Page 1

Г#~~~'~#"~#'-~~~###'#----~#'-~-~~~----_#~~'~-_#~----~~--,~~~-~~--,-_#~~-~#_#_#-

ІНааустрі"9: ХХІІІ аf#їаду __кпрс! . __ ,------~ _ _ _ _,..,.________ a

1:I-------_,~,.

.

I IP'ЦIB"'I~p~p~oг~,~ І~А~И~'!.!іl 'РОВІРИ

##~.!i'_~..:___

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

26-11 .N2 84 (2351)

Рік ВИДclННJI

ВІВТОРОК

дО всіх колективів промислових підприємств, будівельних організацій, радгоспів, птахофабрик та інших господарських

12 ЖОВТНЯ

організацій Броварського району

1965

Дорогі товариші! 1965 рік - завершальний рік семирічки. Вся наша країна

бореться за дострокове

виконання

плану

1965

року

і

~

..,:1' _ _ " " . , ....

р.

Ціна і КОП.

мобі­

лізову€ всі сили та резерви, шобновими трудовими' звершен­ НЯМИ

зустріти

славну

дату

в

історії

нашої

Батьківщини

-

50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції і ХХ" І з'їзд , КПРС.

!

Одним

із

важливих державних резервів

збільшення

обороту залізничних вагонів. Завдяки, старанням колективів станції і заводу холодильників простій вагонів на нашій під'їзній колії змеНШИВСjl на 1,2 годи.ни, що дa€ підпри€мству економічну вигоду в сумі до 300 карбованців на місяць.

Цьому

успіху ,передувала

злагоджена

робота

і

взаємовідносини між нашими колективами, чітка і безпере­ бійна організація праці на вивантаженні, розвантажен,~і, по­ дачі і відправці вагонів, цілодооове проведення вантажних операцій, утриман'ня під'їзних колій і площадок в зразко­ вому

порядку.

Починаючи з 15 вересня, ,на заводі лроводиться попередня підготовка і комплектація готової продукції до вантаження, а також оформляються вантажні документи.

Неодноразово на прохання ,працівників залізничної станції завод холодильників подавав допомогу механізмами і робо­ чою силою для розвантаження вагонів на станції, а такоЖ

иадавав свої розвантажувальні

Колектив станції своєчасио

державного плану перевозок і

скоротити простій вагонів.

госпів,

птахофабри,к

колективі·в

та

підприємств,

інших

будов,

господарських

рад­

орга. нізаuіЙ

БР08арського району з закликом наслідувати наш приклад і накреслити КoQнкретні заходи по забезпеченню своєчасного проведення вантажних операцій та вивезеинювантажу, ство­

рити на заводах, фабриках, 'в радгоспах j птах·офабриках п .. ресувні чергові itомплексні бригади з робітників, що мають

у CBO€MY РОЗПОРЯдЖениі забезпечити

цілодобову

відповідні

роооту

механізми,

по

які

про·веденню

повинні

вантажних

операцій на станції і під'їзних КОЛІЯХ. Шановні друзі!

Прискорення обігу вагонів держа,вних коштів .

важли,вий резерв економії

Наше завдання

-

все зробити для пов­

ного його ви,користан.ня.

ЗВЕРНЕННЯ ОБГОВОРЕНО І ПРИйНЯТО НА ЗБОРАХ РОБІТНИКІВ ЗАВОДУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

.... ...

І СТАНЦП БРОВАРИ.

- - - . - -а у

РАДГОСП "ТРЕБУХІВСЬКИЙ" І СЕМИПОЛКІВСЬКА ПТАХОФАБ· РИКА ПЕРШИМИ В РАЙОНІ НА ВСІЙ ПЛОIDІ ЗАКІНЧИЛИ КОПАН· НЯ КАРТОПЛІ. КОЛЕКТИВИ ЦИХ ГОСПОДАРСТВ З А В Е Р ШУЮ Т Ь

ЗДА ЧУ її ДЕРЖАВІ ТА КАГАТУВАННЯ. ~

повідомляє чергових праців­

часно підготуватись до виконання вантажних операцій, забез­ Ми звертаємось до

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

площадки.

ників заводу про підхід вагонів для .розвантаження і :про подачу порожніх під навантажен·ня. Це дає можлнвість своє­

печити ритмічне виконання

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ І(П УКРАІНИ ТА РАйОННО' РАДИ

дружні

. кп

m - . - - - '.- - - - - - - - .

.,

раUКО,М1

ХОPQшу сцра.ву :почали ' робі'l1НИIШ БРОВаіРСЬЮО­

літератури

овіт

,випустило

брошуру

З

доповіді товариша

о. М.

Косигіна на Пленумі ЦК КПРС року

, вересня

27 «Про

тю,

вання

і

посилення

мічного

промислового

ТУ,

elKolllrOMH

3 ,м,етою

Д~РЖlавнИіХ

KOIll'ТtВ.

друку

бро­

України'

кО'нтролю і боротьби з не'вИ!р()бничИl.'ІІИ

пр. ()С'ГОJmИ.~IIl'(УНів Іна М!І<l}ді. CTB~P~H~ ,постійно І ДІюча КОМІС~'Я. Ван,атрима>Є МЩН:ИИ ~B Я!зокз 'за­

лізниЧlНОЮ стаJНцією і ,опер<J.Т.ИІВН{) !Вирішує всі

' НИlків заВ'ОАУ хоJl'щилыик1в і ста'ІЩі1 В-рова}}и і 'Наікреслити заходи ;з тим, щоб !Не. ДОПУС1кarrи про·стоїв ва:Г()ін1в пі,д і>озваштаженн,яш і ІНalва,нта­

женіНЯМ, до.оИ!ТИіDЯ ще кращих уоліхї'в у рООаті.

а

ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖИТЕЛІВ

Ілліча

З'явилась

ще

новинка Політвида­

-

«РеволюціЙно-j.cто­ календар-довід-

КОМСОі\\олЬсЬkии неділЬниk Прискорити збиран.няк,з ртоплі, здачу ЇЇ державі таке н евід­ 'клаЛJне завдання сто,їть перед тр уді'внИ!каlМн радгоспу «Заво­ РИoЦlJl{ИЙ». На допомогу Їм при­ йшли 'комсомольціі позаСП1Л1\Ова молодь села. Під час недільника славно попр'адювали юн.ак,и і дів· чата . В цей день впарано 7 гекта· -рів

площі

і

накопаlН'О

пона,;{

то'нн ,картоплі.

50

На

роботі,

,ві,Дзна:чились

КОМСО­

'мольці Валенти,на ситыо,, Ната· лі,я Герасимен:ко, Любов Юрчен· ко, Людмила Па Н13севич, Т,а,іС'ія Нестерен,кю та ' інші.

ник».

=========Ф

Бюро 'J}.шКО~IУ ІШ . Украї'ни обгОI~ .Оj}ИЛО і сх,ва.­

J

Володимира

ричний з

виданням

А . А. Андрєєва

одна ву

виробни-

цтва».

Вийшла

промови

в світ другим,

'Леніна».

стимулюsання

лил.о звеРIІІNI!НЯ робітнwкіJВ 3lliВOДY ХОЛОДиль'ниrків ізаJl'ізниrq,НИІК'Ї:~C'J1aJНЦИ БрОО!ари ДО ,!І<Сііх ІКОЛ8К­ ТИlвів праМИ'СЛI}ВИХ ІПЇ'дlПРИIJМС'l1В, ,будівелыllix \ор­ Гalні'3МIJі,й, ]Уа'д'ГО'С1ПВВ, ,пта:ХОфа6рик та 1'НШИХГО<С­ под·ар,ськи:х ОРГlrніЗаІЦLЙ раИ()ну. 30'бов'язаJНО керівнИJКів і ceKpeтap~B паj)ТійІНИХ (,· РГalніза!цій підприEJМСТВ', 'БУДОВ,ра')J)ГОClп1в, лта­ ХОфабри,к та 1ншИ'х ,госшодщрських 'ор'га'нізщш РaJЙ()'НУ оf1г,ОІВОРИТИ !звеРНеІІ'НЯ колектИіВlUВ праців­

Б.бачать Ів цы}уy ;великий резе!)в Iзбільше,н:ня ЮUО'J)ОТУ P~OMOO'O екл'ащу заЛlі~НИЧlНОіГО 'l'раШСПО Р -

«Про

еконо­

н·а честь ХХІІІ ,з'їзду КПРС 'і 50-<річЧ!Я ВелиІК,ОІ!'О ЖОВ'l1ня, ІВОІНИ Івщ)ішили r~обитИіСЯ, щоб ВClJГОІНIИ, які надх, о!ДЯ'Тьз вatffТ,аж~ми Ha, a.дP~CY ~і'д.пр. ИIIJМ­

над Інарму. І~олективиробі'ГНИlкііВ і 3аЛDЗНИЧНИJК'ЇВ

брошура

плану-

-пр,авці Ба['ОlJlів.

ПРОДУЮIljИ, lІІе ,мми Ж())ЩОЇ f(}дИlНИ простою [10-

Вийшла доповненим

ПрОМИСЛOlвіс-

удооконалення

текстом

тиражем.

1965

поліпшення

)'Іпра' в.піння

з

товариша Л. І. Брежнева на Пленумі ЦК КПРС 29 вересня 1965 року. Брошури видано масовим

в

го за~воду холаДИЛЬНИіків j 'заліl;lНИ'ШИlкиста,НtЦії

С11Ва, і ВaJГОНИ, що Пl}даються під 'на1lа.нта,жеlfНiЯ

шура

текстом

ПИ!Т&IІ\НЯ lПор()звзнrгаженню, ,наmllН'І'аЖ8lI1НЮ і .ві,д­

в.Р()ВWРИ. Включив:шmcь в соціа:л:іlс'Гичае '3М'aJГ<hННЯ

CBIrr

ВІІИШ.JIИ В Видавництво політичної

і - ---- -~'

А. КЛІЩ, комсомольської ор-

секретар

(ТАРС).

ганізації.

Г""""""~"""""~~"""""""""~"Н#"·~"""~1

і

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

і

!І :на-7»~~о~ат~~аер~.е"~.я ,~~~Ь~~~с~~~Ц~!..::П!~~:~~1 "Іі досягла П()іверхні М~І СЯ- иоrо поверхню. І ЦЯ 8 'жовтня о 1 годині 08 і ХІВИШІІН 24 се.К}lН~И . МОСІ\'(ill-

'Кoн.alНi ІВЇ!дП(1ві')що до програ- і

:

ми

cыогоo

чшсу

в

раиою

океЗJНУ

Дм@і І}перації не були , ВЦ'і

:ПОТlрвбують

і Бур на захід в,ід кратера RеП-о'працЮВ<hННЯ.

і лер.

: Лі'еля КОІрвкції, проведеної : 5 жовтня, ПРИ .підльоті до і М'і, сяц.я було BlfIItOH'aiH'O біль-

,і шkть операцій, не<іБХ!і,щIiИХ \для

д()даткового:

і

У ПІ).І}ц~сі ПО.'Іьоту станції «Д}lНla-7»

f

()держаш,о

f :

велИlКИЙ:

праКТИIJНИЙ матеріал для даль- і

шихро,біт.

і

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<ОУ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

У Міністерстві торгівлі УРСР На Україні, як і в УСІИ країні, щороку збільшується проодаж товарі'в населенню в кредит

по

лінії

кооперативної

держа.8НОЇ

торгівлі.

та .

До

остан,нього часу він надавався строком до 12 місяців.

Щоб ширші

створити можливості

Міністерство

населенню в

цьому,

торгівлі

дозволило то,вари

в

продавати кредит

е

деякі

строк

до

двох років. Серед них збір­ ні будинки, швейні машини, мебльові гарнітури вартістю понад 400 карбованців, готовий одяг на суму понад 200 карбо­ ванців, моторолери «Тула», імrюртні піаніно, роялі, кили' ·ми та інші речі.

УРСР •

на

(РАТАУ) .

• • • • • -• . - . . - . .

ХТО ЙДЕ ПОПЕРЕДУ? Хід

На

ВолИ'ні, 'ЯК і ,по 'I!оСІ'И

ляється .велика

республіuі, при, ді:

ув·а,га поліпшен:ню побуто'вого

'культурного аБСЛУ1говува-ння

,оільських

!

жителі,В:

у ць.ОМУ 'В і,дношенні баJ1а:то робиться в сеЛІ М-ZЯКИ РОЖlfщеr.Сі>КОГО раЙQНУ. Тут здано в екс­

плуат:щію нову а' вroмати' чнутелефОIl!ІНУ , станцію, яка забезпечує ,зв"я'зком 15 ,сіл. Зовсім недавно у житті тру:діlВtників цьо,го села В:ідбулась ще од-

·на ,важлива подія ві'дк'рито новий БудиноlК !(УЛl>ТУ РИ. Він має прекраСН1ІЙ зал для гляд,а,чів, б ; бЛlотеку, ,кімнати для занять різних ,гуртків . І-[а фотю (Л'іваруч): БУДИlНQК 'культури с. Маrя­

кн; IІраIВО'РУЧ теХ!н;іх с!льсь.К<ОЇ .АТС Михайло Цисарчук. В і н за'безпечує безперебійним теле· фо'нний зв'язок .

Фото Г. Сажнєва,.

і

(ФотохроніІка РАТАУ).

польових робіт, здача державі картоплі і овочів радгоспами іптахофабриками району (За станом на JO ,жовтня 'В !Процентах до пла,ну) Перша графа ВИlюпа,но 'каР1'(ЛJлі, \Цру,га з"Д,ано .ка,jJтоллі, третя здано о<В,о'чів, чет.верт,а, \Виорано на зяб. Назви господарств 'р-л «Требухі'ВlCblКИ-Й» 93,7 69,5 100,0 .10,8 Се\lНІпол,кі·всь.ка ц-фабрика 90,5 54,9 49,4 100,0 р-п іlмені Щорса 55,1 90,0 73,0 52,5 64,8 р-,п «Зоря» 65,5 33,1 87,9 84,9 59,2 ' р-л «Літкі1~СЬКИ.Й» 80,6 87,6 48,7 26,4 54,5 87,0 р-п «БоБРllrЦЬКIIЙ» 66,7 ,р,п «Руса,нів,ський» 74,1 50,0 83,3 Калитя.нська п-фаБ Р І~ка 'Р-ІП '«З31в-о.рицькиЙ» Бог ща:н'іIВСЬG<а л-фаБРИlКа р-:п «Кр а·силіВСЬЮtЙ » р·П «ВеЛ!1'КОДИ1мерськиій» ПухіБська п - фа,брика Р'IJ ,«ГоголівСЬІКИЙ»

80,0

69,6

44,5

79,5 75,0

56 ,Б

31,2 58,7 59,0 77,4

74,6

73,6 69,3

66,6

71,1 50,6 58,7 50,6 27,5

59,4 48,9

52,6 38,8

44,1 67,4

74.0 56,8

56,6


РІШЕННЯ ВЕРЕСНЕВОГО ЦК КПРС ·щ Е ЗАДОВГО дО

початку

,вида ні ква.lі,фіlкаціЙні по{:­ 'відчення. ПfiоведеНIlЙ ,партійною орга­ нїзаТlією за~ід оприя'в. розвит­

з'вітно-tВиоорних -зборів про­ сторе прИ'міщен,ня червоного куl1КЗ: заповнили пон,ад 114 членів ,і IкаНДИ!датів партії. КО­ муніоти

заводу

торюве.lЬНОГО

машинобудування зі'бралися сюди, щоб повести віДlверту і ділову розмову про свою ді­ яльні,сть за звітний період, вн­ крити х~би і недоліки, накрес­

ТОРСЬ'КИХ пропозицій, економія від яких складатиме 22200 карбованців. Кращі раціаllаді-

ПР'И'ТУЛИ

І.

М. бу­

ло про ЩО розпов.і,сти комуніс­ там. Адже ІПРОТЯГОМ всього з,вітного періоду пар'Тійна ор­ ганізація будувал,а свою робо­ ту так, щоб ,повніше 'викори-:­ таПІ творчі ЗУСIfЛ.~я ко.lекти­ ву, СЛРЯМlувати їх на досяг­ нен'ня кращих ,виробничих ус­ пі,хів

3авдяки підвищенню

ролі

паРТІІІНОЇ 'організації, кож,но­ го KOMYНli'CTa на виробництві, робітничий rrи,чно

колектив

()пра ,вляється

система­ з

мі,сяців

8

план

вання

дали

ллан

організації і дирекції нада'ва­ ла груп'а сприяння партійно­ державному контролю. Наро,д­ ні до.зорці про,воДlМИ рейди ло ,перевірці збережен,ня і викори­

те'хно'ло-

АРТІйНА

.~o

організація

умі­

За досягнуті успіхи колети­

нинішнього року праВJiін.НЯ,\1 У,коопспілки і презИJЙЄЮ рес­ пуб.1іканського комітету проф­

:н'агро­

спілки

~Іад,жень, знизилася собівар­ ті,ст.Ь щ>Одукції. Знач,ну роботу провела пар­ тійна організація по ,впровад-

женню і освоєнню 'нової тех-

була

присуджена.

третя

чесне

званн,я

на

заводі

прис-

ників ма.Йбутнього J<Orваля В. БРlжа, фрезерувальника

В. Чуканова,

короткий

Л.

час 203 робі'тни\Кам було при-

овоєно

чергові

розряди,

шта' ~l'ПуваЮіНиці

ШаіЙНlflКОВОЇ,

чі,рмі сутін\Ки. Яскра,во запалал,и електри'tні ВOl"Hi в БУДИін,ках ро­ на

вулицях

,в призначений

час

підвести

підсумки

ред,

боти.

Трудівники радгоспу, як і всі рад,я:нські люди, ві'дlмітила в

_

ввіт.ніЙ

допов'ід;і

секретар

.парт­

б~ро Г'ЗrJlин'а Олекса.НдJріSiна Гон­

чаренко,

-

рі,шеннrя ЦК

одностаино

березневого

КПРС

схвалили

Пленуму

Ро!Зроби.вши

KOH.~peT·

ні !Заходи по перет:в.оренню їх в життя, ,коле~Т!І'В радгоопу під ке: р'івниц'ПЮІМ ла [}тiйrної оргarнізаціl домігся пев.них успіхів. В НIІ,нішньому році в стаслі

строки і на виСокому .a'ГPOTeXHi~­ ном,у pi.Blri завершено С I,вбу ,ранНІХ зернових.

Сі,вбу

курудзою

на

і

~огляд

ПЛОЩІ

за

!ку­

450 гектаРІ'В

голо'вний

С. Клаючу:к М. ,стригун. Д РУГОЮ

агротехН1-

парникового

господарства. я.кщо торік 'воно дало зБИl11Кlf, то В цьому році од~ржано при6Уllків на 2753 кар­ бованці більше, ніж за.плановано.

рамі

ви'рощено

по

10

кілогра,мів овочі,в, при завда,",ні 6,3, Собі,вартість центнера овочів з,ни*ена

на

8,8

карбованця.

Проте план здачі помі,дорів ,ви­ конано л,ише на 75 процент'ів, а огірків ,на 68. причина одер-

2

НОВЕ

12

ЖИТТЯ жовтня 1965 року.

на

їх

рі-

Виконання

соціалістични'х

і

зобов ' язан.ь,

ма.кСИ~lальне

матеріалі

використання

я'кості

М. БАРТАШЕВИЧ,

НИ

ної

КПРС донрка

К

Кутvзова

ВI!<;,Тупі звер:нула

не()вO€ч~сну ферму.

подрібнені.

ДОСТЗ'IfКу

тра,пляютыяя

буря'ки

-

J(:і,лька

у

увагу

кормі,в

.випадки,

за:возятьбрудні, дн'ів

не

підряд

галуззю

р З.lllгоюпн ОГО виробни'цтва Є т~а:ринництво. Воно дає 40 процеи-

техн'і,к комуні'ст М . Головаш мири_ ться з ци-ми непо.1адками, не

609

.центнері'в, а на фураж­

2185 кі,10гра­ 2175, перед­

для

та­

виготов-

Перша партія

готу€ться до від­ також підготовка

j

!

різнокольорових

користовуватимуться ництві.

а

будів­

Пластмасовики все роблять для того, щоб до ХХІІІ з:.~зду КП РС випуск ПрОДУКЦІІ З пластмас

подвоїти.

Г.

АНДРІЄНКО. ..+ • ....... .. .. .. ...........

організаційного будівнн­ цт'ва в різних історичних умовах.

Перший період з

ТO~

1883

по

охоплює

рік

1903

і розповідає про

створен­

--~--

Ра-

Подарувов дj'Z'вм Ю:ні чита,чі дуже

ЦК

«Барвіно.К» дож:ні,й

її

Ум

багатогран-

рад'Го,спу

,на

Л І\е\\::.'

ПРИОfНО

гади,ни

дозвіл­

лі:к і зарубіжних :країIІ, ЩО друкуються на CTo'j1i'HIK3X «Бар­ вінка». З ,нов'ого 1900 РОК\, за ріIlН.'IІ­ Н'Я~І У1рЯ'ду передп.lатна ціна

її

ІІД

а:ктуаЛЬ:іі питання, які :-юбілізО'ву­ в.а.~И всіх комуністів і в uіЛО\IУ колеКТI1<В

ЦК

ля ,П'О'ЧIIТ3ІТП 1~IOBi ТВОРИ ,кра­ щих у1К,раїНСI>КИХ 'ilI1сьмеll,ник'ів, письмеllників братніх респуб­

заll<О-

КПРС,

ЖУ,РIl1JЛ

д.1Я шк,оляр~в \юлодших класів,

роз-витку,

діяльності

.lюб.1ЯТЬ

.Ї:тературно-ху­

журна..,

\І'СТЬ ЙОІК -

2

їюк .на

, викона 'ння

зменшується:

карбованu:ів 1 карбованеllЬ

40

20

за­

копі­ колі­

рік

шr================

поставлених завдань. ЧЮ1ала ув,З/га придіпялarcя ,пі,двищеннlО

ідеЙНО':nОJJітнчиого р і в'ня ко' муніс­ тів, пол'іпшенню по,тітмасОIВОЇ та виховної

роботн.

Однак в леюційній

пропаганді

і

д:і'ЯЛl>н<>сті агітаторів є нед,оліки, Мало .1екціЙ j бес;д провод,илося

НАСАМПЕРЕД слід:кує

за

раціона.1ЬНИМ

стаНlН'ЯМ кормів годі,влею худоби.

та

КОМУНІСТИ

Уг.lач,

І.

викори­

правильною

М,

Та-

p~ceHKO, М. Касян відмітили, що па'ртіЙне бюр,о і ['ОЛ08ні спе­ ціалісти недостатньо організовують роботу в твари<нництві і р'іЛl>ниц'Гві. Виступаючі піддали різкій ,К'ритиці ,роботу майстерні , Через недоброякісний ремонт сіль­ сь:когосподаРСbl<ОЇ теХН1КИ меха­ нізми часто простоюють. ГО.1'ооний

,інженер

В.

КРУСЬ

денний

q И.'\1АЛО виступаючих на збо­

рах ІXJlВОРИЛИ про профспілко­ роботу. В Р'ЗlДгос.п'і близько 800 чле.нів профспілки . Більші,сть 3 них--'Чесні і працьовитіРО'бітни­ ки. На жаль, ,робіТIІІИЧИЙ комі.ет не u+ка'виться П{)-опра:вжньому со­ ц'іалістич'ним змаганням, робот'ою ,f.ЛУlбу, Ібj,блі,отеки, побуто-ви:ми умовамиробіт,ників. Голо'ва робіт­ ву

в

ПО,lі

не

бу­

ває, не ці,каВIІТІ>СЯ роботою меха­ нізаТОр'ів. Б~відпов.ідаЛI>НО став­ . ЛЯТЬСЯ до викона:НilЯ ClВОЇХ обов'язкі,в і дея~і інші опеціалі{:ти та бригадири,. Бюро недостатньо здій,снювало контроль за вико'­ НЯ ми. на.нням прий'ня'тих р:шень, Поряд 3 вирішен,ням ГООПО.1ар­ Таки,х пока~н.и.к і'в па.ртіЙна о'р­ гані.за,uія дооилася зав~яки пра­ СІ>КИ'Х питань, значну увагу при­ в~ш"н~й організаціі праці і по­ діляло бюро ,і організаu'ій,но-пар­ юпшенню ВИХОВНОІ роботи серед тійні,й та ВИ'ХOllfні,й Г1Оботі. Регу­ п:раuівникі,в тва рин:ництва. ляр!ю прОRОДИ.1ИСЯ парт і йні збо· На зборах в.казува,lОСЬ і иа ри, заоідання бюро. На порядок

ПРlIJКрі 'недолі,ки . Кандидат у '!Ле-

розкладок

а

безпосередньо 'на ,виро'бни-цтві. Бюро партійної орга'нізаціої слабо керувало роботою KO:-l'Сомольсь­ кої оргзнівац'ії.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ті,в ,ваЛОВОl І ТОІва;[}ної ПРОДУКЦІІ. Є ЧИ'М похвалитися праuі,вникам фер,м. я.кщо в 1964 році собівар­ тість центнера молока була 1819 карбованців, то в ниніШНЬО':-IУ році за цей же період становить 13,3 карбо'ванця. На 100 reKTapiB оіЛЬСblКогос'подарс~ких угідь вироб_ лено. 596 цeHTHepїlB молока лри

без­

облицювальних плиток, які ви­

; ний досвід революційної боротьби і перетворюваль-

член бюро райкому КП

CBOOIY

поліхлорвінілу,

цих виробів правки. Іде до випуску

фактичному

узагальнити

продукцї"ї.

зовсім HeMa€ конщюрміlВ. Все це негатИіВНО впливає на I1РО,дуктивність тваринництва . ГО ,l'ОВНИЙ зоо­

пла,ні

партїі

розкрити

номірності

в'нутр'ішніх резерв;в, ПО.1іmllення

Гаврю­

ня більшов'Ицької партії.

дається за рішенням

колек-

планів

кож

З

«Історія

конкреТIНОМУ

на

Микола

забезпечують

лення меблів.

зу».

тиву

мобі.,ізації

перевико­

пив ДО випуску плінтусів і по-

Сою-

торичний шлях партії, на

KO~1YHiCT

важ.1ИrВОЮ

партїі РадЯ'нського

стовувати всі, фор:-ш і ' методи по

Вони

ручнів

Украї,ни

КПРС, має висвітлити іс-

роботи

зиачно

допус­

бракова­

На замовлення бу дівельни­ ків КИЇВГОЛОВбу ду цех присту­

ДЯrнського Сюзу», що ви-

авангардну

вироБН;l'Цтв'і,

не

перебій~ роботу агрегатів.

ПО.lіТІІЧ-

викори-

a~pOHO~[

і агроном-овочі&ник

З'БИ'11І\ів ві,д твarрltНіництва, а в цьому ,році - 67,5 тисячі ,ка:рбо­ ван;Ці;в прИ'бут,ку. Кращі ДОЯ'Р,,"И Г. Ва'сюра, Н. Ткаченко, Г. Пти­ ЦЯ, включившись у соціалістичне зма,гання на честь 48-х роковин ВеЛИIК'Оorо Жовтня, уопішно спра­ вилися з своїми річними завда,н­

кож;ніЙ

ро.1Ь

коли

пол'іпшенню

В

пі,д;вищувати

насампе-

Характерним є те, що в мину­ лому 'році радгосп за цей же не­ рі,од ма,в 132 ТИІС,я ,чі карбованців

роооти

Прийнят~

шення зобов'яз,а,10 комуністів

цьому,

рокою. Помі'тно зріс В'рожай зер­ І;ЮВИХ, ,картоплі та ii-іШIfХ куль­ тур. Проведено значну ,роботу по

ланка­

,

України.

нукорову надоєно м і,в молока ,3іЗ,М ість ба,чених ,пла,н,ом.

меха,нізо'Вани'ми

зборах

Комунkтичної

критиці.

щоб жодної

Загребельний,

КОЮ мовою перший том «Історії Комуністичної

винуватцї,в їх гострій, принu!!повій

тим,

деталі,

шин.

o·~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~J

ми, ОЧQJIеними комуністом А. Мо· ляреНlКОIМ і безпартійним Л. Мо,­

проведено

звітно-'вибор'них

,

Шестито,мна

на

Винні в

досягнуте

піДJ.али

на

зібралися

ро­

видавництві

ної літератуf)И.

виступаючі ви'я<вили ряд прик-

ких інших овочевих ку.1ЬТУР бул.и порушення

Та

'РИ1Х хиб і недоліків,

допущеНІ

КИ.

СІЮєї

На'

• • • ~~~~.o

села.

всі 63 lКомукісти раДГОQПУ імені Щорса на звітно-:вИібо'рні збори, щоб

н,іше

бри'гаДlІ'ра

трудовий день. жання НИЗІ>КОГО ур'ожаю 'КРИЄТІ>СЯ З АКІНЧИВСЯ Землю оrrювили дегенькі ,ве­ в ТОМУ, що при сівбі цих та деЯ'1

і

організація.

1. Бут-Гусаїма, токаря М. Кля-

.~~~~~~~~~~~

бітникі,в

,на

ніна та багатьох інших.

67

У

t

УК-

оде[)ж,аJlО багато нов.их · машинвO€нО 18 бригадам, 62 ударі мехаНlї'змів. Перед партіЙни'ки каму.ні,стич'ної праці зайною ,організацією ;постало з.авмають авангардну роль на ,l!iCіх . дання пі'дготувати кадри, які б виробничих ділян'ках . Ко.1екмо'гли 'ЇХ 'OCBOЇTIfI. Партбюро ратн.в гордиться і'менами РJ<звід-

терани заводу.

і плодо-

~ вийшов з друку укра їнсь-

КП

ніст А. І. Дворовий, завоював звання комуністичного. Це по-

чання очолили ,комуністи і ве-

по ремонту те~ніки, механіза­ ції тваринницьких феР\1 тощо,

Велику змі,ставну

деталей

Перший том "Історії Комуністичної партії Радянського Союзу". українською мовою

допомога

не межа Д.1Я КО\lуністі,в за'во-

р,айко,му

Значну роботу провела пар-

дирек.ціЄЮ С1'lВорило в 19 учбо,вих .груп. Нав-

надається

ду. Успіхи !Зобов'язують працюва.ти ще ,краще і ЛРОДУКТИ,В-

прапор

тій,на ОРГанізація по розгqрта,нню руху за КОМУНlі,сти,чну працю. Колектив шиноре:-юнтного цеху, який О'ЧOJJює ком у-

зом з цехах

М,З!ТlUЧНО

за

випуску

.......... • • • • • • • • • .............................-0.-........................ • • • • • . • . . .

'ний

лено і освоєно ,виробющтво 10 НОВНХ ,видів ви,робів, в тому числі уніфіковане секційне обЛЗ;ДlІа ,ння, кіоски «З:Р'l{а» і

року піДПРИБМСТВО

трудівни,ка­

творну роботу провела партій-

:ніI<И. За звітний період 'розроб-

ПРОТЯГО~І

з

ми сільського господарства. За ,КО'РОllКИЙ час силами підпри­ Є~IICTBa в підшефно,му радгоопі «Бобри!цький» спо'руджеllО дв,і силосні Т,раншеї на 'сім ПІ'СЯЧ тонн СОІКОВИТОГО корму. Систе­

справою

лиття

но виконують свої обов'язки налаДЧj\КИ Іван Дудка, днтон

са­ до­

лремі,яв СУ\lі 800 ка'рбованців та .В'ручено перехідний Чер'во-

раїіНИ і ,раЙ'ВИIКОНКОМУ.

«ЛУННИII(;~,автопричепи, побу,тові а,втомайстерні тощо.

за'воду

посилен­

стимулюван­

Колектив робітників збільшу€ ,випуск продукції з дарів хімії. З полістиролу, ,поліети­ лену, амінопласту і феноплас~ ту цех нині виготовля€ дета­ \ лей до радіоприймачів, теле­ , візорів та інших радіоприладів і електровиробів майже в чо­ тири рази більше, ніж давав у травні. Продукція цеху іде на київські заводи верстатів­ автоматів імені М. Горького, реле і автоматики та інші.

м'зтеріаm>Них

і

нують норми. Так працю€ ба­ гато інших робітниць. Сумлін­

хів у роботі. Ширшою стане участь мас в уп,равлінні ви­ робництвом та їх вплив на результати економічної роботи підприємств.

ЗВІТНИй ПЕРІОД З~lіц­ З АніЛІ! шефсь.кі зв'язки КО, лективу

ної

биватися значно кращих' успі­

цінностей на склада,х, по при­ йому і Івідпра,вці вантажів, Яікості ,продукції, роботи їдаль­ ні тощо.

змага,нням.

ву :заводу у другому ,~в'арталі

сиро,вини,

планування,

економічноrо

розширення господарської мостійності дадуть змогу

Відчутну допомогу партіЙІНШ

стання

жать тити

\ ня промисловоrо виробництва,

ведеться ,налолег лива боротьба за п-одіпшення я'к ост і продукції, доведення її до кращих світо­

здіЙrcнюва.1а керівницт­

соціаліcrrи'f'НИ'М

Регуnярно підводилися lЛідсум­ 'ки роботи між цех.ами, бр,ига­ дами, діJІЬНЯЦЯМИ. 'Ши'роко в.и­ світлюваJlИСЯ їх наслідки в стінній пресі і JIаочній .агітації.

'МОЖЛIfВIС'ТЬ

переВlf.конано

ра'Йrкі,н, В. Пац, О. Кала,нди­ рець, В. Гуща, В. Куличенко та інші внося'ть гідни,й вклад в боротьбу за техн,ічни'й про­

во

збільшити приріО1 ПРОМІПСЛОвої продукції проти lВі,дповід­ ного періоду минулого року .на 17,6 процента, випуск 'торго­ вельного уст,а'т,куванкя зріс на 63 проценти. Різко збілыlв.сяя виробіток на одного робі'ТНН­ І< а"

!

оволоділи

під високим тнском на пре­ сах і термопласавтоматах Ні­ ІІа Коваленко, Марія Щетині­ на, Галина Гречко і Марія Шевченко. Вони пильно сте­

~ Правильний, дуже пер­ \ спективний шлях намічено

ня

вих стандартів.

удосконален,ня

Добре

пресування

заводу порошко­

вої металурf'ії Іван Якович Зеленський свою думку про рі­ шеиня BepecHeBoro Пленуму ЦК КПРС висловлю€ так:

налення

затори і ВI~н,ахідни.ки Л. Дуб­ ровський, Л. Гашенко, А. ,Са­

П

по

випуску валової продукції 'ви­ конано. на 112,1 процента, то­ 'варної на 113,1 процента. АКІ наслідки господарю-

Т

пластмас

на Пленумі. Галузеве управ­ ліиня промисловістю, вдоско­

КОЛЕКТИВУ гіЧНИIХ процесі'в, лід;вищеннrЯ продуктивності праці, здешевле.ння і по.~і,пшен:ня 'якості ПРОДУlЩії.

робнич,а програма 9-ти місяців ло 'випуску валової і 'Товар­ ної ПРОДj1кціїза:вершена дост­ За

н АЧАЛЬНИК цеху комплексу

Центральним Комітетом партії

громадського порядку. Значно зросла 'культура Вllробництва,

гре-:,

вико­

нанням державних плані'в. Ви­

роково .

ліпшенню ТРУдРвої дисципліни 'і вихованню ТРYlдівникі'в. В 1110л'і зору пості:йно перебу~ала робота кожомош.сь.кої і проф­ спілкової та інших ГРО\lадських організацій. На підприємстві рі,зко зменшились про­ гули, запіз,нення, J10рушення

В АВАНГАРДІ

ЛІПИ шляхи по їх усуненню. В ДОПOJВіді секретаря парт­

бюро тов.

-

В ЖИТТЯ!

ВИПУСК вирОбів ПОДВОїТЬСЯ

увагу приді.1яла В ЕЛИКУ партійна о'р,ганізація пО­

,ко,ві творчої технічної думки. Лише за 8 місяці.в ЦЬаг() року в'проваджено 26 раціонаЛlі,за­

-

ПАЕНУМУ

ВИ'НQC,илися

не.ві,ц:кладні,

КОМУ А. ГОІнч'аренко не користу€­ ться

а.втор,итетом

серед

п'раці'вни­

кі'в. Іноді не з'являЄїЬСЯ на роботу по

2-3

дні.

Часто

бачать йо-

Лj'II'анська

область.

т'вILринницыlгоo

У

містечка

центрі першого

'го напідпитку . Партійн'а організа- в'їдд'і-леННIЯ радгоспу «Новоаннов­ ц'і,я 'по,винна зробити з цього лев- скиій» Лутугинського району ні висновки. стоїть НО'ва будо,ва. Це ~ KOP~IO3IJі:НО1~_иборНі збори ~арТій'Ної, цех . Т,варинники з.. П,О I~НОЮ п:.1СТ3ор['аНlва,ЦIl

радго"лу

ІмеНІ Щорса

вОю

нази.вають

иого

фа,БРІIІКОЮ

пройшли орга,нізо-вано і актив'но, ко,РМ1ів. ЗУСИЛЛЯІ:VШ місцевих умію,­ з принциlЛ'О,вою відвертою к'ратн- ці,в ма,Йже . всі ТРУДО\llсткі ЛІЮЦС­ кою 'і erамокритикою не'долі.кі в. си т ут мех'а.'ніЗОВі\!І!О і ~BTO\laTIIВ прийнятому рішенні на ,к- зовано , ,переРО'бка K0j1)11B прохоrpеслено програму дій парторган;- ДИ'ТЬ швидко, високоя.к:сно і обзації

на

1965--1966 О.

роки.

ЛОНДдР,

інструктор райкому КП України.

ходиться

На

дешево.

фото:

механ і затор

К\'зь)[з

Минович Чубар, який ОЧОЛЮЄ КОРмоцех першого відділення.


В Вісті 3 полів

СТАРАЮТЬСЯ

CI'N 1І1l0Л1>івсм, о'і umaJ' о!fiаб ри "11

Т ОРПі,

на

ла'н'ка

картоплю

ОР:!

одна, .)!еха­ вирощув,ала

за,тра'т

.руч\Ної

nра'Ц. і. ,МИ'l\ола Микитович Са,в­ чеНI'[) ,1 ,напарнИІ.·О)[ ГРИІРО­ piє~[ Н'а.

Ол еІ!,'С ій ович е,)[ со'))ні

ое'з

Рr,зrох[)ю

,гектара, х

затрат

,виростили

РУЧ:Н()'Ї

;праці

110

130 це'Н'Т:нерів бульб. Нинішньої т(m.1Я

не

ж

ОСЕ\ні

дуже

!\ар-

ВJа.lа,ся,

ХnЧ

і . стара,лися дnilре. Причина' ­ ,гірші ПО'ІН~реДНИ'IiИ і РР)lНТ. 3ате 'в і'Ншій ланці, ,'1(}Дill'J; (JВО ('l'ВЮРelНіі.іі цьато РfЖУ, діла на­

ба' гаl'О к:ращі. Ol\peMi площі, J1Ih,i ООjJ'о:1\ляють Іван Степано­

ви'ч

Ге>рус та

)[СffiИЧ

А .вся

Першотравне.во­

"У ,ві" цілку

ніЗОllШlа

МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНКАХ

Гри'Горій

Красін,

Юхи­

дають

по

150-160 ЦЄ'lnнерів.

90-гепарна

ШІоща?

ОріЄНТОІИІО б)'де по 120

-

Це'Нl'нерів,

ТnВОРИ'ГЬ !\ерую­

-

чий ві;ціЛI\О" В_ ТЮlчен!\о.

А я вю[ ~і1Ж)", щО ПО 130 ,іІ)'де! - за.перечує брига­ дир .11. Ка:піТf)'НIJНК(). 3а 'раз сIІ\ілы\и є? 1080 'Гонн, А буде 'Не Мt'lнше 1170! А ще підбе~ ре_\lоокішуки ... - Оil!не СЛO'lЩ пишіrrь 125 і , не помилитесь, ,ПРЮІИРЯЄ

-

при,слів'я

« }\VH'e ЦI,

)lсякюrу ділу вінець». СI.ільу;и

T)' porrr

та т,рИ'lЮГИ

У р()­

(1)".'10

И')1НИlliів .1IeHiHCIIKOIГO відділка, щоб у ;СТИіСлі СТР'ОI\И зау;і,нчи­ ти l\олаян.я кар-топ.lі. ПеРШЮI 'Вивели

('оВ'НІ

KOM()~I'IIHep

а;!"регат

У

поле

1J.~IИТРО СИIЗofJнеН.J.n

і траll\тористка Пара. ('l\овія Бу­ пеРС(Jн,а.1

у

важких

УМilва,х_ Гp}lН'T був Вn;ЮГИ", за

комбайном

ва ilС1\О

м('ти трактори та

з

і

,буно

приче;па' ~1И

а ;вт(), ~аIlliИ· НИ_

І ось 'всі .ці 'труднощі зали­

шились пюа'ду. ЧЛelНИ згада­ ,ІЮГ() еl\і,пажу :Jі'іїрали картоп­ лю на Іплmці 65 Iге:l\'та1рі,в та наl\опали 390 Тn'НН ііульб. Ра­ дують трудові УСlпіХIІ та'I\()Ж ШНluа,ііJНера ВОЛОДЮlира .1IefJe-

ди'нця

і

траи ориста

Стріху.

В(JIНИ

зібрали

55

на:lil)павши

с,во·Ї)!

Андрія агрегаl'ЮI

гепарів

її

ка,рт(}плі,

360 'І'онн.

_ _

Гоmувснпи

парниkи зараз ство

,парнико,ве

радгоспу

ськи,й.. рам

Кількість

парникових

6

до

тисяч

штук, споруджено розвідні теплиці на 150 квадратних метрів, Збільшилась площа і під поліетиленовою плівкою. Це дало змогу виростити в

достаТНIИ кількості овочевої розсади, набагато більше, ніж торік, дати ранніх овочів. В наступному році ми мати­ мемо вже 8 тисяч парникових рам та 200 квадратних метрів розвідниць теплиць. Перед бу­ дівельною бригадою поста,вле­ но завдан·ня негайно рОЗПочати виготовлення коробів на

2

·тисячі·

розвідиої

рам,

явного

спорудження

теплиці

ратних ' метрів

на

та

50

квад­

ремоит

парникового

на­

господар­

ст· ва.

Проте будівельники спішають, втрачають

цінні

теплі

дні.

не по­ дорого­

Прикро

і

те,

що в нас відсутня на парни­ ках механізація. Для вичистки котлованів необхідно виділити два

трактори

з

розширеним

не

терпить.

Треба

за

тепла підготувати парникове господарство. Адже від цього залежить і вигонка в наступ­ ному році розсади, і вирощен­ ня ранніх овочів.

М.

скіль:ки

вивезли!

лю? » .

В'РlJжа [шість

І,

ви;ве;mи, поле

І\'ОХ

П()СЦИJ"О

сперечаю-

• ЮВI.!JеJО

На СЬОТОiJIн.ішніІі день відді­ ЛfЖ 3ДШВ держа,ві 320 ТПНН 20(}"'1'(ЩІЯ. Т}1ваюfЯ

ЛИJСЬ рій

ШД час тра,Н'спор-

ЇЇ

ІВОДії

старанно

труди­

СЮ[()СJ;lfдів

!'риго­

.1/шата,

Григ()'рііі

Ми!\юла

IIpa~ap

(шіну

;вони

Ііі

інші.

ВИВОЗИ.1И

Тепер ПИolИ ДО цукро:вих

: ка;пусти.

ма.с(}вого ЗUИРа'НlНЯ буряж.ів, )НIРJ;ВИ і

3шкіlнче%ня

з[іира.Н'ня

цих ,КуУ1ІіТУР

буде на и.краЩЮI

ПОДaJР}lН1К.ОМ

(}станнь ()горо.ку

Сelмирї1ЧКИ 48-.ій річниці Ве­ ЛИК()І'О Жоотня. Але при ЦЬО­

J!y ХffJ'ілося б нага,даТIІ !\('рів­ HJlll\aJI « Сі.'1ьгосшех,ніки », щог. ДUПЮІОГЛИ

Ha~[

прИ'дuа'Ти

за­

'І1а' (жі чаnИIfИ ДО БУРЯК(II\ ('М­ баifна «Ci.EM-3 », адже цеlі - Кfшбайн у Се~IИПОЛl\ах ЩИ' Н ,

На ,полях пружetна

віддіJIII,а

)}оОота.

таlК

!іде

ДІОди

на­

праг­

п(ПРПИ1'ИСЬ

в

КО,

держаlВі_

~

.1еl\(})!Uаііни працЮЮТЬ н:\ ,полі П'ЯТОЇ ,бригади, де ВИРОЩУВ' іІ-, Ilа врожаї! )!ехані3(lва, на ,1:\il1l1iil ,

бра:Ніі і за'l\ататавані на зимо'ве

Петра ХИ'ГРnГО .

Стара,І1НО попрацюва ;lИ і ме-

завідуючий

.

Герус-ксш­

ножі,

не

грунтібульб.

мають

по

3Дilчі їх

кіlll'Чила копати 'картопшо. ВиЙш.lО п() 100 Цt'iнтнерів з КОХного Ге>!ітара . Всі nульби пере-

зн'(}в)"

по..то-

.геl\тари

збирають З3; день. П()

30-35

зUерї!ганIНЯ. ха'нізатори чет,веРТ(}l

і

всі

робіТНИI\И

І)ригади,

ящ'

І. ШВАЧКО,

очолює

пунк-

\

том.

.",....,~..,..,.....r,....,.....,..,.,...,....,.. ~~."....,..,,#' СВЯТОоС.1ав

ШтіЛl,

і

Які. н

НаУ\lенко

ННР :'Ш!!,lИ

стати

тра. кто.рис ­

т а ~IИ , Я'к і Їх батьки. Зи'мою юна:к!! ,ВЧИ.1ИСЬ на KYPC~X П Р I! радгосп і

«ГQrол'іВСЬКIf:Й», а весною осі,дла .l11 «за.тіJНИХ кон е іі » . Святослав стз'в лраllюваТIІ на, одному тра.кторі з СRО'Ї'Ч бать'коч IBaHO'~1 Гн а т о -

виче:l1,

а

Я 'кі,в

з

овоїм

баТЬ'l\ml'

IB·aHO~1

КУЗI,',JJlчеч.

П РИЄ\NІО

і

рад іонобаТЬ1{з'М за так·их ClfHiB, я'хі працюють з моло­ д еЧИ~1 запаЛО~I, щоз·.м і ни на ора, нц і зя,бу виконують по лі н.­ ТОрІ!

н,ор~1И.

На фото: вгорі

СВЯТОС:13В

-

Штіль і Яків ' Науменко, вни­ зу

-

R борозні їх а,гр€'Гати. Фото

А.

Коз ака.

ві~діЛl;а зробили для ,сetбе ,ВІЮНО'ВОК: ЧЛе'НИ ме­ ха'НІіЗОВlаIНОЇ

JШНІ\И

СУШІі'нні

в

роооті, беруч~і. Їм можна ідО­ руча'fисериазні

справи.

в 'на,СТ)lП'НОМУ 'році вирощуваТЮI)'ТЬ

B(lJfII

Тому анаву

картuплю

,на

веЛИI\О\\fУМ3.І'И'ві_ У ЦЬО)ІУ рr:щі ,ви'расти.lИ дорід,н и,ji уро­

жам,

а

.Б !наСТ}lПllіОМУ,

є

всі

llідста'Ви оп(}ді'ва,тися, одвржать ще біolЬШИМ_

• • •

IПОВ'ЇДЮШе>НJНЯ,

Учора, до

коли

га'зета

дру!\у,

)ІИ

була

n,lержали

що ;птаХl)фа6ри­

на за,кіНЧИJIа 'fОI/IЛЮ. М.

І\опа:тикарГАБРІИЧУК .

ЧУНЯК,

агроltOм-овочівник.

ДЛЯ ВАС, СІЛЬСЬКІ ТРУДІВНИКИ! В НАШ ЧАС не можн а усп і шно розвиватн сільсько­ господарське виробництво без постійного збагачен'ня своїх знань

переДOlВН:І1

ДOCBiДO~I,

найно'віШИМІ! досягненн'я,ми науки. Вели:чезну допамоту 'в

IIbO:l1Y

подають TpyдiBHIIKa .~1 села с і.lьськагоопо,дарські ж ур ­ нали . Я,к,і питаll ,НЯ і проб.lе~IІІ ВИlCв і т.1ЮЮТЬСЯ ках,

чим

Їх

порадують

центральн і році?

для

н,а

видання

керівних

сто,ріIНЧlІтач і,в

у

кадр і,в

19б6

кол-

щити рентабельність, визначи­ ти найбільш вигідне викорис­ тан:ня кошт ів та праці, я'к пла­ нувати і т. д .

розвиток

Нllробництва

ЩОб у,міло керувати ,:І1а' нітни'ми і ОКЛilДНИМИ нами ,

ЯJкі

,працюють

різно­ маши­

на

,кол­

госп,них і раД:ГОСПНІІХ поля.х та фермах, треба \цобре Зонати їх, ово.l0діти

переДОВIІ; М

дoc.BiДO~1

експлуз,тз'ц і ї но:вої тех'ніки. Ве­ ЛИlК У

ДОІПО'МОГУ

дасть

.мехаН' ізаторам

в

цьому

по­

«Техника

радгоспі,в, працівни.ків ра,ЙО'IiJНИХ і обласних с·ільсь,ко­ господарських органів видає­ тf;ся журнал «Колхозно-сов­

в сельском ХОЗIІЙстве». Жур­ нал л у блікуєстаlїі про досяг­ нення наУІКИ в галузі механі­ за,ції і аВТО'ма'тизац і ї ви, робни­ чих лроцесі,в, про електриф і,ка­

хозное производ.ство». В ньо­ му вміЩУЮТЬСЯ:l1атер і а.1И про

ц і ю кол,гос,пів і 'радгосп і'в, екс­ плуата,цію і ремонт маши'н.

те,

Видання

rO<Jn i'B,

~K

С11ВО,

краще

весТИ

господар­

ви,кариставувати

землю,

організ}'в,ати і оплачувати пр·а­ цю . , Ба;гато у:в аги при,діляється

питанням

ро'звитку

КО.1ГОСПНОЇ

залучеННіЯ

труд ів­

ників сі.%СЬКОГО гооподарства до уп!}а'вліIllНЯ вироБНИll,тіЮ~I. Р ;З;Н О :l1анітні

економ·іч, ні

пи­

таfШЯ висв і тлюються 'на 'сто­ 'Рінках журналу «3кономика сельского ХОЗЯЙСТ8а». Він до­ 'помаг а є

узн3'ТИ,

як

В

У\lавах

,колгоспу або радгоспу в.про­ іЩIЩТИ гоопрозрахунок, під.ви-

знаЙО~1Итиме

читачів

3 НaJйці,ка,вішими укаво-дослqдни.х

р·о60тами наінститутів, ko-нстрУ·КТОР·С Ь1ШХ бюро, дослідних і м а шиновипробних ста,Н'ці,й , сільських У~I'і льців 'раціо<на.lізаторів та винахіДНІІ­ :ків , а також з новинами зару­ біжної сі.1ьсь·котооп{),дарсикої техніlКИ.

МехаНQ,заторів ,

безс~щнівно,

ці,ка;в,п,ять

но,ві ПРІІЙ'ОМИ ВИРО­ щування різних КУ,lЬТУР, ос­ та;ннімоделі тра.кторі:в, КОМ­

байнів 'т іншоі сільськогоопо-

!

позаштаrним

кореспондентським

ТОН'Л бульб. Кері'В'НИ'I\И

ти.

відділком.

роо органі'3'У;вав ~Обо'Ту протя- ~ том ,ПОВН ОІГО CBIT .10B(JoГ(l дн:я. ~ Ота,раIlНО 'потрудився і !\nllеІ\- ~

залиши­

Д!ва

ці

КУТОВИИ,

На зБИlРа!НІІіврожаю запро-

В ці д:ні ВI(',і чотири картоп- ~

ка' РТОП.lЮ

Й

готова

керуючий

не

. не

ТО

повідальнии :1а сортува!1rНЯ \ ~артоплі ВаlСИЛЬ ПеТіj)()1jИЧ Віт- ~

ДВlі

·на 122ге;К1'арах успішно за-

I\fJlН'статує Т . ТЮlЧt'lн­

.-

ла і сортуваОІь:на машина. Від-

ці вирощували картоплю меХalн'ї\зоваві ЛalНКИ.

Та

)}О'І\У

в

дlН'і, щоб ,10 25 жо'вт.ня пов­ ністю за!,інчити ПОЛЬCll~і ро бо­ І.

та'к

ПУСl\ають

-

'клад, без ,зarrра'тиручної ,пра-

БУ,'1ьБ,

аl грега'т.

ItClЛИ

-

ли бульби 'на двох гey;т~pax . Жо ДіНІ{) Ї !ГОДИІНИ .не ПРОСТnЮі ва-

сл:ідки .•ТІаН'l\а Віктора ФеСЮІ,а

треба _ ..

глиб(IКО

)І(ІК ,

На Жердіsс ькому віддіЛI\У ра:д,ГnСіПУ «Нобрицькии», Іна:при-

тив llа:НI\И €Bдoкiї ПОЛ О'В J;n на , сюртува'Н1lfі 'Та 'Ka,raTYBil,ffJi'i ~

НІ!

механізатори ,присту-

РИС' ТОМВОЛОДЮІИР О''' IІпрсю зібрали понад 50 геиарі; в кар- ~ '[(юлі. В O'lipe~i дні IВИI\f.Ю)-В~-!

"еХa.lfі1юrVв. Це дало добрі на-

ді­

« МТ3 » .!!(mliII~HO рuбиди, а це о~і'дла;lИ УДВОХ J;а, ртоплезби­

залиша, ють

же трудомісl'КОЮ роботою. А ()т цього літа весь цем тя'гар переl\ладено на плечі маши,н.

Ба'Н'НЯ каРТ(JПЛ.і за ДОПО\l(}ГОЮ

одна

25-35 тOOfН.

('а-, ко)[оаі!нери ~ Б().lO'Оан з траио-

Хо,тіли

а

оаина, IІраС'і'н тра'ктора. П(fВlН'fЮМ сніТДUВJIlИ день у полі! І ЯІ\і'Сть РОІО ОТИ х(}роша-

Бати'на,

М а р"іБ~1і\

Tal\,

скажу,

.1еО'Н'ід МихамлО'вичв заХOlплеН'.н'Ї від MexaHi'3.0BaJНOЇ лаlН'КИ. lLрИJ ca~YHHi і обр(}біт­ ку тра:к' ТОРИlС1'И десЯТЬ .метрі'в не про'Йдуть , було, без доБРИІВ . lІі, нчились,ОПИНЯЮГЬ а1грегат: « Дufi.ри.в давайте! » . Стар'a.lОТЬ­ с, я Хд.l)Пці і зара:!. BJli'TI\Y .на

рашmи.и

Марія

хлопці.

Наступншо ТУТ

МОМЛelНIКО. Ко'стянтин

секрету

ніж

ми

)го.

ПI>.lЯХ. Тощ' И

п(}

а, гропlO)[

·ва'Ди'ли пеРеІдові Ме'Гади: Тlруповуро'боту 'Комбайнів, сорт'У-

ляН'ка. підвела. 1І0РUl'ше, біль­ це

серf'~НЮ

Л

даю :на)}яд під овочі 'вези, а Герус: « А !\оли .пі,д картоп­

31га,чити

дe~IOIKpa'Т'iї,

ходом, але їх д",осі нема.

Час

бор()нували деГО'ВОРИ!ТЬ т_ lІа­ А пташин()г()

Ще кіЛЬ'ка POI\,iB ТОМ:У вирощен.ня, а TJIlM б'ільше зби'рання Юlфтоплі Івважалuся ду-

господар-

«Красилів-

доведено

послід

I\y.lЬ1'УРИ, РОЗl\lfданої на кіль­

За останні роки значно роз­ ширилось

l\опіl'КОЮ пра­

'IlіЛblКИ В'ЯТЬ !раl.З, ПVТОIНе!НlЮ. -

ше

Н}'ТЬ

~O

д()і')ИЛJllСЯ

ч(}го

цею.

вся площа Зfбрана, важк() ви-

ла'х. ТРУДИЛИСЬ вони і оОс.'!У­ говуючий

кажуть,

Рf'ко)}д ;ПОС1'авwти,

картоплі та заll.ПВ .на ,насііН'lIЯ

-

:вже

J1IК

І\а_

е.!Jп,ПНОJI}Т eJ

pO~He

!fl)ro,

ради

перестараЛИ· (JЯ

ПОДАР;f"II()К

р ~~~~,~() Х!~~~:;:РИІ~;~Д::~

·ться керівники. Супереч,ка ця зщрО'ва, ,не фа.1ЬШИ1ва. Не за­ ради IКРrucи'ВОї циФри відстоює свою 'J'ОЧ1!\У зору 6ригадwp, а

товаіРИШ'В, що за три.мались в кrJВГгopi після наРіl,lИ, БРИІ~а­ дир пnльової (Їригци А. Заї­ 3ВИЧaJЇtно, ,нині, !;оли ще ·не

В3АЄМОДОПОМОГ А

даР'СblКОЇ

техн іlКИ,

правила

їх

ек()плуатації, н·арми ,виробіlЖУ на ту чи іншу машину , поря­ JЮК виплати прем;й за пере­ ВИlюнаняя з авдань 'Ї надба,вок за К.1асн і сть. На всі ці та і.н­ ш і з.а,пита'Н'ня 'во·ни знайдуть віщпоВ'ідь на стор іяк ах масово­ виробничого журнал у «Сель­ ский механизатор». для інженерів-гідротеХН1і,кі,в, меліораторів та інших слец іа ­ 'лісті:в вод.ного господарства, наУ,КО:ВIІХ і Iпра,КТИ'IНИХ n.paoЦvB-

НИ'16В ства И

зрошуваного видається

зем.lероб­

«ГиДротехника

мелиорация».

Ж У'рн,а.~ «Земледелие», роз­ РI3.хOlВ3Іний на arpOlH,o'M,LB к ол­ ,гоапів ,і рад:гоопів, землевпо­ р'ядник і,в, ,1ісоме.lіараторів та 'іlllШИХ спеціалісті·в, як і працю­ ють у сільськогосподарських органах, haykobo-д{)СЛ'ід:нИ1Х за­

К.lа,да х, а ТaJКОЖ на професор­ сько·-:ви'к ."адацькиЙ СК .lад в уз ів і техн' і'К)1Чів, "в да.lI>ШОМУ дру­ куватиме ці'каві статті в пи­ т а н,нях теор і ї і практики зе~l­ леробства, рослинництва і лу­ J<lі,ВНlщтва.

для

лан·ко. ВИlХ,

спеціа.lісті,в

тур,

ви.II~'Скапься

журнал

«ЗернобобОВblе КУЛЬТУРЬІ». Велик і П ,10щі у нас відно­ ДЯТЬ'оя п ід цукр ові БУРНКІІ. До­ IЮ\1оСУГТИ тр уді·в.никач ПО.l і в ОСВОЇТИ прогресивні ПРИЙОМІ! вирощування цієї Ц' інної т е х­ lІ і чної ,крьт ури

затрата чи основне

З

праці

наЙ·чеНIІШМII

та

к о шт ів ­

з авдання

Ж У [1l1а , ll '

«Сахарная свекла». П е редоні ні,

госп{)дарства,

опеціал і сти,

наГРО~lаДlmи

на ­ бага­

вирощуван,н я

1\)'КУ­

шої , "раї'нн тий

дос.від

р уДСIИ. Щ аб-.3р·обити цей досвід lІадJбаН:НЯ~1 усі х 1'РУд' і f\'НИ'l( і,а полі,в, ,ви'д аєт ься ж урна,л «Ку­ куруза»,

досяrнеНJlЯ в топлярства,

РОЗВИТ1КУ кар­

овочівництва

гооп, і.В і рад.госпів, зайнятих ВlІ'р,ощуванНlЯМ бобових куль-

та

башта,Н:НИЦllва пр о пагує ж ур ­ нал «Картофель И овощи». Віll знайомить. чит а чів з Н О.ВІІ,МІІ сорта~1И

цих

СИІВНІІ,\Ш

методами

вання.

культур,

їх

Б аг а то уваги

прогр е ·

вирощу­

прид і ля є ­

ться в ж урна ,l'і розвитко,в і тел_ ли ;чно-паР · IШКОВОГО

Сl1ва,

селеКll і ї

заготіВ ,lЯ~1 та дукції.

На

СН~~lатично

цїі' в

та

г о·спода р­

нас і ННИЦТВІ',

зберіганню пр о -

іі ого

с г о р :н,,,зх

даються

пит ан ня х,

СІІ­

" он'су.l ьт·а ­

які

ц іка в л я,ть

.1юбител ів- городникі в.

бригадирів,

та ;кері,вникі:вкол­

вче­

новатори

НОВЕ

12

ЖОВl1Н'S!

ЖИТТ5І 1965

року.

3


До

50 - ріЧ

Uіною

ОСЬ ВОНО, НАШЕ МІСТО-СУПУТНИК!!

ЧR

РАДЯНСЬНОl ВЛАДИ

ВЛаСНОГО

життя .1ІУЦЬК.

«РаДffН>СЬRа про. CIL\fOвrддаНИ'ИВЧlf.IЮК бу'jtівеЛЬНИ'l\а Сергія Савч}-, ка. Не;Щ,ВIlf1 ІНа В()І,lI1JНЬ»

ГазеТil

!}о.3ПOlвіла

О!, (N1 иці Кошеля f),(jірвався еЛ('J\­

ТРОПР()jві:\ ВИСОJ\IJВО:ІЬ1Н()Ї лtнії. Оа:'lе в тоП ча,с 1У:\1І ПРЯ\f)"ва­ .1И ;кі!fl\а 3 :\~ВЧИ'ІГI\ОЮ. ЦР іІа­ чи.в СеРІ1ііі Са'ВЧУI;, Я, I;иіі пра­ ЦlОва,в пог.ЛИ:ЗУ на бу,т,:lве.'lЬ'Нn­ щ- \1 аіііl.lа,НЧИI\у. Сергііі лnчав

, \ \

ГУll\а'ТИ

~

~ 0---------------------------------------- БРОВАРИ Шевченка. Читачі Увічнити

,

Фото

пропонують

пам

ять

речі,

рожилів

з

та

розповідей

з

літературних

владу. Зокрема, пропонувалось

Щорса. В Семиполках

встановлювати

штаб стояв тільки один день,

віддали

своє

меморіальні

ЙОГО

дошки на початку і в кінці ву­

а ХТОСь подбав

лиць, які носять імена героїВ.

там встановити меморіальку дошку. Настав час встановити

У Броварах теж є такі ву­ лиці - Щорса, Боженка, Анд­

Треба

інші. Виконкому місьної Ради

ляти

депутатів трудящих потрібно б

більше

краще

М.

встановити

мирічної

Під редакцією І. ІВАНЬКА

позиція ходу

після

чорних.

Перед любителями Ш.ахів як

ста­

можна

чорно,го

ко'РОЛЯ

найкоротшим Ш.1ЯХ<1\I.? В цій па'ртії О. О. Альохін, грав

нення

ня

бі.1И:-АИ,

~lеПI

і туру і

для

досяг­

пожертвува в

ко­

оригіна.1Ь·НО' ~laTYЄ:

23. Те8+ Кф8. 24. Кн6+'1 Ф:н6. 25. Т:ф8+ 1 Кр:ф8. 26. Фд8 х. для

баг,атьох

завдання

шахістів

ВИЯВИЛОСь

це

важки~ .

Прави.1ьні відповіді

прислали ті.1І>КИ І. Ф. Тищенко, N\. Г. ФеЛО[Jенко,

Д.

І.

Ю.

ГречаНIІЇІ

Ф.

(\1 .

Брах

та

БроваРІІ).

НОВА ЗАДАЧА А теп<,р, друзі, по\!іркуйте розв'яжіть

таку

і

КО\lпозицію:

виробни'IИ'Х брига.д. ве.ШКИ~1 інтересО\1 з виста·в.КОЮ робіт

Піс..1Я допОВ'іді завідуючого ра­ ЙОIJIН,ІИІ 'відділом наро,Дної осв,іти О. ХО'р:тіков,а на трибуну ОДИІН за О'дIJ.ИМ ,пі,діні,маються делег,ати. ВИСТУlПає МаР'ія ОВодієн,ко­ бритади<р учні,IУСblКОЇ в и,робничої БРИі~ади Требухі.вської середньої школи.

- В нашій бригаді, - роопоВ'і­ дає вона, 98 юннаті·в. В цьому році ~1И ВИРОЩ)1ВаJИI пшеницю, куку.рудзу, .діотлядали молодий сад. Всі ,роботи про,вели сВ()'Єчас­ но, на . високсшу .агротехнічн,о~у ріІ>ні. Вчитись у нас є в .кого. м.аЙсТривисоких

ба.га70В

чаму

вро­

допо~огли

Щ,НТillеріIВ. Особли'во в'ідзначилась п'ята .1анка, я;ку о,чолює Ольта Криве.нко. Свої,\1И думками поділилось ,комсомольської

органі­

п·.10доя.гідіНИЦ11ва АН 'УРСР ..

Ліда Кра,вець 3 Се\IIIІПО.l,к,івської В{)IСI>~Iи,р'ічної школи розпов:іла про діла юннатів, їх ціНllfі дослі­ ди, які забезпечили ВИC'OlКий в'ро-

Фб3,

п.П. ф3, ф4 (5) . Чорні: Крд4, Т1\4, Білі за

два

ПОЧllol12ЮТЬ

Те5,

Кж2(3) . і

дають

мат

ХОД\!.

Сподіваємось, шо шахові сек­ ції в школах р,аі10НУ, під ке­ ріВIІІЩТВО,lвик.1адачів фіз­ КУЛЬТУРИ, участь 11 дачі.

1JіЗЬ\IУТЬ ро.з'в ' яза,нні

по

акти.вну цієї аа­

й гори, де він провів

більшу

Ч;l.стину

мінієвого заводу.

радханов

му

з

приїхав

дружиною

на

азербай-

сюди

разом

запрошення

сина, робітника алюмінієвого заводу. Син, за спеціальністю електролізник, людина добре

його

вручили

Яроцькому.

бібліотеці

З

того часу

Тут 'виявлено й друковані

не

роки

Великої

Вітчизняної війни. На поля колгоспу

прийшла

потужна

техніка.

О.

урочисто

вона має Крона її ликій

ва

цього трактора пен­

зав.а, Лід а Ба'течко, Галя Скок.

дере­

його

від­

ня місцеві жителі внсилали йому живці незвичайного дере­ ва.

Нині яблуню школярі.

у

ВІВТОРОК,

12

ЖОВТНЯ

Перша програма. 11.00 - «Наш

Ермітаж». кінонарИ'С.

HayiKabo-популя,Р'НИЙ

12.00 - Те.lевізіЙні ,НQI' ДЛЯ ШКО­ В цьo~y ЧИ'М3J1а зас.1уга юнна.тів вини (Мос,Кlва). 12J5 -

Перед уча~нИ'ками на,ра!ди ви­ ступив ТOJJовави.конко~у .райради П. П. Білокінь 1'а заві'дуюча

сто,вбур

але

доглядають

на голубих екранах

робнlІ.'ЧОЇ cep-€lдHbO'Ї

Валі Єременко. Ольги Теплюк, Нlни Васько, Віри Дяченко, Валі Кj'1кши,н, Ніни ДужlfК.

Основний

давно зник,

.'8'.

ЦіlКав,j ЦlllфРИ нав'ів у СВОЕМУ виступі брИіГа;дир учні,всь'кої ви­

,бриГІЗ,ДИ 3а'ворицЬІКОЇ школи МИlКола Лесик . БР'ИlГада .в цьому р{)ці виростила 'на кожному 'гектар і : о,зимої .пше­ НИlЦі ~ по 20 цен'Гнерів, кукуру­ дзи ,на силос 400, картоплі 150, фР}1Ктів - по 70 центнерів.

виявлено

химер­

ваючись над землею, то пІд­ німаються догори, а потім круто падаютц" донизу. Цією яблунею свого часу цікавився І. В. Мічурін. На його прохан­

ДУЖЕ ЦІННА ЗНАХІДКА

книгу

так

що важко 'виз­

галуження ростуть і плодоно­ сять. Вони то стебляться, зви­

МУКАЧЕВЕ. Знайдено рід­ кісну пам'ятку українського книгодрукування - біблію пер­ шого друкаря Івана Федорова, видану в Острозі в 1581 році. Унікальну

площі,гілкн

начити, де їх початок і де .кі­ нець.

сію.

ці. Так, Іра Блоха вирошуоола ку.куру.дзу за .\І·еroдо~ дв'ічі Ге­ роя Соціаліст,ичної Пра.ці С. Виш­ так Відз'НЗlЧИЛИСЬ також Нін.а Та­

об­

вигляд цілого саду. розкинулась на ве­

но переплелися,

Але

провела на

Сумської

дибі школи в селі Андріїв ка. Це яблуня незвичайна. Здаля

€. Яроцького громадськість

села

роком.

КРОЛ ЕВЕЦЬ,

залишався 11 строю. Тепер без­

жай всіх культур, що ВИРОЩУЮТЬ­ ся на ,шкільні·Й досл,іДlн,ій діля;н­

1401

ласті. 150 уроЖ:ай плодів ЗНЯ­ то з яблуні, яка росте на са­

«Універсал» до останнього ДНЯ

змінного водія

вндан­

НЕЗВИЧАЙНА ЯБЛУНЯ

рідному колгоспі і в далекому Заволжі, куди довелось ева­

в

інші першо­

староруські

ня, а також рукописне «За­ карпатське євангеліє», датова­

нізатор ні на один рік не роз­

куюватися

мо­

князем Федором і в минулому являв собою цитадель · сло­ в'янської культури.

меха­

став садівником на заводі. Він

Мукачівського

настиря, який був збудований у ХІV столітті подільським

першому

лучався з своєю машиною. Він орав, сіяв, збирав урожай в

нова

ТОРI\НУВСЯ

~ ЧYlК. !..........................................

трактористові цієї сільгоспар­ тілі Олексієві Семеновичу

забезпечена, думав, що батько спокійно відпочиватиме вдома, але той попросив 'влаштувати його на роботу. Мурадханов

вважає, що бадьорість і енер­ гію йому допомогли зберегти праця і весела вдача. Правда, сторічний робітник гадає, що

врятував

са\[

Е е.1еІ;.тр·о.пров-о;rа і загин}"в.

ЛУГАНСЬК. У Кремінський історико-краєзнавчий музей

джанського міста Сумгаїта Му­

молодого

а.1е

= Та." віддав 'своє життя ін­ і ШИ'\f бу,д!вельни' " Сергій Са,в­

життя.

колгосп імені Свердлова пере­ дав на вічне зберігання трак­ тор - «У-2». Тридцять років то­

Житель

~ людей,

ТРАКТОР-ЕКСПОНАТ МУЗЕЮ

роботі

М. Мурадханова відзначили праці,вники CYMraїTcbKoro алю­

: дроту. Бу:lї'веЛЬJJИІ;

лярі'в. «Музичні каРТИ'НІ<И» (Мос­ ква). 16.55 Наша афіша. 17.00 - Програма Д.1,Я Д'ітей т.а юна­ цтва «О.нівець - М а л юве ц ь».

теЙ . «Зірочка». Телеві~ійни'й

жур­

нал. Урок а:н<mїйсыоїї МоОВИ для \lаля'т. 18.00 Телевізійні ~i'c­ ті. 18.20 ФПрав'да про релі­ гію». Репорта,ж з ,\\узею 'істор'ії релігії '!13 атеїзму (передача з ЛeflіН'ГРз-да,) . 19.00 «COHue над

Невою» . Телев ізі·Йни·Й філь\!.

-

19.20

Мо:нт,а.ж опери Шеба.lі:на «При­

«Шкі.1ЬНИЙ спортивний рік поча,в­ бо ріка.н ня непокірної» (МОСКіва). оя». 18.00 Телевізійні вісті. 20.20 «НайбіЛblші в Євр()пі». Ha'~I, ,а ми, в свою чергу, нама,а­ шкільни~ віlдді.l0:-А РК ЛКСМУ 18.30 Назустріч ХХІІІ З'їзду Репортаж з буді. вництва Все{:оюзЛИіСЬ ,діяти так, як вони. І ось ре­ Г. І. ТІІІМЧУК. КПРС. «Наука вир06ннцтву». 1l000О телецентру в Оста.нкі,но (0\1\0ЗУ.lьтати 'робоои БРИlГа.ди: ,пшени­ Юн<натіlВ' віт'зли·піоне-ри . журна.1. 19.00- С:ЮВ2) . 20.40 - ТелеВ'і,зійний а.%­ ц, і зібра.1И по 34 центнери, з гек­ РішенН'я,м раlЙ"ви.КОНіКОМУ БРИіга­ ТелеВ'ізійний художня ca~oдi­ тара, ,кукур~дзи ,буде по 60-70 да ГоroліВСі>КОЇ середньої школи «На екра,ні ~la'Hax «Подвиг» (Мос·ква). 21.30 Ра,д,ГО"СП'ні

жа,їв

за.ц-і,ї ГотодівсЬ!Кої середньо"ї шко­ ли ' Г,аЛ1рна 300УЛЯ. Виробниче на­ вчання во цій школі' ПРОВ,QДиться в ОСНО'ВНОМУ по профілю ,i.lex3lriЗЗіТор-са.дов-од. Школа тримає по­ стіЙНI~Й зв'язок З І,нстиТ\'ro~1

Крж4,

товариша

натураЛІСТИ

В ц~й неді.1ЬНИЙ день районний

секре7ар

Б' ілі:

свого

НУВСЯ біпи і !fаз;rmЧI:1В ;];і ІІІ; У ;lОЧ:J\ОЮ В;І;е і,іля са\IОГО

: з

все ж 1Іі­

діграли

СУМГ АІТ. Сторічн"й ювілей

юннатів.

19 серл!!я в нашій газеті бу­

як\!іі

3.

Будинок іКУЛЬТУРИ за.повнили чле­

ШАХОВОЇ ЗАДАЧІ

З:Вlатувати

ом

ЮНІ ,ни шкі.1ЬНIІХ ПРИ~У'Гlfі 3 знаЙQ~I.'rЯТЬСЯ

РОЗВ'ЯЗАННЯ

з;шда.ння:

€PEMEHKO,

:

= ===

вилось

~

попt'рl';(­

ЦІВАВОГО

неабияку роль тут

РАДЯТЬСЯ

першорозрядника

другого

су­

СВІТІ

-а-

І 'Ш4ХИJ:Ч

два;щяТ!,

молодь

школи

іІ

надрукована

щоб

шанувати

8читель Броварської воСЬ­

це робитимуть у Ниєві.

ла

приді­

часне.

на них меморіальНі ДОШІІИ, як

І

уваги

минулому,

вчилась

під час підготовки до 50-річчя Великої Жовтневої соціалі­

І

про те, щоб

таку ж дошку і в Броварах.

реєва,Осипова, Матросова та

революції

фотокореспондента П . .Бабича.

ВШАНУВАННЯ СТОРІЧНОГО РОБІТНИКА

ста­

життя в боротьбі за Радянську

малось питання про увічнення

стичної

позаШТilТНОГО

у

джерел відомо, що в будинку на розі вулиць Ноцюбинського і Ниївської З 1 по 5 лютого 1919 року перебував ttJтаб

які

..

героїв до

ївського обкому НП України, що відбувся нещодавно, підні­ героїв,

СЬОГОДНІ. ВНД на П ilОЩУ імені Т. Г. ~

'~~~I##'~~~~~~~~~'~~~~~~~

На останньому пленумі Ни­

імен

~

,,\f),пере"();t;и,,,

жаючи прп lНеііеJпеJ\У, 1І.1е ті ііого не чри. TII,li Са:ВЧУJ\J\И­

і

і

......с.+

і і

! і

.на ropo.джен а фоroапараТО~I. а Требух,івської р,адіолою. Ве.1И­ .ка група юн,натів нагор{)джеlНа, гра,мотами раЙ'КО\lУ ЛКСМУ. НаРlЧда .(liРИііін'яла з'вернення до B~ix юннаlтів 7а УЧН'і'ВСI>КИХ ви­ робничих БРlllгаlД району. Оснавна JJYMIК,a звернен,ня добре підго­ туваІТИСЬ 'і Іп·опрацювати в наIСТ)"П­ ному, 1966 році. У наших хліборобів гі,дн.а. зміна.

О. ЯХНО, завідуючий відділом пропа­ ганди і агітації райкому КП України.

яльність». ВИіступає естр,ад.ниЙ ор­

кест,р

«3

заводу «Арсенал».

першого

19.35 -

пре'д'явлення» .

ВїЗIИІІшЙнарис . 19.50 сьоюдн і» (Москва). 20,20 дл.я клі'єнт,а» .

Пре~'Е'ра

-

«Світ «оВсе

ни,х

.1

Редактор

м. БРОВАРИ,

вул. І(иївська, 158.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ"

_

(Москва). вівторок

Медченко який дУ

СЕРЕДА,

живе

Петро в

м.

Омелянович, Бр<ув,арах,

вул.

про

розлучення

з

Медченко

13 ЖОВТНЯ Таїсією Григорівною, я;ка, живе 1\ Перша програма. 16.5.5 Наша М. Ташкенті, вул. Братська, 39, афіша. 17.00 -ПРОlг.ра~lа для ді- 'кв. 14.

орган Браварского РЗЙОIіІ,ног01t і і

трудящихся Киевской области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, відділі,в партійного жиrтя, масової ськorосподарського, промислового та відповідального секретаря - 4-67.

роботи, сіль-

і

І і

:_.. !~!!.~.~~..~!~~-~.:.~:.~~.~~.~.;..~::.~?~?~.'..~~~~~~.:.~.~.~?~~;.·............................- i 158.

ФЕДЯП.

Головна, 3, кв. 7, порушує спра­

(переД<lча з Ленінграда).

КО~lитета КП -УкраИНbl и .раЙонного Совета депутатов. І

Врвіlарська друкарня, Київської області, вул. Київська,

€.

21.30

. . . . . . . . . . . . . . . . . .•••••••••••••• . . . . . . . .••. . . .с.Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•••••••••••• •••••••• , ••••••• ~

НАША АДРЕСА:

i·Hcтpy~eHтiB.

телев' і зііі­

НО'ГО спекТЗ<клю (Леніlilтрад).

- Телевізійн'і НОВИІни 22.00 Літературний

Те.lе­

- Телевізійні іЮВИНИ (Москва). .22.00 - Концерт аркестру на·род­

Телефон -

4-57.

За-м. 5600-3837.

ді

Спра'ва слухати,меться в Бров.а ocыкгоo рай-ону.

нар<:у­

ДмитріЄНJ(О €вдокія Яківна, яка ЖИlВе 'в М. Брова,рах, ,вул. Божен· ка., 23, парушує сп,ра.ву про роз­ ЛУ'Чe.нJНЯ З Хімічем Семеном Семе­ новичем, я,кий живе в с. Бервиці, БрQlв.арського РВЙQНУ. ді

Спра'ва слухаТlfметься в Броварського району,

нарсу­

84 номер 1965 рік  

84 номер 1965 рік

Advertisement