Page 1

п ро.пе'1'арl всіх кра.Ів, єднайтеся!

-.5

.

..

є

..

МатерІальнІ УМО8И

~5

8 ЖОВТНЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів труn,ящих, Київської областІ

н!

84 (989)

Ціна

10

мошл"востt, якІ СТВОРЮЮТЬсft

ливості й умови, партійні організаціі повинні очолити

р.

1953

t

для піднесення сільського господарства, самі по собі не дадуть належного ефекту без поліпшення діяль­ ності партійних організацій. Щоб використати ці мож­

ЧЕТВЕР

коп. І

широкі маси колгоспників, робітників МТС і радгос~R і повести іх на боротьбу за могутнє піднесення сільського господарства. з постанови Пленуму ЦК КПРС.

Рішення звітно-виборних зборів- Президентові НімецькоїДемократuчної Республіки

наказ комуністів у первинних па.ртіЙпих

товаришеві Вільгельму ПІК У

.

партійні збори, па яких обго-

ор­

БЕРЛІН.

у зв'язку З четвертими роковинами ствоХай ~ростають і міцніють ДРУЖlі відносини ганізаціях району відбулися ворюються найважливіші внутріпартіЙНl та виробничі питанрення Німецької Демократичної РеспуБJіки між Радянським Союзом і Німецькою Демокра­ звітно-виборні збори. Вонп про­ ня. прийuіть, товаришу Пре!\идепт, серде1lпі поздоти~ною РеСПУ~.JlіКОЮ на благо наших Hav~niB і ходили активно, під знаКОIІ Не всі, однак, новообрані бю- РОВІеннн Президії Верховноі Ради СРСР і мої в lНTepecax змщненнн миру в усьому СВІТІ.

гострої критики недоліків у партійно-організаційній і полі­ тично-масовій роботі. У звіт­ них доповідях і

виступах

ро та секретарі

ко­

муністів особливо значне місце посіла критика недоліJtі"R! 1'~­ робничій діяльності колгоспів, МТС. В обговоренні звітних IlОПО­ відей бюро, секретарів партор­ ганізацій взяли участь 619 чле­ нів і кандидатів партії. Вислов­ лені ними критичні зауважен­ ня, внесені пропозиціі лягли в основу

одностайно

були BJf.":~VTi чч, ~t!і.ТнО-вf':бор­ il.ИХ sборах. Понад місяць уже

МИНУJlО, ак т. Безсмертний

ної роботи. На звітно-виборних партзборах по колгоспах сс. Бобрик, Гоголів, Калита, Троєщина, 3110зим' я та інших комуністи вказували на недоліки у роботі ряду районних органі3а.ціЙ і установ. Багато БУIО КРИТИЧних зауважень на адресу ке-

прийнятих

керіВНИIІ органам, до виконан­

ня якого слід негайно присту­ пити.

КРИТИКУ

кому­

рівників БроваРСЬКОI та

Демократичної Республіки

товаришеві Отто ГРОТЕВОЛЮ БЕРЛІН.

У зв'язку з четвертими РОКОВИН8.МИ з дня створення Німецької Демократичної РеспуБІіки прошу Вас, шановний Прем'єр-Міністр, і Уряд Німецької Демократичної РеспубдіКи прийнаТD 1101 гарн.і поздоровлення. Чотири роки тому передові патріотичні сили німецького народу взяли на себе благородну ІІісію відстояти єдність, свободу і незалежність своєї батьківщини, забезпечити її розвиток ПО

шують договірні

ратична РеспуБJlіка є надіll:ним оплотом для всіх німців, акі стоять за мир. В історичному акті утворення Німецької ДемокраТИ1fНОї Респуб.uіки поєднуютьса інтереси німецького пароду і інтереси всіх миролюбних народів, акі прагнуть зміцнити 6вропейську і міжнародну безпеку. Прогресивне людство ба­ чить у дальшому зміцненні Німецької Демокра­ тичної Республіки важливу умову ДJlЯ остаточ­

Боб- ш~яху .миру і IleM~RpaTiї, по шляху др.ужби ~ ного врегулювання німецького питання в інте­

ністів, секретар парторrавіза.ці1 рицької МТС, які часто пору- СПlв~обlтництва з lНШИIІ~ народами. колгоспу імені ltалівіва, с. ЛіТІИ, т. КОРО.lЬ Г. активно за­ лучає зараз ЧІенів і кандида­ тів пз.ртіІ до партійноl та гро­ мадсько-політично! роботи, гли­ боко вникає в усі галузі кол­ госпного виробництва. 3 участю

К. ВОРОШИЛОВ.

Пре.м(єр-М іністрові Німецької

І.

обраний секретарем парторгані­ зації колгоспу імені Леніна, с. В.-Димерка,проте loci тут на­ віть не складено цлану партій-

ріlllень партзборів. Це - наказ комуністів своїм новообраним

Враховуючи

парторганіза- особисто разом з побажаннями німеЦЬКОIlУ на-

цій вже активно взялися за родові успіхів на шляху створення єдиної ми-І 6 ЖОВТНІІ 1953 року. усунення тих недоліків, які РОJlюбної, демократичної Нікечч_и_н_и_.___________________

ННІеЦЬКІ ресах миру і міжнародної безпеки.

Радавські JlЮДИ бажають німецькому наро­

зобов'язання ПМрІОТИ все rлибше УСВІдомлюють, ~o провад­

перед колгоспами. Недоліки ці ж.ениЙ агресив~~ми КО.llами курс на ВІДродження дові успіхів у справі віДНОВJ[ення своєї націо­ ще дуже повільно усуваються, НlMeЦЬKoгo

IІІ.J[~тариsм~

веJlичезну на,льноі єдності і створення миролюБНОІ німець­

ст.~о.рює

і внаслідок цього не подолано В~бе~пе~у для НIMe~ЬKol H~Цll 1 спрямований на коІ держави. У своїй справедливій боротьбі за

відставання у виконанні ряду І ЛІКВІДаЦІЮ ~Диної НІllеЦЬКОl держави, ~a .пере­ єдину неsаJlежну МИРОJlюбну демократичну Ні­ найважливіших сіJЬСЬКОГОСПО- творення НІмеччини у вогнище третьої СВІТОВОЇ меччину німецький народ завжди знайде спів­ дарських робіт. війни. МИРОJlюбна політика. НімецькоІ Демокра- чуття і підтримку народів Радянського Союзу. ЩОllі­ . . ТИ'lної Республіки в виявом національної самоГ. МАЛЕНКОВ •

комуністів СКJlадається сячний ПJlаil партійноІ роботи; у

світлі

. Ком~Н1СТИ _зажаJ1а.JlИ вІд ке- свідомості німецького наРОІУ. Німецька Де мок­

ро:.tроблені нізацій забе~печити успішне заходи до підвищення врожай­ завершення поточних сіJlЬСЬКО­ ності зернових, каРТОПJlі, ово­ господарських робі\' , виконання чів, піднесення продуктивності державних нланів saroTiBeJ1b

Пленуму ЦК КПРС

жовтня

року.

1953

Міністрові Закордонних Справ Німецької Де.мократичної Республіки

товаришеві Лотар у Б О ЛЬ ЦУ

картоплі, овочів, м'яса та ін­

громадського тваринництва.

пожвавлення ших продуктів, зразкову підго­

Помітно певне

6

вересневого РІВНИКlВ СВОІХ паРТІЙНИХ орга-

рішень

БЕРЛІН. товку до зиміВІі худоби. Це і націонаJlЬНИХ сподівань У справі віДНОВJlенна 3 наГQДИ четвертих роковин з дня утворен· є ск;ааJ10ВОЮ частиною боротьби за круте піднесення соціаліс­ ня Німецької Демократиqноl Республіки прошу єдиної, МИРОJlюбної і демократичної німецької тичного сіJlЬСЬКОГО господарст­ Вас, товаришу МІністр, прийняти моІ дружні держави, ЩО відповідає інтересам миру і між­ народної безпеки. ня вересневого Пленуму ЦК ва. Всемірно посилюючи орга­ поздоровлення. нізаторську і політичну роботу КПРС, постанов Ради Міністрів Прийміть таttож моІ сердечні побажання В. МОЛОТОВ. СРСР і ЦК КПРС про заХОJtИ в масах, забезпечимо практичне успіхів німеЦЬКОIlУ народові у здійсненні Його 6 жовтня 1953 року. --~----------~----------~~ даІЬШОГО розвитку сільського перетворення в життя постано­ rосподарства. БіJlЬШ регулярно ви вересневого ПJlенуму ЦК ПОДОЛАТИ ВІДСТ АБАННЯ НА ЗБИРАННІ КАРТОПЛІ, проходять ЗlLкриті й відкриті КПРС. ОВОЧІВ, ОРАНЦІ НА ЗЯБ

партійно-політичної роботи і по ряду іНIІІИХ первинних партій­ НИІ організаціЙ. Посилилася пропаганда історичного рішен­

----------------

Виконали план здачІ картоплі та овочів 3авершуючи

копання

топлі, КОJlГОСП конав

план

кар- НІІ насінної

достроково

В. Сидорчук,

агроном.

Колгесп .ШЛІІХ Ілліча",

с. 3азим·я..

.

А. Рябніі.

П~ревикон~в план здаЧІ. кар= чепоставок державі.

ТОПJ~ J1ep~aBI ~олгосп ІмеНІ Сталша. РІЛЬНИЧі бригади за-

\

вершують копання Й кагатуван -

М. Лисенко. Колгосп "БіJlЬШОВИК.,

ПОСИЛИJlИ продуктів.

ІІаготіВJlі сільськогосподарських продуктів у колгоспах і КОJlГОСШlиків, що виконали плани державних поставок. Споживче това.риство с. Бобрик закупило понад 24 тонни свіжих овочів, 13 тонн м'яса, 1165 Jlітрівмолока, 1000 штук яєць; с. Го-

rOJleBa - більше 40 тонн сви-І нини, баранини, Я.lОВИЧІНИ

і

lІ.'яс.а птиці, понад 20 tися~ І

,ulTplB 1I0JlOSa.,

lІИМ8..І0 8ЄЦЬ, оа·

clJlbKoplB

І

.. нт... IІ rBaeTH) Лише по

20-30 колгоспників

м. &очко,

заготівельноі KOB~OPK

раЙСПОЖИIСПIЛКИ,

лю в бригадах мм 1 і 2 (брига­ дири К. Печура та Л. Гузій), пише А. Викаренко (колгосп імені Леніна, с. СеМИПОJIКИ). Так само в бригадах МХ! 3 і 5. В КОJlгоспі картоп.JfЯ зібрана JlИlПе на 130 гектарах при ПJlil.ні 335.

ЗВЕДЕННЯ

0_

0_

Назва

ciJI

і J(олгоспіВ

3азим:ське сільське r.поmив­ че товариство закупило 24 тон­ Требухів, імені Хрущова ни каРТОПJlі та овочів, бровар­ В.-димсрка. імені Леніна Світильне. Імені Маленкова ське - понад 50 тонн м'яса. Плnске. Імені Леніна Провадать значні закупів.uі Рожни •• Більшовик" сі.JIьськогосцодарських продук- В.-Димерка. імені Кірова тів споживчі товариства Руса­ В.-Димер"а. імені Димитрова Русанів. IweHi Сталіна нова, Jlіток. старший іиструктер

с. Калита, А. Швачко. Бригада, керована Д. .яременком, уже завершила. й кагатування. АJlе в бригаді .N2 4 досі викопано .пише 30 гектарів з 70. Колгосп затягує також СТі'Оки збирання овочів і оранки на зяб.

районного управління сільського господарства та заготівель про хід виконаивя сільськогосподарськнх робіт у колгоспах району станом на Б жовтня 1953 року (в проценrах до плану)

с. Рожни.

ЗАКУПlВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ Останнього часу споживчі Jlа й масла, OBO'liB та інших товариства в районі

nнстlІ

та фуражно! кар­ кагатування каРТОПJlі бригадою, млає з колгоспу імені Сталіна, і КОJlГОСПВИЦЬ копають картоп­

що нею він керує, сповіщає нам бригадир КОJlГОСПУ с Ч:ервона Україна), с. ГОГОJlів, М. 8. Русанів. Шевель.Переможці у переджовт• • • Горо~ня бригада А. Довгодь- невому соціалістичному змака збирає СТО.llові буряки, морк- ганні ПРИЙШІИ на. .u;опомогу ву та іншу городину. відстаючим бригадам. :Колгосп виконав п.пан ово3акіН~ИJlИ копаннн каРТОПJlі

ви- ТОПJlі.

ка,РТОПJlепоставок

державі.

(3

Про завершення копання та перша И друга бригади, повідо-

Літки. імені КалінІна I;J.-Димерка. імені Шевченка Пухівка. імені Ватутіна Бобрик. Імені СталІна

rOrO.niB •• Червона

Україна-

roro~IB. імені Молото...

-=.;

010

=0 о ..

с.'"

"'СІ

1ІІс.

= ...

СО:.!

ао: О

Назва сіл і холгоспІв

..

еЁ=

63 52 3&

Княжичі. імені Щорса

72 22 82

75 75 75 74 72 71

51

3аЗИIlf'я, .Шлях ІЛJlіча" Троєщина. Імені ВОРОШИ.JIоаа Краснлlвка. Імені Жданова Богмнівка. імені Андреєва Погреби. Імені Кірова Рудня. імені Кагановича Мокрець. імені іудьовного

38 30 38 4& 70

Жердова. імені Леніна Завори.l. імені Кi~OBa СеМИПОJlКИ, імені енlв.

8.

о

~c.

СО:.!

100 97 90 84 81 81 80

31

=.. .. =..

"'с Со

КулаженцІ. "Зоря·

Калита, імені Сталіна

67 66 б6

65 60

60 56 54

М

52 44 40

24

010

=0:... :t о'"

еЁ= 85 81 31 4& 61 83 23 7~

41 51

21 63

33


ст!

2

І

R

!

О

n

Е

Ц

8 ЖОВТий t 953

Ь

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

Поліпшити політ­ масову роботу в бригаді

За 300 центнерІВ ОВОЧІВ 3 гектара

Секретар парторганізаціі к~л­ госпу імені Молотов~ оБІЙ­ шов

мовчанкою

на ЗВІТНО-ВИ·

борних партзборах ста.н ПОЛі!­

масової роботи в 3-~ РlJlЬН~1JІЙ бригаді, що

за деюлька

КІЛО­

листи ДО РЕДАКЦІЇ

••

ВИСОКІ ПРИБУТКИ

Неllважаючи на JIaJОСПРИЯТливі погодні умови цього літа, урожай овочів У колгоспі буде вищий, ніж торі&. Помідорів на одній ділянці в 17 гектарів зібрали, в середньому, по 200 центнерів 11 гектара. Такий же, приблизно, урожай помідорів і на інших ділянках. Набагато

Селу потрібний

родильний будинок

помідорів, огірків, пізньоі ка- нили рецепт виготовлення гор-

пусти т.~ інших-грунт пере 0,ЮЄМб і одночасно вносимо оргапічні добрива. Насіння овочевих культур у нас переважно районованих сортів. Сіємо й са.дпмо овочі в кращі агротехнічні строки, протягом всього вегетаційного періо· ду старанно ДОГJlядаємо: два-~ри

'011

щиків. ТОрфУ-3 частини до об'єму, тирси-l 1Jастину, коров'ячого гною-О,!} частини. На один кілограм такої маси під помідорну розсаду додається 24 грами суперфосфату, 6 грамів калійної сояі, 3 грами МQЛОТОГО вапна; пї/{ капусту: 12 грамів суперфосфату, 2-ка-

Сила і гордість нашого села

-це колгосп імені CTa.liHa. З допомогою партіІ та уряду він невпинно йде вгору. За остан­ ні роки побудована тут значна кількість добротних тваринниць­ ких і інших господарських приміщень. у ~елі-двоповер­ ховиИ будинок для школи, зраз­ коні дитнtї. іІсла. ЕОН1Іе потріб-

метрів від центра.пьної садиби. Та й скаllати йому нічого бу.по, к раllИ ПРОПОЛЮЄІІО, грунт у МІЖ- лійної солі, НО органі3ІТвати в селі родпь_ один. грам аміа.чної 2 J бо тут політмасова робота за­ вищий врожаn виростила ~aBка Надії Потапенко - ПОМlДо- ряддях завжди розпушений. сештри; ПІД ОГІРКИ: грами ний будинок, бо від нашого неj(бана, хоч бу.по вже декіІЬ­ и суперфосфату , 1 грам калійної села до гоголівської лікарні 12 и:а рішень партійноі організа­ ри сорту « ервенець) дали по Д О Б РИВ А солі, півграма аміачної 380 центнерів з гектара. .м селітри. кілометрів і ДQбиратися ТУДИ ції.

ІІід овочеві ку.пьтури вносимо

ка Ганни БаБИ1l ІІібрала по 195 центнерів 11 гектара. Капусти ранньої сорту «Димерська -7» вона виростила по 3аО ної пересувної бібліотеки, a.JJe центнерів, цибулі сорту «Цинічого не зроблено. РаДІО­ тауський» - по 160 центнерів центральні газети і журнаЛИ,які виписані, в бригаду не потрап­ ляють. Говорили-вирішили, 11;0 треба придбати шафу для бригад­

ПРИЙllач ~iд .за.мком ПарторгаНlзаЦlЯ

J

KO~lOpi. 11

не переВІРЮ;,

хто з ariTa:ropiB та як провадить беоіди серед ко.пгоспників, до­ помагає в організації соціа.піс­

ра. Ольга Куц виростила ще ЛІ Під урожай овочів цього ро­

вищий урожай моркви.

Овочівництво-високоприбутгосподарства. 3а шити ПО.lіТИЧ130-масову та ку ль­ реалізовану городину колгосп турно-освітню роботу в бригаді. одержав уже понад 900 тисяч о. Строкач, карбованців, зокреllа за помічлен кпрс. дори 548 тисяч. По найскро~с. ГоголІв. ніших підрахунках доходи ВІД овоч.ів, під ЯКИІІИ lІаЙН8ТО 150 Ріст попиту на твори гектарів, становитимуть півтора мільйона ка.рбованців. класиків марксизму­

навча.lЬНОГО

року

ОВОЧЕВІ СІВОЗМІНИ

в

систеМІ

па.ртіЙної освіти значно поси­ лився в бібJ!їотеці попит на твори класиків марксизму -J[ені­ нізму, ПОJlітичну літературу. Комуністи тт. Надточій В. одержав в бібліотеці. ДІЯ самос­

тійного вивчення ТВІР К. Марк­ с. «Ііапітал», Севрук Р.-;:;-ряд творів В. І. Леніна та 11. В. Сталіна; Писаренко Д., Лапш~н г., Рец П., Буяло Ф.-матеРlа­ ІИ до

першої

теми в гуртках

партійної освіти - с 50 років Комуністичної партії Радянсь­ кого Союзу».

ку внесли, в

середньому, на

гектар по 40-45 тонн гною, а під такі культури, як морква, буряки столові і огі РЕИ. - дали ще Й по 60 кілограмів міне­ ральних гранульованих добрив разом з висіванням насіння. .як правило, гній починаємо lІаготовлнти ще з літа. Визна­ чивши, скілыtи потрібно дати під ту qи іншу культуру, доб­

СТВОРИМО ОВОЧЕвиА КОНВЕЙЄР

Г. Попенко.

КП Українн.

Контроль виконання рішень партзборів

ДеС8ТЬ днів ТОМУ в нас на відкритих партійних зборах обговорено підсумки вереснево· го Пленуму ЦК КПРС. Серед

намічених партійною

цією І'аходів

6

opraHilla-

також

пункт

як

правило, у

березні, і то-в

6000 тонн торфу на добриво. Ми пе-

колгоспницІ.

с. РусанІв.

малій

кіль­

Виграш ПО позиці На

пред'явлену

в районну

кості. ощадкасу громадянкою Кра.в­ RoJlГОСП ста.вить перед собою ченко М., s Броварів, оБJlі­ завда.ння-вирощувати овочі ці­ гацію 2-01 Державноі позики лий ріК. Завершувться споруд­ розвитку народного господарс­ ження теп.пиці на 308 квадрат­ тва СРСР припав виграш-5000 них метрів, заготовляємо д.пз карбованців. риво вивозимо на ділянки і неї добриво, грунт. У теплиці ви­ С. &ОГУСЛІвеЬКI. складаємо в кагати, добре ут- рощуватимемо на продукцію рамБОВУЄIІО. На ІІИМУ гній у огірки і помідори, а також роз­

Важливим заходом підв:вщення врожайності городніх куль- кагатах накриваємо шаром грун­

саду ранньої капусти, помідорів

тур \:J впровад~ення. правиль- ТУ. Це сприяє по.піпшенню йо­ і огірків д.пя дорощування в Конкретне запитання них овочевих СІВОЗМШ, яких у го якості. Органічні й мінераль­ парввкu і відкритому грунті. Правлінню колгоспу імені нас дві. В обох сівозмінах - ні добрива вносимо переважно Парникових рам буде 4000 Сталіна, с. Боtiрнк. Чого це однакове -.ергування культур: весною під час переорювання штук-вдвоє більше, ніж досі. так-одним: учиrелям: ві.пус­ перше поле - багаторі чні тра~и, знбу й садіння розсади. кають ІІа готівку помідори, а. друге - капуст:t, третє - OГlpЗаготівлю гною під урожай у відповідь на історичне рі- таким, як тт. Наум:ов, Хорошун, ки, четверте - одну частину наступного року вже поча.ли. шення вересневого Пленуму Соломко, Давиденко та інші,­ поля заЙllаЄIІО цпбу.u:ею, на ЦК КПРС овочеводи нашого віl1мовляюrь у цьому? Бухгал­ двох третіх-садитимемо поміТОРФОПЕРЕГНІЙНІ ко.пгоспу зоБОВ'ЯЗУЮТЬСJl зібра­ тер колгоспу М. А. Лукашен­ дори; в п'ятому - сіємо і са~иГОРЩИКИ ти майбутнього року по 300 ко иотивує це тии, що в тих, мо сині баклажани,перець,КВІТВперше вирощеННJI розсади центнерів городини 11 гектара. кому відпусти.пи помідори, не­ кову капусту, редиску; в шос- у торфоперегнійних г'рщиках Спираючись на досвід передови­ має садиби, але ж це невірно тому - корінняки, . В с~о~оиу на невеликій дільниці ми засто­ ків-овочеводів Підмосков' я, ши­ -садиби є в усіх. полі - ЯрІ lIepHOВl з ПІДСІВОМ сували цього РОКУ. Ланки Ган­ роко розгорнувши соціалістичне В. &арбон.

•••

ранні СТРОltи на г.пибину

20-22

і зібраJИ його на два-три тиж­ теплиці, за проведення сівби і

саптиметри. На грунтах, де ор- ні раніше, ніж па площі ІІВИ­ посадки овочів квадратно-гніз­ ний шар неглибокий, sбі.пь- чайного са_іння. довим і квадратним способаllИ, шуємо глибину оранки ПОСТУАле, ЯК виявилося, були в ии певні, !ЦО взяте овочеводами пово на 2-3 са.нтиметри, обов'яз- нас помилки у виготовленні зобов'язання буде виконано. ково вносячи органічні добрива. горщиків. У суміш давали за- Дамо киянам вдосталь високо­

Весною lІяб якнаitраніше бо- надто ве.lИКИЙ процент землі, якісних овочів.

ронуємо, При сівбі ~а,нніх-кул~· ма.lО або зовсім не Домішува.в:и TYP-МОРltви,циБУЛl-зраЗУСЛІ- торфу, не l1авали тирси. дом за ЦИМ провадимо культи3а пр_падом передових кол­ вацію з наступним боровув~н- госпів ІІідмосков' я, де побував

H~M. Площ~ K~TK'yЄ~O. При СІВ- нещодавно наш голова

61 Ж а.бо

садшПl ПІЗНІХ культур- т. Ковбасинський І.,

про РОlІгортання соціа.піC'rИ'lНОго змагання між рільничими

бригадами за заготівлю

М. Писана, М. Нlщерет­

Постачати свіжі овочі киянам ми починали,

багаторічних трав. ни Бабич і Надії Потапенко IІкагання за зраllКОВУ підготовку 3біJlЬШИВСЯ таttож попит на Всі овочеві культури розмі- садили в НИХ ранню капусту добірного насіння,вдоста.пь доб· а..пьБОIlИ у допомогу вивчаlOЧИJI щуємо Jlише по lІябу, Оранка.- й помідори. Врожай цих куль­ рив, своєчасне виготовлення jсторію партії. плугами з передп.пужftиками, в тур-на 25-30 центнерів вищий паJiНИКОВИХ рам, пуск у дію БІБліотекар райкому

Ми ставиио це питання пе-

штук-маПже в 6 pa~iB біль- ред керівниками ко.цгоспу та ше, ніж БУІ0 у нас цього ро- села ще й тому, що.о війни ку. Цією кількістю. sабез~ечи- у нас був родильний будинок, мо вирощення ран.юх ОВОЧІВ на І і, по-друге,-в селі є кваліФіко­ площі в 25 гектарІВ. Горщ~ки вані медпрацівники, акі б мог­ ВИГОТОВИМО протягом зими КlJlЬ- ли приймати роди. Потрібний

гектара. Ще більше маТИllе- суперфосфат, амонійну селітру, КОllа станкаllИ. 3разок стан ка ті.u:ьки будинок.

Колгоспники ПРОСЯіЬ поліп­ кова галузь

ленінізму

рив: гніВ, перегній,. КОІІПОСТ~ та інше, а також JlшеральНl, враховуючи при пьому, яка культура була попередником у травопільній сіВОЗllіні. 3 lІінера.льних добрив застосовуємо

110 ІІОРКВИ сорту сШантаве) - амоній-сульфат, ХJОРИСТИП ка- запозичиl'U в овочеводів Иідпо 400-420 центнерів з гекта- їІ москов'l,

тичного IІмаганвя.

В зв' язку з поча.ТКОМ HOBOГ~

Таких торфоперегюnних гор· восени, навесні дуже важко.

Добре вродили і огірки. Лан- майже всі ВИl{И органічних по б- щиків lІатимемо 930 тисяч

Не знаю, чик пояснити, але

о. Холод, агроном,

М. Оснач, Г. Ганжа­ бригадири

артілі

ropO.l.Hix

'ригад.

Колгосп Імені Хрущова,

ми IІмі-

ловком вміщено ОГJJЯД

.чистІ.

у

газеті .СтахановеЦЬ·ВIД 1U верес­ ня. Правління гоголівської пром­ артілІ Імені СталІнської Конститу­ ції повідомило редакцІю. що ре­ монт .(Лубу закінчено.

"КонкреТНІ

* * * запитання" -

пІд

цим заголовком уміщено в газеті

.Стахановець" Jlиста КО.llгоспниці с. Еервиці О. ПУЗІ й про те. що райконтора ,,3аготживсировина" не виплачує належної

премії

за

чено.

б

u

"РоlІоту IlIylllB - оІ. /(онтроя .. парторrанlзацIТ'·-під таким заго­

впійманих вовченят.Премlю випла-

с. ТребухІв.

= Й СІЛЬКОРІВСЬКИИ РЕ Д ПО ТВАРИННИЦЬІ~ИХ ФЕРМАХ

·б

Слідами наших виступів

Факти, з яких ПОТРI но негаино зро ити висновки

ревіри.nи, як виконується цей "Удііі молока падавl'-під викона.нням плану заготівлі до зими, двоє ще будуються, а пункт рішення партзборів. таким lІаГО.lОВIОМ вміщено 30 кормів. Грубих кормів повинно в решті -стель немае.

СJlідами неопуБJlікованих JlИСТIВ у своему Jlисті до редакцІї га­

Найкраще розгорнут~ змаган- вересня листа на сторінках ва- бути 14510 центнерів, а 6 тіль- Час не терпить. 3 ЦІХ фак. ~Я по бригадах тт. БІ~енка І. шої щоденної стінної газети. ки 12776. Не виконано план тів правління І.tолгоспу повин­

зети .CTaxaHOBeц~· колгоспники зазимської артілі .ШJlЯХ ІллІча" критикували фІнагента Ф. &арбо­

брИlЩ вже заготов~ено понад 500 TOH~ торфу. ВІдстають у sмаганПl бригади тт. Рожка 1., Юрченка М., Кушки .я.! де

ті. Листа об,·оворено на зборах прОфорганІзації фІнансово-банків­ ських працівників райФінвідділу,

І Вороного І. У кожюй З цих ·Автор листа-т. Какун писав: заготівлі СОІі.овитих кормів.

но негайно зробити відповідні

«ПРОТІІГОМ п'яти днів удій моВкрай незадовіJlЬНО працює висновки. лока щораз менше на 400 ~iT- будівельна бригада (бригадир К. Голомозенко, рів, порівняно з попередНІМИ т. Топіка М.) Ряд колгоспників редактор щоденної стінної п'ятид"нками. Причина втому, ціЄі бригади, такі, як І. Топі­

загото~.пено лише по. деКІIЬК& що випас ДJlЯ корів неякісвиtt, ха, В. Дяченко, .Іише

інко.пи

десятКІВ тонн цього цшногодоб- ао корми на підгодівлю худобі приходять на роботу, бо дуже· рива.

ЩодеНtlа стІнгазета

«Прапор комунІаму). Квлгосп Імені КалінІна. с. Л іТI(И.

достаВJЯЮТЬСЯ нерегулярно.

переоБТ8жені всілякими побіч-

Справа піс.1Ul виступу газети ними підробіткаllИ. А між тим

не покращала, викриті недоліки не

усунуті.

газети .3а ,,,унI8М·.

на за негІдну повеДIН"у на робо­

де його поведlНkа CYBOP~ засуд­ жена. На т. Барбона на"Jlадено також адмІнІстративне стягнеИИJl.

І. Давиденко, М. Какун, М. КалІка, учасники рейдової бригади.

11 8 тваринницьких приміщень, Колгосп Імені ЛенІна. . б б . Негаразд і s ЯКІ вже тре ао у.по ПІдготувати с. ПJJоске. :.:..:...:-.:.:..:.:...~~~_:-:-=:~--::-:~"""':"'_--::::--:-

Редакто,

с. ПОГРЕ&lнськиlf.

___._________________

Адреса редакцli: с. Бровари. Киівс.кеі області. вуn. КlPo_'_a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _::-~~~~~_ ВИ

814619

Вроаарс."а районна друкаРІІІ КиІ'С::ltlоrо

OCS4.CHoro

1праl41ВНІ куnьт)'ри

....

1779-М1О

84 номер 1953 рік  

84 номер 1953 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you