Page 1

Про.сеmарі

8C/JC

краІн, вднааmеСR!

п рипом у ВеJИКОМУ КреМJЇВСЬКОМУ

Рік вндання ХХІУ

.

ВVДІВВИК

I'МУПI~IV Четвер,

84 (2145).tz

ПИПНR

13

рону. <:r Ціна

1961

2

повсякденно пікяуються про бла· го народу, змІцнення в'я.

Це

яскраво

його здоро­

ПРОЯВИЛОСІІ

CIUIHKaHHI в кінцІ червня Верховноі Радн УРСР по

у

V сесІї

питан­ ню полlпшеННIІ медичного обслуго­ ву:ванНIІ

насеяеННIІ.

Н. сесlі ще І ще раз перерахо­

вувuися заходи нашоі партlі та урцу, спрямованІ на пІднесення добробуту трудящих, змІцнення їх здоров'я.

Невпинно п.оліпшуються

умови праці в ПРОМИCJIовостl І сіль­ CIoКOMY господарствІ. Ведеться ве­ ЛJl1lезне жнтлове будlвиицтво. Ско­ рочується робочнй день. Впорядко­ lІуеться зароБІтна плата робlтннкlв і слуЖбовцІв, зростають прибутки КОЛFоспникlв. Створюється широка

сітка

медичних

Jlенню

закладів.

безплатно

Насе­

надається

ква­

лІфІкована меднчна допомога. НаслІдком цього є значне знн­ ження захворювань, ліквідація багатьох іНфекційних хвороб. Пош.мемося для прикладу на наш район. 3а останні роки при аoqивній допомозі колгоспів і рад­ госпів, участі громадськості зроб· леиl'

чимало

для

розширення

ме­

дичноі мережі. 3араз у 8 лікар­ нях, 5 дільничних лікарських ам­ бу.. аторіях, 20 фельдшерсько-аку­ шерських пунктах та інших зак­ ладах працюють 600 медичних

працівникІв, у тому ЧИCJIІ понад 100 лікарів. Багато корисного в проведенні профілаКТИЧИОїроботн роблять працівиикн Лlтківської І ГоголІвської дільничних лікарень. Поліпшнлась санітарна пропаган­ да в ряді населених пунктів. Успіхн в цій галузі безсумнівні. Та ГОJlОВНИЙ иаголос сесія Верхов­ ної Ради УРСР зробила на захо­ дах по дальшому поліпшенню медичного оБCJIуговування насе­ лення. В рІшеннІ сесІї підкресяе­ на наявиlcть всІх МОЖJIивостеll

саНІтарна

полІпшення

пропагаида

Нкрума.

М. С. Хрущов і Кваме Нкрума тепло РОЗМОВJIяли з мар· шалами Радянського Союзу та маршалами авІацІї, авІакон­ структорами, льотчиками, жІнками учасниками параду. Тости М. С. Хрущова і Кваме Нкрума були зустрІнуті оплесками, вітальними вигуками, здравнцями на честь дружби народів Радянського Союзу і РеспублІки Гани. Прийом "роliшов у винятково сердечній, дружнІй обстановці. (ТАРС).

УРОЧИСТІ ЗБОРИ У МОСКВІ, ПРИСВЯЧЕНІ 40-м РОКОВИНАМ вої, що його ВИПУСТИ.l0 держав· не видаВНIІUТВО образотворчого мисre.цтпа і :І1У~И'lIl()Ї ;~іте.ратури

УРСР.

0----

---()

ПНРТІИНИМ З'ЇЗДАМ

-

ГІДНУ

ЗУСТРІЧ

МОНГОЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Деві('l «Дан С.l0ВО -

'ВИlIumа'и»

вимагає став закС/НЮІ vчасн,иків змаган-

. {.

.' .

.1IШНЯВ Москві в КОЛОН- І би

,_

рокоонжам ~1}нГOДbCЬKOI 'НаРОД:НОl

меднчних

закладах

культура і якість об­

слутовунння,

CJlабо

застосовую-

.

проявляти ня за rl;IlHY 13УС'ГjJ'IЧ ХХІІ з 13Д}

В'дкриття

ініціативи в боротьбі за чистоту І КПРС і ХХІІ з'ЇЗlд'У КП Ущ>аїни.

В постановІ сесії накреслені конкретні шляхи швидшого усу·

нення наявних неДOJJіків.

Ч

имало

належить зробнтн І в нашому районі.

Недостатньо

в наших

І

лі-

каРИJlХ- .мl.ок д.ІІЯ повної госп та-

К Г

м'lжнародного

Кl'нофестивалю И

.

т_._

радгоспах, за попередження ви- М 6 «,нО1ЮВОЛи:ІІІська» Tpe~TY ВАіРуге 31\ оС"гаНН1,щва роки ТlШlалю реЖИ'Сej) С. . 1V'1'IІоІ:ВИЧ. падків травматизму. «НОООВOvlинськвугіл~'Тя». Лі~- Mo~ стає ,СТО'Л'lЩею !Кіно. ВОПотім виступила мі!іШС'Гр кульПочалася гаряча пора - зби- .1eRO 19-Й. Е.>шелоіН вугіл~~, .ВИДО-' на MiЦIНO заИ'НЯ~lа С1!оє Mr.lc~e ~o- тури СРСР К. О. фУ'іЩев.а. Вона р~ння високого врожаю.

Велнка буто,го ПО.lfац плаlН.

lНщпативи РЯ'Д

3

з П'Р()слаВ.1Е.>НИіМИ

'МІІ~та~1И ВИе'.10ВИ.;lа

ЩИJ)У

в.u:чшіcrь

гос­

ВІДповІдальність !І цІ І днІ покла- кюм:уністіВКО:letктив шахти вирі-І ТР.а:диційних ,мі. ж,наро,д:нш СlВ. Я 'Г. ТЯ,М фЄ'стпвалю і ВС1М, l'<TO ІВі,ддаєт"ся на праЦІВННК в охорони • . .' Х 11' ,IJ' а В нец' єю у,'а'Р""ВИ'"И ·Ва- Г''''НУВ на нь(}го здоров'я. Іх обов'язок забез- шив ДО Вl;J;:JtРИТТЯ . Х з [(Цу ltMf 'МИ:. е 1 " R · "v '" _ [ ' ' ' . ('.Я . -

печити зраJкове

лікувально-про- КПРС ви~обу'ІИ ще Т'И1СЯЧУ ТОІПІ ра.)tИ. БІЛЬШ Я'К П ящесят

філактнчне обслуговувания меха- nа.1ива додатково :\О за B,VlHHЯ. макснмалltИо наблизити

польових

роботах.

Сільські

на

фермах

800

КО:JЇсних 'Гра.ктор['в ви- юномжтецтва,

у,рЯ1.:(У

ого.'ТОПІу'Є

ЗІ\ "и']) І друж6у В Мос.К'Ш ВІД fo.lOВH Ради МiIIf1w-

ГO'ro'ВИ:Ш ;ря сі;lьеь. кого ГОС:ПОД(Ij)- wіж нарщаС\lИ! ».

медики повикні частіше бувати в пол ..ових таберах,

К. О. ФY'J}цева за дооручеwлм

К(}м,сомольці і МО:Щ,\ь Харкі,в- СЬКОТО фестива,lЮ, .я:JШИ ІЩЮхо- 1'ек,ст привітlliНіНоЯ уч~юlХам лру. . . 3 .. . медичну ського траКТС/РJlОГО :laвo'~y за- Д~TЬ пц де!вюо\\ - - « а . гума'нп,З<м ,гого 'M1~H~PO~QlГO Jciн~ю

допомогу до трудівників, зайнятих мість на

КlpalН

овіту стади учаониlЮa,"И Москоо- PaJ.'.{JNiCbKOro

н!заторів, колгоспни~ів і робlтниКІВ рацгоспу у ПОЛІ. Головне -

і, ства понад ПJЮI1]JМIУ

826 Д ' . ();(ер-

срс.р

jJiB

.

дениий санlтарно·гігlєнlчннЙ контро.... за умовами праці І побуту хліборобІв та тваринникІв, за додержання .... режнму іх робочого

ХХІІ з'їзду КПРС ви.ріше:но ВИ])Одня і вІдпочинку. Зразково повин- би'1И д~дaTKOВO ще 8 пгсяч ТОllН

ні ~рацювати в ці дні дитячі яс- ПРОДУІщії.

ла І садки. Турбота про охорону здоров'я

БагаТОТИСЯ'ПfЮI юноаа.lОМ ста'в

МИІКИТИ

І Хпущ()ва

Се'priЙIJВИlЧа

. У.. ., . жали свого олова це.м.е, нтнИlКИ 4"- 9 .'ІННИ Я Па.1ацС[J()jУГУ. На СВЯТ- . ВІ:та,ючи гостеи_ Фе:сти~ю 'ВІ'Д В1юсіівки. Вони ІНа шіCll'Ь. М1Їсsщів ково ПірИ'КP'lше'НШ ве. '1wюi,йс:це-ll~lеН1 ~ocKoBcыlol1 ШСЬКОl Ра'ди раніше СТРОК'У ВИJi();нали своє річ- . . . . ' . ' дE.'lп'}'таТіІ1! l1Р'УДЯЩИХ NЛОО!а виh]-чИ'с.1е'ІИlI ФЯЧl КJHO IВCnJ( \КанМ І Б ' не зобов'jJlзанIНЯ. До ві~роитrя ТlliнеН1і,в сві'ту, пре,J;ставнИ<ки МОС- KOJl1КO_MY " 061Ю.~КOOJ ба-

спираючнсь на актнвістів ЧеРВ0ного Хреста, встановити повсяк-

К'овської

грома,~с ЬК{Jс-тj.

На ніщкри'Г1'Я

жав l~ великих УffiUШ у ЩJоBЄlДЄIН'Н1 тоор''Юго t)Г·ЛЯЩУ св.ітоою-

Фестива:lЮ ПІ>'И- го кіно.МИ:СЩ'l1!а.

3 , О}'.'1И то ва:риші ,1, І. Бреil\lН6В, Від ,і,мені Між.наіfi"'>Н()- Ф _ ДО(JjНtми вирооничими показ- Ф Р ~ І міх Д С 'о. ~ 'У"'" І .~pa трудящих - справа державна, І ника~аl ИIДY'fьназустріч з'ї~да~1 . . К()IЗJlоОВ,. . .• (}ЯН, • • ЦlI асоцнщlИ КІН'ОПІЮДЮ~е'ра18 повсенародна. Вона буде ДО.бре по- партії ,ви'рооничн,ики найбільшого І П.О:JЯНі('ЬКИИ, ІК. О. ФYJ])цева, М. С. 6а·жюIНЯ уооіху цьому велик()МІУ. •

ставлена тІльки при УМОВІ уваж-

ного ставлення до неі партійних на

У'"

краШI

ж

.' ,

.

мію меднчних працівннків, на всю над заВt.1.<lIfНЯ вже

Хрущов, В. В. Гtp Иі1І1Иll , тешю еу- фестltВ3Jlю ВИ'CJlIJВИВ її rrpeзцент

идачn;вс~кого ка.р-

організаціА. Разом з місцевими ор- ТОЮlо-паnе,ровог{) ,к, ()мЮtнаory Львl:В-

cтpirнyтї

присутніми. Наве'чор:Ї А

.

У

.

О'l1кшс.

За '}'ІСТан()В.'І~1ЮЮ

традицією

Вjlд'П'l}аВ.'Іенорета р ЦК БОЛІ'I\Іj}СЬКОЇ К<»Міyuri~'l'ич- праоо пі;д,нJIТИ П:JIМI~ CIВ.JIT& було

громадськість, можна буде забез- бі.'Тьш я'к 4 тисячj T(JlНII, ка'РТОНУ ної па])тії т. ЖИВІКОВ, 'Член По- надано переможцям м,ин,yIJI()fO фе­ дальше поліпшення ме. б І'К ' ЦК У . ;1 полови- ЛІТ юро ~ Icellt'peTa,p :ло'р- стива.'1ю-раIДЯН'СЬІКОІМу 3JКwpy 1 здоров'я населения. ною '1ИСЯ'! тонн. ('",ко~_еоціаЛіСТИіЧ'НОЇ IjЮбітничої реЖИlсеру С. Бон,ц3ІрЧ}'Ку і (В'єтпарти д. МIliРОО![Щ1IН. наlМlській кЬноакт,J)IЮЇ Hrox Ьн.

дичного обслуговування і охорони і паперу замість T'j\bO\

ГЕР О Я М

сягнеННJI радянської науки. Недо-

мих медпрацівників до хворих.

(ТАРС).

Московсь о о

11

І

І порядок в Mi~Ti та селах, за Достроково ви'К()нав пеТ)і!/W'Ї'3І;Р,Встворення заДОВІЛЬНИХ умов прац! І СМI1Ї ООов'язання IWлектив шахти на пlдприемствах, в колгоспах І . 3

ться кращі лІкувальні заходн І до-

пустимими є факти неувагн окре-

КПРС, roлооа ВЦРПС В. В. Гришин. 3 великою увагою будови­

ва ра!ДЯіНСЬІКО-МОJllrо.'ТЬСЬКlJї ;Д']}у",,-

печити

деяких

Кil'ндидат у члє­

ЦК

'!1Овариші А. І. ~'ікоян, В. В . 'Г'Ри- с.l)"ХilНО п'рО'IОВу посла MOНiJ'o.1iї ІПИ'Н, годова IFра&ТЇtНіНЯ Това,р.иС1!'- в СРСР С()номина ЛУВC3.JIа.

ганами, спираючись на славну ар- ської обл.а,с'Ті . 3 1П0ча1'КУРОКу ПО- БУiJИ JIlj)исутні також ПЄJ)ШИlЙtCЄК-

в

Радялсь,кмо Союзу

виступив

Н!! Президії

ДЛЯ широкого розгортаиНJI у мІ­

ще низькІ

..1ІOIJщ

реВ():JЮ!Ц'ЇЇ .

стах І селах лІкувально-профІлак­ тичної І оздоровчої роботи. Тру­ дящі не бажають миритися з тим, що

Маршад .

'!юму за.'Lі Б у1ДИНК,У cm~оквід- ~f. С. Будьонни,j{ т3. інші. БУЛИі:Я УРСІЧисті. ооори '!',РОМalДСЬЗ д.оповіддю flII}O 40~ vокови­ І{ості С.Т О Лlщ і , IПіРиевя.:Є'ні 40~~ і ни ~OOfГо.lь.сь:кої на.Р()lД:НОЇ рево­

В за.1і лунаюrrь паiDКі ОП.l~СКИ, коли 'місця в презищ1їзаЙ!,'d.ають

Зобов'язання виконанІ

серед тру-

дящих. Треба більше

!

цоктора Кваме

варишів Л. І. Брежнєва, Ф. Р. Козлова, Д. С. Полянс"кого, М. С. Хрущова, президента і главу уряду Респуб.міки Гани

Плакат хvдожниuі к:. Кудряшо­

ти повністю укомплектовані кад­ рами. Не вІдповідають своєму призначеиню приміщення для ме­ дичних закладів в Рожівці, Мок­ реці, Калинівці, Бервицl, Троєщи­ нІ. Потребують добудови лІкарні у В.-Димерці І 3аворичах. Нові медичні ваклади необхідно спору­ дити на ст. Бобрик, для роБІтни­ ків радгоспу Ім. КІрова в ес. 3а­ зим'я і Вигурівщина.

3!'ачного

параду

!

ноп.

СПРАВА ДЕРЖАВНА, в нашІй краінl­ ВСЕНАРОДНА .,.1ЖЮДИНА наАцlннішиА капІтал. Кому­

ністнчна партІя і Радянський уряд

ПОВІТРЯНОГО

10 липня у Великому Кремлівс~кому палаці відбувся прийом учасників повітряного пара.цу на честь Дня ПовІтря· ного Флоту СРСР. Бурхливими, тривалими оплесками зустріли присутні то­

~

Орган Броварського районного комітету Комуніс1ичноі партії України та районної Ради депутатіn трудящих Київської області ]і

..

па.lаЦІ учаСНИКІВ

3а . СТРІВ тур

Ц І ЛИН И

УІЮЧИСrnи веЧli'Р,ПlРИіовячений І

Конкурс на кращий проект монумента дорученням

Р

ади

М'

.

ІНІ'

СРСР оголосили всесоюзний відкритий конкурс на кращий проект монумента «Герои' ці.

СРСР Мі . Н/стерство кульСРСР К і В

и,

ом тет ради

н-

Ба.'1Ю, в;іrДR'РИВ го.'Това

ставки досягнень народного го- лини». с

СРСР М . пода рства ,ОСМІСЬКС . . • виконком, ПІлка аРХІтеКТОРІВ

в

Прибуття в Москву президента

; !

необ.хЦllе

Ква.м.е Нкрума

,

Ме!Да.'lЯМИ

то вується виставка поданих на

!

конкурс проектів.

!

(ТАРС).

• ІО •. І.', . 0' . ' І .' І.' І . ', . ' '.'1. " . ' '.". ', 1.1 ' •.•• ,.• ". " ., .• ;;

ю.

о.

(ТАРС).

Комітет КПРС і

Раща!М MiнilC'I1J)iIВ

Ра1да . M:i!Hic.TfJm СРСР ,ВИ3Н&lИ 3~ Il1'уб..ті,к,

ліsацfі всІх хаорих. Не всі о!Іlкарні ~ СРСР І АкадеМІЯ художесtв сподарства СРСР. та фe.lьдшерс"ко-акушерські пуни' ._"-,,-, .• ,,.,,~ .... "."."."."."."."."."." ....".,,: 3 15 січня 1962 року влаш. ~.~."'4.~--

ЖlОрі фе'С-

У Центральному Комітеті КПРС і РадІ МінІстрів СРСР ЦеН'I1j)аль'ний

Монумент буде встановлено Москві на територїі Вис.

СРСР, . Спілка . художників тавки досягнень народного го-

---.. .

ЛИТИЙ l'iіжна.ІЮЛНи.'Й Моокоось­

друто:му МЇ'ЖIl<а'РО~(}Му /Ісі,ноФооти- кИіЙ кіноФестиваль в.iJI)КiJ)И'І'О.

щої

наroр(ЦИТи О<р/Д'еІН'3іМИ І. СРСР

.

.

rnP<1Ц!l1ВН1IUiI1iВ

ШКOW!И, які д06или:ClЯ

ви-

ва'м

('().ю3НИ'Х J)e'c-

ві!,ІЩІ6ВіIДlНИМ

"

І ВІIДомстваи

М1Jf11('1'e;p;cT-

доW"Чено tII])е\Ц-

най- ста'ВИ'Ги до 1ІІМ'~JЮlЩЖeJIИf1J1 lI!J)ЩЇ<В-

бі,lЬШи:'Х yomxiB у піщ:гот()вціспе- IІІИlКі:в вищої ШК<»JIИ, ві ІН8lЙБМьцia''Iї>crгi' B.

ше вj.~аЧ1l'JJИ1CUI •

Гf\Гf\РІН-У ЛОНДОНІ

0.1

10 лиnшяв М'ое<КВУ 'Ва заПРО-І ної Ради СРСР Л. І. Вре,жн~в, Пеj}шиІі:к(}смонавrг евіту Ю. БРП1'анії О. О. СОЛдіаТОВ, ле,ре6у- дЄ'нті.в, фотокороопощцeIlI'lIiВ, кіно­ шеЬdJI Гмови Ра.ди MilНlilC't'l>ЇJВ ТО'ВаірИШЇ А. І. МiJкоян, К . О. ФУ!J>- Гжарін ІЩ>ибув 11 ЛИlІІН:Я В Лон- маючий зараз У Л(ХН'до:ніЮIНі:стр операторів з~бrpaлИ'оя 11 лиlUlЯ У СРСР К. С. ХірУ'Щ()'ва lIIPШ)у$ mt цева та wші оф4ціалы!fi особи, а ДОІН, де .він BilДВ~дaє pa~НlCЬKY З0вн,іш.ньої Т01)ri'B;ri СРСР М. С. велИRО'Му ~'JI'і пер~гJlЯдів ра,8,1Uf­ офіЦЇIlJIltВИЙ гість

Пpre'3идії

Вер- 'rакож

ховиоі Ращи і Рщци МініtCтрШ орср видатний державний і полi'fМчний діяч пре~еІНТ і ['IJIaJВa yt)IIдY РЄ'roIy'Мїltи Гана 'д-р Кваме Нкру.ш.. Візит д-ра Кваие Нхру-

чиолetll\ні

ма в НIJВИМ Jl'(Жравим ORiдчel!l'НЯІМ ПРОМОІв.ами. ві;щосин дружби і CllIiвро.б!тнИ'ЦтВИІСОКИ'Й

ва, що 1Ю:JВИ'ВЗ1O'ГI>CJ[ між на.родаМИ Р3c1l.янсь.кого (}Qю~ і мооощої афРR8ІНtьКОЇ дl!фOltaВи. З}'lC'I1J)іти Jrpe\Щ1tЄmа і ГЛWВУ Y'Pd!дy PooдrМintи ГaJНa 9(-ра Кваме НIфfМ& на аеродром Щ)ибу;m Голова Рз,ди ·М'шiJeтpів СРСР М. о. х.рущов, Голава Президії Верхов-

прetд'С'ГавнlfКИ Пp.Q1!ІИС<ЛОВУВИ('1'авку і де а:нглїй- Патол:ічев, голова Щ)амі,НiНJI кОМ- cыt}її П'РОМИСЛ(fВ ої

тр;mящи·х. ське '1rma.РИіСТВО 'Голова llрезИІДЇЇ ВЕ'!рх&вної Ра- сполуче'нь ВР}'l'lИ'ГЬ дИ СРСР Л. І. ВреJЮНЄВ і Illlрези-ме~а;1[Ь за пврший дент та глa.rвa}"РІЛДУ РЄlCПylб.ліхи ~юс... Гана Кваме HIt'J)Y'Ma oБNі'Нялиеь Тисячі лондонців гість])аООМ з М. С.

Хрущовим і Л. І. ВреІЖilМВИіМ сІ~ють У ніl~ИТУ !Маши'ну і :ІІ)УЯ-І мують У 'міcro. Ба,гa.rro дoosrrotів тисяч жителів МоCJЮIIИ :вийшли tНa ,В}'lJlиці і tlIлощі зYl~ТИ іІ'Р'ООидента і Г.'lIllВУ ')'1рJlЩy РеCJIу6ліки Га'На. (ТАРС).

вистаllJC и' В

ШЖJIIлане'І1НИХ панїї «LЩ~У'СТj}іел енд 'lIреЙІД Феіі,j)C ЛОІІІЦООІі. йом}' золоту .'І1Ї!Мітед» (на за'Il'J!ошеm:я: Яlt~Ї ТУ!І' відбулась прес-конФеренція політ уКОІС- Ю. О. Гага'ІУін і П'Р·иб~ у Л~()н) першого в e'IIЇ'ri IOCMOIL\Bra Ю. О. .'Іорд ДроЦд та інші. Гагаріна. зібралИlС'Я зуПеред 3УС'І1]}ічаю'Ш!Ми .в}lIСЛ'У-

С1'річати від:важ!Ного сина ра.дян- пив Ю. О. ГaГ8.iJ)!ЇH. ського ,нароо'ду. .. . КОJ[ОRaмашин

Від імені к(}ролеви ЄЛИ!3'авети AJ)Yroї і aJI,гЛЇЙ'СІ>!і.О>ГО УРЯJду першого ,в світі :JЬ()тчика-К(}СІМонавга майора Ю. О. Гага,роіна Bi/llaB представнИlК М'іністра в питанпя~ науКи ~pe<H'Cic Тер,нблл. ТеП.'lовіта.'lИ прославлеНОfО космонавта [[осол СРСР у Велико·

•••

липни в JIо!Цоні BiA6YJJatL

.в cynpooвo'pj. цереконіи вручеНRJ[ Ю. О. Гиа­

почесно,І1О elС;Карту МОТQЦИJК.Ліс­ 1'ів прямує по ВУJJlЩJI:X ЛОНЩOOlа до РЩ1'ЯІН'сь'кQlГО посолbC'l'Ва. На всьому шляху 'ВідваЖJЮil'О ко·СіМОнанта Ю. О. ГaгarpiЇHa паJIJКО вітали житe.rrі ан.глійсы!wї Іr.т()'шщі.

***

11

Близько ~ВI)X 'ГИс.яч j(ореClIЮН-

ріву золотої Meдui IlIгJlійсысro ТОJ!a1)и.С'ПІа міжлмнетних Сnlmу­ чейІЬ,

яку

встановлено

д.'1J1

наго·

родження осіб, що внесли важли­ вий вклад у ДОСJlідженнл Jtосміч­ 'Ного прОC'l'ОРУ. Ю. О. farapiH пер­ шим нагор()джувться цією :медал-

лю.

(ТАРС).


Четвер,

БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

2

пиnня

1961

року.

ЧЕСТЬ І СЛАВА ЖІНКАМ-АКТИВНИМ БУДІВНИКАМ КОМУНІЗМУ Цими днями

.Радянські жінки своєю самовідданою т в ор" о ю

вносять вели"езний вклад 8 загальнона род 11. У бо­

Присутні

ротьбу за перемогу комунізму· .

прийняли

3liиступу

М. С. Хрущов.

агронома

тонни молока в

&JIике кою

'ДQ

«Жовтень»,

І

і '1!PYI~Oвe

ВИІО.'fИlКа:не

піIДГОТОВ-

артшьного

ред

за

нок на ч~сть ххп з'їзду КПРС те, ІЩобу нИН!іш­ і ХХП з'їзду КО>иmартії Уlфaїни. !Ньому раці ,вирос­ В цьому pIJцi Я ДОІ%lfдаю

40

IW- тити по

~iB і зоБОВ'JlIЗалас.я одержати :&Їl.l

НИ1Х

ТОНН молока. 3а пе,рше

120

п-іврі,ччя

н~оїла

66,5

ценrr­

21

неи'

.зер,нових,

l'О'Ч

чи.слі

40;

маси з кача;на-

ми

молО>Чно-'воско­

вої

3іl)pалис!я. МИ з вами в 3Ha>MeJН­

ні ;~Hi -

П. РИЖОВОf

змагають'СЯ

ки Р.

праці зросла на 2,2 процеllТа. На заtВОІДі 'l1риб:ри.га;ди, яю

POCl'OВIЦeвa

і Г. Г3ІН'жа НІЩО-

:tаВОЮIВали

виооке

ЗБalRНЯ

KOiМJY­

н;етичних. 11-5-120 . :rnpоЦ,еИ'І1ів -lІ'а,юl'Й пок3!зник У 6РИ'І'аді Га­

rТИГЛО<C'lі-по

ЛИ1ни

ПатлаИ.

контролера,

Thр.ащює

ЧНІМ

во,на

заощ<цджує

без дер­

жа,ві 700 'lщJtбованЦії'В на 'РіIК. Це

овочі,в- 250 цеН'І'-'

ВRpiOбити

Іра,да

'І ' ма на 100 Г~KTapIi'B ' у,гЩь і пї\;( 'керівництвом парrroрганізації по 66, а M~.10Ka -- ,ПО 283 це,нт- П'ptOва. ,дИ'Гь веQlипtу 'ВИJXовну ;робо­

1

Л3.1І'Ка,

В3J1.'lИ МИ на 'себе: ВПРОС'lil'l'И на КОжном'у 3 11 reKTavm по 80 цemmнepїBcy,xoro зе,р.на хача.нист()і. 3 поча'l1ltY ,сіlВlби і ІДО 'СЬОТОДНЇШНЬО­ го )lJНЯ рооимо так, як ВЧWI'Ь aqIOнOМJiч.на наука, доС'ВЇщ каЙС'І'ріІВ ВИoC!OlКИХ ;врожаїlВ ~. ВнеоС1.1И HeOOxi,Дllfy кільшtCТЬ ()JJfaнічІНИХ і юнe!j)aIлынх ДQбрив. А як ДOf'ллдавм:о?

ее,ред

lруцівниць,

виступу

закройщиці

Київської б-ої взуттєвої І. НИБИТКlНОІ

фaUрики

Пе1>едаювам, ДОlрогі ПОд'Руги, І план 16 тиСя'ч пар ,взуття, з ННІ.'

14

ко оцінив мою ДOOJr~~Н,у IJIPЩЮ ОІ;JJІЮТО ,З 'I1ef\}eДOна феJ)'Мi IН,a,ro,ро.ди,в MelНe Щ)- ВИІХ пt)ЩрИЄМ:етв

У

тисяч lfIарїі.з ЗЄІКОIІюмленоі си­ ;РОВИіНи. Боре;м()ося

,J)ЯНСЬіКИМ

нар()дОМ

'гіl)ЧНО

етич,m 3'Обоов' ЯJЗан-

муністичного етавлеlН,ня ;~овико­

ва'І'И на фeqжу. МВ1І! бмце Р8lДіеНО,

коли

Mfflle

по

учeamці надоSIX

більше, ІОО,ти і в засJПOТЬ

на '3'ДОЖЄ'НY'l'Ь МОJ]оща,

а

ще

ниtX на грУІдЯ!Х

ур~~вінагороди.

нання

чеiCfI'Ю.

' ~"n •.""." ИlЦ1\ва. Тоді

пeqJtШИ'О

наша

вико,нали

доярки

колгоспу ім.

Сталіна

.

н~ж рamше,

6ов' язалиея ЗНИЖ'}"ВarrИ

і

щuщі

на такому

С'Є'РПНЯ.

Н··

аЩt

Найкращих уооіхів

о.

'*

До 100 жінок в ра­ Аонl працюе на керІв­ них посадах, з иих 29 -

тут праЦЮ6 Л<11Н\1ta. ком.уШ'С'І'ИЧіІЮЇ праці, . яку до.mpки дopylЧИ'ЛИ ОІЮ­

зоотехнІками І агронома­

люваТИ

МИ,

21 -

8 -

завІдуючими ферма­

ВИСОR~ ЗІWИШ.я ба.га.то ДО чого ми, 24 -

бриrаднрами, Інжеиерами І

iЦw,p<;

КО­

,Добре.

ж pi~Hi

ф8~РИКИ; члени ради: Л. Король -секретар парroргаnoiзаціі ліrrкїlВ­ CbKQ,ГO колгоспу ім. tКаліlніlна, Н. Гончарова заlВідуюча IмkЬІКИ<М дитячим садком, М. кремець - завідуюча сектором а.бл~ку райком~

КП Украі;НІІ, Н. Лимаренко

ймак

-

бетонниця

-

ліка.р Гоголівської л.j!{зрні, Г. При­

будкомбінату.

о. Холод

-

агроном колroсп'у

«ЖОВТень:., В. Соколова -- іlНСТРУКТОР раЙ1КОМУ ЛКСМУ, Н. Лю­ бllмова - ВЧИТ~і>ка MiCbIКoi середньої шкOJIИ N2 1, М. Пильтя~ -

-

лаli'Кова колгоспу Іlме­

ні КалініІна, В. Шульга - лLкар Броварської лікаJЖі, Н. Онопрl­ ЕНКО - ла,ltКова колroс.пу «Більшовик», €. Небрат - голоо,а Се· На ,нараді обр8'1Ю

27

делегаток на об.~асні жіночі з60ри.

/JИФРИ І ФАКТИ технІками, 4 -

ииками

жИ'М'Ї.

РАЙОННА ЖІНОЧА РАДА - голова ради, директор l'екСТИЛЬІІІо,'Грн:котаЖillОЇ

миполкі,всЬІКОЇ сільради.

колгоспах і радгоспах району працює 16 ТИСJlЧ жІнок.

ВМ1Ю!l'Ь

приавовно ЗВдJIm'Я ylДa:pнmciB му,ністпчної праці.

Шульга

ДОЯlрка КOJI'ГOQПУ ім. Сталіна, Т. МАрче.нко

підприємствах, транспортІ, в

дtВчarrа

Міадсь'Кому

30-

на з ,на,с ГО'1'у!'Л'ЬОО гідно ЗУ1стрїТИ ХХІІ з'їзд МРС [ ххп з'ї~ КО­ м:уні'С,ЛІИ1Ші о і шwгііУ ltрд. ін и.

'*

·n:l:nй

вам, ПОД- ти, ООр.УТЬ а.ктивну учaJCll'ь в гр 0-

ідуть .j ()СТашІі ЧЛellИ ланки. Кож­

На будовах,

меш.

Н{Ж

••

К,IЛЬКlffl'Ю

рути!

Л, напрИКJFa'Д, 'за шість 'М'ЇJМЦЇВ і ДесЯ'Гь .щні'В НaiД'Qїла від ]tОjЮНО Ї корови по 250.0 КЇJЮІ1}}а.мів моло­

ка. Майже

які Борютыяя за З'В.a.Il'ПЯ ROJreJmIві' В ко.му.нiJcТИЧIІЮЇ прщі. КоЖен член lJpитаJДИ вик~ змi.1mi 3&11ДWНЯ на 12()-130 Щlоцeн'liв.

праЦЮІВати, K}1.'IbТ)1mO в4цпQIЧ;ИIВа-

со6івар­

~yть

IнеО~Хl;mою

,Вt:Jуття.

м()л(жа.

Оправ,и ІВ

J)РИіГа'да,.u яку О<Ч~ЛЮЮ, заЙIН,lfТа

'ВЗYJ1"МВа І на важлшии ~~!iНЦ1: ВИiГO'ro~6

.. ~ :, .

.

нас~.т~ння

])агато змін ВЇ)ljбуло.с;я за ос- з()бов ·ЯilУЄ. ДorлJЦ3.Є кожна з на.с Тal!fній ча~ на ilIашій фер,мї. Те'llеlР ПО 30 КО'рї'В. НаАО'ІОвати іМ'И вирі­

TЇtcTЬ

l'вoix оООв'язкі,в.

ровини, ЩО ДОІПОМQже 'за.бе:mечити за'раз даемо ПР~ЦІЮ в ра;ху-

М. ПИЛЬТЯЙ

ШИЛИ більше,

ПР()МИСЛ(НWС'lь 'М'а-І ~eкTpo.I1'J)()BOДl дЛЯ '}1)a,KTOp,LB о.сООлИ'Во віДWIачаються Талиш ТИ'ме ІЦосталь ,си- І аВТOl"ашин. П:ра:цю~~1О ДРУЖІН(), Коваль і Марія МlIJЧа:к, DJН( уже

КО<ВО, 26 черl!lН!Я. ВИIllусти.'lИ ПOOla,;l,

По-комуніСТИЧНОМУ 3 виступу

чИC'l'e

План--достроково

3УС!'l}іти lНаСТ}'1ІІ'Ні з'ЇЗIДJI па.'Р'І'Її. &я­ Ж')J)И дonоЖtгаюв роботі ДОЯJ)ІШІМ, ли на се'ОО оові, особливо молод.им, які пjjcлJl за­ rni\ЩВищЄtН1 iXlцїалі­

3

Воно

було ЖО<,1JJНої 'J}Єкламації. Ви:сокі показники у брига:ді 3вертаюся. з за­ Malj)ЇЇ ЧереЩН'ИRе'lNW. У;,щшиці з виступу бригаАира Лlтнlвськоі К:.1И,К;()I}1 ':\0 ТJ)'y ді}!КWУНЇСТИ'Чlноі праці ВалеНТИJlа Фабрики XY.OIКHlx ,иробlв 'ниць се,ла: nо-ко­ Ковба.сИ!WСЬІОата Лі'Лія Ншгога поМ. САХНО мун1 I СТИ'ЧНОМУ ба­ ріться за 'ВИ'сокі к.азують зра:JКИ сЩ)аВЖUiЬОГО 'ко­ У на-е С'РВореіІО ДІВі 6риraaи,

і мої пожр)'ги не відcramали. 3ав­

кііКЧЄ>1ШJI школи ПР>ИШnJШ працю­

.1а IНКИ'.

б}1р' янів, а C'l'OOJ118. ,ку.ку!рУ'~И ВИ­ цП .lИше першого со~і-іВисокі. Оп,раВЖіН:ІІ «кopourева cOjYГy. Ві~'d()ВИJtИJся а ,І; 'ніскі.1ЬКИ не в.П.1ИМ6 на подів» pocrre! І ми ВI!reВ1Ieнi, що IКOtН31J)олеj)ів, якikть продукції. 3а ве,сь 'Іас не зоБОВ'Jf3ан,н'Я буде ВИ,КОІНаtНЄ.

Разом 3 'У,с1м

виробництВі 'мо;Л<mа. ПР3іГНУ, щоб ГO'l1Y'ємося

Мило '1еа:ІеРГЛJlН'УТИ на поле нашої

за ВIfПУСБ Лр<ЩуБ-

міе.та-гер()оя.

пора. Роолю вое, щоб і НlЩалі ПOOta3НIИШ

Я' ОЧОJПOЮ.

Над ВИ,І(;()Н3!НJНЯМ .цього зобов'я- Ї~. СП}}Я'dО'вуюти свої :сили на ус3аlНня Т.J)УДЯ'ГЬСЯ BC~ кОJJroСШIИКИ, пішне ВWКОJlаІННЯ ВЗЯТих ;зооов'я­ оС'()б:r,иво жінки. Це ВeJI'JfЮt rида. :ІІІ'НЬ третього- року се,МИJ)'ічки.

гарячиИ привіт від рООіrmищь ,наРЇ'ДИИЙ РЗiNШllCмmй Y'J}ЯД ВИ~Ощої фаб])Шtи -

DИ1Соосі

Я'ку

Ви'соке і поч.ооне зоСЮВ'!ЯЗ&dНЯ

ту

3

вибо}}ювати

раїни. Кож"Ний ~я,нсЬІС:И'Й г}ЮМа­ ДЯlПШ Il'Paд'Нe прийти до з'їздigs з 'l1P~ви.МИ patIIОJ)l'Мdи ЛІОбп:і'Й Бarrьківщиві. До Цboro щ)а'гие і

допомагає

нери.

Привіт від робітниuь міста-героя

Д~HOM ТР}'Щоoorо Че.prooн()го Пра-

:на,пе'Р~ЩOl;JJНі ХХІІ з 'їзду

КПРС і ХХІІ з'їзд'У КfflIIПщpriї ~TiК_

КОо1e.ItТИП нашого піiJjП,риємс:гва,

це Н'І1НерП'В, К&іjYГОПJIі-по 130,

\

Ша,lluвні по~и!

виступу бригаАкра заво.у

ВИРОО-

350

иері'в,

ланкової колгоспу

електротехнічних виробів

,гeIКTapa. Дояр-

В

IКУіКу­

Р)1~3И на МРіНО-

ТОlPНИ.

виступу

«Більшовик» Н. ОНОПРІЄНКО.

в СБ.таці якого пе-рева;ЖJIa біль­ шість iI,~'HOK, зобоо'.!ЮaJВC:Я пла:н за яи.рощуБаIlfНЯ ДЄlсяти міCJЯЦі'в lВиКOIIfаmи до ~ЮІ 70 ценweq)ЇВ зе:р­ віДR;РИТГЯ ХХІІ з'ї;цу П3іР'ГЇї. Сдо­ на KY!It}':!)y~ ~ во своє п~~крі'J1IЛЮемо ДіілOlМ­ 300 цемтне' рів піврічний П:Іан ВИRtOOIа:но на картОіПлі 13 кожно­ 1()5, 7 IDроцеwrа, Щ)()Д'УІКТИJВНЇtCть вбаси

КОДIГОlШlllи:к;і,в.

ВОІН'И Іборються

3

ництва. ЛаІНКИ Р. Оюсюrги і о. Ко­

панує в ці UJjHi ,се­

ПQ'Д.1,РУ­

3

в рахунок серпня

Понад Т'І\І('НІЧУ ЇХ~j)УДИТЬСЯ ІВ pi~-

:з 'ї~здів,

центнерів качанистоі будеl

80

Працюємо

депутата Верховкоі

ни'хгалузях

жіно­

Нижче подаемо скорочені виступи учасии­ ків зборів, які взяли участь в обговоренні допо­ віді.

рішення,

Iна,стуІПІНи,'Х

п&ртійнИ',х

Л'К і ВІСі 'ІIРУІдЯ:ЩЇ нanюї ЩіраїIlfИ, Qвій тру;'J;ОВИЙ

дальше посилеиия роботи

- велика сила

КОЛГОспу

п()літи:чне

J1IіДнесе'НlНЯ,

виступу доярки радгоспу

готую

на

чих рад, розгортания соці,алfcТИ'іного змагання на честь ХХІІ з'їзду КПРС І ХХІІ з'їзду ,Ком­ партії України. На зборах обрано . жіночу раду району та делегаток на обласні жіночі збори.

Ради УРСР О. ХОЛОД.

«Семиполківський}) М. БОБНО

я

розгорнуге

ж інк и

~==

3

доповІДдю колгоспІв,

радгоспІв і установ району у виконанні рішень січневих Пленумів ЦК КПРС і ЦК Компартії України та підготовку до наступних партІйних з'їздів» виступнв другий секретар райкому КП України т. Білокінь П. о.

працею на всіх ділянках госnодаРСbl(ого і КУЛЬ­ т урн О го будівниЦf1.!ва

66,5

спрямоване

відбулися раАонні збори жіНОК,

скликані райкомом КП України. 3 «Про завдання. жінок пІдприємств,

БОРЮТЬСJl за звання удар­

ників,

брнгад

комуні-

началь-) члени фабзаВКОМів., 431 І стичної праці, а багато

• цехів, 4 -

ди-

-

депутати

сІльських,

з

них вже

*

носять

це

Члени бригад беруТЬ aкTRDНy У'ча.с.ть

у

I'J)OOIalДCbJtOOfy

жmrri,

ректорами і заступ,нихами директорІв пlдпри-

міської, обласної І Вер- І почесне звання. ховної Рад депутатів 3а успішне

емств.

трудящих.

по

!Цвищують овій п()J[j'l'ичниl, за­ гальнООСІВІі'l1Вi.Й piВЄIНЬ і .ціJl~У

жінок секретарІ парторганІзацІй, 34члени партбюро, 12 члени і кандидати раА-

жІнок навчаюрозвитку сіJlЬ~ЬКОГО rocться заочно у вищих іподарства тl.ІІЬКИ за ос­ середнІх учбових закла- таннl роки 23 жІнки на­ дах та вечІрніх Школах. городженl Урядом ор-

Наше зобов'.ma.JtНЯ: ОДIІІІІаІАЦЯ­ тиміачне зшвдaшrя RIВiOНМИ JIj

'* 9

кому кп Украіни,

11 -

* 200

'* Понад

нания

1000

зоБОВ'J{Зань

жінок І денами і медалями.

вико-

кваліФЇ'кщіЮ.

#{о! &ДJtРИТ1'Я ПП з'іцу па'Р'1'ЇЇ.


Четвер,

"иnня

13

1961

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

Ж"ИВА

3

ВІДПОВІДАЛЬ"А І ГАРЯЧА ПОР А

-

ТРЕБА ШВИДКО І ЯКІСНО ХЛІБ КОСИТИ ТА ОБМОЛОЧУВАТИ, СКИРТУВАТИ СОЛОМУ, НЕОБХІДНО ДОГЛЯДf\ТИ ПОСІВИ, Зf\ГОТОВЛЯТИ КОРМИ, ГОТУВf\ТИСЬ ДО СІВБИ о

о

Урожам зОиравмо,

ЗДАЄМО РАННІ ПОМІДОРИ

корми заготовляємо

НаполеГЛrlВО трудяться робітниці городніх бригад жер­ ){івеького відділка радгоспу «БоБРИЦЬКИЙ:t. Іх праця \ll,а8 хороші рєзультати:

збира,;шнИіХ фршп Шириться робіт на всіх ві;~.\і;шах нашого

'ра д:roc:n у. Якщо чотири .1'ні том'у

Поживи.l,

ми на

..,

якими керують Дмитро Кондратенко та Іван Тимохін, по­ 'шли збнрати врожаіі. Вже вІдправили перші 200 кілограмів помідорів.

ЯНl,онує

110])-

хліб

rнаВЇ'сJlОЮ

У

Вродила дорідна і Серце

Херсаншині

нап(}1ШЮЄГЬСЯ рщ'tіс­

~

;ка ткою

Фото Ю, ЛІХУ;И

гати. На лафе'J1НИХ жа1J1lUtх щ>3.цюю'l'Ь ІООМlба.йіне'J)И МИlХай­ ЛО Р()Г3lч та Дмитр.о 3aGЦЬ, а на тра.кторах Ми,ха,й~о Ос­ нач та Iл.'І'Я Ощієн.ко. &'\Іага­ ючись }І,іж собою за виеокИіЙ lІИ!ЦЮ

ни

:разИ

добї'РН{j,Г'О

niIВ'oopa-v.вa

во-

у валки

жи­

день поклали

ретещно 11

зevна 6іЛЬilПе,

ніж тopilJt. М. Грінченко, секретВіР 111 арто ргані'з аціі. ,колгосп «Жовтень», С.

::Е

таль,

ог:rJllдають

кожен

B~.I

кожн,у

де­

машин,

на

IIJЮткзі всього,'!;Ня пильно сте­ жать за Їх vоБО1'ою, П'РОСТQЇ на заправку

трактор;!

і

0 ..

. .

Русанів, ім, Сталіllа РОЖJни, «БіЛЬШОВИI<»

KOIPMilВ.

Літки, ім, Калініна Требухів, «Жовтень» Заво'ричі, ім. Кірова ГОГО"lів, «Червона УкраІна» Пухі'вка, ім, Вату;іна ,\\окрець, ім. l·го ТраВІІЯ На'зви ра.'lгоспів «Бобрицький» «В~1'ИI(ОДИМeJ)JСhКИ ІЇ» IMe~i ЩОРСd «Семиполківськиіі » «БОГДі1ні ВСЬ'КІІІЇ» "Зоря»

пере,ві'р,ку

По

до траншеИ. 3аlIмаJIИ перші K01JtМY,

буце 3 .'1юпину ДО

а

600 BCbOro

8.

го.l0ВНИЙ

Pa.'lf()CIl

«СеМИПО.l,ківс.ькиЙ».

..............- .....---._ ........... У колгоспі

ім,

І [о

Тр а,В!ІІЯ

с. Мокрець, пог8ІН0 підrorrов­ ,1єні зерносховища для збе;ре­ ження: хліба нового Ві(XJжаю. Не всі вони побілені, не за­

як н",ні. ВОllа висо,ка, листя широке. Борючись за ВИСОКИІЙ УРО­

механізатори ву полів» на ,ною

дези.нфіковані,

(3

лнстів до редакції).

••

підживили ~'короле­ 100 гектара,х а мі,ач·

водою.

«Колгоспна

,.А

голова

М. Лисенко. правда».

робіткому.

95,0 70,0 77,0 110,0 88,0 84,0

92,0

1470 1069 1100 1268 1065 88.1 710

79,С)

іО04

74,0

.. ",

48,0

107,0

1284 IЗ07

93,0

1458 1)53 1219 1227 1194

102,0 91,0 92,0 95.0 97,0

відщіл·

ленко за рах~иок fltРи.рQClТУ свин,ей

здала

225 центнерів м'яса. Серед­

ньодобовий п.риріот па КОЖlНУ Т'вариноу у червні становить 607 грамів. Пастух тpo€щ1tнсы<гоo вitц:діл-

ка А. Крутько добився вого

приросту

ше

щоюбо'

КОЖНОГО

ТeJUlти

граlМИ, що майже BДВO€ 6iJль­

) 102

норми,

І.

Карпець, 3OOTeXlН,iK,

соціaJJlстичиу

працю;..

ДРYЖJJо працювала веоною на­ ша

го

ла:нка

на

па.рнlfltJ!.lX чe-r.вepтo­

ВЇДідіЛlКа раlДfОСП}"

«!Вели;кOlДИ­

МetpськиИ». Це і ЗРОЗУміло: ащже треба було своеча,(lliО і в ~ocІатній ,IVi:IMtDeTi ВИJ)~!І'ИТИ: :цоРOlмї розеади, віщ чorо в 3Н3ІЧ:Ній міі>і зале,жить доля вр.оЖ'аю. Шзніше,КОЛИ crraЛОМffiше роботи ІІа паРlIИJtaх, Jte'WЮчий Bit1l.діл,ком Я. ЯКИМЄ'!ІІІЮ заЩIОIІОО'Ував, щоб чаffl'нна роОіТ.ниць JI.a!H-

ки п~шла n.раrцIOlВaТИ на поле, а

ІНа третій.

решта

Готуючи N,щну з),!стріч наС'І'уп:ІЗа 'ро:зраХУIІІ;ками, 3']ЮблеНИIМИ нии з'їЗДШі па.ртії, КОЛ:ГОCIllНИlКИ, нашим агронОІМОіМ В. ВYlJlа,вкою,

lІе пrкОдУЮчи си~, т.Р'У.n;я.тьс:я над буде не меЮІІ :пк

246,0 207,0 187,0 120,4 102,3

nанка dез... Jlанковоі

за. Ії 800 гe:юrа'рів, з них 200 i/,lльниці, у БРИ!Г3Іді Василя Ста-

-

І(с.ас.

Х=

ка lРадlГOCПУ ім. Кірова Н. Кова­

«За

На 1580 reKTa'pax ДQ:JріIJIИ на всіх трьох ~ілыиlцяхx ко;тгоспу. ПМЯХIWJJГOtШy «Червона Y.mpaї- І Добре піш.lа в ріст кача.нИlCта на» oзmci, ро.:ціль.н.е ;ЮИJ)aння' на 35 гекта'рах ІВ ланці IIWMYHicямх почалося. Ма,й~ стільки ж rичної прапj Одь::rи Деи,не,ки. В у кол.гооп.і арих 'КУЛЬТУ'Р. Ра;дУ- цей день ЛalНJКова з J1l0друга,ми ІвТЬ lIO.НИ 'своїм хорОіШИіМ TP3lll0- лас.И!нкувала KYlKYiPYI~Y. C'I'rOiJМ і IJИlПlНИNItOJЮcОМ. Та особХороша кача~НИСІГа і в іір,и.та\'\ІЇ лИ'ВО дорЦною вдалася К}'ХУРУД- Вол()дими,ра ДИlКyJlа ,на лерпПlИ СЮlКa

ffi>.oc:-

·"'11:0

годовн:ий

Зразково доглядати кукурудзу, своєчасно пІдготуватися до П збираННR і зоерігаННR

-ІНа з~рно.

0="'0

GвIИfЗJрка ,брова<рСЬКОro

жатки с.коротили до міl!lііМУМУ. А. Сидоренко,

Требухів.

Оёt..

Уопіхи тваРИИIІИИJв

жай зеjJIНа і зеленої маси з кача· нами м олоч НО'В ооко вої СПlГлоcri,

,

ооС.,

.... ~~=

БАГАТОТVlРАЖНИХ ГАЗЕТ

С, Пухівка. Ще ціКО,lИ не було у нас такої дорі,дної ка,чанистої,

агроном.

::r.=x

о

:С:ІС

208,0 190,3 188,0 165,0 142,8 140,4

Радує зір кукурудза

Кудренко,

0 _ ..

::r.~~

х",.,

155,2

Приємно дивитис.я на кукуруд· зяні поля колгоспу ім. Вату,Пlна,

.'10СУ.

..~ ..>а-=

оСоСо

o;~

!О1,О

району

ПО СТОРІНКАХ

тонн си­

7000

.

'о.

'"'",

~8'" .,-

.10с вико-овес. Один ге,кта'р дає 200 ЦеІН'Гllерів зеденої маси, Біля

ТОШlсоковитого

~>.~ о"" .. Оо

."' .. .,=

HaJf3ll сі.l і К'J.1Г()спів

ськи.й. О:;Щl(}чаClНі) збираємо на СИ­

вати дуже рано. Пере~ тИіМ ·як І IJijЖС'l упити до Ікос.овиці, вони

КОМ'бatЙПер Микола Ку~ик поча'В витбіlРКОВО обмолот хлі­ ба з валків. '8iпr з перших тек­ у

раІДГ()спу,

. .. м

О,

16

ки. И()го KOCwrb си.'юсоо!бираль­ НИ"Іком'баwнюм Михайло Ольшан­

то ,на 36 ге,кта.раІХ, ВИК{І,навши д'Віз~Liнні но]JI.'dИ. У rпіх на Ж1{ивах -- 1JeЗУЛЬтат :з.lаГOl)JJже,ної РОООТИ агрегату. Мехаlfflват'о'ри П()ЧИііають щжцю­

ххіІ' з'ї,здові КП України.

цде'J)'жує

за

ві,Jщілку

липня

10

о;.:

вирішили по,В'ІО­ кожно!Го к()мбаи,на зайня'l'O 2-3 'гепер установле:ний юrми а'втомаmини, які достаВJLЯЮТЬ ПО-І T01JiK 'peK~pд на зБИ'рatНю ВР{Іжаю ;wібнені люпин і RИікоlМІішаНКIУ і свого доби.шся. Працюючи на треть()му

на

,.

РWJ'И

у ваJFКи КОЖJlИIМ агрега­

радгоспах району

о

го ,1ЮПИ'НУ, на я,ко,му після цві­ тіння почали утворюватись боби­

Мехatнізатори

,

.--...---.......-

со

Пристj'1IIИЛИ до зБИ1Рання КОр!М(}ВО­

aГPNar.

том на 24-25 Ге$Тара.х при ІНормі 1&. За ,цва робочих дні СЮОСИJI'И її на 1ОО гe;юrа­ J)a.X. Перший уоniх на ЖJJИ­ вах механізаroри ПРИCtВЯ'ЧУ­ ють ХХП з'їздові КПРС і

і

за станом

Х()ІjЮШИИ.

не П}}ИПИffЯемо Зaflо-ruвлю

mС[lодарству ;(('нний виро,біток на

ВОІНИ кла,;.tУ'ГЬ пше­

'l'a.piB

в колгоспах

І

~Іинрого року машиніст Пав­ ло МИР()інець і 'J1ра,кторист fриго­ Ріой KP~lK з рщ:~І'ОІ('([Jу «НеШI1lЩДИ­ мер'сь:кии» косищі лафетною жат­ кою Пfl 30-35 і 6і.lьше текта­ ,рів ОЗИМИНИ. Це наивlПЦИИ по

масО1!ОГО ,Щ3-

~іва.ВіНЯ ООИNИІНИ, К()ЛГО'DII по­ чав ВООЇрltОВО .коСИТИ nшеlІИ­ ЦЮ. У полі Х()ДЯТЬ два М'ре­

!ВИJ)()!fіт()к,

~Трожай

«CI\-3».

А. СОРОКА,

Виробництво молока

І Успіхи мехаНізаторіВ не~:;ПО'lавmи косовицю х.lі,бів,

rкОЛГ()CJlники.

Чe4nючи

нах

На гірших діШillfках буде по

--

керуючий віДЩі.1КОМ.

,

--...-.-~-_._._.......-....~

1--17 центнерів зерна з тектара, а на кращих---по ] 8,-20 цент-

"."',' • ", - .,.,.1:1

Хороші ниШ іВ ,Н"'С хлї,ба,

Не

ко­

(Фотохроніка РА! АУ),

то.

г~ворять

збирання

:J~ день 40-45 гектарів.

ПocmylПаєтьс'Я перед нею і жи­

-

йде

топлю.

Пшеницю ~ ва.lк,ів пі,дбlflPають і обмо.l0ЧУЮТЬ МИ!(О.lа ИОРОТКОВ та Григорій Ос,на ч, збирають хдJ.б 1ван ДЯИ1'ренко та Микода ВероеміЄНК{І, які працЮЮ'fh ЩІ комбай­

на

На фото: меха'нізатор-швид­ кісник А. М. Омельчук на зби­ ранні ОЗИ'МОЇ пшеННlЦі. При нормі 16 гектарів він СКОUlУ€

тю, коли поi1UfВИlШСЯ на без­ lll'eЖІНИ'Й лан nшещщі. Вона висока, густа, колосиста. Не

-

Ге­

рамону

.1()СОВИХ,

'

пшениця

~ОЛГОСПІ «ГРУЗіЯ» НІЧеського

також капусту, буряки, моркву та інші овочІ, ранню кар-

тракторист Сергій Степа;нов.

.... ".,І., .• ".".".".'·.·

У нас на вІдділку 40 гектарів помідорів, у тому числі 20ранніх. Через день-два почнемо масово збирати іх. Здаємо

t

процентів. На ге:ктарах при нормі 18

105-110

19-20 косить

якиіі

По кілька раз про­

сада якнх вирощена в торфо-перегнійних горшечках. На ба· гатьох стеблах появилися червоні плоди, і трудІвниці брига

Дойре працює 'Іеханізатор Михай­ ло

овочі ростуть добре.

полені столові буряки, морква, капуста та інші КУ.llЬТУРИ. Особливо радують ранні помідори сорту «талаліхін», роз­

І пок.'Іа.'1И У ва.llШ пше'ницю на пе;рших 25 гектарах, то тепер ВОШІ скошена ;на 200 гс-кта:ра,х.

ЕІ··,І."

о

Оце

так

з уст річ а ЮТЬ!..

-

Заі.'1ишила'Сь

на

п",р-

HJ+Кa.X. МИ доиО!ВИЛИJeЬ між собою так: o~ половина лан&и,

8 тисяч ценrr- НО-ВОСКОВОЇ пе:рейде у повну сти- І ПОЦРlати. Лкщово:на ДOIJ,ільна- І тобто 6 жінок, Нa.J:фиклад, сьо­

ТНІІ, щоб ),!сniШІНО ВИJWIНати 'Рі- нерів зерна, на 600 гектарах- глість з піД'ВИlщеною

ВОЛOlГkrю./3а:ІІIР{ІваIДИТИ в Ж'И1І'1'JI. ІВ УМ.'КОІіМ'у fо,щні працюватиме

lПЄtIIdUI 'сі'Чlllевих Пленумів ЦК Д(І 18 ти,сяч це:нтне.р.ів кача'нів Отже треба вже сьогод& турбу.ва- разі 'гре'ба готувати і,нші &ПРО і ЦК K01IIIIII.1JII'ЇЇ УIIt}}аїIНИ: у молоч,НО-R()с!ОО,віIЙ:СТИIГЛО,СТЇ. Та- 'І'пе'я про те, щоб ІІіР()'сymит.и і ~осховища_

iIt%Y'P'Y'iI- га -

'у П(lлі, дру­

на. rra,J)НИUХ, а замiJЗ, HalВ-

пап.

дООИТИlCJI ВJllООJtOГо урожаю всіх кої кілЬІКОсті ЦЇНJНИJX .юорN!i·в у3'бе,Рfгrи всю ~o Olдного ка;чана. ОСЬ ЧО~У' ніJШ rнe мОжна !ЮГ0Так ,BOJfO і ~уло де_ні Ч3~. сільськагооподщр.ських культур, КО'ЛТОCдlї ще ніколи ,не було. Це Є в артілі дві старих сапе1'КИ ДWJИСЬ з теМІІ!а'МИ будіmицтва Проте в ocт8JН'НIЇ ;щі БP'RfaдиJ> ЗОJt]Jе.ІІа «королеви полів»-()сно- :-дода'l1liJОіВі Ідесятки тонн м'яс.а: (~оші). Кожна мОже ВМJi,стити не споруд ,'.ІМ :зберіг",НlНЯ ку.куруд- Г. Па.влеsко зробив- ПО-СR~~У:

!ВИ lІіцн-ої

Х<JpИової

бази?щя

1

МО.10'ІШ.

.

І БІЛьше 50 TO~H. Це-l00 тонн. зи. Ча,с вже CЬOIГOДIНi

no.щба.тп і :tалишив H~. !ІІа'рникшх 3 роб~Т:

тваj}ишпщтва. ВирощеН1НJI її ВЗЯ-В~ДИ H~ врожай XOPOIIlJ. А Я~ : Ро'зпоча.1И 5}1ДІВНИЦТВО доох :но- про суша.рки, які поки ЩО десь нипь Н& ПОСТJ:і!ко, В. тому ~eJIl 1

то під ХОlЩJOль I1J)OOG1ЩСЬІКoori.

ж~ ~ще ПlДГ~товка ,,:(0 збираНlНJI 1 ВИJX ·кукурущзосуша'рок по 60-70 І у .проеКТі. _. _ у 'ра.ЙОН!ІІОМУ

Кj1КI)"JI~ОЮ, [J,WII'OOI!Ra ДО зби]Ii8IВ1В:JI і зберіга.НIIJI її? 3а ПОЧИ!юм DOлоД&рсьхИ!Х роБсїлыwpвB ~.олегіл lНа,шої ба.гатотирa.жпroї газети разом з активом ПJ)lOO!eла рelд-перевірку. М'И [JООУ:Вали на

К_ОJИ'осп має. ЛИ'lll~ 4 СИЛОСІН~х комuaйни, яю] Ha~TЬ при наибі~ьш.ому ,наrвaшаженні не З1МоЖ'У'ГЬ скосиги 600 reR.TapiB кукур~зи на о силос: 3:на'ч~~ чa.tcтина 11 за цеи ча~ 13 ,CTaIA11 1\І0JЮЧ-

Я'R 1re opгМlliooDalНi дO'J';nщ1I: ва збеРlгаН!llЯ ИolгО?

І ТОН,І!. Не ще 150

тонн.

Таким .1іо1енні «С~о1ЬГ();CtПтехніка»

ЧИlНО~I, _КО:1ІГОСЛ зможе забеооечиrги зоеj)JганlНЯ 250-300 тонн. - Решту скла:де.мо на ГОJ)lПЦа,х ферм та з:рнос;ховищ, каже І бригад.ир 3-) бр~rаіДИ т. Лень. . І На:д ЩЮПО'ЗИЦlєю т. Леня С,1lQД

ВЇ'д- :ra:mroвy, а QIC'N.'НIНtIX переш у

І(олективни'й к()респ~IН!lI.~НТ газети «БудІвник комуиізму»-рейдова бригада редКО.lегії багаroтиражної Г~зети «За Вітчизну». с, Гоголів,

поле. ТепЄР ии :lалиша.'UlСЬ бе.'J

ланюовоі і так працюємо. Чи п,ра>вилЬіНО '3ро61lв- бригадир Т. ПаВЛetil'КО? На нашу ДУМКУ, ні. К. дяченка, Н. IS8WKO, О. Меннсега, О. МеnIlНИК, О. Самсоненко та iнmi.


6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

з початку липня редакція

одержала

106

з

Ще раз про неакуратних клієнтів мзета І лицю, не fi{Ніпішає ВИJЮЗИТИ іх.

Шнрокою тю

серед

у

р

ч

популярніс­

трудящих

н

о

І

в

гостро ~IРm'ИJКYВ8.l.1Jа тих 1Wiє.нтiIв: Більше то.го., во.на lIaiВirrL зaill1ня­ ВRВЗJнтажуи;гь з ваго.нів і плаТ- ЮЧІ~ на іх каміння еm'Й лІоома­

внутрlшньоі внграшної позики. Вона зручна і вигІдна форма зберІ­

31 тисячу карбованців (у

гання

знці 12912 карбованців.

я:RIЇ 'Неіс;вовча<жо. І ла 'Іериторію cy'ciJДiIB, ВИJВ8.нта,ж.у­

фОІ1М маreршІИ, що. Ili'lll,ЩХОдmrь на

теР1а.'I.

їх aДWCIY. Ершгика газети допомюгла: це ~ало позитиВНіЇ. результати. у квітні ц. р., нащн!іЮЛ&Д, СТ&1Щія пеJ!'ffiJиконала МІіСЯ'ЧІНИЙ план ваН'тажпих pOOirr, 'ВИКООі1аВ-

Різними бу;ctвелЬІНИМИ м.атеріа­ .1Jами б.у:,'.щіЛЬН1Щі :м 39 завале­ но основну оонтаaБJНУ колію eTalН­ ції. Чнм8іЛУ часТИ1llУ mroщі, при­ датну для рО3Ва'll'Г&ження, з~й­

ши

няла ,ка'мінням;

тМ\ий

ва,ж·ЛИВи.И

показ.ник,

шла.ком та :валІ­

рес

облІгацІї З-процентноі

грошових

щаджень. до

Тому

'позики

інте­

но зростає. За останнІ три рок.. по нашll! сто­ личнІй області трудящІ придбали облlгаціll 3процентної

позики

IFPO факти IlreДИlСІЦlf!ШЇНО- гато. менша пло.ща завалена ваності ОIq)f:Ми.,'( .кліен'!1ів - не- ташами дРУ'І'о.ї діЛb'lfиці.

ЧИ .не час, шаlНов.ні muп:i. мі­

своєчаенеР~Вl1ІШГаження вaroпів •

та

вивеЗЄНWlВ&1fТ&'Ж!:В

з

~Н1И,

почати

pe'leJIыіo

ВИКОНУ-

тери- І вати ви!.юги Статуту заліз:JШIЦЬ?

Тl>ріістащії.

В. Матковський,

1\'

М'ебльова фаlб!рика З8JВ&JШJlа лі('оиатеріала1МЛ С'ВОю &реІНІ,щmy дJiль-.

За

BalН­

прилавком

залізничник

ст. Бровари.

іl

ЗИЦІ

с,. сІм тиражІв РЯДІВ

на

а оде,ржала

ri.вm УРСР, П6Решltl>}:VНе

зaJбecmewєтьеябР.З- по. 13 копіIЙ(Ж. Ко.ли ж ДЇJВЧИІН'КА цр_IIJIIНЯ sLд опитала, чому так, то. ПО'fула

населеІНІНЯ

всього

iIlОРОЖІНЬіОГо.

рушується.

ПОС}'lД від lII8іселення

ві'дп о відь :

Хлі'б О'щ!3IRовий, з'kи ... А :цачі не дала. Ці~авитесь, де ІВосе це від1бу­

-

ває'l'Ь'СЯ?

при_ють лише при ~OBoї ЙОТО

злні

o.TQIВaIpe 1Шt1l.

невому

В. Ковалевський, робіmник.

І

вживе

зvюдlв з ТИМ, щоб поря­

встановлениl!

ністерства нувався

колегІєю

торгівлІ

УРСР,

МІ­

є.

но

lIIJВIИ1ДПJе

аа.ве;ршeamя

ня

ооно:в­

М. Поло.вIW,

ТJ\:aчеlНlOO,

Н.

СПОР1'иених

ко., Г. ЦарИlt що.іД1НЯ ВИК(ШУ'ЮТЬ іНорми на 160-180 процен­

•. •••••.

кількіorь

на

прнЙма.,ьніЙ ра,млі.

ІЗ ЛИПНЯ -«НОВИИІІ дня»; 11.10 - «Поради садоводам»; 11.25 -. o«ДiB~HHa з. характером». ХУДОЖ.НІІІ фІЛЬМ. tЗа заявками глядаЧІВ); 18.00 науково·,попу· л'ярний фільм для дітей; '8.20«Новини дня»; 18.30 - СПОР-

'

рО.К'У.

тивна

11.00

перед~ча:

Р,і~ч ХХІІ

.

З'ЇЗДУ

20.15 -

КПРС

"'~.&­

НАШЕ ЬАГАТСТ80.

БЕРЕЖІТЬ

/?.... його Att:J1Ю:JkeЖ!

11.00 -

П'ятниця:

ні

бути

штикові

..:Новини

ХХІІ

по

два

ВОПІегас·

лопати,

мітли.

току

,від

(не

блнжче

СКИJ)JТ)

шля,хом

вл a1l1ТylВ ати

захисну

мати <Не більше 4-х скирт. Молоти~ьний тік

ВідrюВ'ilдаль-\звідТИ окошений хліб. Пос€:iPЄlдИ-

хліба

від по·

ні ПРОКОСУ виоратНі смугу ши\риною не менше 6 метрів.

Вивчити пporипожежні праюма з усіма без винятку робітниками

пме ретельно

агЛЯlНУТИ всі

тн спеціально rrpизнач.ені об'їжд· ЧIIJКИ, забезпечені засобами оповіща·ння. Великі хлібні масИ1Щ до по· ч,атку ЖІН'И1І розбити на ділЯlИ(И площею 50 гекта!J)ів кожна. l\'\іж

сільськогocnода,рські машини, за· безпечиrrи ЇХ наіді-Й'Ними Ic~acниками, вт.улками на обeq>тoвих валах, щитками на K()JIeIcrOip8.X вихлопних труб та ЇilIЩИМИ за· хисними ПРОТИІІІожеж.ними П;РИСТ'

РJIIНою

жогасіН'Ня.

дмяпкзlми

сСТРОИТЕJIЬ· КОММУНИЗМА»

....

зробити

10-12

rrpокоси

метрів,

ши· І роями, а

rrpибравши

також На

засобами

поже·

кожному комбаА-

орга.н Броварского райкома КП УкраинЬІ и

забезпeчиrrи

Освітлювати

токи вночі, в

відсутності е.'lекТlPИКИ ми «Летучая мыь>>,,

заКJIадки

комбайни,

снлосу

1'ра,ншеї

та іillші засоби. Радгосп n:РИСТУПИ8 до

роздільного

збирання

хлібів.

І Уюраіни. «Славна традицІя металургІв». Бесіда· 11.20 «Людина не здаєтЬся». Навий X'Vдожній фі,льм; 18.00 концер,т­ з-аil'аідКа для дітей; 18.25 - «Но­ вини дня»; 18.35 - наЗУС'Гр.іч ХХІІ з'їЗд;У КПРС І ХХІІ з'їз.д,у КП України. «ШЛllхами п'я.ти anОРТИВ1Іа ле.

18.55 -

Р. ко­

20.50 -

ломіє.ць і М. ПавЛОІВСЬіКИЙ «Алея щастя». Телев!зі,йний CfleKтаlJ{ЛЬ. (Mo<mBa); 21.50 - «Лю­ дина ие з,п,ається». ХУДОЖІНїй фіЛЬ!d. 15 ЛИПНЯ Субом: 10.00 - «Новини дня»; 10.10 - «Я люблю тебе, людиноІ». Кіно нщшс; 10.30 - «Літак від­ ходить о 9-11». Новий ХУідОЖІНїй Фі.,.ьм; 18.00 m-ультоолiJкацішlИЙ фільм; 18.20 «НОВJlНИ дня»; 18.ЗО літератуrpна, передача «Шевченко-художник»; 18.50-«Вони повиннІ чути». На<уКОВО­ популsщmий

19.15 -

фільм;

Т. В. о. ре.актора М. ІВАНИЦЬКИЙ.

Білогуб

Мико.1а

€вмено·вич,

9'КИЙ живе в с. Бобрик, порушує справу

про

розлучен'НЯ

з

Білогуб

І АнастасІєю Кузьмі'В'ІІОЮ, я'ка живе там же.

.

-

разі

ліхтаряВСТСІ>новле·

Виноградова Ганна ТерентіїВІНа, яка жнве в с, І(аJlи;га, ПОірушує

Пальне

і

масти.1Jbиі

матеріали

зберігати на очищених від СТер!І[ і обораних площадках .на BiAcrraні не ближче 150 метрів від хлібних масиві!!, скирт. 3абороияєть· ся розмадз'Ги в П()JIі і на ТQKY вогонь. ro.цова

о. КИСИJlенхо,

міЖіРа~ади ДПТ.

який живе в с. Гоголі.в. . Сп{)ава слухатиметься в нзрсу.

ДІ Броварського району. ТЦднкова яка

Гадина

живе

Папа.ніна,

в

5,

м.

AtнД,piIBHa,

Бровари,

управління культури.

пров.

ПОРушуе сп,раву IІфО

розлучення з Талдиковим Мико· лою Пав.ловичем. Справа С.~ухатиметься у Киів­ СЬІ<ОМу обласному суді.

райсовета депутатов трудящихся. Гор. Бровары' І<:иевокоА обдасти.

БРOlllарська районна друкарня обласного

«Ми­

стецтво друзІв»; 20.30 телеві· зійний журнал «Мистецтво». (MocКJIa); 21.ЗО «Літак відхо­ днть о 9-Й •• Художній фіJlЬМ.

ними на стовпах. Рооподілиrrи оораіВ'У про ро3лучmн![ 3 ВКНОГР8обов'язки між р06і11Нн.к:ами tМOJЮ· Д01lИМ Володимиром l'ваНОВИRем,

Адреса редакції: м. Бровари, Київськоі області, вул. І(иївська, Н!

--------------------------------------~~--------~-

До

звуковим СИl1налом, обладнати І Спра,ва слухатиметься в наірСУспеціЗЛJJНе місце для К'YlріНIJIЯ:. ДІ Брова,)JCЬКОГО р·аЙону.

Що треба р06иrrи для цього? І кмгоопникз,ми, зайня;гими на тильної бригади на вип.адок по· Потрібна цілодобова охорона збиральних робота'х. До виходу жежl.

хлібних масивів, яку повинsі вес· в

механізми.

пl\DiГОТОВо1ені

ІО

рів. В oдJНiii групі рекоменщує.'ГЬСя

охорон,у

обroeQpюваJlЗСН

на ВИlробничій нараді спецlаліс­ ті,в і бригадирiJв. В ньА своєчасно і ві,рно вНІ1фИТЇ недоліки в під­ Г?ТОВllі до ЖІН~, які за остан­ НІЙ час УСУНУТІ. В збираlНІІІЯ трав включені всІ

об-

смугу ШИРИIIJOЮ не ,менше З-х tМ·e'Г-

посилити жеж.

мляє, що статя

редача. (Мооква):

жЗrно розташуваТJi поблlfЗУ во· доджерм, не менш як ·за 20 метрів від проїжджих дqріг та 150 метрів від будіJ!ель. Мdоця Д.1Я окиртува'ІІІНЯ та обмолоту очистити !!ід рослин та стернІ.

орювання

ний пе. ріод боротьбн за вро· жай - жнива. В цей час 11»еба

Дlllj>ек.

тор 1>aдгoC/lly А. 3аліщук ПOlВLдо­

об.пастеЙ»;

ХХІІ

БОЧ!Ки з водою на 40-50 ліТІРів. КатегоричlЮ заБОіХЩИТИ па.,.и· ти ЦI!1l18іJЖИ на хлібнІІ'Х маСИ'вах і моJютилынхx токах. Токи ба·

Навколо

П ОЧИНА€ТЬСЯ

В1,ЦlДlлка iJащгоcnу «Зоря».

назуст-

назустріч

11.10 -

мають

ННlки,

метрів

1

Так ~ло оза,главлено матеріал ~~OBOI бри.гади пJЮCЮiВСЬj{ОГО

і

з ІЗДУ КП УJ<раIНИ. «Комсомольський телевізtйниli пост сповіщає». "Хвилинка вІдпочинку». Пе· редача для МОЛОіді; 20.45 - «ДІвчина з характером». ХУДОЖІНій фільм. 14 ЛИПНЯ

дня.;

рахун­

roварж:mв.

збільшена

та

Четвер:

Не повезло хлопцям-вони про­

Амали команду механічних майстерень, яким програли 3 рахунком 0:2. М. ЯХНО, голова РlJil!,pаідИ Союзу

на

НАБЛИЖАЮТЬСЯ.

ЯК ГОТУЄТЕСЬ ДО ЗБИРАННЯ ХЛlБІВjI.

,,~HBITЬCH ТЕJlЕПЕРЕДА ЧІ

48:З3, збірна команда дівчат нашого району вийшла у фінал.

пеlJше місце. На стадІонІ СeJlа РуднІ місцеві футболісти при­

ям

У Гоголеві, ЛІтках та

молока

Г. Онашко,

Беоо.VЄоJlТНа,

району.

ла у В.-Димерці і вигрua у Х8ЗНЇв поля З рахунком 10:3. СпартаківцІ ідуть без жодноі поразки І забезпечили собі

будівництва

«ЖНИВА

••

зо-

ДСТ «Спартак» гра­

цегЛ'У для

заводу

Внгравши у гостей з рахунком

Команда

для

...:....:~~......................._ ..:.:=.... :::..:_::.::.:.:.~.::....:=:..:..~..::.:.~.•:=:.~Y.. K~P.~_.i __X~~~~

вико­

Відбулися чергові зустрічі на першість району s футбола.

н'а

тари на глиоонних ЗЗrводах Го· Г()JIева, Бобрика та СкИ()Нlноro; Ібу­ дугь ліквідовані вибоїни в цехах

спортсмени зустрілися з коман­

грал.И василькІвцям з ком 59:73.

вк1tз.івок саннагляду.

ловин

нальні змагання з баскетбо­ ла на першість областІ. НашІ Васильківського

Пlравил

Х'уторі СкибlШ!ому; длЯ збе;режен·

учитель.

На першість району і області

дами

22

ЛІКар

УСУ1нення цих по,рушень вжи.ті та·

С. B.-ДимеJЖа.

-

відбулися

саюта.рнкх

наlНlНЯ

В. 3абере1ККИЙ,

ІГСПОРТІІ

у Броварах

&ід

санітарний

стічних вод; ок.ладeJЮ умовн ІНа будівництво артезіанських сверд,­

3абnоцloКИЙ,

-ф-

-

р.)

т. АпаlJlасюку вкззано на невико­

ти до. IroЧta.тку 1!О'ВОГО навчаль­

пенсіонер.

О. ГАЛІМУРЗА,

.

заJ!ЩУЮЧИtИ цеМ1раль·

назвою

лист обговорено на засіщаннІ пар· Tiltнoгo бюро. Директору заводу

В шюолі БУ'~е 11 КlЛасШ!. БУ'ДЇВНИ'Ц'І1ВО ПОЛOlВини кла;с­ !Них кімнат 'ЮlJPішено. 3alКЇН!чи­

бездorанно.

--

такою

комунізму»

3а:юЬніЧУЄТЬСЯ IКJI~ стін пev­

'Ro.r-o

виграшної

внутрІшньої позики!

НЕ Я ••••

під

Броварському і глибинних МОJЮКо­ за'водах. CeкpeтaJp ПЗ'РТОРГ8lніза­ ціі т. ГорохіВСЬіКа повідомила, що

тів.

Першотра'В-

А яко.ї дУМ~И У міСІ>Ко.му ОО:ОЖ'И1В-

райспоживспІлки

шеllJНЯ

І су А. ХНЛЬ>ItО. Чі'І1Ко. виконує

'ВWCJiлку.

мІсце І в магазинах центра. СлІд гадати,

праваlння

док,

що на

MaJГa­

з

3. Дуброва. писаЛа про ПQРУ.

: сво.ї оБClВ'ЯiЗIJШ &ригадир і П. Ііру'к. Каменярі П. На'У''ІІе'н-

РЕДАКЦIJ. ПодІбнІ фак-, Ч()'МУ ТОOOlpJIIстві?

ти мають раl!онного

що

16,

у

облlгацlllХ

збlJlЬШУеться

процентної

20-рlчний

строк позики один виграш припадає в серед-

-

листі

червня Ц.

С. Безсмеprrний, учень УіІ ма-

Нам здається, що. за прила.вко.М по.ВИ1н.на !1}'Ти еум.'1і.н:.іа ЛІО(Дина.

с. Погреби.

ВІД

Bi.,'(IIIOBЇI)J!aeмo:

весь

кі за'ходи: Іна мибиннІ за,води с. Гоголів і хут. Скибия завезе­

ЮТЬ

позики

30

A.ma-Аті.

вИ!ЮО'НХЩ СЇЛЬСЬІКоі Ращи. Б}'!дова визнала у!Дарною.

П.

можливІсть

кожним тиражем.

ЛьвовІ,

них робіт. ~O працю­

«~ИiPllIИ'Ч'ИІКи»

незмІнною,

вересня (осиовний та до-

вм.

За

тнсяч' З20

(<<Будilltник

може заДО'ВОЛЬІНИТИ 3Р'ОСЛИХ

на

ціі. В зв'язку з тим, що Облігаціі, які вже вигра­ ли, погашуються при виплаті виграшІв І внк-

виграшу по

м.

тиражІ

«Я

шо.Ї nOЛОВИlНИ.прИІМіще'Н:ня. Бу­ ДЇіВіНИlЦТВО IВЄдe~ СИIJIами 11>0.мщщськоеті. ГОJЮВa баТЬ!JtЇ8Cь­ кого. комітету С. БeзcN'eJ).'NIИЙ, вчитеm В. Довга, А. 1'yJка.ло іМобілізують '}'ІЧ'ШВ і ба:гьків

Всупереч встановnеному

на

440

В

тр_али д'ИlPе.кщія рЗlWОап:у та

чотири булки по. 13 кroi,йок, і з мрБОВilrнця Не!додала здачі 4 ко.­ пійКИ. В цей же ДffiЬ була o6мaJНYIГa і мОя o.HyJt<l. Дала вО'.на Паші ВСТаІЮВ- 28 Кl>пійок на дві ук"ра.Шські ХlЛі­

сжляіН{)(['О посущу. В маіГа'3И!НЇ на­ шого. ірО'бкоопу (голова щ>аВIЛ'Ї.ILНЯ т. ЛИ'Іlвинеmо ИJ це .пра'вИJIО по.­

тисяч суму 7

іІІ YIВa'm 11І0ву JШtOJllY'. По го ПІІД­

ма.газm! за цуке·ptКа:ми. П~вТ(}то. ж ~ня Гj}()маДJIЛiКа Л. Де­ щи:ця Паша (~іооища її, на рев'янко послала \тою діlВoЧИІНУ жаль, іНе 3'наю) .зважила 100 гРа- по хлі,б. Дя ж Паша ~У'стила

за НО'ВИМ п~О'М,

розігрується lЗ6 виграшів мільйонів

о

н

датковий) в м. ЛенlнграКупуйте, товаришІ, об­ дІ ха ЗО листопада в лlгацlі Державноі З­

кожно-

:&тьк:iJвС:ЬКИ'Й .комітет III іlIl]НIЙ!І1ЯіВ ~ШЄІВ1ІіЯ: по'Ч&ти ~y-

Ф. ltа.Йдан JIо'с.лавсво.,го. 1СИ:На У 'І Вl}СЬМИ.

аеНIDI !Колегією МініtC1l'ЄlPCТБа ТОір­ бини,

ПОЗИКИ

основному

І 3 p~&y 'в рік з·ростає шльІ кість }"ЧІН1В восьииріЧІН'ОЇ Пl!Itо.' ли, і тому DtJНМщeaшrя її вже

НаведУ іРИ фaлtТИ. І мів цукеро.к за 12 копійOOt, а з 30 ЧВ'IШlНЯ ц. (р. ГР-О:М3\Ц\SИfИІН 120 КО'ІІ'ійок здачі д.ала 3 за~іC'l'Ь

виrpа-

В

му

11

Не

д

ться ще 4 тиражі: 30

липня

шlв, в тому числІ один дод~тковиА. На 16 роз-

l вЮtlог.

чесна людина

порядну

щороку ПР9ВОДИТЬ-

УДАРНА БУДОВА

І I1

І

бути

повинна

року.

1961

• _ _к_а_Р_б_о_в_ан_цl_В_._Р_ОЗ_М_I_р_и_rх__н_ь_о_м..:у_н_а_Ч_ОТ_И...:Р~Н:....:О~б.JJ=lг~а:...-_~ною оща~ною каоою.

грошах).

\1

І

В цьому році вlдбуде-

~o З-процеНТНІ й по-

невпин­

як норму :Il'роC'lОЮ вагоні,в. lІІід ,ва,н- НО}[ перша б}і)ДЇ!Ш!lИЦЯ. Дивно, З5 мільііонlв карбован­ таж1НИІМИ ОIreІ1ацїЯІМИ. але факт: ці маТeIj}іали не за.би- ці!!, а нашого району 2 мільйони 150 тисяч І о;сь ми знlХВ'У ЗМУШЄlні еИlI'На- рають 1З ... беj)€IЗЛlЯ Ц. р. Не lНаба­ карбованцІв (у старнх лізу,ва.ти

J\МnНЯ

18 мільйонІв 224 тисячІ лючаються з наступних 960 карбованцІв. Розмl- тнражів, а кІлькість ви­ ри виграшІв вІд 40 грашfв у продовжувани1t до 10 тисяч карбованців. тиражах за.llишаеться

нових грошах), виплатили виграшів по цІй по-

зао­

і

r

и

ТI.1ЬКИ за шість мlся- І' - .вlд 40 до 5000 карбоців нинІшнього року ванців. В кожиому доощадні каси району про- датковому тиражі - 184 дали облІгацій позики на тисячІ виграшів на суму

ко­

ристуються Державної

нашої cтa'RЦЇi,

~~~~P:...!EE..A А К !:І і ї

листів.

1.........' .... ' •• ' ••••• '1 •• ' •••• 11 ..... 11.'1 . . . . . '.11.11.11.1I••••••• " •• '.n.N

в свій час раЙОНІНа

Четвер,

158.

3~.

305 4-3309.

84 номер 1961 рік  

84 номер 1961 рік

Advertisement