Page 1

Газета

Внходнть

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністрації

----------------------·---------

з

17 квітня 1937 року

Ng 84 (990 1)

СередС8,

..-.истс:>І""ІС8ДС8

7

рс:>к.у

2007

·· mtitEWRiббT??'йilffiRТ ·· x"*д:*:w:щ~~"m&щ;;mm:mw~~we&%3жzw..mra'E.oiF%.<W&~;шm;::-z::цжйif&lli11ЮJйf~ :=\=: : :_::::====--~:---=~=-=--.:.-:~~=:--========:=_:=_:=_=..:=_.;

111 · · ·

2001-й РІК· РІК 3AВEPWEHHR

Обрали керівництво, обrоворили проблеми

rА3ИФІНАЦІЇ РАЙОНV

Чергова нарада у керівника районної державної адміністрації М. Ф. Дідеика була присвячена проблемам завершення газифікації населених пунктів району, аналізу

шим в Україні стане повністю га­ зифікованим. Загалом за роки роботи нової держадміністрації району було підведено природ­

поточних справ.

пунктів Броварщини. Подібних темпів газифікаuїі район ще не

Учасники наради, в якій взяли участь заступники голови РДА, голова районної ради Ю.І. Куш­ ніренко, керівники районних уп­ равлінь та організаuій, тепло nоз­ доровили

Тетяну

Григорівну

Мальuеву, начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального

господа­

рства з днем народження. Голова РДА М.Ф. Діденко та голова районної ради Ю.І . Кушніренко вручили їй букети троянд. Ю.І. Кушніренко вручив Т.Г. Мальuевій відзнаку районної ра­ ди "Знак Пошани" ІІІ ступеня, а М.Ф. Діденко- пам'ятний значок із зображенням тризуба. На черговій нараді йшлося про газифікаuію населених пунктів району. Начальник Броварської філії ВАТ "Київоблгаз" А.М. Боб­ ко зазначив, шо роботи ведуться за раніше обумовленим графі­ ком. М.Ф. Діденко висловив сподівання, що з газифікаuією села Першотравневе район пер-

V

ний

газ

до

третини

! !::

тав

населених

! ст . 17

!: рядок

11514 членів налічує Броварська міська ветеранська організація. У її складі - 35 первинних осередків у трудових колективах та 4 - за місцем проживання. Нещодавно в лави організації, як колективпий осередок, влилися афганці. /Цодень по кілька осіб несуть заяви для вступу в організацію "Ветеран". Отож, життя кипить. Це засвідчила і УІ звітно-ви­ борча конферснuія міської вете­ ранської організаuїt, яка ві.:Ібула­ ся 30 жовтня у Броварській школі \ІИстеuтв. Серед делегатів конфе­ ренuїі - 81 представник від усіх первинних осередків. Привітати ветеранів та послухати про їхні

населених

mшC3i10[j]GJ~GJ =

D]@c::Jlli ~[;:x::Jtfc::JC3llilll0rf [i)I}]C3~Q';lc::J0ЗiJ'~ 'li'GJ Q';l01IШJ

здобутки

і проблеми прийшли представники грО\Іадськості та керівники служб і управлінь міста на чолі з \Ісром. Із звітною допоuіддю про робо­ ту за період з І 6. І 0.2003 р. по 30.10.2007 р. виступив голова міської ради ветеранів Г.Я . Кир'ян. Квіти до пам'ятника загиблим броварчанам, як данину пам'яті побратимам, котрі відійшли у вічність за звітний nеріод, покла­ ли учасники конфсрснuїі В.В. Гончар , К.А. Чспак, А. Ю. Пурик (на фото зліва наnраво). У своїй доповіді Г.Я. Кир'ян торкнувся різних аспектів лінль­ ності організаuїі - військово­ патріотичного виховання дітеіі та

••

СВІТ УКРА І НСЬКОfО САОВА Думати, говорити, творити і жити по-українськи де­

монструється в методичному ка­

бінеті, у музеї та на постійно ді­ ючих виставках НВЦТМ. Гуртківці є активними учасни­ ками та переможцями міських, районних, обласних, всеук­ раїнських та міжнародних кон­ курсів. Найактивніші з них Вікторія Кисіль, Юлія Малярен­

Попович,

Іван

Тетяна Огнев'юк, Анна

Шевченко, Родіон Бойченко та ін . Ними керує високе почуття любити свою рідну мову, нести чудове українське слово у світ. Ось як про ue пише в одному із творів Іван Топіха: "Радісний, бадьорий,

Такий девіз творчого життя гуртка "Світ українського слова", який діє в навчально-виробничо­ \-ІУ uснтрі творчості молоді \-Ііста Бровари.

Вся

творча

діяльність

гуртка

сnрямована на поглиблене вив­ чення рідної українсІ,кої мови, що допомагас учннм успішно складати іспити за курс загально­ освітньої школи та nри вступі в середні cncLti<UJt,нi та виші нав­ чальні заклади. Та осноІJнс наше завдання нав•Іитись творити слоuо~І. Це твори-роздуми, оtІиси, розnовіді про наш рідний краіі, рідне \Іісто, про ;Іюдину та її призна­ чення в житті, власні постичні твори тошо. Такі краші творчі ро­ боти ввійшли до

.

щасливий,

я

молоді, ранів

кудись

поспішаючи,

зранку

\Іеди'Іного

ганізаuій у місті у зв'язку з рсор­

жваво

ганізаuією,

ни, а то й nросто зникненням ок­

ремих підприсмстu, фір\І і ор­ ганізаuій. Ксріuники на місuнх дvжс часто просто не зашкав.' ІСНІ

у-збереженні таких осередків. Та­ ким '!ИНОМ ЗНачна '!аСТИНа

01130ЧОЛИХ броварчан залишається наошtн11і зі своі\ІИ nроблсма\1И. З BiT<L%HI1M СЛОІJОМ дО У'ІаС­ НИКіІJ

конферснuїі

зuсрнувся

міський голова В.О . Антоненко. У дебатах вистуnили почссниіі голова ради ветеранів С.Н. Бере­ да, П.Я. Дюков (ветеранська ор­ ганізаuія "Торгмашу"), ТФ. На­ дирав (деревообробний КО\tбі­ нат) , В.О. Клименко (Казенний завод nорошкової \Іеталургїі), М.А. Говорушко (член президії ради ветеранів), Г.І. Павлін- зас­ тупник головного лікаря раііону, Л.Б. Драпей голова міськ­ районної організаuїі Тоuаристuа Черuоного Хреста України, від воїнів-афганuів- 1.1 . Панченко. Конференuія обрала робо<tі ор­

гани ветеранської організаuїі раду у складі 55 осіб, президію 22 особи та рсuізійну комісію. Го­ ловою ра.J.и uстсранів міста одно­ голосно Jнову було обрано Г.Я. Кир'яна. Вітасмо' Групі вете­ ранів-активістів

було 'вру'tсно

медаль

Збройних

uстерана

сил

України. Представляти Бровари на за­ nланованій на 15 листопада об­

ласні й

конфсрсн uії

Киїuшини

будуть

ветеран ів

новообраний

голова ради Г.Я. Кир'ян та С.Н. Берсда. Плани в організаuїі великі .. Снаги і завзяття ва\І, ветерани, для їх втілення у життя.

зміною

фор\І

в.1ас-

Валентина КОВАЛІВСЬКА. Фото автора.

Читайте· і передпаачуйте ··п:<>ВЕ .ІК..-.т--r.я··r Шановні читачі' Розпочалася передплата газет і журналів на 2008 рік. Персдплатна uіна "Нового життя" на 2008 рік помітно зросла.

покликання кожного члена гурт­

Якшо інші районні видання поступово піднімали передnлатну шну,

ка "Світ українського слова". Бо, як відзначив Володимир Сосюра: "Без мови нашої, юначе, й народу нашого нема'" Зінаїда ВАСІОК, керівник гуртка,

то вартість "Нового життя" вnродовж останніх років залишала~я незмінною - 14 грн. 40 коп. (І ue за сто з лишком номерtв; торtк вийшло І 03 номери газети). . Та економічні реалії такі, шо доuошпься на них зважати (вартtсть паnеру, поліграфічні послуги, інші витрати). . Отже, uіна nерсдплати "Нового життя" на 2008 рtк така:

В'ІИТеЛЬ-МСТОДІІСТ.

Аnв індивідуаnьних nepeдnnатників (індекс 35064): 1 місяць- 4 грн. 15 коп., 3 місяці- 12 грн. 45 коп., 6 місяців- 24 грн. 90 коп., на рік- 49 грн. 80 коп.

..

09.11.2007 З 10.00 ДО 12.00 відбудеТЬСЯ ПрЯМИЙ телефОННИЙ ЗВ'ЯЗОК з начальником управління праці та соціального захисту населення

районно·! держадміністра~ії ЯЩЬКОЮ ЛАРИСОЮ ПЕТРІВНОЮ. рІ

5-45-47.

житлово-побутових

ності і статусу, поділом на части­

ряду nервинних ветеранських ор­

розмовляють \Ііж собою. Отже, я відчуваю, що не самотній, шо я серед своїх, а найголовніше навколо мене не тільки люди, а і1 рідна українська \ІОВа ... " Отже, знати, берегти та nрюІ­ ножувати багатства нашої рідної української мови- найважливіше

Контактнии телефон:

від

обслуговування, соuіальної до­ помоги - до самого існування nервинних осередків. Григорій Якович висловив великий жаль з nриводу nрипинення діяльності

о:.....=іі Р""Я~NІИ"'й··-- ·з·&~~ЯЗок

.

-

щоденних турбот вете­

умов, транспортного,

поспішаю до школи. Моє рідне місто також уже пробудилося. Вирує людський потік. Я чую навколо себе рідні слова. То лю­ ди,

погашення

зобов Н}анІ,

под<Іткш

платник податку зобов'яза­ І.·. кий ниіі сплатити штраф у так11х

Володимир ЛЯШКО.

Оксана

n.n.17 .1.7.n.17.1

І пропtГО\І граНІІ'ІНІІХ строків, та-

виків, надати їм матеріальну до­ помогу і, звичайно ж, розповісти, чим живе у ці дні район, про наші досягнення у промисловості та сільському господарстві, розвит­ ку духовного і культурного життя Броварщини.

ко,

cnлaтtt

ncpc.l t>k.J.J.. жсташ1 та дсржашвt\ІІІ uі;lЬОІНІ­ : ми фон ..1а\Іи" Ng 21SI-III ві.J. • 21.12.2()()0 у pa'Ji, КОЛИ П.l<ПІІІ1К • податків не спла'ІVС узгоджену суму податкового · зобов'н Jанн;І

пунктах зустрічі з ветеранашІ війни і праці, вдовами фронто­

Tonixa,

терчін

Закону Украіни "П~о по­

1 платникш

тів. М.Ф. Діденко рекомендував

і

nерший

зе~тю". І •• за Відповідно до

відзначається річ­

поповнюється

дер­

ку За 2007 рІК, Bl.'lПOlJI.liiO дО І ст. 17 Закону України" Про плату

ниuя визволення Києва від німеuько-фашистських QJ<уnан­

поступово

Об"сднана

ГрОМадЯНІ01И 'JС~ІеЛЬНОГО ПОдаТ­

районних установ.

в

Броварська

жавна податкова інспскuін нага­

! дус, шо 15 серпня 2007 року нас­

ників наради з інформаuісю про письмові звернення громадян району до обласної держаю1і­ ністраuії. З початку року з Бро­ варського району їх надійшло на­ багато менше, ніж в 2006 poui, що свідчить про ефективність робо­ ти зі зверненнями громадян до

повсюди

засоби !

Голова РДА познаііомив учас­

провести

та на транспортнІ

!

знав.

6 листоnада

податки за землю

:,

l'·-····="'·~•·==~•=""''""""~""''=''''==•o=oo•~='""""=••••o=••••••=oo•"""=""·~==oo=••=o""·'"""="'•""•==""'·'

Аnв nідnриt:мств та орrанізацій (індекс 61285): 1 місяць- 5 грн. 75 коп., 3 місяці- 17 грн. 25 коп., 6 місяців- 34 грн. 50 коп., на рік- 69 грн. ОО коп.

Такою ж вартість персдплати ('ІИ вишою), стала у районних газс­ тах Богуслава, Борисполн , Василькова, Переяслава , Володарки.

1 роз~tірах:

'І•

при затримuі до

: них

30 калсн.:Іар­

днів , наступних за осганні\І

і дне~1 ГраЮІ'ІНОГО строку СП,1аТІ1

1

узгоджено!

суш1

! зобов'юання, -

податкового

у роз\Іірі десяп1

! відсоткін погашеноі суми І ково го боргу;

nри затримuі від

1

! лендарних !

тупних

за

днІВ

подат­

90

до

включно,

останНІ\1

ка­

нас­

дНС\1

гра-

І•• НІІ'ІН()ГО строку сплати узго.1! бов'нзання, -у роз\Іірі дІJадuяп1 жсно1

!

суми

податкового

зо­

відсотків погашеної су\ІИ подат-

кового боргу; nри затричuі, шо с більшою . 90 календарних .J.нів, наступних . за останнім днем граничного

• строку

сплати узгодженої су\1И

зобов'язання , - у ро­ n !·.. nодатк~вого змІрІ

ятдесяти

вшсоткш

пога-

шеної СУШІ податкового борг\'.

1

І•

Просіtмо всіх громадян, як( не сплатили земельний nодаток ,

• тср\Ііново ue

зробити , оскільки

•. несплата земельного податку 1• ГрО\Іа д ЯНа\111 ПрОТЯГО\1 року І• ВВаЖаСТЬСЯ СІІСТС\13ТІІ 'ІНОЮ і С і підставою длн припинення nра-

І.•· ~~я:~~~стуваннн 0109.2007 . дсннн 1• огляду

!

земельною

завершено провсдержавного техні'Іного

трансnортних засобі в.

Проте , не всі громаднни, у uлас-

1 ності яких знаходяться транс­ І портні засоби, та нкі відповідно до

чинного

законодаuства

по­

. винні проходити державнІІіі • технічний огляд у 2007 poui, на­ ) дали свої транспортні засоби для

nроведення техогляду та

не

. сплатили

податок з власників трансnортних засобів. Нага­

дуємо,

шо

податок

сплачується

фізичними особа\ш- перед про­ веденням nершої реєстраuїі в Україні, реєстраuісю, псрс­ рссстрацісю, а також перед технічним оглндо\1

т рансnорт­

них засобів шорі•tно або ол1н раз за .1ва роки, а:Іс не nі'Jнішс nершого піврі'ІЧЯ року , у нко\1У провошпься технічний ог; Інд. Громадяни-власники транспорт­ них засобів зобов'язані пред'я­ вити

органу,

який

nровошпь

технічний огляд транспортного засобу, квитанuію про сплату податку з власників транспорт­ них засобів за рік, яки й nерсдус техні'Іному огляду (2006 р.) та за рік, в якому nроходить техніч­ ний огляд (2007 р.), або за ;ша роки разом. Слід зазначити, шо ексnлуатаuія трансnортних за­

собі в: які не пройшли тсхні•t но­

го огляду у встановлені строки, заборонясться.

Телефон для варської ОДПІ: ти 123, 132, 224.

довідок

5-10-03,

Бро­ кічна­

Олена ТКІ\ЧЕНКО, відді.т у ад\Ііністру­ майнових податків.


2 Середа, 7 листопада 2007 року---- ПОВЕ ЖИТJ}J - - - - - - - - - - - - - - безліч. Вони свідчать про те, що партійні функціонери боялися припливу до партії

Нещодавно в українському видавництві "Буква" вийшла книга нашого земляка, відомого журналіста Володи.мира Де.м Я­ ненка "Покаяння" (Сповідь колишнього

партапараіпника). Наші читачі знають цього автора, здебільшого, як дослідника бойових біографій представників наймо­ лодшого покоління нашої держави, яке ра­ зоJк із доросли.ми звалило на свої хисткі плечі непомірно важку ношу Другої світо­

вої війни. Його перу належить низка доку­ ментальних збірників - ''Нескорені шах­ тарчата·: "Сини полків·: "До батальйону юних зараховується ... ·: Та мало хто знає, що В. Де.м Яненко за

радянської влади тривалий час перебував "на контролі" органів державної безпеки. Чи.м же так "завинив" тоді ще юнак, який, щоправда, уже встиг відзначитись і на військовій службі (охороняв особливо важливий об'єкт, що оснащував прилада­ ми перший космічний корабль Ю. Га­ гаріна), і на комсомольській роботі (очо­ лював багатотисячний колектив .молоді

великого хімічного підприємства)? Що можна було "приписати" людині з такою, здавалося б, показово-пристойною ав­ тобіографією? Та пильні "охоронці" дер­ жавного спокою знайшли привід! Довго не роздумуючи, "приписували" молодому журналістові ярлик "українського буржу­ азного націоналіста"!

Й така характеристика була зроблена без найменшого посилання на якісь досте-

.менні факти з життя і діяльності цього початкуючого літератора, до речі, члена "могутньої" Комуністичної партії! Ну, був він в одній студії з відо.ми.м поетом (згодом знищени.м за свої переконання у радянському концтаборі) Василем Сту­

сил, які б могли "порушити" спокійне,

' :

хоч і застійне, життя в колективі. А твор­

ча технічна молодь могла б оприлюднити прорахунки партійного і господарського керівництва, що було просто небажаним.

-

га вийшла нещодавно, чи є вже якась ре­

акція на неї?

-

-

марно очорнюєш ту партію. Так, були не­ доліки в й діяльності. Але озирнися дов­ кола цієї миті: все захрясло в корупції, безлад повсюдно,

не було ніяких аргументова­

них підстав для звинувачень, - В. вливається до лав жур­ налістів Київщини і згодом запрошується,

не

кинь оком.

чергу нагострити перо? А копирсатися в минулому, можливо, комусь й не дуже

комфортному, зайве ...

що стало повною несподіванкою для нього,

В цих словах- певна доля гіркої правди.

до найвищої інстанції керівництва Бро­

- міськкому партії.

куди

Можливо б, на оце варто було в nершу

Дем Яненко

варщипи

І досить полярна. Один столичний

журналіст зауважив відверто: 'Ти, друже,

дебістів, до речі, вони його й не пересліду­ вали опісля

Володимире Івановичу, можливо, ще й

зарані задавати це запитання- і все ж: кни­

сом, і що з того? Підтри.мував творчі зв Язки з поетом .М. Холодни.м, зі своїми ровесниками, побрати.мами по перу - Л. Талалас.м, В. Міщенко.м, А. Гарматюком, В. Захарченком, був редактором единої на Донеччині україномовної шахтарської га­ зети, творив рідною мовою, і що з того? Зникнувши з очей донбасівських ка­

І все ж, бачачи, як знову настирно прори­

Лише перебу­

вається на політичну арену організація,

ваючи в партійних колах, він остаточно

яка завела народ в "нікуди", мовчати на

пересвідчується у безперспективності

цьому етапі особисто я неспроможний.

впровадження галасливих ідей ''кермани- 1· ча" в життя, які врешті-решт розвіялися

1

мовби той туманець над зе.шею.

І'

Порядок у вільній державі слід наводити.

Але без допомоги тих, хто свого часу вис­ тавив "непорушний Союз" на посміхо­

Про долю свого .морально понівеченого

висько всьому світові.

покоління і веде розмову наш земляк чи й

Буду відвертим: із певним хвилюван­

не у першій в Україні книзі-сповіді предс­ низової партійної ланки.

ням чекав я реакції на спогади своїх ко­

Інтерв'ю з її автором провів наш корес­ пондент В. ЛЯШКО.

лишніх однопартійців. І почув їі. І відчув:

тавника

вибачаюсь

за

нескромність

корисну

-

справу зробив я.

ПРОСПАВВЕНА VВІИАХ;J

Комуніст зі

стажем

понад шістдесят

років, знана у місті людина, ветеран пар­ тизанського руху на Чернігівщині, учас­

ник військового Параду у Москві, автор

книг з історії України В. П. Мишко, про­

ТА НІ, МА&ПЬ, 3НЕСПАВПЕНА!

читавши їі, сказав: "Повірте. Мені пар­ тійні

функціонери,

якщо

це

грамотно

прозвучить, вставили палок у колеса чи й

не більше, аніж вам. Я був прийнятий до

-

Володимире Івановичу, більш аніж пе­

їдальня".

nропускзла через своє сито бажаючих ста­

більшовицьких лав підnільним райкомом

реконаний: заглиблюватись у своє складне

У підрозділах панувала "дідівшина". І

ти Гі nоnовненням? "Зелена вулиця" нада­

партії під час війни. Але після визволення

минуле було неnросто. І все ж, що змусило

що цікаво: офіцери і сержантський склад

валася

Чернігівшини

вас зважитися на цей крок?

не лише не засуджували їі, а й опиралися

робітничих і селянських кіл ...

Події приблизно річної давності. Ко­

на неї, аби урезонити зарозумних "сала­

тоді

переважно

представникам

від

окупантів

партійну

владу подекуди "окупували" ті, хто неві­

У мене проблем із цим не було. Всту­

домо де був у найтяжчі для нашого краю

ли партія комуністів, у якій я перебував

жат".

бійцеві

пав я до nартії в армії. На той час мав уже

часи. Вони "переписали" на свій розсуд

свого часу і яку залишив назавжди, стала

заїкнутися про те, що і йому вже б час по­

певні заслуги: портрст мій, як відмінника

архівні матеріали.

демонструвати суспільству справді диво­

вартувати

бойової і політичної підготовки, красу­

був я ні секретарем підпільного райкому

-

І

варто на

було

молодому

полегшсних

постах,

як та­

-

І з'ясувалося, що не

вижне: підтримала у Верховній Раді ко­

ких бажаючих моментально "ставили на

вався на полковій Дошці пошани. Та зго­

комсомолу, і ні до якої партії не вступав. І

аліцію, яка лише на словах вболівала за

своє місце". Та й хіба лише це! Новачкам

дом, персбуваючи вже на nартійній ро­

як

долю простолюду і виконувала своєрідну

практично не надавали можливості бодай

боті, я постійно засвідчував, що попов­

завідуючого відділом пропаганди і агіта­

роль замполіта у ній. І це фактично після

раз на місяць побувати у звільненні. Сол­

нюється КПРС nоказушно, аби nродемо­

ції,

свого грандіозного політичного краху! І

дати третього року служби нахабно відби­

нструвати всьому світові, що народні ма­

райвідділом освіти ... У Броварах на мене

наступне: організація з майже столітнім

рали в них нове обмундирування, головні

си не мислять життя без членства в ній.

чекало не краще. Мене безпідставно зви­

стажем

убори, а подекуди і взуття, замінюючи

Здавалося б, для чого було потрібнеїй та­

нуватили

практики активно зайнялася вербуван­

добряче

кс

коштів на власні потреби і зняли з посади

ням до своїх лав молоді. Партії, фактично

цілком закономірним. До всього сказа­

незрілих людей, яких часом буквально

директора середньої школи

викинутій на задвірки історії, знадоби­

ного додам: навіть я, добре підготовле­

затягували до первинок наполегливою до

реакцією

викриття

мною дійсних

фактів розбазарювання

земельних ре­

агітаційно-пропагандистської

зношеними.

І

це

вважалося

численне

поповнення

з

політично

наслідок: а

мене

по деякім

у

усунули

часі

-

і

посади

завідуючого

використанні

на

з

державних

N92.

Це було

ний фізично юнак, не витримував "ка­

непристойного агітацією?

вого революційного вогнища, бо у попе­

ральних"

вісти

редньому геть осмалилися їі, здавалося б,

розшифровували в армійських лавах по­

спостерігатися постійний ріст партійних

міськкому партії Кривошликом. Скажу,

лось поповнення для

розпалювання

но­

нічних

марш-кидків.

Ось

як

на

це

неважко.

Зараз відпо­

По-перше,

мав

сурсів,

зокрема

першим

секретарем

надпотужні крила ... І я вирішив довести

няття: відповідальність усіх за вчинки од­

лав, по-друге, такий контингент аж ніяк

що і на Чернігівщині, й тут, у Броварах,

до представників юного покоління онов­

ного. В нашій роті було кілька солдатів із

не

покидьків комуністичної системи усе ж

леної України сувору правду пролснінсь­

розряду "некерованих". Один міг піти в

життя

ко-сталінську гвардію

самоволку, сісти на літак і полстіти додо­

Ми що

му в Москву, інший ні з сього, ні з того

критику на адресу "керманича" чи проз­

відкривав вогонь по розводящому. Рот­

вучав у цьому контексті бодай один про­

та, в яких nеребувала тогочасна журна­

ний застосовував у тих випадках свої "ме­

тест?!

лістика. Саме тоді зауважили ви похибки

тоди виховання": тижнями не давав спо­

курсу "народної поводирки"?

кою

-

безпрецедентно-

го винищувача нації.

t

-Ми обоє пройшли через партійні леща­

вnровадженняю

в

більшовицьких політичних ідей.

-

чули колись із низів предметну

покарали.

Але

скільки

пішло

на

це

нервів, здоров'я, сил!"

- Й останнє: що б ви nобажали нашим су­ часникам більш молодшого віку? -Перш за все, мати свою думку. Вчити­

Така nартійна політика завдавала вели­

ся глибоко аналізувати історичні процеси

кої шкоди розвиткові народного господа­

минулого і сьогодення, аби чітко визна­

рства. Нерідко на керівних посадах, зок­

читися із власною позицією. Пробувати

юнаком мене вразила атмосфера, шо па­

ки долали десятки кіломстрів сибірськи­

рема

пере­

триматися осторонь політичних процесів

нувала в армійському середовищі. Наші

ми просторами, а потім йшли на nости чи

бували люди з обмеженим мисленням. А

у житті країни, певне, й не можливо, але

безпосередні командири з числа офіцерів

займалися бойовою підготовкою. Де було

поставити на чолі виробництва по-спра­

передусім

ніби й не помічали того, шо нам, воїнам,

тих сил набратися!? Словом, ні за що, ні

вжньому здібного спеціаліста здебільшо­

призваним

про що страждали безневинні ...

го

на дійсну

Ще

18-річним

службу,

цілком

Взводи

заваді

глухої

значно раніше.

підрозділу.

на

ночі у швидкому темпі і за повної виклад­

Ні.

-

всьому

ставав

промислових

було

підприємств,

неможливо

у

зв'язку

з

Скажу,

-

не бажано.

я бував

на

Майдані

під час

без­

оранжевої революції. Присутня там мо­

лодь вразила мене. Високої культури по­

свідомо підривали здоров'я не лише ви­

І я сьогодні підтримую народного депу­

партійністю того ... Я багато писав про

нятково складною службою (ми стояли

тата Ю. ТимошеІ)КО у твердженні, що

одного інженера, який першим у Брова­

ведінка, відверта зацікавленість у демок­

на постах по дванадцять годин на добу

нинішня "призовна" армія лише калічить

рах

ратичних

при

молодих людей. Бо з неї не викорінено

раціоналізатора України. Його пропо­

досягненні мети. Хотілося б, щоб лави

харчуванням. У нашому щоденному ме­

негативів Радянських Збройних Сил. Га­

зиції зробили певну революцію у шино­

отакого

ню

даю, цих недоліків можна буде позбави­

ремонтній

множилися. А нам

тись лише за умов контрактної служби

своєю думкою, своїм баченням виробни­

воїнів.

чих

п'ятдесятиградусному морозі),

-

а

й

майже табірна баланда замість пер­

шого,

немащена

вівсяна

каша

й ледь

підсолоджений чай. Але не намагайтесь обілити високе начальство, посилаючись на

неможливість

вконтролювати

стан

справ у розкиданих по всенькому Сибіру

військових

підрозділах.

звання

галузі.

Заслуженого

Це був працівник зі

перемінах і

одностайність у

представництва

у

суспільстві

належить провести

значну роз'яснювальну роботу, аби вир­

не сприймалося з

вати з-під впливу облудної більшовиць­

незрозумілих причин ні керівництвом за­

кої партії, ініціатора світової кровопро­

які змусили мене засумніватися у пра­

воду, ні секретарем первинної партор­

литної

вильності

ганізації,

заблукав у

У своїй сповіді я наводжу й інші факти, дій

тогочасних державних

перспектив,

що

який "танцював" під дудочку

революційної сучасній

бійні,

тих,

політичній

хто

круго­

нашої

мужів. Але саме тоді пов'язувати бачене з

адміністрації. І, звичайно ж, заяви тала­

тридцять

діяльністю партії комуністів, віру в яку у

новитого інженера із проханням прийня­

Якщо читачів зацікавить ця книга, за­

кроків від їдальні. Офіцери при важких

нас виховували з дитячих років, навіть не

ти його кандидатом у КПРС щоразу пот­

телефонуйте до редакції. Тут можна буде

помислив би. То вступав я до їі лав у

рапляли, як мовиться, під сукно. Та так і

дізнатися координати автора.

двадцятирічному віці цілком свідомо.

залишилися там до їі кончини.

дивізії розміщувався погонах щодня

аж

Штаб

одержав

за...

промаршировували

повз

наш харчопункт, але до дещо інших две­ рей,

на

яких

значилося:

"Офіцерська

-

Ви пригадуєте, як Комуністична партія

Таких

прикладів

можна

наводити

верті.

На знімку: В .Дем'яненко.


~-~-~---------ПОВЕЖИПИ

3

Середа, 7 листопада 2007 року

Про бронювання у 2008 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського районудля працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту Відповідно до статті

населення",

Закону

5

Закону України "Про зайнятість

України

"Про

місцеві

державні

адміністраціІ"', постанови Кабінету Міністрів України від

ності

та

господарювання

дотримання

З. Броварському базовому міськрайцентру зайнято­

rзастосування Закону України "Про зайнятість населен­

сті щомісяця аналізувати використання заброньованих

ня", з метою сприяння зайнятості громадян, запобіган­

ня зростанню безробіття, регулювання ринку праці та

Юридичному

4.

сектору

розпорядження в міськрайонному управлінні юстиції.

Затвердити завдання

по

бронюванню робочих

місць на підприємствах району на

рік для працев­

2008

реєстрацію

б.

заступника

. _. ___ 1

І потребують соціального

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даро~порядження

і низька

имовІрнІсть

голови_ райдержадміністрації, самоспиного

є

І соціально незахищених категорій незайнятого насе1лення Броварського району . І 2. Цілі державного регулювання ., Цілями державного регулювання є

бронювання

робочих місць для працевлаштування в

році

2008

25 25

працездатних громадян в працездатному ВІЦІ, ЯКІ пот­

ребують соціального захисту і не здатні на рівних кон­ курувати на ринку праці.

З. Визначення та оцінка прийнятих способів досяг­ нення цілей. Аргументація переваг обраного способу Альтернативними

І них цілей є:

способами досягнення

визначе­

працевлаштування громадян на новостворені ро­

-

бочі місця, що є малоймовірним протягом діі регуля­

!-

Додаткові витрати ВІДсутні

Зрощrь можливосТІ забезnечення укомnлектування

працевлаштування

громадян

за

направленням

центру зайнятості шляхом надання дотації роботодав­

І

Незайняте населення

і Працевлаштування со~ально незахищеного

шляхом

прииняття

запропонованого

робочих місць на підприємствах та організаціях Броварського району для працевлаштування незахищених а також його відміни в разі змін

нормативно-правових актів вищого рівня, що регулю­

Принципи та способи досягнення цілей регулювання: - Розрахунок кількості заброньованих робочих місць проводиться відповідно до чисельності працюючих на у

відсотковому

відношенні

підприємствах з чисельністю понад

осіб до

20

5%

на за­

гальної кількості робочих місць та за погодженням ро­ ботодавців; Кількість робочих місць,

що бронюється,

визна­

чається шляхом письмового анкетування та телефон­

ного опитування підприємств щодо можливостей бро­ нювання

робочих

місць.

В

анкетах

роботодавцями

І визначаються можливості щодо бронювання робочих місць за кількістю та категорією громадян, які потре­ бують соціального захисту;

Після затвердження райдержадміністрацією квоти

-

робочих місць на

2008

рік підприємства у двотижне­

вий строк погоджують з центром зайнятості поквар­ тальний графік працевлаштування визначеної кількості громадян;

-

У разі тимчасового скорочення обсягів виробницт­

ва підприємства і переведення його працівників на не­

повний робочий день (тиждень) прийняття на роботу громадян в рахунок квоти робочих місць за погодженІ ням з центром зайнятості може бути тимчасово при­ пинено за умови забезпечення дотримання цієї квоти Працевлаштування

1 соціального захисту,

жінки, які мають дітей до

на

14

молодь,

-

(сироти)

-

- 1

які

заброньовані

потребують робочі

місця

6

яка залишилась без

- 9

місце

- 9

та

якій

надається

перше

молодь, яка звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та якій на­

дається перше робоче місце

- 1 особа; - молодь, якій виповнилось 15 років і яка, як виня­ ток, може влаштовуватися на роботу, - 1 особа; - особи, звільнені після відбуття покарання або при­ мусового лікування, - 1 особа; - особи передпенсійного віку - З особи. 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснювати-

Базове відстеження- з пада

2007

01

жовтня

по

2007

01

буде

після набрання ним чинності. цього

регуляторного

акта,

є

аналіз

статистичної

Підприємства зобов'язані працевлаштовувати гро­

роньовані

потребують соціального захисту робочі

місця

шляхом

на заб­

Директор Броварського

укладання трудових

міськрайцентру зайнятості

договорів і про прийняте рішення у триденний термін повідомляти

центр

зайнятості.

У

разі

відмови

у

прийомі на роботу громадян, які належать до категорії підприємства зазначають мотиви відмови та за кожну

розрізі підприємств на

осіб

підприємств,

установ

рацію суб'єктів підприємницької діяльності".

моніторингу

статистичних

даних,

тобто

центр

Беверіджиз Україна Лімітед

2

ТОВ "Асканія-Флора'' Броварська центральна

ВАТ "Комбінат ""Тепличний"

7

ТОВ "Фрегат ЛД"

8 9

СВАТ "Калита"

2

ЗАТ "Агропак"

1 1

7. акта

ОбГрунтування терміну діі регуляторного

пра-

середніх

ЗОШ,

9

про-

осіб, молодь,

без піклування 1 особа, молодь,

або альтернативної (невійсько-

реєстрованих у Броварському цент- І

рі зайнятості громадян, які належать/

j

горіі громадян.

І

ність

І

ного акта, є данІ статистично1 звп-,

ності центру зайнятості та аналізу/ ринку праці (шляхом анкетування 1 Кіль~існі та якісні знач~ння по-І

відстеження регуляторного акта на І

·,,1

- Жінки, які мають дітей до бІ років, одинокі матері з дітьми до 141 років або дітьми-інвалідами - 671 І

- молодь, яка закінчила або при-І

навчальних

закладах

дається перше осіб;

або та

.~ищих ·~·

яюи

робоче місце,

на-

- 161 І

- молодь, яка звільнилася із стро- І

ко вої військової або альтернативної І

(невійськової) служби та якій на-І

робоче місце- 1 особа, молодь, якій виповнилось 15 р. і яка, як виняток,

дається особи;

тя покарання або примусового лікування, - 1 особа, особи передпенсійного віку - З особи. Завдяки прийняттю цього розпо-

покарання або примусового лікуван-І ня - 1 особа. 1 Голова І

соціально

перше

робоче місце,

- 2і І

- особи передпенсійного віку -І 114 осіб; / - особи звільнені після відбуття 1

Броварської райдержадміністрації І М.Ф. ДІДЕНКО. І

---~..--..·--;~:::;-;....1

--

до розпорядження голови райдержадміністраціr І

яка

закінчила або

до

6

років,

чання у середніх

14

молодь, яка

зали-

ЗОШ, nрофе-

шилась

сійно-технічних

без піклу-

або вищих нав­

вання

років або

чальних закладах

батьків

дітьми-

та якій надаєть-

(сироти)

ся

nерше

молодь,

яка звіль-

нила ся із строко-

вої військової або альтернативної (невійськово·•l служби та якій надається

перше

робоче місце

МОЛОДЬ, ЯКІЙ виnовнилось

15р. 1

яка,

виняток,

як

може

бути влаштова ною

на роботу

особи,

особи nередпен-

сійного віку (чоловіки

58р.,

-

ЖІНКИ-

5Зр.)

звільненІ nісля ВІдбутя

nокарання

або примуСОВОГО

ЛІку-

вання

лікарня шка··

ВАТ ··калитянський екс пер.

10

МП "Ліана·· у формі ТОВ

11

ТОВ ''Камелія- РА"

12

ТОВ "Фірма АМП"

13

ТОВ ВКФ "Бекас"

в

9

10

з

4 1

1

1 1

1

1 1 1

7

2

2

з

6

4

5

6

вигод та витрат (див. таблицю).

у

nриnинила нав­

2 4

чих місць з числа заброньованих.

прийняття

. Методом одержання результаТІв і вІДстеження є аналІз КІлькосТІ за-І

професійно-технічних

9

завод комбікормів і nремікс ів"

результатів

,

пинила навчання у середніх ЗОШ, І

5

5

очікуваних

базове.

-

чальних закладах та якій надається

9

ребують соціального захисту та кількість вільних робо­

Визначення

Тип відстеження

фесійно-технічних або вищих нав-

25

районна

регуляторного акта із застосуванням методу аналізу

1

Строк виконання заходів з І відстеження: 01 жовтня 2007року -І 01 листопада 2007 року. ·

осіб;

всього

ФГ '"Жvрав

акта

незахищених верств населення.

лодь, яка закінчила або припинила

4

З

б. Визначення очікуваних результатів прийняття

і

" '

ло 200 осіб, які відносяться до кате-І дгоярні.і Асосцаімалеь.но-незахищених грома-

з

4

бочих місць для працевлаштування громадян, які пот­

році робочих місць на

му віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці: у тому числі жінки, які мають дітей до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або дітьми-інвалідами - 9 осіб, мо-

2 Іноземне підприємство ··кока-Кола"

Здійснення державного контролю та нагляду за до­

ного

номері газети "Нове життя"·---·-j

робоче місце

організацій

зайнятості аналізує використання заброньованих ро­

впливу оприлюднюється в цьому ж І

обліку в центрі зайнятості перебува-І

жінки, які

,інвалідами

відповідно до Закону України "Про державну реєст­

держанням вимог акта проводиться шляхом щомісяч­

відповідний аналіз регуляторного і

цездатних громадян в працездатне-

мають дітей

дітьми до

а також реор­ та

зайня-

2008 рік

матері з

Головним зовнішнім фактором, який негативно мо­

ганізація

м. Київ, вул. Фрунзе, 4-а. Проект регуляторного акта та і

04080

казникІв результативностІ акта: І На час проведення базового

забезпеченні зайнятості

одинокі

же вплинути на дію акта, є послаблення економічного організацій,

підпри·

області

підприємств-роботодавців району). І

молодь,

Всього

чених цілей у разі прийняття регуляторного акта

підприємств,

та

Київській

г--;-----------------------------т-----,г-------~В~Т-.Ч~.-з-а_к_а~те_г_о_р_ІЯ_М_И_В_Ід_п_о_в~Ід_н_о_д_о__с~т~.5~З~а-к_о_н_у~У~к-р-а>_н_и~"~П~р-о_о_а~й-н-ят-,с-т_ь_н_а_с_с_л_сн-н-я~"-------, !

Обфунтування можливості досягнення визна­

становища

формами

Бронювання робочих місць для соціально незахищених категорій громадян в

у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

5.

гнучкими

рядження буде надана МDжливість в

Г.М.ПАШНЮК.

соціально незахищених, у межах встановленої броні відмову центр зайнятості стягує з підприємства штраф

з

може влаштовуватися на роботу, - 1 особа, особи, звільнені після відбут-

Методом, яким буде визначатись результативність

політики

у

На 2008 рік на підприємствах, установах та організаціях району планується забронювати 25 робочих

І вої

проведено через рік

регуляторної

ємництва

тості.

вої) служби та якій надається перше

звітності міськрайонного центру зайнятості. які

встановлюють

яка звільнилася із' строкової військо-

листо­

Дер­

Даними, на основі яких відсте- і жується результативнІсть регу~ятор-1

яка залишилась батьків (сироти) -

року.

Представництва

жавного комітету України з питань

ганізаційних форм з чисельністю працюючих понад 20 осіб для бро-

перше робоче місце-

Строки проведення відстеження:

Кірова, Адреса

розробника

м. Бровари, вул.

Дані та припущення, на основі 1 яких відстежується результатив- '

навчання

ся відстеження результативності регуляторного акта

адреса

07400, 92.

квоту робочих місць для підп риємств установ та організацій неза-

центрів зайнятості

місць для працевлаштування

робоче

письмових звернень до:

Поштова

давців щодо можливості працев-1 лаштування на підприємствах Бро- і варського району зазначеної кате- і

числі

осіб;

шляхом

Для працевлаштуван.ня зазначеної категоріі громадян, місцеві державні адміністрації, за поданням

середніх ЗОШ, професійно-технічних або вищих нав­

чальних закладах

про­

тягом місяця з дня оприлюднення

та анкетування підприємств-робото-:

осіб;

молодь, яка закінчила або припинила навчання у

прий­

формі

конкурувати на ринку праці.

5 відсотків загальної кількості робочих місць, у тому

особа;

впливу

письмовій

до категорії соціально незахищених

лежно від форм власності та ор-

батьків

в

працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту

нювання ними до

піклування

регуляторного

маються

ального захисту і не здатні на рівних

років, одинокі матері з

років або дітьми-інвалідами

торного акта та відповідного ана­ лізу

підприємствах, установах та організаціях Броварського району для

датному віці, які потребують соці-

Із них:

-

іх

регуля­

Методи одержання результатів І відстеження: . І

які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

дітьми до

від

Цілі прийняття акта:

працездатному

здійснюються тільки за направленням центру зайня­

-

І

осіб із числа соціально у

пропозиції

осіб,

проекту

1 Ціллю прийняття акта є бронюІ вання на підприємствах Броварського району 25 робочих місць для працевлаштування в 2008 році 25 працездатних громадян в працез-

віці, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці,

Повторне відстеження

громадян,

25

та

району.

ВІДстеження результативносТІ ре гуляторного акта є Броварський базовий міськрайцентр зайнятості.

акта

тості;

мадян,

1

Шляхом прийняття даного регуляторного акта пла-1

до кінця року в повному обсязі;

-

!

! 8. Визначення показників результативності регу-І'

громадян

та

установах

юридичних

щодо

Г про результати базовог~~с~!ження2008результативності

робочі місця підприємства та організаціі керуються І

категорій

в

та

об'єднань

1 регуляторного акта "Про бронювання у

, працевлаштованими працівниками на заброньовані і

нується працевлаштувати

робочих місць на

/ . Виконавцем заходів з базового

внесення змін шляхом корегування встановленої квоти І

незахищених

регуляторного акта

-

, організацrй

! ВідсутнІ

ного календарного року та включає в себе можливість І

ляторного

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язан-

підприємстві

установ та

населення

І значної кількості осіб).

проблеми

nІДnриємств

державного

со~альноrо страхування на випадок безробІТТЯ

чинним трудовим законодавством.

І цієї альтернативи сприятиме працевлаштуванню не­

25

пІДприємствах,

І . Запропонований регуляторний акт діє протягом од-~ ! . . кошТІв Фонду загальнообов язкового

ІІЯЛЬНОСТІ

І цю на створення нових робочих місць (застосування

ня

І

кадрову nолітику

ють це питання. В подальших трудових відносинах з

торного акта;

І

Втручання в

Суб'єкти ni n иємни ькоі 1 робочих_місць за рахунок незайнятого населення. . .д р ц І nроІj:€сІина nІДготовка та nереnІДготовка за рахунок

верств населення,

на рІвних конкурувати на

праці,

l-~ауваження

Витрати

!Жконання со~альноі фунщ·І

Держава

захисту і

І організаціях Броварського

Вигоди

працевлаштування

здатнІ

! ринку

Анаnіз вnnиву реrуnяторноrо акта

ного

регулю­

Голова адміністрації

1 не

державного

працевлаштування соціально неза­ хищених категорій населення, які

М.Ф. ДІДЕНКО.

фізичних

проекту:

вання планується забронювати для

1).

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбаі чається розв'язати шляхом державного регулювання

грома­

адміністрації Шульгу

голови

І

проект

які потребують соціального

Шляхом

Контроль за виконанням даного розпорядження на

державна

працевлаштування

захисту".

Керівникам підприємств незалежно від форм влас-

г

".

ну для

центр зайнятості.

в.є.

2.

даного

дян,

хисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці в робочих місць (додаток

державну

Координацію дій щодо виконання даного розпо­

5.

покласти

25

забезпечити

районна

оприлюднює

регуляторного акта "Про броню­ вання у 2008 році робочих місць на підприємствах, установах та організаціях Броварського райо­

рядження покласти на Броварський базовий міськрай­

лаштування громадян, які потребують соціального за­ кількості

Броварська

адміністрація

райдержадмі­

даткових гарантій щодо працевлаштування громадян у

1.

~

апарату

ністрації

працездатному віці, які потребують соціального захис­

акта та відповідного аналізу регуляторного впливу

робочих місць.

соціального захисту безробітних, для забезпечення до­

ту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці:

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного

хищених громадян.

"Про затвердження положень щодо

27.04.1998 NQ578

,

забезпечити

встановленої броні робочих місць для соціально неза­

1 1 1 1 1

Директор Броварського базового міськрайцентру зайнятості Г.М.ПАШНЮК.

і


4

Середа,

7 листопада

Заnитуйте-

У разі чоrо nnатник Единоrо

ВІАПОВІА8ЄМО

nодатку nовинен nерейти на

Відповідно до стапсй І, 2 та 3 Указу Президента України від 3 ЛІ1ІІНЯ 1998 року N2727 "Про

заrаnьну систему оnодаткуванн•? за рік не перевишує І млн. гри­

спрошену

вень.

систему

оподаткуван­

нн, обліку та звітності суб'єктів ~1алого підприємництва" вста­ ноІJлсно,

шо

сnрошена

система

оподаткуІJаннн, обліку та звітнос­ ті заnро llаджусться для таких t:уб'сктів \Іалого підпри єм ництва :

фізІ1'ІНІ1Х осіб, які здійснюють ІІідnрІ1О1ницьку діяльність без створення юридичної особи і у

Ставка єд ино го

го звітного періоду (кварталу). і У зв'язку з ШІМ та враховуючи !

nодатку для

положення Указу , у разі пору- і

шення суб'єкто\1 малого nідпри- іІ

суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може стано­ вити менше 20 гривень та більше

місяць. У разі коли фізична особа

ємництва

фізичною особою ви- і.

-

ij

мог Указу, зокрема шод~ гранич-

но1 чисельностІ осІб . яю nсребу- і,

вають з ним у трудових відноси- і нах nротягом року, та обсягу ви- і

200 гривень на

ручки

.

.

·вщ

...

рсал1заш1

. ..

І

продукц н і

-

(товарів, робіт, послуг) за рік, до- і

трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сі~1ей, про­ тягО.\1 року nерсбувас не більше І О ос іб та обсяг виручки яких від рс ал ізацїі nродукції (товарів, робіт. nос1уг) за рік не nсревишує )(І() ТІІІ:. Гj)ІІ ВСІn:

суб'єкт малого nідnриємництва здійснює кілька видів підnриєм­ ницької діяльності, для яких ус­ тановлено різні ставки єдиного

ходи (виручка), отримані так им і суб'єктом, підлягають оподатку- '

юрІі.J І1ЧНІ1 Х оt:і б- суб'єктів під­

но вле ної макси:-.~альної ставки. Згідно з стапею 5 вишезазначс­ ного Указу у раз і порушення ви ­ ~юг, установлених стапею І Ука­

ІІрІІО ІнІщької д ія льності будь­ якої організаuійн о- nравової фор ­ \111 та фор\Іи власност і, в яких за рі;; Lтрсдньооблікова 'ІИссльність ІІраІ t ІОЮ'ІИХ не nсрсвншує 50 осіб і обснг виручки яких від реалізації ІІрtнук t!Їі (товарів , робіт, послуг)

nодатку ,

нею

Сllідоцпю податок,

зу,

отримується

ванню у порядку, встановленому

розділом \V Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N2 І 3-92 "Про nрибут­ ковий податок з громадян", який діє у частині оподаткува ння до­ ходів фізичних осіб від зай няпя підприємницькою діяльністю . Людмила МАЗЕВИЧ, завідува•• сектора масово­ роз'яснювальної роботи

одне

і сnлачується єдин ий шо

не

nлатник

nеревишує

ед иного

рста­

податку

повинен перейти на загал ь ну сис­ тему оnодаткування, обліку та звітності, почин аю чи з наступно-

та звернень громадян

Броварської ОДПІ.

= = = = ................_........_ ...

Економіко­

Інформування rромадськості

техноnоrіІІному

щодо планів забудови території міста 01:>.11.07 .'ІОІ! ІІ оІ ·о

ль ного комnлексу по вул. Гага -

о І 0.00 в ка бі неті го­

архітектора

~1і ста

f)роварІ І, вул . Гагаріна,

15,

к.4\2)

роJг.lндатисн такі проекп1 :

І) ЕскізнІІіі проект багатоквар­

тнрної ж итлової забудоuи з ін­ фраструктурою на частині тери­

lV житлового району ;

Проект

реконструкції

багатоквартирн ому

N2 45

1 забудови територн •і згідно зі ст.\8 Закону України І!

ментації об'є ктів містобудуван­ ня .

входу

по

бул ьв . Не залеж ності, 12 - в; 5) Проект заводу з в ипуску град11ре нь по вул. Лісовій, 8;

УправлінШІ містобудування та архітектури

6) Проект готельно- розважа-

Броварської міської ради.

.. ................................. ......,.. ,,,,,;:;.::::::::::::::::::::;;;;;

nро екту

nисьмовому ви г ­

гаріна, 15, кімната 417, телефон 5 -32-48.

·~ е ре ж а " , яке розташоване за адре ·

. .----.. .--..·::::;:;~:;--;:==:========~

--·"·~-·-----·-··-·-

леннІІ:

~тлово- комунальному господарству ТОВ << Броварський заводабудівний комбінат•>

котли, конвектори,

1..;3~(\..t)~ 'У))~~

u '" -'@®""® l]

0~®"~D;'2~®·~ ~~""'4}4)

iii:::::::::.===±l

!

роботу водії категорії "В" і "С"; '·І автослюсарі, механік.

Тел.:8-044-568-33-65,8-067-

~~-?~.~2:?.Q~.~:О9~471 ~.~-s2:J

8 - 067 - 950-27-83.

-

·

Елітний

район

(магазини "Форум ", " Спар"), 120 тис.,

и~І!:~.:Q67 -1п -63-2~.:-D!o.!3!:. -...- .

СПІВ ЗАС НО В НИ КИ ·

колектив редакцїі газети,

Броварські міс ька і районна ради , райо нна де ржадмініс трація .

Свjдоц тво про держа вну реєстрацію КІ

Ng 259 віц 10. 12. 1997 р. 35064, дл11 відомчої передплати - 61285. Індекс

А

ТОРА

ВО{)ОДИМИр

попер ед ніх зборів товар и ства .

оголошує конкурс на

1.

ІІікарі;

2.

ІІа6ораити;

та nозитивного висн овку державної І

І

І

3.

одержання дозволу на будівницт - !

во;

·будівельно-монтажні роботи. З в е ртатися

І 592-87-87,

за

тел е фо н о м :

::.· Втраче не пос вщчення вете ра на пра ці , видане QQова рським райо нним управлінням.

! І

,

праці та СЗН серІя А В N2156205 20.07.2007 р на Ім 'я Несторен ко Вале нтини Гри горівни. вважати недійсним .

;; Загублений сертифікат на земельн_у част~ (пай) в КСП "Богданівське " сер ія КВ NQ(J05666Z, виданий Броварською Рдд 26.05.1997 р . на ім'я Наконечного Анатол Ія ·Вас ильовича, вважати недійсним . ,~; Загубле не свідоцтво на право власності бур.инку за N2216 від 20.09.1991 р, видане на ІМ я Осьмака Миколи Харитон овича, вважати недійсним . ~· Втрачений сертиФікат на земельну частку

(пай) серія КВ N20276734, виданий Ш евче н­

ківською сільрадою на ім'я Артюх Варвари Максимівни. вважати недійсним і

ВоАій.

І

Колектив ЗАТ "Фірма Те nлиць­ тех м онтаж" та ДП "Постач альник" ЗАТ "Фі р ма Те пл ицьтехмонта ж" з гли боким с ум о м спов іща ють пр о п е р едч ас ну см е рть сn івр о б ітниці ДП "Постач альник" ЗАТ "Фірма Те плицьтехмонтаж"

і

КИРИЛІШЕНОЇ

;

м. Бровари , вул . Шевченка, 4-а,

ЗінаїДи Павлівни і висловлюють щир е сn і в ч уття рідним і близь ким п о к ійн оІ'.

-.J

L

Київська обл. , м . Бровари, бул ьв . Незалежності,

тел.: 5-11-92.

2. Друк о фсе тни й .

4-03-76.

Обсяг

4-21 -34: nромисловос ті о соціальних nитань. ВІдповідальноrо секретаря 4 -04-81 ; лис тів ' масоеоі робоrи 4 -02-92; бухгалтерія, nрийом оголошень 4·23-26.

e -m ail:

За точність викл ад ен"'х фаІ(тів відповідає автор . Лн сrуввннR з чи та чамн

-

нв сторінках rаз етн .

3а зміст р екламн відповІДІІльніс ть несе рекламодав ець.

аркуш .

"Броварська друкарня ".

Газета виходить

• •

1 друкований

Відцруковано в ЗАТ

newlife@meta.ua

Редакція не завжАИ поділRє позицію авторів .

tllilitWW~A

1

Звертатися за адресою:

(044) ;

факс (044) 229-0~..:..~~..:....

Редактор:

посвідчення ветерана ПQаці серія АА N<!167085.

видане 14.09.2006 р . Броварським районни м управлінням праці та СЗl-1 на ім'я Чекині Івана Тимофійовича. вважати недійсн ими.

заміщення тимчасової посади

rо11овноrо сnеціаІІіста відді11у 6ухrа11терськоrо о611іку та звітності

Інформація голови рад и то -

:;:( Втрачені д.окументи: пенсійне посвідчення серІя ААА N21 74536. видане 06.11.2000 _Q та

Броварське Управління Державнаго казначейства з 05.11.2007 р. по 05.12.2007 р.

ням nогодж ень ус і х заціка в пен и х спужб

-

3.

Відділи: громадсько·nолітичного жипя

ШІШКО

2. Затвердження нової редакuїі статуту ТОВ БМФ "Дру-

Броварській районній державній лабораторії ветеринарної медицини терміново потрібні ветеринарні працівники:

проектування об 'є ктів цивіпьного ,

il Е

вариства про виконання рішень

Ес кізний проект , П рое кт , Робоча доку- ·

07400, міс ької та ра й о нн ої рад, ра йо нн о ! де ржавної адмінІстрації.

( опиту­

5.

року.

Адреса : м. Бровари, вул. Ки - \. ївська, 286, 5 - и поверх, к. 514. (примІщення ОДПІ).

відповідних

ексnе ртизи;

за адресою:

придбання їх часток).

м ентація , Робочий nроект) з отриман-І

балкон засклений, тамбур, без теле­ ремонт.

nаспорта

висновки

14-00

жба" (вихід членів товариства та

альн1стю не м енше трьох рокІВ .

nром ислового та соціапьно - культурно­ побутов ого пр изн ач е ння ( стадії -

власника) , кооnеративна 50,3/ 29,7/ 7,4, nід

листи,

о

І . Звіт адміністрації про про­ ведену роботу за 9 міснців 2007

j

збір вихідних даних для виготов­

будівепьн ого

8 грудня 2007 р.

Вимоги: гро мадянин України, освпа вища с пеціальна, знання , ком п'ютера . Стаж роботи за спеці- і

ПРОПОНVЕ ПОСПVfИ: -

rnmrp~®CЗJrn

і

ТОВ "Всеvкuаїнська

лення

Гїlродається 2-кімнатна квартира (у фону,

'1

спужб, технічні умови, АПЗ та інш е );

ПК. ТелеФон для довідок:

C.riJЬ.'l1:3DiJ@

Бога

~І011Юg ШCDGJI:Ш9!J)0g

оvдівеnьна комnанІн"

вальні

rоповний livxranтep. Вимоги: вік - до 40 років, знання

(7

г·-..-<!ЩІмі потрібні на постійну

r

потріІіен

радіатори. Доступні ціни. Довідки за тел.:

:;:с;:::::::я о:ао:а:~:;ї~:ск::~:

для довідок

та поштовою адресами .

Склад побутової техніки та обладнанн11 дл11 опа­

Господа

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Додатко ва інформ аці я щодо основ­ них функціональних обов'язків, розміру та умов оnлати nр а ці н адаєт ь ся відділ о м з кадрових пит а н ь б роварської мі с ьк ої ради . Заяви подавати протягом місяця з . дня оrІ убл і ку вання огоп ошення в газе ті j за адресою: м . Бровари, вул. Га- І

teplo brovary@ogku .kiev.ua

в каза но го

рІш е ння є КП "Броваритеnлоенерго ­

з щирим жалем у серці до Вас -діти, онуки, правнуки , родичі, друзі.

Київська обл., м. Бровари, вул. Залізнична,

ристувача .

щодо

ПрОТR ГОМ М іСЯЦR З ДНЯ опублікування в електронному та

З глибокою л юбов'ю і nовагою,

кохан­

@)U'J1®

відбудуться

Вимоги: громадянин Укра·Іни віком до 45 років , освіта вища /економічна , І юридична/, вільне володіння держав ­ ною мовою, досв ід роботи не м е нше 5т и років, зн ання П К не нижче рівня ко ­

проекту рішеннR " Про затвердження тарифі в на теплову е н е ргію на 2008 рік длR 2-ї ("Бюджет" ) та 3 -ї ("Інші") груn сnоживачів" будуть прийматися

ляді за електронною:

відсвяткувати ювілейну дату . З цього nриводу ми сумуємо і зга­ дуємо Вас , Ваші задушевні nі с ні , Ваші nрожиті nодружні роки . На честь пам'яті Миколи Ми­ колайовича та Марії Григорівни Пашнюків у 60-у річницю з дня їхнього весілля звучать такі слова : До тебе, люба річенька, Ще вернеться весна. А молодість не вернет ься, Не вернуться літа .. .

повідомляє, що загальні збори учасників товариства

вnасності.

Прое кт рішення та аналіз регуля­

2-ї ("'Бюджет") та 3-ї ("'Інші " ) груп

при до пом озі

ІJ@Ш

уnравnінн• комунаnьної

то рно го впливу будуть опубліковані на офіційному Інтерн ет- сайті Бро ­ варської міської ради

сnоживачів".

та

Виконком Броварської

(294) 4 - 11 - 01' 4-05-84,

проп озиціі

неnовторному

nовнюється 60 років В ашо~1у Весіллю . Не суд илося з В ами

ню, взаємоnідтри\Іці одне одного

застуnника наІІаnьннка

www.brovary.kiev.ua

; буде внос ити н а р озгляд засідання : вико нко му прое кт рішення · "Про затвердження тарифів на теплову енергію на 2008 рік для

Розроб ником

jll

сою: 07400, Київська обл . , м . Брова­ ри , вул . Грушевського , 3 - А, тел . факс

та

великом у

3-33-00; (044) 332-08-48; 331-61-08; 331-79-84. г-·-·

про оприn10дненнR perynRтopнoro акта

Зауваження

часу . Жипя не було встелене кві ­

тами та достатком. Були д ні, місяці, роки напружених випро­ бувань. Але тільки завдячуючи

Гарантуємо nристойну зарnлатню та умови роботи. Звертатись за номерами:

ПовідомnеннR

"Пр о жи тлово-комунальні послуги " , КП "Броваритеплоенергомережа"

за адресою:

сільських трударів заслужили nо­ вагу і любов у своїх односельчан, сусідів, родичів . Народили і ви­ ростили двох син ів і двох дочок . Діждалися 8 онуків . Це була зви­ чайна сільська сім'я радянського

оnераторів фасува.nьиих маwии.

-----·---------·-----·----..-------·..

ва ння в Україні", п .2 ч . 1 ст . 7, п . 2 ч . 1 ст. 1 4 . ч . 2 та ч .З ст.З1 Закону України

і

сво є ю чесною шоденною працею

Микола та Марія гідно прожили на святій земл і , зал ишили nісля себе нашадків - продовжувачів роду Пашню ків, створивши чарівний українськ ий пісенний дует двох хри стиянсь ких ду ш 1 Рідні наші і неповторні батько і мама, бабуся і дідусь 1 Ви залиши­ теся навічно в наших душах, сер­ цях, у нашій nам 'ят і . Адже 7 листоnада 2007 року ви­

запрс>UJІує на роботу:

. .............................. . ...........

ну України " П ро місцеве самовряду­

За довідками звертuсь

ВАТ ··мономах··

='"'"="""'"~''"=~"""~~'"'""'";"""'"""~""'""' "''""~"~"=""""~

Керуючись ст . 9 та ст. 13 Закону України "Про за с ади державної ре ­ гуляторної п оліт и к и у сфер і госпо ­ дарськоі дія льності" від 11 . 09 . 20 0Зр . NQ 11 60 -IV та згідно п . а ст. 28 Зако·

!

! : м. Бровари, вул. Щолківська, 2, і ! ; п..'е./1..: ~((!1.,4)~~~0..:!~~ ;

мовій формі приймає подання

туванням

окремого

1

1

~~

фізнчними та юридичними осо- і бами пропози цій та зауважень !

стошнологічн иіі центр з влаш­

·

і щень; маляр.

з

житловому

секретар; і

j прибираль11ик службових nримі- і

в

щодо розробки проектної доку­

під

) розварник; методист;

"Про планування і забудову те- Іj риторій "протягом місяця з дати 1:

офіс н о-торговий

буд ІІН КУ

гол. бухгалтер; заст. гол.бух- і

; юрисконсульт; інсnектор відділу : ! кадрів; старший методист; сто- і і ляр; водій; плиточник; газоелект- l

нування

з і звернень громадян) в nись-

Вол ' с1наннн ;

і

і галтера; старший бухгалтер; еко- і [ номіст з бухгалтерського обліку і · : аналізу госnодарської діяльності; !

житлових будинків. . і! Для врахування громадських 1Іl приватних інтересів під ч ас пла~.11

2 вщщл

11(9[pQLIBGJ0Ш0 CJJ0'll(p1t0GJB8

'

індивідуальних і

рада (вул . НезалежносТІ,

3) Проект реко нструкції вул.

:

Проекти

будівної ради Броварська мі.ська

Київської;

4)

7)

,

і

проведення архітектурно-місто- І І

2) Пр оект реко нструк ції вул.

розш11ренням квартири

l

ріна (парк Перемога);

(~1.

ві;Jбудетьt:н а р х ітектурно-місто­ бр івна рада, нз як ііі будуть

тор іі

університету GJG:J ш<::>зu{}сnшу [;>000U')'l

н

7 листопада 194 7 року для Ми­ коли Миколайовича та Марії Григорівни Пашнюків було виз­ начальним і доленосним, адже цього дня вони стали на спільний весільний рушник . А до цього були тнжкі роки ко ­ лектив і зац ії, гоJіодо\Іору і страш­ ної війни, безмірних страждань і горя. Все це залишилося на до вгі роки у nам'яті настуnних по­ колінь . Та сьогодні хочеться сказати про інше - про цю неповторно красиву - як зовні, так і внут­ рішньо - пару . Пару голубів, які

з

17

каітuя

д tl і

1937

8 11 х о д у

середа. субота.

р.

Зам.

ЗО33

:

Тираж

ЗООО прим .

#84 2007