Page 1

иOJtЕТАРI ВСІХ

8стано-вnення .медалІ .,,88ЗМ(ЦН8НNR ОойовоТспIВДРУЖНnСJI' ,

KPA1H,rJtHA1i'tEcfl ОМ

84 (4808)

ВІВТ()РОК

Прези;tlя ВерховноІ Ра-д~ржа!l·· учаснІЩЬ

ТРАВМ

1979 Ціва

даллю нагороджуються за заслуги У зМіцненні військовослужбовцІ, пра- бойово! співдружності 1 ц!вники органІв державно! ·вlЙськового СПівробіТНН-

ро

2. коп.

безarеки,

внут Р І ш н і х цтва.

справ 'Та ІншІ громадяни ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KO~IТEТY , КОМУНІСТИЧНО! ПАрт УКРАШи.

МІСЬКО! І РАПОВВО! РАд ВАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ киrвсько! ОБЛАСТІ . . , . .

вІ

25 'Травня у Переясла- нагоро.!t(}Ю Батькіsщини 1 - ХмельницькоІМУ ві4- пІд бурхливі оплески при·

бувся

урОЧИСТИЙ

присвячений

ТеПJlапогода оставвьоl декади травня СТВОРtlJlа СПРНЯТJUlВl умо.ви

lMeR1 . До.КУ'І4Є8а,

JlJUI potту Й .ро.зватку кукурудзи, lCopllioBJIX кореиеПJlо.дlв. інших · зер~ових 1 технічних КYJlЬTYP. ' ПО­ рад з .ЦИМ ш . видко. набирають см

бур'JIRИ.

aJCTJЦlHO

jЮ3МНОЖу1Оться

IіІкlдlПlXИ росJIИн. До.пустити в та­ агро.захо.ду ПРИСТУПНЛИЛИDIе· 7 кій Обстано.вцlвіДСТРо.ЧІ<У, не вжи-. . го.спо.дарСТв. Хоч маютьвеnвкl ТВ · своєчасно. . .заходів _. значнть . ПJlо.щі · . посІвІв кукуру дзи на зеле­ ннй ко.рм·l CВJIo.c, про.те .ЗО8сІм не недоо.держатн значиу 'l.8стниу вро­ жаЮ. Тому · иевІДКJl8дне завдаиня виеСJlИ гербіцндlв раlТо.спн .Зо.­

парт1йввх

оргаR1зацlй,

1

ря., «ЖердlвСьКВЙ., . .Пухlвсь­ кИЙ..Лнше иа 120 гектарах Із 800· га внко.наJIИ цЮ PO~TY У рад­

KeplвННK!В

спеціаJlіСтlв го.спо.дарств, ВСІХ трудівНИкіВ сеJlа швидко., з по.в­

-

госпІ -.ВеmПcо.Д1ІМерськИЙ..

нИМ . YCBiдo.MJleHHJIМ .відпо.вllаль­ "о.сті · иавесТИ . . наJlеж.ниЙ пс:ірЯIО,К

118· ко.жио.му .11ЩІІиt:и

по.за·

по.:ІЯ.

Хлібо.роби шо.го. раЙо.ну

уваго.ю

жо.дно.го.

ша­

ро.вку мІжрядь. БІJlЬШ ЯJC на по.ло­ вниl ПJlо.щ про.вми бо.ро.нуваlf НЯ

по.Сlвів

кукурудзв ·

на ПJlо.щl

. МехаНі$ато.ри

,

иа

го.спо.­

ки значио.

ВRСо.ко.про.дук-

веpmИJIR в раДГОСП8Х

800·reK-

ро.бо.тн

задученІ

схо.дів. До. цIє~

недостатнІ темпи

проведен­

радго.спах МічурІна,

ДЕСЯТІП

-ri;ЯТИРIЧЦI

ному

му

8

труб

поліетилеву

від

Спос і б

пnвторного

стосування ри

з

криттlв,

зз·

споживч')\ та­

пол і ети .1ену,

кІЛЬ·

кіСТЬ ЯКОЇ ШВИ.:lI<О зро­ стає . знайшли вчені ЛЬВіВ· ського політехнІчНОГО Ін· с;титуту. УтИЛізова ний ма­ 'Теріал виною

став

агро.техR1чR1

при Внсо.кlЙ .яко.стІ бнти

ваго.мнЙ

-

noлl­

мерного мастила, що вико­ ристовується при прока· TYB~HHI труб на станах.

Із

ro

застосуванням

мастила

~CЬKOMY

зао дах

ново­

на ДНlПР1пет­ тру6О!ТрОJ;ЗТ'

на

та що

як

поверхню

Ір-ших

по·

захищають

утворення

За.:Іирок.

шило "ихіД продукції.

кабіиетом партійної

.

.-

освіти делегація Рофkько!

в п р б

.

М.1ськкому паРТIІ

учасники гро~адянсько:· І діВНИКИ міс'Та І району Великої Ві'Тчизняної воєн, rrраЦЮВflТИМУТЬ ще краще

.

е

дерauП,

-

Тепло зус'Трlну'Тий

ров. RКИЙ висвітдив основні І су'ТНіМИ. на напря:мки діяльно.сті ідео-! СТУПИВ ч"ен

Фе- І · ефективніше; муть гідний

В НОСИ'ТК-

вклад у ви·

!Три- конания рІшень ХХУ З'ЇЗ-

МіТИНГУ ви- ду НПРС. Політбюро Учасники · мlтинrу зве·

лоrічних праuіВНlжів по ви- і ЦН НПРС: перш~~ секре- ЛИКяМ піднесенням прийІ 'Тар ЦН НомпаРТlІ Укра. їни 'Товариш В. В, Щер~

. .

хованню у СДУХЗ,ЧІВ

НЗ'у ко -

вото марксистсько- леНІНСЬ-

бицький.

кого світогдя.lУ, високої со- Dального

Від Імені

Номітету

uіальної активності. Нзза- П8Jртії У!іраїни, Верховної

Ради

няли ві,.ального листа Центральному Номlтетовl

Цент-нПРС, ПрезиДIУ

Президli н і стрів СРСР,. і Ради ному

· Головl

сти ПО4іли.,ися Дl)свідом. гаряче і сердечно поздо- ВеРховної ДОКJ1.здна. . jнфррма,иія ровив труді·вників, всІх 'ТозаРКUlевl де надрукована,

Перея с л а в а- нє·ву. ·

І Хмельницького

Генераль-

сенр ета р ю

сіііннях секuіЙ щ;опагаН21И' МінІстрів . респубдlКIІ вІн · КПРС, п, р(') . роботу КОНференuії бу- І жи'Телlв

Верхов­

Ном- Ноі . РаДIІ СРСР, РадІ Мі­

Ради Л. І .

.

ЦК

ПрезидіІ

СРСР Бреж-

(РАТАУ).

з висо.КОЮ

!--------~--~----~~~~~~~~~~~--------------.,

*

'$

...

у Pй;;~Ocl'li "Г<"Jг,.,лІN,,'<u(J:а 3/f.Q.'<JTb : "оли роботу дору­ чено трак.,дристові К. 1.

Гаценку, то вона буде ви­ конана

в

крок

на

ШJ1JlXу

темпера тур.

стІйкий проти дії КИСЛОТ І

го ім'я. На фото: К.

"

а

ні волога . ні трс;nічнаспе­ ка . не страшнІ ~eTOHY. СК ."а;:!; якого спільно роз­ робили львівські І МСХ;' ковські вченІ . I\lа rер і ал МiUний. витри~ує вми'"

ПОЖИВНІ БРИКЕТИ У двІ. зміни праu

шильний

У нашому ньому

агрегат

ми

.... ~ ('уСБ 1,5

радгосПі.

На

виготовляємо

сірцІ, яку додають У роз· чин. Виr.оrОВ .'1енІ з нього

'яка надходить нині на пе­

Іі()нструкції значно деB~Д тих. що випус·

шевшІ

r;аютьсятепер, бо при Ух

виробництві ВИIiОРИl:Т08ує·

на 'Та

низь!\их ма· сталев~

будlвннцтвІ Інших МОР-

СЬ1\ИХ СПОРУД, зрошуваль,

них

систе:lf.

секцІй

виготов~енні

опрlснюва.1lЬRИХ

vстаяовок, труб, вих

І

[,

Гаценко.

*.у.*

трав ' яну сІчку. Це набагато- прискорює сушіння . зе:'1еної маси озимини.

вуватися причалів

якісно.

Фото М. Семино.га.

соле.... Цими властивостями новий бетон зобов'язаний

·ться цемент

і

до.

а.Р:\1атура, ці конструкд і і можуть широко · застоrо·

сіркою сибірськІ. морози,

rтерепаllИ

строк

Саш так і працює досвід· ч~uа механізатор господар­ ства в ці дні, В числі пере­ можцІв щоденного змага,,­ ня нерідко . назuвають і йо­

стро.кИ,

рок І непотрІбна

Бетон, 8!'1іцвевні НІ

раїни А. д. ГРІІ3ЄВ , З допові!l.lЮ виступив завідуючий

зиачить зро.­

внко.нання соцІалістичних зо.БОв' я­ зань четВеРто.го. · ро.ку десято.і п'я­ тирlЧІ<И. успІшного втіJlення в жит­ тя рІшень XXV з'Ізду КПРС, JIИ1I­ HeBo.ro . (1978 · р.) ПJlенуму ЦК КПРС .

Це в два з половиною рази скоротило цик.'1 підготов НИ труб "'о прокатування, на д~сять проЦ€н'Тlв збlль

цінною ('яро­ ВИГОТОВ ~ення

11.'111 ~исо~оефективного

MI;ti

державІ за високу Haroроду І запевнили. що тру­

особи

Провести 100іоJlJlІ за посівами в

о.птимаЛьиі

УСУНУ'ТО таку операцію

Мастило •••

переДОВИ!іИ виробництва, ветерани пар'Тії І пр?цl,

ПОЗlluії

Умови праці зеМJlеро.бlв по.внн­ иі по.стlЙНо. · перебувати в пмі зо­ ру партІйних. про.фспіJlКо.внх і комсо.мо.JlЬCЬКИХ о.рганlзаціЙ. .

новотрубllО~У

нанесення

крнв п\!ршийсекретарміського комітету Компартіі ~'K-

життевої

мо.раJlЬИо.го. й матеріa.nьио.го. сти­ МУJllOваИВJI. ОеоБJtНВУ увагу і CJllд придlJЦПВ JllCo.cTi робіт.

Першоура .'Тьсько­

1

в процесі ПО.lітичного нав· чаННR». Вступним сдовом її від-

ної

10.6-

~---------------------------------------------------------~НАУКА

поздо­

деном Дружби народІВ. Представники громад­ ськостl, якІ виступили на мІтингу. висловили глибо­ КУ вдячнІсть Комун!стич· нІй партіІ І Радянські/t

ня всіх · ро.біт У ст~слі стро.ки і при висо.кіЙ .кості. Цьо.му мають сприяти й чітко про.думаИlзасо.бв

IІвннкн радго.СПіВ Імені Що.рса. .АваигаРI., .ВеJlнко.димерськнЙ •. иі цЬо.го. · агро.захо.ду в • ПуХІвськИЙ., імеиі

сердечно

раїни. члени бюро 05ласного і Переяслав - Хмельницького міського ком і 'Тет і в партії, ч .'1Єни виконкоМlв міської І pa~OHHoI Ра;! наро;!них деПУfіітJj,

спрямуватн соцlаJJ1СТИ'Пfе змаган· ня трудіви!Цdв єеJl& на про.веден­

працІвниКи мІсцевих підприємств, пеисіо.нерн. Організовано. ведуть формуваи­ ня rycTo.TH кормових бурякІв тру­

OIHaJ(

«lli ,lЯХИ

і методи формування актив­

ро.якісне проведеRИJI віlпо.вlдиих аrро.теХНіЧНИХ захо.lів. НеобхіlНо.

чОJlо.вІк.

про.рнвку

І

о.Рганlза­

за до.JПO вро.жаю, ~абезпечитв

посIВ.ІІ:ІИ ко.рмо.вих буряків У раl­ го.сп! · «ЛlткІвськнЙ.. Що.дня на масо.ву

ра·

вихо.вания в ко.жищо. , ТРУДівннка по.чуття lІисо.ко.і . вllпо.вlдаJl.но.стl

вимо.г планта­

140-150

гаряче

ни . -всІма . засОбамн Абати про.

гектарн бурякн вже про.рвано.. До.бре о.рганlзо.вано. до.гляд за

прово.рть

буДівництвІ.

цlJIМИСТо.їть віДПОВlдаJlьне завдан­

вІд бур'анів. На пло.щІ

ПOJlI працюють

від 1менІ

На трибуні члени 1 ровив прю::утнlх з наго­ кандидати в члени Політ- родженням міста Переяс­ бюро ЦН НомпарТіІ Ук- лава- Хмельницького оре

конф~рен­

п·ропаrаН.lистів

'ТРУДЯ- кої Фе",ераці'і,

.

иими І профспlЛко.вими

93.

Воии

u,ія

ві.lбу.1ЗСЯ

досягнутІ

культурному

зазо.l у

методична

пралора

ШЮІИ В господарському І всіх трудящих pec.nyблlкК

Ннн1 переl . 1&рекп.1Jrмн, партій·

бурякІв иа заплано.­ 120 reKTaplв, налаго­

агро.технІ'ІИИХ

• Крас"ЛІв­

IIbo.ro.

строки провев також сІв­

цІї чисті

кyJlЬтyp за­

.Торгмаш» йон,на

успіхИ,

в примішенні Бу­ ку ,їьтури

до

прнкро., аJlе ще недо.сягиуто. вlнlПИХ гОСпо.дарствах.

ДИВ зразковий до.rJlЯД за по.сІва­ ми. Механізато.рн річі про.бо.ро.­ вувалн . ПJlо.щу до. появи схо.дів, а нинІ здlЙСИlOютьшаро.вку між­ РJlДЬ. Завдяки вміJlо.му засто.су­ ванИІО reрбіЦИllв. до.держанИІО всІх

.

Учора

орден

єьКИЙ. І .ТребухlвськвЙ.. Як не

"КИЙ · очоJllOЄ Мнко.ла ПРУJlКВЙ. відмінно.. У

бу ко.рмо.вих ваR1й площі

..

сіJlьськorоспо.lарських

тарній ПJIо.щl по.сівІвкукурудзн на зеJlеивй ко.рм і СИJlо.с внесли гe~ бlПнди. Члеив ко.рмо.до.бувио.го. заго.ну

СТИCJIІ

і стро.ц

За . НlПІlm~.Х умов иеобхlДНО за­ безпечити ~зUeрервиу роБОТУЗpD­ шуваЛьUиxсЮем. Перший по.~

госпі .требухіВСЬКВЙ. ·· мехаR1зато­ рн аедуть розПушуваиня мІжряць

РSIГОСПУ. Івано.вич·

го.спо.-

· змlщуюtься

до.гляду.

1'RВвy працю. Там. де 118 ро.биться, мають до.брl реЗУJlЬrатн. У рад­

дво.м. агрегатами. На всІй

о.во.чевнх

4РУДНЯ" · через затягуваиня посад­

ро.бів: RаРТОПJlJqtів; ко.рмо.До.бувнн­ о.во.чіВННКів

із 3800

дарств і раlГо.спу .гorо.лівсыl1l••. А о.т У радгоспах Імені МlчурlRа, 4Авангард., на· ПJlеМlJтахо.заво.ll

la~eTB по.виннІ нацІтевати ХJllбо­

.кІІ,

3452 · гёктари

гектарІв. ЗакіНЧ:ВJIR . цей агро.захlд

ва · зеJlений

ІСсірм І на СВJlо.с. Кер~и'июl й . спецlалісти

нео.бхідно. иридl­

Перший м!ЖрJlДНИЙ о.бро.бlто.к fi провеlеио.в госпо.дарствах. раЙо.ну

культур. Во.нн

бо.ронуваина пло.щ,

, увагу

втиборо.тЬбі ... 3 бур'янами T~ шкІдникамп на по.сlвах каРТОПJll.

всіх го.спо.дарств на­ BeJ!'YTb Io.r J1JIД за по­

сівамн про.сапних

про.во.дять

;Зна'ІНУ

гектарlпо.сlвlв, не за- .

.

пропагаНДИСТІ8 динку

крlПИВ

родою вLдзначено його Ночемасов вІд іменІ Пре­ важливу роль у возз'ЄД- зи;:tії Варх(}!!ної Ради І нанні УкраїІ\И з. Росією і Ради МінІстрів Російсь­

ПJlемптахо.заВОIУ

мітинг,

врученню міста.

МіСТУ ордена ДруЖБИ на· 3аступвJП( г(}ловн Ради родів, ЦІєю високою наго- МіністрІв РРФСР В. І.

НОНференціЯ

«РУДНЯ.,lе · · про.рв8в лнше по. 4-15 гектарlВ . ко.рмо.вих буряків. ,По.віJlЬНо. о.бро.бJlJIJOТЬСЯ по.сlви кyJCурудзн, •rерl'!іциДамв. Так, Із 7180 '·reKTaplв ПJ!о.щ Іх виесеио. Jlише на 1281гектарl. До. Ubo.ro.

(ТАРС).

БУ ДЬ СЛАВНЕ У ВІКАХ, МІстоеДНАННЯ!

3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

ПОСівам-зразковий догляд

Вар­

ДИ СРСР встаНQlВиламе- ша'Вського .д6ГОIОру. а T~­ дaJlЬ «За змІЦнення бойо- УОЖ іНШИХ оодlал!стичних воl спІвдружност!... Ме- та інших дружнІх держав

29

то

nОСів;в IiOp:-'10ВИХ

густоту

буряк ! в

трудівники рцгоспу «Г(}t'J.1іВСЬКИЙ"'. 4 ланки ме·

"анізаторів ВИРОЩУЮТЬ ЦЮ Цінну КУЛЬТУРУ,

Добре

ЙДУТЬ

механізаторів

очолює

справи у

ланки,

яку

Васи.'1Ь Онисим()-

Тут ~'!aCHp бул() прове-

брш{е'Ти

з всу.'1 0-

змІшуються

концентрованими

ми

і

з

корма­

ЗГОДОВУЮТЬСЯ

ХУДО­

БІ. В нинішньому роцІ в радгоспІ буде заготовле­

но близько .

500

'Тони тра­

в'·яноlсічки,

Ао ТАРАСЕНКО, го.ло.вниЙ .arpOHOM рад­ го.спу .• Пло.скІвськИЙ •.

БУДЕ ВАго.8ИТИМ КОРІНЬ

НА ІЗО ГЕНТАРАХ сформува .'1И

довше .

Такі

,! :jЙЖ~ ПОсl0вина площі-

ш""хо- І ВИЧ Проскурко. Вони ви. рощують коренеплоди на . плит. 100 гектарах .

тротуарних (РАТАУ).

реробку, порІвняно з виго­ товленням борошна. Щс­ ля сушіння корми npetyються У брикети, в ЯJШХ поживнІ речовини І віта­ міни зберігаються набага­

жуються,

Д.':но сівбу, шаровку мІж­ Після дощу на рядь . тmантації пішли в ріст бур'яни, 'Тому механІзато­

гз'Тз

ри

НинІ буряководи госп&­ дарства .'rотуються до під­

пристулилидо

ного

повтор­

обробіТку.

3абур:яненість П.1анта­ ції незначна . Це ре· зультат внесення гербіци-

РБК-З,

єднуються .

шлейф з боронами і кіль­ часті котки.

живлення

М.

го.JIо.вииЙ

пмщі

rоспу.

;:rопомогою,uooе-

посівів

ЗМіач­

ною водою і сухими азот· ними добривами.

ДіВ, а також якісного пе­ реДЛОСіВ1!()Г() обробіТКу за

в ЯКОМУ П~ культиватор.

КРИВОНОС.

інженер рад­


*

2 стор.

травм

79

·НОВ!

року

1979

АНАЛІЗУЮЧИ ~y,n,. 'IJfНOH

став на па'ртоБЛік за місцем l!роживания: -

'І'&ТИ ВиховноІ роботи в колектив!, ЧJ1eJU1. партій­

в Броварах, у нашІй парт­ органІзації. Ці сІм років

ЕОГО бюро нашоro комБІ­ нату пом1ти.1Ій цІкаву особ­

J!!fВ1(TЬ.

У

вІ,н з УООIХОМ працює про­

структурних

пагандистом.

Л1ДРОзд!лах. члеf!и яких охопленІ навчанням у ме­ режІ поЛітнчноf та &ко­ lНС'м!чноr освіти, трудова, технологІчна ДИСЦИШІlна вища,

нок

нІж

на

решт! дІля­

Це, можна. сказати, . Зl­

Вона пев­ ною м і рою внражаг ефек­ тивність ІдеолOl1ЧRО! ДІяльностІ парторганї:uцlІ л:дприємства, яка надає системи

навчан­

першоря,!tНого

ЗНАчен­

рlвиl

ro

хомуиlст

семІнару,

семирІчним

ськИМ

3

стажем.

о.

К

о.

НраСНОНОС8.

петентно

веде

Н. п. Лукашова, юрист ~омбінату. Це справжні

мент

можуtь

aprYMellTOBaHI

дати

Віді на животрen!Тн1

Cepen

ентузІастІв

Г.

Н.

рІвнІ

усІм полІт­

призначено

за­

Тим самим ми структуру

усунули

зриву над

си­

можли­

занять.

працює

та-

удосконаленням

роботи громадських орга­ нізац.ій, які повиннІ охо­ пити своїм впливом тих робітників, що залиша­

іДМ­

f.)ОЙНRЦьиого.

занять

освІту. НрlМ того, неnівникам ланок

коЖ

логічноІ, полlтнко-внхов­ но! справа слІд назвати

ються

В!н

І

працІ,

високим

БІр,

дальше вдосконалення ви,

принци~

розстановку

ничників,

вчення

боту

серед

вироб­ ро­

діоапаратури, фотоательє, перукаРІіЯ. Тут МОЖliа таkож nОlиити одяг, замовити трикотаЖІіі вироби. На знімках: вгорі робіТliиця в' язалыігоo цеху, комсомолка ГалиІіа Опалюк; внизу liовий будиliОК побуту «Поділля» . Фото В. Степанеика. (Фотохроніка РАТАУ).

полІти­ дІяльності

звІряє

з

поло­

постанови

ЦН

КПРС. Ми вишукуємо шляхи ПІдвищення ефек­ тивності 1 якості Ідеоло­ гічної роботи, спрямовує­

мо

їІ

на

вироблення

поза

радіусом

дІй

Ції,

намагаємося

лексно

до справи

всІєї

по­

В результаті глибокого

найкоротшІ

1

секретаря

ДОКу

Ідейно-виховної робо­

дено

ти.

ее-

!----------------------------------------------------------------------------------------! Попит на

тичного змагання Олена Ткаченко, ЛІдІя ШеЛУХІ­ на, Галина Заїка, якІ си­

освіжаючі

стематично

напоі

Прагнучи

рєаЛlзац!!

1

ще

про­

ну

Слідами листІв мешкаиець

ДНЯ у торговель­

мережу

частину

напо!в

В.

сміТтя

будинку НІ

ВlПlpавлено,

неRИJI

наявннх

ВЖИ'І'і

відповіднІ

нечисто'!

АВ­

в

І аред­

єаиеиІА-

станцІю для коитролю.

*

,.

заходи.

автобусІв .м 4 і 120 будуть поновлені.

8 .NiI

запропоновано rpафікВ ввозу

ставити його

ведолlкlв

• • •

.Мв мешкаємо по вул. Воровського. Часто ие одержуємо тІєї або ін­ чн

журналу.

А Іноді У своїй секції зиа­

бу~ов­ ходимо перІодичне видан­

завоДУ

1

НІКІТЧУК,

майстер цеху безanко­ гольннх напоїв_

иа території, ·прнлеглої ~o буднпу. ли на .. 80вІ­ шої газети домиJПI з саReпіAC'lавц1l,

струкцlй скласти

вІдправ-

ляємо у села району.

реJ{ll.ц11 рутн

••

рекціЇ

вІдвантажує­

мо 16 тисяч пляшок фруктових напоїв 1 10 трнн хлібного квасу. Більшу

RШЧевия ремонту ву JIВЦl Димнтрова колишнІ марш­

ВУJ!I. Свердлов. ТО1І_ СеJllваиов Е. І. е р.иве. ка антисаиі.,аpиRЙ став

ведотк

Зараз

В.е виконана газифІка­ ція будввку ом 7 по вул. MeTa~pгIB. Шсля за­

ненадрукованих

80

запити

продукці!.

кожного

мільйон 200 ТИСйЧ ПМ­ ШОК напоїв .дюшес. І .бураТіно. та 250 тонн ХЛібного КИ!С1. · Особливо з велииим завзяттям трудяться наші правофлаНГОВі соцlалlс-

задовольняти

випуск

та І села вІдправлено один

mrcr1

якомога кра­

на освІжаючІ напо!, з на­ станням гарячих днІв пра­ цівники цеху збільшили

дукЦі!. З початку рону в ТОРГ0t5ельну мережу мІс­

17

про­

125

центІв.

Нещодавно КО.'1ектив це­ ху безалкогольних напоїв промкомбінату райспожив­ спІлки достроково ІІИИО­ нав п'ятнмlсйtJЯ1fЙ план випуску

виконують

змІннІ норми на

*

ИЯ,

це

не

передплачу­

ємо.,

-

лнста

одержала

но

змІсту

нещодав­

редакцІя.

Л

.ItiB

такого

захо-

буно надіслано в рай-

Мешканка вулицІ Ме- вузол зв'язку. Як нам по­ талyprів Л. М. ВвелU8CЬ- вІдомнли, .при перевІрцІ Х8 в JlВC'1'l до редцц1І JПI~а встановлеио. щ~ JIИ­

розІІО8іJ18 &РО зlЮJdи8ВD стоноша 3

газифікацією

ом 7 та про зміну руТів

автобусІв

.Nt 120,

8УД1lRІСУ

марш· Ю.

Н

1

яка

І вул.

що ~aBДВAI чИМIUIО

незручиостек

Т08.

В.,

ИЄШ_ВЦВIW

міста.

пустн.М

мицу

Купріиа

обслуговує

Воро в с ь ко г о,

24.04.79

року дійсно одного

при

разу

до­ по­

розкладаниІ

MIЄЬRВRJCOВKOM Ради ва­ poдRВX депутатJJ 1I0BI~O­ газет в поштові скриньки, аа ЩО її попере,qжеио.! мив ре,q81Щ1ї. що AU

lq·

НА до.ЦOlvюгу

ПОЛІТІНФОРМАТОР АМ І АГІТАТОРАМ

щити

Ідеологі~ній рОБОТі-ефеКТИВНіСТЬ і якість З великИМ Інтересом

1

СХ'8алев­

ням зустрІли комунІсти, комсо­ мольцІ, всІ трудящІ постанову ЦН НПРС .Про дальше поліпшення ІдеологlчноІ, полІТИК0-а3нховноІ ро­ боти •. Повсюдно розгортається opraHIзаторська і полІтична роБО1'а по УІ

внконанню. дуже

В

важливого

роз'яснення

цього

nporpaMHoro

доку­

мента активно включились партій­ нІ

працІвники,

ДИСТИ,

вченІ,

тератури

!

лектори,

пропаган­

спецІалІсти, дІячі лІ­

мистецтва.

На допомогу ІдеологІчному ак­ тиву пуБЛіКується прИмІрна тема­

тика лекцій, доповІдей, бесІд.

*

Марксизм - ленінІзм наукова основа ІдеологІчно! роботи. В. І. Ленін про комунІстичне аl!ХО­ вання.

НомунІетична партІя авангард радянського народу, орган!затор і ви­ хователь

мас.

ІдеологІчна робота важливий фронт боротьби за комунІзм.

ПрацІ л. І. Брежнєва · .Ленінським КУРСОМ., «АктуальнІ пнтання !деоло­ гічно! роботи КПРС. великий вк.'1ад у теорІю

1

практику наукового

комунІзму.

Нниги Л. І. Брежнєва .Мала зем­ ля,>, .Вlдродження., СЦілина., скарбниця досвІду партійно-полlтич­ ноІ роботи.

Постанова ЦК НПРС сПро дальше

полІпшення ідеологlчноІ, полІтико­ виховно! роботи. розгорнута про­ грама комунІстичного

виховаиня.

ваннІ нової людини. Держава сильна свідомістю мас. Формування у радянських людей наукового

свІтогляду

серцевина

ідеологІчно! роботи. Номунlстична ІдейнІсть сплав знань, переконання І практичної дії. Виховувати комунІстичну свІдомІсть, готовність, волю і вміння буду­ вати комунІзм. АктивнІсть мас важливе джере­ ло сили СОціаЛіСТИЧНОГО ладу.

Наш радянський спосІб життя. Непорушна братерська дружба

p6,qtB C~CP.

де,

якІсть

зок.

підви­

навчання.

удосконалювати

структу"

npoBeAeHHJI

ру і методи урокІв, активно

ти в навчальний технІчні засоби,

та

зтІлювЗоІ процес

широко позити~

лІтератури

на

середньої школи ВІдкритІ уроки про.

7.

г. В. Зайцева провоДи~ ла урок на тему «Так умирали и побеждалll КОММУНИСТЬІ.. Вдадо пі, Дібрано епІграф до уро­ ку: <Да разве наЙДУТСJII на

Історичний досвід КПРС у форму­

ИСТ ДЛЯ вжиття

передбачено

ку.

з

них шкіл. Зокрема, прове­ керІвників

рема,

чергування різних виді. робіт, в результаті чогО була досягнута мета yp~

МОЗЕРОВ,

того працював у Ннєві, а одразу по виходІ на вlдno-

збори

предмета,

На уроці досвідченого педагога Р. І. Пеняк при.; сутнІ спостерІгали ум Іл. й найБІльш ефективн~

шля­

партбюро

викладанн;r

цього

Зайцева.

ного.

В.

поліпшенню

вели Р. І. Пеняк та г. В,

серця кож­

заступиик

по

ефективності

.NQ

аналІзу виявлено ряд про­ рахункІв, вузьких мІсць. Ми вже приступили до розробки комплексу daxoд!в, якІ дадуть змогу хи до розуму

шкІл розрМили

заходи

базІ

полІтичних

економіч­

рівники

мови

ви­

уже сІм лІт на пеНСі!. До

та

діл народно! освИи та к&!

Саме тому було пров&! деН0 мІське меТОДОб'єд· нання вчителІв російсько!

ховання.

знайти

ро.;

соЮзниll

ний досвІд роботи кра1 щих викладачів міста. області, республіки.

у

комп­

пІдходити

становки

В

використовувати

пІдприємства жнттєво~ пози­

активно~

викладання

мови

республІках. мІський вІд.. Хмельницька область. У районному центрі Воло­ чиськ відкрито новий будиliОК побуту «Поділля». В су­ чаСIiОМУ 'триnоверховому будUIiКУ розмістилuсь май­ стеРІіі по реМОIiТУ взуття, годиliliиків, телевізорів і ра­

новоприбулих

ко-виховної

і

сійської

до­

ідеологІчну

народам

станови ЦК НПРС 1 Ра.; ди Міністрів СРСР .Про

нових

поліпшити

несе

метою дальшого під~ вищеннй ефективності ви.; вчення росlйсько~ мови та лІтератури в світлі по..

ка­

чолі з ветераном комБІна­ ту п. к Канарським. Це дозволило

вона

мовою володІють більше мільйонів чоловік

авторите­

на

од

500 3

валеру п'яти орденІв І . А. КОРЖИlку, який користу­

організаці!tних

вищу

ПартБЮро

пи­

ве­

війни

Ті,

пах почав діяти громад­ ський вІддіЛ кадрІв на

має

стеми,

тання.

свІ­

том у молоді. Нещодавно

включено

хто

ПО'ліпшили

віДП о-

терану

Іх

..

-

мова

планети Ідеї миру 1 про­ гресу. Зараз російською

до пропагандист­ трудІвникІв

тих,

вІсть

РосІйська

на з найвеличнІших у сВI.­

КООР­

громадянами,

навчально­ женнями

загону

ступникІв.

екс.проиtом

домими

партбюро

мережі

6:Йці ІдеологІчного фрон­ ту. Вони в будь-JIfКИЙ мо­

творчо

спрямо­

сказаtи, що вони вБО.'1іва­

лише

Ном­

заходи,

виховаиня

ють за якість усІєю душею.

Вдруге

пропаганду

на

робітників . НинІ напрямки

ського

виступи

доручило

динуватн

ється

сприяє новий організацій­ ний пІдхід, який стало практикувати партбюро.

іМаркскзму-ленl,иlзму. Зна­ ходять живий відгук У слухачів

ванІ

но-теореtичному

Ма­

Лlченко, минулорІчний !lИ­ пускник університету

серцях

задоволь­

то року на вИСОКОМУ Ідей­

ВСебічно

Б.

ня

Проведенню

пpoonагандист­

пІдготовлений

Партбюро

максимально

Навчати

Б. М. Ок·саJiича . На нашому пІдприємствІ працює 50 пІдліткІв.

працІвни­ прагнен­

комплексний під х і Д

па­

Б. о. Мо­ теарєтичио­

більшос­

Н~ВИП БУДИНОК .ПОБУТУ

peДRЬoI лаНJlИ, якІ вІдзвІ­ тувалися за ВИ'робничу І виховну обстаНQВКУ в сво- . їх колективах. Для поси­ лен.ня ролІ ради майстрів П головою обрано началь­ ника виробннчого вІдділу

ті Ідеологічних кІв характерне

Вихованню -

ред яких 72 чле!іИ НПРС 1 76 КОМСОМОЛЬЦ!8. високому

...

Ф

СРСР. Питання теорlІ І 1II0ЛIТИКИ1>. Заняттями охоплено 328 чоловtк. се­

На

.Конституція соЦІалізму

ПАРТІПНЕ життя

ня. На комБІнаті діє 17 ШIVIЛ і один теоретичний семІнар • НОRCтитуцlя

дає матерІал туз, керІвник

лІтосвіти

нити запити ау дитор!І. Не буде перебільшенням

t<OHOMlpHlcTb.

ня

веде

розвинутого

У Цілому для

виробництва.

розвитку

Зараз

гурток комсомольської по­

ЖИТТ"

ва­

Виховання всеБІчно розвинено! осо­ би програмна мета НПРС. Духовний свІт радянсько! людини. Досягнення радянської науки і культури.

свете

кая

силила лу

такие

сила,

муки,

которая

БЬІ

та.

перЄ<!

русскую

СИі

•. Вчителька вмІло пов'~

зала

тему

уроку

з

книо!

гою спогадІв Генеральн~ го секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верхов. ної Ради СРСР товариша

Радянська людина справжній господар · своєІ кра!ни. Ми патрІоти й інтернацlонал!­

Л. І. Брежнєва .Мала земля.. Добре був вико~ ристаний і вивчений на;

сти .

передодні

Ленінська миролюбна зовнІшня по­ лІтика НПРС. Братерська єднІсть 1 згуртованІсть соцІал!стичної с.пlвдружностl. Виховувати непримиреннІсть

до

бу,ржуазноІ IдеологlI 1 моралІ. Гегемоністський, великодержавний курс пекінських правителів. Номплексний пІдхІд до питань

ви­ ховання вІрний шлях пІдвищення ефеRти~ностl ідеологічної роботи. ЄднІсть орrанlзаційноІ, господар­ сько! І виховноІ діяльностІ_

Н'Рwrика і самокритика

-

рушІйна

сила нашого суспільства. Виховна роль трудового колективу.

Всемірно змІцнювати зв'язок сlм'І, школи,

громадськостІ.

Масово - політичніЙ роботі за !МІс­ цем проживання неослабну Уіагу . ФІзичну культуру в повсянден­ не жИ'Ття радянських людей. ПервиннІ парторганізацП, партійнІ групи центри ідейно-виховної ро­ боти. Ножний комунІст пропагандист І дровіДНИК ідей ленІнськоІ партІї. РадянськІ прОфспІлки школа комунізму.

ЛеніНський

Комсомол

-

активний

помІчник партії у вихованн! молодІ. ПовнІстю реалізувати можливостІ розвинутого соціалізму Історичне

матеріад­

Маяковський про

ЛенІна~

Вчителька ще раз зве~ ну ла

увагу

книжкову

учнІв

виставку

на про

подвиг комуністів і МОЛ{)4 догвардlйцlв, яка відкрио!

лась у каБІнеті російсько! мови.

Стиль

роботи

І"аЛИНIІ

ВасилІвни визначає гли­ боке знання специфіки викладання

мови,

вивчено!

ня додатковоІ літератури;

знання

багатьох програм~

них текстів напам'ять, ЩО є

чудовим

прикладом для

учнів.

В тих

обговоренні урокІв

мовнИlШ шкІл своїх виступах креслювали,

віДКРИі

взяли

участ&

мІста. В вони під4

що

педагог

не повинен зупинятись на досягнутому,

а

шукати

новІ форми І методи Ha~ вчання і виховання пІДі ростаючоrо покоління.

В. ЯРОШЕНКО, З8вlдуюча

мІським

методкабlиетом.

-

завдання

наших

ДНіВ.

ВсІ сили на успішне вИКОНJlННЯ завдань 1979 рокуІ Передовий досвід наше багат­ ствоl БережливІсть закон для всІх. У боротьбІ за ефеКТИВНіСТЬ І якість - жодного відстаючого поруч І Гідно зустрінемо 110·у р і чницю з

дня народження В .

І. ЛеНіна!

Жити, працювати І боротися ленінському, по-комуНістичному!

ДеСЯТіЙ п'атиріЧцї ніш!

-

по­

ударний фі­

РОСТИ, САМОТЛОР! П' ятсотмІльйонну

TOII:1

ну рІдкого палива ВИДО~ бут о на промислах упр~в~ ління «Нижньовартов~ьк.

нафта. іменІ В. І . Лені; на. Важлиsа трудова пе. ремога здобута напередо~ днІ знаменної для тюмен; ських нафтовиків лодії­ десятирІччя з nочатКУ. розробки Самотлору.

'TA~C-~ATAY}.


НОВЕ J>АДЯНОЬКІ

оеле~ц10нери

tтМрили

'{!Шал0 хороших інтенсивних

n

rан18ацlю спра.

сортІв зер-

ти

не

MIOЦfix

QПецІалl~

tx

!9

ЖИТТЯ ЮІ ЦІнних

мають МожJtИЗЬС'tІ.

миться

сортІ'!!.

чимало

При

травня

ЦIJOМ'1

зерна,

1979 року НАУМА

екоио-

створюют ь с я

нових нуль-ryр, янІ чутливо реагують на удобреННlI, КУЛЬТУРУ землеробства 1'1з-

В зв'язк! з цим У трестах послаблений контрол!> 3а розмиожен"ям дефІЦИТ-

кращі умови для розвитку рослин. Ирlм цього, цІнне нас!ння. котре зе.JtOн6милО-

І\НМ

них

Il'I.~И1Ц€ннЯ'м

врожайності,

6їл.ковя.х речовин сзід

свLдчать,

вмісту

зерні. Практика. до-

шо впроваджеНJfЯ

п~рспективних

наСlННІЩТВО

сорт!в

зернових

СЯ,

ведеться

на низь·

дарспа

pI!HI.

кому

BIreOKOoo

врожайних І цІн'НИХ сортІв У Вlф06ниц'l:-

ва є найбільш

І

культур,

нас!нницькl

госію-

ІІ групи, що прис!СоpIttЬ

роз-

множення високоврожайних сортІв в де-

Зsертає на се6е увагу те, що в госпо-

швидким І економічно-

1

можуть вис!яти

даРСТI!aХ рllйону,

якІ

кІл~ка разів!

за.!tмаЮтьсй роз-

Більше ува,ги вимагає до себе І зби-

вигідним засобом збільшення виробництва зерна. підвищення врожайності. На наших полях добре зарекоменДу-

множеннЯ'м ~"'pTIB, досить низький коеФІЦіієнт розмноження насІння. Норми висіву на насІ'Н1іИХ Аі'nИНН8.Х І товарних

рання насінних посівів. Може здатися дивним, але факт, що наші механізатори ще не вміють збирати насінне зерно.

Чівка., с:одеська-51», «поліська-70 •• а з ярих зернових J'lчмінь «ельг!на.. «надя», вівси ЛьговсМ<оІ селекцlІ. За да'НR,\fИ СОРТОВИ1ІІробувальних дільниць Іх врожЗ!йність порІвняно з 11rшими сОр..

Для прикладу в!зьмемо радгосп еРусанІвський». Згідно даних статистичних optaHЇB, урожайність пшеницІ «ПОЛ!СЬка·70. торІк тут станови.1lа 35.1 центнера. Висіяли ж Ії Ііо 3 центнери на гек-

тра~мується. Це результат того, що в господарствах затягують строки збирання зернових, зерно стає крихким, пересушеним, а КОМбайнери не дотримуються потрібних реЖИМіВ обмолоту.

вали себе такІ озимІ пшениц!, як «!Jlлl-

тами вИЩа на

штабах

центнеРІв. В мас-

5-6

Броварського

печує додатковий збір :хлІба щорічно. Ряд

сталі

господарств вИсок!

1

посівах НіЧИМ не вtдрlзНJ!ЮТЬСЯ.

району

це

<rap.

забез-

6-7 тисяч тонн

району

врожа! зернових.

с:ТребухіВСькиЙ.

'Іак 'Іорік

+

32.3

Примі-

дина-

!Міна урожайності з 1975 РОКУ зростала з

цнт., кожного

27.7

зібрали по

40,4

РОЗмноження

складає

С

цнт., 36,1 ЦНТ .• а гектара зернових тут

центнера. Д06ре ро,цять

+

И Л а

ВОвих иультур вимагає

rоспів. Однак І в цих, передових гаспо-

в інших господарствах. витрачаючи на

В той же час цІ

радтоспй належать

lфинаймнl 20-25.

до другоІ групи насLнницьких господарств, як! повиннІ розмножувати нас!ния першоІ І другоУ репродукцllt для пО-

ПотенціЙн!.

внахоДяться

у

можливостІ виро б НИЦТВ І

полІв.

СОрт!1І. які

В

грунту.

"""~

."",.одар-

""н!ст жа п . Ь

йб ли жч" і"" до нас на пше І ~п олl ськ а -70' . ниц ,.

господарствІ

недостатн1й

рівень

"'ро.D а ст но-

Сінництва.

І такІ прикладlt

nона.д 600 тонн щороку.

.О!'

гоооодарствах, зовсІм

'Іерlальних

ча усі У,МQВИ для цього Є.

·аються в ОснОl!н .... за .... пш v,.,·у Р""'поділ"" V" ""., ма засобів,

обслуговують

НЬОГО

~y 1!lлькl'сть господарс'ТВ, ЯН! РОЗ'1'ашова-

удо .рення,

хоча

в

багатьох

рад-

якІ десятки рокІв не ба-

ряд! господарств о·бсяги удобрень полІв

значно відстають від виробничих вимог.

Н априклад

в радгоспі

«Великодимер-

СЬКий» щороку заготовляють по 65-70 Ти~Я'Ч тонн добрив. Це половина того.

що необхІдно для забезnеченнJ'I планово! урожайності сільськогосподар с ь ких культур.

настрої: B~-

Отже, господарства райо'"' мають чн-

мал.о

про

r одна

шення

Агрономам господзрств, особливо nер-

lНі здеБІльшого на територlя:х П'Я1'и-шес< ~~~~~~~~~~~ 'ІИ районІв, І конкретно вникнути 11 ор-

дру_

чили органІчних добрив. Основною причиною подібного становища є те. що а

ще п~нують

не дбаючи

б

ГOOnах є поля,

роовкток власної наСіНТНИцьно! бази. хо-

вели-

1

ПЛОЩІ пІд зериовІ вимагають достат-

сlннм матерІал nmидбавати десь в ІНших

иаgl'Сть радгооПIВ. Трести радгооttіВ. Jrt<1

" госпо' _

думка.

моrло б одержати господаррво на MI~цІ. Як І в попереднІ роки, в багатьох певного роду споживацькl

Практика ж показує

вважає вирощування хліба для дарств овоче4f0ЛОЧНОГО напрямку

ТІсть цього насlиня досить виtона вона ВД.Вlчі вища, порівняно з тим. яке

це вІдомча Р· аз'.... ~ ...-

-

до удvuрень полtв.

висіву. -

гoc:nодарств~х райоgу все

п

ЩО в багатьох радгоспах площі ПІд зер: новІ КУЛЬТ.УРИ удобрюють слабо. Д"х' "о'

при ЦЬОМУ треба враховувати. що вар-

декІпька.

зернових

торядною справою. Це невірна і порочна

!Маємо великі резерви у зерновому ви-

І одна З головних

А.І<

не насІння, або ж навіТЬ елІтне, то не-

!алншається все ще чимало нерозв'яза-

сорти

нультур пред'являють підвищені в".моги

важко Підрахувати, стільни посlвноr6 матеріалу ми втрачаємо на сІвбі. засто-

норми

для

у схожих грунтових умовах. Цей шлях пlд~ору сортІв склаДніший, трудомlстКlШИЙ, але цІлком себе виправдовує.

Якщо враховувати. що такимн норма-

совуючи підвищені

сор.

6

резервІв

підвищеННJ{

з головних -

..врожайностІ. "

на,сІнництво, ПОЛlп-

сортового складу

культур.

.

В. КАДАНЦЕВА,

шоІ грУіПИ, слІд ПОJ!умати І над ІПРОвадженнЯ'м шнрокорядних посіВів насін-

Н4чальИИR районної иасlинєвої Інспеицlї.

контрольно-

______________________________________________ ~ _______________'._n______~____~~~

~~~~~ ПОРАДИ ДО ЧАСУ

- -

цьому

Запобігти отруєнню худоби ОтруйнІ РОСЛИНИ иа пасОвищах

Сивиль­

иа кислота в рослинах иебезпеqиа для тварин Що треба знати при годІвлІ ХУДОби озиминою

І КУКУРУ.ll.30Ю В стадії молочно-восковаі tfИrлосrl.

:Ве~ною худоба вихо- цвІтних. льоновИХ та lи, ,цить на луки і пасовища. Юлькість кислоти. яка ПІсля

стійлового

утри-

утворюється,

може

БЕТОН

лІю. СпоJtjlК1t матюю ПРИ

---

зале­

органІзмом

корів

І

ВОСКОВІ

КУЛЬКИ

засвоюються погано. І ху­

змІшують з бетоном. ПІс­ ля тужавІння бетон на­ грlвається. воск тане 1 заповнюS пори в бетонІ.

доба починаS хвОРітИ на МІнІстерс:т1!О тра нспор­ титанІю. Цьому може ту США розробило спо­ При застиганні cnрияти І

<re.

ЩО nариии сіб попередження проник­ твердіває

воск

за­

І захищав бе­ тон вІд проникнення солІ,

в стІйловкй період недо- нення розчинених у водІ статньо одержували пава- солей в бетон мостових яка є основною причиною норозії сталевої армату­ рену сІль. наСТИЛів. Худоба може мруlтиtя. ИрихІТ.НІ RУЛЬКИ восну ри в заліз06етонІ.

І кукурудзою у ~1'aдIl мо- BO~KOBol стигло-

--------~---------­

ЛОЧНО стІ,

коли УІ

У ДЕРЖГОСПІ сШIО.

згодовують у:

траву. Худоба швидко прибавляє у вазІ, зб!льшуються

надої.

Однак

в

цей період треба бути дуже уважним 'І·рави

ни.

до того, яКІ

споживають

Серед

тва ри-

травостою

зу-

рушення нормального роз­

рослин.

Смертельною дозою нильної

рин є

1

кислоти

дЛЯ

мІлІграм на

си­ тва­

1

кІ­

стРічаються і отруйнІ рослини, споживання яКих

лограм жимІ ваги для великоІ рогато! худоби,

:може призвести йозних розладІВ

органи травлення якої мають специфіЧнІ особли­

'Іва,рин. ну

до серздоров'Я Ух загибелІ. Вліт-

подібнІ

випадки

~рапJ!ЯЮТЬСЯ

-

,теж

коли не

'Вистачає пасовищ, а та. кож при вигоряннІ їстІвних Tpa~.

восТі (в рубцІ

корІв

ця

що в

утворюється

вІд прнро;:tи МОЖУТЬ

01'РУТИ

бага- поти дещо більшІ.

процесІ

ро-

ущІльнювальнІ

ві ТР.)УБИ, заповненІ вoдo~. З бюлетня ІнозеМНОl

Інших причин.

tiових, злаКових. скла~но. ШQIК протеїну, tЩ1дl'і І ка·

TBap~

() ї

ГОЛУБИЙ ЕКРАН ВІВТОР/)К,

ТРАВН,.

29

ПРОГРАМА

$.40

ЦТ

ГIМllастика.

ОАИИ . за всІх, всІ нОТо. (ленІнград).

9.01;

за од­

9.45 Ху.tожНіЙ фІЛьм

«трннад­ ПО закінченнІ во­

ЦЯТ.', аннн.

14.80 Новини. 14.50 ДокументальнІ фІЛЬМ!! «га­ Піцунда', вод ••

rpa -

цілющих

15.45 .театр

О.

Передача

І.

18.30 Старту.

сВ

с.

краю

ПушкІва',

.!Іlтня

ТРУДО••

чверть.

17.30 КонцеSlТ 18.00

KaMepHoro

стру Литовської ЖИТТА lІаукн.

18.ЗО)l

кожному

РСР.

орке­

малюнку

""!

сонце.

18.45 .Сьогоднl у свІтІ •• 19.10 Лю.tJlна І закон.

19.40

Разом

дружна

_

сІм 'А.

Музична програма.

20. І /) КІноепопея

с Велика

'ІНЗIІА"а>. ФІльм

рона

7 -

Сталlнграда ••

~I.OO Програма

ВІт·

.060-

• Час>.

21.З5 ДО Мfжнародиого року ' АВ­ тини.

Контрольна дла дорос­

лих. Передача .2. ІНформаilіАиий

22.05

• СьОЇ"llдиl у 22.20 .Музнчне

випус •

світІ>. житt.. >,

TeJle-

журнал.

ПРОГРАМА 10.00 Новннн.

10./5

Телепост

.1.

в.

Полтавська

УТ

ударнІй

будо­

птахоФабри­

ка.

10.З5 ДЛЯ

дlтеll.

)І свІтІ

музвкв. СрІбний 11.381-

15.55 Для ' малят.

, ночок_

16.15 Вам,

абlтурlєити. 3апро. КриворІзький rlрничо­ рудний Інститут. 17.1~ РозповІдІ про музичнІ Інструменти. riTapa. ІІІуіІ

ІВ.1ю Ст.ртн надlА. 18.80 Обережно. алкоголlзМ. І 9.00 Актуальна

камер&.

19.ЗО VII Спартакіада )ІРСР. ПлаваНIІЯ. 19.45 .ДитячиЙ с.lт> очима батькІ •• 20.4$ На добраніч, .11lтиІ>. 21.00 Проtрама .час.... (М.). 21.З5 Новинн

22.50

кІноекрана. Тележурнал ,Старт>. нд ОБЛДСТЬ

ПРОГРДМА

8.10 Шахова школа. (М.). 8.40, 9,45 5 кл. !lотанlка . . Се. аоинl "ВНlЦа .. житті рос: лии.

(М.).

g.oo д .. "Ід.

стОРІнки

життя І

T.tlJ!~OtTI. (М.). 10.05, 17.00 Фраицуз.,.а мова. 10.38 Музнчнl Інструменти. (м.). 11.00 CTYll.~HTaM заочннкан.

ОПіР матерІалІв. З курс. 13.30 БесІди. про право. Бережlт," (М.).

r

училищ. тро профорі"нта­ цІ'!! молоді). (М.).

Угорська НарОдна Республіка. Великих УСntХIВ у nlд/1ищенні продуктивності сільського господарства до­ си колектив аграрно-промислового комплексу мблизу

.f!lCTa Шіофок. На 700 гt!ктарах

.

землі вирощуються фРУКtи t овочі, недавно noчав діяти завод по пере­ !Юбці tїЛ/;С61Согосnoдарської продукції. Тут встановлено а/1томатиS08ану лінію по виробництву вітамінізованого

t01CY. до C1Ut1ay якОго входять яблука. nерси/щ осві­ жdючl рt!ЧО!Шtи. Щороку його виnУСКdюtь 15 AlіЛ/;йОnїв '1акгтів. Господарство експортує також до саціалістич­ них країн l країn Заходу 800 вагоні/1 О/10чів тl1 Фрук< тів. Усі витрати на модернізацію підприємства окупи­ лися nРОТJltoм р(жу. Чітка організація праці далt2 мож­ ливість цілком уникнути втрат у процесі виробницt/11і продукЦії. Держгосп f:Шіо; прагне добитися права ста­ ти поставщиком соку для Олімnіади-80. Н IJ :шімху: автоматиЗDвана лінія по виnус"у COICY_ (Фотохроніка ТАРС .... РАТАУ).

Пои.ття

ла

иа."оло ·

ки.

Кут"ва

10В"

рювання тварин ІІ!Ри одна-'

сту утворюється синильна :ннслота, причому в таких :нількостях, що зможе спричинити до отруєння

иаукоlio - техиІ ч и Інформації 'l'APC.

ханІка.

отру·

KOВ'ilX клІнІчних ознаках. ПрО&онуючими фаКfОрами ~ахворювання є різ­

теплицl пластмасо­

18.15 Спорти.ннА клас. (М . ). IS.OO Екран (Ту.!!ента - sadq. ника. 2 курс. Теоретична ме.

прохо,ttити У

частково видІляється при ПІсля змІни пасовища чи Вlдри,гуваині худоби). KQPMy, ма,совість захво-

прокласти

периметру

дtнники. СПогадн. (М.).

В залежностІ

кий neрехід 3 стійловOfО Часто на годІвлю худо­ на пасовищне утримання. бн виділяють П<1сlви 031'1- що ПРИЗІЮдить до значно· мих. де у великих кІлько­ го зниження надоїВ. В. ТАРНАВИЧ, стях вносилися азотнІ І иаЧ8JJЬRIIJI стauщlї ПО :худоби. Серед таких рос- калійнІ добрИ'Аа. В pocmiборотьбі 3 ВО~UIJI лих чимало з роднии бо- нах УТВОРЮЄТ!.сir наJtли­ в

по

.

швиднlй, гострій, підго­ сгрІй і хроНІчних формах. значній концеlrnрації і в Для отруєнь ха.рантерна незначних кІлькостях І раптовість захворювання

'ІЬОХ дикоростучих 1 КУЛЬОтруювання орга.нІзму -rурних рослинах при пев- худоби може настати 1 від нИх умовах

.

тету вирішили

18.45 8IАКj!итІ Д8"1І' технікумів

велика

ИлІнІчна кар'1'ина от­ руєнь дуже рІзноманІтна

єння

Для

nOnередження витоку по­ вітря інженери універси­

14.з0 РОСіilська мова. (М.). 15.00 К. Симоиов. 8IРШІ. Що-

човин.

І складна.

внут­

17.з0 Для Тнх. :110 істу­ liа..ІІ" вузІ.. МатемlІтнка. З'кlІючна переда~а. (М.).

кІльк!сть молочноІ кисло­ 'fИ та ІншJ!X отруйних ре­

кИСJt6та утворюється у не­

смертельнІ дози цlєІ кис-

ДOBeдe~o,

тут

декІлька

вентиляторІв.

14.00.

ства rpYHTiB азотистими 1 флори вуглеводи кукуруд- ' калійннми добримми. по­ ЗИ піддаються броДІнню 1 витку

рішнІХ

її

повітря, який

ПРІІРОДУ.

великих кІлькостях. В маННА тварини охоче по- жаfИ lilд б&гатьох обста- рубіцl травноІ системи ко- І Удають молоду зелену вин: ві,Ну рослин. багат- рі13 пІД ВП'nивом M1KPO- І

Вона

прозоро­

пІдтримувати

створюють

Різних сортІв.

онремих груп радrосп!в, що розташовані СучаснІ інтенсивнІ

а

БУД~ тиск

вирО-

АнаЛіз їх УРО"А<айностІ дозволяє в ме-

.Велико-

ми висІвається в основному першоклас-

справа. Як І в попереднl роки. в нао1нвицтвl

ном

той

району

жа,х району вибрати кращі сорти

непоодинокІ.

-

радtоспах

з

го пласmасового матеріа­ лу, армованого СКЛОВОЛОК-'

наяВНі

пояснюється

лося 10 сортів оЗимої пш~ниці. тів ячменю, 7 вівса.

І групи

Ілянки радгоспах раЯону врожа "Нl "д в н . мо ви ВИРОЩУВ8JН" е 3 р оз YlМ1'л О, Щ о у. Нп ПШ ".. ба а ' 0 р щІ Н и цІ на С о ртод І'ль Н,ш..,ЯХ на г т на, "'іж у В иробничи Х ум ов а х, І вс е ж Ц І <п

І Не останню р' оль у вирІ ро u"нтптт .... в . шенні цього важливого завдання має вІдіграти добре організована насlнниnьк~

виготовляється

при

ТОРІК, приюром. У виробництві знаходи-

центнери (коефІцІЄНТ розмноження 6). Це Показник иизькоІ культури на-

~она.зники урЬжайност! свІдчать, щО МИ

75

~вlNайних теплиць.

району.

зважуючи

І

ЩУІ<?ТЬ вели.ку кільність

димерський. пшениця цього ж COPT~ иродила п·о 19 цнТ.. висІяли Ж УІ по

вИла 74.5 центнера, <прибою» 73.9 цнт., <іллічівкю> - 67,6 центнера. Це значно БІльше, нІж дали найбільш

них за1!дань. Причин цього -

факт, що у

удобрення

Інший приклад. оу раДГOOnІ

стМх району, далено не вичерпаиl. Торік на Переяслав-Хмельницькій C01'1'O-

. І ДІЛЬНИЦ

Су-

Це значить. що агроиОМи roс,подаретs завищують ворма висІву. пtдст~аховуючи себе, маючи на уваЗІ забур яненІсть

,"реб решти радгоспів району.

паю!!> будувати надувну пластм!сову теіІлJЩЮ, яка на процентів дешевше

велиноІ

радгосп!в

господарства,

можливостІ. Цим

11,7 одиниці, а ,.~a. ЩОб віИ становив

У Н'асІННИЦЬІ{()МУ

спеЦіаЛ!СТів

умов

радгоспів

potb удоБРЄIIИJI.

ГМпи закУ1ІІОВУЮТЬ значнІ кіЛЬКОСТі посівного матеріалу з держа~них фОНДІВ,

Інженери Иорнельського

унівеРСі!тету (США)почи­

Ц[Й сортовипробувальних дільниць треба ставитися, виходячи з конкретних

'Іаси1 1нteнсивнІ сорти потребують щед-

сlнництва використовуються слабо. рад-

НAAYB}JA 1'Еn.циця

ГрунтовІ умови У наших господарствах Д~же різноманІтнІ, ТОМУ до рекомен.да-

БІльшої уваги

спец1аJI1стUI

На чому втрачаЮТь радroспн •

резерви иа-

І

3.2-5 процентів

нормі 0,5-1 процент. Робота 3 сортами вимагає

Ноаl сорти забезпечиJIИ додаТRовиit

керlВИ1ІRlв

ц~ великі 1VоUiТИ.

~aгa становить

со р т У

господарств. агрономІчних

слуЖб ра.д.

ГОСПОДАРСТВУ

важн!й БІльшостІ радгоспів його питома

8бlР хлІба в масштабах району 6~7 тиСJIЧ TOН1l щорl1JИО • Насlииицтво зер-

ликої і наполегливоІ роботи колективtіі

перевищує

гато T~aB~OB~HOГO насіння. Не зменшу-

уваги

не

ється І ~1ЛІ:ІЮСТЬ битого зерна. у пере-

ше центнерів зернових. Таке послІдовне зростання врожайності - результат ве-

наявні

І'ЮГО вівса за ряд РОК!'в

першокла~-

35-40 процентів, а жита, ишеющі, йqменю - 40-45 процентів: занадто ба-

.

хліба І в радгоспі «ПЛОСКівськИЙ.. З року в рІк тут одержують по 42 І біЛь-

дарствах району,

Процент виходу насіння

РІШЕННЯ ЛИПНЕВОГО (1978 р.) ПЛЕНУМУ цк КПРС В ЖИТТЯ

одержують

ром, у раДГОCnі

ИоефЩJЄнт

Шд час обмолоту бага10 зерна б'ється,

СІЛЬСЬКОМУ

-

про

liриск(jp~ННЯ.

Ш8ндкостеА и. а тІлІ.

рух ті­

нерухомої

точ­

швндкlcть та кута 11І0

РозподІл

ПРИскGJlен­ обертається

навкол" неРУХОМО"і точки_ ЗаКЛlOчнІ зауважеи"" до "ОЗдlJiу «Klmematl«a-.

I~.OO «ІІlл&м-ионцерт • Ве«ол"••• І~.ЗО МІжнароднІ змагаи"я s Пспу•• н!!" на байдарках І . . каМе. (М.). 10.00 ВечІрня казка. (М.). 20.15 .Киі. - мІсто мов>, 21.001'I!ЛЄфlЛI<М

сМІсто

иаl(

Yp.n-,fКОЮ> , ZI.ISJ<'''lIl1epf ДеРЖІВНOJ'О ан­ ~AillIIJlкJ illclfl І 1аlщlO ма. . рfЙСlikоУ АРСР. (М.). 21.40 J:агатосерlJiИиl! художнІй

1іJl~фfльм

с1рн

(lт'ЛlЯ). ФІльм .ачка», (М.).

t _

жlики>!

.Спl.

23.10 ДовІдкова служба.

Редамеф Є. Н. ФЕДЩ

.


W

стор.

.,

11 О

ВІ

ЖИ ТТ"

.0

ОГОJ.Cо:rпеннв *OroJ.Co:areBBB *ОrОJ.Cопrев • .в Філіал технічного учнлнща .N2 3 об ' єднання

ва

1979-1980

«Крнсталл.

На

НаJ1aДЧНКН таткування на мі сяць.

навчальний рік

2.

нрб. на місяць.

77

Строк

ус­ крб.

стипендІя

87 крб.

1. 2.

.

які

иала.:І­ з

маюТІ,

4.

освіту

.

заклад

(иа

посади

старшого інженера експлуатації, иачальиика авто­ колони І автомеханіка). Одинакам надаються мІсця в гуртожитку. Ремонтним робітникам надається разом без-

.

Звертатися за адресою: м. Бровари, І\овська , 1. Ухати автобусами M NQ 41 і пинки «ремонтно,мехаНіЧНИЙ завод • .

.N2 1.

З:

фіJ1іалу

м.

вул.

120

-_:....._--

Адміністрація.

У зв'язку з утвореВИЯJlt нових діЛЬННЦЬ по ~yдiв­ иицтву , управліиию виробничо-технологічної комп­ l'JЄKTaцlї тресту «БроварисІльбуд.

технічного

учили ·

ПОТРІБНІ для

Киїа-ІЗ6, вул. Сиреuь­

ТхатитролеАбусами та 88тМусами .N'2.N'2 З2, ки «Криста " .,:> .

Дослідно·експеримеитальному

--

піти

вчитися, працювати

автокранlвивнн.

Іхати автобусами ММ

маш., М

121 , 3

до зупинки СТОРі"!

до зупинки «ПДБП-2». АдміністрацІя.

6

Житлом

управління забезпечує.

Звертатися на адресу: м . Бровари, вул. Будьон­ ного , 14. Ухати автобусом.N'2 121 до ЗУПИНКИ «Світлотехнічний завод ••

вул.

Адміністрація.

Мета­

Броварському виробничому управлінню водопровідно-каиалізаціЙНОГ9 господарства

НА ПОСТIИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: майстер по водопровідиих насосних станціях І арте­ зіанських свердловннах, електрикн 5-6 розрядів, тракторист-екскаваторинк, слюсарі по водопроводу і каналізації. Звертатися на адресу: м . Бровари, вул . Нарби, шева , буд . 8. АдМінІстрацІя.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

3 настанням весняно-літнього можете обновит и свій га рдеРОб.

сезону

АдміністрацІя.

і

жіночі плащі,

куртки

з

водонепроник­

них ткаНIІН, чоловічі костюми, брюки , піджа ­ на

Промкомбіиату Броварської райспоживспІлки

ПОТРlБНІ НА РОБОТУ : інспектор відділу кадрів, робітники

платт)!

алкогольних

різних фасонів - КРИ~1П,lенові, шовкові, шта· пельні. Вибирайте на свій смак кофточкн, спідниuі , шерстяні. костюми. Не за.б у дьте та­ коЖ

про

каПРОНОВІ

панчохи

ДЛЯ

ЖІНОК,

зва·

рювания, слюсарі-електромонтажннки, полlруваль, ники металу, шліфува .'1ЬННКИ кришталевих підвісок, газоелектрозварннкн (оплата . працІ відрядно-премl­ а.'1ьиа 150-::150 крб . ), начальннк відді ,'1У працj і зарплатн, екоиомlсти, експедитори . Звертатися У віддІл кадрІв заводу з 8 . ЗО дО

в цех без-

mexaHiK'H-lдад-

Адміністрація .

чоло·

шкарпетки . XTQ збирається шити в ательє, заГJ1янь~е до відді .'1У тканин . Тут можна вибрати J1егкии ,

у зв ' язку із зБ І льшенням потужностІ пІдприємства

РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗАВОДУ ПОТРІБНІ: єнергетик в цех nlеталоконструкцій, майстри в цех металоконструкцій, електрозварники 1-5 роз­ рядів, газозвариики 1-5 розрядів, слюсарІ різввх профілів, вентиляційники.

приємної розuвітки відріз на плаття . у продажу наявні легкі хустки з шов~у

!

.

саН.1алети, жіночі босоніжки , ДИТЯЧІ санда .'.I.

ПІДПРИЄМСТВ0 також провадить навчання кадрів безпосередньо на виробництвІ за названими та ін­ шими професіями .

Приємних вам покупок, шановні товаРИШІ!

м . Бровари, промвузол, ремонтно- м ехан і чний заliОД.

У відділі взуття продаються мгк! ЧО,'ОВІ~І

Звертатися

БРОВАРСЬКИП УНІВЕРМАГ. УКООПТОРГРЕКЛАМА.

до в і ддіЛУ кадр і в заводу за адрес.ою:

Адміністрація. Українському філіалу Всесоюзного lистнтутУ. сільськогосподарських аерофотогеодезичинх обстежень

год . Довідки даються по телефону : 96-348. Ухати аВТ Ф бусом Ng 121 і NQ 3 до зупинки сСвІт­

17 .00

.

НА ПОСТійНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: старшRЙ інженер · еКОНОnlіст, інженер по кадрах, друкарка, креСJlярі, шоферн . Звертатися на цресу : м. Бровари, вул. Жданова,

Броварському молочному заводу НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: машиніст насосної станції, робітники указеіно­ вий цех, бухгалтер і електрик. АдміНістрацІя .

5,

відділ кцрів.

Днрекція.

-------------:-::- - - - Гоголівській стрічкоткацькlй фабрнцl

В і ;J.ДіЛ кадр і в Броварсь!\ої райспожив с п і лки про­ водить роботу по набору учнів до Кнївського коо­ перативного технікуму, Київського т.орговельного профтехучнлища І в школу-магазин, яка діє прн райспоживспілці. За дов і :tками з вертатися до в і.:щілу кадр і в Бро­

Ниївська .

бухгалтер,

За довідками звертатися в контору промкомБІна­ ту: ву .'!. Богунського , 22, телефон 19·3-55.

вічі

є також різноманітний 01lЯГ.

напоїв,

чик швейних машин .

штапелю. Вони теж знадоБJ1ЯТЬСЯ. Для ДlТеи

Броварському світлотехнічному заводу ПОТРІБНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ: точечиого

ви

В нашому унів~рмазі можна придбати чоло­

вічі

ки, спортивні костюми, сорочки . Жінкам радимо звернути увагу

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ:

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: старшнй бухгалтер, cekpetaP-ДР У Барка . За дов і дками звертатись на ад р есу : с . Гоr о л ! в, С'і1річкоткацька фабри к а , тел . 27-285. Адміністрація.

149

_-

_ -----

. . ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ!

----------------~ ..

проживання.

Правління райспоживспілки .

З 25 травня приймальни м и пунктами і BciM~ мз­ газина~ш Броварського З~l і шт о ргу ПРИЙ~lаюrься П .1ЯШI\И 0.5 з-під масла рослинн о го. ДирекцІя.

-з-.-r)''':б-J1-~н-е-С.-іД ,,-Ц-ТВ-ОЛ·-'-460-Н-.-п-,,-,во •.,.сностl н а б у lі м ю. Вн да н е Бр о вар ськ ою се.' ИЩН О Ю Р я дою 4 квітня 195.0 po ~y на

ім ' я М о Ас е,нка ~\И К О.,и Івано в ича . ВВАЖАТI1 НЕДIИСНИМ.

--~""":Н~;д~.,~:--:~~;:~:;;:;-'-,,.";;:u~-;д;Е~1.~I-~фО::-_::.;О-;:-~;;.A;::;;::;;:;.K;<;;.':";I;:;;:-I-' ;.:ет: '.:'~; 1(0ММ \' н истичес коА партин' УкраннЬІ еор()дскоео и paAoM80ro . Совета

народных

Газета

деп у татов

8Ь1.0ДНТ

на

Кне.ск()А

;ук"аннском

2

спеціалістІв:

токарі, електрос люсарІ, слюсарі-ремонтники, пре· сув.альники, учні пресувзльннків , ливарники, учні JIиварникІв, муляри, бетонярі, малярі, сантехніки, штукатури, учиl машиністів екструдеРів, водіІ . . Середня зарпл ата по заводу 155 крб. ОП.1ата відрядна . Одинаки забезпечуються гуртожитком . Адреса заводу: ПрОМВУЗО.l , завод П.1астмас , вІд· діл кадрів.

!

РОБОТУ:

облвцювальииків, Dаркетників, краНівника башто, вого краиу, столярів , краНівника крану К - 161.

Броварському заводу пластмас ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

вул .

ПОСТІИНУ

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АдМіиістрація.

місцем

мехаиізоваиій

«БровариСІльбуд».

Дарницьке ремонтио-будівельне управління тресту «Укррадгоспрембуд»

торгу.

за

НА

19-026, 19-674.

Щол­ до зу­

Броварському зМішторгу ПОТРІБНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ : бухгалтерн, продавцІ овочів, продавцІ квасу, ван· тажинки на продовольчу базу, робітиики по ремон­ ту тарн, робітникн ситроцеху. За довідками звертатися до вІддІлу кадрів зміш­

товариства

тресту

.NII 508

бул.ьдозеристи,

Адміністраulя.

райгпоживспі л ки :

пересувні й

колоні

Звертатися на адресу: м. Броварн, вул. Маши. нобудівна. 18, відд! л надрІв ПДБП-2. Телефони:

електрозварннки.

і споживчі

Бровари , вул. КИУВСІІ-! АдмІністрація.

ПостіЙ80 дlючоМІ будlвельиому поІзду М НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: енономіст-претеизіоиіст, екс кава тории ки,

заводу

Звертатися на адрес у: м . Бровари , Jlургlв, 4 . . Одинакам ' надається гуртожиток .

постачав­

АдМlиістраціЯ.

ваитажники,

варської

відділу

грейдерІв , слюсарі "МОТОРИСТИ, ЩЛЯХОВі робітники. Звертатися на адресу : м. Бровари, вул. Мета.­ лургів, 4-а, СПМН·508_

столяри,

завод •

м.

Спеціалізоваиій

ПОТРІБНІ

тресту «Броварисільбуд. НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: робітиики пилорами, формувальиики,

Л0техні чний

робіТНИКН

машнвіств автокранІв, котків, екскаваторів, автО­

будівельиих коиструкцlй

електрозварники

ПОСТІИНОІ РОБОТИ:

. Звертатися на адресу: на , 170, в і ддІл кадріВ.

Адміністрація.

- _._ ----------

IDтампувальникн,

майстрн,

ня.

учнлнща.

-------~---=---

Иу~и

IнженеРQ,

.N'2.N'2 7, 26, 5 89 до зупин,

Днрекція

роботи .

слюсарІ по pe~IOHTY автомоБІлІв; диспетчери, lижеиерно-технічні працІвники, які мають внщу або середиьо-технічну освІту, закінчи­

харчування.

ка,

Характеристику зі ШКО.1И, або з

машинах;

ли аВТОl\10бідьннй навчальний

Адре<..а

ша

Дові.:ІКУ З місuя проживання.

місuя

Документи приймаються шоденно 9 .110 18 годинн (крім НЄ.:Ііді та

Випускинкам иа.:r.ається · робота иа виробиичо м у об'єднанні «Кристалл,..

вересия.

1

місяць. Одинакам надаєтьсl' гуртожиток І прописка . Зверта!ися на адресу : м . Бровари, вул . Рвмонт, никІв , 3 (БІля базару) .

Паспорт, військовий квиток.

суботи) .

Документ про освіту (оригінал).

АВТОБАЗІ ,N'g 2 НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: водії 1-2 класів для роботи на дизельних авто­

коштовне

8.

З . Довідку . з міcuя роботи батьків.

На навчання за фа х ом контролери ВТК, с кл ада л ь н ики, операт о ри прий ­ дівчата ,

7. Чотири фотокартки розміром З Х 4 см та чотири фотокартки роз· міром 4х6 см .

менти :

на місяць.

маються

-

Броварському ремонтно-будівельному управліННЮ .N2 4 ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН автокранівиик 5-6 розряду для роботи на авто. крані НС-2561 гІп 6 ,3 тонни. Оплата почасово·пре­ міальна 3 середнІм заробітком 200-220 крб. на

гіна л ) .

Вступиики ПО.:Іають особисто на і~!'я д и ректора заяву та такі доку­

стипендія

-

майбутніх

Початок навчания

крб. на мІсяць .

Операторн

навчання

Довідку про стан З.l10РОВ'я (фор­

286).

б. CBi.:r.oUTВO про народження (ори­

прий­

чиків ' технологічного устаткування­ І ,5 рок у , коитро.lерів ВТК, скла.:ІЗЛЬ­ ни к ів та операторів 1 рік.

стипендія

-

Складальннкн

71

4.

стипендія

Контролерн ВТК

77

3.

-

устаткування

маються .аемОбі л ізовані з лав Ра­ дянської Армії. які мають сере.:ІНЮ освіту та проживають в м . Києві Т2 Київські/1 - об.,асті.

УЧНІВ

технологічного

ма

иавчання , за фахом наладчики

теХ!!О ,10гічного

за фахамн :

1.

5.

Київській об,1асті.

ПРОВОДИТЬ БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ ПРИИОМ

Kдaci~ І проживають в КиєвІ Т8

10

на базі виробннчого

обл асти.

ЯЗЬІке.

. 255020. м вул.

Бr>ОВАРИ. Ки ї вська,

f

мас()вn!

п'ятннuю

дr.HTa

154.

друк високий . Обсяг

вIДПОRіll'J1 h ~о rо сек. ретаrя . • ід.1і .,у rI Л ЬС'к()rо r()Cn()ll"r~TRa . к()".rп()я· ' .

2

МI С и е .о ео р n (lСНи.

раЗ10МОRМННЯ

-

фотокореспонд ента

полnси формату А2.

19.з

18:

~lnдlЛlВ

_

19 ·467.

ПРОМИСJ1 .-,оостl,

.'

.18Т()РОК .

t

.

<'

,

~~

середу. crботу.

.

,., І~;;/6іgм.;Б~:В~-;;а;н-;-К:і;~к~г·4~"'~"~-4б""J1"';""п..... ра...~....;...інн04......:-;~п;:;;:-;:;;;:;;;,' П~J~г;;Фп~-~:::r~;;;'~.""'Ки~~;,'154~""'''"'~За;;t~ 3065~li·:320.

\ \ ~

~

#84 1979