Page 1

Рік виданн.

Пролетарі всіх країн, єднайтесяl

27-1

.Ni 84 (2468) СУБОТА

16

Таких ПРИКJJадів немало.

ЛИПНЯ

. Жнива н,абирають ,все біль­

Д РУЖНО

і oprанізовано жнивують хлібороби нашого раЙоиу. З ракку до вечора над золотим ланом tre стнха6

гуркІт MoтopLB. В 9івm поко-

си важким !Колоссям

лягають

1966 р. Цін,а 2 коп.

шого розмаху. Першочергове за,ВДaJfttЯ на,родних коитролерів

-. слідкувати за якістю зби-

ральних робіт. Вони пови,нні стещ:ити, щоб правильно ,npoводнлося

зрізання

і

не

було

пропускі.в п'ри кооінн'і, не до-

/,. озимі. Добірие запашне зерно

пускалося ,втрат при обмолоті, СВОЕчаCJllO ороводилося ск,ирту-

~ керВчСастenноОВI'ИХаи~~оа~:~о зі~а-

:.Н' ~Я соломи І лущення стер- ~

~ повноводою рікою тече 'в бук"'І'

......

нимпрагнекня,м

хідіНО

живуть

сьо-

радrocntв і

Жнива 'в p03d1алі. Успіх їх

проведення залежить від ,тoro, як JI·артіЙні організації забезпечил:и

розстан01SКУ

сил

на

збиранні, ..соку їх oprанізованІсть,

MaKcIfмuыle ._орис-

слідкувати,

щоб

оприбутковува-

очистки, рігання.

просушування

Народні

дозорці

не

і збе-

повин,ні

агрегатів, добиватись . щоб най-

титиПlJЮCТОЇв жодного

arpera-

ту, автомашини. Слідкувати за викор,иетанlНЯМ

пального, технікою

безпеки,

народJНОГОКОНТРОЛЮ пов,иині постій, но ,перебувати такі питання, як забезllечекнямеханіза1'Olp'tв іВ полі гарячою їжею і питІЮІОВОДОЮ, виїзди до arpe-

808. ро3р'ОБJI.IИ конкретнІ за·

вІдпочинок. ' ГолоВlutм JI роботі народних до:юрцf'l має бути операти,вніСТЬ і дlевість. Жоден івиявлений недолік не повн' нен \

чен/сть пальни,м і мастилом, ' .. aroвe господарство,. зерносхо-

r lища тощо. Добре oprанізували

роботу народних ,контролерів партlilиі

І

нізуватирегул~,рне

ж..... І Depш за все в боротьбі з _тратами 8рОжаю. ГотуIOЧНС" до жнив. переВажИ& СИльшість ,руп народно_ го IЮИтропlO ращ,гооо" 1 ,"тахо-

І'р. . . . . ..JieIn'ylаИIIJI, перевіри.IUI roтoввIcт.. техніки, забезое-

оре8JНізацlї радгоспів «Требухівс:ькніЬ, «Гоголl'ВСЬКИЙ», Богданl!вської птахофабрикн та інших. Тут всіх дозорців з,u ,ріплettO за найваЖЛlІІвішими дl-

\ лянttами збиральних робіт, \ створено додаткові пости біля агрегаті., .на токах. І

Так. наприклад, 'в радгоспі «ЛlткilВСЬКИЙ<Jt на період жннв

створено штаб ~o охороиі врож а... До його складу 8війшло 11 чолоаік. Це спеціалісти, партіА,иj і хомсомольські активісти. Вони операти!Вно вирішу-

ЮТь питання охоpтtи .врожаю.

гатlв ,магазииів,

культурний

проАrи мимо їх уваги, а має бути негайно , виправленнй, по-

ти Іпартіll'ні орган,ізації, дирекціїгоспода'j)CТВ про роботу дозорців, широко використову. вати сті' КIІІЇ і багатотиражні raзетИ,«блнскаВ'Кю., «снг, нали:.,

люпи'ну

і

,КОНЮШИНИ'.

З ЖIНИіБЗlМ'и У Інас значно кра­ 'рок:у .

w) сп' рав,и', ,ні,ЖМIІ\НУЛЮГО

місцеве ра~іомовлення.

Досить Clка:зати, що торіlК ,МИ ІВИ' мушені були ЗЗlПDошувати з Ін· JilIИХ господарC"l1В п'ять ком,ба/Й· !!І ів . По"пt1Рllliе, КІОМlбаЙінаIМИ' пра· ВIt.lШ MO~QДi . маЛ{)J<lВал іфї[J(uваlні

Партійні оргакізації покли-

кані аКТlIJвізу:вати роботу l1Pуп

і постів на'JЮJIIНОГО контролю, Y'Ba~HO прислухатися до їх f'O-

лосу, , піДТlpимувати їх цінну і,ніціативу і дооомarати опера-

.кащ·ри, Л{J1друге, опла'та,

з{)ираль­

т''''но усу,ватинедолі,ки.

ІІІИХ

робіт

МИ

МО,

ВIПСФ'Я'ДjКОІвана.

lЮro кон,тралера,

Тепер L'-ІИ РО3Ulа,ли ,КОЖ'Н'О1му I<ОМlбаЙінеру нака,зи на, О\плату пращі . ! '!!Іі,н Івже 3Ha€, ок,іm,к", за·

В . ці ilI.Hi нема найбільш почесного обов'язку для народ-

!

як пильно \

НІ заКІНЧИТИ жни,ва

&еРНIt І його збереженням.

ли. Тепер ПрИС"І1УIПИЛИ ДО' ПР'Я>М:Оl!'О КОlМlба'Йlну1ВЗННЯ. 35 гeктalpiJв вже зі QP,aIHo. 'Iltpовсщимо та'К<J\Ж скирr,уваlН'Н:Я і ЛУЩffiШIiЯ cтepНli. На ()КЩJryRа.н­ Ін'і до ,8ЧOjра:шнього ,дНЯ Пірацю· 'ва""а OiдJHa БРlliгаща. В ЇЇ Р'OlЗlпо­ ір'ЯЩ~е<Н}jIі сroГ(JII(лащ. СУ1МЛЇIIJНО Іпра­ цює 'на, ІНЬОМУ ТРЗlКТ:ОРИСТ Ми'ха'Й.l0' Па'ВJlОІRИЧ Теплюк, ЩQДеНIНО' пере· ваJЮIIJУЮЧИ оНОірМ", ,виробіт,ку. п,і,д. IК,1ЮЧИЛй'СЬ до збара /ІНЯ СОЛОМИ ще ОІд/на. БРИlга,да,.

З-1l ід

пильнує

,

і

ЛlNТН'Я. За кіль­

туваlНlИlЯlМ майже немає. п,рацЮ€ п'ять ЛУ1ЩИ'ЛI>Н'IІІК!~В. Вotдl!очас три алрегати' піД/ГО'ЮВ.'IІЯЮТЬ ,грунт .піщ ОЗИ:Мlі. ЗQраlНО 136 reIOalP<UB ПJющі

стояти 'на варті нового !вро- ~ жаю, не допустити вrpатзер- \

за 11ранспортуаанням

щюте

3

РоорИlВУ ,між з:БWPЗIННЯМ і ОКН'Р'

переджений. Головам груп дотрібно систематиЧIJIО інформува-

в С~МНnОJlХЇ8Ській ,птахофабри,ці з кращих 8Qщїв-коитроле-

рів орс-анізованопост, який

6y.~o Ів lНЄ\.!IJілю.

В цектрі уваги груп і постів

ияна всіх діля,нках робliт.

XOДII на час з6ир1Ulll., Cll.лали

гато біл,ьша проти МIliНУJl'И'Х РОlкіlВ,

к,()МlбаЙ,НI~В ОЛеІКсан.др !:ва'ноlВИlЧ ПЛQ,ХО'Й, Ми'хаIЙЛО !lВз'нович Бочка

IIlЛI()ЩУ !ВОІНи IIJIїд;і,браюг ·і о:бмOIJIОТИ'

ким

фаllcжкпровела значну роботу.

р,О'бить В залеЖ/ності в:щ ,И!іл ыlКОС ті , якоС"Гі і cт.pCJiКli'B ВlІІКонувЗ!н.их ро· біт. Хоч оплата, З!ВИlчаlЙ.но, .неба­

чергуван-

I1!рОтиnoжежним станом. Орга-

в проведеннІ

3,гjщно складенОіГО ,пла,ну і гра­ фіlКа РQбіт ,на Пf'р1іqд ЖШ ІІІВ , Інаші 1h00міба·Й'нери пеР'IlIИ1МИВ JраlЙ(J.Н'і ви· :вел,И в за,гінки свої маШIІ\НИ. Це

ка дн іі& В'ОоНИ звалили 144 l'ектар.И іпшениці . За стаlНОМ :на 14 ЛІІ'ПНІЯ всю ЦЮ

НаРО.АН1 дозорцІ покликані по-

КWII ~epi:_aM

в єдиному комплексі

ВИПУСІКати з поля зору роботу

раціональним

партій-

ЖНИВАМ - УДАРНІ ТЕМПИ І ВИСОКУ ЯКІСТЬ

лось, а також за станом його

За8дани. CТOIITb перед групами

oprанfзацlям, rooподарсь-

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

жане зерно з-під комбайна в

тоlІ же день

ефектив,ніше використовувалась техніка , на ,жнпах. Не допус-

дати ,цIАову допомогу

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УІ(РАІНИ ТА РАЯОННОІ р.АДИ

одер-

таиня машинІ прегатів, турботу про тих, .хто вирішує долю вроо&аЮ, , В ,період збира!!ня велик,

і постами ИlpO.ІІіНОго коНтролю.

.~

контроль

слід ,встановити за транспортуванням зерна на токи. : Необ-

годні трудівники

)

Особливо суворий

ти урожайперwого року НОвої п'IІТНРЇ'lКИ таким єдиптахофабрик.

l

.

H~, усп.ішно і на внсокому ріl В-

року п'ятирічки.

першого

.

не була,

нк

-------------------а

знає·

'Бі,д

заIllРОВЗlдже.нlН'Я

ТИlМеВ&IJ'ИlКУ

ВІІ\ГОЩУ

l(а!р1IЮ'ВIІЧ НQВОХа.ЦІ>КИ({ та ,меха,н·і,к

Іва'"

>ЇоЇма·

Ми TalК ка,жеМ'о: ІОн'на хлі,ба до·

ПЛЮIСОоМ степо:виlХ

На

решті

Петро ТимофіIЙО'ВИ'Ч Теплюк.

що треба .j ЯІК трelба. Не ЖJдуть Л~УЧО1К. За 'НИІХ душа, ЯІК 'каж'уть, не болить. СПОКJіIЙlНlі,Шlі ми за!раIЗ,

Є те, що за ко'ра:блі'в сіли

бо добреГОТ)'1Ва,лио,.

Ф. ПРОI(ОПЕНI(О, головний агроном Богданів­ ської птахофабрики.

TalК,i ДОО8lі'дічеНlі меХЗlні,заТQРИ, Я:К заlв'ід'УЮЧИЙ І маlйcrе-р'нею ФеДlі,р

ВЕдl/лОА

Теплюк.

ЦИІХ людей не ,п іlдJгаlняемо. Ня­ !!ІЬОІК ЇІМ не треба.. СаlМlі знають,

,rocПQДаjJ'C1lВ'О.

ідаггJWIВО Iв,ИlДана мехаlніза'Го:раlМ, ,д,ecJятк И ТОН!Н збереж е.

1!,НШИlМ штурвали

Я,ков'ич

ТРУДОВА

lJЕРЕЛ/ОТ'А

ВЕЛИКЕ ТРУДОВЕ І по.лrТИЧНЕ ШДНЕСЕННЯ ПАНУЄ В ЦІ

ДНІ НА ЛАНАХ РАДГООПІВ І ПТАХОФАНРИК НАШОГО РАИОНУ. ОКРИЛЕНІ УОШХАМИ РАДЯНСЬІЮГtо НАРОДУ В 3ДІИОНЕННl ГРАНДІОЗНИХ НАRРЕСЛЕНЬ ХХIlIЗ'І3ДУ КПРС, НАТХНЕНІ РІ­ ШЕННЯМИ ТРАННЕВОГО ІПЛЕНУ·МУ цК ПАРТlI, ДІДОМ BIДJ10ВІДАЮЧИ НА ТУРІЮТУ ПАРТІ! ПРО ДАДЬШИИ РОЗВИТОК СІЛЬ­ СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРУДІВНИКИ СІд ВРОВАРЩИНИ ВЕДУТЬ

НА:ПРУЖЕНУ БОРОТЬБУ ЗА ,В~ОЖАИ , ПЕРШОГО РОКУ СЛАвноr П 'ЯТИРІЧКИ. овято ІПАМ'ЯТАЮЧИ ЗАПОВІДЬ РАДJIНСЬІtОГО Х.1ІВОРОБА­ сПЕРШИй ХЛІВ-ВІТЧИЗНІ», РОБІТНИКИ РАдrооПІВ І ПТАХО­ ФАНРИК З ОА, МОГО ПОЧАТКУ ЖНИВ АКТИВНО ВКД:ЮЧИ.1ІИСЬ У ЗДА ЧУ ХЛІВА ДЕРЖАВІ.

ТРУДИШИКИ РАИОНУ ДОСТРОКОВО,

ЛИПНЯ, ВИК,ОПАЛИ

15

ЗАМіОВДЕПНЯ ДЕ РЖ!АВИ , ЗАВЕРШИЛИ ПДАН ЗДАЧІ РАННІХ ЗЕРНОВИХ -- ПШЕНИЦІ І ЖИТА. , ПРОДАЖ Х.1ІВА ДЕРЖАНІ ,РАДГОСПАМИ І ПТАХОФАВРRКАіМИ

ТРИВАЄ. ПОНАД ШІАН В ДЕРЖАВНІ ЗАСІКИ БУДЕ ЗАСИПАНО

ВИСОКОГО ВРОЖАЮ В ДРУГОМУ РОЦІ ІП'ЯТИРІЧКИ-І'ОТУЄТЬСJI ДОБІРНЕ НАСІННЯ ДЛЯ СІВБИ ОЗИМИНИ.

~~~~~#~~~~~~~~,,~#,~~~~~.~~~~~~~

Агрегат орденоносця Нещаlд!НО IlIРlІ\пФкаЕ ,сонце. Та, це

не переШКJQДа для механ~за'Т~.В раlдJГООПУ «l(lроснлі:вськН'Й». Ращі· ють ,!ЮНИ, W/Oна'реШl1Ї IІСТЗlнови­ лю:я яані ПО[10жі ДІні. На ПОВJНИЙ хід розгорнулИІСЯ ж'ни,ва. ОсоБЛIІ·ВО хqроше іIl'РЗlЦЮ€ КОомбаlЙIНОІВИЙ ат­ регат Іlва.на ,\:цд,рLйовича Мар· Ч"еlllКа, Я'КОІм'у нещqдавно '3а баlГа­ 'Юрі,чну

саМОІВlіш;JI;ЗlКУ працю було

В'Р'У"'ено

~иооку .урищову ,НЗІІ1DpО'д/У

0jJIд6Н т,ру,довoro ЧеplВOНQIГO ПраJПqpа. Раоом з свої\м ЛОМ1іч'ни­ ІЮМ lJВalHOM о.леюсіlЙОі&НlЧем дi!n­ I<овсы<lмM він (ж,осlll& і обмо;ютн.в

-

--о--

ХІД

сільськогосподарських робіт у господарствах раіону за стаl!ЮМ .на 15 ЛИiIlН'Я (у Пlроцентах до п,~·а,ну)

Назва

ГОСЛОІ!І.а'рс11В

l(алитянсыаa «ГOlГOЛ~ВСЬІКІІIЙ:О «т;реб)"х1їIвсыІл:о «ВелИlКqдН1Мt1РCblК",Й:О «Зоря»

Імен:і Щорса «зав.ор1lIцыкй:о пух'іІвсыкa ~~ра'сиmвІсыкй» сем'lІІпоJDкIївсыаa сБо~рIflцыкй:' «пJllcпciвісыки:о «Лlї"nЮiвlcЬіК'иdi:. ЬосдаН!lВська

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИКОНАНО 44

,гектарах.

На КОЖНQМУ ВИ'ЙШЛО по 20 цент· н~iB

зеРіНЗ.

Ми.не ще деюіЛЬІКа д'Нlіlв.і Імеха­ нізатори вІІ10раютыся

Вже зtlбрЗlНО

з ОЗИ1МИ1:11И.

277 гекта'р.':в, обмо' 164. дл,регат.и ,пе·

лочено з ваJ1JЮЇіВ реключаютьюя

на, л,р,я,ме

,КОlм:баЙ·

нуваlШЯ хліlба.. З;да'но держЗ'в,і 95 Т'О,"Н добі:роої пшениці . Хлі'б 'НО­ в.оro врожаю продовжує ЙТИ в дер,жаl1j1Н1і

заСЇIКИ.

Т. ,ХАВРО,

голова

робіткому.

На фото: (ВJНИІ3у) К'ОМlбаIЙ'НОВНЙ а,грегат І. А. Марчен,ка на IJIЩби­ paJНIН,i і обмолоті ваJ1lКlіlВ, (\ВlfQjJi) І в аlll діНl.др'і'ЙО:ВlИ'Ч n іщ ч ас ,в иваlНТ а­ жен :ня

зерна.

Фото' д, І(озака .

Перетворюючи в життя ве· личні накреслення рідної пар­

тії по ництва,

би, вирощування і здача дер­ жаві овочів, нартоплі, фрунтів.

• * *

радгоспу

вносить

Позавчора нолентив радгоспу

«Бобрицьний» ДОСТРОНОВ0 ви­ нонав своє зобов' язаltня по

ково виконано зобов'язання по

здачі хліба

продажу державі зерна нового

продавати

врожаю. Понад план буде про­ дано ще 1ОО тонн відбірної

жу хліба радгоспи «3авориць­

пшениці.

ний», імені Щорса та інші.

частку

праці

у

цю за­

Трудівники рацгоспу

наро­

щують темпи збирання озимих з

TaКIIM розрахунком,

щоб за

ро6очих днів занінчити цю

12

51,8

25,6 26,9 16,6 10,6 36,1 18,4 21,6

4 7,9 44,7

25,0 34,9

31,2

роботу. Успішно проходить на­ громадження кормів для худо­

державі.

зерно

понад

Перевинонали

Почав план.

план прода­

Решта господарСТВ району наблизились до винонання за­ мовлень на здачу державі зер­ на

нового

врожаю.

Так ремонтували наш комбайн

,~[;j ~

40,0 37,7 34,3

вироб­

\

гальнонародну справу. Достро­

свою

;<:>

42,2 40,7

піднесенню

колектив

«Плосківський»

~~~ 8'

90,1 76,9 67,2 65,5 59,7 55,2

дальшому

сільськогосподарського

:ё g~c.

'-' Q, ~

«Р,усан'і1!,СЬІКИЙ:.

з lВаіЛl<ів ЛшеНIЩ,Ю Іна

24,1 !20,2 2Q,1

17,9

першН'й ,день ВИ'їз:ду Ів ПО,

масти.тю з ,гіід:РЗlВ;tї'К'И «по[:на.10»

ле 'lЮiмбайнер іра~{.'ІПУ ", Рус а­ \ні'~сы'и:й» М. І. ЖУЖ на'моло,

Б Ka'pT~p' -мотора. Знову Іре· монт. я.киЙ 'І1ри'ва'в ЧОТИірИ ,;J:Hi. Би,ї'хав у по'ле, трохи ,ПОlпра:цю_

274

ТИ:в

центнери

пшеннщі.

ДЛЯ ПОЧЗ'Т,КУ ·н е по'гано'. Цей 11100'каіЗlННIК був бив даm,Ш<J\М'У 'на·

lбаlГй1'О ВИ!ЩНlЙ, ІКОЛИ 6 аюм,баIЙ,Н lIl'рацюваlВ бе31переб і Йно. Та ЦЬО1го, на жаль 'не ста­

ЛОСЯ. Машина 'ста:реныа • . По­

бушала на 'ремонті у ма:йстер, н,і «(СіЮ,[1осптеХніки» В Бро­ !Варах. Ал,е 'в.'tLIiремонтува.1И її таlМ,

ПР,ЯМ()

скажемо, ,дуже ло·

У,я,віть

т.

ЖІУ'К

e,aIВ, і 31ЮВlУ "'роС1'Ї;Й. ВИIЯIВJrЯ€' ТІ>СЯ, ,раДlіаwр JlI::Д часре~юнту поста1ВИЛИ

неяlК:,ОНИЙ.

собі

та,ке.

д,ої'хав

до

П()!J(И

РЗJ.JJГ.СЮІІІ)"

МО7,{;'Р

Пej;>епрLва'€Тьоя. ДОВОДИ7Ьс.я зу· I!JI!JН,яти МЗlШ"'Ну, жо/ва'ти його.

щоб охо.юд·

Ось так ре~lОІнтували «ОіЛblrocптех'нщі» !Наш

у 1\01'.1'

б а.Й,".

І.

гаlНоО.

30.4 31,2

2

ТИСЯЧІ ТОНН X.1LВA. ОДНОЧАСНО ПРОВАДИТЬСЯ ПІДrОТОВКА ДО ВИРОЩУВАННЯ

бригадир другої ної бри.гади.

ГУЛИй,

TpaKTor>-


НА ЗАВОДІ порошкової МЕТАЛУРГІї

ЗАВТРАДЕНЬ

МЕТАЛУРГА __ ,. __4.

Робітники заводупорошко­ вої металургії зустрічають День металурга новИми трудо­ вими успіхами. Понад план за перше півріччя випущено про­ дукцІї на 200 тисяч карбован­ ців. Та чи не найбільшим до­ сягненням є те, що цех заліз­ них порошків вперше викоиав план по с06івартостl. Броварчани

Служимо ••

Досягнення

летнем

промислового

І МІСТУ І селу

рено

завод

гічним

заlВОДУ

Іне­

стандарТ>ното KOMyнamm'OIГO 00.1а.;LнаНlНЯ ВИП УСІК ає чаIВ'У1ННЇ ВoQДOfГРОВlі'щні т.руби для ком у­ н.алыи'хx ГОСПОlдаlРПВ Укра'їн!!. Але ВН;КОРИСТСШУЮТЬОЯ ~ЮНИ і ІВ ~рош)lвалыійй систеМlі. Нап­ р.иклщд, У ,МИlНУЛО~IУ році' наш зз'вод вИГОТОВJ1iЯВ труби дJl'Я зрошеНIНЯ

піUJ;шефноlМ'У

,р,щД)гое­

ПУ «Тре5уХіUВСЬІКИЙ». РQбіТНИIКИ дJїлыlщ<її знають. ЩО цї ІВИРО­ би П'Оl1р:іб Н і Ін а РО)Іі!ЮМ'У ГОIOПО­ даІРСТВУ,

ТОМУ .нама,гаЮТЬШI

да­

вати' Їх більше. За lПіlВiР()КУ ни_

МИ

Вfuпущено

понад

план

210

юнн -груб. ОСНОВОЮ уаПlїіХУ є те, що дільниця мехаlн:Ї:ЗОlваlна. Тут вперше ·на У'Кіраїні освоєно НО­ ,ВИ'Й напівбезпереР'ВIН,wй метщ В.Ї~JЛИІВ,КИ. П ро.дУКТИ·ВІН :ІСТ ь ЛІр а Ціі збільшується, а собіlВартість

з

вузла.

l"аким

циклом,

дозволяє

дlїДЬНIЩіЯ

ве-

Адже вперше в країнІ ство­

Трубна

пишаються

техноло­

який

на місці

виготовити

порошок

із п,рокаТНQЇ окалини та сажі і тут же .ви,користати ЙОГО. На заводі працює дільниця мета­ локераміки. У цьому РОці по­ винен

вступити

до

ладу дех.

Підприємство впевнено наби_ рає ритму. Незважаючи на l"е, що робітники не мали ,&ід­ повідного дocIJ!ЇДY, вони напо­ легливо боролись за !Вдоскона­ лення роботи печеіі •.відновлен­ ня і конверсії газу, за комп­ лексну механізацію і a~Ma­ тизацію трудомістких процесів. Конструктор,и до,вго засиджу­ вались у своїх кабінетах, розробляючи стійку конструкцію піддонів, метод про«атки порошку ,на 'П.рока11l0МУ стані. Немало довеЛОСЬ попрацювати і над врегулюваНIІЯМ режиму

.ПlР,ОІдУ'КЦlїі знижується. Діаметр труб 100-'200 мілі\lет,р:в. К'рім ОСНОВНОЇ ПРОД)l!щїі,

розмелу залізного порошку. Та пр'аця людей увінчалась успі­ хом. У цьому пі,вріччі ми одер­ жали порошок високої якості,

діЛblllИ:ЦЯ .ВIІIГОТОВJ1'ЯЄ 1НJ1!ше лиття, ЯІКОГО

заліза.

міаяці'ВВlfпустила

даНIН'Я

21

В.

різне чаза шість

пона\д

зав­

ТОНН'У.

НЕВМЕРЖИЦЬКИИ,

начальник

планово-ви­

р06нlКЧОro

відділу.

ГОТУЮЧИСЬ ДО свята У рішеннях ХХІІІ з'і~у К;ПРС,

lВ,ересневого велика

ПлеlliУ<МIУ ЦК

паlртії

)'в'а,га п.ри.ділена. ливар'но-

МУ ilироБНИЦl1ВУ, без якого, РОВlВи-

ТОК :вмиІКОЇ іl}IЩYlI'І"М>j,i нашої юраїН.ІІ маЙІже Iнемож~;~иЙ. Робітни!Ки ЛИlваIР'НО'ГО' це.ХіУ зааси)' TOPIГOвельного, м ашwноб":дуванн Я, гоJ туючlІІСЬ !1i.rI!HO ЗУСТРlіти День ме-

талурга, !ВЗЯЛИ зоБOlВ'IЯЗ3lННіЯ_ :ви-

КОlнат.и, план другої декади ЛlЮrnня

ДО 17 ч,исла,. Із своїм завlдЗ<НІІІ'ЯМ

'В'ООИ успішно СПіР3lВИ·ЛИСЬ. ВИІПУщенО' m-fТ'Т,Я Іна І ТО'!lну більше.

У великій кіЛЬКОСТlі цех в'иIГОТООД,ЯЄ деталі для ХЛlі,бопека,рень, 'ПЛИІТИ насгИ<лаи.н:я, КОЛОСІІИ·КИ паJl.ИIВiНИIХ печей. За

І<рім рошку,

ідООЯ'!1Нуг<>

працює

над

ПриеМIІЮ спостер'і.rати,

ос­

иростають

ся Іна /досяnнутому. За,раз 'BelдJ1ТЬ­ ся пі.дГОТОІВчі роботlt ,по заlПlровад­

жеlllНЮ на'ЙIПРОТjYOCИIВ'НЇШОЇ фо.рмО!В­ І<и на шв.идкотвеР!дJіючи,х суміша,х. ,воі ці уопі,хи ДОСНГllуті заіВ'ДЯ!КИ п.ра1ЦЬОВИ11Ості ~У,ЖlНОІг·о ко.лекти­ ву ЛИlва.рНИlків. Ва.жко IВІlЩілити се­ ред .НИХ Кіращих. І все ж таки хо­

четьс.я віЩМіітwти в"'Г'раНlника Ю. О. СтебаКCJlва. 19 РCJIків працює :ві,н ЛІІІВа РНИlКОМ. Має великий життє­ ВИІЙ доовіід. Із заЩОlволен:няlМ пе­ pe.дa€ ЙОГО мо.лодИ'м робіншкам.

Добре lljJ1УДИТЬСЯ також Ю. Ф. ~РИIJ!()ШЛИ.к, У якоса Піраця і на.в­ ЙJдIуть

п·оруч.

КYlР'СУ

Він

студент

веч~рlНЬО.го в,імі­

Лe1:llНlЯ КиїІВСЬКОIГО фіJ1liалу туту радя'нсЬ1ЮЇ ТQРlгіlВлі. AlВТОРILТетом ,і

ПОІВаlГOЮ

інcrи'­ корие­

туютьс,я 11 цеху ро:біllНИКИ Л.

орrга'и.ізаці,я зир,jшил'а послати т. ШеЙlКа на навч al!fH Я за р'а'ХуlНОК заIВ'ОІдIУ в КИ:ЇIВІСЬКИlй

,великих

ЗУСИЛЬ

З ·КОЖНИМ місяцем зростають ви,пускпродукції,

продуктив­

ність праці. Під.вищується культурно-технічний рівень лю­ дей. Для них С11ВОрюються .. ід­ повідні умови. В цьому році здано Ів експлуатацію дитячий комбінат. До ДІИІ металурга 16 сі,мей оправили новосілля. Закінчується буді,ВtlИЦТВО 80-

ня у.да,РНИlКа КОМУНІЇСТИЧ<ІІОЇ ~pa,~i, х'ращOlГО 110 професії. Сере.д тих, хто ()ItЮЛlОЄ це

змаifа.нн,я, IМOJКJHa наз.Баrrи Бо'­ Р.If.са ГаIВРИЩYlка, ЮріlЯ Зас­ лаlВlCblКОіГО, 0;/1<1'11)' Жу"ЧОК, Олек­ саlН:!І,ра Шеівка, М~колу Мо­ шенщя, Валенти1НУ ПетрЯІ6ВУ, млі'иу Са,ха.рову, ВасН'л,я Лис­ юпа:да. BUктopa с,КРИJIIни,ка і багатьох іIНiШИХ. З3ІраlЗ к·омітет комсомолу, IJjщзначаючи день мета..лурт.а, ПРОВОІД \!ІТЬ а'вто.\!отоо робіг по мlїi<Щя,х бойової слаlВИ Бровар­ CblКOIГO району. На, МОіГила,х ге­ РОЇВ-'l}изволите.'!dlВ· БУl:tуть по,к­

талу.

На честь Дня метаЛ)lрга I(i()tМCOlМOлм~і і .мОЛOl.'1Ь завО!д'У БИlрішили до[ювlicти ЦК ЛКСМУ про B4(!IJpaAHi уопі,хи в соці.аJrістиЧlНОМУ зма;гаННlі. Ад­ же на п,іIДiПРИ~lст&і ШИРOlКО РОЗГQjYнута ооротЬіба за зван-

л адені

він,ки.

А. УСАТЕНКО, редактор заводської зети «Металург:..

га­

квартирного житлового будин­ ку з гастрономом. Діти вчити­

муться У IЮвій .ш'колі.

Побутові УМQвиробітників помітно поліпшуються. У цьо­ му заціка,влена адміністрація заводу. Люди [І'рацюЮ1"Ь ~a со­ вість, заслужили турботи про себе. А Їх немало, цих чеснИХ трудівникj,в з мозолистими ,ру­ ками. Напередодні Овята­ Дня металу,рга серед к,ращих хочеться назвати Бориса Атро­ щен'ка. Миколу КЛИ'Шl"У, Віру

СоловЙову,Володими·ра Сіри­ ка,

Володимира

Пономарьова,

Михайла Толоч,ка, Ніну Строй, Володимира IКудимо.а, Мико­ лу Микала, ВОЛОдіІІмира Ле­ жеккlна ,і багаl"ЬОХ інших. Вони виконують норми вироБІтку на 125-150 процентів. До Дня металу,рга

підійшли

трудовими

показниками.

з

Оле.к,сIЩ!JJj>

новими

'зас1'y1lJНИІК

Не

<>ІдИН

із кращих старших [Те'ЧО!Іl\1Х

Сl'річає на у;дар'Ні,й '!1Р'У\дOlм,й 'ва'Х11і біля ,печей &Їl1lJКOOJJеннlЯ за­ ЛЇі3НОЮ ,пор,о,шку.

директора ло

екооом:ічнИlХ

Газаров -

заводу порошкової М'етал YlPJ1Її. Овоє т,ра~lИIiійне .СВIЯТO IDm зу­

Р • .пОЛІЩУК,

Фото

пита'ннIЯХ.

соро,м,но

ПOlill1lТеХІНЇЧниЙИНІСТИl'УТ.

Своєю

,на кер.і:виих 'Ilоса;дах МОЛQДИХ апеціаJrіC'J'l:.в. Ось Зоя IrnaTb€ва. У лаlООр'атqрію П'риiilшла з

НОВІ РУБЕЖІ ПОЧЕСНА ,і

поваж,на

'в· Інашій

КІР а ЇI'llі, професія метаЛYlріГа. Майстри 'B.()nHeHJIIOЇ апр3іВИ працю­ ють на перЄJLНООМУ К'раї радЯІН­ с ыоo ї ilНlд уст:рі ї , безуст а,н но ЗІМ і-ц­ нюючИ< екОНОМlі,чну й обоірО!llН'У мо­ ГУllність ro<ц'іаJllіСТИ'lноі Ві11ЧIf3НИ. OB,O€ траlдlf\J;і,ЙlНе 08'ЯТЮ nilв:міль­ ЙОН1на аlРМlі,я металу'р,Г'uв Уl<Іраїни "УСіг'р,ічає НQIВН1~IИ УО!liі.хами в ПG'J,а­ ці. На ЧОТWРИ ЛіНlі ран!ї<ше Ql'JЮlКУ

СПlРямоваlні

на

IВИЯlВлен'ня

Пон3І.J: тиояч

ЧIOjР!Н\ІІХ

м~таЛlі,в, ;виtд,о­

боти' alГpeгaТЇB ,і устатку:ваlНl!І'Я. ПеР'еТIЮРЮЮЧИ ІВ' жи~тя рішен­

Н'Я ХХІІІ з'Ї'~У КПРС

і ХХІІІ

з'їзду ~П Уlюра,ЇIНIf, колектИіВИ ме­ т а.1)lРllіЙНILХ rrіДПlриемотв 8' певнено

В и,оок і темпи!

ріШН1іх резервів 'вироОЮШ.11Ва.

о.дно

начальник

цеху.

в

Проте СПlраlва не

кількіаюtх

показниках.

з першочер:гОО!их

lІІеухилыоо

за'ВіДань­

ПЇ:ДВИЩ]1Вати як,:стьви­

~JoOблюв,аної ПірOiJliYlкції, знаЧІНО роз­ ШИірИІТИ її аортаlмент. У ДирекТИlва,х ХХІІІ з'ЇМУ пар-

НОВЕ

ЖИТТЯ

16 ЛІІ'ЛНЯ 1966 РО'КУ.

ПЩіПІриеМlC'1U!> іна

'If]1В3J1IiItЯ

Тlії

передJбачається

ЇСТО11не

зни-

жеНIliЯ СІОlБDВар ТOCl'i І1'рО<ДУ,lщіїі І піДІВИlщенlНIЯ рентабеЛblНОСl'і Вltj>об-

та

люваl!lll'Я. Це,

H<JIВIy систему пла­

екоIЮМ'Ї'l1ЮГO

СТИМУ-

'У СВЮЮ чера-У. ІВ,И­

Marae lдІбайлнвoro В€!дe!llИІЯ rocпо­ \да l jJ011В-а, )lМtНIІІЯ ДОСЯlгати най­ більши~ ,Ре3ультаllї!в

при

..

'Н3lЙ/мен­

ШИХ затрата.х, знахOlДИ,ТИ і ,Вm<.Oри_

украІНСЬКИХ

ПlРОllраму ~В\ІІроблено СОl1ні T«J1Н1H

буто більш ІЯК один м,іл.ьЙон ІОН'"' залі21НОЇ рУ'ДИ. ЗначІНО поліпшено те)оlІ'іlко_екона~ічН'і ПОКl33НИКИ р-о­

1'і.,!>ки

К. КРАВЦЕНЮК.

НИlЦ11Ва. За п'ят~ч'чя и.а,Мlічено з.щі<іі:оНИТНПJOOТIУІЮве переве.деНІІІIЯ

заlв.ершено п,~а,н першого П:IВРфччlЯ по В\ІІПУСК'У ,валоВlОЇ пр,мущИ.

і макclнІ\І3ІІІынe ,ВИllщристан<ня 'В'НУТ­

2

деталеА

у г'poMaдicыкмуy житті БJ1В сек І.І.ІІЮЛ· 3 . . , ·1. Зlр'аз іВОНИ :вже третьо'р'етаljJем комroМIОЛЬСЬКОЇ СІр,Г'аКJ1рС'ниці Киli'в-ськoro ра/д,іl(Jме, IIfІ'з~,ttl"!' __ ' ц~x' '" у. хаІНІЧНОГО теX'l~МК)1МУ. У цьому ,ро о' вс ЦІ к ~ .... мсомоЛЬСЬКа 'е Ч'ЗfC1iше ми з.устріча€lМО

Є. б~р'уть Н;()'Вlі р'убежі. До 1970 року КоваЛIiЧу1К, П. Х. Ребенох, М. В. пеРе\дбачено збіЛЬШИТа в ипл аІВІку ШЛWЙ, Ф. Є. Бобка, В. Г. Сте­ ЧatВIJ1II'У на 32,8 ПРОЩe.JIта, аталtЇ­ на ЗВ,випуск ПРО'кату н,а 30,6 ЛЮК, Т. І. Холошина. на 69,7 п']Юцеита. Зара.з зусилля КІОЛективу роб~т­ і труб HIliКlїd!

цих

доклав інстру,меНТ8ЛЬНИЙ цех, я.кий ВИГОТОВЛЯЄ : пресформи 8ИСОКОЇ якості. І

,КОЛИ,

у ДОOl!'lДIченИІХ 'ро-

Ря­

.даються

добре

сказати

атестатом за сере"ню

освіту

"'І·ТИ·

А.

КозаІка.

слово H'~e

П'О"""ВIН 6НН n •

На,\!

бі 'І'н ИЮІВ. . У 19б4 POIЦl. ПООСТУlПlfВ "" лабо·Т\аIН.ток. 'У "'D ..~ '" " чесною працею Олексан:"'" заlСЗаlКi:ичи.1а кчр,си п~,,"JW! ЮН'~И у це у заЛl'ЗНIIJ( )' Н3ІШУ '" б' ., о ~>' J ' " спеці__.,.!"",-""" "'" '" . 1,..0 lТНИЧУ С"М Ю ЛеІКлужllJВ· ТОГО, щоб БІЧНТИСЬ на Пlрацюва.1а по обра:ній []O'jЮ!Ш{j:IВ, ;:tївчаl'а в щілЬІНИЦЮ сз,ндр ШеЙіко. Він закі'н'чиlВ на стипендію ТОГО піДПIРИЄ'МСllва, . В . .. аЛЬІНОІСТl. ступила на заоч'МетаJЮlкер3lМ~КИ, а таlКОЖ учю X«OВIIiдl~IUH'HO» сереДIНЮ школу у на ЯlКОМ'У :ві'н Пір3ЦЮВ2IВ. ' ІНИЙ в1щ,діл КИ'ЇlВськогю ,пол,і.техтока'р'іIВ, с.1ЮСaIP'Uв, фрезеру31P'KnB-СЬК1ЇЙ області, а почу,вши Ма.рія Калещдюк і: Ма·рі,я нічного iH<:TWТY.-ГY. Зара.зВOtн'а, lВальни~ів, шn'іф\JIв<а~ыIІ'~їd!,' про заlВ"" ПО""'ШІКОІn~-І метал"'р К ОВЩІІЬ опоча-гк'У бjули учениця, • """ Y~ av J' ~еJCНІік техніЧ'ного вї."І п,і.JJIУ. і'llСТРУ'\І.~нтальни.Кl·'В. J' дЛіЯ пи1'1001' вИІЯІВ"'n БП"""''' ~ . , • .., аlжан'Ня працювати MIt ТOК3Jpiв. О'1'ЇіМI ї,М доmлuили . б гаЗOlCлюса . Д "'J' Така ж біосра'фія у 11 IПyк:tКНИlК,IВ тут агаІГО НО!ВОГО. , рем в цеху заЛІЗНИХ верстаТИ'.Uвчата пtpацюв<али і т T'UKa,BO на зав""І' працюв,ати J=:..n "ОВОСНИIlIIі' Ольгн OcaYJlKO.L...lj І порош~іlВ І І . '-'1І'ав а, К Тl\1ВОну участь ОІдіНочаон'О 9ЧlfJlИСЬ у в.ечіlр,ні'Й . ... . 'в·же ТОIМIУ, щО """ Iві'Н 'Ha;nnrrQKYt:

lВeJlИI!(,И'Х

КІОлеКТIfВ цеху не з)шwня€ть­

.дpYlГo.гo

завод

залізного !по­

люди n:рихOUl;ЯТЬ на зооюд, роб­ лять перші С3JМ1ОС'ГЮЙ1ніJqJ()КИ, В •

УСIП~Xlilв У техн~чно'М'У прогресі. Це

Ч·3JНI!IЯ

випуску

нінграда,Челябінс.ька,

зані, Кемерова.' ПРИ освоєнні

воєнням металокерамічних ви­ ро(Мв. ці вироби вимагають високої якості.

СТРОІК

tдгдO' МОЖJJiив.ість піlдВИЩИТИ про­ дJ1КТИІВ'Нkть пр аді, лоліlПШIПИ ЯIl~ість Пі)}OlдJ1КіЦії. Та

містить 97-98 процентів

МеталокерамічнІ ,втулки різ­ них дІаметрІ,., цилlцри, шківи, фрикційні диски за,во.д І. від­ правляє багатьом пЇ!D.Dpиемс.т­ вам України, а також Ле­

перЕ'і\ЮГИ

нелегко.. Це рооумJють ,комсо­ МОЛЬіЦ4 завцu:у ПQр.оШКОIІЮЇ ме­ талу1РГЇ<Ї і IНЗ<ПiQлеГЛIliВО доби­ ваlOТЬоОЯ успіхіlВ. Особливо по­ міl1l1і ВОНИ ЦbOlГQl року. У 1'ОІМУ. щО' цех залі:з'ниlХ поро.шк,ів по­ Ча!В В'ИlПу,скати ЯJj{'існий пОіРО­ шок, вмика заСЛ'у1Га Л!Olдей з З<lIПМЬІІІИМИ, НесІ!1'ОКИ~Н.ІІJМІІ! сер­ Ц<ЯІМИ. ~P~M ЦЬОСО,ВQНИ lВ'fIщуть боpo:rыуy .за економію газу, па_ ри, ,води. e,1eKl'pOeHep,riї, ме­

~!Ka І!ра.цює ла,бо'Ранткою і 0ІдК ІНочаоно навчається у И<ІІВІСЬ-

. . . <КО'МУ теXlНОЛООl'ЧНОМУ lНСТИТУт.І легко! ПРOlМI!ICJIОІВОСТI. з· а ІВІСІХ

_.

щ~х ·мо.1,ОДИіХ людеіі не СОрО:М'НО оказати .ЩоQре СЛOllЮ. Зар.аз заJ~QД готується зу.ст-

.,..~

нану га.пузЬ rnpO<MислО!ВОС'Ті П'ОРОIlliКСIВУ мет.а тmт, ,,,І1ЇЮ.

.'J,..' Ії маЙlБV'11НЄ 1&e'.1:r.Ke. дЛЯ .МОлсl:tИIХ тутJ оо багаrrО' IIЮРIЮІІОIГO.

В. ЧЕСНОКОВ, Сl'арш~.Й ·інж.енер по пІдготовЦІ каДp!lIВ.

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . а

пор rв'IJIЯ'НОКО рОl'К:ИЙ

'робїТЮііКаlМIt

який

Трудові

радують

РАПОРТ КОМСОМОЛІУ

СroБ'у:вати &е нові ничі

і

НОВ'Ї

вироб­

резерsи.

У'КlраїI!ІІСЬНіі Ме11а.л'J1рГИ ,поста,вили

ro6i завдаНIІ:Я осооїти за наСТУЛ1не П"Яlтwріччя проектн.і потужності ОСІЇх пі'д'lІІриеМ1СТВ. У цьому зв'яз­ ку особливого значеЮІІЯ наБJ1Ва€ ц'іRна ,ініціатива ста.леваріlВ мар­ re!lliJвcьКЮії п6tfї N2 6 ЖданОВІСЬіКОГО заlВQД,У і:мені І,пліча Героя СоцїалtiстИl'JНОЇ Прa.LI/Ї М. Гон:ди, В. ЯіКИ\Мe.JllКа, Г. ДеМИ.,:/.€lНlКа, О. БулЬіСЬІК'ОІГО. На QЗШI,меН)ІВ,а'Н1ИIЯ 50_ річ,чя ІВМ\ІІКОГО ЖОІв:mя і НЮ.. ;ріlЧ'ІЯ З \дНЯ НЗlJ>Q.IilЖе'1fЮI В. І. Ле­ l}j·uHa '8ОНи взяли на себе саша­ ліСГIl'Ulі зобов 'іЯІ33JН1Н1Я За ра,ху­ пак У\д1OCК'Ol!Wlлeнl!llЯ теXl!ЮЛО.гіі·і IН3')1КОВОЇ оргаНlі'зації ,rnраці lВипла­

'ВЮТНВtже ІВ цьому році 800 ТНІСЯ'Ч ТОІНІІІ металу при !lІlюеКТНlі'й потуж_ НО'С11і печі 675 ТИСЯІЧ ЮНН, а за П'яrJ'иріччя дати по.на·д проект-

ІНУ

ПОТУ>ЮНlіать

СВО'!10

alГlpelгaT'Y

не

во!~н,е!l'НoQЇ

пр-офесії

-

П'!юка1ШlІ\Ка

менш Я'К один мілыонH ЮНІ!{ ота.1,і.

зatВОІ.'1У і:МеІН1і,

ІІН Ї:и;ЇІа т ИIІ!lУ JКJД ЗlНЮIВС ЬК иlх 'НОВ а то­ рів СXlВаюuв ЦеНl1ра,~ьни,й K~MiTeT .КОМПaJРl1і.ї У,к·раіїJlИ. Ії підтримали на ба,гатЬІОХ з аlВОД а.х , РУ,Д'ИИІКа:х і

роя Сщіалістичної Праці Мн.ха,Й­ ла 1BaH~Ha, ЯКИlЙ 'ВНІСТ)1ПIІІВ ~нїJIJlia­ roро.~ 'РОООТИ без OtOOбиcrо.го бра­ ку, ДОМе-!ІІН.ого МЗlйc-npа !LНlіп,JЖЖ!ет­ роВіСЬКoro заlВОДУ uменл Пе'f1!ЮВiCЬ­ кого Петра 6гоpюt!IJа, ПІРО ОВІ:rroв.и.х Р€!Кl()ptдомен.Uв-сталеваIР;1В ВоЛQДИ­ мира ХОЛ'ЯlВlка з МЗJкіїlВIСЬІКОГО за­

I1їtplничозбагачувзлыиІх

КІОlмбіlна­

.т ах реС'.П J1бл UK И. 3 чудовою па1'jJlіошЧlНОЮ інйціа­ ТІІІВОЮ виступили і 11ру.rI/'lВIНИ!К.И флаmМ3ін,а УИlРа їIнcыкїї метаJl')1ішії заIВ~У. «.3а:rЮptіокста,1Ь». 8юtни ~оОО8'·я.залися

Ве.1ИlКОЇ

на

ООНО,ВІНИМИ

h:,ko-еКlOlНlОм·і,ЧІНИМи.

іе­ тех­

показн иками

на

5

ЩJ'O­

иеJlТЬВ, rnіщ'виlЩИТИ l1І]ЮдуктИ'в'н.ість ПР,ЗІЦі на 4,5 проце!М'а. За раху­ н()к фо;ндсу пї,дп<ри.еМСl'ва БYlде збу­

доваlНО

за

ДIВla

Р'()КИ

12 ТИlCяч

ЮВ-alдJраmних Ме1'р;ш житла, :два ди­

ТЯlЧ:И,Х садJКИ, баlЗУ ВЇllIJПОЧИНІКУ на Азовсыом'уy морі. ПОЧИІН заlПОрііз!;Ких Ме11алytрWЇ1 В також QХІІ!ІалlliВ ЦеН'!1ральнИlЙ КО­ Mlireт КП У'краї\Ни і 'реКОМffi:lДУ­ BalВ

для

П'ОШН1р-еН'm

Л{)бо~у з

та.л,у,рIГUВ. НeдIl1ВHO ПрезИc!1lія Вер­ ХOlВlНЮЇ Ра.ди СЮР наroJЮдила

ріЇіВіня 1968 ']ЮКУ, забезпечиrrи зро­ стаilllНIЯ реа.лізаlції :rJIp-одlYlКIJ/Їі на 4

проценти, приБУ11к:ів -

Миха'йла Кї­

Кому,ніСГlfЧlна паIРТ~Я і РаtдiЯIIІІСЬ­ КИІЙ У'Р'Щ ВИООКlO UUНlять працю ме­

ної 'Р'flOOЛюції ..'10СЯIГТИ ,ІЮ цієї за

КiilPOlВa,

Олекеа,Н'дlра

сО>ціа.1IЇСТИЧ-

метаЛУРГІВ дати

і

«Заlпорі·ЖСl'аJllі,. та баіГЗТЬОХ ,ї'}іШИ'Х.

l'орн"І!ЮЇ

~~leHi

небаса

Ге­

50-'jJIі,ччя

честь

ЖOISl'ие'ВОЇ

ВІОдУ

Дзерж.ИіНСЬКОГО

Сер'ед

колек­

ТИlВіІв ПlїдіприеМ',С11В усіх галузей rnРО<МИСJЮlВОСl1і реапублUки. ,деда.,і більшого Р·О.З\\lах'У lиаби­ рає OO\.IjіаліСТИ'lне З.М3ІгаНlНЯ за по­

Л.:lП!шеНIІIЯ ЯІКІОІС1'і ПI]Ю.wytкції. Добра C,1a~a йде про Ч}1дOlВИ:Х ма<ЙСllріlВ

орд.еlliatми і 'меда<JFЯIМИ ТИIOЯ'Іі пе­ Р~ЦОВИКl~вир.оБНll!ll/l1В1!. Cep€lд. JiItX 36 метапур,гів У,юраї'!lИ Уд()CТ()€IIЮ З'В3ІнНlЯ Гер-оя Сщіа.лrотИl'lНОЇ Праlці, понад 220 до.менщИlКЇ'В. сталеплatвилыIf.кіjв,' ПIp<J'Кат.ни.ю:IВ. гj'Р'НИlКіIВ Н3ГО,РOlд,жено Оірденом ЛNIї,н·а. У'ря\довИlМИ HI3JnOPO Д3lМ и ві,дзн а­ чено і са:мовіДДЗlНIУ Пlрацю р'щу КОЛ<6КТWВUіВ метал'YlРЛЇЙIНИХ і !1ірни­ чарУ(!LНИ,Х Пі'!IJПIРИЄІМ'С11вреопуБЛ:IКИ. ця виоока оцінка роботи мета­ Л<У'Pl11:IВ багато до чою зобов',язує, вана надиха€ на нlо1 З6ершеНІІІЯ.

Сла,Вlна гва;р:п.ія мета.лУ'jYгі.в .!ІІ&і­ чti

о.р.де!ЮніОІC!lЮЇ УIКlр,аїIНИ сповнена

р'іШЮIОО11і взяти рубежі нової п'ятиріЧlКИ п'Я'тwріЧ'ки дальшо­ го ЛЇідінесеlllНЯ і IПlРОlJJВlітаIН<Н;Я екю­ IЮМlі,ки Інашої BMWKoI Батькі:ВlЩИни. М. ГАВРИЛЕНКО, перший заступ'ник мІністра чорної металур,гії Українсь­ кої РСР.


~---.,

q.,-.,.........

..?..?#..?# ,.~-.,._.:>'-.,..?,.

~ 8осьмoro ЛJmНЯ~Й-

~

'ний трудовий

.,..,.,

І

~eHЬ ~Я

....:-_,.#.:>',.,..,,~.:>'.:>'##.,.:>'c.:>'..:>

К

став

~ ,цОJlll)ОК ~pyгoro в;ддrл.ка p~-

оля

доярем

~ пу «Завариць'кИ!Й». Обі~нє до­ ~ і.ння, ЯК і 3&8ІЖди, збір на вmrJ1ЮY бi'u !КiJN():РИ. Зоотехнік М.И'lООла Семен1)ВИЧ Рач.еmко по­

І

МІТНО Х!ВІІ'люEn'ЬСЯ:

зa.rШJШОlO'l'Ь­

сл ~вi доярки, а КОlЮви уже чехзmь їх 1На. .польовому ct'aні. I\ipilм того, сьогщні mщв~

!

\ дення пі~у_ів ооціlWli~RЧ'НОГО ЗМ3JГаImЯ .за перше півріччя і IЗа, :ч&рвень.

nooперечатИіСЬ,

же ферма

ві)Цілка. на оотшн-

!

3aX·O~HTЬ, с'Мють у .стаIJlКИ, як Аві rroдр}"fИ, рядом «ТOOlуОка» і «Зозулька» . Orру.mки'Й бі.'IЯ­ вий юна'к з ІГолyUlfIМIf очима

плану .за ПlВРl:ЧЧЯ т. Казуля. BtH 3}'ІПиниlЮЯ ,на недоліlJtaX в роботі КОЖНО'Ї ~ЯlЖИ. Рoзno­ вів про ЗaJвда:нкя на )@yт~ т;в-

чi'llко івп8!РІЄ'НО прово.цmrь Д()Ї:ННIIl. Це Кo\1oJl З&''dі,нив матір.

річчя.

Ось 'уже 6ілЬШІе

'Юр()о~

ЗО(}ТеХоні'к Євген КQЗУЛЯ, }'вaDO

3/Д­

ГОЛОВІІІИЙ

,він красиво IUра.цює,

же борГ -

\Цоює 'кожну ·коровіУ.

HbQT{) IJ)OOpaX'OBaH'o,

60 'Юнн. ЧЄlРВЄlНЬ

усе у

88 TQfIIlI H~oeHO 96 ТООІН, або по 8 кіЛOl'Р3іМівнакорову. А ось і а'ВТООШlJи·на ПРИJкча­

діlЛИЛИ удвох і paдVcтЬ і гО'ре

При плшні

ла. на :Il(tЛЬОВИЙ стан. Сере,. дівча'l' нема однієї з ·передовИJX ДОJlРoot ОленИІ Данилівни БарIllCЄIІКО. ЧОТИ1рнццять ,piJltів бев перерви ІІрацювала вона :на

ДQdlPКИ закі1l'ЧИЛК

Данилівну. ТЮJaКО

за'хво.ріlJlа,

ре(іує YBajIQНOГoO дом.цу, оо ДlYжеслWа. Оі1На JlИРOlCТила .двох діток, батЬ'ко ж дaBHQ [х кинув. ДQчка вийшла З&lміж,

!

робот,у,

проаналjзував

ТілЬ'ки

ХDД ВИ·КО.наIl'НЯ

Р'озвкдlfїJIося,

вімілка.

- Та'к бу\дем,о, Іва.не Orе­ naновиЧ'У, 'готувати комбайн

Дospки ,рo:m.оча;.'ІИ С'В{)ю робо-­

.орООотИІ ~()Жнorо ранюу,

ТУ. СИ'І'і, в И!пoory в a'lf і кО]}ови тнИ'ВQ rюг ЛЯl,цають із КОІІІІари

ЗOOJJIН'Y'ВCЯ в.і.н ю 'ПQміЧНИJ&а Турчина. Ті:лЬ'ки прп. цій }WOBi :иаШlІІна працЮВ&lТиме бewIеpe6jйно. ОдИІН за O~m.I меоханіза:мри:

~ СВОЄІ чеprи, !КМК ІХ ПО' rMeНl ЗCIIIl'IЮCЯТь до \цоїлыоо'о C'l'1IIIШUl.

ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ НА

ться КОМОаоіін. И()Го веде т. ~МИ'І1ре/ІІКО. Товстий, 'HЄfМQB злоовний BaJIlOK пшениці з веЛlРковатОіМИМ КОЛООСЯМ

-

БУ ЛА

чеpr08а.

C30ycrpiq

ко­

.ltкшні,J( фроктов.иків- з черlllО' ни,ми сЩдопнrr8lМJ! серeщtlЬО!Ї шко·­

ли.

з аlllllС)'11lо1М ІІІСЬ астат.і сropін­

кн ІСТQРИ села, ЙСІГО людей.

·гtW<>Ї1'ІНИ'Х

СІ1.р·ав

- А теп.ер ПOCJl·Ylхаємо МИllro~ ВаСltolЬ1QВиqа ЄpeMeНIКa. OГOJЮ­ cltВ

заcrYlПlн.И'К

дИlpeк1'Qpа

pa.дroc.

пу ,ПО Iв:'їfIcыово·-mа11рimи.'пюІм1у 'ВНХО8З1Н'КЮ ЬJl.1!ІН Га'ВіРПЛОВИIЧ Мі­

ТИСЬ Вnep'a!l.. р.аоом

ЮІЙ

з

тнм 'НЗ1рОіОТЗІВ

порив.

н·аша

ЗНИ1Кав

1ІзcтynЗJlЬ­

та,в

НЩ()lВІГИ'М

6YJR

:віІІІ, та Жoq>oC'OOlКИlМ. IБоїюашіі 'Н!ІІКШ:! десЗНllЮIiКИ і8Н1К1О­ !Нзли у:апmню. Т'і, ЩО особmвво lВІЇiдI3IfoЗ'ЧИЛI'..СЬ, удooroІл·ИlCЬ IВИlCОІКИХ

УВJlSI1.!IJ(mПХ Ha.гoPQд. в тому чнслі Т. 6peмeНlК.O (Я'КИІЙ, дО JPечІЇ, був

ЧltмзJЮ

'ГУ'Тпо:раlНeJiИЙ), <JIдержав О>рІден Вlітчil'3Н·Я'НОЇ Іsій:ни 11 стynен,я. 3нову rooпітзль. Піс.11Я TOIГO, я,к

знали I80НИ ~O те, "к 8OIOIВaJВ їх аемлЯоК, !Не ,рЗ13 ба,чили. його БОІйо­

ISИJJПIІС'ЗIВОЯ. - ~аЙlOН ОГ.ЗJI)Ої Руси. БЇlй заМІЇс1'О Крес11ЦИ. ТIре1'Є IІ1D!P'З'

щеllКО.

діти

'нас1'О!ЮЖИЛИіСЬ.

'в; нзІОр(ЩИ. І МlІІК'()ІІ}а ,вЗСlhJlblOlil-ИЧ ,ПО1Ч81S роз­ ПOlВЇJJ.ати ...

ІНМКЯ.

,в,wI н'У ста·рошНІЙ СfW'Ж'8ІНIТ ер емен­

До

ко зуС11рLв н.а О\!ІіІІІОІМОУ з ки·Їil\lCЬ­ КИ'Х aepoQ.!IjpoM·iв. СЗlме .в цей· день

-

22 ч~вltЯ 1941 ~(жу -

'PWIIi

СИIJI·ЬОВИІЧ 3'Нову ІВ

звіаujїої. На

цей

Іраа в Іра:lioolfі БііШОpD!ltа. Але не· ДOlВlГO !довелосЯ йому Tyrг 6yrи,. Ст8рШoro сержа1rrа віlЩРЯ.д.кли на INlIІІЧЗІН'НЯ у UJIЮJIУ ОФЩ6і>Їів. - І ОІСЬ, дорогі діти. - II'j>oДОВІЖ)'1ВЗіВ ав;ою IРOЗdI'ОВоїоДЬ т. ЄреMeНIКO, ,я на· КЗlреЛЬСЬilЮМУ фроlf'Гi,на ПQC3ІЦіі ЗЗС1)1rnника ком.а.нщира. десliiН1'lЮЇ .РООТИ', Вз,ж­ ка то була дї:'lя.нка Ф1ю'нту. д,ЇІЯ­ ти

ДО!Ю.дИJIось

дуже

ОКJJ.аІЩНИХ

ЧR

НШПОВНЮІПЬСіЯ

золо­

з ,ВМИJЧelЗНQЮ у.в.з·noю сл')'\Хали oZI;Їти, цю ХіВlIJtюючу рО'зповіідЬ. За· пиюу.вали боЙQві еПlі3ОідИ.

-

А далі

ЩQ?

-

чути )зпи-

1'аНО!1І.

- даl1lі, - .11рО'ДОВ·ЖУВ'ЗВ МИ>КО•'Іа ВаlСИЛЬОіВИЧ, - В:!день - сто· ЛИІЦОЯ Alllcтрі.ї. Я ІНа ПОСЗід;і ІКОМ'З:Н­ .'1И1ра ЗірТИЛ6J)ЇtЙСЬКОЇ батщреі. ТУіТ у ІМ,}ЇЙ 'ВlїIЙlCЬІКОВІій 6і.()ІЛР зфі!ї 0<:Т21/i'lIЯ СУТН1'Іка з Inі'тлер~ВdJJЯ'М'И. Ос· та'If\/ІІЯ, якз запаом'яrrал.зсь 'Н,З осе житт·" . OnIllO.'ІИ ГЗ')J!мат 'l"З'К IH.al/1piІВЗ:ЛИСЬ,

на ці

ШО

,ДО

них

не

МО'Ж­

було ДО'ТQРКlIllу7ИQЯ. Наші (jфй­ 6ИJl'ИСЬ, ЯІК леви. ГЗ/р:мати

р'уючи,

JIIOНИ

ПJю,д,ОВЖ'У'sали

Іруха-

сильовича після 'ГЯIJККОГО ,пqpз'нEJН­ '116І IВЇ\!ІІПІраlВИЛИ у I'ОІСl1'іт ЗЛЬ . Тут, через де~іЛЬіка д'1IIЇJ8, .до нього за· 8,ітав старшкй на·чальник.

жити зір, ДYM~Y. Чим ,гли6wе ЗalXована істина, ЧИ'М далі ВО-

!JIioн свою нееопо:кійну професію.

наві,ц повеРхні

-

БаlГЗТО

QВОЛ<Щ+В

За.

Щ&СТЯ

і береже

МlОСтеЦllВОМ

ча,с св·оєї

ма.шИ!НIУ, lIJIO,Д;і'НlН:Я.

роботи

не

має

ЖOjДНОСО пqРУШffiНЯ П.раlВ·ИЛ I~Y'

.руху .

лячного

На фorrо: Ф. І. 3аглинський

І. МІЩЕНКО,

..

ІІІрацює Ів(щіем

DMeHi .Щорса ФetLlJі,р

Добре знає

ТIІі... ГОСТ­

віше щacrя пі'ЗНaJННЯ, ОО»O'l'ьби.

p.o~i~

l,ваlНQlВНЧ ЗаГЛИ,НСІ"киJi. Любить

ФQТО

roлоаа робіткому.

В.

Полотня'ка.

-<)-

томаllIIИ'НIf, щойно підil1~ну ШоферQМ П~околом ШНЧУ1(О'м. ВИIПИ1cryючи квитаlНцію на зер­ но, коМ!б1lJЙНеор .ділитЬІСЯ з НIIl\lи.:

Ноу, ЯlК? -

перше. ЩО ЗЗll1И­

комбзтз .

Все га'рам, l1'ОВідь 6ременко. -

ПОЦ)'І/!о у 'llї1д­ 3ЗІВІдаllf!l'Я вк­

-

KoнalНO,

ВОірогне

п,роJiwО'в.

Взш

1Ю\!ll8И!', МIflКОJЮ ВЗСИЛblOiВRЧУ. бу­

ВИТИ'М

s

J бара'бан ЛЄlдве пшениці

ОПОРОDів б}'IfIКev, і кQчбalЙн, 'на mк'OMY маЙ.орить ЧЄlJ)­ став

ПОТJШнаrrи

З l"щносеННJliМ прщює сьо­ годні т. Дмитрен,ко. У Hb'W'O ПОд'В'mна 'раідість: цИ1МИ ДIШlIМИ

3З1кінчИlJl.

lВeT€lpaк

артилеРИС1'а

свою

'!ЮЗПО­

I!ІЦдь . У класі ще ,довго ШlJну,Вал·а тиша. ПРИС~lІІі були IІ'Їд !IУJYажен­ НоЯlМ того, ШО і&ОНоИ' почули. В іс­

!Пройшли ;РОКК. А 'Вчора'lШІій ~POНIТOВНlK, в.есь пор з,не"НIІЙ , ~ за­ р313 на 6ойов!'й ,b-з,р'Гі. Ва·ж.1И'оВ'З у 'Нього

В3іР1'а.

... ТljJуЮіж.

ПЇСJIiЯ wallliНeвaro fШIеlllУ'МУ ЦК КJПРСРОІІІЬ ц,іє.ї річ­ ки ще ~ільше ЗОp<JCла. Вона .IJIOК­ ЛНКЗІІІ·а· ,IІІО,д,ЗIВ'З(Нf

з.3і&ЖU1". Ін,а ,ПІОС'ГУ атаlpШИ'Й лей те­ .на'нт зз,пасу КІОМYlноіст МИІКоОла

€peMeHIOO. КАЦЕНЕЛЬСОН.

-

ні за

15

вза~ЖО'Д()lllOlмО'га.

А'Натолі,й ПCllВоЛОВИЧ НИlЧИК і зва'рнИlК І8ііІН Юхимович Д\Я­ ЧЄІНjtо за лічені

Щ)'де:н «3НalК По­

за високі 1Іі'О­

мо.нrr.УЮТь

хвилИ'Ни

зламану

'рокі'в, а недавно -

перех'~лни:й ч~воний ВИJМlIIел і грошову лрoorію за цьorорj.ч:ні

го вувати k-ілы'істьь

ПОКШ1НИJКИ на збирwнні.

перевооен'ні зерна.

,Пр3Jl1НУТЬ не ві;дm-авати ві'Д

Рffilа'н'О'вича

якото, до речі, декілька років І

І. МИХАЯЛЕНКО.

Подяка за допомогу

серпа і молота

Гаряча п~'ра наor.а.ла для сіIJlЬСЬІКихтруді~нИ'Ків. Хлібо­ ' роби ДI>Y~O розпочали 31би­ ран'Ня зернових. На іІТі1Ja1і'ГЩW

доарї'ваmь по.\І'і'Д'(УРИ,

огі']JIКИ.

Оlючівнпки організу&али

ста­

·ралнИ!Й J,1fогляд за ,ними.

Нещода'вн.а 'колектив 3aJЮДУ електротехнtЧІНИ'Х виробів ви­ ріши'В допомогти овочіВ:НWЮ1JМ

СУіМл1!нно попрацювали бри­ iJ1ащир Ма'рія Корого'діна, (жла­ даJпmищі

Лю60'В

Ковбасинська та багато інших . Трудівники, ЩИі»О

птахофа~ри'ки

дякували

шефа,м за

CBOЇ,~(

друзm~(

допом.orу.

М. УЛЯНИЦЬКИй, секретар

чів.

заводу

Н'а поле вийшли понад 1оо робітни'Ків іробіwиць складалЬdlИоХ і механічного цехів. ВОНИ очи,стили від бур' Я'Нів · по­

виробів.

9 гектарів.

Се'J)ДЮ;К, па­

яльниці , Га,лина Патлай, Лї,'{ія

uіДіШефНQЇ БОI1д'ЗJlfіВі:Ь>КОЇ птах 0ФWРИІКИВ прооолюванні ов{)­

міJдОРИ на площі

ПЛОЩ1l(JIJЦі Іві'н

пі'~С'У'ШУЄТI>С'Я, пеоречкщаEn'Ь'СЯ. Д1}бірне зерно roтymb ·калк­ тян:ці для r.Jда.чі державі.

тому уряд тежві~значив за

СОЮЗ

людей, з~еншити аВТO'l1ран,ClПОРТУ на

lЗаlliСФaIJIьтованіlЙ

Бре;~ака,

неВ'ГОI\ІІНУ 1IIj)а.цю opдeHO'~ «Зонак

чи

Безперерв:ник ПO'l'O!tо,'d іЩе XJJIi~б з пол.я ІНа тік. На великій

нього і іll!ші м.ехан'ізатори. Взя­ ти хоч би іЮО"dlоойнеора ОлЄJК­

caJllДpa

ре­

деталь

вузол. Ги1ПОВИЙ метод· роб(}Ти дав М'ОJIМИlві:сть краще QБС'лу­

Ita!ЗНИКИ виробітку .на ,комбай­

ЖlfТiТєдЗЇliн.у ІВО­

лагу ,нз ПОЛlЯ ~шenшя. Іх у рад­ lГООПі ~3ІВОІРlЩblКИlЙ» близько ста . Tyr, на елек.т.РИЧ'Нlі,Й П'ЦдQТ,З'ИlЦії, яка ІІІРIllВiCШIfТЬ .у дію н,аооск, і црацЮ€ 'BeтepalН ВелИІКОЇ Віт<Чиз­ IНІ"11О1 ·ВІ~Йlни Микола ВзсИoJtbiOlВ<И'Ч Єрем ен ко. Працює ПО стаlр,ісіі опе­ оц~альності елекТрИІКОіМ . Р'ЯІСІН.ИЙ врожай В.ИЗР:і&а€ ІНа 1/10· ли'вни,х з6МЛ·Я'Х. І 8 ЦЬОМОУ ЧИ­ мзла заслу:га т. Є;:> ем ен,юз , Й()[1() 'ГОІІІоаIРIІІШЗ п.о :роботі полlІІвалы·иlкзз

Д.

наl'OIЮ~У

на

Щось, 'на:прН1ЮЛWД, не лцитыя на 'комбайні МИJКОЛИ C'l'ooaHOвича Скока, і йо,,,у JI1РИ~~Ь 'на Д{УІЮМОГУ ТОВIliРИllllі. Тут же че;ргує і реМЛelfУ'Ч'ка. Механік

ва'JPКИ окош~н()Го хлЁба .

ша'ни». Це -

той ПЗМ'Я''I1lIИ!Й бій

товариська

ВQ!ШЙВИlМlПел, плавно ру!Хаю­ ЗН'ОВІУ

пшеницю

~Il'КO та О. SpeiIWK зобо­ ,в'ЯlзаЛJreЯ зЮрати ПО 300 гек­ TajP~B IХ~Fбі, в значн,о біль.ше, Н'іж зalплмroван~. І, JIIК бачИJМО, ді:лом ПFдкріlJIЛЮіО'ГЬ С.10ВОО. Уооішному проведе·1FНІО жнив сприяє і ГРYllIова ·рОО'ота ~QiМ­ баЙн·ів. КоЖ;НИ'Й з НИХ ходить в окремій Зalгrнці і не заважає д'wгo:мтy. Нала.годилася !міцна

Bcтmraє 'перебивати їх. Та це не :біда, зате іЗ 'К'ОЖНО:ГО ['екта­

ЧИlCЬ,

IJIUн(ЖQСIІ!В

ге.кта'ра:х. Тепе·р значно не­

ревИJКО'КУЄ Інарми виро·бі'l''''У на ОМЮЛO'l'і ваJIIків. Жадного !Ко­ л'оClка не знайдеш ЗaJГYблелю['о. ОБИ'дв·а .к,01!ООаЙне:ри - І. Дмит­

ЦИlМ заіВда:ннЯІМ. Вал­

ки об' 6МИJCТЇ,

ЗЗК'Їінчил,ась ,В·тна дмf crrз,р.шого .neiheH3JНIТa 6ремеllКЗ. ПiCJЛя три,­ ваJllOl'Ю JIIіlК}'іВ'аіНlНЯ апн 'IЮiI'€IріН)'1I1СЯ у 'j)їщні к'рз ї. А ОРlдеН' ЧEfjJlВOllЮГО

за

65

ЗвалИВ у валки 90 гек­ тарІв ОІ3ИМИ,НІІ'. Тепер .п~бнО' шви,щwе за.кі,нчити піiW·wраН'н:я і ообіМIQЛ{)Т, бо через ДЄIНЬ-l,!/JВa

де Щzщо !ВЇід'Зlначено.

Зон·alЙШOlВ ,відlJI.3Ж'Нoro у З8!ВQРКЧЗlХ ...

НОМ

-

Й{)ІМ'У gручИJlИ . В}fС<ЖУ УРЯДОВ'У

.гьР3llllOра

Поша'Ни». Разо,'d з сИ'ном PO~!a­

вИ'ХоДИ'Гь.

Ql\II!a зз QДною. РЗ\30М З людьми АНІ!\Р;Я КИlРИЛQ.вичз А'Нід'Р'уха. У'мовзх. IlpНГЗlдую Dl!t1l'Н бі'Й ... НЗl1'рааюм'У 6ерезі. GвиріЇ - lНа­ ви'х<щили з ЛЗідУ. Ті, що заJlИШИ­ Готую 006і :ЩЬilУ, іРОЗl1Ю­ ді.яли за дlВ()Х, за lIIia,a€ Мmюла ВаСИЛЬОI/Н~Ч. щі, 'If& qparНЛeжl!lому. пануюЧ'Ol.'>І'У ЛИСЬ ЖИіВі, Нзо3т· р ьох. Ми. 'Не .в.іа.с. Т Y1f1И1J1ині Ноа - ворог. Ко!otiаl!lДИlР з' ЄlДJJI<І!ННIЯ іІІа­ чзю UJі,й оКJIa.LIIИoitii оораві ІВЗlllа Ко· кЗ6ОО1: фQpcУ'ВЗ:ТИ рі·чк,у і заоорi.nк­ крок. ВQро.гз 'громили не числом, щія. Успnи у .нього чи,малі. тись. Очолив деса,нт леЙіТенЗІІІ:Т а Вl.мllНllllЯіМ . ... Чі'l1КО зз рооклздом ПОЧ Иlна є 6реМ61ШОО. Оu:('Нз І"ар'ма,та і де~ілька З'рIТК­ ';д'~ЯТИ ·насоон·з СТЗlНlЦDя. C1'O'N!'l{.Tapось .~, що ззлиши­ на площз ОВОІЧЇВl Піс.ля арти'леріі:йсыІоїї rlliдroтoвки леристіІв <щерж)"Є 'l!iДос­ !ВОлоги. На стаЖJjИ, Я'к Ji'ЇtдJр0і3дщ 'на ЧОІ9нзх !ЮЧЗІВ Пf!ре· лось lВIilд ц!їєї батареї. МИ.К()JI'У Ва­ ТЗЛЬ П]>а:SJlЯ'ТIІСІЯ. Ворог siщкJрlllВ шале­ НИЙ 9ОГОНЬ. Та наших деос3lнтн~ KUв це ,не зу.пННltJlо. Вм:ло МЗIНев­

в ра~госпі

ра Д'О 27 цeН~HepiB

ФРОНТІ

торію села. 11!ЮlЮа1НЗ ще Oдlнa я.ок­ ОРЗіІІІЗ ото.рDНlЮЗ.

Рйдннсьноі 8Айди

у НЬО­

·го було заі.1ЬненнlЯ У ЗЗІІЮ' ричі, та ООЇ!зДlКа, tle .. IІІід6улзся. Вже иа ;iIlР)lГИЙ день ві-illни елект­ рик аерощром·нaro обмУІГОВ'У'ВаIllКЯ б)'18ПОIJНllненlШf. Пеpwе n(JjpaiНeI!­ ,НЯ ... Після J)і'К)'1ВЗlНIfЯ МJII(iOл.а Ва­

50- ріЧ

'Гре6а TiJНiKK ,уміти її 'ІІОІбаочи" тИ і ДОКЛІІіСТИ ру.кк, напру­

ба!Йн. Але 'не та.к легко .оп'ра­

-

НИlКК оВО11У1пltJlи В бі'Й.

нахи, в кожному 'КОЛ·ООlOOві, КОЖ'ному KiJral~p~\IIfOBi молока.

переІ>ВIІ'О

'l'a' ВИ!М зерн<ом. Ще ХВИ<JIина, j КOМJбайн оова;жні~о З}"lIИlНJIIЄI'Ь­ оя, щоб іpocJВa.Н'l'аЖИТIreЯ в а,в-

РЯjД·И,

ВИlCЗlдИlsшись, Ідесз.нrr·

РОМalНlГика незВ~Дil!НОО'о,роМ'антИ1К1а боротьбк зав,жди з

I1tЮjIQН·а і .на пряму ПУ'Скати JJi;QiМ­

ТРУДОВОМУ

Ріділи

КУ в СВQюбіОI1j)a!фію, Т()МУ, чия творча пра:ця .де ІНа КОРИlсть СУЮІІілЬІСТВУ, дР~ЩЯ, сповнена ДЄIPOOHHтI, сміливим ПО!ШІУІКОМ.

в чеРЄІВі ,машини. BY1IFKЄip 600-

ЗАВЖДИ НА БОЙОВОМУ ПОСТУ Е

ВІІиС'а,в слаІ!оНУ трудову сторін­

ІЖдість nерем:т-и, тим Jl!Сікра­

----------------------------------~~----

Ц

Цілком Зalсл:ужено ilТРlЮуджено перехFдний чеІ>ВОНИ\Й ВИіМlIIел і вручено ,~рошоВlУ ІІремію T(N)', хто вперше :в с'Вовму жwrrі

р4іша 'раюсть ОВQЛQД]Н'Ня нею,

ЗШ'lИlwamь стан. РОК<УГО'М :If<УГО­ рів НШПОВНИIJI·ос,я 'ІІоле КaJ1И11ЯН­ ClJКOЇ П'l'&Xофа6рИІКИ. Ось іІЗ-за П&roрба, ;ІІК на ХВII:JlЯХ, :рухає­

,кооюнИ!Йвузол, IЮр'~ПЛe'lf.НЯ, зма­

СlМп:::~~й ста'Н

найви"

ра,wоопу.

ПОДВІИНА РАДІСТЬ

сл меха'lf:Ї3а1l'OРИ. Сеоред ппос ви­ д'ілооя 1аР8Мезоою ПОC/l'а'М'ю іЮ."ба.ЙНер IIWI.H Іванович ДMlfГ' рен:ко. Р&lЗом з IПОУі'ШИlКОМ нг­ ЛЯlЦав 'На своему са.м{)хіlД'НОМУ щytВaiВ пі)tUIlI1II'НIfIКИ.

ЩИ1Й пока.зни,к по

IlТopa'д)'lВaB усіх .д~JфОК від­

а ІНа

3Q'КіН<чи.в

ЩОдЄ'IiНО. Це

JIOl1paMiB

~лка j радг.оопу МиroQла Бо­ рИ'Се/llКО. Він за червЄ'Нь при ПЛ'аffі 7340 кmOCP8.IМiB 1Н3/Д&їв 8734 ,кrЛОI1р'МlIf, ,по 363кі­ Jfm']Jам:и на ,корову, або J2 кі-

тра'К'roJ)НОИУ С'ІІ3:ні ,вже IООРали.­

син Кол.я, IUКOJJ'ЯJ),

~ на a~pЄlГМ1НY лінійку, чео~Ю'Ч~

соцзооов',Яз&нь і ДОЯ'l'Ь .1ише Л{) 7 'кілorРaNЇ'в.

IЦa:JIIIi МО\1нmо j зібрались, ,щоб Ііілвести піwlМlКИ:. Д(ЖIJI~О

!

IІІ8реНE!lCла операцію, тепер ІІІ()ІІ'"

завданням,Н~ вИlКОнали ВlЗЯТИХ

між сООою.

ф~, IІІОЛюбим С81)Ю рООО11У,

С'ВОЇ:х «Ma.нЬIКY» , «!Гму.бку», «'Любу», «'3овулыу». Спmtaло велике JIИХQ Олеку

КО. Вони пере.викО,нали місяч­ НИЙ план, ~Ї'ЛИ по 10 кілоrpwiB на .КОІЮву. 3гщц'aJIИ і· ві'Д'стаюЧИ'Х: Оюеа:ну ЧЄlРЄlі1НИЧo()'J(, Марі1Ю ДО'в;гooroл, Тerмнy ДовгООІОЛ, як'і не оораВИlJlись1з

у·важ,но ВИ­

А це .і Іне ВИ'ПIІі,щково, а\1tЖе Коля ба!ГаТО рокі'в ДОІІІомаІГав матері. ВО!la ЗУІМ'Ьла .прищмити СИlНові любов до праці. Воаи

показав, Щ{) віЛдШИЖ МоОже ви­

Добре

ПOlЦраіЦювали:Софtя П()lД~, Ві­ ,ра Жигало, 6ВфjЮCинія ШeпliТЬ-

УВШ'!У,.RJК

пл.а:н H~ 'ВИКOJiУeJ'bJC'JI. Вироб­ леНQ 340 lІ'ОН'lІиолoovа, а rul4Ш на півр~q,чя 400 ТОIm. <п­

підвеоли під-

НЯ ДОЯ'РQК за чеорБеНЬ.

зав:

Ось .звер.н,і'l'Ь

K,yцЄlItК~

су.МІІ(И соціаліС'ТИ'ЧНОГQ ЗМaNН­

AlпдРtЙ&ВИ'l стеЖ'ачи ~

роБQТOЮ Колі, не сте])піlВ, o~a-

НЬОМУ ilIЮці ПОН~ОЮ МQJI(жа,

кмати с·віЙ ман.

Разом: з прОФГРУІІІО})ГOOl Шк­

місJЩJI В'ЇtH

Itpацює СaL\{ОСТ~ЙНО.

е ПP1J ЩО по­

roМРИll'и,

....:""'- _ _ _ .,.:>'# _ , . .... _..:>'.:>-#.,.

парторгакізації

електротехнічиих

НОВЕ

16

ЛИПНЯ

ЖИТТЯ

1966

року .

3


РАЙОННИЙ СЕМІНАР В СІЛЬСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ На I~ЇllIJM;'Н1Y від tн,шwх ce~uHa:piIB' біб.~іотеЧ'них пра,ц'IВЮf~UВ. я~,і ПІРО' 'ВО,ДИЛИСЬ 'В .ра.і'щентр·і.. цей було

IВlfр'ЇшенtO '!lIровести у Лїтках. І ми не помилиюfiCЬ. Баlга'і'О J.l)i,K3IBOГO побачили тут n.р.опаганідИСт.н кнн­ ЛІ ...

оок.i.тJыии однією з го.~О'І~НИОС те.мбула ПЇ,ЩГО'І1І)&ка до 50.,річчя Ра,ДЯНСI>КОЇ !влади. учаони'Ки CЄl~lli­ на,ру і почали З озна'йомленн'Я З сі.lЬСЬКИI~ IМУЗеєм. яки:й об.~аР,іНа­ 'но В БущИlНlКУ культури. Па.довrу ваТIРИ'м)lвались 'ВОІНИ тут. ВеЛИlке lВ.ражен'Н ,я

м ;'ЙІЦ іlВ лен'Н'я

СП'р'aJВ'I!JIИ

на

Hapqд;H'Y' О!ТрВІВу». ЗЗlв·ід:уюча Калmвівсыоюю 6юліотeJЮЮ О. Печура за допомогою а'кткву офOljJIМИла виютЗlВоКУ «l(о.м'уШз'му далі. іВ'Иl!liНlі» .

Пj,д,noТОВІКа ,до ювілею Радя,нсь-

маJЮ поІвчалыого ІВ цьй СПjра;ВІЇ. В баlгаlТЬОХ IбiJМіотеках а.кТИlВНО rnро­

ЦЬОМІУ У 3азИМХ:Ь'ІСЇ'Й. ,К!расИ.'lіIВ-

ХОДІЯть ленj'нІсыіi чнта,н,НlЯ. У ](а­ лнтj (за-ВЦДlуюча Л. l(у.щреНІКО) ор­ гаlН,ізова'Нlі ЧlfТаlJ1Н1Я на тему «Ого­

cыкil..

рі.НlКИ lВ'eJlН'КОГО 'ЖИ'ТТЯ». у Требу-

ОїIМіотеках.

11

плооl<iїJвсыl<lIй..

БоіБРИlЦЬІКііlЙ

0=============================== Поговоримо

.

Тем0' З)'С11ріл.и. учаОЮIКUВ сеомООІа-

М. Прок<mеИlКО 'РОЗlПОВІ,В ,про ле;рПеред ку\льщраЦ:ЇlВIН'ИlКами ВИIC1'У­ слектИlВИ РОЗВИl1КУ I'ОспоlДЗlрстВа пили_ З8і8<Їідуюча раяон'ною ДИ11Я­ У ,нові, й .п'ЯГТ. ИIр'іЧlці. l(ejРУЮЧWЙ Лі- чою бібліотекою Г. І(аоі-ч про 'ючкі,всЬІКи.м IВЇід.Wі:.тшюм М. К8ІЦі- робorrу з л:іты'нн по П!jЮПa!l'ВІІі!llі он. IНВІГОРQд.жениil нещ<Jtд.аl8НО Оір- MaTep~aUlїJВ ХХІІІ з'їзду І<;ПРС та денОМ T,PyiдOBOnO Чер'вонoro Пра- інс TPYIКТOP !р,IiШЮМ'У ЛІ(СМУ по'ра, про л,щей передР'ВОІГО В. ТУірпd11КО - ,про ЗВ"Я'30'К культ­ Вliuшlі,nка . .вИСТ)'lПИ NJ.101В1НOro 81'1РО- ООВd11Ні,х за'КJНllді~ .З KOMOOМOJlbCbнома радіІ1ООПУ М. ЛисеНJКО та КИМ!! Ор!'аІН'їзаlllі;я.мк. лаlНlКОІВОЇ Т. МВірчен,ко булн: rnРИ-'\ rlp'y:rra заВlідуючнх сільсыкL\1ии

кої 1Ілади тіоно ПOlВ',ЯІ3У€ТЬІСЯ З ПIРОП&Г8іН1д,ОЮ piweHb ХХІІІ З',їзду ~ПРС і 11Равнев.ого Плен'У'МIУ ЦІ( нашюї П8JjYПЇІЇ. Чима;l]l() ловчаJlыноо

lК'ульт,оaвdт.ніх заlКЛа~а,х 1!!ІЖе є чи­

д ОК)Ш6Н'ГИ аро IВст а ІІ()ІІІ­ Р аlдЯlН'С ької мади ,в селі.

ОiЮ'rїJВ».

OCOIВЇ (В. Ба6И1ч) - «Бо,ротыаa за І х.вала 'і сла·ва». ВеЛIJ1КИИ і.нтерес ру 'на фаБРИІІІ/і x.Y~IOOКJНli,x В1!'рОбіlВ ;в.ла<l1У Рад 'Н.а Y~p8liiнii», у І(н,яжи- ВИКЛlІКали ,ооі IJlИІСТУ,:lИ на ньО'Му. n,мен'ї Т. 'Г. Шемен,ка. де 180НІІ ча,х (Г. Ол~ЙlННІК) _ «БОі,рІІці за СеКіретаlР ПIllРllКО~I'У раlдlГOOПУ оз'наіЮмиJLИlCЬ з ,виробництвом.

ОіР~8ІН1із8J'JOiрі:в ,перши'х КOJIГ()J()ПЇв, lВ'етejраlНШ ВелИlКОЇ ВЇТЧІІЗІНІ!І}ЮЇ в і,Йін и. п ejPe.дOlВ НlХ л ю д'ей р ЩДlГООП у і пП,дщжємст.в . На цю ж тему ТОІЧIМ.аіСЬ роз.мо­ ІВа Ifa сем!і'наIрсыІІ'хx 38:J11Ятг.я.х. Опо­ ~об8J!ась 'П<рИІС)'1'НlUМ участь ЛіТlК!і'В_ ІСької бібліотеки у Всеооювн.іЙ ЧИ'­ rгвцькі,й 'ко нференlЦі ї «До,роroю баТІ;К·іl!!». Та й В і,НlШи.х 'наIШИ'Х

культаlР­

«nїIдJріОІІЮ,Н'ІІ'НЙ апосіб ВItРОЩylваl1llНlЯ

про сквер

та

ClВlЯlчеН1і

ПOlгребськ'ЇЙ,

ЇіКших

маЙСТIР~М

В~ptOЩj1~аIJ1НIЯ

ВИОООКИ'ХВlРожаIВ

OBOQIIB. ВсІ ~И,СТ]lП а ючі .говорили про poUlb ІОНН'ги наШOlro .щРYlга і пор,аlд'НИlка - УВIЮООВ8іlJ1ні ЛlOlдеЙ. ПОШИіреН;Н'Ї

сільІсык;хx

УчаснНlКИ' оом,і,н8ірУ були ,приqтні 'иа ,вeчqpі у ,Буд:инкукультури. Тема йоro ~За Ч'ООнИй труд -

6UМіотеК.81МИ 'Н·а!'ОJ?Oдl.жена !Грамо" тами Р'аIИО1lНОІГО В'1ід:ЩІЛУ

~УЛ,Ь'Г)1рИ

і 'раЙ!КОм'у ПРОфоllіл'ки npа[]jї'В'НІІІКіIВ КУЛЬ·ЩІРИ.

Т. ЗОЛОТУХА.

завідуюча районною бlбJlіо­

ПflредOlВOГO ДOOВlїДY. На заlКі.нчен­ НЯ .прИСУ1'Н'і дwвилисьюі'нофільм

текою.

__________________________________________________________ D

~

ПО МІСЦЯХ J),РOfВаlр'чаIНН паlм'ятають. ЯІК ще решта, ПРИlробlf~И С0l6і 'нorи, 1к1лыаa років ТОІму важко було «nерекО'Ч'у1Ва.'lа,» В заТ,ИlШні міщя БОЙОВОТ у щво,рИі де~и,х бров,а~ча'Н. зна,йти ЧНJCТУ лаlВУ 'в 'КО'nИIШНЬІО­ СЛАВИ му м'icыоІм'у'оквер,іi Чejрез ВОРOlНlя'чі. ,перекОЧУ'валИ' чи нам Bi;u, то­ Дуже б8іГато ,вражень ВИlВезли О. дj1ИДИЧУ горо:б',ЯЧ,і ,Пlfі'."Ща, Яlкlt~IИ були .густо го не легше . А ,те, що м,ісце Їх Добра, ТРЗJl.JЩія ,встаlНювилась у ник'tБ Т. ШеВlчен'ку. «заселечі» 'внжилі з Ів,і,ку ОСОІКЮjpИ. у СКВері. те. щО ЛВІВ у QК'~pi 'нашій школі: переМOiЖlЦі змага'н'НЯ та ПЩРТИіЗаlну ..герою М. Кузнєцо­ з Б'j>eста ,ВИlХQва:нці Ha,'fIO'Ї школи, Заlраз. у аюверіі ЗOlвсі,м не так: це ІПО'ВИІННО бути 'не 17. а Зlна,чно ва Ікращу усnіщ1Нicrть. IПOlВ€Щ.і,ніКУ. ву. В Д}'бно ХоДИ'ЛИ на cтa'ptOIВ\foH­ ВОІНИ СВОЇІМИ очима пооачили ті чисте, 'КУЛЬТ)".jJне місце від.почИ'н­ бliльше '!lIРО це МИ HaгalдyeMO участь в nрома"щ:ькОІМУ ЖИТ11і· та 'НіУ фортецю. :В с. КО.lЩЩЯЖlН'ОМ'У лeneНlдОЮ павиті мі·сця. де недавволиінсыоїї області віlщві:дали м,у­ l(,у Micыкolгo .lІа,селе~ня. дирffilЦdї KOМIGmaTY КОІМ)lНаlllЬІНИХ Р8lЩГOlCПНQМ,у ВИj><>БН,ИЦl1Воі ОІдерЖУ­ но. 25 'POIК$ тому. рооес'ННlКИ їх­ - Тут ПіР'ИЄМНО посидіти пі,с.лlЯ ро­ ,піlд[]'риемСТ1В'. а та. :в овою чергv. ють 'В ,к,ЇlНці IН8Jвча.1I>НОГО ,1)'оку 11)'- зей Лосі У,кра.ЇIНIКИ. ніх баТblКВВПlРОJJ>ИЛи. КІроВ. Вlід­ боти. почитати :кюr.гу. зус'Гр,іrnсь хай ПО' i'lJ1CТalН'lI!Ї>Ї Ha,гaIдYЄ. Ад:же тїівіК'У МЯ eКlOKYPCiї по рід.'НotМУ І от на OBiТВlН1Ky 17 черв'н,я ми 3 то'вар,иrшем. Р8Ід'УЮТЬ ОКО' че­ треба, щось ' роб.иї;и'! І<'раю. Т8ІК. ми злі'ЙОНИДИ' раніше «ШТ)'!Р'МУQМЛИ» Л'ЄlгеНJда,р Н'у фOlРте­ стоюючи перед ОЗІВі'Р'іЛНL\І вqporoм Cl8'ящеНlJlі рубежі 'РО:iдlНОЇ землі. П)'I)J'Ні алеї. клумби" КІВ·іТIІ. ,~pi'M юг0, час ПОJ],а~одити і 'на­ ПОЇЗLIU<И' оо Таlраоо!шх шляхах, цю ,ПIРНІВ6ЗЛИ З КИ,Їi!llЩИlНИ бра­ Все це .добре. Але б:щав T<JNIY. ЯlIIJНі лави. Треба , Т8ІКО.ж. Щоб злітали н'а літаlКJУ ,до М'Ї'СТ-lге'РОЇIВ З БqJеста шлях наш .1ежаlВ до ТejРСЬКИ:Й У'клі<Н місцю, де 'раідіЯ;!І­ ЩО ЛВІВ мало та,м. 0соб.1ИIВО н .централыеe Міісце В'Їід'ПОЧИlН:ЮУ час­ Одеси: 'І'а ~И-СТОЛИlЦі . сыівоїнии IВПИІСа.~и ОВОЄЮ к,ров·ю Бєловeжlcыоїї 'П)1Щ!і через мnсто Еечіl)J<ній час. ІВИ:Х~ДНИ:Й "ІІІ святко­ тіше п,роВЇ!дували: і І1ромащсьЮЇ радЯlНСЬКО'ГО' КОl1РИН, ,де ми в'itщвitдВJIИ М'узей А ЦЬОГО JllLта Вlllпала честь в їстор'ію боротьби ВН,М день ТУТ не знай'деш sільно!Го 'патрулі. TQДJi даlВИ' менше пере­ без.Пlриклад;н&о О. В. Сj1ЮроіВз.. В QbOt\1Y б}ЩIliНКУ здійснити еЮО~Р'Сію ло м'ісцях бо­ Ha.pWty сroр.і'lfКУ М ііщя . Терwтор-ія C~Bepa чн,мала- НО'СИТИіМ'УТ ь (3 Мlісu,я .н а МIЇіСце ,і йової сла.ви. зоюрема QlIjВіда;ти I"6jЮ ї:зм,у. ЖИІВ полководець. У Міжьк:у ми 15750 юваlдра:rних MeтipЇJВ. а лаlВ~ ,менше л·аlМаrrи,м·уть. БрестсЬІЮУ фqртецю QIЗIН'8!Йоми­ Пер€щ Інами КУІ!ІИ чеРI8<аної .биrroї ЗYlC1lPі.~ись з ГeJJO€М Рад<ЯlНСЬІКОІ"О 17 ШllУ'К. Мwнулого ж літа ЇОС бу­ ІС. КОРХОВ, ТИСЬ З тнм Jl'€!ГeJllд:арнИlМ Кр3ІЄ'М, Іде цегли. що заJ1ИШИ"ПИСЬ пkля gій­ ло \щВІЇ'Чlі більше. праці.вник райконтори Союзу ТОІЮУЄІВ НІМ ~ СГОЛO\МlНN :насмерть ·стояли 'раlllJЯ'ИlCьюі !Воїни 'НИ. СИlМlВtOJIїзують ЗГУСllКИ за~<Иlпі­ Де ж .1заи) По'деЙ,кують. що зв'язку. дшверса'IJ1ТОМ» па:ртизаlllСЬКОІГО руу ,пер,ші ДНlі ВітчИJ3Н'ЯlНОЇ ві.Й:ни. лої со,I1ід8locыкїї }(1рОіВ,і. В ОІ..J;НlіЙ з ху Білорусії, ЯlК lІаЗИlвав йoro форта в.ся Ми 11 Дoop1ni. llдемо а'll'томаши­ казаlр'~1 .цеитраJl.ыогоo Ра.~я'нськorо СО1ОЗУ цег.1З сті'ни ОПЛ81вилась ·в ЄДИ;Н'У МЗlР ш а.' ною, oфQpiМlJlеною іГаола'мlІ'. На !Ка­ роІкоссolвсыи'й.. ТокуЄІВ <JIЧолlOltав суuілы'уy ІПЛИТУ. Наlвіть ваЖlКО уя­ Слідами наших виступів бін'і: «До фортеці Б,реста.1І'еj><>Я», бу,в, івогонь. і У ,ДjH і Вітч IІJ3НЯ'НІО ї s,іlЙlН И Л а,рт ~з ЗІН _ СП'р81ва і злilва Ікуоова: ~По .мїOUiЯХ ІІШТИ. ЯІКОЇ сили Сl>КИ,й n'ЇiдJрщділ. скільки· онаIРЯд'~В Ірвалооя ,в адІНО­ боЙо.ВОЇ слави» та, «Ні,хrro не за­ Потмм Черниl':IВ, ТІУТ МИ, '~ШШНУ­ БУ'Т ИlЙ , нLщо 1116 заl~уте». МаШИlllа му і ТО/МІУ Ж Mli<JЦi. щоб оплаlВИ'l'1І У .:НО'ВОМ,У ЖИітті» 'В'llд 21 чеРIВ- Iптахофа1qРИЮf. За ПOlГ8Ін·е з·беревали паlм'lЯrrь клаСИlк'а уl1фаїlнсыкlQiї цеглу.

УКЛІН БРЕСТУ ПЕРЕДАЛИ ...

m,

•••••

"Техніка зберігається не по-хазяйськи"

НЯ ,n"' Ірей'"оваму ма'те~іаJllі п,ід та"" ,..

І<ИМ

ЗЩ1ОЛOlВІКОМ

'р'озп.о,відалось

жеНIНIЯ теХlfі,ки бюро

cyn!iOpo

п.оне-

м'чить 'ВІЇід міста доД МIЇіСта. . . наlби.раючи швиtдJКІIСТЬ.

3

о 'речІ, М'ВlШИ-

ка,

ІіІРо Ін,еза:доаільне .збер~жеlJ1НlЯ тех- ,рещlЛО ;OOJ!ОВ1ІОГО 'uнжен~ра В. М. lІ'У I8ИІдІЇJlил,а 'Н8ІМ ди!рек,u,іIЯ Pa.'l.Лі,Нlченка і :юоов,',Я'зало йono 'І'а за... оо' • З аслужи!іlі,ки В оогдаlн1і,всыоі'й нтахофа6риI'oony «'IР УXt:IВСblКИИ» .. ці.

Бід~ючоfO

Я'К П<Olві,домив 'редакцію секрета,р па РТО'j)га'Н'ізаlиі,ї .DИСТУП ;РОЗlгля:нуто а

т. н.а

КаlЦалап. па'РТl6Юро

.ма,ЙіСТЄіР'нею

хаЦblКОГО гnротЯll'OМ

т.

НОВО-

ЛИlШні,й цеРIl<:ві. де ;наЙ'.дOlВ>ше )'1"р ИМYlв'аUl и обоРОН'у р а'Д,я'нс b!J{,i ІВОЇ-

.ш!

.на,Йбли,ж,ЧИХ

3ІробиlВШИ ЗУ'lшн'ку у Равно. уч-

ідll.і1В усунути н·азванї ІВ стат,ті ІнеДОЛФКИ.

ні lВі~ВЇlДали. ТЗlмтешнФй 1<Ipa€.3HaBчий M~, побj1В8\1ІИ біJ1'61 паIМ:'Я.т-

________________________________________

таIК,IЩ'РYlге.

заlбуще.

втретє.

СКJі.1Ь1КИ

аж

таlМ

ПРИl3.натись.

я

так

страшен,но

roJIОСОМ:с:ОЙ. ЛЮДОНlbКИ. Р'Я'І'уйте! 1(00М'у 'я flроші п.ередав? Цілих

ло!<и

заlКОJlIНИМ

п'ять

було.

<rри собі. У мої>й кишені чу.жИIМ м1Щ6lІКам, Б-важав і ВlваlЖаю, зруч­ tr,іше, .lfщцJiЙніше і... опокtіIЙш'іше. (Душі мої й опок,і,Йlн.rше! ). оу моїй КИlШені, MКJtВ ·в QщаlдiНlї'й касі.

Як за'6уде. то ПQВejртаю ЙОІМУ 1'іЛI>КИ біЛ'і ,М'о,нет и. а жов'Гі собі заЛИlшаю. На дYlкерки, МОРО'ЗИІВ'О чи С~РНИ!!Ш для саl~Юlпалів.

Пlра,вом

за~~ишити

ЇХ

ТОІ.\І'У лLд час заljJI!llЛати чи agВIН­ су я 'Ha:B'i<rb не ПOlКазую клїєнтаlМ ЖОІВТИІХ ,І'рошей П'рЯlМО з ,касо6ИІМ ,МltшеЧlкам ві'щнОІШУ іх дqдOMY.

До lРечі. ,акаЖіУ дріПИТЛIІ\ВИМ: даlВ­ ня при,казка .:З ми/ру ПО НИ1щ·і ГОЛОМУ

льюл.я»

С'ГООУ€ТЬОЯ.

,мене

аж

lІІія!(

приrаIду€тыс..

я

не

Іне

б)~в ГОЛИІМ Н8'ВlїТЬ то'ді. дИlВСЯ! ЯзаlВЖ~И маю.

як Н8ІРО­ я:к ка'зав AlРІК8ІЩій Ра'ЙlКJі,н. ,н-а <:ІВій шмато.чок хл,і,ба

Іваш

Шlмаrrочок

масла,

п,РИ1Кlро l'іль]{и те, що мішечок отой не за:вжди об'емненьки,Й. Інщі JQУІДИЙ l'аIКИ·й,. аж боки позз_ паща:лиоо. І 1!се черевоту КJFЯ.Т.у БУХІГалтерію. я,к вона. у б:(JЯlЧево­ го баТl>ка. п!jJиIмущ'ряєтыся ,нарахо­ В}1Вати зарплату без мідJЯ'кі'в?! Од­ не т06: срі'бло і купюри. Через буХ'гаJl1'l8р:ію ЯІКОСЬ леД\ве не зали­ ШИ~СЯ без при6У"ГкіIВ. Одержав срliб.lЮ. 'К;УІПЮРИ. А іМацНУВ СlВїй М'ішечо,к аж ІВ душі ПОХОЛOJІО. МаЙіже пqРОIЖІН,іЙ. А 'ГУТ СВІЯ'ТО. Н а носі друге.

Iljроте не такий я вж€ бe:mораl!!JНИIЙ. щоб ·па~аТJf вроопач. Була б голова ,на ,в'яt3аос про­ ші будуть! Так от слухаЙіте. Роз­ рах,уваIВ:ШИСЬ

з

ПОЛОlВиною

людей

ща)(JВИЛИНИ. до

СНЩJIЯ(ДJЇJВ· .

QцHa,K

НАША АДРЕСА: М. БРОВАРИ, вуn. Киівська,

158.

ІВИ-

ба на ПlрИЮУ11Нlі,JС .. І OMI~X 'мене ро­ :Щ5!р'81В : «,БолЯЧІКУ перещВJВ ,би я

ваlМ, а не І1роші. Не діlЖlдете! Се­ iJJ€Щ ночі, рО'Збj1д:іть, і Я .BalМ у тем­ IjJlЯlВЇ мілыйнии перерах.ую, на ко1l'і.й!КУ не ПQМИЛИ:ВШИСЬ». Так от ,я

й

кажу:

репетую.

сП'іМУlВають~.. А ІКОЛИ

ІНДЕКС 61964. ЖИТТЯ.

Фотоетюд А.

Козака.

cыоІго..

учитель

редньої групи.

;вдеР',1ИСЬ

же котному ,в TalКe «лихо» попас­

ти.

Тож запев.НіЯЮ: мій СВ'Я'l1КОО!И'Й СТІЇ.1 6)1В КіраЩIІ.М .за ·ваш. І ЖИі!ІІУ IКІраще

О.ІІ: вас.

дар,ма.

що ста:вка

MaJleHbКa.

... lli€Ї

ночі rnРИlВНJді.1ОСЬ. ні,би 11а­

ВУ'КИ-lВe'Jlе1'н·і

ПЛЄ'ТУТЬ

дJtямене

iВJi'PbOl~KY, ,П:РИCllИlст,уючи: «З миру по 'ниruі лу;кавам,у IПетл'я». Ка­

жуть, що це пotГаІН·а ПРИіюмета.і каlЖ"УТЬ, ні,6И' ,ні,чого Іне

прах,о­

безкарно ...

А ,можеооно й ОПjравді так? От ходжу 'і .мkжую: так ЧИ не Т8ІК? ВoНlO, ЗН8ІЄте, народ'н,і ПрИl<­ ,мети часом ,мають п:іlД ообою

rJp'уІИТ. Ох-ох ...о.х. що то IВОНО6у­ де?

Г. ЧУПРИНА.

м . Бровари.

l'У,\!И.

СУБОТА,

158.

-

l(оцюБИJН-

й З8'Вetршили

О. 'ПА,СІЧНИП, Т,ребухіJICЬКОї ее­ школи. керї1lllИК

НЕДІЛЯ,

16 ЛИПНЯ

Перша програма. 11.()().-,«Дз'во­ .н;ят~і;д:ЧКlllіть ідверіі». ХуідOЖJН~'Й фіUlI>~. 14.25 - Наша афіlша . 14.30 - Для ШКОЛЯlрUв. Л. Гер ас­ кі,на «М',я,кwй' xa'p'ВIКТ~p». Теле­ еUlЗ'і,Й'ии:й. опеКТ8lКЛЬ.

(М.).

1:5.50-

«З глиБИІН ШIIРОДIНИIХ». МУЗи;Ч'н.иЙ наlРИІС про С. Круше.1ЬНWЦЬКУ. (,передача

з

лыоІва)..

16.10

-

IЮIВИlНИ'. (М.). 19.15 'НИ,К». (М.). 20.30 -

-

«На ,вог­ Тел€'візіЙIНlі

ВІїсті . 20.50 «ДЛЯ !вас і про вас». І(онце,рт на замо.влення гля­ tJ.ЗlЧі,в'. 21.40 <QВернись, Беато!». НОВИІЙ ПОЛЬСЬКИЙ художній філь'М .

23.1:5---«<JБале"на фаюаЗlі,я». Пре­ Ім'ера філы'у4ко,нIцejрту.. 23.45 «На .1а».

че~IП'іotнаті (М.).

Друга

овіту

п,РОl1pама.

з

16.50 -

фут:бо­ Дл!!:

д!ітеЙ. «Шу.СТРIIК і Мя>м.1И1К». Те­ .тrевіLЗі,Й'ниЙ лялыовийй фільм.

1.7.40 - «Я - ,«JБереза». ТeJl6Віі­ зіжяй філЬІМ . 18.50 «СД<УВО п.ро І го ря С ЗlВ'Ч енlК а» . ДОК)''М е нт ад ы·иlйй фіЛI>М. ІЯ.БО «ФіJPilrrПli'НlКИ». ФіЛЬ~'-I(ОНlцерт бачеН'нlЯ. 20.30

ПОЛЬСЬJЮГО теле­ - ЛО[lе ,де Вега-

"'1 '1"

ее

........... .

Газета виходит. у вІвторок, четвер та суботу.

Б·Р(}ВЗРСJ.ка друкарня. Київської області. ,вул. l(иіВСW<8,

М.

«C06alК1i. lІа сі/ні,. GпектаlКЛЬ Наво­ сиб;рсыкoгQ Tearгpy «l<JраОНblЙ фа­ lКeJI~. (Перадзча з rQPbКoro). В Iпеp€pIВЇ ЩQДеllШ!1К ЧеМ'піона;гу <світу з феХТJ1ваIНН~. (М.).

<НОВАЯ ЖИЗНЬ» ор-ган Б,ро,варскогорайонного комитета І(П У,краИНbl и 'РвАонного Совета Д€'путатов 'tруд.ящихся l(иевс.КQЙ области.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . І ••• і

Ми.хаЙл-іIВ'НОЮ

музею

На цыolyy

по

11Рупа,х ,ВОjЮгн

l(оцюбиИJCьйого доч-

ClВОЮ за'хоплюючу екСКі)'1рсію.

цьо-

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, вІддІлІв партІйного ЖИТТЯ, масової роботи •.сlл ... ськогосподарського. промислового та _lдповlД8JIЬНОro секретар. - 4-67. ЖАдОБА

І'j)ИlНОЮ

чотИI]JЬОХ

.&зятп

о'держують Для школ'ярів . «Сонце. повітря, гроші, вf.t!I. слів, ЯІК каж,уть. rnере­ сп<J<pТ». 16.50 Першість овіту з ХОДlЯТЬ до діlJlа. CТoL~bКl! Iпо.наСІКИ­ футбола. СРСР lтал,ія. Репор­ дали. я ваlМ окаlЖlУ. що дай бо­ таlЖ з AlН1ГЛ'j,j. 18.45 ТeJlеВllз<іЙ'ні

дить

КОЮ

ЩИlреКТ.Qjром

дес,я'Т'очOlК!».

Репетую. іЬМlі.11УЮЧИ р озп аlЧ. а сам к,р,tзь па~ьu,і поглЯ'даю з~п'ід ло-

ще

л.ітера1"УРИ М. М. ;коro, зустрілясь з

го oo'ЄIКTa та,к ,і не могли. тілыІІ

'.............................................................._ .................................................."......................... , , •••••• ее ее

1

СТО>ЇІМО.

гармат

у пюJI)'ЧК:'Y. :Я іі>81М'О1М обома pj1Kaми ха,ІТа,IОСЬ за чj1ба і не своїом

ЗВИ;К 6УІВ ДО міlД'якitв, ЩО ,коли став ДО'росл'ИlМ і мене '~рИІЗна:чили ,каСI!­ POIМ. то я в:ва'жа'в Clвоїм !І{,роіВНОС

IlОЛУЧКУ додому, я lВиверн,у ЙOlГO кишені lі Пejр·ера.хую 'все. Раз зроб_ тато

поу'окали

.тисяч

Ще в ,дIl1'ИlНlств.і люби!в Ія paJCYвати І1роші. Бj1ва~ю, ЛРИlне.се тато

ОСЬ

НИ lі бі.n,я якої ми жерла ,riт.1еріосыиІхx

Гу=море=ска І] ПОГАНА ПРИКМЕТА лю

к'ниги С. OМl~p'Ho.Ba «Бlрес,Т!Сь­ фqртеu,я» 'ВliuI,oMIOI,. що по 'ІЮ-

............................................

teJJефон-

4-57.

Зам.

3178-5240.

17 ЛИПНЯ

Перша програма. 10.00 «То­ бі. юнlї.Сть!». (IVуди піти п'раuюва­ ти). (М.). 10.16 Дл~ WКОЛlЯрUв . .:Операці.я «Оірі·ус-2». (ПеР€щ8ІЧа 3 ЛеніН,ГР8lда). 11.30 ПерШЇСТh світу

з

МОТОІГО'НОІК.

РffiOijJтаж

з

НДР. 12.30 М. Га'ріН-МИlха,й­ лов'сыимM «ДИТИIНСllВО ТЬОМ:И''', ТeJlевізійюlЙ спекта'кль. (Пер€Щз­ ча· з ЛеНЇlНі!'Рlllда). 14.00 «Па,в-­ ло8'сыюi

~'мілыц'>>..

(Передача

ГОРЬІКОСО ). 15.00 Раід!ЯlНСЬКОЇ Ар~\И і дат

16.10 16.30 -

з

д.1Я 'ВОїні'В Флоту. «<:0.1-

заlВЖlдИ

солдат». (М.) . ..МузИіЧНll'Й КЇ'ОСК» , (М.). CbOГOДjНli ДelНь мета-

л~р,га. .:Лкu!! IВОгненної црофе­ С3 ії» . (М.). 17.20 Переща,ча. ПРИQвячена Дню металу'р['а. (Ле­ 'редача з ДН'ї'п.РОПе11рQОСЬіКа). 18.00

«О~ітло і l1i'H~". (М . ). 18.30 «КJlIУ'б К:IН.ама'wдрUВlНИlК·UВ». (М.). 19.30 - ТелеВlізї.йні .НОВИlЮI. (М.). 20.10 д.'1Я юнаЦ1'Ва. ~Вечір 'п'IНТИ бажань». (Пejредача з Бм­

-

!Гарт.

20.50 -

ФРОНТОІВа

А. МаЛИІШка. 21.05 -

-

'в.Ї!діЧИНlіть

ДІВері,..

л,іlрИ1Ка

«ДЗВОНIЯТ'Ь НОІВ,ИІЙ

х:у­

ДОЖ'Нlі'й фільм. 22.20 <У.motбленlї еп'ЇlВаки». (Alн;на Моффо'). (М.). 2'3.10 - «На чеМіП~ОН.а·"j світу з фут6о.r:rа» . (М.). Др'уга прщрама. 17.20 «3а вашим ,прохаНіН.ям». І(онцерт. (М.).

«БКіра'н ДР')'Іжби». Проора­ POCТOllВCbKOЇ Сl1У~И тмооаlЧен­

18.00 ма

ня. 18.65 «ІНаш ді:м». ХУДQЖ­ Іній· філЬІМ. 20.30 l(оН'Ц,ер,. ар­ тиcrгiIв 'I')J'щыIwї естращИ . 20.50 .Б. Лавреньов ClГравюра на де­ рею».

ТеЛ6В,іЗliЙIІІИЯ

CJj,eQ<таЮJ·Ь.

(М.). 22.20 «Хазяйка Ведме­ жої ,рочки». Теле1lliЗliliнЮі фіJ\bl\l.

Заст. редактора

В.

ПОЛОТНSlК.

84 номер 1966 рік  
84 номер 1966 рік  

84 номер 1966 рік

Advertisement