Page 1

СУБОТА

28 жовтня

р.

2000

N2 84 (9183)

ІОВІНА

30

AEHh

ПОААТКОВОЇ САУJК'И УКРАЇНИ ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ

WAHOBHI ПРАЦІВНИКИ

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ! .

ПОДАТКОВОЇ СJІУЖ&И! Прийміть щирі вітання з на­

Броварська міська раАа, ії' виконавчий комітет щиро вітають вас з професійним святом! Робота, яку ви викопуєте, за­ безпечує наповнення бюджетів усіх рівнів. Від своєчасного і по­ вного

надходження

податків

суб'єктів різних фор'І власності

годи професійного свята

-

Дня

податкової служби України.

Основними джерелами напов­ нення бюджету всіх рівнів є по­ датки суб'єктів різних форм власності. Від їхнього своєчас­ ного і повного надходжепня значною мірою залежить доб­

значною мірою залежить розви­ ток нашої держави, усіх регі­ онів, благополуччя людей. Це виплата заробітної плати, пенсій, різних соціальних допо­

робут громадян, виконання со­

мог.

nаша подальша робота з усіма

Щоденна копітка праця всіх структурних підрозділів держав­ ної податкової інспекції, розу­

ціальних програм. Тож побажає!\ю вам, щоб усі платники податків добровільно

й своєчасно сплачували їх, щоб платниками була на партнерсь­ ких засадах.

Здоров'я вам міцного, неви­

міння відповідальності перед за­ коном і людьми притаманні

черпної енергії, уміння бути то­

представникам вашої професії.

лерантними, витриманими.

Напередодні професійного свята бажаємо nам міцного здо­ ров'я, родишюго затишку, усіх гараздів! Зичимо вам успіхів у праці на благо розnитку нашого міста та всієї України. З поnагою

Нехай у кожній вашій домівці буде мир і добро, добробут і зла­ года, любов і повага.

Зі святом вас! Голова райдерж-

Голова районної ради

міський

-

Леонід

СЛОБОДЯНЮК.

УКАЗОМ Президента України за

вересня ц.р. :штверд­

ласті. Працівники інспекції не зу·

жепий День податкової служби Ук­

пиняються па досягнуто~ІУ і ставлять

раїни, який від:тачатиметься щоро­

своїм завданням довести надходжен­

ку зо жовтня.

ня до бюджету до

N2 1094

від

"Іісце серед інспекцій Київської об­

29

100,0

млн. грн.

Чим же зустрічає свое професій­

Проте одни~1 із основних завдань

не свято колектив Броварської об'єд­

колективу залишається робота з

наної державної

ін­

прискорення темпів ліквідації недо­

спекції, який плідно співпрацює із ВИКОІ!КОМО~І МіСІ,КОЇ J1іlЛИ та райдер­

ї"tки до бюджету, яка складає на сьо­ годні ІЗ,2 млн. грн. Причин такого

жадміПіСтраЦіСЮ?

становища багато

На сьогодні у складі Броварської ОДПІ є І З самостійних управлінь і

вого законодавства, через що на ра­

вімілів, колективи яких здійснюють

хунках підприємств відсутні грошові

податкової

-

від бартерних

операцій до недосконалого податко­

-

контроль за падходжешrя~ш до дер­

кошти. А звідси

жавного та місцевих (міського, ра­

штрафи тощо. Отож, працівники по·

йонного, селищних) бюджетів, зай­

даткової інспекції та податкової

маються

"Ііліції

оподаткуванням доходів

юридичних

та

фізичних

осіб,

здійснююп, валютпий контроль, бо­ рються з пезаконшоІ обігом товарів тощо.

Наскільки це вдається, видно із таких пока:тиків. Так, стаптr па І жовтня ц.р. в інспекції :~аресстро­

картотека, пеня,

направили повідомлення про

податкову заставу майна та майно·

вих прав З4З підприємствам-борж· никам на суму 10,8 млн. грн. У ре­ зультаті вилучено готівки у 268 ви· падках па суму 222 тис. грн. Натомість хочу відзначити плат­ ників податків, котрі розраховують­

вапо 2Зб8 підприємств і організацій, а також 4429 осіб, котрі займаються

ся і:з державою вчасно і в повному

9

Україна", "Мастер ФуАс Енд Ефем", "ДП ФМ "Ложистік-Дніпро", ТОВ "Ідекс", "Стар-автосервіс", ВАТ "Броварське ШБУ-50", ВАТ "Комбі· нат "Тепличний", СТР "Рено-Украї­ на".

підприємницькою 'діяльністю. За місяців поточІюго року

проведено

1578 перевірок дотри~шпня

ними по· даткоnого законодавства. Порушен­ ня виявлепі у 1004 випадках. Додат­ ково до бюджетів усіх рівпів дона· рахована понад

9,5

:-1лн. грн.

обсязі. Це "Кока-Кола Беверіджис

по·

Особлива увага в інспекції при­

За

діляється роботі з платниками по­

п.@Jрушення податкового законодав·

датків: проводяться навчання-семі·

ства до адміністративної відповідаль­ ності притягнуто 77З особи. Загаль­ на сума адміністративних штрафів складає 84 тис. грн. Матеріали пе­

нари для головних

д'ІjОків та фінансових санкцій.

ревірок

І б підприємств і одного

підприємця передано до управління податкової міліції.

Усього ж :~авдяки зусиллям об'єд­ наної державної податкової інспекції 3а 9 "tісяців ц.р. до бюджетів усіх рівпів мобілі:швано понад 75. :-1лн. грн.,

74,6

в т.ч.

грошови:>ш кошта~ш

-

млн. грн.

Прогнозні показники падходжень до держбюджету колектив викопав на 102,4%, що дало змогу Бро·

варській об'єднаній державній по· даткоnій інспекції вибороти перше

бухгалтерів, на·

даються консультації з питань по­ даткового законодавства.

Напередодні свята - Дня подат· кової служби України хочу привіта· ти всіх працівників податкової інспекції, ветеранів податкової служби Р.П.Легецьку, П.С.Собчука, Є.Г.Ткалич, В.А.Хлистун, а також платників податків, які допомагають у наповненні бюджету. Від щирого

серця бажаю міцного здоров'я, ро· динного благополуччя, успіхів у праці на благо розвитку нашого міста і розбудови держави. Володимир ЛОХОВ, начальник Броварської ОДПІ.

І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І'

І

ЗАВТРА

AEHh

АВТОМОБІАІСТА І АDРОІНИКА ШАНОВНІ ВОДІЇ ТА ДОРОЖНИКИ!

ШАНОВНІ АВТОМО&ІJІІСТИ І WJІІІОВИКИ!

Сердечно nітаою з професійпи~І сnято~І

Броварська міська рада та її виконавчий ком­ ітет щиро вітають вас з професійним святом! Досвід світової історії показує, що соціально­ економічний розвиток, поступ уперед немож-

1

Днем авто~юбіліста та дорожника! І вдень, і вночі, без вихідних та відпусток працюють автомобілісти. Броварчани, жителі

ливий без наявності в державі чи окремому І сіл району звикли до стабільного транспортно­

регіоні розгалуженої мережі шляхів сполучен-! ня та сучасного транспорту.

і

Сьогодні ми можемо пишатися здобутками !

наших автомобілістів,

шляховиків-будівель­

го забезпечення переnізника~ш всіх фор~І влас­ ності.

Максимальна безпека переnезепь залежить повпою мірою і nід вчасного ре~юнту та утри­

мюшя автомобільних шляхів. Значний обсяг робіт виконують сьогодні шляховики району.

ників, зокрема колективу ВАТ "ШБУ-50", який

є одним із кращих у Європі.

Нелегко дасться сьогодні працювати якісно і продуктивно. Економічні нег,Іразди, фінансо­

У нових умовах господарювання показують свої досягнення броварські автомобілісти, чиї­

ва криза в державі т<Ікож відчутно торкнулася

ми стараннями здійснюються перевезення па­

і цієї галузі народного господарства. Проте шля­

сажирів на міських та приміських маршрутах,

ховики та автомобілісти не зі)ираються здава­

а також доставки

ти своїх позицій.

народногосподарських

ван­

тажів.

Бажасмо всім nам, дорогі друзі, наснаr·и й

У перемень професійного свята бажаємо вам

удачі, подальших успіхів у нелегкій, благородній

міцного здоров'я, родинного затишку, успіхів у

роботі.

Доброго ЗДОров'я, Щі!СТЯ, радості Й добра ва~І

роботі, надійних маршрутів та чистих доріг.

та вашим сім'ям!

Нехай nаша самовіддана праця і висока май­ стерність стануть запорукою подальшого роз­ витку міста Бровари і всієї України! З повагою

-

міський голоnа

Голова райдерж­

Голов,І р<Ійотюї

адміністрації

ради

Леонід

Леонід СЛОБОДЯНЮК.

ВАЙСФЕЛЬД.

Іван ПЕТРЕНКО.

У ВАТ "Броварське шляхово-будівельне управлін­ ня N2 50" трудиться трохи більше 200 чоловік. Це небагато. Однак його щорічний фінансовий оборот становить 15 мільйонів гривень. Тому, сподіваємося, що читачів "Нового життя" зацікавить підхід працівників до організаціі праці, їх наполегливість у досягненні кінцевих результатів.

йоні, особли·

фір~tах

вих

ників ро:зро()мн: Т<І втілюс в житrя

про()ле~І

CT[JilTl'ГiІU

ІІЯ~І

кадрів

ЯКіСІІІІХ ПОК<І:НІІІКіВ. У робіПІІІ'ІО~ІУ

ІІР

та інженсрно:чу сt•рсловищі усніІІІ· ІЮ фупкціопуюп. гуртки якості, N'

не так. Внас·

обговорююп, 1 вті,\ЮІОТІ, у жІптя

лідок

пр(Jпо:~нції

ви~Іу· бL):\­

по,\іПІІІРІІНЯ

3

-

робі'ГГЯ у ПО·

ЮТІ,

ГОЛІ!і ВІІТіt:ІІІІТІІ

втрачаються навики та ЮІіНІІЯ, ба· жання працювати по-сучасночу.

якосгі

пролукІ(Їі, II<JC\)T. Усі вони ро:зу:чі·

Т l' ІІІ\ і Й ІІІ! Х пра І( і в ників

-ВІКТОРЕ Федоровичу, нажаАь, сьогодні в Україні біАьше під-

і ТdКТИКУ ПОЛіПШL'І!ІІЯ

~ІDЖР. Але це

ІНСНОГО

стрілася із керівником колективу Віктором ГАВРИ­ ЛЕНКОМ.

кіАІ,кіLть нраців·

і:! фор~tуван­ бути

Наша кореспондентка Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО зу­

велнка

КОНКурt'ІІТІ!

У /\Їf:ВОСТі

ГОТОВІ

ІХ 3

XU'I ('),()·

ринку.

Т<І~І;:>; ПіЛХО;\іВ

Я ~ldB

:І:-r<огу ПL'рr'ковапrся :-ІІІН)'Nm> року, ко.'>и нu()ував па 'ІL'ргшю~tу Свро·

прнємств, яких можна віднести до

Напевнu, все-таки легше торгувати

псіkІ,ко~t)' форучі якості, що про·

розряду небАагопоАучннх, аніж тих, що можуть продемонструватн високий кАас роботи, Ще не так

на ба:~арі, аніж :~ай"rатися конкрет· ною справою. З мосї точки :юру, в Україні ни·

ходнв у Брюс:с:слі, ле нас Пl'JШІЮІІІ серL'Л країн СНД ()уло Нс>:!Вuно кра· щищ1 п ночіваІІЇі <<ІІІ.\яхове ()улів·

давно Вам запропонуваАп очоАн-

зріває гостра пробле~Іа дефіциту

ниr(твон. СНJNІ прІІlЇ)',\ІІ ІІІJL'ЛСТав·

тн організацію, яка буАа яв- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

ним

кандидатом

в

еко-

ДВА КИТИ

номічні покійннкн. Як же вдаАося букваАьно за шість

років перетворити цвітаючу?

сано

iJ

десятки

книг,

них

щоденно

економісти,

"BritislІ

"\o'olvo",

у про­

З цього приводу напи·

провідні

ІІИКІІ IIIIJTOpll ТІ!СЯЧі Ні!ЙВІ·

дmІіших фір~1 світу. Сt'рсд

Telekoш",

"Rc11u", "Siшens",

які, нс.):3Ві1ЖdІочи на заnойо-

ВИЖИВАННІІІ

вані по:нщії, ЦЮЮТІ,

ІІdД

постійно пра· ПОЛіПІІІl'ІІНЯЧ

якості у вс:іх сферах ліям,·

як

ності. Такий же підхіл спо·

вітчизняні, так і зарубіжні, дають

високопрофесійних кадрів. У себе

вілуою й щr. Тож чаою відповіЛІІі

рекомендації. Тому я не думаю, що

~rи її почали розв'язувати шляхо~t

ре:Іум.тати і NJСЯП!t'ННЯ. А нещо·

у невеликому інтерв'ю зможу дати вичерпний рецепт, як працювати,

залучення :-.юлолих

давно І\е

котрі офіційно зараховані у резерв

екснРрта:-ш Е::вропсйо.кої асоціаІ(іЇ

виживати, добиватися максималь·

на керівні посади середньої та ви·

них успіхів у бурхливому морі рин­

якості.

щої ланки. Вони знають, на які по·

кової економіки зі специфічними

праnо брспи у~Іасп, у цьогорічно~tу

сади претендують,

українськими умовами. Але в осно­

й нині діючі працівники. Хто :J них

ву діяльності ми поклали два кити:

протягом двох

чесність у взаємостосунках ~1іж ад­

краще працює, той і стане ш•рt>ЖJЖ·

міністрацією й працівника~rи та бо­

це:-1. Жорсткий підхід? Бе:~у~юшю! Але ми не ~юже~ю бути добрень·

ротьбу за якість. Почали з того, що провели при·

працівників,

знають. про

років ловеле,

І\е

що

кими у ставленні до керівників тих

ватизацію виключно на користь ко­

ланок, які є ви:шачс1льни:-ш для долі

лективу. Практично всі акції зали­ шилися у його розпорядженні. Коли

всього колективу. Зважаючи на те,

ж не вистачало коштів для

подаль­

не, згідно з колективпи~t договоро~І.

шого розвитку, випустили додаткові

ми фінансуємо перший рік навчан· ня дітей наших працівників. - Вікторе Федоровичу, а тепер ще про ОАНого "кита"- якість ... - В Україні є досить авторитет·

цінні папери, які реалізували також серед своїх працівників. І привати· заційні сертифікати,

і :~ароблені

гроші вони довірили керівництву

управління,

адже значну частину

що у більшості вузів навчання плат·

на, знана навіть

:Ja

її ~1ежами, не·

коштів "ІИ спрямовували на випла­ ту заробітної плати, дивідендів, хоча не забували при цьо"ІУ про розви­ ток матеріальної бази.

урядова організація "Клуб лідерів якості", де об'єднані різні :Ja відо>І· чим підпорядкуванням, фор~м~ш власності, кількістю працівників і

Виплачуючи досить високу заро­

багатьма іншими параметрами ко· лективи. Але їх об'сднує одне -

бітну плату,

ми маємо ~шральне

право вимагати й відповідної віддачі. До того ж створюємо кон· курентні настрої у колективі -

вони добилися такого станов.ища,

проводиться

ротація

коли

всі показники якості у них найвищі. Причо~Іу, ~Іи :~викли вкла·

найбільш

дати у поня-ггя "якість" лише те, що

здібних, віманих виробництву лю­

відноситься до кі1щевого пролукту.

дей на визначальні, а,

Але ж як його ~южна лобитися, не

значить,

і

більш високооплачувані" посади,

даємо можливість

маючи якісної підготовки

калрів,

бажаючим здо­

відповідних ко~шлектуючих, техні·

бувати освіту як на короткотер"Іі­

чних засобів. Увесь цивілі:юваний

нових курсах, так і в середніх та

світ дійшов висновку:

вищих навчальних закладах. Здава·

поняття багатогранне, за неї тре()а

лося б, при тій кількості безробіт·

боротися повсякденно,

них, яка на сьогодні є в місті та ра·

но. Тому навіть у пайіченитіших

якість

-

повсякчас·

uy.\o

ВЛруrе Пі;\ТВерДЖl'І!О

ПІсля

І\І,ого :\Пr отричали

ЄвропейсІ.кmІу фору~Іі у Туре'!· чині, де :JІІову ()ули

на:шаш фіна·

ЛiCTCl:'\llf.

Зрrну:-Ііло, що кожного І\ІІSІ нас оціпююп. ті, хто проїжлж"с лоро· гюm, які чи рt•:-юнтуош, ()улуою. Якп~о fіутн нілrн.·ртн:-..І

~ІІІ

:!ІІсІХОЛІІЧОСЯ

у

складночу ст,шовнщі. ник

-

кінІ~я. то

r\tJ

ІІа;\.НJИЧсІЙІІО Наш

:JcHIOB·

лержаІJіІ. А BOHu спрочожна

виділяти

на~І

су;ш грошей.

вілно< но

невеликі

To:-ty дuволип,ся

док·

лалатп :JУОІЛЬ, 11\0UII :!а ~ІіНіЧаЛЬ!ІО· ГО фінансуваІІІІЯ аулуnати І!ІЛЯХІ1

3

ПfНІЙНЯТІШ~ІИ НКІСІІІ!~ІІ! характерИ· стикачи. Тож великі кошти витра· чає~ю

на

оновлt?НІІЯ

ПсІрку

~Іі!ШИН

та ~rехапі:Імів, впровалжlчшя Іювих техпологій і ~tап•ріалів, ро:нrшреп·

ня потужностей, а також екологічні :Jаходи.

У напруженій конкурентній бо· ротьбі ~ІИ вигрс!ЛІІ тсндер на спо· рудження об'ї:шої дороги павколо Броварів,

HKd

стала

своєрілною

Ві:НІТІІОЮ карТКОЮ І!с1ІІІОГО КО,\l'КТІІ·

ву.

Зара:J

працюою

па

рскоп·

-

Харків.

струкції автошляху Киі·в

Ca:"-tP Hil~t J\овіри.\и 3і1асqJсt.\ьтувсtти площу Слави у Кисні піл час її ре·

конструкції.

Як uачите,

боротьба

:1с1 якісні покснІІІІКІІ ІІі! всіх ,\і,\ЯІІ· ках виро()шщтва дас свої ГсІр!!і нло· ли.


роблять усі• УТ-1 6.05 Доброго ранку, Україно!

8.55 Вічні істини 9.007 днів 10.00 Що в упаковці? 10.1 О Калейдоскоп UK 10.45М/Ф 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Х/Ф •Місячна зозуля• 12.40 Погода

12.45 Закон є закон 15.00 УТН - •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.ООМІФ 16. 1О д/с •Землі легенди• 16.40 Нова колекція 17.00 Т/с •дотик янгола• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Т/С •Школа ризику•. 2с. 19.50 Нова колекція 20.20 "Милосердя" 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН -Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту

Іспанії

13.55 Закон є закон 14.00 Парламентський вісник 14.45 Кіноколо 14.55 Х/Ф •Гвіневера• 16.30 В. Івасюк. •Пісня серед 17.40 Телеенциклопедія 18.00 Ім'я. Я. Кишфалві 18.30 Т/с •Історія кохання•_ 19.25 Огляд матчІв

1,

2З.ЗО Хіт-2000 2З.З5 Погода 2З.45 Доброї ночі, Україно! УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 7. 1О Великі перегони 8.00 "Комедійний квартет" 8.30 Сніданок з •1 + 1• 9.ЗОСВ-шоу 10.05 Що в упаковці? 10.10 Хіт-2000 10.15 д/с •Мандруючи світом•. •Камарга• 11.00 Немеркнучі зірки. На­ родна артистка України З. Дехтярева 11.30 Х/Ф •Краще бути багатою і красивою• 13.05 Діл. канал. Тиждень 13.50 Що в упаковці? 13.55 Хіт-2000 14.00 Освітній канал. 15.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 Тfc •Мисливець• 17.10 Tfc •Друзі• 17.40 Т/с •Грім у раю• 18.30 Т/с •Район Мелровз•. 19.30ТСН 19.50ТСН. Проспорт 20.00 Телегра •0, щаслив­ чик!• 20.55 Х/Ф •Втеча• 22.55 Ток-шоу М. Вересня

•Табу• 23.40 Телеслужба "Ситуація" 23.55ТСН УТ-З 7.00Новини 7.05 Інтерспорт 7.10 Погода 7.15 Т/с •Велелюбний Конрад Блум• 8.00 Новини 8.05Інтерспорт 8.10 Минуле 8.15 •Між іншим•

8.20М/Ф

8.35 "Елка і кореша• 8.45 M-drive 8.50 N-кілометр 9.00 Новини 9.05Інтерспорт 9.10 Погода 9. 15 Тfc •Вавилонська вежа• 10.15М/ф 11.00 Мелорама 11.30 •Вікенд• з І. Зінченко 12.00 Новини 12. 10 Інтерспорт 12.15 Т/с •Даллас• 18.00 Новини 18.10 Т/с •Тарзан• . 18.50 Т fc •На розІ біля Патріарших• 20.00 Подробиці - Час 20.45Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 Х/Ф •Лихоліття• 22.40 Тfc •Школа міліції• 22.45 Т/с •M.A.N.T.I.S• 23.40 Ток-шоу •Акули пера•. О. Газманов 0.30 Подробиці

7 КАНАЛ 8.05 Муз. парад від •Катрін• 8.35 Британія очима британців 9.00 Шоу самотн. холостяка 9.30 Муз. завод 10.30 Тfc •І вогонь, і полум'я• 11.30 Хіт-новини

12.00 Family album 12.30 Малий бізнес сьогодні 1З.ОО Один на один з ... 13.45 Світ науки 14.00 Великобританія сьогодні 14.30 Муз. завод 15.30 Британія очима британців 16.00 Молодіжна телеслужба 16.30 Ток-шоу •В гостях у Д. Гордона• 17.30 Публ. прогр. "Я?! (Людина, що йде)"

18.00 Муз. завод 19.00Т/с •І вогонь, і полум'я• 20.00 Інф. прогр. "Наш час• 20.20 Адреси діловоїудачі 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.15 Зустрічі в прямому

21.45 Бути жінкою 22.15 Парк преси

11 .. 50 Телеенциклопедія 12.10 Футбол. Чемпіонат

нас•

21.55 Погода 22.00 •Акцент• В. Лапікури 22.10 Х/ф •Прорив•

ефірі

ТЕТ 8.00 Християн. прогр. 8.ЗО СТН-тижневик 9.00 Чорний квадрат 9.30 Закон є закон 9.40 Х/Ф •Смугастий рейс• 11.10 Закон є закон 11. 15 Вечори з Юлієм Кімом

іспанського чемпіонату з футболу 20.30СТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 Міські новини 21 .15 Антресолька 21.ЗО Вісті тижня 22.15 Влада факту 22.ЗОСТН 22.40 Київські ділові новини. Експрес-інформ 22.50 Х/Ф •Громадянка Руф•

0.40 Комп'ютер Х ІСТV

7.00 Муз. ранок 7. 15 М/с •Вуді Вудпеккер та його друзі• Автор. прогр. В. Порт­ никава •день сьомий•

7.45

8.ЗОМ/Ф

...

Х/ф •Мелод11 Верійського кварталу•

8.40

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 •Факти• 10.20 Тjc •Сnрага• 10.45 Т jc •Вдова Бланко• 11.ЗО Т jc •Лловізна• 12.20 Робочий полудень 12.50 Телемедіа 12.55 Сократ-Свінг 13.15 Телемедіа 1З.45 "Eiite ltalia" 13.55 Сократ-Свінг 14.15 "Eiite ltalia" 14.25 Х/Ф •Воротар• . 16.00 М/с •Ква-ква гварДІЯ• 16.25 М/с •Вуді Вудпеккер та його друзі• 16.45 М/ф 16.55 Хіт-парад •Гаряча сімка• 17.05 Т/с •Під сонцем СенТропе• _ 17.55 Т jc • Приватнии детек­ ТИВ Маrнум• 18.45 Факти 19.05 Хіт-парад •Гаряча сімка• 19. 15 Х/Ф •Простодушний• 21.00 Факти 21.20 •Факти• 21.35Спорт 21.40 Погода 21.45 Х/Ф •Андроїд• 2З.15 •Факти• 2З.ЗО Погода 2З.З5 Хіт-парад •Гаряча сімка• 2З.45 Музика ночі

ЮТАР

7.00 Любиш- дивись! 7.1 О Уроки постмодерну 8.00 На хвилі успіху 8.1 О Диск-канал 8.40 Економічний огляд 9.1 О Скандали тижня 10.00 Поради 10.30 Про кохання 11.00 Т jc •Західне крило• 12.00 Гарнізон 12.30 Діловий тиждень 1З.ООВсевсад 13.30 М/Ф •Леді та бурлака• 14.50 На хвилі успіху 17.00 Ток-шоу •Що хоче жінка• 17 .ЗО Без питань 18.00 Відпочинемо 18.20 Стильне шоу •Фасон• 18.50 На хвилі успіху 19.30 Експрес-інформ 19.40 Катастрофи тижня 20.ЗО Як на долонях 20.40 Новини 21.00 Що? Де? Почім? 21 . 1О З днем народження •диск-канал•. Ч.2 22.40 Tjc •Західне крило• 23.25 На хвилі успіху 2З.35 Новини СТ& 7.00 Прогноз погоди

7.05 •BIZ-1V• 7.40 Бізнес-студія 8.20 Прогноз погоди 8.25 •Вікна у світ• 8.55 Сократ-Свінг 9.05 Т /с •Селеста, тільки Селеста•

10.00 "ІDЕА-студія" 10.З5 •BIZ-1V• 12.15 "ІDЕА-студія" 12.45 Х/ф •За прекрасних дам!• 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 Книжк. телемагазин

14.35 •BIZ-1V• 16.00 •BIZ-1V• 16.50 "ІDЕА-студія" 17.00 •BIZ-1V• 17.40 Сократ-Свінг 17.50Т/с•Селеста, тільки Селеста•

18.25 •Вікна. Столиця• 18.З5 Тjc •Селеста, тільки Се­ леста•

19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.ЗО Х/Ф •Прохіндіада, або Біг на місці• · 21.1 О •Вікна. Бізнес• 21.З5 Х/Ф •Міс Діамант•

2З.25 Автостиль Опівночі•

23.45 •Вікна.

НОВИЙ КАНАЛ

6.30 Репортер 6.З5 Підйом 7.ООМІФ 7.10Єралаш 7.20Підйом 7.ЗО Репортер 7.З5Підйом 7.40 Т jc • Тропіканка• 8.25 Підйом 8.30 Репортер 8.35 Підйом 9.ЗО Київський репортер 9.40 Тjc •Зал очікування•. 2с. 10.35 Тетянин полудень 11.00Х/Ф •Крадіжка•. 1с. 12.05 Тетянин полудень 12.З5 Х/Ф •Ковзання• 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес •Хауз фіт• 14.20 Х/Ф •Міміно•

15.50М/Ф

16.15 Єралаш 16.30 Tjc •Зал

очікування•. Зс. 17.20 Х/Ф •Офіцери• 19.00 Репортер 19.20 Погода 19.25 Новий зір з клінікою •Оnтимед• 19.30 Т jc •Тропікан ка• 20.30 •Оболонь• представ­ ляє. •З ПИВОМ ПО ЖИТТЮ• 20.45 Tjc •Державний кордон•. 1с. 22.00 Репортер

22.20 Погода 22.25 Х/Ф •Суцільний обман• 23.55 Репортер ВІВТОРОК, З1 жовтня УТ-1

6.05 Доброго ранку, Україно! 8.55 Вічні істини 9.00 Футбол від •УТН• 9.30 Що в упаковці? 9.35 Бути жінкою 10.00 Т jc •Школа ризику•. 1, 2с.

11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20Пригорща 12.20М/ф 12.45 Погода 12.50 Закон є закон 15.00 УТН - •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00МІФ 16.10д/с •Землі легенди• 16.40 Класик-прем'єр 17.00 Т/с •дотик янгола• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20СамеТой 18.45 Хіт-2000 18.50 Т jc •Школа ризику• 19.45 Нова колекція 20.00 Що в упаковці? 20.10 Захист 20.ЗО Щоденник сесії ВРУ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 •Акцент• В. Лапікури 22.10 Х/Ф •Вікно навпроти• 23 .З5 Погода 23.40 Хіт-2000 2З.50 Сім нот УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 7.05 Телеслужба "Ситуація" 8.00Tjc •Район Мелровз• 8.45 Сніданок з •1 + 1• 9.ЗО Містечко 10.05 Що в упаковці? 10.10Хіт-2000 10.15 д/с •Мандруючи світом•. •Париж• 11.00 Х/Ф •Людина у футлярі• 12.25 Зірки, на сцену! 12.55 Перехрестя 1З.25Діл. канал 13.50 Що в упаковці? 1З.55 Хіт-2000 14.00 Освітній канал. 15.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 Т/с •Мисливець• 17.10 Т/с •Друзі• 17.40 Т;с •Грім у раю• 18.ЗО Т/с •Район Мелровз• 19.30ТСН 19.50ТСН. Проспорт 20.00 Т{с •Агент національної безпеки•. •Клуб •Аліса•. Ч.1 21.00 •Золотий гусак•

21.З5 Х/Ф •Я одружився з ФОтомоделлю•

23.20 Телеслужба "Ситуація" 2З.35ТСН

23.55 Т/С • Твін

Піке•

УТ-З Новини Інтерспорт Погода

7.00 7.05 7.10 7.15 Tjc •Велелюбний Конрад Блум•

8.00 Новини 8.05Інтерспорт 8.10Минуле 8.15 М/с •Мисливці за привидами•

8.40 M-drive 8.50 Родина від А до

Я 9.00Новини 9.05Інтерспорт 9.10Погода 9.15 Тjc •Вавилонська вежа• 10.05 Х/Ф •Ненависть• 11.20 Вчасно 11.З5НЛО 12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт

12.15 Т/с •Даллас• 18.00 Новини 18.10 Т/с •Тарзан• 18.55 Т/с •Сезон полювання• 20.00 Подробиці - Час

20.45Інтерспорт

20.55 Погода 21.00 Х/Ф •Зміни• 22.45 Тfc •Комунальна квартира• • 22.55 Т/с •M.A.N.T.I.S• 2З.50 Подробиці 0.05 Х/Ф •Перекручені кордоНИ•

7 КАНАЛ 8.00 Інф. прогр. "Наш час" 8.15 Адреси ділової удачі 8.20 Програма •Стрес• 8.30 •Шлягер• предетавляє ... 9.10М/Ф 10.00 Х/ф •Суддя і вбивця• 12.00 Адреси діловоїудачі 12.05 Програма •Стрес•

12.15 Муз.

програма 12.ЗО Х/Ф •Спогади без дати• 14.00 Адреси діловоїудачі 14.05М/ф 14.ЗО Муз. програма

10.50 На хвилі успіху 11.00 Тfc •Західне крило• 12.00 Прем'єр-відео 12.30 Арт-афіша 1З.ОО Рок-архів від •Тиндиринди•

14.00 Мед. тижн. "36,6" 14.30 На хвилі успіху 14.40М/Ф 17.00 Ток-шоу •Що хоче жінка• 17.30 •Петерс поп-шоу• 18.00 Відпочинемо 18.10 На хвилі успіху 18.20 Гаряча лінія 19.30 Експрес-інформ 19.40 Ви -очевидець 20.40 Новини 21.00 Х/Ф •Сnірне рішення• 22.40 Тfc •Західне крило• 23.25 На хвилі успіху 2З.З5 Новини СТ&

15.00-Адреси діловоїудачі 15.05 Х/Ф •Освічення в

7.00 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 7.05 •BIZ-1V• коханні• 7.ЗО •Вікна. Столиця• 17.10 •Шлягер• представ- 7.40 Прогноз погоди ляє ... 8.00 •Вікна. Бізнес• 17.50 Ескулап 8.20 Прогноз погоди 18.20 Адреси діловоїудачі . _ 8.25 •Вікна. Опівночі• 18.40 Х/ф •СтародаВНІИ 8.55 Сократ-Свінг водевіль• 9.05 Т/с •Сел еста, тільки Се20.00 Інф. nporp. "Наш час" леста• 20.20 Адреси діловоїудачі 10.00 "ІDЕА-студія" 20.З5 Торгінформ 10.З5 •BIZ-1V• 20.45 Добрі новини 11.25 Ні пуху ні пера! 20.50 Новосел 12.00 "ІDЕА-студія" 21.00СІТ 12.30 Х/Ф •Прохіндіада, або 21. 15 Калейдоскоп Біг на місці• 21.30 Транспорт України 14.00 •Вікна. Новини• 21.55Індустрія здоров'я 14.15 Книжх. телемагазин 22.00 Адреси діловоїудачі _ 14.З5 •BIZ-1V• 22.05 Телецикл •Велики~ 16.00 •BIZ-1V• Шовковий шлях. На землІ 16.50 "ІDЕА-студія" й у небі• 17.00 •BIZ-1V• 22.З5 Х/Ф •Біле зло• 17.40 Сократ-Свінг 0.20 Інф. прогр. "Наш час" 17.50Т/с •Селеста, тільки Сел еста•

ТЕТ

6.35 Міські новини 6.50 Антресолька 7.1 О Вісті тижня 8.00 Християн. прогр. 8.30СТН 9.00 Тfc •Чорна перлина• 9.ЗО Споживач 9.40 Столиця 10.10Формуладолі 10.25 Київ класичний 10.40 Світ. Україна. Київ 11.00 Х/ф •СИНИ• 12.ЗО Закон є закон 12.35 Балет- любов моя 1З.О5 Тfc •Історія кохання• 14.00 •Решето•. •lmpact• 14.55 Мій Ермітаж 15.20 Закон є закон . 15.25 Огляд матчІВ іспанського чемпіонату з футболу 16.25 Закон є закон 16.30СТН 16.45 Муз. маршрут 17.15 Усе про податки 17.30 Співає О. Крюкова. •Вільний птах•. Ч.1 18.00 Телепресклуб 18.40 Центр •Галактика•

18.45 Х/Ф •Гонщики• 20.15 "Стерх" представляє ... 20.20 Київські ділові новини. Експрес-інформ 20.30СТН 21.00 Міські новини 21.15 Антресолька 21.30 Вісті 22.05 35 хвилин джазу 22.45 Х/Ф •Лінія втечі• 0.20 Вісті 0.50 Х/ф •Привид опери• ІСТV 7.00 Муз. ранок 7.15 М/с •Вуді Вудпеккер та його друзі• 7.40 Хіт-парад •Гаряча сімка• 7.50 •Факти• 8.15 Плюс/мінус. Ек. вісник 8.25 Погода 8.30 Х/Ф •Простодушний•

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти• 10.20 Тfc •Спрага• 10.45 Т{с •Вдова Блан ко• 11.30 тfc •Лловізна• 12.20 Робочий полудень 12.50Телемедіа

12.55 Сократ-Свінг 13.15 Телемедіа 13.45 "Eiite ltalia" 13.55 Сократ-Свінг 14.15 "Eiite ltalia" 14.25 Х/Ф •Дівчина

з харак­

тером•

М/с •Легенда про Білосніжку• 16.25 МІс •Робін Гуд• 16.55 Хіт-парад •Гаряча сімка• 17.05 Т/с •Під сонцем Сен­ Троnе• 17.55 Т/С •Приватний детектив Магнум• 18.45 Факти

16.00

19.1 О Х/ф •За нас двох• 21.00Факти 21.20 •Факти• 21.35 Спорт 21.40 Погода 21.45 Х/Ф •Завтра була війна• 23.10 •Факти• 23.25 Погода 23.30 Хіт-парад •Гаряча сімка•

23.40 Музика ночі ЮТАР 7.00Новини 7.10 Експрес-інформ 7.20 На хвилі успіху 8.00 На хвилі успіху 8. 1О Диск-канал 8.40 Відпочинемо 9.00 Новини 9.10Біс 9.50 Що? Де? Почім? 10.00 Катастрофи тижня

18.25 •Вікна.

Столиця• 18.З5 Т/с•Селеста, тільки Се­ леста•

19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода

19.35 Х/Ф •Шереметьєво-2• 21.1 О •Вікна. Бізнес• 21.35 Х/Ф •Імітатор• 2З.45 •Вікна. Опівночі•

НОВИЙ КАНАЛ 6.ЗО Репортер 6.З5Підйом

7.20 Підйом 7.ЗО Репортер 7.З5 Підйом

7.40 Т/с •Тропіканка• 8.25 Підйом 8.ЗО Репортер

Зс. 10.З5 Тетянин полудень 11.00 Х/ф •Крадіжка•. 2с. 12.10 Тетянин полудень 12.З5 Х/Ф •Офіцери• 14.00 Репортер . 14.15Дом. фітнес •Хауз фІт• 14.20 Т/с •Державний кордон•. 1с. 15.ЗО "З х4" 16.00М/ф 16.35 Єралаш 16.45 Tfc •Зал очікування•.

.

17.45 Х/Ф •Дивися веселІше•. 1с.

19.00 Репортер 19.20 Погода 19.25 Т/с •Тропіканка• 20.ЗО •Оболонь• представляє. •З ПИВОМ ПО ЖИТТЮ• 20.45 Tjc •Державний кордон•. 2с. 22.00 Репортер 22.20 Погода 22.25 Х/ф •Здоровуля• 0.00 Репортер • СЕРЕДА, листоnада

УТ-1 6.05 Доброго ранку, Україно! 8.55 Вічні істини 9.00 Що в упаковці? 9.10 Захист 9.ЗО Нова колекція 10.00 Тfc •Школа ризику• 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Х/ф •Зефір у шоколаді• 12.45 Погода 12.50 Закон є закон 15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00 д/с •Землі легенди• 16.ЗО Крок до зірок 17 .ОО Т •дотик янгола• 17.55 Закон є закон

fc

18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Що в упаковці? 18.55 Футбол. •динамо• (Київ) •МетаЛІСТ• (Харків)

20.50 Укрспортлото 21.00УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 •Акцент• В. Лапікури 22. 1О Х/Ф •Кухня польська• 0.00 Хіт-2000 0.05 Погода 0.15 Стадіон УТ-2 7.00Сніданокз•1 + 1• 7.05 Телеслужба "Ситуація" 8.00 Т/с •Район Мелровз•

8.45 Сніданок з •1 + 1• .. 9.00 Т/с •Агент націонал_ьн01 безпеки•. •Клуб •АлІса•. Ч.1 10.05 Що в упаковці?

13.55 Хіт-2000 14.00 Освітній канал. 15.00 Перерва 16.00ТСН

16. 15 Тjc •Мисливець• 17.1 0 Т/С •Друзі• 17.40 Tjc •Грім у раю• 18.ЗО Тfc •Район Мелровз• 19.ЗОТСН 19.50 ТСН. Проспорт .. 20.00 Тfc •Агент національно! безпеки•. •Клуб •Аліса•. . Ч.2 21.00 "Комедійний квартет"

21.35 Х/Ф •Зубастики• .• 23.05 Телеслужба "СитуацІя 2З.20ТСН

23.40 Т/с

21.30 Вісті 22.00 Вітражі

ка•

22.ЗОСТН 22.40 Київські ділові новини. Експрес-інформ

22.50 Х/Ф •Червоний оре~· 0.55 Зустрінемося увечерІ ІСТV

•Твін Піке•

УТ-~

7.00 Новини 7.05 спорт 7.10 Погода 7.15 Т/с •Велелюбний Конрад Блум• 8.00 Новини 8.05 спорт 8.10Минуле 8. 15 М/с •Мисливці за привидами•

8.З5 •Смачно• з Б. Бурдою

9.00 Новини 9.05спорт

9.10 Погода 9. 15 Тfc •Вавилонська вежа• 9.50 Х/ф •Вишневі ночі• 11.30 Супутник •Планети Здоров'я•

12.00 Новини 12.10 спорт 12.15 Т/с •Даллас• 18.00 Новини 18.10 Tfc •Тарзан• 18.55 Тfc •Зупинка

на вимогу: Запасний вихід• 19.50 Нац. лотерея 20.00 Подробиці -Час 20.50 Право вибору 21.15 спорт 21.25 Погода 21.ЗО Х/ф •Холодне літо п'ят-

гроші•. Ч.1

8.35 Підйом 9.30 Київський репортер 9.40 Тjc •Зал очікування•.

1

би України 13.25 Діл. канал 13.50 Що в упаковці?

десят третього ... • 23.15 Подробиці 2З.ЗО Tjc •M.A.N.T.I.S• 0.20 Т jc •Клуб насолод• 7 КАНА11 7.05 Грації від ·Гравісу• 7.30 Порода . . 8.00 Вистава •БожевІльнІ

7.00М/Ф 7.10Єралаш

4с.

10.10 Хіт-2000 10.15 Х/Ф •дике кохання• 12.1 О Пр~гулянка з ·А~центом• 1не без моралІ 12.25 Сільська година 1З.15 Вісник податкової служ-

8.ЗОМ/ф

8.40 Х/ф •За нас двох• 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 •Факти• 10.20 Т/с •Сnрага• 10.45 Т/С •Вдова Бланко• 11.30 тjc •Лловізна• 12.20 Робочий полудень 12.50 Телемедіа 12.55 Сократ-Свінг 13.15 Телемедіа 1З.45 "Eiite ltalia" 13.55 Сократ-Свінг 14.15 "Eiite ltalia" 14.25 Х/Ф •Завтра була війна• 16.00 Mjc •Легенда про Білосніжку• 16.25 МІс •Робін Гуд• 16.55 Хіт-парад •Гаряча сімка»

17.05 Тjc

•Під сонцем Сен­ Троnе• 17.55 Т/с •Приватний детек­ тив Магнум• 18.45 Факти 19.00 Хіт-парад •Гаряча сімка•

Х/Ф

•Вонг Фу.

23.30 •Факти• 23.45 Погода 2З.50 Хіт-парад •Гаряча сімка» 0.00 Музика ночі ЮТАР 7.00Новини

7.10 Експрес-інформ 7.20 На хвилі успіху 8.00 Гаряча лінія 8.40 Відпочинемо 9.00 Новини 9.1 О Інтелектуальне шоу 10.00 Ви- очевидець 10.50 Як на долонях 11.00 Тfc •Західне крило• 12.00 Хfф •Світлий ШЛЯХ• 1З.З5 М/Ф •дамбо•

14.50 На хвилі успіху 17 .ОО Ток-шоу •Що

хоче

жінка»

17 .ЗО •Петерс поп-шоу• 18.00 Відпочинемо 18.20 Хіт-парад від •Тиндиринди•

11.ЗО Зустрічі в підводному світі 12.00 Хіт-базар 1З.ООТоргінформ 1З.15 Новосел 13.30 Новини Європи

14.00 Dinglitoden 14.30 Торгінформ 14.45 Новосел 15.00 Х/Ф •Кохання і розпач• 16.З5 Фінансист 16.55 Торгінформ 17.10 Грації від •Гравісу• 17 .ЗО М-стиль 18.00 Програма УХРТ 18.30 Торгінформ 18.45 Новосел 19.00 Стимул 19.15 Нім. мова "AIIes Gute!" 19.З5 Торгінформ 19.50 Новосел 20.00 Інф. прогр. "Наш час" 20.20 Адреси діловоїудачі 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00СІТ 21. 15 Калейдоскоп 21.30 Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу

22.00 Хіт-базар 22.30 Престиж 22.45 Програма УХРТ .. 23.15 Світ підводноІ фотографіі

23.40 Мол. канал 0.40 Торгінформ

•М•

ТЕТ

6.50 Міські новини 7.05 Антресолька 7.25 Вісті 8.00 Християн. прогр. 8.ЗОСТН

9.00 Tfc •Чорна перлина• 9.ЗО Закон є закон

9.35 Світ родини від А до Я 10.05 Х/Ф •Щорс• 12.05 Закон є закон 12.10 Блеф-клуб 12.55 Академіки. Життя в мистецтві

13.251 все-таки романс ... 13.55 Закон є закон 14.00 Чорний квадрат 14.30 Формула долі 14.45 Кіногороскоп 15.05 Х/ф •Гонщики• (з суб­ титрами) 16.ЗО Б. Іванов. •Історіі мого театру•

17.25 М/Ф 17.40 •Я -

•Я

знаю все•

9.ЗО Доживемо до понеділка 10.00Тележурнал •Тиждень... 10.20 Сакура-шоу 10.ЗОТоргінформ 10.45 Новосел 10.50 •Шлягер• представ­

...

з

вдячністю ... • 21.00 Факти 21.20 •Факти• 21.З5 Спорт 21 .40 Погода 21.45 Х/Ф •Криваве весілля•

9.00 •Саме Той• про себе

ляє

2

7.00 Муз. ранок 7. 15 Мfс •Вуді Вудпеккер та йогодрузі• . 7.40 Хіт-парад •Гаряча сІмка• 7.50 •Факти• . 8.15 Плюс/мінус. Ек. вюник 8.25 Погода

19.10

.

пам'ятник СобІ!•

А. Ларіонова

18.30 Tjc •Історія кохання• 19.20 Жінка на всі 100? 20.1 О Влада факту 20.ЗОСТН

20.45 Київські ділові 21.00 Міські новини 21.15Антресолька

новини

18.50 На хвилі успіху 19.ЗО Експрес-інформ

19.40 Що? Де? Почім? 19.50 Ток-шоу •Моя сім'я• 20.40 Новини 21.00 На хвилі успіху 21.1 О Тfc •Шоу Бенні Хілла• 22.10 K.I.S.S. 22.40 Тjc •Західне крило• 2З.25 На хвилі успіху 2З.З5 Новини СТ&

16.00 •BIZ-1V• 16.50 "ІDЕА-студія" 17.00 •BIZ-1V• 17.40 Сократ-Свінг 17.50Т/с •Селеста, тільки Се­ леста•

18.25 •Вікна.

Столиця• 18.З5 Т/с •Селеста, тільки Се­ леста•

19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода Х/ф •Випадок у квадраті 36-80• 21.10 •Вікна. Бізнес• 21.25 Італійський футбол •Парма• - •Мілан• . 2З.20 Жіночі відвертосТІ 2З.50 •Вікна. Опівночі•

19.45

НОВИЙ КАНАЛ

6.30 Репортер 6.З5 Підйом 7.00 М/Ф 7.10Єралаш 7.20 Підйом 7.ЗО Репортер 7.35 Підйом 7.40 Т/с •Тропіканка• 8.25 Підйом 8.30 Репортер 8.З5 Підйом 9.ЗО Київський репортер 9.40 Tjc •Зал очікування•. 4с. 10.35 Тетянин полудень

11.00 Х/Ф •Неждвнно-негадаНО•

12.20 Тетянин полудень_ 12.50 Х/Ф •Дивися весетше•. 1с.

14.00 Репортер . 14.1 О Дом. фітнес •Хауз фІт• 14.20 Т/с •Державний кордон•. 2с. 15.25М/Ф 16.10 Х/Ф •де це бачено, де це чувано•

16.40 Єралаш 16.50 Т/с •Зал

Зі МНОЮ•

ЧЕТВЕР, листоnада

УТ-1

6.05 Доброго ранку, Україно! 8.55 Вічні істини 9.00 Що в упаковці? 9.10 Нова колекція 10.00 Хіт-2000 w 1О.ЗО Не все так погано... ~ 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Ток-ринг 12.05 Х/Ф •Прорив• 1З.25 Погода 1З.ЗО Закон є закон

15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00 Т/с •З чого починається Батьківщина?•. Ф. 1 16.35М/Ф

17.00 Т/с •дотик янгола• 17.55 Закон є закон 18.00 Футбол. •Кривбас• •Шахтар•

19.50 Що в упаковці? 20.00 Нова колекція 20. 15 Резонанс 20.30 Щоденник сесії ВРУ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 •Акцент• В. Лапікури 22.1 О Х/ф •Найважливіша персона•

О .ОО Хіт- 2000 УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 7.05 Телеслужба "Ситуація" 8.00 Тfc •Район Мелровз• 8.45 Сніданок з •1 + 1• 9.00 Т/с •Агент націон~ьної безпеки•. •Клуб •АлІса•. Ч.2 упаковці? 10.10Хіт-2000 10.15 Телевистава для дітей •Голодний, злий і дуже небезпечний• 11 .ЗО Крок до зірок 12.00 М/Ф 13.00 Хто в домі господар? 13.25 Діл. канал 13.50 Що в упаковці? 13.55 Хіт-2000 14.00 Освітній канал. 15.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 Т/с •Мисливець• 17.10 Т/С •Друзі• 17.40 Т/с •Грім у раю• .

10.05 Що в

18 .ЗОТfc •Район Мелровз• ~

19.ЗОТСН 19.50ТСН. Проспорт .. 20.00 Тfc •Агент національно! безпеки• 21.00 •СВ-шоу•. С. Сивохо 21.35 Х/Ф •Пройдисвіти• 2З.15 Телеслужба "Ситуація" 23.30ТСН 2З.50 Т/с •Твін Піке• УТ-З

7.00 Новини 7.05Інтерспорт 7.10 Погода 7.15 Т/с •Містер Роудз• 8.00 Новини 8.05Інтерспорт 8.10Минуле 8.15 МІс •Мисливці за приВидаМИ»

8.40 M-drive 8.50 Родина 9.00 Новини

від А до Я

9.05Інтерспорт 9.10 Погода 9.15 Т/с •Вавилонська вежа• 10.05 Х/ф •СвІтла особистість• 11.ЗО З усмішкою про тварин 12.00 Новини 12.10 Інтерспорт 12.15 Т/с •Даллас• 18.00 Новини 18.10 Tfc •Тарзан• 18.55 Т/с •Убивча сила•

20.00 Подробиці- Час 20.45Інтерспорт

20.55 Погода 21.00 Х/Ф •Сімейний план• 22.45 Т /С •Імперія під ударом•. •Сашка-хімік• 2З.45 Подробиці 0.00 Х/Ф •Божевільні•

7 КАНАЛ 7.05 Грації від •Гравісу• .. 7 .ЗО Світ підводноІ фотографГі . . 8.00 Вистава •БожевІЛьНІ гроші•. Ч.2

9.00 •Шлягер• представляє_. .. 9.50 •Революція на гранІТІ•. Ч.1

10.40 Домовик 11.00 Торгінформ 11.15 Новосел 11.30 •Саме Той• про себе 12.00 Хіт-базар 13.00 Торгінформ 13.15Новосел

13.30 Жіночий світ 14.00 Торгінформ 14.15 Новосел 14.20 Вистава •Божевільні гроші•. Ч.З

очікування•.

5с. . 17.50 Х/Ф •дивися веселІше•. 2с.

19.00 Репортер 19.20 Погода 19.25 Т/с •Тропіканка• 20.20 Новий зір з клінікою •Оптимед• •Оболонь• представ­ ляє. •З ПИВОМ ПО ЖИТТЮ•

20.25

22.00 Репортер 22.20 Погода 22.25 Х/ф •Помри 0.00 Репортер

15.20 Х/Ф •Мій коханий• 17.30 Торгінформ 17.45 1ОО чудес світу 18.00 Програма УХРТ 18.ЗО Торгінформ

18.45 Новосел 19.00 Стимул .. 19.15 Нім. мова "AIIes Gute! 19.З5 Торгінформ

19.50 Новосел 20.00 Інф. прогр. "Н?.Ш ча~" 20.20 Адреси діЛОВОІ удаЧІ


с:2:·г.~~-~~--о~·····-·:-····:········!········e··-····!·-----~---~-~---~~~=~~~~7J.ll'[j_~~~ri.E~=~=~~3-M_R_Uf-91В.-3)-- а І 2 ~35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.15 калейдоскоn 21.ЗО Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 Престиж

22.15 Хіт-базар 22.45 Кава з молоком 23.00 Програма УХРТ 2З.ЗО «Шлягер• nредставляє... ТЕТ 6.s-.міські новини

7. \~нтресолька

7.ЗО Вісті Християн. nрогр. 8.ЗОСТН 9.00 т;с •Чорна nерлина" 9.ЗО Дитяче коло 9.50 «Усмішка•. А. Демчук 10.05 Киянин 10.З5 Муз. маршрут 11.05 Х/Ф •Перша рукавичка• 12.ЗО Закон є закон 12.З5 Безсмертні скарби України 1З.ОО т;с •Історія кохання• 1З.50 Вітражі 14.20 Закон є закон 14.25 Джаз-стеn-танц-клас 14.45 Х/ф-дітям. •Новий Гуллівер• 15.55 Тема з варіаціями 16.25 Закон є закон 16.ЗОСТН 16.45 Сnіває О. Крюкова. •Вільний nтах•. Ч.2 17.20 Лакмус життя 17.45 Київ класичний 18.00 Столиця 18.ЗО Х/Ф •Останній зв'язок• 20.05 "Стерх" nредставляє ... 20.10 Торговийдайджест 20.20 Київські ділові новини. Ексnрес-інформ 20.ЗОСТН 21.00 Міські новини 21.15Антресолька 21.ЗО Вісті 22.00 Школа бізнесу В. Пе­

8.00

соцького

22.20 Крамниця старожитно­ •Екстрасенс•

ІСТV 7.00 Муз. ранок 7.15 М/с •Вуді Вудnеккер та його друзі• 7.40 Хіт-nарад •Гаряча сімка• 7.50 •Факти» 8.15 Плюс/мінус. Ек. вісник 8.25 Погода

8.ЗО М/ф Х/Ф •Вонг Фу, із вдя­

8.40

чністю ... »

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, .:.L 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00,

~

18.З5 Т/с •Селеста, тільки Селеста• 19.00 •Вікна. Новини•. Сnорт. Погода 19.45 Х/Ф •Один і без зброї• 21.10 •Вікна. Бізнес• 21.25 Італійський футбол.с. А. •Інтер• - •Рома•

2З.15Італійський футбол. Огляд матчів 4-го туру 0.15 •Вікна. Оnівночі• НОВИЙ КАНАЛ

6 _30 Реnортер 6 _35 Підйом 7 _00 М/ф 7 _10 Єралаш 7 _20 Підйом 7 .зо Реnортер 7 З5 п· • 7 :40 т/~и.~~оnіканка• 8 _25 Підйом 8 .зо Реnортер 8 _з 5 Підйом

18.00"Факти"

10.20 Т/с •Сnрага• 10.45 Т/С •Вдова Блан ко• 11.ЗО Т/С •Лловізна•

12.20 Робочий nолудень 12.50 Телемедіа 12.55 Сократ-Свінг 1З.15 Телемедіа 1З.45 "Eiite ltalia" 1З.55 Сократ-Свінг

14. 15 "Eiite ltalia" 14.25 Х/ф •Свинарка і nастух• 16.00 М/с •Легенда про Білосніжку• 16.25 М/С •Робін Гуд• 16.55 Хіт-nарад •Гаряча сімка»

т;с •Під сонцем Сен­ Троnе• 17.55 Т/с •Приватний детек­ тив Магнум• 18.45 Факти 19.00 Хіт-nарад •Гаряча сімка» 19.1 О Х/Ф •Кушетка в Нью-

17.05

йорку•

21.00 Факти 21 .20 •Факти• 21.З5 Сnорт 21 .40 Погода 21.45 Х/Ф •Газонокосильник•

2З.ЗО •Факти• Погода 2З.50 Хіт-nарад •Гаряча сімка• 0.00 Музика ночі

2:3.45

ЮТАР Ток-шоу •Що хоче жінка• 17.30 ·Петерс non-шoy• 18.00 Відпочинемо 18.10 На хвилі успіху 18.20 Гаряча лінія 19.ЗО Ексnрес-інформ 19.40 Ток-шоу •Я сама• 20.40 Новини 21.00 На хвилі успіху 21.10 Х/Ф •Універсальний солдат: брати по зброї• 22.40 Т/с •Західне крило• 2З.25 На хвилі успіху 2З.З5 Новини

17 .ОО

СТБ

I.Jo Прогноз nогоди

7.05 •BIZ-ТV• 7 .ЗО •Вікна. Столиця• 7.40 Прогноз nогоди 8.00 •Вікна. Бізнес• 8.20 Прогноз nогоди 8.25 •Вікна. Оnівночі• 8.55 Сократ-Свінг 9.05 Т;с •Сел еста, тільки Селеста•

10.00 "ІDЕА-студія" 10.35 •BIZ-ТV• 12.15 "ІDЕА-студія" 12.45 Х/Ф •Виnадок у квадраті 36-80• 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 Книжк. телемагазин 14.З5 •BIZ-ТV•

16.00 •BIZ-ТV• 16.50 "ІDЕА-студія" 17.00 •BIZ-ТV• 17.40 Сократ-Свінг

8.05Інтерсnорт

8.10 Минуле 8.15 М/с •Мисливці за nривидами•

8.50 M-drave 9.00 Новини 9.05Інтерсnорт

9.10 Погода 9.15 Х/ф •Сміху заради• 11.00 Телецентр моди 11.З0Джентльмен-шоу 12.00 Новини 12.10 Інтерсnорт 12.15Т/с•Даллас•

18.00 Новини 18.10 Чекай на мене 18.50 "Елка і кореша" 18.55 Gala- стань nереможцем

19.00 капітал-шоу •Поле чудес•

20.00 Подробиці- Час 20.45Інтерсnорт 20.55 Погода 21.00 Х/ф •Сnравжнє кохання•

хвіст• 16.25 М/с •Вуді Вудnеккер та

його друзі• 16.45 М/Ф 16.55 Хіт-nарад •Гаряча сімка• 17.05 Т/с •Під сонцем Сен-

Tpone• 17.55 Т/с •Приватний детекти в Магнум•

18.45 Факти 19.1 О Хіт-nарад •Гаряча

сімка• 19.20 Х/Ф •Міс Діамант• 21.00Факти

21.20 "Факти" 21.35 Сnорт 21.40 Погода 21.45 Х/Ф •Помста nророка•

2З.20 "Факти" 2З.З5 Погода 2З.40 Хіт-nарад •Гаряча

сімка•

2З.45 Музика ночі ЮТАР 7 _00 Новини

~:~8 ~~~~~;~~~~~:~. 5с. 2З.О5 •Сентиментальні бала- і:~~ ~~с~~;~-~~~і~м 1О.З5 Тетянин nолудень 11 05 Х/Ф Діти Дон КІ"хота . • •

2З.40 Подробиці

12.50 Х/Ф •дивися веселіше•.

23.50 Х/Ф •дім: історія дру-

14.00 Реnортер 14.15 Дом. фітнес •Хауз фіт• 14.20 Х/Ф •Російська рулет-

7 КАНАЛ 8.05 Шоу самотн. холостяка 8.З5 Муз. nарад від •Катрін• 9.05 Малий бізнес сьогодні 9.ЗО Хіт-новини 10.00 Великобританія

12.20Тетянин nолудень

2с.

ка•

15.45 "З х 4" 16.15М/ф

16.З5 Єралаш

16.45 Т/с •Зал очікування• 17.50 Х/Ф •дивися веселіше•.

ди серйозних чоловіків•. О. Горшков га•

сьогодні 10.ЗОТ/с •І вогонь, і nолум'я•

Зс. 19.00 Реnортер

11.ЗО Муз. завод 12.ЗО Британія британців

19.ЗО Т/с •Троnіканка•

1З.45 Студія візажу •Terra

19.20 Погода

очима

1З.ОО Один на один з...

20.00 •Оболонь• nредставляє. •З nивом по життю• 20.10 Х/Ф •Падіння• 22.00 Реnортер 22.20 Погода 22.25 Х/Ф •Прибульці-2. Коридори часу• 0.05 •Обличчя світу•. •Як це

Viva• 14.00 Муз. завод 15.00 Британія

0.50 Реnортер

17.20 Адреси діловоїудачі 17.25 Х/Ф •Сnогад без дати• 19.00 Шалом, Україно!

було•

стей

22.50 Х/Ф 0.20 Вісті

8.00 Новини

леста•

18.25 •Вікна. Столиця•

П'ЯТНИЦЯ, З листопада УТ-1

6.05 Доброго ранку, Україно! 8.55 Вічні істини 9.00 Що в уnаковці? 9.1 О Нова колекція 9.40 д/Ф •Мандруючи світом•. Париж 10.ЗО Мед. тижн. "З6,6"

11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Х/Ф •Вікно навnроти• 11.45 Погода 12.50 Закон є закон 15.00 УТН - •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00 Т/с •З чого nочинаєть­ ся Батьківщина?•. Фільм 1. •Я- •ГОЛОС• 16.З5М/Ф 16.55 Нова колекція 17.25 Надвечір'я 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Що в уnаковці? 18.55 Ток-ринг 19.40 Золота Фортуна 20.ЗО Щоденник сесіі ВРУ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту 21.55 Погода 22.00 •Акцент• В. Лаnікури 22.10 Погляд у світ 22.40 • Таврійські гри-2000•. ч.з 2З.10 Х/Ф •Івон Марсіано• 2З.ЗО Хіт-2000 2З.З5 Погода 2З.45 •У ніч на суботу• з О. Роминою УТ-2

7.00 С_ніданок з •1 + 1• 7.05 Телеслужба "Ситуація" 8.00 Т/с •Район Мелровз• 9.00 т;с •Агент національної безnеки•. •доктор Ва уст• в уnаковці? 10.10Хіт-2000 10.15 Х/ф •Іванко і цар Пога-

10.05 Що нин»

11.35 Естрадна nрем'єр-ліга 12.05 Герої України 12.25 Відкриваємо Біблію 12.55 Право 1З.25 Діл. канал 1З .50 Що в уnаковці? 1З.55 Хіт-2000 14.00 Освітній канал. 15.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 "Парк автомобільного nеріоду"

16.45 М/Ф •Пригоди ослиці Гульки•

16.55 Т/с •Солдати удачі•. 2с. 1r.50 Tjc •Жінка-слідчий• 19.ЗОТСН

19.50ТСН. Просnорт

20.00 Т/с •каменська•. Фільм 8-й. •Не заважайте nала­ чу•. 1с. 21.05 Х/ф •Захисник для дочки•

23.00 Ток-шоу •Без табу• 2З.40 Телеслужба "Ситуація" 2З.55ТСН 0.15 Х/Ф •Неnриродні nричиНИ•

УТ-З

7.00 Новини 7. 05 Інтерсnорт 7.10 Погода 7. 15 Т/с •Містер Роудз•

очима британців 15.ЗО Програма •Стрес• 15.40 Адреси діловоїудачі

15.50 М/ф 16.40 •Шлягер• nредставляє...

19.ЗО Адреси діловоїудачі

19.40 •Трансnорт України•. 20.00 Інф. nрогр. "Наш час"

20 _ 2 ОАдресиділовоїудачі 20 _з 5 Торгінформ

20 .4 5 Добрі новини 20 _50 Новосел 21 _00 СІТ

21.15 Дивлячись з Америки 21.ЗОТоргінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 Новосел 22.1 О Мол. канал •М•

8.00 Гаряча лінія 8.40 Відnочинемо 9 .ОО Новини 9.10 Амба-ТБ

9.35 Без питань

10.00 Ток-шоу •Я сама• 11.00 Tjc •Західне крило• 12.00 Планета Земля 1З.ОО Тинди-ринди 1З.ЗО Модний час

14.00Арт-афіша

14.30 K.I.S.S. 14.50 На хвилі успіху 17 .ОО Ток-шоу •Що

хоче жінка• 17 .ЗО •Петерс non-шoy•

18.00 Відnочинемо 18.20 Ні nyxy ні пера! 18.50 На хвилі успіху 19.ЗО Ексnрес-інформ 19.40 О.С.П.-студія

20.ЗО Як на долонях 20.40 Новини 21.00 На хвилі успіху

21.1 О Х/Ф •Полювання за сnадщиною•

22.40 Т/с •Західне крило•

2З.25 На хвилі успіху 2З.35 Новини

СТБ

ОО

і· 05 П~~~~з nогоди ·

-

7.ЗО •Вікна. Столиця• 7.40 Прогноз nогоди

8.020 •Вікна. Бізнес• 8. О Прогноз nогоди 8.25 •Вікна. Оnівночі• 8.55 Сократ-Свінг 9.05 Т/с •Селеста, тільки Селеста•

10.00 "ІDЕА-студія"

10.З5 •BIZ-ТV•

2З.1 О Торгінформ 23.25 Новосел

23.30 Тинди-ринди-новини

12.1 О "ІDЕА-студія" 12.40 Х/ф •Один і без зброї• 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 Книжк. телемагазин

ТЕТ 6.55 Міські новини 7.1 О Антресолька 7.ЗО Вісті 8.00 Християн. nро гр. 8.30 СТН

14.З5 •BIZ-ТV• 16.00 •BIZ-ТV• 16.50 "ІDЕА-студія" 17.00 •BIZ-ТV• 17.40 Сократ-Свінг 17.50Т/с •Селеста, тільки Се-

9.00 Т/с •Чорна nерлина• 9.30 Закон є закон

9.З5 •ХХ століття в кадрі і за

кадром•. Є. Євстигнєєв 10.25 •Решето•. Ретросnекти ва. Груnа •Winter

леста•

18.25 •Вікна. Столиця•

18.З5 Т/с •Селеста, тільки Се-

леста• 19.00 •Вікна. Новини•. Сnорт. Погода

12.20 М/Ф 12.45 Х/Ф •Золотий ключик• 14.05 Надвечір'я 14.35 Т/с •З чого nочинається Батьківщина?•. Фільм 1-й. •Я- •Голос• 15.00 УТН- •день• 15.10 Погода 15.20 Не все так nогано... 15.50 Реліквііта храми України

16.00 Класик-nрем'єр

16.З5 д/ф •Американський вибір• 17.05Т/с•Службаnорятунку

911• 18.00 УТН- •Вечір• 18.10 Погода 18.20 Вікно в Америку 19.00 Прогулянка з •Акцентом•, і не без моралі 19.15 Цикл •Герої України• 19.З5 Футбол. •Ковентрі• •Манчестер-Юнайтед• 20.45 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Світ сnорту 21.50 22 -00 Телефортуна

Погода

22 -З5 Х/Ф •Відвар дикого зілля•. 1с. О.ООПогода

УТ -2

7.00 "Парк автомобільного nеріоду"

14.50 Етюди 15.10Х/Ф•Останнійзв'язок•

16.ЗО К~щі концерти ТЕТ. Б. Гре нщиков 17.ЗО Століття російського

музею

'

6 _з 5 Підйом

7 _00 М/Ф

7 _ 1 о Єралаш

7 _20 Підйом 7 .зо Реnортер 7.З5Підйом 7.40 т;с •Троnіканка•

10.40 Парк nреси

11.З5Новаколекція 12.05 Надзвичайна ситуація

12.З5 "Милосердя"

12.55 Хіт-2000

1З.ОО Сnортивний канал

15.00 Т/с •Лессі• 15.35 Т/с •Смертельна битва• 16.25 Маски-шоу 17.00 Т/с •Каменська•. Фільм 8-й. •Не заважайте кату•. 1с. 18.00 Х/Ф •Татусь і скаут• 19.40 ТСН 20.05 т;с .каменська•. Фільм

8-й. •Не заважайте кату•.

2с.

21.1 О Х/ф •Злодій• 22.55 Містечко

2З.ЗО Х/Ф •Серця і зброя•

УТ -З

9.05 Погода 9.10 М/с •Пригоди Паnірусу• 9.35 Телецентр моди 10.05 Не час 10.20 Нові одеські розnовіді 10.55НЛО 11.20 Смак 11.45 •З легким пар•. В гос-

тях уМ. Євдокимова

12.1 О

Х/Ф •Руслан і Людмила•. 2с.

1З.20 Життя тварин

1З.50 т;с •Аквила-2•

14.25 Вчасно 14.40 Х/Ф •Свідчення бідність•

16.00 Виnадковий свідок 16.ЗО Мол. канал •Проnаганда• 16.З5 Т ;с •Сnецnідрозділ •Пасифік•. Історія про-

17 _здооквжуВК~т2ьс 00я0•

19.ЗО Особливості нац.

14.З5 Адреси діловоїудачі 14.40 Заnитання для Калініна

11 _00 Х/ф •З тобою і без тебе ... • 12.25 Тетянин nолудень 12.50 Х/Ф •дивися веселіше•. зс. 14.00 Реnортер 14.10 Дом. фітнес •Хауз фіт• 14.20 Х/ф •Прибульці-2. Ко-

21.15Антресолька 21.ЗО Вісті

22.00 д/с •Хроніка надій та ілюзій• 22 _30 СТН 22 .4 0 Київські ділові новини. Ексnрес-інформ 22 _50 Х/Ф •Норма Джин і

Мерилін•

ІСТV 7 .ОО Муз. ранок 7.15 м;с •Вуді Вудnеккер та його друзі• 7.40 Хіт-nарад •Гаряча сімка• 7.50 •Факти• 8.15 Плюс/мінус. Ек. вісник 8.25 Погода 8.30 М/ф 8.40 Х/Ф •Кушетка в Нью-

Йорку•

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 •Факти• 10.20 Tjc •Сnрага• 10.45 Tjc •Вдова Бланко•

113от/ л

·

16.ЗО Т/с •Зал очікування• 17.ЗО Х/Ф •Будьте моим

чоловіком ... • 19.0200 Реnортер 19. Погода 19.25 Т/с •Троnіканка• 20.00 •Оболонь• nредставляє. •З nивом по життю• 20.20 Х/Ф •Зброя бога-2• 22.00 Реnортер 22.20 Погода 22.25 Новий зір з клінікою

•Оnтімед• 22.30 Х/ф •Мафіі всуnереч•

0.15 Живий звук

УТ -1

7.ЗО Доброго ранку, Україно! 8.55 Вас вітає гуморист Ми-

хайлоРиба

· с • ловІзна• 12.20 Робочий nолудень

9.00 В гостях У Дрьоми

12.55 Сократ-Свінг 13.15 Телемедіа 1З.45 "Eiite ltalia" 1З.55 Сократ-Свінг 14.15 "Eiite ltalia"

10.00 Пригорща 11.00 Погляд У світ 11.ЗО Телекрасуня 11.45 Дитяча лінія 12.00 УТН- •день•

12.50Телемедіа

14.25Х/Ф•Кукарача• 16.00 М/с •Американський

9.ЗО Зірки, на сцену!

12.10Погода 12.15 Що в уnаковці?

Шовковий шлях•. •На землі й у небі• ний уСарагосі•

15.20Адресиділовоїудачі 15.35 Малий бізнес сьогодні 166.0ЗОО Family al_bum б 1 . БританІя очима ританців 17 .ОО Муз. завод 18.00 Парк nреси 19.00 т;с •І вогонь, і nолум'я• 20.00 Підсумкова інформ. nрограма •Отже ... • 20.20Адресиділовоїудачі 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел

21.15Ток-шоу•ВгостяхуД.

Гордqна• 22.15 Х/Ф •Так nостуnають

усі•

0.00 Муз. завод

ТЕТ 7.ЗО Вісті 8.00 днтресолька 8.15 Міські новини

8 .ЗО СТН

М/с •Шедеври 9 _00 мультиnлікаціі• Х/Ф •Золотий гусак• _ 9 25

10.ЗО •Усмішка•. д. демчук 10.45Ек. вісник

Голембієвська. ч.2 11.ЗО •Одеські джентльмени•

з

сімка•. Підсумки тижня Хантінг•

21.00 Насnравді 21.25 Погода

21.ЗО Х/ф •Ідеальна жертва•

10.00 Світ родини від А до я 10.25 З5 хвилин джазу 11.00 •Академіки. Життя в мистецтві•. в. Зноба, т.

у Києві

12 _зо Ім'я 1 з.оо Людина та закон

Х/Ф •Відвар дикого

1З.ЗО Дітвора 14 _00 Комn'ютер Х 14 _15 Формула долі 14 _зо Київські мініатюри 15 _00 Світ. Україна. Київ 15 _25 Зустрінемося ввечері 15 _50 Сnоживач 16 _00

огода

18.05 Вечори З Юлієм Кімом 1 8.З5 Футбол. Чемnіонат

зілля•. 2с. 2З ЗО Хіт 2000 2 З·З 5 П .

2З.45 Доброї ночі, Україно! УТ -2

8 .40 •Золотий гусак• 9 _10 Розваж. nрограма •Лотозабава• 2000

1 З.ЗО

18.1 О Т/с •добро nроти зла• 18.85 Х/Ф «Розумниця Уілл

Публ. nрограма ·Чітко

і ясно•

14 _00 Хокей. •Лос-Анджелес• _ •Нью Джерсі• 15 _00 Т/с •Геркулес• 15 _55 Ток-шоу .. Без табу• 16 _з 5 Т/с ·Каменська•. Фільм 8 -й ... не заважайте кату•.

2 с.

17.З5 Х/Ф •Фантомас• 19.20 Великі nерегони

Ісnаніі

20.30 СТН-тижневик

21.00 Сnати час 21. 15 Блеф-клуб 22 _00 «Зі стелі•. д. Герман.

ч. 2 22 _зо СТН-сnорт 22.50 Торговий дайджест 2З.ОО Х/Ф •Безодня•

ІСТV 7.00Муз.ранок 7.55 Насnравді

8.25 Перехрестя 8.55 Хіт-nарад •Гаряча сімка•. Підсумки тижня

9.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 •Факти•

9.20 М/Ф 9.50 Х/Ф •Галгамет• 11.ЗО Муз. nрограма •М-файли"

12 ОО н · аро~но-розваж. npoграма • азар-вокзал•

22.00 •Мамаду"

12.ЗО Не ближнє світло. Подорожі з А. Москаль-

ЮТАР і·~~ ~овини . Ф

•Еnіцентр• 2З.25 Сnецnроект в. м і Р 0 ш н и ч е н к 0

1З.10 Сократ-Свінг 1З.25Телемедіа 1З.55 М/Ф

2З.ЗО Музика ночі

.20 Нксnрес-Ін орм 7. а хвилІ усnІху 8.00 Діловий тиждень 8.ЗО Тинди-ринди 9.00 Новини 910Н · · · а ХВИЛІ уСПІху 9.20 Шоуїжі •Пальчики обли-

жеш!•

9.50 Т/с •Шоу Бенні Хілла• 10.45 Крила 11.15 Гармонія краси 11.45 На хвилі успіху· 11.55 Планета Земля 12.50 Своя гра 1З.20 Наші улюблені тварини

1З.45 Прем'єр-відео

14.1 О Арт-афіша 14.40 Що? Де? Почім? 17.00 Гарнізон

17.ЗО Кінескоn 18.20 Мед. тижн. "З6,6"

18.50 На хвилі успіху 19.30 Поради 20.00 На хвилі успіху

~~:~~ ~онК:;~~~~я~дерну

21.00 Що? Де? Почім? 21.20 Біс 21.50 Х/Ф •доброnорядна

9.10 "ІDЕА-студія" 9.ЗОНовинидляродини 10.45 •BIZ-ТV• 11.25 "ІDЕА-студія" 12.00 Вернісаж 12.10 Сократ-Свінг 12.45 •BIZ-ТV• 15.00 Х/ф •Алі-Баба та сорок розбійників• 11 .зо •Вікна у світ• 18.00 Х/Ф •Повернення Броненосця•. Ч.1 19.00 Х/Ф •Покровські ворота•. 1, 2с.

21.ЗОХ/Ф •Оголені мисливці• 2З.15 Х/Ф •Цей невідомий об'єкт бажання• НОВИЙ КАНАЛ 7 .оо Голос •Перемоги• 7.ЗО М/ф 9.20Т/с•Чарівники•

9.50 Єралаш 10.00 •З х 4•

10.ЗОДом. фітнес •Хауз фіт•

10.40 Т/с •Конан• 11.30 Х/Ф •Золотоволоска• 1З.О5 М/Ф 13.55Х/ф •Не nокидай ... •. 1с. 15.10 Реnортер

1 5.ЗО т;с •довга дорога в дюнах•. 1с.

17.00 Футбол. Англійська nрем'єр-ліга 19.00 Реnортер

19.15Погода 1920 Х/Ф Н ·

"б • евиnравнии ре-

20.4Т;/Ф •Іспанська акторка для російського міністра•

22.20 Люкс-ліга 22.40 Х/Ф •Чоловік-русалка• 0.05 Х/Ф •Знайти і знищити•

УТ -1 7.ЗОДоброго ранку, Україно! 8.55Укрсnортлото 9.00 Шоу самотн. холостяка

19.З5 Х/Ф •Головні кольори•

Т/с ·Сnрави сімейні"

16 _зо Х/Ф •Зануда•

2З.О5 Муз. nрограма •М-файли•

дружина• СТБ 8.05 •BIZ-ТV• 9.00 •Вікна. Столиця•

16.20 Єралаш

18.25 Т/с •Історія кохання• 19.15 •Палацеві таємниці•. О. Разумовський 19.45 Царська ложа 20.30 СТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 Міські новини

16.ЗО Хіт-2000 17.05 Т/с ·Служба nорятунку 911• 18.00 УТН- •Вечір• 18.10 погода 18.20 Нова колекція 18.45 Бути жінкою 19.10 Бокс. Бій за звання чемnіона світу версііWВС 20.40 Вечірня казка 21.00 7 днів 21.50 погода 22.00

:~:~8 g:;tніи~~ада

17.40 Хіт-nарад •Гаряча

вулиці Морг• 22.45 Х/Ф •Земні дівчата легкодостуnні•

11.40 Х/Ф •Рукоnис, знайде-

9.40 Т/с ·Зал очікування•

було Слово• 8.ЗО СТН 8.55 Дитяче коло 9. 15 М/с •Шедеври мультиnлікаціі• 9.ЗО Балет- любов моя

1О.05 Хіт-

1З.45 Телемедіа реальністю•

8.05 В. Шушкевич. •Сnочатку

10.10 Реальний сектор 10·40 Золота Фортуна 11 · 30 КлУб 7000 12·00 Людина та закон

1З.ООПерехрестя 1З.ЗО Сократ-Свінг

7.З5 Це надnриродно

11.ЗО Мед. тижн. "З6,6"

12.00 УТН- •день• 12.10 Погода 12.20 Сільська година 13.10 •Саме Той• про себе 13.40 Клуб •Суnеркниги• 14.00 М/Ф 15.00 УТН- •день• 15.10 Погода 15.15 •Інтеграл•. СелінДіон

томоделлю»

ти•

14.15 М/Ф 15.1 О Х/Ф «Волга-Волга• 16.55 Т /С •Війна

ЕТ 6.40 Міські новини 6.55 Вісті

7.00 Х/Ф .. я одружився з фо-

·

8.ЗО Х/ф •Міс Діамант•

20.40Новини

20.20 N-кілометр 20.ЗО Час 20.55 Погода 21.00 Х/Ф •Вбивство на

ридори часу• 15.50 М/ф

9.ЗО Київський реnортер

8.15 Плюсfмінус. Ек. вісник

20.00Подробиці

10.З5 Тетянин nолудень

8.ЗО Реnортер

17 -55 Краматорський цемен-

тно-шиферний.

про

0.30 Після оnівночі 7 КАНАЛ 8.00 Інф. nрогр. "Наш час" 8.15 Адреси діловоїудачі 8.20 М/Ф 9.10 Програма •Стрес• 9.20 Адреси діловоїудачі 9.25 Ескулаn 9 _50 Х/Ф •Стародавній водевіль• 11.00 Адреси діловоїудачі 11.05 Схуднення за методом Смєлова 11.1 о Телецикл •Великий

8.35 Підйом

ІСТV

7.00 Муз. ранок 7 15 М/ф . 7 .· 40 Х.ІТ-nарад• ГарячасІмка• 7.50 "Факти"

10.15 •Аншлаг• і Ко 11.10 Територія кіно 12.05 Стара квартира

10.З5 Що в уnаковці?

21.45Х/ф•Містотерору•

6 _зо Реnортер

18.З5 Парламентський вісник

19.20 Телеnресклуб 20.00 Киянин 20.ЗО СТН 21.00 Міські НОВИНИ 21.15 Сnати час 21.30 Вісті 22.05 Театр на долонях 22.50 Х/Ф •Рандеву• 0.25 Анатомія кохання

8.25 Погода

9.ЗО КрокдоЗфок 10.00 Наше військо 10.30 Телефортуна 11.05 Хто в домі госnодар?

16.00Перехрестя

18.05 Кіноколо 18.15 Створи себе

10.05 Хіт-новини-2000

9.15Телегра•О,щасливчик!•

12.15Законєзакон

1З.20 Мій цирк 1З.55 Закон є закон 14.00 Молодіжна телеслужба 14.ЗО Кіногороскоn

16.ЗО СТН 16.45 Т/с •Сnрави сімейні• 17.15 Лакмус життя 17.З5Чорнийквадрат

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 •Фак-

19.з~;j~і~~~сент, Франсуа, 19.5з~~~ц~~отерея 2З.ЗО Нічна драматургія НОВИЙ КАНАЛ

5с. 12.15 Комn'ютер Х 12.ЗО д/с •Хроніка надій та ілюзій• 1З.ОО Світ людей. Медицина 1З.З5 Право 14.05 •Я - nам'ятник Собі!• Л. Іванова 14.55 Х/Ф •Дорога Клаудіа•

7.З5 Т/с •Лессі• 8.05 Маски-шоу 8.З5 •Мамаду•

11.1~s~T~~~ в житті І. Буніна

12.20 •Герої мого роману•. Б. Моісеєв 12.50 •Кумири•. Дайджест

11.15 Муз. маршрут 11.40 д/с •Суnерміста світу•.

22.З5 Програма В. Піховшека •Молодість• _ у тридця-

те•

0 _10 Х/ф •Гадюка• УТ-З

9.05Погода 9.10 Суnутник •Планети здо-

ров'я•

9.40 Прокинься і сnівай! 1О.ЗО •Вікенд• з І. Зінченко 11.00 •Смачно• з Б. Бурдою 11.25 Доки всі вдома 12.10 Караоке на майдані 12.З5 Мелорама 1З.О5 Показуха 1З.40 Х/Ф •На nочатку славних сnрав• 15.00 Мол. канал •Проnаган-

цем

14.45 Х/ф ·Брухт• 16.00 Х/Ф •Олена Троянська• 17.25 т;с •Клеоnатра 2525•; Т/с •Джек-шибайголова• 18 10 Х/Ф р • · · " аидлявсІх• 20.05 •АншлаГ» і К• 21 _00 Автор. nрогр. в. Порт-

никова •день сьомий•

21 ·45 Погода 21 ·50 Х/ф •Смерть У кіно• 2 З· 05 Музика ночі ЮТАР

7.00 Любиш- дивись! 8.00 На хвилі успіху 8.10 Рок-архів від •Тиндиринди•

15.05 Т ;с •Сnецnідрозділ

9.10 на хвилі успіху 9.20 Про кохання 9.55 Інтелектуальне шоу .я

16. 1д0оБвжу~ться• реин-ринг

10 _50 Як на долонях 11 _00 Економічний огляд

да•

•Пасифік•. Історія про-

17.10 Т/с •детективне агент18

1с0твсо ~Місячне світло•

· мІхаnанорама 18.45 Х/Ф •Народжена революцією• 20.00 Подробиці тижня 20.40 погода 20.45Джентльмен-шоу

21.20 Х/Ф •Той, хто мене береже• 2З.20 Сnорт-тайм

0.10 Х/Ф •Розбираючи Гаррі• 7 КАНАЛ 8 _05 Муз. завод 9·05 Шоусамотн. холостяка 9 ·З 5 Бути жінкою 10 ·00 Публ. nрогр. "Я?! (Лю-

дина, що йде)"

10.ЗО Ток-шоу •В гостях у Д. Гордона» 11.З5 Молодіжна телеслужба 12.00 Муз. завод 1З.ОО Один на один з... 1З .45 Британія очима

британців

14.15 Малий бізнес сьогодні 14.40 Муз. nарад від •Катрін• 15.1 О Британія очима британців 15.30 Програма •Стрес•

15.45Адресиділовоїудачі 15.50 •Шлягер• nредстав-

ляє...

16.ЗО Голос волаючого в

знаю все•

11 _зо Все в сад

12.00 Поради 12.ЗО Стильне шоу •Фасон• 1З.ОО Шоу їжі •Пальчики оближеш!• 1З.ЗО Модний час 14.00 Як на долонях 14.10 О.С.П.-студія 17.00 Ток-шоу •Я сама• 18.00 Наша музика 18.50 На хвилі успіху 19.ЗОНахвиліусnіху 19.40 Х-фактор 20.10 Амба-ТБ 21.40 На хвилі успіху 21.50 Х/Ф •донощик•

СТБ

8.05 •BIZ-ТV• 9.00 "ІDЕА-студія" 9.ЗО Новини для родини 1О.З5 М-стиль 11.00 Імnреза 11.ЗО Нічна драматургія 12.15 "ІDЕА-студія" 12.45 •Biz-тv .. 14.15 Презентація

14.З5 Сократ-Свінг

15.15 Ні nyxy ні пера! 15.55 Італійський футбол 17.50Автостиль 18.1 о д/Ф •Легенда про мон-

стра Франкенштейна•. Ч.1

nустелі 17 .ОО Адреси ділової удачі 17.10 Х/Ф •Інтерв'ю• 19.00 Ескулаn 19 ЗО Адреси діловоїудачі 19:40 Трансnорт України 20 _00 Підсумкова інформ. nрограма •Отже ... • 20 _20 Адреси діловоїудачі . ф 20 З 5 Т

8.00 М/Ф 9.00 Живий звук 9.ЗО Т/с •Чарівники• 9.50 Єралаш

· арнІновини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.15 Калейдоскоn 21.30 Шалом, Україно!

· с • арзан• 11 З1.4205 Сзвіт інд~йського кіно · аnитаите в ЛІкаря 14.05 Х/Ф •Не nокидай ... •. 2с.

20.45Горпн орм

22.00Адресиділовоїvдачі

22 _10 ІнноваЦІ·я

'

22.ЗО Х/Ф •Чоловік Сари•

О.ООАдреси діловоїудачі 0.05 Підсумкова інформ. про· грама •Отже ... • 0.20 Програма •Стрес•

О.З5 Реклама

0.40 Х/Ф •Освідчення в коханні•

19.00 Бізнес-студія 19.40 Х/ф •Проект •Пандора» 21.251талійський футбол • 2 з_ 15 Х/Ф •Лоліта•

НОВИ й КАНАЛ

10.00"Зх4" 1 озот; т

15.15Реnортер 15.З5 Т/с •довга дорога вдю-

2 з нах•. , с. 18.10 Т/с •Горянин•. 2с. 19.00 Реnортер 19.15 Погода 19.20 Х/Ф •Тонка штучка• 21.05 Кіно на замовлення 22.50 Футбол. •Евертон••Астон Вілла•


.

ОВЕН. За фінансові й романтичні сnрави беріться в nонеділок і вівторок - вони для цього найсnриятливіші. З особистих nитань можна звер­ татися до начальства і державних чиновників. Сnодівайтеся на цікаву зустріч , чекайте nодарунку

або_ фІнансових надходжень. Але в середу й четвер зайвої ІНІЦІативи краще не виявляти, тим nаче nід час контактів із безnосереднім керівником . У n'ятницю, суботу й неділю щастит~ме в коханні : Цими днями може статися nоворот у життІ, вІдбудеться унІкальна зустріч . ТІЛЕЦЬ . У nонеділок і вівторок сnрави йтимуть так собі, ці дні- нейтральні. Ділові зустрічі , nере­ говори , nочаток сnрав відкладіть на середу й чет­ вер, коли зросте фізичний nотенціал . Але кінець тижня буде несnриятливим , тож відмовтеся від важливих nокуnок, не nриймайте миттєвих рішень, будьте

обережними за кермом і уважними до коханих . Не виклю­ чена поїздка, nід час якої не радимо nроявляти зайвої активностІ .

БЛИЗНЮКИ. Передбачити результат вашої бурхливої активності в nонеділок і вівторок не­ можливо, але ви все одно вперто намагатиме­

тесь вирішити старі nроблеми . Через цю вnертість можуть виникнути неnередбачені витрати, у nарт ­ нерських вrдносинах відчуватиметься наnруженість . СтережІться травм . Настуnні два дні- нейтральні, а в n'ят ­ ницю , суботу й неділю щаститиме більше . Вони сnриятливі для nриємних важли~их зустрічей , nокуnок і кохання, nла­ нування настуnних д1и .

РАК. Цілком можливо, що в nонеділок і вівторок на nершому плані стоятиме тема боргів . Якимось

чином вона стимулюватиме вашу ділову активність у середу й четвер, коли захочеться

будь-що _вирішити старі nроблеми . Не виключена nоїздка , nІсля яко1 констатуєте: незважаючи на труднощі, більшість проблем вирішена. Решта днів тижня будуть приємними , оскІльки несуть др1бн1 сюрnризи. ЛЕВ . Ви чекали якихось грошових надходжень? Вони цілком можливі в nонеділок і вівторок . Ці дні сприятливі для романтичних зустрічей, кохан­ ня, вирішення майнових nитань з начальством і державними чиновниками. Середа й четвер нейтральні, а в n'ятницю, суботу й неділю доведеться роз ­ в ' язувати якісь щюблеми. На вихідні nлануйте nокуnки, романтичнІ зустрІЧІ . Будьте обережними nід час nоїздок.

ДІВА. У nонеділок і вівторок намагайтеся стри­ мувати свої емоції, не сnеречайтеся з коханими через др1бницr, будьте обережними з грішми . Па­ м'ятайте, що в ці дні ви схильні до травм . Ради­ мо триматися nодалі від начальства, не братися за юридичні сnрави. Але в середу й четвер щаститиме бІльше, можна проводити ділові nереговори, займатися Інтелектуальною nрацею, вирушати в nоїздки. Решта днів тижня - нейтральні .

ф

ТЕРЕЗИ . Можливо, nонеділок чи вівторок nо­ значаться надходженням грошей, які вам захо­ четься витратити на потрібну nокупку . Настрій

'С:;1 буде добрим , тому потягне на кохання й

романтичні зустрічі . За наявності якихось робо­ чих проблем сміливо звертайтеся до на'ІСІЛьства - зараз контакти з ним сnриятливі. Але в середу й четвер не ради­ мозайвийраз « засвічуватися» . П'ятниця , субота й неділя­ сnриятливІ для nокуnок , nланування подальшої роботи, ро­ мантичних і ділових зустрічей. СКОРПІОН. Понеділок і вівторок nринесуть вам невеличкІ сюрпризи в романтичному й грошово­

му nланах. Фізичний nотенціал зростатиме, нібито готуючи вас до активної діяльності в середу й чет­ вер, коли доведеться багато їздити, nроводити nе­ реговори. А от у n'ятницю, суботу й неділю радимо «заляг­ ти ~а дно» - ці дні для сnрав вкрай несnриятливі . Не nрий­ маите необдуманих рІшень, будьте обережні за кермом, уникайте неnриємних зустрічей - це стосується nередусім

ВІДБУВСЯ пленум rг==w•~=~=w:=;;;;;к==;;=::;;:;:;;=::;;;;:;;;::;;;::;:;;:;;:::;;:::::=:::=======~=:;;:::;::;;~ муть на цих звірів. Броварської районної

Принагідно зауважу,

мисливськосри-

що у порівнянні з

бальської організації, який розглянув питан-

минулими роками у нинішньому суттєво обмежено норми відстрілу парно копитних на Бро-

ня, пов'язані з відкрилям полювання на хутрових та парнокопитних звірів у осінньо-зимовий період

варщині. На пленумі йшло-

2000-го року . У нині-

ся також

на зайця-русака, лисицю та єнота дозво-

роботи єгерськими службами та мис-

шньому сезоні спортивне полювання

лено з

ливськими колекти -

тичних умов воно триватиме до З 1 грудня . Мисливські дні - су-

розою поширення серед диких тварин захворювання на

бота і неділя.

Мисливцеві

дається

вами у зв'язку із заг-

сказ та інші небез-

на-

печні хвороби. Об-

право

говорено й інші зло-

відстріляти за день

лише одного зайця, за сезон - не більше десяти . Стосов-

но лисиці та єнота норми не лімітовано.

.Разова відстрілочна карт-

ка коштує

5 грн., сезонна20 (для "чужих" мисливців50 грн . ) .

У лісових угіддях полювання на хутрових звірів доз во-

nроявляйте імnу.льсивності, бо вона може nризве­ сти

до

травми.

Середа

й

четвер

своєю

нейтральністю нібито nідготують вас до того, що в n'ятни­ цю , суботу й неділю щаститиме більше. Цими днями очікується цікава зустріч, вони сnриятливі для кохання, nо­ куnок, вrдnочинку з друзями , романтичних nоїздок.

КОЗЕРІГ. Початок тижня, хоча й сnриятливий для вирішення особистих справ , може nринести дрібні грошові неnриємності, проблеми в коханні . В середу й четвер готуйтеся до поїздок , ділових nереговорів. Фізичний nотенціал зростатиме. Можна вирішувати проблеми з начальством і дер ­ жавними чиновниками, займатися питаннями нерухомості. Кінець тижня, в цілому нейтральний, радимо nрисвятити ВІдnочинку.

ВОДОЛІЙ . Для кохання, ділових зустрічей,

зультативної "першої пороші". Із мисливським зимовим святом, друзі . Нехай вам

полювання на них теж починається о цій порі . Тож лю-

ді с тались ліцензіі на відстріл к ё· Гі ана чи косулі, полювати-

Михайло ПРИМАК, голова райради УТМР.

спортивно-любительське

мий телефонний зв ' язок начальника ЦЕЗ

нагоди 65-річчя від дня народження любій матусі , дорогій тещі , лагідній бабусі Людмилі Петрівні ФЕСЮК та із 45-річчям nодружнього життя з нашим батьком Петром Андрійовичем із с . Плоского .

N21 «Укртелеком» ГАЮКА ·валентина

лось джерело й великодушності і чуйності до чужих бід , їі нестрим· н.а ен.ергія та добросовісн е став­ л ення до в сіх справ, якими б в он.а

і пре красний с віт ,

Тож прийми сьогодні вс і найкращі квіти ,

-

Це не поле удвох пере йти. За т ерпіння , вірність і ласку Вам велике спасибі, батьки. І щоб завжди жи л и в и у парі, І не з нали , що воно - с тарість.

повагою президія райкому працівників АПК.

Назва об'єкта

Інв.

!

- на території Зазимської __2ракторної бригади : 1 . Будівля ремонтної

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ!

N2

І

-- -!- -·--~-

майстерні з nобутовими прИміщеннями

Броварський вузол зв ' язку nо­ відомляє, що з 6 по 10 листопада

ОЗО180

- - - - - - - - - - - - - - - ---------1 - - - - -

2 . Приміщення для --~~рігання_~_:_!~~.t-1~ --- +~0197

року включно буде nроводи­ Євроnейський «Тиждень

З. Бокси для зберігання

якості-2000". У цей період ви може­

с.г . техніки

те звернутися до вузла зв'язку та

4. Приміщення для

висловити свої зауваження та nро­

nозиціі стосовно поліnшення якості

_ -

надання nослуг поштового зв'язку.

5-40-78.

Скористайтесь послугами nошто­ вого зв'язку.

_j_~-~~~н:_~~~г~~fв

~ 030~ І

Q_ЗQ_199

ПРОДАЄТЬСЯ

_

04060 04065

Приміщення кузні та

-

01019

Приміщ~ня столярного цеху м . Бровари

01026

За довідками звертатись за адресою: с.Зазим'я Броварського району. Тел.: 5-02-59.

чинов ­

- У зв' язку зі змінами та доповн ен н ями в установчих документах та зам іною печатки фірм у С П " Відень ' пе ререєстровано.

Працівниками Броварської залізниці знайдена

пенсійна сnрава ГАЙДУКА Михайла Яковича,

який nроживав: сЛnющівка Баштанського району Миколаївської області. Пенсійна сnрава знаходить­ ся в райуnравлінні праці та соціального ахисту

населення за адресою : м.Бровари , бульв.Незаnеж­

07400,

V

сільського госпо<~.арсmва

і

міська і раО:юнна pa<~ou. раО:юнна

6у хгалmерія; npuuoм оголошень

соuіальнuх

+ +

· За гублене свідоцтво приватного підприємця, код 0927400322, N! 3328, В.Идане 7.10.96 р. Бровар· СЬКИМ МІСЬКВИКОНКОМОМ на it,j,;~ ЮРЬЄВОІ Тамари Платоні вни, вважати недІ йсним . -'. Колектив центру електрозв 'язку N21 Київської обласної дирекцїІ ВАТ «Укртелеком » глибоко сумує з nриводу смерті колишнього працівника , електро­ монтера радіофікації, учасн>~ка бойових дій ВВВ Пушенка Феодосія Прокоnовича і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.

t..рук oфcemнuu . Обсяг І Арукованuu аркуш.

2.

РеА.акmор: 4-03-76. Засmупнuк реА.акmора: 4-21-34. ВіААілu:

+ +

11.

Київська обл . , м . Броварu, бульв. Незалежності ,

numaнь ,

лuсmів

і

уnравління у сnравах пресu

4-23-26.

За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачами

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА дРУКАРНЯ"

4-02-92; nромuсловосmі 4-04-81;

масової poбomu

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

(газ­

· Товариство з обмеженою відповідальністю ' Світлотех·Авто' згідно з рішенням засновників проводить зменшення статутного фонду товариства із 825 тис . грн. до 775 тис . грн . Претенз їі кредитор і в приймаються про т ягом трьох мі сяців з дня п ублікаціІ оголоше ння . Адреса : 07403 , Київська обл. , м . Бровари , вул . Чкалова , 5.

зварювального відділення м . Бровари

«ЗІЛ-130"

бензин) в хорошому станІ. Є буд­ ка, запчастини. РІк випуску -1974. ЦІна договІрна. Тел.: 6-49-21.

Будівля старої майстерні

: _БУ_fІ.івля кузні еЛогреби

-

..

_...,8ij~...,....,..,.· 2-кімнатна квартира (без посередників) в с.Плоске Бро­ варського району по вул . Гагаріна, 26. Звертатися за тел.: 3·22·86.

'

еЛогреби

Адміністрація.

ре<~оакuії газеmu, Броварські

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. ІнАекс 61285

та паління , зніме порчу , надасть обереги. Адреса: м.Броварн, вул. М.Лагунової, 4-а, дjс N!!15. Тел: 5-79-25. Години прийому з 9 до 12. Вихідний день - неділя . Ліцензія Мінохорони здоров'я N229426-ГР .

проводить розпродаж майна:

Телефон для звернень:

Наталя Володимирівна ЛЕЩЕНКО лікує: головні болі, астму, алергі ю, щитовидну залозу,

лобів , фібраміому , кисту, мастоnатію , алкоголізм

Ліквідаційна комісія КСП •Нова Україна»

2000

Народна цілителька, біоєнерготерапевт

МІННЯ в нирках , енурез, рожу , захворювання суг­

правнукам.

тись

2» 1).

серцево-судинну систему, виразку шлунка, ка­

радість дітям, онукам,

колекmuв

Свідоцтво про державну

Тел. 5-11-89, 5-11-90 ВАТ «Броварська автобаза N!! (м.Бровари, вул. Щолківська,

Живіть довго і щасливо на

життя·

<~оержа<~.мінісmраuія.

ЗАПРОШУЄ на постійну роботу: -автослюсарів (шиномонтаж); - газоелектрозварювальника (напівавтомат).

Нехай же, Галино Олексіїв но, вам завжди здоровиться, щоб тепло і затишок завжди були у Вашій сім'ї.

на ба гато л іт.

ності,

СПІВЗАСНОВНИКИ:

будь-яких марок автомобілів, в т.ч. легкових.

не займалась.

Побажання ща с тя

нерухОМІСТЮ.

ра&, раUоІDІОЇ Аержа&НОЇ ёІАІІО!ЇніісmІРСІІWЇ.

- ремонт вантажних автомобілів; - ремонт причепів і напІвпричеnів; - квалІфікованІ автоелектричнІ роботи

працівнику, щоб н.іколи н.е вич ерпа­

Всім даруєш ніжніс ть

НАДАЄ ПОСЛУГИ:

Бажа ємо цій чарівній жінці,

л аскава ,

Стільки років у парі прожити

ВАТ «Броварська автоОаза н~

справжньо.~tу профспіл ково.'f!у

Дорога .матусю, ти для на с о~rов сонце, світла

Анатолійовича з населенням району .

з ювілейним днем народження Галину Олексіівну ЖИДЕЦЬКУ - казначея профспілкового комітету ТОВ «Бобрицьке».

никами . Зараз ви схильні до травм, зверніть увагу на своє здоров'я. В середу й четвер щаститиме _більше, _ ці дні сnриятливі для зустрічей, nереговорів, nо­ Іздок та 1нтелектуально1 nрацІ. Можна вирішувати проблеми з начальством і державними чиновниками, займатися

міської та

щастить та благополучиться І

за телефоном 6-21-21 відбудеться пря­

РИБИ . У несnриятливі для вас nонеділок і вівторок будьте обережними з фінансами, не спе­ речайтеся з коханими. Не виключені неnорозуміння

Броварськuх

ми с;ливські колективи , яким

Наші теплі і щирі вітання з

документами.

·новЕ

проблеми. Отже, бажаю гарної і ре-

мендуємо остерігатися блукати пісами у вихідні дні. Бо car- .· ; щосуботи та щонеділі

Можлива коштовна покуnка. Неnередбачена зустріч здатна внести корективи у nодальше життя. Будьте обережними з

1державними

боденні мисливські

- 31-;ав-~-ня 2ооо"Р~ку-;-1з . оо д;--15:0о-j

фІнансових, юридичних і видавничих сnрав кра­ щих за nонеділок і вівторок днів не буде . Середа й четвер- нейтральні, а n'ятниця, субота й неділя активізують ваші фінансові й романтичні сnрави.

з nартнерами, начальством

бителям збирати гриби, навіть у приморозки , реко-

ляється лише за участю єгерської служби . Щодо копитних звірів , то

СТРІЛЕЦЬ. Хоча в nонеділок і вівторок вам може nощастити з грошима й nокуnкою, nаралельно не виключено виникнення юридичних проблем. Не

не-

4 листопада. За нормальних кліма-

тих , хто народився в середині знаку.

про

обхідністьполіпшення профілактичної

Газеmа з

17

BUXOAUmb

квітня

Ані

1937

р.

вuходу

сереАа, субота.

ma

інформації Кuївської

облАержаАмінісmраuії.

Зам.

3800

Тираж 2000 прим.

#84 2000  
#84 2000  
Advertisement