Page 1

ОРГ Д НБР О В А Р С Ь К О ГОМ І С Ь К О ГОК О М І ТЕТ У МІ С Ь КО,

Газета ВИХОДИТЬ 3

Р ДИ о Н НО,

квітня

t7

РДД

року.

1937

НДР ОД НИХ

ом

85 (6541)

КОМ У НІС ТИЧ Н О Д Е ПУТ Д Т І В

Центральний '

яв

путат Верховної Ради СРСР, двічі Герой Со­ ціалістичної Праді Пель­ ше Арвід Яно.вич.

СRИJРТОЮ,

аг:реroт

для

сто­

а.КТИlвного

венТИJIювання;, який мі'г оо вирішити цю проблему . Та .вJн з не.відогмшх причин Нlе діяв.

* * *

ше

Гончарен.ка.

Трмцятий се з он ~CT­ річає на аі.нозаlготilвлі І. В. Менж~а. Пам',ятає,

ЛИl

ТОЮВ'ати,

як ДОНОідилос.я

на.- НадіЄМОIСЯ.

сушити

ВИJ\он!увати

траву,

і

перший

кра.сн,лl.вф

ДОЩИК,

опyrс.тили 'Р.У-

• • орrаВlзовавост.l

Та й

наявна

:ному

ків

TeXHirкa поки

не

саім

ПО3alвчора чeproве

,відбу,1ЮСЯ

РОЗШИlрене

ду

заrc.і­

даН!НЯ бюро мi,CЬНlKO~y Нdlм:па<ртії У1Іраїни, на ЮЮМ!у

~xa'H:O

ків

і

ГОaIJlів і rrroxофабрик, сек­ ретарі rnaр.т.ійних орган і'~, голови с.!JIыиflкн-Іюм,ів, керLвнИІКИ! райо:н-

групову

робо'!у

'Г,еJCНЩКИ

дуже :виробі­

геют,арав

jp:а'Йон/у.

дрy:mй

орга;н:і­

ДВО,ри"

Mic.ыкI\lo­

·aepe~ьoмlY

ал.е

по

слід

на

корМЩ!,і

ЙОГО

склада­

ють пере'ВІажно на полі.

~y Номп~ртlї YJilpa:ЇHH І . С. Рудак детально цро­

інa.JI~~БаіВ стан

1,1

-

ВИDокесіно

дос.тавляти

~нформації

,секр.ета'р

з·а:го­

на Сінозбиранні, 1DR3Ь'ЮШ денний тон оо RocapRY

та деяких зraцій.

QВої!й

Надто

'ведеть,ся

І,іих , сільсыroос[lодарс.мшхx

У

дооу­

недмї­

!]popa'XYНIК·iB.

повільно

директори ,рад­

інших

за

'l'інЛrЯ сіна за графі'КОМ його вже повинно бути 8 тис.я.ч тонн, а фактично заготовлено 2750 тонн. Багато С!кошеНИІХ трав л-е­ жить у в.алках. не підби­ раються. Не налаго~ено

ПИТ8JННЯ

про заготівлю KOpмiJB, догляд пос:Lв~в та лtтн.ьо­ табірне :УТРИІМ,ання худо, би в ГООІЮдra:рств,ах ;райо­ ну _ На GаlСіданНІЯ бу ли ЗCllIlрошені

господарств

щення серйозних

To~. також

ки, спа~увми . Це -наВі:ТЬ не

к.у 'ПосЬвів, піДГОТQlВIК!И тех­

НіКИ_

до жніИВ.

чис.ь

пи:тання

худоби, район

Він

зазначИ1В,

ло го року на ма

нід

0,7

детальн.о

на

питан­

що

це

ми~­

кі'ло,гра­

с,е,к,реТ<ilР

міськ:ко-

Нампа,Р:11ії Г. м'ути.ло,

УН,ра.їНИ ГОЛ0Іва

міlсыгоo

А

іРемОНіТуЄ.

НОСО борошна" поу.Ю,с.нIИХ по'с.івІ.іВ, П(1,nИВУ, обробіrr-

щу

fJlРИ.йняло

над

заіВ­

ТОВ:В сіва­ ЩОД :НВ! ,

ШВИДКИlll1l rємпа&JИ

ведуть

сіиооar.!)IlIвJI1O !,~модобувивкв paдroci!y імені щорса. Щодеи­ но ilОJDInрипасаІОТЬ . пощ 100

іонн високоЯкісного с1в.а._ Всьо­ ж зООов'язаJIИсьзarОТОВИIlИ

ro

1 ~580 топ.. Наш коресооидеит попроеиврозповlСТи пРО хіД с1иозбираJDUI дирекТора rоспО­ даРСllва М. С. АДАМКОВИЧА.

планують

100

раБО''І1і

заготовити

денні

норми.

~ Поряд з кількісннми показ­ lIНRами заготівлі сіна мають не менше значеlDlЯ , і якіСНі ...

наЙlI:ЮЖИВlНlше

вО­

Ціювалося Із великою 'кількісТю н умовах інте~сивного виrк·ористан­ людей, ЯКі працЮють на луках... ' нІЯ аем'л ,!, 1iа: :я.ВНСIСТ! веJiик\Ої К'іль-

- , Ми в,оожаєlМiО, що там, де В.I_КОСТі!. худоби ~ пішли , :НШЩ,t шля- ,

I\ІОРНlСТО~yrєт.ься вщ:окоефе.кТИJВно хом. ВИ'РОІЦуємо ЗJI:all{,Ощ тра:ви, та­ TeXH:~, там і 'Високоефектинна , ~i я.w стОІКОЛОС, І1РЯСТИЦЯ lзб:рна Тl ПРaJЦЯ людей. На ен'ОІШуванНj пра- lНші. Гол.овн~ Дрти . З весни до­

осені:минулого рсж,у,

НУІОІТЬ

Q'2 0 r-е.к:rарЇВ с;я­

HHOC'I'Pq.в ,і ЛУ.l\i!в ми Il1Lдживили Mi~

нера.льниМІИ

добрива:ми,

пмив .

нас.л,:доО({

'1

ЯR

провели маємо

за

перший уКіс оо

3115--'320 цеН'l'не­ рІ.в :зеJ'r е 1:1 ої , маси, З Г~KT~pa. XO~Y ДQдаt.и, що ця ва.жЛИlВа справа 'Не ПРИlI1И!НIЯЄТЬСЯ; ' Порyrч

раЛЬ,НИМIf ,ЗJГрегата:МJИ

:3 .сінООби­ цілодQ60ВО

працюють IПОJJiцIВа.л:ьнНІКН, і МИ в'ва­

жаємо •. що Є ., pe<"l~bHa

?Ю>ЩJИвdСТЬ

в3Я'ТЯ

з агаЛІЬНQ:,'VI У

три

пЩсу~у

YKOCIf.

У

це стаНОВИТlИМе

, 550-

так,ож чотири врлонуші, сто~окла- , ти : Так

що

OC,нOВJiy роботу

механїJ3IМИ.

На

В11:Ко-

ВИlПадок по-

ЛОМКИ чеРГУЕ; спеціальна ремонтнЗо JЩ'Н lка', . урозцоряджеWі якої є не,. обхідний наб:р 'заll1а,сни\Х частин, 3,варюва,ль,н іИЙ агрегат . у велищй м,ірі УСіПіхсправн залежить в:д · людеЙ. ТОІМУ до важливої справм залучили наЙдос.вїдчеНіфих . НalIIrpи.клад!, на скошу;ваюН трав та сушінні валк;в прarцює член

на

підвищеннях

і'з

пliвтори

.ном

-

тисячІ за І1ІЛа~

яс,краве ,с.відчення

ДО'ЕІГ()Ї

«розкачки»

ЛIlіВіЦ'lIВ ,

Яl{'і

'че1\ають (У'Г:IддЯХ.

в радгоспах «Зоря», «Красилівський».

,~раіСИ-

не,віДОМО НJa

чого

аі.нокїіСНИХ

М.

ГОМЕНЮк.

імені

Мічуріна,

.У радгоспі «Красилівський» пога­ но

використовується

шіння

трав. Технічне

механізмів,

зайнятих

техніка

для

су­

обслуговування

на іх косовиці,

не організоване.

===== Ко:ментаР',І )С "" завідуючого сільськог~сподарським віААілом міськкому Компартії УкраіниМ. П. ЛЯПУНА

Повідомлен,,,[ ,' кореспон- технології, явно ' загот&мя­

ді підходи кері)!никівгос~ ЛИ б устан()вкк ;активногс

що

ко,н.ує,

дОбру; , масу. ВСі

а

у ба!гатьох міщях тrpаlВrИ ,виroріJIН. Так що 75 тонн

но вИХ()'ДИТЬ З боооlВИХ трав. Але

вважаЄlТЬ'СіЯ,

ДИ.

мати

серед­

ценТ1fte~

Донедавна сіно збирання асо-

тар.а.··

с:.на пОТрlБН·о Ду\М:ати ' приltaЙМlНі з щоб

у

У

30-35

деmів

статню ,ЮJIlЬКIJ.іСТ:Ь азотних добрив, в,часно. ск,осити. і з~класти . у. скир­

' я ВlВажаю, що ' про заГОТів:ЛЮ

'ВОДОЮ,

'захоплен­ і

II3'ИДаіСТЬ

ЯкіСть сіна розпочинається з підбирання трав. Справедливо

ЦЮЮТЬ т,ри lюмбайни Є-281, ВОНИ й перевертають, вIі!ЛIІ\И. Працюють

-

по­

тонн такого корму.

пере.ВИil\О­

на

іншого

.праЦі

їх не дуже

рі,в сіна. Частина раД" ГООПІНіИХ ЛJYR біля сіл Пу; хІІВІка та Зашw'я З8Jлн,та

витра-

часу

тресТУ «ТЄlПЛИlЦЯтех:мон­ таж» О . М . Гон чщрен.к а, В. О. МalКсим€Н'ка , В. Г.

нерозпорядливість на заГО'rівлі

постІйно

Г,8}t'ТЗіР

НЬОМУ оо

Пр'ИlКQМандирова'Них вод.Ив 3 у.Ітра:нління ""шханІ,заці~

тисячі тонн сіна. Щодня тут

[щршочеproве

3 l'ек-

600 центнер:в ,зеленої маси -

нує

'ще

ВИК,ЛИl~ає

рarціональ:ноro

ПопереДНі ПJїдРaJGYнки 'показують, що кожНІИІК

за­

Вlипадку

'Чи

о:ргаR'і:заЦ1Я

кормів., Особливо зволікають ці роботи

nocrаJЮВ'У.

100

Не ня

сон­

'висока.

/В·у\зла.

У ряді господарств району допу­

скають

віДПOlвід­

по

Щорса

1,5

У

ба:гато тато

Адже

'ВИlПалеНІУ

IврОжаіЙіНіСТЬ

часТИІН,

сер'ЙОіЗНОЇ <ПОJIQМІКИ зarмtн.у

НОРМОіВИ­

'Почекати

OTODК

чаєтьС'я

-

І. , Нагібін.

припасають по

партlйнФї

ми

цеху

<Ш'регаТIQМ,

необхіДних

ЮТbl.СіЯ.

·солому,

'irрооИлlВЦі,в

найбільше' :пошкод,ж.у­

Трудівники КНЯlКицького радгоспу

імені

орга'!iliJ:зr<щії.

парті.ї

може,

пасом

твarри.ннини.

'знаІч'ен:ня. Тому що :y1'1.ДЬ .не TatК ~же й баroто. І хара'К'Те-

ПОЦlіRCЩШВІСЯ

яКі

'ПереН(]Н;:ІТИ

Дні:вз десять? Тоді за но­ вою «теор:ї,єю» вміст по­ живних .речеlВИН I!1іідіВИ-

НЯІХ за:гот:влі ДИ!КОРОСJIИХ В ОІоговорюнаному 11~­ 'J.1pa.B, виго'товлен:н.я траIВ'Я­ танні бюро Mi.c.ы'KoI~'y

ClIJра:в У

Qбroворюва.нирс ІШтанШlX, цlддarв ріш~,j,й і arrраlВедли­ ~Іій к.РИІТИJЦі кері,ВНИКів ,ря-

І не вар­

'В[lЛlи.ває ,

роБНИЦ'l'на В.

КОlмітету народ­

цевідкладних

ні'ЯІК.не

НіічальНlИlК

ного контролю І. Ф. Дво'р­ ник. Вони 3Ij1Iинилис.ь на деяких

може

На я~іСТЬ 'П'РOfДу,кції

'намra:гаєт,ьс'я

КОНIlЮМУ райради доо,у:та­ тів т;ріУДЯЩИ.х М. О. Сер­ Г'ієн.ко,

'ПОПЄjplед­

т,риматискошеНlутра­

-

На засіДaFl:Нlі виступили члени бюро гол?ва ВИ­

му А.

а

,по['о,да.

ву під COНlцeм дес.ЯТі> діб.

'корови.

3YJi!LИНИlВlC.Я даннях M1cbIКOЇ

РУДа!К

то

противl,д-

пер іоду

що

('\ути й гіршою.

Торк,аю­ утримаl;lНЯ

мінусує

повідного

екзамен,

ження,

і

ПИТа/ННя

теосНічної допомоги із зва­

у МІСЬККОМІ кп укрАї"и

ptEНЇ» .

mrкористания КОЖІНОЇСОТ­ ки УіГід,ь, кожногоКLлOil'ра­ 'ма 'зелЄ'ної маси має ДJLЯ

ром 'ПОіШіКОДЖe:RНlЯ. Не Ч1еpryє у полі і машина рювальним

:во-

щонай­

цем.

За час нашої розмови до нього НJixтo не підІійшов, не

іГовори'J.1Ь

вони по,винНі пpmас'ГИ ви­ сокояКіСНИЙ корм, СІНО, а

ЩО нamiJвсили.

'КОClЗ.рка.

-

ж

прос­

ЩО ж, на це сподіва­ ються від JЮ;р'мroд06уВlНИ­

От ВИЙШJIа, приміром, з л,адіу у молодого меха­ нLзатора ОЛeRсія ДЯlЧeНJКа

Більше ва заrотівлікормів!

поки

біщь.ше

ближчим ' часам , оргаНdза­ цін ІРРalЦі буде на нал,єж­

енирт:yrва-

іIШХOjpИСТОВ:УЄ'ТЬСЯ

«Ми приїха­

ДОПОМа;гатн,

доводцт,ься

всі роботи вручНJy: RОСИТИ,

Р03ПCJiЧа.ла,ся.

Шшов

коп. '

2

щиться саом ПО собі?

Тану арга.нізщію пра- l1И. І rrерекона.н.итй ДОС.Біід­ ці можна .було якщо іНІе ченНіЙ робі'11RlfR, що ClКo­ виправдати, то хоча б шена т:praJHa достигає за якось ПОЯСНИТИ пі,д кінець Д€;КliДЬn,1i! JWfiB, але не за 'за'готіIВJIі сLиа. А вона ЛИ­ денаду.

ЦК КПРС і Рада Мі­ Hic11P~B СРСР постаноRИ­ хдюроби помер визнаq­ ли ПОХOlвати А. Я. Пель­ ний діяч ' Комуністичної ш е на Крас.ніЙ Площі, партії і Радянської де.Р\ біля Кремлівс~кої стіни. жави, член: Політбюро ЦК КПРС, голова Комі(ТАРС).

Ціна

у Нрасилівці?

за,готовЛ:яти. А поруч, піД РOl3ІПочатою

Н И,

,

Чого чекають

зі. Не було ;роботи. Напе­ редодні пройшов не.вели­ К'Ий дощ і трохи зволожив сіно, тож ЙОГО не можна

Комітет тету партійного контро­ лю при ЦК КПРС, де­

Ком~ніcr.ичноі , пар,тіі Ра­ ДS~HCЬKOГO Союзу, Прези­ дія Верховноі Ради СРСР і Рада , Міністрів СРСР з глибоким сумом аІювіщають, що 29 11рав­ 'JfIЯ 1983 р. на 85-му ро­ ці життя, пісЛIl тя)Ю{оі

УКР Д

О Б Л ДСТ І

червня 1983 року

Середа,

ВСІ шість с.кирту\валь­ нлКі·в 'з;а;гор;яли 'в лісосму­

Янович

r n ДРТ І'

КИ, в СЬ к О І

ТИlМlЧаreоlВОЇ

па,ртійної

ГРY\llИ

Мююла МаркІянович ' Пампуха, серед молоді 'І1ІQи:кла,(! лмазує Во-

ло,дИl.>ofНР Маляре.юю, адосв'ідчений

, с.кир.тувальНИ'К

Ілля Дмитрович МеЛІ1НКК РОООМ з свОііМ' И' то,вариша-

А багаТОРl'ЧН~IИ. що

ДQ~~Вljд пере­

.врожаиюсть

три ра,зНІ вища,

у

ДB~­

на[]РИlКлад,

ІХ

в:д

JЮнюшини. , Хо,ча МИ не ніДIl\ЮВЛЯЄ­ мося від неї: зара.з згодовуємо тваірrИНаму :зеленому ВИІ'ляд.і. Не 'ХОІЧУ, щоб склал,ося враже!:lня, що наМl1юе ле, ГRО дається. ВЧ-' РОЩУЄМо трави на ПОJIИвних ділян­ , ках. 3aJFIаси ВОЛіОІГИ у земJIі великі, тому вранщ,ісін9' трохи вrOлоге.Ро-' . биМО ТОдіі манев:р технdrкою, пус-' н:аемо меос.аніз.МИ

на .перевертюtня

валнr;в: при моmЛИВОСТі за~аєм,о і ЛІЮдей. НаifllрМ!Клад,' минулої су­

боти lП\онад 1 оо ЧОJIОВ!rК ооеціалі-

СТ': В, житеЛ:івсела вийшли- на ЛУ­ ни.

газєтивідБJ{ва)о'l'Ь ється бр~ко)!алий корі

два діаметрально протИ'леж-

подарств,

Прискорити роботи мог­

паР'l'ійних ОіІІ1'а- вентилювання

зеленої ма­

нізацій, опеціалістів до за- СЦ. Але ВОНИ праКТИЧНQне ' гоriвлі сіна. ВИКО'РИСТОВУЮТЬСЯ,за ' виНа жаль,

така' строка- нятком кількох господарств.

тість у показниках існує і,

Перед керівниками, p~д­

між іншими радгоспами ра- госпів було поставлене чіт­ , йону. в однакових YMOB!lX" ке завда.ння:все сіно ' по­

лаприклад, знаходяться 'два вилц~ зберігати~Si< На КОР-

. сусідлі-ГОСІЮДарства'І --:- МОВНХ дворах" вкриТе; (}р­ , «30РЯ » та «РусаніВСЬКIІЙ»~ гіийзовала ЙОГО оіорона. Коли у останньому вже " CKO~, ЦїЄІо", шравоЮ ', . займаються

шено травина 350 гекта:..~'иціе " у РусаН&Ві,ЛітJtaх, рах ' з 540, T~ i y «3'(jpi.». ItyiiBU,i~ , Требухові таВе,прахтичноне " riристуіІ'иЛR лиit'й lимерці ,' до Цієї важливої справи.

Необхідцо пам'ятати, !ЦП

Шляхом наймецшог'о опо,- кожш годива, згаяна ' у ці

.ру Іі!ішли пращвдики Da.д~ лі'Рі;Іі дні, обернеТ'ься В3И'М­ госиу імені Мічурін.а. 3амість сіна тут заготовляють сінаж. Причому закладається . віл з порушенням

ку недобором великої KfJlbкості тварилницької про· дукції . Тож вражав баitдУ­ жість окремих керііlllкі •.


*

2 стор. 1!І8

НОВЕ

1 чер.ня 1983 року

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ПРОдОВОЛЬчА

ЖИТТЯ

ПРОГРАМА:

НАШ

ВИЛАД

ВИГІДНО ДЕРЖАВІ, ВИГІДНО І НАМ 3 досвіду роботи виконкому Зазим'янської- сільської Ради по організаЦіі· закупівлі лишків сільгосппродуктів у населення у ЗАЗИМ'І налічується 777 дворів і проживає 2.145 жителів. На території За­ зим' янської сільської Ради народних де­ путатів розташовані відділок ордена «Знак Пошани:. радгоспу імені Кірова, сереДНIІ школа, фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотека, шість підприємств тор­ гівлі. комплексно-приймальний пункт по­ буткомбінату та відділення зв'язку.

Вся

діялІоНість

сільської

Ради

народних

депутаті., її виконавчого комітету і всіх депутатів спрямована на успішне вико­ нання рішень ХХУ} з'їзду КПРС, травне­ вого та листопадового (1982 р.) Плеиумів

вості

продажу

особистих

державі

продукції

з

їх

господарств.

Велику організуючу силу мають зБОрli Жllтелів села, на яких обговорюються пи­ тання закупівлі у населення ,~ишків сіл,,­ ськогосподарських продуктів і приймають ся тверді зобов'язання' по їх продажу державі. Такі збори проводяться, як .. ~a­ вило. у січні кожного року. На загальних зборах громадян села в цьому році бул') прийнято зобов'язання продати державі по 1.500 кілограмів молока на корову, , також чим а л о м'яса, яєць. В селі

коро,ва, і практично всі, тримає, продають продукціЮ

хто їх державі.

201

Звичайно,

досягти

цього

за

рахунок

лише.

організаторської роботи було б неможлн­ во. Тому ЇЇ ми підкріплюємо постійною турботою про особисті підсобні господар­ ства допомагаємо їх власникам у за­ 'готівлі і придбанні кормів, застосовуємо засоби Mopa.1l>HOrO і матеріального стиму' лювання активних здавачів. 5Ікий ефект

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

дає

все

це,

можна

переконатися

на

прикладах. ,У 1981 році молока в нашому селі було закуплено 268 тонн по 1.247 кілограмів на ко'рову. 10рік 296 тонн цк. КПРС. Ба~атограlfНа робота виконкому або по 1.374 кілограми на корову. } цього сільської ·Ради. Але перш за все це року продаж його державі збільшується, сприяння працівникам сільського господар', адже за 4 місяці вже закуплено 82,4 ТО:і­ ства у виконанні планів і· соціалістичних ни, а торік на цей час було 62,4 тонни. Те зобов'язань по вир.обництву і продажу ж саме можна сказати і про заготівлю державі сільськогосподарської продукції, м'яса та яєць. реалізації Продовольчої програми. З цією Набагато внщі рубежі долають депута­ метою

виконком,

сільському

постійна

господарству

і

комісія

охороні

по

приро­

ди, депутатські групи і пости систематично в~вч!lють стан справ на ЗаЗИМ'ЯНСЬКОМj В1Д~ІЛКУ

радгоспу,

заслуховують

на

своїх

заСІДаннях керівників і спеціалістів госпо­ дapCT~a, розробляють рекомендації, спря­ моваНІ

CTa~y

н,а

усунення

справ.

заСІданнях

про

Так,

недоліків,

у

поліпшення

роках

1'982-1983

виконкому

розглянуто

нз

весняно-польових

робіт

із

вирішенням

~осподарського

питань

виробництва,

як М. А. Машевський

для

виконання

сільсько­

крема, молока, має чітка організація його прийому. З цією метою в селі відкрито тр'!

з

також

лока

у

міста

к.иєва та інших міст нашої країни. Вони Враховуючи

ці

ходить

форми

і

поряд

із

такі

дозволяють,

жителів велику м'яса, фрукті'3.

складності,

ськогосподарськими

виконком

меюди

зна­

роботи,

забезпеченням

lIiр'СЩУКТами

які сіль­

відпочи­

ваючих, уСПіш~о проводити закупівлю у на­ селення

ЛИШКІВ

Перш за все

депутатІВ,

тивістів, денному

тваринницької

виконком,

вуличні

продукції.

спираючись

комітети,

сільських

-

4.877

кілограмів.

молокоприймальні ПУН/КТИ. Радгосп І1ОВ­ ністю забезпечив ЇХ інвеНТ,арем і тарою, а

вик?нко~у складні. У розташованих непо­ даЛІК ВІд села, на берегах Десни, базах ВІДпочинку з ранньої весни .і до осені,

закуповують у місцевих кількість молока, яєць,

4.909, Г. Ф. Тро,

-

Важливу роль в успішній закупівлі лиш· ків сільгосппродуктів у населення і, зо­

завдання

перебуває багато відпочиваючих

TaK~.

ряд

підвищення

цього

а

та

иого ефективності, значне місце в роботі ви~онкому. депутатів, вуличннх комітетів заимає організація закупі,влі лишків сіль­ СЬІшгосподарської продукції у населення.

Умови

кілограмів,

2.000

ценlКО

ІНших.

Поряд

понад

питання

хід зимівлі худоби на відділку, про­

~едення

ти Ради. То,рік народні обранці М. М. Га­ лицька та В. О. Огаркова виступили іні­ ціаторами продажу державі по 2.500 кіл()­ грамів молока. Фактично ж вони реалі· зували його на кінець р,оку відповідно по 3.340 і 2.750 кілограмів. Іх почин підтри мала більшість мешканці,в села. 67 з них продали

иа

ак­

надає великого значення повСяк­ роз'ясненню громадянам важли-

транспортом

ла

для

молокозавод.

HOCT~

молока.

НОСТІ

-

перевезення

Визначення

проводиться

перІОДНЧНО,

а

за

мо­

сорт­

щоденно,

також

жир­

вимогою

На початку року жителі села Пухівки виступили з ,ініціативою збільшити ви· робництво і продаж державі лишків сіль· госппродуктів, одержаних в особистих під' собних господарствах громадян. Вони дали

в

третьому

році

ХІ-ої

п"ятирічки

на кожну корову, що є в особистих гос­ подарствах, продати по 1.200 кілограмів молока, на кожен двір по.60 кілогра­

мів

м'яса

грами

СЕРГІЄНКОМ та Софією Петрівною БАРБОН,

і

100

картоплі

з

штук

я,ЄЦЬ,

кожної

по

сотки

кіло­

2

присадиб'

ної ділянки. Ця ініціатива знайшла ши­ року підтримку і в жителів нашого села. В.

ДУДКА,

голова виконкому сільської Ради.

диференційовано. Тим, хто р,еалізував державі 500-1.000 кілограмів лишків

Протягом .кільІООХ ос.танніх років наша Зазим' янська сільська Рада на­ родних депутатів перебуває в числі кращих органів народовладдя району

молока, надано для заготівлі сіна гектара сінокосів, 1000-1.500 -

депутати

народних що

сільсьноІ

дооутаТі,в,

допомогти

піху є частка праці і нас, членів по­ стійної комісії по сільському господар­ ству і охороні прнроди. Причому ас­ пекти цієї участі різнобічні.

По-перше, сельцям

ми

самі

приклад

порт.

Скажу ще вирішувалося про

у

ЦlИ

спраВІ

лока, а цього року вже

дер­

перший

ської

-

помічник

комісії

В.

секретар

О.

депутат­

Ога,ркова

рік на своєму рахунку

мала

картоплю

діляються

то­

кілограмів

1.629

державі

і

члени

По-друге.

На

засіданнях

того,

нашої. кО'­

наголос,

на

у

першу

забезпечення

чергу,

ми

особистих

господарств

кормами.

Завдяки

великій

роботі,

проводять

У

яку

ми

радгоспу

імені

Кірова,

вирішити.

мадської виділено

Для

худоби з гектарів

70

це

питання

ВИlПасання радгоспних пасовищ, а

"да-

~o-

організації

і проведеННІ кампа­ H~Ї по заготівлі лишкі,в с:ль­ сьн,огосподарських продуктів - наш обов'язок. Тому й Не шкодуємо сил, щоб успішно ви­ рішувалась ва,

повніше

потреби

Кращою приймальиицею МОлока у селі зарекомендувала

себе

Галина

3АГУРА. На цьому фото

вона

Ананіівна

відбирає

пробу для аналізу молока на жирність,

Фото А, І(озака,

ця

державна

спра­

заДОВОЛЬНЯЛИСЯ

трудівників

міста

у

вагомою

може

цим

стати

'питанням

усією

коли

займатися.

сумлlнн:стю.

До

реЧІ,

з 3

депутатів нашої Ради, 32 -продають державі молоко, м'я­

35

п'родуктах харчування.

со, яйця.

Вважаю, що неабияку роль від:грає особистий прнклад де­ путата. Лише за такої УМОВJI м,ожна повести людей за собою. Нрім того, що продаж державІ лишк'ів тваринницької продук­ ції справа потрібна, вон,;! ще й вигідна для здавача. На­

у вигІдності продажу держаВі ДУКIJ':S

картоплю. р·егулярного лишків ,ро­

твариннищтва,

одержа­

них в особистих підсобних гос­ подарствах, переконалося й чи­ мало моїх виБОРЦіВ. Приміро'м, М. М. Налита, М. Н. Галиць­ кий

аї

торІк

пункти

веду такі підрахуНІІШ. У 1982 роЦі я здала на заготівельний лунtКт 3.340 нІлограмІв ),_оло­ на. За це менІ було нараховано близько 800 нарбова.нців, ви­ ділено 670 кілограмів конц­ кормів. 0,14 гектара сlнооосу. Цього року за 4 м.:сяЦ! я вже реал:зувал·а державі J .286

Rілограмн

нілограМііВ молсжа, за що одер-

ку

І

року

своєму

на

заготівель­

відповlд:но по

кілограми

1.532

го

здали

вони

рахунку

1:585

молока.

вже

по

цьо­

мають

на

916 1 692

реаЛІзованої дертаВІ

.

продукції.

Ян же практично я, ЯR депу­

тат, веду органі,зато,рську робо­ ту на своєму окрузі? На ПО'іат­ року

ра,зом

із

членами

у

продажу

не

кампанії

нас

зупиняємося

зробити

все

ду бесіди про дажу державі

надбавка

бюджету,

B~­

лишКІВ

СІЛЬ­

радують.

Але

на

досягнутому.

від

нас

залежне,

личного KOMilJ'eTY про,воджу по­ двірний обхід. Шд час його ае­

карбованціВ.

сімеЙіного

че~гу

роди.

кошти і корми, одержані за реал:зацію лишкІв м'яса, яєць, картоплі, то буде видно, я~ою до

першу

Н. ПРИХОДЬКО, голова ПОСТJиної КОМIСll по сіль­ ському господарству і охороні при­

угІдЬ також

Якщо додати до цього ще й

вважаємо, в

400

будівельНІ матеРІали 1 дефІ­

участь

прагнемо

25 гектарів сінокосів. Причому, до ви­ ділення сінокосів виконком підійшов

жала до

ве­

щоб розширювалися особисті підсобні господарства зазим'янців, збільшувал:.· ся кількість реалізованих деРЖ!lві лиш­ ків молока, м'яса, яєць, картоплі.

цьом,,:

напрямку виконком сільської Ради 1 адміністраціЯ ордена «Знак Пошани» лося

державі,

готівельної

~o­

пІд­

собн,их

коли

госппродуктів ураховується при -тід­ битті підсумків соціалістичного змаган­ ня серед депутатів сільської Ради. Звичайно, результати цьогорічної за­

місії регулярно іде мова про стан 1. зз'

бимо

зга.!J.уємо,

вачі молока Г. Ф. Троценко, В .. Г. Барбон, М. Д. Селюк та інші: І\рім

комісії

ходи, які необхідно вжити для. зБІ.1Ь­ шення закупівлі молока держаВІ. Зви­ чайно,

завжди

цитні товари. Торік, приміром,. поза­ чергово одержали шифер аКТИВНІ зда­

а цього року вже 228 кілограмів про­ даного молока. Продають лишки сіль­

госппродуктів

ми

госппр,одуктів. Тим жителям, хто ак­ тивно реалізовує моло,ко, м'ясо, яйця,

Мій най­

682.

яке

про одне пи.!ання, .як~ не без наШОІ учасТІ, 1

демо роз'яснювальну роботу. Маю на увазі м·оральне і матеріальне стимулю­ вання активних здавачів лишків сіль­

п.~казуємо. одно­

жавної ваги. Торік, приміром, я реа­ лізувала державі 1.602 кілограми мо­

Ради

ВИКОЮЮМОS'і

).06 0,12

гектара, 1.500-2000 кг -- 0,18 гектара, по організації закупівлі в населення 0,24 гектара, 4.000 кг лишків сільгосппродуктів, одержаних в· 2.000-3.000 кг - 0,30 гектара, 4.000 кг і більше особнстих підсобних господарствах Для збирання мешканців Зазим'я. Не буде ПЕ7ребіль­ 0,34 гектара сіНD!юсів. сіна радгосп виділяє косарки і транс­ шенням, якщо скажу, що в цьому ус­

Особистим прикладом Ми,

Фото А. Козака.

І наша частка праці

В. М. Сергієнко, С. П. Барбон.

громадян.

слово

Секретар комісії сільської Ради по сільському господарству. і охороні при­ роди Валентина Олексіївна ОГАРКОВА проводить чергове заСІДання з. члена­ ми комісії Миколою Гавриловичем 3АХАВАЄВИМ, Василем Миколаиовичем

таких

ВУ-

важливІсть про­ лишків молока,

м'яса, яєць, нартоплі, з'ясо­ вую, яну к,;льк\сть молока, Ін­ ших продуктів можуть вони реалІзувати, доводжу до їх вІ­ дома, норми виділення сіноко-' сів, комбі~орму, Інших кормl'!­ Про результати обходу доповІ­ даю виконкому сільської Ради. Звичайно, в'ся ця робота не

мала

б

вона

проводилася

такого

до випад'Ку. ц:кавлюся V

ефекту, в,:д

би

випадку

Майже щодня Ij виборців, скільки

молока вони вже реалізували, чи немає нарікань на ді Jльність праціВНИf\ів молокопунк-

тів, 'чи регулярно комб:IНОРМИ.

виділ,я'Ють

Так працюють й Інші депу­ тати нашої Ради. Усвідомлення ними в,ажливостl цІєї спр. ІН, постійна допомога жителям Зазим'я у розширенні особ,IС­ тих підсобних гооподарств з боку виконкому сільради, ",д­ міністрації ордена «Знак По­ шани» радгоспу іменІ Юрова дозволяють з року в рік вино­ нувати свої зобов'язання.

депутат

М. ГАЛИЦЬКА, сільської Ради.


НОВЕ

____________

-

СЬОГОДНІ

МІЖНАРОДНИЙ

ДЕНЬ

ЗАХИСТУ

ДІТЕЙ

__________

~

___

АОБРЕ АІТЯМ В АИТСААКУ -

У нашому сусп ільстві діти

єдинцй

прИВілейований/

клас.

ЯН звичне ми СЬОГОДНі , сприй­ маємю лозунг «Все найкраще - дітям». Він став занонО'м нашого життя. І свідчень цьо­

-

му

на

КОЖНО'му

Зав і таємо

о': ";: , ':::

"

::,':: ":;.

R,pимська область. року у Всесоюзн:й

ській

здравниЦі

і,мені

В.

І.

n:oHep,

«Артею>

Л€ніна

ЧИівають

деся'1'КИ

ШКОЛlЯрів.

Дні,

Biдno­ тисяч

проведені

ТУТ . залишаються в їх па­ м ' ЯТі назавжди . Багато прекрасного дарує дітям «Артек»: ЯlCкрав: вражен­ ня.

цікаві

ловне,

зу,стрічі,

ві'рних

І

а

го­

добрих

друз:lВ.

На ЗН!'МН'У: юні артеків­ Щ.

На

передньому

плані

- ше,СТИЮLaСНИЦЯ з у.збе­ l{,истану Рано Мухтарова. Фото К. Дудчеииа, О. ОбуховськогrO.

(Фотохрон::к,а

РАТАУ) .

Куркіна,

в:дпустки

нуюча

Центральної

штучного осіменіння Вихо,в.ателька Лариса

В:к'Тор:вна

-

дитячого саДlІ<а

«Білочка»

.NQ 7 станц:ї тварин. час

до

кроці.

її

нині

завідуючої

обов'нзки ,

Наш

саДОR

на

виш)­

згадує :

ще

мол О'ДИЙ.

в

нього життя .

з

цим

завданнЯlМ

СіЦравився

успішно,

реконатися

В:,кто'рівна нути

і

Заб:гаючи СЛ<Jва,

огля­

«БілоЧіКИ».

вперед,

наI1ИJCані

пе­

Лариса

зamРОlІюнувала

господарст'во

що

н()лентив

можете

-

самі,

І

на

наведу ОДНОМУ

з

альБО'Мів : « У дитсадну нам по­ добається». Малятам тут справ­ ді добре. І це не перебільшен­ ня . Адже в дитсадн,у всі і ВИХQвател.і,

і

НЯНі

-

робили

і

робля.ть все для того, щоб діти рослирозумни;ми, добрими, здо, рО'вими.

Наче у вінку із зелені і кві· тів стоїть дитсадок. Впоряд­ коваНі ігрові маЙд.анчики, ЧИС­ ті .і з любов'ю оформлеНі квіт­ кО'Ві клумби. Квіти, до реч і, тут

_______________

ХРОНІКА

Нq.:приклад,

у

ць ому роЦі висадили більше 100 кущі,в троянд. Р<JзмаїТтя їх і в кі,мнатах. Люблять J{ ... іТИ старші чуття

і

прищеплюють

юним

це

господарЯ!М

ли.вого ж

тут

малята

і

дорога1с,

А ' даЛі

з математики. І діти з гордkтю

вивчають руху .

оздоровчих

з-поміж

іншИх

НЯJТ'ТЯ

останні

виді-

ВОдОЮ,

фі:зиЧ'ними

Проводити

завдань.

слід

заг,артування

Добр€ садку і Це

буде

на

високо­

но­ та­

обладнаний.

налаг-оджений 'педагогічний

підтвеРДЖУЮТЬ

за-

вправами.

му рІВНі дасть · можливі·сть ВИЙ СПО'РТИlВНИЙ зал, який

кож невдовзі

у дит­ процес.

результати

перевфки, проведеної нещодru~­ но комп€тентними прафвника­ ми. Це відзна·чають вчитещ се­ реднЬ{)ї ШКОЛИ .NQ 2, де ппо­

до.вжують навrчатися діти з «Бі­ лочки».

му

Я

також

змо.гла

п€ре1юнатися.

В

ЖИТТЯ

в

цьо,

одній

пі дготовчих груп тог0'

КУЛЬТУРНОГО

уміння

успіхи

вихованнІ

з

тю

в.іддаюТlЬСЯ· обраній

спр3.­

В: . Це вихователі Л. Ф. Гуж­ ва, К. М. Гайдак, Н. А. Брн­ чун" Л. О. Сивак, Л. В. Кур­ кіна, няня Г . Д. Фещенко. А скільки

душі

вкладають

в С~<JЮ

роботу методист Н. С. Райська (її методкаб:нет один з кращих в м і сті), МyGичний керівнИR В. Д: ЯЮІІМ€НКО. Або кухар М. Г. КаЙдан. Вона вже пенсіо­ нерка,

але

продовжує

працюва­

ти. Треба побачити, з яким хви­ люваннЯlМ вона йде в групи на сніданок чи обід, щоб ді'знати­ ся , чи СlПодобалися Дітям її страви. І так щодня. І ще одне. Дитсадок нале­ жИ'ть Центральній дослідній станц;ї. За,ВоЖДИ на вирішеннS'l дрібної чи веЛИКQЇ оправи ке­ рівники станції відгYll<УЮТЬСЯ 3 глибоким розумінням. Це І харчування,

іншИІХ у

і

нас,

і

Адж€

дорослих,

-

важливіших

д :.теЙ

ремонт,

справ.

безлІч

завдання

OДH€

з

най­

виховати наших

спраВQКніми ЛЮДЬМИ . А. КВІТНЕВА.

дня був

БЕСІДА

Вранці ввечері

ДЛЯ краси, ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

-

Завжди приємно тися

на · л'юдину

вою посмішкою. ва

-

посмішка

ДРУЖБІ МІЦНІТИ

зу м і ти нас в

нашу

культуру.

У

гостях минулого ро­

- Отже, ми можемо Ми побували у вас, дали ку побували броварчани. T~CHi т,ворч,і ЗВ'Яlзки під­ прафвни:ка,м за­ Вони ВqЯЛИ участь у мі­ ТРИіМують наРОДНі хоров! Г,:І,ВОРИТИ про взаємозбага­ концерт коле~тиви Броварського чення обох творчих колек­ воду пластма,с, комбінату ському святі п;.сні, яке

ПОЛЕ

програму

період

весняно-по­

ЛЬОВИlх робіТ підготу­ вала агіткультбригада КlРасилLвського сільсь­ районно,го Будинку куль­ тивів ... громадсьиого харчування. кого клубу. Тут і цLкa­ в і дбулося у м:ст і Юрма­ - Безумовно. Адже на І хоч багато п і сень вик'о­ тури та Будинку КУЛЬТУРИ вий 'М'і,сцевий пропа­ ла. Дружба наша буде «Драу%З,иба» з Риги. Не­ це і спря.МОВ<І,на наша ро­ нувалося латвiЙlською мо­ гандистський мат,еріал, початок. вою, але щодавно латвійськІ дрvзі бота . Це лише ми в і дразу 1ft прод О'вжуватися і міцніти. і пісні, гумор та сати­ побували у Броварах. ра. Наш к,ореспондент М. Го­ Уч,аIСВ'и'КИ брИJГади менюк

зустрі,в,ся

з

дири­

на ЧОЛіі із завідуючим клІу'60м М. П. ЗLнчен­

гентом хору Ансіоом Кар­ ЛОВИ'lем АлбергіНСОМ. . у

н.аш

ц:

тра'вн.еві

колектив

З8-му

ком

ливих

За

ничи.х

цей

ви'конання

народних

сень . пошун

дозволяє

н,аходити

НаІМ

щось

ту його зародження. Адже закладання

зачатків

А ЧИ

-

є у

до

на­

винчили

ви,к,онуємо

і

TaJКi

ча­

пOlПУ­

лярні твори, як «СУ'Сід­ КО», «ОЙ дуба, дуба», «Стелися, бар.в:нку». «Ре­ ве та стогне Дніпр широ­ КИЙ»,

на

друroму

мlсsщl

«Вівчарик»,

!:Іа фото: вгорі - виступає латиський хор, внизу - учасники хору рижаНКJI Маия Блумберг, Дзидра Юкша, Даце Колване розмовляють з броварськими хористками Марією Горбач, Тетяною Красюк та Валентиною Скрипник. Фото А. Козака.

дитини

режим

харчуван.

ня майбутньої матерІ. Давно встановлено, що нацм:орне надходження а

їжею вуглеводів є однією з

причин

СХИЛЬНОСТі

к.ар:єсу.

Отже,

складні і винести суд слухаЧ:IВ ми

ж:нці необхІдно стежИ'Ти за раціональним Xl8рчr­ ванням,

щодня

включати

в меню рІзномаНіТнІ овоЧІ,

фрукти. молочні та f(НСЛО. молочнІ п~одукти.

значення

ДЛЯ

за

порожниною

рота.

Залишии їжі, цукор

та

нання

І що

виконали

для

нас

у

нашіlЙ

.

М. Островсько· «Як Г8.!ртув:алася

нещодавно у

шшно . уча,сть

райо,нно­

а, ктори

ви-

екзамен

ус­

Вони у

огляді

Візьмуть КУЩО'ВОМУ

драматичних

нолективів, що Пірохо­ ДИ'l1име в Бори.ополl.

А.

починку в Донбасі проклали будівельни­ ки. 3 пуском 1О-кілометрового відрізку дороги відкрито пряму трасу з обласного

із

переглянула

Броварські

рес­

Донецьк. Новий маршрут літнього від­

спеці­

коміс.ія-жюрі

1'~имали

ли­

Траси літніх

районному

культури, за­

спекта.кль

TOECWY народну пі.сню «В:ІЙ , віreрець», яка дуже популярна публ іц і.

члени

му Будинку Культури.

ХО'РУ

райрнного Будинку куль­ тури. Добрий подарунок зробили і броварrч,ани. Во­ ни

для

як! м1СТJИ'Ь

крохмаль,

ВІДПУСТОК центру в Сєдове одне з курортних місць на .АЗ0ВСЬКОМУ узбережжі. Цим завершено

створення

мережі

автомагіст­

ралей, _які зв'язали · морські здравниці з

СЕРЕДА.

об.'Іасним. центром містом Донецьк. у нинішньому році на березі АЗ0ВСЬ­ кого

моря

півмільйона

ІЮЗ·

вИДІЛЯЮТЬ

кислоту,

ЯJ(а

є

середо.вищем

розмноження

рій.

Вони

і

бакте­

викликають

:нфекційні захворювання зуб:в. Тому дуже важJIИШо привчити дІтей уже з двохрокі:в чистити зуби.

Зіпсований

мол,очний

зуб

необхідно запло.мбувати. СЛід всіЛЯJ{О утримувати­ ся в:д видалення зу6а. бо

череG ЙОго відсутність I.Н­ ші можуть рости непра­ вильно,

КУ

заважати

пост:йних

РОЗВІИТ­

зубів.

Неправильний доглЯ'д з:J порожниною

дить

до

зможуть

лено,

рота

різних

призво­

захворю,

відпочити

жителів Донецької

що

при

поганому

більш

як

області.

(РАТАУ).

рота

І

зуб:в в одному ква,ц.ра.тному

сантиметрі

до

МІльярда

слизу,

що

міститься

м;кр о б і а.

важливо

систематичво

ЧИСТити зуби вранЦІ І уае­ чеРі, полоскати рот П~СЛІІ їжі.

ОСНОВНИМ

гуртка,

вершили ПіДГОТОв.ку ін­ сценіз:ації П. Бонда­ рен:к,а «Боярка» за

облаСТі

вико­

народного

при

Будинку

А

еподобало,ся нашим

друзям , з

діє

альна

особливо

наше

молочну

ки

сталь » . Виставу у ви­ конанні самодіяльних анторів вже побачили перші глядачІ.

не зразу, а пі·слЯ бага'тьох р.епетиц:Й.

'що

го

їх на змогли

до

вагІтнІй

Звідси зрозум:ло, наскіль­

'J1BOPOM

«Див­

1Ю8-

витну плода. ОсоБJIИВО 8Іплнває н.а.розвиток з}'6111

ПОіК.риває зуои,

клубних

району,

драматичного

люсь я на небо» і бага­ то інших . Всі вони досить

приемно,

прог,раму

жнив».

ПраЦіВНИКИ

Звичайно. За допо­ :VlOгою' наших друзІв бро­ сто

нову

установ

-

ми

агітбригада

ЕКЗАМЕН ДРАМ­ ГУРТКІВЦІВ

у

РОДНі шснІ?

варчан

і Красилів ·

«зелених

вашому

україНСЬкі

мо­

лочНих зуб::R вІдбувається

станlп.орожнини

К<Jжній п;,сні. репертуарі

момен­

ми.

вІд­

своє

з

вань, може опричинити кров,отечу ясен. Установ-

готує

творчий

1

розвитку

організму

ки, у двох бригад,ах е:я-ч:в та перед працІв­ никами паливної систе­

Зараз

і радянс:ьких пІ­

-

теплич,ницЯlМИ

Димитрова

t<ла·сичних ,

Постійний

кон­

колективах

перед

час аін ОнОВИіВСЯ . Від по­ чатнового його окладу за­ лишилося лише 2 У"Jасни­ ки, але збере.глися тради­ ції бережного ставлення до

з

пеpru

заJQВорюваННI\

умов

росту

цертами в п'яти ррбіТ­

дні

віЩЗН.ачиiJ3

р:чщщ!О.

ВlИступили

краси­

зуб:в є створенн.я СПРИЯТ­

хорошим

Хорошу Н'а

А

Найкращим засобом по­ передження

Велике

відчули атмосферу добро- З КОНЦЕРТОМу

R1pаси·

це,

кл:адаючись,

зро-

диви­

З

за все. здорові, добре до­ г лянуті. зуби.

ГЛЯД

бажання

ЛІКАРЯ

збережен.ня зубіВ має до·

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

зичливості,

crop.

3

Чистіть зуби

старшим.

У

обладнано на справ ·

завершене. зміцненню здоро,в' я тут надають першо­ чеРГОIВО,ГО значення . Можна пе­ релічити цілий КОМlплек.с захо­ дів, що СІ1РИIЯЮТЬ уопішному

лити

ці

-

ладнання його буде Треба сказати, що

Але

Всі

тиву. Найголовн:ше це те, що тут працюють люди, ЯКІ щиро люблять дітей і повніс­

нять з фізкультури. Ось-ось об­

ВИоКонаиню

знан~я

показували

майданчик для за­

-

певНі

ВС2

але

д і ти

вуличного

одержали

0'1.-

сюди.

На видному міСЦі ав,тодром . Тут, наче жніх

читати,

юного покоління досягнуті зав· дяки самовідданій праЦі колек­

немає.

тягнуться

випуск. Вихователька Т. В. Цук:ровська З радістю РОЗіюві­ дала, що всі вихованц.і вмІють

по­

са

ка. Милує око майданчик для в і щпочинq.tу . Н і би н і чого особ­

прави л а

у 1977 роЦі справив новосілля. З маленько,го будиночка, яко­ го займали дв: групи, перебра­ ли'ся. я б сназала, в справжнІй палац. Потрібно було лише

вдихнути

в ос облив і й пошані .

*

1 червнЯ' 1983 року

ЖИТТЯ

НИ,М

ПРОфіЛШ<ТИl('

заходом

попереджен-

ня захворювання зуБІв є санаЦіЯ п{)рожнинн рота .

у нашому містІ та ра­ йон; rmaнова сакацlя проводиться

в

дитячих

УСіх

школах

садиах,

приємствах

j

в

на

І

під­

радгоспах.

Нр:м того. кожна иa.rіт­ на ж;нна порядку

в обов'язковому повинна

вІдвІда­

ти стоматологічний юаб!'нет, де при потребі їй бу­ де проведене необхІдне

ліку.вання, дан! рекомен­ дац:ї щодо режи;му харчу­ вання

Та що

..

пам'ятати

хворі

зуби

про

те,

загрожу­

ють здоров'ю, нео6хідио всім. Тому слід раз на

pilК з метою профіJIактики В:ДВ'і.д;ати стомаТОЛОГічний кабінет, не чекаючи зуб­

ного болю.

О. ТЕРЕЗА, J1lbap-етомаТОJlЩ' •

Редактор

Є.

ФЕlUIR.


*

4.СЖ)І'.

'-17,t-·W:I"~~'\'

НОВЕ Соціа.1lьиl коитрасти талІзму. Пере)l,ача 2. Час. Телефільм «Онук

f\ \ ,'\\ ,\ ~/II!I /І

,'.. ,..

-'-

8.00

Броварське вІдділення Кнївського обласного бюро по працевлаштуванню населення повІдомляє,

Меш-

що ва пІдпрвємствах, організаціях міста потрІбнІ робіТНИКн таких професій та спецІальностей:

бурова.

І

І

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

Час.

/ІРООуАЖУе. Cl!IЮУ

ко'вцерт

иаро,ц,воl

10.10 Те.1lефlльм Аlм •• 11.20 Новивв. 14.30 Новивв. До

4ВТОВ­

МУЗІІІІ:В.

«Зиайдll'

свІй

Аая

за­

Д.1lя

дІтей

почалося ••

І

Другого

з'Узду

б

«зустрІч

ввсоких сll'iгlв..

І

серІя.

14.50 KGMyН:iCTB

«Початок Ш.ІІИХУ •• 21.00 'Час. 21.85 ВІдБІрковий матч чемпlо· нату європи з футБG4У. · ЗБІрна Фlвляндll зБІрна СРСР. )' перервІ Сьо­ у QJllтt.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

пра

комуністІВ

1'5.35 Poclik:bH MGBa. 16.05 Te.1leKapHC «Баумаи·цl •• 16.20 Концерт Державного аНп1l:Иі

й

TaHЦlO

васької АРСР.

16.50 ЗустрІч Шll.О.1lирlв д.

ЛавриненковИм.

чайковський.

Тема

І

у інші організацІі:

18.00 ЛеН:івс~кнй

уиlверсвтет . ЕКGиом,на eKOHG-

наладчИlКИ IШвейнОІГО

міка.

твер,ц1lЙ

ХУАОЖ-

1&.(0 Дли дІтей. l(Іиопрограма. 17.20 Ма.пеиькиЙ коицерт.' 17.30 Продово.пьча програма

Бажаючі можуть .у.кЛаіСТИ договори по оргнаООРУ з 'DPOCTOIМ сБраroклес'строй~, ynравлi.lШLЯiМ б:уді.вНи­

ЦТБ'а чорноби.л.ьсыїї АЕС, кОІМІбінатОІМ «ВОРОlШfЛОВ­ гра.дшах'Г06уд~, трестам.и с.Ни'impомбу.ц~ .• «,}t'И'!всіль-

справа кожиого. 1'.00 «Ми БУДУ8МО MICTO~. 18.30 Концерт. It.OO Актуальна камера. IJ.ІЮ Майстри мистецтв УРСР.

8. Третик. 241.38 «Ставнтьси тв

В.

к.ого телебаченви.

І.

Сенченко

М.

м.

Ри60-

'

2~.05 Фlд.м «ВlРlІВея~. 2З.5Q НОВИНІІ.

CYBeHlp~.

19.00 Актуал"на І9.1Ю «Не

НА ПРОЕКТНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

)'країис .. -

інженери і старші

дамо П1)1,і'рватн свІт·.

22.

на,

Адміністрація.

8.00 ГІмнастнка. 8.1& Док. фІльми

«СІтІ АДІ( с3GдотихрнБGК», «Прозрlн­

ви».

Правління райспоживспілки

НGВИВН. ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

НА

1(ИІВ

ПРОГРАМА

8.00 8.20

ЦТ

І

ТА

на

ОБЛАСТЬ

Гlмнас_ка.

8.5() ТеJJефl.л,ь. «ГранІтнІ ОСТ­ , 8.45 Те.1lефlдьм сОну'к Мешки •• POJlII». )0.00 Мудьтфl.1lЬМ. 16.10 Весеm нотки. Конку р с )0.15' ВІдгукнІться, сурмач.J! · кінах вокалістів у Концерт­ р.ОО Літо в' лІсІ. ,.,ІІІЙ

СТ)')І,I1

ОстанкІно.

першиА

«Ватвга сІм вIТРI:В:>. Те.1lевистава. Іс­ «ВІкио •• торІІІ І -

1(00 А. . Мачаварi1lнl. )I,',JIII' I:КРНnКИ' 3

14,35 О. ,ТІІ

творчостІ.

ІБ.~ Доввии ...

17.50 Те.1lєфlльм ~Здра~туl, 'ВЧІІ­ ТЄ.1lю!·.

18.00' НОВИ·ИН. 18.20 На V ІІІ лІтнІй спартакіа­ дІ

народІв

СРСР.

19.00 «J'и' па:'м'lІтаеw, .щу..... 20.00 Вєч,рия казка. 'фільм сМ'аУ".1ІI ••

«ЗО.llотl І серіІІ. з спGPТИВВОГО

Правління.

Теиlc.

Пр,омкомбінат раЙСПОЖИl\Спілки доводить

~

J

"етболу.

комаИ)l.

ЧО.1l0вlки.

фін·а.1l·ЬИОУ

Матч

групн.

L9.oo Те.1lефl.1lЬМ.

20.00

.

Союзу бас­

до. відома

що

від населення і

радгоспів

-'

4-5 розрядів, слюсар­ ' автослюсар, , газоелеюрозварник,

маистерНl

муляри" ,?rykaTYPI1- ПЛИ ТОЧНИКИ,, шофери.

ощад~аси району. Правління .БроварсьКОМУ

~

експедитори,

5

райспоживспілки.

комбінату громадського

учил.ища

I\Ареса

peA_Knli:

забезпеqуються

гуртожитком

Заяви і документи приймаються до

ня

1983

тe.nеФОН.И:

-

та

серп

20

року.

Адреса училища: Київська область, смт. Бо-

родянка, пл. Київська,

3.

Дирекція.

Переяслав-Хмельницьке середнє сільське професійно-технічне учи л и Щ е .Ni 2 ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ на

1983-1984

навчальний рік

УЧИЛИЩЕ ГOTY€:

трактористів-машиністів широкого профілю з кваліфікацією слюсаря та водія автомобіля (строк навчання

-

3

роки).

Електром·онтерів сільської електрифікації зв' язку (строк навчаН!ня - 3 роки). Майс~рів-наладчиків по технічному догляду за машинно-тракторним парком (строк нав­ чання - 6 місяців). , Майстрів-наладчиків по технічному догля­

юнаК!и та дів'чата 'віком

8

мають освіту

c~ць),

15

pOlКilВ і стаlрше, які

Класів. Учні одноча,сно з про­

на~чальн,ОЮ

літературою. Учні з три­

ріЧНИМ строком:на.вчання додатково одержу­

ють обмундир~ання. Майстри-наладчики одержують' спецодяг, взуття, постільну білиз­ ну, <?Ти-пендію, і,~ередньомісячний заробіток за Місце.м робот1t' При училищі є гуртожиток. Для вступу потрібні такі документи: заява на ім'я директора із зазначенням об­ P~HOЇ ~пeuіальності і строку навчання, авто­ БІОграфіЯ, характеристика з· школи або місця робрти, свідсщтв<) про' освіту '(В оригіналі), П~.СflОРТ або р.овідка з місця проживання, до­ BlДKa ,JlpO стан здоров'я, наlПравлення колгос­ пу. радгоспу, ці;Дділення «СільгосЬтехніки»чи

РЕм" трифф:ока;ртки, (3х4 СМ), посвідчення. TPi1-ктqр,Н>Сl"аJ-аБО ІІ класу (для майстрів-на­

ладчикі'в).

'

Початок. на~чаltня

-

І вересня

Для маИСl1РіlJ3.~Щlладчи:кі;в ~~

-

2

19·4·47.

КИІВСЬКА.

1983 PQKY: 1984

e.fчня

.

Адре.са УЧ1ілища: м. Перея,слав-Хмельниць­ кий, вулиця

5,

телефон

Можайська,

5-20-40. Дирекція.

І

ПравлlНИIІ

вислов.1ІІОе про,цмагу

. ВАристаа

~; а.' БРОВАРИ «:ИІВСЬКОJ' 'О5'ЛАСТl, ВУЛ.

Квев,

пода~

спецодягом.

товарознавці, кондиі:ери, ': ку­

ники 3 повним і неповним робочим днем, бу­ фетники, продавці. Дирекція.

cHqB~s.. ~~:1::!H!>. - орган БроВ"рёког6 городского' J(O".Te'rё 'L{о .... уhМсТНчf'СхоА lІар'\18, укр8и\lы' гОРОА,

••

єступник

або паспорт.

хар!, кухонні праuівни.ки, вантажники, лоточ,

тесляр. Диоекція.

8WIQABT е 11 апрели 1\137 гОА • .' 0..": I"IIPIIIIK, - среде. витивце. .,460т ••

до

НА ПО,СТlЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

НА ПuСТlИНУРОБОТУ ПОТРІБНІ

cкoro. ,.и,"раАонного. '(;о,",Т08 .арод,ыx 880УТ8ТО. ско.. ~Л8Сr.. (На украинскО" я~ые).. . '. - --P~Д"'T01)' ·Е. ~-~t!ДЯА.

За,раховані

до уqилища

народження

стипендією, 'харчуванням,

харчування

.Дирекція.

Бр()ваР'СЬКIЙ середніЙWКОJJі .NЬ ... . .

в необмежен.їЙкіль­

J?~зрахунки 3 здавачами проводяться через

госпу.

.аа.,

.

~удоби, свиней, м'яса K~'Тi.

· Н.ароботу з Броварів, .атакож з роботи роб1Тl:ШКИ . доставляються транспортом рад­

. ГI~''!'1I

сільськогосподарських

і всі радгосп робкоопи

теп~оте~НlКИ,. електрики, ;а також слюсарі ме­

гехнічні 'праuівники,СТОРОЖ,

за заявками ,. коJfгоспіВ,

та. інших

nРО~АДЯТЬ ЗАКУПКУ В НАСЕЛЕН,НЯ

ПОСТІйНУ PO~OTY ПОТРІБНІ:

"

комбін~ту.

Заготконтора райспоживспм ки

ІНженер.и таких. спеціаf1ьнос;тей: сантехніки,

жерстяник,

господарств,

Дирекціsr.

(с. РожJвка)

хаНіЧНОі

цех

підприємст,в.

Племптахорадгоспу! «Броварський»

. НА

населення,

ковбасний

·ПРОВАДИТЬ ПРИйОМ М(ЯСА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОПЧЕНОСТЕЙ

ВечІрня казка.

2,1).15 На VIII лІтній Спарта'Кі,а­ ! дІ народІв СРСР. ТенІс • 2:1.00 Час. . . Мульт- 2!1.35 фі.1lЬМ «Гараитую ЖИТТЯ-. ZiJ·q5 ДовJл.КGва С.llужба. .

товари-

п.рибуrrям

свідоцтво про

11

звертатися у віДДІЛ кадрів

«Мій

з

шість фотокарток (розміром 3х4 см).

З

класів. . УЧНІЗДБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ: безплатним хафчуванням, взуттям, спецодя, юм, постільнrOЮ ~ілIИЗlНОЮ, Сl1и,п,ендією (одинокі - 10 ка р,бов_а НЧЇ'В, сіменні - 20 крб. на мі­

POIOH І люди. Ге­

РGЙ РаДЯНСЬКGГG С. О. ТутучеИКG. ~8.20 ЧемпІонат Європи

~едична довідка (форма .N'2 286);

ньої освіти.

ласкавнй і нlжн·нЙ звІр •• Новнни. СтудІя «ЗО.1lGТНЙ ключи·к».

; ,

свідоцтво або атЄ(:тат про закінчення шко,

ли'

фесією здобу,вають сере;дню освіту. На манст­ pib-налаДЧИlків П,Dий,маються трактористи Х -

.7.1<1

~7.50 Кнів -

профтехучилищ~,

райспоживспілки.

на прн·зи Цен­ Тl:.Jlебаченни.

IЗ.50 ФI.1lЬМ Із субтитрами

документами:

а також у школу-магазин, яка діє при рай­ споживспілці на базі неповної і повної серед­

За довідками

орlентува·иия

тра.1lЬИОГО

ське середнє к()оперативне

Концерт ) 5.35

OPKecTpGM.

Купplи. 'Сторlвкижит­

І

11.30 Іспанська MGBa. 12.00 ФI.1lЬМ )l,lтя'М І черевИчкн.. 1З.05 <Sмагания

такими

навчання - 6 місяців). На трирічний строк навчання приймаються

навчальний рік

1983/1984

у КиїВСІ>КИЙ кооперативний технікум; Київ­

фl.1lЬ-

HayltOBO-ПОПУ.1lярні

з

довідка з місця проживання;

ду за машинами Т1Ва;РЮl\НИЦЬКИХ фе:рм (строк

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

ПЕРЕДАЧІ

ми.

11';10 ДЛІІ'ВИС, батьки 11:40 ФI.1l·ЬМ «МІй' . ·)l.руг». 12.45 щмеці.ка мова. 13.15 ·С. СО.1l0веЙчи'к.

інженери-будівельники,

копіювал,ьниці, палітурники. Оплата праці по першій категорії. Адреса майстерні: м. Бровари, вул. Гагарі­

камера.

11

осві тою.

Вступники подають заяву на ім'я директора

БроварськІй спеціалізованій проектній

I(Gнцерт по.пlтнчноl пІснІ.! 20.30 Ста'ВНТЬСИ пнтавня. 2<1.45 На ,цGбранlч, дІти! 21.00 Час. ' 21.~5 1(. СНМОJЮВ. «ЧетвертнЙ·. 22.55

редньоЮ

майстерні Всесоюзного державного проектного інституту споруд закритого грунту сДіпропромтеплиця»

Телевистава.

И ЗЛГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА 1(ИIВ ТА ОБЛАС1Ь

кінчили 8 класів, а з терміном 1 рік навчан­ ня, 6 і 8 місяців - приймаються особи з се·

Ліниl 'P'eJМOIН'l1Нo-мoex.aнl Ч'Ноro заводУ.

18,{JO Корисні ПGра·,цн. . коменту. . 1'8.30 Муз. фl.пьм «Сиіlре" .. иЙ

2'0.4'5 На АGбра.нIЧ, )l,lтнl • 21.00 Час. ' 21.:1.5 З людьми І для людей. Знайомтесь: · шапка.

пошаии

роки приймаються юнаки і дівчата, які за·

пра.цеВЛJaШ~. $е 'ЗНa.xQДИlТ.bCЯ у 3аіВОДОynJP<aВ­

питанни~. Лис-

....л.гли)l,ачl.

професор

просто~.

еС»).

рік).

1

За ДOlВlIД:КaIМH :mер:татИQЯ yм;J.cькe вt.ддi~е.ння по

16.55 ФI.пьм-концерт «І пісИЯ з.пlта.. caMa~. 17.15 Кра,іиа КОМСОМОlllи. J7.:Ю Телефl.п"м «Фокуси це 17.45 Екраи

,

,буд~.

екран.

«Сииі стрl-

Л)И~.

ПРИlЙ'Мальники

М·a:JIIЯР'И"Штylкату­

'Ни на проектніУ rpoбoТУ.

JIIIO

гoplx~.

,16.00 Новиии. с 16.10 Д.пи школирІв

пуНКТі'В,

ри, тесмрі, і.НЖен€рн, c-rарші іНЖенерн-будівельни­

12.2'5 «По щучо·му Be411lllJO..' 22.35 t:ьогоди·j у 'світІ. . ' . Вистава АЛІ! дІтей. 13.20 Новини кlвое..раиа. ПРОГРАМА )'КРАІНСЬКОГО 16.00 Ровиии.' . ТЕЛЕБАЧЕнttя дитичоТ

обладнаШіЯ,

КОМlІ1Л€.КlС.ІЮіІІрИЙlМальних

18.30 ВеселІ HOTUI. 18~45 СЬОГОдlИl У світІ. 1'9.05 Му.пЬТфl.пьм «Казка

KaTHOplJ

холодильних установок (С11РОК навчання 6 мі­

сяців та

учні

у торгівлю та на nlДПРВЄМСТва громадського хар· qування: . 'н\yJCalpi, коН\Цитєри, ~YXOH.нi робlт.RИlКИ, вк.с.rreдито­ 'РИ, Іпрма:В>Ці морозива, !Прода.вці квасу, ван'l'<lЖНИlК".rf.

оркестру.

мlльЙонiJв.

столяри,

роботи слюсаря:1ремонт­

На спеllі.альності з терміном навчання З

ВИlконроби, 'М18JЙСТРИ, начa:JllЬНи.к 'nP8JHCnOPTHOЇ ДІЛЬНИJЦІ, нач.альНіИК цеху ,металОIЮНrСТРУЩЬй, l!liже­

Г8J30ЗiВla.РНи.ки,

виконувати

ника і водія аВТОl ранспорту

ес.їх іпрофеС1і'Й.

вІсІм варіацІй ддя СИМФOOllч­

день захисту дІтей. Теле«8ажки·Й час·. фестивwь пlонерськоТ п1l:иl 21,00 Час. «ПlСИI! СКЛИU8 АРуза.. .21.35 ДОJ<:умеитал",инй

'8.01 са.модlяльиостl.

НіЯ1Ні., ВИ\Jюват·ель, 'МИІС''J1ЕЩТВОІз;иавець.

слюсарі~са,нтехнiilюи,

чу­

з Авlчl

. 19.20 ФI.пь>м-ковцерт «Спога,цн·. 10.00 АктуаllЬна камера. ; 111'.50 'lе.пефlльм «зустрІч БІЛІ! 10.35 СЬОГО)l,нl _ Мlжнаро)l,НИЙ внсоких снІгІв.. 2 серll!

16.10 Концерт

с.то­

жерстянІШШ,

слюсарі, ·газоелектрозварники, п<Жр1reJIЬН:ИКИ, ма­ шиністи Шт,yJRa11УРних ,станці'Й, слюсар1-монта.жнmrn,

Героем Радя·НСЬКGГО союзу генерал-UОЛ'КGВИИКОМ· авlа­

ного

ITOKaJPЇ,

атоля:РИ'(жла.даЧl,

Нlep'IKaнreT'p,y~'I1Op. буХіГалтер. ЇlНЖене,р !ВіддіЛу KOlМiII­ леКJта:цlї, інженер,' СТajpШИЙ i:Нrcпектоір ві.ддІлу кад­ :ріВ, муляр, маляр, шту,катУ1>, паркe'11НJИl&И, ТОІКарі,

Саха.піну ••

В.

CIJПQCIa.рі-<ремонтник:и,

Ш'11У'Катури,

ральниця,

SO-x. Док. філь- ,

«РGзповlді

цП

.В"Я:Зa:JIЬНJИjЦjl.,

заточни~Иі, нал:адчИки. обла.дна1!іНЯ, а та,к-ож приби­

ми "ПропагандlИСТ І З'ма­ гаиии., «СІм двlв весНИ~,

17.40 Б.

Тракторист-машиніст третього класу (стр.ок навчання - 8 місяців та 1 рік). МаШИН1СІ

На будівництво:

14.:Ю НGВИRИ.

самблю

свєmц.тry1вaJIЬШ!іК, BOAtї еЛeR'J1lOві'зк1В, ш.веї-моторис-r­ л~ри,

БІля

Тракторист,машиніст широкого профілю ('3

умінням

КИ,

артиСТ­

Новиии.

11.35

РСДРП.

18.45 Сьогодиl У світІ. 19.00 Наука І 'жllТ1'И. 19.30 ВІІІСТУП артвстІв тувlсу. 19.45 Те.1lефl4ЬМ «ЗустрІч бl.1lЯ

гoAВJ

«Я

HapGдвoi .КИ СРСР М. 6lешу.

«З

17.13 ВІДГУ1l1МЬСІІ, СУіРмачИ 18.00 Розповіді /ІР!} пафТlю. До 8Q-рIЧЧIІ

телефl.1lЬМ пІшов ••

РG!і1тIlИКИ

9.105 Коицерт

)l,звони,ка».

16.00 Те.1lефl.1lЬМ все

8.45 Док.

З таких спеціальностей:

лад,на:н;Н'Я, начальRИJК rЗМШИ,tнЖleНери"1ЮНСТРУ.кroри,

пресу:вальник на І1ідpoarреІС, ,мектромон:тери, Р~ЗI'lИ.к на l1'ИJЛах, ИОЖОВRах 1 верстатах, фреЗ'Єі'ру.вальник,

ЦТ

високих cвlІів.. 1 серІІІ.

Мlжиаро,ц,вого

кlшкн

Час.

8.00

10.20 ТелефільМ

хисту дІтей. Док. фlдЬМИ «ВІд Iмевl ДИТНlІІСтва». «МІй CBI-r., «Дует., «ПІСЛІІ щкl.1ІЬНОГО

ВИ1<, ПOlмІчник майстра ПО наладЦі в'ЯlзальнlQГО 06-

6

ПРОВОДИТЬ ПРИйОМ УЧНІВ на 1983-1984 навча ~ьний рік

майстер rГaJЗОВОСО господаРС'11Ва, іНжен€р по тех­ ніЦІ безпе:кJИ; бyxlМ,mер, 'J1eiX;Нолог, LнiЖенер-лла:но­

ЧЕТВЕР. 2 ЧЕР'ВНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Бородянське сільське середнє професійно-технічне училище Н2

у промнсловість:

ЧЕРВНЯ

8.45 К.1Іу6 ~Пниів. 9.48 ПіСИИ д!) Вlтчизии .1Іюбов

14.50

капі­

22.50 ДовІдкова С.1lужба. 23.00 ЗиаЙGмl обnиччя. О. Кам­

-

СЕРЕДА, І

20.111 21.00 21.35

КН».

Т ·

ЖИТТЯ

ІМ.

реА8К.ТОР. 19-3-8~; •• ступ.... l'е)l,8В1'ОР., '81мIлу· n8J!1'IAllor,' .IІТТ. sіАповІА8.11ыloоo секретеР.. в!цІлу сlАьськото ·ТОСПО)l,.РСТВ. 19-З·IК·

l.'ореСПОНАеИТ8 MicttellOl'O ротом_._а,. - ' 19-3001' .lмlлl. /lp'M8CJ1I1800'l'l 4ВС>na І масовеТ '.'.тв .... І....". • •

БроваРСЬКGГО

міс",кого

Г.1lи60ке· сппчу1't1l

J'6 1 Г". В.

СПОЖИВ1'ОваРВСТВIL

старшому

ПРG,ц&вцевl

С. СJllН6ив Броварс.&Ого мIСЬКСПОЖНВТG' Яхио з пр "'ВОДУ ,смертІ П ЧО.1l0вlка.

IHД~K~ '~i~_' ДРУЬ ~HCO~HA_ ОСи, І apYKO~,

.анн!! "рк'уш І_раж' {Ц,>60 UРИМ1РКИКlа; Зам. 2109. БРОЬ,аРС,ЬХ8 ~PYK~PH~ КИіВСЬКОГО,. ОС\Д8СИЩО, УПР8влlВНJI ) спра8ах аад8ВНIІЦТВ. волІграфІІ І

М.

ИИИ_КОl&оl

154

БроваРIІ

горгI8.11!.

K_1BCIollol

Тenеф.. I'ФЗ1.

Адреса

оОл,стl,

арукарнІ:

'У".

255020, K.iBCЬJ('

#85 1983  
#85 1983  
Advertisement