Page 1


ш ІСТНАДЦЯТ И Л І Т НІМ юнаном

розпочав

свою

трудову діяльність Микола Ге­ расИlМОВ. Не була довгих разду-

ХИ:И БУТИ? ТІ ЗАКІНЧИЛИСЬ десять років шкільного жнття. Промайнулн літа, пр.оведені над зошн­ тамн і підручннками, у дружньому колі одноклас­

О

ників.

тисячі уроків лягли

11,5

вантажем

знань, які стануть у добрій прнгоді

на

міцних

жнттєвому

шлях~. Для 1195 внпускників 18 середніх шкіл мі­

ста та району пролунав у цьому році останній дзві­ нок.

Закінчення школи і випуск - завждн подія уро­ чнста, але ще більш незвичайна вона 'тим, що ти,

юначе чи дівчино, вступаєш у велике самостІйне життя в рік славного 50-річного ювілею нашо! Бать­ ківщини.

Попереду ще тривоги

завершальних

схвнльована урочистість внпускннх

екзаменів,

балів,

зараз постає питання: як же далі, жиТті обратн?

яку

а

вже

дорогу

в

Редакція звернулася до людей різного віку і різ-

них спеціальностей з

такими

запитаннями:

1. Як ви обрали саме цю спеціальність? 2. Що можете порадити тим, хто закін~є школу? ПуБЛіКуємо їх відповіді.

ГОВОРЯТЬ ЛЮДИ

РІЗНИХ ПРОФЕОІЙ Володимир Скиба, слюсар заваду «Тарг­ імаш~, 20 років. 1. Пі,сля закLнче:ння 10 кла,сів Броварськаї СШ NQ 2 я пішов на за'вад, де й да тога вже часта бувC1JВ з тавари­ шами- '(щноItласни:ка.ми.

Тут . прахадив шкільну .Вllробничу практику, спастері,гав за роботаю BerrepaHiB. Прабував і

-

сваї сили

Тепер

,вихадила.

працюю

на

зби­

Світлана

ОДИlН з вечорів дирек­ тор заводу парошкоl3ОЇ металургії, IраЗПОlвІв про підприємство і за­ прасив випусltників на роботу, давго дівчата ,не l3агалися, пішли працювати

у

ЗC1Jводську

лабораторію.

Серед

ранні ,катлів паро-вадя­

тих

нага

апалення,

боранток

чері

сідаю

-

да

навчаюся

третьому

а

уве­

книжак

заочна на

курсі

Київ­

Вікторіцна

Рощіна, інже.нер заво­ ду пласт,мас, 27 років. 1. Коли до нас у де­ сятий Rлас Бро.варськаї СШ N'2 1 прийшав на

десяти

скажу,

па ти

була

ща

ня мрі:я:

учениць та

і

моя

думала

да

ла­

я.

Не дав­

посту­

університету

ви

чи інституту іноземних мов. Але тепер бачу, ща зрабила правильно, обравши після шкали

не потрапили до інсти­ туту чи технік у му,

ТРУДОІВИЙ шлях. Працювали на будів­

приходьте

ництві: самі звадили ла­

СЬКОГО' політехні'чного інституту. 2. Не розчаровуй­ тесь, ,ДРУЗі,

на

працювати

завод,

-

не

на

фабрику

пошкодуЄ'Те.

;вчитися

ше

якщо

на

можна

А

не

ли­

стаціонарі.

Надія Миколаївна Осипова, свинарка рад­ госпу і'мені С. М. Юра­ ва, 53 роки. 1. Нк ,зараз, пам'я­ таю той день, коли .ме­ не д'вана'дцятирічним ді,вчам

взяла

мати

за

ру,ку і оказала: «Хо­ діlМ, доню». То було !влі.ТНУ 1931 року, <КОШІ :ра,зом

З

усією

нашою

сіIМ'ЄЮ, нка записалася у щойнО' органіЗОl3аний ~олгосп імені Ілліча, почала свій трудовий шлях. Минула багато РОКі:В ві'дтоді. Спробу­ вала я працювати і в колгоспі, і на фабриф.

А ась

уже

працюю

Не шого року. мене Дала

свинаркою.

забути мені й ін­ літа літа 1956 Таді прийняли до партії Леніна. слово собі l3и­

правдаю

ня

роки

23

високе

комуніста.

щина

висоно

мою працю

оцінила

я наго­

А

у

1964

раці, коли

завод пласт­

мас

'самостійним

став

ПіДПРИЄ'МСТВОМ, уже ра­ била проби паруч із

досвіlдченими лаборант­ нами. Тоді ж вступила до КИЇівськога політех­ нічногО' інституту. 3а­ раз

свою

люблю

і

ні

на

flHY і'НШу не проміняю. 2. Окажу одне: не поспішайте остатачна заявити l3ибрав. Ш,діть папрацюйте, па­ ДИВlіТЬСЯ

на

рі.зні

а

за

покликанням.

Антоніна в'язаль'НИЦЯ

Бобруйко, фабрюш

верхньаго

,дитячого

трико'тажу, 19 раків. 1. 3анінчила Ниїв­ ську

школу-інтернат,

хатіла вчшrися далі, та

не

вийшло

т,римала

не

-

·канкурсу

ви­ да

інституту. Шшла JlIра­ цюва'ти. Споча'п(у на Ю11М1ВОЛ ь Н О - суконний комбінат, а згодом у

Пра­

нувала

в'язальнаю

ма­

пора.

шиною, ба тіІ зовсі'м не

Ща порадити ма­ ладим? Можу тільки

окладна захаті!J'И.

машини,

магутню

тех­

НіНу. Нам було важче. І коли доводиться ви­ ступати

перед

учнями

шкіл району, завжди раджу не баятися труд­ нощів, іти в сільське

працювати госпадар­

С11ВО, бо то пачесний потрі6ний труд.

ф

2

і

стор.

MaJВ

уперту

теж

Ремонт

плекав

в

батько­

ла

малота,

вияву

не

B~a­

Фізичнаї

з ЦYlкрових

заво­

пашуку,

наlВЧИВ

не

ДИВНО,

ща,

павернувшись

виканують

Стабільна робота, нання

Пішав учитися.

На БраваРСblЮМУ ремонт,но­ мехаНі'ЧIНОМУ за'ВОДі М. М. Гера-

ЩОМі,СЯЧНИХ

таму, коли ще перші будівельники починали зводити йаго цехи. Разам з ними 1 багатьма майбу,тні,ми робітниками заводу

перевика­

за,вдань,

по­

ШYlк навого, турбота цра підро­ стаюче робітниче покоління такі

риси

харак'теризують

члена

ра­

бюро

ці якості шанують йаго на заваді. Минала Микалайоl3ИЧ нага-

ставиться він до

шани •.

найтермінавіmі

ЗC1JВдання

роджений орденом

виготовлення

Переnшовши

працю-

Давого

«3нак По-

пам',ятатимуть

учні

сьомих клосів Бро.варсь к а ї СШ NQ 5 зустріч з передавиками виробництва нашага міста. М.

М.

Ге,расимав

розпавідав

вати на вели.киЙ горизонтальнорозтаЧYlвальний верстат, робітник дуже швидко о.панува'в прийомами роботи на ньаму, став розточувальником п',ятого розряду. Кожна нова йога робота

тоді ї,м щиро і па-діловому пра с,вою ,работу, знайомив з кресленнями, ДОК.У'ментацією. - Я НЇІкали не шкодував, гаварить Микола Микалайович, що пІшов працювати на

підходу да неї. Ось, наприклад,

иу.

вимагає, окрі'М майстерності, шuціаТIІВИ, вигадки, творчого

симов став працювати сім років

про­

140-150

доручають Івигатовляти саме М. М. Герасимову, ба знають, з

вичерпна.

до верстата, а НЩlі'Ть більше то­ га - ,вирішив, ща йага спе­ Ціальність вимагає вищага рів­

Іня з'нань.

мІсячні норми на центі'в.

Та справа не лише у відповідальності. Творча фантаЗі'Я Микали Микалайовича справді не-

з лав Радянсьнаї АРМії, мала­ дий токар не лише знову став

Серед

завадськаї парroрганізацlї, служать гilДним прикладам для товаРИJШі,в-реМОНТНИКіВ. Саме за

кажнаї деталі.

по-справж­

ньаму любити свО'ю справу. Тому

своroна,ставника,

Нікою увагаю і Ві!дпов1дальНіСТЮ

Комарова,

ЯНИЙ дав йаму перший поштовх да

Миколайович.

них кращі виробничники це­ ху М. А. Шевчик і В. Я. Ку­ чинський. 3араз ,вони працюють саМQoCтііЙно, не Ві:дс!таючи од

завод)

вимагає багато рі,зних деталей, інаді на,віть не передбачених У!]~ЮВC1JМИ реманту. І найокладніші,

ка. І до Ісьогодні пам'ятає М. М. Герасимав тверду і в тай же час О.

Микола

їх,

і розтачу­ за ці рани

б~тника,комуНіС'та,

дів Яготинсмшro району. Учи­ 'вся rпряма на робочаму місці, переймав д'освіІД сваго наставни-

лагідну вдачу Н.

(calМe

ремонтує

РОБІТНИЧОГО

важні повоєнні роки став Мика­ ла до токарногО' верстата у майодного

автакранів

ЗВАННЯ

молодість шука­

сили, а такаї работи, де па­ трібні знання і певні профе­ сійно-технічні наIВИЧ!КИ. Так у

стерні

'Багатьах тока,рів ваlлынfкІ:в виховЗІВ

ГІДНИЙ

ПіД'КОРЯТИ

лише

знаву став да токар­

ОСНОВНОМУ,

Він не В3Нів до РУН прадідів­ ськага

завод. ЖИТТЯ перевірила мій вибір і дало ЙОіМУ високу ацін-

обрабка громіздкого переда'тачного в'Їзка потребує пост~йнаї зайнятості I>pruHa. М. М. Герасимав приладнав заготовку на

Нкби

довелося

пачинати

спачатку, я б ні хвилини не вагався обрав би знову професію робі1lliИЧУ. М. ПОЛІЩУК.

~~* ф

Три роки тому по закінченню середньої школи Олена Римарчук почала працювати на фабриці верхнього трикотажного одягу. Досконало оволоді,вши прОфесією кетельни­ ці, вона вийшла в число передових робіт­ ниць пошивного цеху. Торік, коли в цех прийшла нова випускниця Наталія Поло­ винкіна, Олена доломогла їй здобути про­ фесію. Тепер дівчата-комсомолки --'- укра­ їнка і росіянка стали щирими подруга­

ми. Обидві ударно працюють на трудовій вахті на честь 50-річчя утворення СРСР. На фото: Олена Ри марчук (справа) до­ помага!) Наталії ПоловинкіНій освоїти но­ ву операцію на кетельній машині. Фото А. Козака. ф . - - - _________ ~ ___________________________________ M ____ _________________ . _

у сім'ї Гузіїв жи­ телів села Семиполки праця

-

у пошані.

У

2.

треба лише

мене

замало

досвіlДУ рекомендувати ко.мусь конкретний шлях у житті. Скажу, ща ВС'Яіка робата вима­

гає серйозногО' да неї ставлення. А вам, дів­ чата,

-

параджу

і'Ді'ТЬ

да нас на фабрику, тут 'ви

одержите

і

спеці­

альні'сть, і задавалення від своєї рабати.

О

завжди

була

Тому

після

соких надоїв молока від кожної

корови,

йшла

в

авангарді соціалістично-' го змагання. Комуністи

цею. Ніну дирекція пта­ ХОфабрики за чесний труд

направила

на

нав­

чання до Немішаєвсько-

закінчення

семирічки

Ніна Гузій вирішила пі­ ти

материною

-

кою

стати

Доля

привела

ст е ж­ дояркою.

дівчину

на ферму .Там вона про­ працювала 15 років, весь час добивалась ви-

*

За нинішнє

рі'l'IЯ

вищі

та

спеціальні учбові

п'ЯТlt­ середні ;.ІGI,ла­

ди СРСР підготують близько 9 Аtільйонів сnе­ IjіаЛIСТlв, звернувши

особливу увагу на під­ готовку кадрів для нових напрямків науки

і техні­

ки, для галузей виробни­ цтва, що швидко розви­ ваються, та для сфери обслуговування.

*

Ще

9

мільйонів ква­

ліфікованих робітників підготують протягом 5 років

країни.

профтехучилища

1,5

мільйона

НОВЕ

ро-

ЖИТТЯ

птаХОфабрики

прийняли

її до лав КПРС.

та Катерина. сьогодні

-

тет. Пройде небагато ча­ су, і Ніна

Віра

Остання і

працює

кою, а Віра

-

радгоспу-технікуму

на З00технічний факуль­

Поруч 3 Ніною труди­ лись і її сестри

го

дояр­

пташни-

ГУ3ЇЙ повер­

тиСЯ'1

продовжувати

у ФРН, Англії, лише 20-25

о

Середа,

,ПJlа.новQГО

Семнл()лкі:в­ Іптахофабрик,н.

населення

мають

вищу та середню освіту.

у

вищому

нав­

*

ся.

*

*

Понад

промислових

75

процентів

робітників

починають свій трудовий шлях з навчання на під­ приємстві.

*

у нашій республіці

діє 5 тисяч учнівських виробничих бригад, які

дають змогу тісно поєд­ нувати загальноосвітні та практичні навички учнів.

Кожний третій гро­

А!адянин УРСР (14 міль­ йонів чоловік) навчаєть­

21

О. КОВАЛ ЕНКО,

ського

університетів.

Франції процен-

неозорі поля че­ вас.

СЬіКої

господарству.

За останні 7 років у СРСР побудовсLНО 60 нових вузів, серед них 9

навчання.

стани, кають

нашому

*

*

міцні знання. Тварин­ ницькі ферми, тракторні

івід:ділу

чальному закладі пови­ нен заплатити 14 тисяч доларів.

Близько 70 процен­ тів молоді у нас здобу­ ває закінчену середню ос­ віту і "'!аЄ можливість

ша­

Тут потріб-

том. А вони так потрібні

навчання

механізаторських

ному селі.

.начальнИ!к

тів. А кожен американ­ ський студент за 4 роки

кадрів для сільського господарства, випускають за один рік училища і школи профтехосвіти.

вас,

шатись працювати в рід­

неться в село спеціаліс­

мовою бітників високої кваліфі­ кації для всіх галузей народного господарства, в тому числі близько 700

Вапрошуємо

новні випускники, зали-

ний ваш запал, молоде­ ча енергія, ВМІЛІ руки,

За направленням птахофабрики

фесії зБЛИЗl>ка, оберіТЬ Clваю не за бажа:нням,

Черво.ного

пазавдрити їм, що ма­ ють у руках «ра:іумні»

син

коли

НОГО.

сталеву міць.

про­

'в'язальний цех нашаї фабрИlКИ. Швидка апа­

2.

та

захотів

робіт,ник зараховує до необхід­ них абаВ'Яlзнів овоєї спеціально­ Сl1і.

монтажникам

ши кран для інш* робіТ. СТВО­

працюю інженерам

Т,ру­

-

-

чу

й

рюваНі пристосування, оснастку

верстати

і

па обладнанню. Работу

орденом

роджена

дового

зван­

Батьків­

боратарію.

~аваль,

Маже

М1рію-надію

дапо­

і дах пакривати,

!Цень,

ного з горна заЛіІза, тарячаго па­

іншу

'вати,

та різне обладнання всtановлю­ вати. Та це лише наближало

до дз'вону гартаваної стаЛі, слі­ пучих зблисків щойно вихапле­

яну,сь

рухомому ВіЗКу і тим самим збільшив її рухощсть, звільнив­

магати

мів і ва,гань, куди ЙТИ працюва­ ти. Ще з дитинства був звичний

вітря кузні.

працював і він на будівництві. Доводилося виконувати найріз­ номанітніші роботи: і муляру­

20

чеРВНJI

процентів

1072

року

сіль-

в підготовцІ стоРінки брали участь члени гро­ мадського відділу шкіл.

о


тонни жита. По цій культурі виконали свої договірні :зобов'язання' лише Богданів­ ська птаХОфабрика і радгосп «3аплавниЙ». Решта господарств замість жита здали ін­ ші зернові культури. Або ще таке. З чо­ тирьох господарств району, які мали зобо­ в' язання по продажу державі гречки, йо­ го виконав лише радгосп «Требухівський». Радгоспи «Гоголівський», «Русанівський» і «Зоря» недодали до зобов'язання 18 тонн гречки. Державна заготівельна дисципліна

584

Зерно - багатство нашої країни звести до значних втрат зерна. Необхідно,

Колективи радгоспів і птаХОфабрик райо­ ну успішно виконують поставлені ХХІУ :J'Їздом КПРС і ХХІУ з'їздом Компартії Ук­ раїни завдання по збільшенню виробницт­ ва зерна. Багато зроблено, щоб і в умовах

щоб усі збиральні агреrати були обладнані зерновловлювачами, обладнані транспорт­

ні засоби, токи. Це збереже щонайменше

центнер хліба з кожного гектара. Цього року радгоспи і птаХОфабрики ра­ йону відповідно складених договорів повин­ ні продати державі понад 2860 тонн зер­

нинішнього року одержати його близько 38400 тонн, в тому числі - озимих 22638 тонн, ячмt'Jfю - 3694 тонни, вівса - 2200, люпину - 1485, кукурудзи 6716 та інших культур - 1667 тонн.

ну торік гречку продали з

на. Кількість невелика, однак треба не до­ пустити минулорічних недоліків. Хоч торік

недоліків виявляється, коли аналізуєш якіену сторону виконання договірних зо­ бов'язань. Так, господарствами недодано

«Зоря» недодав

жнив

комбайнів і інших машин. Найменша втра­ та часу на збиранні врожаю може при-

тонн зерна. Ще більше

8

Я.

ВСІХ

і Rожпоrо

ВОРОНЕНКО,

ГОЛОВНИЙ держінспектQP ІПО за:к.упі,влі і

у своїй замітці Г. Бєлов по­

якості IсіЛЬГОСППРОДУК'J1і,в.

рушив

дуже важливе

Дійсно,

SIKPaCY? АЮСЬ

ЗЕЛЕНА КУХНЯ ФЕРМИ

ГОТУВАТИ ТВАРИННИЦЬКІ ПРИМІЩЕННЯ ДО ЗИМИ

ж коли зайшла мова, кому до­

Приходько, Іван Тихонович Іванович Логвиненко, Володи­ мир Павлович Пікож та Петро Івано,вич Логвиненко на ре­ монті приміщення на 200 го­ лів молодняка. Вони викону­ ють не лише теслярські, а й

ручити керувати

мулярські роботи.

Будівельну бригаду третього

енергійна, непоганий організа­

тор і знавець своєї справи. То колектив о м,

-

всі зійшлись саме на кандида­

-

Через тиждень,

-

до

Чи бережливо

природних

краси?

На жаль,

А!емо

наше

не

завжди.

броварське

Багато

відпочиває

біля нього

Купаються,

загоряють.

З одного боку автомашини бе­ руть

з

перерви

берега

пісок.

водії

рев, і обідають. П'ють ситро, мінеральну воду, а пляшки по­

тім

викидають

в

гово­

ського

стави'!'и відгодівельну гру­

госптехніка»

пу

молодняка.

віть зауваження

заносилась на радгоспну Дош­ ку пошани, а її членам вруча­

лись премії.

Йдучи назустріч

знаменній

даті в житті нашої країни 50-річчю утворення Союзу РСР, будівельники стали на трудову вахту і' дали слово своєчасно відремонтувати тва­ ринницькі приміщення, облад­ нати критий тік для зерна, завершити

спорудження

житку

доярок.

для

гурто­

Крикуна,

В.

П.

Проскурки,

Б. І. Голубенка. Будівельники відділка вирі­

1

вершити.

вересня роботи за­

Керівництво відділ­

ку в свою

стріч

чергу йде

трудівникам.

дуть

назу­

Вони

бу­

забезпечені паливом,

сі-

Заготовимо

3

АЮНЧYlВАВСЯ

день.

Сонце впало за гори­ і в повітрі віЙНуло хо­

зонт, лодком, за:туманило над Тру­ бежем. А на луках ще гу­ дуть машини. Ось до наван­ тажувача Пі~'їжджає МІ'томо­ білем Михайло Андріяшен­ ко, і Імеханізатор Іван Ночута

стогокладом

внладає

90

риспільського району велику у,вагу приділяють жутатрав'яного борошна.

заготівлі сіна­

Фото К МишляЄ'ва.

Забороняється

(ФотоХРОНіка РАТАУ).

З

конвейєра Орджо­

Ні:Кїдзенського

95-

електро­

ла,МIІЮВОГО за'воду іме­ ні 50-рІччя комсомолу

знято 95"мільйон н У лаIМlПОЧНУ. Підприєм­ СТВО

оснащене

першо­

нлас.ною техніною,

ви­

мільйонна

готовленою в Ленін­ ,граді і Фрунзе, Рузаїв­ ці і Єрева:ні. Освоїти

лампочка

ДОПОМОГЛИ майс три Москви і Риги, Єрева­ на і Томська. Молодий колентив

нову

техніку

осетинам

на луках спалахують

Ноли

-

вони,

ВОГНІ

Ще :не вІстиг Михайло Андріншенко :від'їхати, як навантажуватись під'їжджає Микола Гайовий. За ним на чеРЗlі Давид Посвященний. Слід сказати, що водії пра­ цюють відмінно. Головне них

-

достав­

ляти сінажну масу без втрат

-

і

з ним вони справляють­

ся. Щодня т,ранспортують по 15 -20 тонн. Нешщалін, ІВСЬОГО за яки­ хось 200 -300 метрів. скре­ кочуть КОСaJРКИ. Вміло во­ дять агрегати Дмитро Швач­ но та Минола il{арпенно.

-

О сьом,ій годині ранку

починаемо НОІСQ'ВИЦЮ,-розпо­

вЬдають

ВОНИ,-і

заКі'нчуємо

ввечері.

За день по

20 - 25

гектарЬв впоруємо. Маса не­ погана 120 -140 центне­ рів з гектара збираємо. ТИlМ часом починає теМНі-

ща за два дні була впорана. Особливо напруженим був для них нинішній день. Іван Шевченко мовить: -Сьогодні працювали ,не­ погано всі механі'затори. В траншею доставлено 105 тонн сі'нажної маси. Тут зустрілися з відпові­ дальним за ,занла,дання сі­ нажу головним ,зоотеХНіном

птахофабрики Євгеном Сте­ пановичем Монастирецьким: - Закла:да:ти сінаж кали­

маси.

Середа,

21

тиждень

Та вже в траншеї є тисяча тонн зеленої

Роботи

червня

1972

:ведуться

року

роботи,

Но­

відмінно

осетИ'Нського

підприєм­

ства

тепер

ня ц. р. забороняється

ск'ладає

замен на зрІлість. заводі тий

ни.

На

кожний четвер­ комсомолець.

СередніІЙ

ючих

ек­

вік

працю­

всього

-

Тут

уже

24

ро­

освоєно

випуск 20 видів дже­ рел сві'тла. ЛаIМПОЧ'КИ,

зроблені в Осетії, го­ рять у Мі,стах СибіРу і Далекого Сходу, Біло­ русії і Ук.ра'1ни.

цій віДПОВЇ.ІДальніЙ ділянці. На луки вивозять обіди, ме­ хаНіІзатори забезпечені во­ дою. Між ними розгорнуло­ ся дійове соціаліСТИЧіне зма­

в

мати

високоянісні

,сено

'знову

на

сонце,

наповниться

ферму

помчать

навантажені

-

масою.

П. МІЩЕНКО. Налитянська птахофабрика.

Вже кілька років підряд йде мова про приведення озера в належний порядок: очищення, встановлення

грибків,

корзин

для сміття, альтанок, роздяга­ кіосків.

Jl ро

організацію

торгівлі біля озера варто по­ дбати працівникам змішторгу,

внпро­ селеніт

а про впорядкування комбі­ нату комунальних підприємств.

Не завадило б провести і до" ~

даткове озеленення. Шефство над парком могли б взяти шко­ ли. Адже озеро єдиний при­ родний водяний басейн у Бро­ варах. Берегти і дбати про йо­ го красу-обов'язок всіх і кож-

ного.

о. БОЖКО, мешканка

північних

відро­

мІста.

.КОРИСТУИТЕСЬ ПОСЛУГАМИ ТЕЛЕАТЕЛЬЄ Сьогодні майже в КОЖНlи сім'ї є телевізор. Приємно піс­ ля напруженого трудового дня подивитись футбольний матч

моря.

Вода в

насичена

різни­

чи

цельсія.

Незвнчайний

Гірські

пояс

лепередачі, _

рідко

-

електро­

телемаистра,

не

.

ють,

пояснюється

тим,

що

в

цьому районі розташована зона час11КОВОГО

плавання

ри.

НОВЕ ЖИТТЯ

земної

ко-

можна

замінити.

зображення

на

вашому екрані було чітким; вдавайтесь до послуг теле­ ательє, не підключайтесь само­

І

вільно

до антен

користування

колективного

(це

стосується

мешканців комунальних будин­ ків), вчасно реєструйте прид­ баний апарат.

О. МІЛЬКО, телемайстер.

(РАТАУ).

перешкоди.

користую т ь с Я

нічим

Отож, щоб

1

висока вважа­

хороший. Та не-І

виникають

будь-якою антеною, відмовля" ються від провода РI(-75, якого

ровоградської. У речовини Юро­

сталічних порід. Тана електропровідніlСТЬ, як

зображен­

РІВ. Во!!и встановлюють їх беЗ§1

діСітала назву' Ні­

Boгpaдcыкїї аномалії опір елек­ тричному СТРУlмові в ОО разіВ менший, ніж у звичайних к,ри­

Коли

Часто-густо винними в них бу­ в'!ють самі власники телевізо-

провідних поріД. що перетинає У.країну з пііВДНЯ на північ на глибині 35 кіломет.рів, вияви­ ли вчені республіки. Ця анома­ лія заJВШИРШКИ близько 80

кілометрів

кінофільм.

ня на телеекрані якісне, то і§! настрій у тих, хто дивиться te-1іІі

озера розтatШованівздовж вели­ 'кого тектонічного розлому зем­ ної кори.

поле

машини,

зеленою

граю~сів

40

А

мелодією:

рішення.

ті.

мисолями (235 гра'МіВ на літр). Температура її перевищує плюс

осиплються зорі,

викотиться

карту

озерах до межі

корми.

масу.

на

рі'В над рівнем

тори. Олексій Денисенко та ВіIК'ТОР Марченко до ранку з неба

це

Санітарній службі міста і і працівникаА! райвідділу внут­ рішніх справ, очевидно, треба вести серйозніший нагляд за його виконанням і порушників притягувати до відповідальнос­

на висоті пона:д дві тисЯ'чі мет­

траншеї, де занладають сі­ наж, всю ніlЧ працюють трак­

як

порушують

іГіlВ Тань-Шаню. Вчені АліМ а­ А:ти виявили їх ry важко~доступ­ 'ному районі гірського хребта

ВОІ1Н!і спалахують над лу­ нами, пливу,ть у село. Робо­ ту вже закінчено. А біля

ущ!лыюватимутьь

ських місць із собаками. Та трапляються громадяни, які

Шість загадкових озер нане­

пі~бива­

класти 3900 т,онн сінажу, цим самим забезпечити ситу зимі.влю худоби. До речі, ма­ са ПіlДСОЛЮЄТЬСЯ нухонною сіллю. Це дасть змогу 'взим­ ку

також

відвідування пляжів і громад­

лок,

впливом швИlДКИХ еле.ктронів ПРОМ'іНЬ селеніту галію дає ста­ лий червоний колір. Це дозво­ ляє за,стосовуваrrи його при конструюванні, зокрема, кольо­ рових телевізорі,в.

трудівнИlКИ, Нlкі працюють на

Своєчасно

(РАТАУ).

галію, синтезований азербай­ дж'анськими фізиками. Під

СПРaJВЛЯЄТЬСЯ з своїми обо­ в'язками. Увагою оточені

прати

Загальнообов' язковим рішен­ ням .м 119 міської Ради де­ путатів трудящих від 5 квіт­

Джерелом лазерного мінювання 'ВИЯВИВСЯ

свою

Цього літа в НаЛИТЯJнській птахофаБРИlЦі вирішили за­

11В копищі. 40-гектарна пло­

розпочали

знає

ма'тори.

РЕПОРТАЖ

тому. перша

механ!,затор

ються піДСУІМНИ, визначають­ ся передовики змагання. Ім 'вручаються перехідні черво­ ні прапорці. На лан прихо­ дять агітатори, політінфор­

ЛУКАМИ

тянці

ж~

гання.

НАД

гою до ферми. Там занлада­ ється сінаж ...

кО'мплексі, організовано. ділянку

мов золоті зорі.

'ко­

москид мчить степовою доро­

,для

вог­

дивитись

Робота закінчується. На славу ЛОI1РlY'ДИЛИСЬ Іван Шев­ ченко 'та Павло Посвящен­ 'ний. Вони вча'сно підгрібали пров"ялену траву, зсовували

пицю прнв'яленої маси в ку­ зов 'машини. Так кілЬ'Ка ра­ зів. Пот~м навантажений са­

завдання

,3іДалеку

також

ля озера.

НОВИНИ науки і техніки

тис яч тонн Сlнажу

ні.

за подібний

білизну в озері. Однак, меш­ канка міста Ніна Проценко майже щодня робить це бі­

На фото: установка для виготовлення ТРМl'яного борошна.

БАЧУРІН.

ти,

«Сіль"

товариша,

В. Мойсеєнко та С. Горохів" ський одержали глибокі рани.

Київська облас,ть. В ордена Леніна радгоспІ «Борт:ничі. Бо­

тощо.

Г.

його

битим склом. Так, В. Щербак,

...................................................................................... ном

і

вчинок. Пляшки б'ються, тож відпочиваючі ріжуть собі ноги

Непогано працює на ремонті корівника на 100 місць ланка

в складі В. І. Коцюби, А. Г.

Кон­

які одного разу одержали на­

току.

шили до

Не гають погожих днів бу­ дівельники. Нині повним хо­ дом ведуть підготовку примі­ щень до стійлового періоду. З ентузіазмом працюють Григо­ рій Іванович Коцюба, Василь

можна бу­

райоб'єднання

де

бригада

озеро.

кретно це стосується водія ав­ томашини 01-22 КХИ Бровар­

не помилились.

Неодноразово

час

влаш­

товуються в холодку, біля де­

треба

нують.

Під

зручніше

рять робітники,

Отже, слова свого колектив ДОТРИМУ6. Робота ведеться якіс­ но. Змінні завдання викону­ ються на 120-140 процентів. Заслуговують похвали пен­ сіонери Д. І. Южда, І. А. Тро­ хименко, І. Г. Крикун, які працюють на ремонті зерносхо­ вища та обладнанні критого

Візь­ озеро,

людей.

Степановича. І

Будівельники добре справля­ ються з дорученою роботою, взяли під:вищені соціалістичні зобов' язапня і з честю їх вико­

стави-

багатств?

Чи завжди охороняємо ліс, во­

турі Григорія сказати,

питання.

чи вміЄ.АІО .illи плекати

доймшца, парки від губителів

BIДPEMOHTY€MO ВЧАСНО відділка радгоспу «Гоголів­ ський» очолює Григорій Степа­ нович Логвиненко. Людина він

І

Обов'язок

1972

Лише при дотриманні державної заго­ тівеяьної дисципліни район зможе успіш­ но виконати план продажу хліба.

трібно

~

красу?»

року.

завдання по продажу було значно переви­ конано в цілому по району, але радгосп

підготовку до

урожаю

~

«Чи вміємо ми плекати

вимагає того, щоб ці господарства недода­

Погодні умови складаються так, що зби­ рання зернових почнеться на 10-12 днів раніше, ніж у минулі роки. Тому по­ прискорити

Обговорюємо замітку

е

3

стор.

О


ЖИВА ТАЛЛІНСЬRА

ВАЖЛИВЕ ДЕРЖАВНЕ

СТАРОВИНА Буді,вельники пристy:nили ДО :щійснення плану .комплексної реставрац:ії старої частини Тал­ ліна. Безліч середньо,вічних бу­ Ді'вель бу,де не 'l'ільки відбудо­ вано, а й IПристосовано до су­ часних потреб.

ЗАВДАННЯ Директиви ХХІУ з'їзду RПРС передбачають у дев'я­ тіlЙ

п'ятирічЦі

переходу

ню

цього го

:за,вершення

загальну

До

Найбільша лась

.ту

державно­

приступили

навчального

увага

збереженню

учнів,

бокими

і

ще

року.

приділя­ континген­

озброєнню МіЦНИМИ

їх

гли­

.знаннями.

Наприклад, пе,дагогічrНий ко­ лен'тив РоЖНіНСЬКОЇ вось'ми­ річної ШКОЛИ цровіlВ вел,ику роботу

по

залученню

Погребської,

ні

керівники,

[!Овіддю

батьни.

перед

про

'Ге,

шкіл

як

З

іВ

йомлення з кабі'нетами, орга­ ніlзовувались обміни концер­

'завершення

життя

рішень

партії

ку.

Систематичну

ВИКОНКОМУ ТреБУХіВСЬНОї сільської Ради А. Т. Rовба­ са, нласний .нерівник Гого­

допомогу

від

своїх літківських колег. Ди­ ректор,

тора,

,заступники

,вчителі

зу­

стрілися з майбутніми дев'яти к л а сни·}{ а м и, їх батьками, проводили іНДИВі­ Цим питаннЯlМ займались ви­

HOНlНOM сі,льської Ради, бать­

нласи

дуальні консультаЦії з ними.

нівські комітети шкіл, проф­

'НИКІВ

70

керіlвників.

процентів випуск­

восьмого

класу

чання далі. Є чим похвалитись і ше в­ ченкі'вцям. Юлька років під­ тут

ки

хороших

слів

минулому

RоЖ'ному

птахо­

ведення

навчальному

юнакові

і

дівчи­

Наш

обов'язок

пташенят,

-

В. ПЕРЛОВСЬКИП, завІдуючий методкаБІне­ том раЙвно.

........................................... Олідами неопублікованих лuсmіtJ

ченково

з

дроханням

ВИЯСНИ'ГИ,

хайлівський,

таціЙні

проведені

роботи.

У

експлуа­

червні-липні

ребої у електропостачанні. буде здійснений ремонт. МайМи попросили працівників Р ра,йону елен:тричних мереж пе- стру уднянськ()ї дільниЦі І. С. ревірити лист і вжити терміно- Гутнику дано вказівну посилити вих заходів до ліЮ3lідацїї непо- 'КОНТРОЛЬ за безперебійн.l!.М по­ лаДок.

Нача л ь н и он

РЕМ

стачанням

елентроенеРГll В

І. Шкавро пові,Домив редакцію,! ДИl~ки вСіх споживачів що Фа,кти, наведені в листі, під- ченково.

бу­

с. Шев­

в.стигають

rnpипа­

сати

KOP'VI своєму ненажер­ ливому утриманцю. Росте зо­ зуленя

шви,дко

і

днів

через

два!дцять залишає гніздо. На­ прикі.нЦі

літа

в

зустрі'ти

молоде

лісі

З са'мого paНlНY

і до заходу

сонця носять

ВОНИ йому різ­

них

воно

комах,

а

щохвили­

ни розкриває дзьоб, вимага­ ючи все нових порцій їжі.

злегка розпущений нахиляється, хи­

ся ціла згра,я. Тут і зяблики,

піднявши

ДРіБНі лять ЇЇ.

він

головою

і

раз-у-раз

Lнших пташок

Справа

ніноли не ви­

ЩО

зозуля

в

гнати

свої

НlКИіМ

то­

зозуля

Але

Як

знайде

під­

ши для цього

висиджува'ти

відсутні

справжні

турботи про своє

Зозуля

в

чуже

корисний птах.

-

не

уявляє

співу

пташиного

хору без Кj'lНування. Тому цього птаха слід берегти і дбати про його розмноження.

.нам. Вони продовжують ви­ сиджувати яйця і турботли­ вигодовують

вигодову,вати

їдять. НріlМ того, оНожен з нас

Всі

потомство

зозуля лишає наз.ваним бать­

во

і

гато знищує волохатої гусе­ ні, НІку інші пта х и не

коли

хазяї.

яйце зозу-

Вона харчується шк~дливи­ ми комахами і особливо ба­

туди, обрав­ момеН'Г,

гнізд.

пташенят іншим птахам.

Яй­

вона

своїх

вона встигла б знеети остан­ нє яйце, і у неї загинула б БІльша частина потомства. Ось чому зозуля «доручає.

.маленькі.

гніздо,

IД'зьобі 'несе їх

від

вилося б на світ раніше, ніж

най­

вільшанок.

ця у зозулі дуже

її

ля сама висиджувала свої яйця, то перше пташеня з'я­

частіше вона заносить їх у гн'Їзда очеретянок, плисок,

ИРОПИВ'ЯНОК,

люб­

Іноді можна спосте­

що вона несе ножне через 1- 2 дні. Якби

різних ви­

яйця.

зна­

не

Чому ж зо~ля сама не ви­ водить пташенят? А тому,

гнізда іншим пташкам, які стають названими ба'тьками майбутнього зозуленяти. Ві­ птахів,

добре

дуже

-

сиджує ЯЄЦЬ, а підкидає їх у

125

і

і плиоки, і дрозди, і ластів­ ки всі вони прагнуть про­

пов­

,му,

пташки

зозулю

пташе­

с.

9.45 -

«ПіОljерія

на

(Передача з І(раснодара).

-'

lб.35

•.

13.40 17.15 17.25 18.00 •. 18.55 19.25 •. перерві інформаційна про­

Бесіди про виховання.

«На полях країни». Грають маленькі музиканти. Новинн. «І(нигарня "Наука виробництву». Фестиваль ми­ стецтв «Білі иочі (Передача з Ленін­

18.10 -

града).

грама

В

«Час».

по

Друга

11.00 -

закінченні

програма

-

-

НОВИНИ.

УТ

11.15 - І(он­ 12.05 - Художній

Телевізійні вісті.

церт ліричної пісні. фільм «Секундомір». ша. «Екран

lб.55 -Наша афі­ молодих». (Воро­ шн."онград). Українське кольо­ рове телебачення «Рушничок». Реклама, оголошення. 19,00 «Таланти твої, Україно». (Дніпропетровськ). Інформаційна програма «Вісті». «Таланти тво'г, Україно». (Запоріжжя). сНа добраніч, діти!»_ Українське кольорове телебаченни. Творчий вечір Ленінградського драма­ тичного театру імені Ленрадн. Вечірні новини,

17.00 -

-

18.00 -

18.30 19.40 20.10 21.05

20.50 -

22.20 -

ЧЕТВЕР, 22 ЧЕРВНЯ Перша програма-цТ

9.35 -

.

9.45 10.15 11.30 -

Новини. І(ольорове те­ лебачення для дітей. «В кожнім ма· .,юнку сонце.. Художній фільм ,Живі герої.. .Наука Сіоогодні.. Музичний телефільм

-

12.00 -

12.40 -

.Ти пам'ятаєш, товаришу.. Прем'єра 'документального фільму «Земля солдата.. (Петрозаводськ). Новини. .Російська мо·

12.50 17.00 _.

16.15 -

ва».

І(онцерт хору ветеранів війни. міста Ворошиловграда. Для школярів. .Шукачі.. Но­ вини. «П'ятирічка, рік другий В ефірі .Молодість». Вперше на телеекрані. ХУДОЖНій фіЛьм «Відгомін минулого Інформа­ ційна програма .Час». «Запро­ шує концертна студія.. Спор­ тивний щоденник. Новини.

17.15 18.00 18.10 •. 18.40 19.30•. 21.00 21.30 22.35 22.55 Друга програма Ут 16.55 - Наша афіша. 17.00 - Юнона­ риси «Двадцять друге червня» і «Без­ смертна мить •. 17.20 Фільм-концерт «І(оли говорили гармати •. 18.00 «Ма­ льовнича Україна». (Запоріжжя). 18.30 - Для школярів. «Сурмач». 19.00С. Шаров «Відлуння Брянського ді­ СУ'. Вистава Брянського драматичного театру. В перерві інформаційна про­ грама «Вісті •. 20.45 «На добраніч, дітиІ., 21.00 Програма «Час». (М.). ~1.30 С. Шаров «Відлуння Брян­ ського лісу.. Продовження вистави Брянського драматнчного театру. 22.15 Вечірні

С. ПЕРЕХРЕСТ. Нняжичі.

.................................................................... ....._......__.__...__.'-_........_.._-------.,.._...

ня

21 ЧЕРВНЯ

програма-ЦТ

НОВИНИ.

гальних телефільмів ,Слово про Пів­ »ічно-l(римськиЙ,. (Сімферополь) та .Робітник (Фрунзе). Новини.

можна

зозуленя в на,званих батьків.

супроводі

Перша

10.15 І(ольорове телебачення. Худо ж н і і\ фільм «Лялька., (2 cep~). 11.35«l(омуИіст і час.. (Передача з Росто­ ва-на-Дону). 12.05 І(онцерт Держав­ ного хореографічного ансамблю «Бе­ різка.. 12.55 - Програма докумен­

Названі бать­

рігати, як за зозулею женеть­

кидає

тверди'Лись. На лінії, від ЯlКОЇ ПО1дається елеmроенергін ' в бу­ динни мешканців провулку Ми­

ті,льни

СЕРЕДА,

9.35 марші •.

зали­

:вгору дов­

трохи

дів

Проведено експлуатаційнІ роботи

чому в їх будинках бувають пе-

ни

і

і

ДОМО близько

До редаlЩll нашої газети звернулись мешканці Михайлівського провулка села Шев-

зозу ля

пташенят,

шається само.

торює: «НУ"КУ», «ну-ку». ':І цей час зозуля зазирає в кожний кущ, злітає на зем­ лю. Це вона nідшукує гнізда

виконати її.

хо-

вона

навіть

ють

тає

-

му етапі.

грудьми

ти,

безтурботно снує мі,ж дере­ вами. Поруч неї мешкає і са­ мець. Опустивши вниз крила гий, хві'ст,

ні середню освіту та­ иа вимога партії на сучасно­

на допомогу.

Багато

в

пролу­

-

схожа на Я!струба·перешелят­ НИїІ\а. Багато нлопоту завдає зозуля дрібним сПівучим пташка,м. У той час як усі пернаті мешканці лісу зайня­ ті лаштуванннм гНізд для ви­

державне

раlдгоспів,

Ну-ку, ~y-KY,

омугастими

роЦі воно здійснювалось не всюди добре, про організа­ цію харчування тощо.

'перевиконується

пла'н набору учнів у дев'яті }{ласи. Пetдагоги ШКОЛИ ве­ дуть систематичний контроль за евої,ми вихованцями, яні навчаються у профтехучили­ щах або здобувають осві ту У заоЧ!них та вечірніх шко­ лах і,ЯКЩО треба, ПРИХОДЯ'ГЬ 1М

-

ніше влаштовується в гнізді і починає ЗnіДТИ все викида­

нав на узліссі знайомий го­ лос. Це сповістила про себе зозуля. Rожно.му знайоме її il\у!кув-ання. Але небага тьом доводиться бачити цю пташ­ ку. Своїм сірим оперенннм і

фабрик, пі:дприємс'Гв, сіль­ сьні Рщци. Вже сьогодні тре­ ба продумати питання підво­ зу дітей на заняття, оскіль­

вияви­

ли бажа,ння продовжити нав­

ряд

важливе

Зов,сЬм інакше поводиться зозуленя. З перших же днів свого життя воно якнайзруч­

зозуля

заlВдання. Він повинен турбу­ вати Іне тільки вчителів, а й

опілкові оргаНі.зацП. І як Іна­ слідок,

-

(Фотохроніка ТАРС).

НОТАТКИ НАТУРАЛІСТА

голова

трудящих Н. Т. Максимова. Вони на,голошували на 'ГОМУ, що набір учнів У дев'яті

'JлеБаченнSI

Гід:роенергети,чного номплекс~

«Джердап».

ліВСьної середньої школи В. Ф. Гаценко, член комісії в справах неповнолітніх при виконкомі райради депутатів

дирек­

школи

На фото: загальний 'виглЯ'д

зоною.

mШnІПШШlJПШШІШlUJ1ПІШUlШПIIIUШIJ}

Югославії та Румунії, при широкій економічній і 'технічніlЙ підтримці РаДЯНСI>КОIГО Союзу.

за­

напрнмну поділились

За:вер­

шено спорудження гі,дроенергетичної і судноплаlВНОЇ системи «Джердап» на Дунаї, яка будувалася спіUIЬНИМИ зусиллями

гальної середньої освіти. До.свідом роботи в цьому

змагання­

і

ронною

Соціалістична Федеративна РеспуБЛіlка Югославія.

про

до

спільні вечори відпочин­

рожнівЦі

Центр міста оголошений уря­

втілення

переходу

і стане

дом республіки державною охо­

педнолективи

за

tУРИСТ11В

місцем міСЬRИХ торжеств.

до­

ми,

отримували

ся для огляду

іпрису:тніми

борють,ся

дили на екскурсію для озна­

спортивними

За­

,виступив завідуючий райвно О. І. Хорлінов. Шн розповів

Д'lтеи

до навчання в дев'ятому кла­ сі ЛітКівсьної середньої школи. Учні заздалегідь їз­

Т3іМИ,

Роботи почалися в районі, де 'зосереджено паМ'ЯТНИl\И серед­ НЬОrв1,чної ~рХ'ітекту.ри. Будинок ра:туші, наприкла,д, ,віднриваєть­

зимсьної та Т,ребухівської се­ редніх шкіл. Вони теж ви­ нонують плани набору учнів до дев'ятих класі.в. Це питання постійно пере­ буває :В полі зору діяльності районного відділу народної освіти. йому була присвяче­ на і нара,Да, в якій взяли уча,сть директори шкіл, клас­

педколек'Гиви

району

почат.ну

мирічних,

серед­

здійснення

важливого

заВІдання

шкіл з

на

освіту.

четься с.назати і на адресу педагогічних колективLв Руд­ НННСЬІКОЇ і Гоголівської вось­

новини.

Програма

передач.

Ре,llактор в. ФЕДян.

~_

БРОВАРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 09034

ПРОВОДИТЬ набір учнів

НА СТ АЦIQНАРНЕ, ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ І В УЧИЛИЩЕ НА 1972/1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Технікум ГОТУС:

на стаціонарне і вечірн€ відділення

11 класів для роботи на автобусах (одина-

ПРИйМАЮТЬСЯ ОСВІТУ.

ки забезпечуються гуртожитком); кондуктори;

ОСОБИ, ЩО

МАЮТЬ СЕРЕДНЮ

ШІ(ОЛА ГОТУЄ радіомеханіків по ремонту радіо­ приймачів, телевізорів та магнітофонів.

автослюсарі всіх розрядів; вулканізаторник;

шофери ІІІ класу для роботи на вантажних авто­

8

НАВЧАННЯ -9 МІСЯЦІВ.

машинах;

трактористи для роботи «3-153 Беларусь»;

ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

на постійну роботу потрібні: водії І і

КИ,ВСЬКИЙ ИООПЕРАТИВНИЙ

}{иУвська школа радіоелектроніки

на

тракторі-екскаваторі

І.................................................................... Зверта11ИСЯ на адресу: м. Бровари, вул. Металур­ гів,22. Адмlн1страцlя.

,

СТРОН

ПЕРШОГО

товарознавців

Броварського

екс пери ментального

ПОТОRУ

К.

о.

Голошаповill

заводу

спІвчуття

плановиків (тільки стаціонарне відділення). Училище ГОТУС: пова]>ів, кондитерів, продавців, заготівельників. Адреса теJtиІкуму:

торговельного

економісту

42,

заводу

Тел.

3 приводу смер ті її матерІ СЕРГІЄНКО Варвари ІванІвни

вул.

су при К'Иївсь'кому

а'вто­

'учбовому %ом6інаті. Строк

навчання

сяцІв з вІдривом ництва.

-

5

мі­

ВіД вироб­

Rурсанти

стипендІєю

в

забезпеЧУІ8ТЬСЯ су,Мі

35

крб.

на MicНlЦЬ.

За довідками звертатися: м. Вро'вари, вул. МетаlIу!ргів, 22. Іхати автобусами: NQ' 41 ,до в(жза,ду,

NQ 1

до

рем за­

воду.

Адмін1страція.

НАША АДРЕСА; і 255020. м БРОВАРИ . К . 1~'"

,вул.

и,lвcыа,'

<по

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

І(оммунистической

партии

-

сlльськоrо

~

орган Броварского горкома

украиIІы'

городского н

райониого

Советов депутатов трудящихся КиевскоЙо6лвсти. ' .

редактора 19-3-82, sаступниха ре19·4-47, вІдповІдального секреирв, вІддІлу

господарстаа,

кореСПОllд~ита

мІІ:цеВОГ8

21.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

ТЕЛЕФОНИ:

дактора -

м. Київ, ~

ПаТlpIс.а Лумумби,

67-30-31.

ОГОЛОШУЄ прийом на курси шоферів ІІІ кла­

продовольчих

промислових товарів, бухгалтері,в,

~_._._._._._._._._,,-"_._._._._--

машниобудуваННА висловлює глибо ке

09034

техніків-організаторів,

НАВЧАННЯ

ПО закінченню школи видаєтьси свІдоцтво з присвоєн­ ням тарифного квалІфІкацІйного розряду. Звертатись (крім суботи і неділі) на адресу: м. Ниїrв, вул. Новодарницька, 13 (Дарниця) та вул. Велика Жито­ мирська, 3 (площа Богдана Хмельницького). Адмlн1страція.

Колектив

БРОВАРСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО

ПЛАТНЕ.

ПОЧАТОR НАВЧАННЯ СЕРПНЯ 1972 РОНУ.

1

муляр-штукатур.

-

радlо-

-

ІНДЕКОвих.диn 811164.

raseтa

BI8ТOPOR

-.

иР*А.'І

п'.ТВНЦIІІ І l:у601)'.

мовлення _ 19-3-18, вІддІлІв \ роботи фотокореспондента _ '

Бровароь~а дру~арвя. Киівсь~оі .ОСіЛіСТі, вул, І<иівс,,~а. 154, Телефов

,

промисловостІ.

масо_оl

111-4-67.

19-'-57. Зам. 2559-8833.

84 номер 1972 рік  

84 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you