІ форми

наголосив

посилення

сн­

помJчнин Доценно.

ховання дармоїдів, m,І нетативний прни.лад.

турн>>.

;tіжному середовищі все час­ тіше чуєІІІ суперечки навко­ ·'ІО цього з.1ободенного питан ..

танож

ності

невід­

антигромадськими

повинні

промовнсті

навІв .:у~ све;єму вистуrпі прокурора району М. Н.

щоб скоріше nокінчи­

:JВІІЧІШ

малн

тrступuючпм

;(а.ШІО Bi;(GyЛ<JL;l ТіШа :l'у'С'ГрІ•І,

<'.\'l'ІІі:Н,ІІО-ІІОJІі'ГІІ4НОЇ

чомусь

велшюдимерЦів

:tс:жrсьої літератури?

і

і:! ЦЇ!\а­ і нещо­

н

свостсрігuючп аа

CлauJtit"ГJ, снлв волі, го "'•РШ; J. С. !'удан. ---- мн приирн­ васмu фра:юю ,, Л що ш тут таю• iїJJ,,. Л Міа: ТІІМ 0}\На, !la!JITJ, Н:tіі· МС!ІІІІа, 'І~t]JJ;a l'ІІІІ(Л!ІОГU ;J часО,\1

:!І!аІЮМ.

.1о6риіі

в ::uлі.

всцІІщу идносРльців, Gудні I!J!OXOД!l'fl> у Іr'НІІОМУ тумані.

--- ------- - -

І.ор<цнm;

пс·

rюднх.

Від•rуnа:ю,·н, 'ІССІІЮІ трудІшшнам ІІаGрндло спостері,гатн негідну п"

ІІJЮНе·

цими

інш!

ІІНІ

радянrькнм

був

змуснть Ух -Іншнмп І>'ІІ!М<і ГЛЯІІУТІ! На l'FIOE НШТТП, СІІОіо JJOПL'ДII!Ity. Та Ї1 ПOЖDi..lf<Лt'll !Ш .у ::алі 'Іулосл ра:: за ра:юм.

ilC7,11JIITIIIIX JIOiJ:т ІІ)JОЇ::)( '!C.\Ііl'Т .:::JiJO.JIO!II'!lO, 11(0 :Ja:JIІaЧt'-

з

та

убивць,

;1ИВОЇ

нультури

Затамуваошн

uдІtрuвсннлм.

і(І'ІlІ!lІ

'ЦІ

nотенційних кермом.

бути іlритягнутнм за це до нрпмt· вальної пІдповІдальностt. Підтри ·

длн

'!СрС:! ІІаЛі:l­ :1 рішенням

nиниnа дІnи за

зусилля всі без винятку мешкан­ ці села. Першим кроком на цьому шляху повинна стати добро· вільна здача до 1 червня ц. р. са· моговиях апаратІв. Вlльша частина учасшшІu схQд­

JЮЖНОГО.

лумаJІ,

::

і

ЮТЬ

с '~ухача.\ш,

!Н'ді1ІЩІІ понс­ ренонструн-

Jlll

rюстІйннми,

ЗаtІи·

ІШ зустрі,1а ЦІ слова зі схвален· ІІЯМ .. адже ираще позбутися пшід·

СІІдЛ'!lі

//;;•J:І.'ІI,J!Illt VІЇlї.!(ІІІ'() Пі,'\ДіЛу іІІ!) ljJЇІІІІІіХ lїІ)J<ІВ l\II. Т. O:Vit'Jli.Чt'II­

t:уворнмн,

явамІІ,

ІJрІІсутні ВИСТ,УП ГОЛОВІ! раііJ:ІІІ\ОІІІЮму І. С. Руд:.ша. люсіІ навів цнфрн і фш,тн, що пража·

автотранспортом до :заводу <<Торгмаш•>.

·праяопорлдон

браrу.

l' :Т'уХаJІІ!

зал будшску

-

раіісіль•·оспхІwІії І. В. Довгодь­ ю.І порушувалося питання nроїзду

розкладає

сусІдці

tfонфіснацІсю майна. За три мІсяцІ 1985 року npaцlaнtt· нами ААІ затримано 94 водІї, янІ бу. nи наіІІдnитну. Лише сувора руна зу­

тнм

!

nepeдana

раючи rотовий «Продукт», за винона­ ну роботу розраховуваnася самого­ ном. Кримінаnьної вІдnовІдаnьностІ самоrонниці унинnи ДІІнуючн амнІ­ стіJ, хоч законодавством і перед­ бачено nонарання у виrnядІ nо:sбав­ nення воnі на строк до 5 років з

с

прийнятих донументlя, досягти винорІнення пияцтва, алноголl:І му, самогоноваріння і ~аклинав односельців жнтн чесно, щоб не соромно .С~у ло днвнтнся в е;чі .лю­ дям, щоG не вІдповідати перед

реповнешrіі.

механіка

цьоrо

що

спиртним

самогоноварінням

Для того,

щоб

за все, що обговорення питання Ішнли.кало на.дзвичайниіі Інтерес

СЛІДАМИ 11 EOПYGJII КОНАН ІІХ ЛИСТІВ

:шїші витрати. зайві хвилюваннн. Фанти до роздумів. Мешнанка Ве­ nиної димерин К. С. Коваnенно nonpocиna сусідку У. І. Шnак доnомог­ ти Тй у виrотоеnеннІ самоrону. llnя

вну·

-

•Іесио

рається 200-300 чоловіи. Нічого. нрІм шноди, вони не даю.ть. JІИІJн•

вІдnові­

Бабич,

жити

Я теж мати, сІшзаЛ<І ВІ· иа. -- Готуюся проrюднтн сина в ар~,Ію, але вважаю зайвими , шнідтrвимн гуляшш. иа яні 1ЗбІІ

нладними.

нормально

тверезість стала нор:vюю життн кожноУ людини? Це питання і об­ говорюва.лосн на сходці жителів ВеликоУ Днмерни. Скажу, перш

ІІа фото: М. Г. Овдієнко.

М. Л.

прагнуть

Схвильовано на сходці прозву· ча в коротний. але пристрасний вн ступ жительюс села Л. М. Ми­ хайлової.

М. Л. Бабич вІдповІДно до лн­ ~юг постанов ЦН НПРС, Ради Мі­ ністрів СРСР, Уна.зу ПрезндІї Верховної Ради СРСР розповів про мІри понарання, янІ вживати­ муться до порушнииІв. Будуть

ДеСНТЮ!

nрацювати,

суворої

що

порядно.

ДІІС'ЦИІІЛ.!ІІу.

тії і уряду щодо подолання цього соціального ала, повести бій про­ ти

до

зловживання

мається

самого­

постановамн

на­

найго.1овнішою причщюю, що прн­ ІJОДІІТ.ь людей на лаву пІдсудшсх. ПрийнятІ партІєю І урядом дону мен тн зобов' язують нас повести наступ на тих. хто пиячать. зай­

со­

грунт

й

дітей.

саме

Яr\ же зробити. щоб силою гро­ мади,

ні засоби. Фоrознімок nедагога вмі­ щено на районній Дошці nошани.

М.

:Ju

но!.'аріннн

Хороших. усnіхІв досягла у вихо­ ІНІННі і навчанні молодого покоління вчителька міської середньої школи .N~ 3 М. Г. Овдієнко. Марія Григорів­ на з високою nрофесійною майстер­ ністю проводить уроки з української мови і літератури, використовуючи у споїй роботі сучасну методику і наоч­

Фото

значюш.

дей,

щастя

але

Інформація до gоздумів. Житеnь Веnиної димерин . r. Кондратенко наnрикінці nютоrо ц. р., будучи в не­

трІшніх справ

ціалістичної моралІ боротьбу, але ефект від ЦІІХ заходів не :швждн

бу,ває

нас,

-- Ми щора~ ионстатуємо, -

серед

норм

віДчуття

у

говориu начальник райвІдд1лу

Никонном сіJD.ьсьноУ Ради, ад1мі вістрація радгосцу <<Велинuди;м.ер сьюІй». громадсьпІ орган1:1ацїі пжmн.1ють певних заходів, щоб по проти

і

тІлькн

ви~;~ні nритягнуті даnьності.

них і та.кі, хто живе за рахунон інших, принижує людську гtднІt:ть.

пестн

ших

раг,ум

не

сиnовцю, від ІІиих той nомер, Кон­ дратенко триваnий час nиячив, пра­ цював від виnадку до виnадку, на цей раз засуджений утрете до 9 ро­ нів nозбавnення воnі. Всьоrо з nочатку року у районі особами у нетверезому стані сносна переважна біnьwість зnочинІв. УсІ

впливають І!а рівень трудової дисципліни у колективах, позна­ чаються на вихо~:;анні піДростаючо r·o покоління. Десятки менщанцln насе:Іеноru пуш;ту стоять на облі·

ку

Gуття

тверезому стані, завдав тяжних ті­ nесних nошкоджень rромаДІІнину &ру­

са:vюе

самогонова·

скоюються,

віДнімає

ЦН НПРС, ПИЯЦТВА

ну.

«... Гаnасуючи й rинаючи, аи­ ваnюваnись на бруківку мопо­ дини й дівчата, зnовІсними письмемами розмаnьовано об­ nиччя. У баrатьох на wиї на­ мисто :а іржавих консервних бnяшанон, а то й nросто nан­ цюжок вІд уніта:аа. ОднІ вДІІr­ нені піднресnено недбаnо, май­ же, ян xlnni. Зате на Інших щось на зразок есес:Івс:ьної

НЕБРАТ.

уніформи: чорні сорочки, брид­ жі, новані чоботи, а на рукавІ nов'язки із свастииою. "!а­ сом на деному можна nобачи­ ти навІть нацнс:тсьні ордени. Учасники маснараду nоводиnи­ ся знахабніnо: wтовхаnИСfІ, зчиняnи між собою та з nере­ хожими бійну, nаяnися, горnа­ nи фашнстсьнІ nісні»,

І дуже принро, що дехто із нашої .радm-Ісьної молод~ Gepe моду із :-заходу. нопІює панків. І н!Gи підводячи пІдсумки цієї злободенної розмови. В. JІІсовськиіі ділиться своУ­ :vси

думиамн

про

те.

яка

ж

ІЮІШ, сучасна людІша? Зви­ чайно. та, що насамперед .має сформований номуні­ етичний ним

свІтогляд,

учасшmюм

є

актив­

номунІстич­

ного будІвницт•ва, nостійно n\Jф!ищує с.вlй ос.вітнШ І культурний р~вень. Соціальний порт:рет нашо­ го

молодого

сучас.нина

віД­

би.ває багатогранність рис. Це. у першу чергу, комуні­ стична Ідейна переконанісп. і внеона громадсько-політич­ на аІ\ТИІВНіСТЬ.

АВ'Гор стверджує, що особ­ ливого значення набувають nринциповІсть. чесність, щи­ рість, доброзичливість. Ці риси внутрІшньо поєднанІ з антивною

життєвою

н!єю ЛЮДИ!ffі

-

пози­

ЦіЛССІ"\РЯМОr

в;.шіс.тю, громадянськістю, почуттям соціальної відrю:в!­ дальності, класо,вою оцінкою nодій. 'Що відбуваються в сві­ ті.

С. ПОТУРНАR.


*

4 стор.

29

травня

року

1985

сН О В Е

Ж И ТТ Я•

ЧЕРЕЗ ПОРОГИ:~ комсомольЦів цеху .N'2 4 заводу порошкової мета­ лургії імені 60-річчя Ра­

Учасниюr походу відві­ дали пам'ятник партиза­ на:vr у селі Гущенці, у Гнівані пам'ятник ра­

дянської України розпоча­

дянським

ли змагання за право уча­

гиблим на початку 1944 року. У ВіННИЦі RОМСО-

сті у спортивній водній по­ дорожі по ріці Південний

танкістам,

за­

вчально-тренувальну

тивну

команди водних

подорож

спо·

Ух підопічних.

Рось і провела триденні єднала водна стихія. Занавчальні збори в nоро­ дово!Іені. хоч і втомлені. гах під Богуславом. Це ще більш загарто.ванl по­ була і перша перевірна верну ли ся хлопці 1 Дівча-

вершено

напередодні

свя­

ПОХОДО:VІ

було

у

вихідних,

які

ського

КОЖНОГО

30-40

по

годин

і ВІjкориста­

ли лаші солдати, а де си­ лн ворога, розповів по др о·

Сінці і"юю. "l'оді

no Піпден

но;-.Іу Бугу проходила нія нашоІ оборони.

.'Іі·

часто запрошував інструк­ торR. мніІстрu спорту В. В.

БRбС'!!КR. якиН uії, проводив заняття ВІ'с.сrо:ІІ

по

читав лек­ прантичні

.-\.

Юристи що

рушень,

вже

давно

иорені

яні

до­

3ЛА

розсуд, хлопЦі ступили на

-

зайня­

крадіжнами

соціалі­

слизький

правопо­

сІююють

не­

лися

шлях

тримали

штовхає

злочин.

За прикладамн дале1;0 ходити не потрібно. Бать­ ки неповнолітніх бровар­ чан Миколи Шустя, Вік­ тора Тоnіхи. Юрія Лито­ вихованням

нИП}.ів лися

по і

семиклас­

суті

не

пустили

діяти

.

літні

ла

нок

в

свій

НареліУ.

cnua-

на свій

підлітків

<<На

за­

гарячому>>,

ють

перешнодамн

під

1

Правління райспоживспІлки

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ на 1985-1986 навчальний рІн у Ниївський кооперативний технікум;

жен із них

той момент.

у

І

11

-

у магазин-школу по піДготовЦj продавцІв

при райспоживспілці на базі

вивозити

автомашиною.

За скоєння ну батьків притягнуто

тивної

цього злочи­ непСJІВнолітніх до

ворити про виховання під­

адJІ1ініс'І1ра­

ростаючого

відповідальності.

погляд

на

покоління.

Г. ХОДЧЕНКО,

вихо­

начальник інспекції у справах неповноnітнfх міськвідділу внутрІшніх

вання дітей має і мати .вось~шнласника С. Rрас­ носільсьного. Вона працю-

присвячений

річчю Перемоги

ШИСТСЬКОЮ

ДІІрекція.

лауреат

республінанського коннур-

артист

ок.'Jад

Інженер

онлад

нрб.

160 4. 5. 6. 7.

крб. завгосn, онлад Електрослюсарі. Слюсарі -оnератори. Мулярі-штукатури.

том

радгоспу.

заслуженого

11· 1

11 оркестру 11

Л.

1',

Ваrне-

Конана.

ніна,

тонне

віДчуття

заводі

пластмас

Нлпмеrша.

mr

Серед

ветерана

цехів

В.

С.

найрізноманітніших

Євстаф'є­

Пе,ршими Ж•інки на Найкращого

стар~ували м,етрів. результату

500

домоглася робітниця це­ ~у ПВХ пластик,ату Світ­ лана Семко, це принесло їй звання Ч·f'ІМпіонки за­ воду.

рівні

ПІершого

розрядів.

першість

Працівникам чого

.заліку

перше

здобув

результат у Володимира Зо11ова. Другим був елю·

'ПЛастина ту.

сар

проходив

третє

ря

ГО

Петро місце

Чайковський,

-,

у

водопостачання

•НОВАЯ

татов

н

ньої

цех

ПВХ

суджена

ного

Р"І1' нн< го

ofiJІtti'ІII

на

огляд

заводі худож-

самодіЯ.1ЬНОСТі.

Вриверекого

CuнeToh

Реnактор В: ВЬІХОЛИТ С 17

ІНа

ПаІУІИИ

rородскu.

:.'КJ.ІаИІJЬІ,

нвродНЬІХ

украинском

ФІ!дЯРІ

ВПРЄJJЯ

Дни в~хода: вторник, среда

артисти

\ІJ37

відділу

контролю.

номt~рційній

цього

тє

досконале

цехv

видається

сіно

aeny.

язьІке)

ГОД&.

службі,

тре­

ремонтно­

цех

і

Е.

гурто­

школи.

житок.

Реданtор Є. ФЕДЯЙ.

В. ІЛЛЯШЕНКО. АДРЕСА РЕДАКЦІІ: Телефони:

25502CJ.

редантора

Ниївська о6ласн,, м.

має у продажу

друкарня

на

базару,

11 11 11

адресу:

тарнпй

м.

обласного

уnравпІнвя

у

~nравах

видавництв.

r.a.

Sровари,

І

ПРИПМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ

1

на

пошив,

перекриття

1

реставрацію

з хутра і тканин замовннна. Строк виготовлення

-

20

11 11 11 11 11 11

1

ножухів

днів.

І

l

АдмlнfстрацІя.

Колектив моnокозаводу висловлює глибоке співчуття nаборанту виробничої nабораторії Ган. ні Іванівні ГороховськіА з приводу тяжкоУ втрати смерті і'ї матері.

Педагогічний колектив Требухівської середньої wкоnи висловлює гnибоке співчуття вчительці л. С. Капусті з nриводу сме~ті матері Химки Павлівни АНДРУШКО.

11

Бровар11, вуп. Київська.

154.

noлlгpad>JJ І киижковоJ торrІвлІ.

вул.

район

що по вулиці ГагарІна, 26,

-

Адреса друкарнІ: 255020, КиІвська область.

Бровари,

СІ\Лад.

Будинок побуту о«Ювілейний>>,

19·3·82; заступнина редактора. вІддІлу партійного життя ·- 19-4-47: вІдповІдального сенреtаря, вІдділу сільсьноrо rосподарс•ва 19-318: норесnондента місцевого радІомовлення 19·3-05; вІддІлів nромисловостІ, пистІu киtвського

1300 папе· 45 копШон

штуну.

Інаекr Друк 1З.440

КиtІІська,

1&4.

61285.

високиІ!

друІюRаниА

nятница с~у~бб~о~т~~~--·-----і__м_а_с_о_во_ї__р_о_б_от_и__---~!-9_-4_·6_7_._____________________________________________________ Sроварська

існую

Управління торгівлі.

11

АНДРЄЄВА,

педаrог

згідно

по безготівковому po:,pa)QJ'HI\y рово-па!)увальних мішКів. Ціна -

старого

володіння му- 11 11 11 11 11

тп чудовнй дует.

-

сі­

Броварське управління торгівлі

Звертатися

11 11 самблю допомогли створи- 11

техніч­

друr<е

поділили

М·еханічний

Щирими оплеснами на­ виступ Мшю- городили слухач!

1\ОММ\НИСТИЧЄСКUІ!

КиевекоА

Газета

Після

'Місце

сЛі!Оса­

ЖИЗНЬ• -орrан

КОМИТета

ropoдrкoro

моДіяльні

заготівлі

положення.

мейстера Наталію Бурка- 11

У чоловіків на дистан­ ції 1 ООО метрів кращий знову

цeJQY

другого

по

Адміністрація .

:за

сти­

литва і труб. зичною формою, висока на заводі вилвився інже­ \Пе,рше місце в конкур­ виконавська культура. нер Володимир Зотов, сі основних це.хів посів Юлька слів хочеться який ліДняв гирю 75 ра­ пресовий, др;уте литва сказати про його концертзів. Другим був Микола і третє цех ПВХ лла­ Дрозд і третім Петро стикату. Серед даооміж­ товсьну. Блискучий піаЧайковський. У номандно­ них СJІіуЖб ,першість при­ ніз:vr, тонне відчуття анму

ремонтно-механічного

і

Найсильнішим

1

лів. Тут і глибокий, наси­ чений ліризм «Адажіо»

ва. Він виконав пісню завоювалrа lіОманда цеху «Шинель>>. Вагнера, легка проникли­ ириття оезону за тради­ ПВХ пластинату. Ці!)аво виступили пра­ ва лірина <<Вальсу» Ре­ У Ці дні відбутrся та­ цівнини цією почалося легкоатле­ ремонтно-:мІеха­ вуцького. блискуча вірту­ з важної нічного т.ичним lipOCOM, ЯКИЙ В rюж змагання цеху, колентини озність «Скерцо» Бьольйого віДДілу цьому році був присвяче­ атл:етшш. Учаснини техконтролю та мана. пока::;али результати на л,абораторП, ний святу Перемоги. а також са­ Гру артиста від-значає стартувала л~тня спарта­ І>іада серед цехів. Бід­

працівники

1',

тові з одна:новою майстер- 11

СП АРТ АКІАДА СТ АРТУВАЛА

та

на.

сти·

ністю виконувати і перед8.1Вати особливості творів

радгоспробкоопу

ПОТРІБНІ НА ТИМЧАСОВУ РОБОТУ трактористи

Досконале володіння ін- 11

струментом, віртуозна тех-

справ.

роботи транспор­

Київському об'єднанню по племінній справі в тварннщщтві

1

Р.

з

Правління радгоспробиоопу.

Ці:на·вою і різноманіт­ ною бу ла програма кон­ церту. В ньому прозвуча­ ли твори К Сен-Санса,

Бьольмана.

нрб.

108

заrотlвельники тварин. Оплата праці відрядно-преміальна. Зпертатись за адресою: с. Велика ДимерІtа. в~'.'!. Паркова, правління радгоспробкоопу.

щун.

Ревуцького,

безпенн,

нрG.

ПОТРІБНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

Держтелерадіо, викладач ДМШ .NQ 1 кларнетист Іван МююлаНович Пенди­

ра.

технінн

Великодимерському

ЛЮ ДОЗВО.ТJЯЮТЬ МУЗИRан- IJ

На

~'

100

Дирекція. 1 1

перед слуха- 11

симфоні'Іного

5.

40- 1

над фа- І

:виступив

Сенретар-друнарка. оклад Старший іНженер-теплотехнін.

1. 2. l90

НімеЧЧИНОЮ. 11

Цього разу

нласів.

та учні забlйинків тварин. Оплата згідно штатного розпису. Звертатись за адресою: м. Броварп, вулиця Богунська. 22.

Доставка на роботу і

У нонцертному залі ди­ тячої музичної школи .NQ 1 відбувся · ще один

су,

8-1 О

Броварському плем11тахорадгоспу

коресПОН·

нларнет

проф-

ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ:

дент.

чами

нuоператнвне

Броварському молочному заводу ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ на постійну роботу робітники у виробничий цех. Наша адреса: м. Бровари, вул. Важенна, МолочшІй завод. Дирекція.

Г. БУЛЬВІНСЬКИИ,

:нонцерт,

середнє

коли вирі- 11

І'РОМ8ДСЬІШЙ

ви­

Ннївське

техучилище;

ЗаготионторІ райспожнвспlлнu для роботи на скотозабійному пуНRті потрібнІ забlйННRН

час

переборов у

-

АдмІнІстрацІя.

водної подорожі, а які ко-

Сергій мотоцикл, і ось r.;ін, будь ласка. Усі ма­ ють магнітофони? А чим

роль за дітьми, їх пове­ дінкою повинен бути по­ стійнюr і цілеспрямова­ ним. Без нього важко го­

.

Користуйтесь послугами бюро з працевлаш­ тування! Адмінfстрацlя.

1

ступний рік уже· заплюю,вана пройти пониззя Пів­ денного Бугу, де і вода стрімкіша. і більш потужні пороги. Мені дуІІ!ається, що хлопці й дівчата подола­ ли не ті пороги. що ста­

Батьки повинні постій­ но пам'ятати. що нонт­

то <<добра» виявилося стільки, що його довелося

бюро

раїни.

11

в єдиноборство з Охтою, 11 ріною ІІІ категорН. На на- 1

Звучав

Цим

об.ТJасному

нраїнп. займається переселенням населеnня у с!льсьногосподарсьні райанн РРФСР та Ун­

І

вlдпочи-

вступити

вала на двох роботах, щоб сnовна задовольнити його потреби. Захотів

гірший?

і

мості про наявність вільних місць. вакансІіІ на піДприємствах міста (району). Слу_жба влаштовує на роботу тимчасово не зайняте населення. проводить організований набІр тру­ дівнпнів на важливі підnриємства 1 будови

відцустни, виріши- І

провести

кращих

приетосований закинутий по­

вони

Ноли

Свій

вy на самоплив. Одержав­

ши право

греб.

займа­

цю

Часnrна групи, у ного

заводу. 'Шени Jаводської

крадіжку. Зараз підлітки і батьни притягуються за це до відповідальності.

управ­

будівельні матеріали і хо­

причиною,

ша

J

один

виконкому місьної /

народних депутатів

І І

ренко і ОлександР Под­ ного спорту <<Рух лєвсьІшй спеціалісти це життя>>. Стенд під та­ по електронній техніці, а яою назвою вони оформи­ Ніна Гуменюк Іrонтро­ ли бішr заводськоІ про­ лер технологічного проце­ хідної, повернувшись з су. фізорг Володимир То­ подорожі. призер багатьох мін -

тягли

N2 35

ління

вали їх у для цього

що

1

ми і повели за собою моладь заводУ.

<<Журавоч­

ховний вплив матері і об­ межувався. Напередодні 8 березня уже син зро­ бив матері <<Подарунок» - скоїв разом з одно­ нласником Рязанцевим

вельно-монтажного

невміння правильно вихо­ вувати своїх дітей, від­ сутність нонтролю за їх повед~нкою стають тією

на

недаленому

шив зайнятися цим важ­ ким, іноді небезпечним, ховий нерівник молодь. У ВІrд,ом спорту. Бо він під групу ввійшли люди різ­ -силу людям мужнім, за­ них спеціальностей. На­ гартованим. І девіз незви­ приклад, Анатолій Сидо­ чайний в ентузіастів вод­

Сергій

стичної власності. 3 буді­ вельного майданчика буді­

повнолітні, найчастіше слід шунати у сім'ї. Амо­ ральна поведіниа батьків, їх небажання, а інколи й

підлітків

в

Ради

підпорядкована

з працевлаштування. яке має докладні відо- І'

З.

КОРЕНІ вели,

стали

r

ПР АЦЕВЛАп:mтВАННЯ.

Вона

~rайбутн:ьому інструктора-~,

вих водних маршрутів. На добре Ді)Ю підняв це­

Сі і гунів Всі

УВАГА: ПІДЛІТОК!

8

ш1

шліфуватись майстерність, вестись піДготовка до но­

з:11агань.

володінню на початку

11

Л~nнков мріє, щоб цlпер- ~~

ка>> організовуватиметься спортивна база, де буде

та Перемоги, комсомольці ли на водний похід. Ідею присвятили цій знаменній ентузіастів підтриматІ за­ даті. Маршрут їх проліг водсьІшй номіте·r проф­ місцями бойової слави спілки і спортивний клуб радянського народу. <• Полум ·Я», яюrй забезпе­ Під час перепочинку у чив туристів наметами, селі Печара зустрілися з надувними матрацами, учасником Великої Віт­ спальними мішками. Час­ чизняної, дідом Євстахі­ тину байдарок хлопці ви­ (')М, що боронив від воро­ готовили самі. га рідне село, в якому .lеооід Феофанович у живе і тепер. Він поназу­ цеховий спорТІИJ'НИЙ зал вав на 1\Іісцевості, де стоя­

табору

І,' І',

та з nоходу. Тепер Л. Ф. І'

Вліт.Ку на озері піонер­

працювали у вихідні дні, і перед

Похід,· який успішно за­

ІІ

туристів 11

займаються фізкультурою 11 і спортом, а тепер їх об'- 11

спор­

по річці

1\ЮЛЬЦі ознайомилися з сил, згуртування групи, Буг. меморіальним комплеи­ і здобуття навинів елемен­ Ініціатором цього похо­ сом, де поховані герої тів водної слаломноУ тех­ ду став МОЛОДИЙ Иdму­ вінницького збройного по­ Нііки при проходженні пе­ НіСТ, заступнии начальни­ встання, громадянської та решкод. Туристи відnра­ на цеху Леонід Феофана­ Великої практично мLри Вітчизняна'!' во­ цювали вич Лапииов. Я:дро ство­ єн. інші пам'ятники. безпею1 водної подорожі. реної ним команди сила­ Вся група успішно захнс­ Водні туристи вниз по ли с:rухачі групи комсо­ тилась перед київською ІРіЧФ пройшли 195 кіло­ мольської п.оліто·с.ві·ти, обласною маршрутно-нва­ метрів і подолали три де­ яку він три рони очолює. ліфікаційною комісією і СЯТ!іll порогів. Щоб став одержала право на участь Сам Леонід Феофанович можливим цей похід, тре­ уже десять років долає в подорожі другої катего­ ба бу ло до нього серйоз­ ВОдІні перешкоди на бай­ рії сюrадності, яку 1 здІй­ но готуватися. Не шкодУ­ дарці, має ІІ спортивний снила по середній частині ючи сил і вільного часу, розряд. А тепер зумів ріки Південний Буг у х.тюпці і дівчата із четвер­ з~охотити, пристрастити святкові дні. того цеху у січні -березні до водного туризму і

І! 11

.иу~н~х

Rвітня група виконала на­

У БРОВАРАХ ДІ~ СЛУЖБА

11

або Спорт ви6ира·в З nочат~у року чимало

11 11

оnся1

аркуш.

Тираж

nримІрникІв.

Замовлення :М.

2664.

85 номер 1985 рік  

85 номер 1985 рік

85 номер 1985 рік  

85 номер 1985 рік

Advertisement