Page 1

всіх

країн, єднаАтесаІ/,

ЧЕТВЕР, 20 ЧЕРВНЯ 1991 'РОКУ

.NЬ

ЦІна

83 (8-190)

_ _,

к011.

5

Орrан &роварса.ноrо 8ІС.,ннснв~ НомпартІІ Унраінм. м1сьної 1 районної Рад народних депутаТІв НмІвсьноІ обnасТІ

УнськоУ РСР «Про місцеві Ради народних

У ААРИ

ПОМ'ЯКШИТИ

РІ ИКУ

гого розДілу основа

«Економічна самостійність І

місцевого

конкому,

доходи від якої пІдуть в міський бюджет.

По-четверте.

сесія мІсьної Ради

VI

народних депутатів. На її розгляд було винесено шість питань. Основне «Яро роботу трудових но­ лективів підприємств. організацій та установ міста по формуванню місцевого бюджетУ. соціального захисту населення в ринкової економі ни•. В аргументованій доповідІ.

міської

Ради

О.

М.

якою

Іщенко.

стану справ у місті.

.

з

створенню системи переходу до

умовах

було

виступив

голова

зроблено

аналіз

А вони не дуже радісні.

сьогодщ відсутність коштів Фінансувати будівництво і

бюджеті не ремонт доріг.

сміття. прибирати і освітлювати вулиці. тора

мільйона

карбованців

не

вистачає

Вже

дозволяє вивозити

v

Близько пів­

на

утримання

житлового фондУ. А його ж ще потрібно ремонтувати. Нестійке

ек(,jномічне

становище

підприємств.· змен­

шення нйми. ~гідно з Уназом Президента. відрахувань v місцевий· бюджет на 3 проценти дало мінус 2 міль­ йони карбованців. б

бути

ми

й

Ситуація складна.

кращою.

нерівники і

янби

Але вона могла

були

дисциплінованіши­

наполегливітими депутати.

НапрИклад. на третій спільній сесії міської і ра­ йонної Рад ХХ скликання бvло прийнято рішення про передачу підприємствами в фонд міської Ради 5 про­

центів обсягів ·виробництва товарів народного

7642

вання.

Це на

маш>>.

фабрикою

тисячі

споЖи­

карбованців ще за старими

цінами. Але договір укладено лише нарбованців із :заводами пластмае. «Дружба».

Це.

на 465 ~Стріла».

зрозуміло,

тисяч «Торг­

всіх про­

блем не розв'язало б. але пом'Якшити vдари допомогло

б.

бо

була

б

можливість

ринку

оперативного ма­

невру товарами. коштами «латання діР» v бюдж~ті. І. головне. захисту броварчан.· А їх v містІ сьогоднІ 88 тисяч. Сере;І них 12 тисяч пенсіонерів. 24 тисячі дітей шкільного і дошкільного вікУ. Тисячі потребу­ 'ють невідкладної і постійної допомоги. Це в першу чергу ЗО дітей-сиріт. 104 інваліди до 16 років,

одиноких престарілих громадяН.

176 -

тодітних сімей.

ський»

рони

рад-

«Великодимер-

госn

жив на державних

дотаціях. І ось з nерехо­ дом на госnрозрахунон і взагалі на нові методи

економічної дІяльності стан його значно погіРшився. ВиробнJ.fцтво валової продукції майже не зростає А ціни на всі види

державних

поставок

nідвищилися · в нільканад­ цять разів. Янщо раніше викорис­ та'ння

газv

бл·изно

200

в

боти і nосnішає на ФеР· му?

А

там,

табЬРі.

корови

бовтаються

али...

тисяч

бvдівельнІ. А

В деякій міРІ так. Але ми nовиннІ

ді алюмінієвих будівельних nриємствах, де не забувають шефних організацій.

Ради.

Від їх

матері­

рівна

номбікормів.

~!дни

·ти прибуткИ!

ці­

ціні

ж

Як

далі

бери

тор­

.1 .1 1 1 1 1 1 ! .

!ІІІІ'Іvвати?

Хоч

умови

госnодарювання,

ОУ. Та ЙдИ по СВІТУ. Такі Різке

зростання

вально

на

змусити

лізувати

цІн

все

якихось

резервів:

біJ1ьше

надранщ

бук­

повинні

шунати

внутрішніх

реа­

овочів

у

строки, поліпшу­

вати яність молока. са. що реалізується.

Звичайно;

таке

м'я­

і

раніше.

не радують.

пригнічує

·

настрій

виробничниІ<ів. Судіть са­ мі: чи <<до спіВУ» буде

тІй неіцаснНі доярцІ. ра

разом

встає.

Із

взvває

кот­

півнями ГУМ()Ві

чо-

різною

-

розповідає

-

Володимирович виорали їм Дітей возимо в· автобусом.

тваринни-

·працювати

Що ни? -

ж

тут

бованців

за

мІсяць.

Звичайно, дуже низька щна такої вкрай нелег­ кої nраці. Але. хочv до~ дати.

в

госnодарстві

магаються

тити

чимось

тваринників,

ливості

доярнам

чергу

виnисали

для

підсобних

дарств.

по мож­

виконуватИ

прохання.

міром,

молоко

По 24 нопійни

на­

заохо­

Так.

всі

Тваринницьке дарство радгоспу

при­

ділну

тисяча

.

вчасно

буде.

цtю. м'ясо. безпечують

·

кожного

людьми.

по

задовольняє

Та чи Скажv дИ

цілком

хочуть

заnити.

справедливо

більшого

щоб

-

життя їхнє процвітало з кожним днем і не nо­ трапляло

В

ТРЯСОВИНУ,

котра затягує на дно. А

як

можна

номnлект

ПовнІстю за­ їх фруктами

можливості їх

ли

літр,

дня

достатньо цього? відверто: ні! ЛЮ·

240

за

ді­

відвідує ферму директор радгосnу Іван СамІйлович Селюк зустрічається з

за

по собівартостІ реалізу­ ють їм тепличну nрадун­

та

комvнінацій.

шення Про будівництво в nівденному міста заводу швидкозбірних nриміщень.

Традиційно

засобів

.J

nитаннІ

«Різне•

мікрорайонІ

депутати інформува­

вlдкладних nроблем. На закінчення сесІї депутати вирішили

прожити

білизни

·

нормаль­

в

наш

час

карбованцІв.

ко­

nостІльної

коштує

більше

ста карбованців!.. До то­ го ж прилавки сІльських магазинІв наnівnорожнІ.

Навіть солІ не можна nри­ дбати. Такі. здається.

депутатським

корnусом

виїхати

на

в

суботу

допомогу

се­

лянам. Збір о 8-й годинІ Ранкv біля мІськвиконкому. А. ВОЛОШИНЕНКО.

корови

і

Скажете.

кою.

... Того

ли і

мож­

та

приміром.

часті

вони

трав.

умов

могла

б

виходять

комбайни.

яких

радив

му

-

Олегу

м\ркvвань нази-

Фещ1у що

головно­

радгоспу

Івановичу

. смертному,

Не

не

конкретно

зоотехніку

із

Без-

ян

вивести

станv

бІдності.

зрабити

для

того.

щоб тварипнинам жилося на

радість ...

Г. ПОЛЯКОВА

У

радгоспі·

пГ·О ГО Л І ВС Ь КИ Й"

ладу

доводиться

ІнодІ й довго ремонтvва­ ти. Тому зелена маса надходить на ферми поки що не в · тій кількості, яка nотрібна для ситої годівлі тварин. Нрім то­ го.

з

висловлю--

у

забез­

Із

які

це

nраво

А

печити безnеребійний зе­ лений . конвейєр. Здебіль­ шого

Ми:

попросили·

·

має

журналіста· подій. Но­

бо­

необхідній кількостІ не можуть. Бо нема техніки, яка б і за таких нелег­ ких

nобvва­

жен

ножного бачення

•вати їх так. як велить совістg. Скажу прямо: кожен Із nровідних сnеці­ алістІв агропрому не по­

відділках

облагропрому.

знаю,

тваринам

ми

ники тваринницЬкої галу­ зі агрокомбінату сДесна•

такої

Іх

дня

на Інших

У своє

винна?

автор цього матеріалу 1 два відnовідальні праців­

рад­

РіСТ

nогода

госnодарства.

високоякІсни­

ПРИСКОРИЛИ

вати Ух ПРІ.звнща. Ну, що ж. хай буде й так ...

по

Але ж ДоЩІ йшли не ли­ ше над Великою Димер-

що­

у

середнмму

кілограма молока, що на 1,9 кІлограма мен­ ше. ніж у цей час торік.

дійних

На жаль.

в

10.2

Іх треба нагодува­

баво-злакових

поросят

госпо-

об'єктів

А який контролюючий орган nотрібний Раді. вона на цій сесії так 1 не вирішила. Після тривалих дебатІв сесІя також прийняла РІ­

госnосВели­

·утримується

наймеше

ДОЩІ

но

продають

місь­

ний комітет не nотрібний через зайвv витрату ноштів І що багато його функцій винонує nодатиева інспекція.

кодимерський• досить ве­ лике. На кожному від~

Ось.

першу

в

земельну

деnутатів

та районної Рад народних депутатів•. Майже ()Дно­ стайно було проголосовано. що місьній РадІ контроль·

працІ.

госпі немає ливості.

ків виділили земельні лянки nІд забудову.

Майже

чого відділком іменІ Ле­ ніна М. В. Васюка. По 240-250 кар­

«Про

тання «Про утворення контРольного комітету міської

мИ кормами. як· слід до­ глянути. ТодІ· й молоко

n і?

людям.

одержують во­ запитую . керую­

роботи

зв'язку, що належить до комунальної власності міста•. 3 цих nроблем прийнятІ відповідні рішення. На сесі'і рОзгорілася дискусІя при обговоренні пи­

дрібниц! теж негативно впливають на настрНt лю­ дей, продуктивність їх

ти

працювати

можна сказати, А ще важче

nитання

організацію

фер.н·ах

на

згодvвати

худоби. жахливі.

«Про

вмисне nошкодження

далекоглядності.· відпові­

корів.

д а

рі­

кої Ради• та ffJPQ nосилення відповідальності за на­

Тому на сесп йшов наполегли­

городиною.

садок

же

Сесія також оО,оворила

реформу•.

ант виходу із важкого становища. Це, по-nерше. роз­ робити комnлекс заходів по реалізацІІ Законv Укра-

сім'ям

Як

він так виконувався ...

fl.ioдo бюджету виконком заnроnонував свій ваРі­

Восьми

відnо­

-

сесії

всім

твариннинів,

утримання

роботи

хто і за що бореться); як ця.

дитячий

навіть

документ

ли nрисутніх щ~о те, що вони вважали за необхІдне сказати. а тано,ж проnонували шляхи розв· язання не·

долашнИм.

Умови

nідсумковий

вий депутатський nошун шляхів nоповнення бюджету і соціального захисту населення. Жодна іЗ сесій ос­ таннього склинання не бvла такою діловою і конст­ руктивною (без надлишку емоцій 1 з'ясування того.

як на гріх, nоливають часті дощі. \Ніде їм. бі­

чити.

·

шення був КОf!кретним і життєвим. і за нього впер­ ше за останній рік проголосували одноголосно. Ще б

дальностІ у великій МіРІ залежатиме і матеріальний добр.обут. І настРІЙ людей. Дещо їм вже в'далося зробити. Так. весною бровар­ чанам ВИ:!Іілено близьно 4 тисяч земельних ділянок під городи. Єдиному в областІ нашому місту вдалося зберегти ·темпи будівництва житла і за останні два роки черга на нього зменшИлася з 8 тисяч чоловік до 6850. Розв'язується питання будівництва колектив­ них nогребів. Більше. ніж v відповІдний nеріод минулого РоКУ. в містІ реаЛІзовано м'яса. масла. молока,· жирів. хлі­ ба. Але втіха від цього мала. бо полиц! магазинів. як

Микола Васюк, городи.

їхні

стано­

вище nомітно впливає на трудову діяльність колек­

тивів.

по

основний

захистити.' nерш

нонструкцІй. інших nід­ 1 своїх nенсіонерів. і під­

мудростІ.

рахунок

Ділові nропозиції по nоповненню мІського бюджету . соціальному захисту населення внесЛи депутати М. Ф. lla~oкa .. Г. В. Олевська. Т. П. Толочна. Б. М. Філіп­ ченко. Я. А. Шипер, М. · В. Гарнин та інші. Тому й

Але основна ва,га все ж лежить на nлечах виконко­

МУ.

nоповнювати позабюджетний

в~конкомv за , рахунок добровільних внескІв. штрафів за різноманітні nорушення. nлати за nрописну .. про­

дажу з аукц!ону міської власності.

за все. самІ себе. Через трудовІ колективи. ініцІативу їх кер!внинів. ян це робиться. наприклад.· на заво­

Нинішньої весни ми безплатно завезли гній на nрисадибні дідянки

гно­

дРУГОі

того. в місті є 1157 учасників Велико! Віт­ чизняної війни. 1878 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. А снільки ще є . малозабезпечених сімей. nен­ сіонерів. котрі отримують мінімальНІ nенсії\ Хто за­ хистить 'іх? Нас? Держава? Благодійні організації?

-

ївцІ, змішаній з nіском та соломою. А зверху,

карбо­

закупівельна

молока

в

теnлицях

ванЦів. то нині в n'ять разів дорожче. Майже недостувними ста­ ли і цІни на техніку, міне­ ральНі добрива. комбі­

на

майже

і

. Нрім

та

літньому

черево

радгоспу обходилося при­

норми.

в

першоІ

ГРУП.

Літо

Q СТАННІ

інвалідів

1010 -

бага-·

379 -

Фінансова

самоврядування•.

По-дрvге. добитися. щоб внесок nідприємств v мІсь­ кий бюджет бvв прапорційним числv працюючих. По-третє, розвивати nідnриємницьку діяльність ви­

•1111 J ІІІІІІІІІІІІ·ІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ111111111111111111111111111111JІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Минулої п'ятницІ ві~булася

депvтатів

УРСР і місцеве самоврядvвання•, що стосуєтьсЯ дРУ­

косять там.

,

де можна

заІхати, і те, Що

можна

скосити. В результаті за­ мість суміші бобаво-зла­ нових трав у nотрапляє вже ~е озиме тварини не

Це,

годівниці перестиг­

жито. хочуть

звичайно.'

котре Істи

ttомітно

вnливає на зниження nродуктивностІ.

Нині ЖУЮТЬ

в

rx

радгоспr одер·

ЩОДНЯ

Від

КОЖfІОЇ

На фото: йде бJІ&гоу~трІй

тВаринницького

табору

четвертоrо . вІrоdлка.

Фото О. МІЛЬКА.


2 сир. 8 20 червня ·1991 р.

с Н О В Е ·Ж И Т Т Я:.

. ДQ.. оО-РІЧЧЯ ПОЧАТКУ ВВЛНКО/ ВІТЧНЗНЯfІО/.ВІЙНН

· "Я

Наnередодні свята Пе­ ремоги 1990 року у «Но­ вому жи;rті• був надруно­ ваний нарис «Йому було

чок і викарбування порт­ рета та напису на граніт­

16... •. Нолишні партиза­ ни. броварчани ~ихайло Григорович та ~арія

перевезти

ЮхимІвна

Тначенки

шив

повіли про

свого

ній дошці? матеріали?

~.

роз­

ну

і

поспішав, поки живі ще свідки цього подвигУ. а·

цього

на

школі.

одну

з

от

вулиць

втілити

рішенням,

а

задумане

у

в

JHOBY з

•Знання•.

героя

Відбудася

. пошукова

опе­

рація. В ній взяли vчасть не

лише

місцеві

ві

загони,

ськоl,

пошуко­

аде й з

НиУв­

ЖитомИРськоІ,

Харківсько!,

ЗапорізькоІ,

Кримсько!,

СмоленсьноІ

та

НовосибірськоІ

облас­

тей. Стали

учасниками

ходженню

броваремюго

пошуко­

вого загону сШана•. ни.

теж

вели

Во­

пошунову

і

працю

шуковій .операціІ і

ре­ в

по­

по

зна­

захороненню

останнів радянських воІ· нів. загибJЩХ при оборо­ Ні і визволенні Севасто­

·

поля nід час ВеликоУ Віт­ ч~зняноІ війни. броварсь­ кий

пошуковий

<Шана•

грамотою

nубліканського.

військово

знову

запрошені

у

Севастополь дення

серпні

для

у

прове­

розкопок.

С.

КОСМАЧ.

На фото: під 'Іас про­ ведевІІJІ раці1.

поmуКово1

опе­

за

перевІрки

мання

податкового

нодавства,

в

організаціІ

ві

в

чи

виявлено

мають

слуги

ля

торrовельне

минуло-

трикотажне

податиу

завод

з обороту

Відсутністю

госnодар­

що

ватним

поnередження

доnущеНі

nорушення

дода-

місТі

налі-

сажирів без відповідних це дозволів і сплачу­

вання

податків.

Всі

вони

були оштрафовані згідно з законом. Загальна су­ ма

пдати

склала

за

патенти

в 1990 Р. 36758

податку

з

про­

громадяни. ·які індивіДуаць­

трудовою

діяльніс­

намагаються

доходи

в

занизила

суму

Пісдя

ної

оnо­

Н.

свого

Г. до­

документаль­

перевірки

14499

від

денларації

прихованого

Із

прихо­

Так.

Петренко

вся

сума

доходу

:карбованців

-

штрафом

разом

внесена

в бюджет міста.

·

Не всі громадяни. які здають внайми житдо, добровільно і своєчасно подають

СВОЇ В

декларації

ДОХОДИ. місТі

про

налічується

7556 автомобілів і 1795

мотоцинлів.

власники

яких зобов'язані nдатити збір Із транспортних за­

собів. цього

У

бюджет

видv

бутковий

мадян

що

надходdТь

в

податок

СРСР.

з

що

викону­

Ж,

І.

lllepeмeт.

~.

І.

Нозир

Хvдякову,

22,6

І.

М.

тисячі

Обсяг

днем.

зростає

В.

дораховано

нарбованців

.

роботи

во! інспекції.

~.

Олешко,

податко­

можна ска­ з

кожним

Створюються

Різні

ня. ВВОДЯТЬСЯ HOBl ВИДИ платежів до бюджетv. Це

вань ЗО пррцентів сум податиv. з обороту, що запишаються в розпорядженні підприємств.

му роЦі очінується змен­ шення надходження цьо­ го податну в зв'язку з наданням nільг Заноном

вимагає збільшення шта­ тів. поліпшення: умов праці. Проте й досі має­ мо труднощі з nриміщен­

даткnанню

кооперативи · і

ono-

намагаються

малt

під-

приемства. П_рвмtром, коопера'І'ИJІУ сдJdстро• (ro-

·

УРСР

«ПJ>О

захист

громадян.

пtлих

соціальний

знаелідон

господарсьні

ням.

nотер­

чорно­

бильсьноІ аваРі І•. · V місті 230 громадян

Я

поліг,

начальник

рони

П.

осяйнІ.

не плач

по мені!

та живv у

. звитязІ.

ЗРОБІТЬ

СВІЙ

ВИБІР Розпочато

формуван­

СОБЧУК, державної

податкової інсnенції м. БJ>О~арах.

по

набір

слухачів із числа вій­ ськовос л у ж б о в ц 1 в, звільнених у запас (ві­ ком до 35 років), у , школи прапорщинів 1

!Щчманів. ця

ви

За

міСя­

5,5

зможете

опану­

вати військову профе­ сію: у смт. Барибіно

Московськоі областІ зв'зківця, с. Гарболо­ во ЛенlнrрадсьноІ об­

-

ласті

тилового

п()­

стачальІtВНа. у м. Ми­ колаєві ліста, с. гІвськоІ

автомобі­ Десні Черніобласті

3агально В і Й С Ь К О В у,

м. Бердичеві тан­ кіста, у м .. Северомор­ ську МурмавськоУ об­ ласті морва та м. СевастопоJІі nрофесію будівельни-

·

ка.

Подальше

проход-

жении служби

більшого

округах

у

нять

у

місцем

Початок

на­

за­

грудні.

Для

оформлення

документів

У

зде­

-

війсьІ\ових

за

вчання.

звертатися

військкомат

80-річчи

кlІІІНата

СРСР,

(вул.

2~

205.

В. ГУМЕНЮR, майор.

Читач

іноземних

осіб без ,гро­ проведені пе­ nодатку 32

бюджет міста, становить приблизно' 60 тисяч кар­ бованців. До речі. в цьо­

закон по

nобратими. будуть

.

стязі ...

гро­

но в бюджет 464 fисячl карбованців за рахунок необгрунтованих · в1драху-

Обійти

й

жити

за­

ще двох місяців на рін. В результаті І. І. Нулинич,

зати.

датку.

край села

Наша :кров на червоному

міста

податків

громадянам.

пільгами.

нористуються.

бою

Пролетять

нладено 210 тисяч кар­ бованців. У відповідності із За­ :коном СРСР «Про при­

податнv.

Річна сума по­

·v

Я Та ВіРНі МОЇ

па­

на

чується 6588 власників будівмь і земельних ді· лянок. з них близько 60 nрОцентів

. по

В

стояли на смерть

при­

перевезенням

вали роботи.по договорах підРяду тривалістю біль­

бух­

МіЖ

дубами густими.

Тут

громадя­

займалися

галтерам

иооперативів

:КРОН.

по­

громадян і мадянсТ'Ва• рерахунки

Головам· та

ШУМі

право

кому заслухано 1 7 кооnеративів про Іх Фінансо~ во-господарсьиv діяль­

населеннЯ.

року також uщноре·завод. трест Тільии

із

Закону про. кооперацію. Значно зріс обсяг ро.. боти по оподаткуванню

З початнv оштраФОвані

<НнІвшnяхбуд•.

(М. ~- Рак) 2,4 тисячі. а мододіжному .об'­ єднанню <<Погляд• (В. О. Авдєєнно) при місь:ккомі комсомолу 6.9 тисячі карбованців. (як доход. отриманий від неза­ конно І операціІ по транс­ портному обслуговуванню населення). За поданням податиовоІ інспекЦії, У зв'язку

за

го обладнання та tніпі.

«Торгмаш•.

бюджет

карбованців, «Наштан•

оголошені

. nласт-

мас. порошковоІ металvр. гlt, алюмінієвих будконструкцій, ГСRТБ мJfЙНО.

монтний

довелося

в

тисячі кооперативу

нІсть.

ВИРобниttо-

заводи

перевірнк

піс­

ської діяльності, Рішен­ ням виконкому лlквtдовано 9 кооперативів. За насліднами nеревlР­ ни на засіданнях викон­

еума штрафів склала 4050 карбованців. Серед порушИНків податнового

об'єднання.

Харьков)

5,6

Ті,

в

Р.

донарахувати

порушення

-

Р.

пала.

В

(таксі).

52

Виявлено ни.

на

населенню

ходу,

лова

моє Імена на граніті

Н. ЧЕМЕРИЧЕНRО.

транспортні·

даткування.

установі,

стязі.

І

бюронратиЧ­

патенти

надавати

.

звитязі,

моя. що пролита в священній війні. Пломенить на червоному

займаються індивідуаль­ ною трудовою діяльніс­ тю. в т. ч. ·53 громадян

вати свої

податкового законодавства 48 слуЖбових осіб таокремих громадян притягнуто до адмlністративноІ відповlдальнос-

рОЦі

дробити

грати байдужості.

тю.

занедбаний

законодавства

нош-

знову

йому і нервІв. і часу,

ною

прибутиtв і утримання· прибуткового податку із працюючих. а звідси і платежів до бюджетv. то-· Рік ·додатново до бюджету вилучено з підnриємств. організацій і кооперативів 687,1 тисячі карбованців . доходів. А в першому кварталІ цього J>OКV вже 790,1 тисячі нарбованцJ.в.

му

нла­

.

що

Окремі

кооперати-

грубе

на

партизанське

займаються

бухга,JJТерський облік. неправильне визначення

За

дОРОГИ

дажу,

друrому-третьому

підприємстві,

ремонт

бованців

кож­

у

Нров

мо­

перед

· -

бованці. Нрім цього. на­ раховано 7,8 тисячі кар­

зако­

яа

пішов

карбованців. а за 5 міся­ ців ц. р, 44643 кар­

· результаті

практично

хто

Не ридай. моя мамо.

ПРО

(!.би

дотРиманням

. дотри­

ведені

БЕЗСМЕРТЯ

.Не ридай. моя мамо. не плач по мені. Я поліг. та живу

ся

ні

вдо­

ли надходження до бюд­ жету обов'язкових плате­ жів 81935,4 ТИСЯЧі карбов8:нців, · Оирім цього були про­

ному

пошуківцt

контрото·

систеІІІВ

в

на.

·

, тує

еанкцІІ щодо по­ слvж6н

перед

навіки зади­

ще

лою Зубом у школі і жи­ ла довгий час по сусід­ ству ~ матІР'ю· партиза­

подружжя Тначенків. Нинt. наприклад. Михай­ ло Григорович турбуєть­ лІсове

контротова­

ні 1990 р, В ІІ штаті 18 спеціалістів. які до кінця минулого рокv забезпечи­

центру

Бро­

тппе

Податнова інспеиція у БJ>Оварах створена в лип­

яких

молоді.

не

А

довище,

вона

розмІрів податків та Інших обов'яЗRових плате­ жІв до бюджету, своєчасне вІдрахуванЮІ іх державі.

рес­

патріотичного

-

виховання варсьні.

загін

нагорОджений

Почесною

цієІ

пошуковоІ оnерадіІ і чле­ ни

За активну

зультативнУ

може

Тепер

ж

неспокійною вдачею на­ ших ветеранів. таких. як

законодавства про· податки, забезпечення повно­ го облІку всіх платввкtв, правильне ·визначення

..

тинг.

права:

доходів.

створевu податково'і

схонапевна

ни Севастополя. відвідУ­ вали музеІ цього міста­

Запам'ятають пошуків­ ці і урочистО-траурний мі­

державних

вЖивати фІнансові

Метою

ветеранами

організація

Севастополя

табли-

на Гар­

ровесникамfІ

лодих.

віддати належ­

не Пам'яті. 'І ось 9 травня ц. Р. у шкоЛі відбувся урочис­ тий мітинг. Приїхали гос­ Ті із району, сестри Ми­ коли Зуба. колишні пар­ тизани. Втирала сльози

тих.

безсмертя.

шившись

руmивкІв.

роботу на місцевості. зу~ стрічалися

ІІІІІРОКІ

ти, а й

риства

оборони

який

ливість· і

виготов-

Івспекціа

має

міська

ноУ

замовити

відnовідних

Григоровича.

подвигом

НАПРИКІНЦІ мввуяоrо року Верховва Рада УкРа1вв првйип8 Заков «Про державну подат­ кову сnужбу в Укра1вськtй РСР•. Аналогічна служба діала 1 ранІШе при міськфінвідділl

ВеликоІ ВітчизняноІ вій­ ни та учаснинами оборо­

тополі Всесоюзну вахту пам'яті. На честь 50-річ­ чя початку ВеликоУ Віт­ чизняної війни і ГЄJ>ОЇЧ" ·

нлопіт

лення

~и­

грати

Вклонімося

головне мати ~иколи Зуба. відновити справед­

се­

ім'я.

наполегливість

хайла

де

життя було досить склад­ но. Хто візьме на себе

дили у місті-героУ С~нs.с­

куди

зверта­

встановити

Рішення

творче об'єднання <ВіТ­ чизна•. Севастопольська секція Радянського комі­ тету ветеранів війнй.

любив

Той.

який при­

святила своїй землячці Н. Т. Зуб жителька Руд­ ні С. М. Rоваль-Біляєва. Серафима Миколаївна вчилася разом Із Мико­

підстри­

мошці і не цурався будь­ якої роботи. Ріс сдухня­ ним. був у мами першим помічником (бо й батько загинув на фронті). Сьо­ годні у цій школІ мог­ ли б вже навчатися й~го

у

ла на його

3anpoweнi

чорнявий.

чити

нувати

кож Севастопольська міська Рада народних де­ nутатів. міський комітет НомпартП УкраІни та Червонопрапорний Чо~ номорський флот nрово­

разів

жений.

а згодом на батьківщині героя, прийнято рішення

товаришів.

вчився комсомолець ~и­ нола Зуб, меморіальну доЦІКУ, а також перейме­

та­

перераховувати.

коротко

що

ста­

один з тих. хто пішов на­ зустріч проханню ветера-

матеріалу у нашій газеті.

това­

Не

хлопчик.

ОНУКИ.

своІх

Після публікації

а

вирі­

розпочату

кінця.

скільки

міс­

на. І.· С. Ру дак). Врешті-решт. зараз не це важливо. Хочу відзна­

видав

військово-· російське

до

VI

щісь літня людина за до­ помогою (наприклад.

заго­

ну ім. UЦорса. Хлопчина прийняв пекельнt муки у застінках гестапо. але не

Нещодавно патріотичне

на

Тначенко

довести

справу

земляка

партизанського

Г.

це

А занінчити мені б хо­

тІЛося· віршем.

мати Натеряна Тимофіїв­ на Зуб, nіонери дарува­ ли квіти. буди висту­ пи. А з портрета· на при­ сутніх дивився майже

Де дістати Нарешті. як

все

.

це?

·із НовоІ Басані ~иколу Зуба, який був зв'язків­ цем

звитязі"

П-ОflІГ, · ТВ ЖИВУ У

.8 NJ 83 ( 8190)

цікавився В наmій

пошті зу­

стрічаються листи. в яких броварчани запн­ туютІ'jt. хто

має

.право

на бе:fu'латннй про·~· у приміських поІзд (електричках).

Як повідомив нам військовий комісар

В. В. ПОЛІЩУR, та­ ке право надане По­ становою Ради Мвніс­ 'І'Рів СРСР .М 375 від 14 кВітня 1990 р, безпосередньо учас­ ннкам ВеликоУ Вітчиз­ няної війни · (при JІа­ ивкості

відповідного

посвідчеНІІJІ),

На них

осtб

дО

, прИрівня­

НИХ,

11

'l'OMY

'DІс.пі і на ІІоінів-інтер­

ваціоналістіІ, дія постанови ється.

ве

ціеі

пошврІО­


«НО В Е

ЖИТТЯ»

8 20 червня 1991 р.

-•~D ­ ~.._

З стор.

,,сонячний

ІДЕ.

Громадській худобі

Дбаючи про міцну кормову базу для годівлі ntиці і великої рогатої худоби пІд час утримання їх в зимово-стійловий період 1991-1992 років у держплемптахозаводі «РУдНЯ>'> виготовили перші

13икористовуючи сприятливу добре налагодили виробництво

В

тому,

що

злагоджено_

М.

так І грануляторніши М. М . Гузій, П. І. Тимченио.

І.

ланиа . иормовиробничникІв

немала

заслуга

Рога.Льсьиого.

Він

інженера-

зумів

ву

на

успішне

виконання

перед

бази для птиЦі

вимушених зупинок.

стійловий період

-

Якщо машини виходять з ла-.

а це буває.

CROJКIBI'II

Закінttився

1.

Іrшй

напруже­

осінньо-зимовий

Ріод

. роботі

в

ності і енергії . дотриман­ ню встановлених реЖимІв

пе­

електро­

енергетичного

НІ/І

електросложивання

нувала

господар­

вино­

енергоінсnекція.

ства району, Позаду ро­ бота по виконанню орга­ нізаційних і технічних за­ ходів з метою забезпе­ чення безперебійного

Тут , слід відзначити -ін­ спеиторів В . В. Шииулу, В. С. Нононенка. О. Г. Живолуnа. Проводились рейди по

елентропостачання

вІдилюченню від елеитро­ мережі нестандартних або

живачів. ти.

що

ви

в

цілому

району

мереж,

а

служб тю

.сказа­ колекти­

підилючених

електричних також

і

споживачів

з

сnравились

з

чес­

служба

заціях.

Там. ті

ними­ Основ-

-

соціально-економі<tні

умови­

докласти

чимало

зусиль

го захисту дітей

і

.

З НИМИ.

працює

ся в

27

турботу

віку,

них

про

дітей

ремонтного_

заводів

і

в

дитячих

·

У дитячих садках ММ жиста .

додатково

введено

організовують

гання.

Для

«Брас

· 20. 25. 27 лІкаря,

спеціальНІ

. дозвілля.

малят

бутовому

у

маса­

вихо-

заняття,

сnортивнІ

завозяться

76

мамами

по­

Розирадачі були ош­ на 5,9 тисячі

·

На жаль, через низьку

готують

щоб

впроваджують

що

і

Г. Хитра ,

доnомагає

nізнавальним

змістовною

М.

Вони

новинои. і

зробити

нажне

nізнавальною

заняття,

нажну

гру,

.

ПРОГУЛЯНКУ.

та

ионсервовані фрукти; сони з еиологічно

тивний

ионтроль

триманням тричної

потужності

мис.'Іовими

ми

Нової що

про­

підприємства­

ж

те~нІки в

поки

до­

елеи­

аналогічної

нашій

иРаїні

немає .

Зараз готуємось

до

то­

го. щоб в наступний осінньо-зимовий період наші споживачі мали на­ дійне . безперебійне і якісне

електропостачання.

М. ШИБІКО, інспектор

еЛектричних

реж.

ний

захист

актуальною

Анатолій

населення • темою

щ~ревіРна

стала

ємств

но

ня

оператив­

що nляшии з-rіід мінводи і пива це не пробле­

~пишуть Як йоа6утнся CRaliOTapи?. виникають

НОВ. · Відповідає

запитує А. ГАПО-

начальник

торгового відділу місько­ го упраІ3ління торгІвлі

-

.

Давайте відразу ІЗи­

значимося.

nажно

мальні

яиу

здати

лунити.

силотару

на

обмf­

пляшои

з-під

прий­

дlvмаю.

завод на­

шампансьиого, то :Київ­ сьиий завод шампансьиих

поїв « Оболонь• теж су­ воро слідиує за повер1\енням сnецящинів для ПЛ'Яшои ємністю 0,33 літ­ ра, А от через подоро­

вин

жчання

няти у

·

магазинах.

стосується

вже · давно

Що

відмовив­

ла

ностей. « Уироптбаиалlя• перейшла на ионтейнерне

труд­

М. д. ЩЕРБИНА:

їх можна

Щодо банан Різних єм­

ноЩі 1з здачею порож­ JІЬоrо СКЛОПОСУдУ. 3 ЧИМ це пов'язано 1 JІКі заходи вживаються? пенсіонер С.

адже

ся приймати їх назад.

Останнім .часом у бро­ варчан

ма.

свої гроші . Таи, пивобезалиогольних

nанетування продунції . і строк повернення нантей­ нера встановлено 3 дні.

Інаюие штраф, За цей період ми ледве встигаємо

бании

з

перемістити

ионсервами чи

сонами з місця на місце.

Дерев'яні ж

ящиии май­

вершиового

повільно

ються

Тож з 19-ї години ЗО бе­

резня до 16-ї години 2 квітня переоцінну заиін­ чили. Однак до 19 ивіт­ ня · основний відділ мага­ зину не працював. бо ін­ вентаjщзаційний· опис-акт із :Київсьnоrо · об'єднання

в

магазин

повернули..

не

.1

мо

ми

же в

вихід

· цій

Насамnеред

альні

пристосування

но

ДВОРі

їх

ремонтувати.

Саме

· умовам иожен

пер

завдяии

новим

госп одаРювання постачальнии

нрвчивсл

те­

·Рахувати

ситуації?

нових nриймальних луни­ тІв, де б були механізо­ ваНі nідйоминии і спеці­ контейнерного

Налинівщ невигід­

шунає­

це відириття

же зовсім зниили з обо­ Роту, бо районній тарній

базі в

коробии.

які традиційно надходили на приймальні пункти для силадання баночои з-під майонезу.

Яиий

снлопосуду. вже

для

панування ТанІ

лунити

. споруужуються УНівермагу

ПО

у

ВУЛ·.

Гагаріна та у дворі мага­ зину N2 8 по вул. Шев­ ченка. Заплан01~ано його І білл м~газнну М 9 вул. Черняховєьиого.

дів

по

місьиого

торгівлі.

мм

На знімку: електромонтер

·

частий

знан­

гість

І.

в

ор­

.

ДОЦИН.

-

найвищого

розряду А. В. НАБОЧЕННО.

-

власності,

через ціни.

шосто­

Багато таких Фантів вже знайомі читачам

того. що на пристін них гірках Із товаром пил . Як бачимо. наві ть такі елементарні речі треба працівникам повторювати

<< Нового життя• .

на

-

повідні до нових прейску~ рантів.

Отже.

nісля

ивітня

2

ідучи в магазин. ми· бере­

мо із собою у 2 - 3 рази більше грошей. щоб при­ дбати продуити харчуван­ ня.

не

иажучи

вж~

.про

речі . Безумовно. це . сут­ тєво відбивається на сі­ мейному бюджеті . Ось чому на першому плані сьогодення за­ хист

прав

здійснювати

споживача.

його

І

повинні

не тільии правоохоронні органи. ·а й відомчий ион­ троль. А пони що усі

Факти приховуІЗань

това­

Рів. обважувань і рахунків поиуnцІв. nорушення

лІ

nравил

виявляють

відділів

торгів­

працівники

боротьби -tз

ираданням

об­ інші

роЗ'­

соціалістичної

що

неоднораз ово .

А

які

му

ня ві д норм

вчасно

не

виявляють

ці ганебні явища?

Біль-

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІ

НЕ ТОЙ чому

. реджають

їх? що

Відомо.

ионтроль справа

у

економістів.

із

Рів

винуватці ?

контроле­

видно.

Напрошу­

висновок: ефент nеревірок недо-

·

в

магазинах

залежується,

варознавця, організатора

-

това­

як

Цьо­

заnисів

не

не

відомчий

торгівлі

го

НИНі

none-

не

покарані

відхилен­

і прав ил.

Незважаючи на те .

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

того.

бу·л и

ється

ЕФЕКТ ••• ше

чи

Від таких статні й.

.

.

магазинах

ціни. · віД­

А

...

магазину

від­

перемариіровані,

ярликах

проиуратура

ж вищестоящі органи. чо­

19. 22. 28, 32. 34,

вчасно

громадсьиий

ионтроль.

управління

В

робітничий. де-

путатсьиий.

До

та інших товари були

42

. мас­

вивільню­

нартонні

відмfнне

.

магазині

<< Сnорттовари» їх було в·сього 40 найменувань.

ремаркіровані сутність нової

вихованню.

-

Володимирович

.

ТОГО Ж Не УСі ТОВаРИ nе­

лу народної освіти . по дошиільному

сумлінність. до колег...

уважність

М 37 <<Авангард» Ниїв- ··~-----------~-----------­ ського об'єднання

таи

віддf­

-

механіиів теле­

чує на СЕОЮ адресу JDІШе слова вдячності.

товарних запасів квітня виявилося

у

працює

два роки .

ганізаціях міста та Району: він сумлінно дбає. щоб телетайпи працювали чітко і бездоганно. Отож · і

переоцінку,

nриклад.

працетобність ,

справи.

Анатолій

підnри­

торгівлі

провела

адже на 2

теру-

зауважимо.

більшість

Набоченио

иолективі

графа райоJUІого вузла зв'язку П. Г . Чнрнк. За цей час він сповна виявив кращІ риси свого хараи­

державної дисциnліни цін у магазинах міста. що

наШQму

розповідав .при зустрічі < ланковий

дотримання

Відразу

· Володимирович

електромонтером у

Рейдова бригада nере­ вірила таиоЖ ряд закла­

нам~

Яно­

не

за

лімітів

«Сnорттовари•

Р. СЬОМЧЕНКО

інспеитор-методис.т міського

чистих районІв. Все це дає свої резуль­ тати. В цих дошиільних закладах най­ нижчий Рівень захворюваностІ дітей.

ми

не так вже й багато. На­

-

виставу

Л.

Ліждво'й.

Іва н

зусилля ланка кормовиробничн икІ в .

та

цих . установах.

лялькову

додав

--

змогли забезпечити ефеи·

Після Уиазу Президен­ СРСР «Про , реформу роздрібних цін і соціаль­

дім

у

гранул , _

електро­

використанням

ра­

проблем вихо­ Т. В. Нри­

цікавим

за

м е­

·

трав'яних

комплексів

контрото

йону

нарбованців.

те.

споживанні

А. ГАВРИЛЕНКО~

держенергонагляду

на

nри

На це нині і еконцентрувала свої старання

трав ' я-

трафоваНі

Творчо підходять до вання Т. М . Старкова . ницька, С, І. Доценко,

М.

і

старіllий

традиції

-

вич .

актів . елентроенергlї

свою роботу

худоби

інформаційно-ви­

мірювальних

силали

чи може бути для них більше свято! Злагоджено працюють колеитиви ди­ тячих садків N2 2, .N'2 5. Малюки тут мають все необхідне для гармонійного

багато

зма­

свіжі

в

секторі

РОЗВИТКУ.

садках

Інструктори з фізичного

вання· проводять

.

тор­

Добрі

« Бровариnро!V!житлобуд» .

варисільбу д>>. штати

шино­

машинобудування.

створено

і

алюмініє­

металургії.

кар­

Всі свята. розваги проводяться за учас­ тю батьків . А коли діти разом з татами

працівників

конструнцій .

порошкової

говельного трестів

своїх

диРеІщії

будівельних

умови

9443 дітей до­ 5270 виховуєть­

дошиільних закладах. Особливу

виявляють

вих

з

акти

ТИСЯЧі

коптролери-монтери

види

ХороШі

У Броварах проживає шнільного

15,5

дітям у садочну було затишно . щоб вранцt вони йшли сюди з бажанням.

соціально­

хто

32

силадено

СУМУ

За той же період наші

сnрямовують

доведеться

для

тих.

рад~

Енологічно ЧІ-ІСТ! овочі . фруити заво­ зяться 1 в дошкільНі установи MN2 10, 16, 21. 22 та інші. Педагогічні колек­ тиви дитсадків . і зонрема N2 11. N2 12,

економіии. на жаль, безnосередньо тор. кнулися й системи дошиільного вихо­

часом

в

боваНЦіВ.

сіль­

органі­

.іНШІ

Інспенторами

1 в інших органі­

д.руrий

в нраїні на етаnі переходу до ринкової

Найближчим

На

иооперативах.

винористати

електро­

nідприємствах .

госпах заціях

де немає можливос­

Садочок вання .

на

енергії, енергонаглядом пропанувались різні схе­ ми підключення з. вико­ ристанням реле часу і

НУ роботу ПО КОНТРО)ІЮ доведених лімітів поtуж-

Силадні

в

по

енергієЮ».

nравил

ськогосnодарських

нашого підприємства ли­ ше иілька разів вводила

графік аварійного нання споживачів.

порушеннями

базах відnочиниу.

цією

справою.

Дисnетчерська

з

ревірии промислових під­ nриємств·. по економії електроенергії та иомn­ леиСні.

користування

елеитрообігрівачів на бУ­ дівельних майданчиках.

енерго­

яність

Виявлено багато вилад­ нів поруш~ння << Правил

, дозволу

без

двотарифних лічильнииів. Виконані і планові nе­

.

·

спо­

Можна

·

рогатої

/11/IRO'Illl••• ''

,,ДО

НЕ

велиної

вітамінних

роиів.

1991-1992

курчата

100

зимово­

Знають у господарстві ціну вітамінним

оскільки вони майже зношені,

ІНТЕРЕС

на

а

гектарах. Отже, є можливість не тільки вико­ нати. а й значно перевинонати план нагромадження

ним

важливого завдамил пЬ сrворенню міцної кормової гром'адської худоби

несуться.

геитарів . сказав заступник· директора де рж­ племптахозаводу І . Я. Буря'к. Зелена маса гус­ та, висока. буде її не менше 300 дентн ерІв з гек­ тара. Беручи все це до уваги. намітили переробити зелену _масу на обезводнеНІ корми більш як на

увагу

ти використовувались на повну потужність, не мали

1

влас­ разом

350

працює ·

зосередити

поставленого

на

грапул

- На сіно. зелений норм nтиці і худобі та для виготовлення вітамінних грапул у нас засі яно

цього невелииого. але дружнього в роботІ иолекти­

М. В. Бурда

переконались

згодовуванн я

«сонячного ионцентрата» швидше набирає ваги. Враховуючи цей важливий Фактор. ланка на почат­ ку року вирішила виготовити 530 тонн цінних обез­ воднених иормів . Вже виробили їх nеРШі 115 тон н .

електрииа

та П. д. Гузій. Вони все роблять таи. щоб агрега­

дУ.

молодняк

чує яинайбільший вихід зеленої маси. Ії безпере­ бійно доставляють на майданчин до агрегатІв водій П . д. Смалько та В. В. :Крнченио.

СумлІнно винонують свої обов ' язки ян машиністи.

від

розвиваються. Завдяии введенню · в раціон віта­ мінних трав'яних грапул норовам вони збільшують віддачу молоиа , яие. до речі. стає жирнішим,

Наполегливо трудиться механізатор В. Г. Нов­

рату• в цьому господарствІ. Тут на майданчину nершої бригади працюють два агрегати АВМ-0,65 і гранулятор, Робота органІзована у дві зміни.

Трудівниии

що

83 (8190)

-

.міцну кор.нову базу

-

досвіді,

з іншими нормами иури ираще

шун. Працюючи на траиторі МТЗ-80. Він ,швидио. на низькому зрізі носить трави і тим саме забезпе­

погоду. порівняно «СОнячного ионцент­

В. Г. Номпанець. В . Т. Волощенко. ·

ному

Фізично застарІлІ, то оператори самІ їх швидко лагодять і заnуснають в роботу.

тонн вітамінних трав'яних гранул.

115

ним гранулам.

КОНЦЕНТРАТ"

.МІ

8

більш Саме Ум

що

ні що

р оль

то·

економі ста. торгівлі стає

В-і дnовідальною. належить визна­

чати яні сть товару і його відповІдність стандар­ там. а також пред'явля­ ти

жаретні

вимоги

стачальників. ЯИЩО

Це

до

nо­

Особливо .

ПРОДОВОЛЬЧі

'вари.

зловживань.

иільиостІ. А ще потрібн і умови для їх зберігання і реалізації. Тож наоста­

роЗтрат,

розирадань.

надання

практичної теріально

ним

доnомоги ма­ відповІдаль­

особам.

Проаналізу­

вавши записи тів міського

ТОРІ'івлі

в

сnеціаліс­ управління

ионтрольних

журналах

N2 52

магазину

« Орбіта»

за два

останні роки. перш за все дивує їх Ідентичність.

Тобто сяць

із

місяця

цінники на товари..

ні. вицвілі

зовсім_;

в мі­

повторюється .

.

оруд­

або їх немає

іншІ несуттєві

уваження

що

-

на

за­

зразои

При ·

ТО­

рознавців. Інсnенторів 1 т. д. Основна мета попередження пор'ушень .

нестачІ

слід

І.ІРіоритет

нои

будь-якій їх надавати

яиості,

з ауважимо,

а

не

що

в

« Гастрономі» N2 19 необ­ хідно зам інити молочн ий иіоси

і

ві дремонтувати

холодильний прилавок у відділі кондвиробів . а в магазині N2 20 - гаст­ роном ічн ий

прилав ок .

Позитивним є те. що в усіх

переві ренюг

воЛьчих тарний

продо­

магазинах

сані­

стан у нормі.

О. ХАНІН, громадський ден т.

кореспон­


(Тор.

4

червня

8 20

3аво Останнім тилася

ш и в і л и ...

дітей роз'­

їжджаються

оздоровлю­

вошей

намі­

вальщ табори. Пам'ятати про Існуючу nроблему по­ винні І батьки. І вчителі. Адже

Особливо важливо до­ тримуватись правил гігіє­ ни працівникам закладів. якІ постійно вІдвІдуютІ. люди: лазні, перукарні .

до

дах. Так. ли N'g

рос­

ту педикульозу у нашій краУні. Подібне спостер\­ rається й у Броварах. Особливо р\ст

зу

серед

явлені ник.

молодших

Найбільш

небезпеч­

ними

є

І

гоЛОІ3Нl

оскільки

плаття-

який

Не

інфекційних

ної

сипного

Медпраців­

оглядав

су­

щю

не

випа­

належ­

виконанню

МінІстерства

здоров'я Від

охоро­

УРСР

.

NQ 410

на­

5.06.1987

року <<ПРо дальше поси­ лення і удосконалення

заходів

асnек­

по

профілактиці

тів попередження ІнФек­ цІйних захворювань, особливо в організованих колективах. На жаль,

сипного

ної

освіти

довод~ься

НУ. РИ.

шкільні медичнІ сест­ Це в першу чергу

що

ця

з

констатувати,

ставлена

в

окремих

лах і дошкільних

і

боротьби

nедикульозом•

ц\У

робота погано по­

тифу

шкіл,

дирек­

·

народ­

міста І

райо­

відділи

стосується дирекції СШ М 1 і медсестри Т. · Л.

шко­

'закла-

факт

3

фактом.

4

інформацію·

країни. на від­ Що з

nочинок школярі. Броварів постійно вають

ураженІ

л:Ьозом

діти.

оглядають

з

Ось

так

їх

лікарні

ряти дітей

перед

кою

в

док

про

кожен

nовІдомл~ти ' в СЕС . Пояснення

батьків про

те.

заразилися

во­

діти

із

гнидІ-І

які

Голов­

санепідуправління УРСР в усіх аптеках

бути

виставки

протипедикульоз­

них

.

Рі. неквалlфlнованІ. Пояснюю . Лише через 7-.8 днів після яйце­ личинки.

І(ОЛЕКТИВ БРИГАДИ ДІЛЬ­ НИЦІ ПЛАСТМАС СВІТЛО­ ТЕХНІЧНОГО ЗАВОДУ.

з вІдповіднимІі

повинНІ

шами дорогою чи в табО­

кладки

трудно­

засобів

обладнанні

з

Інструкція- ·

ми по їх застосуванню. Для вільного продажу

медпрацІвників що

педикульозу

ного МОЗ

випа-

негайно

пробле­

ЗгІдно

відправ­

ВОШИВОСТі

Бажаемо дoororo віку, щастя без ліку, здоров'я нівроку до сотоrо року. ·' А Ще шани від людей, щед­ рості від дітей, долі всміхатися, правнуків діжщпися.

тран·

розпорядженнями

оздоровлювальнl

табори і

гуртожитки.

засобів.

поставле­

якісно переві­

до

Ускладнюється ма

шкіл

fІа вимога:

відкладає

З глибокою щирістю, дуuіевним теnлом вітаємо з ювілейним днем народження ЛЕСИК Марію Іванівну.

щами з придбанням , НР­ обхІдних для лікуваНІрІ

ДОШRІЛЬНИХ закладіВ. Перед · адміністрацією

дитячої

Що­

СПОРТ.

відправ­

кою медпрацівники

самка

готелІ.

прибу­

·

рекомендовано:

мило

ДДТ-5%, мило ГХ ЦГ30fn, мило «Н•. мазь бор­ на 5 OJn мильно-саль­ венІтна

ласта .

О.

виходять

ЛИТВИНЕНКО, лікар-еnідеміолог .

розвивають-

Уже

Державна

Інспекція

доброю дити

Броварах

традицІєю щороку

прово-

змагання

членів добровільних пожежних дружин. І нинІш­

УкраїІШ. вої

му

району

що буде

21

резерву

дружин

танов

мІста .

nраво

було

минулорічних

. змагань -

Натхненно музика звучала · На свій

дружинникам

·

виробничо

лісти

протипожежної

ж

рони

оглянули

другиЙ за

час •відкриття в ,КаJDІ­ нівці дитячоУ муЗИ'П!Оі

По тому,

її . представники

заводів

«Торгмаш» .

nо­

рошкової

· металургії

іме­

нІ

60-річчя

й

Радниеької

·

третІми

будконструкіlІй. були

нагород-

грамотами та цІн­ nодарунками. Таку нагороду

цінний

чено

як під­

готували

й

-

грамоту

подарунок

Інженеру

вру­

по

по­

жежній безпецІ заводу «Торгмаш» В . Я. Гера­ щепку . Ця відзнака~ за

\

а

дотримання

стану

на

також

за

.

пропаганду,

А от на автобазІ базІ

.

сенням

то,

яким

rог

Філіалу

nромкомбінатІ,

водІ. явно

молокоза­

райвузлі зв'~зку недооцінюють необ­

хІдностІ будь-якої хвили­ ни стати на бій з вогнем. Не дивно. ·що й на зма­ гання

пожежних

зацій не саме не

стосується

~

органі­ й

заводу ,

виникає

ходнJІИ

змагання.

Фото І. ДОЦИНА.

належного

rt

еазаменатори,

ІО'ІІІХ

вавчавия

ІІІВКОнавську .

1

з таких спеціальностей: токарі;

фрезерувальники: такелаЖник; кранівники мостових, коз.1ових та баштовюс: кранів; слюсарі-інструмента л ьники;

ким

Бровари,

відділом

кадрів

промвузол .

5-43-12. ДИРЕКЦІЯ.

інваліД'а

181920,

соціального

Великої Вітчиз­ видане Броварсь­

забезпечення

ОлексійовИча,

·

на

ім'я

вваЖа-.н недІй­

,,----------------------~----------~ Колектив Броварсьr<а.rо · управління no експлуатації газового госnодарства сумує з іj:ОЛИШНЬОЇ СВОЄЇ nрацівниці ,.

бать­

і

-високу

'І'О'ІКУ rрав

кпасу nнтячоУ МУ311'1Rо1 ~JІS села kamrнtвRJІ Анатолій kУРАКІИ. · Ф~о автоРа.

стоІть у КУ·

1

'l'ІПесеиько

ПНІ Здаєшся?

-

Здаюсь.

-

РО з1знuся батько, Твоя

браrа.

Броварсхоrо · гороАского УхраИІІЬІ , · гороА­

среда,

nятнкца;

і

футбольний

клуб «ДИНАМО:.

проводять

ми

-

nартик

2.1 червня комерційний центр сМАГІСТР» товариську зустріч з футболу між команда­

...

аого 11 райоккого Советое народкЬІх Аепутатов tІСОІ! обо~~асти. (На ухравксхом язwкеt. . РеАактор А. ВОЛОШИНЕНК.О. Газета ВЬІХодвт с 11 апрели 1.937 года.

nокійної.

втратою -:-- , смертю його батька

Радіо.

moro

ОБІУХ Ніни Данилівни співчуття сім'ї і близьким

смерті

рів висловлює сnівчуття своєму сnівробітниху Да­ р·азі Володимиру Павлмичу у зв ' язку тяжкою

Тату, заrадкУ:

висловлює

приводу

Особовий .склад ІО·і свпч по охороні М. Брова­

-Ф"5ТБО.rt

хороо

Амк · вwаоАа~ вторккк,

м.

сним.

та

орган

адресою:

Лихицького Петра

майстеР­

-

за

Загублене nосвідчення няної війни, серія ІІ NQ

Стро.

К.оммуtІкстическоА

металу;

·

С. ДЕМ'ЯР. На ФОто: учень пep­

•Новак •нзІІь»

металу;

по

Або по телефону

НІсть.

ІОІІІІТеТа

магазини

·

ЗАВОДУ «СТРІЛА»

заводу

ІІУJІОСJІ ДОДОМУ з 38· е.JІУ)Іtеввмв JІІІІІJІомаМІІ

ше

крб.;

робітники будівельщ;х професій.

ввступа-

аа

210

овочеві

За довідками звертатися у вщділ

ваrородЖnали

!'1WІоtами

в

ковалі, ливарники;

Іх аппоавсмевтами. ьtтамв. Багато дітей повер­

ta

вантажники

різальники

й дід.vсl, cectPJI'CIICИ.

одиокпасІІИJСИ

-

слюсар. по ремонту

маляри

вць, Іра Сподарева, ІС88Рте'f бандуристів. аисам6а ложкар.Jв, XOPJI y1JJI1D старших 1

ІСВ, бабУсі браТВКJІ й

БРОВАРСЬКОМУ. РА~ОНУ.

запрощу-

на постійну роботу потрібні робітники

педа­

класів

ПОДАТКОВА . ІНСПЕК­ · ЦІЯ МФ УРСР ПО

бюд­

електромонтери;

зберегJDІ

1ІВКОвавці.

. рай,виконкому. По-411 чаток о 10 годнІ!і ранку 11

БРОВАРСЬКОМУ К-РАНОБУ.іJ.ІВНОМ)''

N'g 1 О так про­

у ' веJПІКОМУ

залі

по

JOиt виконавці Оксана Пуц. Інна Блоха. Ок­ сана Сіра, Наташа kопоть, Іра Лебеди­

1ВШ1

ІІРОВОДНТНСЬ

чи

Ю. ОВДІЄНКО,

м. Броварів . На фото: ось

та

З вертатися: м. Б-ровари, вул . ОлімпійсрJ(а,

старший Інженер держ­ пожнаг ляду спеціаль­ ної воєнізованої по­

жежної частИни

кооперативнвх

З, ОРПК, відділ кад'рів.

пожежі.

.

ма­

підпри­

rромадськнх орrанlзацІй. Семінар-навчання буде

шино­ де

Мнмрик, прозвучаJDІ ва вІдкритті концерту.

молодшn

ємств,

спільІDІХ

крб.; продавці ІІ категорії 225 крб.; , - продавці ІІІ категорії - 210 крб.; . - продавці роздрібних товарів (лоточники) .

музично!

запал

у

та

220

дружин

цих

з' явилися. Те ж

щороиу

2-3

-

NQ 2,

школи у КаJІИТі В. М. Цей

лих

бухгалте­

державІDІх,

ПЛОДООВОЧЕВОМУ КОМБІНАТУ (ОРПК) на роботу потрібні:

авсамб­

керує

платежів

rоловні

всіх

БРОВАРСЬКОМУ ОПТОВО-РОЗДРІБНОМУ

украінські виконанні

• Фольклорвоrо

Рн

повідомляє,

семінар

«Укрторгматер\али»,

шкоJІИ звітний концерт діти пtдготуваJІИ багато вовинок 1 сюрпризЦІ.

Запальні мелодіІ у

ються

нар-навЧання по вивчен­ ІПО · порядку формування 1 вннорнстання кощтів фонду соціального за­ хисту населення та інші питання, пов' язані з вне­

протипожежну

ремонтного

женІ НІ:ІМИ

охо- .

активну

фабрАки. Номанди

пожежну

nідприємстві.

представники

заводу

торговельно­

nротиnожежного

заводу сТоргмаш•. Другими . були представники меблевої

го ТРИRОТажного об'єд­ нання; А вже nісля: цьо­ го кваліфіковані спеціа­

техніку .

гострою

. неборцям

надано ·nере­

можцям

буде

безкомпромісною. Так. зрештою. й ви-· йшло. У номандному залІку серед добровільних дРУ­ жин не було рівних вог-

ус­

Розпочалися змагання nідняттям праnора, . Це

трикотаж-

й

щ>жежннх і

виробничо-

об'єднання · можна

переможця

знову

пІдприємств

мебле-

було б з певністю ска: зати: боротьба за звання

представники

добровільних

Фабрики.

ного

на стадіонІ училища олім­

зІбралися

nодаткова

Броварсь:КО·

червня 19.91 р, прово.дитись семі­

СЕКУНАИ ...

ДО:Ну,

торговельного

нІй рік не став винятком: пІйсьного

по

жет.

ВИРІШУВАЛИ

стало в

бухгалтери

Зап рошуються

На

УСЕ

.М, 83 (8190)

ВІТАННЯ

головин:-..

днів.

ЯЄЦЬ.

nедику­

перед

життя

27 ··· -38

день

залишається

різних регІонів нуди виїжджають

і

валість

року в рік ми

одержуємо

nедикульозом.

уваги

ни

кої лихоманки. Тому профілактику пе­ дикульозу і боротьбу з ним слід . розглядати як важливих

І

групу,

nриділяють

казу

1 вікового тифу, - волинсь­

з

воші .

уражених

переносять

захворювань

Ли­

док педикульозу. ПрИ по'­ вторних вибіркових огля­ діlХ у згаданій школі бу­ ло ~;~иявлено ще 17 дІтей.

1 лоб­

RОв\.

один

· (м.

поінформував

паразиту­ вошей -

платтянІ

збуднRкlв

табір

nроводжував

класів. На людинІ ють три види

нІ.

1

середньої шко­ в оздоровлю­

пецьк) були відправлені діти. у 13-ти з яких ви­

педикульо­

учнів

головні.

вальний

відзначається

головного

з

канікули.

в

Ж И Т· ТЯ:. 8

·ся· 15·-16 днів . Отже. цикл розвитку в<>шІ"іі триває 17 -- 30 діб. Тр11

Архtmенко. Почалися Близько 4000

часом

тенденція

сН О В Е

р.

1991

1\н~в-

суббота.

щи-

,,

сДИНАМО:. (Бровари) «КЛУЖ-НАПОКА• (Румунія). Зустріч відбудеться на міському стадіоні «Спартак:.. Початок матчу о 18 годині. Вхід безплатний. ·

Павла

. Колектив інфекційного

-

мацІf

-

відділення

Броварської

кіі't'ної.

255020, І(нівська область, м. Бровари, вул. І(нівська, 154. 4-03-76; зас.туанкІІа ре,!Іактора, вІмІ.tу nартІАного :і!.кт1:и - 4-04-'61;· вІАnовІАа.ІІьного секретар• - 4-21-84: ІІмІ.tІІ: сІ.ІІьського госпо.ІІ.арства - 4-23-26; промнс.ІІовостІ І соцІа.tьних питань - 4-02-92; .tкстІа І масоаоr роботи - 4-04-81; ІІААІ.tу рцІоІнфор­ реАактора

УІ

центральної лікарні глибоко сумує у зв'язку з nс­ 'редчасною смертю лікаря ФАНЮІ( Тамари Стратонівни і висловлює сnівчуття сім ' ї, р ід ннм і близьким nо­

АдРЕСА _.ЕДАІ(ЦІJ: Телефони:

Кузьмича.

S.tЗ-11,

Індекс 61285. Друк офсетний. Обсяг · і друКОRЗНІtА

а- ркуш.

Тираж

Замовлення М

Бровареьu J.рукарии k•ївського обо~~асвоrо уnраuівия у спраааж вцаав11qн, ~cutirpaфit І a•a:a&NIIi ftфriМJ. Адреса ~араі: Каї•еьаа ot•a~. 11111. в,. 8J'8. Каї-а, ІИ. -

••,..

18.t)95

пrнмірн"ків.

2571.

#83 1991  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you