Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFIТЕСНІ

РІ" ВІІ)ІІВВІ

СТЯХЯНОВЕUЬ депутатів

Пленум Центрального Комітету КПРС

84 (1222) П' Я тни ЦЯ

постановив скликати

15

14

лютого

липня

Орган Броварського районного комітету КомуніСТИЧНОі партіі Украіни та районноі Ради

ІУIU

1955

1956 року черговий ХХ з'їзд КПРС

р.

трудящих

КиіВСЬКОі області

Ціна

15

коп.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Про скликання чергового про Пленум Центрального КомІтету ХХ З'ЇЗДУ КПРС Комуністичної партії Радянського Союзу

4 -12

Постанова Пленуму Центрального Комітету КПРС 1. Скликати черговий ХХ з'їзд КПРС 14 лютого 1956

ЛИПНЯ ц. р. Відбувся Пленум Цент­

рального Комітету Комуністичної партії Ра­

2.

ДЯНСЬКОГО Союзу.

1)

Пленум обговорив такі питання:

2)

Доповідь тов. Булганіна М. О. про зав­

1)

3) Директиви ХХ з'їзду КПРС по шостому п'ятирічному

дання по дальшому піднесенню промисловості,

технічному

плану розвитку народного господарства СРСР на 1960 роки - доповідач Голова Ради Міністрів тов. Булганін М. О.

прогресу і поліпшенню організа­

ції виРоб.ництва.

4) Вибори центральних органів партії. 3. Встановити такі норми представництва

Про підсумки весняної сівби догляд за

2)

року.

Затвердити такий порядок денний з'їзду: Звітна доповідь Цtнтрального Комітету КПРС - допо­ відач Секретар ЦК тов. Хрущов М. С. Звітна доповідь Центральної РевізіЙн·ої Комісії КПРС­ доповідач Голова Ревізійної Комісії тов. Москатов П. Г.

на

1956СРСР

ХХ. з'їзд

. ' .. КПРС: один делегат з ухвальним голосом на 5.000 членІВ парПОСІвами, проведення збирання врожаю І про тії і один делегат з дорадчим голосом на 5.000 кандидатів у забезпечення

виконання

.

плану

"

заготівель члени партії.

4.

u

_

Делегати на ХХ парт1ИНИИ

З'ІЗД обираються,

ЗГlДНО з

СІЛьськогосподарських продуктІВ у 1955 РОЦІ. Статутом партії, закритим (таємним) голосуванням. Від партПленум заслухав у цьому питанні доповіді: організацій областей, країв і автоном~их респу~~іК РРФСР

. .

заступника МІНІстра

.

СІЛЬСЬКОГО

СРСР тов. Мацкевича В. В.

. ПІВ

СРСР тов.

делегати обираються на обласних, краиових парт1ИНИХ конфе-

господарства ренціях. В інших союзних

республіках вибори делегатів

на

міністра радгос- з'їзд пар~ії провадятьс~u на обласних парті.Йних конференціях або на З'lздах компартш союзних

. ' БенеДІктова І. О.,

заготівель СРСР тов. Корнійця Л. Р. міністра

.

респуБЛ1К

МІНІстра компартій союзних республік.

-

на розсуд ЦК

~ОМУ~~СТИ~uякі входять до партійних організацій

СЬКОІ АРМІІ, Вшськово-Морського Флоту,

'

Радян-

прикордонних час-

СІЛЬСЬКОГО господарства РРФСР тов. Морозо- тин, внутріШНьої і конвойної охорони МВС СРСР, обирають ва П. І. міністра радгоспів РРФСР тов. ЮРКіна Д~лег.атів на ХХ з'їзд партЧ разом з іншими па~тійними ~pгa-

, НІзаЦІЯМИ на обласних, краиових Т. О. і уповноваженого Міністерства заготі- компартій союзних республік. вель по РРФСР тов. Калашникова В. Д.

КОМУ~іСти, .~K~ в~.?дять до партійних організацій

Радянсько! АРМl1 1 В1Иськово-Морського

сумки

.

.

"

няв ВІДПОВІДНІ постанови.

половиНІ СlЧНЯ

1956

резидії ЦК КПРС

СЛ О В а

М

.

А

року.

Секретар ЦК КПРС М. ХРУЩОВ.

......- - - - - - -

Про склад Радянської делегації на Женевській нараді

)

Пленум ЦК КПРС обрав додатково членами І

ар

перебу-

5. Обласні, крайові партійні конференції і з'їзди компартій сою~ни.х республік провести в грудні 1955 року - першій

В усіх розглянутих питаннях Пленум прий-

т

частин

що

парт1ИНИХ конференЦІЯХ ВlДПОВlДНИХ В1ИСЬКОВИХ з'єднань.

радянсько-югославських переГОВОРІВ.

Про скликання ХХ з'їзду КПРС.

4)

П

Флоту,

Доповідь тов. Хрущова М. С. про під- вают.~ за кордоном, ?бир~ють .делегат!~ на ХХ з'їзд партії на

3)

П

партконференЦІЯХ або з'!здах

Глав урядів чотирьох держав

j кордонних справ СРСР В. М. Молотов, Мітт. К ириченка О І . і С у- ську Урядову делегацію на нараду Глав ністр Оборони СРСР, Маршал Радянського Рада Міністрів СРСР затвердила Радян-

урядів чотирьох держав у Женеві.

І Союзу Г. К. Жуков, перший заступник Мі-

До складу Дe.n:егації входять: Голова ністра закордонних справ СРСР А. А.

.

Ради Міністрів СРСР М. О. Вулrанін (глава Громико. ЦК К П Р С б ленум о рав додатково секре- делегації), член Президії Верховної Ради Радниками делегації призначені .н. О. А Б Б СРСР М. С. Хрущов, першnИ заступник Малик, С. О. Виноградов, Г. М. 3арубін, И Ц К КПРС тт АРІ'С о

ЯМ.

М. І. і Шепілова Д. Т.

Т Ва

. .,

ЕЛ Я Е В а Голови Ради Міністрів СРСР і Міністр за- Г. М. Пушкін і В. С. Семенов.

.....

ПРИБУТТЯ В москву УРЯДОВОї ДЕЛЕГАЦІї ДЕМОКРАТИЧНО" РЕСПУБЛ ІКИ В'ЄТНАМ

П ОСТ а нов а П л е нуму Ц Н Н П Р С по доповіді Радянської Урядової делегації про

ПІДСУМКИ

радянсько-югославських

"

постановляе:

.',

стеи. На Центральному аеРОДРОМІ, прикра-

про

підсумки радянсько-югославських переговорів, Пленум Центрального Комітету КПРС

Радянського уряду в та іноземні журналісти. На аеродромі були

липня прибула Урядова делега- присутні глави дипломатичних представ-

Сердечно і привітно прийняла Москва го- літаки. 3 них виходять Президент ХО ті

переговорів Заслухавши і обговоривши доповідь тов. Хрущова М. С.

На запрошення

MOCItBY 12 ція Демократичної Республіки В'єтнам на. ництв, акредитовані в Москві. чолі з Президентом і ПреМ'єр-Міністром .. .п'ята година дня. На льотне поле 'І-оваришем Хо ті Міном. приземляються три сріб.lЯСТИХ двомоторних

шеном у

Державними

прапорами

Мін і члени в'єтнамської Урядової деле-

.-

гаЦll.

11" ltерlВНИКИ

11" ltОМУШСТИЧНОI

'парТl1

l'

Лемок.. Радянського уряду сердечно вітають гостей.

ратичної РеспуБJIіки В'єтшм і Радянсько- Піонери підносят~ їм букети квітів. го Союзу, делегацію зустріли М. О. ВулПрезидент ХО ті Мін підходить до мік­ ганін, К. е. Ворошилов, Л. М. Каганович, РОфона і виголошує коротку вітальну про­ Г. М. Маленков, А. І. Мікоян, В. М. Мола- МО'ВУ. тов, М. Г. Первухін, М.

3.

Сабуров, М. С.

По шляху з аеродрому тисячі жителів

Схвалити результати переговорів між Урядовими делегаціями Хрущов, П. М. Поспєлов, М. А. Суслов. Пос- столиці, які зібралися в цей час на ВУЛИСоюзу Радянських Соціалістичних Республік і Федеративної

родної Республіки Югославії.

На- ланців героїчного в'єтнамсь:soго народу зу- цях, тепло вітали товариша. Хо Ші Міна. С'1річали міністри СРСР, громадські діячі,

і членів Урцової делегації Лем:оltр&тичноі

представники трудящих Москви, радянські Республіки В'єтнам.

(ТАРЩ.


П'ятниця.

СТАХАНОВЕЦЬ

2

n

15

nипня

1955

року

жни В

І С Н Я

Зустрічаю ,11;0 сонця я росяний ранок, Хвилюється нива; прислухайсь-живе! Встає над хлібами рожевий серпанок І ніжно в повітрі прозорім пливе. Над нива ми вітер привітний летить І колос ласкає, і щось гомонить. Глянь на поля. Котить хвилі, як в морі,

Поле зернисте. А простір який! Вслухайся в пісню: в величному хорі Колос співає дозрілий, дзвінкий. ЯК мати дитину цілує й пестить, Так колос до колоса лине щомить.

Про що ж ГОМОНИ1Ь достигаючи й колос? Про щастя й багатство, про мир иа землі. І сповнює серце цей радісний голос, Що JlЮ,ll;И щаCJIиві в колrocпнім селі. ЯК батько, що сина Вітчизні ростить, Стебло на собі важкий колос держить. Дозрілі хліба ми зберемо завчасно, Ще більше збагатимо рідний наш край, Ниви колгоспні вродили нам рясно­ Щедрий, багатий дадуть урожай. Хай вітер крнлатий над полем летить, Про щастя народне усім сповістить. Б. ПРОЦЬКО, вчитель.

с. Русанів.

Настали жнива. Куди не ГЛЯНЬ,-прослались, т.ани-хліб дозріває не по ДНЯХ, а по годинах.

неначе величезні

ЯК і всі трудящі району, колгоспники літківської

дості: їх праця принесла прекрасні

килими

світлого

кольору,

КОНКРЕТНЕ

артілі ім. Калініна в ці дні сповнені ра­

плоди-на полях, як ліс, стоять, шелестячи важким кол,?с­

сям, озима пшениця, жито, ячмінь. Залишилось рати врожай. Літківці мобілізували зараз усі

найважливіше-вчасно, без наЇІменших втрат ЗІб­ СІІЛИ. Заздалегідь приведено в повну готовність

'Іехніку, вдумливо розставлені люди.

Н а

з н ім к у:

агроном колгоспу ім. Калініна М. К. Федоренко напередодні виходу в поле

провадить бесіду з механізатnрами.

І

І ні наїзди з Києва?

u

КЛУБ І СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА НА ЗБИРАЛЬНІИ У Гоголеві відбy;rося поширене засідання R.'Іубної ради, де обгО'­ ворено план роботи клубу fi сіль­ ської бібліотеки в період збираю,;.. nих робіт. Виступаючі вказали,

що

зве­

лась м:аfiже нанівець РО.1ІЬ культ­

організаторів.

Вирішили

надалі

давати громадські доручення най­ більш підготовленим активістам. Значне місце запняло питання

Детально розроблено ПЛаІr робоПодумали і про те, щоб уже зати агіткультбригади, к}'ди вхо- раз дібрати хороших читців; з H~ ;J;Я1Ь 12 учасників гуртків ху- ми проведуть інструктивну бе­ дожньої самодіЯlІьності. Ряд з них, сіду. як-от: Вонсович, Журило, ДереПрацюватимуть у полі З перевець, Пархоменко, Ужва, Таран, сувні бібліотеки і 18 книгонош. виступаючи на &.'1убнііі: сцені, заРобота прова)І.ИТИМеться безпо­ воюва.ш популярність серед тру- середньо в полі. Не забули і про дівників КОЛГОСІІНИХ ланів. Свій клуб. Гуртки-хоровий, драма­ досвід вони охоче передають тим, хто в бригаді бере участь вперше.

тичнии, мричний, танцюваль­ ний, художнього читання працю­

Рада

ватиууть, як завж;щ, дотримую~

заздалегідь

визначила,

де

Директору вуnииового заводу т. 80nОХО8У. Чи думаєте Ви осе',1ІИТИСЯ В Броварах, щоб не керу· вати підприємством в короткочас-

У клубі буде

проведено

І дилися випустити машину керів-

завідуючому СК.'Іадом т. Соломці. ки спромоглися приїхати на ро­ І їм з Києва не видко, що на за- боту о 1-й годині дня. ШОфери воді робиться. ві;J;сиджувались в холщку, чекзюА робиться, повинен сказати, чи завідуючого складом, робітIJИI.. не те, що треба. Щоб не бути го- ки чекали техкерівника та Вас. .'І()Слівним: Не знаємо, що Ви встигли цього 11 липня прибула автомашиш. дня зробити, а.lІе одне добре зна~3 ЖИТОМlЦ)а, яку за наказом мо-о 6-й годині вечора ви всі т. Со.l0МКИ швидко почали заван- вже були да,lІеченьк.о від Броварів.

тажувати планками для комб~йнів. Навантажили-то швидко, але

П. Похоnенчук, службовець.

ПРИКРИЙ

ФАКТ

На всіх токах-в добре обладна-

патиме бригада.

них Червоних &утках, на людних місцях будУТЬ вивішені плакати, текети зобов'язань механізаторів, зак..'ІИки, Дошки ПОIta3ників ходу змага.ння між бригадами, екіпажами агрегатів, окремими механіза'і'орами, КО.lІгоспниками. Червоні кут&и матимуть досить столиків і стільців. Тут можна буде одержати свіжі газети, журнали, настільні ігри.

Перед концертом обов'язково-- вечори: і перший-молодіжний, і невелика. лекція, бесіда. Всього на другий - питань і відповідей, і

до районної спартакіади. Часто на спортивний майданчик приходив

поїздки, бо керівники колгоспу, в тому числі і т. Степаненко зіб­

липень-вересень СИ.1ами лекторію будуть прочитані 26 лекцій. Завідуюча бібліотекою' дібрала

переможцям секретар комсомольської організації т. Степаненко І.-заохочував, змаганні на

ралися для поїздки на річку. Ма­

підбадьорював, змаганні.

третій-присвячені у соціалістичному жнивах.

три

випускати машину було нікому бо Соломка разом з вами вж{ встиг виїхати у Київ. Добре, щ( замість Вас по телефОну розпоря­

Дозвольте, разох з тим, поста- ники главку, які, сподіваємося, вити те ж саме запитання Вашим належним ЧИНОМ оцінять Ваш вчи­ найближчим помічникам--техке- нок. рівнику заВО;J;У т. Борщевському і 12 липки-Ви і ваші помічни­

про роботу серед механізаторів. ca~le і з якою програмою висту- графіку. І

ЗАПИТАННЯ

МолодІ!. ДОВГИй

час

бажав

готувалася І естафета». Машини не було для

успіхів

у

ві;щовідну літературу-брошури, Широке і вміле застосування Степаненко та завідуючий клувиріз&и з газет і журналів, де роз- всіх форм культурно-масової ро­ бом т. Негода Г. обіцяли спортповідається про нагромаджений боти допоможе спрямувати зусил­ сменам автомашину, щоб доїхати до райцентру. І ось настав довгодосвід боротьби трудівників сіль- ля колгоспників на успішне прожданий день 10 липня. Учасники ськ.ого господарства країни за yc~ ведення жнив. Т. Широніна. змагання зібралися біля клубу. І пішне проведення збиральної.

Демократична Республіка B'€THaM (Довідка) В'єтнамськиіі народ, історія В'єтнам (у переItJIаді «Країна Швдня») розташований на азіат­ якого сягає в глибину віків,-но­ ському півострові Індокитаїl. Він ситель етародавньої високої куль­ межує з Китаєм, Лаосом і Камбод­ тури. у 70-х роках ХІХ ст. В'єтнам жею. Ного береги омивають Шв­

завідуюча відділом культури.

Ось тут і почалася

«спортивна

шина знайшлась, і шофер був на місці, а спортсменам вони порадили:

.«По-молоДЕ:ЦЬКИ З ЦИМJ:I сл.овами

роду. Партизани В'єтнаму, очолювані одним із засновників і керівників Партії трудящих В'єтнаму товаришем Хо Ші ІОном, громили загарбників, очища.1И від них

В той час, як у Швденному боротьбі відомі всьому світові. Спираючись на моральну піДТРИIl­ В'єтнамі населенки зазнає терору ку радянського, кита.Йськ.ого та і відчуває всі наслідки пануючої інших во.lІе.'!юбних народів, Дем:ок­ тут розрухи і хаосу, трудящі Де­ ратична Республіка В'єтнам зумі­ мократичної Респубдіки В'єтнам

один paїlOH за одним.

.'1а розстроїти агресивні плани ім-

у результаті серпневої народної

ідуть по шляху будівництва но­

.1Іовіками. Буда ВС1'ановлена так.ож

періаліСl'ів, а її героїчна НаІЮДНа. вого життя. Переборюючи тяжкі армія завда да нищівного удару по наслідки війни, уряд ДРВ всемірно французьких зброііних силах. сприяє розвиткові промисловості В'єтнамський народ палко ба­ і торгівді, відбудові залізничного жав і бажає встановлення повно­ і шосейного транспорту, видає за­ го миру. В цьому він знаходить кони, що охороняють інтереси підтримку з боку багатомільйон­ працівників Фізичної і розумової ного табору миру, демократії і праці. Здійснення аграрних пе­ СОЦlаЛіЗМУ, очолюваного Радян­ ретворень, що забезпечило перехід ським Союзом і великим Китаєм. землі в руки селянства, лі&відує Саме завдяки зусиллям СРСР і його колишні з.'!идні і безправ'я, Еитайської Народної Республіки сприяє зростанню сільсь&огоспо:.. на Женевськirї нараді (1954 р.), дареького виробництва. Все це всупереч протидії агресивних кіл підвищує життєвий рівень трудо­ США, вдалося припинити КРОВ0- вого народу. Великих успіхів до­ пролиття в Індо-Китаї. Результати сягнуто в культурному будівницт­

рівноправність національних мен-

Женевської наради-велика пере­

революції

(1945 р.) була проголо-

підпав під іго французьких КІ>ЛО­

і Сіамська затоки. Територія В'єтнаму-З 50 ти­ сяч квадратних кілометрів. В краї­

нізаторів. Майже 80-річне хазяй­ нування окупантів є найтяжчим періnдом історії В'і>тнаму. Імперіа.­

неза.1ежності. Незабаром буди проведені загальні вибори до найвищого органу державної влади-

н:l проживає понад

НІ>ВЛЯТЬ в'єтнамці. Тут живуть також раде, HYнr, тхай, тхо, мионг та інші народності. За природними умовами В'єтнам -одна з найбагатших країн Азії.

Національних зборів, я&і обрали в свою колонію, в об'єкт грабе.жу уряд В'єтнаму на чолі з Хо Ші Міі експлуатації. Вони rальмували ном. Згідно з конституцією, прийНаціона.'ІЬНИМИ зборами, ;~ростання національної промисло­ нятою вості і сільсь&ого господарства, ро- широкі маси трудящих дістали зоряди країну, всіляко душили її право на працю, на безплатну оскультурний розвиток, принижува­ віту, на забезпечення в старості.

В горах, що займають значну частину її території, є запаси &ам'яНОСО вугілля, олова, вольфраму, заліза, цинку, золота та інших к.орисних копалин. Різноманітний 'і'акож тваринний і рослинний світ. Тропічні ліси і непрохідні джунглі зміняlOТЬСЯ бамбуковими "анми і родючими долинами, де вирощують рис, кукурудзу, чай, перець, банани, ананаси, цукрову

JІИ національну гідність народу. Волелюбний в'єтнамсы\'.йй на­ род; не раз виступав проти 3QВніш~ ніх ворогів, борючись одночасно і проти «своїх» поміщиків-феода­ лів. Національно-визвольний рух особливо поси.lІИВСЯ: під впливом Великої Жовтневої соціалістичної революції, яка ві,uриланову еру l! історії всього людства. Історична переМQга Радянсько­

тростину та інші сільськогоспо-

го Союзуу Ве,11ИКЇЙ Вітчизняній Хо Ші Міна маріонетковий уряд В'єтнам, де замість французыwо ще

мільйонів

Республіка Декларація

лісти Франції перетворили країн}'!

дарські КУ,ІЬТУРИ. Завдяки тепло- вїІііні, яка врятува.Ла наро,J;И Євро­

на

В. Сергієнко, М. Гузенко. С. Литвиненко. с, Погреби.

денно-Китайське море, Тонкінська

20

.

вони СІЛИ

машину І ПОlхали.

шена Демократична В'єтнам і прийнята

чоловік. Більшість населення ста­

добирайтесь

ПІшки до раицентру».

Жінки діста:rи рівні права з ч,о-

ві, у знищенні феодальних пере­

житків. Проте ФР1Llщузькі імперіалісти, в той же час перемогою миролюб­ Недавно Урядова делегація на порушивши прийняті раніше уго- них сил усіх країН земної кулі. чоді з президентом ДРВ ХО Ші Мі­ ди, поча.'lи колоніа.'Іьну війну Тепер В'єтнам поділений на дві ном відвідала Китайську Народну проти B'GTHaMcb!torO народу. Праг~ зони (тимчасова декаркацїЙна лі­ Республіку. Тепер Урядова делега­ шостеИ.

мога в'єтнамського народу, яка є

нучи РI>ЗКОJlОТИ ного єдність, вони

нія проходить трохи на південь

ція

ДеМl}кратичної

Республіки

намагалися протипоставити закон- від 17-паралелі): Швнічний В'єт­ В'єтнам гостює в СРСР. ці візити ному, обраному народом урядові нам (власне ДРВ) і Південний дружби і братерської солідарності Бао-Дая. ставленика Бао-Дая владу захО>Трудящі В'єтнаму знову взяли пила клі&а Нго Дінь Дьєма, що

му і вологому кліматові селяни пи і Азії від загрози фашистськ.о­ знімають по два, а. то й по три Ні поневолення, активізувала виз­ зброю в руки. Іх мужність і re- йде на помді '.РО&аї рису за рік. вольну боротьбу в'єтизкськoro на- роїзм J шqiОИaJlЬИО-ВИЗВO>JIЬвій імперїuіСТЇIi.

більше

розширять

зв'язки

в'єтнамського народу з народами

СРСР і Китаю, послужать великій

у американських справі

зміцнення

,(е_0кр3тіі.

сил

миру

і


П'ятниця,

15

пипня

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

з

Всі сили-на виконання рішень Clчневого Пленуму ЦІ( КПРС!

Ліквідація втрат при збиранні-важливе· джерело збільшення ресурсів зерна ОСТ АННІ ВІСТІ

Механізатори і колгоспники,

З КОЛГОСПІВ

пам'ятайте:

настання повної стиглості призво-

Нолгосп ім. Ворошилова. Третя рільнича бригада в урочищі «лан», четверта-«за бором» по­ чали вибірково збирати вручну

3

колоски, залишені на квадрат­

ному

І. Степаненко.

***

Артіль

жнива. Ще день-два, і на ланах

закипить напружена робота. Як ко.'lгосп підготувався до збирання врожаю, як розставлені люди і машини на жнивах-по цих пи­

В. Мехе". Нолгосп ім. МОЛQТОВёl.

До

пудів зерна з гектара.

На порозі відповідальна пора­

Щоб не допустити втіМ Р, зберемо озимину і ярі колоскозі за 5 робо­ чих днів. Сьогодні ll')ЧlІнаємо ви­ бірково .жати серпами.

***

це'

до

через через через

таннях провели рейд-перевірку.

Правління склало робочий план,

10 15 20

зерна з гектара:

днів 6,1 цнт. днів 7,9 цнт. днів-ІІ,О цнт.

Бобрицьиа МТС. Одержали пер­ ші два підбирачі ,lf,Ля роздільного

8бирання хлібів. Ух використову­ ватимуть комбайнери І. Козюба­ в колгоспі ім. Леніна, с. Жердова, та В. Гайовпи-в артілі ім. Бу­ дьонного, с. Мокрець.

націлений в одну урожай швидко і строково виконати тавок державі. В

120 гекта.рів заскиртована, за-, розстановка людей

***

Нолгосп ім. Пеніна. Понад трав на насінних

аа

насамперед

В. Булавка.

3

зо­

на бригада. Возитимуть хліб 5 ав­ томашинами кращі шофери Григо­ рій Волоха, Іван Калюк, Микита Литичецко та Віктор Давиденко. Відповіда.'lЬНИМ за організацію ви­ час випробування машин особливу возки-комуніст Матвій Какун.

зон машиною «Сталінець-4» Ми­ кола Дяченко. Комбайнер B~ четвертий день водить машину на луках. За цей час він скосив більше 45 геЕта­ рів вівсяниці лучної. Намолот на­ сіння високий, якість роботи добра. О. Борщ.

працюватимуть

комбайни

«Ста.lІінецЬ-6» j дга «Ста.lІінець-4». Вони вже випро­ бувані в польових умовах. Ком­ байнери Іван Юхименко, Микола Щербина та Григорій Какун під

увагу звернули на злагодженість

Буде організован() згрібання ко­ і чіткість роботи всіх вумів і ме!­ лосків кінними граблями і зби­ точку: зібрати ханізмів. Комбайни устатковані рання вручну, скиртування соло­ копнувачами і зерновловлювачами. с. Семиполки. без втрат, f..Oми і ПОЛОВИ, підготовка грунту пі,1І; Для оБС.'lужування машин виділе­ план хлібопос­ озимі культури. Нолгосп ім. Будьонного. }lля но 12 колгоспників. Доставляти­ плані-чітка Партійна організація ВИДІлила sбереження хліба нового врожаю ме пальне і воду Василь Какун. і машин. 600 до комбаіінових агрегатів і в будіве.1Jьна бригада закінчила спо­

***

дні. Визначені ділянки, де почнеться

вибіркове

бригади політорганізаторів, агіта- рудження нового торів. Бесі,'{и провадитимуться без­ 300 тонн. посередньо в полі, там, де працю­ с. Мокрець. ватимуть КОЛГОСШlИки, механіза­

будуть заїlняті 100 косарів і 50

***

Нолгосп ім. Нагановича. Закін-

хліба. Зерно від КО.llбаЙнів очища- муться газети і журна.'lИ. Редколе­

машиною «ВІМ»

20 колгоспниJt,Їв гою аптатор_1В випуска.тиме «Лист'­

..

на насінних ділянка.х. На кож- день розриву в роботі.

А. Довгопол.

чи.1Іи обладнання потужного зер­

, ки ТРУДОВОІ слави» 1 «БлискавНолгосп ім. Хрущова. Комбай- женців. Для в'язання снопів ви­ . 1 колгоспниць. Ця робота ПРОВ3і-j ки» ЯК додатки до газети. нери П. Капуста та Д. Заєць за- ділена потрібна кількість колгосп­ дитиметься на бетонованій плоп' кінчюІИ збирати вівсяницю лучну ниць, щоб не допустити ні на . . равлІННЯ 1 парторгаНІзаЦІЯ заному з 85 гектарів намолочено в у поле ВИХО)l;ЯТЬ три жниварки, середньому по 4 центнери Haciнt­ ня, яке зараз сушимо. Одержано також добрий урожай сіна. г()спники Іван Строкач, Степан' Комбаїlнери готові почати зби­ Мищенко та ПетРО Строкач. Вони рання хлібів. знають норми виробітку і зобов'я'І. НовбасинськиЙ. с. Требухів. зуються їх перевикон}-вати.

зерносховища на.

муть всю кількість намолоченого тори, на току. Сюди доставляти­

збирання вручну. На цій роботі тимуть двома віялками, трієром і гія щ~денно~ стінгазети з допо~[О­

***

ділянках

бов'язався зібрати в артілі за се­

збиранні

Для розвантаження зерна з-під 'I'~~ax пр~родних лукІВ. На знач- за 10, як раніше передбачали, а комбайнів закріплені три обладнш ПЛОЩІ воно заскиртоване. . Я' . нані автомашини і сті.'lЬКИ Ж безКолгоспники і механізатори пе- за 8 робочих дНІВ. РІ КОЛОСКОВІ тарок. За день вони перевозитижаю зернових.

500

гектарів зернових і багаторічних

мальні пункти створена спеціаль­

На

кінчено збирання сіна. на 375 гек- гек.тарів озимих будуть зібрані не

реКJlючаються на збирання вро-

Яковенко.

N.

по- кожний РОЗ)J;іл якого своїм змістом

чатку жнив закінчити збирання сіна--евоє зобов'я:зання рільничі бригади у спіВДРУЖНОС1'j З механі~аТ(1рами ВИКОНа.1JИ. Конюшина 3

с. Гоголів.

втрат

Чітка розстановка людей і машин

повністю підготувалася до жнив.

с. Рожни.

2

поля, -

дить

ОСТ АННІ ВІСТІ З КОЛГОСПІВ

СІлькоріВСЬКИЙ рейд Ilеревірки підготовки до жнив

с. Троєщина.

«Більшовик».

метрі зібраного

втрата

жито. Сьогодні-масовий вихід колгоспників у поле. Зберемо вро­ жай озимих і ярих колоскових за 6 робочих днів.

Нолгосп

За даними Синельниківської сор­ тодільниці, збирання хлібів після

"

щадЦl в 400 квадратних меТРІВ. безпечать оперативне керівництво Відповідальним за очистку, про- рсім ходом робіт на жнивах. сушува.ння і відвантаження зер-

на яких жаткарями досвідчені кол-І на призначений Григорій Бігун. Артіль зобов'язалася достроко­

во виконати план хлібопоставок державі і натуроплати за роботи МТС. ДЛЯ доставки зерна на прий-

Реіідова бригада:

ноочисного агрегату.

Ю. Бляйвас,

Ф. Маnюга. Колгосп ім. Леніна, с. Плоске.

будівни­

ли шефИ.

Підсушене зерно з точка Ha,1l;XOдитиме

двома

-

транспортерами

стрічковим і ковшовим на віялltИ.

З-під віялок оч;ищений хдіб МО­ стороннім шнековим і черпаковим транспортерами

А. Теплюк,

В

цтві його значну допомогу пода­

подаватиметься

в

два бункери місткістю кожен по 1,5 тонни, розташованих на ви­ соті 2,5 метра. З бункерів зерно самопливом

надходитиме

в

авто­

машику або мішки по спеціально пристосованих жолобках із засув­ ками.

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ КОЛОСНОВИХ КУЛЬТУР Як показує дос­

від

нашої

одним

з

МТС,

ефектив-

них прийомів,

ЩО

забезпечують про-

А. І(АП УСТІ Н, в. о. головного інженера 8арварівської МТС,

Миколаївської області.

ведення жнив в короткий строк і

ОО

без втрат, е роздільне збирання Itолос.ових культур. При цьому способі зби-

молотили самохід­ ними комбайнами, оснащеними підбирачами.

В чому ефектив-

ність цього споМи використали машини

собу? на п'ять днів раніше звичайного і встигли зібрати до початку пря­

ВіЯ.1ІКИ і транспортери привd­

скошування хлібів на звал БУ)J;УТЬ І lунками, обмолот хлібів, скошених

6 днів.

тром()Торів. Зерноочисний агрегат

культур дозволяє значно підвищи­

потужність його за. свіТЛJВпіі жень 60 тонн зерна. М. Шульга.

використані тільки хедери КОМ- на звал, буде закінчений за

баЙнїв. Відділивши хедери від молотарок причіпних комбайнів, ми

Розді.'Іьне збирання

Itолосових обс.1JУЖУЮТЬ кі.'Іька колгоспників,

встанови.1И їх на спеціальні уко­

ти продуктивність машин, бо ко­ рочені візки. Різальний апарат совицю на: звал, а також підбиран­ хедера приводиться в дію від вала ня і молотьбу достиглого хліба відбору потужно~і трактора. Таке можна провадити вночі і при росі.

використання комбайна дозволяє В минулому році в колгоспах, об­

обходитись одним тракторним мо­ служуваних нашою МТС, кожний тором і дає велику економію паль­ ного.

комбайн СКОllIував щодня в cepek ньому по 30 reItTapiB пшениці, а

Для підбирання і молотьби хлі­ потім підбирав і обмолочував з рання хліб у восftовій стиглості мого комбайнування значну пло­ ба з валків підготовлено 11 само­ валків по 25 гектарів. спочатку скошується на звал і ЩУ, скоротивши тим самим час хідних Itомбайнів, обладнаних спе­ Коли хліба достигнуть, всі ком­ укладається у валки. Через два- збирання на решті масивів. Кож­ ціальними стрічково-планчастиии байни будуть використані на зби­ три дні, коли хліб добре просохне ний гектар пшениці, зібраної у підбирачами. За нашими розра- ранні прямим комбайнуванням.

і достигне, механізатори підбирають його комбайнами з допомогою

восковій стиглості, дав у серед­ ньому на 2,5 центнера зерна біль­

спеціальних підбирачів і ОБМОЛОчують.

ше, ніж пшениця, скошена і об­ молочена комбайнами в стадії пов­

1

байнери

Павло

Матвєєв

і Іван

Досвід також показав, що при І колосся зерно буває настільки чистим, ЩО його можна відправ­

цю на. звал пристосованими для

ляти на заготівельні пуН&ти, ми-

цього причіпними комбайнами. З молотарки комбайна були зняті траНСПОр'гери приймальних камер, решета та інші частини, непотрібні при косовиці. Коли хліб у шках АОСТИГ, ного ПЇАбиpaJlИ і

наючи зерноочистку на токах. В нинішньому році в зоні ді­ яльності' нашої МТС намічено зіб­ рати роздільно близько 2 тисяч гектарів колосових культур. На Бцм:іну ВЦ иину.u:ого РОЕУ АЛИ

швидко

***Андреєва.

ім.

просушувати

Щоб

зерно

для

здачі державі, збудували Н.;Іощад­ ку в 300 квадратних метрів.

В. Цьомка. с. Богданівка.

-0Нова техніка на збиранні Машинно-тракторні станції У к­ одержують в нинішньому

шин і прис'ГIJОЇВ Д.'lЯ роздільного збирання колосових і кукурудзи.

обмолоті добре підсохлого увалках

Івченко почали Р03,11;ільну косови-

Ноnгосп

році значну кількість· нових ма­

ної стиглості при прямому ком­ збирання ЦИМ способом в колгос­ байнуванні, яке ТРИвало більше 10 днів. рошилова і імені Ка.'Іініна. Ком­

с. Рудня.

раїни

В минулому році ми провадили

пах «Червоний прапор», імені В()І­

дяться в рух за допомогою елек~

н а з нім К у: знатний комбайнер республіки Герой Соціа­ лістичної Праці В. Ю. Бойко пояснює групі механізаторів Лозо­ ватської МТС будову прнстроїв до зернового комбайна для розділь­ ного збирання кукуруАЗИ в молочно-восковііі стнrлості.

Щоб використати при косовиці хлібів на зва.'l хедери причіпних комбайнів без молотарок, МТС республіки одержують 17 тисяч спеціальних лафетів. Для збирання хліба, підсохло­ го і дозрілого у валках, МТС одержують пона); 20 тисяч спеці~ альних ПЇ,1l;бирачів /1;0 комбайнів. МТС республіки одержують Ta~ кож близько 12 тисач пристроїв до зернових

комбайнів

для роо­

ді,'1ЬНОГІ) збирання кYItурудзи ИО,'lочно-восковїЙ стиглості.

в


СТАХАНОВЕЦЬ

4

українського

народу за свою незалежність. Про

це свідчать «Списи часів Богда­ на Хмельницького», «Козак З ко'нем» та інші ма.1lЮНКИ.

нах за.1У в Rрасивих рамах під склом розвішано бі.'Іьше 40 ма.1ЮНків, створених ве.1ИКИМ російським

У 1883 році І. Ю. Рєпін приїз'­ див у Еиїв З сім'єю. Він часто

хуДожнико~[ в реЗу.1ьтатї ЙОГО пе­

бував у соого старого друга по

ребування на Україні.

Академії художеств, відомого ми­ стецтвознавця професора А. В. в фондах музею, еІ\СПОНУЮТЬСЯ те­ Прахова, який допомагав йому пер на виставці, присвяченій 25знайомитися з визначними місця­ річчю з дня смерті І. Ю. Рєпіна, ми і пам'ятками міста. На вистав­ яке МИНilЄ у вересні цього року. ці експонується любовно написа.­ Кожниіі 3 них свідчить про те, ний І. Ю. Рєпіним портрет А. В. ЩО великиіі російський художник Прахова. дуже любив Україну, з нею бу­ Востаннє великий російськ-иіі .'ІИ зв'язані НilИl\ращі сторінки художник приїздив на Україну в иого життя і творчості.

ЧУдові ма.1ЮНКИ, що зберег.1lИСЯ

Вперше І. Ю. Рєпін приїхав дев'яностих рокпх минулого сто­ на Україну в 1880 році. Він ліття. З неослабним, допитливим кі;rька тижнів гостював у Києві, інтересом вивчав він історію, :,оирав історичні матеріали для ві- життя і побут українського на­ домої картини «Запорожці», в роду. Це підтверджує етюд до Kap~ якій оспівані волелюбність ук- тини «Гопак», над якою він пра­ раїнеького народу, иого життє- цював в останні роки свого радісність і згуртованість

у бо~

життя.

ротьбі з іноземними загарбниками. Більше ста прекрасних полоНа виставці представлені ма- тен І. Ю. Рєпін присвятив ук­ люнки, 3В'ЯЗilні 3 роботою І. Ю. раїнському народові. Багато з них

Рєпіна над цією картиною. Ми баі- експонуються в музеях республі­

чимо 31іК»,

ртюди-«3апорізькии ко- ки. Крім того, в пам'ять про пере«Українськиіі селянин», бування на Україні зa.1lишились

«Запорізька гap~~aTa». цінні, талановито виконані ма.1ЮН_ Велике враження залишають ки. І від них в')жко відірвати

сrrорінки 3 подорожнього альбома.

Вони ПОК:tзують, що під час поїзд-

погляд.

.....

К. Євгенов.

ки по Україні ве.1Икиіі російеькии

---

(l<ор. РЛ ТЛУ).

---

з

ЗМАГАННЯ РАйОНІВ Для

перевірки

виконання

взя­

тих в договорі на соціалістичне змагання зобов'язань в Ставище приїжджала делегація сусіднього

Жашківського побувала йону.

району.

Делегація

майже у всіх селах ра­

Через день в делегація

Жашків

хліборобів

виїхала

Ставищан­

ського району. «Червоний колективіст».

с. Ставище.

НОВИй

ПЕРЕВАЛОЧНИй ПУНКТ

склад

Білій Церкві

них волейбольних команд. Перше

місце завоювали бородянці.

ремонтував потужну пилораму,

на я!\ЇЙ зараз розробляємо ліс для будівництва і ремонту тва", ринницьких

ферм

та

інших

приміщень.

І. ГУІІКОВ. СТУДЕНТИ В КОЛГОСПІ Студенти Київського медінс­ титуту подали заворицькій ар­

тілі ім. Кірова значну допомо'­ г}' в прополюванні овочів. Уве­

чері силами студетської само­ діяльності }JДЯ КО.1lгоспників дано

концерт.

Т. Іпьїна.

КОНЦЕРТ для КОЛГОСПНИКІВ

Силами

художньої

самоді­

яльності працівників управлін­ ня шосеиних шляхів-шефів

плосківської аІУІ'ілі ім. Леніна для колгоспників дано великий КОlЩерт. Гуртківці виступили також у Броварах.

А. Теппюк.

У КИїВ НА ВИСТАВУ В неділю відбувся культпо­ хід у театр ім. Івана Франк.а. 60 робітників ливарно-прок.ат­

у виконанні

артистів

Моековського театру сатири.

М. Сергієнко. СЛ/ДАМИ НАШИХ ВИСТУПlВ

в

першого

премію

ступеня

с. Пухівка.

На спортивному майданчику міжколгоспного піо­

нерського табору щодня відбуваються спортивні змагання.

Н а з нім к у: юні спортсмени грають у волейбол. Фото М. Строя.

-------*

І

спортивну

«Колгоспник Бородянщнни».

с. Бородянка.

*-------

Перемога юних спортсменів

Новими

успіхами

відзначили Qбкому фізкультури і спорту. 30К­

свою участь в обласній спартакіа~

рема, в гонках на

показали зрослу спортивну ман-

димира

Харченка

місце, перемігши команду Сквири 36:2, Василькова 33:16. Однак білоцерківчанки завда.'ІИ Броварам поразки-28:22. 3 рахунком

ниКІВ ФІЛІІ.

.

.

наведеиого факту І ПОВІДомив, що

ІІа т. Федоровську -

філії -

начальника

накладено адміністратив-

не стягнення.

Заходи міністерства освіти І IндП по поширенню мови хінді

В Делі

13

.'lИl!НЯ В ДеіІЇ 3 поїздки в

В цьому році спеціальні курси

випустять понад 1500 вчителів д.1!! почаТRОВИХ шкіл. Міністерство

освіти

підготовляє видання

Радянський Союз, Ilольщу, Юго­ С.1авію та інші країни Європи по­ вернувся Прем'єр-Міністр Індії )lжавахардал Неру.

підручників і шкі.llЬНИХ посібни­ ків. Тільки в ць,ому році буде ви­ пущено 2 мільйони 200 тисяч приміРНИІ,ів різних підручників.

ДО запровадження

Фруктові сади

(ТАРС).

загального обов'язкового навчання в КНДР

(ТАРС).

в Угорщині

На

TpeTЬO~[Y

місці-юнацька

галузей

сільського

В Корейській Народно-Демокра- господарства Угорщини. За рішек-

тичні:й

Республіці

почалась ак-

ням Центрального Коміте-гу Угор-

стилем 400 метрів, завоював дру­ ге місце, а команда в ці.1l0му-чет-

С~РІЛьцям присуджено четвер-

у сквирських спортсменів-41 :39, І те МІсце.

У.иєвО-святошинських-64:20 боУ змагаННіІХ В3fIЛИ участь 40 риспільських-62:57 і, знов;-та- к.ращих спортсме~ів раЙОНУ, і 8

ки, поступившись білоцерківській

комплексному залІКУ броварчанам

сипедисти,

І'рамоти об.1асного відділу народної ОС1!іти та обкому фізкультури і

хоч і ;) незначною перевагою H~ належить перше місце в області, Їх користь-51 :49. за що команду удостоєно перехідВідмінно виетупи.'JИ наші вело- ного Червоного прапора, Почесної посівши

першість.

Команду нагороджено перехідним кубком, Почесною грамотою облас'­ ного віддіду

НіІРОДНОЇ

освіти та

---~

спорту.

...

М. Яхно,

голова райкому фізкультури і спорту.

---

ЧОМУ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

село Бервицю. Асигнува.'ІИ віДПd-/звернутися

запитанням до кері в­

3

відні кошти. Роботи планували ників «Сідьенерго», коди ж вони, провести навесні, але минає діто, нарешті, згадають, що в районі р­

а їх ще й не розпочинали. Справа енерго»

в

тому,

ніяк

не

що

Вервиця-єдине село, де немає «Сі.1lЬ-

едектрики.

М. Ступак,

колгоспник артілі імені Бу-

сщюможеться

дьонного

.

В різних районах республіки господарствах країни за 10-15

провадиться будівництво шкіл. В років ІІ.1l0Ща. під фруктовими сада,.. цьому році будуть збудовані шко- ми має збільшитись до 300-320 ди на 18 тисяч учнів. Багато шкіл тисяч хольдів (один хольд доріввідбудовується і розширяється си- нює 0,57 га). Для цього наміч,елами самого насе.'Іення. но вирощувати щороку по 3,5-4 Провадиться підготовка вчите- мільйонів саджанців. лів для початкових шкіл.

(ТАРС).

~

Страйк друкарських робітникІв в Австралії

В Сіднеї триває странк друкарських робітників, які вимагають зміни ставок. заробітної пдати. В А'ОВОЮ хі нді В десяти томах. Ерім резу.'lьтаті страйку не виходять цієї енциклопедії, будуть опуб- 4 щоденні газClrИ. Видавницькі ліковані твори класиків мовою фірми, яким належать ці газети,

хінді і нове видання словника лі-

вирішили за допочогою

1'ературної мови хінді. Міністерство провадить також підготовку до видання книг мо-

брехерів випуекати під час страйку одну «об'єднану» газету. Проти цього рішення виступило багато газетних працівників. .журналісти, які працюють в газетах «Сан» і «ДеИ.'Іі міррор», відмовилися брати участь у випуску

вою хінді для дітей.

(ТАРС).

Докери Бордо відмов-

ляються вантажити зброю, в Марокко

Докери Бордо відмовились ван-

тивна під.готовка до запроваджен- ської партії трудящих і уря.у тажити на. торговельне судно 1'0 «Медьа» зброю, призначену для ня З 1956 року зага.1JЬНОГО обо- Угорщини в зеМ.1lеробських виробв'язкового початкового навчання. ничих кооперативах і державних

відправки в Марокко.

(ТАРС).

Заяьа представника державного департаменту

США

01570

В реЗУ.1ьтаті запеклої боротьби є багато жертв не тільки серед слабо озброєних арабів, але значних втрат зазнають і англій­ ські віИська. Як повідомляє преса, тільки в районі Еалхат в результаті влаштованої арабами засідки було вбито 73 і взято в полон ба­

штрейк- гато анг.1ІЇЙських солдатів. У ра­

«об'єднаної» газети, були звільнені.

Напружене становище в про ек о - А ден т т раТІ

поні Рас-С,шане ПОВСТa.1lі племе­ на ОТОЧИ.'ІИ ангдїЙськии гарнізон і захопR.1ІИ 150 англійських солда­ тів та офіцерів. Незважаючи на жорстокі репресивні заходи з бо­ ку англійських властей, воєнні дії в протектораті Аден тривають. ЯК заявив представникам каїр­

ської преси повірений у спраівах

fIбмену в Єгипті Ісмаїл Джарра-

ан "1' ~ к' . 'І, (г., ись 1 вдаСТІ вживають осіх ~aXOДl'B п то Щ б

<1)1'

Другии тиждень триває пов- .. , " ' , "о го, о удержастання арабських пдемен в ан'- ти в своїх руках КОНТРО.1lЬ над цим ра.Йоном, «почуваючи запах глійському протектораті Аден, ви- нафти на Пl' U 1Нl' АраВl'и~сько . . ", го шв-

К.'Іикане колоніальною політикою острова».

Представник державного депар- англійських В.'ІастеЙ.

(ТАРС).

Між араб-

таменту США Сайдем відмовився ськими племенами і англійськими І коментувати Заяву ТАРС у німець- війсь~ам~ розгорнулися справжні І кому питанні. (ТАРС). воєнНІ дв.

Адреса редахціі: со 6ровари.l(иівсьхоl області. вул. I(Иівська. НІ JiИ

переможця

верте ..

І(оманда, !ЦЄ! в баскетболі виграла

Мініетерство освіти Індії намітило план видання енциIt.1Jопедії

Са.дівництво є однією з нан- призначену для відправки

важ.1ивіших

-

КОНОІШЯ (Літківська середня школа), якии, пропливши вільним

-"'..a........"'.w:..._,-..._""'-... .:..-_-"'-_-_-...-_-"'.......,.........""'...... .,.."'......."'-_-_ ....._."'.........,...__..._"'•.,....'".w:.....,.....-_-_-"'---. .. ---~

Повернення Дж. Неру

кіш}метрів

стерність. на дистанції в 25 кілометрів. Баскетболістки здобули друге В плаванні відзначився Микола

•.,.. ...._.,... .C'~w ...

-

15

ді шкі.'ІЬНОЇ МОЛОl\і учні району. друге місце за Е.1lавою Гордійчук З 29 червня по 7 липня на зма- (Броварська середня ПІко.1а)-29 ганнях в Білій Церкві броварчани хв. 52 сек.; таке ж місце у Воло­

В МИНу.'Іому 'році на загальних ПРОІ1ести високовольтну .1llНІЮ 3 ста І. Вікторова з Мокреця з скаргою на тривалу затримку видачі зборах колгоспників нашої аprrілі села Мокреця. . ГPOI?OBOГ~_ переводу з вини праЦІВбудо вирішено елемрифікувати Тому я вирішив через газету

Волейбольній комаНДі-переМОЖ-1 Начальник районної контори Міцю ~ зма!..аннях вручен:о кубок об: ністерства зв'язку УРСР т. Роз­ ласТІ, а II учасники нагороджен! Д'яконов О. підтвердив дійсність дипломами

великнй

силос них ям, а нещодавно від­

зв'язку» під цим заголовком «Стахановець:. 6 липня вмістив ли­

проходили обласні змагання шкіль-

приймає овочі на иовому, добре І форму. ті. Тут збудовані

виділив бібліотеку, виготовив залізні щити для будівництва

«Плутаники З заворицької філії

ШКІЛЬНА КОМАНДА ВОЛЕЙБОЛІСТІВ-ВОЛОДАР КУБКУ ОБЛАСТІ

в цьому році заготконтора РСС І одержали

обладнаному перевалочному ПУНК-І

Броварського будівельного ком­ бінату подає ,ll;ійову допомогу:

дом?»

площадками під навісом, переїзна залізнична колія, бетонна площад­ ка для переробки і сортування овочів, автоваги. м. Яготин. «Радянське слово».

в

Шефи колгоспу ім. Мален­

вку «Где зта у.1ица, где зтот

вантажно-розвантажувальними

Не так давно

року

кова, с. Світильне,-колектив

ного заводу ~ивилиея постано­

по СТОРІНКАХ РАЙОННИХ ГАЗЕТ ВЗЛ€МОПЕРЕВІРКА

1955

ЗА ДОПОМОГОЮ ШЕФІВ

художник цікавився також епохою боротьби

пипня

.

Цінна спадщина І. ю. Р€піна гер()їчної

15

-І ПО РАЙОНУ

Листи із столиці Радянської України

Біля входу в один із залів Київського державного музею ро­ сійського мистецтва цими днями з'явився новий напис: «Виставка ма.люнків І. Ю. Рєпіна». На сті-

П'ятниця,

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

138. 3а...

2196 -2508.

84 номер 1955 рік  

84 номер 1955 рік