Page 1

ПРОАєтsрl

краін, еднаатгсm

tlcix

184 (359)

Найкращих людей

ЧЕТВЕР

23

депутатІв трудящих.

19Н р.

иіна

до складу вибор

чих комІсІй по виборах до мІсцевих Рад

жовтнн

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМ~ КП(б)~ ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

-

коп.

15

ХХІІ сесія

з Указу Президії Верховної Ради УкраТне ької РСР

ПОСТАНОВА

Райради депута-

Про затвердження складу Обласних виборчих комісІй

виконкому Бровар-

по ви б орах до

·

ТІВ трудящих 20 жовтня Б Броварах від-

булася ХХІІ сесІя д~путатів

Райради

трудящих.

На підстані статті

Для

27

об л асн их РІСЬКОЇ Райради депу ад депутат в трудящих татІв трудящих У кр а ··ІНСЬКОІ.. РСР

"По них Рад У

У_ часті в роботі сесії були ложення про вцбори до об- щих

депутатів трудя- дящих РС

країнсloКОЇ

твердити

u

с і' льських І

селищ

т.ВинарськогоМ.,секретарем

ласних

РСР В' Ч хщного ервоного

виборчі

до

р' ад депутаТІВ

об-І грома.-ських

тру-

.

оргаНlЗацlИ

П

ра-

.J

депутатів

трудящих

за

ВИ1.'ОН"ННЯ гrлаНl'в мобl'-· н '1 лізаuії коштів

товариств трудящих:

По Київській областІ

т. Кулажина Ф. Обговор~но

пере-

Р" за- складі таких представників пора ВИКОНКОМ'"Т Райради

Обласні

запрошеНі голови Сільвикон- ласних, ОКРУ)j(НИХ, раионних, 'комісії по виборах

комів і колгоспів. Головою· мІсы\.х,' сеСії було uбрано депутата

про встановлення

Української

Виконком Броварської Рай

два питання-передвиборча Голова ОбласноТ ВИБО Р -, на-від колгоспників КОЛ-, пу "ХХ років Жовтня" ,Шпо- ради депутатів трудящих ви }{Clмпанія по виборах до місце чоТ комісії Бондарчук Воло- госпу імені Ілліча, Василь- лянського району. рішив встановити переХІД­ вихРад депутатів трудящих; димир ГавриЛОВИЧ-Від про- кіВСІ,КОГО району. І Гайдай Зоя Михайлівна ний Червоний Прапор Рай­

стан підготовки громадсько фесорів,

викладачів і сту-!

го тваринництва до зиміВЛі. дентів КиТвського

Новородовський ОлеКСій Са від КиївськоТ міської орга- ради депутатів трудящих за

держав- ве,,'}іЙович--ві.r:.

робітників,

нІзації професійної

спілки виконання планів

мобіліза-

Доповідачем по першому ного університету. інженерів і служБОВUіВ за- працівників мистеr~тв. ціі коштів. JIита нню -заступник голоЗаступник голови Облас- воду імені Артема. Ярема Михайло Антонович Перехідний Червоний Пра

ви виконкому Райради де- ної виборчої I<OM~Ciї Бурл~МОКРОВ Микола Федоро- -в!д K~ЇBCЬKOЇ ()бласної ор пор вручатиметься щоквар путатів трудящих т. Дво ро- кова ЮЛІя Д~НИ-:Івна - ВІД І вич-від робітників, іюке- гаНlзаЦl1 Т?ВJ.рист?а ~uприя~- тально передовій сільській вий А. І., ПО дf1Yгому пи- МО~ОТ~~СЬКОф1 pa.~OH~OT ор Her iB і службовців заводу ня обороНі та аВlаЦlИн(,-хt- Раді, яка забезпечить ви ко танню-зав. райсільгоспвід- гаНІзаЦІ!. про. еСlИНОI

спіл- "Ленінська кузня".

ділом т. Кириченко Г. М. ~И праЦІВЮ~К1В почаТl{~воr ~ . 1 сереДНЬ01 щколи МІста В ооговореННI питань прии- К . . иєва Л С 14 ня И уча ть депутаТІВ І С' O~ .. б ,.

.

мічному будівництву в СРСР нання квартального

плану

Х б О С . __ (Тсоавіахім). мобілізації коштів по всіх о та лена емеНІвна ТерлеЦ4КИЙ Валентин Ми- видах платежів.

U

від колгоспників

імені

Ш

евченка

колгоспу

Переяслав-

хаііЛОВIІЧ-віД КиТвськоТ об-І

Голов.а

виконкому

Райради

, .. ласної організації Ленінсь- депутаТІВ трудящих запрошених на сеСІЮ. . . ' .,. Хмельницького равону. .. [{ . .. С . І. РО'1.АНЕНКО. Сесія від,шачила що Указ ЧОІ КОМIСll аюи аВ.10. и-, . . КОl ?МУНІС:.ИЧНОІ nJЛКИ Секретар виконкому Райради '" ' . ' . Р хайлович-від КиТвської обАртюхова НатаЛІЯ МИІ<ИТІВМолод: УкраІНИ. депутатів трудящих про ви"ори У МІсцеВІ ади . ~. . . . ласно! комуніСТИЧНОІ орга-І на-ВІД РООІТНИКІІЗ, JНженеСавков Микола НИI<ИфОІ. СЕМЕНОВ. викликав нове ПІднесення . .,. рів і служБОВl'ів фабрики' 8 1947 політичпоІ і трудової актив НlзаПІІ· ..... РОВИЧ- ВІД Р51ДОВОГО, сержовтня року. ності серед трудящих райо- ЧЛЕНИ ОБЛАСНОІ_.8ПБОРЧОІ ІмеНІ Боженка: І жантсь!{ого та O~iи~PCbKO- ~ ф ---ну, в наслідок чого переНОМІСІІ. .,. І Г?ш)Пура ФеДІР ~илипович го .. складу H-ськоІ ВІІІСЬКО- СО ПI1 Д наИ~ВІ'дстаЛІ'тих І

важна більшість колгоспів

успішно

вивершила

каРТОП,1епоставок

екретар

Диптан Ольга КлимеНТ\1В- -ВІД колгоспниКІВ

план

що

у

держаВі.

колгоспах

колгос- ВОІ частини.

VU

Голова. Президії Верховноі Ради Української РСР М. ГРЕЧУХА. Секренр Президії Верховної Ради Української РСР В.

Разом з тим сесія відзна-

чила,

оласно! ви орр . п ч

м. Київ, 2f) жовтня

Лічені дні залишилися до всенародного свита 30-х ро ковин ЖОВТНЯ, а наше село

НИЖНИК.

1947 р.

серед найвідсталіших

ім.

До 1-го листопада виконати план зяблевої оранки

ЩоtJса, с. Княжичі, ім. Бу­ ДЬОННОГО, с. ГОГОЛіВ, .Нове життя", ім. Дімітрова, с. Красилівка j рпду інших хід

У зв'изку З відставаНIІЯМ ЛИСТОП3.'І.а особисто

конанню плану

по ви

молока,

м'я

со j яйцепостанок державі.

переві-j між колгоспниками, які пра- Якшо

негайно не виправи­

значної чаСТИfНI КОЛГОС'lІів рити вико~на[1НЯ графіl~У оран; цЮЮТЬ на оранці, тракто- ти становище, то наше зобо сільськогосподарських ро­ району з підкяттям зябу вета ки на зяо, не припускзти; ристами про господарче і в'язаН!IЯ про дострокове ви б:т з(\ останню дека пу не новлено новиїI графік O;:JdH- будь-яке його порушення. І політичне значення виконан конання своІх завдань пе­ llОкращав і J

Іх

ки,ПрИ чому враХОВ31Ю наяв Райк,)м КП(б)У з050В';133В ня п.мну зяб.1евої ність тяглової сили по кож- перВИIНI парторганізації пас Ідо І-го ЛИСТО.lада.

вини райор­

ще досі не вивершив

топлекопання. Стан

кар·

ній арті,1і зокре,Jа.

піднят­

тя зябу по раііонутакий,що угворилася

ре(\льна загроза

одержання

високого

затверджений

ваМ СІльвиконкомів вмінеlЮ '\ тиqне З'Jагання між ора-І рехіднай Че~ЗJН!lіі вобов'язок щоденно - до l-го ча\fН. Провести бе с Ід Н пор району.

За

кої МТС, майже припинилася оранка на зяб. Сесія виз нала

райсільгоспвідділу про

станом на

вважа­

20

хід підняття зябу по колгоспах

жовтня

1947

року

сіло питання про хід БИКО-

Назва села

ду Сільськогосподарських пр()дуКТіВ. Вирішено до

З Гоголів, ім. Модотова B.-ДИ:>lерка, ім. Кірова

-

4 5 6 7

1-го листопзд 1 за бе те чи ги

як по

м'яса

плану

мn­

яі;uеllоставок

j

КО.'lгоспах,

кожному селу

так і

по

в ці.'ІО\1У; ос­

ку тваринництва до ЗиМівлі. І

ЯК у виступаХ,так і у приіі І постанові

було

від- І

значено, що рівень усноТ і І наочної агітації в підготов­

ці до виборів У місцеві Ра­ ди депутатів

трудящих

ще

незадовільний. Не утворені агітпункти в с. с. СемиполКИ, Жердова, ОпанаСів,

Вигурівщина.

Сесія З~.К/lика<~а всіх ТРУ­

JJ.ящих

раllОНУ

рІшуче

ІІОК­

ра щити нідготовку ДО ЗО·річ­

чя Жовтня,

повністю вико­

нати вс; зобов'ЯЗ:ШIІЯ,

дані

}J3МИ товаришу Сталіну.

Требухів, .,Жовтень"

Русанів, ім. І-ше Травня В.-Димерка, ім. Котовського

8 Гоголів,

таточно вивершити підготов

нятііі

району

керівнІ

І

та кодгоспу

"Червона Україна"

9 Гоголів, ім. Петровського 10 Троєщ. ім. 13-річчя Жовтня 11 Внгурівщина,ім. Ворошилова 12 Рожівка, ім. Молотова 13 Требухів, ім. Сталіна 14 В.-Димерка, ім. Леніна 15 Літки, ім. Калініна 16 Свиноїди, ім. Леніна 17 Красилівка, ім. Дімітрова 18 Бобрик, ім. Сталіна 19 Гоголів, ім. Комінтерна 20 Калита, ім. l7-річчя Жовтня 21 Русанів, "Жовтень" 22 Бобрик, ім. Шевченка

2З Требухів, ім. Леніна 24 Кулаженці, "Зоря" 25 Бервиця, "Новий шлях" 26 Жердова, ім. Леніна 27 В.-Димерка, ім. Ворошилова 28 В.-Димерка, ім. Шевченка

29 30

Зазим'я, "Пролет. шлях"

Русанів, ім. Сталіна

ЗІ Княжичі, ім. Леніна 32 Бровари, ім. Ілліча 33 В.-Димерка, ім. 2-0Ї П·ятнріч.

1З6

ІЗО

113 110 107 102 100 100 100 100 10и

10U 94 88 &0 80 ~O

72 71

70 64 64 t3

61

60

60 60 55 53

51 51 50 48

З4 Княжичі, ім.

17-1'0 партз'їЗДУ

Княжичі, ім. Щорса

35 36 37

Рожни, "Більшовик" B.-ДимеJ:ка, ім. Петровського

39 40

Погреби, ім. Кірова 3аворичі, ім. І-ої П'ятирічки

44 41 41 40 40 40

38 ГоголіА, ім. Будьонного 41 /{;t.1!па, ,.Перемож<щь"

42 43 44 45

Світильне.

40

38 38

ім. Кірова

ПухіВI{а, ім. 7-1'0 З'їЗду Рад Плоске, ім. Леніна Ліпш, ім. 18-1'0 парт~'їЗДУ 46 СвіТlІльне, ім. Комінтерна 47 Рудн н, ім. Ворошилова 48 І<расиліdка, "Червон.прапор" 49 Богданівка, ім. Сталіна 50 Русанів, ім. Леніна 51 Опанасів, ім Леніна 52 Мокрець, "Нове життя" 53 Світильне, ім. Шевченка 54 СеVfип6лки, ім. І-ше Травня 55 Рудня, ім. Кагановича 56 f{расилівка, "Нове життя" 57 Жердова, ім. Шевченка 58 Пухівна, "Червоне село" 59 СеМИRОДКИ, ім.Івана Франка 60 Богданівна, ім. Леніна 61 Жерд('ва, "Передовик"

62 63 64 65 66

33

33 33

33 ?3 32 30 зо

30

праЦІВНИКИ

26 26 23 23 23 23 23

.

І І

21 20 111 7

кол­

дня

щl б сІльви

HapeIliT;,

конком і

парторганізація

в день

зараз

з

контролю

вали, роз'ясняли населенню їх СRяшеННIІЙ обuв'язок пе­ ред державою.

Я. КОНДРАТОВЕЦЬ. с. Троєщина.

КОDТОПЛН понад план Виконавши

картоплепсс­

таВІ<И державі, жердівськиіі

колгосп ім. Леніна зверх плану відправив трудящим

Києва понад 900 цеНТІІерів добірно! картоплі. О. Полозюк.

28

КаJlита, "Червоннй Жовтень"

цілими

державної дисципліflИ.

Треба,

30

Бобрик, "Шлях Леніна"

3аворичі, ім. Кірова Сеюн:олни, ім. Леніна Рудня, ім. 20-річчя Жовтня

що їх

госпу і села ЯК /lевіцькиіі Г. ;\1., самі показали прик­ лад

------~---------------------------------------~---------------------------------~----4-6-----

1 Требухів, "Переможець" 2 В-Димерка, "Більшовик"

щоб вони

днями знайти не можна.Под руге-домогтися, щоб такі

(в процентах)

Назва села

та колгоспу

нання поставок державі ря-

лока,

кого І Гнатенка,

СУ\IЛінно працювали. Часом

------------~--------

ко-політичних завдань. І Значне Micue на сссіТ по-

іДо треба зробитв?Приму

І буває так,

ти оранку на зяб ОДНИМ з найважливіших господарсь-

виконР.ння

пе-

ЗВЕДЕfltlЯ

цей стан за неприпус­

ІJOвне

фінансових плате­

може повиснути у по­

Пра- сити ~аших агентів т.т. Ренсь

бобриць­

тимий і зобов'язала

жах,

МОМ І вручений керівникам ТІВ, комсо\нмьц,в, ззоеЗ,lе- К3ЗШII<ІВ, по якому оуде ВИЗ вітрі.

останню п'ятиденку по кол­

госпах, особливо

ред держаВ'JЮ як по сільсь когосподарських продуктах,

Виконання П.I1НУ зябу бу- так і по

C~I\11.'IЬHY кіс'Іы<lтьb KO:IYHic-,де ОДНЮІ з виріша~ЬН\JХ по

колгоспів і агр·ономам.Голо- ЧI1ТИ індивідуальне СОЦlаЛJС . Н'1ЧЄіlO, кому прасуJ.ИТИ

вро­

жаю в HacTYnHO~!y році.

Графік тави ги на оран,;:у зябу мзк-І

райвиконко-

оранки

:;:

*

Колгосп ім. СталІна ОДИН Із перших У с. Требухів ви­

І копав картоплю

150

на

площі

гектарів і повністю роз

рахувався

з

державою

по

картоплепоставках. Понад план на приймальні ПУНІ<ТІІ

EJивезено 240 І топлі.

центнерів карІ. Грінченко.


СТАХАНОВЕЦЬ

2 8 ПЕРВИННИХ

ЗО-РІЧЧЮ ЖОВТНЯ

ГолоснІ читки

декларацІї дев'яти

13 мого власного житrн Було то в

компартІй

За дорученням нізації с.

1912

Будlвельники-

році. Тра

вище

пилосн у мене нещастя-

ПJртор('а- згоріла хата.

Бобрик КОМУНІСТ и

ГІДНУ ЗУСТРІЧІ

-

чуВМО

горю,

Н;ШІОГО

giiiHIJ проти німецьких

але

за-

до

сіЛЬВIІI<ОIlКОМУ, а

гарБНИКіВ. Важко йому бу- нас направи.!]и до

т.т. Мовчан, Барбон, Лука-, ~опомоги не від кого. Куди шеНІ{Q ПРОВОДl1ТЬ голосні IIОГО було ПІТИ, перед КІНІ ЧИТКИ деЕСлар,щії дев'яти І серце ВІІплакати -у волос

Jj? п:знати рідне

компартій серед колгоспни- І ті :.~жі буш!, а. Сільські ба

бу.1а і його-зеМЛЯIІІШ, зе~1 же і тим і другим

ків артілей села.

J1ЯНКИ, а біля НИХ рі.:шо де

стпвлеllНЯ

Ifовітка; худобу забрав

Лої.

МІСць стрункої

Ф. МУЗИЧЕНКО.

ли.

ВеРТІВСЯ і так і сяк, а

свій клаllТИК землі у півто-

.

ри деснтини ДОRелося про О ЛЯД МІжнародних І дати, з жінкою у наймн піш подій І ли; три роки власними рука

r

ми ЛІПИВ

ПОКИ

щось

Територіальна парторгані схоже на хату зліпив. заllія с.

Гоголів

Л\ирської

-вог пла---жО-в О тв U В а

ІІа НОГI! поставити.. Так воно і вийшло.

стінн()І

~O

жава да.1а Лісу, гроші

нання

рішеНh

Пленуму

J<УЛЬТУРИ і заможності госпників за роки

кої влади.

га­

щими

ПРИМІщеннями,

вста-

УДІВН~ЦТ

А\"є

. ЩНІ

"

не

більше

500 нутися в броварську раіікон . . тору,

а.'Іе

ЗВ!ДТІЛЯ

на ДВі

арт~ль, 1 р~.зом ЗІ' t..IOI заяви і ГJідповіді не одер

нею чим даЛІ

тим

Оlльше

жав. Зверн вся я

о

Союз­

Крі1Щ<1Є життя КО:!ГОСПНИКlв: І друку" .Bo~ заIІИ~аЛ;1 Бро­

Ще краЩИМI! стають ВУЛИЦІ BapJ.!, а ці знову таки не се.lа. Щораз все БІльше . вІдаю ь . З . І ВІДl10 Т • c~aє НОВОСІЛ . ~Я. ; остан~lИ І Номер квитанції, що я ВН u

газету" Пра в да",

ше буде до жовтневих свят. 24880.

В новій хаті вже і Іван І

.

го-

120

КОЛ­

вико­

КОл­

І

рова, порося, птиця.

КОР\1а, устатковаНІ

автопоїлки, до війни

на пі не було. А І

в колгос

Незабаром вже той день­ і

** *

не залишиться у

лі І

ознаки

Розпоча:rо буд!вництво. ново\ ПРИМІщення СІЛЬВИ-

Хто покличе

ВИННИХ до

т

с. Плоске.

Загсу буд.е вихід в клуб.

.

б

політику

братерства

мі ж : як можна швидше догнали

ну ра!:я~сы<y державу, але!, ~<a:;~i~~ /~~~~~~~c~~~x r~~ народами нашої країни а • U

и.. МОВІ ВОНИ не р.оз ЛОН·ІЯХ?

мовляли, ІХ об'єднує СПl.1Ь.

---0---

СЛІДАМИ НЕНАДРУІ{ОНАНИХ ЛИСТІВ Редакція га.зети .. Стахановець"

од.ержала лист від інженера рай ПРОМКОбінату т. Дороніна

І В економічному і КУЛЬТУРІ HO~IY ВI'дношеННl' централь

Ця дружба зародилась В І

В

.

про

ряд незалеж'них від них причин, ІЦО заважають роботі підпри­ €MCTBa. За вказівкою керівни~ обласних організацій, кудм ре­ лис­

том, райпромкомбінат одержав потрібну йому ДОПОМОГУ

зоотехцік колгоспу ім. Леніна,

Непорушна дружба радянських народів

тей насеJ1ЯЮТЬ нашу безмеж,

с . Калита.

дакція звернулася з цим

І КОНІ<ОМУ в селі КНЯ~ИЧі. ~гiДHO плану з nPQCTOpO\ КІмнати

с. Богданівка.

нас в се­

від зеМ.1}ЯНОК.

І. ДАВИДЕНКО,

ГО клубу

!. І . ТЕПЛЮК.

С. ТОПІХА.

подаватись

УДlвницг

цього у нас до війни не бу-

ТОl1лі, овочі. На подвір'ї ко-

до­

помогою електроенерп\ будут~

.

б'

ріСт ло.

радянсь-

ва. Тако\ коровар!н, д~_ за

колгоспи.

овним ходом Іде

Ці~~J~:~:И~~~ЯпТ7 H~ap~~~~~ І на ЯКlИ

трудоднІВ.

СІМ І, ОДИН OД~OMY допомог-! лів великої рогатої худоби го­ Привезено хЛібниїІ ававсли. OIlOB.fJ~HI, ще з кра- голівськ~й колгосп .ім. Мо.г.uто­ тонна зерна, 2 тонни кар-

лютневого

ЦК ВКП(б),

г:вету "Прав-

М!СЯЦІВ ВОНИ лію і НІМ мсні порадили звер

вдвох ВІ.IРООИЛИ понад

КОЛГОСПНИКІВ, ЯКІ заплано-

цегельно\ кзроваРНІ на

. ,..

ВО школи. Засяє у !Іас саято лампочка Ілліча.

боротьбі за

ки за ,останн, х

**" _ помогла вивезти, ДРУЖІ\О Виверш_у€ будув~ння !'ОВО\ попрацювали будівельники.

в ід- }

висвітлені

в

' хат

пустила. в артілі, як в одній І

ли З руїн обидва . П

госпу

::: ::; :::

І В! - - - - - - - - - - - - \1Ісяць було ІХ І ~, ще БІЛЬ писав

J

зети до 30-х роковин }Ковт ня. У йому ШИрОI<О будуть досягнення

Я виписав

Парторганізація колгоспу ім. Сталіна с. Русанів (сек ретар Т. Соловей) затверд.и план Н'Н\lера

Ilрацівники ЗВ'язку.с.ГОГОЛіВ

ІІідНіматись з руїн КU.1ГОСП на садиба.

. u ВІ свята. І не я один, а 40 вано закінчити до днявсенарод \fаЛlOrа. Держава дала 181 порядку? кубомеТріВ лісу, артіль доВ. ГОЛОБУ IlЬКИИ. таких Яl< і Я. Всі ,\1 нам дер- ного свята-30-річчя JllОВТНЯ

номвп8 GТіНГВЗ8ТИ

ла

\Іець. ТІльки, тіЛЬЮlllочала

І 1І0ГО дру~и~а ГaH~a. ТІ.ІЬ сеМИПОЛІ<івську поштову фі

до війни, зустрічаю ЖОItтне . ся в процеСІ

.

на таке

поштової фі-

аРТІЛІ. З дня в день разом І жую щомісяця

нопій хаТі, ше кращій ніж І По селах райбо"}' знаХвОаДЯ~~r~

О

Ні-

до

~ >НІ!>! на РЯ.10ВИХ poo()~ax як 2-3 номера. Звернувся v

на попеЛИЩІ. Але 1 думок таких не було у мене як тоді, У 191:2 POIt i . Я знав і 11('[JeIJ був, що нас великий Фарбування даху на но.во­ Ста.Іін, радннська влада не збудованому зерНОСХОВНЩI. У зtlЛlJшать в біді. Треба тіль колгоспі ім. Леніна,с.ТреБУХІВ. ки порога РОіБИТI1 і колгосп : Фото В. Супруна.

Левченко. І. МИХАЙ,ЛП1l<О.

сілы3конко-­

га почав З Toro, Щ9 ~УСІЄЮ вав її. А ось вже з .'l!!ПНЯ силою взявся за рОООТУ в 'по сьогоднішній день одер

ку, заЛIІШИ~СЯ прос.то неоа

Г. про організацію щодекади, піСJJЯ наrзчання ГУРТка, 1<ОРОТI<ИХ ОГсlядів ~Ііжнародних rlOдііі. ЦіК1ВО пройшли перші два ОГ/ІЯДИ, які зробили комуніСти-с,:;уХt!чі ГУРТI<а т. т. Ол : ііников

знову до

ту Батьківщини, [2ан Малю- мн перебоями, але одержу­

(секретар

т.

чс· І нас

ЯКІО..ш I~IY. Може РJЙВИКОНКОМ вка

ЯК ЛИЧИТh вірному патріо ~а~'~I;~іі:~~~ч~,9:~/~\~а~~~

таке

т. Конах Н. С) схвалила ... 1943 рік. Дощенту спа· іНіціативу керівника гуртка .1ие німеш> наше сеЛQ . ) зно 110 вивченню к;шгн "Йосиф ву Я1 сім'єю, ДО то r о ВїС'сар:оновичСтал:н. Корог- 'І ЛЮДІІНОЮ вже ПОХИЛОГО в}­ ка біОГРСіфія"

вони

райконто

село-за-, РІ! зв'язку. Останні послали

вулиці

пурних хат, поміж

гаТ!1 І через !lОрIГ не пуска

---0---

села

Переможцем повернувся електричного світла у !Іас додому Іван Малюга з на пошті. Звернулися ми

8се село спів

моєму

Ко.'Ігоспи

електрнфіКО[JClні. Так само всі установи і сотні X~T кол ГОСПНИJ<ів. НемаЕ': т і .'1 Ь К І{

В новіЙ хаТі

темпи

жовтня 1947 року

ЛИСТИ до РЕДАКЦІЇ

Щоб і ознаки від землянок не залишилося

\

ПАРТОРГАНІЗАUIЯХ

23

виною, будівельниltИ

І лами, фінансами.

кої п'ятирічки, за ву на родного

сиро­

матеріа-

вІдбудо­

господа рства,

за новий розквіт сил радянсь

1<01

держаВІ!

і

піднесення

добробуту населення.

-1'-

на мета: будівництво комУ-І Там, де панують експлуа боротьбі прот!! цяризму,ПрО І ну ~.CII?' р~ки. со~_алtсВ ~lИрній праці, як і на нізму. TaT~pCbКl кл~~и, там п,анує ти капіталіЗМУ.Вона 3~liЦHi.'la· ! ичн.оl lНДУСТР.lаЛl~.ЩI.t кра полі бою, всі народи СРСР

Радянський народ-це ве нацloна.llыllи 1 класовии ГНІт В роки гро;-.;адянської вій-І ІНИ І колеКТИВJзаЦll СІЛЬСЬu- ідуть разом, Допомагают.ь лика дружна сім ' я.БратеРСh І НатравіТЯЮЮЧИ народи. оди~ ни, коли російськиіі робітни І ког? госп,?дарства великии один OДHO~IY, разом ВИРІ­ ка дружба народів СРСР- на .Другого,

каПlтаJІІСТ~ І чиіі клас,вихованиіі паРТієюl Р?СlllСЬКИИ народ пода~ неО I шують . завдання, постзвле·

одно з величезних завою- ПОМІЩИКИ намагаються ВІД- Леніна-Сталіна в ДУСі по- ЦІНИМУ допомогу браТН!~.'ра! ні КО\lуністично~о партією, вань Жовтневої революції. вернути увагу. трудяшихвід ваги до всіх наrодів ДОПО ДЯ~СЬКИМ Hapoдa~. РОС1ИСЬ. товаришем СтаJ1lНИМ. Із ВСІХ

Така дружба у буржуазних країнах неможлива тому, що капіталістам і поміщиkaM вигідна ворожнеча між

ДІИСННХ B~pOГIB роБIТНИЧ?- міг народам Po~iI ро~громи КИ;' народ ДОПОМІГ Ім роз- реСПУ~Лі,!< і об.1астеЙ краї~И ВІД ти білогвардіііцlВ і інозем- ш)кати багатства надр, спо ишла І \Іде допnмога рано

експлуатаТОрІВ, яю нещад- них загарБНИКіВ які нама- рудити заводи і фабрики, нам, зруйнованим ворожою НО пригнічую!ь трудящу галися повернут~ владу по побудув~ти КОЛ.ГОСIl~, ВИ~.? навалою. Ведику .. допомогу

їх експлуатувати.

НОСТІ.

1'0 класу І с~лянст~а -

народами, щоб J1егше було люд~ну КОЖНОІ

наЦlOналь- міщиків і каПІТаЛістів.

Ше вати СВОll<адри l~теЛІГ~IІЦ1I, . подав уряд J\аШОl багаТОllа

більше загартувалась друж промислови~ робl:НИКlВ,кол Ціональної радянської Д:Р-

Інше становище в радянсь ба радянських людей в епо госпних керJВНИКlВ.

ж.ави н~сеяеННl? ти~

раио-

Пригадаємо дореволюцій кій країні. ху сталінських п'ятирічок. Коли на волю і незалеж НІВ,. ЯКl_ потерП1ЛИ ВІД мину ну Росію. Царська влада Мільйонні маси трудящих ність нашо! БатьКівщини під ЛОРІЧНОІ посухи. навмисне натравляла один Товариш Сталін говорить: народ на другий. "Хай б'ють ,,8 жовтні 1917 року, ко- всіх p.~Д~HCbK~IX націона:1Ь- неслась кривава лапа фашиз ЗО-річчя Жовтневої ревося між собою, _

говорили

ЛИ У нас

"остен Пlд_кеРІВ~Ицтвом БІЛЬ му, всі народи СРСР підня люції радянський народ зуст розгорнулась ве- шовицькошарТIІ поб.удували лися, як один qоловік, про річає величезними уСпіхами

ВОНИ,-хай б'ють ОДИН дру лика пролеТilрська револю-

гого

а не тил хто над ни" . . же стан і зараз у Сполуче х Штатах Америки? Хіо-а ни 13 мільйонне негритянське

цlя

потужну ПРОМІІСЛОВІСТЬ,СТВО рили передове колгоспне . , • зе~\.Ilеробство, ПОКІНЧИЛИ з І ликий Лf'нін наш учитель .,. а б о' І' О 'минулою ВІдстаЛІСТЮ І слан ш атьк вих ватель бістю нашої країни і пере сказав що не повинно бути І.. . '. . творили ТІ В могутню, непе

'

коли ми СI<ИНУЛИ царя

,

ми панує" А ХІба не такий І поміЩИl<ів і капіталістів ве

населення,

що проживає у

ВІДНИНІ НІ пануючих, НІ при

цій краІні, не зазнає при ни- гноблених народів,що наро-

женнн,

знущання,

реможну державу

само- ди повинні бути ріВНИМИ і

.

JleHiH і Сталін УЧИJlИ пар

ти

ворога. соціалістичного бу дівництІ З . б' гуртоваНІ навколо tль М· б ' 1 ' Т" на КОТІО и ВІДСТОЯЛИ СВО оду своє ШОВИЦЬКОІ парт І, (3 • рідної радянськоТ Вітчизни, великого Сталіна, радянсь. , . . нідстояли своТ великІ :'Іаво- j{J люди будуть І даЛІ змlЦІ

ненависного

ворог

б

уврозгромлениЙ. ва.

ювання, записані в Сталінсь нювати

кій

К

СРСР

онституці1!

_

дружбу

б на ~лаву наШОl лю и

ПІсля переможного закін МОІ БатьКІВЩИНИ.

суду, - і все це тому, що віЛЬНliМИ. Цим він поклав В тію, ТРУДЯЩИХ, що АЛЯ до- чення l3ітчизняноr війни сікапіталіСти з дитячих РОКіВ могилу стару царську, бур сягнення фактичної рівно- м'я наших наРОДіВ. ще біль

прищеплюють американцям жуазну політику іпроголо правності всіх народіВ нашоТ ше згуртована і єдина, бо- Відповідальний

ворожнечу

ба ж така

до негріВ? Хі· сив нову, більшовицьку по країни

політика не про літи КУ -

політику дружби,

іИ &1492 и. Броварі КиівськоУ 8бл., вул. Кірова.

щоб

народів

редактор

потрібно добити<;я, реться за виконання і пере С. А. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

нацІональні

окраїни

виконання

нової

сталінсь-

Друкарня райга-аети nСтахановець·. Телефон-редакція З ДЗВ. Тираж

2601)

84 номер 1947 рік  

84 номер 1947 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you