Page 1

П'ЯТИРІЧКИ РИТМ ТРУДОВНИ

.N!! 83 (4190)

* *

СЕРЕДА

Тепличниці нарощують темпи

26 ТРАВНЯ

Песnрият.1ива холодна

1976 р. 2 коп.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В

1935

погода

цьогорічної весни дещо

Ціна

ла ріст і розвиток

сільськогоспо­

дарських культур

не ті.lьRи

на

митровського

гра:~~ів з квцратного метра.

відділа

радгоспу

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕІП'ТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

непоганих

П.'Іоща оnалюваних теп .1иць у бригаді становить 3,5 гектара , зайнята вона nереважно під огір­ ка~ш. Ми зобов'язалися одержати в першо:'>ІУ році десятої п'ятuріч­ кu по 12 Rі:тогра~Іів плодів з

а всього вже зібрано

nереfіорюючи

добивається

результатів у роботі.

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ЛобБо . 3

роб1тницями Євдо~tією Карпівною Стрельченко та О;~ьгою П етрів­ цою Пав.тенко мна збирає і з.1ає бі.1JЬШ як по тонні п:~одів з~ дrнь,

труднощі,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТJ

ланка Розалії Іванівни

nолі, а й у закритому грунті . Але колектив тепличної бригци Ди­ «Краси:rівський)>,

РОЦІ

затрима­

кожного Бвадратного ~Іетра і до­ кладаємо зуси.1ь, щоб дотрю1ати слова.

Нещодавно у теплицях nочало­ ся ~Іасове збираняя огірків. Уже відправлено в овочеві маг а зини

Незабаром

збиранн.я:

по

8

почнеться

no:lli;xopi'8.

кі;lо­ та1;ож

Іх вир n щують

дві :rаюш теn:~ичниць на півгек­ тарній п,1ощі. Взимку в теnлицях вирnщува­ .'!ась зел~>,на цибуля

таRож к.ріп, К)'.1ЬТУРИ,

на

nетрушБа ЩО

П С ІЩ а

та

інші

ВИСіВ1.1П"Я

;(.lЯ

ущільнення ~Ііж посадRюІИ

огір­

ків . ~'рожай іх в осньвно,ІУ

вже

зібрано й реалізовано. Ті.1ьки ци­ булі цано понад 16 тонн. З

Rожним

днем

иарощуються

те'Іfпи збирання врожаю овочів. Г. ПАШНЮК,

сто.чиці 170 тонн продукції . Кож­ ного дня здає'І!о їх бі:rьше 10 тонн. Попереду в ю1аганні йде

бриrадир

!еПдИЧНОЇ

бриrци.

На передньому краї ~fеханізатори радгоспу і)Іені Кірова зобов'яза.'Іися цього .1іта виростити на кожно~ІУ з 600

сокий урожай кормових культур, організували с,таранний догляд за посівами. На nлощах кукурудзи

маси кукурудзи на си:rос і ROP)I худобі, а на ста гектарах по 400 центнерів кор)ІОВИХ буряRів . Ці культури були своєчасно по-

боронувань, на 40 гектарах буря­ ків почали міжрядний обробіток. Сум.'Іінно викоНУІО'!'Ь цю роботу ~Іеханізатори П. П. Труба, А. И.

гектарів 350 центнерів

БІлоруська РСР. Мінськ . Плоша імені В. І. Леніна . (Фотохроніка РАТАУ).

3АПРОШУе

ДОРОГАМИ БРАТЕРСТВА І ДРУЖБИ

свет», на новобудовах

десятої

n'ятирічки, відвідають

меморі-

альний

комплекс

Механізатори, знаходячись

передньому краї боротьби

ВЕСНА"

«ХатьІнм і

декілька

досхоДових

сіяні у добре підготовлений грунт. Мазур, І. І. Марченhо, В. Х . 1\ри·

"КИЇВСЬКА

ліки. Гості побу-вають у трудіз· ників Мінського автозаводу і Новолукомльської ДРЕС, відо· мого всій країні колгосnу <<Рас­

зеленої проведено

Останні

В сто.1иці ~'Rраїни розпочався

на

санов та інші.

за ви-

д. САХНО,

rоаовиий аrроном.

приготування

«3аворИЦЬКИЙ)> ВИГОТО&ИТИ З ЇХ• ньоі сировини 200 тонн борошна, їчним nодвитам радянських лю- <<ІіиївсьRа весна-7 6)) . д.тя гро)ІЦського тваринництва У ІІеликій братерській сім'ї, rre"' у роки Велико·1· В1·тчизняно·1· на С"'І·иunовииu nepi. O" 1976 1977 Ремонтники закіичують nідго­ 11 живуть і "' :Кращі творчі колективи К"'аЇни ' ·• "' рі в ні ",.. серед р1·вних · · війни присвячуються Дні міст" роБів - таке зобов'язання взяли товку агрегатів «АВМ-0,4)) та гра•

нурган Слави у Мінську. Гера- Всесоюзний фесrива;lЬ

мистецтв

Сrворити міцну кор'І!ову

мЩні!О'!Ь n'ятнадцять республік героїв Ниєва і Мінська, міста- У ці дні познай&млять киян з ви­ Радянського Союзу, демонстру- героя Одеси 1 фортеЦі-героя сокоідейнюrи художні:~~и твораючи перед усім світом

а:тво

ленінської

торже-

наЦіональної

Б

базу

КОР)Іодобувники радгосnу «Аван-

· гард )) . Rpi:~~ грубих і соRовиrих реста. )!И РІЗНИХ жанрІв, що с,1ав.1ять Трудящі Білорусії зустрінуть- рідну Ео)Іунісrичну партію, нашу кор)ІЇВ, бУде збі:rьшено вироб·

політики, ідей інтернаціоналіз- ся nід час свята дружби з в ідотну с 1лу соціалістич му, неnо х и ' - мими українськими nисьменни- любюІУ Вітчизну,

дружбу наро-

ному

активного бу- заготовю1о 500 тонн. :Крім того,

ІЮГО ладу. Розвиваючись в єди- нами і номnозиторами,

народно-госnодарському нииамн

комплексі

нашої

худож- дів СРСР, оспівують ве:rич радян­

і nоnулярними кіно- ської

багатонаЦіо- акторами. Сценами

ництво висоRовіта)Іінного трав'яного борошна в грану.1ах. його

людши _

робітничих дівниБа Rощ· ніЗ)ІУ .

J{альної країни, трудящі будинківтеатрів нультури і с1· льських дік щедро діляться між ресnубсобою клубів, і концертних за-

допо~ІОЖе)ІО сусідньюІу

С ер ед гостей сто.'Іиці -

ІІзаємному збагаченню, вихованню людей у дусі радянського nатріотизму, дружби народів. ·" бл аго родн 1·й меті цій велиюи [Іослужать і Дні української лі. '!'ера тури і мистецтва24в Б шоня ру.. · t і 1, яю розпочалися трав . ц е мистецьке свято є сво є -

рідною від:nовіддю

балету народниіі хор,

Дер-

кіностудій. Художні,

книжкові

і фотовиставки розкажуть про

nатрІ'отичн 1· звершення

труд· я-

щих нашої ресnубліни, як 1· ра-

зам з усім радянським народом втілюють у життя історичні на-

Свято

талантів

Радянської року

присвячується

трудовим

вв'язнlв

розвиток

і

поглибленню культур .

У

агрегатів

організуємо,

В. СУРЖАВСЬКИП, директор

радгоспу.

М А Р

СЕВАСТОПОЛЬ, 24. (РАТАУ). Сnоруджувані на заводських Колегія МІНІстерства і UK верфях nотужні nлавучі крани nрофсnілки галузі nрисвоїли ;\\ор- здобули добру славу як у наших, СТР"~Іента. 1ьні анса>Іб.'Іі «~fрія» і ському двічі орденоносно ~rу зава- так 1· у зар У б'rжних nортовиюв. · ' . . «Гроно)), артисти московської ДОВ!. ІМеНІ . . С ерга 0 рдЖОНІКlдЗе Рибальські •і китобійні судна, від· ес тра "~и. К ремонтованІ тут, усnішно nравазвання « олектив високої культуС Тра ~иційний огаяд досягнеІfЬ ри дять nромисел на nросторах ві" виробницт!а». тового океану соціалістичної · культури цього •• •• •• •• .. .. .. .. .. ,, · - - · - - - - - - - - - - - - -

України на білоруській землі звершенню! радянського народу, стане новим вкладом у змЩ- який натхненно працює над вті­

братніх

Роботу

як і торік, у три З)Ііни.

радгоспу

В И С О

Заспужений При-

ри і мистецтва в нашій ресnубnЩі, воно сnриятиме дальшому

змщненню

nропусти)!'()

й естради. Численні глядачі ::о- карnатський анса)!ОЛЬ nісНІ І дивляться фільми унраїнських танцю « Верховина)), ВОІ\ально-ін-

на минуло- креслення XXV з'їзду НПРС.

річНі Дні білоруської літерату-

днів

іх.

~ ·....··•· ~ .......................... ~ .............. - ...................... ~·~·~·-···~·~...... .- ... --....... ....

3добутнами в галузі економіки, лів заволодіють в ці дні сnіваки жавний УрапьсьRий російсьRий науки і культури, що сnрияє їх і танцюристи, майстри

нулятора «ОГМ)) до експлуатації. Через декілька

нення дружби народів СРСР, ':f. ленням у життя багатонац1онально11

святі візьмуть участь nонад ти- радянської культури. сячу nосланців н;mюї ресnуб(РАТАУ).

ДЕНЬ

історичних рі-

меліоратора».

...

шень XXV з lЗДУ ІШРС. (РАТАУ).

l\IE.;1JOP АТОР .\

Президія Верховної Ради СРСР встановила сзято Він

відзначатиметься

щороку в. nершу

«День неділю

червня .

(ТЛРС\

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • В ДОБРУ ПУТЬ!

Традиційна свячена

урочиста

с.вяту

лінійка.

останнього

при­

дзвонньа.

пройшла в міській середній шк".1і .Ni І. 3 ширнм наnутнім слоsом до вчораmніх десятикласників звер· нулися директор школи В . д. Мару­ няк , завуч Н. Д. Дубинеuь. представ­ ник

шефів

начальник

eнeprouexy

n.

Jа­

водобудівноrо комбінату д. Онаш­ ко. Відмінниця навчання В. Власенко від імені однокласників шнро nодяк у ­ ~ала

вчителям

ниві

за

невтомну

освіти.

рами

працю

Першокласники j обмінялися квітами та

ники

на

випуск­

сувf'ні­

.

... Сумом і радістю 1Jунсн: малннuяа мелодія останнього дзвоника. Поза · ду десять ооків нелегкого навч<!Н­ ня,

попереду

-

не

ука життя . ХаІ! громадяни Країни

менш

складна

шастнтh Рад! В.

вам .

на­

юні

БОНДАРЕНКО.

На фото: на святі останнhоrо дзво­ ника: директор школи В. д. Мд РУ­

НЯК вручає грамоту за відмінне нав­ чання учневі першого класу Андрію

НЕГОДІ.

Фото М. Семннога.


Ріzаеннв

а'Уаду ВПРС-:в .иситтн!

XXV

-+у ПЕРВИН~ИХ партійних збори,

оргаиізвцtях

В. М. Мемруку, який ділиться досвідом ро-

ВалентиІІ

нашого МІста та ~;~айону відбулися парт-/ боти парткому по складанню цих заходів як на яких комуюсти розглянули і за. '

твердили

організаційно-політичні

успішному

виконанню

заходи по робІтники господарства

історичних

рішень

до кон-

цює

пень десятої п'ятирічки,

«Бобрицький»

~ове

nіднесення, виклинане

рі-

доручень,

роботи

комісій

по

молока.

його держа­

контролю, проведення індивіду-

ві

характеризує нині всю обстановну в країні. Всім се.рцем, ян свою кровну справу, сприйняли трудівники радгоспу <<Бобриць-

альних співбесід, ян це було у період обміну партдокументів. Всі Ці відповіді і пропозиції ми ретельно вивчили, уза-

надаємо справі кермовироб­ ництва. Це питання заслухову­ валось на засіданні парткому, а також на партзборах.

і\ИЙ>> накреслення найвищого форуму комуністів. У господарств! шириться соціалістичне

гальнили і використали в заходах по виконанню рішень XXV з'їзду КПРС. Велику допомогу

Затверджені організаЦійно­ пол:тичні заходи по виконанню рішень з'їз.:~у розраховані на

Особливу увагу

змагання за високу ефектив- у розробЦі цих заходів надав тривалий період вивчення ідей­ Ність виробництва і якість ро- нам районний семінар секре- ного багатства партійного фо­ боти, за успішне винонання і тарів партійних організацій, руму, комплексний підхід до перевиконання планів десятої який провів міськком партії. роз'яснення і пропаганди його п'яти· річ!ш.

-

Нині головним у

Спільно

розробили

діяльності ганізаційно-політичні

ор-

т ому

·

рІшень.

гли б оке

роз 'яс

-

заходи. нення, переконлива пропаганда

nартійного комітету, всієї парт-

організації радгоспу є роз'яс- яні складаються з семи важнення, глибоке вивчення і про- ли·вих розділів. Цими днями ІІаганда рішень XXV з'їзду відбулись відкриті партзбори КПРС та наполеглива боротьба радгоспу, на яких було ще раз -Gа втілення в життя планів пар- глибоко проаналізовано роз-

матеріалів з ' їзду вирішальною мірою відзначається складом агітаЦійно - пропагандистських надрів. Партном радгоспу пере­ глянув і з~tЩнив склад груп

тії. Ще в дні роботи з ' їзду роблені партиомом організаЦій- політінформаторів, агітаторів і партноТhІ розгорнув роботу по но-політичні заходи по успіш- лекторів. Розроблено спеціаль­ широній пропаган;:Іі його мате- ному виконанню рішень ХХУ ний план семінарських занять ріалів сере.:~ тру.:~івник і в радгос-

ny.

У всі виробничі підроз.:~іли

були направлені члени парткому, пропагандисти. політінфор-

матори, агітатори, які знайоми-

ли робітників із донументами з'їзду, з вистуnами делегатів.

з'їзду НПРС. В цілому учаснн-

з бійцями ідеологічного фронту.

ни

Сьогодні всю силу

зборів

схвально

відгукну-

лись на наші заходи. а тані номуністи, ян М. l\1. Ношова, Н. І.

Гірник. І. Я. Ягода,

І. І. Мі-

щенно висловили цінні пропозиЦії щодо посилення партійного

душі вила­

дають комуністи М. К Полоз, ~.1. Д. Смалько, Н. І. Гірник,

Н . В. Строганова, А. М . Дара­

ган У те. щоб донести до кож­ ного трудівника ідеї з'їз;:~у, по-

Розглядові конкретних форм, иерівництва виробництвом, під- ложення й виснОБ\\И Звіту, з засобів і методів пропаганди вищення особистої відповідаль- яким вистуnив на форумі това­ рішень XXV з'їзду НПРС було ності иожного члена партії за риш Л. І. Брежнєв.

nрисвячено спеціальне розширене засідання nартному за участю всього ідеологічного ан-

доручену справу. Ці думки знайшли своє відображення в заходах, nрийнятих зборами до

'J'иву. Партійний комітет розробив і затвердив організаційно:

неухильного виконання. Зараз суперництва охопили всіх тру­ партійний ко~Іітет спільно з ад- дівник і в. Активно вони розпо­

nолітичні заходи no забезпеченню виконання рішень XXV з'їз-

ду КПРС. До участі в розробленні цих заходів були залуче-

ні члени цехових

міністраЦією, організаЦіями

Плідна ~Іасово-політична ро­ бота уже дала свої перші ре­ зультати. Ідея, ;:~ух трудового

гро~rадсьнюш чали наступ на висоюJіі урожай nриступили до першого року ювілейної п'яти­

розроблення перспективного плану соціально-культурного

річни. За чотири з половиною дні було посіяно ярих зернових

парткому, секретарі розвитну тру;:~ового колективу . на загальній площі 643 гента­ парторганізаЦій, проЗа реко:~tендаЦією партко~rу ри. За п'ять ;:~нів механізатори

nагандисти, члени товариства

організації диренЦ:єю радгос пу ро з роблені закри ,~и во.:шгу на пло~і 3046

<<Знання>>,

жомуністи.

Ми

рядові

розповсюдили

інженерно-енонО:\І і чні :J :'!Хо ди по виконанню

XXV

рішень

з'їзду

геюарІ в.

сшбу

.~' сшшно

заюн:ує:~ю

шзн1х . овоч1в.

оргаюзува­

спецlальну анкету, в якій було nартії. Ви:~ш п ере дбачено даль-І ли зразr:овиІІ ;:~огляд за просап­ лоставлено ряд запитань. На- ше піднес е ння є:,о;ю~;іюІ госпо- ~1юш культурами. Г!,_ра~Івни~и nрин.тrад:

дарства

1. Що на вашу дРІКУ елі.:~ зробити партійній організаЦії для бІ·льш ефеитивно·І· участІ· у

ефенпшності і НЕості роботи. вправа -.·· · ення п ере,о~о го rrr· cвi-

"

виконанні ріШень

на

ССІіОР.і

2. Ян краще

адміністрац!ї? забезпеченr.ю зб:льшеннн вало- ву. _Це 1 стшна ~реса. 1 Мl~цеве 3. Які ваші пропозиції щодо вого збору кожної сільсьногос- pa~J01Ir:в.le~I-:.я : 1 . с!л_ьсІ,нІ ин от~ nоліпшеJІня якості роботи? поrrарсьної Н"JІьтури і зниження шюльн 1 б!бmотекн, 1 б. у_д " 4. UЦо ви запропонували б "' . J і для розгортання соціалістич- собівартості продукЦії. Виконан- культури, все сьогодНІ нац-

ного змагання? Номуністи внесли багато Цін:них пропозицій, серед них тані, ян більше залучати до підготовки зборів рядових комуністів, пожвавити агітаційно-масо-

ня цих заходів дасть }ІОіі\ЛИвість лене на вивчення і практичне вже в 1976 роЦі одержати 550 винонання рішень XXV з'їз­ тисяч нарбованЦів прибутку, що ду НПРС. КтrунісТІf, весь ідео­ складатиме 20 процентів рента- J'ОГічний аюив фор11ують гро­ бе.'!ьності, і підвищити продун- мадську ду~шу в дусі високої тивність праЦі на 8 процентів. rимогливості до кожного пра­

на кожних

:Jборах

:юсті до недошюв.

у~юви

розгортання

крити-

liiO розроблених заходів дасть з~·югу забезпечити виконання

:ни і сююкритики та інше. ПідНіІІІались питання в.:ІСсконалення структури партійної організаЦії. Нерівники парниково'!'еnличноrо rоспо.:1арства напи-

с.е:ціалістичних зобов'язань першого року десятої п'ятирічки. А вони у нас високі: виростити зернових по 32 центнери з гентара на площі 800 гектарів, зі-

зації радоспу зроблять все, щоб донести історнчні донумен­ ти XXV з'їзду до розуму і сер­ ця кожного трудівнина госпо­ дарства і ти~І са~шм зробити

для

створити

сприятливі

сали так: <<l\1и хоті-'!И б, щоб у нас була створена цехова пар-

тійна

організація,

змогло б поліпшити

що значно справи

в

Активна робота по виконан- І.J івюІка,

брати врожай овочів по 215 центнерів ~ г~ктара на пл?-

ЩІ 450_ ге~тарІБ

державІ

продати ІХ

1

8600 тонн. Тваринни-

нашому колективі>>. Номуністи 1 ки да~и слово __одержати від баrато пропозицІй внесли щодо кожно1 фуражно1 корови не

Зf\ЛІК

Книжкова по.пгuл ОНУЛОВ

А.

Ф.

Науковий

світогляд і атеїстичне вихован­ вя. Бібліотека атеїста.

У книзі доктора філософсь­ ІШХ наук, директора Інститут~

наунового атеїзму АСН при ЦК ІШРС узагальнено досвід робо­

ти партійних організацій по формуванню науноrю-ма~_еріаліс­ 'І'ичного світогляду, атеІстичноУ nереконаності

мас.

показано

особливості атеїстично~ роботи. Цю книгу

можна замовити у

Пмітвидаві на адр_~су: Москва, ща, 7.

о

А-47,

2

126811,

Міуська мо­

стор,

Наполегливо борючись за честь своєї фабричної марки, троєщинські майстри по ви­ робництву лозових мебліn nро­ тягом останніх років значно поліпшили якість виробів і, тим

са~шм,

розширили

ринок

збуту для своіх товарів. Виро­ би з лози тепер у торговельній мережі користуються великим попитом і розходяться далеко за межі Київської області.

-

Останнім часом,

nовідає начальник

роз­

-

госпрозра­

хункового цеху М. М. Бовт,

-

ко11И )ІИ переЙШ•lИ у нове ви­

робниче приміщення,

ПОіІіПШИ•lИСЯ РІОВИ

наііагато

nраці Д•lЯ

робітників. Встанов.~ено нове техно.1огічне устатк)·вання, краще організовано забезпе­ чення матеріа.ІJами і сирови­ ною,

вдоскона.ІJено

оплати

праці

і

систему

матеріального

та еконо~Іічного стищ'.~юван­ ня. tlзявши добрі виробничі .тешш ще у дні трудової вахти

на честь

XXV

з'їзду

КПРС,

За пдаНО)І на перший квартап

корнстовує t:ci фор~ш і засоби ідеііно-~ропагандистськ?го. вшrи­

гостро~

Партном, цехові

секретар

В. МЕМРУК.

партійного комі-

тету радгоспу кий>>.

ГО)\ двох років її с.1ухачі ви­

Ф. Т. Шипи.lСНІ\О,

Ііощ·ністичноі

знайо,ш.чися

нюш партіііного ідео.~огічної

з

питан­

будівництва,

роботи

на

сучас­

но~ІУ етапі. Чі.1ьне місце було відведено

.ТІів

вивченню

матеріа­

історичного ХХ V

з'їзду

ІіПРС. Перед с.~ухача:~~и школи виступа.ш

цівники

відповідальні

міського

о

«nобриць-

nра-

комітету

'ІіСЬhКО)ІУ

партії

І. Іі. Ці)ІО­

шинсьІ\ІІЙ, го,lова ,rіської ради

ветеj)анів партії НОІ\ та інші . Активно

й

С. М. Пазе­ урочисто

npo-

iiш.lo підсуш;ове заняття. Ііожно)ІУ c.lyxaqeвi було визна­ чено

1\ОНІ\ретне

питання,

якюІУ він готував

по

з~rістовний

реферат.

Г.ІJибокі

та

міцні

знання з

nрограмного

курсу

НОВЕ ЖИТТЯ

будо

передбачено

виnустити

меб.1ів з .1ози та різно~tанітних товарів широкого вжитку на 355 тисяч карuованців, а ми зроби.1и їх на 79 тисяч карбо­

ванців більше. І, таки:~~ чином, n.1ан викона.ш на 122 nро­ центи.

В торговельну мережу

д.~я реа.1ізації споживачам від­ nравили готової nродукції на 364 тисячі карбованців, на 14 тисяч бі.'lьше n.1ану.

Добившись та1шх високих показників, І.олектив цеху ви­ йшов nереможцем серед цехів Броварського деревообробного

виробничого воював

об'єднання і за­

перехідний

Червоний

прапор підПРИ6)Іства та першу

грошову пре:~~ію. Трудова пе­ ре:соrа викликала серед робіт­ ників ще більше завзяття.

показали

Ііо~шартіі ~-країни, позаштатні .'ІеПОрИ

історію

велич­

СКЛf\ДЕНО

3акінчи.шся заняття в шко­

партії,

парторгані­

свій вклад у виконання них накреслень партії .

:Іі моло;~ого ко,Іуніста . Протя­ вча,1и

непримирен­

со­

n.

Попереду-троєщинсьний nозопnетний

Пар!ІІІЕИІf кощт~"т рС1дг?спу 1 його спеціалізаЦії. Інженерно-єно- в сво1и повсякденнш робоп ви-

ду,

про•уит ; в твари~ництва ::. " .: . п •

фото:

rо змаrаняя в. БОРОНЕН КО. Фото М. Семиноrа.

nрацює РИПІіЧНО, З ~ІіСЯЦЯ В місяць перевиконує завдання.

,." .. -~-,техніfін. '"J

винористовува- но:vrічними заходюш на:~Іічено 'J'И право нонтролю в діяльності прове.:~ення ко~шле:,су робіт по

ву і виховну роботу,

На

ціал ! стично

пе~шого кварта;111у ни~:1шнь0оr3~ року по внробь цтву 1 пр д

'' " нaytm і

в:ІІ·<оfіа,lи

н;ка. перецовик

весь час ко.1єктив нашого цеху

XXV з'їзду нонцентрації виробництва

НПРС?

cpcpr

під•

ною сnеціаль­ ністю гальва·

соцзооов_ яза~шя

"'"' досягнень

пі.:~вrнценнн

На

за·

високою маІІ­ стерністю І в строк. Во­ лодіє він та· кож І суміж·

нілограмІв

продавши

4200 тонн.

ме·

приємствІ зна­ ють Aoro як досвідчен о r о сп е ц Іаліста. якиА всі до· рученІ ІІому роботи завж­ дІІ ВИКОНУЄ 3

КПРС.

XXV

з'їзду

менше як по 3200

на

-

ханічному

воді.

Всенародне nолітичне і тру- практнии й розnоділу nартІйних

ск.1а·

ремонтно

ПАША ПРОГРАМА ДІЙ шення:~-ш

-

дальником

зокрема її першого

року.

Во· пра­

слюса­

рем

кретного втілення в життя грандіозних накрес­

ХХV з'їзду КІіРС. Надаємо слово секретарю

партійної організації радгоспу

приступили

ПетровІІч роненко

молоді

комуністи

В. Кияwко, Г. Томорко, Ю. Маркін, Б. Щербаqенко, І. Проскурнича. Ці едухачі юІідо пов' яа)·ва.'!и теоретичні ПО.'ІОЖЄННJІ

З

ПрИК.'ІадаМИ

ТРУ•

дової діяльності своїх колек­ тивів, досить сргументовано аналізували особисту участь у виконанні пJІанів першого ро­

ку нової п'ятирічки. Піспа заліку всі

Л.

дода6 старший еконо­ О. Трухан, nри

ШІані 117 тисяч карбованців випустили nрод-кції на 142 тисячі карбованців.

Особливо

високих показників у трудово­ му суперництві домоглися на­ ші кращі виробничнюш з меб­ левої дільниці подружжя

Григорій Олександрович та .Катерина Терентіївна Дработу­ ни, Петро о.,~ксійович Лелей­ ко, О.ІJьга Степанівна Поліщук,

.Катерина Д)штрівна Сидорен­ ко, Анатолій Гнатович Ео.:~ес­ ник, Марія Марківна Дорош та багато інших. У цех

щороку

nриходить

мо.'Іоде поповнення з nрофесій­

но-технічних училищ і серед•

ніх шкіл. З них тут утворе­ но кожомольсько-молодіжну бригаду, яку очолила секретар КОМСОМО.'ІЬСЬКОЇ

оргаиізаціЇ

Людми.1а Де)І'янqук. Цей дРУЖ­ ний КО.1ЄКТИБ ШВИДКО ВИЙШОВ у число передових на пі;щри­

єжтві і В ПОВСЯІ\ДеННіЙ СЮІО­

ві;цаніИ праці виявляє зразки трудового ентузіаюІу. Кр~:щю1и тут зарекомендува.'Іи себе Ва­ лентина Марченко, Марія

Ііо.ІJьяк, Ганна С~:ляр, Ніна Правда, Ната.11\а Гаври.1rнко, Ва;lентина Рнuа.1І\а та Надія Баранюк. за

Прагнуqи

'Ііцно

закріпити

собою

3,1ouyry

першість,

троєщинські меб.1евики і нада­

.'Іі

ВИШУКJ'ВаТИ)!УТЬ

зерви

Д.'ІЯ

НОВі

зuі.'ІЬШеННЯ

ництва меблів і товарів шир­ вжитку,

турбуються

про

nрацюют~;>

над

освоєння"

матиме бі.чьш едегантну фор­ му, кращий естетичний вигляд та буде бі.ІJЬШ зручним у ко­ ристуванні, ніж попередній. В.

мувавши

КОВАЛЕНКО.

подих,

вони

едухали

розповідь екскурсовода, знайо­ мились з життям і дія.'Іьністю

засновника й організатора Ііо­ муністично~ партії та Радян­ ської

держави В. І.

Леніна.

Кожен мо.'Іодий ком~·ніст з но­ вою си.1ою від'ІУвав особисту гордість за те, що він носить високе звання ч.1ена Кuщ'ніс­ rичної партії. ЧУКАНUВ, оргвідділу

КціасьІtнЙ Філіал Uеитра.ІJЬно­ го мrаею В. І. Jleиiaa. Зата-

місt.ккому

Компартії

19'18

року.

но­

вого меб.1евого гарнітура, який

В.

~авІІJІ

по­

ліпшення їх якості та онов­ лення асортищнту. Зараз туr

Інструктор

28

ре­

БИРОО•

школи орrаІJізоваио відвідали

Середа,

слухачі

У квітні наші меблеви•

ки, міст

УкраІни.


u

НАСІННИКАМ-ГОСПОДАРСЬКИМ ДОГЛЯД Трудівники полів господарств нашого 15,84, картоnлі -

рас~ону ведуть боротьбу

за

одержання І ця. Така сама

ви_~о~ого ~рожіlю У першо_му

році деся-

«Жердівський~.

8 - 22,93 карбован- "n:rину для обробітку nосівів гербЩндз кондиційного насінмя. Ще на 1 в~ресня нартяна у рад г оспах ми і повторних обрсбок nісля дощів. минулого року тут із засиnаних 19 0° імені Докучаєва, імені

Т?І .. п ят~рtчки. Резерви пщвищення вро- Мічуріна, <<Пухівський>>. жаиносТІ ВСІХ культур вони вбачають у Під урожай 1976 року

Зводікають цю важливу сnраву в рад-

госпах

«Вобриць.ІШЙ >>,

«Зоря» ,

забезпечили Щорса, <<Жердівський»,

центнерІа nосівного матеріалу ярих зер­

Імені нових нультур 1350 центнерів було ви­

«Заnлавний», знано некондиційним

по схожості.

Це

творчому застосуванні науково об- себе насінням вівса власного виробни- шІемптахозаво;J;і «Рудня>>. ЗовсІм не ве- насіння замінили кондиційним шляхом rрунтованої системи обробітку 1 удоб- цтва радгоспи <<Зоря>>, «Нрасил і вський>>, деться боретьба 3 бур'яна ми на nосівах мІжгосподарського обміну та за рахунок

рення грунту , в додержанні рекомендо- «Требухівський», «Плосківський~. «За- багаторічних злакових трав. ваної технології вирощування , впровад- плавний~. імені Юрова, племптахозавод Нев,1овзі треба буде прополати жуваних сортів, що забезпечують у міс-

<<Рудня~

Решта

най:"енше _на 20 процентів. А це додат-

МічурІна,

господарств

одержали

сінники озимої nшениці

від

одержаt~оІ nо:Jики через хлібоnриймальні

на- nункти. Збитми nри

домішок

цьому

12231 ка.рбо8аиець.

становлять

цевих умовах найбільшу віддачу. з держресурсів 350 rонн nосівного ма- жита, одночасно видаляючи рослини, НритІ тони та прискладські майдаичиПо-сучасн?МУ налагоджене насінниц- теріалу. Найбільша кількІсть його при- уражені сажкою. Так само , у свій час, ки мають дуже важливе значення У роз· !'ВО може ш;:~вищити врожайнІсть що- падає на радгосп імені Докучаєва. Імені слід зробити 1 на насінних nосівах яро- міщеннІ, зберіганнІ та доведенні_ насіння КОВІ тисячІ тонн дешевого зерна та Ін-

<<Авангард»,

•Жердівський»

-по 30~45 тонн.

го ячменю,

вів.са

овес. у вівсі -

(у ячмені

видалити до nосівних кондицій. За остзяю дв~ ро-

рослини ячменю).

ки збудовано 1 розширено існуючІ ае· шої сільськоFосnодарської nродукції. Щорічно не засипають до повної поСерйозну увагу необхідно nриділити фальтоаані майданчики У радгосnах «~ОЗа о~танні роки У господарствах ра- треби насіння вівса радгосnи << Бобри- насінним nocisaм жнта, організувати голівський•. ~Русанівський~. •ТребухІв­ йону шд.вищено к~льтуру землеробства, цький~. «Великодимерсьrшй», «Русанів- проведення додаткового штучного запи- ський» «ПпосківськиЙ;J, •Заnлавний~.

полшшено сортовни склад основних зер- ський~. «Заворицький». Незважаючи на лення. Адже несприятлиsі nогодні умови Апе ~ни переважно не профільов~ні 1

нови~ культур, картоnлі, зросла їх вро- це, у Бобрику виділили насінну ділянку при цвітінні можуть знизити врожай ;:{ЛJІ :Юерігання насіння не придатНІ, б~ жайюсть. ТІльки ш~ урожай нинішнь~: цієї культури під урожай 1977 року внас:1ідок череззерниці на 15-30 про· зер!іо під час дОLЦіВ підпливає водою 1 ro року 80 процентІв посівів озимоІ лише на nлощі ЗО гектарів, а насіння центів (на 2-5 центІ-:ерів з гектара). nотім nсуЄ'І'Ься. пшениці зайнято високоінтенсивними nотрібно буде засиnати 70 тонн . В іНОдночасно з доглядом насінних поУже два роки держава надає (')ДНосортами

«поліська-70~.

«ілл1~і.вка»,

процентів площ озимого жита сортами «нустро», «белта», 85 процен-

10

Тів ярого яч~Іеню сортами «ельгіна~. «нутанс>>-244>>, 82 nроценти площ картоп.лі сортами <<гатчинськн!і>>, <<темn>>. Принагі.-:~но слід сказати, що питанню

ших згаданих госnодарствах, а також у Ісівів потрібно форсув.ати роботи радгосnах «Зоря», 1иен1 Щорса, імені Докучаєва, імені Міч:уріна насінні ді-

готоІщ! насіннесховищ, зерноочнених машин.

тrжів,

no

nід-

раа~\ кредити ДJ'ІЯ будівництва ме~ан~·

ремонту

зоваtІІІХ токів. Керівникам та спецІаЛІ­ етам госnодарств треба nодбати про ви•

лянни наnоловину або ще менше зможуть задовольнити їх у посівноАІУ матеріалі. Такий же стан і з насінними nосівами

У коморах для зб е рігання насіння та фуражного з е рна радгоспів <<Бобриць-

кий», « Го го л і вський» , << Заворицький», « І{ р а силівсІ,кий», <<Требухівсь ки Й >>,

користання таноІ можливості і з доnо­ ~Іогою шефів вирішити питання споруд· ження токів у найближчий час. Досі не обладнано критих токів У рад·

вкоренилася антид е ржавна п р актика що-

центів

nотреби,

багаторічних

та nле~тптахо заводу << Р удня» в осінньо-

ському nідсобному

року

трав

лиш е ЗО процентів (а всіх посі-

з юю ви lі період виявлено комірного дов-

ральній дослідній станції по

набобавих культур, багаторі<ших трав з держр-:сурсі Р. в інших радгоспах, областях і респ у бліках, тоді як кожне гос-

вів збереглося понад 3 тисячі гектарів). Виділені насінні п о сіви не відокре:-.1лені в натурі, на них досі не виставл ені т а б -

гоносит{а. У радгоспі Імен! Мічуріна загинуло від цього шкідника (втратило сх о жість) понад 100 тонн насіння ярих

осіменінню тварин. Янщо нині під чаа збирання врожаю nовторяться позате­ рішні nогодні умови, нелегко доведетьсіl

nо дарство

лички. через що зволінається їх догляд.

насінництва не скрізь nриділяється до- ярої вики. яких відведено у господар- «ПлосІ{івсьюІЙ>>, «Жердівський~. «Запстатня увага. В ряді господарств району ствах району 590 гектарів 50 про- лавшrй», імені Мічуріна, <<Авангард» купувати

доброякісне,

насіння

зобов ' язане

з е рнових

мати

і

зер-

власне

високоврожайне

сортове

-

Насінні посіви

посівів

госnах «Требухівський>>, імені Мічуріна, «ПухівсьюІЙ», <<Заплавний>>, в Бровар­ госnодарстві , цент• штучному

з ернових нультур урожаю 197 4-1975 зберігати зерно у цих госnодарствах. : ронів. У радгосnі <<Авангард>> збитки Потребують розширення криті токк і вигідніше · стаЕ овлять близько ЗО тисяч карбован- у радгосnах <<ВеликоДимерський>>, Імені

п о винні бути чнстю: 1 1

насіння у потр і бній кількості . Це стосу-j від бур'янів, з ни~ш легше ється наса:\Іn е ред радгоспів <<В е лик оди- вести боротьбу в п о л і . н і ж nід час очи- Ців. Отже, згаданим госnодарствам тре- Докучаєва. << Заворицький >>, де nокрівля мерський», << Заворицький>> , <<Ирасилів- щення зерна на току. Прикро, що озима ба негайно провести газову дезинфекцію току тече, майданчик не утрамбований. ський», <<Требухівський», імені Щорса, << Плосківсьний >>, і~І е ні Д01; учаєва, імені

nшениця вже ввійшла у фазу трубкування, а радгоспи <<Жердівський>>, «Б о бри-

Мічуріна, <<Пухівський>>,

обНо-

Юрова,

цький>> . <<Гоголівський>>, <<3аворицький>~.

м ори n о винні

Броварського nідсобного господарства, центральної дослідної станції по осіме-

імені Докучаєва встигли абробита її насіннини гербіЦидами тільки на 50-70

зерна нового врожаю за місяць до початку збирання і по акту передані комірни-

нінню тварин. У них у два-два з nоловиною раза вища собівартість насіння

nроцентах площ. Нависає за гро з а і над nосівами інших ку.1ьтур. Яриіі ячмінь,

кю~. Немає

порівняно з вартістю насіння

власного

овес перебувають зараз у фазі нущіння.

<< Зоря >> , <<Жердівський>>, старі,

виробництва.

«3авори-

тож nотрібно широко ро з горнути на них

д атні для зб е рігання з ерна дерев'яні ко-

цьюІЙ >> од и н центн е р насіння свого урожаю коштував 4,94 карбованця, а прид-

хімічну боротьбу з бур'янами. Несnриятлива, дощова погода

затри-

м ори у радгоспах << Р у сані в ський >>, «ГоголівсьюІі'r>> (другий-третій відділки).

баного ярого

мує проведення робіт. Дуже важливо економніше використати кожну погожу

Чере з відсутність сховища у радгоспі «/Нерд і вський>> щороку немає власного

Так,

на 10 ячменю

-

у

імені

приміщень з доnомогою деззагонів ласного управління хл і бопродуктів .

радгосnі

карбованців дорожче. відповідно 7,36 і

На третьому й першому відділках рац­ госnу << Гоголівський~ токи теж течуть.

бути готові до приймання

насіннесховищ

у

ЗаРдання

1

радгосnах

не nри-

У

рішенні

СРС?

з'їзду

XXV

напрями ро згосп од~ рства

причіпна 1

та

насінної Інспекції.

Нау ка-сільському господарству

Тритина.1е

навІсна техніка,

виходить

на

1S7G - 1!;80 l;о:ш >~ І мп, гербіцидами, - розповіда,є зрсб ...ге но н агпж:с на т о;~т у , щоо І т . П а в:rишин, - сnрава відпов,_~ в.<·~ : та зах одів д ш1 с;до с :~ о :шлевJ-c.CJ 1 :,м;цнснr'}І с.1:1 ;,:Gи захис 'r y рОСЛИН, Зі1f Є3П(; 1 ! lі ТН Да.%-

дальна і потребує Ііовсяк~енноІ

!.UИЙ

роз в иток біологічннх мето-

шити чн заnізнитися.

дів

боротJ,би

з

культур .

Спр а вді, м о ж на з аtї .1 ас ти міц-

ну основу під уршІ~аіі, одержатн добрі сходн тієї чи іншої

нул ьтури , а:1е

під ч а с вєгета-

ційного п е р і оду з:>є СТ > І за трач ену пр~~.цю нан : в е цr,. І,О.1Н сво є ча с н о

не

вести

борон бу

npoт r1

однаково

шкІдливо

Спостерігаючи нізаторів,

ній

1\l с: йстер н ості.

Ось

в

Іванович

гербіциду

по

Троханенко.

з

шкідШІІ-їа ШІ

за

і

садоТhІ

Г!оротьба

хuор оба ~ш

зеленому

що

тракторист

Степ а нович но

у

поле

ИолеJ,тив загону вже r.инонаІ!

Но г о оч ол ює r с t\р є та р Г<ші з ації а гроно~І lr.JiІ

Внесли гербіциди на 160 т<Jрів озимих зернових,

Микитась,

нера

гати

за

-

їхнІ

року.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

О

пшени..

1

-

і зюІостій­

господа р с т в а

з

гектара.

Нот о всь­

44,7

цент­

як

о з fша

тоді

ші переваги: зерно її має під­ вищений ютіст білка . вепику

кількість лізинv-,

ко~.шлексннй

імунітет проти '}:вор с б. Тритикале продовольча

перспективна

і

ІЮр~юва

к у льту­

ра. Хліб, вип(чени іі 3 6 '1 рОШ''а гібри;ха. більш поживний. ніж

rек­

350

пшеничний

або

ЖІІТ Н іfі.

nг.и ,~:,т­

ннй на 013К. }j К K OPJ.1 Т р!іТИ І-іа­ ле цатний давати до 500 ц е нт­ нерів _зеленої ~шси з гектара, заповнюючи

му

проти

<< вікно>>

нонвейєрі n І і ж

гаторічни~Іи

у

зелено­

іf; ит>НІ

і ба­

трава11111.

В рахонуючи пере іІе;;ТІ1 в ність нової культури. у В с ес о ю з нn:~Іу седенц іІінn ГЄ'НЕ'ТИЧ Н lJ:Іl У іНСПІТу­

Ті в Одєсі ствпр::лв ,;аб;,раторію І\але

1

по

спеІІіал~-ову

се.1е': ції

одер;:;анню

Т ІІ НІ-1-

іншнх

м і ж­

кндових з :Jafi ів . l\1 и і ·' ;Joi oCt ' Hi H'JE'H: Прn~ЄЛ!! СВrІЮ lll'pШy <<ПО­ С!НН,У>> на ділянках ;ря п~JНо:о­ реного рn :зш ; ОЖРННГ!. 3 ·~1-іЛВ ;lе­ НС'

ТаІ-іОЖ

РОЗСВДІ'І1Н

ЦНТЬ ТИСНУ

агре­

зра~щів

HR

0;1!11'3Д­

lі<ІН()!"О

3 Jа­

ка. Праtїтично. тут з і брали пев­ ну СВіТОВУ КОЛе!ЩіЮ ТРИТІ1К3Ле, (РАТАУ}.

рnfіотою.

Фото М. Семинога.

1976

гібрид

-

«сконструйований•

пшениця дала лише по 33 цент­ нери. Є у нової ку ль тури й ін­

rєr;тар.

вннзу

жита,

ного раіЮну становив

М. ІВАНИЦЬКИй. На фот<>: зліва направо тран ТРJ.тсти С. І. Троханенко і С. Р.

травня

ГОСПОдар­

«ШJІях. до комунізМУ >>

гє:,,·арів картоплІ, 120 гектарів к у к у р у дзи, 200 гектарів ярих зернових. На черзі внесення гербіцидів на 800 геnтарів ку­ Почали оброб л яти к у рудзи.

на

і

сінницького

розчин .

веJJИІ~иіі обснг робіт. !Іочали з того, що двічі обробили отруто­ Хt ~ІlІ;ат с: ~ш 78 гектарів саду.

селітри

26

nрис!іоре­

В

високу врожайність

Загін танож турбується ! nрп у,цuбрсннн полів . Трактористн 1\ІНІ{С Л<J І ванпвнч Фа.%ко та Петро 1\Тш:nлайnвнч ФедпроR­ СІ,кий двщта <<Р~'!\1 3>> внесли IOJ :шачну площу nід І-їукуруд:з) по півтора центнера аміачно·І

Середа,

для

рОЗІІШОЖеННЯ

три­

кість . Так, у ~шнуло~Іу , не· сприятливю1у роЦі врожай три­ тикале на ділянках елітного на­

Винник безперебій­

д о ставлнв

шющі ранньої картоплі шнілників і хвороб.

о

ділянках

на

-

<<nропис­

ученими. В ньому вnерше вда­

Миханло

де-

.>Jо Р. и'І П ав.,r: ІшнtІ. ;~ ,'. :і іі y 1; nn!п .1 е r; тогано до сІ'ід Ч '.' ! l! І~ІІ І ,.Іех<о~н : ;а то]і ?М' І. В ї х >:'1:' :c pJІл·.: : errві шість тракторів і оі,\ІJОвідна

ку»

Тритикале

__килиму

р е в. У радгоспі створе~ю повноцінвиН :J ariн по за хІІст у ро с лин.

парторМихаі\ -

Вона дістала

СТВаХ О;:~єської об .1асті.

З

те.

п ос; дає

передано

культуру

лося nоєднати властивості якості злаків різних видів

пан

ШІшщrюrю,

догл я ду

виnробування зерно.ву

широкогабаритних розпилюва­ чів туманем стелиться розчин

вони двома агрегаТі!МИ оброби­ сlи гербіцидом проти однорічних і багаторічних бур'янів 55 гектарів ячменю. ~' спіху сприял? й

м іс це

nовідомлялось.

ці

ді. В ;; :е д в а ]ЮКИ підрнд там збирають н а йншцнй в райпні урожай фруктів по 112126 цент н ерів з гент ара . І н е КОТhЕІЛснсі

уже

ноJя

свої аі·.н:гати тр<.JкТористи Стс­ пан Рm,Іановнч Мюіlпась ! Сте­

Норми виробітку переввконую­ тьсн . В цей день, наприклад,

Ч і ЛJ, ш~

це

тикале. нuго

ведуть

«Завсрицькиіі>>, що мо ;r~на проіmо с трувати на т <шог.т у прнк .ш-

з<J га т,ном v

нову

ІХ-

сходів ячменю. Жодно! латк_~ не залишається не оброблено!.

в

ннчі

роботу ме~а­

переконуєшся

u:кі д ників і х t;о р об. Цю істин у добре ураховуют ь у радгоспі

бо

Про

на

З лабораторій учених на вироб­

НЄ до браТlІ Ч1! Пf'11РfіраТИ, ПОСПі­

ит:днш~аl\Іи

СJЛ с, ськогосподарських

Тут

Г?·

су nосівного стандарту всього .. на~ІНнЯ ;3 урожаю першого року десято! n яти• річки. В. КАДАНЦЕВА, вачаяьник районної державно!

засоби індш; :дуа.'1ьного захисту. - Робота з отрутохіміката­

VЕ<J.ПІ.

господарств,

вання, збирання, надіине розrм t щення, зберігання та доведення до nершого !'ла·

У ЗАГОНІ ЗАХИСТУ РОСЛИН ИПРС <<Основні ВІJТ!(У Hitpoдiicrn

керівників

лсІ.них агрономів і головних інженерІВ з;;обити все, щоб заб~_зnечити вирошv­

О

3

стор.

О

------~----~------~----~---


ОПЛЕСКИ-САМОДІЯЛЬНИМ МИТЦЯМ БРОВАРЩИНИ

дтпь»,

Стмиця Радяисько'і Украї!Іи nотопає у буйні/1: змеи1 1 цві­

Перед

вибаr.1ивнм

столичним

глядачем

концертну

«Cтe.lJ!C~.

пporpa:\tY

останні акорди. як у зааплодУвала. Мннає

цтва

О.

О.

У

Фрадкіна

(со.1іст -

Потім

хористи

диремnр

радгоспу

виконують

«ТрсбухівськніІ»

концертвіН

но~tерам.

заnтrашньоrо

дня:..

ягода», «0і1. піду я 'Іежнтрн»), Мнко.1а В"1асюк («Кунак• арію Ліrr_:І ір я ._; о!І,'Р:І «Ca.:tKtP РІОІСЬІ\С: lJ-1\opcaJ\DBa). З не .1ш..:нм ycнixu:>t Ш!СТ)-'ПИВ і дует СІ\ІНІПа.lіВ Ва.1ентина Во"lОВНІJкова та [діт Анброх. внконавши антракт із балету Г~азvнова «Раймонза».

і

Лі~йстерністю

дек.1а1\Іатори .1а Боцюн.

Внеоку

під

програ:-.Іі

ксрівнІІцтвом

відведено

вш..:онавську

Га.lІШИ

чн~1а.1о

~tаіістсрність

з

місця

Субач.

і

со.1ьни~t

пісенного

імені

•Сонце захо-

художнього

Надія

мнете·

Партія і

уряд

особливу

шдростаючого покоління у дусі вірності ідеалам номунізму, радянсьного патріотиз~ІУ

й

інтернаціоналізму.

НЯ>>, <<Другий з'їзд

Рад»,

Всеросійський

перед

Фото

гатонаціональний

Союзу

РСР. На уронах історії вона виступає на перший план, деіІюнструючи успіх револю-

ційних перетворень, соЦіаліс-

тичного

будівництва

зультат спільної

людей усіх національностей, що входять до складу СРСР. вання

учнів

у

дусі

іІІ~~кності,

легатів з'їзду, на яно:'ІІу було проголошено Росію Рестується

увага

учнів

на

дружби

СРСР». що вийшов

ле-

ерують цю Te'\ry.

НА ДОПОМОГУ

допююзі

ВЧИТЕЛЮ

нінсьних

працях

нацюнальне

Перс:vrога у Велиній ВітчизняніИ вііші це пере-

пи-

цієї те'\ІИ для всього курсу

панується зачитати фрагюент

наро;:~ів,

-Х нласах,

«Про п'ятдесятиріччя Союзу

чення

П · << ро нащональну

гордість

великоросш»,

з доповіді

Л .• І.

~юга єдиної сі .. І'ї радянсьних

про-

Ьрежнєва

згуртованих Но:v~у-

ністичною партією. Ян свіднаводяться

Радянсьних Республік».

сучасності.

складність боротьби за вета-

мільйонів воїнів

новлення

ників

автор

має

велиний

досвід педагогічної роботи, ,викладає історію майже три

на Україні, рекомендує

тру;:~иться в місьній середній шнолі J'.<'Q 5. Усе це дозволи-

діяльності

десятки

років.

досьогодні

ло В. П. Мишну зібрати бага;rий

на

фантичний

матеріал,

власно11Іу досвіді

побуду-

вати струнну систему викладу основних питань дружби народів СРСР в процесі вивчення радянського періоду

історії нашої Батьківщини.

Ннига має чітно визначену

структуру основних питань, розташованих у відповідносТі з хронологією вивчення прогрю1ного нурсу. Починає її розгляд питання <<Початок

утвердження братерської дружби народів нашої нраї-

ни на новій політичній та еноно.1Іічюи основі в ході

приділити

радної,

Соціалістичних Аналізуючи

цього,

Велиної Жовтневої соЦіалістичної революції до подій Са:-.r

В. П. Мишко особливу увагу

наЦіональностей,

Радянського

них -

на-

Союзу.

серед

будов

дянських

сучасно~іУ

те:ну « J/творення Сою..; у Ра-

тов;шість

СоЦІалістичних Республін», на гн,о:ну пропо·

1\Іісае

тут

нується донести. до . учюв дух і потребу дuо).ІОВІ:lьного

нація і

утворення єдІІНОl оага он .'она.1ьної дt:рі!іа!НІ, всенарод-

сягнснн; 1

т

робітниками

·а 11 ·

СРСР

етапі.

І7.53 К.

пг:с\_-r:l~:~тh

і

театру

концерт,

Союзу

зустріч

І!.45 і

з

футбола:

збірна

збірна СРСР.

ПРОГРАМА

1І.ІО Програма

передач,

Для учнів 6 KJl. Відродження•.

І2.40 Для учнів 2 кл. Музика.

І2.10 <<Вннахідник•. (М.). І3.00 «Наука, техніка, прогрес•.

РСР.

13.30 К.1асна година. раль

і

право.

(М.). Бесіда про мо•

( М.).

і4.00 <<Д.1 я вас, батьки•. (М.). 14.30 д.1 я учнів 7-8 кл. «Сучасні дао слідження радянських reorpa•

Спортивна програма. Ти«Сnортлото». Міжнародна

щини -

«Епоха

об'єднаннях і на підприємствах=-. І І.О.5 ЮнофіJІьм. ( М.). ІІ.І5 Іспанська мова. (М.).

9.00 Документа.%НИЙ фільм).

2І.50 К. т. раж

дім=>.

ОБЛАСТЬ

го законодавства. «Правова ро• бота в промис.1ових виробничи•

21.20 Програма «Час•.

Угор-

фів».

(М.).

І5.00 д.1я учнів 8 кл. Економічна гео•

УТ

графія

СРСР. «Таджицька

І7.5б Програма

передач.

РСР=-•

1І.І5 ІІ.30 І2.І5 І2.45 І6.ІО І6.І5

Новини. К. т. •Народна творчість•. •Огляд резервів економії•. Художній фільм •дочки-матері•. Програма передач. Для дітей. •Мандрівки Гнатика-

16.45

«П'ятирічка ефективності і якості•. Концерт з творів С. Прокоф'єва. Реклама. Оголошення. •Щоденник соціалістичного змагання•. (Миколаїв). «Сучасна поезія народів СРСР•. Інформаційна програма •Вісті•. К. т. Всесоюзний фестиваль ми-

І9.30 Реклама. Ого.10шення. ІП 55 Документальний фільм. (М.). 20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). 20.30 Телеогляд «Підмосков'я•. (М.). 2І.І5 К. т. •Горизонт•. (Ленінград). 22.20 Художній телефільм •СімейнІ сnрави Гаюрових•. І серія. 23.05 Інформаціііний випуск сДень за днем•.

стецтв

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І

юннатика•.

І7.15 І8.00

18.15 І8.30 І9.00

19.30

сНа

І8.00 Екран студента-заочника. 2 "УРС• Вища математика. Оглядова лек• 11ія. І8.30 К. т. Для школярів. «ВітрИJrо:о; !9.00 Рішення XXV з'їзду КПРС у життя. «Траси Дніпра-трудів•

(Дніпропетровськ).

«Київська

церт.

20.45

добраніч,

весна~.

ника».

Кон-

-

Редактор Є. Ф ЕДЯ R.

діти!•.

"-~~

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ,

ОРГАНІЗАЦІИ, УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ

Як~о вам потрібно провести будь-яні земляні роботи,

виясннь у виконко:.Іі Ради депутатів

трудящих

чи не

проходять на місЦі наг.tічених робіт підземні набельні лі-

нії зв'язку і ншчу вони належать. На заміських ділянках траси підземних кабельних ліній зв'язку позначені за~Іірнюш стовпчиками і попереджува.'!ЬНІИІі-І знанюш.

на

Ві;:щовідно з <<Правила:\Ін охорони лінііі зв'язну». за-

тверджениJІІн Постановою Ради Міністрів СРСР від 22

липня 1969 р . .J'\2 567. на винонання робіт в охоронній зоні підзеиних набельних ліній міжr.Ііського зв'язку потрібно с.:~ержати пись:нове погодження за адрєса:ни: 1. м. Ниїв- 3 О, бульвар Т. Шевченка. 18 (TBCl\I-4), телефон 25-90-64.

кr•11УТТf

розвитон

t"c.._rlu;..~apLTrjct,

н&укн

і

(М.).

Історія.

столиці.

Урочисті збори

Ве.1икого

~u-

техніки.

ріст І-~у.;ьтурного і життєвого рівня радЯІІСЬІ\ІІХ людей.

міЦності дружбн нарuдів Радянського Союзу стс::іа Ве-

т.

НА

10.00 Для спеціалістів народного roc• подарства. Основи господарсько..

присвячені 200-річчю Державного >.і<адемічного ордена Леніна

Особливе

п.lановІІіі

наро;.хноrо

не схваленнн такего союзу. Справжні:~! мшробуванням

народів

вин».

каnітана Гранта». І6.55 К. т. «Адреси молодих•.

Нуренсьна

ГЕС, На :11АЗ, Байf\аJю-.-\~Іурська :11агістраль. відбу.:~ова Ташкент<'! пропонується 'ПОказувати зростаючу згур-

Гімнастика.

І4.35 К. т. Документальний телефільм «Люди і землі». І5.30 Художній фі.1ьм для дітей •Діти

:hре:~Іенчуцька,

Усть-Ілі:\1ська,

ТИЖо'

учнів 2 курсу профтехуч!І• лищ. Хімія. «Взаемовплив атом!а в момкулах органічних речо•

ІО.ОО К. т. <<Ким бути?». Зустріч випускників московсьюtх шкіл з

На прикладах всенародних

ви-

т.

сини і дочки 60 націй

:-юристовуються діафіль1Іш, тексти художніх творів, графіки, діагрюш тощо. Добре розроблено урон на

·· ,

9,35, 10.40 і 15.30

9.ІО К.

і народностей.

При вивченні як Цієї, так

і наступних тею широко

НЮ

найхоробріших удостоєНі ВІІСоного звання Героя

контрреволюційної

Ціоналістів.

9.30 К. т. «Умілі руки•.

представ-

-

11603

антина-

буржуазних

пе-

реконливі цифри: орденами і медалюш нагороджено 7

Радянсьної в.1ади

винриттю

за-

РРФСР, глибоний

тил.

таннЯ>> та

з

і

Прибалтики,

хі~них областей евакуйованюІ у

чий

починаючи

клас

жителю! України,

Білорусії.

<<Робітни-

.

9.ІО Д,1я

ся са:.tовідданііі праЦі тилу,

«Ра~янсьна шнола>>, є анту-

вивчення історії СРСР у ІХ

Разом з

тим чимало юісця відводить-

JІшнулого року у видавництві альною, нориенею розрабною

героїз:.Іу,

ПРОГРАМА

СЕРЕДА, 26 ТРАВНЯ ПРОГРАМА ЦТ 9.00 Новини.

взаємовиручни

во1юв р1зних на,(іональностей. Він сю1 пропонує добірну і'Іrен і фактів, лкі ілю-

публіною Рад. Тут же анцен-

Са:-.Іе тому методичний посібник В. П. Мишна <<Виховародів

більше принладів

снла.д де-

як ре·

діяльності

І.

яскра-

Поназуючи хід Велиної Вітчизняної вШни, В. П. Мишко радить наводити

різних кінців Росії, про ба-

автора.

Телеоrляд.

Програма «Час•. (М.). 2І.50 Художній фільм «Наш 23.20 Вечірні новини.

друзів>>.

Радянсьної

читuІ•

Мию')..

«Сільськогосподарський день».

«Будівництво

ностl.

народ1·в

відзначав l\1.

«Спалахнула

та

киянами.

2!.00

вrш полу:.І'Я~І У рони війни й здивувала за рубежем не тільюІ наших ворогів, а й

держави>> та інші відомості про революЦійні сили, що прибували до Петрограда з

ус1·х .

як

Налінін,

г . 1ядачів .

Коваленко

2!.20

хід Радянської влади>>, <<Боротьба за встановлення Радянсьної влади на Україні»,

Формування комуністичного світогляду нерозривно зв'язане з потребою глибокого

усвідомлення органічної єд-

СРСР,

«Тріу:.Іфальний

по.1они.1и

Станіс.1ав

На фото: са"одія.1ьниіі народний хор радгоспу імені Кіров4

виступає

У ДРУЖНІЙ СІМ'Ї НАРОДІВ-БРАТІВ увагу приділяють вихованню

с.1ова

Давиденко,

І так весь концерт пройшов з надзвичайно ве.1иким ycnl• хом. Г.1ядачі щедро вннагороджува.ш виконавців дружнім!! оn.1ескамн. Д(:tрува.1и Ї:'ІІ квіти. багатьох вик.1икали на «біс:.. А по заІ.,;інченні його завідуюча .1ітньою естрадою Ніна Стеnа• нівна І.lЬЧІІШІІНа ві.::t і:-.tені сто.1нчннх г.1ядачів щиро подяку• ва.1а броварчана~t і вручн:rа завідуючій райвідді.1ом культури Ніні Михайлівні Щербак листа-подяку. А. КОЗАК.

про:J.е~юнструn<J.:ш ;\\арія Горбач («Пісня Ната.lКИ» з опе­ ри М. Лисенка «1-Іат<! .lКа Пn.1таrзка» ). Га.1ина Суб ач («Путе­ водная звезда РоССіІ!І» ) . .і\1ІІхаІl.1о Костюк («Лебедина вір­ ність>>, «На со.1нечной по.1яночке» ). Га,.lІша Луцак («С.lадкая

нагороду багатотисячна пу6.1іка дружно ненеличка пауза, і знову лине «Пісня

М. Чижик).

і:-.1'я

З ве.1икою H<J.C0.10.10IO с:туха.ІІІ КІ!ЯНІІ пісні «А ~1ьон цвіте», «Іваю'\у, ІвснІІ\У» і ,,Jнха вода') у вІн..:онанні жіночого ансамб­ аю се.1а ЗазІtм'є nід ксрівннцтвом A.lclH Ващенко та «Старий маош» і «С!'Іtут.lяночку» у виконанні чо.1овічоrо ансамб.1ю

раДгоспу

Кірова

«В

З не меншнм у~..:піхо.\1 вистуїшв і хор районного будІІНКУ ку.1ьтурн. У його B!JKOH<.J.HBi rrрозвуча:ш пісні «Рідній партії~ А. Пашина. «По .lе :.тоє. по .1е)> і <~Від серця до cepu~» В. Фі· .1іпенка, «Сніг бі.lіє» А. Авдієвського та українські народні «Ой, ти місяцю» і <<ГарбузІ! вpoдll.llf».

відкриває самодіяльний народний хор радгоспу і~tені Кірова nід керівництвом Васи.1я Киящука піснею Д. Луценка та І. Шам о «Комуністи•. Ще не встигли розтанути в повітрі

про Дн(про»

бnрnінку»,

1 ПіС.lЯ КОЖІІОЇ IJklli І.mGухає т·рі:-.1 Щ!!рІ!Х ОП.lССКЇВ.

тінні каштанів. Всюди, І<уди не піди смб.1смн Всссою:>ного фестива.1ю мистецтв «Киїnська вссна-76». З усіх рсспуб.1ік з'їхалн.ся сюди представники братніх народів на традиційний ог.1яд досягнень соціалістичної ку.1ьтури на честь XXV з'їзду КПРС. І право на участь у цьому великому всенародному свиті внборолн самодія.1ьні митці нашого району. Мішу.1ої неді .lі вони ста.1и володаря:...нІ найбі.:lЬШОЇ сто.1ичної естради в Цент· ральному парку ку.1ьтури і відпочинку. Шоста година дня.

2. ~~- Обухів, вул. Ватутіна, 105.

Виробнича

зв'язну, телефон 5-і5-82.

Есш-~рст:~ніі ЦІJфрсsпй ~Іатеpia.l робІіТЬ розповідь вчите-

ділянка

Без дозволу винонно~ІУ з від~rіткою в ордері виробничої дільниЦі і виклику представнш~а підпрнє;~rства, яке

лика ВІТчизняна віІіна. Адже Са:>Іе на нетрІівкість сою-

·1 я наочні;;Jсю. доступнішою для роз:у:,І:ння.

обслуговує кабе.1ьну лінію ~ІіЖ:І1іського зв'язку, виrюнання робіт в охоронній зоні набельної лінії .з::бороняється.

евідом автор посібника пропонує послідовно і Цілеспря-

ну фашистські верховоди, намагаючись виклинати між-

ВЧІПЄ.lіs .::~ають У

Указом Президії Верховної Ради УРСР ві;:~ 15 грудня 1969 р. встановлена кри~Іінальна ві;:щсвідальність.

повіді під час вивчення те.1ш «Жовтневе збройне повстан-

розрахунии ворогів краху. Дружба

nеремоги Велиної вої соЦіалістичної ЦіЇ>>.

У

порядну

Жовтнереволю-

обміну

до-

мовано внлючати в свої роз-

j

національні

чвари.

ПосіGшн; рс:;раховаюІй на

· · ·· рооили "' зу р1зних нацш став-

історії, що винластарш;rх класах, і

буде ї:1 1 наді>іНІПІ

Проте

зазнали наро~ів

ПО.\Іічни-

КG:\І У підІ·стовці до уроків. М. КУЛИЮВСЬКИИ.

пошкодження кабельНІІХ лінііІ

:~тіж~Ііського зв'язку

Технічний вузол союзних nтагістра.:1ей

і телебачення М 4. ~ _ _ _

зв'язку

!

-~.._ _ .........,. .п=п·~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

сНОВАЯ ЖИЗНЬ=>

Коммунистической

партин

-

орган Броварского горкома

УкраинЬІ.

ГОРОАСКОГО

в

Советов nепvтатов трудящихся Киевской области.

Газета вь1 ходит на украинском язЬІке.

НАША АДРЕСА:

раАонноrо

2SSO:lU.

м.

БРОВАРИ,

вул, Київська. 154.

Тf':JН'ФОНИ: репактора

відпоніпального секре1аря.

дента

місц~воrо

-

19-3-82: вІдпtлv

радіомовлення -

•астvnника реп•к·•оnа

сІльського

масової оо6оти. фотокоресnондента -

19~3-18.

19·4~67.

rосІЮ!НН'~с1ва.

вІдлі~1ів

-

І4-4 Н:

корt:'с 11 ш 1 ~

nom.1f.iCЛO!IOCTi

.

І

Га<е 1 н ви<оnи 1 ь

v. f~ІнІщюк .. І."ереду,

о~ІІІН1Іl~І- І ф,~-..·f>tтrv·

~~~~~: 1н; ·:nrt'luAr~~:~~v

-~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~gq~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,~~~

~ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфіі І книжкової торгівлі, вул. Київська, 154.

Зам. 2568-10.892.

#83 1976  
#83 1976  
Advertisement