Page 1

СЕРЕДА

25 жовтня

2000 р. N2 83 (9182)

Виходить з 17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

9:UШ11:І\ІВі:І~СJІІ:ІфІ:~•Іі•1JJ9:І:f;'

Одна із складових успіхів у галузі виробництва правильне орієнтування на ринку товарів та послуr.

бувати випускати спецодяг. І дійсно, кожний заклад

мода, розробляють дизай­ нери згідно із держстандар­

немає боргів. Активізували пошук замовників, пожва­

торговельного чи побутово­

том,

можливі й індивіду­

вилась рекламна діяльність.

го обслуrовування, як су­

альні, з власних матеріалів,

Так, зразки виробів фабри­ ки можна побачити у мага­

ЗАТ "Літківська швейна

пермаркети або перукарні,

або на спецзамовлення. А

традицією:

хлібобулочних виробів. Про­

фабрика

свого

замовляє для своїх праців­

головне

людина в тако­

зині "Орбіта" (електротова­

кожного наступного місяця

довжує зростати й заборго­

часу виготовляла різнома­

ників зручну і красиву

му одязі почуватиметься на

ри), прайс-листи розпов­

по закінченні кварталу на

ваність з виплати заробітної

нітний одяг для дітей. Про­

робочому місці впевнено,

сюджуються серед потен­

розгляд засідання виконко­

плати. Станом на

ційних клієнтів. А швачкам

му виноситься питання про

по промислових підприєм­

те перебудовчі процеси

уніформу, не кажучи вже про медпрацівників, робіт­

підсумк11 роботи промисло­

ствах вона складає Зб 15,7

вих підприємств Броварів.

тис. грн. Найбільше

Про те, що це має подвійну

"Світлотехніка", АТ "Завод

Подібна стає

практика

доброю

вже

тонни

зменшився

випуск

ц.р.

1.10.

-

по АТ

користь, пояснювати нікому

"Пластмас",

не треба. Працівники вико­

заводу алюмінієвих конст­

навчого

під­

рукцій ... Сотнями тисяч гри­ вень вимірюють й суми за­ боргованості до бюджету та Пенсійного фонду, що по­

приємств, котрі, як правило,

мітно позначається й на ви­

є

рішенні цілого ряду соціаль­

органу

отримують

оперативну інформацію у виробничій сфері. Зі свого ж

боку

керівники

учасниками

розмови,

ма­

Броварському

ють змогу не тільки порівня­

них проблем.

ти свої результати господа­

чергу,

рювання

ти

з

контрольними

не

може

Це,

в свою

задовольня­

виконком. міськради,

а

"Любич"

-

змусили колектив та його

ників підприємств,

буді­

буде у доброму настрої. Ось чому українсько­

досвідченого директора,

вельної галузі, охоронників

індійське спільне підприє­

ко,

ентузіаста своєї справи

тощо.

від халату

мство "Ганг" підтримує з

Сліпці та багатьом іншим

Леоніда

хірурга,

комбінезону чи

Отже,

фабрикою добрі парт­ нерські стосунки: впевнені,

майстрам до снаги будь-яка

до теплої ка­

становища, коли в умовах

муфляжної куртки і шапки

що продукція літківчан не

стільної білизни до вико­

нестабільності попит на цю

-

поступається якістю зару­

нання відповідальних за­

продукцію різко зменшив­

освоїв і повсякчас удоско­

біжним аналогам,

ся. Конкурувати із віднос­

налює колектив "Любича".

лення

-

ось та номенклатура, яку

буде

замов­

виконано

доступні,

сервіс", "Ділар" та інших.

Нині робочИй оДяг ши­ ють тут із найсучасніших

біжжя дедалі ставало все важче через низку об'єк­

тканин:водовідштовхуючої

Хоч як важко було збе­

"Ортон", яку вже встигли

регти досвідчених фахівців,

даність справі, стабільна робота в рідному колективі.

строк, а ціни

-

без зайвих "накруток".

тивних причин, які не за­

оцінити водії, джинсової,

але тепер працівники ста­

бавовняної діагоналі. Фасо­

більно отримують заробіт­

гування діяльності.

підприємств поставлено ви­

Тому було вирішено спро-

ни моделей,

ну плату, у підприємства.

Адже ті, хто готує питання,

-

заходів для виправлення си­ туації.

увагу

-

від­

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

справ і вжити невідкладних

цією позитивних фактів, концентрують

які диктує

Бо найголовніше для пра­ цівників "Любича"

проаналізувати стан

не обмежуються констата­ а

мовлень таких відомих сто­

но дешевими виробами з

лежали від волі колективу.

могу

від пошиття по­

далекого та близького зару­

керівниками

А мя

-

личних фірм, як "Укрспец­

nеред

можливості.

робота

в

тому в прийнятому рішенні

всі

О.Г.

рукавиць

Олексійовича

цифрами колег, але зроби­

є

Л.Ф.Мосьондз,

Кравчука шукати виходу із

ти певні висновки й кори­ цього

В.Д.Погибі, Л.В.Лук'янен­

ОnЕРАТИВНІ ДАНІ

Якщо говорити про реш­

при­

RОІІЕСНІ ВІАІНАІ(И

в цьому плані останнє засі­

них на розгляд міськвикон­

дання міськвиконкому і є по­

кому, то хотів би увагу чи­

диспетчерської служби управління АПК району про середньодобові надої молока в господарствах району станом на 19 жовтня ц.р.

казовим. Приємно, звичай­

тачів акцентуватися на двох

(Перша графа -надоєно на корову. Друга -плюс або мінус на цю дату торік. У кілограмах).

тами ряд колективів госnодарств

но,

що за

з них. Як правило, навесні й

три квартали року ниніш­

восени виконавчий комітет

ДПЗ «Плосківський»

в

нього промисловці міста ви­

розглядає проблеми, пов'я­

ТОВ "Требухівське»

сутніх на упущеннях. Саме

усвідомлювати,

пустили продукції на

107,3'

мільйона гривень, товарів

-

ту інших

26

питань, винесе­

зані із допризовною підго­

цьому сума надання платних

Цього разу відзначалося, що переважна більшість перед­ бачених заходів виконана, за

послуг склала

народного споживання

33.4

на

мільйона гривень. При

ТОВ «Зазим'я• ТОВ «Войтовське» ВАТ «Калита»

мільйона

винятком стрільби із авто­

на експорт було

мата. До речі у прийнятому

відправлено продукції на

рішенні міський фінансовий

СВК «ЗОРЯ»

суму понад 14 млн. гривень. Це - загальні показники. Якщо поглянути на них у

відділ зобов'язано на наступ­

ТОВ «Оболонь»

ний рік передбачити в про­

ПП «Тур»

гривень,

2, І

ПП «Булавка•

товкою учнівської молоді.

приросту

екті бюджету Броварів вид­ ілення коштів у сумі понад 14 тисяч гривень для прид­

обсягів продукції досягли в

бання макетів автомата АК-

АТ "Завод пластмас" (в 2,1 раза), АТ "Софія" (2,4 раза) на СП "Украмтекс" (в 2 рази). А ще на Казенному

74.

розрізі підприємств, то тут досить

вагомого

Не потребуючи створен­

ня особливих умов для збе­ рігання, ця навчальна зброя

дозволяє повністю забезпе­

мета­

чити навчальний процес із

лурrії, АТ "Шиноремонтний

допризовної підготовки і та­

заводі

порошкової

завод", кранабудівній фірмі "Стріла" ... Відрадний і той факт, що на 733 тонни збільшився випуск залізно­

ким чином сприяти

підго­

товці юнаків до служби у Збройних Силах України.

тонн алюмінієвого прокату,

Ще про одне питання, по­ в'язане із життям молодих броварчан, ішла мова на за­ сіданні виконкому. Орган

майже на

тисяч штук

влади, як це вже відбуваєть­

виробів верхнього трикота­

ся регулярно, проаналізував,

го

порошку,

плівки

жу

на

219

полімерної,

336

тонн·

на

568

...

як виконується його власне

Є ще один показник, да­ леко не другорядний. Маю

на увазі зменшення

пито­

рішення, що стосується ро­

боти із соціальним захистом

та

підтримкою

ціями. Так от, її питома вага

коментувати зміст розмови,

зменшилася з

відсотка

скажу коротко: ця категорія

у

громадян nеребуває в полі

в минулому році на

38,5%

Наведені показники все­

ляють певну надію. Та чи МОГЛИ МИ В Місті ДОСЯГНути вагоміших

ди.

Робиться

в

плані

їх

підтримки немало. Але,

як

підкреслив міський голови

результатів?

І.З.Петренко, відділу в спра­

Звісно, могли б, коли б усі

вах сім'ї та молоді, центру

підприємства

так, як уже згадані. Але ж

соціальних служб для молоді слід проявити більше ініціа­

серед трудових колективів

тиви,

Броварів є й такі, хто змен­ шив обсяги випуску промис­ лової продукції. І серед них

щодо співпраці з цими людь­

-

ВАТ "Комбінат "Будінду­ стрія", АТ "Дослідно-експе­

інших важливих питань, по­

риментальний завод", ТОВ

ченням броварчан. Із усіх їх

"Брqварська меблева фабри­ ка "Дружба", СП "Броварсь­ кий завод торговельного ма­

прийнято відповідні рішен­

працювали

шинобудування". Незважа­ ючи на оновлення і розши­ рення асортименту, на

1602

шукати нові підходи

ми.

Розглянув виконком і ряд в' язаних із життєзабезпе­

ня, здійснення яких дозво­ лить розв'язати існуючі про­ блеми.

Володимир НЕБРАТ.

nn «Придеснянське•

+2,2 +1,0 +0,9

ТОВ «Добродій» Всього по району

6,25

ТОВ «Семиполківське»

КСП «Заворичі• ТОВ «Україна-агро• ТОВ «Бобрицьке• ТОВ «Красилівсььке» ТОВ «Десна-агро• ТОВ «Світ•

І

І

Ось уже шостий рік на nоказник становить І

І Броварщині nроходить

лише 84 відсотки, хоча І

І паспортизація населен-

до закінчення терміну, І

1

ня. Станом на

І

ц.р. із

1 жовтня

відведеного для обміну

1

наших

паспортів, залишилося

І

57797

земляків, котрі мали

І одержати паспорти но-

І вого зразка, понад 48

детально не

особливої уваги міської вла­

році нинішньому.

о

4,6 4,6 4,4 4,1 4,0 33 3,1 3,0 2,7 2,0

І

І

інв~в. Аби

ТОВ «Русанівське»

-0,6 +1,6 +5,0 -1,0 -3,3 +1,0 +0,9 -0,4

-0,3 -1,1 +1,4 -0,6 -0,5 -0 7 -0,1 +0,6 +0,5 -2 3 +0,3

kИЇВСЬКО'І' області за ЗКТИВЩ учаСТЬ організаціі та nроведенні ярмарку-виставки "Київська осінь-2QОО'',

~отра nроходила в с~пі ЧубИнсько7 ··tvtу.БорИспільського_.р&йоНу.... Серед. нагороджених- уnраВління сільська-· го rосnодарств.а і nродовольства Броварської райдержадміJ"Jістрації, АТ''Рудt-~я", ВАТ"Броварський". Почесні грамоти вручив міністр ar-

pap~ot nеІлітик~ Украіни Іван Кири··ленко;

Інф. "Новоrо.ж.,ТТЯ".

••••••••••••••••••u : (J®}Мj LffiJ1JJJ1йitff : Ваша еазеmа у ~~~

1

ваної за бартерними опера­

58.9

СВК «ім.Щорса»

дітей~

інвалідів

«Arpo 2000»

ТОВ «Шевченківське»

молодих

мої ваги продукції, реалізо­

та

ТОВ

13,0 8,9 7,0 6,0 6,0 5,7 5,6 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9

Міністерство аграрної nолітикИ України відзначило Почесними грамо-

трохи

місяців.

більше

двох

І

Можна назвати кілька І

тисяч чоловік їх уже от-

причин, що позначають-

римали. Найкраще організовано цю сп ра-

ся на результативності цієї відповідальної робо­

1 І

І ву в Зазим'ї, Плоскому,

ти на місцях:

1

Літачках, де паспорти-

роз'яснювальної роботи

1

І

зація вже або закінчена,

серед

населення,

І

І

або вона наближається

відсутність у селах фо-

І

до завершення.

тографів, а то й просто

І Кулажинцях, Мокреці,

І

1 1 І

Дещо інша ситуація в

належної І

значна кількість меш-

нового зразка. От і ви- І

канців. Так, у Великій

ходить: живемо в неза-

Димерці процент гро-

лежній Україні, а пас­

пасnорти,

користуватися старим.

лише 59,6 відсотка, У І Шевченковому - 62,2, Богданівці - 70,9, ТреІ бухові - 72,1 процента.

І А через це й районний

І

nортом nродовжуємо І

1

Світлана СЕРГІЄНКО, І начальник паспортного відцілення райвідцілу

1

ГУ МВС України в І

Київській області. І

·················-~

>:>·r .. ,..J

'І·~

/•

$-;.v

на півроку - 5 грн. 40 коп. на квартал - 2 грн. 70 коп. на місяць - О грн. 90 коп.

1

дей отримувати паспорт

складає

_..,,,

'Д'JUI ~пільгових категорій: на рік -т .10-,-:,грн. 80 коп.

небажання окремих лю- І

селах, де nроживає

І мадян, котрі обміняли

1 1

статність

недо- І

відомча: на рі:к - 18 грн. 60 коп. на півроку 9 грн. 30 коп. 4 грн. 65 :коп. на :квартал

Звертайтеся до найближчих відділень зв'язку або до листонош >

~~---~~-

'''"

''"''


ІІІ:

55 РІІІІ IJGIIII UJIIIIIPIMIIII MIPJ lliEIUEIII 11 UIIIEII

Офіційною датою створення

Держави заявили, що поділяють

ституції СРСР була терміново

співіснування. Складається РБ з

Організації Об'єднаних Націй

осІІОВІІі положення Атлантичної

введена стаття про те, що кож­

п'яти постійних членів

вважається

1945

хартії і воюватимуть до повної

на союзна республіка

жовтня

24

r.rac

-

ли вість для п'ятихвилинного

Вели­

виступу.

ка Британія, Китай, Росія, США

пра­

Скориставшись цим

правом, Президент України Ле­

року, коли набрав чинності Ста­

поразки спільного ворога. У цьо­

во

та десяти країн­

онід Кучма у своєму виступі

тут ООН. На Землі немає, ма­

му документі й прозвучав упер­

зв'язки з іншими державами,

членів, які обираються на дво­

буть, такої цивілізованої люди­

ше термін

укладати з ними угоди, обміню­

річний термін.

нагадав, що Україна першою'6

ни, котра не знала б про існу­

Так

ватися

пред­

Безпеки обов'язкові для вико­

вання ООН,

Декларації

ставниками. Зрозуміло, що жод­

нання всіма членами ООН. До

на республіка цим право~1 не

речі, лунають пропозиції розши­

скористалася.

рити число постійних членів РБ

55

років діяльності

якої засвідчили, що вона стала

-

Об'єднані Нації.

підписалися

під текстом

учасники

анти­

гітлерівської коаліції.

важливим інструментом впливу

У жовтні

1943

року відбулася

вступати

в

і Франція

безпосередні

дипломатичними

Але

його

на­

-

Рішення Ради

на розвиток подій у сучасному

Московська нарада міністрів

явність дозволила послу СРСР

за

світі.

закордонних справ СРСР, США

у Вашингтоні А. Громико запро­

Німеччини, Японії, а можливо,. й Бразилії.

рахунок

введепня до

ООН народилася у вирі Дру­

та Великої Британії. На ній було

понувати включити до держав­

рекомендовано створити міжна­

засновниць ООН всі

першовитоком слід вважати Ат­

родну

ме'Г'JЮ

них республік. Лізніше між ве­

-

.підтримання миру, безпеки та

ликими державами було досяг­

Рада

нуто

з

компро­

Міжнародний суд і Секретарі­

місу

-

членами-засповниками

ат. Є й спеціалізовані установи:

лантичну хартію, підписану

14 1941 року президентом

серпня

-

міністром

Націй.

У.Черчіллем

Британії

під час

їхньої

Організацію

ранська

конференція

зустрічі на борту англійського

урядів СРСР, БрИтанії.

«Принц Уельський».

відстоювані

оголосили

ними

післявоєнного

у

1944

цього

питання

ООН ставали дві республіки

глав

США і Великої

У серпні-вересні

принципи

ладу

Об'єднаних

Ідею підтримала Теге­

лінкора

Обидві держави

з

співробітництва між народами

США Ф.Рузвельтом і прем'єр­ Великої

організацію

союз­

року на

ники

дарська організація

взяли

тексту Хартії ООН на конфе­

науки і культури

ренції в Сан-Франціско.

Міжнародний

світі:

(США) було розроблено проект

відмова від територіальних та

Статуту ООН. Заключна конфе­

ція

Що ж являє собою Організа­

Об'єднаних Націй

нині?

інших здобутків після перемо­

ренція відбулася в Сан-Фран­

Складасться вона з шести голов­

ги у війні, право всіх народів

ціска

них органів. Чільним

26

червня

року. На

1945

строфи. За

з

пропозицією України

в

рамках «Зустрічі тисячоліття»

був влаштований саміт лідерів країн-членів ООН.

Ради

Безпеки

Виступаючи на

ньому,

наш Президент заявив, що Рада

сільськогоспо­

Організація

конференції в Думбартон-Оксі

ренції для опрацювання шляхів

Міжнародна організація праці,

безпосередню участь в розробці

року закриває

2000

усунення загрози ядерної ката­

(ЕКОСОР), Рада з опіки,

Продовольча і

грудня

мав ідею міжнародної конфе­

це Екоfюмічна і Соціальна

Україна і Білорусія. Представ­ України, до речі,

15

Чорнобильську АЕС, і підтри­

Інші органи, що діють в ООН,

-

відмовилася

від ядерного арсеналу, а тепер

неї

гої світової війни, її ідейним

16

світі добровільно

Безпеки повинна бути наділена

(ФАО),

винятковим правом на прийнят­

питань освіти,

тя

(ЮНЕСКО),

рішень

про

застосування

сили в міжнародних відносинах

валютний фонд

(МВФ), Всесвітній банк, Міжна­

(звичайно, крім випадків, коли

родне

йдеться про самооборону). Ця

агентство

з

атомної

енергії (МАГАТЕ).

з них с

та інші

На початку вересня

2000

пропозиції учасників

року

«Зустрічі тисячоліття» ляжуть в

самим обрати собі форму прав­

ній

держав

Генеральна Асамблея, яку нази­

в Нью-Йорку відбулася гранді­

основу рішень, спрямованих на

ління, відновлення суверенних

прийняли

остаточний варіант

вають аналогом світового парла­

озна

-

підвищення ролі ООН у розвит­

прав народів, які були позбав­

Статуту і домовилися, що він

менту. В АсамбАеї представлені

подія, якої історія людства ще

ку світової цивілізації в ХХІ

лені їх шляхом насилля.

вступить в дію після ратифікації

всі держави-члени ООН, кож­

не знала. Зустріч унікальна ще

1 січня 1942 року у Вашинг­

столітті.

його п'ятьма постійними члена­

на з яких має один голос. lнша

й тим, що впРрше зібралася така

тоні була підписана Декларація

ми Ради Безпеки та більшістю

роль у Ради Безпеки

членів-засновників ООН.

що

26

держав, які брали участь у

війні з

фашистським блоком.

представники

У Аютому

50

року до Коп-

1944

несе

світову

-

орган,

відповідальність рівновагу

і

«Зустріч тисячоліття»

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,

кількість найвищих посадових

за

усього

доктор історичних наук,

Кожний лідер дістав мож-

професор (ДІНАУ).

осіб різних держав

мирне

160.

-

На знімках Олексія МІЛЬКА ви бачите колектив комплексної бригади, яку очолює Воло­ димир Адамович СТАНКЕВИЧ. Протягом багатьох років ця група трудівників забезпечує будівельні майданчики бетонним сумішами. На іншому знімку

-

Микола Миколайович

КОВАЛЕНКО, котрий проводить високоякісну підготовку металевих виробів за допомогою піскоструменевої установки, наносить цинкове покриття. Цей спосіб дозволив будівель­ никам підприємства значно підняти довговічність своїх виробів.

Л. Толочко А КАДЕМІК писав, що людство ні в чому так не дотримуєть­

ся сталості, як у вибраних

-

ним дорогах

всі древні

шляхи існують і понині.

квьІ,

Санкт-Петербурга и

других городов в Киев".

сіл продавали коней, овець,

ленням,

писав, що, їдучи до Києва,

ним транспортним засобом

що від Києва по

рода лиц на богомоление в

знаходиться

Киев и проезжает постоян­

стан в містечку Бровари, на

но

відстані

складеному протягом

86 років

1775-

"Киевского гарни­

29

верст

18

-

І

в

і

в

велику рогату худобу,

а

також різний господарсь­

2

квітня

1684

року зу­

того часу були запря;кені

ки).

У

1836

році розпочато

будівництво

діжки.

інших містечок

з'єднало Бровари з лівим

приїздили зі своїм товаром

берегом Дніпра. Воно про­

Із

-

шосе,

яке

стяглося на 13 верств. ~:

купці, котрі пропо­

рував будівництвом пору­

нували покупцям одежу та

чик Яків Соколів, котрий

вз'уггя, ковальські й ткацькі він

го та торгового люду (зна­ ходились в районі розвил­

сохи, борони, лопати, відра,

ця

по­

Броварах,

навколишніх

дрібні крамарі. Із Козель­

поштовий

верств

жителі

кий реманент: вози, плуги,

штовий стан в селі Семи­ полки.

У географічному описі,

шинок для проїжджаючо­

дороги між селами. Голов­

бурга на відстані

рік).

Неподалік базару знахо­ дились заїжджі двори та

тор генерал Латрік Гордон

губернії до Санкт-Петер­

(1895

в

нюють цей опис повідом­

"проходит масса разного

людей"

-

понеділок і п'ятницю. На них, а особливо, на ярмар"

вим центром, через який

других

ся двічі на тиждень

ках,

рез Чернігів і білоруські

и

на Козелець, дру­ на Красилівку, Го­

ков. Існували, звичайно, й

вважалося шляхово-вузло­

промьrшленнЬІх

татках відомий

-

голів, Русанів, Басань, Би­

розі та головній дорозі че­

много

гий

москов­

містечко Бровари здавна

ночью

далі

ський інженер-фортифіка­

1787

головній Московській до­

и

17

ст.: у своїх подорожніх но­

року допов­

Істори ко- географ і ч ні джерела

Як свідчать документи,

днем

дорогу є в документах

вироби, особливо

-

відомі

козелецькі скатертини. З

поселився у Броварах. З

1868

по

1870

роки в Брова­

рах функціонував

Київ­

Семиполках знаходились

пинявся на ніч у Семипол­

"два павільйони по четве­

ках, обідав наступного дня

Вказані шляхи сполучен­

ро коней".

в Димер ці, а ночував у Бро­

ня найперше були торгови­

купнЬІм хлебом из степньrх

Таке інтенсивне будівниц­

варах.

ми, що зумовило функціо­

мест",

тво

нування ярмарку в Брова­

пещаньrх мест в онам бьІ­

було

рах. За даними

ст., він

вает недостаток". Сіль при­

женням

зона порутчиком Василием

Цій давній шлях, відомий

Иванавичем Новгородцо­

ще з княжих часів, нази­

ВЬІМ", зокрема, зазначаєть­

вається в народі Дуковим

бернії

На карті Київської гу­

1787

року позначе­

кіньми або волами вози.

18

хлібом було сутужно: "Бро­ варьІ

довольствуются

по­

бо тут "причиною

ський залізничний вокзал. шляхів

сполучення

викликане

утверд­

нових капіталі­

ся: "Местечко БроварЬІ

-

або Дюковим. Згадка про

но два великі ("столбові")

проводився "на Сошествие

возили з Криму літкінські

разстаянием до Остра в

нього є в руській билині

ШЛЯХИ,

святого Духа октября

26, в

стичних відносин. Рекон­

50

чумаки, дьоготь і смола "до сего привозимЬІ бьrли из

струйовані, вони зберегли­

великомуче­

веретах,

лежит на равном

месте. Через оное и доро­

га большая, идучая от Мое-

про Д).ока Степановича

-

уторського царевича.

Повідомлення про цю

ЯКі

СХОДИЛИСЬ у

Броварах: один через Ди­

день

мерку, Семиполки (у

ника Димитрия".

18

ст.

він був відремонтований) і

святого

Базарні торги відбували-

Лольши, из местечка Чер­ нобьrля".

ся й до цього часу.

Володимир МЕЛЬНИК.


Ng83(9182)

25.10 томабіль разом з документа­

них кооперативів, ле утри­

ми: техпаспортом, посвідчен­

~rусться понал

5

шин,

Галю!

-

І'Укає мати

-

-

трирічній донці.

Вже

дитина

чутлива

того,

вав

новий принцип

мо­

наважають її

рального виховання через

дев'яте година, час спати.

особистість оточуючі. Не­

повагу. Пригадай:vrо випа­

-Не хочуІ Не хочу!

рідко вона відмовлнєтьсн

док з дівчинкою в колонії,

виконувати вимоги дорос­

котра

схопила за руку й потяг­

лих, якщо

поручився Антон Семено­

ла до ліжка. Сльози, ле­

сн у грубій, зневажливій

вич.

мент не допомогли. Роз­

формі.

дітнм

щиросердно

серджена

чіплнти

"нече­

йому

-

-

А я кажу

павши

йди!

-

мати, відшльо­

малу,

таки

вклала

її у постіль.

увійшла бабуся. А хто це плаче?

ласкаво-співуче

-

вона.

-

мовила

Невже це наша

вони ставлнть­

Не

слід

нрлики

пура", "ледар", "зазнайко"

вкрала річ, а за неї

Пізніше вона сама в

зізналасн

цьому і

більше

ніколи не крала.

принижує

Був у мене учень, кот­

гідність маленької людини

рий вчився добре, а писав

і негативно позначаєтьсн

брудно, зошити були нео­

на її моральному розвит­

хайні.

тощо.

Почувши крики, до хати

-

наскільки

до

Це

-

ку.

Кожен

!\Іалюк

хоче

-

Василю!

йому

кажу

наодинці.

Ти

-

бути хорошим. Треба на­

вчишся добре, а ось зоши­

маr·атисн зміцнити в ньо­

ти і письмо маєш брудні.

му віру в себе. Діти по­

Невже ти не :часш достат­

білн ліжка. Онука гірко

винні бути про с~бе хоро­

ньо сили волі, щоб взяти

схлипувала.

шої ду:vrки, завжди праг­

себе в руки і виправити

нути стати такими, якими

цей недолік?

Галя? Випровадивши дочку зі спальні,

бабусн присіла

Що це ти, Галюню?

-

Чи не бачила по телевізо­ ру, нк дітки лнгали спати? -Бачила.

-

усі розумні

Кажу це з такою певні­

дітки лнгли, а неслухи пла­ чуть, кричать. Ти ж у нас

бо

даю

чотирьох внуків.

Пригадую такий випа­ док

коли

сплять. От проки­

чверть

нешся

вранці!

і

вже

школі. н

За другу виставив

"трійку" У'Іениці восьмо­ го класу Галині В.

повищаєш.

Дівчинка,

витираючи

кулачками сльози, щасли­

во усміхалася.

-

Толн

ло?

-

дійдеш до мене

ки.

перерви.

розкидав?

Ану, прибериІ-гримнув

батько.

-

запитав я.

розкидав на підлозі іграш­

Знову

-

Це неправильно!

вибухнула дівчина. -Тобі щось незрозумі­

... Чотирирічний -

трьох

дітей і періодично догли­

розумниця. Дітки ростуr·ь,

-

виховав

Пі­

під час

Дівчина нервувала. На­

зрівав конфлікт.

-

Невже я знаю мате­

-Не будуІ

ріал гірше від Марії, Оль­

-Ах ти ж ледарюr·аІ-

ги?

і батько

шльопнув хлоп­

-

чика.

Негайно прибе­

рні Чого

витріщив очі?

Але '!ИМ більше кричав батько,

тим

більшу

-

знаєте,

що

н

довгий час хворіла? Я зрозу:vrів, що поточні оцінки

не дають дійсної

впертість проявлнв хлоп­

картини

чик. Притулившись

випадку, і дозволив, як ви­

стіни,

до

він затиснув доло­

знань

няток,

в

дано!'ІУ

перес кл' сги.

нею рота і внерто дшшв­

Конфлікт був вичерпаний.

сн на батька недобрими

Ми часто не помічаємо

очима. Такою є реакцін на

позитивних якостей дити­

грубість дорослого.

ни, однобічно застосовує­

Бути тактовним до лю­

-

дини

це,

поважати якості,

її

насамперед,

мо засоби осуду для впли­ ву на неї. "Похвалити лю­

позитивні

дину дуже корисно,

берегти її само­

сав О. М. Горький,

-

пи­

це

любсrво, вміти сниратнея

піднімає її повагу до себе,

на

сприяє

нього під час органі­

розвитку

зації відповідних вихов­

ності

них впливів.

силах".

Вже з двох-трьох років

Згодом

впевне­

у власних творчих

Методи довір'я,

-

почав опора

найбільш

конкретні вияви

ням водія, довіреністю та ін.

320

Чо:~гу? Виявляється, то~1у, що

малих

часто-густо воді і тримають їх

29

є

підприоrств, які займаються

постійно в машині. А це вже

рихтування"! та лрібним ре­

значно утруднює

~юнтом автомобілів. З одно­

ний розшук авто.

го боку, це ніби й непогана

Працівники ДАJ та інших служб докладають немало зу­

зує житгя, така кількість авто

силь, аби попередити й роз­

як жителя Броварів, dбди·

й

крити подібні

вається кров'ю, коли див~

злочини. З ме­

люсь на дерева, що рос1У11'

одну

тою

на вулиці Гагаріна. Великі куnи осіннього листячомусь nідгрібають nід ·самісінькі стовбури. Чому ...:: не зрозу· міло. Може, тому що, як ка· зав Городничий у "Ревізорі"

з

них

і

хотілося б сьо­

-

Це

крадіжки та

інші

пору­

шення, пов'я­ зані

собами.

за­

По­

їх

зrідно з розпо­ рядженням

ГУМВС Украї­ ни в Київській області

АВТОМО,ІІЬ

з транс­

портними

криття

СВІЙ

ав­

тотранспорту

поперед­

ження та роз­

У'ЕРЕJКІТЬ

годні ПОRеСТИ ~rову.

26

з

червня

ц.р.

силами

співробітни­

ролжені вони, як і всі інші,

ків міліції багатьох служб

перш

негативними

проводяться т. зв. нічні від­

явищами суспільного житгя,

працювання міста. А вас, ша­

за

все

-

ще

На сьогоднішній день за­

фіксовано

24 такі

розкрити

їх

злочини. А

не

завжди

одиІШІ\І\ЯТИ автомобілів знай­

чу:t·rів за допомогою оці­

ленолише олин, ynraнo вісім,

нюючих впливів.

а

розкрито

-

чотири такі

злочини. Крім того

-

новні громадяни

-

власни­

ки автотранспорту, настійно

й безпечністю власників.

вдаєтr,ся. Так, із викрадених

скоє­

просимо дотримуватися

на­

ших рекомендацій, аби не позбавитися засобів пересу­ вання. Ось вони:

1.

Не

залишайте транс­

портні засоби без нагляду, особливо за

нічної пори

в

неосвітлених місцях.

роботу. Вдома залишаєть­

но п'ять дорожньо-транспор­

ся син-шестикласник (як­

тних пригол, винуватці яких

з відімкненими дверима та з

раз канікули). Треба при­

просто втекли з місця події,

ключами й ДОКJ!'rентами.

брати

аби уникнути відповідаль­

З. Встановіть бодай би про­

ності. Дві такі справи зали­

стий протиугонний засіб. Не­

корм

квартиру,

курям,

дати

кролнм,

те­

ляті. З домашньою робо­ тою

хлопець

справився

шилися іще не розкритими. Які ж типові картини скоє­

2.

Не залишайте автомобілі

ння злочинів? Хочу зауважи­

запалювання у одному _вам

ти,

відомому місці чи звичайний

Молодець! Як гарно навіть наливо

-

прибрав,

том" у любителів легкої на­

механічний пристрій дАя пе­

ж,иви

лалей, керма тощо.

користуються

всі'1

4.

відомі "Жигулі'' різних ма­

У доброму настрої сім'я

рок.

Очолюють

цей

не­

втішний ряд ВАЗ-2110, ВАЗ-

2109

разом дивилися філь:vr.

іно~шрки. Характерно те, що

пасажирів,

А сусідського Івана ла­

власники їх часто-густо еко­

нічний час.

ють батьки, бо прогуляв цілісінький день: навіть

протиугонних

б. У разі злочинного пося­

приладах. Далеко не всі ко­

гання на вашу автовласність

воду батько зараз носить

ристуються

терміново інформуйте орга­

на

платними

авто­

стоянками, хоч такі є навіть

у темряві.

возити

Оrже, куnи листя під сто· абурами дерев ростутf:>, а

nотім Тх ще й лідnМЮЮТЬ; Внаслідок цьогогора обr:р~ рає і дерева . гинуть. Коли

починаєш двірникам прсі це говорити,· то вони кажуть:

"Не Лізь не в своє діло". Я колись із учнями .садив ці дерева, І мені дуже боляче дивитися, як їх знищують.

Володимир ПЛАТОНОВ, учитель-nенсіонер.

Хоча б іноді перевіряй­

сіла вечеряти. Говорили з

номлять

nочинають

сміття".

те стан замків дверей та ба-

сином, як з рівним, потім

та ВАЗ-2101. "В холу'' й

нього

хай ним буде просто тумб­

похвалили

що "пілвищеним попи­

Гоголя, "як тільки nостав· лять nаркан, то одразу nід

лер для розмикання системи

повністю. Увечері батьки сина:

Кожнот осені м~ ОЕ.'!Рце,

проблеми. Про

породжує

законо­

Мати й батько йдуть на

оператив­

статистика. Однак, як пока­

мірностей виховання по­

гажника.

5.

Не підвозьте незнайомих особливо

в

·Усе те, що бачить його вороже око вдень

то все

му році nриїхав батько до дочки, nривіз торби з про­ дуктами

ни внутрішніх справ.

-

його. Наnриклад, в минуло;

до

nершого

незначних

(вул. Гагаріна і просп. Неза­

ментарні заходи дають мен­

під"ізду будинку N!:! 10, що на Олімпійській. Дочка

Треба вчити їх

лежності). Усе ж таки ці еле­

ше шансів стороннім особам

мешкає

протистояти відчаю, ста­

~rентарні запобіжні заходи набагато зменшили б віро­

заволодіти чужою власністю, а вам, шановні водії, уникну­

версі. Ліфт варвари злама­

гідність втрат. Адже, мабуть,

ти відчугних втрат.

Часто діти плачуть від найменших,

невдач. ратися

переборювати

труднощі. роші

Наводьте

хо­

прикАади з життя,

снирайтеся на них у ви­ хованні.

у центральній частині міста

Сподіваємося, що ці еле­

багатьот'1 відо~ю.

що ті ж

інспектор з розшуку

розкриваюn, без спеціальних

Андрій БАБИЧ,

навіть не розбиваючи скло.

учитель.

Ще більше ненрисмно, коли

запроваджу-

.на

десятому по­

ли. Поки батько все nозно· сив, виходить назад, а но­

Сергій МАЛОЖОН,

"Жигулі" зловмисники легко

німілення ДАІ

відмичок, просто руками і

А.С.Макаренко

наполегливо

автома­

автостоянок на І

~rісц1.,

набагато краще писати. на позитивне

7000

а в багатьох випадках

Василь

заніс.

Ні, звичайно.

А ви

це

тобі під силу.

їх уявляють близькі. стю,

Ну от,

Гадаю,

злолій викрадає чи уганяє а'~В~-~;:::;!;;:;::;;;;:::=:

А ТЕРИТОРІЇ Броварів Н знахолиться 14 гараж­

Броварського ГУМВС України в Київській обл.

венька машина зни~<да. Так їі і не знайшли.

. НедобудQв(lнийбуДинок

на розі вулИць Чкалова і Олімnійської мав двері та віконні рами з кольоро~ого

металу. Тепер усе обірва~ но, ВИКР!=!дЄНО.

У. будИНк(іх вибиsак:пь Фі.rІЬQ!:іК~ в дверfJJ</ЗІііМ(іІО~ Дорожнеча Аіків змушує

року.

Тривале вживання

гострі важкі шлунково-киш­

ся тим,

що прийом ядер

людей відзначається підви­

горіхів викликає спазм су­

щена чутливість ло неї, що

дин головного

викликає алергічне захво­

АЮАей усе частіше ВАдватн­

женьшеню й у великих до­

ен АО посАуr <<ЗеАеної апте­

зах викликає негативні яви­

ки)}, випробуваних засобів

ща: безсоння,

нароАного Аікуваннн. ААе

головні болі, болі в серці,

кров.

підвищеному

ПОЛИН ГІРКИЙ (срібли­

при цьому Ауже ваЖАнво

зниження статевої потенції

згортанні крові не застосо­

стий). Уникати тривалого

знати протипоказання у за­

і т.д.

вувати.

серцебитгя,

кові розлади. КУКУРУДЗЯНЕ РИЛЬЦЕ. Сильний засіб, що згортає При

мозку в

пе­

редній частині голови.

застосування. Може викли­

РІПЧАСТА.

кати судоми, галюцинації і

(цмин

ЗВІРОБІЙ ПРОДІРЯВЛЕ­ НИЙ. Внутрішнє вживання

Протипоказана при хворо­

навіть явища психічних роз­

піщаний). Підвищує кров'­

вимагає великої обереж­

бах печінки, серця, нирок.

ладів. Застосування полину

яний тиск, при гіпертонії

ності. При тривалому засто­

довгостроково не застосову­

вати.

стосуванні Аікарськнх трав.

БЕЗСМЕРТНИК

ВАЛЕРІАНА. КОРЕНІ. Не

ЦИБУЛЯ

ЛЮБИСТОК

ЛІКАР­

гіркого при вагітності про­

суванні викликає звуження

СЬКИЙ. Може викликати

типоказано. Не можна зас­

кровоносних судин і підви­

гіперемію тазових органів,

тосовуваn1 і при виразковій

щує кров'яний тиск.

тому не можна застосовува­

хворобі.

можна вживати тривалий

КАЛИНА ЗВИЧАЙНА.

час і у великій кількості. У

Через високий вміст пу­

таких

рипів плоди протипоказані

МОРКВА ПОСІВНА, ГО­

випадках

пригнічуюче

на

вона

ліє

С!РГани

травлення, викликає голов-

біль, нудоту, збуджує і порушує діяльність

ти при вагітності через не-

, безпеку аборту.

БУРЯК ЗВИЧАЙНИЙ.

АЛОЕ (столітник). Засто­ сування препаратів

алоє

викликає приплив крові до органів малого таза. Проти­ показані при захворюван­

нях

печінки

і

жовчного

міхура, при маткових кро­

при подагрі і хворобах ни­

РОДНЯ. Не приймати все­

ний спазм кровоносних су­

РЕДЬКА

ПОСІВНА.

редину коренеплоли. верхні

дин. Тому свіжовиготовле­

Внутрішнє

застосування

КИРКАЗОН ЗВИЧАЙ­ НИЙ. Застосовувати під

частини коренеплодів, що

ному сокові дають відстоя­

знаходяться над поверхнею

тися

години, щоб випа­

тих, у кого хворе серце, пе­

чінка, при виразковій хво­

землі і мають зелений колір,

рувалися шкідливі фракції.

тому що погано впливають

ДЕРЕВІЙ. Тривалий вжи­

ною викиду.

на серце.

сильну кравозгартувальну дію. Хворим тромбофлебі­

КРОПИВА Препарати з неї протипоказані людям із

ВА. При прийомі усереди­

том не приймати.

підвищеним

згортанням

ну закриває доступ до діто­

ЧАСНИК. Не можна вжи­

ГРАНАТИ (плоди). Сік

крові, хворим гіпертоніч­

родіння. До м'яти садової,

вати хворим на падучу хво­

ток і передозування викли­

М'ЯТА ПОЛЬОВА І ЛІСО­

кають

запаморочення

і

шкірні висипки.

пити обов'язково розведе­

ною хворобою й атероскле­

культурної це не відносить­

робу, повнокровним людям

ним водою, тому, що в соку

розом:

ся.

і ваrітним жінкам.

міститься багато кислот, що

також приймати при крово­

подразнюють шлунок і роз­ 'їдають емаль зубів.

течах, викликаних кистою,

ОМАНА. Настій і відвар

нами матки та її придатків.

протипоказані при вагіт­

ЧЕРВОНИЙ СТРУЧКО­ ВИЙ ПЕРЕЦЬ ПЕКУЧИЙ.

вати тільки за холодної пори

ниці не можна.

рок.

контролем лікаря. При ва­

не

рекомендується

поліпами й іншими пухли­

Внутрішнє

ГОРІХ ГРЕЦЬКИЙ, ГОРІХ ФУНДУК (ЛІСОВИЙ). При

ШИПШИНА.

Після

прийому настою обов'язко­

редьки

протипоказане

для

робі шлунка і 12-палої киш­ ки,

запаленнях

шлунково­

кишкового тракту.

СОЛОДКА ГОЛА.

При

тривалому прийомі солодки, особливо часто післн засто­ сування карбенокселону, спостерігається підвищення артеріального тиску,

зат­

римка рідин, аж до появи

прийомі всередину їхніх ядер треба дотримувати до­

водою: кислоти, що містять­

набряків, порушення в ста­

зування,

ся в настої, раз'їдають зуб­

тевій сфері

ну емаль.

лібідо,

вання

тому що в

застосу­

надлишкових

застосування

кількостях може викликати

настойки може викликати

головні болі. Це пояснюєть-

во прополоскати рот теплою

СУНИЦЯ ЛІСОВА. Варто пам'ятати, що в окремих

· ·

У

ваrітності.

гітності може стати причи­

· ·

цьому випадку вживати су­

вотечах, геморої, циститі й

2-3

··

супровод­

буряка відбувається силь­

ГОРЕЦЬ ПЕРЦЕВИЙ, ГО­ РЕЦЬ ПТАШИНИЙ. Має

ЖЕНЬШЕНЬ. Застосову­

яке

жується кропивницею.

При прийомі свіжого соку

серця.

ності і хворобі нирок.

рювання,

і оі:/мі

-

ослаблення

розвиток

гінеко­

мастії, зникнення аволосін­

ня й ін.

жителіо~~~•н~NІNе

Олімпійській, котрі прожи­

ваютІ:? в першому nід'їзді,·

були дуже зДивовані, коли ранком побачили, що у

під'їзді зниклИ двері, як~ булИ вИготовленіз.Шlюмі· нію. Залищидися тільк~ .скручені РанкQм ncr

·


Ne83(9t82)

25.10

ІЕІРІІАІІ f.ІПІ 3... ПАРАrВАІІ AICIPUII В УКРАЇНІ ІRІДІJИІ. FPИRY ОЧІКУЄТ6С. У FРУДНІ- СІЧНІ

ШУМУВУХАХ Автор книжки "Моє водолікування»

С. Кнейn радить (в основу лікування покладено водні процедури): • ходити щодня 2-4 хв. по холодній воді (можна у ванні), а потім побігати по кімнаті або на вулиці, якщо не хо­ лодно, щоб зігріти ноги; • через ніч, уставши з ліжка, обти­ ратись холодною водою з оцтом (1:1); • 2 рази на тиждень накладати "шаль" на 1 год. Це шматок грубого полотна, складений косинкою. Змочити холод­ ною водою і викрутити. Великий кут покласти на спину, два інших сходять­ ся на грудях. Тримати від півгодини до півтори години. Все це робити З тижні. При потребі

-

продовжувати через день ходити по

воді і раз на тиждень обтиратися во­

Осінні

дою з оцтом.

..uomu8u.

Фото Броніслава ГОРБАЧЕВСЬКОГО.

RK R

ЛІКУІОС6 ВІД

SРОНХІТУ Очікується, що у нас буде грип "А", який насувається на континент з півден­ ної півкулі, з Парагваю. А ще буде і грип "В", що іде з Австралії, Бразилії, Арген­

тини. До речі, про Австралію. Саме тоді, коли там проходили Олімпійські ігри, в

країні на повну силу гуляв грип. Отож, спортсмени, хоч вони в цьому і не винні, розносять його по всій планеті. Український центр грипу чекає досить сильну епідемію грипу, коли настануть

справжні холоди. До холодів додайте зниження опірності наших організмів

через осінні застудні захворювання, у багатьох через нестачу вітамінів. Центр грипу кожного тижня робить необхідні аналізи. Поки що ні "А", ні

"В" до нас не завітали. Медики радять, що зараз, з настан­ ням холодів, треба вживати особливо багато овочів і фруктів, пити таблето­ вані вітаміни,

настаянки женьшеню,

капсули часнику. Багато хто цікавить­ ся, які саме вітаміни слід вживати. Не обов'язково дорогі імпортні. наші

-

гексавіт, ундевіт, декамевіт,

міни, соки кожного дня в обов'язково­ му порядку отримували діти.

А ще слід зробити вакцинацію проти грипу. У нас в Україні є зараз вакцини із усесвітньо відомих заводів-вироб­

ників Франції, Бельгії, Нідерландів. Дех­ то каже, що вакцину колоти небезпеч­

но. Це неправда. Перевірки показали: вакцина може викликати хіба що легке запаморочення, миттєвий біль у серці. Принаймні від вакцини ні в якому разі не можна захворіти, хіба що в тому разі, коли вакцинується вже інфікована лю­

дина. Вакцини коштують від

20

до

40

гривень. Але порахуйте, наскільки це дешевше,

ніж витрачені на хворобу

ліки, час. А додайте ще й ускладнення, які після грипу у багатьох випадках трапляються у людини.

У минулому році в Україні було про­

13 тисяч

вакцинована

чоловік. Букваль­

но одиниці з них потому захворіли. На­ гадуємо,

що

це

трапилося

у ·Випадках,

коли вірус був уже в організмі.

У нинішньому році обов'язковій вак­ цинації будуть піддані дитячі будинки,

будинки дитини, школи-інтернати, бу­ динки для престарілих. Вакцина діє про­ тягом одного року. Імунітет до всіх видів грипу розвивається через

14

днів після

щеплення.

Ніхто не хоче хворіти. Але для того,

щоб бути здоровим, треба обов'язково

виконувати все те, що радять лікарі. І якщо є можливість і бажання зробити протигрипозне щеплення, зробіть його.

Районним управлінням юстиціі зареєстровано.:

10 санепідстанції сердечно вітає з ювілейним днем народження

Г. БУ ЛЬБОТКО.

Можна

ревіт. У них у дуже корисних пропор­ ціях містяться ті вітаміни, які можуть протистояти грипу. Бажано, щоб віта­

..

Ця хвороба здебільшого починається після простуди. За підвищеної темпе­ ратури доводиться приймати антибіо­ тики і на ніч - зубок часнику. Вранці, ще в постелі, жую таку ж порцію час­ нику, приблизно через годину чищу зуби і запах значно зменшується. Потім снідаю. Таку ж процедуру повто­ рюю перед сном і знову ж, через годи­ ну чищу зуби. Протягом дня під час нападів кашлю, якому передує дряпан­ ня в горлі, жую по півзубка часнику, ковтаючи слину. Через 2-3 дні хвороба відступає кашель зникає і я почи­ наю нормально дихати. Але часник про­ довжую жувати ще протягом 2-3 днів для профілактики, щоб не повернулася хвороба. Коли починає виділятись густий слиз, приймаю відхаркувальне, здебільшого, напар із листя підбілу (мати-й-мачухи): 50 грамів сировини заливаю і літром окропу, настоюю 2 години в термосі і п'ю теплим перед і після їжі по півсклянки.

лікаря-ентомолога, чарівну жінку

RK JИІНІІІДІJ..ЛОСR

ВЛАСЮК Людмилу Гнатівну! Зичимо всього того, про що

полІnшити ЗІР

тільки мріється, безліч

Як я помітила, що на одне око почала

сонячних щасливих диів,

недобачати. Лікар сказав, що це ката­

ним уже

закапувала око

не

один

але не допомагало.

Крім ока, в мене ще шкіра на обличчі

олією

шипшини.

Відомо ж,

що

ma

раа., раііонної Аержа&НОЇ аАІ'ІЇНіоСІJІІJ8Ііії. СПІВЗАСНОВНИКИ: колекmuв реАакuіі газеmu, Броварські міська і раСюнна

paAu,

раСюнна

АержаАмінісmраuія. Свідоцтво про державну

реєстрацію К/ N 259 від 10. 12. 1997р. іНАекс 61285

2000

року

Ng451

З повним текстом цього документа зацікав­

лені особи можуть ознайомитися у загальному відділі райдержадміністрацїі за адресою:

м.Бровари, вул.Гагаріна,

07400,

15.

вальники,

оператори

токарних

вер­

статів з ЧПУ, оператори фрезеруваль­

турбота чоловіка. Хай завжди

них верстатів з ЧПУ (оплата- відряд­

но-преміальна). За довідками звертатися: м.Київ, вул.

Районна держдавна адміністрація просить надати інформацію про вільні виробничі площі для можливого розміщення інвестиційних про­ позицій із зазначенням величини цих площ, їх

вартості. а також про можливість створення спільних підприємств.

01.11.2000р., кімн.

323,

попередньо погодивши

з управліням економіки райдержадміністрації.

Телефон для довідок:

5-03-42.

265-22-82.

ВАТ «АВТОРИТЕТ)) відкриває платні курси підготовки продавців, касирів за сучасною технологією. Освіта середня. Термін навчання З місяці. Випускники забезпечуються роботою. Адреса: м.Київ, вул. Тимошенка, 2-є .. Тел.:

Інформацію просимо подати письмово до

вона

«Про встанов­

радують Вас успіхи сина,

т~.піДfІриеf4нищ.~х структур!

418-30-88.

.....;,[8~.,...,...а·18 автомобіль «Фольксваген-Гольф»

марки

1988 року випус­

ку в дуже хорошому стані.

Тел.:

5-34-50.

ВАТ сс,роварська авто0а3а

но. А крім шипшинової олії, я викорис­

товую ще й горіхову. Зелені горіхи пе­ репускаю через м'ясорубку (спочатку дрібненько порізати), тоді масу змішую

N!! 2••

НАДАЄ ПОСЛУГИ:

-

з соняшниковою або кукурудзяною олією, щоб вона вкрила горіхову масу, і настоювати місяць або й довше, поки зміниться забарвлення. Тоді процідити,

ремонт вантажних автомобілів; ремонт nричеnів і наnівnричеnів;

кваліфіковані автоелектричні роботи будь-яких марок автомобілів, в т.ч. легкових. ЗАПРОШУЄ на постійну роботу:_

М.АЗАРОВА

міської

вересня

ної адміністраціі».

До .уцащ f(Єpilll-fиl(jв np(}r.tиCJ'Iol#fx,

Інф. "КП"

ЖИТТЯ'­

25

Київському заводу ес Імпульс»

СЇЛЬСWСОГОСІJ(;ЩІІ~І!'fХІJідпРИЄ~СТВ

вилити у чисту пляшку. Цю горіхову

Броварськuх

від

лення Подяки Броварської районної держав­

Деміївська, 5-а. тел.:

нормалізує кровообіг, знімає під очима набряки, містить вітамін Є. А в мене ще й перестала боліти голова, навіть тиск зменшився. Якесь диво, та й годі. Але такий маtаж треба робити регуляр­

розпоряд­

потрібні на роботу токарі, фрезеру­

благословіння.

масажую свої очі, змащуючи повіки

Ng12/29

впевненості у завтрашньому

на довгі роки. буде Вам Боже

чомусь лущилась. Тому я наважилася купити вітамін Є. Аптекіірка запропо­ нувала шипшинову олію, у ній є цей вітамін. От удома змастила я обличчя і навіть повіки і почала масажувати їх. А в перервах ще робила гімнастику для очей - дивилася то ліворуч, то право­ руч. то вниз. то вгору. Так я робила цілий тиЖдень, але вже через день-дру­ гий зауважила, що почала краще бачи­ ти, отож, не втерпіла і побігла до ліка­ ря. Він сказав, що зір поліпшився, по­ радив далі закапувати тоуфаном. А я вже про нього й забула, натомість і досі

року за

2000

дні, людської шани, достатку. миру та злагоди у родині. Хай

раз,

Тоді буде повна гарантія, що ви легко переживете складний час грипозної епідемії. Нехай сезон грипу, який до нас невмолимо наближається, обмине вас.

'НОВЕ

прекрасної долі, здоров'я, надії і

ракта і треба йти на операцію. Дуже я засмутилася, бо операції побоювалась .. Отож, піІІ!Ла до аптеки, можливо, там щось порадять. Порадили тоуфан, а я

жовтня

ження голови районної державної адміністрацїі

-автослюсарів (шиномонтаж);

-

t

газоелектрозварювальника (напівавтомат).

олію можна пити від виразок шлунку, змащувати нею рани, чиряки, тріщини в анусі, руки від алергії, різні опіки.

АДРЕСА:

1if

07400,

бульв. Незалежності,

2.

Редактор: 4-03-76. Засmупнuк ре11.акmора: 4-21-34. ВіААілu:

і

Кuївська обл., м. Броварu,

соuіальнuх

сільського госnоАарсmва numaнь,

лuсmів

і

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

бухгалтерія; nрuСюм оголошень

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор. +

+

Листування з читачами

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Llpyк oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuu аркуш. ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

облАержаАмінісmраuії.

Зам.

3799 2000

Тираж

прим.

#83 2000  
#83 2000  
Advertisement