Page 1

Пролетарі

всі.х кра1н.

єднайтеся!

СТЯХЯНОВЕUЬ

16 р.

1958 Ціна

15

агрономів,

g

пшениці. ВонИ обходи.11и ПOJIR, оберігати і від вогню.

бригадирів

можна

те,

щоб

у

полі

радно~~ись з

0

g, краще

колгоспниками,

організувати

як

ро~оту,

щоб, не прогаявши жодноt години, розпочати роздільне зби-

0

5R

v 0 0

рання

врожаю.

0

~ рить:

0 ~ 0 ~ 0

трудівники

загинув

вирощеного

слід

nильно

Торік саме у цю пору на од-

ному з nолів

і g 0 g

красилівського

розnовсюджуватись.

Тільки

завдяки

тому,

що

по-

соціалістич- близу були колгосnники і не-

них ланів по-справжньому під-

гайно

ставропольців,

лику

були

вжиті

необхідні

хоnили nатріотичну ініціативу заходи, вдалося врятувати веїх

заклик

у

включилися

на

nлощу,

на

якій

соціалістичне лася густа пшениця.

колоси-

~ прогресивного роздільного спо-

нутого ким-небудь сірника, що 0

втрат, за широке застосування здебільшого від неохайно ки-

0

собу збирання, за дострокове ще не згас, недокурків, іскр,

0 ~

0 0

виконання державного хліба.

0

бочого дня бюро nартійної ор-

~

і перевиконання плану заготівель

що вилітають з глушители автомашини, трактора, комбайна, nаровозу, від nустощів ді-

Позавчора по за_к_інченні ро- тей з вогнем. Працівники

~ ганізації і правління колгосnу ділення

районного

від-

міліції nри активній

0 ім. Ватутіна , с. Пухівка, вирІ~ шили: продовжуючи збирання 0 роздільним способом, разом з ~ тим, nустити в хід на окремих 0 площах жатки-лобогрійки. В

допомозі депутатів сільрад пе-

~ рожніаському

цього мало. Проти порушників

0 0

g 0

колгоспі

сБіль-

ревірили перед жнивами стан протипожежних

всіх колгоспах.

заходів

по

Вивішені від-

повідні

заклики.

Але

nлакати,

шовик• вже два дні працюють на nовну потужність ком-

правил охорони врожаю пожеж nовинні боротися

йшли на окремі nлощі і чоти-

зокрема

ми. Все тут робиться для того,

постах повинні бути добровіль-

байн,

жатки-лобогрійки.

Ви- колгоспники

g ри ланки колгоспниць з серпа0 g щоб за 10 днів зібрати вро0 g kаді лиnня виконати nлан про0 g Але не всюди у нас як слід жай без втрат, а у третій . де-

і

від всі

колгосnниці,

агітатори .

Особливо

nильними і завжди на своїх

БагатолюдниИ мітинг

0 0

g 0

12

та

Чехословацької

в Палаці

спорту

стадіону

імені

Центрального

хліба

державі.

*g.

підпи- дружбі між народами Радянського Союзу і Чехословацької Респуб­

роздільним збиранням, безгосподарно використовують тех-

~

ніку. У той час, як по колгос..,

~

тильне і багатьох інших в по-

g пах

були

візитом на запрошення Централь­

ліки. Він був улаштований у зв'язку з перебуванням в СРСР Першого секретаря Центрального

Республіки Комітету

На

Комуністичної партії Антоніна Новотного в СРСР. Ко- Чехословаччини. Президента Че­ мюніке підписали: Перший сек- хословацької Республіки Аптоні­ ретар Центрального Комітету Ко~ на Новотного .

кuго

хто

в

розпалі,

у жердівському кол-

0

ління

Баранін)

відповідально

ставиться

g g

0

до

0

може

0

~ госпі ім. Леніна (голова nрав- виконання своїх обов'язків або ~ т.

ще

тільки

g збирались приступити. У кия0 g (голова правління т. Павловжицькому колгосnі ім. Щорса

ський)

за три дні сnромогли-

0 0

ся скосити віндроуером всього

0

ти

g лише

0

48

часу

своею

безтурботністю

звести

нанівець

самовіддану

nрацю всього колгоспу.

Хдіб

-

багатство

нашої

ведуть

до

На аеродром прибули товариші

Є . Ворошилов, А . І. Мікоян, С. Хрущов, М . М . Шверник, П. М. Поспєлов, О . .М. Косигін,

І корпусу.

товариша А. Новотного

Ворошилов і А. Новотпий обмі-

Універсальна

Літні посадки картоплі

Уралмашу-25 років

Вітчизни. Священний обов'язок 0

0

від

~

катні

стани та

си,

бурові

установки ,

інших

збирання,

групову

агрегатів,

і

центнерів з гектара .

печі ,

буряків,

соняшника,

досконалих

ма-

ріш е ннями

ка

область

збиранні механізатори

закінчує

косовицю .

про-

трудівники

ства

сіл ьського

ре спуошки

300

скрізь

про-

вадиться яровизованим насінням .

також

Весь урожай, одержаний від літ­

буряки,

ніх посадок, призначено на насін­

(РАТАУ).

~----------------

степ прийшла році

тут

підготомено

до

вода

зрошу­

рання 20 тисяч гектарів і до об· воднення 50 тисяч гектарів . До кінця 1960 року зрошуватимуть тисячі

63

тисяч ної

і

обводнено

Інгулецької

системи

близь~о 500 .І станщя

в

бу де

176

гектарів.

Канали

'

Європі.

довжину

кіломет~ів . Нас_осна

одна

По

зрошуваль­

мають з

наипотужюшнх

наnірних трубопро-

всдах діаметром 2,8 метра що· доби подаватимуть у канал більш

як три мільйони кубометрів води. Щоб дніпровська вода nішла

руслом Інгульця до насосних станцій, будівники поглнбили дно ріки, вибравши три мільйони ку­ бометрів

за

навісною і причіпною. Сотні новленого плану не менш як 75 комбайнів діють з двома підби- мільйонів пудів хліба. рачами. (РАТАУ).

до

навісних

може

----------------~

господар­

русь» обладнані двома жатками дати державі додатково до вета-

міс­

« мурав~

ня.

В

являють б.агато творчої.• ініціати~ збільшення валового збору зерна. ви . В Дюпропетровськш областІ . . · '·(В"па Вони вирІШили в цьому роцІ проб лизько 400 тракторІВ ' "'' -~

зоні

картоплі

(РАТАУ).

червне-

борються

сорт

урожайні сть якого дося­

Посадка

городніх

дянськоrо

їни вже скошено понад 2,5 міль- вого Пленуму ЦК КПРС і липне­ йона гектарів зернових. Кримсь- вого Пленуму ЦК ІШ України , На

трактор

лівка»,

цукрових

культур . За допомогою

тепер агрегатів

інших област е й . Натхн е ні

селекції

бавовнику,

рес-

В колгоспах і радгоспах Укра-

займає

народної

курудзи,

двозмінну

ні більше хліба.

«приєкульський ».

агломера-

спосіб інші достроково виконали плани І

хлібороби

цевої

площу

гає в південній

продажу хліба державі . Мільйо­ ни пудів добірного зерна за сипа­ публіки докладають всіх сил до ли вже в засіки Батьківщини того, щоб зібрати врожай у стис- хлібороби Запорізької, Херсон­ лі строки і без втрат, дати краї- ської, Одеської, Миколаївської та работу

картоплі

ваному міжрядному обробітку ку­

Патріотичний заклик ставроЗростає потік зерна на прийпальців зустрічає жвавий відгук мальні пункти. Ряд районів .: t>ред трудівників сіль~ького гос- Кримської області Нижньо­ подарства України. Широко за- гірський , Красногвардій с ький та

розді;Іьний

сорт

Значну

застосовують на сівбі і механізо­

випускає

На заклик ставропольських хліборобів

стосовуючи

ги і тепла. Вперше в колгоспах ряду районів висаджують ранній

кро­

-

сприят-

ливі умови для літніх посадок картоплі. В грунті досить воло-

пре­

велетні

куючі екскаватори, потужні

~

00~0~ ~~~~~~~~ 00~0~~0~~~~~~~0~~~ 0 ~~~~~~~ ~~ ~~~~'l

-

На Одещині склали ся

Минуло

десятки

кожного боротися проти втрат

вогню.

числен­

1\. r.I.

Від'Jзд з Москви

g ційні машини і цементні 0 g шин і механізмів , що іх

гектарів жита. Втра- врожаю, пильно оберігати його ~ неминуче

п;_,оводJt.али

g

у жнива працює холодком , без- ~

0

народу

ви.

трактор «ДВСШ-16 » ню nовинні t~ути сількори. ~ тільки в нашій країні, але й да- серійний Широко висвітлюючи на сто- 0 леко за її межами. Високо ме- типу самохідного шасі. рінках газет досвід nередо- 0 ха нізовані і автоматизовані про­ Високопродуктивну машину тих,

аеродромі

ні пр е дставники трудящих Моск­

партії Радянського Зустрінутий бурхливими, три­ Союзу і Голова Ради Міністрів валими оплесками, до учасників СРСР М. С . Хрущов, Голова Пре- мітингу з промовою звернувся зидії Верховної Ради Союзу Ра- товариш Антонін Новотний .

0 nоміч- ~

викривати

Внуковському

посланців братнього чехословаць­

Соціалістичних Респуб­ У залі знову спалахнули оплік К . Є. Ворошилов, Перший лески, коли на трибуну вийшов ! Д. С. Полянський. 'ІІіністри СРСР, секретар Центрального Комітету товариш М. С. Хрущов , який ви- І депутати Верховноі Ради СРСР, 0 Комуністичної партії Чехословач­ ступив з великою промовою . 1 а також члени диппоматичного 0 чини і Пр езидент ЧехословацЬК(}Ї Республіки А. Новотний. На аеродромі товариші К . Є. 0 При підписанні Комюніке бу­ 0 ~ ли присутні партійні і державні 14 липня вранці москвичі нялись промовами . Союзу і Че­ 0 діячі Радянського (ТАРС). сердечно проводжали на батьків~ хословацької Республіки . 0

ні пожежні команди, об'їжд- ~ створені комсомольськи- 0 ми орt·анізаціями nости «Легка ~

щадно

діячів

0

ес. Русанів, Гоголів, Сві-. виків, слід разом з тим не- ~

~ неділок вже жнива

і державних

ного Комітету Комупістичної пар­ тії Радянського Союзу і Прези­ дії Верховноі Ради СРСР.

. .

0

Прези­

Чехословаччини, які перебували в СРСР з офіціальним дружнім

g дян с ьких

чики,

кіннота•.

Чехословаччини,

партійних

В. І. Леніна відбувся багатотисячний мітинг, присвячений

липня у Великому Кремлів-

ському палаці відбулося

липня

партії

сільськогосподарська 25 років з дня пуску Уральського заводу важкого маМаШИН а Вірними і бойовими 0 організовані збиральні роботи. никамн партійної організації 0 шинобудування. Чудові машини Х . тракПодекуди заnізнюються узтм » вщом1 не З копвейєра арювського з в боротьбі з втратами вро- ~ з маркою « шо перший 0 початком косовиці, нехтують жаю, в охороні його від вог- 0. торного заводу ЗІИ в Дажу

tPCP).

дента Чехословацької Республіки Антоніна Новитного та інших

g g муністичної

g

втрат, за

щину Першого секре таря Цент­ рального Комітету :Комуністичної

в Палаці спорту

g сання Комюніке про перебуван0 ня Першого секретаря Центральg ного Комітету Комуністичної 0 g партії Чехословаччини і Президен-

Пожежі на хлібних полях і 0 молотильних токах бувають ~

Z

12

0

змагання за те, щоб зібрати врожай у стислі строки і без

без

(Із зверневвв ставровоІьців до всіх трудівинмів сіІьсьмоrо господарства

Підписання Комюніке 0 про переdування g 0 товариша А. Новотного g в СРСР 0 0 0

стислі строки і

проведення

ооо

колгоспу ім. Жданова загорілася стерня, і вогонь швидко 0 почав

Факт цей сам по собі гово-

не

за

зміцнення нашої Батьківщини!".

коп.

0 0 0 Минулоі n'ІІтиицІ, суботи ке- втрат врожаю. Всіма силами 0 ~ рівників багатьох колгоспів, і засобами слід боротися за

0

змагання

БРАТЕРСЬКА ДРУЖБА НАРОДІВ СРСР І ЧЕХОСЛОНА ЧЧИНИ

~~ 0 ~~~~ Не допустити втрат врожаю ~~~~~~g

~ було бачити зранку, вдень і жодний кілограм 0 ввечері на масивах жита, зерна. Врожай

соціалістичне

врожаю в

широке застосування прогресивного роздільного спо­ собу збирання хлібів, за дострокове виконання і знач­ не перевиконання державних планів заготівель хліба. Докладемо всіх сил для дальшого розквіту і

лиnня

Київської області

Пильно оберігати його від вогню

збирання

СЕРЕДА

партії України та районної РаАИ Аепутатів труАящих

!

розгорнути

N2 84 (1686)

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

0

"Ми звертаємося до всіх трудівників сільського господарства Радянського Сою з у з з ак лик ом

Рік видання ХХІ

грунту .

Завершено будівництво високо­

вольтної лінії І(аховка-Снігурів · Миколаївська область. Недавно державна тимчасову чергу

комісія

прийняла

експлуатацію

Інгулецької

в

першу

зрошувально­

обводнювальної сИстеми. В цьому

''а та електростанції, закінчується

спорудження станції

головної

магістрального

насосної каналу ,

Жовтневого водоймища та інших об'єктів.

На фото: І. Внутрішній вигляд

насосної станції. 2. Загальний вигляд розподільчих пристроїв Інгулецької електростанції.

(Фотохроиіка

РАТАУ).

Фото К. Дудченка,


СереАа,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

НОВА СИСТЕМА ЗАГОТІВЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ Комуністична партія завжд.t ких, як зерно, картопля, м'ясо, змінюватимуться. Але в той же надавала великого значення ус- молоко, вовна і яйця. При цьо- час ці ціни будуть рухомими, тоб­ пішному

розв'язанню

продоволь-

му

ще

більше

диференціюються то дещо зменшуватимуться

чої проблеми. Вона здійснює та- норми продажу ку

політику

заготівель,

цих

продуктів збільшуватимуться

яка колгоспами відповідно до спеціа-

сприятливих

або

при

або

дуже

дуже неспри­

сприяє всебічному розвиткові лізації, яка визначилась у сіль- ятливих умовах для вро­ продуктивних сил, дедалі біль- ськогосподарському виробництві. жаю в тому чи іншому році.

шому

задоволенню

зростаючих

потреб трудящих.

Разом з множинністю форм заготівель у нас створилася

Слід зауважити, що єдині ди-

мно- ференційовані закупочні ціни за-

В перші роки Радянської вла- жниність цін на одні і ті ж про- проваджуються з таким розради у нас було запроваджено дукти. На продукцію, що її зда... хунком, щоб колгоспи, продаючи

продрозверстку, що, як вказував вали по обов'язкових поставках,

продукцію державі,

не

тільки

В . І. Ленін, виконала свою істо- існувала нижча заготівельна ці- повністю компенсували свої ви­ ричну справу: врятувала проле- на, а на продукцію, яка надходи- робничі затрати, але й одержу­

16

nиnня

року.

1958

Вздовж вулиць Броварів Почесні і відповідаль­ ні зобов'язання взяли трудящі району на рік. Про них розпові­

1958

дають

70

понад

що

встановлені

них

місцях

стендів,

в

люд·

райцентра

і

ВЗДОВЖ ЙОГО вуЛИЦЬ ПО напрямку на Гоголів,

Семиполки та

інші

села

району.

Значна кількість худож· ньо оздоблених плака­ тів прикрашує садиби заводу ~олодильників, будівельного комбінату, заводу

тин, На

сільгоспзапчас­

райпромкомбінату. них,

крім

загально-

тарську диктатуру в розореній і ла по закупках, - вища заку- вали такі прибутки, при яких політичних закликів, відсталій країні. Після громадян- почна ціна; продукцією, яку кол- моЖна забезпечити ведеНІUІ гос- зобов'язання підприської війни Комуністична партія госпи здавали по натуроплаті, подарства на розширеній основі , ємств, окремих цехів.

замінила продрозверстку продпо- вони компенсували державні за- добиватися неухильного датком. В дальшому, з урахуван- трати на утримання МТС;

про- сення добробуту колгоспників. З

ням розвитку соціалістичної еко- дукція, що надходила в держав- установленням більш

номіки, партія визнала

підне-

справедли-

При ім.вході Т.

ка споруджена

за по- ні засіки П(} контрактації, опла- вих єдиних цін на сільськогоспо- ся, що найближчих днів

такі форми чувалась також по різних цінах; дарські продукти .

в'язкові поставки,

натуроплата колгоспи одержували значні так ще. При цьому загальні витра- місцевих

заготІВель, як контрактація,

роботи

обо-

за продукцІю, здану понад план,

машинно-тракторних звані премії-надбавки.

всі колгоспи вішені на ній фотографії вже будутьпереви· станови- довиюв · виро б иицтва

ставляться в однакове

ти держави на купівлю продук­

етанцій . У 1940 році березнеПри такій множинності цін на ції лишаються приблизно такими вий Пленум ЦК КПРС Прийняв сільськогосподарські продукти ж, як і раніше. постанову про погектарний при_н- середні і особливо слабі в госпоПоряд із скасуванням обо-

цип обчислення обов'язкових по- дарському відношенні систему

заготівельних

трактацію таких технічних куль- здавати по нижчих

тур, як бавовна,

заготівель- сати з колгоспів всю заборгова­

льон, коноплі, них цінах, які нерідко не компен- ність минулих років по обов' яз­

одержували

невиправдано станцій. Це матиме важливе зна-

гоТівель, в якій почали виявля- високі прибутки. тися серйозні недоліки. В допоЧервневий Пленум ЦентральВІд! на червневому Пленумі ЦК ного Комітету КПРС відмітив, що КПРС товариш М. С. Хрущов таке становище суперечить ін-

сказав, що настав час відмовити- тересам дальшого розвитку колся від множинності форм заготівель і перейти до єдиної _форми державних заготівель сільськогосподарських продуктів і сировини. Нині, коли колгоспи зміц-

госпного ладу, інтересам держави. Продукція, яку заготовляли в передових колгоспах, як правнло, коштувала країні надто дорого. Отже, назріла життєва не-

400

ка

центнерів

і

по

жнив

Напередодні на

партзборах план

затвердили рах.

тичної роботи. Переглянули роз-

Червневий Пленум

ЦК КПРС

відбулися

починаючи

з Комітету

на

У вчорашньому листку спові­

ред- щалося, що комбайнер

в. Вре­

дак, який працює на віндроуері,

перші

скосив

бесіди. Аrітатор М . Гулівець оз­

30

гектарів жита. Бойо-

Пленуму ЦК КП України. Агіта­

«Перець».

Популярний

тор Р. Шульга провів серед ме-

Він

господарської продукції державі . Редколегія

стінгазети

Прагнемо зробити

агітаційно-

почала масову роботу дохідливою, дійоІ. Буwуєв, секретар

парторганізаціі

колгоспу

ім.

Сталіна.

с. Калита.

економіч- господарства.

дянського Союзу визнав доціль- червневий Пленум Центрального заходів дано скасувати,

висвітлюється

колгоспниками

відзначив, що дуже важливим різко виступив проти їздового ханізаторів голосну читку матезавданням місцевих партійних, ріалів пленуму Київського обко- М. Скока, ветфельдшера В. Мирадянських і заготівельних орга­ му КП України про збільшення щепка та інших порушників тру­ нізацій є боротьба за здешевлен­ виробництва і продажу сільськ~- дової дисципліни . ня сільськогосподарської продук­

невий Пленум Центрального Ко- ні взаємовідносини між державою Конкретні шляхи мітету Комуністичної партії Ра- і колгоспами. Виходячи з цього, намічених Пленумом

ним

на

закладці силосу.

становку комуністів, провели ее-

В бригадах

Оперативно

масово-полі- змагання між

і переходу до продажу КОJІгоспа., Тепер змінюються не тільки ній системах. Слід краще органі­ яку очолює Г. Андріященко, у ми продуктів та сировини держа- форми виробничо-технічного об- зувати зберігання, переробку і неділю зібрала сіно на 25 гектаві по єдиних цінах, диференці- слугонування колгоспів, але по- реалізацію продуктів сільського і

м'яса

гектарів сільськогосІю­

дарських угідь.

«Листок трудової вою. зміни, визріли можливості для тим більш потрібно, що реоргані- ленню заготівельного апарату, по випускати скасування обов'язкових поста- зація МТС змінила виробничі усуненню надмірностей у заготі­ слави», «Перець». В першому з вок і натуропла:rи за роботи МТС умови на селі. вельній, збутовій і торговель­ них відзначено, що 4 бригада,

складаються

100

центнерів моvю­

чення для піднесення відстаюрівнятися найомила колгоспників бригади вий листок закликає чих колгоспів, для швидшого :М 3 з постановами червневого на нього К. Бардачепка та І. Анпридбання ними нової сільськоПленуму ЦК КПРС і липневого дріященка. господарськоі техніки.

ніли, а в їх громадському госпо- обхідність переглянути і зміни- ції. Для цього треба буде провє­ дарстві відбулися глибокі якісні ти існуючі заготівельні ціни. Це сти велику роботу по вдоскона­

йованих по зонах країни . Черв- новому

100

Агітмасова робота в ці дні

цукрові буряки і деякі інші. сували виробничих затрат. Тим- кових поставках, контрактації і . мінар агітаторів, засідання Тепер усі ці форми в.же заста- часом економічно міцні колгоспи натуроплаті за роботи машинно­ колегії стінгазети. ріли. В країні склалася громізд- при такій системі заготівельних тракторн~х та спеціалізованих

ка багатоступінчаста система за- цін

виробити по

кожні

-

цін

продуктів по вищих цінах, коп- су вироблюваної ними продукції Пленум ЦК КПРС вирішив спи­

підпри-

На фото : стенд, який розпові­ дає про зобов'язання колгоспу «Шлях Ілліча», с. Зазим'я,

становищі. ти за роботи МТС і ветановлен-

закупок Вони змушені були основну ма- ням єдиних

промислових

ємств.

колгоспи в'язкових поставок і натуропла-

ставок. Разом з тим у нас було були в невигідному запроваджено

дошка

пошани. Слід сподівати·

трібне. запровадити за

міський

8 Т. Шевчен-

сквер

Комуністичної

здійснення ЦК партії

в постанові

Ради

Обговорення проекту ЗаІlону про посилення боротьби з антигро.м,адсьІlими, паразитични.м.и

партії Міністрів Союзу РСР «Про ска-

еле.м.ента.м,и в

УІlраїнсьІlій РСР

1958 року, обов'язкові поставки схвалив розроблені Президією ЦК сування обов'язкових поставок і і натуральну оплату за роботи, КПРС і Радою Міністрів

виконувані

ми, ремонтно-технічними і спеціалізованими станціями. д ержавні заго. тівлі сільськогосподарських продуктів у кол-

сі доповіді тов.

М . С. Хрущова готівель

сільськогосподарських

Про них ~аговори.1о се.1о Рік у рік, особливо за час піс- трудящих,

де було

присутніх

nропозиції про новий порядок~ продуктів». ля історичних рішень партії про понад 100 чоловік активу. Проціни і умови заготівель сільськоВироблені Центральним Комі- круте піднесення всіх галузей водиться роз ,яснювальна робота господарських продуктів. Віднині тетом ІШРС - · б · · заходи по· зміні ·по- сільського господарства, зростає по виборчих округах, в ланках,

госпах, як говориться в постано- в краІНІ

ві Пленуму,

СРСР і натуроплати за роботи МТС, про

машинно-тракторни- викладені в опублікованій у пре- новий порядок, ціни і умови за-

уде запроваджено єди- рядку, ЦІН 1 умов заготІВель ешь-

проводитимуться в ні економічно обгрунтовані заку- ськогосподарських

продуктів економічна міць колгоспу, мате- бригадах,

серед

тваринників.

порядку закупок. Для більш пра- почні ціни, диференційовані по сприятимуть швидкому зростав- ріальний і культурний рівень Колгоспники цілком згодні з пильного визначення ступеня зонах з урахуванням місцевих ню економіки країни і піднесен- колгоспників, що чесно, самовід- проектом Закону. При обговорен­ участі колгоспів

державі

У

постачанні природних і економічних умов.

сільськогосподарських

ню добробуту трудящих, дальшо- дано працюють. Однак можна бу- ні його вони назвали таких, як.

Нові закупочні ціни на сіль- му зміцненню союзу робітничого

продуктів і далі залишається ськогосподарські продукти мати- класу і селянства

принцип погектарного обчислен- муть стабільний характер в тому основи успішного ня обсягу державних заготівель розумінні, що при нормальних комуністичного основних продуктів, зокрема, та- умовах для врожайності вони не нашій країні. - - - - - - - - - ·..••

суспільства

С. Розмrраєв.

розвитку

хімічної

промисловості

на Україні».

·

·

авченко,

В П

р

уденко, будівництва коли б всі без винятку працез- П. Ю. Слюсар, А. Ф. Музиченко, ·

·

в датні члени артілі уболівали за В. М. Шевченко і ряд інших леколгоспну справу.

дарями, дармоїдами, що живуть

Але, на жаль, не перевелися за чужий рахунок.

ще у нас дармоїди,

Леиції для трудящих Кандидат хімічних наук, член

В Ф С

непохитної ло б мати набагато кращі успіхи.

-

які ніде не

Про них

заговорило

село. І

працюють, а користуються пло- хочеться вірити, що сила громад­

***

Лікар А. Рокитянська прочи- дами людської праці. Проти них ської думки примусить їх сха-

і спрямований проект Закону про менутися і стати чесними, корие­ На лекціях були присутні тала для механізаторів красилів­ посилення боротьби з антигро- ними для радянського суспільстдля поширення політичних і нау­ близько 500 трудящих. Особли­ ського колгоспу ім. ]Кданова лек­

Київського обласного Товариства

кових знань т. Матковський К. І.

вий інтерес викликали продемон­

прочитав у клубах ес. Красилів­ них виробів та властивості ряду ка, Гоголів і райпромкомбінату з них. nettцiю

на тему

«Перспективи

цію на тему

«Літні

кишково­

стровані лектором зразки хіміч­ шлункові захворювання і профі­

В. Денисенко.

лактичні заходи проти них».

Л. Лубан, лектор.

мадськими,

паразитячними

ментами.

Цей проект Закону обговори~а

сесія сільської

Ради

ва людьми.

еле-

депутатІв

С. Музиченко,

І

голова

с. Літки.

сільради.


Середа,

лиnня

16

року.

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

ПАМ'ЯТАЙ ТОВАРИШУ! «... забезnечити

збирання врожаю в кожному колгоспі

На

втратами зерна і кормів, зосередивши на цих питаннях ува­

гу всіх копгосnників і працівників радгоспів. Повсюдно ор­

Примхлива була

проса,

лював дещо

гречки, насінників багаторічних трав, як nравило, розділь­

тому

збір зерна. Встановити суворий контроль за якістю збирапь-

!

пу,

літа.

за

секретар

В найближчі дні завершити підготовку всіх збиральних ма-

колгос-

гектарів. В момент, коли бу­

косах на всій плuщі в

100

гек-

визначяди тарів.

12 липня прийнято

Включаються в роботу два са-

було рі- мохідних комбайни з підбирача­

шення: масив жита у 100 гек- ми. Іх поведуть сьогодні зранку тарів готовий до роздільного зби- досвідчені

(З nостанови ливневого Пленуму ЦК КП України).

'

t; . ."."......",.....,.,..,....,...._

центнерів з rектара

20

11 О

починати.

Недовго тривали приготування все було напоготові, заздале-

---

молот з валків. Перші підрахунпоказали,

що

на

площах виходить по пшениці

М. обліковець

окремих

дроуері

Поздній, бригади.

Колгосn

кожного

с.

гектара.

ім.

40-річчя

-

гідний

йом.у

ВисоцьОдеська область. Механізатори

Дружне до~рівапня хлібів дає

можливість приступити

і

частини врожаІ•l

250

вирушають

і вручну.

косарів

140

Жовтня,

Рудня.

Хоч від села до площі кілька

кілометрів,

aJie ~рийшли

Для первинної

очнетки

пристосували

зерна

3{ рнопаЕантажу-

сюди вач «ЗНР-40», пригот(1влена до-

району

но над

1450 гектарів 80 nроценrів

зернових nо­ усіх nосівів . збирання озимого

фото:

ячменю.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото А.

відповідності

до

Передовини

змагання

Позавчора першість у змаган­ роуером

30

гектарів

Механізатори

ні на роздільному збиранні жита

правшння

дали

жита.

слово

в

в колгоспі ім. Леніна посів агре­ наступні дні не знижувати темпів роботи. гат тракториста Д. Сизоненка і

о~ Барланицьний,

машиніста О. Боровика. За світ­

ловий

день

вони

скосили

колгосnник.

вінд-

с.

Семиnолки.

Основне для nарторганІзаціі-роОота з людьми Зараз в нас чи не найбіль­

-

значить,

ше за останні роки напруження,

розповідає

-

заступник

ти

голови

колгоспу ім. Щорса М. Касян.

що

вже

допущені втра-

врожаю.

Дивує те, що партіfіна організація не реагує на це все.

-

Увійшли в жнива, не закінчивши

В підготовці до збиральної,

-

сінозбирання. Трапилось це тому,

що на заливних дніпровських лу­

виправдовується секретар пар-

тійної організації В. Шикула,

ках і зараз подекуди ще не спа­

ми

ла вода. У ці дні там працюють понад 120 косарів. За тиждень

провели

бригадах, в

повалять траву. Розраховуємо за

велику

-

роботу в

т.

Фшатов.Jзенти.

ЛягJІИ перші п?коrн, лунали .го:. оси: «В добрии ча1·, товаришІ!».

Будьте певні,

І(ажіть

нашим

на

друзі! Роз­ сінозбиранні,

шо почали і виклнкаємо їх ~оціалістичне змагання. ~,.вечері

сел.:~

обійшла

на

радісна

плану

ся для цього? Ні. Мало тут на­

сіди, тривалий час не виходить стінгазета, не оновлена наочна ранню врожаю. За три дні трак­ агітація, нема дошки показників торист М. Горбач і комбайнер ходу соціалістичного змагання. П. Лисенко скосили віндроуером Не до лиця таке княжицьким лише 48 гектарів жита. уваги

Торік,

дир

роздільному

говорить брига­

-

тракторної

зби­

комуністам .

Хоч після

бригад;!

ганізації і правлінн.ч

план

продажу

І:олгоспу,

бу де никонаний хліба

державі.

У Ці Ж ДНі, ЯК НіКО.1И, ЛЮДНО на

луках.

косарок,

Працюють

дві тракторних

час

виробництво

роботи,

зо­

торфо-гнойо-

вих компостів.

У яку бригаду, ланку не при­ йдете зараз ,_ усюди побачите комуністів, комсомольців. Як і

Андрій Барбон, що першим почав жнива,

вони

ведуть

перед

у

со­

кінних ціалістичному змаганні і на всіх

навіс- інших ділянках колгоспного ви-

них косарки. Н~передодні масово-І РQбництва.

го збирання ХЛІба на луках пра-

Редколегія багатотиражної газети

«Колгоспна правда:..

Колгосп ім. Ватутіна, с. Пухівка.

***

врожаю. Треба танні вісті з поля: ці-лобогрійці П. С. Мехед та нам першими виконати свій обоЗранку секретар комсомольсь- М. 3. Івашко. Незабаром вируши- в'язок перед державою і по про­

кої організаціі Іван Захарченко ли і В. Т. Ситюк та М. О. Дов- дажу хліба. і його помічник Микола Сусло годько. Першою жаткою скошено Все говорить за те, що за колгоспу

секретар парторганізації

2,5,

другою

-

2

гектари.

-12

10

робочих днів хліб буде зіб-

Дозріли хліба і на 50 гекта- раний. Виконуючи во.ТІю партій­

тов. рах болотних земель

та схилах. ної організації і всієї маси кол­

Лисенко М. Г., бригадира трак- На цих площах не тільки ком- госпників, правління артілі ви­

торної бригади т. Довгодька І. К. повели свій степовий корабель Ііа пряме комбайнування жита. у стислі строки і без втрат зі­ на славу, без но зараз в бригадах. За останній Працює машина брати врожай. А чи все робить­ час тут не проведено жодної бе­ будь-яких перебоїв. О 5-ій го-

дають

3а підрахунками партійної ор-

на

14 липня. Передаємо вам ос- байн, почали працювати на жат- ся проти втрат

і, як наслідок, тру­ ж

днів, - продовжує він, - зі­ дова дисципліна зміцніла. Але брати і озимі на 560 гектарах. на цьому заспокоїлися. Масово­ І діfісно. Збіг робіт r.шtaraG ш.літична робот'!, керівництво со мобілізації всіх сил і засобів, щоб ц:агістичним з маІ анням занедба­

два бре- крема

<шістка: Андрііі Барбоtі і Михай­ цювало також понад 100 косалu Шеверуп ш•ревш:онали нор­ рів, і переважна більшість з них му замість 18. як ШІанували перевиконувала норми. У повній

т. 1\Іехеда В. І., агронома, вона

ланках.

нових мішків,

Небагатослівною буда і відповідь до кінця липня механізаторів:

зокрема в тракторній, в присутності голови

Це так,

10

артІЛІ

200

Фатєєва.

жнив проходять також і всі інші

група К?~го~~шикш,. п~~дставни- статня кількість вія.1ок. Придба­ сільськогосподарські ки п~ртшноr о~г.ашзацн, _голова ли

Татар­

зобов'язали­

ся за десять днів зібрати розділь­

На

хліба підго-

«Приморський»

бунарського

в'язальшщь.

Для приймання

напар-

до зби­

колгоспу

ник, ентузіаст роздільного зби- товлено два токи, Помазані і рання _ Михаіі.ІJо Шеверун. nродезинфіковані ЗЄ'рносховища.

тракторної

18-20--22 з

комуніст Андрій Барбон, на він-

комбайнування.

механізатори

кий.

гек­

байнами почали підбирання і об­ пряме

наші

рання, і завтра, в неділю, слід Дмитро Строй і Петро

рання Продовжуємо роздільне збиран- гідь по декількс1 раз перевірено. Завтра тарів озимини. Учора двома ком­ ня. Через день-два розпочнемо Першим вивів uгреІ"ат на площу

Скошено віндроуерами

центнери

наw матеріал в

газету, х.ТІіб лежатиме вже в по­

пдощі для роздільного збирання.

шарень».

,...,......,:...".~41"~1."..4Q

ІtИ

22

Наступного дня скоr.или понад

2fi

Безпосе-· дгте подаватп

парторганізації,

бригадири

скошено

І геІtтари.

дозрі-

на полях голова

агроном,

шин, скпадських приміщень, токів, навісів, площадок, су-

По

і початок

спостереження

редньо

них робіт, наnагодмти старанний обnік та охорону врожаю.

\

СТРОКІВ КОСОВИЦІ,

хід

весна. Хви- на перший де'ІЬ,

~ початку липня щодня.

косовиці, лінвідувати втрати і тим самим збільшити валовий

!

СКОРОЧЕННЯ

"' повнии

~ ванням зернових проводилось з

ним способом, який дає можливість різко скоротити строки

t

ЗАСОБОМ ооо

ня з початком косовиці хлібів. Рішуче посилити боротьбу з

а також

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ХЛІБІВ € НАЙКРАЩИМ

ЛІКВІДАЦІІ ВТРАТ І ЗБІЛЬШЕННЯ ВАЛОВОГО ЗБОРУ ЗЕРНА

і

радгоспі в найбільш стислі строки, не допускаючи запізнен­

ганізувати збирання коnоснових культур,

з

байни не пустиш, але і жаткою не розійдешся. Збирати врожай сюди вийшли чотири ланки з першої і другої рільничої бригад - понад 50 колгоспниць. Понад

дині дня вже зібраний був вро- годину

побула з ними

рішило через день розпочати і за п'ятиденку завершити транс­ портування хліба на державний заготівельний пункт. Жнива у розпалі, а на сіно­

Марія збиранні, закладці

силосу, як і

жай майже на 10 гектарах. Вже Гаврилівна Лисенко. Під час бе- вчора, працюють понад 200 кол­ сьому ходку зробив на автома- сіди про новини в країні і, зо- госпників і колгоспниць, значна

шині шофер т. Мехед С. І. Вро- крема, про рішення

жай -

червневого кількість нашої техніки.

13-14 центнерів з гек- Пленуму ЦК КПРС та липневого

Редколегія багатотиражної

тара. На інших площах врожай Пленуму ЦК КП України колтретього буде вищий. госппиці заявили, що нинішньопо•Іатку Майже у той же час, що ком- го року слід, як ніколи, бороти-

газети сЧервоний nрапор:.. Колгосп «Більшовик», с. Рожни.

С. С.lу­ дзвінка факти•шоrо були пристосовані і і!І­ жнив слід негайно виправити ші нескладні машини для розділь­ виявлені недоліки. Основне в Збираємо зернові, ного збирання, а нині цього не­ партійній роботі, особJІиво сьоІ·од­ ма. Сьогодні-завтра включимо в Скоротити строки збирання -,явилося, що до нього невистачае закладаємо силос робота з людьми. Від цьо­ значить зберегти роботу два причіпних і один са­ ні, на кожному однієї деталі. В дні, коли зерно мало момохідний комбайни. го залежить успіх. гектарі по 2-3 центнери зt>рна. Голова колгосnу т. Монастир- лочно-воскову стиглість, хліба Отже роздільно буде зібрано Цього можна досягти, насампе- ський, агроном т. Жигало і брига- збирали роздільним способом. Те­ І. Михайленко. с. Княжичі. не більше 100 гектарів, а це ред, роздільно збираючи хліб. дир тракторної бригади т. Сте-1 пер включили в роботу 2 ком­

ценко,

-

Віндроуер... на подвір'ї нолrоспу

Але в нашому колгоспі неД()оці- фановський безпорадно розводять байни причіпний і самохід­ руками: «Що, мовляв, зробІfШниИ. Зерно очищаємо і досушуєню ють цього важливого засобу.

Морю хлібів Я знаю Чорне, Червоне,

Землі, що, як сад, розквітла

На полі працюють лише два ла­

Жовте і

Біле моря,

Під сонцем, що сяє з Кремля.

фети.

А

жовтозеленого

Хвала тобі, земле, оновлена,

колгоспу,

колгосnні

Щаслива Радянська земля.

хвилі

Покрили Я

поля.

бачив море nшеничне,

Безкрає, куди не глянь, Що

вкрило стеnи

Вкраіну,

Сибір і

Казахстану,

Кубань.

І

там,

де тирса буяла,

І

там,

де

гуляли

І

іх

мозолистим

зерном

Хвала тобі, партіє, рідfІа, Хвала у серцях і віках. В.

піски,

колоски.

рукам,

Пиндюра,

службовець.

м.

Бровари.

стоїть

заріс

на

подвір'і

бур'.:шом.

Ьи-

П. Отрох.

В понеділок уже всюди йшли жнива,

а

керівники

колгоспу

ім. 1-го Травня тільки спостері­ гали, як сусіди збирають врожай.

І. це в той час, як значні площі

на

спеціально

1•очках

двома

споруджених

машинами

«ОВС-

Колгосп ім. Юрова,

10».

с.

Не припиняємо заготівлю кор­ мів. Силосним комбайном Г. Ііа­ ленченко, Д. Радченко та І. Бон-

Прогая.1и

Хвала нашим людям чудовим

На вітрі і хвилях гойдаються Добірним

Третій

мо

несправна машина».

Заворичі.

день

зернових

вже

були

роздільного збирання.

даренко

У жнива дорога кожна година, а тут прогаяли цілий день.

І. Антоненко. с.

Мокрець.

сІtосили

люпино-овес

на

готові для 30 гектарах. Закладено в тран­ шеї

600

тонн зеленої маси. О. Юхта, бухгалтер.

І<олгосп ім. Димитрова, с. В.-Димерка.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

З редакційної ПОШТИ

З історіі

все

З кожним роком

ли стоноші. В 1957 році в села нами суворій критиці за несвоє­

надруковано

району надходило 7753 примір- часну доставку газет і журналів

заради

Але,

з ет і журналів -

за рахунок нових перед-

чином,

перека-

грошових

р е спонденцн,

рослин .

культурних

Протягом В.

пише

nрирода,

синський) обслуговують населен­

науково-дослідному

У

Киів.

тварин, рослин .

-

за­

люди

Ротмалер ,

ім

давала

що

тим,

років,

тисяч

сотень

довольнялися

« Дружба » платників . Зростає також весь Дистоноші колгоспу Ковба­ С. І. правління (голова котної різномані час кількість

походження

nроблемою

над

цює

диких

на

nолювади

збирали nлоди і коріння Величезним кроком в іс­

Людина

гіркими.

корисні

і

смак

на

nриємні

ли

неі.

для

Як ми дізнаємось про минуле

Ротмалера, який довгий час nра­

іноді листонош колгоспів. керівники

винні

бути

змінювались .

зберігала лише ті сорти , які бу­

Вернера

Республіці

кратичній

у незадові.'Іьн ііі

це, головним роботі окремих

рестали

Демо­

Німецьк і й

в

знань

кових

справедливості ,

Ріст на 4205 примірників га- слід сказати, що

nоступово

nрезидента німецького вченого, Товариства для nоширення нау­

кореспонденцій ники газет і 3722 примірники передплатникам, в ронедоліків та за ря д інших нинішньому в журналів, боті. та газет 11127 примірників

4553 примірники журналів .

визначного

статтю

рослин

Наприклад, горох і сочевиця пе­

Під такою назвою в журналі «Наука И ЖИЗНЬ» (NQ 5, 1958 рік)

колгоспного довільно працюють. Вони піддані

сумка

стає

важкою

якоеті

вирощування

культурного

купь турних рослин

нf'за-

що

журналів

сторінках

По

Ко.JІrоепнніі .JІнетоноПІа більш нош декілька таких ,

16 лиnня 1958 року.

Середа,

Так озаглавлено другий розділ ав­

про

що

читачеві,

розnовів

тор

ньому

В

рослин» .

культурних

історії

«З

Ротмалера

В.

статті

дізна­

все далеке минуле людина

лася не з історичних книжок. Бо до задовго все це відбувалося

nисемність.

з'явилась

як

тоrо,

від­

рослин

культурних

Історія

торіі розвитку людства був nеТроєщина і Ви­ шляхами . багатьма зів, які несе листоноша в своїй ня двох сіл новлюється інституті садівництва Украінської від звичайного nривласнен­ рехід а велика, матеріал дає, наnриклад, гурівщина. Територія Багатий сільськогосnодарських академії сумці для трудящих села. до природи дарів н~ готових

я назв одних і тих же провадиться велика робота гос­ порівнянн З нетерпінням чекають і при- транспортом для доставки пошти наук бІльш прогресивної форми селекції , рослин . Так, в багатьох країнах агротехніки, галузі в Вна­ . навчила­ допомагає не людина nодарства , коли вітно зустрічають листоношу в колгосп їм Європи і Азії назва ячменю ехозахисту рослин від шкідників і ІИ потрібні глибоко йому елідок цього передплатники, як хвороб, а також фізіології плодо­ ся сама виробляти жа : очевидно, вона походить від кожній хаті. Всі В

газети на вдячні за його благородну спра- правило, одержують , як вони того після день другий радість людям сить ву, що прино

і задоволення їх культурних по- прибули на пошту.

Мало цікавляться роботою ли-

треб.

інших ряду Серед 60 колгоспвих листонош стонош Кf'рівники Шевчен. ім зокрема колгоспів, справж. кількість значна в районі « Червоний В . -Димерка, ніх ентузіастів своєї справи. По- ка , с . « Жов­ над 13 років с умлінно виконує прапор » , с. Світильне, Жданов-а, ім. Требухів, с. , » свої обов'язки М. П . Осьмак, ін- тень

валід Великої Вітчизняної війни с. Красилівка. Хотів би порадити - листоноша гоголівського кол- їм взяти прикщд з такпх керів­

госпу « Перемога», а його колега/ юrків сільгоспартілей, як М. І.

Т. М. по роботі М. А . Куліш з сусід- Винарський (с. }'оголів), . Л. М , .-Димерка) В нього колгоспу «Червона Украї- Зарицький (с . створю­ які Русанів), (с. З ким Хазан понад 20 років . на » не поговорите в селі про них всі найкращої думки.

наивщповідальніший

Настав

Нещодавно ,

І таких багато.

умовн

ють лист01~ошам необхідні для плодотворної роботи .

-

обласне період польових робіт. Обов'язоr; Київське о листонош щодня доставляти газ~­ нагородил зв'язку

наприклад, управління

ти

кол-

групу

грамотами

почесними

д~.

там,

поле,

в

трудящим

пра­ самоnі'Ідано госпних листонош : М. Є. Лисен- колгоспники врожаю збиранні « Червоний прапор » , село цюють зараз на ко -

Шуляк А. Требухів, М.

Є. с.

Світильне, « Жовтень » ,

та інших роботах . Всіляко допо­ могти їм якнайкраще обслугову­

О.

правління обов'язок Листоноші потребу-

женці, М . О . Везсмертну - іме- ланів ні деніна, с. В.-Димерка . Значна

кількість інших колгоспних ли- колгоспу. стонош щороку одержує грошові. ють також сиtтематичної

му

помічник

в нашому хорошо­ колективі колгоспних листоправда,

Є,

пенко (справа) і робітниця М. О.

начальника зв'язку .

райконтори

у

рослини

Лещенко поливають

посудинах .

вегетаційних

Фото

Доліна.

К.

Це

нова заборонено курити.

потрібно, цілком вірно . Але щоб перед входом до цих ус­ танов були урни, куди моЖна було б кидати недокурки . М. Tonixa, колгоспник .

***

колгоспів Побував в ряді району . Бачив в них стенди передовиків

фото

кого

сільсь­

ІЦоб

господарства .

фо­

збереглися і приваблюючі , їх

краще

тографії

були більш слід засклити.

В. Іщенко,

***

На центральній вулиці Вроварів стовбури дерев побілені, вид більш-менш задовільний мають паркани. Чому ніхто не

стежить за тн'м, щоб так бу­

на

словами:

сРано я сьогодні проснувся але дома о п'ятій годині, вже нікого не було. Мати по­ автомаши­ їхала колгоспною ною в л.ітній табір для худоби,

-

-

батько

трепи

день

брат

а

...

говорити:

нього

про

що

Та

на луках,

жнива,

тільки

і

один раз заскочив додому мо-

тоциклом.

Закінчить

-

у

і

зміну

тракторно­

до

слідуючої

му

вагончику . - Тут обід, книга

І

та його

газета

баян і шахи. Походив трохи

любимі

-

садку,

_

дід

а

дал ек ин

Іван

ПОІВШИ

не

На·

віть всього того, що мати за­

сількорів повідомлень столі, на лишила для мене що так само, як видно, читачів мерщій подався до комбайна. справа в Се­ Там мій шкільний друг Вася в Пухівці, обстоїть комсомольської миполках, Калиті та деяких ін­ секретар а організаціі. Вже хто-хто, ших селах району . На таку ж са­ він для мене роботу найде ...». му тему надіслав лист до редак­ Не вдаємося в оцінку нарису, миляючись,. можна

сказати:

колгоспного

трударів

села

у ці дні в полі . -І не тільки колзначна

і

але

госпники,

наш

родич

Терешкович,

хоч

частина

ченням колгоспних партійних ор-

.

.

u

вони

rаюзацш

ТІЛЬК~

ви~о-

щось робить на садибі, ~ле, І нуют~ ту~ обов язки аГІтаторІв, бачу, чимсь незадоволеним . Поздоровавшись, питаю: сЩо

трапилось?•. сиву, як лунь Поправивши бороду, дід, наче зміряв мене

очима, і сказав: - Нічого у мене, сину, не трапилось... Нудно тільки, та і гріх сидіти у такий час до­ ма. Люди, справжні люди, не такі, як ти, зрозуміло, тепер всі

в

полі ...

але

1 самІ

З

працюють.

з

наших

кооперативних

пише А. Сули­ працівників, Обіцяли ма з с. Пухівка. сінозбирання і вони під час торгівлю жнив організувати різними товарами, зокрема без­ алкогольними

напоями,

але

поки що не торгують. Та і в здевідкритий селі магазин Адреса редакції:

з

Броварів.

Він пише: групи

вирощених культур .

локно з

вирощування з яких най­

час відкриття Америки Колумбом

обробіток

провадився

ще

все

їх

тропіків, бульбові

Азії, в районі

вирощувати

почали

культури

дин,

-

відкриються

поки

двері

магазина.

У наnружений час польових робіт слід спланувати роботу магазинів гак, щоб колгоспник дарма

цінний

не

витрачав

чао.

Сількори

на ці факти

і

читачі

увагу

райспоживспілки .

В

способом.

ручним

nримітивним

близько десяти тисяч років то­ му . Потім землеробство поступо ­ за

nоширювалося

троnі ­

межі

ків, nри цьому бульбові рослини відсувалися на другий план. Іх місце все більше стали займати таких

nосіви

що

встановлено, культур, як

наукою

Нині

культури .

зернові

просо,

дрібнозерна вирощувалися

ячмінь, горах Західної Азії приблизно вісім тисяч років тому . Звідси ці культури nроникли в степові об­ пшениця,

в

ласті .

в Рільництво вnерше виникло Західній Азії, там, де нині роз­ ташовані Іран та Ірак . Звідси, а і Північної з Єгиnту також Африки воно nроникло в Захід­ ну Євроnу, а через Передню Азію і, нав Сер~дню і Балкани решті, через Касnійське море Східну Євроnу. Людина одержувала культурні рОСЛИНИ ШЛЯХОl\1 ТрЮІаЛОГО добо­ і плоди ру. Збираючи насіння

в

мали

що

рослин,

дикоростучих

якості, люди

які-небудь цінні

ви ­

сівали і вирощувми іх. При цьо­ му добирались ли

придатні чи

тільки

для

менш

ті,

що

бу­

вирощування одночасним

насіння .

В

між собою. Льон і джут знайомі

дорого­

ін-

з

нас

до

прийшли

вони

ви-

культурні

як

тільки ,

людині

з

до -

умовах

рослини. Вони не nридатні вирощування, бо пристосо­ і цикл роз­ до самоnосіву витку їх триває не один рік. Про­

ними

для вані

гадати ,

можна

те

старо­

іх

що

давні предки могли бути основою для

виведення

лин,

які

рос­

культурних

волокно.

нам

дають

та гробницях В єгипетських Схо­ давнини інших пам'ятках малюнків , багато ду знайдено що зображують різні сільськогос­ подарські роботи . Ці документи багато чого nідказують нам . Не­ розкопках

nри

археологи

рідко

на череnках стародавніх

знаходять

глиняних лосудів відбитки хліб­ них зерен. Іноді ім трапляються навіть комори з залишками об­ таких Аналіз вуглілого зерна . зерен доnомагає встановити, які тих

за

вирощували

культури

ча­

сів.

при розкопках Досі знайдені· відносили залежно вІд яко­ сті іх обробки до кам'яного, брон· зового або залізного віків . Кож­ ний з цих nеріодів поділяли на ранній і nізній . При цьому мова йшла про визначення дуже nри­ виготовлення строків близних предметів, бо культурний рівень народів, хоч вони і жили в один

речі

і той же час, був різний . Навіть СLогодні ще існують nлемена, які виготовляють nредмети nобуту з і не та кістки дерева, каменя металу. На доnомогу ар­

знають хеології

прийшла

nомогою

цієї

чається

далеких

вік

тварин,

нас

від

З

фізика .

науки

які

до

визна ­

тепер

жили

за

часів .

(Закінчення в наступному номері).

Редантор С. ПОГРЕБІНСЬКИА.

Серед

багато таких, які вкрай потрібні в полі, а вони про­ го­ стоюють тут по декілька них

На

картопля.

є

відомою

ти висновки про іх сnорідненість

редземном

в двох тично майже одночасно частинах світу . Приблизно вісім Південній тому в тисяч років

більш

nідставі цих даних можна зроби­

Але в країнах Ceших районів. ор'я є дуже схожі з

Землеробство зародилося прак­

почалося Амернці бульбових рослин,

Ботаніки досліджують особливластивості і специфічні вості

ди,

РОЗВИТОК З·емлеро"uства

більш

матеріалів.

дівельних

рослин. На

одержуючи

ткати,

і

колгоспників з різних кінців району біля две­ рей броварського магазина бу­ великі

культурних і диких

по-

вовну від домашніх тварин і во-

бачити стиганням

можна

сЩоранку

сНе видно тільки в полі ні­ кого

Беркович

Л.

і

цн

ма­

Абсолютна біль­

люнок з натури.

шість

не по-

але,

як художнього твору,

учителі, медичні інтелігенції . За дору­ службовці и, працівник вулиці, по

і хоч би кого зуст~іти. Діти У

І,

ДОДОМу

ЧИВ

Шитий

студент Андрій

жнивах

· почав

день

про

газети

районної

більшого тоді, коли всі на роботі•.

Мені соро~но стал~. Заско-/

для

нарис

походження

глиняний

робити

nрясти

суд,

во

фотолюбитель .

Жиива і noonepamuвua торгівля Свій невеличкий

рослинби, nриблизного віку і культурних рослин ·

худо у. І розводити уч и Разом з цим :~мінювались умови життя людини, зароджувався п осілий сnосіб життя . Люди nочапродуктів,

В сільських установах Руса­

для

ВІ~рощувати

nр:ром ат

ли будувати житла, сховища для

ПРОПОЗИЦІЇ

ло зроблено на всіх ву лицях райцентра? А. Максименко.

П. Каnуцьний,

труДящих.

ристь

орr~ніаа-

партійних

премії, чим са'.tіІМ підкреслюєть- колгоспних ся їх бездоганна робота на ко- цій.

уваги

ко 0 минулого по- вознанці nодали багато еві У ' 0що спочатку люди почали/ для визначення таким сnособом

На фото: лаборант А. В. Ско­ каз є

соціалістичних

трудівників

«Зоря », с . Кула- вати

Бондаренко -

Мо­ ~~~:і;;::· да~:че~ня матеріальної єдиного загального кореня . даних

ягідних культур.

<!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!> <!> <!> <!> У Броварах, по ву.л. Мічурі-~ ~ <!> <!>на, в буд. 16 3, відкрито пункт<!> <!> • <!> <!> по закупщ <!>

~ МОЛОКА ВІД ТРУДЯЩИХ.'*

<!> <!>

Приймання

молока

<!> прова-0

gдиться з 7 годин 30 хвИлин до~

Максименко який

живе

сnраву

про

в

с.

Григорій

Якович,

Рудня,

порушує

розлучення

з

дружи­

ною Максименко Галиною Феда ­ рівною, що живе там же . Сnрава слухатиметься в народ ' ному суді 2-оі дільниці Бровар­ ського

району.

Бобко Григорій Лаврентійович, ~9 годин ранку і з 1 до 2 го-~ живе в с. Семиполки, nopyякий <!> звертають ~дин 30 хвилин дня. розлучення з про <!> шує справу v Бобко-Козлоаською

правління

Вагато

g

Громадяни, щЬ мають корів,~ дружиною

чого <!>можуть

можуть і повинні зробити у ц.ьо- gдержавІ.

продавати

молоко<!> Іриною Якимівною,

3 м.

що живе в 6.

Бровари, вул. Пушкіна,

слухатиметься в народ

Сnрава ~ ~ Дирекція молокозавод". р -" ; ному суді І-ої дільниці Броварму напрямку виконкоми ад де- ~ <!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!><!> ського району. путатів трудящих на місцях.

-----------~--~----------~-----------N2 138.

м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

----------------------------------------

я культури. Броварська районна друкарня :Київського обласного уnравлінн

Зам.

3023-250 0

84 номер 1958 рік  

84 номер 1958 рік