Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Рік ан.~:аини ХХ

СТЯХА НО BEUb

СЕРЕДА

19о7 р.

,цепутатів тру,ця:щи ....

Ціиа

Rиіиеь:коі об.-аеті

До

20

Великої

липна

••• М. РАТУШНИЙ,

рай.'-

к,ому партії, на Я!К•ому о•бговСірили

хі:а; збирання :врожаю і шJ"ставок лержаві хліба. Встановлено, що в ря.ІJ;і колrоспів з вини їх ке­ рmни.Іtів та диреrк.ції МТС, зо•к­ рема Броварсь·кої (;щректСір тов.

CyxopyiWm М., головний ІІ!ГJ!ОНОМ темІПи

польових

робіт вкрай незадові.тьні.

С'і'ановище,

ЯІКе

утвори.тося,

заГ""Ж"Є величезними yv

втратами

~рожаю. Недивл'"'ись на це, ряд Л">

чле,нів рай.кому партії на місцях, пеn.винні ла-"""ікш· Qрга.нІ·зац 1· -1 ок!І· ". ремих колгос'Іlі•в, Броварської і Воб.рицькО!і M'l1C не вживають рішучих заходів ДСі того, Щ{)Іб рі'<~· · к{) по сил ити оргаюзаторськ.у І

політичну ·рОІООту серед ІWдrоспник.і.в

і

,меха.ні'заторів.

Пл~нум

тивності в tІО·ротьбі за те, щоб не

тілнкп комбайни працювади на . ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ, але ЩОб ПОВСЮ~НО хліб З'бирали всіма засооами _,роздільним спосооом і ЩJЯМИ)[ К011'113ИНУВа'ННЯМ,

жатками,

косами, а. де треба, і серпами. T&It

роковин

Жовтневої соціалістичної

Радянського Союзу в Чехословаччині

п о'СТ'а·в ках.

Пленум райкому пар:rії проана­ ;Іізував також хід виробництrва

секретар РК КП України

•••

У значній мірі, з вини браІКQ­ ро·бrв, які ще

майстернях

(головний

не перевелися в

БроварсЬ'кої

інжене.р

т.

МТС

Дере-

)!'яса,

)J(i.10Ka

і по·ставок держшві

проду•ктів тва.ринництва, ~аго·тів-

ді з

Іt·ормів. наших

Вияви.1ося, керівник.ів

що

дехто

К(}.лоспі.в

і

нець І.)' в КІОЛГ{)Іспі «Чернона Ук- секретарів ПаJJ'Тійних орга·ніаацій, раї·на», с. Готодів, збирання о зи-

мини

пРQходить

.

незадовільно.

м'як() висаовлюЮчиеь, за,були про

б

не стежа'Іь 3· взяті зо· QВ'яза.ння, б

трьох Вl'Ндроуерів, які надіс.нні М те, два пра·цюють посюди 3

за тим, що

дека~ні, п'ятиденні

і денні за1вдання неухидьно вwкСі-

гаfі.о, а один зовсім не працює. н~в~.тисВь. у пухівському І\О.Jюс-

В ільше

то·rо, один цілк,о•м справ-

ш Ім.

а·тутіна, наприклц, ми-

ний КО'мбайн ще З{)ІВсім не пу- нудої декади надоєно булСі всього щений в Х·ід rому, що немає, .шше по 55 .кіл\Jтрамів М·О.1ОКа від мовляв, rшмбайнера. KfJ<PO<Bи, У той час як по раїІону в цілому бу.то 117. 3 42 цент не3агрозливе стано·вище утвори- ni· · ,. ·В м •яса на кожш· 100 гектарІВ лося та.ІW'Ж в кол·госпах імені сІ·ль · · ськСігосподарських угщь, згщ-

но взwтого зобов'язання на 1957 рік, вирО'блено по .к(}.rюспах райо­ ну за перше півріччя тільки 14 цент · О б

ЯВJІЯЄ у ці ,~;ні належної опера- Ч\:'11Вертий день після роздільного йо'н нд~~~~~" ~(fоллго~спои тсясr.·н~тнья·~иа~

Смrе

40-х

революції!

бСіти на Jбиранні врожаю і х:Іібо-

відтІачи:в, що і група Р>аіікому Леніна, с. В.-Димерка, і·м. Андпа.ртії по зоні Броварської МТС роова, с. БогданШк.а, ім. Ле·ніна, (осехретар т. БоШ.Іt 0.) не ви с. Семиполrк.и, та ряду інших. Погода така, що вже на третій-

«- е

честь

липня завершити збирання озимих Перебування Партійно-урядової делегації

Вчо·ра відбувея плtшум

Чорний Г.),

на

:коп.

Протигом липни виконати річний план хліuопоставок державі

т.

соціалістичного

прапор

змагання

17

Орrаи :Вровареькоrо районвого :комітету І'О:м:Jиіетичиої партії У:краІии та райоииоі Ра,ци

Вище

N2 84 (1533)

організовано з.биран-

1~

13

липня Партііі:но·-урядова де­

хлі,ба держаmі.

в колго,спах ім. Щорса

""'

ПНИІІtUІ і м:еханізаТ<Jрів, оргІІ!ні'з·а-

но тільки врожаіr з 5(J гек.тарів.

1

-

машинобуді,вний

ва.та поїзд•ку по к.раїні. Частина

.Яна Шве·рми .•

:~еле-гації,

оч.олювала

ХрущСівим,

виїха.м

дустріал,ьної

в

~[.

С.

серце

ЧехО'сдо·ваччини

Ч.тени

завщ

і1м:ені

радянсьмї Партійно­ після обхо,;у

ін­

УРІІІдоtюї деле-гацИ

-

завQ::r;у попрямували

на fміськ.иі

мі•сто Остраву. Тут вони відвіда-

стадіQн. Тут відбувся мітинг тру­

дящих.

най·бі~1ьше

)Jе·та.1ургійний

підприєм•ство КСімбінат

-

імені

Клемента Го11валь:~а.

про·мо·вою .на

3

кій площі

СРСР М. О. Булга:нін.

відбулася зустріч ра-

.. ... ДЯНСЬКОl делегацн з Ніl'ССЛСННЯ'}І міста. На мітинг зі,брали·ся тис·я. . . та ІН. ЧІ шJХтарІВ, металургІВ ших трудящих Остра.ви. Тов. М. С. Хрущов, з виюІтков.ою ТffіІ,тО'Гою і сердечністю ЗУ'СТрінутий · '·"Чі1'С·никами мітИН"'', виступив з J Щ)()ІМОВОЮ.

• J

Друга частина де.'Іегації на чо­ .'Іі з М. О. Булганіним

С

Т

в я кування

Д

ш

мітингу

виступИ'в Год·ІJІВа Ради Міністрів

Після огдяду заВQ'дУ на. місь­

відвідада

В"'

14

***

ЛИіПНЯ Партійно-урядQВа де-

.1егащ~я Радянськ,о•f.Сі Союзу про­ вела в Ланах. Ра.зом з радЯ'Нськи­ ми гостями бу.ти к.ері:вни:ки К.О­ мунkтичної rпаР'fіЇ Че.хословаччи­ -:і державні діrечі

ни, партійні

Чехословацької Рес.пу.блі~и.

ПІЮТяrом дня тривади перего·во­ ри між

РадЯ'нськ·ою

вацькQю

па.ртійно- уря,ц.овими де-

і чех.о·сло­

легаціями.

(ТАРС).

М

ф

ня ІИСЬКОВО· орського

лоту

СРСР

рсс». Вийшовши на невські про-

С'Тори,

кат~р

проходить

no113

стрііі вШсм•ивих кор~б;rів. у віАповідь на привітання з юра.бля на ІWраб·ель переІWІ~ТЬСЯ могутнє матро•сь;ке «.Ура!».

Обхід ко.рабліrв· за;к.інчено. Еа-

с. Кня- моряків, про ДО{JЯІГнення вітчиз- тер підходить iJiO крей•се·ра «Ор-

·

М(}Ї пшеницІ

МораІВії

.швшись на дві групи, пр.од.о·вжу­

ня ·В ряді Іі.ОJl'І'ООПів, зокреи·а ім. У заrвориць;кому к.олгос·пі імені жичі, ім. Жданова, с. 'Ерасилі·в- няно·ї суднІУбудівної пр(}мислово·сК~лі'ніна, с. Літки (rолоВ& прав-, КіроІВа, на;щіикл~д. дво·ма лафета.- к.а, ім. Шевченка, та i•)f. Димитро- ті. лтня т. Му>3иченко Ф., сеК:ретар ми ВобрицьІWі МТС скошено з в·а , с • в .- ди" · ватут!'На, У Ленінграді, МСіс:кві, Києві, 1J' ) .ue р ка, ІМ. мрторганіза:ції т. n.абан 11. . ПQчатку жнив 175 гектарів (}ЗИ- с. Пухівка та ім. Леніна, с. Се- Та.тліні та інших містах :від·булись Сnравжня співдружністЬ КІолгос-

центр

місто Брно, де огдянула ·ве.тикий

збирання с.ч:ід пі)J!бирати хліб, що чі, Красилі;В'ка, СемиІІюлки, В.-Диир01ко і радkно відз'ШlЧИіJІИ у вал·ках, і.накm:е не·минучі втра- мерка, ім. ЛенІ·на та ряд 1·нших-, трудящі нашої к·раїни День Війти зерна. Пм це не раз говори- д'С за. півріччя вироблено від 7 до ськов.о-Морського Флоту СРСР: ли, а між тим, у ряді колгоспів 10 центнерів м'яса на 100 гекта- На честь свята були прочитаю не поспішають з цим. в ре'ЗУЛЬ- рів сільсьrоюСП(іП·арських "'ГІ"дь. І ДОІІОВЇДі . і п_роведен_і бесіди про "' ' таті район ще тільки-тільrtи Незадооільно П""Х·"'п"""ь заготІ·'Всда.вну 1сторІю росІйсь•когСі фло"" v"''"' почав включати·ся у по·став·к,и ля кор:мів. Ста·ном на 10 ;шІІня ту, Щ)О героїчні ді.'Іа військових J

промисловий

:іегація Радянського Союзу, поді-

жита, а. О'ОМСідоче- МИІП.(}дки, ще не за.кладенСі жодно•ї урочисті тонни силосу.

засідан·ня,

дЖІоні,кідзе». Маршал Г. It. Жу­

ков, Ф. Р. К<Узлов, С.

r.

ГорІІDКОВ

та інші піднімают&ся на палvбу •

крейсе~ра. Міністр

ооорани

ві-

зустрічі з тається з М·оряками і почесними

вете,р.аJrа}ІИ-моряками, в.іщкрились

гостями

-

пред·ставник,ами; тру­

ція збирання врожаю в·сім:а зшсо-

Чо·му таJ)? Тільк.и тому, що голоПленум райІКому партії поста- вmставки, зро,блені баІ'а'rоденні длщих Ленінграда, член·ами: вій­ бами забезnечили успіх, і ці КQЛ- ,ва КІ()лrоспу т. М.оа111стирський п., вив перед [Іартійною і КСім•сомо.1 ь- шл!О'Пкоrві @ХО)І,И. ськово-м.орських і війсь1Wвих дегоспи не :mають втрат врожаю. агрІУНQМ т. Жигало П. у ці гарячі сЬІКою організаціями, керівникаОс·(}блишо урочисто відсвятк.у- легацій зар)'Ібіжпих країн, що

Але так дал·еко не всюди. Тільк.и притrпленням почуття ві:п;nові~алwооті у І&ерівник.ів правління артілі і партійно•Ї Qрганізації зазимсЬІRО'Го :к.олrос.пу «Шшrх Іиіча» :uю.жна пояснити той фа.кт, що тут на піщанn грунтах вже зараз є ПЛQЩі, де х.тіб церес'JІОІОЄ на. корню. Гмо:ва. ІVОдrос.пу т. ПЗJВел·ІW В., при мов'13Зній.' з-гоД сек.ретаря па.рторганізації т. Суботавського М., цілкт~: ПОІ!tдався на сили МТС. Впаслі~ок. цього вже зараз втрачено ,~;екіль.к.а Д'Нів ТааtИХ, КQЛИ можн~ і с.'Іі,п: будо збирати хлw l!e тільки комбайнами, але і жаТІкаМИ,

&ОС&ІІИ.

дні дооволяють собі давати ті.тьки «загальні вказівки», а не бувають з людьми там, де вирі: шуєтьея д·оля врожаю. І таке, на жа:rь, не тільки у Зан.орича.х. Ряд нamwx голів кщrroc[liB, мрономів, значну кідькість ко·муні~тів і безІП&JJ'Тійних товаришів, яких nарто.І}ганізація за11вердила агітаТІ(}рами в бригадах, на ммбЗІЙН(}ВИХ агрегатах, можна у ці дні зустріти де завГСідно, у тому числі в Бро·вара.х і Києві, тільки не -У полі. Партійні орга.нізації повинні рішуче присікати такі я.вища. і забе~печити різке посилення організа-

ми ко.шюпів і МТС ряд ІW•нкретних завдань. у прийНЯ'Рому рішенні, зо•к;рема, заз·начено, ЩСі •в усіх колгоспах З'бирання озимих культур повинно бути П()В.Ні•стю за·верше·но не пі•зніше 20 лиuня, а хлібопоставки - до к;інця липня. Осо:б.шву у·вжу слід приділити скиртува.нню сол(}МИ з-під комбайнів і цим са.мим звільнити пщщу для Сіранк.и. Пленум з·аклик.ав в·сіх к.олюспників і механізаrорів дІУкла·сти всіх сил до того, ЩQб це завдання було здійсне;но, щоб всі взяті тру;r;ящими райо·ну зобо·в·жзання на че,сть 40 рСік.овин Ве.тик·о·го Жовтня були

торськ.оі і пСілітично-·масомї ро~ уепішнСі вик·она·ні.

вад{) цей день місто Ле.ніна. Сотні тисяч ленінградців запо·внили набережні Неви, любуючись, crpoєм військових ІК()раблів Балтій•сьKCiro, Пів·нічнотСі і ЧорнІJмо!}ського флотів, які ввійшли в Неву, щоІб вжrи участь У параді. На. 11 годину ранку на борт ІК.рейсера «Ав.рора.» піднімаютьс·я члени Президії ЦК КПРС, Міністр о•борони СРСР 1і[аршал РадянсьКQ•ГО Союзу Г. К. Жумв і перший секретар Ленінградського обкому КПРС Ф. Р. КСізлов. Разом з ними - годовн.о•командуючий Війсмшм-Мо{}ським Фл·ОТQ•М GPCJ> адмірал С. Г. Горшков, rимащу-

прибули на сmяткува.нпя Дня Шйськово-МQрського Флоту, по­ тім підхщить ДQ мікрофона і виrмошує промову. Починається військо:вий.' пар~ кора,блів на Неві. Парад перетво­ рився в ясщJаве і б&рви·сте еви­ то, могутню демонстрацію єднос­ ті і згурт(}ваності радянсь:ооrо нарІJду, раJІ;янських ·моря.&іІВ, в.сіх Радянських 3бройних Сил навІW­ ло Комуні,стичноі партії та 11 ленінськ.ого Центрального Ео»і­ тету. Паради війсьrwвих корІ\Іблів і МЗ.С(}Ві во;щооrюртив.ні зма.гання відбулися в Севас110полі, Владн-

війсьrювого оКРУ'ТУ генерал армії М. В. Захаро~в та інші СіСООИ.

Баку та інших міетах юраїни. Всюди в садах і парках пройІШІи

ючий військами Ленінrрадсмwго ВО·стоці, Пів·нічноморсшу,

Ризі,

Підприємства України-зарубіжним країнам м.а.ршал r. К. Жук,ов {)ІбХСіДИТЬ наrродні гуляння. На в~ритях Міцніють е;коноМ'ічні ЗІВ'язrtи І бінату Lндії випуск.ає Деба.тьцев- В рахунок. цьогСі вже від.пра.вдеНІJ стрііі ПQЧесної варти і поздоров- площа.дк~ах rви•стуrпа.ли колекти:ви

Украінської РСР з sару(ііжними сЬІКИІЙ машин·о•будів·ний заво~. країнами. Великим попито·м на міжна.род;в постатка.х устаткування ному ринку користуютнся верДJІЯ сПОРУІ\ЖУВаноrо в Ін- стати Kpruмaropcькoro заводу важдіі з доnо:моrою Ра,~яасько- K()ro верстатобудУІвання. Пі.ІІІПРИ-

потужні перфорато·ри для бурін- •1 яє мо·ряк.ів «Аврори» з Днем матроськСіЇ художньої сам{)діяльня, поРQдСінавантажувальні ма- Військов()..,М.ореьІW·го Флоту. ПІ)-1 ності. Увечері на ознаме:нува:ння шини та інші •механізми. Вперше

то пі,ІІІІривхств Донбасу. Іtостян-

Монrолію та інші .країни.

вод в;,~;правив у Вхілаі велику партію трансформаторів. :Механіжи ,~;ля ІН,ІІ;lИСЬІЮЇ •металургії ві~а'ІІ'І'&ЖИ'В Сло:в'ннс~:>:к.ий матинооуд~вний ЗМ!ІО,І;. Бі.n:ьш НЕ п'ят-

ваччина, Німецьк.а Де-мо·кратична Реепу(іліка, Болгарія, Румунія і Уrорщина дали замовлення машиноб)'Іді'пни:к.ам КрИІВорізьrwго заводу «ltСімуніст» на поста.Е.&у

свята на. фл.ота.х і флотиліях вій-

в краї.ни народної демократії бу- Ф. Р. Козлов, С. r. Горшrк.ов, М. В. сьх()ві КІораблі і береrQві батаре.ї дуть поставлені пневматичні ко- Захаров і особи, що їх супро<в.о- салютували двадцять одним арти-

· го союзу металу·ргl·,я.но"" n •v ком- еметво юдправляє СВQЮ продук- ЛСіНКИ бінату беруть участь баrа- цію в Кита.й, ПолЬІЩу, Румунію, ків.

ТИ'НЇDСЬЕИЙ еле:&Ч'JМ)реМСіНТНИЙ з.а-

ті1м Мінkт{} аб.орони Г. К. Жуков,

до

""'

пе'(}'І!"·ратО'рних

мода.т-

На ек<с@рт іде ПРQДу'Кдія ряду

в цьому році Китай, Чехосло- заводі;в і фабрИІК Запоріжжя, Дні-

прСіпетровська, Льоова, Одеси, Сміли (Черкаська об.'Іасть) та інших мkт У'країни. Р()бітни·ки і спецrа.псти .пра-цюють над У'Спі'llіним вимнанням зшмо·ВЛС'НЬ

дес.&Т найменрань м:аmвш і ие- 1645 маm~н і м:еханіІJмів і 3660 Ізарубіжних кра.ї·н. хаиіsмів ДJІSІ м:е'rалурrііного wм- І>АИІНІЩЬ ІІІШоrо устатк.ування.

(РАТАУ).

дшгь, спуе<каються

з

крейсера л·еріИ:сь·к.им заЛП()ІМ.

на білосніжний кате,р «Альбат-

(РАТАУ).

Новий nасажирський літа.к "Росеиа"

До дня сорСіІWВИХ роковин ВеЛИКІ(}ГО Жовтня радянськ.і люди одержать ще один ЧУД(}В.ИЙ подарунок НІУВНЙ пжажирсЬІ.&ИЙ літаtt «Р.о,с·еия», констру'Кції

тяться 170-180 шwажирі<в. Швидкіс.т·ь літаюJ. 900 к.і.n:о­ метрів на rодину. Він проходи­ тИІМе; без П{)ІСа~:к.и велиrчооні від­ далі, наприuад, від Моеквн до

А. М. ТJІ:полєва. Це повітряний Пекіна, від Москви до Вла)РІООСоолете;нь, на борту лкоru розміс- тока. (ТАРС).


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

Середа,

Гоголівці написали історію

В сільських ко.місіях по підzотовціІ до святкування 40-х роковин Вел их о го Жовтня

1917

НапередОДНі Понад 5 тисяч десятин землі належали поміщикам Вишневс ь -

17

липня

свого села

Ворошилова, ім . Будьон-ного, ім.\ залом на бОО місць. Зал цей . виКрасіна, ім . . Воровського. корнетовувавен і для масових Колгоспи мали тоді понад бО зборі.в, які скликали районні ор-

кому та Красовському і "'І<урку- проценті:в земель-r~их ' угідь, але лям Осьмаку, Рудешку, Кас'яну, дуже мало інвентаря. Не було не Тарану та іншим глитаям . Понад тільки складних сільоськогосподар· 100 селя:нських родин були зов- ських машин, але невистачало насім безземельні , близько 200 гос- віть плугів, бор rн, культиваторів. подар.ств з наділами _ 1-2 де8се більше і більше зростала

еятини землі. Залізних плvгів не допомога соціалістичної

кажучи вже про інший інвен~ар, ловості колгоспам.

ганізації . На той час Броварська

промис- ни. В хатах засяяли

лампочки

була

довоєнна

В руках панів і куркулів бvла

вати трактори.

Жорстокою була боротьба

і влада . Так, наприклад, до 1.917 року Остерську земську уnраву, якій підлегла було і наше сел о , очолював пом-Іщик Вишневс ький а його ста-влеником в Гоголеві

міць колгосnі:в , все більше п'рибу-

з вало в село складних

куркулями, ал е генеральна лінія партії на суцільну колективізацію перемогл-а. В організації, зміцненні перших ксл госпів, поруч з сільськими комуні<:тами і безбув староста-куркуль Петро Яч- партійними активістами ,\1 . М.

ник .

ФОТО: засідання гоголівської комісії по підготовці до святJе_денко Г. М., • організатор і автор складеної історії села, зачитує 1Ідготовлении текст матеріалів. (Зліва) тт. Куліш М. П., Конах Н. С., Ус Г. Г., Шумаіі І. О., Іваницький О. П., Медведенко Г. М., Харченко r. Р. ffA

<ування 40-х роковин Великого Жовтня. Учитель, агітатор т. Мед-

------ ~ д в .І, Л е г е

н .А и

З поколжня в поколІння пере· шдять дві легенди п,ро походжен!я назви нашого села. За одніє_ю, - ще у часи Київ· :ького, або Староруського князів-

:тва, тут були болотянІ· зарослІ· ,

ЯКИХ, ~рім іншої дичі, _водили :я во~дяю птахи - гогоЛІ. Бага-

3

гії тих часів, в тому числі князі,

І

Талашем, В . М . Талашем, П . д .

ВОЛОСНИЙ реВКОМ

вже близько

10

працює льд,арства ·колгоспів, особливо за

Подалаючи значну кількість тру.rщощів, зокрема наслідки посухи в 19 з 2 році, колгоспи при величезн · й · .. · . ·І допомозІ партtІ І держави вс е б'tльше 1· б.tльше мщні· ли . У передвоєнн . , ' І· роки ВСІ· вони були учасникамн В сесоюзно1..

За ре-комендацією ревкому ПО· сільськогосподарської вистав.ки. над 40 незаможних селян об'єдна- Ц •

ЬОГО НІКОЛИ Не забудемо

відводять лив Сава Корж . Незаможники панам найкращі масиви землі, ее- р озгорнули значну роботу, надаляни нагнали їх з села . На ви-

:зто разів намагалися напасти на куркулів, що з'я·вилися після так ТІ.

На початку

1918 року, аони передусім зІ-Їищували, оголя- званоt земел~>ної реформи, в Го- лІ· громадянської ,• війни, голів прибув черніг. івський губер-

ЦК КПРС в 195З році . Невпин-

но зростає добробут і культура трудящих села. Про це свідчать цифри, факти . Як в рjльництвt·, так 1 ' в тваринництві · '· рtз.ко зросла механізація трудомt'стких ~ "'· Н а со,. . puvн. ' х ланах працюють 22 цІ· алt'стични трактори різних потужностей, 10 комбайнів · • 9 карrо пл е · І· К)1Суруд-

засаджальних

машин, понад зо

Трохим Селифонтович Жовтуха сівалок • зерн оочисних машин 1· • значна кі лькк:ть · · ·· Яків Григорович Яшин , . РІ3Номаютного Костянтин Іванович Проскурка, Інвентаря · На тваринницьких фер. И осип Ю химович Гармаш, мах . • у май-стернях та на інш их

з а другою, - на початку ХІІІ вали допомогу бі~ноті та вдовам, :торіччя різні кочові племена ба- клик ломіщи-кКульчинського і:в Вишневського, Красовського, та Ч?ловіки яких загинули на фрон..

25 років

tна ».

рік. Обурені тим, що цар - лися, обрали комітет, якии· очо-

Київ. Щоб досягнути своєї мети,

понад

:оловою колгоспу «Червона Укра - час після вересневого ~ Пленуму

.tриїжджали сюди на полюван-ня сью землевпорядники

'Оголі-в.

ім. Молотова, за якими навічно

v

1917 року в селі поему «СОТНИК», яка починаєтьсІІ словами:. волоснии• ревком , . на чолі якого став Митрофан Су · сУ Оглав1 ... Чи ло знаку щенко . Членами ревкому були Кому цей Оглав білохатий?:t учасник революційної демонстра · ... · щ_ І в 1905 році Сава Корж, Розгад ку про_ наше__ село знахо_ · дюн Іваницький, Григорt' и· Ус , 1 в ряДІ Інших творІв димо також "-~ Іван Бсін і ряд пред·~тавникt'в з к інших сіл . великого о ..... аря . ~ .

колгоспи: « Червона Україна » та

мельних і малоземельних селян. К. П . Друцем, Марією ЗахарченПис~менних було близько 10 про· ко, Таїсією Жовтухою, Ольгою · РОКИ рОЗКВіТу ценпв населення. Одні твердять, Лустою, Надією і багатьма і-ншими , значнуКонах роль від'Ї грали У-крупнення дрібних сільс ькощо в село надходили три газети, · інші кажуть - п'ять. посланці иар11ії з міста : І . Г. госпо . да:рських артшен привело до Орап, М. І . Винар-ський, який нового розквіту громадського госаприк;інці утвор ени й б ув

Перший бій за землю 188б

сільська-

господарських машин . Саме жит ­ тя під:казало, що треба колгоспи укруnнити. В 1951 році д рібні сільськогосподарські артілі села об'єдналися, і утворені були два

В селі, хоч і була школа, але Харченком, Т . С. Жовтухою, закріплено державою серед учнів не було дітей беззе- Г . 1· Ленем, 0 · П. Іваницьким, тисяч гектарів землі .

Н

"4

N\TC

вже спроможна була надіс лати в колгосПи села на період по­ льових робіт декілька тракторів, 2 комбайни та деякі інші машн­

Вслід' за сі- Ілліча . припадало всього лише по одІfОму валками, плугамн nочали nрибу- . Відроджена на б господарств .

року.

1957

Олександр Петрович Осьмак,

в розпа-

дІлянках колгосп.ного виробницт-

Тиміш Прокопович Харченко,

ва _працює понад

електро-мо -

100

п авло д митрович Ковальов . тор1в · · rш населені пункти навколо Киє- натор Анастасьєв. За його нака- з'явилися білогвардійські офіцери Імена цих людей наше село ні- В ~елі 34 автомашини, 14 мотова. На одному з тих оголених . - сини пана Виш-невського. Для коли не за,буде. Тх - в ·1 ,.них си- циклtв, 850 веломашин . В основзом загtн козаків зігнав всіх ее-

місць виникло наше село, яке на-

зивалось колись «0 глав» .

Документи XVII сторіччя

в селі

r· розправи з селянами, що відняли нів партії і народу - німецьконому за:вершена електрифікація на центральну площу села, . ф' . де почався допит . Людей били у них маєток, вони привезли з со- фашистські загарбники повісили 1. _ радІО Ікащя, є понад 100 теле·

лян

нагаями, топтали кіньми, все ВИ· бою гвинтівкИ і кулемет, але ско-, в 1942 році під час свого пере- ВІзорів. «зачинщиків». Крик і ристатнея цією зброєю їм не вда- б~вання на нашій землі. На різних

питуючи

Під час національ-н-о-визвольної стоrtн · • людеи неспромож:ні боротьби українського народу в заглушити неймовірний бій 1648-54 роках існували козаць- рабанн.

були

в ба-

кі полки , що складалися з сотень. . яКІ. наведені в одНад-вечір закінчилось крива·ве ,з докуменТІв, . . украtнськоt .. .. А ка - побоїще . Зачитали ному з з б 1рниюв . вИірок • губердеміі наук за 1926 р і к, ми діз· натора, У якому Іменем ного « ИМнаемося, що в Пер-еяславському ператорского . величества» селяполку, що входив до складу вій- :не ~адченк~ 1 Крук б~ли засудськ Богдана Хмельницького, бу- ни:' кожнии на _25 рОКІВ ка:орж·І ла поруч з Яготинською, Березан-І роб~т в Сибtру,_ а ряд tнших ською, Бориспільською, Баришів- - на агато роюв тюремного ською та деякими іншими і Го- ув'язнення .

роботах .в колгоспах

лося. РеВІКом з допомогою селян Від їх розбійницьких рук за- пр_?м_ артілях, серед.нt·и·, семи·р 1·ч: блиска.вично їх обеззброїли. гинуло 42 гоголі-вця, 399 були юи 1 двох початкових школах лі Не раз ця• зброя стала після угнані на каторжні роботи в Ні- карні і в установах села пра~юв пригоді гоголівцям у боротьбі меччину. Близько 40 тисяч радян- ють 820 чоловік з вищо_ ю, соред-

проти петлюрі-вських ба-нд, які ських людей зазнали нелюдськи;v ньою і неповносередньою освітою . нишпорили тоді по селах. Нею страждань в концентраційному П онад 10ОО д·ітей вчаться в щкоохороняли наші люди перші здо- таборі, який фашистські людоїди лах, 90 - в Інститутах, технікv-

бутки Жов11ня . А

f

рт nь

С

ОНЦВ

б

спорудили в селі.

Будинок середньої

школи,

мах та і:нших учбових .закладах

2 поза межами

села .

В

фондах

ідноти"

клуби, церкву, сотні громадських сільських бібліотек понад 20 ТИ·

дибі КУ"_куля Василя Осьмака

наших квітучих колг~спів та їх дожньої й спеціальної, головним

"

Взимку 1919-1920 років на са10

1

приватних будинкі.в все майно сяч екземплярів

політичної, ху-

r. незаможних селян утворили сіль - елоруди - все спалив, знищив чи.ном, сільськогосподарської ліТак закінчився перший бій на- ськогосподарську артіль. Назва- заклятий ворог. За неповними Т!\ратури. За неповними даними,

голівська козацька сотня.

за даними цих наvкових дое- ших дідів і прадідів за землю. ли вони її «Сонце бідноти». ЗО даними, збитки, що їх нанесли У ЗОО родинах - індивідуальні ліджень, центр ГогоЛівської ко- Плач і стогін стояв в хатах го- гектарів землі, б коней і насін.ня, окупанти селу, становили понад бібліотеки, а понад 1000 перед• · · · зацьокої сотні був на тому місці, гол·івських. що ного вщпустила держава , - 40 МІльион: ш кар б ованщв. плачують газети і журнали, в

де зараз садиба сільської серед-

На площі замайорів

ньої школи. Часто, коли споруд-

все багатство артілі, з я•ким ВО ·

на зустріла весну 1920 року .

Цього

V

ніколи

Вічно житиме

не

забудемо. Т?МУ числі жу,рнали-

в нашій

210.

Кож -

пам'яті НІ два АНі в селі можна дивити-

жують нові колодязі, погреби або Червоний прапор Проіснувала, правда, артіль не- незабутній день 21 вересня 194З копають глибокі ями, тут знахоН довго, але її люди продовжували року - день звільнення від воезадовго після 1900 року, хо· - навали . Все село палко дять рештки козацьких валів , ко. над-алі бути в більшовицькому рожоt вtд переслідувань полі- іактиві . зацької зброї, побутових речей. ваючись ... села . Саме з цих людей вІтало свою визволительку - геЦІІ, оселився _ в рідному селі учас.. р .• Х вийшли наші перші комуністи . роtчну адянську Армію та її гоголІ·вц:І· похилого вt· ку з гор- ник револющиного руху в арВ · · · дістю говорять : «Ми походимо кові робі11ник Степан Іванович зимІКу 1922-23 рокі:в утворений вtрних помІчниюв-наро~них мес-

ся новий кі·нофільм.

Това·рооборот сільського сппживчого товариства стано""в в о ..ван1955 році 5,3 мільйона карбо· ці в , в І95б ...,... у дІВа рази . більше, а за першу половину 1957 року 5 мільйонLв 779 тисяч карбован·

від реєстрових козаків Гоголі·в- СавелеНІКо. В організованому ним був сільський комосередок, в ників. нелегальному гу-ртку буkи наші складі якого були В . с.Г. Ковальов, П. Кудін, Ще ГрИМІ'ЛИ гарМаТНІ' ПОСТр'Л Р. М. Іваницький, І И ців. односельчани, росіяни брати Г Г у А с л Сава і Єлизар Сидорови, місцеві . . С, . . ень, м. о. РибГероїчна ра~я-нська армі~- про- Н а честь всенародного свята Тарас Григорович Шевченко селяни: Сава Корж, брати Костян- ка, М. І . Лень, Г. К. Мишкоріз, довжувала сВІи наступ . Бо 1 роз- Заклик а ...

ської сотні».

тин і Карпо Кагарлики і ряд інших М. Т . .Сущенко.

в Гоголеві

Перебуваючи

кріпосництва

після

в

викупу

з

Петербурзькій

академії мистецтв, . великий син українського народу, поет і рево·

люцій-ний демократ Тара.с Григо­ рович

Шевченко

познайомився

там з нашим земля. ком, що також

вчився в Академії, Платоном Ти· мофійовичем Бориспольцем. У своїх листах Тарас Григорович називає Бори.спольця своїм «ста ­ рим

і

сердечним

другом».

Після закhнчен:ня Академії рас Григорович Шевченко

Та· лід час подорожів по Україні в кінді червня 1845 року побував в Бро­ варах і кілька днів у свого друга

П. Т. Бориспольця, що жив тоді в Гоголеві . Тут, за народними пе­ рекасзами, Шевченко зустрічався

з престарілими селянами . Слід думати , що від них він почув і істqрію, яка незадовго

перед цим

трапилась

в

селі. В

з

1849

сотником

році

-

нашому

в засланні

-

Тарзс Григорович написав відому

бідняків . Збиралися

З

ініц_ і ативи

";."

.

го.ралися на підступах до Києва. Америк

комосередка

п ртнбн- наздог~ати

н В_ селі ще_ гриміли гарматні пост- молока У1. мпоаслваирно ицтву

"~яс~-·

вони неле- 1923 роцІ утворР.на бvла нова р1ли, а вщбудова колгоспів вже ня а душу нас~л~н гально, читали революцій·ну літенове могутнє ПІд сільськогосподарська ·артіль - , почалася . У ті дні і години ми нес - викликав - · · ратуру, а за деякими даними , «Трудове братство» , головою якої бачили тут Микиту Сергійовича с-ереенднякослогцосtаплн.tст~чноВ•ГО збмага~ня

гуртківці

одержували

лен-інську газету «Искра » .

навіть

21 жовгня 1905 року (за ста рим стилем) гуртківці на чолі · з

Са.веленком організували

М

о~І'али комуюста

.

р б

.

.

Х

.

а також арпля·ми

.

сусІднІх СІЛ:

на ба- зокрема з комуною, що була_ то~

зарюи площІ революцінну демон-

в с . Жердов а, вста:новився мщник

приїхали тоді з багатьох навко ·

На ШЛЯХУ ДО СУЦІЛЬНО!

V

V

,

страцію. Над головами людей, що дружини з·в язок .

лишніх сіл на базар, замайорів Червоний прапор. Залунали рево·

То була

перша

ПІJОпаганду

кооперативно-го

револющина колгоспів

над

демонстрація в Гоголеві . Тї орга- господарствами. н:ізатори на чолі

,

..

у

ряду

р

адян-

икш.

о ох кол -

згаослраt_ схт селога ~~илилась _б ороп. б ~

п олtв я велико! рогатоІ на роботи, худоби, свиней, птиц-і, піднесення головним чи-ном, жінки f діти. у їх продуктцвності . Якщо в 1955 кого залишилися корови .. • ті ви- роц·1 в кол гос ш· «ч ервона у-краtЗ зорею виходили

водили їх на поле,

бо ніяког_о на» надоєно було по 1522 літри

тягла не було . .Машини 1 мехаю- ' молока від корови, в 195&--2643,

• ·зми, до яких були вже звикли то за першу половину ювілейного КОЛеКТИВІЗ3ЦІІ в передвоєн:Ні роки, замінили ло- року _ 157б . 1927-28 роки. Комуністи поси- пати . Невистачало насіІНня По-новому взялисr. за різке під ·

люцій·ні пісні, вигуки «Геть царякровопивця!», « Геть самодержав - люють ство! ».

.

усtя и ку. рущова, члею~;~ Між артіллю і трудящими села, ської України.

ленінського своє приносили. Не було худоби несення родючості грунт~в . Упер ·

плану,

переваr - колгоспниця Ольга Луста при- ше за свою історію в обох кол­ індивідуальними вела в колгосп свою с.виноматку, госпах села організовано ціларіч­

На базі артілі я~а збереглася У неі, щоб артіль не виробництво добрив, для чого

з Савеленком, «Трудове бра-гство» утворюється вщродила свою ферму.

використовуютьосн наявні величез-

тим же шляхом, що Радченко і Крук, пішли на каторгу, інші у в'язниці. На вулицях Гоголева пролилася кров - царські найми-

значно більший колгосп «НезаДо ЗО роковин ВелнІКого Жовт- ні поклади торфу. можних», в який вступила значна ня село вже помітно піднялося з Кожен день підготовки до все­ кіJІЬ<Кість середнякіІв. Головою руїн. В колгоспі «Червона Украї- народного свята - 40-х роковин колгоспу був Іван Есін . Незаба- на», хоч з саману, але вже були Великого Жов111-1я - відзнача.єть­

дей.

ім. Леніна, ім. Шевченка,

ти в ніч з 21 на 22 жов-гня вби- ром в різних кутках села органі- побудовані не. тільки зерносхови- ся в селі новими трудовими ус~ вали ні в чому неповинних лю- зовано було ще б колгоспів: ща, декілька тваринницьких при- · піхами в господарському і кульімені міщень, але і будинок культури з турному будівництві.


Середа,

nиnня

17

року.

1957

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

Першими в районі

Пе редо в і й

роковин Веnикого

40

Жовтня, коnгосп

ім. Моnотова,

Поруч

з меосанізаторами

на

Ноцюба

і

коnгоспники

Іван Лень та Григорій Логвинен­ ко доставили

на

Броварський

пункт «Заготзерна»

цент­

35

нерів добірного жита нового вро­ жаю. На прийнятий хnіб коnгос­ пу видана квитанція На

бобрицький

готзерна»

возити

хnіб нового врожаю коnгосп «Зо­ РЯ», с. Нуnаженці. Він здав центнерів

зерна

викошують

ноаого

50

врожаю.

за день по

1,15-

Ео.тго-сп

ге;к.тара жита, і ко·сарі тт. Вwсоцький К. та &ндар Р. ~по 0,8 гекта.ра. Першість зма~ганні

у

збиранні

посіла

голова 1

Запланувавши зі•брати розділь­ НЮІ споооrбом

гектарів ози­

400

мини, ~скоrсили віндроуерwми

гектарів ють

жита.

у шщі

Відмінно

машині•ст

працю­

вііНДJЮ'У'е­

працює

пункту

«Заготзерна»,

ловий день кладуть ЖИ'ГО у вал­

ки на

бобрицького

мі

U-25

бригаді,

жатка-са:~~оскидка,

)rупо•рала,ся ози:~~ину

П. Новшун,

рі,.ііьничш

а

та­

·мж косарі. Ця бригада шршою

бригади.

із

житом.

вручну

Збирають

всі

колгоспник

15.

артілі

* * *Особливу

приді.швмо

•бригада І. Рожка,

сування

принесла

<JООв'язкооих

пocтaBQJt

сільсЬІІt{)'Господарських

він()•к

яка першою

з о б ЖИ!Н{)R':

55

М()ЛОТИJТИ. Доrбре працює бригада

ників, рО'бітник.ів

та служб(}вців

І. Вор·он-ого. Відзначаютнся кол-

артілі зоб·о-

ГОС'ПіНИКИ І. По:П()ІВІfЧ, Г. Войтен-

брати урожай, Д{)'С'І'рОКQІ!І() вик:<>нати пла:н хліІбОІПОІСІГ<ІІВіJ>К. ДовіАа.вшись про те, Щ{) .пер-

шим: на бобриць:кий С.&ЛаА <<3ашJчшв ·во·зити

ІVолrосп <<-Зоря»,

вирішили обігнати

1777 58

ім. Будьонного Богданівка, ім. Андрєєва

«Червона Україна» Літки, ім. Калініна В.·Димерка, ім. Кірова Плоске, ім. Леніна В.-Димерка, ім. Леніна Бобрик, ім. Сталіна Рожни, «Більшовик» В.-Димерка, ім. Димитрова

1762 1760 1680 1653 1647 1631 1560

61 56 58 55 57 56 51

хліб

с. К,ула.женці,

менко і Т. КраВЧ)lК.

Торік -вперmе

на

Й()rо. Вн()чі площі хліб ·з:бирали

Пухівка,

ім. ім.

Заворичі,

1348 1321 1320 1130 1647 1607 1625

Сталіна Ватутіна

ім.

Кірова

По

Броварській

По

Бобрицькій

МТС МТС

ПО РАНОНУ

49 56 35 48 56 60 58

скаржаться

'КРащі rпоживні як-о,сті.

на, ~иву даЧ>mся невже так може бути? А справа о·сь в чо·му. 3a догов(}ром: ІЮЛТ()ІСПУ з МТС

- На'м здає•тнся, що винні в ц~>ому не тільки правління ltO<JIго-спу, з й дирекція Врова.рсьхої

брwгада повwнна

МТС, лк,а С>в-оєча<енQ не реагувала

вико-сити

200

· ·

-

мо•же, •ПЛ{)Щt шдходящоr не

сарuв і кінні косарки.

JІк.що хочете виrwнати до-

-

говір, -

звернув,ся до механіза-

/ торі<в

на антим·еханізаrорськ.і

·нм~трої

·

троєщанщв.

Декілька еді!!

за культурно-

побутове обс-тужування

трак.wристів у КІ!.1Г(}епі. По.тьовий ва-

Г(}НЧИІК. ненідрсмонто:ваний.

-

Зверну.шся ми, _

розn{)Іві-

го.това правліная т. Ков1ба- дають трм;т\•ристи, до секреІ б .. · синський ., то з: ираите СІ- таря па.р11Jрганізації ІWЛГОСrІІУ .НіJ в урочищі за річкою. т. Нік.ішина М.: «Доrпт.южіть н&~~

с. Літкн.

xniOa

Додаткові десятки центнерів

ім. Ворошилова Калита,

госп і).[. Вороши.101ва, с. Троещи-

аnроном.

Колгосп ім. Калініна,

Троєщина,

1552 46

діння ІюлrоІс.пу послало туди К.()-

м. Федоренко,

1395 51 1390 52

Ро·З)І~В:.1ЯООІ з трактористшми І ще на 200 гектарах трава не бригади, яка об,служ.ує ко-л- (Жошеяа, ·старіє, втрачає най-

13 •

тити жодного колоска.

в'Я'залися ШВИіДІW і без втрат зі- ·ко, П. Кабан і данки Т. Обере-

оотзерна»

Мокрець,

продуктів гекrгар~в вона ·ВЖ.е остигла і о-б- Стежимо за ТНІМ, щоб не втра- було? Ні, вона була, але праrв-

державі господарствами к·олrосп-

К.()ШО'спник.и наmО'Ї

1793 66

гектарів .туків, а вихосила лиrше

від Іvолгооони•ків і механізаторів.

1442 48 1437 57 1423 85

ім. Маленкова В.-Димерка, ім. Шевченка Гоголів,

14

V віДП()ІВідь на рішення Ч€рв- кі·нчить збирати озимі. Найкраще ЯRО'СТі роб.оти. Всі зіuрані н.тощі немго Пленуму ЦК КПРС та ПQ- с.правила•ся з цим завданням бригади•р 0 ,00,в'язково приймає

стан<JІву партії і уряду щю ск.а-

Погреби, ім. Кірова Рудня, ім. Кагановича Гоголів, ім. Молотова Красилівка, ім. Жданова К:улаженці, «Зоря» Жердова, ім. Леніна

Механізатори

ім. Леніна.

увагу

73 76 82 70

1817 50

рі.тьничі

с. Плоске.

Ще день-два і наш ІVолrосп за-

2018 1990 1978 191 І

«Шлях Ілліча» Св і тильне,

М. Накун,

гектарах при нор­

«Заготзерна».

** *

Ватутіна.

якою керує Іван Ма.тюга, в полі

і траІtторист

складу

ра Григорій Ка•кун

300

У третій

Микола МИІЩеНІІОО. Вони за світ­

бухгалтер

ім.

Комбайнами, жатками і вручну

Броварського

Веnикий,

колгоспу

липня (в кг на корову)

Зазим'я,

с. Пухівка.

директор

І.

сінозбиран-

гектарах сіно

800

15

Назви сіл і нолrоспів

Русанів, ім. Сталіна Княжичі, ім. Щорса Семиполки, ім. Леніна Требухів, ім. Хрущова

Г. Фіnатов,

соціалістичному

на

завершує

ня. Майже на. зжкиртовмю.

станом на

Назви ciJJ і колгоспів

1юна завершила збирання о:шмих і за ріrшеннюІ прав.тіння ко.тгос­ пу та. партійної <J]JГ<ІНіз:щії їіі вручено перrхідНІLЙ Червоний прапор та грошова премія.

1,20

«За-

почав

за

збиранні озwмих працюють у ці І дат партії т. Пиндюра Д. Вчора

N! 1. скnад

першим

3ВЕДЕНПН про надій молока в колгоспах району

бригада М 3, яку очолює канди

240 в'язаль(гоnова т. Андрєєв П., секретар дні 120 к.осарів, парторганізації т. Стасько В.) rниць, і 30 колгоспниць жнуть серrпаJ.ІІ:и. Осо·бливо :відзначаються першим у районі почав здавати тт. МИІКа.л М., Судима 0., Загухnіб державі. 15 nиnня шофер ра В., які при нормі 0,5 гектара Микоnа

б р и г а ді­

перехідний Червоний прапор

Виконуючи зобов'язання, взя­ ті на честь

3

-

Там щоща непридатна для дістати ПЛ1Ка1И для ваrоНЧИі&а, механіз::~~ів , ~к~зали видшrть перt>с ув ну біблі!УГе'ЧІ.у, відмінну якість трактористи, - торік 2 тракто- Пr)ИШліть агітатира, щоб :ви·вчи-

неведикій кий ·виробітоІК,

р01боти

роздільним збирамня. На косінні хліба в-они рні косарки ,по.таrмали.

ти ()СТаниі рішення партії і уря­

з 16 на 17 липня здалИ' державі/ <Ш()Собом. Це набагато 'приск.ор_и.то ВИІКо·нують ~()Ірми на 110 і бі.ть-\ - А це не мо·є діло, - ві,ІІ)по- дУ», а.те він ·залИ'ІІІив·ся глухим до ЗОQ центнерів хліба. ДО'бре П{)- жнива, а ГМQВНе - заmобrrло ше Пр{)центш. ~же пок.тали У вів т. К01ВІбасинськ.ий, - як хо- НаІШ()ІГ(} прохІl!ння. - Єдине, Щ{) працювали на під·готовці зерна ;rн.ачнИN втратам. ва.Jrки 400 геюгарІВ жита і rnшe- чете, та·к і робіть. ми почули від rnoгo: «Ви - ро­

колгоспниці ланки, я:к.ою керує

Нині вирішили зібl}ати про- ниці.

Христина Накалюжна, і на ВИ'В()ІЗ- греси·вним СіІІособО'м 635 г~к.тарів ці Ш(}фери: Іван Дяченко, Ма·к- озІІімини. Ми підрахували, що

сим ХижнЯІк та ВЗІсиль Вілогу;б. Н. Буча,

голова колгоспу ім. Сталіна.

с.

З першого дня виходу в по.те «Заготзерна» відправи.ти між іКОІ.\Іібайнерwми А. Мележиком, то,нни до•бі.рноrо зерна.

розгорнулосЯ з-магання за виоо- І

Високий урожай

Зерно

пшениці

Зашитайте будь-якого

не

байнерів, Щ() збирають урожай в

почали

колгмпі і•м. Кірова, с. Зазюричі,

З'бирати

урожай раніше,

у nоле ·з еерпами

ниць.

To;r;i

60

.ІЮJІrос.п­

ІЮчали косИІГи і м­

сами. 3і•бране жиrо врутmу зара·з скиртуемо. 3 близЬІких ділянок ПЇ,!;ВОЗИМО (ШОПИ ДО

перші

В. Буnавка, агроном.

с. Гоголів.

-

н~ зн.аю,

-

почу-етс від­

Це тому, Щ{) намолочений хлш не :mаж.ують, 6о на

ш> скільки ВО'НИ щодня намоло- є ·тілЬ'!tи одні ваги.

3

чують хліба, і HiX'ro з них не зу­

комбайни

О. Борщ, диспетчер

- Не шкода була б, повідають трактористи, -

роз- Нік.ішин в цьому р(Щі ЖІОДНОО'О кми разу не був біля трактористИ! у

б колrо·сп своїми силами :tміг пмі. своєчасно зібрати сіно. Тимчасом

В ИТС постулиди нові маши­

повідь.

міе на це :ві~Іювісти.

відвели нуша співд:ружність кодrоспників і механізаторів. До речі, тов.

JІ·Ва

молта·рку

почне:мо

через

Бобрицької

~==============•

МТС.

зібравши на

!>ван

ра.вляти ними без прwч~плювача.

в цих машинах за си-

До Ша.:t МОШ'}'ЄІ'ЬСЯ Ca.MOCKЩ­ .t!.Иll КУЗ()~В д.тя транспортування в;штажів. Од1~ржаві машИІни на-

Mr'P(}p діНІаюr в-одія

тракториста. рама-шасі,

до

Попереду ЯІК•ОЇ

мон-

тується п.чуг, с~валк.а, культива-

*

30

25

сти.1а

ім. Ста.1іна, TUHH

В. Мехе11, голова колгому «Більшовик».

с. Рожни.

виро-

ко~ІГО·DЩ'

с. Во·брик.

Артіль

тонн капусти і

13

огіrн:ів, СТО.і!ОВОЇ :І!()РК,ВИ та

буряків. Звідси надійm.1о на пе­

30

тонн 'Ранньої

Ita)J'l'OЛ.1i.

Часто приво.зять овочі та к.ар­ Київська область. Випускники

Чере.J день-два збирати озими­

60

бригада

рева.тку бдизько

-

ну закінчимо.

МТС.

rоро;щя

зда.Jа до

ц~нтнер·ів з кожного гекта­

ра.

Т. Фе11орекко,

киянам

цент­

нерів, а на охремих ділянках по

пvавлені в кс.1І\JСJІІІ.

ДQбрий урожай овочів

ділянці

20

уп­

Ранню картоплю І овочІ­

день­

гектарів. Vрожаіі: високий

вих()~ить ІНа крут по

агрегаті,

)Іожливість

механік.

нюІ косить пшеницю. Він зібра:в її

має

Броварська

жито, тfmep сюІо>хідним комбай·­

-

трактори~І

~

3а.харченко,

відведеній

тор або будь-яке інше знаряддя.

мохідних ша-сі марки «ДСЩ-14».

:\ЮЛ{)ТИJТИ.

Комбайнер

Іnьєнко.

Працюючи на тзкm1у

СКИІJТ ПЇ,І\ІЮ­

і

Є.

ни. Серед них дизельний трак­ Т(}р «ДТ-54», три дизельних са­

~МИ. Хліб с&.іІаде<Хо у с.кирти з 150 rекта.рі•в. Тут ж.е устано-в­ •l:ЮЄМО

наша. партійна

j

------МТС поповнюється новою технікою

зважують

з ком­

ЖнИ'Ва вінець пра-ці хлібо­ робі'!!. Щоо не допустити втрат, ніж. торік.. Зажинки зробили вручну. V п~ршиJі: день вийшли

з 13 бригади бІтнижи МТС,

завдяки цьому 3бережемо щона:іt- 25 лmшл виmонати п.тан х.1ібо- геrк'Гарів, бо .:шову-та.ки менше 400 центнерів хліба. ПО'ста.оок, 'На Вроварсь:кий пункт непридатну площу.

І. Мишкорі<зом та І. Захарченком, що працюють на віндроуерах,

Бобрик.

МТС прислала

Зараз на повний хід ()Ібмо.то- трактор з наві·сною сінок(}саркою, . (·рганізщія r.іЧо(.ІГО спільного не­ чув>мо вР<Jжай. Зооов'язавшись до але й нею ви:rwсили лише 5 м:а6 з вами». Так рооуміє цей ч:и-

Гребінківської середньої школи разом з атестатами

одержали також дипломи трактористів і комбай нерів. ЗаЛИШИТІІ!СЬ

працювати

В

Гребінківській

Багато хто з

них вже виявили

зрілості бажан.ня

топ.тю

жерді;вська

МТС.

і)(е.ні

О. Маnигін,

На фото: випу~никн Гребінків.ської середньої шко_ли,_ які о~ержали д~пломи трактористів, роз· мовляють з директором і головним інженером Гребt,н:кtвськоt МТС. Злtва направо В. Воло­ шин, директор МТС М. І. Ємельянов, В. Солдат енко, ГОJЮ\!ІІІИЙ інженер МТС В. Яворський, В. Яценко і В. Олійник.

Фото Н. ЦиділWІ:овсЬtсоrо.

артіль

Леніна, кулаженська «Зоря».

П.

J\oi.

Комашенко,

(Фотохроніка РАТАУ)

.

приймальяик

Бобрицької

овочеперевалки,

П. Марченко, рахівник.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

4

Середа,

Відпочинок

БЛАГОРОДНІ РИСИ По вудиці, ~діймаючи куряву,

т.

Пархомен:к.о, але

рідна Кому­

шви";ко їхала ларокінна підвода.

ністична партія, Рад·янська вла­

На

да допомогли

пt"редку,

влаДИ()

стримуючи

ньте на KQHi в колго·спі.

добре складе-ний заемаглий юнак.

раЗО'М

КЮІеОоМО.lО'М ПРИ­

На

ЩеП;lЮВа.1а синам б.1а~городні ри­

иодець. Тисячі тонн перевіз різ­

неприкритій

ю.иві

но рО'звивалася

непокір­

від віт·ру русява

шеведюра.

Іван

-

сказала

ЩQ

стояла

поїхав, одна

Ганнин

з

колг·оспниць,

-

поруч,

рО'бQтящий

син,

Х()рошиіі',

х.топець,

х-с~ч

і

бе~

батька. зростав ...

Не пам'ятає иій Іван бать­

-

ка, ро:зповідає Ганна Дмитрів­ на ПархаменкfJ.~Чотири р()КИ бу­

ло ЙЮІТ, Б,ОЛи на наше ща·с.:rиве життя

напала

чисть.

рій

3

фашистська

не­

перших днів мій Григо­

пішов

захищати

Вітчизну.

3алИІШилася я з ма.1им Іванюr, а незаІбаром з'явився на світ і дру­

гий син Анатолій.

-

Тяжк<J, ой,

-

згадує вона, дюкаrми

ПЇ.Д

ЧrОбот<Jм.

-

як. тяжко,

КО!ВаНИ:І!

Люди

НіМІЩЬКИМ

під'Гримали.

Кожний день, як і всі односс.ль­

чани,

плек.ада

надію

на

3

ви:зво-

ШКО.l()Ю,

си трудівників

стати

на

ноги,

-

.1юбов Д{) пра­

них вантажів,

:юк.рема

0овочів

пдощ

вих .ро·ботах

Іір.щюе. В минулому .році він ви­

всти,гала

в

колгоспі,

вона

ДQобре

д<Jглянути

Івана

г0ородньої

робив

бригади,

жаrв, крім натури,

чанні,

бованціІВ, за

викону·вати

до·­

в

6

ніку;І

сано

200 трудоІІІнів, за кожний з

них

одержав

~

матір'ю

ПрЩЮВа­

... Швщд•К{) закінчи·в

минади

шкоду

і

роки.

сrав

Іван

їздовю1.

Спl'ршу йому д·оручили В()дИ, але не по душі

в0они були хлопцеві

-

П{)ВіІІьно

рухалися.

р()ці

бригадир

за·над·то

Лк.ось

в

1955

К. Біленко запропонував:

Бачу, Баню, тягне тебе до

к.оней,

але

всі

вони

закріплені

за іншими їздовими. Х0очеш ііери пару мо.шдих .шшаків, об'ї·здь їх і

~Іатимеш добрих ко-

ней.

аванс<Jм.

5

ПОо

карбоваю\іВ

Включивши~ь

у

С{)'ЦЇа-­

.:~істичне з:~~агання на честь 40 р0оковин Велик,ото Жовтня, Іва·н

-

працювати

ця ІЮКу різних вантажів, зокре­ ма г0ородини, не менmе

500

тонн,

три.м.ати інвентар і к.оней в зраз­ к.овому ста·ні.

газети «Прапор комунізму».

с. Літки.

анернути

Багато трудящих Броварів виїхали у ний день на Десну, зайнялись рибалкою. На знім·ку: вудіння риби

_____.,..

20

шкіл п0овністю завезли па­

15

шкіл закінчують.

Забезпечені палИІвом і більшіеть вчителів. Через райспоживепілку

СJІу>Кбовців

направлено п0онад

70

тисяч різ-

що Д{) цього часу в Красилівській

рі.в,

нема

списків дітей

7-15

В минулому навчальН()МУ році

них назв ~підручників. В }!іЖКОЛГ{)СПНQМУ та міському

·вкрай

незмові.1ьно

за.1учали

до

пі{)'нерсиtих та·борах оцоро•МЯ- вечірніх к.тасів м.олОодь в селах: ються 250 дітей шкільнОого віку. Гого.1ів, Літки, Требухів, В.-Ди­ Понад 3 тисячі

дітей

беруть

завідуючий т.

Горохівський

і В.-Димерськіfr семирічних шм-1 розпочав на свій розсуд Продава­ дах

к.ла·сів міста задИІШидась без бук­

день

Всі

ВідJІ()Відадьні завдання

11 О

учителів-заочників

·за[ -·І··к.и та

ск.ла.даюrь

зараз

е>кзамени

Дн

пОочмжу

в кожній шк0олі

при nедінетит"тах та унівеорси- збільшити • тетах.

46 учиІfе.'Іів -

на .к.урсах

навчадЬНQГо

треба

рОок.у

зна'fно

ф{)нд всеобучу.

Це

С'JІВО·рить .кращі умови для нав­

пере·підготовк.и при обдасиому ін-

наук та з,~;rіtсненн.я п<Jлітехнічно­ Г{) навчання. Всім семир~чним та середнім

шwдам

даднати

навчадьні

майстерні

по

с.1ід

д·ооре

об-

кабінети

дереву

і

та

метаду,

чання сиріт і дітей маж~забС"Зпе- теплиці, географічні майданчики, кваліфі.&а- чених батьків. зоові•дділення (.цдя ІtродіІВ, голубів

ститу'!'і підвищення ції вчителів.

При шк..мах існують буфеrrи,

та ін.). У здійснепні

цих захо-

ВикОrнуючи рішення ХХ з'ї·зду але з року в рік рай:с@живспід- дів керівники шкіл nо~инні вия­

КІLРС про 'Перехід на однІJзмінне І ка ю~зад<J·ві.льн<J п0остачає шкідь- вити ініціативу, залучити собі навчання, в на.ступному навчадь- ні б)'1фети відповідними пІЮдукта-

на допомогу шефів, баrrьків і уч­

н.ому РОоЦі сімдесяrr проце·нтів уч- ми хЗІрчуІванн.я. В магазинах сі- нів старших к.ласів. нівського контюнге.нту буде пере-

1.

льських оооживчих товариств ма-

ве~юJ на на.вчання в першу змі- ло одягу і взуття для дітей мо-

Слідами сМісто

Бровари

зразковим»- під

повинно таким

ком у «Стахановці» від

бути

заголов·

і

службовців,

висловлюють

свої

в

яких

вон!'!

зау.важення

і

пропозиції щодо поліпшення бла· гоустрою міста.

Голова міської Ради т. Какун К. повідомив

редакцію,

надруковані

що

наших

на за·сіданні

виконкому

м. Бровари.

листи,

в газеті, обговорені

ливарно-про­

Київський

державний

з

великим

хали... по

раДіо

ковського

репортаж

центрального

з

Мос­

стадіону

ім. В. І. Леніна про товариську зу·стріч бразільської команди «Вас.ко да Гама» з моско·вським «Спартаком». Перемогу здобули спартаківці з рахунком І :0.

***

Броварах

на

міському

j ЧІ.

СКJІаден~ кошторис на впоряд-

відкриваються чого.

передбачається

три ларки для торгівлі овочами певнІ асигнування.

Споруджується Дош](а пошМІи,

че товариство запланувало лобу-

Виконком

виділити

два

ки.

вистуцн

-

попінгу

гімнастів

заСJІу>Кених

на

артистів

РРФСР Олени Синьковської і Віктора Лісіна, новий атракціон

12. д!ресированих левів та ба­

-

гато

шшнх

внетупав

кого

номерів.

також

ордена

На

комік

мане>Кі

Московсь­

Леніна

цирку

за­

СJІу>Кений артист-· РРФСР Костян­ ткн Берман. О.

Сердюк, токар.

матч. Зустрілися мkц.еві команди «Спартак» і «Звезда». Тут пере­ могли те>К спартаківці, забивши ворота противника 6 м'ячів, а пропустили у свої І.

у

Г·ру дивилося понад

1000 бро­

варчан.

М. Яхно, голова райкому по фі3Куnь­ турі

•••••

і

спорту.

У КРАІНАХ НАРОДНО! ДЕМОКРА ТІ!

Багате родовище вугілля в Китаї У Китаї в басейні ріки Хуанхе ро3відан{) ро,ц<Jвище вугілдя пдо-

1953

року П[}{)вадить рО'звідки в

цьаму районі, :tала.си цюго ІЮМ­ вища станоВJІя:ть

1 м.іJІЬJІірд 900 мільйонів тонн. Це ро~вище, ро::tта.ш(}ване в пuвнічній частииі провінції Аньхуей, сІtJІадаетьсj( з 8-9 пла•стіl! В}'Ігілдя товщи­ ною 1 Від 50 са.НТИІІІетрів Д() 7 !(ffl• рів.

РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ПРОN\ИСЛОВОСТІ КНР 1952

року. В цьо,му році

станням виrро·бнищтва у важкій нромwсломсті дмьшого розвитку

3а останні ІJ(}К.И ра:юм із зро-, рівень

ВИІробництво редньому на.

цук-ру і одії в се­ процентів бідь­

набрала і харчова промисловість Китаю.

ше, ніж у .ІЮЦі. 3а. цей же ча.с більш Я'lt в три рази зріс 1!И-

Вип}'Іск

1957

харЧQВИХ

року набагато

товарів

до

перевищив

58 1952

пу~к Іt()НСервіrв і молО'tUІИ'Х про-

дукtrів.

На будівництві Батацького гІдроенергетичвого вуз.nа в Бопгарії На:бдижається до кінця спорудження Батащькото гідроенергерз,х найбільшої будови другої п'ятирічки Бодгарії. Цей гідро-

тунедів другої еле.к«Петтера» і третьої ед ек тростанції «AJie&o». Батацька гід.рЬенерrетична ск­ стема вироблятиме еле·ктроенер~іі

вуоод, що ІЮЗкинувся на шrощі ·в 3600 ква.д'ратних кілометрів,

в лівтора раза. білЬІІІІе, ніж виробдsми всі ме:к.тростанціі бу·р·

ск.л·ада.тим:етЬІСя з кількох JЮД{)Ймищ і трьох гі.д'роедек.тро·станцій.

жу.азної

ТИ'fНОГо ву·зла в Родюrеьк.их ·го-

міщення і тро·ста·нціі

-

Бо.тrаріі.

Вона

дасть

змогу ·зросити СО'ГНі тисЯіІІ д~та­

рів родючwх земель Фракійської ДО.'ІИ'НИ.

(ТАРС).

~._,..,

К Іщійське

·

·•

·

ООПерувЗННЯ В lНДlИСЬКОМУ СеЛl інформаційне бюро ня 1956 року орга;ніоовано

~Q.Сягнутий в

органLзащії

сіль-

підняв

розвкпу

і ПІЮrра•ми

33

трестом про створення в Брова·

ларки для торгівлі молоком, які рах будівельної дільниці.

Адреса редакціі: м. Бровари, Київської

вариств, мільйон

до яких

680

ветупИJІи

3 жовтня 1952 роа;.у до березоб.ІІасті, вул. Київська, N'g 138.

Броварська районна друкарня Київського о&асноrо управління культури.

1

тимч нових членів.

(ТАРС).

еприяння

дувати лар для торгівлі молоч- клопотання перед обласним буд- нсщіонадьному ро'3виmкові. продуктами,

дивилися

ста-/

. ськюгосnодарсь:к;их к.ооперативіrв на міському ринку, біля лікарні на якій виВІшуватимуть портре· і на зал·ізннчній станції. Спожив- ти передовиків виробництва. У рамках ІПрограми общиННQГО ними

профспіл-

видіпити пові.цоияв про значнИЙ' про.грес, тисячі Н{):вих •КООоперІVІ.'ИВНИХ т&-

і стільки ж для продажу молока:

м·іськради

місцев­

_____

кому

.,.

Горбатенка.

футбольний

мkькра- І пращюватимуть до 12 годинн но·

Райспо>Кивспіпка розширює сіт·

бе­

Кучер,

голова

задоволен.ням

Перша мектростанція «Батак.» буде здана. в пробну е.:к.сп­ лу&Тацію. Іде буді1вництво при-

виступів

ди. Вони правильні.

гівлі. Додатково

нашого

та

cwpo

16 черв­ ку магазиніtв для комісійної тор- кування шонереького парку, для

ня вміщена добі•рка листів робіт­ ників

інсnектор райвідділу освіти.

ло!ЩІlОО'О mкільног<J віку.

ну.

Репаmок,

на

Перемога ,,Спартака"

снІять

ріальної бази для вивчення основ

ся.

працівників

Багато любителів футбола СJІу­

ва.рів.

мерка. Тому трооа зараз уже по-

роз­

цікаво

ін>Ке­

щею в 150 квадрмних кіломет.Н:к п<Jвідомдяє а·гентс'l\во ти підручники, не погодивши це рів. Сіньхуа, за даними rемоrороовіпитання з rnwлами. Вна·слі·док дува.1ьної гр~щи МіrніJстерства вуцього значна ча•стина уqнів 1-х гL1ьної ПРІJ'ИИС.'ІО'ВОСТі КНР, яка з

учшеть в турwстських ПОХ{)дах та ;~!бати, щоб пщібнс не повторило- і щодо дадьшого зміцнення мате­ ек·ск.у.рсіях.

робітників,

катного заводу відвідали у вихід­

Ведике значення має правидьний роз.пщіл і заібе:шечення учнів

безпеqувати школи міста Брова­

·років.

100

нер.но-техн,ічннх

же .всюди закінчено ремонт mк.іНеобхідно на1вести П(}рлдок в підРУ1ЧНИЕа·МИ. Проте в мага:зині яьних прииіщень. о·блі·ку дітей шкільного віrку. Най- «КниготОорr», який повинен за­ ливо, ІЮШТа

М.

Дуже Близько

П.

вихід­

.

Фото

діоні також відбувся

суворішОого ОСУІІ\У зас.1уговує те,

від­

що

резі Десни.

У

Підготовка шкіл до навчального року

будинок

ташований

ний

Копгосп ім. Калініна,

одноден­

починку,

У ці дні він працює своїми цирк. Серед тих, що були на ден­ кіньми на косовиці. При зміННQ­ ній виставі, токар Віктор Кожу­ хівський. лнварщrк Владнелав му завданні 1, 75 щод:ня викошує Щер·бак, вагранник Юрій Криво­ 2-2,25 гектара трати. шлик та багато інших передови­ ~МС{)'М·Ме'Ць І. Пархо·менм і ків виробництва.

п.1ений за ним ін.Вентар ще жод­ НQГо ра.зу не ремон·тувавс·я і неначе ВЧііра з мага·зина. А погдя-

виїжд­

в

ний

перевезти до кін­

дом були ~розгромлені в їхньо·МУ тися, що вони «ро:rнесуть». Тоді на одн·юrу із духових інстр}"менС. Музиченко, ж діrві. Не дожив .до цих щас- ж виділили йому НQВИЙ віз і тів. редактор багатотира>Кної дивих днів fриг0орій, не тішить- збрую. Два ро,ки минудо, а закрі­

До новот·о навчальн(}ГО . роо;.у І На що зараз сдід за.JtИШИJюся ші:сть тижнів. Май- , осО'бливу увагу?

жала

Пархю1енко дав сдово ще краще

ху,дООу JІення. ДQвrОожда.ний час настав: Іван погодився. Хоч і важко зараз д1нюмагає матері під натиско·м радянських воїнів було, та все ж свого добився. доглянути, город обробити. У в.j­ фашистські пмчища втt"КЛИ з Через дея·к.ий ча·с д·Оошаків можна ль·ний від РQботи час учмься му­ вже на гармошці грає і седа, ·поrwти.шся на захід, а зго- будо за.п,рягати у вОоза і не Ом­ зиці -

ся своїми синами загинуm при .визволенні Бімї Церкви. Таке горе спі'fкало не тільки

ревообробного

комбінату

місяців цьоr<J ро­

ку в трудовій киююці вже запи­

ВО'НИ

-

якій·

машні роб{)ти. Шд час дітніх ка­ .ПІ в колгоспі.

Як і в поперед­ ні вихідні, так і в неділю, 14 липня, група робітників, інженерно тех­ нічних працівників та слу>Кбовців де-

400 трудоднів, на які одер­ 3 ти~ячі ка.р­

і Анат()лія, допомогти їм у ·нав­ привчала

На березі Лесин

з

ці,.до партії. Працюючи на рЯД{)­

-

-

будо жит·и з ма­

їм

ВИХ{)·вати дітей:. Ганна Дмитрівна

року.

1957

трудящих

В<Іни найк.ращі

-

Не нахваляться к.олгоспни&и І~ваном: і в побуті скромнии, 1 в рІJ'боті гарячий, завзятий КО}!СО­

конt"й, сидів одягнений в майку

nиnня

17

Ред,актор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

Зам.

2830 2480

84 номер 1957 рік  

84 номер 1957 рік

84 номер 1957 рік  

84 номер 1957 рік

Advertisement