Page 1

ДО 50-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНІЮГ0 КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ

, Відбу.вся

р<а,Й'КОМУ КП Украlї­ РОЗГ.1ЯНVВ 'IJИТ ан.ня про оргаl: j'ізаторс",ку і Jlо .l ітич­ ну ро'бо1''( ,па:РТЇЙ'НQЇ орга'ні'за­ ції 'Району по l1'іДГОТО/вці .до

ШВИДШЕ ЗБЕРЕМО "ДРУГИЙ ХЛІБ" IС:'1Я теплих. вересиевих дНІВ 'в ЖОВТНІ наступило різке ПОХ\Jлодання. Навіть "ротягом одного дня погода змінюється по декілька разів. То крізь густі насуплені хмари вигляне сонце, то сипне ряс-

ного графіка здаЧІ II державі. Сталося це, безумовно , тому, що погано була підготовлена до роботи техніка. Картоплекомбайни ремонтувалися наспіх. З 27 машин до роботи було підготовлено лише 18.

спільно-корисної праці. А ЇХ в Красилівці немало. Лроведена останнім часом перевірка показала, що понад 120 чоловік протягом року жодного разу не були на роботі, а десь близько 300 мають BCl>Oro по

ний

Часті

30-40

-

дощ.

Нічого

не

скажеш

осінь вступає в свої права. В цей час, як правило, сіль-

ські трудівники завершують польові роботи. В нашому ра-

відсутність за-

пасних частин призводить до малопродуктивної роботи., ЯК-

йоні зараз одн,ією з най грудомісткіших р06іт є збирання

передові комбайнери Ситюк І. М., Міщенко М. М. збирають в день до двох гектарів кожний, то се-

картоплі.

редній

В окремих господар-

ствах, наприклад, радгоспі «Требухівський», Семиполківській

птахофабриці,

Наближаються до закінчення

копання картоплі також радгоспи імені Щорса, «Зоря»,

«Літківський»

та

інші.

Дома-

гаючись тісної співдружності між механізаторами і робітниками радгоспу, керівники цих господарств органІзували справу так, щоб не було мариих простоїв техніки, картопле-

комбайии працювали переважно в дві зм,іни . Все це дало можливість вчасно впоратись

.Із

збиранням

б за ез-

.. каРТОПЛІ І

печити безперебійну здачу її державі. М ІЖ ТИМ хоч і минули строки, на полі ще бага-

то

не

зІбраної

Серйозне

картоплІ.

занепокоєння

кає становище, яке

викли-

склалося

у радгоспі «Гоголівський».

За

станом на 10 жовтня в господаРСТВі, було зібрано картоплі всього 66 процентІв до загальиої площІ. Внаслідок цього радгосп не виконує встановле-

виробіток

Керівникам

слід

ВИЩИМ

СОРТОМ

не

за,вод

почав

ІШПУС­

кати ВЕ"СЬ сульфат-аlмоній ви­ llЩ М соОР ГО\!, Я<l\і'СТь 'добрива В :,Д Іювідає Сlвітоа им ст а ндар­ та,\I , У HboO~I Y міститься пон,аід

21 ПРОЦЕ.'НТ ,Ї;.о р и, сн ої РЕ'ЧОВІ~НИ - ЮОТУ.

ДЛЯ

ЗАПОРІЖЖЯ,

щоб вчасно розвантажувались

таких

Іпо<rребу для

колгоспі,в

темпах чи

радгоспу,

хто

ухиляється

++

цтно,

Вже

'ВI~пущено

кClГО

діа'метру,

вальних

СИСТ Е' М

меТ8сlУР­

ги зшводу «3а!п,орі.жста.1l»> орга­ ніаували \' сООЕ' Ї Х ВllроБНI!-

тр уб

ДЛЯ

з

.li-

\!асuвюr тИ'раже~rви­

Щ;С'ТШЛО 6рошпу :! ,raTepia~la­

ми ,вересневого

П л ещчrу

Щі

КИРС. УііРОШу,рі ЮІіщвні по­ стаlНОВИ Плен)'щ' прrl сr;ли­ 'ка,!J1НЯ чеРГ(lвrlГО ХХІІІ з'їзду КПРС і ІПРО Пf).lїпшен'ня управ­ лі!llНЯ ,ПlРООIИlсловістю, УДОСll\о()­ наЛенпя

лен~ня ВatН\Н'Я

л.lмrуван, ня

і

лоси­

економічlН,О' ГО егимулю­ пр ОМ ИІСЛО Вf}Г{J Биро,6ни­

цтв.а .

(ТАРС).

й.шла в світ б'РОШУІ)а

,3 п(}ста-

зр.ошу­

з

ДНІПРОДЗЕJ>ЖИНСЬК . КО­ лепи,в

Дн іЛРО\1!'зержинсь!<О'го заводу

кому­

н!іС'ТИI'l'НОЇ .пр а/ц і вида,в 3

оочат­

року ,Д.1IЯ

сільського

до.да іТКОВО

до

радгоспу

ного ' М.

«Заря»,

Ф.

і

тт_

Ходоса

Нос­

ж

всіх

найближ'lї

які

картоплі. зусиль,

щоб

дні

закінчити

збирання картоплі і достойно зустріти

48-і

роковини

Вели-

}~:г~. ~~:T~~...........~ .....__

з

трихло'ра.цетапу

БИ'Х ДОСЛ(Д.а'х тальній

І

після

Іпоявисх,одів

Іпоса,'щи,

І.'.аіноп.lі.

тацію було 'п о,вніс'Тю

до

Ilл,ан­

ОЧИЩeJНО

госпо­

«Про

з 1'3ДУ

КПРС » ,

IвеРN'lНЯ

1965

прийняті

29

Р1)I\У.

:Брошуру ~І'О, В()Ю

~lасГ!ви"

H~pa-

ж~~r.

(РАТАУ).

ЗА

ГОДИНУ-

60 КУБІЧНИХ МЕТРІВ ПРОДУКЦІІ

На

подвір ' ї

та,ж,ного росла

по

б\'д:в е.1~Н О -\ІОН­

уп р аlв.1'і іІIІЯ

, нов а

СПО Р УД а

ВІ!'Р Оlбнн,цтв\ -

.\'~

І

-

:і а, вод

'811-

БЕ'Т СУН\',

О,,])Н}, г, одину в і іІ :І\ІОж е 'lJи р'об­ .1ЯТИ

БО

І\\' бічних

:ІІетрів

лро­

дую~і,ї.

Ви,готовл е ні пеРе"\IИЧ К Н

ться

на

КО,10НН,

IJ же

б а.1КН ,

ВИ, "ОРІІ.( ТОВ\,\О­

б у ді'в'ництв і

І,ванї,' ів­ в

р а:дгос­

« В О РОНЬ­ г оспо­

·· ···

Gп'янів.

~'pn;l\aiiHicть ~

ііульб при ЦЬО\lУ .1РОСЛil І[[а; 19-39 цеНІ1нері,в 3 геІ(Ті1,ра. ~

ЕФепив,ною

-І;(lі[;

ВИЯВИ.та,сь та- Е

С)1~lіш терuіцщів Дil.lilПО-:

НУ та

«2,4

Д».

ПіСЛЯ ЇХ за-:

ПIOСУВШННЯ ці ЛІІі ЮІ Вlідпа.1а по-:

треі\а В ,Р),ЧlН'(НIУ ПР'ОПО,1JЮВіНf-:

ні . Прир і ст

стано' вив

урожаю

Gульб Е

цеюнері,в 3 .гек-:

16

тара.

УНІИАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ХАРІІІВ . Пе-ршиіі ,ВІ,'раї,ні Ш.1Ї,фува л ьниіі вер' стат, ПРI1~ ЗНaJчений

но

ДЛЯ

на

fYбробl[\,ивалків.

Х а'ІжіВ, СЬJ;ОЩ-

завп, ді:

но Ів а.'ІІКИ, !ЩО )rають у діа;\Іет-: рі півт()ра,

aJ

,в ДОВ<ЖIШjУ понад:

чаТИРИ)I~rри. Вага ве]}~таТ;l-: 82 ТОНІНи. Зараз • у ВИlроііли- а ЦІві три та'I\ИХ верстати . ПЕРШИЙ

lГ улеЦЬ!і()ГО 'Бального

,

гірни'чозііагачу- ~

'l\o\l,uiHaтy

з а,вершив:

виробдешня :rщ}шоlГ О

"і.lьі-іО' JIУ ~

'[1(}Н:Н

залійнrJГn

h.ОС\lбї'нат обла.сть, БУРШТIІН.с!>ка ДРБС 'на,Й'б:льша Весною Ішні;ЩНІ,ОГО р.оl\ У турбогеНе"ратор перш?ю еf!ергоб.lО'КУ ПОТУЖlністю 200 тисяч 1<I.~OB a T Ід,ав ЛР()l~И~­

і

· · hолеl\Ти.в Ін- ~

МІЛЬЙОН

liРИВИЙРІГ.

ПРОI\lИlС.лtJ-

ХХІІІ

продали 'насе,lЕ'ІІНЮ рі.з'НIІХ

ТОІвар і в н а 4 м' ,lЬЙОlllf ка р бо­ ванц і'в ~ .н а 455 ТІІ'СИЧ б і лые,' ніи< т'ор'і,1( за ,цЕ'Й ча,с,

~"BHi Ко сіора, На агрегаті лід-: ВИlще-ної Т()ЧНО.("l1і щюш::гіф(}. ва-:

вання та lIОlСилеНIНЯ еl\()'!{()~lіч­

і

ства

трубоеле!і"[lрозв.а'рюва.'lЬНИХ ста-: нів, виготов:л~но і випрооува - ~

з а В'ilJ а , н­

че>рго'вfYГО

БІЛЬШЕ 4 МІЛЬИОНІВ

інституту ЙОГО

iiaGi

'ВН(jСИЛИ

~lіпше:НіНЯ у'прав.'1ыJIяя ЩННШС ­ лr/віIСТЮ, УДVI('ІКfYналення пла'R'У­

в,ир{)бництва »

IІ,l ,1\! ,

М3ІГа;З ИНІІ Бори.спі л І > сы\го м'СЬоIЮГО СГІОЖІІ'ВЧО'ГО то ваРІІ­

від

н(): ва\ш Плен' Г\rу Центра',1Jhllt;гn l{о')!ітетуКПРС, ЯJ;иіі відбувся у ве'респі 1965 рor;у.Внііі юrіщено ПОNан().ви « ПРО Пil­

'Сl\лИ'rщIf'НЯ

П Оll ад

кі'в,ський» та ,на іНІІІ\І ,'( да:рСllвах р а йону,

Пленуму

:ног,о

вироБНIЩТIJО

гоапі «ВИішеНЬІ"і,в ський" з кож­ ного геюара зрош)"вальної

(РАТАУ),

СТЮIУЛЮВI(lIННЯ

Г1Р'[),lОІВЖУЄТhСЯ зда, ча Iпrо,ТУІщі'ї

« Г.lнБОЦІ>КІІЙ~,

ПРІrбут,I\У,

,НІ)ГО

'н'і сто ГЕ'l\Тар і в у г і дь в ;ке є п,о 406 lll'НТ 11 er:'B ~ IO .1() K a і 36,ї иеН Тlне Р а м'ЯС о , Зд ано держа ~i 100 тисяч яєlll"

пах

НЯ ,10 еше .l0Н'В ~І 'і,н е р ал ь'НІ1Х ,:юб fJIIIВ. 3Н І ;'3 I1'В ЇХ собів а р ­ тістьі одержав \lі.1ЬЇ\Они кар­ БОВанці,[J

зобов'я з ання по RИ, РоО БНИІ!ТВу і ]д ач' про­ Д\lкт і:в тва Р И/ ННІщтв,а, Н п к о,ж­

пт ах,офа(]РНI\IІ,

'на:трію та «2,4 Д » . « СОЮJ » ЦІІІХ ДВ ОХ гербіцидів локаза' в шюm:у ефектив.нfcть. У польо-

за

по_ До­

«К\'чакіВСЬ"lІіі » ..10-

СI,,,ОIЇ

11\ O)J.f].lек, с

І. О . з

- зБИlрають

для

зашропону,вали вчен-і І!!'Ституту фі'зі(JЛ(Jгії 'Р()lСЛИН Al\aдe~liї IIai)~1\ УРСР. Він ЯВЛ'ЯЄ ('обою

Накалюж­

радгоспу «Бобрицький»,

робочий день 2,5-3 гектари кладемо

ЕШЕЛОНИ НАДПЛАНОRИХ ДОБРИВ

-

врожаЙНIІ'Й

l\ИїВ. ~',ніверсальний прещ­

ка І. П. з Калитянсь,кої пта­ хофабрики, Пилипенка М. І.

в

ською

У 'Пuлі'ГВИ~1(\.Вlі Уrерв,j,ни il!И­

не вели­

ся Jруби 'більшого перер~.з,у,

постановами

ВИіilд:ВIНИЦТв.о л о.тІіТИЧlIІ ої тера ТуlРИ

кі­

ви,г.ото' вляють­

.·8'.

Броwури

500

жнив

Рад'г о сп

аЗИ' МИНI!, a.le цифри ГОІЮРЯТЬ з (:І себе І\раоно\юв'ніше, В раlД ­

'р,ат для іі'()Іj)отьби з бу,р'ян:юlИ

приклад з передовиків кар-

топляних

р і'l\

«СОЮЗ» ГЕРБЩИДІВ

використовувалась. Треба бра-

І

сееіІУ

сорту-

госпів і ,птахофабрик є достатня кількість збиральної техніки. Слід лише домогтися, щоб вона Всюди продуктивно ти

відпо'від­

ПОНАД ПЛАНОВА ПРОДУКЦІЯ

р,ад­ на ­

НИlІ і шній

був

24,7

_П_О_Р_З_Д_Я_НС_Ь_К_і_Й_~ кра ЇН і

В РОЗПОРЯДЖЕННІ рад-

від су-

....

проводилось

-

цент н е р а ,

і

41,6

. . . . . . . . . . . k • • • • • • • " • • • • • tHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • • • • • • • • •

ваннябульб, кагатування.

білізувати всіх працездатних робітникІв І за декілька днів закінчити копання картоплІ. Треба бути вимогливішими до

дар,ства

тру(]ах

\'

IЮ.'l.опо,стача 'І1НЯ,

машини,

партійній

організації, сільській Раді мо-

тих,

сггр<а ,вд і

на ЗИМQilе збе' рігання. Головне

й за

два тижні впораються. Тут би

дирекції

3вичайно,

розворотли-

При

збирають всього 7-8 гектарІв.

На

приклад. де буnо ПРОВt'де'НО вологоза РЯдJК'ОВИIЙ ПО.1ИВ, 'вр о,­ жа.й на 10 цеН'Т1нерів на КОЖ ­ 'НО :\І''( гекта' рі ВИЩИЙ, я і ж ,ноа пл ощахБЕ'З лоли'ву, , в ,рад,roс ­ пі ,«ВораНЬо", і' В,СblI\И'И» ОІдержа .1И ПО 42.6 центнера пшениці н а 'всій зр,ашуван~ій площі, а в рад'гоапі «Ждаlн,і!всЬ>кий" ПО 38,

проявити заготі-

вельні організації, працівники торгівлі, які приймають багато продукції і закладають її

,ку

ВrахсYiJУЮЧИ

повинні

госпі «Красилівський». Тут працює чотири комбайни і два картоплекопачі. За день вони

, а,зоrгнотуж,ово,ro

ТРУБИ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

рад-

11

Р е.1у.штати-хо р-ощ і" В roсп і «ВишенькііВСЬКИЙ».

використову-

В ці дні велику

пшениці,

на бt:з , вюлогозаРЯ,ДІ\QВн.х JlОЛИ­ :в і'в,

при 'ви-

Зараз дорогий кожний погожий день, кожна година. вість

Ве.1ИК.о 'го

600-800 кубометріlВ води на, r eNl1a,p , а чаС тина була 'Пос і я­

нутись.

Б ІЛ ЬШ. Еста. !'ектарів кар-

ПРИЙІ НЯВ

НОВОГО

ОЗ І ШОЇ

з е,~IЛЯХ без в ра д гос.пі

СТРОI\ОВО ,виконав

частині ІІлощзробили В(),10ГО ­ З3іР Я;І:I\і()В і п.оливи ІНОРМОЮ

дні і механізатори Пухівської птахофабрики. Хоч в господарстві за даними інспекції держстатистики залишилося збирати '80 гектарів картоплі, при низькій організації праці строки можуть надто розтяг-

хідио створити всі умови для продукти,вної роботи. ТОПЛІ

щен'ню

цю роботу .

Незадовільно

«Требухівський», Семиполківської птахофабрики . Ім необ-

ЗlOрано

ЕФЕКТ

ють техніку, упускають погожі

строки зібрати картоплю. Вичікувати далі не можна, бо погодні умови з кожним днем гіршають. Для прискорення цієї роботи в порядку взаємодопомоги в господарство прибули механізатори радгоспу

ЛОlметріlВ ,зва р них

ДОНЕЦь.к, А'вдіїIВСЬКНЙКОІК­ со,Х'ім і,ч,ии,й

подумати над

тим, як краще і в найстисліші

IIРОМllСеіІовіСТІа ДОБРИВА -

закінчити

5О-р і' ччя

по 29,1 ЦЄ'Н1'не­

но , ПО

Торі, к в радгс)(щ ах Бортниць­ кої системи Б У ;1И заК,lаден і вироБІІlfiчі ДОС.l'і ди по Blfp'O'

сокій активності всіх трудівників радгоспу можна швидко

господарства

серйозно

чен'ню ЖОВl1НЯ,

вихододнів.

втрат :врожаю. Тільки

РаЙКОМ У

з ібрано

«80Р'ClНblК і'ВСь,киJ;i»

.Жовтнев,ої

Р'е'волюції,

постанову , ,в які й CXBa.1E':HO з,а­ ХОДИ по п іД l'O'н~вц і ,і .в;і д'з.на ­

бульб досі не перебрані. Це може призвести до з,начних

картопле-

ВеmllКОЇ

Пленум

ням та кагатуванням картоплі. Майже половина викопаних

комбайн в господарстві не пе ревищує і одного гектара.

...................

ВСІ

на

50-річчя

соціа:r:СТИЧIІОЇ

Надто загрозливе становище господарстві і з перебиран-

в

що тт.

копання

картоплі уже закінчено.

І

поломки,

Б.DРИС-

Л1ЛЬСI>КОГО ' НИ, я:к11'й

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

П

пленум

п,ющі

ра ,ПШ~НІщі, а ІІа ПОЛ\tВУ по 18,1,

І\rмнцентрату.

: поту;к- ~

нарnщу€

ності. Перша черга І'і()гп ва;е Е

!8a.HO-ФР3'НІкі,вська, будова П р и'к' арпаIТТЯ,

до,сягла

ловии струм ,в енер:госистему «Мир», 3з' раз тут ' і,де м'онтаж

3 ПУСКU)! ,'І,В' ОХНІІВИХ технO.lJО- ~

уст ат­

КУВ3'НlНЯ другого блоку, На ,складанні і131юперегроівачіlо . блоку ,ВИ1со­ ЕІІХ ло,ка,ЗНIІКlВ 'Добила.сь КОМ<:О'МОЛЬСl>ко-молодіжна, брtl,г,а.да очолю-

вана Миха,йлом ШЕ'рех,аем, , ' На фОіТ'О (з.lіва нзпра'во): бригадир МихаЙ.lО Шерехай і члени

брига.ди Вашнти,н Фузеїн, Василь Стехна, ПеТDО Коробков.

Фато В, М!І'говича,

Іванців і Серогій

' (фОТоОХРОНЇIКа. РАТАУ),

пр(}е'Пнuго

зав д ання.:

гі'ЧIНИХ сеl\Цій, б~"дів:ниц'Т.в{) Ё ЯКИХ Ja'веj)шегго, Iрі'гна ПРI)- ~ Ю'КТИВf!'~с ть

ПЇ,1при€жтва :

збідьшитl>СЯ ~Іаііже , на 800 ТИ-.і сяч тоан

І\ онцент'рату.


r..."....""~..".~..#

......

.,.-#~~.".,..~##'4#..,."""*'"~##."...,."....".....,....,,....##..#~.,. ..."....,....."....,...,....,...#~.."

.. .."......:'..:-###.~ ..,...."..."..~#."....,..~~I"."...,.~.".J'\

~\НUIР'МИВИКОНУЄ В їх біог,рафіях багато

на

120 - 130

~

спіЛЬНОГО,властивого моло-

прuцентів.

,

гоопу прwзна,ЧИШl О. Шепітька )1 ех а.н і'I\r;М дp}~гoгo ві,д-

~

гальноосвітня школа, школа механізації, поле ... Та все ж у житті кожного з них щось особливе, характерне. O.lEIiCIeM ШЕПІТЬRОМ' я ШJlЗ'НlаIЙОМИВ'СЯ да,ВIНО. Ра-

~ ді,

HP

"\~

дому трудівнику села: за-

ЦИі\l.\t ДНЮІИ ;щреІ-щін рщд-

!3

до ·виріша.1ЬНUЇ атаl\И.

~ ЗО'\І С·'ІР\ИЛИ на Далекому Схо-

перші підсу~гки. Серед відзна-

раз зустрічали,сь в учбо-

~ ~~I~н~~~С~:'х::і~}~аI\1~'І~:~~Й H~~~ .1юбив ще до служби ,в АР)lії.

зуєзраЗlіИ ВИСОI\ОЇ

ЗавданіНЯ підрозділ виконав

ПРОД)"І\-

ТИВН(1сті праці, ВИС()fіОЇ ЯJіості

уепішно. Рано-вранці він з,іб-

РОOlТ.

равсн на з,ВОР()І'Гніх схилах СillII\И. І\оманІДИР ПlДоивав

Причощ',

доручають

ШепіrЬfіУ роботи Сl\лцні і відповідальні. у :ВСЬОЩ' ві,lчувається аР'lійСЬІ-іиіі гарт, - кажуть

чешиос (фіцером - mexaHiK-ВО-

~ кову ФОj})IУ, знав ~ Юlіло Во.10дів

траюор і

НЮІ. А КОЛИ

\ Батьківщина ввірила ЙЮIУ чу-

~ довий радЯНСЬКИЙ

танк, Ше-

\ піТЬf;О і ТУТ проявив неа[JИЯl<і

дій другого класу Олеl\Сій Ше-

січена місцев·ість. Добре дове-

I,ИІІ». І КОЖIНо,го разу Олексій

j

місщях. HaB-,ОЛО СОПJШ, пере-

:щ важілюlИ TaНlia.

Проііш.1И POI\\!. І шепітыо,'

~ здібності. ~ І досі ПЮI'ятаю тактичне на вча:lfНЯ. Проходило мно 'в не'году, яка ча,ст() 'буває в тих

відділка радгоспу

по-війсмсовому «доповідає» про

Ta~I. Вночі, суворо ДОТРЮIУЮЧИ ,ма:С'КУВШНIНЯ, вони Іmев'нено просу,вались вперед, готуючись

ДНЯ

створення

позаштат-

1І0ГО оргінструкторськ()го ділу 'при ВИКОЮі 'НІ і

дerпутаті:в sроолено

від­

із

за.ВД:ШЬ,

Яrl\і

СТОЯТЬ

·перед

НЮІ

членом

відділу

Зilfіріп.lе­

'но по кіли,а сіЛЬСЬJіИХ Рад. Це дає можливість

підrРШlувати

тісніluий з,В'Я3НI\ 3 ,НЮІИ, 'І\ра­ ще розібратися і .проаналізу­ вати Їх роботу,ВИВЧИТИ дос­ від, .виявити хиби. Ч.lt'нивідділу ,Віра Степанів­ Іна Яхна,

Сергій

Панасович

ПанТilЛій, Іва:!! Степанович Би­ ков та інші часто бувають ,на місцях.

надаюты\,н'f:реl'нуy

ДОПО~!(JГУ

працї,Вf{И!l\а,м

ВИ.1ЬНО~IУ веде·вні

у

пра­

ДОКУ)Iе:нтаі проведенні

ції, підготовці засідань 'ВИR(}JНіЮІЇ.в

і сес ііі

тощо. Особлино така допомога ~ео,бхідна ТЮІ

лраціRНИlіа~l,

.я,кі ще не мають пеВНІІГО дос­

віду радянської роботи.

Вміло по.в' язуєс.в~ю основ­

про

мужні

1I0діВ!!:ГИ .радянських

людей ІВ роки Ве.1И,КОЇ НЯНОЇ війни. А

поряд

звитяг

на.

з

Вітчиз­

героями

сторі·нках

ратних

журналу

діють, діляться з чит.а,чами сво·

Ї~ІИ радошами і П.lанз\lИ, вер­ шать свій повсякденний ПО','JJВИ,Г

звитяжці ПDаці. І\I, ЛЮДЯ\І ТРУДОВОЇ слави, журнал іЗідво· ЩІТЬ центральне ,~!·i,cцe. Стале· вар і вчений, доярка і сту' дент, ко.1,ГОСПНИIК і піДікорювач захмарних висот, ЛЮДІ! різних професій, хаоактер!'в, ві,ку, ті, ЩО живуть і діють поря,д з на­ МИ ось ГОЛОВJні ге.ро,ї пов·іс­ тей, ОIПОівіда'нь, Іпоезі,й, н,а,ри· сів, репортажів та інших тво· рів наЙріз.номаніТllіших жан·

2

Хnроше СI\1\'за,но! В ~lИнулому раці односельча:ни 'гаряче ПОЗДОРnВЛЯ.1И Шепітька 3 визнач,нпю подією в його житті - його ііуло прий-

труднощі, за "аЙL"1'ер.ність і іН'іціативу. Повернувшись додощ', МиRO'.laHe З)lі:нив сімейнііі традиції ;ЩО.ВУ сів за I<t'P'\IO

Ю~(''ОІ(е Д(lвір'я. Він пр'изначеНИЙ ОРИlГа,диро" тра:иорно-ї бриrа'ДИ:. Сім'я радгоспних lіомуністі.в ПО·ПО.ВНИШ1СЬ. Нещодавно

liJПРС.

серед 'ltращих

кандидаТЮI поча'1ЧіУ

14

ЖОВl1НЯ

ЖИТТЯ

1965

року.

в

Ч.чени

ДУ, з чerс1'Ю .в.Иlп,равдовує виЯ'ВЛ!'lне Лоч довір'я. Ііа'Н,ДИДЮ-

Руса.нові, СвіТИЛЬНU)IУ, він ilil\тивно дuпо"агає .в плануванні

за

'Юlі,н:ня

долати

)(ilШИНИ.

І знnву .- КР;llЦийв Ч.lе;ни КПРС IПриіі;нято Олеlі-

)Іеханізат()рів.

Івану

Іва'НОвичу ВИЯВ.1ен()

сія Яковича шепіты\,' МИI\О-

;1:И1'ті партайної орга'ні;Щlції, прадffВrЖУЄ під.вищувати СIИI1

назавжди зв'язала своє ЖИТТЯ з ПеТРО\1 МарчеНІ,ЮІ...

тією це~lе:нтуючою силою, ЯI;а ;\Іобілізо.вує і веде зас()'uою всіх ''dеханізаторі.в, .веде на ,нові трудові пере.~IОГИ, в змага:нні за гідну зустріч 48-х роJіIJВИ,Н Ве.1ИI\ОГО Жовтня.

рівень.

Те1ПЛО, як 'ріЦІУ, приЙ'няли В

ЯІі і раніше, веде перr) в іСО-

.НЮІ

справи.lиrя

я

виколан­

П.1D.ні,в фін.а:нсових ПJате­

жів. .іІ\птелюlИ цих сіл .про­ дашо держа,ві :mачну кілкі сть сіЛЬСШіIlГІЮПО,l.арськи'Х

ЛРО;\уI\­

тів. Відчу гну допо'ж/гу надає по­ зашта 11НИЙ

оргі НСТРУІПОРСЬКИЙ

відділ товарисы\І СУдЮІ, .ву­

ЛИЧ:НЮІ I,ЮІітеТЮІ та іНШЮI ГРЮlаДСЬКЮI організаціЯ.~1 сіл. Корис,ну справу ро·б,lЯТЬ гр 0-

мадсы\i і:нструктори. Іх діяль­ ність ('прияє поліпшt'IІНЮ ор,га-

нізацНlНо-масової і роботи сі.ЧЬСЬ'I\ИХ

виховної Рад, підви-

ще.нню Їх а·ктивності. В. старший

ХИЛЬКО,

інструктор

рай-

виконкому.

с:с: Укра ї на ~~

р:,в, нз я,кі так ба,гаті сторінки тижневи,ка «Уl(раїна».

Ве.1и:ке м'ісце в журналі по· сідає ХУДОЖ'ня проза і поезія. Ті, що полюбляють гостросю· жетні 11ІЮРИ, з~южуть ПРОЧІІ' тати най,БЛИЖЧIІМ часом при· roдницьку повість Р. Сам,б)'ІК3 та гумореску Миколи Білкуиа.

і

сім'ї МарчеНl\і:в ,невістку з да-

ціа.'ІіеТИЧНI}. \ІУ зма,ганні: 3\1інН'і

Лf'fіОГО

НА БУДІВ[ЛЬНОМУ ,"-'\АИ· ДАНЧИКУ КИПИТЬ робота.

тижневика.

У

5Ікі.Й друкуються гуморес,ки, ба,й,ки, зр,аЗКIІ народно,го ,гум,о,

ру, каj:}Иlкатури, шаржі. Людців з нечистою совістю бичують гострі, феЙ.lе'Т()1НИ са.тнриоЧНО·ГО році.l)' «:V\УЗЄlіі нечистої си. ли».

Новини ~!іжнар'ОДНО'ГО ЖІІ'ТТЯ, спорту і побуту, науки і І(УЛЬ' тури широко предс,таВЛЄlні на старінк,ах

журналу

В

нарисах.

папу.1ЯРНИХ

стат·

тя,х Вlідомих вчених, акторів. IЮМ,ПО:Зl1іторі·в, ма.Ї1стріl! спорту,

журналістів.

(РАТАУ).

А

Гали ва

д.

КАЦЕНЕЛЬСОН.

Радгосп «Заворицькиіі».

.• І

3в·ідусі,lЬ .111~HYTb весе.lі ГО.l0СIІ, ба.1ьариЙ сміх.

на.

ЖИі\1И П'РОСТИР3Д.1а\IН. порядок. На під.ві,конні

-

t

Давайте заспіваємо,

руженьки,

по·д·

запропонувала

русява діlJчина і дзвінкИlМ при· ЄI\\НЮI

ГО.l0СО\1

почала

ПО'ПУ·

ЛЯРНУ «Марічку». :Подруги дРУЖI:!О пі'Дхоли.1ІІ З'на,Ї10I:\lиіі \lОтив. Пісн,я .1УНОЮ відгукну.1ась в прольотах бу· дівлі, сріБНОК'РИ,lИМ птахом ПО· .1еТіі.lа над полем, ВП.lелася в ро·боту 6yдiBe.lbНli'Кi:B. «Марічка» змі,Н'илзся до-тєпНИ'\1И

частівками,

кімнат\·. Ніде прав· ,неприв"б,lllвиіі :виг· \13.13. Під.lога бр~·_1.­ КРУТО\І 'ва.1Я.lI1СЯ недокур-

t

.1I1СЯ,

ки.

ПРИ\I:щення

не

Скрізь навіть невt.1l1ЧКИЙ б\"і,ет о'сінніх квітів

Ой. лишенько' - ' вигук· Ніу.13 дівчина. Сюди бу.1ЬдО· з~ра бlЮ'КУЄ ДЛЯ очист·ки.

КіімнаТIІ і .витирз.lиспітні.lі від

Мешканці ,кі\IІІЗТИ Jашзр'і.1И· ся. Не Д'ИВ.1ЯЧIКЬ один ОДfЮ\IУ В вічі, пеРС\lІІна.1ИClЯ з IЮГlI на

роботи лоби. НадовlГО запаl\I'Я' та.1И .ВОНИ Нінині ві.'\від!f'!Ш. Зате ж кімната у них зараз з·разкова.

Неспокійна вдача у комсо·

'\1О.l,КИ

Іванової.

І! ·Г,РО.\ІаДСЬ·КО'\IУ завжд,и

.несе.1И·МИ

по.1.РУ'ГИ

[

н'а

житті

попереду.

лість.

А

коли

в ЛЮ.l~Й хоро·

прив:та.lll

її

із

КО\IСOlМОс1ЬСЬКО - МОЛОдJіжному недільнику, КОЛИ дем06ілізу­

із

Радянсь!к,ОIЇ

Арм'ЇЇ,

справеД,lива

я <прийшов працювати в будl: вмьно,мо:нтажне упрзвління

при·

а нса,м,6.ті

яль'Ності.

хо,ровому

художньої

самод:і·

Та

знають

її

6\'ді-

Ко.1И на зе\IЛЮ опада.є вечір, довго

світиться

світло ,в

кім·

. наті, де живе Ніна. Вона го· ногу, Н'і6и, ЇМ ХТО гороху в че·

RеЛЬНИЮI не ті.1ЬКИ ЯІ( здї"бн\'

реВIІКИ насипав.

іІІИЦЯ, громаД'СЬКJ!1Й 'Рюзпонсюд,

о'так, -

спі,в3'Ч'КУ. Во.на сумліН'на гЮ6іі·

можна Іпо'

чути про дLВ1ЧИНУ. Вона - сек, ретар ·KC'\i'CO~IO.1bCbKOЇ орган'і· в аlJ!,ії.

Ми.wуло небагато чаIС)', ! sleні довелося ,ЗНОНУ почути дзвін­ кий Нінин голос. Тепер вона жі,ночому

і чуйна.

Ба,гато хорошого

J\2 39.

в

;

- Вогонь-дівчина, - !юзпо· відає ,про Ніну бритади,р 80.10· д,имир Титенко. Праrl(lОЄ CYM.liHHO. ВИМОГЛlІва ДО себе і іЮlIІІIХ. Ніколи не пройде ІV!И' мо, коли побачить не.пола,дки . П()lва'жають її в колективі, 60

ШИІЇ! На'СТ'j)'ій, то й працюється краще, ПРОJ.УКТИ:ВJніше. Т3ІКrИIМ було MO€ перше зна­ ·ііомство з Ні,ною [,в,анов,ою 'на

ваВIІJИ:СЬ

t

,вона

НедаlВНО

УРСР».

весе·

І

ро,ботіі

~/~;~ЄIH~Ho~;~a,й~~!~:~~o ;~~~~~Іfl!'я

завжди

І

з'яви,вся. Х.1()лці стояли серед

вона

працює,

І

впізн.а.1И.

Пі'Д.l0'га '6\".lа ЧИСТО .ВИ\lита. Ліжка 3'KY:Q.aT!HO засте.lені еві·

Ж!Зір'тами. [все це за.вдяки отій 'РУСЯ1вій діRчині. Там, де

-

Та як ви \южете жити

не .вгаМО·ВУ'валася Ні·

тується до

вступу .в

інститут.

Мріє стати педагогом. В нашій

краlїНlі щ:>іям збуватися!

ЩасТІ! ж тобі, ентузіастко'

Ж\'ВЗЧ КНІІ'Г, аКТИВНllЙ Ч.1ен на. - Хто за вас, неЧУllар ота· ради ,гуртожи'Тку.КIІХ, .заlміж пі,де?

заступник

Па,м'ятзю один випадок. Ми роби.1И перевірку санітарного стану ПРЮІіщень. ЗаЙШ,ll1 в

тету комсомолу БМУ-39. На фото; Ніна Іванова. Фото І. Барболіна.

Ч.lени ко:місії ПОПРЯ\lув,а.1И да.lі, заЛИШllВШИ прнсо'ромле' НИХ хлопців. А КО.Ш ,повер:ну,

М. ОЛЕНКО. секретаря комі-

" І і

!

:.8'_'_'_II'_I_'_'_'I_I_'_'_'_'_'_~~~"-"~~""~"'·~""~"'\

ЛЕКЦІЇ, ДОПОВІДІ, БЕСІДИ

КОЖ<НОМУ

й.о'го номері на читаqa, чека~ добі,рка «У/!<.раїна с'~!іється», В

Казахстану.

Х.1СПЧ3ЧУ ДІ! діти, .1ЯД вона

Взагалі, са1.:ира і гумор вже давно стали пост,ійними жан·

ра'ми

Фа'хо'виіl

ЕНТУЗІАСТКА

насліДIШ.

га то інших сі.1ЬСЬІіИХ Рад ус­ пішно

бригаді цИХ

~~·~~~~~""'~;_''''_'_'_'_'_'_'_'_._._._e_._._._._._._

ціальmJ"'КУЛЬТУРНОЧ rJудів.ви­ цтву на селі. Проведена pl)UOTa позаштат­ НЮІ оргuнструпорськю! відді­

Трейухі'всм;а, .1їшіlJ,сы\·· і ба-

В траhТо'рній

0.11'''-

В КустанаЙСІЖУ о"ласть ,Вlша прибула 'по комсомольській пуrі.вці. Та,м познаЙ()ми.1аСI, і

поставде­

Се)lИпо.l'l\іВСЬRа,

ЦІЛИНОЮ зв'язана біогра-

'Івановича

сыийй стаж став ;ЩЯНЬШО ЧУД()ІВОЮ ШІ,МОЮ вихо.ваIIiНЯ. Ві,н ,бере ШПИВНУ участь в

них партією і УРЯ,lЮІ, ПО сn­

ЛО)І дає позктивні

сільської

Че,реднич-

к()муністівпо праву lНазивають

сесіях, інацілює трудівників на завда.нь,

3

депутата

п,аlНтел'ЇЙо,вича

фія і Галини Марче:НI\О.

політичниіі

роlJоти ВWI\(ШКО)ІЇв і постійнИlХ

Русанівська,

цього

в'а,;tіaJ.lИ

'КО та Іва'на ciЄНl(a.

репортажах,

НОВЕ

\10-

зва,НIНЯ Ради.

журнал

Д~ЯТІ\И тисяч читаЧlі'В жур­ «У'країна» З ,аеликим lнте· pecO~1 сп.риііняли матеріа:.и з РОЗд'іJlУ «Наші розпов'і,ді про героїв». У них РОЗПОRідається

BU-Г:НИКfI'\!, Я'lі і на,1ежить

лодnщ' КО)Іуністу.

опівала

Ha,lY

ТО,РИСТЮІ. Працював з душею, з

реЩ,lі()Їrі.lbiСШіОЇ Ради. Молодий JЮ~lуніст, оflранець на.ро-

1:1

-

свої здіilноеті на

ОС,ВО~ШlІ'і. цілини. ЦьOlГО хЛl:IП-

НЬOlго добре. Де СІ не працював механізатор, всюди ПОl\а-

І\ола Петрович .Ііужель. Буваю­ чи в селах Великій Димерці,

друг

він

~год~~:lус:~нол~~~~~п~~ва~:~~

лу механізації сі.1ЬСЬКО,ГО господарства, п,рацю.вав трак-

І;а, Галину Василі,RНУ Марче'н-

ну р()боту З ГРЮlаДСЬ'I\ОЮ Ми­

Наш

явив

r АДИ

РЦИ'ІИ l1аЧЮІО і Івана

Іва,новича Олеl\СіЄЮіа. Був ві,н

МОГН Стап'ТУ ,ІШРС і 'В!ЮОl\е

'Виконання

'ВИI\ОНКО~fОМ раііради. За КОЖ­

'Юuі-

Ошшсія оорали дerпутатrум МІ)!і-

КО')lісій, бере участь в оflгово-

,плащ'Є,ВИХОДЯЧИ

теХНЇI\У,

с.вої еправи. А ідуть ВОНИ в

ренні питань на ВИКОНКЮlах і

відділ

люvить

ло во.l(ціє ,нею. ЧУДОВО ,про-

таl\ хараl\теризу-

юТІ> її у МОl\реці. СЕРЕД депутатів сільсыоїї

.'ІУ

раfiради

Всю СВОЮ роботу позаштат­ ний

«Принципова,неВТЮlНа,

скро"на}) -

До цього ЙогозоОо.в'язую·ть ви-

ТРУДЯЩИХ. Проте за цей період чи-

~Ia'.10.

раз об.lіlшвце~1 В 'трапорній бри;гаді.

,р Оlі У

ВІДЧУТНА ДОПОМОГ А Н

в

Я'ка

j

Була завідуючою клуБО~I: аз:!-

цЯ З УJJра,ї,ни за,служено по-

На

РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

~пtнуло.з

ЧА ЧЕРЕJJІИЧІІА ща·ють РЦГО'f'пі, ЯІ\ .1ЮЩНУ,

\ , ~

я·к кажуп"

Тому .ВО-

,RЯТО

"..#.".---~. ---..,--""'.:---~---..:>----#.

ЕБАГАТО часу

кеР\lЮІ

СИДИТЬ, я!<

ДИТЬ машину чіl'lіО, влевн~но.

«За.вориць-

лося тоді 'попрацювати та,н'кіс-

За

траюора Оле'ксій

мій :зе~I.1ЯІ' з Ііиївщини.

і Я піШШ1 .в ,запас, але шляхи ;наші ,не розійшлися. Не раз зустрічалися МИ на ШLнах йота рідного К()іІІГОСПУ імені Першого трав:ня, нині ДРУГ(1ГО

~

на .ві.;щі:JfiУ. -

пітько, яl\, поті)1 ВИЯВЮІОСЯ -

ПАНТЕ.'ІІИОВИ-

з ходу,

ВК.lючилась .в сільсы\e ЖИl'ТЯ.

'0

М ИІіО.П'

КОМ У НІС ТИ ОД Н І І Б РИ

1

~ ІЦедо того, ЯІ\ одягну!! війсь-

,1 і.ТJrlі а,.

В аСИЛlвна .

ДОНЕЦЬК.

Сто тисяч

леl\-

ВОНИ

цїіі{'lНЮЮТЬ

заХIЦИ

ПО

гірни'~ів,

тирах

\lеrалургів,

хлїііОРІУііі·в.

До­

Д:ШЬШf1МУРОЗВИПіУ е<ІіонmrilіИ. Стенди ПfIПО,ВНЯТЬСЯ розпові­

с!іл рішеlНIНЯ

дJtМИ IПро трудові У('lIіхи пере­

BAHO-ФРАШіІВСЬІl. Тут ві',1бу.ча.сь ·нарада· ле'I:10рів, ІІа

BepeC'He'Вf)ГO Пlену\ІУ ЦК hіПРС. В БУ~И!l:l\а,х ПЩІі'ТИЧ'НОЇ

ДОВИl\і,в

інаrТУПlllOiГО

Яl\lі,и IВИ,ОТ}іПИВ }·часн.1І1\ Плену­

о(шіти

Матеріали bepeC-НСВІJРО Пле­ нуму і сесії Верховної Р:JJДИ

м) ЦІі ІШРС, перши'й секре­ тар оIJI\·ОМУ ІіП У I\раїIІИ І. А. h-ащеєв.

торів

прйrпа,гандwстів

роз'ЯС/НЮЮТЬ !нецЬКИХ !міст

уже

тртдіn:НИl\а" і

Дrmецька,

Ма'кії.ВI\И,

Ж,данова, ГорліВIІ\И обла.lнаlНО спеціальні ,стенди. На ,них -

ДОl\ументи ПлеНУ\I}' ЦК ІіПРС і ce~iї Верховноі Ради СРСР, ~(lBi;l!I\(lBa .1IiTepa тура, ГОЧJ?ТЬ­ СЯ

)laтеріали

про

щих ші,1fIlРИ€МСТВ,

ДOCBilД

про

кра­

те,

як

на

честь

ХХІІІ з'Ї':щ Іі'ПРС.

вивчаються в усіх .1JIa,НrIiax ме-· режі па'Рllіііної О'(''Віти, в 11І1\0ла,х ,кощ·,ні'С'ТИ'.lнr;ї праці, в на­

РI/.1!НИХ Уll'іверситетах. А'гітат(}­ ри ПРОВОДЯТЬ бесіди на квар-

&ільш .1еКl'l)рі,в вузів

і

Юі

сто

п()заштатних

ofil\ о.щ· ,

виклада чі:в

'Іденів

то,в·ариства

«3на,НІІЯ» Вlіїхали.в ра.йu,ни ОUЛilDті ДДЯ роз' яс.не!liНЯ1'РУ­ ДЯщим рішень Пле,нуму ЦК.


ПЛАН ЄІ 3

ВЕЛИТ,ОЮ ДЯНСІ,I;і

ува'гою

ЛЮДИ

р о зр'ОО.lelні І партією

і узаК()НelІІі

ціВНИlI;И

pn-

фе-рш!

НАЗУСТРІЧ 48 річниці ВЕЛИНОГО hЧОВТНЯ

здали

ПЯДЮІ

Л,la'НЇ

1200.

Уже пеР('IJИt;она­ (',I"і.1JЬІ,И ще fiпе

ЖЮІУ ДНЯ і раціону годї,влі, а о.соІІ.'1И'В,О !,.опіТКI)Ї рnбorи слеціаліста ве11.ті,каря Гали­ ,НИ .вОЛIІДЮlllрі·вни П олуцької.

1-<1

.НІ) пла· н.

А

;m Л('Вf)Г О РМ, У !

пп 'П()­

ШJlВістю, УД(JI()lirЩnJН'IІI1Ю

В ЦЬШІУ найбі,ll,ша заслуга,

п:та НУ­

на:rа,\ШЕ\Р~;:(,сумлінних

наіШИХ

ваНlНЯ та :ПІ}СИ.lеНIІЮ ііilГ() Е"І,()­

птаШНIЩЬ О. 'ПРlща·ііло

-

,но\rіч.ного СТИ\lулюваНlНЯ. 3 іл­ т{'\ресо'4 ВЧИПЮТІ;СЯ У ці ряд­ кине тіль'ки .робіl'НИIШ і 'СЛУЖ­

цеі! ча'с 'Пf)

ства. І це п'рир адньо . Адже ЧНlМ

.всьо,гu

ла~ Р();ІіНО~ГО

господа~рства у дос 1\ (l'Н; аліі\ ·ви­ СОI\ОПРО,ДУКТИВlніи техніці і ТО­ нарах

ширОі!,('ГО

,вЖИТКУ,

ТЮІ

швидше і )lИ СТВO'J)ЮН> не(}б­ хі. дниї!

для rа'J)'4О1нійно, го

ВОЛI>(~тва.

Отже,

:вирішюf'O

ТЮІ

ство­

мате'ріа..lьно-тех.нічної

Gази IКО'4уні ' З)IУ. ОIi,РИJIеIНИЇ! ЦИ'4!! рішення'4И,

СЯЧ

вали 'на.с,

___Хl)lфеор)!і

Ось

наlПРИlша'д, 'на

П.

пунктом

тильки

ПОДЯ!\'И,

ПРОЦelНТ

,мilCяців Іни,нішнього Р()І\У П'ра-

о

:8И1<О­

риста.ння ко'р-ів поляrає в то­

',1 у, щоб одержати

від

кожної

ОдіНО т:ел.я на 'рік Отже, .1аlктація продо:в.жується,

днів .

300-305

дa€

Ц ІНН~И

.мехаnізоваnuх

передовий

доовlД

ходить

лапках

завжди

стежку

гато

Інадходять

минуло

часу,

_

пе­

редові механізатори Ук­ раїни почали вирощувати картоплю без затрати ручної пр.а!ці, а вже доби­ лись добрих наслідкі'в:

дапов1НіЮЄ

птиці.

За прикладом передови­

підготовлений грунт, про­ ві, в декіЛЕ>каразове боро­

високий

значно

вро­

знизили

бівартість продукції.

люд­

як

кий !Врожай бульб . Цей дружний 1(О"lектив якісно посадив каРТОП.1Ю в добре

жай,

зна­

до

ків му

і 'в нашому че11вертовідділку радгоспу

«літківсыи:' механізова­ на ланка Олексія Корні­ йовича ЮХИl\1ffifка в ,ни­ ніШНЬОМу році виборюва­ ла на

в 11'00-

гектарах

90

прави.l0,

м і жоте.~ьноrо пер іод' у 12 )А' ісяців. я.кщо .коро­

проrrягом

року

не

ателилась,

вона .В1важаЄТliс.я ял і.в·кою. Головне ж ;завдз,ння не доби:тись

ві,д

кожної

тільки

кор,ови

що­

Розход;жеН1Н,Я , що Вltаи.кли .в 'ос­

ч,ас

між

зоотехніlками,

в€'Тери,нараМIІ

стосуються,

і

насам­

перед, ТР,ИІВ а лоат і м'іжотею>ного період:у: чи :повинен він ' ПРОДОВ­ жува'ТИСЬ 12 _ мі'сяців, ча - варто ~гo ОКОРОТІ!'ТИ'" дО 10, З)АеНlIШВ­ ши стjЮ'К лактації "'0 . 240 дн і в, а сухості,й,ний період д·о 60. По суті' .\ІОва й,де :про ТРИ;В'З.lість ті л ьності

_.

ТЯіГ{)Ш'

зв'я,за.них

і

і, .1aI KTa'llj.Ї

року,

з

про-

l1З 'КОЖ

а

В>ЗННЯ

УТРЮlання,

НllІ)АИ

сервис-пері.оду

Справа в т'ом у , шо назр і.l,а не­ оБXlі~нkть продовження ЖИТТЯ кор'і:в, .вірніше 'С1'рокі.в їх юс· подарськоговwкори.с-тання. Ві.до· \10, що НИ' Нlі ( з а да.нlI.~1И професо­

ра Е. А. АРЗ)1ма'няна), сер{'дн'я три, вал і сть життя КОр'ОВIІВ пле­ ГООПС1дар·сТ'вах

ага,новить

в сеоеДНЬО)АУ 6-7 рокіІВ. З них перші 33 ·)Аі·сяці ЖИТТЯ припа'да,є на доотеm;ний період, 40 \1· іоя· ці,в на ла'кт'ації (тобто, !\Іайже 4 оте.1И) 'Ї 6 місяців - на сухо­ стій.

кор·овам

'концентратіВ

мо- І

IВІтаМ. IННI

<УГНІ'СТЬ ·аIКТИВНОnO

ОСНОВlн.И)АИ

шують

речо вини, моціОНУ

причинами,

но.рма ..1ЬНУ

тевих ор,ганів.

В l д.-

в

,вир ішуват,и

Я'ю

по·р v -

1'Н;ВОЛЮЦіЮ

пи:rа:НІI'Я

годування

І

СТа-

п'р·о

УТРlІІм.ання

н.ор-

кра.ших

збільшиться, зменшиться.

при

норма.льниЙ

орга.ні·ЗМ

v

ваIННЯ,

а,

на,sпа,ки,

я,кісно

змі:НІO€

о.б)Аін речо,вин 'і . фунщії матері­ ального орган'ізму в ціЛО)АУ, п ро­ Д:ОВЖУЄСТРО'К ж.иrrтя КОlрОВИ . Не

ЯlВилась

ною,

а

хворою

і

малопродуктив­

її 'ПOlТОЖ:ТВО

І ТЄВИlМ.

На,впа.ки,

корова, Нока телят, ви­

6

Ш1'учне

ма.ложит-

-

продо:вжен'ня

.1аlктаіЦії, тобто штучне 1Il0СИЛffiШЯ "І·олочної ек·сплуатації, крім нега­ 'rЮЛIІ'Ву

на

статеву

фУНік-

доїп,ся) о,рганізм не з,а,вжди зд'і·бн 11 Й КО)Аlпенсува:ти життєво· в аЖЛИіВ'і ПОЖИ'вні реч О'ви,ни, які Вllділяються в .період .1з>ктаці,ї з

та,к

і

а

трива­

літ,ній

період

і,Нlволюці,я ста,те'ви,х органів за,кін­ 'ІУЄТІ>СЯ не пізні ше ТРЬОХ нед'і ль піС.1Я отелення. У KQpift з'яв:шє­ ться пов'ноцінна стадія збудження статевого ЦИ.КЛУ і РОЗ'ВИ1"'У нової т і льності . Це ПО .l0ження 'сучас­ ного

·вет:ери.нар : ноro

а кушерства

повністю підтвер,джується передО'­ вою пра'ктикою . Та'к, напрн.клад , в господа' РСl1вах. обс.1УГО1ВУ[Jаних Детскосільською держ.П.1емстаIНlIією

Ленінградської

об.1З'сті ,

із

корі.в 32,8 процента корів за" пл, і.Дlненов перші, 30 ДН:'В. 2tJ,4

3·1 ~.)O днів, 23 51 день і 17,8 через 71-90

Осі.меніння корів п~сля

в і сть

у

отелення

перщий дає

щороку

одержуват!!

більше

те,lЯТ

120

і

ста

корі·в .

м і·

,)АОЖЛІІ­

від

110кожних

ви , не було б запліднеН,IІЯ. бо в оргзніз,мі нема більш чутливої

ніж

че-

ЗW)АОВИ,Й,

В

СIІВНJіше,

право

тільність

цію, вwк,лика€ послаблеНІНЯ всьо­ го ор'ган'ізм у. В ЦЬО"lУ випад.к,у .в

300--315

прохо.1ИТЬ

дає

нова

ноptмалыихx ~MO'BalX иоro н:н,у­

;тварин,' ТІІ'ВНОГО

л і е;ть і і'нте:НСИllrні,сть процес і в ін· ВО.1Юll!ії (Jlнахо,диться в безпосе­ ре:дній залежності від р,еЗИrCтен'І'­ ності, оprаН'Ї'ЗМУl1ва'ри.ни, визнач{'· ною перш за все фа'ктора,ми зов­ н,ішнього сереДОВоища. Та,к, і 111800люція ета<rевих органі,в у кор'і'в ,пер і од

що

цьому ,не

при заст:осу.ванні метод!в пkляро­ доної аІ ктин ізації статеви'х ор-га­ нін . При 'flа.лежн.их У~ЮlJах, Я'К в

сяць

.1ітнlИ

при

зи-

мати'ви ,ві.дітворення ,можна ті.1ЬКIІ при н'аЯВН'О~Ті НОР"ІаJlIiНИХ умов

дарсько'го

що

стверджуваТlf:

при

було ви,пад:ку, щоб тварин в погани,х JlРИМіщеНIі,ЯХ. є І ПРИ1ве.lа з а 5 ро,ків

процента після проценти чере'З процента ,корі'в дні.в піс.J1Я отелу.

YCl1ahob-лено,

спостеріга,ється,

(б і льше

~lОІВИЙ ,пep.i,QД, три~ал~ безпереРВ-1 н!' ла'К' :'~ll!IЯ (300 І Б І л ьше дюв).: В'іДСУТ,Н 'lИ аро занадто КОРОТКІ!ІИ. сухості,й,н,иЙ . період. УТРЮl а нН'я

корі.в . .д·о 5-6 (50-60 місяці.в життя) і СКОРОТИТИ доотельний період .ДО 27-29 ~ісяц і, в . В цьо­ му випадк у трИ'валість ЖИТТЯ КО­ ріlВ р'іВJI\ялася б 7-8 рокам, Ціn­ КО'\І з.росзу.міло. що іс1'РОК ,ГООІІО­ корів .на,бага-то гіРШІІХ, на:впа'ки,

безп.lіддя

:и та І~U:ИХ. КОР:)А'l'В, БІДНИХ на МІ- І IІРИ,ГН'ічує

5667

ВоИ'кори'станн.я

Одна,к

300 гp~MiB на літр М(),lОка), ба'~- І рез 30-40 дні'в пі.сля отелення tie

Було б бажа,но' дО'вести се_ редню кількіеть отел;;в краших

Тепер

система

- - _______ •

в

.

ОРГaJI!і'З~1

результаті

не

одержує.

затрим'ки

днів

60-90

віДПОЧИ' НIКУ

НаВlпаки,В

цей період с~:реція молока на,й9ища" і з о,рганіЗ~IУ з мо:юком .ви'діля,ється знаqна к і лькість каль · ц' ію, фосфору, в і Иlм і, ні'в та і'нших жиrпево,важливих

речови·н.

В розпал ла:l{т,а,ції роз'ВиваєТl>ІСЯ ла:~та,ці,йна домінанта, ЯЮ' при'гні­ чує і Іподавляє статеву доміна'н­ ту, погіршує )'Імови для за,плід ­ нення . Про те, що саме л а'ктац і я гаЛЬ)АУ€ про,я.влеНіНЯ .статев·ої фунК!Ції і що. це є за'гаЛliно:біО.10 гіЧ'НИ"3З1IЮН природи. снідчить ба­ .г а:ткЙ даСВlід і по інших вида.х тварин. Дані сучасної науки, багатий досВ'ід лередо,внкі:в свідчать про те, що відтягування строків осі ­ мен'і,н,ня, ІІРОПУОК декіЛI:JКОХ ста.те­ ,ВИХ .циклів у ,корів замість вичі-

ОПТИМАЛЬНІ СТРОКИ ОСІМЕНІННЯ КОРІВ

су.'юстою .

м інних

-

нераЛЬіНI

р'ічного оте.,у і забезпечити пов'не збереження rЮl'О ~IСТlва, а й одер­ жаrrи ,\1аКСИ'\lаЛIiНИЙ на ·діЙ в по­ то.ЧНlіЙ .1аlктації.

т.амніЙ

Тому

:W 'І

і нтен­

стіЙЛОВО)А'У

УТ-

РИ '~lанні .

На 1'РИlВалість процесі:в інволю­ ції впливають і інші фактори, наЙва.жлквіши.МIі з яких €: году-

ДеЯl<і Вl'орення в,аЮТI>Оя

вчені

1'вер'дять,

тільност.і

дн і в на

що

по­

через

кожні

не:гативно

в і д.би·

о.рган іЗ)Аі тварини.

це не вї'дповідає дій'сності

Та

Коли б

пері од

сухостою

(КО.1И коров'а·.не

)АОЛ,ОКОМ.

Ч !11\1 Д{)ВlIIе пр{цо'вжується ла,к­ тація, тим тяжче відновити з а: па,с

~lінера .1ЬНИХ

ВИІН

взам' і'н

ла, кт ації.

Саме

виникають

і

"ІаН'ня

інших

в

послід у,

ре'lОпер і од

таких

у,скл,ад.нення

п і С,lЯ,РОДОВОГО

ки,

та

витрачеНIІХ

кор і.в

РОІДОВОГО

періоду

(затри­

субhнволюці·я

,після родові

ма'т­

еНДО~lетрити

та

інше).

ко.вки

З

П:РИЧІІІН

.корі. В·, що

завча,сної

ос·оБЛИ'80

при

ста,ді. високих

у

вибр·а­

ІВИ;СОКО­

Справа надо'ях

в ко­

лока корова вид іляє за ,рі'к тіль:кн одного кальцію до 50 кілограмі.в.

це в'і.д'бивалось на з;дороВ'їКОРО. За перші 4 )А іояці лаlкта.ції з мо­ систе:ми,

Я'К

статева,

і

будь-які,

цей

простО'

аIКТИ , ВІЮ

пер і од ,

вичі,кувати

впливати

на

ар·

ганізм .кор'ови фа,~торзми з,овніш­ нього сереДОВllща. Особливо слід звернути

}1Ва.гу

готов'ку .к.а-рі· в

стіЙ'НИ:ЇІ

H~ , пра'ВIІЛЬНУ під­

до

.період

цьolГO.

В

за ,пасу

каЛliцію

з

організму

rювинен

ше

60

леНИ' )А

продовжув·атИ'Сь

Дlн і:в

і

і

годуванням

корови

мен­

поси· пов:но­

ct"teb-оЇ - фу.н'кц і ї,

на

перше місце потр,ібнс пост:а.ВIІТИ не штучні, а. природн! фа,ктор.и.

Головні і

з

реа:кція

них

СОlщ е ,

-

са')А·КИ Іна

ГО,'І.і'Вля

са.)АЦЯ.

Корови , осімене:ні в перший мі ­

в.иНоситься сяць Л'і.сля отелення, :ilа .вжди да­ біЛІКа в чотири рази, а жнру дуть за рі.к б'ільше МОJюка, ніж

на'В'іть на.Йменші ПО,рушення в го·

в 'д,вадця>гь разів >більше,

ніж

трач'ається

'на

дуванні, уТРИ.~lанні тощо в і дби­ ваються .перш за все на їх ві1].­ Тlюрюнальній функції .

і розвиток п.10ДУ ІВ останні 5 м· і­ сяц'в тільності (Іперіод найінтен­ СІів'нішОіГО росту плоду) .

цих

.речовим

ви­ рі.ст

запліднені через

90

а

також

:\lіжряJ,­

обробіто к,

піджив­

лення.

Але чи не найбільш нn­ пружено

працювали

меха­

нізатори на копанні кар­ топлі. Повний світловий день

ВИlкори-сювувалися

механіз:\!И.

l(омбайнерн

значно

норми

перевиконува. :1І!

.виробітку,

прагну­

ли, щоб жодна бульба не

заЛИШl1лась у зеМ "lі. - В цьому МI1 були ~POBHO зацікаВ.1ені,- роз­ повідає ла Н'ковнй т. IОхи­ менко, - бо і з збільшен­ ням врожаю зростає і наш з,аробіток . Вже зарю можна підвеСТ>L перші піДСУ~1КИ: при зобов'я з nн­ ні 120 центнерів МІ! нако­ пали ,на кожному з 90 гектарі'З 1110 130 центнерів картоплі, а з всієї П "lО­ щі 1170. Це наш тру­ довий подарунок на честь 48-х роковин Великого

врожай

сприяв

уопішному виконанню плану З,1ачі цінної продукції держа:ві. При з ав­

данні 500 тонн відді.l0К 'Вже відвантаЖI1Н 750 тонн картоплі. На насіння за­ сипано

Ів

кагати

ве зберігання добірних бульб. Трудіl ВНИКИ ста 13ши

на

ІІа

з имо­

тонн

360

віД,1ілкn,

перелсвяткову

вахту, зобов'язались в найближчі дні завеРШИТI! весь IКОМП.1Є'КС осінніх по­ JIЬОВИХ робіт. М. керуючий

КАЦroн, відділком.

фас ­

u;!ню~)Аи Іко рмами. Із багатьох засобів , Я'к і реКО)Аендуються для

збудження

ний

в'ід­

не

від'значатися

сході,в,

сухо­

ПРОЯ.В,lЯЄТЬСЯ

без'перерв:не доїння фору в 'кістяIКУ, витра.ченого в і більше "",В'ів) € період лактації. Тому .uеЙ пер'іод

ровав'и,діляє з ' , М{)"ІОКО'М знаЧІНО більше каЛЬІЦію, н і ж засвою€ його з KOP~li·B. Вона витраІЧ·ає його з свого ор,гаlН~ЗМУ (.кїС'ток). При РІЧНОМУ н'аодої 5 ТІОСЯЧ .1ітр-ів ме­

локом

не

а

в

300

п,роду:ктивному ТО\ІУ,

1Il0Тр'і'бно ОХОТІ!,

НО'ВЛЄ,ННЯ

ТрИ'вале (ПРО·1'ягом ОДНіЄЮ

Тому'ТО краЩЮI CTpO.Ka~1 06ме­ ніння і корі:в Є перший 'мkяць п і с­ ля о'телен'ня. Що·б доБИТИIСЯ висо­ за.nл ідненості

нування до і після ПОЯВІ!

Жовтня . Такии

ку:ваного ,збільшен: ня на·дою, яlк пр,а.ВИ :l'О, ВИ:К,lи :ка€ ПС1слаблення Ор'гаmrЗ'~IУ і завчаlСНУ .вибраКО·ВIКУ К'ОР:ІВ. Крі,М того. ПРОП~1('Ки ста· те&и,х ци'клі. в ,викли'кають ФУНІК­ ц'Їональні порушен,ня .статевих ор­ гаlні'в і є однією з причин без­ плід'ності ко'рі.в.

кої

130

со­

одержують

ських сердець . ВЗЯТИ хоч би такии приклад. Неба­

Тобто, ' ви з нана лочної екоплуатаuiї. 3roдовува l ННЯ

н. а С\,Х'ОСl'іЙ.

триваJrі:оть становить ва

,як

Решта часу прила­

агротехнічні

фото А. І\оз а·к.а.

.'11 :r .:::а І J 11 • ооіlМенінНlЯ ,корів на •"8:::::!!·.~A::!!!.!::::"::!!!:::::!!.!!!:::!::::!::!!':'!:::!!!!!!!!!!,!!!!~"'JI::!!:::I!::::!!:::::::!..!::......r"':'IIII'I.t,~II.1[.",,,&'611;1 гrj,cл, я о'телу нія. к,ою

~

кращі

добривами.

« сновАгосподарсыогоo

в

ДЕВ'ЯНОСТО РАЗІВ ПО

16 ТИ­

Зllе-ре:же~н ості

«Нове

в

кубаторіє,,"\' CeI~peTa'pЬOBa. І д(ца·є . У на,с ,ВJfСОКИ'И

П1'а-

дев'ять

«Гоголівський»

сільськогосподарська аВІаЦІЯ. ЕКI."аж ЛІтака ;8 склаДІ Володимира Генералова та Володимира ПаЛКlНа щодня ПlДживлю€ по 200 гек­ тарів озимих. . На фото: механізоване завантаження ЛІтака мінеральними

КУДІН,

газети

радгоспу

',..#".,.....".....,~...,...".....,.,...,.....#-,....,...,..,....,....,...,..~........."...,......,............,...."..,,..;?

3відусіль, део'держували продукцію,

Механізаторн

строки посіяли озимину. Сходи жита і пшеннц~на 'всіх пл~щах чудеві. Зараз йде підж~вл.ення ..На ДO~OMOГY ХЛlбор~бам приишла

життя».

.

Інашу

річН1ИЙ

кореспондентським

зав.

ншші ,Вlраже,нняза:Відуюча. ін­

чим пора,ДУ­

,відділка.

ящь

-

щоб наблизити защ;в·ітне

прийдешнє.

понад

білої '110-

віД:fl'раіВлено ДО Ві:Р\lенії

колектив ру'дляIнсыгоo IвіДдlіл­ .І\.а се'4иlполківсы\її птахофаб­ 'РИКИ теж тrpaТHe дати щжї:ні Яlко)! ()га :більше IfjJ.Oю'!Щі'ї 3 ТИІ)!,

даТІІІ

;],уііа'ТОРНИХС'f.а'нціЙ.

3наЧlffУ частину яєць і \10ЛОР;НЯlІ\а ці,єї ІПОРОДИ пта'ХОфа~б­ ІНІІl\,а ,ВЇДПРaJВЛЯЄ в іншіj}айони та· обла,сті України, навіть в іlllші ресшу· бліки. От і ТНГО .~НЯ

швидше

-

за.вда, ння

РelН~НIЯ

КО" -

ліlПшеної ІПОР(}ДИ.

витку ~раїни д,остато·к П]Щ'J,о­

~коле:к­

П.'Із:нс()тн'Ї 'тис яч ЯЄЦЬ для і· н-

фуражи­

:В~СОК(jПР(!ДУКТИВіНОЇ

'Роз­

реВО.1ЮЦIl,

~1е-нуВати її Оl\,ре)!и)! ,подару,н­

МаТЮШI\О. Мають ЧЮІ похва­ лwтиісь та](()ж праціВ'НІ!JI\И і·н­ '1,)~баТI,рія, якиї! ді6 uезперебій­ но. 3 пача'fliУ року тут про­ iHKYU.OBil!HO 480 тисяч яєць 'і о;:(ержаllfо382 тwсячі 1,)'Р'чат

;~аДО,ВО,lЬ'НЯТWЩ"ТЬ ІВО­

,на­

річницю

ЛіВ Іпт,а·х()фе,JШИ ВИІУішив 0зна-

ри Івюн ПI)номареlfl,О, Ми,колrt

чим

св(}го

48-ч

-

iltOBTHeBoї

яііця, В. По­

20-1

ДI,іtре працюють і

працюваТЮIУТЬ

П(}1'реuи

·Рlцження

'HfJI\llI.peHKO - 203 , Т .' hуцен­ ко 191, Т. Сщтовіна 187.

госп()дар­

ПРО'4ИС1.10ві пїi!lприє'м'ств,а,

3а,ра:з, коли Kpaї'Har.oTyeтb­ С6lві'дзначити l,\а1'У

.ВЬД

1\)"·рr,и-несуЧІ\И в(уна зібрала ІІа

бовці фа БРИl1і , завщів, а і1 пР·а­

ли

до­

гляду птиці, дотримув,аlН,НЯ ре­

Ради СРСР Дfll,У'lенти

пО'вніше

.:\ба'ііливого

ТИ('ЯЧ ,яець при рі'lН()Щ'

с~rіf.Ю BepxfJlBHo·j

:еільсы(угоo

результат

1230

лі: пше'Н'НЮІ( ерїВ'ни.ц l1ва ПР (ШИІС­

ціВІІІИЖИ

Це

,1ep;l\a.Bi

вивчають

і більше днів .

В . ДОРОШКОВ, кандидат біологічних наук, співробітник станції штучно­ го осіменіння с-г тварин.

ЦІННІ КОРМИ Вже дек.ілька років госп·і «Требухівський» щуються

в

молодих

в

садах

рад­ виро­ кор­

м()ві гарбузи. Нинішнього літа теж на 65 гектарах (в перево­ ді на фізичні) садили цю цінну культуру. : На догляд затрачапься по­ рівняно небагато робочої си­ ли, а наслідки відрадні. На ферми надійде до двох тисяч тонн цінного корму. О. ХОЛОД, робкор.

НОВЕ

14

жовтня

життя 1965

року.

3


~

-- - _

...---.......................................................- ................_....................................................................................., ................,......................._. ................ .. статті "Я/аl/У n 'ЯIlUЦЯМ!" ЕРГОВА летучка вредак,

ції райгазети «Нове жит­ тя» була присвячена підведенню підсумків обговорення статті голови районного народного суду С. Кравчука

проінформував присутніх про роботу адміністративних орга­ нів в цьому напрямку. Секретар партійної . організації заводу торговельного машинобудування І. Притула,

«Війну

голова

за

п'яницям».

круглим

участь

В розмові

столом

представники

суду,

прокуратури, міської Ради, райкому Л КСМУ, партійнІ працівники, активісти преси. Протягом двох з половиною місяців на сторінках газети виступали наші читачі. ЛЮДИ різних

спеціальностей,

щодо

Учасник

В.

вихов·

громадськості в боро.ть~і з

шенням

вчинками

І

гро.мадського

Двтор

статті А.А

....................

~

і

у

налесказав

-

ліквіJ,ації

поблизу

го, щоб жоден амораЛЬНlIЙ випадок не залишався без нашо·

aMO-I'

......

~~

....

~

добитись

-~~~~

летуч ,

під·

відзначали

роль

стінної

ках

райо.нної

всі

залучати

до

мадськість.

цього

_.~.~

пору'

Не

Моск'на. Новнй раД,ЯIНСblКИ,Й .1'тз!к · ве:lетень «АН-22» вп е [Jше перетяв кордон СРСР, щоб узя­ ТlI участь у ХХУІ МіЖН d, РОJ"ИО\lУ ca.lol!i аеро­ lI alJTIIKH т а космосу в Парижі. « АН-22», яки:й може '8ЗЯТІI На .борт ДО 80 тон,н В3!1пажу . н е ' \lає СQбі ріl!.НIfХ у св і ті. • В цей .1iTJ·K через ве.lІІчеЗIІIІЙ люк у хвості· н'ЇЖIJ,жає два деСЯТКII тракторі,в. З такою ношею <,АН-22» :Іегко підН'і\l,а'ЄТI>СЯ в по,в'ітря. В .1iTaKY МОЖУТЬ IJOЗ~I· ; СТIІТIІ("Я 720 ЧО.товік Нова трв,нспо)}тн ЗІ ма, ШlІна ha-га,.'lУЄ попередні \1О.з.е.lі "ОНостр уктора О. Антон О'ва і зовніIllН:~1 ви­

бро­

ОСIf().ВНЮI

Г.1Я~О\l,

і

З.l ітно ~поса'.J.ОЧIІН,МИ

ню Х}1дожrнLх творів і \Іещ-а-

ПО'Тj")еБУЮЧIІ

бетонних

. .

дa~ -ви:п!('кає.• ря;\

-

І

Ан.1Р'Й

П етровн.ч

СОР{)lКа

.з. : ПСШ,IІМ

В : .'Іді .1КО"

ра.1ГО!СЛ У

'вже пона;]. 5ро!кі'в ,керує Жер-

(ТАРС).

~ ________ ~ #..:>- ___ ~."

Заводський

в і н на заво.:;ї тор­ ом 3'11І11 н,об У Д у-п з,н ня.

У .профсп і ЛКОВО "К О·\ІСоО\Ю-.1hСЬКО­

.1егкоатлеТИ,Ч,НО\I"

кросі

взял!! участь ІСПОРТС\ІЄНІІ 7 це-

хів.

--';'--

І

'; Іuшетрів. Чогири турб і.ни загальною потужнkтю 60 тисяч к і НСI>КИХ СИ.l Н3і.1ают" ЙО\І\" швидкості

740 Ki.la~leTp;'B

;;'0

адин з ~ютсрjв, взти~е по,ті·т.

на

!'ОJ,ІПНУ .

кора,бе.1Ь

цех\".

В.

її

Рєд,К<J3~бо'В,

С. Н.

скла'ді

В.

тою

і

ЛохОІВ,

на'го-роджена гра"ю­

\Іісці

-

NQ 3,

на

На

СЛОРТС'\lени

СЛКЮ3lрно-юкла,да.1Ь'НОГО

треТЬО\1У

~IО-СК.1аJ,аюшого NQ 2.

«НОВОГО II~)'

тока'Рі

, переХ' ~1LН!!'М : І(убк'о:м.

дpyгo~.y

цеху

С.lюсар·

Уча,СНlIIКИ к:росу В. РfДКО,ЗУ­ бов, М. Коноп.1Я та М. ЗуБКО.в ' fШКО. IІ'~ .lИ

«В ЦЕНТРІ І НА ОНОЛИЦЯХ)

НОР\lJТИВИ

СПОРТlI'ШОГО

i1P•.YГOГoQ

РО:!РЯДу.

ріал р!>й~(),в()ї ,бlжгади, іl'll),О.lі­ коваlш.Й ,в ра,іrга.зеті від 18 ве­

ЩИХ ,В. КовнаІ" пrJвіДШIИRРР­

дакцію, що rигнал РОlllщрів РНЗГдянутn .на 'ВИіІ\ОНК.ЮІі. Вжи­

Bil'l!f) 1\lіСТОI;

ваютьс,я

•1еIlЬ. Це ,1Iiupe. ОднаlІ\ ('o\lра,ви

т,а:к'ізаХО..1И:Jатв-ер­

б.1а,[10уетрою ~Iir­

та на БЛИ'іІ\Чlli'l час, П!}О[Jсдено ,нарци

ІЗ

,В'у.'ІIІ Ч'н ИХ

11'().lnВШ\1ІІ

KC/~IiTeТ'iB по лита·II;НЮ чистоти

і ПОРЯ~КУ. Д! а'но пказі, в'ки е&ніНСJП~І\Ції про

порушують

110

орг&на:.!

ПРWГЯ1І1неНIIЯ

дальнuС'ті цях.

та

3араl3

до

)Ііліці,j відпові-

дmювлас,никїв, порядок

'на

rЮЗIJ rJЧато

б.1атоу.(·т'рою

.тОВ1шеви.х СВЯТ.

які

.вули­

роботи

міста

до

.ПИlin-. ,

ДО

,

з а'\()-.

Т оваРIIШІ,. •lІуд[,те . . .Iі{'З з·аДllшаlfте

щО

та

пе- • t

,1'JГ.1Я;JУ

ТОП.l!пьrя,

Г(ІРЯТЬ,

. о

пlf.1ыlI',

l:е'Рflгаш,:

е.l!'Пj)I!llри .1а-'

за"IО,р,r~НРIlО

зіі~ріга- t

('іно, СО.10\IУ та і'нші 'чате- t

до

l\llll,ця

uенmоваllИХ І\і-

не

дове;llI.

Н

MirтiYK

с,правляетІ;СЯ

О,l, не

liільце

~

непоган{) .

диться

слу хати

І

t роз-.

,

.

• )1.ТІ\11 щж ,'те ,lею І ,ТШIОХ1J,1/j\! .•

'В ~

·

...

IfJ;()лушеВС І

• же,mюї беЗПrl;1І

-

...

t

IІр,tвИ .lа

по-.

r,

uepell:in

• СВі)!; \!аIlНn БІД ВilГliЮ.

!

Д. ШУЛЬГА,

міський інструктор проти'

!

: І t .....

пожежної профілактики .

t

6

ХУJ,ожн і й

ф і .1ЬМ.

17.00 -

М . ГОРЬКОГО. 18.00 -

н'і ві<:ті.

18.30 му ЦК КПРС -

Те.lt>ві·зі'іі-

Рішення Плену-

(Мое. ква).

,;J:IM»

се)}е.д

радгосп)-, а.lе

керуючого.

для

11.30 -

«чайікоІвсы(йй Н,а У:краї·

19.00 -

шко.lярі,в. «ЮНИЙ І(аза.нець» . (ле- lі, і,» . 19.40 «Та,,' \IНIЩЯ чо ртuре.1,а.ча з К а:за, ні) . ПР'ОГРЗl\13 Ук- вого , куша». Haykobo-,п,о,пу.1ЯРНIІоЙ ра,ЇIНСblКОГО телеб а ченн.я. 18.00 -на,рис. 20.00 «Я'К важlКО б\"ТІI

з

лыва)..

З бі,о- Ха.lаювим». ТворчиЙ вечір ;наЧура,Їt» родного артиста УРСР В. Ха .lато-.

19.00 -

«Телекамера ДIFВІІТЬСЯ на сцену». ПО теа.тра.1ЬНИХ заJlах .респуб .lі-

Я'ІЩХ

ва. 21.30 -

Телев;зіЙні

НОВIІ'НI1

(.IV\oa~Ba). 22.00 «ОБВ І I'ІI\'ва'чеІСИ/Й» . Ху.з.ожн і Й фіЛЬ\I. -

вон!!

ро..

чнмало

ЧО\ІУСЬ ~ ІЮЗ'КРІПОЇ

пЗtРТИТУРII» (М. осква). радний

баЙ.1ужі .10 ,ць()го. Час за'К.111- ~ 20.00 гру,б і ~lІа до поряд,к у. ГРУПА РОБІТНИЦЬ.

~ Те.lев:віЙllі

ві'сті.

'{lwвнича

У'"раїна .

не

(',1 ід.

КОЛЕСНИК, ДУБОВИК

~I. Вро.ва,ри.

м. БРОВАРИ,

158.

ТГ:ЛЕФОНl1: редактора

-

Сверлловська) .

\ H~Uh» 'а,ф і ша .

(Мооква).

«Юний

ПЕР.ЕJJ.ПЛАТА

каза-

Наша ан.гліі'!ської

16.00 Урок

16.05 -

~ \ЮВІІ ,J..1Я ,\lа.1ЯТ. 16.30 Д ,',Я 'юнацт,ва.. -В. Ш\lе.ll,О'В. «Все це

орган Броварского р.айоo-t. ного!і

відділів партійного жиrтя, масової роботи, сіль· 4·б7.

. .......... ~.~!!-.~~~~~ .....,..~~~~~.~~~:,~~~:.~.'!_t~~~=.~~~.~.:.~. ~.~?~~:.............. БРО\ІІЗ.рськадрукарня, Киівської області, вул. Київська, 158. Телефон -

4·57.

5604-3837.

'раио.нну

газету

«НОВЕ ЖИТТЯ,.

Передплатна ціна: на І 19 коп., 3 міс. 57 б міс. І крб. 14 коп., І - 2 крб. 28 коп. Передплату ПРИ;Й\lають агентство «Союздрук»,

-

міс . коп., рік paїl.1ИС·

тоноші та ~О\lадські розповсюджувачі преси на під­ приємствах, в уста новах і рад­

........................................

і

Король . Михайло Григорович, ЯКІІ,Й ЖIІ'ве в М. Броварах. вул. Киї'8ська, 128, порушує спра.ву про рОЗ.lучення ,з Король Ганною Іванівною, яка ЖІІ' R~ там же .

і

& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'

Зам .

на

І

ТРУДЯШIfХСЯ Кllевской облаСТІ!.

ськorосподарського, промислового та відповідального секретаря -

Ф ЕДЯ П.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

Те.1Вв,іlЗі.ЙН'і ·НОВІІНИ (.\\осква). 12.15 IlLко.~яр ів.

€.

, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15 ЖОВТНЯ

Перша програма. 11.00 «Гвозди'Ки потрі6ні ~аlкохаf!ИМ». Д(ж\~\!ента.1ЬНИЙ фі.1ЬМ. 12.00 Д.1Я

Редактор

хор.

I KO~IHTeTa КП УкраlГНЬІ и районного Совета д.еп.у. та. Т-ОВ І',."

3·82,

3

5

«Ма-

~,.

[« ~ОВЛЯ ЖИЗНЬ»

аРТllСТ РРФСР МареНIІЧ

(передача

КеР\lанич і ».

Сліває Воро-

на.РoдlНИЙ

П'ЯТНИЦЯ,

-

01\0.

ма.lеIlЬКIІ,Х

21.40 -

l(інонаtРИС. 22.03 -

Сl\рі'ЗЬ . ~Ш; 11 УТ 11 ПИ ,lьне rocпн.:\а' р('ьке

«Чарі'ВНIІ'КИ

~ РО',lей» (М . Крю~кОІВ, Б. ЧІІ:РКО,В, ~ Ф. Pa'HЄВICIJKa). (Москва) . 21.30-

,l!еЗI>КИЙ

і'IІIШИ:.t:и ,кільця:.t:И. Цьнгn ДIIП)'СКаІИ

t·НАША АДРЕСА:

І

. пра.вн.1ыllтьь

ки . 20.00 «Далек і краТни». Друга програма. 17.55 _ Наша ХУ.10жн і Й фільм. Виробництво ,кі - Зtфіша . 18.00 Про, граШJ на-8жінок. Не раз ДОВОДIlЛОСЬ і Ї~I IЮСТ\".lі'Ї іі\lеоніМ. rOPI>KQГO. 21.30 чаЛI>НОГО те.l~баченн. я. ВllшамnТ~Р'Пlі,ти грубощі керіВ'НИіка. Еста-фета новин (N\OCKBa). 23.00-- те~атика. «Pi-в'няння ПРЯ\ІОЇ». То.го самого ,керіlвни,ка. ко,трий «Чи хочеться&а,\1 таlнцювати?». АIfГЛ:ЙСЬІК3 ,ІОва. «Б\'дова Dечен, ,в -оф і ційних ~liroЦllx, з ТР!!'б)'Н Естраl.з.IНИ1Й концерт (пе[Jедача з 'НЯ в сучаlсній анг.тіЙс ькі,Й 'ІОві». з-бо,р ііВ зЗ/клнкає ~1Cix ЖИТІІ і УГО. РШИНИ). 19.00 _ Л . ШеЙ'н!·н . «Гр,а. бl'З прашоватн таlК, я·к ве.111ТЬ \10Д 1- " Н руга програма. І . ,х) а.ша лраВIЮ». СпектаК.1Ь центра.1ыго раЛhНИ.Й IІ\Одекс . оо У .. .афіша. 18. р{ж 3Н'Г.1 1 ИСIЛЮI теаlТРУ РаU:l;Я'НСIJКої Ap~ i ї (:ЧОСІКОбражати людей ніJЮ\lV не ~о,ви для ,малят. 18.20 «ЗдоJ,ОЗООЛЄlIЮ. До речі. про це " ,ро,в'Я». HaYKQbo-попу.lярна про- ва). 21.30 Те.lевіз!Йні вісті. :ша'є .1!!Р~КIl:Я і па'ртіЙ.не бюр·о , гра'\I,а (Мооква) . 19.00 «Біля 22.00 «Майстр!! ЩlСт е цтв». На­

бі-гникIЗМ,

JiРОUИ-

вул. Київська,

"

"

• •- .... -+-- .............. - ......... -_ .............

На,ша афіша.

16.55 -

А.1е! в

.1Ю.з.еоЙ 'Ho;J:i та'ке «'З а гне». ШО на'вряД 'ЧІІ почуєте :де. І до.оо-

~

І

.

• РClВіtРЯlfте

: :

..... .............................................. .................................................................................,і і чог()

,

,

а голу их екранах

'.l е" і кра,ї,ни».

\13'Є нехорошу ЗВИЧКУ : грубі·я·нити, обр,ажати роб і l'НИlків. За ·грубощ; т. Сароку поле-

піСI\(}\1 не заСИlпа,ли, в резуль­ таті

: щаііте ЦИ\[f)ХОДИ від сааіі. Пе-:

ИТАЧІ В ~• перчшЕаТВп~г'раlм4а.жIОI.ВООТН_Я ".". ' ", _ не та-" ПР· О СТО». Спепа.r:.1Ь Лhпі . в,,_ " .... " СІЖОГО \Ю.lO.:tі ;к,н-ого театр у і мен і

ЛиС'" Т(' ЖС1L'dР rт:шrться ·і з

:1

про:довжу,

- - .1:1-

~

Безгосподарність

РВСіНЯ .ц. р. Голова вико.н.КОЩ· ~IiCЬK(;Ї ,РадИ депута'Гів тру дя­

ДіІ\е!НО пла,н

Пj)"ТП-ПО": (, ;!:ПIIХ

,

~ для .з.ошкі.lьників і \1О.10.з.ших у життя' Репор«Бо<Брицый>>.. З работаю 'він 'шко.?ярів. «НеВИ.1lf\I"! прихо.з.ить таж з першої ВЗУТТЄВQЇ фа!БРIliКI!.

к а ТIІ

В. ІВКОВ, майстер спорту.

Та'l, ,6улn оза' главлено ~Ia-тe­

впев' нено

На фото: .1ітз,к «АН-22». Фото С. Преобра' ікеlll'I>КОГО. (Фот-оХ'р,оніка ТАРС) .

бить. У к,анторі, на полі серед' (передача

Приту.1,а, В. ПJ,НJСЮК, Клян,ін та М. 3\· б"ов.

K-o~a'Hдa-

1itJЯ ~'Иf

В

Я,кщ~ .ві,дмсувить

реджува.1И ,не раз, О.1'на·к ви- \ Новини України . 18.30 СНОІвкі'в для себе ві,н 'не ро- ~ графії ггі,сень. «;'v\аруся

крос

Вперта боротнба закіНЧІІ.lась перемогою в .загалuно~-уза~l'і­ КУ зб і рної КОМ3Jнди меХ3ІНічоо-

го

ТУР'бо­

май~аl!LjИКIІ

З 45 ТОНІН31\IИ Іна борту 8е.lетень роБІН" без­ посадочні пере.1L-ОТI! протяж' н~стю в 11 тисяч к:'

Ображати людей нікому не дозволено

інших г.ро-

ш) , р ЦІЄІ сеРІІ.

аеРОДРО~l і l3. цей

ГВІІІІТ'ОВІІ,Й .1'ітак ,сі,дає на ГР)lнroві ЗИ,В.:\іОВЖКIІ Д<>ШО ,бі.lьше кілом€тра.

хаnакТt' РИСТИК3 1 \111.

НАШ их· Ч

рів, ІНМІЧНИХ ,посіБНИ'I\Ї;В, основ- ~ ні ЩlфРИ jj фаh"ГИ, хронологія , На,Їfближчи'd чаСn\1 П().lіТ1Н1~

ЗГ(Ij)іла:

-

!•ріали, Яl\і ШВИ . !І\О заг(,раються. '• ! Один j},ю у ;!В:\ \!ісЯ'ці О'ЧИ-!

нііІ З ни,х даютьсящто.~ичні . !'..,'",.....",...."...."..........,....,......"....,....,.."...,.~~,.,.."...,....'.."....".~.........,..........,......."..,.' L,~' поради по Te:.t:.i, ог.'1яд ютера• тури, реко:.t:ендації .по заЩ'чен-

\1"

'нання

~ теГО,РЮШ\f1

періОДЮІ і-старіі паРl'іі. У I\ОіК­

Ві'1IJБУ8СЯ го·ве .1 ЬН ого

в і,дл ОШ !'>Н НЯ

•'ти

'ІЮІ

по.дlii дшного періоду.

,

lрищах ЖIfТ.10ВИ"Х ІIУДIIНIІ;ів 'Т;:\-:

га!цIН'ТЮІ і ,еЮІостііішо ,вивчаю­

.присвяче.них

через:

е.1е'::тропрово."н:и.

,ла'l"Н f"ГО

Д()1ПО\ІОГУ ,пропа­

Спорт

··

Геі-рич о

: ДИ. Ще раз 1Ii1,rJ.,lYf:\IO: Н,І гn-:

дич\Пі посібню;и до ви,вчення іС'торії liПРС». Po~paXOBa;H'Ї на

18

Г.

1-0

; ве'ршнн. Не -ррзульта-т ха-о

Ч'І,

РOВlНІИ,О&ОЇ, !ВИЩ'щ!>на Вида,в­ НlЩ'I'ВО\І ПО.:JIітичнuі літератури (MutKBa) . Це перша бро­ шура в серії « Н а,вчаЛЬНО-)Іето­

іС'тr,рію JШРС. BCbf1ro вийде в світ

В.

'ВИІІадОI:, ~

поа:е,l\а

!•

-так звеТl>СЯ брош)",ра Н. Ііn­

покл\!­

_

та·1,ИП

;,ВИНИ,\\;1-;1, ,

'ЩН

rистюti

,.

1\1111

.

t, Не

« Початок р(}бо'lОГU РУХУ поширенНіЯ )ІаркrИ;ПІУ в Росіі»

шур,

,Jax;

•t

історію КПРС

mца ти

'ті ,ЮИШІ:.1а П1"іІ\е;ка, згорів

резриа- ~

• ДІВ.

••

партіііної о овіти , ВО'НН

'З3.1IfШIІR: \цп,

•,

Кравчук

ТИХ, хто вчи'тьrя в

ча'с

,не(\праВ'НІПЬ

гро­

сталося.f

l:еРО'Гі13,

!

На ДОПОМОГУ вивчаючим

ка; ні

'J1ри-ва ;lИI!

(By.1.M,H::lPP'I!KiI,

порядку.

С.

• • \ШТl

JП:IlJi \IrlJlJ;і1Є ло .вр .•

,~. Г'jJ(~lадЯ'l!ol,и

ці

*t

ложеж. Ті1I; , І. Є. ~

10)"ДИIfКУ .

......~._.~.~......~.....~._......--.

.....

~~~~~~~.~~

нашу

,~

ОПil.lюпа.1hЛ(J'Г О

наШfШУ

Д~I;i.11>'I\a

о.

теми, гостріше ставити питан· ня виховання і моралі, ширше

то·

3 поча п:r/\[

~M

ПРО­

~

правил

*Р. .1ЮІ:се\I~.УРТ, fi.1, • !горів n('з .1f)ГЛЯДУ. В

п!'еси.

газети

·

протипожежних І

; niJ'CIJl\O,

товариських

~

Дотримуйтесь

• ,с('зпну ІВ

повинно

+--4 ............. .

І

;

На летучці вирішено і на­ далі висвітлювати на сторін'

....

~

не

дружин,

жектористів,

молу В. Ciгa€Ba висловила та·

мітетів, депутатів у за здо.ровий побут.

......

судів,

комсо-

ку думку: Нам треба

~.~.~~

(чого

1

! !,

бути), рооота добровільних на·

великого зла, яким є самого.райкому

учасники

' ............................ _+-- .................... . .

~

не

промислових

при€мств родннх

Інструктор

би

ки і на таких питаннях, як торгівля спиртними напоями

ЛЕТУЧЦІ

новаріння.

Яким

вчинок винуватець по­ винен бути покараний, закли­ каний до порядк~

такого

місцевих Рад, їх адміністративних комісій, вуличних ко-

~

реагування.

був

виявленні са·

НА РЕДАКЦІЙНІЙ

роль

боротьбі

го

Зупинялись

Ради

підкреслив

зробити,

мого.нників

голова

,міської

Ковпак

нам

багато

Ковпак. -

суду

летучки

Броварської

ної роботи, особливо з молоД· дю, дальшої аКТИВ'ізації ролі ральними

т.

тані в бесідах агітаторів.

похило·

посилення

жить

місцях інтерес, були викорис,

го віку і молодь повнісТЮ під· тримували думки , викладені в uій статті, вносили свої пропо· зиції

товариського

Особливо

-

зв'язківців Г. Саражин, поміч­ ник прокурора району І. Шеп­ тун та інші вІдзначали, що як стапя, так і матеріали ' по її обговоренню вик,ликали на

взяли

.._

.................. .............................. .........................

РОЗМОВА ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ

До підсумнів обаовОРЄIlНЯ

11

........ ..... .'. . ...........................,........

госпах.

~

СлраJВа с.lухаТИ\lеться в суді Броварського району.

~Iap­

85 номер 1965 рік  

85 номер 1965 рік

Advertisement