Page 1

Нове життя нового прагне слова

29

Виходить з

17 квітня 1937 року

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД, РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВИКС>НVЄІ\АС>

ТЕ,

~С>

С>БІЦЯЄІ\АС>


2

П'ятниця,

Газета виходить з 17 квітня 1937 року НОВЕ

29 жовтня 2010 року

ЖИТТІІ

===========НА ПРАВАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Шановні хлібороби Київщини!

Вітаю ~асо із визначною трудовою перемогою

Юнець розбрату

• намолотом

дрУ!'<JГО МІЛЬИОНа ТОНН зерна.

Своїми досягненнями ви засвідчили свій високий

прQфесіоналізм та відданіс1Ь хліборобській справі.

тільки від нас самих, бо

Ваш здобуток є результатом хліборобськОї майстерності,

чіткої

організаціі

вибирати іі нам. І якщо

робіт на всіх етапах вирощування та

.

ранІше .ви

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ

зб~v~ння врожаю. . Щиро вдячний вам за сумлінну працю, за добрий врожай, зібрй вашими працьавитими руками.

Ьажаю міцного здоров'Я, щастя й достатку, нових трудових звершень на благо нашого народу, на славу Украіні!

не

.

ЦІкави-

ЛИ(Ь ПОЛІТИКОЮ, ТО тепер

вона

обов'язково

пошкавиться вами.

}fк не дивно, але є та о

людина, тои

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

якин уже зараз виправдовує Д@Іру СВОІХ ВИ·

*** Шановні працівники сільського господа~!

борців. Иого со~альна

G:м ___ ,_.:_:._ЦЬ f

Ц!иро вдячний за вашу невтомну працю, високий рівень професіоналізму та гідне продовження славних традиЦій хліборобства.

MAKCUM ВІТЕР

ЗаВдяки зусиллям трудівників полів, злагодженіИ po6ori всіх ланок управління, ми маємо щедрий _урожай. Нехай ваша

найбіnьwою довірою серед населення.

та подальших усІDХІВ в ІМ я розквІту Украши.

Політики, ми втомилися від вас! Втомилися від

***

Від щирого серця вітаю вас з черговим трудовим успіхом • намолотом другого мільйонутонн зерна врожаю 201U року! Висловлюю подяку всім працівникам агропромислового наш01 держави.

Бажаю всім трудівникам ланів Київщини міцного .здоров'я,

хочуть

зна~ своrо .Роду-племені) ~ають свое корІння

деІнде,

але

не

тут,

не

на

Батьківщині. Забуваючи пр~ ,цьому, що нашу державr. упродовж ВІКІВ твори.ли предки-козаки

".

... З таких с.лів розпочалося МОЕ знайом­

~

на своІи землІ

ЗНаЄ, ЩО таке МОЗОЛІ ВІД Се.ЛЯНСЬКОІ

ПрацІ.

Згодом, куди б Його не заводила до.ля • у u

.то~

роСЛІшав, мужнІв

1

хуnрець, де проходив

•вІН

св01

до:

першІ

уніве{J_Ситети. Саме тому,в пам'ять про діда, іван Олександрович спорудив на місціхуто· ра (якого вже давно немає) пам'ятник за власні кошти. Підштовхнула його до ~ого

• поетеса, .знавець рІДНого

села Мот­

.

• козак

у душІ и за переконан­

нями відразу привертає до себе щирістю та

відкритістю. "Нідродження УкраЇни,· гово­ рить Іван Олександрович, : можливе ~е

телів, аби вклонитися пам 'яті предків, помо•

Q

oQ

о

"

ЛИТИСЯ за ВІЧНИИ СПОІОН ІХНІХ душ.

З 1970 року 1.0. Сипливий приИшов пра' . .

Ц,J?Вати

зв язювцем

на

ПІдприємство

через ко~ре:икr: конкретнІ с~рави, а по ІХ

"Укр.зв'язокбуд",де пропраwовав більше

виконаню ~ nдну зарплатню. Це наша з ва­

років на різних посадах. ja роки роботи

ми зем.ля, 1саме ми з вами є повноправними о

-

І СПОКОНВІЧНИМИ

11

ГОСПОДарЯМИ

11

.

Сам Іван ОлекС«Щ.іJроВИЧ походить з хліборобського роду. Иого дід ще в трид·

~роки на Черні~в~инізас~ xyrip .Ба­

лаmн,трудився,як ІДІДИ·П~,на земм, за

що згодом і поплатився. Репрес~ його за чесну працю, так і згинув нат llилипович

r

у ті буремні роки в далекому Сибіру, невідо• о

мо де

1ким

поховании .

Наш кандидат теж розпочинав свою тру-

.

··~

ство з кандидатом від Політичної Козацької рона Лапа,якувін підтримує протягом ЖИТ· щорічно Украінської п~ до Київської обласної тя. Тепер до .цього пам'ятника . З ІЖДЖаІО'ІЬСЯ ДІТИ, онуки І правнуки ЖИ· р~ Іваном Uлександро~и;ем СипливИм. Ця людина

В~тера. У ~рова.е_ськ~-

Світлана ПАНЧУК.

той момент,коли наша звами подальша до.ля залежатиме

го характеру ВІН СПОВІДУЄ І НИЮ ЯК Кее_ІВНИК

сестра

·

Скибин, .Перемога, Димитрове, Uпанасm, Переможець,

кредо Івана ~лекса~ви:а. Ці як~ сво­

· Максим ВІтер • кандидат У ~еІІУ!ати обласн01 Ради У ви~рчому.окрузІ N~12 (Ка.лиювк~, ~а, Погееби, За. зим я, Пухш.ка, РоЖІвка, Рожни, Літк_и, Літоч~, lемиполки, ЗаворИЧІ, Рудня, Плоске, ТребJХІВ, С?боЛІВка, Парня,

він трудився різно~~чим у · ко~пі, то~

І

сесійній за.лі заміс1Ь як виконувати свої повноваження перед .на~дом. І це все якось по~ звірячому, не полюдськи. Замість єднання та спільних дій ми бачимо ЛИ· ше розбрат та захист своіх власних інтересів. Прикро. І

дову біографію із роботи на землі. З 12 років

пам ~ постає

о

терн~~и ЦЬОМfКандидату,адже поМІ'Іf!<,~ ~ається

Бути господарями • не

Al..e наближається 31 жовтня • день виборів. І Іе саме Першотравневе).

Міністр аграрної поліТІІЮІ України М. ПРИСЯЖНЮК.

головне

одного

Максима

підняття свого статусу. Смішно дивитися, як дорослі чо-

не видно цьому ні кінц.я, ні краю.

щастя, добробуту, наснаги в роботі і затишку в сімейному колі.

1 що

Q

ловіки та жінки рвуть одне одному одяг бі.ля трибуни у ре~єю С~ЦІальних проблем,має наибІЛЬшу~римку.

ко~ексу реrіону за сумлінну та наполегливу працю на благо

якІ не знають,

навколо

кандидата

постіИних чвар та· обливання один одного брудом, втоми- му р~о~ наис~НІШІ"~~мократичш с~:. таю, як llартІЯ лися від того, що ви часто принижуєте опонентів д.ля репоюв, Батькmщина 1 Сильна Ук~на , н~ ба;ать аль-

Голова Київської об.цержцміністраwі А. ПРИСЯЖНЮК.

туа.льна як ніколи. ААже чимало наших с~ввітчизників . (по cyri перекотиполе,

довіру серед населення, ·

якоrо підтримаnи політичні сиnи які користуються лися

Ьажаю вам ща~, З~ОР,Ов'я, до?JЮ9уrу,_невичерпноі наснаги

"Людина, котра не знае своrо минуло·

:::~=~=~~ ли, які МаІО'ІЬ найбільшу

Кандидат в депутати обnасної ради, соціальну проrраму підтримали та об'єдна·

ві;цана праця і надалі служm:ь на благо Київщини.

ro, • не варта майбУ!Ньоrо".Іjя теза ак·

кандидат,

Q

35

було прокладено більше 10 тис. км мереж телефонного зв'язку по Украіні. Був і

п_еиватного підприємства ПНКП "ТЕЛМОНТ.СІО", котре теж займається зв'язком. Середйого замовників • такігіган­ ти, як "Київстар", "UMS", ''Укртелеком" та інші. А це свідчить про високу кваліфікацію, мобільність як колективу, так і його дирек­ то~.

:;давалося б, що ще треба • чоловік у розквіті си.л, енергійний з багатим ЖИ1і€ВИМ досвідом, живи, рцій двом донькам, рости

онука.

Al..e ж ні. Иого енергії Q

вистачає і на

родину, и ~а громадс~ку ДІЯЛЬн.Іс:гь: досвІД,

важеніс1Ь • ось що готовий докласти Іван С~и~ на б.лаго людеИ та гром~,захи­ стити

11

допомоm. Це не єдина склаДова його про­ грами: серед проектів і будівництво оздоров•

о

чого комплексу д.ля людеи похилого ВІКУ в

робіmиком, і на керівних посадах, але зав­ ЖЮ! ~ався .людиною в кращому ро·

К?ШТИ плануєтьс~

зумІНЮ цього с.лова: виховував молодь влас­

ЦІН на комунальт послуги Д.ЛЯ ВСІХ СОЦІаЛЬ·

mд.лег.лим ВИрlШJБаТИ ЖИТЛОВІПИТання

11

"

І

заморозити ~ІДВищ,ення

мендував себе іні~іативн!Тh! керівником: кон­

на усвІДом.леню нацюнальн01 чес111 пднос11.

Розміщення реклами: телефон

Мf!!ІСТЬ ~тати справжюми господарями влас­ НО!

ДОЛІ.

• Як казав мій ба1Ько • козак за переко­ нанням: "Як робити, то робити, а як спати •

• ад· дитячунаркоманію та безпритульність. Дба­ дарями на своіИ землі. Ми не кріпаки! Зна­ ти про. старше ~ОКО:ЛJННЯ,в~овува~ .моло~ .

1дисциПЛІна

·

звертаюсь до вас, виборці: не будьте баЩу­ жими до майбугнього дітеИ та онуків. Не забирайте у НИХ надііі на кеаще ЖИТТЯ, не роб!ть іх перекотипо~ем. Дамо ім мож­

не будити". Я йду в обласну раду, аби ска­ но ~езахищених. верств населення. А ще • зати: досить спатИ! Настав час об'єднатися, вирІшити еколопчю питання, попередж)'!!д.ТИ розбудити свідомість г~мадян. Бути госпо­

же по праці й плата. За час роботи зареко­ кретика, порядок

корупцію та продажніС1Ь чиновників. Тож,

~ееси,почуги кожного І кожному

Броварах, і втілення програми додаткових надходжень до бюджету міста. До речі, на ці

ним прикладом (його учні й нині працюють к~рівниками ~ системі зв'язку). Допомагав

вони були непрохідними Через бюрок~тію,

реальна ОЦІНКа ситуац11, а ще зрw~ та ви­

• ось ЖИ1і€ве Багато є добрих намірів та задумок, але всі

5-59-19,4-23-26.

ми Честь! З нами До.ля! З нами нація і во.ля! І нехай допоможе нам Господь БоГ! Світлана ОБОДОВСЬКА.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


НОВЕ

ж иn•

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

П' яmиця,

3

29 жовтня 20Ш року

ВИИОНVЕМО ТЕ, ЩО 06ІЦRЕМО СПИСОК кандидатів у депутати до Броварської районної ради від Партії Регіонів (перша десятка) МИРОНЕЦЬ Микола Петрович.

6.

ІВАНЕНКО Петро Петрович.

1.

Народився

20.10.1960

Народився

р.

18.04.1960

р.

Громадянин України. Осві­

Громадянин УкраїнИ. Осві­

та вища. Член Партії Регіо­

та вища. Член Партії Регіо­

нів. Працює на посаді голо­

ніВ. Працює на посаді за­

ви Броварської РДА.

ступника голови РДА.

СІrАЧОВА Лариса Анатоліївна.

2.

7.

ЦАРЕНКО

Михайло Олександрович.

Народилася 16.09.1964 р. Громадянка України. Освіта вища. Член Партії Регіонів. Працює на посаді директора Шевченківської ЗОШ І-ІІІ

. Народився 12.01.1984 . мадянин

р. Гро­

України. Освіта ви­

ща. Член Партії Регіонів. Пра­ цює

на

посадІ

заступника

голови правління Укргазбанку.

ступенІв.

З. ЗАЙЦЕВ

8.

Серrій Олександрович. Народився 25.03.1954 р. Громадянин України. Освіта вища. Член Партії Регіонів. Працює на посаді першого заступника голови Бро­ варської районної організації Партії регіонів. Приватний під­ приємець.

· ·

КОНСТАНТИНІВСЬКА Олена Миколаївна.

Народилася 04.04.1952 р. Громадянка України. Освіта вища. Член Партії Регіонів. Пенсіонер. Працює на посаді заступника го­ лови Броварської районної ор­ ганізації Партії регіонів.

ЮЩЕНКО Олександр МикQлайович.

МАЦЮК &орне Петрович •.

Народився !5.02.1981_р. Грома­ llЯНИН УкР,аtни. Освtта вища. Член рартtі. Регіонів. Працює на

Народився 09.11.1959 р. Гро­ мадянин України. Освіта ви­ ща. Член Партії Регіонів. Працює на посаді заступника

4.

ПОСадІ

ПОМІЧНИКа- КОНСУ.ЛЬТанта

народв:ого депут(!та ~краЇН!f. Го­

лова Бр9варсь~о1 Р.f:Н~онноl гро­

мадсько! органtзацn

регіони".

·

' Молодь

за

03.03.1959

.начальника Інспекції ДАБЦ у Київській обл.

Онаwко Олександр Володимирович.

КУКШИН Василь Михайлович.

5.

Народився

9.

10.

р.

Народився

14.04.1976

р.

Громадянин України. Освіта

Громадянин України.

Ос­

вища. Член Партії Регіонів.

віта вища. Член Партії Ре­

Працює на посаді першого

гіонів.

заступника голови РДА.

заступника голови РДА.

Працює на посаді


4

П'ятниця,

l cuseтa вІІходить з 17 квітня 1937 року НОВЕ

29 жовтня 2010 року

]І(ИnІІ

================НА ПРАВАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Як нам будувати рідну хату? лодіжний, 3 та

5.

Там давно вже ІЩлягають

заМІm шженерm споруди водогону. Нідрадио,

що знаходяться підприє~·, яківміють і знають,

як це зробити. Павло Бобошко (до речі, член Украінської Народної Партіі),який там про­ живає, узяв на себе ці витрати і практично вже

завер~є ці роботи. Також встановлює ку­ польним дах над бюветом з питною водою.

І наше завдання - разом з районною владою

Баrато проблемвих ІІІІ'J'аІІЬ: таш, ик до· роrи, якість послуr, фуmщіовувавВв ЖИТ·

.

.

лово-комуиальноrо rосподаеmа, ро3ВІІТОк освІти,

культури,

медqвии,

с:оg~альноrо

захисту Та ВивtЗеНШІ СМІmІ, МіUОТІІ давню

історію. Однак іх виріmеиив чомусь, цебільшоrо, відкладаЕТЮІ у mухАЦу.

Хотілося б кращоrо. Про це наша розмова з rоловою Бро· варськоі раїонної орrанізаціі Украінської Народної Парnі, Шдндатом в депутати до Броварсь!«)і раїонної ради по одномаидат· ному мажоритарному окруrу l(q9 (смт. Ка· лита, с. Опанасів) ВіталіЕІІ Краснюком.

• Віталію Мвколаїовнчу, мешканці Бро· ~рщннв по.требують шввдквх змін, р~шень І ІХНЬОГО ВТІЛеНШІ ВЖе зараз, а не ПОТІМ

.. ,

- Починати треба з прозорості влади; Усі рішення і проекти постанов районної, селищної, сільської влади повинні перебувати у відкрито­ му ~оступі, щоб, коже~ міг іх щючита:ги, зро­ зумІти плани .мІСцевш влади. lаме вq цього

-

и еко­

номічна привабливість тієї чи іншої території.

Потрібен професійний підбір кадрів на керівні посади. І в основі цього підбору завжди мають лежати професійність, патріотизм і ре­

альні справи претендентів. Тоді не виникатиме ситуації, коли районний депутат чи сільський, сели~ний голова більше часувчаться працюва­ ти, НІЖ реально працюють.

У Броварському районі розроб~ється ч~тка стратеГІЯ

розвитку кожно1

галузІ еконоМІки.

Чіткий план дає хороший результат, його відсутність

- це

спеwальне

шльгове

кредитування

бу~инків, з~міни ~ист~м

поразка будь-якої справи, по­

чинаючи з ведення власного бізнесу і закінчую­ чи упраВЛІННЯМ.

Житлово-комунальна сфера

• Нині Е чимало нарікань від мешканців раїону на нея.кіс.не комунальне обслугову· ванШІ, зависою wни на газ тощо.

нового депутатського

корпусу

раиону. Реформу житлово-комунальної сфери ми ПРQП~'!}'ЄМО починати із заміни неефектив­

них ЖЕКів (зокрема, першочертоно це сто­ сується жителів селищ І\алита, Калинівка, Ве­ ликої Димерки) на об'єднання співвласників будинків, де самі мешканці вирішуватимуть, як

найкраще вирішити !У чи іншу проблему. до

прикладу, селище Калита, провулок Мо-

Українська Народна

село нашого району має свою історію, свою привабливість.

• Зараз ~~ато роз~ов. точвть~я н~ко~~ ТОГО, ЩО ОСВІТа В СелІ ВІДСШ ВІД МІСЬКОІ,

Тобто, учні не отримують достаmьо знань. - Jl!oдo знань, тут питання дискусійне. Все залежить. від вчителя і з~бностей учня. Важко давати ДІтям сучасну осВІту, якщо недостатньо

комп'ютерної техніки в класах,обладиання,об­ маль різнобічних гуртків, літератури тощо. Як­ що ж ~кола стара, то умови навчання ще у ра­

U

··

Укра~m, дороги..І~

е ПросJО жах ІІІ

От ідеш Німеччиною - чудові дороги! Ідеш По­ льщею - непогані дороги. Ідеш УкраіноІQ.... ". Українець: "Зате, у нас найкр,~щі жінки!!! Ідеш Не смітіть! Україною - шикаvні жінки! Ідеш Польщею • • Проблема сміm у наших селах, на мою непогані жінки. Ідеш Німеччиною... А в ~ку, це наіперше, що треба вирішувати. Німеччині такі жінки, як у нас дороги! .. " ви бачите вихід із ціЕі ситуації? Ue жарт. Насправді,сумио,коли їздишнаши­ Який - Не смітити самомубіля свого двору,на ву­ ми дорогами.! це те~ одне зважливих. питань, лиці тощо. Ue те елементарне, що ми повинні яке

доведеться

вириnувати

нам

· СПІЛЬНО

з

вІДповІДНими державними структурами.

Тому єдиний вихід на сьогодні бачимо у

. Існуючих

та розбуд~ві

навчальних

закладІВ.

.:1вісно, що на все потрібні кошти. Тому

Власне, проблему сміrгя потрібно вирішувати

Розвиток підприємництва

• Покращення дозвільної светеми і ство· пріоритетвих завдань влади. Стратегія роз· витку Броварського району повинна передба·

чаm створення найбільш сприятливих умов для '!Ритоку інвестицій, розвитку бізнесу.

- lправді, так. Райо~на. влада ~окликан~. до­ помагати J просуванm ~ІКавИХ ІНве~~ЦІИНИХ

проекnв. Нажливу функЦІЮ тут має вІДІгравати ням генплану розвитку району кожен зможе от­ римати .~оступ до бази даних вільних площ і .І.акож потрібно узгоджувати з місцевою

громмою,який інвестор до них прийде,яке ви­

робництво планується. Якщо це пов'язано зі шкідливими відходами, то це має бути далеко

ти у контексn змІНи економІЧНО! модеЛІ населе­

ного пункту. Ми повинні СТВ?РИТИ ~ови .для

яке

приходу в. село чи селище ІНвесторІВ, яКІ н~ ВЗаЄМОВИГІДНИХ

умовах

ДОПОМОЖуть

ШКОЛІ,

відновлять перспективу для обдарованих моло­

д~х вчителів (забезпечать житлом, земельною ДІЛЯНКОЮ ТОЩО). Краще бути здоровим ...

• ~~о плануеться зробити у медичній сферІ.

- Роботи тут,як кажуть, вистачить усім. Не­ щодавно у селі Рожни нашого району сталася

займається

вирощуванням

грибів.

Шкідливівідходи виробництва значно погірши­ ли екщогію села. ЛЮди, якіпроживають поруч, скаржаться на погане самопочуття. Судовіпро­ ц~си громі!f~И села, які. відбувалися протягом КІЛЬкох роКІв,поки що юдо чого не призвели

з метою

.

розібратися: чому вищезгадане

пІДприємство

не

виконує

.

судовІ !!ІJИПиси по

припиненню своєї

ка зq(І9варш,постраждалии сnк кров ю и по­ мер. Щоб не було таких трагедіи, в ідеалі в

тивісти Броварської ~йонної організаціі Ук­ раїнської Народної ІІартіі збирають підписи громадян про закриття підприємства. Гадаю, що спільно з громадою та райо~9ю влад~ю

кожному селі має бути карета "швидкої допо­

моги". Оскільки місцеві бюджети неспроможні

виділити такікошти та й небагато знаходиться спонсорів, проблему можна вирішити таким чи­

ном - карета "швидкої допомоги" має обслуго­ ВУJ!ати кілька сіл, так званий кущовий метод. Завдання новообраної влади - у селах ма­ ють функці~нувати .державні аптеки чи .аптечні пункти,де ЦІНа на ЛІКИ встановлена не ДІЛКами­

функ~іонування

фельдшерсько-акушерських

діяльності~ .І.акож ак­

нам вдасться поставити крапку в ЦІН ситуацн.

На березі, біля річки ...

• Чи привабливий Броварський район ту·

ристам та людям, котрі бажають віАПочвти?

- Протягом кількох ~ків на Киівщи~! що­

правда, поки що на папер1,затвеуджен~ и ІСнує

програма зеленого туризму. ~ленин туризм

А дорога сірою стрічкою в'ється... • Довелося якось їхати в село Бобрик до свОЕЇ подруги в гості. За Шевченковим

для мешканців Броварщини може стати ще однією прибутковою галуззю. Особливо села, які розташовані на березі Десни: Погреби, Зазим 'я, Пухівка, Літки, Літочки, та й інші дуже привабливідля туристів та відпочиваючих. Для цього потрібно розробити туристичні маршрути, відновити діяльність тих баз відпочинку, які

втрапила у ви.балок

нині перебувають у жалюгідному стані, створити

пункnв.

• ледь не залишила ко·

леса на дорозІ...

надаватиме

ПІЛЬГИ тим, хто

використовує

вторинну сировину. Загалом, розпочинати слід з простих речей

-

первинного сортування вже

Ue

під час збору сміття.

встановлення

!J?ЗдЇА?н~го збоеу паперу, пластику, скл~. Якщо ВІДПОВІДНІ контеинери з являться у сеЛІ чи ееІ

І

І

ЛИЩІ,то сортуватимуть саМІмешканцІ,ІЦе дозво-

лить у рази зменшити кількість неперероблених побутових відходів.

Місцеві вибори

• Ц!об впроваджуваm в жвm власні ініціативи, потрібно мати команду одно·

думц_ів. З ким ви йдете до людей на ввбо· рах 31 ЖОВТШІ 2010 року? - Команда в нас є. Для прикладу, в одномандатних мажоритар­ них виборчих округах на виборах до Бро­ варської районної ради балотуються: N2 1(с. Бобрик, с. Фрунзівка) - Андрій Рома~, юрист, заступник голови Сек.Р_е!аріату Ук­ раінської Народної Партії; NQ2 (с. Бог­ данівка,с. Залісся) -Тетяна Михайлівна Моз­ гова, медичний працівник; N2 7 (с. Зазим 'я) -

- Станіслав Степанович Книш, вчитель За­ зимського НВК; N21t (с. Красилівка) - Оль­

підприємство працює й далі. Юристи Ук­ раїнської Народної Партії підготували депу­ татське звернення до КИївської обласної про­ куратури та Генеральної прокуратури України

трагедія, коли хлопець-мотоцикліст вночі збив

хл~ПЦ!І·Вел~ипедиста. По~и ~риїхала, "ІІ!вид­

сміrгя стане цікав~м для бізнесу. Місцева вла­ да

спрощення дозвільної системи. Із затвердЖен­

за межами села чи селища. Приміром, у селі Красилінка є підприємство "КВіти Украіни",

вирішення пр.обл.еми школи. по~рібно !J?ЗГляда­

роQИТИ. також комплексно через створення умов, коли

те~орш.

зи поnршуються.

Щ>ИМІЩень

·

рення умов для розвитку бізнесу Е одним з

- Вирішення цих проблем буде середпершо­ фармацевтами, а державою. Поліпшити умови

чеегових для

зКиівщини,а й зусієі Украіни. Власне,кожне

опаленн~, через

Щоб не розучилися писати

.

- 1туди потя~ся люди не лише

...

·

утеплення

тимуть такІ послуги.

.

вІДПочинок

мовляють німець з українцем. Німець каже: "Ну ЯКІ у вас, в

звІЛЬнення. ВІД податюв шдприємств,якІНадава­

невід.кладній. реконструкції

Місцева влада

залежить довІра до влади, а отже

допомагати перейти на енергозберігаючі техно­ логії малозабезпеченим верствам населення, щоб вони не були більше заQучниками постійного зростання ціни на газ. !Jобити це мож~а різни~ способами, в тому числі й через

• З цього приводу пригадався анекдот. Роз­

га Володимирівна Ладан, адміністратор; N212 (с. Кулажинці) - Олексій Юрійович Мико­ лаєнко, ф~рмерське господа~тво "Мико­ лаєнко"; N217 (с. Погреби) - Нолодимир Ва­ сильович Улещенко, науковий спі~обітник Інс'f!!'ІУГУ ядерних досліджень НАНУ; N218 (с. Пухівка) - Ганна Петрівна Манилюк,ди­ ~ктор дошкільного закладу "Десняночка"; NQ21 (с. Рудня) - Артем Васильович Григо­ рошенко,юрист.

31 жовтня 2010 РQКувиборцібудуть обирати майбутнє не лише Б.е_оварського .е~ону, а й Київської області. Тим, хто "Шанує ук­ раінськеt Захищає українське! Обирає ук­ раїнське!" - пропоную голосувати за нашу ко­ манду. А також за партійний список Украінської Народної ПаІ!!'Іі до Броварської районної Qади - N22 та Київської обласної ради - N221. Я вірю в те, що разом ми зможемо змінити нашу домівку, зробити іі чистою, охайною, ціка­

вою для гостей. Ащке ми всі зацікавлені, щоб у нашій спільній рідній хаті була злагода і поря­ док.

Вела Q<Jзмову Леся НЕДАШКІВСЬКА.

відповідний сервіс, встановити доступні ціни на

ПартІя. у виборчому бюлетені до &роварської районної ради N!!2.

Розміщення реклами: телефон

5-59-19, 4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОНСЬКА


НОВЕ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

ж иn•

П'ятниця,

5

29 жовтня 2010 року

=================================================================ЗИМА-ЛІТО:ЖКГ

Чи е комунальне господарство каменем спотикання? Проблеми фушщіонувавва ЖКГ найчастіше нас "беруть за rорло", в правило, в осінньо-зимовий період: wв батареї в будивках холодні, ~йні стоки "ле· mь" у підвал чи вулqі замело так, що ві пройти, не проїхати. Хоча, ні, бувають випадки "булькання" труб і влітку, коли вода б'є фонтаном з·під зеМАі, замість ТО· ro, аби текти з ·крана в будипу чи ква~рі. Тобто, як тільки наше повсякденне ЖІІmІ виходить з· під контролю, згадуємо "незлим тихим словом" комунальників. А ті, в свою черrу,

• кивають на споживачів, котрі,

маючи борrи на круrлевьку суму

(іиwв доходить і до п'ИТІІЗначиих чисел), не дають нормально фушщіоиувати wй rалузі. Або ва державвих мужів, котрі так еконОМАЯТЬ кошти, що люди без зарила· ти міащямн сцять. То де ж істива11 як знайти той оптимальний баланс між по·

•Q

мешканцІ того чи ІНшого населеного пункту,

•Q

умови, є рушшною силою активних ДІИ ІЗ

нарікаємо, коли в під'їздах темно й завиває впровадження енергозберігаючих техно· вітер, а де брати кошти~ Якщо навіть за· логій,економіі енергії,утеплення приміщень, спожите тепло, воду, каналІзацІю ми недоот-

переходуна автономне та ІндивІДуальне тел-

римуємо колосальні кошти з боку населення.

лопостачання. Саме життя ставить перед на-

Ринкові відносини диктують нові стосунки

ми умови, і одна з перших

мІЖ наданачамн

тернативю види

.

.

1споживачами комунальних

• перехід на аль.

палива, яю до

того

ж

тирІ, якщо вчасно не розрахуєшся за те ж

екологічно та економічно ВИГІДНІШІ. Обов'язковим залишаються й такі на-

стачальннхамв в споживачами ~альвих послуr, варnстю надаваних п~_уr та

тепло. І не треба нарікати на владу. У неї

прям~и енергозбереженю,І,Як заміна старих~

добросовіСІІИМ ввконаJІІІD обов'шів обох сторін. Спробу.Емо розі6ратвси? Не бу·

інший клопіт, адже вона вишукує мож-

дерев яних рам на новІ, металопластиковІ

демо зачіпати рцинські часи, wв DршіетоІО кожвоrо будипу був АВЇР:ВJІІ з

линість (за інвесторські, цільові, благодійні

склопакети, а також встановлення шатрових

кошти) допомогти комунальним під·

дахів на житлових будинках та соціально-

Q

мітлою, пий ві світ ні зори приступав до ввконанни своіх професійвих обов'язків.

Причому ВИІСО!JШ.ЇХ чесно і с~о, адже мав сл~ве житло, пе зrодо~ ста· вало WСІІИМ. Тож 1 трудвлиа~ тою не на страх, а на соВІсть, рцуючв ЖІІТWВ ЧИ·

стими під ЇЗдамі в бr»·ву нору року та ПОСВDаІІВІОІ оісІЮВО-с0А1101810 ·еуміпиою тротуарами бW. буАІІJІІ(ів ВЗІІІІІ}', а. ще

.

бами ВАітку.

• зібранвм лвСТJІІІ восени,

.

оітучвмв клум·

послуг. Заразне будешсидіти в теплій квар·

.

приємствам матеріальним забезпеченням: культурних об'єктах. Практика показує: де особливо не вистачає спецтехніки для виве- ефективно працюють КП, там і позитивні зення тих же побутових відходів, розчистки результати: 1смІття вивозиться, 1снІг чис­ титься, і вуличне освітлення працює. Кращі комунальнІ пІДПриємства розташоваю на те­

риторії Великодимерської селищної ради, Рожнівськоі та Княжицькоі сільських рад. За які кошти вони функціонують~ Та так

Подивімося на роки незалежності нашої держави. За цей час ЖКГ пережило кілька

• ВІД остаточного

етатв

занепаду до посту­

Q

пового відродження галузі. Адже спочатку

отримаємо

нову, працmники

и

ЦІЄІ

реимати досвІД колег

.

. .

• чІтко

1злагоджено, а

галузІ

вирішення цих проблем є передвиборчим гаслом чи не кожного зкандидаТІв на голову

місцевої громади~ З такими запитаннями ми звернулися до радника вІДДІЛу житлово­

комунального господарства Броварської райдержадміністрації Федора Григоровича МАЛЬКА. • Зараз у селах і селищах району діють 22 комунальні підприємства. Головною метою при іх створенні було й залишається забез-

.

.

.

печення всІх члеНІв територІальних громад

1намагатися

виживати

вати,а не опускати руки,киваючи на владу.

ІНТЕРВ'Ю ТЕЛЕФОНОМ

На підтвердження слів Федора Григоро­ вича ми зателефонували до . Рожнівського . .

десь вона так

і застрягла в часовомупросторі 90-их,незва­ жаючи на те, що за вікном уже 21-е сторіччя. Тож у якому стані комунальне гос­ подарство в районі~ І чому в одному селі во­ но (КП) є зразково-показовим,а в іншому

..

в нинішній складний час,принаймні,спробу­

'

сиділи без зарплат місяцями (що інколи трапляється і в наші часи), ходили темними під'їздамн з побитими лампочками, словом, викручувались, як могли. А що ж нині~ Десь ця галузь працює,як годинниковий мехаmзм,

о

Союзу: "добивали" техніку, сподіваючись, що •

та й самі заробляють. Тож, гадаю, варто пе-

ми користувалися тим, що залишилось ВІД

СамО, ЯК И ІНШІ: СІЛЬСЬКОІ ради, ІНВесторСЬЮ,

комунального mдпР!f!МСтва

чим живе місц~~ К1 І~

1поwкавились:

Директор К11 "Рожнівське" Олексій Миколайович Боровик: .

Такі міні-котельні з ІfОЄфіцієнтом корненої Дії

92

відсотки працюють майже

на всіх об'єктах соціально-культурної інфраструкrурн Броварщннн.

Роботу комунальних підприємств на селі можна порівняти з роботою серця в ор·

А стихійні несанкціоновані сміттєзвалища. Здається, ця проблема, як Фенікс, що "

ганізмі людини: якщо є

забезпеченість

технікою, коштами, матеріальна

зацікав-

вІДроджується з попелу

"

· Для відкриття. ~о!'? фонду нашо­

го mдприємства ВІД сІЛЬСькш

,знову и Q

знову по-

стає перед нами, незважаючи на двомІсячни-

громади ми

отримали 150 тисяч гривень, до того ж іще сільрада передала на нашбаланс ів експлу­

атацію майна на 257 ТИСіЧ гривень. Ін~­ тори допомогли закупити машини,а даЛІПО·

чали _Іу>ацювати, аби забезпечити самих

леність працівників КП та підтримка з боку ки, суботники з бл~оустрою, кот~ прово­ себе. Нині у нас на балансі автобус, екскава­ влади • то й село живе своїм звичним жит- дяться регулярно 1 знаходятьс~ ПІД конт­ тор, трактор,асенізатор,автомобіль-самоскид тям. Якщо ж десь прорвало трубу, тиждень не вивозиться сміття чи холодні батареї в

ролем у влади щодо належного ІХ виконан-

ня. На практиці ж • щорічно близько 40

садочку. з'являється головний біль не лише відсотків усього сміття залишається у бало

8 начальника комунгоспу,а и у всІХ житемв

ках, ярах та долинах рІчок.

Недосконалість системи управління ЖИТ·

ЗІЛ, сміттєвоз та ритуальний автомобіль. Також працює магазин ритуальних послуг. Тут можна придбати все необхідне: навіть такі дрібниці, як хусточки чи свічки. Uей заклад· окрема. тема, проте провести люди·

відповідними іякісними послугами. На сьо­ годнісаме на плечіпрацівників КП лягає за­

цього населеного пункту. Складно, повірте,

справДІ складно посТІино тримати руку на

роздержавлення сільгосппідприємств райо-

тому до нас звертаються

безпечення наших земляків водою, освітлен­

пульсІ життя всього населеного пункту, тим

ну, зволікання з їх реформуванням призвели

сіл,коли трапля€ТЬСЯ горе в родині.

ня вулиць, вивезення сміття і багато іншого,

без чого неможливе нормальне життя. Вони •

Q

ВІДПОВІДальНІ И за ПІДГОТОВКУ ДО ОСІНИЬО•ЗИ·

мового періоду (підготовку теплового, водо· провІДНого,

канамзацшного

господарства

житлового фонду). До речі, перехід всієї соціально-культурної сфери району на опа­ лення від міні-котелень буде завершено в

поточному році (залишилось побудувати міні-котельні в Будинках культури Рудні та Плоского).

·о

більше, що цьому заважає ряд об'єктивних причин. Перш за все • це зношеність ма­ теріально-технічної бази, техніки, механізмів.

А ще • непроплата населення за спожиті послуги ЖКГ. Сюди входить і плата за во­ ду, і каналізацію та квартплату. Так, станом на 1 жовтня 2010 року ця сума складає 1,5 мільйона гривень. Найбільше боржників у Калиті. Тут заборгували 423 тисячі гривень,

лово-комунальним

ДО

.

ТОГО, ЩО

господарством, а

також

КОЛИШНІ СІЛЬСЬКОГОСПОдарСЬКІ

.

пІДПриємства втратили можливІсть надавати

.

.

послуги належного рrnня та якосТІ громадя·

нам, які проживають у будинках відомчого

житлового фонду. Додайте сюди проблеми зовнішнього освітлення, автобусних зупинок

(а вірніше • іх відсутності), й ... маємо те, що маємо.

Так, складно • більше запитань, ніж в Семиполках • 302 тисячі, в Калинівці • відповідей. Тим більше за нинішніх еко­ 301 тисячу гривень і так дмі. Усі ми, як номічно складних умов. Проте саме вони,ці

Розміщення реклами: телефон

5-59-19, 4-23-26.

ну в останню путь теж т~ба ~о. ~~е 1 житеЛІ

сусІДНІХ

Заробляємо, надаючи населенню різно­ манітні послуrи. Uьoro року ми вчасно роз=

почали опалювальнии сезон, виконано всІ

підготовчі роботи, тож сподіваємося обійти­ ся без неприємних сюрпризів.

КолеК'І'ИІt у нас дружний, і н~іть, ЯКЩ?

стаються негаразди чи тимча~овІ трудноЩІ~ знаємо, що все налагодиться

1стане

на сво1

місця, адже ми працюємо для людей ізара· о

ди людеи.

Контактна особа: Світлана ОБОДОНСЬКА

Переймалася питаннями ЖКГ Світлана ОБОДОВСЬКА.


6

П'ятниця,

Газета виходить з 17 квітня 1937 року НОВЕ

29 жовтня 2010 року

ЖИП"ІІ

Два десятиліття служіння людям самої суті пенсійного забезпечення, його ре­ ального стану конкретно

в нашому репош.

Функції управління Пенсійного фонду в Броварсь~ому районі, яке я очо~ю ось уже пять роюв, ЧІТКО регламентованІ чинним за­

конодавством, встановленим державою. Са­ ме НИМ МИ Й керуєМОСЯ В СВОЇЙ f>ОбОТЇ, ВИП·

о

ри, яка в~рав&.Ла, ВІДІГрає и, переко~ана, завжди

вІДІГраватиме важливу економІчну,

соціальну й моральну ФАію, значимість якої важко переоцінити. Идеться ж бо про •

u

матерІальну mдтримку державою

и

сус-

пільством наших пенсіонерів. Вони десятка•

u

ми роюв творили и продовжують творити

благополуччя країни, розбудовувати П,зали· шаючись найбільшим носієм працелюбства,

патріотизму, традиЦіЙ. Ue все дуже цікаво й актуально, бо пов'язано з життєвою не­ обхідніс110,добробутом наших сімей, рідних,

кожного із нас. І того, хто вже сьогодні пе­ ребуває на заслуженому відпочинку. І того, для кого він не за горами. І того, кому ще працювати й працювати на благо держави, аби потім, через роки й десятиліття, отрима•U

ти заслужену винагороду за свtи внесок у

·

творення.

Але двадцять років функ~іонування

пенсійної системи в Україні, пов язаної зі створенням Пенсійного фонду, мені вида· u

ються ще и певним знаковим етапом,а тому

й можливіс110 висловити власне бачення

t

U

t

И КОЛИ е ПІДСТаВИ, ПІД•

тверджені документально, за лічені дні з_робити іі перерахунок у бік підвищення. Лише цього року ми провели більше півсотні таких прийомів у всіх населених

пунктах. Т~ки таким шляхом безпосе· реднього спrлкування з людьми стрУ!"І'У·

ри влади повинні сьогодні діяти. І за

без затримок, у межах сум, передбачених за-·

справа.

словом, за обіцянкою мае йти конкретна інша проблема, яка є на сьогодні глибоко

вання, перерахування пенс11, зрештою просто

актуальною і без розв'язання якої годі

оформленням документів стоять конкретні

споДІВатися на сериозш змІНИ в пенсtиНІИ.

працівники. Від їх професійності, досвіду

політиці. UМаю на увСІ;Зіпояву~а ~нах на­

залежить дуже багато.

Взяти, скажімо, Закон України "Про за­ гальнообов'язкове державне пенсійне стра­ хування". Прийнятий він був у 2004 р. І згідно з цим документом були проведені пе­

о

О

о

•U

о

•О

шого ранону нових mвестор1в. ~·являться вони, Qуде нове виробництво;лоrістичні скла­

збільшилась з початку року заборгованість з

основних платежів станом на 1жовтня цьо· го .Р?кувона становить 2732,5тис.гр.н. Нщомо, що на розрахунки сІЛЬгосп­

підприємств з Пенсійним фондом в деякій МІрІ вплинули

.

.

несприятлиВІ погодш умови.

Але розраховуватись по нарахованими стра· ховими внесками до Пенсійного фонду все ж таки потрібно.

Шо чекає на_шу структуру в майбутньо­

му. З'аразуправлtнням проводиться активна

інформаційно-роз'яснювальна робота серед платників Броварського rг,йону з роз' яснепня норм Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове дер· •

11

жавне соцІальне с:rрахування

о

,якии

вступає

ди, С lО, заправки, об'єкти сервісу, значить в силу з 1 січня 2011 року. Uей документ з' являться нові робочі місця, підуть відраху• визначає правові та організаційні засади за­ вання до бюджету, до того ж самого

безпечення зборута облікуєдиного внескуна

рерахунки раніше призначених пенсій. Але Пенсійного фонду. Нлада зі свого боку теж загальнообов'язкове державне соціальне u чи всім жителям Броварщини, хто цього за­ повинна шукати шляхи залучення на свш страхування, умови та порядок ного lІараху· слуговує, маючи відповідні документи~ Якби землі підприємливих людей, котрі б хотіли вання 1сплати та повноваження оргаІ!У, що жf У силу різних причин навіть че~ шість з мати в районі .бізнесові .інтереси. На жаль, здійснює його збір та ведення обліку. &ко­ . ·. лишком

земляюв, котрІ

частина житеЛІВ територІальних громад цьо·

"гублять" роки трудового стажу. Не місяці,

го не розуміє. Даруйте, uале від такий підхід •

роюв

виявляємо

С)

о

1навІть роки, а и ледь не ЦІЛе десятирІччя. • не _що шше як, звичаишсІНЬке споживац· Нещщtавно ~ Мо~реці .вияв~. й пере· тво. Хочемо тепла в домІвках, очищених рахували ПеНСІЮ ЖІНОЧЦІ, В ЯКОІ трудо•

доріr,хочемо,щоб оброблялися нашіземельні

вий стаж (і цілком законно!) збільшився

паt

з 28 до

37 років. Скількох коштів недо·

рахувалася людина! І подібні приклади неr,оодинокі. Ось чому керівництвом на· шоrо управління було прийнято рішення

..

-

11

tU

лачуючи щомісяця пенсії майже 22 тисячам земляків. Виплачуємо, зауважте, практично коном. Але за кожною операцією нараху­

ВиповНЮ€ться два десятиліт зчасуство­ рення ПенсіНного фонду УкраЇни. Структу· • • • •

ІНШІН ЛЮДИНІ,

.

~

про проведення внІЗних прииомrв зем· '

..

.

...

-

'

ному варіанті і безпосередне спілкування дозволяють

оперативно

'

з ясувати:

де,

коли, ким, із якого розміру заробітної плати було нараховано суму пенсії тій чи

користування

ними

отримували

пдну оплату, в належних умовах утримува­

лися діти в дитсадках. Але коли тільки •

u

хтось слово мовить про готовнІсть чесно и

.

.

прозоро вести свою справу в сем чи селищІ,

"ЗаСЬ." Uкремо хотілося б згадати про те, як фо_р·

ПО~€:

ляків за місцем іх проживання. На~ ЯВНІСТЬ ПОВНО! ІНфОрМаЦJІ В КОМП ютер•

1 за

мується у нас бюджет Пенсійного фонду. ~а 9 місяців 2010 року надходження власних коштів склало 123,9 мільйона гривень. Ue на 15,1 млн.грн. більше до відповідного періоду минулого року. Але, на жаль,

ном передбачається: запровадження сплати

єдиного внеску на загальнообов'язкове дер•

Q

жавне соцІальне страхування, якии замІНить

. .

.

нинІШНІ страхоВІ внески.

За всіма цими,здавалося б,другорядними •

u

для пересІчного громадянина термІНами и

поняттями стоїть те, безчого вже сьогодні не

можемо жити,бо вони пов'язанізнатим до· бробутом,впевненіс110 в днізавтрашньому. І земляки мають знати про ЦІ нововведення в оО

о

'

пенсІин?му законо~авств1, на~троєносТІ держави

1 влади

пдно

ОЦІНИТИ

заслуги

пенсюнера.

Світлана РЕШЕТОВА, начальник управління Пенсійного фонду в Броварському районі.

======================================================================РАйРАдА Останне, "

сесійне засідання Бро·

41 u

"

'

варсько1 ранонноr.Ради п ятого скликав·

ня, яке .відбулося ~6 жовтня, було умов· но_роздrлене на двІ частини.

llepшa

урочисто-ностальгічна, зворуш·

лива. По-ділово~ зібраних, ~алантн~го виг­ ляду представниюв татського

.

СИЛ?НОІ

корпусу оргашчно

.

~та~ де~­ ВІДТІНЯЛИ

ІХ

колеги-жІнки, котрІтого дня, як завжди, ви­

глЯдали елегантно, я б доповнила, офіціИно­ святково.

Голова райради Юрій . Кушніренко. подя·

кував депутатам, керІвникам та працІВникам Q

апарату

.

ради

та

0

І

ОМ

раидержадмІНІстрацІІ,

. 1селищним . . . головам, .

. .

У депутатів Хвилюючий момент розділив з народними обранцями і голова Броварської райдерж· адм1шстраціі Петро Іваненко. Під час

-

"випускний"

комtсІІ з питань земельних вІДНосин та охоро-

• докладуть зусиль, щоб наш район залишав- якш розглянуто СІМ питань. оуло внесено зміни до рішення 37 позачергової сесії структурНИХ ПІДрОЗДІЛlВ за ТІСну СПІВПрацю райради від 13.05.2010 року "Про районний впродовж каденції. Адже повне поро· бюджет Броварського району на 2010 рік" та зуміння між всіма гілками влади, стабільна сІЛьським

.

.

.

ПОЛІТИЧНО·СОЦJаЛЬНа о

u

ситуацІЯ

керІВникам

дали

МОЖ·

лив1сть за це~ пе~юд реал~увати ~ку важливих ПрОеКТІВ рІЗНОГО рІВНЯ, ЯЮ ПІШЛИ на

.

.

користь громадІ нашого репону, позитивно

вплинули на виток.

-

11

о

соцІально-економІчнии роз-

тальної фінансово-господарської діяльності

ни навколишнього природного середовища у 2010 році. Тетяна Руденко, дякуючи колегам за співпра· Заслухавши інформацію про хід вітального слова він висловив впевненість, WO• охарактеризувала останнє скликання як виконання програми ~береження фондів що майбутня рада буде працювати так же 'активне, з гумором, дієве, якому під силу було _трудового архіву Броварського району на результативно, професійно, згуртовано, як і знайти рішення будь-якої складності". 2008-2010 роки, депутати одностайно нинішня. Тим більше, що потенціал БроварНайактивніші • були нагороджені Подя· проголосували за необхідність розробки ЩИJІИ • ~начни~, є багато_ авто~итетних ЛЮ· . ками райради та Почесними грамотами рай- нової. .проІ}>ами збе~еже~ня архівних ден, котрІ у разІ народиш довІри зможуть держадміністрації. А ще було багато квітів. матерІалІВ. оо сьогодш арХІв працюе з відстоювати інтереси своїх земляків,а разом 4pyra частина с~сії • суто е_обоча,підчас документами 82 фондів ліквідованих підприємств різних форм

власності

ся одним з кращих у області. Додамо: серед депутатів нинішнього, п'ятого скликання до· сить високий відсоток таких, котрі мають реальні шанси ввійти до складу нового депутатського корпусу, адже своїми діями і активніс110,реальними здобутками заслужи-

загальною кількіс110 5704 одиниць. При· значено нового директора ко~альноrо підприємства "Броварське РайНУЖКГ" додатків до нього, затверджено Порядок і Броварської районної р~. Ним став нормативи відрахування частини прибутку Олександр Миколайович Куценко. (доход.у) господарськими організаціями, які З усіх питань, внесених до порядку

ли повагу як серед колег, так 1серед своІх виборj!іВ.

належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка кому-

денного, депутати ухвалили ВІДПОВІДНІ рІШення.

Депутат семи скликань, голова постійної

нальної власності за результатами щоквар·

На сесії була Лариса ШАПКА.

Розміщення реклами: телефон

5-59-19, 4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОНСЬКА


НОВЕ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

ж иn•

П'ятниця,

7

29 жовтня 2010 року

====================================================================МИЛОСЕРДЯ

Не збідніє рука того, хто дає ... У народі кажуть: "Старість

не радість". Але ж і не трагедія, якщо

-

на схилі літ поряд будуть діти, онуки, будуть люди, котрі підтрима­ ють, допоможуть, нагодують, врешті-решт. Не секрет: є й такі ста­ ренькі, котрі перебувають під опікою держави. У нашому районі для них відкрито стаціонарне відділення у Гоголеві, і наступна розповідь

-

про те, як для них збирають у нашому районі вітаміни на зиму.

... До цієї події організатори готувалися допомога нужденним. Ніхто не знає, що кого в

заздалегідь. У людних місцях Великої Димерки, у місцевій газеті "Громада" було розміщено •

п

оголошення

про

те,

що

ВІдповІдно

до

еозпорядження Президента України та rолови РДА упродовж вересня • жовтня проходить Всеукраїнська благодійна акція "Милосердя", а отже Червоний Хрест, територіальний центр району та селищна рада .ЗВе (ЛаютЬСЯ ДО ва~ З проханням

допомоrти

вІтамІНною

продУІЩІЕЮ

дітям-сиротам та старим людям. Якщо кожен з .~с виділить-,2·3 Ю: о~очів зі своrо rосподарства, ДІТИ та хворІ, немІчНІ люди зможуть додати до

своrо скромноrо столу такі необхідні Їм вітаміни". Місцеві представники Червоного Хреста і Терцентру обійшли село, розповіли про акцію. І знаєте, димерці відгукнулися! У визначений час "бойовий жіночий загін" на чолі з головою ~роварської міськрайонної організації Тонариства Червоного Хреста Ліліею Борисівною Драпей та директором Терцентру соціального обслугов~ання одиноких мешканців Броварського району Надіею Іванівною Коркіною вирушив вулицями селища на завдання "х . то сказав, що жінки . слабка стать! Бачили б ви, як вправно орудували вони, збираючи біля подвір'їв з любов'ю

житті чекає, якою буде старість.

Галина Дмитрівна Лебединец_ь: "Краще давати, аніж брати. Uсь бачите: трохи вродила картопелька, морква, капуста. У мене діти є, допомагають, а в когось, може, їх немає. Хай старенькі їдять, аби здо{Ювилося ... ". Анатолій Іванович Редько: "Приєднався, бо хочу допомогти стареньким. Шоб їм бу~о що істи взимку".

lІадія Миколаївна Перенос: "Ми всі під Богом

ходимо. Не дай Бог захворіти! Ось ми з донькою Наталею, онуками Ірочкою й Андрійком вирішили поділитися тим, що вродило на городі. Хай їдять!"

та

велию пакети

з

хоч трохи підсобити жіночкам у нелегкій справі, та н

ледве встигала за ІХНІМ

"

"

стаханІвським темпом.

Прудко бігала від дв!ШУ до дворr_ медсестра Червоного Хреста Улина Трохимівна Ткаченко, а поnм

1з власного двору винесла свою

"

панку tJ

"

.

"У скількох дворах особисто ви сьогодні

"отоварились?, • запитую в· Уляни Трохимівни. "Десь близько семидесяти

...

живуть пе~важно у висотних будинках, то місто долучається до акції

Валентина Василівна Прима: "З дорогою душею хочу людям допомогти. Ми

.

.

"

ІНвалІД пер~~~

групи.

.

Надія Михайлівна Величенко:. "Хай іде на царство ·небесне. Хай ці люди поминають усіх померлих. Я ось картоплі, моркви, ~урячка приготувала, відерце капусти наквасила.

Хай Їдять, на здоров'я!". Чималенький наробок виставила біля двору Наталія Миколаївна Вяткіна з мамою Оленою Кие_илівною: "З любов'ю виростили все це. Земля родить для всіх. Нехай їдять люди іпоправляються ... ". Приблизно такі ж слова говорять і сусіди Микола Опанасович ТкаЧенко та Параска Дмитрівна Ламбер, й інші димерц1.

11

Наталія Володи· мирінна Мировець із донечкою Да­

Овочі були виставлені у дворах або просто на вулиці під парканами, а біля багатьох дворищ

господарі (переважно люди старші, бо молодь • на роботі) терпляче очікували машину, щоб віддати своє злюбов'ю вщющене добро. . "Не знімайте! Н ж не для реклами це роблю!",·

ринкою:

"У нас трішки більше о

МОЖЛИВОС·

о

відверталися від фотокамери, відмахувалися від

теи,нІЖ утих людеи,

диктофона найскеомніші й ховалися за парканом.

котрІ

"Ви не праві! Не тікайте! Народ повинен знати своїх героїв!" • це "дівчата-десантииці" намагалися допомогти мені збирати творчий матеріал, щоб таки 11

11

розкрутити ВІДПОВІСТИ

на

о

юлькох просте

,

охочих

на

запитання:

о

о

І

МІНІ·Інтерв ю, що

спонукало

людей приєднатися до акції~ Всі в один голос казали: якщо у тебе вродило

• не

гріх поділитися.

Якби всі потроху чогось дали, то це була б реальна

населення, освітяни, підприємці, працівники іншиХ сфер діяльності.

Зосвітянами міста ірайонуми проводимо акцію "Від серця до сеР,ця". У сільсь!{ій місцевості діти беруть участь в акції "П'ять картоплин". Кожна дитинка несе п'ять, а хтось. і більше картоплин. Оскільки у Броварах люди

заповнюючи важкими клумаками виділений для

.l.римаючи фотоапарат і диктофон, я намагалася

рамках цієї акції. До неї підключаються управління праці та соцзахисту

ве~тв населення надають усі фермерські господа~ району.

Може, и мши дитиНІ хтось дасть колись...

ст~іонарного відділення Терцентру.

• Акцію "Милосердя' в Украінібуло започатковано у 2000 році. IJlopoкy

за підтримки районної і міської влади ми проводимо цілий ряд заходів у

Щорічно нам вдається заготувати таку кількість продукціі, що іі вистачає

у~е ст~р1, ~Q у мене. син

територію лікарні і в кінці дня вона б_ула перевезена вантажним автомобілем до l'оголівського

Лідія Бор~сівна ~ей:

до нового урожаю. Люди із задоволенням діляться усім, що мають. Відчутну допомогу в забезпеченні продуктами харчування незахищених

картоплею, буряком, морквою, капустою, гарбузами,

~ього автомобіль "швидкої" чи баrажники 'леrковушок". Усю зібрЩІУ продукцію звезли на

Коментар фахіJЩів:

J..еадиційним став уже й збір овочів від населення для нужденних.

"

приготованІ МІШКИ, кошики

·

не

мають

~___,.,.__~=. ..""..;:::,.-;::-•. зовсім нічого. Uя частинка

• зовсІм

несуттєва

1нам

не жаль нею по­

"Милосердя" заготовкою продуктів харчування,збором одяГу. Несуть також крупи, миючі засоби, іrеашки, канцтовари і т. ін. Все передається до дитбудинків,терцентрів. Кожна мама щось знайде, аби дати дитині. Нині наша патронажна служба також зібрала дуже багато заяв від тих, кого вони обслуговують, на отримання одяrу, який до Червоного Хреста приносять люди (до речі, він мае буrи в доброму стані, чистий). Підопічні ~риходять самі або ми їм підбираємо потрібні речі за роз~м і по сезону.

Чекає допомоги благодійників. і Броварська лікарня. ·1·ам теж людей

ГОд]ЮТЬ, середяких багато стариків, ветеранів.

.

(еред усіх районів КиівщШІИ ми завжди є лідерами. Якщо перевести у

натуральні величини, у кошти все, що з?~раємо для нужденних, то у місяць

це становить понад 30 тисяч гривень. Щира вдячність усім добрим людям за_щедрість душі й милосердя.

Надія Іванівна Коркіна, директор Терцентру: • IJlиpa вдячність усім, хто приєднався до нашої спільної з Червоним ХееСтом акції. Того дня для наших підопічних з Гоголева ми привезли 1050 кілограмів картоплі, 180 • моркви, 85 • капусти, 226 кілограмів буряка, а ще цибулю, гарбузи та інші овочі. Хочу додати, що важливість таких заходів полягає не тільки в тому, що стареньким буде чим поласувати, •. у будь-якому випадку держава не залишить іх голодними.

Найбільша цінність таких заходів • саме у іх гуманітарній місії, у наданні можливості кожному з нас проявm своє милосердя, шедрість, гуманне

ставлення до ближнього. Ue • як тест на людяність. llоділися • і тобі воздасться. Нехай не збідніє рука того,хто дає! .. Директор Гоrолівськоrо стаціонарноrо відділення Олена Василівна Федорова: • Від імені своіх підопічних (а їх у нас 11 осіб • двоє чоловіків і дев'ять жіночок) щиро дякую всім за душевнущедрість і співчуття до стареньких. Звичайно, вони у нас не голодують, бо й самі вирощуємо для них овочі й фрукти і вже з початку літа годуємо власними вітамінами. Та ми щиро

ділитися зтими,хто потребує. Все це ми збатьками виростили на власному городі. У нас росте дитина, слава Qpry, не голодує. А в когось, можливо, дітей немає. Ім нікому допомогти. Ми сподіваємося, що

вдячні усім добрим людям, котрі допомогли нам заготувати овочі на зиму.

наша старість буде забезпечена, як наші батьки

читачу~

надіються на нас. Отож даємо все від душі".

Розміщення реклами: телефон

5-59-19,4-23-26.

\1и будемо за них Богу молитися",. говорять наші підопічні. Від автора: Ось •""а історія. Вона дуже повчальна, чи не так, шановний

Учасниця "десанту" Валентина КОВАЛІВСЬКА.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


8

П' ЯТНІЩЯ,

rазета виходить в 17 квітня 1937 року

29 жовтня 2010 року

€ комп'ютерний клас!

. міста. Ск~ти, ~о була вражена • оце не сказати mчого. Десятьуоюв тому я и сама

старілих сивочолих дідуганів замінили нові

ходила до дитсадка. Добре пам ятаю ста­ резні ігеашки, якими ми були змушені гра­

сучасні комп'ютери. За це педагогічний та учнівський колективи щиро вдячніпередусім

тись. Меблі, що жахливо скрипіли, і квіти,

сільському голові Людмилі Спичак. Усім зрозуміло, що навчальні заняття в

які прпносили з дому, щоб зробити давно не ремонтоване приміщення хоч трішки за­

сучасно обладнаному кабінеті інформатики значно розширюють можливості викладання "

основ к~мп ютер~ш

тишнішим. Тож побачивши на екрані нові сучасні ліжечка, шафи, стільці, величезні гарні

іграшки, я здивувалась. Усі 16 дошкільних

•.

грамоти програмуван-

закладів модернізовані та добре оснащені ..

ня, учасТІ школярІв у рІЗНоманІтних конкур­

сах, іm:ернет-проектах. Учителі отрим~ мажлишсть

використовувати

Та це далеко не все, що викликало у мене захоплення. Рівень освіти останніми рокаМи в дитсадках дуже змінився. Психологія,

комп ютерн1

технології у викладанні своіх навчальних

.

.

рідна та іноземна мови,математика,фізпідго­ товка • це допоможе виховати змалюків ро­ з~, високоморальних і здорових членів

предме~,що спр~є .ПІдвище~ню.ре~льта-

тивносТІ навчальнш ДІЯЛЬНОСТІ учmв. Нони з великою радістю прийняли цей подарунок.

Та ще збільшим задоволенням уже встигли ' попрацювати у новому комп ютериому кабінеті і в один голос висловили своє задо­ валення: "Кл ас.І"

За ініціативою учнів школи за допомогою нових комп'ютерів було виготовлено подяки сільському голові Людмилі Спичак та депу­ татам Зазимськоі сільської ради за постійну турботу про підростаюче молоде покоління зазиМчан та матеріально-технічну базу навчального закладу.

Від щирого серця: "Спасибі!" Учнівський та педаrогічний колективи.

)І(ИтnІ

для Вас

У Зазимському навчально-виховному ком­ плексі "ЗОШ І-ІІІ ступенів • ДНЗ" облад­ нано сучасний комп'ютерний клас. За­

І

НОВЕ

сусПІЛЬства.

Не можу промовчати про саме свято, чу­ давнИ концерт. Все проходило увиглядігри:

Wo

може буги кращим за подорож у Краіну дитинства~ У час, в якому залиши­ лись перші кроки, слова, почуття~! День дошкілля

чудовий привід для дорослих

згадати себе в минулому,побачити виступи н

t)

СВОІХ ДІТ~И,а ДЛЯ ДОШЮЛЬНЯТ

• ВПерше ПОКа·

зати свш таланти.

22 жовтня в MI\U "Прометей" відбулось

святкування Дня п~вника дошкільної освіти-2010. Мета заходу· підтримка праці

педагогів-дошкільників. Завдяки творчим

на сценуодин за одним виходили украсивих

здобуткам цих людей найменші мешканці міста мають змогу розвивати свої таланти, ~нтелектуально зміцнюватись і спілкуватись

цями • справжні зірки. А потім з перлинок

ІЗ ~весниками.

Идучи на цей захід, думала: там буде

нудно і не цікаво. Але з перших хвилин святкового концерту зрозуміла, що помиЛя­

костюмах діти і радували нас піснями й тан­ вони зібрали чарівну рожеву квітку.

НизькіИ уклін педагогам. вихователям за

П,Рацю, що приносить такі яскраві результати.

Дякуємо Вам за все,що Ви робите для бро­ варських діток!

Ваш~з~~~ця

лася. Спочатку глядачам продемонстрували фільм про дошкільні

Анастасія ВОСКРЕСt:НLЬКА. Фото Наталії КРИВОБОК.

навчальні заклади

"Я хочу радість бачить у очах дітей" У словах, вавеАевп у заm~ і сказаm: при віАкрmі AlfDJ'IOl'O ~·~~ WевчеІІІОВОму мо· ЛОЛJІІІ JІілпр,иєqем. с.,~ Повемареmrои, котрий і ICOIII'tR ~ ва о6АЩавви та ioro спору.цrев· •. .. . • ': . . .•.. '' ' .::-.:': '... ···. : .--·-> :---·.,·,·: :.· '' ' ' '-_ '

на урочисто~ відкритті майданчика, щиро

справ для земляків. Звичайно,

дякували С.Н: Понамаренку і його доб­

приємством, укомплектованим необхідною технікою И обладнанням, яке б надавало

сам би він навіть при найбільшо­

ров~ьним помІчникам за под~ров~ малечі

сельч~ам широкий спектр посл~ ....А щ~

раДІСТЬ, ВИСЛОВЛЮВали ГОТОВНІСТЬ ПІДТрИму·

є намІр

вати всі добрі починання активіста сільської

~коли на екскурсії пам'ятними для Украіни

рік встиг зробити чимало добрих

му бажанні не зміг за буквально лічені дні И територію під май­ ня, 1 3}'ІІ1В ворrаmзуіаІІІ ··~ врІІЛучІІтвtи. До 6лаrорорї справи, м~ві І&ачаЕ'І'ІJаІ ва6аrато глиб· бr:ній майданчик підготувати, й

шві ;tміст.

€ в ща...аіб~ ІОАН іІпересамв rpo·

смІття вивезти, а ПІСОК, навпаки,

мцв. пе~ мор ·•·спраці иебаЦужі. завезти, Й гойдалки та гірку змон­ Такі. ик, Серrій ·.Jіkтороеич. h ввми • молоАИмв, тувати. На допомогу Сергію амбітввмв, іЦпри~ і, ·rоловве, г-----'---------

справжніми · ватріотw tJJo~i

-.uoi

батьЕівщвви • моава пов'uувати •

·

'

--'

''

'

u

місці, де пробито артезіанську свердловину,

буде облаштовано бюветпитної води. А ще С.В. flономаренко хоче бачити своє рідне село

...

споювавва ва кращу JtOЛIO єела в уаеа

яержавв в !!ЇЛОІІУ·

з освітленими

вулицями

і впо. ,_

рядкованими дорогами на них, центром сІм

1

та дозвілля на базі місцевого будинку

Минулої суботи опівдні цей куток Шев­

культури, дієздатним

ченкового нагадував розтривожениИ вулик.

Задовго до початку офіціниого відкриття дитячого майданчика гойдалки і гірку, на­

дувниИ батут вже "освоювала" щаслива дітвора, що зібралася, здавалося, чи не з

усього села. Веселощі, гамір, сміх. І головне

• непідробна радість у дитячих очах. Такою

ж радістю були випавнені И душі батьків, дідусів. і бабусь маленьких шевченківців, котрітеж прийшли на відкриття новобудови, що буквально за два тижні прикрасила цю частину села.

СвоіИ появі своєрідниИ оазис дозвілля з дитячим і спо_е:rивним майданчиками завдя·

чує Сергієві llономаренку, котрий, незважа­ ючи на молодий вік, за активність у розбу.

дові місцевої. гром~ обр~ниИ до складу ВИКОНКОму СІЛЬСЬКОІ

громади. А те, що вони будуть, сумніву не­ має, бо у Сергія Вікторовича великі плани, пов'язані з розбудовою соціальної інфра­ структури села. Уже наступного року на

ради І за ОДИН ЛИШе

Вікторовичу приншли ного однодумці, для яких не байдуже, як і де діткам проводити

своє дозвілля.

Ue іТарас Нечитайло,іЮрій

Шапошніков, і 'Олександр Сеник, і Олег та

Сергін Жиглії, В'ячеслав і Тетяна Перевоз­ нюки, Євген Г ребеножко... Ось так сПІльними зусиллями і створили цей малень­

кий шедевр. Батьки діток, котрі виступали

комунальним

під·

регулярно

возити

учнІВ

м1сцев01

МІС_цямR.

t

в молодого й небайдужого до долі села чоловіка И інші напрацювання, які він за підтримки депутатського корпусу й усієї громади гоrовиИ зробити реальністю не

колись, з роками, а вже завтра.

Wo

так

буває,він уже довів своїми до~рими ділами

і, .в~иться, ще .не раз доведе. Шевченківці в ЦІМ переконаm.

Сергій ВАСЮК.


НОВЕ

•иn•

Газета виходить з 17 квіmя 1937 року

П'ятниця,

29 жовmя 2010 року

·9

НА ПРАВАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

<<Ніхто за нас цього не зробить>> У праrматичних американців та наших €В{!(!ПеЙських сусідів давно побуtуе ідіома

"self made", що в пе!Єкладі означає "зро·

бити себе самому". Так із неприхованою повагою вони називають людей,

котрі

u

о

о

ма неоЦІНеннии життєвии досвІД! важливІ.напр~вання, авторитет серед своІХ земляюв.

У сі разом ми беремо участь у с?ціальних проектах,

спрямованих

на

шдтримку

ЗМІНИ МАйБУТНЄ

життєдіяльності місцевих громад. Уже про·о

досяrли

вершин

на

своему

жиmвому

шляху лише завдяки власним здобуткам,

без сторонньої допомоrи.

За останні десять-п'ятнадцять років зро~а нов~ формація наших спі~в~тчиз·

ведено низку акwи.

rнуть змінити облич'!'~ України, напо· ~.вити конкре:mим змІстом утвердження

§удинку для людей похилого віку, що в

Тип?вим пре.дставником когорти •ак:ив·

l'оголеві. Не забуваємо і про одиноких бабусь і діду~ів. Перед великими святами ми

них, рІшучих, ЦІЛ~ОСІ!QЯ~ованих уке_ашцш є

не з порожнІми руками приходимо до них у

наш земляк Андрш НасІКовськии. Ьалотую­ чись у депутати Київської обла~;ної ради, • •

гості й радіємо, коли нас чекають. Так було в Рожнах, РожівЩ, Погребах, ЗазиМ'ї, Кеасилівці, Великій Димерці та інших. Підтримуємо й діток з обмеженими Фізичними можливостями. Наприклад, на

п державносТІ.

о

вш впевнении, що у раЗІ перемоги сприятиме

місцевим громадам у вирішенні наболілих питань сьогодення.

• Андрію Володимировичу! Ви е пред· ставником відносно молодої· політичної о

о

си~, яка за ко~откии термІн знаишла своІх прихильниКІв.

• Так, "Громадська організація "Фронт

Змін" стала громадянською пла'!'Формою для створення політичної п~~ї "Фронт Змін". Ue партія нового типу. Що є основною ме­

тою діяльності близько двохсот тисяч моїх

однодумців~ Ми прагнемо побудувати нову Україну. Країну динамічного розвитку, в самій суті якої буде втілено європейські цін~ості св~боди, рівності~ с~аведливості,

Міжнародний день інвалідів без уваги не •

залишилося жодно!

так01

о

дитини раиону.

А коли шестирічному Антону з Требухова на складну операцію знадобились значні кошти, було відразу ж організовано їх збір.

До речі, відгукнулося багат? чуйних ~деЙ: сьогодні проходить реабілітаційний період.

Хто б до нас не приходив зі своїми проблемами, завжди йдемо назустріч. Коли минулого ро~у звернулись батьки діток Ру­ санівського НВК з проханням допомогти

впро~адж~ть в_ життя

дпвоеа розпочала за новенькими па~тами.

НашО!

ПОЛІТИЧНО!

СИЛИ.

• Ц!о вдалося зробити за цей

проміжок часу вам і вашим однодум_цям? • Громадську організацію "Фронт :;мін"

районного рівня було зареєстровано в

участь

у

спортивному

н

'

М ЯТЬ СВОІХ ДІДІВ Та ПрадІДІВ ХВИЛИНОЮ МОВ· чання

...

Доторкнути~ь до ~~ціонал~ної ~ПадЩИНИ

мали змогуюнІ житеЛІКрасИЛІнки пІДчас ек­

скурсії до могили Кобзаря. Не байдужі ми і до екологічних проблем: проводимо приби­

~ня територій. Дні толоки проходили в llогребах, Семиполках, Заворичах, Шевчен­ ковому, Богданівці, Зазим'ї. Облагороджу­

чики люди виходили ЦІЛИМИ родинами.

еоки проходив військову сл~бJ у

Зб~йних силах України. З ZOOZ по 20.U6 рок.и-навчався у ~ИЇ~ському унІверситеТІ тури.зму, еКОНОМІКИ І права,

здобув освіту за фахом "юрист-право· знавець

З

"•

2002

по

.

2007 • · здійснював діяльність. 2007 10~

підпрвемнирку п~изначении на посаду юриста ТОН "Фармако і К". Ниві обіймає посаду директора цьоrо підприемства. Член rромадськоі о~~і Броварськоrо району "Фронт Змін". 0Аружений.

Бров~щини, і не лише ... • ~пор; • це .один _з прюрите~их на­ ЩJЯМЮВ ДІЯЛЬНОСТІ НаШО!

ПОЛІТИЧНО!

СИЛИ.

ки, Шевченкового: закупили спортивну фор­ му та інвентар, оплачуємо внески та збори.

кожному сеЛІ є мІСцева

пам ятника загиблим діти вшанували па-

життІ

близько десяти тисяч наших активістів пра•

КіІЧ!ева точка • селище Калинівка. Біля

Андрій Володими~вич Насіконський нароАНВся 2 січня 1981 року у місті Бровари. Після закінчення загально· освітньої школи N~3 з 1999 по 2000

• Відомо, що "Фронт Змін бер~ активну

}і сам прихильник здорового способу життя.

о

вом "Колос" організували велопробіг "Еста­ фета пам'яті", присвячений 65-ій річниціПе­ ремоги у Великій Вітчизняній війні. 10 юних спортсменів стартували в Семиполках.

в~реагували. І новий навчальний рік

шавні минулого року. А вже з кінця січня L010 року з'явилося нове структурне утво­ рення • Б.е_оварська районна організація політичної llартії "Фронт Змін". Сьогодні цюють в раиоНІ, у

~

придбати парти та стільчики, яких не виста­

чало, активісти "ФроІfІ)' Змін" швидко

основнІ постулати

ФРОНТ ЗМІН

Хлопчик мужньо переНІс операцІю 1 вати території, облашт~вувати спортмайдан­

соЛІДарносТІ, толерантносТІ. llівтора року

активісти від "ФроІfІ)' Змін" на ~роварщині

~І~ ІР kllil!::wd' ое-ноtРІдІ

діти з соціально-реабілітаційних центрів

"Сонячне світло", що в Требухові, та "Свобода" з Великої Димерки, мешканці

ниКІв, котрІ не на словах, а на дw пра·

насіковський Андрій ВолодимирОвич

Хто перебуває в центрі нашої уваги~ Перш за все, це наші земляки, котрі потребують допомоги. Нас добре знають

Сьогодні ми надаємо матеріальну підтримку сільським фуrбольним командам Гоголена, З~о.еичів, (емиполок, Плоского, Богданів­

• Ц!о виrрае мі~цева rромада у разі ва· шоrо приходу до Київської обласної ради, адже кожний виборець хоче бачити в лю· •

•u

ДИНІ, за яку ВІН ВІДДаВ СВІИ ro~OC, за~ИС• ника, в першу черrу, власних ІнтересІв.

Я не хочу давати порожніх обіцянок. Вважаю, коли людина бере на себе таку

·

о

о

ВІДПОВІДальну МІСІЮ, ВОНа ПОВИННа еозумІТИ

всю важливість майбутніх дій. Депутат, •О

представляючи свІИ округ, повинен захища•

с:

ТИ ІНтереси ЛЮДеИ,

ЯКІ В НЬОГО ПОВІрИЛИ.

ловне

.

.

.

РІШУЧОСТІ до кардинальних змщ

яких вимагає саме життя.

• Які питання, на вашу думку, потребують

першочерrовоrо вирішення вже сьоrодні~ • Питань першочергових чи другорядних не буває. Якщо вони хвилюють людей, потрібно знаходити шляхи їх розв'язання. У більш глобальному значенні· це залучення

інвестицій, розробка генеральних планів на­ селених пунктів, ефективне використання прЩ)одних ресурсІВ.

Uкрема тема

відбудова та розвиток

Відсто~ючи права своїх. виборців, я мати~ сільської інфраструктури: доріг, транспорту, можлиВІсть сприяти вирІшенню питань, яю

турбують громаду. Можливо,повторюсь, але все ·залежить від особистості, від активності де~та.

}і виходець з багатодітної сім'ї, все життя громадська органІЗацІЯ, яка реальними спра­

вами доводить свою здатність до ефектив­

них дій. На 50 відсотків осередки представ­ лені молоддю. З іншого боку, у нас досить о

о

значнии вІДсоток людеи, у котрих за плечи-

У лютому за фінансової підтримки нашої організації у басейні "Купава" відбувся відкритий чемпіонат Київської області з пла­ вання серед дорослих. Напередодні Дня Перемоги ми разом зі спортивним товарист-

звик розраховувати лише на власнІ сили.

Хоча виріс у Ьроварах, та на сьогоднішній день проживаю у Рожнах. Тому не на сло­ вах знаю проблеми жителів села. У собі я

.

.

вщчуваю достатньо сил, досВІДу, знань

.

1 го-

дитсадків, шкіл, клубів, амбулаторій.

По:рібно створити ~ови, щоб молоді не хоТІЛось залишати сво1 села у пошуках кра­

щого життя. Доступна якісна освіта та ме­ дична допомога • не примха. Ue має стати реальністю. Словом, ніхто за нас нашу робо­ ту не зробить. Лише разом, спільними зу­ силлями,можна чогось досягнути, як би важ­ ко це не давалось.

Лариса ШАПКА.


10

П'ятниця,

DОНІІІІ"ОК

1 •иcronw

УТ-1 06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО,

08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Сnорт 06.20, 06.З5, 2З.15,

2З.З5

Вертикаль влади 06.50 Православний календар

07.15 Ера бізнесу 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд nреси 08.20 Нерухомість 08.40 Корисні nоради 09.00 Підсумки тижня 10.00 "Легко бути жінкою" 10.55 "Аншлаг, аншлаг" 12.1 О Діловий світ 12.20 Точка зору

05.15 "Сnравжні лікарі -2"

21.З5 Діловий світ

06.05 "Походи в дикий світ-4" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ра-

21.45 Світ сnорту 21.55 Футбольний код 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО ТРК "ЕРА"

01.20 Підсумки дня 01.50 ТелеАкадемія 02.50 Т jc "На край землі" 04.20 Чоловічий клуб 05.20 Мультфільми 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1

1З.10 Право на захист 13.З5 Х/Ф "Гроші"

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ.

16.10 "Сnравжні лікарі -2"

1З.55 Х/Ф "Оnерація валькірія"

15.З5 Ревізор 16.00"Нащадки" 17.00 Шеф-кухар країни 18.00 Вікно в Америку 18.40 Діловий світ 19.00 Про головне

ІІІІОРОІ

2800UIA

Ут-1 06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Сnорт 06.20, 06.З5, 2З.15, 2З.З5 Вертикаль влади 06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07.З5 Нерухомість 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд nреси 08.20 Рейтингова nанорама 08.40 Корисні nоради 09.00 Підсумки дня 09.25 Слово регіонам 10.00 "Легко бути жінкою" 11.00 "Аншлаг, аншлаг" 12.1 О Діловий світ 12.25 Хай так 1З.ОО Темний силует 1З.20 Тjc "На край землі"

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.ЗО Золотий rусак 16.00 "Нащадки" 17.05 В гостях у Д. Гордона 18.05 Шеф-кухар. Вечеря 18.40 Діловий світ

........ >·.

а~ УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 12.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 14.ЗО 00.10 Сnорт 06.20, 06.З5, 2З.15, 23.35 Вертикаль влади

06.50 Православний 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе

календар

07.З5 Рейтингова nанорама 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд nреси 08.20 Нерухомість 08.40 Корисні nоради

09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою" 10.55 "Аншлаг, аншлаг" 12.1 О Діловий світ 12.25 Сільрада 1З.ОО Т/с "На край землі"

14.45 Euronews 14.'55 Діловий світ. Агросектор 15. ОО ПАРЛАМЕНТСЬКІ

СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

В ГОСТЯХ у Д. Гордона. Валерія 18.05 Шеф-кухар. Вечеря 18.40 Діловий світ 19.00 Про головне

17.05

'11111Р

.4ІІІІСІОІАІА УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Сnорт

06.З5, 2З.15, 2З.З5 Вертикаль влади 06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу

06.20,

ж иn•

21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам

06.10 Т/с "Янгол- охоронець" 06.55, 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 2З.45, 04.20 їСН" 07.25 Мультфільм 09.25 "Смакуємо" 10.10 "Ремонт+" 11.00 "Велике nеревтілення" 11.50 Х/Ф "Фальшива вдова"

Агросектор

Га3ета виходить з 17 Квітня 1937 року НОВЕ

29 жовтня 2010 року

17.ЗО Т/с "Доктор Тирса"

20.10 "Зірка+ зірка"

ІНТЕР

нок з Інтером"

09.1 О "Повернення Мухтара-З" 11.05 Т/с "Якось у міліціІ" 12.15 "Знак якості" 12.55 Т/с "Виклик-2" 1З.55 "Детективи"

15.00 "Судові сnрави" 15.50 "Чекай на мене" 17.20 Т/с "Сусіди" 18.1 О Т jc "Кармеліта" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Т/с "Обручка" 21.ЗО Т/с "Зоя" 2З.50 "А. Вертинська" 00.50 Х/Ф "Гангстерські війни" 02.ЗО "Подробиці" ОЗ.ОО Т/с "До самої смерті" ОЗ.20 Т/с "Сусіди" ОЗ.45 "Знак якості" 04.15 "Судові сnрави" 04.55 "Походи в дикий світ-4"

22.45'Т/с "Маргоша- З"

ІСТV

06.20 Світанок

11.ЗО Інтуїція

07.ЗО Ділові факти 07.40 Факти тижня 08.45 Факти. Ранок 09.25 Море no коліно 10.00 Люди, коні, кролики і .. .домашні ролики 10.20 т;с "Солдати-14" 11.20 Т/с "Менти" 12.45 Факти. День 1З.О5 Х/Ф "Пасажир 57" 14.55 Х/Ф "Снайnер" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.50 Т jc "Братани-2" 21.50 Т/с "Військова розвідка" 2З.ОО Свобода слова 01.05 Надзвичайні новини 01.50 ЗОО секjгод 01.55 Провокатор ОЗ.10 Факти ОЗ.40 Свобода слова

12.45 Т/с їатусеві дочки" 1З.50 М/с "Поліцейська ака­

НОВИЙ КАНАЛ 05.50 М/с "Вейнхед" 06.10 Tjc "Солдати-16" 07.00, 07.10, 07.40, 08.40 "Підйом"

07.05 Смішарики 07.ЗО, 08.ЗО, 19.00, 00.00

00.00 Х/Ф "Віва, Марія" 02.10 "Без мандата" ОЗ.ЗО Т jc "Маргоша - З"

05.45 Служба розшуку дітей 06.00 Ділові факти 06.10 ЗОО сек;год

09.00 Т jc "Щасливі 10.00 Інфо-шок

19.00 Про головне 19.40 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам

20.10 "Міняю жінку- 2" 21.З5, 22.15, 01.50, 02.1'5 Т/с

04.1 О "Знак якості"

21.З5 Діловий світ 21.45 Світ сnорту 22.00 Можливості людського мозку

22.ЗО Книга. ua 22.55 Трійка, Кено, Максима 2З.ОО ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.50 Прес-анонс 01.55 ТелеАкадемія 02.55 Т/с "На край землі" 04.20 Чоловічий клуб 05.20 Мультфільми 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.1 О Т jc "Янгол - охоронець" 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 2З.55, ОЗ.ЗО їСН" 07.25 Мультфільм 09.ЗО Т/с "Універ" 10.1 О "~імейні драми" 11.25 "Іжа. Смертельна добавка" 12.25 Т/с "Була любов" 1З.20 "Шість кадрів" 14.05 Т/с "Доктор Тирса" 16.00 "Сnравжні лікарі -2" 17.ЗО "Сімейні драми" 18.25 "Небезnечні товари"

· 19.40 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.З5 Діловий світ 21.45 Світ сnорту 22.00 Красиво 22.45 Мегалот 22.50 Суnерлото, Трійка, Кено 2З.ОО ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.50 Прес-анонс 01.55 ТелеАкадемія 02.55 Т jc ·на край землі" 04.25 Чоловічий клуб 05.20 Мультфільми 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Т/с "Янгол - охоронець" 06.55, 07.1 О, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00,

"Інтерни"

22.40 Т/с "Маргоша - З" 00.10 Х/Ф "Фальшива вдова" 02.40 Т jc "Маргоша - З" 04.1-0 т;с "Універ" 04.З5 "Сnравжні лікарі -2" 05.20 Т/с "Була любов" ІНТЕР

06.05 "Походи в дикий світ-4" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером"

09.10 "Повернення Мухтара-З" 11.05 Т/с "Якось у міліціІ" 12.15 "Знак якості" 12.55 Т/С "Виклик" 1З.55 "Детективи"

15.00 "Судові сnрави" 15.55 "Зрозуміти. Пробачити" 16.20 Т jc "Переділ" 17.20 Т/с "Сусіди" 18.1 О "Розбір nольотів" 18.55 Т/с їаке звичайне життя" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Т jc "Обручка" 21.ЗО Т jc "Зоя" 2З.50 д/n "Чорна магія"

01.00 Х/Ф "Гангстер N21" 02.45 "Подробиці" ОЗ.15 "Служба розшуку дітей" ОЗ.20 Т/с ·До самої смерті"

ІНТЕР

06.05 "Походи в дикий світ-4" 06.55 ·шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером"

09.1 О "Повернення Мухтара-З" 11.05 Т/с "Якось у міліціІ" 12.15 "Знак якості" 12.55 Т/с "Виклик-2" 1З.55 "Детективи"

15.00 "Судові сnрави" 15.55 "Зрозуміти. Пробачити· 16.20 Т/с "Переділ" 17.20 Т/с "Сусіди" 18.1 О "Розбір nольотів" 18.55 Т/с їаке звичайне життя" 20.00 "Подробиці"

19.ЗО, 2З.55, ОЗ.40 їСН" 07.25 Мультфільм 09.ЗО Т jc "Універ" 10.1 О "Сімейні драми" 11.25 "Загибель nланети" 12.25 Т/с "Була любов" 1З.20 "Шість кадрів" 14.00 Х/Ф "Зірки nід місяцем" 16.00 "Сnравжні лікарі -2" 17.ЗО "Сімейні драми" 18.25 "В магазин no смерть" 20.1 О "Від оацанки до nанянки" 21.З5, 22.15, 02.00, 02.25 Т/с

00.50 Х/Ф "Багсі"

07.20 Створи себе

15.25 Діловий світ. Агросектор

07.З5 Нерухомість 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд nреси 08.20 Рейтингова nанорама 08.40 Корисні nоради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою" 11.1 О Здоров'я 12.1 О Діловий світ 12.25 Програма док. фільмів

15.З5 Ближче до народу 16.00 "Нащадки" 17.05 Фольк-musіс 18.05 Шеф-кухар. Вечеря 18.40 Діловий світ 19.00 Про головне 19.40 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.З5 Діловий світ 21.45 Світ сnорту 22.00 Прем'єра. Євро. Ексnе­

13.25 Т jc "На край 15.15 Euronews

землі"

20.ЗО Т;с "Обручка" 21.ЗО Т/С "Зоя" 2З.50 д/n "Євгеній Морrунов·

ОЗ.10 "Подробиці" ОЗ.40 "Служба розшуку дітей" ОЗ.45 Т jc "До самої смерті" 04.05 Т jc "Сусіди" 04.ЗО "Знак якості" 05.00 "Походи в дикий світ-4"

диція

разом"

ОЗ.40 Т/с "Сусіди" 04.З5 "Судові сnрави" в дикий світ-4"

ІСТV

домогосnодарки"

16.45 Т jc "Вороніни" 18.00 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Сnортреnортер 19.З5 Т/с їатусеві дочки"

21.00 Т/с "Вороніни" 22.05 Новий nогляд 00.20 Сnортреnортер ОО.ЗО Служба розшуку дітей ОО.З5 Хfф "Востаннє" 02.20, 05.05, ОЗ.20, 04.20, 05.50 Зона ночі 02.25 Козак душа nравдива 02.45 Козацькі могили ОЗ.О5 Жива легенда століть ОЗ.25 Невідома Україна 04.25 Козацький флот 04.40 Там на горі січ іде 04.55 Гартуючи юнацтво 05.1 О І буде новий день 05.З5 Кольорові асоціації Марини Банник

"Підйом"

07.05 Смішарики 07.ЗО, 08.ЗО, 19.00, 00.05

06.З5 Т/с "Комісар Рекс" 09.40 "Шоу "Лід і nолум'я" 12.55 "Битва екстрасенсів. Війна світів" 15.00 "Давай одружимося" 17.00 "Неймовірна nравда про зірок" 18.00 "Вікна-Новини" 18.10 "Чужі nомилки" 19.05 "Україна має талант!" 21.25 "Кулагін та nартнери" 22.00 "Вікна-Новини" 22.20 Т jc "Доктор Хаус" 23.20 Т jc "Клініка"

ТРК "УКРАЇНА" 06.00 Срібний аnельсин 06.ЗО Подіі

06.50 Срібний аnельсин 07.05, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.05, 13.50 Т/С "Слід" 10.50, 19.ЗО Т/с "Маруся" 11.50 Т/с "Екстрений виклик" 12.50 "Нехай говорять" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральнk!й суддя 17.00 Подіі 17.10 Критична точка 19.00 Подіі 20.25 Tjc "Звіробій - 2" 04.50 Магдебурзькі хроніки 05.05 Перші кроки кримі­ налістики Цикл: України

05.20 Ре-

nортер

05.ЗО Факти

09.00 Т/с "Щасливі разом" 10.05 Інфо-шок 11.20 Інтуїція 12.40 Т/с їатусеві дочки" 1З.45 М/с "Поліцейська ака-

06.00 Ділові факти 06.10 ЗОО секjгод 06.25 Світанок 07.ЗО Ділові факти

07.45 Під nрицілом 08.45 Факти. Ранок 09.20 Comedy Club

демія" 14.ЗО М/с "Нові пригоди Бетмена·

10.ЗО Т/с "Солдати-14"

11.25 Т jc "Менти-7" 12.45 Факти. День 1З.ОО Т/с "Військова розвідка"

14.1 О Анекдоти nо-українськи 14.25 Comedy Club 15.25 Т/с "Братани-2" 17.40 Т/с "Менти-Т' 18.45 Факти. Вечір 19.25 НадЗвичайні новини 19.55 Т jc "Братани-2" 21.55 Т/с "Військова розвідка" 2З.О5 Х/Ф "Смертельний удар"

01.05 Факти.

Підсумок дня 01.ЗО ЗОО сек;год 01 .зs т;с ·герої-З" 02.25 Факти ОЗ.ОО Надзвичайні новини ОЗ.ЗО Х/Ф "Старе загартування"

НОВИЙ КАНАЛ 05.50 М/с "Вейнхед" ІСТV

14.50 Teen Тіmе 14.55 Т/С "Друзі" 15.45 Teen Тіmе 15.50, 2З.10 Т/с

"Відчайдушні

домогосnодарки·

16.50 Т jc "Вороні ни" 18.00 Т jc "Щасливі разом" 19.15 Сnортреnортер 19.З5 Т/с їатусеві дочки"

21.00 Т/с "Вороніни· 22.05 Здрастуйте, я -

ваша мама! 00.25 Сnортреnортер ОО.З5 Х/Ф "Розгадка" 02.25, 05.15, ОЗ.ЗО, 04.ЗО, 05.50 Зона ночі 02.ЗО Райські сади гетьмана Сагайдачного 02.45 Густиня 03.15 Каnлиця Боїмів ОЗ.35 Невідома Україна 04.З5 Втрачені nрава

07.30, 08.30, 19.00, 00.00

05.ЗО Служба розшуку дітей

05.40 Факти 06.00 Ділові факти 06.10 ЗОО секjгод 06.25 Світанок 07.ЗО Ділові факти

ліхтарів. Менти-7"

12.45 Факти. День 1З.ОО Т jc "Військова розвідка" 14.15 Comedy Club 15.15 Т/с "Братани-2" 17.ЗО Т/с "Менти-7"

18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.55 Т/с "Братани-2" 21.55 Т/с "Військова розвідка" 2З.О5 Х/Ф "Принц nістолетів" 01.00 Факти. Підсумок дня 01.25 ЗОО секjгод 01.ЗО Т/с "Герої-З" 02.25 Факти 02.55 Надзвичайні новини ОЗ.25 Х/Ф "Смертельний удар"

-

05.50 М/с "Вейнхед" 06.1 О Т jc "Солдати-16" 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 "Підйом"

07.05 Смішарики 22.50 Трійка,

Кено, Максима 2З.ОО ТРК "ЕРА"

01.20 Підсумки дня 01.50 Прес-анонс 01.55 ТелеАкадемія 02.55 Х/Ф "Гроші" 04.15 Чоловічий клуб 05.20 Мультфільми 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Т/с "Янгол- охоронець" 06.55, 07.1 О, 07.45, 08.05,

10.05Інфо-шок 11.ЗО Інтуїція 12.45 Т/с їатусеві дочки" 1З.55 М/с "Поліцейська академія"

14.ЗО М/с "Пригоди Бетмена" 14.50 Teen Тіmе 14.55 Т/с "Друзі"

15.45 Teen Time 15.50, 2З.05 Т jc

"Відчайдушні

домогосnодарки"

16.50 Т/с "Вороніни" 18.00 Т jc "Щасливі разом" 19.15 Сnортреnортер 19.З5 Т/с їатусеві дочки"

21.00 r/С "Вороніни" 22.05 Зроби мені смішно 00.20 Сnортреnортер

ОО.ЗО Служба розшуку дітей ОО.З5 Х/Ф їериторія незайманих" 02.20, 05.05, ОЗ.20, 04.20, 05.50 Зона ночі 02.25 Драй Хмара. Останні сторінки 02.55 Країна людей 03.25 Невідома Україна 04.25 Зоряна година козацтва 04.40 Братіє й дружино 04.55 Козаччина. Руїна 05.10 Кузня неімущих 05.40 Роздоріжжя

09.1 О "Сніданок з 1+ 1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 2З.40 \'ТСН"

07.25 Мультфільм 09.30 Т/с "Універ" 10.10 "Сімейні драми" 11.25 "Живі ясновидці" 12.25 Т/с "Була любов" 1З.20 "Шість кадрів" 14.00 "Особиста сnрава" 15.00 ·Анатомія слави" 16.00 "Сnравжні лікарі -2" 17.ЗО "Сімейні драми"

18.25 "Цвяхи з

майбутнього"

Історія

кіно

СТБ

06.20 "Бізнес+· 06.25 "Кулагін та nартнери" 06.50 Т jc "Комісар Рекс" 09.50 Х/Ф "Інше обличчя" 11.55 "Нез'ясовно, але факт" 1З.ОО "Битва екстрасенсів" 14.00 "Моя nравда" 15.00 ·Давай одружимося" 17.00 "Правда про зірок" 18.00 "Вікна-Новини·

18.1 О "Чужі rюмилки" 19.05 "Правила життя" 20.05 ·у nошуках істини" 21.2 "Кулагін та nартнери" 22.00 "Вікна-Новини· 22.20 Т jc "Доктор Хаус" 2З.20 Т jc "Клініка" ТРК "УКРАЇНА" 06.00 Срібний аnельсин 06.30 Подіі 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 1З.50 Т jc "Слід" 08.50, 20.25 Tjc "Звіробій - 2" 10.50, 19.30 Т/с "Маруся" 11.50 Т jc "Екстрений виклик" 12.50 "Нехай говорять" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя СТБ

Ре-

nортер

09.00 Т jc "Щасливі разом"

07.40 Провокатор 08.45 "ФактЬІ" 09.20 Comedy Club 1О.ЗО Т/С "Солдати-14" 11.25 Тfc "Вулиці розбитих

НОВИЙ КАНАЛ

демія"

14.ЗО Мjс "Нові nригоди Бетмена" 14.45 Teen Тіmе 14.50 Т/с "Друзі" 15.45 Teen Тіmе 15.50, 23.05 Т jc "Відчайдушні

06.10 Т/с "Солдати-16" 07.00, 07.15, 07.40, 08.40

05.15 "Походи

"Інтерни"

22.40 Т/с "Маргоша - З" 00.1 О Х/Ф "Зірки nід місяцем" 02.50 Т jc "Маргоша - З" 04.З5 "Сnравжні лікарі -2" 05.20 Т jc "Була любов"

Ре­

nортер

СТБ

06.05 "Бізнес+" 06.1 О "Док. детектив"

ТРК "УКРАЇНА"

06.00 Срібний аnельсин 06.30 Подіі 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 1З.50 Т/с "Слід" 08.50 Т jc "Шериф" 09.50, 20.25 Т/С "Звіробій - 2" 10.50, 19.ЗО Т/с "Маруся" 11.50 Т jc "Екстрений виклик" 12.50 "Нехай говорять" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.00 Подіі 17.1 О Критична точка 19.00 Подіі 21.ЗО Футбол. Ліга Чемnіонів. ·шахтар" (Україна) Тламурні штучки та за­

учки"

21.20. 22.00, 01.35, 02.00

т;с

"Інтерни"

22.25 Т jc "Маргоша - З" 2З.55 Х/Ф ·мамусі"

02.25 Т/с "Маргоша - З" 03.15 Х/Ф "Мамусі" 04.40 "Сnравжні лікарі -2" 05.25 Т jc "Була любов" ІНТЕР

06.1 О "Докоnатися до 06.55 "Шалені татусі"

ТО НІС

05.50, 05.00 ДИваки 06.30 Голос віруючого 07.00, 18.40, 20.50, 2З.40 24 години Бізнес

07.30 Мультфільми 08.00, 10.45, 15.45, 02.15

Твій хіт 08.45 Жива енциклоnедія 09.1 О Життя серед життя 11.00 Т/с "Чемnіон" 12.15 Погляд у майбутнє 16.25, 04.40 Сильні світу сього 16.45 Вода - лінія життя 17.30 Т jc "Чемnіон" 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО, 05.ЗО "24 години" 18.45, 20.00, 2З.45 "Життя" 19.00 Т/с "Зона" 21.00 Х/Ф "Звіробій" 22.40 Журфікс 00.00 Таємниці долі 02.40 Козацтво 04.20 Уганда

17.00 Подіі 17.10 Критична точка 19.00 Подіі 22.20 Т/с "Шериф" 02.1 О Х/Ф "Кінг-канг" 05.00 "Нехай говорять" 05.50 Срібний аnельсин ТОНІС

05.50, 04.55 Диваки 06.30 Переможний

голос віруючого 07.00, 18.45, 2З.45 "Життя" 07.ЗО Медицина 07.55, 18.40, 20.25, 2З.40 24 години Бізнес 08.00, 10.40, 15.45, 02.15 Твій хіт 08.45 Портрети дикої nрироди 09.05 Життя серед життя 11.00 Т jc "Чемnіон" 12.15 Погляд у майбутнє 16.ЗО Навколосвітня ексnедиція: три в одному 17.ЗО т;с ·чемnіон" 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО, 05.ЗО "24 години" 19.00 Т/с "Зона" 20.50 24 години. Головне nитання

21.00 Х/Ф "Звіробій" 22.50, 04.З5 Сильні світу сього 00.00 Таємниці долі 02.40 Козацтво 03.30 Українська революція 04.10 Уганда "Арсенал" (Англія)

06.10 "Бізнес+" 06.15 "Кулагін та nартнери" 06.40 Т jc "Комісар Рекс" 09.40 Х/Ф "Лід у кавовій rущі" 11.40 "Нез'ясовно, але факт" 12.40 "Битва екстрасенсів" 14.00 "Правила життя" 15.00 "Давай одружимося" 17.00 "Правда про зірок" 18.00 "Вікна-Новини" 18.10 "Чужі nомилки" 19.15 "Зіркове життя" 20.15 "Російські сенсаці1" 21.25 "Кулагін та nартнери" 22.00 "Вікна-Новини" 22.20 Т jc ·Доктор Хаус" 23.20 т;с "Клініка"

20.10

22.20 Х/Ф "Кінг -конг" 02.1 О Щиросерде зізнання 02.40 Т jc "Безмовний свідок" 03.30 Подіі 04.00 Критична точка 04.40 "Нехай говорять" 05.25 Срібний аnельсин

nравди"

23.50 "Ніч Ліги Чемnіонів" 01.15 Футбол. Ліга Чемnіонів. "Мілан· (Італія) - "Реал" (Ісnанія) ОЗ.ОО Т/с "Безмовний свідок" ОЗ.ЗО Подіі 04.00 Критична точка 04.40 "Нехай говорять" 05.25 Срібний аnельсин

ТОНІС

05.50, 05.05 Диваки 06.ЗО Переможний голос віруючого 07.00 24 ГОДИНИ 07.30 Мультфільми 07.55, 18.40, 20.50, 2З.40 24 години Бізнес 08.00, 10.40, 15.45, 02.15 Твій хіт )8.45 Портрети дикої nрироди 09.05 Життя серед життя 11.00 Т jc "Чемnіон" 12.15 Погляд у майбуrнє 16.30 Містична Азія 17.ЗО Т/с "Чемnіон" 18.30, 20.30, 2З.ЗО, 05.ЗО "24 години" 18.45, 20.00, 2З.45 "Життя" 19.00 Т/с "Зона·

21.00 Х/Ф "Любий Едісон" 00.00 Таємниці долі 02.40 Українська революція 04.15 Кенія 04.50 Сильні світу сього 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером"

09.10 "Повернення Мухтара-З" 11.05 Т jc "Якось у міліціІ" 12.15 "Знак якості" 12.55 Т jc "Виклик-2" 1З.55 "Детективи"

15.00 "Судові сnрави" 15.55 "Зрозуміти. Пробачити" 16.20 Т/с "Переділ" 17.20 Т/с "Сусіди" 18.1 О "Розбір nольотів"


НОВЕ

ж иn•

18.55 Т/с

rазета виходить з 11 квітня 1937 voкr

"Таке звичайне жит-

тя"

20.00 "Подробиці"

fc

20.ЗО Т "Обручка" 21.ЗО Т/с "Зоя" 2З.50 {Jjп "Таємниці століпя" 01.00 Х/Ф "Параграф убивці" 02.40 "Подробиці" ОЗ.1 О "Служба розшуку дітей" ОЗ.15 Т/с "До самої смерті" ОЗ.З5 Tfc "Сусіди" 04.05 "Знак якості" 04.ЗО "Судові справи" 05.10 "Докопатися до правди"

01.ЗО ЗОО секjгод

ІСТV

01.З5 Tfc "Герої-З"· 02.25 Факти 02.55 Надзвичайні НОВИНИ

05.40 Факти 06.00 Ділові факти 06.10 ЗОО сек;год 06.25 Світанок

ОЗ.20 Х/Ф "Принц пістолетів"

НОВИЙ КАНАЛ

07.ЗО Ділові факти в Україні

05.50 М/с "Вейнхед"

07.40 Максимум

R'DIIIIQI

5 .ІІІІСІОІІААА УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20, 06.З5, 2З.15, 2З.З5 Вертикаль влади

06.50 Православний 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе

08.45 "ФактЬІ" 09.20 Comedy Club 10.ЗО Tfc "Солдати-14" 11.25 Т jc "Менти-7" 12.45 Факти. День 1З.ОО Tfc "Військова розвідка" 14.15 Comedy Club 15.15 Т/с "Братани-2" 17.ЗО Tfc "Менти-7" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.55 Футбол. Ліга Європи 00.00 З-й тайм 01.00 Факти. Підсумок дня

календар

07.З5 Рейтингова панорама

07.50 Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Олімпіада: від малого до

18.00 Дурейтер 18.40 Магістраль 19.05, 21.З5 іеатральні . ни" на Першому 21.00 Підсумки дня 21.25 Діловий світ 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО ТРК "ЕРА"

01.20 Підсумки дня 01.45 Питання 02.1 О Прес-анонс 02.15 ТелеАкадемія ОЗ.15 Хай щастить ОЗ.З5 Дурейтер ОЗ.55 Х/Ф "Подвиг розвідника" 05.20 Мультфільми 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1

великого

06.05 "Служба розшуку дітей" 06.1 О ТІс "Янгол - охоронець" 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.1 О "Сніданок а 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00,

08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою" 11.10 "Віра. Надія. Любов" 12.1 QДіловий світ 12.15 Наша пісня 1З.ОО "Надвечір'я" 1З.ЗО Х/Ф "Подвиг розвідника" 15.15 Euгoпews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.З5 Околиця 16.00 "Нащадки" 17.00 Крок до зірок. Євроба­ чення

СУІОТА

6 .ІІІІСJОІІААА УТ-1 06.00 Ранкова молитва 06.1 О, 08.00, 2З.ЗО

Ера

здоров'я

06.З5 Крок до зірок

07.15 {Jje "Жива енциклопедія" 07.45 Створи себе 08.20 Олімпіада: від малого до великого

08.40 Корисні поради 09.05 Доки батьки сплять 09.ЗО Так просто

10.00 Хай так 10.25 Коло Олімпіади 11.00 Хіт-парад "Національна двадцятка"

11.50 Як це? Вогняна вода 12.20 Прем'єра. Навколо світу за 48 ГОДИН 12.55 Футбол. Чемпіонат Ук­ раїни. Прем"єр-ліга. "Се­ вастополь" (Севастополь)

- "Зоря" (Луганськ) 14.55 Аудієнція. Країни від А до Я. Вірменія 15.25 Наша пісня

. IIIAUII

7 ІІІІС1'ОІІААА УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.10 Мультфільм 06.45 {Jjc "Жива енциклопедія" 07.15 Здорове харчування 07.25 Акваторія бізнесу 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Корисні поради 09.00 Зірковий

ранок 09.ЗО Хто в домі хазяїн? 10.00 Крок до зірок. Євробачення

11.00 Обережно -діти! 11.25 Ближче до народу 11.50 Х/ф "Безіменна зірка" 14.15 Шеф-кухар країни 15.05 В ГОСТЯХ у Д. Гордона 16.00 Футбол. Чемпіонат Італіі. Серія А. "Лаціо"- "Рома· 18.00, 02.15 Євробачення2011. Національний відбір 19.55 Діловий світ. Тиждень 20.ЗО Точка зору 21.00 Підсумки тижня

21.55 Фольк-musіс

сезо-

19.ЗО іСН" 07.25 Мультфільм 09.ЗО Т/с "Універ" 10.10 "Сімейні драми" 11.25 "Генетика" 12.25 Тfc "Була любов" 1З.20 "Шість кадрів" 14.00 "Гроші" 15.00 "Анатомія слави" 16.00 "Справжні лікарі -2"

16.00 В ГОСТЯХ у Д. Гордона 17.00 "Аншлаг, аншлаг!" 18.20 Золотий гусак 18.45 Ревізор 19.15 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки.дня 21.45 Футбол. Чемпіонат Італіі. Серія А. "Інтер" - "Брешіа" 22.ЗО Мегалот, Суперлото, Трійка, Кено 2З.З5 ТРК "ЕРА"

01.20 Підсумки дня 02.05 Коло Олімпіади 02.ЗО Аудієнція. Країни від А до Я. Греція 02.55 Чоловічий клуб 05.25 Мультфільми

1+1 06.00 "Літаючий будинок" 06.50 "Справжні лікарі" 07.50 "Світське життя" 09.05 "Хто там?" 10.15 Дісней! "Клуб Міккі - Мауса"

10.40 М/Ф "Пес у чоботях" 11.05 "Шість кадрів" 11.ЗО "Велике nеревтілення"

12.10 "Анатомія слави" 1З.О5 "Від пацанки до панянки" 22.50 Трійка,

Кено, Максима 2З.ОО ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки тижня 03.45 Х/Ф "Безіменна зірка"

1+1 М/Ф "Останній лепрекон" 08.00 "Ремонт+" 09.05 Лотерея "Лото-забава" 10.15Дісней! "Клуб Міккі- Мауса" 10.40 "Шість кадрів" 10.50 "Смакуємо" 11.25 "Без мандата· 12.55 "Міняю жінку - 2" 14.ЗО Х/Ф "Школа для товстуль" 18.30 "Особиста справа· 19.30 "ТСН-тиждень" 20.10 Т/с "Інтерни" 21.50 "Що ти робив минулої п'ятниці" 22.55 "Світське життя" 23.55 "ГПУ" 00.55 Х/ф "Вторгнення викра­

06.05

дачів тіл"

03.05

Х/Ф "З іншого боку

ліжка" 04.50 "ТСН-тиждень" 05.30 М/Ф "Останній лепрекон"

П'ятниця,

06.1 О Тfc "Солдати-16" 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 "Підйом"

07.05 Смішарики 07.ЗО, 08.ЗО, 19.00, 00.00

Ре-

портер

09.00 Tfc "Щасливі 10.05 Інфо-шок

разом"

11.ЗО Інту'іція 12.45 т;с іатусеві дочки" 1З.55 М/с "Поліцейська академія" 14.ЗО М/с "Пригоди Бетмена" 14.45 Teen Тіmе 14.50 Tfc "Друзі" 15.45 Тееп Time 15.50, 2З.О5 Tfc "Відчайдушні домогосnодарки" 16.50 Т/с "Вороніни" 18.00 Тfc "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер

17 .ЗО "Сімейні драми" 18.25 "Чудовиська з безодні" 20.1 О "Без мандата" 21.З5 Х/Ф "Відчайдушний мес­ ник" 2З.З5 00.40 Х/Ф "Вбивати треба вчасно" 02.15 "Сімейні драми" 04.ЗО "Справжні лікарі -2" 05.15 Т/с "Була любов"

·mY"

ІНТЕР

06.10 "Докопатися до правди" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером" 09.10 "Повернення Мухтара-З" 11.05 Т/с "Якось у міліціІ~ 12.15 "Знак якості" 12.55 Т "Виклик-2" 1З.55 "Детективи" 15.00 "Судові справи" 15.55 "Зрозуміти. Пробачити" 16.20 Т "Переділ" 17.20 Tfc "Сусіди" 18.1 О "Розбір польотів" 18.55 Tfc іаке звичайне жит-

fc

fc

тя"

20.00 "Подробиці" 20.ЗО "Чисто NEWS" 20.45 Tfc "Обручка" 14.45

"Що ти робив минулої

п'ятниці"

15.55 "Зірка + зірка" 18.ЗО "Гроші" 19.ЗО іСН" 20.1 О Х/Ф "Школа для тов­ стуль"

00.10

Х/Ф "З іншого боку

ліжка"

01.55 "Зірка + зірка" ОЗ.55 Х/Ф "Вбивати треба вчасно"

05.20 "Справжні лікарі" ІНТЕР

05.50 м;с ірансформери з· 06.15 "Велика політика" 08.25 {Jjп "Шукачі"" 09.15 "Формула любові" 10.15 "Городок" 10.55 "Сімейний розмір" 12.10 "Найрозумніший" 14.00 "Позаочі" 15.00 Х/Ф "Свати-З" 17.10 Ювілейний вечір О. Пахмутової

20.00 "Подробиці" 20.30 "Пороблено в Україні" 22.00 Tfc "Капітан Гордєєв" 00.05 Х/Ф "Фатальне число 2З" ІНТЕР 05.З5 М/с ірансформери З" 06.З5 "Найрозумніший" 08.20 {Jjn "Гладіатори юрсько­ го nеріоду" 09.ЗО "Школа лікаря Комаровського·

10.00 "Україно,

вставай!" 10.ЗО "Доки всі вдома" 11.25 Х/Ф "Шельменко-ден­ щик" 1З.25 Т/с "Доярка з Хацаnетівки-2" 15.20 Х/Ф "Невістка" 17.00 "БУМ-2. Битва слов'ян" 18.00 Х/Ф "Білий налив" 20.00 "Подробиці тижня" 20.55, 02.05 "Докладно з Русланом Ярмолюком. Жити всуnереч" 21.10 Х/Ф "Білий налив" 23.05 Tjc "Ліговка" 01.10 "ПодробИці тижня" 02.20 Т/с "До самої смерті" ОЗ.ОО "Позаочі" ОЗ.45 "Формула любові" 04.З5 {Jjn "Гладіатори юрсько­ го nеріоду"

ІСТV

05.55 Факти

fc "Татусеві до~ ки"

19.З5 Т

21.00 Т/с "Вороніни" 22.05 Світлі ГОЛОВИ 00.20 Спортрепортер ОО.ЗО Служба розшуку дітей ОО.З5 Х/Ф "Дівчина з води" 02.ЗО, 05.15, ОЗ.ЗО, 04.ЗО, 05.45 Зона ночі 02.З5 Моя Марія Заньковецька ОЗ.О5 Диво калинове ОЗ.З5 Невідома Україна 04.З5 Благодійна медицина 04.50 Рідні стіни 05.05 Пам'ятай про життя 05.20 І буде новий день

СТБ

12.00 "Нез'ясовно, але факт" 1З.ОО "Битва екстрасенсів" 14.00 "Зіркове життя" 15.00 "Давай одружимося" 17.00 "Правда про зірок" 18.00 "Вікна-Новини" 18.1 О "Чужі помилки" 19.10 "Моя правда" 20.10 "Містичні історіі-2" 21.25 "Кулагін та партнери" 22.00 "Вікна-Новини" 22.20 Tfc "Доктор Хаус" 2З.20 Tfc "КлІніка" ТРК "УКРАЇНА" 06.00 Срібний апельсин

ОЗ.ЗО ПодіІ

21.50 • Велика політика" ОО.ЗО Д /п "Убити товариша Сталіна" 01.25 Х/Ф "Славні хлопці" ОЗ.50 "Подробиці" 04.20 Тjc "До самої смерті" 04.40 Tfc "Сусіди" 05.05 "Знак якості"

02.50 Факти

ІСТV 05.ЗО Служба розшуку дітей

05.40 Факти 06.00 Ділові факти 06.1 О 300 секjгод 06.25 Огляд матчів Ліги Європи

ОЗ.25 Х/Ф "Американські гірки"

НОВИЙ КАНАЛ

05.45 М/с "Вейнхед" 06.05 Служба розшуку дітей 06.1 О Т jc "Солдати-16" _Q7.00, 07.15, 07.40, 08.40 "Підйом"

07.05 Смішарики 07.ЗО, 08.ЗО, 19.00, 00.10

Ре-

nортер

09.00 Тfc "Щасливі разом" 10.05 Інфо-шок 12.45 Т/с іатусеві дочки" 1З.50 М/с "Поліцейська ака-

09.25 Comedy Club

14.ЗО М/с "Пригоди Бетмена" 14.45 Тееп Time 14.50 т;с "Друзі" 15.45 Тееп Time 15.50, 2З.10 Tfc "Відчайдушні

демія"

10.ЗО Т/с "Солдати-14"

раз·

22.00 Real Comedy 22.25 Comedy Club 00.00 Голі та смішні ОО.ЗО Автопарк 01.15 Х/Ф "Панове офіцери"

01.55 "Подробиці" 02.ЗО Tfc "До самої смерті" 03.1 О {Jjп "Шукачі" ОЗ.50 "Позаочі" 04.ЗО "Формула любові"

05.55 Факти 06.20 Автопарк.

Парк автомобільного періоду

06.55 Real Comedy 07.25 Козирне життя 08.00 Х/Ф "Подорож до

домогосподарки"

16.45 Т;с "Вороніни" 18.00 Tfc "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер

центру

Землі"

10.00 "Смак" 10.45 Люди, коні, кролики і ...домашні ролики 11.35 Квартирне питання 12.50 Х/Ф "Помри, але не зараз" 15.45 Під прицілом 16.45 Провокатор 17.45 Максимум в Україні

18.45 Факти. Підсумок дня 18.55 Велика різниця 20.00 Велика різниця 21.25 Наша Russia 22.1 О Comedy Club 2З.1 О Прожектор Перісхілтон 2З.55 Голі та смішні 00.30 Х/Ф ·Дракула-З" мені"

06.05 Х/Ф "Полі" 07.25 Аналіз крові 08.05 Ексклюзив 09.00 м;с "Дональд Дак" 09.40 М/с "Русалонька" 10.00 Зроби мені смішно 11.05 Здрастуйте, я - ваша мама! 12.15 Інту'іція 1З.25 Файна Юкрайна 14.05 Даєш молодь 14.50 Україна сльозам не вірить 19.00 Х/Ф "Гаррі Поттер в'язень Азкабану" 21.45 Х/Ф "Удачі, Чак!" 2З.45 Спортрепортер 2З.50 Х/Ф "Вирішальний голос" 02.05, 04.45, ОЗ.10, 05.25 Зона ночі 02.10 Третя Влада ОЗ.ОО Термінал ОЗ.15 Невідома Україна 04.50 Тарас Шевченко 05.15 Сорочка-вишиванка Міккі!"

08.З5 Анекдоти nо-українськи

08.55 Прожектор Перісхілтон 09.40 Квартирне nитання 10.45 Ти не nовіриш! 11.40 Козирне життя 12.10 Інший футбол 12.50 Стоn-10 1З.50 Наша Russia 14.40 Велика різниця 15.50 Велика різниця nо-українски

16.55 Море по коліна 17.40 Х/Ф іуман" 18.45 Факти тижня

09.45 М/с "Русалонька" 10.25 Х/Ф "1 О nричин моє'і

не-

нависті" 12.30 Кліnси

12.55 Шоуманія 1З.40 Ексклюзив 14.ЗО Аналіз крові

15.10 Іпfо-шок 16.15 Новий nогляд 17.15 Т/с "Татусеві дочки" 17.З5 Х/Ф "9 ярдів" 20.00, 2З.О5 УкраІна сльозам не вірить

22.25 Файна Юкрайна

21.55 Українська

2З.ЗО Сnортреnортер 2З.З5 Х/Ф "Скарб Великого каньйону"

ра nрограми

01.40, 05.25, ОЗ.40, 05.45 Зона

22.55 Голі та смішні

ночі 01.45 Костянтин Стеnанкоа ОЗ.45 Невідома Україна 05.30 Секрети української національно'! кухні

19.ЗО Х/Ф "Туман" мрія. Прем'є-

ОО.ЗО Тиша в бібліотеці 00.55 Х/Ф іріска" 02.45 Інтерактив. Тижневик 03.00 Х/Ф "Дракула"

НОВИЙ КАНАЛ 06.15 Х/Ф "Род-каскадер" 07.45 Церква Христова 08.00 Заnитайте в лікаря 08.З5 Живчик-старти 09.05 м;с "Добрий

ранок,

СТБ 05.З5 "Наші улюблені мfф" 07.1 О Х/Ф "Неnоnравний бре­ хун, або Казка з хорошим кінцем"

08.50 "Імо

вдома"

години"

ночі Костянтин Степанков. Спомин після життя 04.45 Невідома Україна 05.45 Музей Ханенків

ОЗ.ЗО ПодіІ

СТБ

ОЗ.50 Шустер

Uve

ТО НІС

05.50, 05.00 Диваки 06.ЗО Галое віруючого

. 07.00 24 години. 06.20 "Бізнес+· 07.25 Медицина 06.25 "Кулагін та партнери" 06.55 Т/с "Комісар Рекс" 07.ЗО Мультфільми 08.55 Х/Ф "Дружина Сталіна" 07.55, 18.40, 20.50, 2З.40 24 12.55 Х/Ф "Брежнєв" години Бізнес 17.40 "Вікна - Новини" 17.50 Х/Ф "Ворошиловський 08.00, 10.40, 15.45, 02.15 Твій хіт

20.00 іанцюють всі!-З" 22.00 "Вікна-Новини" 22.40 "Танцюють всі!-З" ТРК "УКРАЇНА" 06.00 Срібний апельсин 06.ЗО Подіі

07.00, 18.00 Tfc "Єфросинія" 08.00, 1З.50 Тfc "Слід" 08.50 Tfc "Шериф" 09.50 Т/с "Звіробій- 2" 10.50, 19.ЗО Т/с "МарусЯ" 11.50 "Народна зірка"

08.45 Портрети дикої природи 09.05 Життя серед життя 11.00 Тfc "Чемпіон" 12.15 Погляд у майбутнє 16.ЗО Найкрасивіші острови світу

17.ЗО Tfc "Чемпіон" 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.30, 05.ЗО

"24

години"

01.ЗО Х/Ф "Агора"

18.45, 20.00, 2З.50 "Життя" 19.00 Tfc "Зона" 21.00 Х/Ф "Джамайка" 22.20 Полігон 00.00 Таємниці долі 02.40 Провісники незалежності 04.10 Кенія 04.40 Сильні світу сього

05.ЗО {JjФ "Наскар. Історія"

05.45 Срібний

15.З5 Щиросерде зізнання

Землі"

16.ЗО Навколосвітня експедиція 17.ЗО Т/с "Чемпіон" 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО, 05.ЗО "24

ОЗ.ЗО Провісники незалежності

02.50

16.00 Федеральний суддя 17.00 Подіі 17. 1О Критична точка 19.00 ПодіІ 20.25 Шустер Uve

02.05 Х/Ф "Американські гірки" 04.00 Х/Ф "Подорож до центру

08.45 Портрети дикої природи 09.05 Життя серед життя 11.00 Т/с "Чемпіон" 12.15 Погляд у майбутнє

04.25 Кенія

19.З5 т;с "Щасливі разом"

ОО.З5 Х/Ф "Френкі, Франкі й Джонні" 02.45, 04.40, 05.40, 06.05 Зона

Твій

хіт

24

21.00 Інту'іція 22.1 О ТІс "Вороніни" 00.25 Спортрепортер

НОВИЙ КАНАЛ

ІСТV

07.00, 18.45, 2З.45

стрілець"

11.ЗО Інтуїція

07.ЗО Ділові факти 07.40 Стоп-1 О 08.45 "Факти"

11.25 Т jc "Менти-7" 12.45 Факти. День 1З.ОО Tfc "Менти" 14.20 Comedy Club 15.20 Х/Ф "Панове офіцери" 17.40 Tfc "Менти-7" 18.45 Факти. Вечір 19.15 Х/Ф "Помри, але не за-

05.50, 05.1 О Диваки 06.ЗО Голос віруючого "Життя" 07.З5 Мультфільми 07.55, 18.40, 20.25, 2З.40

години Бізнес

08.00, 10.40, 15.45, 02.15

19.00 Tfc "Зона" 20.50 24 ГОДИНИ 21.00 Х/Ф "Джамайка" 22.20 Неділя моди 2З.ОО, 04.50 Сильні світу сього 00.00 Таємниці долі 02.40 Українська революція

04.00 Критична точка 04.40 "Нехай говорять" 05.25 Срібний апельсин ТО НІС

07.00, 18.00 Tfc "Єфросинія" 08.00, 1З.40, 2З.20 Tfc "Слід" 08.50 Т/с "Шериф" 09.50, 20.25 Tfc "Звіробій- 2" 10.50, 19.ЗО Т/с "Маруся"

06.15 Тfc "Довірся 07.50 "Смак"

11.50 Т/с "Екстрений виклик" 12.50 "Нехай говорять" 15.20 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.00 ПодіІ 17.10 Критична точка 19.00 Подіі 22.20 "Відкритий достуn" 00.20 Щиросерде зізнання 00.55 Х/ф "Влада страху" 02.40 Tfc "Безмовний свідок"

06.ЗО Подіі

06.10 "Бізнес+" 06.15 "Док. детектив" 06.40 "Кулагін та партнери" 07.05 Tfc "Комісар Рекс" 10.05 Х/Ф "Недільний тато"

11

29 жовтня 2010 року

апельсин

СТБ

ТОНІС

05.00 "Наші улюблені мfф" 06.25 Х/Ф "Бережіть чоловіків" 07.50 "Караоке на Майдані" 08.50 "Їмо вдома" 10.00 "ВусоЛапоХвіст" 10.55 М/Ф "Губка Боб" 12.40 іанцюють всі!-З" 16.50 Х/Ф "Ворошиловський

05.50, 05.05 Диваки 06.ЗО Блага звістка з Рікам Реннером 07.00 "Життя" 07.25 Адреналін 08.ЗО PRO Читання 09.00, 02.15 Твій хіт 10.10 За сім морів 10.45 Мультфільми 11.00 Tfc "Чемпіон" 12.15 Погляд у майбутнє 15.00 Портрети дикої природи 16.00 Народний богатир 16.ЗО Полігон 17.20 Таємниці світобудови 18.00 Tfc "Атлантида" 19.00Т/с "Зона" 20.00 24 години Бізнес 20.ЗО, 05.ЗО Сильні світу сього 21.00 Х/Ф "Мелодія на два голоси" 22.З5 Дорога до щастя 2З.З5 СвітОгляд 00.00 Таємниці долі 02.40 Провісники незалежності ОЗ.25 Окупація 04.1 О Загибель "Антарктики"

стрілець"

19.00 "Х-Фактор" 20.50 "Смішні люди" 21.50 "Х-Фактор" 2З.55 "ВусоЛапоХвіст"

ТРК "УКРАЇНА" 06.00 Шустер Uve 08.ЗО "Ласкаво просимо"

09.20 Х/Ф "Жіноча інту'іція - 2" 12.00 "Оголена красуня" 12.50 Т/с "Екстрений виклик. Смертельний діагноз"

17.00 "Народна зірка" 19.00 Tfc "Райські яблучка- 2" 21.50 ТІс "П'ятницький" 00.00 Tfc "Непруха" 01.00 Молодість XL 01.10 Х/Ф "Замерзлі душі" 02.45 Х/ф "Свій-Чужий" 04.15 Х/Ф ·Добровольці" 10.00 "Історіі кохання" 11.00 "Караоке на Майдані" 12.00 "Х-Фактор" 16.00 "Шоу "Лід і nолум'я" 19.15 "Битва екстрасенсів" 21.20 Тfc "Доктор Хаус" ТРК "УКРАЇНА" 06.00 Срібний аnельсин 06.ЗО "Оголена красуня"

07.20 Tfc "Екстрений виклик" 11.45 Х/Ф "Свій-Чужий" 13.45 Тfc "Втеча" 15.50, 18.00 Tfc "П'ятницький" 17.00 Шоу "Граєш чи не граєш" 19.00 ПодіІ 19.20 Т/с "Втеча· 21.ЗО "Ти- чемnіон"

2З.ОО Футбольний у'ік-енд 00.15 Х/Ф "Коли дзвонить незнайомець" 02.00 Х/Ф "Пожирач душ" 03.30 Подіі 03.50 Х/Ф "Будинок, у якому я живу" 05.20 Срібний аnельсин

ТО НІС

05.50, 05.00 Диваки 06.ЗО, 08.00, 02.15 Твій хіт

04.40 Країна

вулканів

07.00 Таємниці світобудови 07.ЗО Клуб 700 08.40 Клуб Суnеркниги 09.00, 20.00 24 години Світ 10.00 Медицина 10.10 Народний богатир 10.45 Т/с "Атлантида" 12.15 Погляд у майбутнє 15.00 За сім морів 15.30 Портрети дикої nрироди 16.00, 22.25, 04.20 Зелена варта

16.30

Калейдоскоn дико'і

природи

16.55

Таємниці,

магія

та

чаклунство

18.00 Tfc 19.00 Tfc

"Атлантида" "Зона"

20.ЗQ Журфікс

21.00

Х/Ф "Мелодія на два

голоси"

22.55 Неділя моди 2З.25 PRO Читання 00.00 Таємниці долі 02.45 Окуnація 04.45 Екстремікс 05.ЗО Сильні світу сього


12

П'ятниця,

Газета виходить з

29 жовтня 2010 року

с 9Л~u~!~e!~a~~u! Fа:е~~~~!:!!~я~ в 2011 при пред'явленні квитанції про оплату на р. одержує баночку_ меду у подарунрк та стає членом Клуоу шанувальникІв меду й на кожному ярмарку протягом року

ЗАГОТОВЛЮЙТЕ МЕД ЦьогорокуУкраїна-єдина

При

нормальній

кислот-

ності шлунка приймати мед

гарний урожай меду.

можна в будь-який час. Якщо

Евросоюзу

-

коштує

Росіі в

2

------------.

26

~"€докнй яр,\\АРОК

в

а

листоnада,

рази

дорожче,

11 °0-19°0

вуя. Незаnежності,4

1;:

рази дорожче.

д

Найближв•д

10-15 хвилин за-

пивати холод-

Якщо

лотність

1-2

го-

дини після '1Жі

та запивати те-

на

плою водою.

вия-

виться в Росіі

Рекомен-

Евросоюзі, що

дована

неминуче

призведе

rpн/n

ДО

....6..

Торсооаморка Ко.з~цькнн ,\\€Д ~

підвищення цін на Україні.

норма

споживання

меду 0,5 - 1,0

г на кг маси тіла, так що вільно

РекомендуЕмо усім, хто можете з'ІДати за день 50 г меду.

любить цим

мед,

3апастися

користним

продук- квітковий

том у листопаді! Броварське равліннSІ

мі.ськрайонне

ЮСТИЦЇі ПОВідОМЛSІЄ,

.20 1О

видів меду,

пилок,

СІЛЬСЬКИХ,

СеЛИЩНИХ,

МІСЬКИХ

І

oQ

І

громадян, яю з рІЗних причин не зДІиснили

обмін паспорта громадянина СРСР зразка 1974 року на паспорт громадянина України. Uій категорії громадян потрібно терміново звернутися до паспортної служби м. Бро­ вари, буд. NQ3 з питання обміну паспорта,

..

осюльки

паспорт вищевказаного

зразка є

Для обміну паспорта необхідно подати таю документи:

перга,

ляється в Жr:Ках,сільських радах,для при·

IJ!o потрібно знати про дійсність паспор·

та громадянина України? Згідно з Положенням про паспорт грома­

ка, юридичної адреси та назви Бро­ міськрайонної

організаціі

відділення Партії патріотичних сил Ук­ раїни,

а

саме:

назва

-

Броварська

міськрайонна партійна організація Партії "Громадянська солідарність"; керівник організаціі - Дмитро Са­ велійович Саханчук; юридична адреса

- Київська область, м. Бровари, вул. Черняхівського, 15-а, кв. 143. - 15 вересня 201 О року взято до відома інформацію про зміну керівни­

ка та юридичної адреси Броварської районної

організаціі

Громадянської

партії "ПОРА", а саме: керівник- Дми­ тро Георгійович Сандуляк; юридична

адреса - Київська область, Бро­ варський район, с. Требухів, вул. Ва­ тутіна, 9. - 15 вересня 201 О року взято до відома інформацію про зміну керівни­ ка, юридичної адреси та назви Бро­ варської районної організаціі Партії Соціального Захисту, а саме: назва

-

Відповідно до п.2.3 плану роботи КРВ в м. Бровари і Броварському районі на І квартал 2010 р._ пр?водилас.ь ЕfВізія фінансово-госпо­ дарськОІ ДІЯЛЬносn jазимського навчально­

виховного комплексу "Загальноосвіmьоі шко· ли І. ІІІ С'!)'Пенів ~ дошкільного навчального закладу" Броварського району Київської об­ ласті за періодз01.01.20U7 р. по 01.01.2010 р. Ревізією встановлено ряд поррень і недоліків. А саме: в порушення п. 5 llостанови КМУ від22.10.2008 р. N2943 "Про економію бюд· жеm~х кourriв, ~ередбачени~ для уrримання оргашв державн01

влади та шших державних

органів" у Зазимському НВК не забезпечено

скорочення на 10% видатків у державному бюджеті, передбачених у планах асигнувань на

зв'язок, транспортні послуги. В порушення

п. 5Порядк~складання,розгляду, затвердже~­

керівник - Олександр Сергійович ах­ тень; юридична адреса - Київська об­

вою КМУ від 28.02.2002 р. NQ228, у За­ зимському НВК не відшкодовуються при·

партії

"ПОРА",

а

саме:

керівник

-

Олександр Іванович Сизоненко; юри­ дична адреса - Київська область, м. Бровари, вул. Шевченка, 5.

вигляді паспортної книжки, не обмежується;

• до

паспортної книжки при досягненні

громадянином

25.

і 45-річного віку вклею­

ються нові фотокартки, що відповідають Його

вікові. Паспорт, в якому не вклеєно такі фо·

..

токарткипри досягненнІного власником за•

"

tQ

значеного вІКу,вважається неДІисним;

• для

вклеювання до паспорта нових ФО·

Т{)Карток при досягненнігромадянином 25. і 45-річного вікуподаються паспортіфотокар· тки зазначеного розміру (3,5 х 4,5);

зобов'язаний терміново повідомити паспорт·

реєстрацІІ МІСЦЯ проживання.

..

25; 5-31-77,4-06-48.

роняються;

Як освітяни порушують законодавство

ня та основНІ вимоги до виконання кошторисІВ

вул. Нова, ЗО. - 15 вересня 2010 року взято до відома інформацію про зміну керівни­ ка та юридичної .адреси Броварської міської організації Громадянської

паспорта, виготовленого у

КОНТРОЛЬНО- РЕВІЗІЙНИЙ .ВІддІЛ інформує:

Броварська районна організація Політичної партії "За Україну!";

ласть, Броварський район, с. Княжичі,

термІН ДІІ

За довідками звертатися за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 3, сектор дянина України, затвердженого Постановою · Верховноі Ради України від02.09.1993 р.: ГІРФОБроварського МВ {зобслуговуван­ • паспорт повинен мати охаинии вигляд, ня м. Бровари та Броварського району) ГУ побічнізаписи в паспортному документі забо­ МВС України в Киівській обл. тел.: 5-12-

відома інформацію про зміну керівни­ варської

~тн.ого с~кто_ра м. Б~овари • у паспортному ну службу; • забороняється взяття паспорта в заста· вІДДІЛеннІ м. Ьровари ; • 2 фотокартки 3, х 4,5; ву; • квитанцІю про сплату держмита в • в паспортному докуменn повинен розмірі 3грн. 40 коп. обов'язково бути проставлений штамп

ЩО

року взято до

записи, вклеювання фотокарток

• громадянин повинен надійно зберігати • паспорт; • заява '!Р9 видачу паспорта (оформ­ паспорт. Про втрату паспорта громадянин

уп­

відповідно до Закону України "Про

вересня

12

пропоnіс, маткове молоко.

політичні партіі в Україні":

- 14

Для Вас-

та

Ue звернення стосується в першу чергу

підвищена через

року виборів депутатів Верховноі Ради відмітки в паспорті здійснюються паспорт· Автономн~і республіки Крим, мі~цевих ною службою;

кис-

більша частимеду

31.10.2010

НеДІИСНИМ.

ною водою.

-

часом

мед

до їжі та

МКЦ "ПРОМЕТЕЙ"

в

Евросоюзі в З м чим

знижена,

повені й посу- потрібно їсти за

хи. Вже зараз мед

кислотність

У зв'язку з проведенням

увагу на сво1 паспортнІ документи.

країна в Европі, яка Зібрала У Росіі посуха, у країнах

Шановні жителі м. Бровари та Броварського району!

гомв реком~~дуємо ва~ ще раз 3вернути

НА ЗДОРОВ'Я

ж иn•

Перевірте свої паспорти!

р~

отримує баночку меду безкоштовно.

17 квітня 1937 року НОВЕ

бюджетних установ, затвердженого постано­

ваmі телефонні розмови, таким чином, ревізією цього

питання

встановлено,

що

щютягом

ревізійного пері?дУ в Зазимс~кому ННК. не­

му НВК проведено процедуQИ закупівлі з по· рушенням вимог п.4,п. 6,п. 7 ст.12,п.2 ст.14, п.б ст.21, п.1 ст.23, п.2 ст.24, п.1, п. 7 ст.32 Закону України "Про закупівлю то~рів,робіт і послуг за Державні коl!Л'И" NQ14ЧU-IП від 22.02.2000 р. Всього за _рез~льтатам~ ЕfВізії фінансово­ господарськОІ

чально-виховного

187,25 гривень.

llоруmення не усунуто. Протягом ревізійного періоду в Зазимсько-

Розміщення реклами: телефон

комплексу

"Загально-.

освіmьоі школи 1-Щ, С'!}'Пенів • дошкіль~ого

навчального закладу Ьроварського ранону

Київської областіза періодзU1.01.2007 р. по 01.01.2010 р. встановлено рядпорушень на за­ гальнусуму. 750365,35 грн.,якіпо сьогодні не

.

.

ВІДШКОДОВаНІ.

До відповідальностіпо ст.164-14 ч.1 прі!fЯ· rнyro директора Зазимського НВК Н.А.

Корнійчук, головного бухгалтера С.М. Чиж~

заступника

директора

з навчально-виховнОІ

роботи В.А. Кудлаєнко. Броварський міжрайонний суд визнав винних Н.А. Корнійчук, С.М. Чиж, В.А. Кудлаєнко в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164-14 та піддав адміністративному стягненню увиглядіштрафу.

_

татявної (правової) допомоги громадянам з питань здійснення державного фінансового контролю,забезпечення проз~остів діяльності

органів ДКРС функціонує "ТелефОн довіри". ромадяни, посадові особи та працівники

r

підпри~мств (установ,орг~.щ!ЇЙ) мають ~ра~ во повщомляти за номером ·r·елефОну ДQВ!рИ

відому їм інформацію про порушення чинного законодавства при витрачанні державного чи

комуналЬного майна підприємствами (устано· вами, орг~ми) та про неправомірні дії (бездіяльність) службових осіб ДКРl при здійсненні ними своіх повноважень, при цьому

вказавши власне прізвище, ім'я та по-батькові,

· або ж залишити повідомлення анонімно.

Номери "ТелефОнів довіри", за якими

можливо звернугись для надання інфОрмації про порушення фінансово-бюджетної

r

дисципліни: оловне контрольно-ревізійне у~равління Украіни • 044-425-38-18; Контрольно-~візійне уп~ння в Киівській області • 044-285-51-99; Контрольно· ревізійний відділ в м. Бровари і Броварському районі- 045-5-03-97. Прийом громадян начальником Конт·

~ольно-ревізійногJ ~ідділу в м. Бровари і Ь~варському ранонІ проводиться щосереди з

1U.OO до 12.UU. Контрольно-ревізійний відділ в м. Бровари

законно сплачеНІ коl!Л'И за невlДІІІКодованІ при·

ваmі телефонні _еозмови на загальну суму

ДІЯЛЬносn :;азимського нав-

громадськістю, надання інформаційно-консуЛЬ·

і Броварському районі повідомляє, що з метою

. шдвищення

5-59-19, 4-23-26.

. ' ефективносn звороmого зв язку з

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

Ольга ПЕТРЕНКО, начальник КРВ в м. Бровари і Броварському районі.


НОВЕ

•иn•

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

П'ятниця,

29 жовтня 2010 року

13

Лimepamgpuo-мucmey?Jka cmopiul<:a До роботи! До творчості!

Уже вдруге після літніх вакацій зібралися творчі люди Броварщини на чергове засідання "Криниці". При­ йшли броварці, приїхали автори з ра­

Йону. Читали вірші й прозу, отримали заряд бадьорості від гумористичних вір­

шів і оповідок, поділилися наболілим,

Там я вигойдуюсь на вітах,

тремтливим променем любові, НІ ПОКОЛІННЮ, НІ комусь.

Моя душа • прочанка боса • на прощу лине в княжу Русь, а видибає у буянні давидубецької краси,

немов русалка лІсова

Тепер вона живе у слові

Від цього можна посивіти,

1манить душу, як

а я не сива

мана,

.

коли ще й див не голосив.

1жива.

Душа вертається спроквола

'І}'ди,де ЗМІТа ВИ11КаІОТЬ

Дніпро й несміла ще Десна, де Авеля зрадливий Каїн

.в часи до віщого Бояна,

...

яка нІколи не мина.

в епоху грошей і ракет ...

~т~рня у литки й серце коле,

.

ІЩе на вила не ПІДНЯВ,

и зІрки на мить спиняють лет.

де земЛІ и води непочап,

А люд,як плав,пливе й не бачить

планами на грядущІ днІ.

Шановні земляки!

Приєднуйтесь до нашого товарист­ ва. Надсилайте, приносьте до "Нового життя" власні твори. Кращі з них бу­ дуть надруковані в "Криниці".

Раненько, до схід сонечка, Вмивають роси світ. Сідлає вершник коника І росами убрід З пташками стоголосими Нестримно скаче вдаль. До осені~ До осені! А

.

~Літа жаль

лІто.

...

Таісія Мельник. м. Бровари.

А там степами дикі коні несуть мене

yrли б епох,

де Бога бачиш наяву. IJ!e пер~і:ООди не зачаті,

де ЗІ ЩОКИ СЛЬОЗУ СОЛОну

утер меніЯрило-бог

ні зір, ні збіжжя, ні стерні ...

Зізнайся, Боже, що це значить~ Чи полічив ти наші дні~ Марія ОВДІЄНКО.

а я на свш вже живу.

Прямо в твої долоні Яблуком впала серпневим • Солодко ... Як же було мені, Як же було нестерпно, Лячно, і мрячно, і холодно Жити було безтебе. Осінь засипле золотом І розхитає небо. Осінь • це десь далеко,

Відомий у Броварах фотомайстер, член ЛІтературно-мистецького

об' єднання"Криниця" Олексій Якович Мілько в розмовІчасто вживав вираз

"'ІТе-де,ІТе-пе . "...

Похмурий ранок смуток сіє, Мутніє сонце золоте • Нема між нами Олексія І те-де,і те-пе ... Пішов віднас син Украіни, Шо прикрашав життя скупе,

Дощ • це щось нереальне. Ти • мій ніжний лелека, Руки твої • фатальні. Впасти в них, як у кошик, Кішкою там згорнутись. Крапка. Скінчився пошук. Бажано посміхнутись ... Людмила СОТНИК. с. Літки.

fалишив зорянІ свІтлини

І те-де, і те-пе ... Пішов за обрій непомітно, Лишилось небо голубе І слово щемно-заповітне, І те-де, і те-пе ... Ви подивіться на рослинку: Бджола наповнює себе, І сяє сонячна краплинка І те-де, і те-пе ... У плині літ під спів колядки Не раззгадаємо тебе. Останнє фото • всім на згадку . І те-де,іте-пе ... Володимир МОСКВИЧ. с. Семиполки.

Тривожний світ цей створено для того, ІJ!об ми, присівши на його плечі, До суті підбираючи ключі, Пізнали Мудрість, вірили у Бога. Валентина КОВАЛІВСЬКА. тикаючись череагороди рятувати тітку Вар­ ку від наруги. Біжу і батькую розбишаку. Неподалік від мене мешкало літнє по­ Біля іхньої хати росла груша, а під нею дружжя Варка та Грицько. Односельці • яма для посадкавої картоплі. Поруч кивали в їхній бік: "А.. ота парочка • кулі соломи • картоплю устеляти. Добіга­ Гриць та Варварочка!" ючи,бачу,як жінка сторчма поко~ася з

ЖІнка кинулася на мене зкулаками

(Бувальщина)

А жили вони • як кіт із собакою. Не минало й дня, щоб куток не здригався від лементу:

• ~доньки, рятуйте! Убиває нечистий! ~-донь-ки-и! Якось під осінь я перебирала на городі викопану картоплю, аж чую: на сусщському

хто тебе звав~ А хто ти така,щоб СВОІ

· .

ПОГаНІ ПІДНІМаТЬ На МОГО ЧО·

ЛО ВІКа.~ІА ХТО...

• ·ІПОНеСЛОСЯ ...

З криком і стусанами виштовхала мене з двору. Я не встигла отямитись,як Варка

соломою в руках до ями, та ще и з гаря­

вже улесливо щебетала біля чоловіка.

чою дядьковою примовкою: "Тьху на тебе!

"Отакої! Оце розборонила! Оце по­ жаліла ... • розмірковувала я дорогою. • А

п осидь, дурка, охолонь.І" .

Підбігши до Грицька, я спересердя так

нехай хоч повбиваються І" гою...

стусонула його в плечі, що він від не­

• Ти що,здуріла~! Я ж ледь не вбився ... Малохольна! Кинулася я туди-сюди шукати, чим би витягти Варку з ями, аж бачу: уже вона, як

мовк, 111льки ЖІНКа верещала несамовито:

солдат, стоїть, руки в боки, втупившив ме­

не свої величезні чорні баньки: Я отетеріла. Драбина гепнула по ногах, а ро3Л!Очена

Розміщення реклами: телефон

задумалася:

більше ні но-

.

чому це птка

після сварок ніколи не ходить із синцями~ IJ!o ж це~! Подобається отаке лементу­ вання чи що~! Диво та й годі!". У мене ж від Варчиних стусанів ліве

споДІванки упав,аж ноги задер.

подвір'і зн®у баталії. То глухий Грицьків бас злітає в небо, то писклявий Варчин ле­ мент шкрябає повітря. Аж ось чоловік за­

• ~ДОНЬКИ, рятуйте! Я не втрималася й щодуху помчала спо-

руки

Корабель

.

Учитель малювання на запропонував

ляльку, а хлопцям

намалювати

• корабель.

Малий Петрик мучився в здогад­ каХ, з чого б його почати.

·А

ти чого не малюєш~ • запитав

Q

ного вчитель.

• Я не вмію малювати корабля, • признався учень.

• То малюй свиню, • порадив

око довго ще відсвічувало фіолетовим

ореолом. Оце вам і паРQчка • Грицько та Варварочка! Оце так розборонила! .. Ольга ІЦИГОЛЬ. с. Зазим'є.

5-59-19, 4-23-26.

ДІвчаткам

Контактна особа: Світлана ОБОДОНСЬКА

а тоді перевернеш, і буде -

(,)

Віра ХОЛОШВІИ. с. Пухівка.


14

П'ятниця,

rазета виходить

29 жовтня 2010 року

грали кращі футбольні

спіль перше мі~е завоював футбольний

ри) 1команда з.~ автоматично пере­

• вищу, де

колективи, і першу. Вже котрИЙ рік по­

клуб "Десна" з llогребів. З перших турів команда потужно стартувала і, стабільно

відігравши всіматчі,стала чемпіоном. У до· робку погребських футболістів 21 перемо~а 1лише

одна поразка,якувони отримали ВІД

срібного призе~ • ФК "Колос" із Вели­ кої Ди~ерки. Диме~ькі фуrболісти від· стали ВІД першого МІСЦЯ на дванадЦЯТЬ

пунктів. Про відчутний розрив у класі свідчить те, що бронзовий призер

ізБроварського ВУФК. До першої четві~ки ввійшмі гандболісти Гомеля, "ЗТР" ~­ шріжжя, КСЛІ із Києва і господарі змагань, БНУФК-1. Команди були розподілені на дві підгрупи. По дві кращих команди із кожної

•u

"Десна" АнДрія Гречаного, тренера В'ячес­ лава Руженцева і футболістів з черговим чемпіонством. Воно додано до перемоги у весняному Кубку Броварського району.

k\i змагання запам'ятаються фут­ кам

вІДстороненням

двох

команд

від участі в чемпіонаті. Ue фут· больні колективи із Требухова і Ка­ линівки. Калинівці . • з причини не-. явки

спортсменш

на

два

матчІ

поспіль, а требухінці • через невико­

визначився за

нання регламенту федерації. k\ей

кращою рІЗницею м ЯЧІВ. Команда м. Гомеля виграла у господарів з рахунком 28:22, ті, в тур~1р • данина пам '":1 wв 'до~Іи ЛЮ· свою черrу,виrQали укоманди "ЗТР" м. За. ДИНІ, прекрасвому керІВНИКОВІ, ВІДОМОму поріжжя • 22:18,а команда із Запоріжжя ви­ спор_тивному діячеві України. Участь в Jн!J>i взяло 8 команд юнаків: 2 грала у білорусів • 25:23. Отже, І місц_е зай­ із Білорусіі(О ФВС м. Гомель іР!JОП м. няла команда м. Гомеля, Il · "ЗТР" м. Мінськ),"ЗТ м. Зап~~,"П~ртовик"м. Запоріжжя і ІІІ місце • гандболісти Южний, КСЛІ і "ДЮlШ-17" із Києва та 2 БВУФК-1. f

вари ~тимуть в розіграші осіннього Куб­ ка. !!оздоровляємо Президента ФК

больним спеціалістам і вболівальни­

і зробив для цьоrо дуже баrато. Цей •

По закінченні чемпіонату футбольні ко­ лективи Броварського району і міста Бро­

очок менше.

з~аг~. ТріИ~а призерів набрала однакову 1 пере~ож~ць

ходять ДО ВИЩО\ ЛІГИ.

в своєму доробку на шістнадЦЯТь

було відомо, як розподіляться місця на цих юльюсть ?чок

пее~ого дивізіОJ!У. "Титан" {місто Брова­

ФК "Трубіж" із села Заворичі має

ред юqакЇв 1996 -1997 років вароджеввя. Іван Иосипович Мельниченко працював у БроварськоІ!}' вищо~ училищі фізичної групи увійшли до фінальної четвірки, peurra культури з1982 по 19Ч6 рік, спочатку за· грали за 5-8 місW!. Всі ігри проходили до· ступвиком директо~, а з 1983 року • ди· сить напружено. lrіодна команда не оминула ректором школи. Иідданий своїй справі, поразки. До закінчення останньої зустрічі не· чудовий керівник, педаrог з великої літери

житr•

больні клуби, броварська "Інтеркожа" і фуrболісти із Богданівки, граmрь стикові матчі з ФК "Фаворит" (село Требухів} і командою з Бобрика. Дві кращі команди

дві ліги

заряджав своею еверrіею інших. Він стояв біля витоків розвитку гандболу у Брова_.еах

НОВЕ

Ім знову заздрять Підійшов до завершения відкритий чемпіонат Броварськоrо району з футбо· лу. k\ього року команди були розділені на

тий раз відбувся мїж,а~АВИЙ гавдболь· вий турвір пам'яті І.И. Мельниченка ее·

17 квітня 1937 року

••

Перемагають сильніші

У спортивному залі БВУФК вже в деся·

3

самобутній колектив боровся за

•u

..

.

.

призовІ МІСЦЯ, мІГ стати навІть дРУ·

-

rим, але рішенням загальних зборів учасників був відсторонений від по­

дальшої участі.

k\i два колективи

наступного сезону виступатимуть у

нижчому дивізіоні. А два фут· ІЬо.І"",.......,_....._.............._

_""

Іван Міхєєв: ''Потрібно працювати краще'' 1 квітня 2010 ро~ ва звітио-виборвих загальних зборах Броварського районно·

нує відомий фаХівець Микола Балицький. Матч став справжнім святом для вболіваль-

го товариства

ників і зібрав сотні любителів цього виду

"Колос n

новим головою

було. обрано Івана Міхєєва, людину. доб·

сп~.

Нлітку було організовано і проведено

(!е вІДому в спортивних колах не ТІЛЬКИ

lіроващиви, а й за іі межами. Іван Ле·

відроджену Спартакіад] серед трудових ко-

онідович навчався ва відділенні боксу

лектинів району. (початку_ відбулись

відбіркові змагання в Калиті, Неликій Димерці і Шевченковому, а в переддень Дня Незалежності відбувся фінал, де змагались тань фіз~льтури і спорту Броварської кращі. За результатами змагань було сфорБроварськоrо ВУФК, закінчив Переяс· лав· ХМельницький педів~. Був пер· шим директором ДЮСШ відділу з пи·

PLV\. Іlрезидент боксерськоrо клубу моваво збірну команду, яка захищала честь "Реrіов 2U01" Великої ДиМерки. Броварського к_.еаю на обласних змаганнях

За цей досить незначний період вдалося зробити чимало. Головним завданням для нього і товариства було активізувати спор­ тивну і фізкультурно-масову роботу в населеQ

них

пунктах

раиону,

налагодити

nену

співпрацю з райдержадміністрацією і відділом з питань фізичної культури і CI!QP·

ту. Напередодні 65-ої річниці Великої llepeмorи було проведено змагання з легкоат­ летичного кросу, а в дні свята було

"~равославна Київщина" і "Регіон 2001:'.

цю, яка принесе ко_ристь мешканцям цих на-

адміністрацією, відділом з питань фізичної

селених пунктів.

культури і спорту РДА. Як вказав Іван Міхєєв: "Багато вже зроблено, але потрібно працювати ще краще. Потрібно зробити

. ловами підписуються договори про співпра· співпраці "Колоса" із районною держ­ :; ініціативи

броварського

"Колоса" було оплачено ваtr,Псть плавання

на доріжці в басейні "Купава ',що дав змоrу

школярам БроварщИпи відвідувати його,оз­ так, щоб підростаюче покоління росло доровлюватись та навчатись плавати. Колек. міцним і здоровим, а старші були в цьому тивними членами товариства стали ТО В ~р_икл~о~. Ось голо~на мета 1 товариства "Тера Вінд", компанія "БуДіндустрія", ГО Колос , 1 моя власна .

Q

вІДстояли честь еаиону,завоювавши почесне

четверте місце. Тепер у планах "Колосу" і •

о

ранОНИОГО СПОf!!КОМІТету проведення ЗИМОВОІ

Спартакіади. :; ініціативи товариства і се­ лищного голови Анатолія Бочкарьова уВе­

ликіИ ~ерці відбувся шах~вий туЕніР на !!_РИЗИ мІЖНародного гросмеистера llуслана

llономарьова. У наступномуроціпланується розширити число учасників і з часом зроби­

ти його традиційним. На День Требухова

Димерка відбувся товариський матч між

було проведено змагання зармреслінrу.

Для покращення фізкультурно-масової роботи в районі у двох селах llридесення,

Сторінку підrотував

lrop ЛИЧ.

Розміщення реклами : телефон

•Q

У ее це стало можливим завдяки nсНІИ

в Обухові. (ільські спортсмени гідно

о,rганізовано велопробіг. У селищі Велика боксерами із місцевого клубу "Регіон 2001" і спортсменами із села Шевченкове, яких тре-

Пухівці і Літках, введено посади футбольних інструкторів. З сільськими і селищними го-

5-59- 19, 4-23-26.

Контактна особа : Світлана О БОДОВСЬКА


НОВЕ

rазета виходить з 11 квітня 1937 року.

ж иn•

П'ятниця,

·. вс•мnЕнс•онеРАм-знижкдsо~·.,. УвАгА! АкцІя! т· · Ільки

29 жовтня 2010 року

·

5

·

Б

листопада в МІСТІ

15 ,

ровари.

ТоварL4 можна придбап.1 з

11.00 до 13.00 за адресою: м. Бровари, вул. Незале,?Кності, 4

Культурний центр нПРОМЕТЕИ)) {малий зал)

'ЗНИЙ ПРИЙОМ

ЕКСКУРСІЯ ДО ПОЧАЄВА комфорта6еnьним мініавтобусом на 7 Гpyna формується за nоnереднім за­

nисом за телефоном

з

2 листопада 2010 року 10 до 11 години у Кра­

силівській

сільській

проводитиме йом

раді

виїзний

громадян

при­

голова рай­

держадміністрації

Петро

Петрович Іваненко.

098-699-09-26.

Програма поїздки:

21-00 Виїзд. 5-00 Нічна служба. 5-45 Акафіст nеред

го Іова в Печерній церкві.

5 листопада 2010 року з 10 до 11 години у Кня­

Свято-Усnенської

По­

чаївської Лаври.

Переїзд

до

Свято-Духіаського

По­

чаївськог<:! скиту (Прикладання до свя-

виїзний

громадян

прийом

заступник

голови

райдержадміністрації

Ми­

кола Петрович Миронець.

Відділ

реєстрації

вільного

стану

актів

ци­

Броварського

міськрайонного управління юс­

тиції оголошує конкурс на замі­ щення двох вакантних посад

з

5 листопада 2010 року 1О до 11 години у Велико­

димерській селищній проводитиме виїзний

раді при­

йом громадян заступник го­ лови райдержадміністрації

Олександр

Володимиро­

вич Онаwко.

ronoвнoro. та провjдноrо спецІаnІСТІв. Вимоги:

громадянин

Ук­

раїни, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікацій­

ним рівнем спеціаліст, магістр. Строк конкурсу

-

місяць з дня

оголошення.

Документи надсилати за ад­ ресою: Броварське

міськрайонне

вул.

Київська,

155,

м.

Бровари, відціл реєстрації актів

го чудотворця; мироточива глава невідо­

овес

надає

Божого

угодника;

-

цвинтаря

частки

мощей

Преnодобного

Переїзд до Джерела св. Анни. Куnання в цілющій воді. з-nід скелі б'є чудодійне джерело і де

відбився слід лівої Стоnи Богоматері. Виїзд із Почаєва.

Комунальному

роботу терміново потрібні: електромеханіки

робітники

- 1-5; в

Вимоги:

із суwіннІІ зерна кукурудзи на току

України,

замовника із використанн11м пере­

громадянин

освітньо-кваліфікаційним магістра,

рівнем

Звертатися

Бровари,

за

вул.

Броварське

адресою:

м.

Гагаріна,

18.

міськрайонне

уп­

равління юстицїі. Тел.:

4-03-43.

сувного

зерносушильного

комп­

лексу. Тел.: (067)340-00-05.

спеціаліста. Строк кон­

курсу- місяць з дня оголошення.

5-34-42,

~----~~-=--~----~----~---~-~ ~~~~-~~--------------------~

: ~ Втрачений сертифікат РН N~360670 на ' право приватної власності на земельну частку : (пай), виданий Калитянською сільською радою ' на ім'я Палажки Григорівни Христинченко та : зареєстрований ЗО січня 2002 р. у книзі • реєстрацІЇ сертифікатів за ~732, вважати : недійсним.

: • : ' : • :

~-------~--~------------~~-~

~-------------------------~~-------~-----------------~

: ~ Втрачені державні акти на право : власності на земельні ділянки серії ЯА • ~5771 41, ЯА N~577142, видані на підставі : рішення Калитянськї селищнї ради від : 23.07.2003 р. на 9 сесіі 24 скликання N~110 на • ім'я Людмили Михайлівни Сарапін, вважати : недійсним.

міальна

та

за

~-------------~------------~

: ~ Втрачений єдиний квиток N~2093 серія : : КУО, виданий 17.05.2010 р. службою у справах : • дітей Броварської міської ради на ім'я Нікіти · : Сергійовича Вегери, вважати недійсним. ·--------------------------~

в

: ~ Втрачені Державні акти : • на право приватної власності • : на земельні ділянки ЯД ; '~978445, яд ~978446, ' : видані Броварською РДА : , 21.12.2007р. на ім'я Сергія, : Едуардовича_ Мужаловського, ; , , вважати нед1исними.

індивідуальним

підрядом.

За

довідками

відціл

кадрів

адресою:

м.

звертатися

у

підприємства за Бровари,

~---~~~~-~=-====~=~

вул.

2, тел.: 9-12-62, 067-402-33-51.

Потрібен продавець у ТЦ "Даринок" (з досвідом робо­

ти зі взугrям).

Оплата:

за

вихід+% від продажу. Тел.:

(067) 445-84-55.

Розміщення реклами: телефон

сортувальники. Заробіток від

виробітки

(50-150

грн.jдень).

Розрахунок щоденно.

Тел.:

(097) 055,..98-92.

мав мене в нелегкий час і розді­ лив зі мною біль утраtи найдо­ рожчої

для

дружини

мене

людини

Валентини

-

Фео­

досіІвни.

Микола Федорович СТРОЙ.

5-59-19, 4-23-26.

Оптимальні фінансові рішення для малого та середнього бізнесу

ДЕПОЗИТИ З. бІ.пьш д«nvшюю ІнформаWсю зnpm.Wm&cь за~:

www.kruss.klev.ua

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

; : , ;

1 Нед!ИСНИМ.

1

:

~

; '

;

Втрачене пенсійне по- :

: Кононової, вважати недійсним. :

та

м. Бровари, бульвар Незалежності, тел.: 5-34·90, 5-34-91

: ~ Втрачений Державний • акт на право приватної : власності на землю lV КВ • ~022012, виданий Княжиць: кою с/~ 04.04.1998 р., реєстр. , ~ 1955, на ім'я ГригорІя : Іван9вича Касяна, вважати

:свідчення ААБ ~109319,: , ви,дане УПФУ м. Бровари на ; • ім я Олександри Миколаївни •

КРЕДИТИ

Щиро дякую всім, хто nідтри­

: ; ; : ; ; ;

·--------------------------~

На постійну роботу потрібні

ТОВ "АrроенергіІІ" надає послуги

посади).

який має вищу юридичну освіту за

-

: ' : • : ' :.

: право власності на земельну ділянку ЯБ : ~6631613, видані на ім'я Миколи Мико­ ' лайовича Чарненка та Анатолія Миколайовича : Чорненка, вважати недійсними .

4-04-60.

головних спеціопісrів

(3

(067) 442-19-23, (04574) 5-19-69.

: ~ Втра4ені державні акти на право : власності на земельні ділянки серіі ЯА , ~577141 , ЯА ~577142, видані на підставі ' рішення Калитянськї селищнї ради від : 23.07.2003 р. на 9 сесіі 24 скликання ~110 на • ім'я Людмили Михайлівни Сарапін, вважати : недійсним.

~ Втрачені документи: витяг з Реєстру про

:право на спадщину ВРА ~801219 від • 07.09.2010р. 2-3246 та Державний A-.r на

Оплата праці почасово-пре­

конкурс на заміщення вакант­

управління юстиції

:

1-5.

ЖЕК-

Кутузова,

Броварського міськрайонного

га­

ЖЕК

слюсарі-сантехніки

тел. моб.:

тицїі. Тел.:

комплексного

зоелектрозварник

міськрайонного управління юс­

них посад:

ліфтів;

прибирання в ЖЕК

цивільного стану Броварського

юстиції

підприємству

"Служба замовника" на постійну

1-5;

елеваторні

~--------------------------~

Переїзд на Божу Гору, на вершині якої

-

ку­

ячмінь,

зерна. Тел.: оф.

Амфілохія Почаівського.

17:00

та

JlplmyiJт;ct поїWм на речоеі р!ІІІІІІ Хмеяьницькоrо, Оде· СІІ, Xaplou. Комфортабемu авrо6усом на 7 чоповіІ. Груnа формJтсі за nоnередІіІ 3ІІІСОІІ за 181.: 098·699-09-26.

послуги із сушки та зберігання

святині монастирського

могили

оголошує

управління

сою,

пшеницю,

жицькій сільській раді про­

водитиме

закуповує

курудзу,

Відвідування Чудотворною іко­

активно

Прn. Микити Стовnника, Переяславсько­

більше ста святих угодників Божих).

6-00 Рання літургія в Печерній церкві. . 7-45 Акафіст біля мощей Преnодобно­ огляд

тинь Нижнього Храму: чудотворний хрест

мого

ною Богородиці в Усnенському соборі.

Потім

ПрАТ "Київ-Атлантик Україна"

чоnовік

8,

: ~ Втрачений студентський • квиток серіі КВ ~05754033, : виданий Київським Національ• ним університетом театру, : кін9; -~елебаче.н~я ім. Карпен, ка-""І'ого на ІМ я Анни Воло• димирівни Чиж, вважати : недійсним.

; • ; • ; , • '


16

П'ятниця,

Газета виходить з

29 жовтня 2010 року

Вікrоро•••а

Cepri•

з днем народження! Хай проліском ніжним життя твоє квітне,

Весною буяє душі теплота, Здоров 'я міцніє і радість розквітне, Повік не згасає

-

це не для мене. Проте після ос­

столову

ложку

дур, які допомагають виглядати мені "на

течної

ромашки

всі сто". Але інколи так хочеться спробува­

склянкою

налийте у формочки для льоду (або ста­

чайно

канчики з-під йогурту) і nоставте в моро­

прості,

але

й

дієві

косметичні

зильну

Змішайте дріжджі й тепле молоко в пропорції,

подібна

щоб

маса.

вийшла

г борош­

Нанесіть

на

обличчя

й

У наступних номерах нашої газети я

ділянку декольте. Через

10 хвилин змий­ те прохолодною водою й зробіть теплий

познайомлю вас із косметичними засо­

компрес. Така процедура допомагає очи­

вати рецепти польських красунь! Моло­

стити шкіру й надати їй свіжого вигляду.

дості вам і краси, шановні читачки!

По приїзді в гості мій дядько завжди

ку й прямує до ставка. І постійно по­

на додати горіхи або фрукти (особливо

вертається

смачно

радісний, хоч нерідко й без

якщо· додати яблука), сухоф­

40

на деко

і

хв. при темnературі

ОС до золотавого кольору. Готовий

глазур'ю.

-

він бере свою стареньку вудоч­

улову! Але в цьому і є

рет рибалки

-

від часу,

наодинці

з

-

проведеного

природою

або

в

-

ня, якими він і поділився зі мною. А я в

100

г

води,

свою

Смачного!

рибальської практики

чергу

вирішила

в

мого

можна

весняних

і

риба добре клює й

-

Вітер і певною мірою холод а

Каламутність

води заважає

передати їх

-

Чим більше містить вода органіЧних

домішок, тим гірше клювання, і навпаки.

Про решту порад щодо рибалки читай­

вам,

те в наступних номерах газети.

шановні читачі!

-

дні

до

хорошому клюванню.

усі знають, які ми чудові господині!

додайте

Похмурі

затишшя і спека -·навпаки.

дядька накопичилися свої спостережен­

роки

й

завжди сприяють клюванню,

компанії добрих друзів. Так от, за

увечері

-

серед дня.

не в кількості

виловленої риби, а в задово­ ленні

середньо

упродовж дня.

осінніх

та дрібкою солі (доки цукор не розтане).

г олії, весь час розмішуючи.

-

-

Ну і не забудьте поділитися цим рецеп­

nостуnово

світанку,

прирівняти

том з вашими друзями, знайомими. Хай

- 100

Влітку найкраще риба клює одразу

неймовірно

г цукру

відтак

ною та пізньою осінню, аніж улітку.

має нагадувати густу сметану. Далі мож­

nиріг можна Посиnати пудрою або полити

Потім

бами іншИх країн. А поки що нумо пробу­

найгірше

змінила свою думку. Отже, переконайте­

300

тичний салон.

не було

nакетика розnушу­

Вилийте тісто

обличчя

виглядатиме так, ніби ви відвідали косме­

сметана­

вача для тіста. За консистенцією місиво

какао.

Протирайте

Ловись, рибко ...

200

Обережно збийте З яйця з

камеру.

-

рукти,

f

тачі, вирішила розповісти вам про надзви­

після

виnікайте близько

ап­

ти щось новеньке! Ось тому, я, дорогі чи­

ся: яка б не була погода, як би холодно

-

Заваріть

окропу, · дайте постояти 10-15 хвилин, процідіть,

*

таннього походу в госП я кардинально

ся самі.

ромашки.

свої рецепти масок та косметичних проце­

йде рибалити. Я повсякчас цьому дивую­

1

популяр­

крети привабливості. Звичайно, я теж маю

столу

на разом із вмістом

бісквіту

Дуже

ний у Польщі й лід з

такій

с.

Донедавна я вважала, що приготування

*

якої національності є перевірені віками се­

вранці та ввечері, й ваша шкіра завжди

Хай стелиться сонячна, райдужна путь І хай ще зозулі ВіК ДОВГИЙ КуЮТЬ. З повагою-

300

Ж:ИП"ІІ

краси

засоби польських nанянок.

твоя доброта.

Оnісля просійте через сито

секретІв

У кожної жінки будь-якої країни, будь­

ROHOМAfl'.HКA

го

Із

Щиро вітаємо

НОВЕ

17 квітня 1937 року

... Що ж,

Риба клює енергійніше ранньою вес-

крупного вам улову та смачної

юшки!

Овен: цього тижня у вас складатимуться надзвичайно доброзичливі стосунки з оточу­ - сміливо пристуnайте до роботи. Однак nильнуйте: ваші вчинки можуть мати найнесnодіваніші наслідки. У ці дні також nодумайте npo творчу самореалізацію. ючими. А якщо забажаєте спробувати себе в новій діяльності

ТUІеЦЬ: у роботі для вас вийдуть на nерший nлан не так матеріальні цілі, як мораЛьні. Незважаючи на те, що загалом тиждень видасться напруженим, ви зможете досягти

значних усnіхів, а до всього ще й nознайомитися з чудовими людьми. Проте не забувай­

, . те nриділяти увагу своїм рідним та друзям, відnочиньте на вихідних разом із сім'єю. 6пизнІСЖИ: цього тижня занадто не nосnішайте - сnробуйте розробити nлан дій

та

чітко його дотримуватися. У середу й четвер рішення nриймайте, лише ретельно nро­ аналізувавши ситуацію. Хоча загалом зірки вказують на те, що занадто серйозних сnрав у цей nеріод розnочинати або вирішувати не варто. Рак: готуйтеся до суворих виnробувань. сили

. Найбільшою

волі

та

рішучості досягти

успіху .

nерешкодою може виявитися неможливість контролювати ситуації, що скла­

датимуться. Але якщо вдало виберете стратегію nоведінки, усе завершиться вдало. Та­

кож nостарайтеся nриділити якомога більше уваги своїм рідним

- дехто може ображати­

ся, а ви того навіть не nомічаєте ...

Лев: nросто неймовірний тиждень! Усі справи вдаватимуться, nокращиться фінансове становище, отримаєте хорошу звістку, чудово nроведете вихідні з сім'єю. Не марнуйте свого "зіркового" часу

-

розnочинайте щось нове, творіть, nодорожуйте, налагоджуйте

стосунки, де це nотрібно.

У коJІrІЮМу rocnoдapcrвi - ro в в д!ІОРі - часто трапmвоТЬСJІ маленwd wнепрмємності-. 3 .110111111

достатньо промити

під

лепсо впораюТЬСJІ до6ре знайомі нам засоби.

надовго

втратить

Діва: у nонеділок та вівторок не варто nосnішати чи займатися багатьма сnравами од- ·

ревтоміть їх своїм ентузіазмом.

. Терези: цього тижня ваш успіх наnряму залежатиме від ваших зусиль. У середу - чет- ',

вер чекайте nриємної несnодіванки. Наnрикінці тижня від далеких nоїздок варто відмови­ тися, оскільки вони не виnравдають ваших сnодівань. Якщо у вас з'являться нові цікаві ідеї, обов'язково nоділіться ними зі своїми друзями

-

вони доnоможуть втілити їх у жипя.

Скорпіон: не раджу вам особливо nланувати сnрави цього тижня, nозаяк обставини виявляться дуже мінливими. У роботі не бійтеся новизни - всі зміни обернуться для вас лише благом. А вдома nриділіть більше уваги своїм рідним - вони nотребують вашої nідтримки та доnомоги.

Стріяець: доля nідкине вам чимало цікавих можливостей

-

nильнуйте,

і сnрави

nокращаться в усіх сферах жипя. Не гарячкуйте, намагайтеся стримувати свій заnал, · інакше можете з кимсь nосваритися. На nочатку тижня можлива nоїздка чи відрядження. У n'ятницю ·зосереджено виконуйте свою роботу - цей день виявиться відnовідальним. Козеріr:

у всіх сnравах nокладайтеся

на свою

інтуїцію.

Приділіть увагу своєму

духовному, творчому розвитку - зараз неймовірно сnриятливий час для цього. На роботі можливі тимчасові труднощі. У четвер-n'ятницю можуть з'явитися люди, котрі лишень відволікатимуть вас від основного. Пам'ятайте npo це ·й відnовідно будуйте з ними стосунки.

Водопій:

вас

оточуватиме

аура

загадковості

та

чарівності,

й

оточуючі

не

стримуватимуть захвату з цього nриводу. Узагалі взаємини й удома, й на роботі, з друзями, знайомими nриноситимуть емоційне nіднесення. Також, якщо ви задумали якусь нову сnраву, варто цього тижня її розnочати.

Риби: чекайте несnодіваного повороту на вашій жипєвій дорозі. Уnродовж тижня обставини будуть доволі мінливими, тому обережно nриймайте рішення. Постуnово налагоджуватимуться сnрави на роботі, nрояснюватимуться деякі заnлутані стосунки з близькими.

ЗАСНОВНИКИ:

Головний редактор.

БроварськІ міська 1 районна ради, районна

Відповідальний секретар -

держадміністраці~. колектив редакцїІ газети.

Заступник головного редактора_

Свідоцтво про державну реєстрацію

Літературний редактор .

КІ

N2 259 ВІД 10. 12. 1997 р. Індекс 35064

Верстка •

Олена СЛНЗЮК. Валентина КОВАЛІВСЬКА.

Лариса ШАnКА.

Валентина КОЗИЧКО.

каструлях

і

чайниках

накиn. І що тут удієш

Проте

позбавитися

легко:

для

потрібно

цього

-

кілька разів

-

воно

жирний

шматком тканини, змоченої в оцті, можна

раз

утворюється

і

назавжди

позбавитися

від

ненависних білих плям від реагентів. Що

така в нас вода.

цієї

в

водою

неохайний

Також кажуть, що коли протерти взупя

Мабуть, не одна я стикаюся з тим, що на

проточною

блиск.

ОЦЕТ

ночасно. А от друга частина тижня- сnриятливий nеріод для реалізації ваших задумів та, можливо, навіть радикальних ідей. Покажіть оточуючим, на що ви здатні! Головне- не nе­

після мипя прополоскати в слабкому розчині оцту, а nотім ще раз

x.aJi, -

капості

зовсім

ж, перевіримо, як цей метод допоможе

металевому

посуді

нам

закип'ятити

суміш

(особливо

взимку!) зберегти

своє

взупя.

оцту з водою.

наприкінці

-

порада для

садівників:

Давно шукала якогось методу, щоб волосся виглядало красиво і на другий­

залийте

третій день після мипя. Аж ось моя давня

доріжки

подруга, котра приїхала до мене здалеку,

минулого літа, не виросте.

відкрила секрет своєї чудової зачіски. І це

Ось так за допомогою простого засобу оцту - можна позбутися від багатьох клопотів по господарству.

-

після цілої доби,

Виявляється,

жирне

оцту

в

розпилювач

і

нанесіть на Грунт між плитками садавої

проведеної в поїзді!

дуже

розчин

волосся

-

трава,

що

так докучала

вам

Шановві читачі! Розпочинаючи цю сторінку, споАіваємося, що всі пораАИ й замітки, ро?Міщені на С'І'аН}!Ь вам у пригоді. А ~об ви отр~ ще б~mе ,цікавої й к~исноі

!fii

ІНфОрмацtl, даванте 'J110РИТИ ll

разом

~Я СВОІМИ ІДеЯМИ, знащками,

відкриrгями,й ми обов'язково іх НЩ}'І9'€МО. НадсИАаЙте АИсrи на адресу редакції, на електроннупопrrуабо тел~нуиrе за номером 6-63-45.

~~:~

СторІНКУпіяrоrувала ВалеІІ'ІІІD Мвроt~Ь§~

Адреса редакціі: 07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 2. Адреса в Інтернеті: newlife@meta.ua Телефони:

4-03-76 - відповідальний секретар, віДІJ,іл реклами 5-59-19- заступник головного редактора, віДІJ,іл сільського господарства 4-23-26 - бухгалтерія і прийом оголошень

·Автор елогану на 1·й сторінці- М. Рильський. Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

-

-Листування з читачами.- на сторінках газети.

-За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Відцруковано: ПСК газети "Вісті Центральної спілки споживчих товариств України"

==

Ол.,е.н.",а'-'Б",Оо:РО~Ш~К~О::_._6::,·:.::6::3:::-4::5:..::._-~ко:;::м:::_п:_:'ю~т~еJ::::рн:;,:и;:,::й:_:в::;'дц~іл:.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:..._==,;;З~а~м~.~3~1~-8~4~-8~5~=~Т~и~р~аж~1~47~0~0~п~р~и~м=.

#84 85 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you