Issuu on Google+

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАПТЕСЯІ

РІК

ВИДАННЯ 31-Я

. _ " ... ,С',..:>'С'~С'~,

16 83 (3081) ЧЕТВЕР

16 липня

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА PAROHHOI РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

В цьому питанні на Пленумі внетупив Генеральний ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнев. Пленум ЦК прийняв відповідну постанову.

Комітету

XXIV

з'ї­

секретар

ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВОГО

З'ІЗДУ КПРС [J.н,епуму ЦК

ll ос тапова І. СклИJюіrrи чер.юв-нй

KIJPC, 1970 року

JІЛ.ІЛІtЯ

13

прийнята

XXIV

з'іІЗід ~ПР!С у бе~реІЗНІі

1971

2. За11веjJІДи:ти rrакий ІІІор:ЯІдок ,де.нІНІІІЙ з 'іІЗіду:

року.

З. ВсrаІновит и та:кі :ІЮрІми .~рещсrr аІВІІИІІІl:Т Ва .н а

XXIV

з'їз;д КПРС:

U,ДИІИ ,делетаrr :З у.Х1 ВЗ•Л ІШИІМ .ГОЛОЮО!М ІВ.ЇІд 290(} 'ЧЛе:Н·ЇІВ ІП ЩрІІ''•Ї ІМ QДИІН· де · .1е.rа:т З U10ІрЗід!Ч!tМ ГО.10СО:\І ІВJД Q90() :КЗІНдІtдаІТІ:Ів у •ЧЛЄІН:І1 і1ЗІРТІЇЇ.

Деле.rі!Іти на. XXIV .з'їз•д КПРС ОІби.Р'а.ют~>ея .з'!'іі,сІно з Статутом ПЗ!рТ.'·Ї З ЗІ!<Jр·ИТІІ;М (ТЗ:ЕІМ•Н'И1М) ІГОЛОісуІВаІИІНІЯ:М 'Н•а о6.1Зі01ИІІХ, ІКр3ІЙО/ВИ.Х [ІЗІр­ 'ііЇ!Їt.!ШХ •ко,нфе,р•е<шuіях j. з 'ї:з,;щх КDІМІПа;рl(ІЙ соЮЗtНіИ>Х ре.спуІбл•:Ік . .Вибори делега•l'uв на :з'>ї1~ ~ПРС :аіЩ Ком:па.ртдіІ ,у,КІр аІЇІНИ, ·Б:~.лСJІр>уІСІЇІЇ , У.:!беКи · ст.а.ну •і К а•за:хсrаІН'У •n•рОів.аІдяrrьюя н•а. І()блаюнн•х ІПаІртіІйли.х ІКОІНфt•.рен ·

4.

ц і'Я:Х .

.кQІмІ~"н.::сrrи, •яКJ: .wюд:ять 1до .па,р:т.!•йІНи:х оргшн•:Ізщц:,и Р а~дяІнос ької Ар ­ м·іі, :Ві'ІЙІСІ:ІКОІВО,МОІрІського Флооу, ,внут·р·:ІШ'НІі•х іі .n:р:И11ЮРІдDН!1ПІ Х •авй•ськ , с:бfі:раю:rь Ідел~·rа•т:::~ Іна, XXIV 'З '.їзщ ~ПР!С Ір ЗІзом з •в:ШІповіщюtми т= ­

р·и•то,ріаІJJІШИ•Ми ПЗІр·ТUЙНИІМИ О,р•ТЗІІ·ІйЗЗІІl:UЯІМ·И· •н.а облаЮН•ИІХ, :к.раІЙОВИХ пЗІр<rаrо.нфе.реИІL~~·я:х .або в'ї,здах Ком:па,р:'Гій ІС ОІОЗІfИХ .реюmуб.ІІііІК . .КОІМ;У'НІ:ІСт и, ЯІКіі ІВХОдіять до .па!Р·11іІйних орrа•НІізаІці•й чacrrnн Р аtд~яІН· ctmoї Ар•м :.ї ІЇ В•jЇJоснкооо-:МорІСькою Флоту, що ІП€\реб:уtвають .за •ко:р.rо­

ном, обJІІрають 1делегаrrі•в 1Н:а XXIV з' їt~ КПРС Н:а ца:рті.йн:и:х конфе ­ •ре•НІц::Я,х •В·l/дІПОВ' діВ ИіХ ІВ ЇЙ:СЬІКОІJ.ИІХ З '·ЕдІНЗІНЬ.

ШІІІІІІІUІІПППІІПІІІІUППІІІІПОІІUІППІІШІІІUІІІІОПШІПІІІІІІа

plд:в:lit

враівl

По

Пона.д

.сто

п !.д -

ДЛЯ

З ЗІВОІд:у

~ерев ІІІкон·а,, и

~.щд

4. Обра~ння ПрезІЩ·~ї Верх·овної Рщци СРСР. 5. УтВ>ореНІня ·утряду СРСР - Ради Мін<іс'!1рів

СРСР.

6. Про щюе.кт 0СІНІов заwоІМДаВ·С'!mа С()юзу РСР

Раща Сою3у

ВЧе­

П'яти-

ва1нтаж•ни•х

Три•ни:nковІІ\й

а1втомоо::лі·в

ВІідJва;нтаж или

•Н'ЇЖ

НЗ

лектИІв

Цент,р·аІJJІJної

.створ ІІ'в

Юте.рС'ГІВоа<

ЧQр:ної

:ра.ї.НІСЬІJюї РСР .

ко -

ла16ораторії

аІвrrомаrrИІЗ аІцИ ,j, ·меха;ніІзаІЦіЇ

за-

части:н .

ста1н

мета:лу;р•Г·і'ї

ЛИ ІJЮС'ІlМЙІні woмi·cit шалат.

о~сі·я ВерХо()ВН•ОЇ Р·аІДИ СР·СР ЛJ)ОД•овжує ро;боту.

ЗБИРАЄМО РОЗДІЛЬНО

Меха"ізаtори

.Каяитянськоі

птахофа6рики гаряче сприй­ няли рішення лиnнево г о

та висота 165-170 сан­ тиметрів, важке колосся, нали­

Пяе"уму Центрального КомІте· ту Комуністичної партії Ра­

те добірним зерном. Звалюю його щодня у валки 17-18 гектарів, Доnомагає мекі Во­

дянського Союзу. Ці історичні

лодимир

документи

стали

дороговказом

,Карпенко. Він сте­ жить, щоб скошека маса не

працівни·

забивала жатку. Врожай і зер­

ків. У відповідь на повсякден­

на, і сояоми кращий, ніж торік.

для

"ас, сільських

не піклування ми все робимо для того, щоб одержати в ни· нішньому ювілейному році ви· сокий врожай всіх культур.

Приступили до збирання озимин~t. Я не перw~tй рІк

та

Анатолія

ЩоднІІ

Христинченка .

підводяться

nідсумки

д!У З МЇК:ЯІUЯ В •МІ~С.ЯЦЬ •Пере'ВИ:КСJ;Н,У Є nла,н

:&ИІр·d6НІІІЦ'11ВЗ•

с и.рови:ни На.

3.а

для

ЗЗІВ·ОІд:і

•С ЗІЖ,і ,

ши:~ІІН•И'Х шириться

чер;nу ;ц.і:діпр-иоІ ­

отІв·а, ПіІСЛ'Я Ч·О•ГО ІВИІр:ОібНІИІЦТВО с а•Жі ЗtбіЛЬШИ!ТЬЮЯ

На

фото:

BTp!ttJЇi.

в

цеху

хwнізатО'ра

ОлеJООІІІІІ'дра

&ота.

Шн щrщ:ня к•осить у ВWІ\КИ жи­ то н;а 12-il4 геокта!рах. Че!}е"J 1дешь-.два на [Jід6И]}ан­ 'НЯ :і обмол()ІІJутвапн:я вал·кі в 'ОЗИМИНИ .ВИВЄІд'УТЬ DООЇ Кі!ІМбай­

ІНИ Вшси~ь Кощій

та

Вmсиль

П. ЖИГАЛО,

травостою жи·

комбайнер.

>Хер~ючнй відАІJІком.

М іІн·і ·

Ук­

'КОНТj}ОЛЮ

ГОСJІо­

ДаJJ)!СТіВЗ: М. J~ОВІ\JЛ!ШКО і ЧЛе'НИ Д•ОІбр~ЛЯ

М. :mо!ІjДрЗJГенко

та П.

ПеІР!!ІВірИЛИ і ДОІПОВі­

ЛИ 111ро ~тЗІН техніки. Були віщ­

значооі 100МІбайнерИ

ll.

1\~же­

д}'Іб, М. Іtооюmя та М. Шал-

1ра•НІ,

.mror

Івілм·іІНІНо

ІJІОІЛаr.одиши

•М·аJШИНИ.

.Вю}J'О затве~~>дИІЛ·о атітаrrор.а­ ми М. ДеІНИсеІІІка, К. 1VР3ІВЧен­ к.а., о. 1001!00/ВІЗ;, м. Ліе'У'Че'ВСЬІКО­ rо, а на час збwрІ\JЛ&ної ІІtИДІіле:но

12 ПІJЛІЇІrhНІфQрм!ЗJГОРЇІВ на ЧОЛі ·з члеІЮМ КПРС С. Соколе.НІКом. ОстатоЧІно бу.л•о аюrоджен.о пи­ таІ!J1НJІ ІМЗJТеоріальн:оrо і мор·а.ль­ Ін.ого

за-охочення

~;ля

тих ,· хт о

шращює ІНа жнивах, орган~.за.ц'ЇЇ Г!}ОМаJ)І)СЬІК•()І'{)

Х<tіІJЧУІВЮJІНЯ ,

ТеХ­

Ні'ЧJНОІ'О обсл}'ІГОВУІВ<ІіНІНЯ в полі

JШСТИ П>е'Гро Поляков та Ми­

ІВцд Шрий ~ивели ово·і аІІрега­ 'І'И В ПОІЛЄ, yюrШmro ІВИ!t>ОІІІа.ВШИ 'IIOIPllfY sиро/Jітку. - Hw~ розра.хУІІfКИ та.К"і, ­ роt'іІ!ооідає дИІреоктор tждrоспу Вruси~ь Гриrор•ович Гузеuиоо, щоб Т!}Ь'ОМа ЖаТКЗІМИ за 8-9 V\JНІrВ р:щдіЛІ>НІО •C:R•OC ИТИ ІВСЮ І{)!ЗИІМИІН'У :на 470 ГеІКЛ'І\Jрах. JІ.к ті~ЬІКіf BaJFKИ ОЗИМИНИ ПЇ:ДІООХ­ .НУТЬ, ~нег.аМно ЩІІСfl'ИІМ·о ·коибай· •ни ІдЛЯ обмолоту. 3бира<н.ня ІПІ(ЮІЮДИ'І'ИМЮЮ В КОІМІІІІЛ~КСі, не ~ОІ!ІJУОІtаЮ•ЧИ •J)ООІРИВУ ІМЇЖ КОСО~ 'Вид~ю і oOOioJForroм валюіІJІ, С'КИІртуВ&ННЯІМ •СО~'ОМИ і JІуЩеІН­ НІЯ·М С'ОО}JІН:і. В. ДЖЕЖЕЛІП,

хайло БюруЧІк·о і жаrка·рі Во­ JЩдими:р

Фед.ор(щський Т\'1 Да-

громадський

кореспоtrдент.

Сеніна.р агітаторів

З<ма:rшНІн.я

pou,i буще вве;де но 'в ек~ ­ дІРУІГУ

[JЛ<І.sний » ·в·Ші·ш~в агрегат ме­

•UUHІH{) Ї

•ВИІКQНІЗІН~НJЯ n'ятИІр•:ІЧ:НО:ТО ПЛЗІНУ

В цюму

K·(}Jji()Ї СТИГЛОІС'І1Ї, На ІІМ~ЩЇ Пе•р­ ШОГО від'ділка рщщrос.пу «3а­

І. ТУРЧИН ,

за~ВОІдrв .

Л·О 53 - ї ;ріЧІнИІці ВелИІкоrо· Жовтня . nлуаrrаІц;,ю

ІР'оздільним опосо6ом.

Т•ОІМ'У' 'ІіілtЖИ жито ІНІЗібуЛ·О IB'OC-

Сид•ор~н·юо.

змагання.

1ВЖе настушного ід'НЯ '1\ракто­ ОІДН'е в .пе•редо:ви.х ·ПІі;д~ари єм.с;nв Пол ­ таІВК: ЬІКQЇ облаюті . Колекти,в за,В:о ·

:Ми заn~аН}'ІВІ\JЛИ зібрати 1ВСЮ озимину

na·

п·рацюtо на жнивах, але не

м'ятаtо такого

Ми змагаємося з колеитива­ ми агрегатів Григорія Шульги

ТОЩ().

11\рЄІМt'ІНІtfуtЦЬКІІІЙ .Са:ЖОІВИ:Й ЗЗІВОІд­

Раща НаціrшІ\JЛьнос'ООЙ обрали

* *

грУJПИ

·)снуючих .сrrаІН>аІх .

л р·оr.ра.м у

roa~o~ афСТІв а., н•а каІрІбовЮJІц~в по -

·заІІЩаІННІЯ

МІ~л·і•метІj)]в у діВа з

•РЗІЗИ б.'л.ьше ,

і

ЖНИВАМ-УДАРНІ ТЕМПИ

пи ІНWІЮДНО:Г.О

пІ'Ів ;>.ічну

:Jд,я е:-лЬІСьwго ~·ять мJіл·І:JйонІів .lЗСІНИХ

3. Про затвеmжен~ У•кwзіtв ПрезиД1іі Ве~рх·ов­

ІНОЇ РЗІДи СРСР.

МЗ:НДа'І'Іfі К·ОМі•СІЇЇ і ЗЗІСЛУХІ\JЛИ j.x \ЦІОІlОВЇДіі, утвори­

ПРОМОВОЮ ІJ!ИІЗ1JЗІЧІІОГО ра•ДЯІНІСЬІКО'ГО

ІВ<.].J. ЗО .:~;о

еле~ростюнц:Ій . Авто:бу З З'ВОІдіУ ,імен•: Л ІІХЗІЧО В а

1остаІВІКИ

2. ПJ}'о утворення Іпостійних 1\,ОМ іс:і!й Ради Оою­

'3У і Ра-ди НадІJ~онооьно.с'І'е'Й.

IRo(фO'l'KOIO

і:ме~н·j, Во.~ЮІ;J. И ·

ІПОЛСІ!!'ИІНОЮ

коміс4й Ра'ди С()Іюзу

і со·юзних •рNщ}'Іблік П1)О ІІІІращю.

н::да Вовк а. За. ХІВІМИІНrу на цІ>ому

120

МЗ!Нї\атних

Шwrі•Іюв. Обра;ні та•к•ож йо·rо за•с'І1ушники. 3асідтн.ня РЗ!ди НащіонІ'lЛІ>ІНо'Сте!Й в·~дК'РИЛося

aп;pe.r.amj ·восоrовляють то:н:кОІС'ГіІн­ ни·х ЧJІуібн·иІх :в·ИІроІбіІВ д•і а.ме11ром

\Шра Ілл::•ча ІП·очалось .скла.даІН'НН цок:л.іІдни.х з.раІзк:ш ІНе вели.ки.х пере -

:уВJН'ИІХ щ:·в:нИІк·и:

1. Обра·НН\Я

3аІСJіда·ння Ради Союзу відкрив JЩ!'ОО1К'ОЮ пр·mю­ 'М'ОЮ ()ДИІН з наіі>стruріших дешутат•і в, пе.ршwй сек­ •рета·р пр<~.Jшіння Опіаrюt письменників СРСР К. О. Фщд~н. Г·оловою Ра;ди Союзу оора;ний ~~епутат О. П.

СеЛа •В І\!КО\Н:УЮТЬ

ооі цех и.

цех.аІХ

.і Ращи Н<JJЦІі{)!нальн•о.стей.

Нтперед'ОJІ:ні вихощу 'в n-ол~ .ві•д(уулося засі.да.н:ня бюро :П~­ органіізащ!іі 1)3J.Ц!I'OCtJIY «3мю­ ІJ)ИІЦЬ'КИЙ» . На -ньому було об­ rоворrою ffl'111H ІІІЇ!дn'О'ООВКИ до ЗІбwрадJІН'Я •врожа:w. Голова гру­

ДНІПРОПЕТРОВСЬК.

crr·OЛiiL\Il 'ВІf.ПуІС:кают.ь ·В€Р·

ІПОСТЗІВ'КИ

У

Соющ і Ради Нащі~НІ\JЛІ>НІ()С'fеЙ. Депутати і чис­ :ле-нні !'ОСТі ІШlІЛІКИМИ ОПЛеІаJМІМИ, 'С'ГОЯ'ЧИ , зустр•іЛИ ·ке!)і•ВІН·ИU\~в ~омуніІстичної партії і Рruд.я;нІс&кого

На за·сід&НІнях палат було за'!1ве.мжен·о та'Кий

ПІД КОНТРОЛЬ ГРОМАДОЬНОСТІ

С'ТоЗІТИІ МЗІШИІН'И, у,ст·аГГК'У•ВаІН:НЯ і Ім : .~.І:JЙQІНІІГУ •craІJJeвy 11J!'Y'(}y ·ви.да:ла І)l'З:НІЇ .матер•і•ал и ДЛЯ С·і1ЬС І>КОГО ІІ·а П Оі1)''Ж'НОІМІУ JЮЛОЧИЛ·ЬІІfт!,У С.Та•ІJ·і rоо~ОІдаІрІС11ва . Н а «Сеор.пе н мо-ло ­ ваІвQд'У ~мен1і• Ле:н:і:на бр•осЗtда Лео­ ге »

ІПор.щцrоt J1ІеІНШий сес ії:

ТРУБИ, ВИГОТОВЛЕНІ АВТОМАТАМИ

ДЛЯ ПОТРЕБ СЕЛА ,М,OCoJ<JBA.

';Jа\Й•Же

У ffiJJ•etмni, 'В залі 3ЗІсідЗJнь 1пала.т Верховної Рци СРСР, в·ідбулись ·роздільні за•сідЗJНJІІЯ Рruди

М.

4) .ВиІбор.и ІЦеІН•тра,~І>НИ•Х ОJJ<І'ЗІНІJВ ІПЗjр11ЇЇ.

Пф•ИІЕ•МСТ'В

нова.. Обра·ні тЗІКож зшсту~пники гмови па.лати.

НОГО, доепутата Д. В. Ок-обешщина. Гюuювою Ради Нац~онІ\JЛЬН:ОС'ООЙ обр·ана VІеІП'утат Я. С. Н<lJср!,цді-

І) Зшіі'fІНа• до;пов.;,!!ь Ценrr:ршт:>~носо Комітету КПРС допо ­ "Віща,ч ГеІІ'е!ра~пЬІН'ИІЙ ce.кperra:p· ЦК КПРС rов . Б:режІНєв Л. І. 2) Звіmн·а доІНУІІІ:Щ.ь ЦеІІЩ>аІJІьІюї Іреві!зійuюї ІКОІМ:іаії КПРС доцов)даІЧ rолова ;рев-іІз.ійної .ком,:ІСії rroв. Си:зов Г. Ф . З) Ди·рек:ТИІви XXIV з'їз;:,у .КПРС ІПО ІП ' я·п.r,рі'ЧіН'ОІМІУ пла•ну ІJ>ОЗ· .витюу ;НаІродJноrо ·r<жщQДаІр.с-nва CPGP Іна 1971 1975 1рок'ІІ ·- доповіда!ч Гол·ова Р.щди ,м,::ні:ІС<Гріі·в СРСР тов. Кос»r і.н О.

коа.

МОСК>В4. (ТАРС). 14 липня віщкрИІЛ.І\Jся перша сесія Веор·ховної Ра;ди СРСР •восЬІМоr.о -<ЖJШКаJНІН'Я.

УІРлдУ.

Пленум розглянув також .питання першої сесії Верховноі Ради СРСР восьмого скликання .

XXIV

2

#"..:>'#"-C'Q##"#q#"-

Сесія Верховної Ради СРСР

про Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Рад��неького Союзу 13 липня 1970 року відбувся Пленум Центрального Комуністичної партії Радянського Союзу. Пленум розглянув цИ1'ання .про скликання че.ргового зду КПРС.

Щна

р.

і!ШробнІІІцт•ва

с а•Ж!і .

Фоrо П. Кекала. ( Фотохроніі:ка• РАТАУ).

14

.липня вЦд:бУІgся черrОІВий

семІінар ЗJГітат,орів і поЛІЇ'І'іJн.фор­ ма')10Р,ів раІЙону. Пе,р.ед nрИІСут­ •німи з Ід'Оповіщ,дю «Шд·сумки ЛИ'ІПН1! 1ВОГО ПЛеІНУJМУ дк ~ПРС f ЗаJВДаІJJІНЯ аrітаТО.J}іІВ і ІПОЛіТ­ і:нфОІJІМЗ!l'QІРіВ » ,вwсТ}'ІПИ'.В дrру­ ГИІЙ .се•юреФаІр rрІlJйкому КП Ук­ раіни М. О. Се<рrіен·ко. Лекrор Ір<ІіЙ!Qнної орr.МJІ1защіі

товарwстJВа

ШипилW1100 «,М,еоrодик.а

« 3'НаІННЯ » Ф. т. ПР•ОЧИТапJ Ле.1ЩіЮ ІП'РОВеlде<Н•НЯ полі-

ІІ'И'f/ІІОЇ jІІJфор'Ма'lІ)ЇЇ }).

На запtі:нчеНІНя учшсапmи се­ міна~ру 3УС'І1J)FЛИСЯ 3 ПИ'СЬІМеіН­ ІІИЩею , атерШОЮ ІОНПЮЮ-ЗJІ)ТИ'Ле­ ~рИІСТ.ОМ, .Бefl'e<J)aiROJМ Великої

ВіТ'ЧИІ3ІНЛ1Н·О•Ї ·вrйни Т. О. Сичо­ ІВою .


Виконком сільської Ради і виробництво ,(ело

Р.у.са.нІіІв

одте

-

з кр·аоІ­

ІВИХ :і бла•ГОУ'стр·О·ЄІНИІХ сіл на Бро­ ;ваІрщи.нІі·. З_с':аІвна с.1а~виться вО>но ро(.].ю"-Іи.ми· зе•мля.ми, оі.ножа.Т<ЯІМИ. З рОІКJУ В р'ІК ІВИІрОЩ)'Ю'l'Ь На Н·ИХ труІді·вни•ки ви:соІ-Jі врожаї зерІНО­ •ни.х, ОІВО•ЧІ'ІВ , Ка•р·ТОІПЛІі, ,іtНШИХ КУЛЬ­ тур, з>б:лЬІшуют.ь виробни.цт.во КО·Р­ м'ІВ ДЛЯ

Ba.,

nрома,ДСЬІКОГ•О тяa;pfflHIH'ИJ.J,Т­

дбають

про п,:\lІІВ·ИІЩеtН•Н'Я

йо•го

п РОІдіУІКТ и:в.ност,:.

Та;к, лише за шіtсть м·:oesru:1в Н<1НІЇШІНЬОІГО роюу Пjр·аціюшки ферVІ .раіді!'ООП}' «РІуІС.аІІf,і•ВСЬКИ'Й» •ВИ1рО6ИЛ.И по 476 uентнер•і•в молока •н•а сто reкra.pitв сЇJН>СЬІКОІГОС!Ю,ДЗ•рСІ:>КИХ уо!1ідь .і на~д;оїли на кож•ну фуражну

кор01ву ло 1614 ~іло~раІмІ:•в. А поі:в­ rрІічни·й ЛЛаІН •Пр'QДЗ'Ж:У держа.ві МО· .юка вик01на;но на 115,4 mроцеІн·та. У цих здобут:к.аrх колекТИІВУ тва­

орин•нИІК·'ІВ .немала ча•ст'Ка .порюІ..ІJі народ.ниох обраІН•U:'ІВ . Взят и хоча б Героя Со·UJі·а.п<:юти•ЧІно·ї Пра,ці д:оя'])-

рощують Otвoqi· і зер·но. Пе.ре·важ­ ІН а Ї•Х бі'ЛІ>ШіІс'ТЬ ПО·КJІІІj)аоВЖІН'Ь.ОІМ-У .вбол:ІВа€ за даJшше nіднесеНІня р а~іГООП!Н<JІГО •в иІр'Обн ІfІЦ'І'В а., .у.опішне ВИ!К()(Н·ЗІНІН1Я дер•ЖЗІВНИ.Х ПЛdІ/НІ:!В ·і' СО­ u;і.а.m:ІСТи•ЧНЮ( зОІбав'·я.заІнь, бе·ре а•к­ ти• вну

уча1сть

у

грома.д<:Іmо.му

житт,!..

.Виоко.н.ком оільсько•ї Ради по•стій­ ІНО

Пр ид:л Я€ }'ІВа•rу

р•ОЗі&ИіfІКУ

С·ЇЛ Ь­

СЬКОІГОІОПОіда•роСЬОК.ІЖО

ви·робНИ.ЦТВЗ, За.ТУ'ЧеtНІНЮ деІПутатіов ДО .ВИІ(JіРШе.Н.НЯ Не!ВІ'Ід,КЛ a(lljH ИХ З·ЗІІЗідаІН.Ь, ПОСТ ЗІВЛеtН ИХ 1пepet!J: колеІК'І'fflВОМ .ра~д;тО<:пу. На

се6ях і за•с:іІд а.н.н•я·х ви:к01н:кому си­ стематинно о6говорюються такі

РАДВИСЬ:КЕ ВУДІВИИЦТВО

1питаІН!н.я,

яrк п:ll!JГОТОІВ!К·а і прове-деrн­

на фер<ма.х, за,г.о•т•:Івля корм ,\в для rрОІМа•дtеької Х.УІдООИ тощо. Та.к, наІП'Р·ИІклад, ще на почагrку 'РО•КІУ В·И.К ОІНІК ОМ ·С:ільра.ди ООГОІВО­ рив ста.н вироІбни•цтІва м:ісце~Иtх ідОІбрИІв. На заІс-:щаІНІН•і було за.слу­ ХЗІН·О З.ВІЇІТИ 'КеІрІуЮЧИХ •В.іІдд,іJІІКаІМИ. TOL!IIi Ж ·ВИІ!ЮНІКО•М р озроби•в 'КОі!І ­ крет.н•і з а.х ощи по за•гОJТі•вл і і в и:ве­

ІНе ВИІПЗЩКQІВ·О ВИ-борці ВИІЯJВИЛИ ЇЙ Зе.!ИІЮ ТОрфу Т З Г,Н•ОЮ .На ЛЯ аІН'ТЗ­ ВИІСОІКе ДОІJІ'Ір'я, о·браІВІШИ де.ПІУІТа'!'О~І КиїJОСької облаюної Ра;д:и. І треба акаІЗа.ти., що це ·висо:ке до•в:1р'.я -са­ ·~ЮВІЇJІJJ.а:н·а ТІРУІ!lіІВНИrЦЯ •ВІШІр•а•ВЩУЄ з ЧЄІСТЮ . Gво.є юв:ілеЙІНе соu.іаліrс­ тич.не ЗОUОІВ'ЯІЗаІНІНЯ ВОІНа ВИ'ІЮН}'Є У•СП :rшн о. З а .п•іl&р:ІЧІЧ•Я на;r.ої л а по

юі;"юnраом,і:в молок а· в.:.Ц кор·о ­ :ВИ, а в.аЛОВfflЙ rН З\ДІЇЙ ВІЩ ЗаІІ<!р·~пле ­ 'Н:ОЇ За tH€IO Г.р1)'ІПИ <КОр•і•В СТ ЗІНІОВ.ИТЬ 657 це.нт:ное:р.'•в .м.олока•.

· 2628

Не ві-ІдІСтають •в:,д своєї стаrршої ло;~,ру.ги доя·рки де.п,утат раrйон.ної Ра1ди КаrrерИІна Феод01сі·ЇІВІИа Соло· ~ей , деп утат оіJJН>СІ>КОЇ Ра1д и Ол ьга Фещооі:jjвн.а Сеtмен'ЮІК. :В()(Н•И й,дуть t8

ЗІВаІН'ГЗ!Р~і ІСОl.ІJЇІЗІЛІ:СІИJЧІНО:ГО

r а,н•Н'Я, СЛОВОІМ .j д•l ЛОІМ

З'МЗ­

ІВ-€ДУ:ГЬ За

СОІбОЮ rг,р'У\ІІJЇВІН'ИІКUВ, .з аІВ.Жtд:И

Л,Р ИХО­

ДЯТЬ .на

ДОПОМОГУ В ЇХ ЖИТТЄ.ВИ·Х ту;роотах. 32 .де1п,угrати оr6(1м•н·о до сільської

Ради •н·а

ц'Ї. .д.ктwвно

л1р·оі'tшло обговоренІНоЯ ІН·З зас.\;J.ЗІНіНІі• ВИІКіОІНКОМ•у •і ТаКОГО 11-ИТ.ЗІН\НtЯ, ЯІК х.'Ід ВИІрQ6Н·ИІ!L'l1ВЗ і ПрОІ!!,аtЖ у дер•ЖЗІВ.і МОЛОІКа,, ЩО В•ід­ булос.я в тра1в·н: . Чле,ни я·И.КОІНІКіо.му і заІПрОІШ€іНІЇ ЗООІВе1'ПраІЦіІRНИrКИ ПрО­ а,на лrізу•ва.~И р оrбо"Гу феrрІМ з а чоти ­ ри м:ісяru,і , вия·вил.и •н едОJІі.ки і в:ка­

з а~и на. шляа.:и їх п од.ола•нн:я. Зок;реrма ,

в01ни

:н.шrоло•шу;ва.ли

на

по­

л:пшенн·я ЯІКОІСТЇ Про,дІj'lКІlІії> ЗаІбез­ печеНІНЯ зеле1ною масою д,і-іііноrrо стаода в л:і!Т.нІ'•й пер.:од, стово·реНІН'Я

належrнІ-flХ rr,р·шu:івпшІК:іІв

по•бjутовиоо феорм,

умов

для

пос илен.н.я

ее -

ред rн·и.х пол~rrомасооо·ї і кул ьту р:но­ оюВІ:11н ь.ої рабати .

Ділова розІМова таІКож йшл а .на ЗЗІСІЇ11(аІНІН·і 'ВИ:КОН•КОІМУ ПрИ ОбГQІВО· ре.нІН:і лита.н'НІЯ про доrлs;д за поІеі­

НІші

•ваІми. Деп утаІТИ П. П. Тупий, І . І .

rва.ж.ко на:ЗІвагrи таІІ('У .ц.:ляш•юу ви­ робниІЦТ'Ва, де б •ВОJН.И rне ІТРЗІl.ІJЮВа­ ли-. Н а1родіНІі· обраІНІи.і очол}9ють ІВс»JІід,:VІІКИ і ферІМИ, бри.га,дИ і ЛаНІК'И, ВОДЯТЬ Тр.ЗІКТОІрИ ·Ї 'КОМ•баІЙІІШ, .ВИ-

Соловей, М . К. Р6Іби:й, Н. П. Ві­ ри•ч, В. М. Ряба·, А. Д. ЛитоІJІчен ­ ко, П. А . Ряrбий поrб)'Івали на ОВ·ОЇ Х rв иІборчи,х дJ:лІ>Н ИІlІJЯІХ, поrОІв·о.рили з р·О•бі11НИІКЗІМ•И, слуrжбОJВ•ЦЯ•МИ, пе·н-

мИІнулИІх

вибораос.

Ритмічно б'єтьси виробни­ чий пульс на заводі електро­ технічних виробів. Сьогодні ко­

ства дбав також прu - освоєнни нових виробів, таких, ин на­

й

лектив підприємства працює в

ни НЕЛ-42 і люмінесцентний світильник ПЛ 2 Х40.

лоімі•r С:ВО·еЧЗСИО

Пjр'ОіПО•Л·ОТИ О:ВО'Іі

карт·01ллю в р.а,:~.rосп.і.

Д(оЙОВ\У діОПОІМОІГу НЩДЗ€ ВИ•КОН ­ КОМ'У ПОС'ТІЇІЙ.'НЗ СЇЛІ>СЬКОГООЛОДЩр•СЬ ­ 'КЗ KOJM,iiOUЯ, ЯG<ІУ ОЧ·ОЛЮЄ депу:r ат І. Т. Юр"-ІеІНІІЮ. Вона стежить за діОТр·ИrМ ЗІНІНЯМ

стільна електрична лампа мар­

рахунон вересни. Піврічне зав­ данна по випусну товарної про­

Успішне здійсненна

дунцїі виконане нмм на процента,

З•еМЛеІКО'Р ИСТУ:В З 'НІ! Я,

бере уоча>еть у р·обо11і оооtй, засі­ даІн:ь ВИJКОІН·КОМ6В, Пet)JeJB ~JJIЯЄ ЛрИЙ­

на

ІНЯТ•і

.ниrми рІ~ше~ння з ви;роб.ничих пи,ташь, добива1єтьс·я усуне·н•ня не ­ ~<МІіІюів.

106,3

по її

108,5 реаnізації -

підприємства

даного

слова

сла на

пада

завершить

на

ЦИІП Л:іІН'И, :8-ИІ!Юр•Ї'Н е.НІН І0 !ТроnуЛ ЬН И­ ЦТ'Ва і 0Л:І3Н.ЮВаіНІН·Я. З ІНаrСТЗІНН•Я:ІІ ВеіОН И •В·И•КОНІКОІМ р.ЗІЗОІМ З poбri"J)H И-

хунни свідчать про те, що но­

nентив

ність праці проти планової зро­

процентів.

11

Понад виробів

-

Нрім

збіnьшенни

продукції,

листо­

винонання

П . СЕМЕНОВ,

випусну

ноnентив

дотримає

7

до

п'ятирічного мatty.

тисич карбованців.

267

взитих

зобов' изань і попередні підра­

процента. Продуктив­

завданна виготовлено

Ос·облиІваго ЗІНаІче.н:н.я на,дають у РrуІСаІнов.і ЗІМІЇІLІJНеНІНОО Т·РІУІДОІЮЇ ди с ­

праці•вник заводу

електро-

технічних виробів.

підприєм-

--================================

чи:м

комrіІтет• ом профоnіrлки .пу ПО'Ц.і<К а•ВИІВІС.Я, ЧО.М;у окрем:іраLдгосробіТ- І" ники без поваж•них .причиrн не ви­ хо~.ять 111а р обаТ<у, •веJJщть :нетр у ­

ІКу М . З . ПиЛІ:ІТЯ:й. Цю при•Віігr.ну, ІНЯ вооняшої оі1воби, д-огляд за посі­ енерг.ійrн•у Ж!iii!U<JY ДО•б.ре ЗІШіЮТЬ не ІВЗІМ·И, д011Р'ИІМдіНІН'Я ТеХІНІ''КИ бе зПеК И т',тьк и ·в р:іщ.н ом1у селі, а й дале•к·о за ЇІоrо ме·жа•ми. Чогr и·ронащця•т•ИІрічJюю дІіВІЧИІНОЮ прийшла Ма:р•:я ЗаХ3(р::•вона. на феІр:му. Тут ВО.На ОіВОЛо,д1Ла « С<ж•ретшми» сщержа•нІн•я великоrго молока·. С)'ІМЛІі,нни•м ста.влен.н.ЯІМ ДО Д()Ір•)"ЧеtНОЇ {)Лр·З•ВИ, ·СЗМОво:ІддЗІНОЮ лраtцею ЗЗІВОЮВЗЛЗ ЛОШаJІУ .і. •ВИtЗ!НЗІНtНЯ в колект и.в•і. Томv

С·іОІНеІраІМИ 'Ї Ор•ГЗІНr~З'УВЗ•ЛИ ·ЇХ НЗr бО· рОІТІ:Jбу з бУJр 'я:наІМИ. Цей 3а.х.:од до­

ПРАГНЕННЯ: ДОСТРОКОВО ВИКОНАТИ П'ЯТИРІЧКУ

:!!;ОІВИ.Й ОПОІс :б ЖИІТТЯ. З ОІКф6Ма , В И ­ КОtН'КО.МОІМ було суІВоро попередже· ІНО .мешк.аІнtuМ~ ·села, Б . Лес ика., Д . Рябого, І . іllІПЗІК З•. За остщн,нrі.й час в сел•і праведе­

Три

РеЮ .зна;ЧІну роботу по бл.аго.упрою d НаІВеІде:НІНЮ СЗІНіі'l'ЗірtНОГО ста:Іfу на ІВІУЛ·ИІЦЯ.Х, біЛІЯ ГрОМЗ\дІСЬІКИJ( ПрИМrі ­

і

Леш,uн•а., посаджено

р аІНЖJо

26:20 ФР'УJКТСJІви.х і декорагrи•в•н·их де­

хо1~.

~01рtіж:ки

ІПерІШе МtіоОце В .рЗІООІІІі З В'!J'уЧе>НН'Я М r,рошов.о·ї пр еІМІі:ї. rr·ИІЧІН·ОГО ПідНеІС€1111НІfl ВИКЛ ИКЗІВ у р.у ­ са;нІ1і!ЩіІВ. лИІПІІІевИІй Плеиу:м ЦК

КПРС, розІІювІ:Ідає го лова в и­ ІКОІНІКому В . й. Пе"ГрІук. Н аІШих

.н·им и

З аtр а•з

ІН•И.Й в eкrnлJY a.тarw: ю нови:й ІОО­ 'КІва.рт1!1р;н·ий ЖИТЛОіВ.ИЙ будИ'НОІК .

Із ф OJHVI-Y с оцrі аЛ ЬlЮ-ІК УJІЬТУіРІН·О·ГО

ЗЗІбеіЗПе"Іе'НІНІЯ і ЖИТVІ О•!ЮІ'О бу ­ ДІ'і!!!НИІЦ11Ва, Н•З ЙОГО СЛО•РУІд·ЖеІНН•Я

догл•я,да.ють .

в и~ілено 20 тиос'яч 'Ка;рбо.вшн;ці•в.

)'ІСЛ і ­

молодий па.р:к vже

Зrн·аІІІНу шефсь.юу допо•могу лоt;~.ає п•ідіприемІс.т~о ·р·а~гоопам ,; пта:хофабри•к аІМ ра.йа.ну . Длrя рщд1rоспу «Т;рооухt:Іось:к.ий » р•о·

раtдують • з:.р

бі'ТіН'ИІКИ ЗаІі!'О!Д/У ВfflГО'ГОВ•ИЛИ ЗІВ· :ТОrКІРЗ:Н', л::'!':h1:ІВІЧ ЗІН ЗІМ З•М О HrfY\Bа­ ЛН 10 СО:НЯІЧ'Н•ИІХ Тf'ІІЛ И/ЦЬ, ВЇІдrП У'С ­ tК ЗЛ И ЗЗІП ЗІСІНІЇІ Ч ЗІСТИ'НИ·, пе:ре д. \НОВИМИ п :ІдшефН ИІМИ бОJГда ­ іr!І:'В'ЦЯІМИ таrко ж не залиша­ ЮТЬІСЯ В 6оrрІГу .

СТІВ()

nере•ЙШЛО rПр•ЗІЦ!ОіВЗГГИ

Н3

!'!ОІВ'У

систему

та

лл аІн:у:ва.нІн•я

да:н.ня

33'Ці'ІК3іВ.1еІН.'к'ТЬ •В С ЬОІМV КО.1е•К'ГИ·· ВУ . р ЗІІЙШе , Н'3ІП'р ИІКЛ аtд, П ре·м і · а,л ь ну

оол .1а .ту

·г о.

о;дер•жу: вали

При перехо1д.і на пов:ний

в Ж ИІТТЯ істориrч,ни:х НаІк;рес­

Я.кщо

ПОЛОТНЯК.

Ж бр ИІГЗІДа

::vюrу

госn·

I!LbCJIГ O,

Ke!pti•B ·

це ха•х . ДО

Кр : м

ви,пуск v

П QдСі.

цриемсl'ВJі .нrещQдаІвно· були про­

веще•НJі Паірт іІ~НІі збОірИ З ПОІРІЯд­ КОМ де·тіиІМ: « А.ваІнІГ а•рдІна роль КОІМУ'Н:ікmіrв у ЗJМ і.цненн.і СО!І!іІал і ­ сrгІ!І'Dїюї

!ІJ::вор : ч ­

ДИІСЩИІПЛr:мrи

прац!.» .

TJ

була: сер1йознаr, п риІнrцилОJва. . ;ро з ­ ІМО/Ва~

ЯІКа

ПОІЗ'И!Т ІГВІІЮ

ВП Л ИН улз·

mерш за все на. у.оn:ошне

ви:ко ­

ІНЗІНІНІЯ П•~ЕІІрІ;ІЧІНОfrо ПЛЗІН!f. З а. цей Пер(ОД це,Х

,к;р.ЗІНІ)В

!І О . реІМ·ОІНТ:У

ОІС'ВО'Ї/В

ІВИІ!JІУІОК.

аІВ'!'·О -

НОВОЇ

УJС'!'ЗІНШ!'КИ ДJІЯ фОір'МіУJВЗН'НЯ П і,д­ ВЗrJІЬІН•И.Х бдОІКІ:ІВ. ГLр·иІКлад у ро­

В Пір ОВ 3(1!.-

боті nо.'КаІЗу•вали М. Лиrпв·ИІненко,

О. Федоров а , Ю . Аба~ку,мов

ТЗ о:ІНtШЇ ТОІВ Зtр И:Ш і .

НиІНІі жwве

РЯІдіУ patttioнarJІ i ­ зa.тopІC ЬІKfflX ЛІр ОІЛОЗ ИtlЬ:·й та ба ­ Га\l 'і>ОХ Jі'НІІІ! ИіХ t'ІН·Же<Н€Ір•НО-Те•ХІНІііЧ ­ Н ИХ З<J('(·Оtд1 і•в.

ПО"qЕСНА

секре­

3го:(]JН О рІ:•шеІН Ь 11РІУДІНе<ВСJІГО JlленумІУ ЦК ~ПРС, н а п.і·r ­

Івпр ов·адже:нІноя

На фот о : бр·ИІГ аІд ИІР В. Д, Рижов (•оnраІва ) rЗ члеІН•аІМи своєї ·бри•г а­

у в•еrі.х ГО'ТJ' ЄТІ:>СЯ

лиш/'.й

женІНІЯ ле редоІви•х меrrо;д:·в елех ­ т:ро.зв Зір ІОВ ЗІНІНЯ, .З ЗОеЗІП еч.е НtН'Я Т'еІХІНо''ЧІІЮЇ 0ІСН·3rЩе'НОСJ1і рОООЧИХ ІМІіКJЦЬ ІНа д'іЛ ЬН ИІЦЯХ ОКЛЗЩЗІН Н Я с:гр :л і коло;н кр а,нІ':в АБК- 4,

s lfKO.HЗІВ .

го·вор•ить

еrбнІГавета·, л:р июВІяче· н•а ці,й ва.Ж­

uюcn tПІj}ЗШJЇ• ВИ1ПУІСК ПР ОІ.'lУ%Ці.ї Зб'ЛІJШИі!JіСЯ В П ОtРІ:1 ВІНІЯІІІ'Ноі З 1967 j}О!КО:М :У rП.ЇІВТО•ра ,р а;За . Це СТЗVІ О

Дооре ТІІJ1У.ДИТЬСЯ< •н а ЗЗІВОІдІі ТО•рГО.БеЛ·ЬНОГО tМЗШИ•Н!QJбуду<ВЗІНІН:Я брИІГЩІЩ rПО ОКЛ ЗІД ЗІНrНЮ 'К·)'\ЗОІВІіІВ 3ІВТОЛ:а•ВОК, оНІКОЮ ІКе:рJУЄ ВоЛ ОlдИІМИ•Р Дми•Т!РОІВ ИЧ Pfflжoв . П'ІЕІІJJІ'•ЧJне •за:ІЩаrНІНІЯ ІЦеЙ •колектив rна•ба<ГЗ'іО .ne.pe-

-

Зшр·аз маrгері а.л и Плен'УМУ ви:в ·

За р аІХJ"ІЮК р.оrст,у Іl'р оду:ктив ·

B·HaJC.~ІiJ'OrK

НЗІМ аІГЗ ·

П]JOiВe.Jl lt СеІМІіІН а;р

'Ча.ютьс•я

'Чtі ПtЇІдІЛ'р Іі.Е1МІС'11ВО Не МЗдО рек­ ЛЗІМ ЗІU,і•Й на в :,д~лр швлен•у тех:н•\­ .J;:у з бо1к,у з амо•в.тr.ю' в .

М О ЖЛ и,в ИМ

седу,

ІНО М:Н

ВИсХОt.']: И'ТЬ

у л е ршо.му

МИ

'ІШКіІВ се:К11..1Jі Й 'ПОЛ•і'ГІіМфо·рМ З'!'ОІр::ІВ .

пе.р е м ожцем їй видаєгься ІГІрошо ва в и нагороща в сум:і. 150 ІJ(а;рrбов анців. ВоИІПЛа,чуЮТЬС.Я ТаІКОЖ ЛІре;м.іІЇ 33. Я•NЇ<ОНО В•ИТО ­ ТОІВ Л€\Н!У п:р.QІд:уюu.ію. Са.ме з а:в­ дІЯІКИ ць.о•м у

n а;р:п'•ї в г а.лtузі сілЬtськ-о ­

ГО ОП ОІ.'І. ЗІІJІСТіВ•З »

т зІр п а:рrr•іІЙІно ї ОІрІГаІНІ:заІц~ї защо­ ду М. П . 3шваІЛь.1І·ий.-Нещ<Щав­

р оІЗІра.ху•н·сж т.і виробнични.ки, які за;войовrуют ь пе1ршіоет.ь у С·О­ ціаJJІісти'ІНОJМ:У з;м а.rаІнИІі (а йо­ г.о лід.су.м•ки п :,дби;в а.ютьс я що­ ІІІІ:к:ящ.я ), 01де·р·ж.ують пре.м.і.ї в cyrM•i 20 'КЗірб'ОІВЗІНІІ.[/)В.

ле:нь п а•ртJї .

у

є~ю~.ь ан~т и·вr'ІЗ'\1в ати свою до.ло ­

ті.1 Ь:kИ :нііКеІне р.н о-тех.н:'ч.ні нр а ­ :а 1·в:н-иа; Іt і Л (]ГОt.'lИІНІІ'і, :роб'і'ТІНИ.К·И .

,даІН'НіЯ ІПЗІрт::.ї >Н ГЗJFУІЗІі• СіЛЬСЬІКОІГО ГОЮЛОід3ІрІС11ВЗ.>> . Н а!р•ОдІН•і ОrбІР ЗІНЦі СІПрямов:ують зуrсилля і енер•г і ю с.воїх виб<JрнJІіІв на. дОІстрокове з а ­ ІВе•рШеtНІНІЯ Л ЛЗІНІllВ п'я:тИJрдЧКИ, ВТ ;.

З В И•ХО>'l,оОМ

ІН'}'ІМІУ цк КПРС «Чеtр•ГОt!ЗІі ЗЗІВ­

ПрИІНеС.10

ють дОІКІуме:нтн ПлеtН•УІМ'у, доопо•ві•дь ГеІнер альІfОr о сеКіре'Г аtря ЦК КП РС тов. Бреж:нЄІва Л. І. «Черrо.в.і за.в­

У З'В 'ЯЗІК:у

-

сrв1іт Іn<ктано1ви ли1пневог·о Пле·

e'KO•li CJrM·'J1 ІfiOГO СІТ'И•м,улю.ва,н,НrЯ , ЩО В€ЛИІК'У МЗІТ('р::ал.J:іН•V

депутаті•в в 1~Ь )J<НJi. моrж:на :зоуст:р•іт и з rаІЗета,ми .в іРІУК аІХ се.ред о•во•ч.і в ­ ни:ю:Ів, ка:рrrОІПЛrЯtрІUВ, 11Ва'рИНІН1Иj<;Ї ІJ :ра~д.r01опу. В оІН и ши.роІ!Ю .роз'яс ню ­

В.

По·.1rіІmшу.ються і жи.тл011Уі у.мо­ ІВИ лще.й. Нез·шбщро.м буде зда ­

Та не 11і льк и r е:рева• виросл и ~ а 11ри ро,ки . Ви•ро:сл·и люди, са1ме :вmрообн ицт во. Пі•д,п;риє м·

Нову ·~вилю ІТ!J)'!давоrо •ЇІПОЛі·­

ле,нІНІЯ

за.м.:тц і

·ОВ•ОЄЮ ІРОЗ:Ю'ІШнr:.с тю ЛЛ ЗІК•У•Ч і ,ве:рби. Зеле.не Ір•оз.М аІЇrrтя ко.пьо ­ р.і·в Д{JІП01 ІJ/НЮЮіТЬ П ИІШНОЩОІКі Ма­ ,кн·. І х оч \ rл а:рк ще З•ОВСІ'•М rм о ­ лодин, ·СUІНЗІК вІ'он· лрик•ра,ша.є ф а:еащ {Іt:\,ЩІр•ИіЄМ СТІВ а..

біля

с.іл~:>маrу і т. і1н. Gі.льс~:>ка Рада за nіІДКJУМ'К ЗІМ И COiliJl З.JІІЇСТИ'ЧІНО.ГО ЗІМ З­ rаJН.НІЯ по бл а.гоуrетр.ою за•воювао1 а

-

за

nІЦдрr'с, особл иво

nам'бІтІНи:ка В . І . Лен•jнІу, зааосфа·л;, ­ n:шor~:\lllнІi•

у

І ХІня ІПР ащя уш.':н•Час~ ж я

рев,, п ОJбілеІно і лоф а,рrбОІва.но паор­ rКа.Іш, П ОСаІдЖ€-Н'О J\ІВ.іТИ і алеЇ бі'ЛЯ

то:ва.но

ТО·~~

з-erra. іП'Іосал а n:po те, що роб :rr ­ ІН ИІК•И pet~ OIH'f'HO·"M ех ЗІН.Ї•Ч;Н•ОГО З а ­ ІВОідІУ ПОІ()ЗІд·И.~И б'л·я ОВіJГО П l·Д ­ f!tр·ИІбМ:ОТ'ВЗ мо·Л ОJд!і дере·ва .і. ста­

ще:н ь, .в д:ворах роб.і'l1Н·ИІК:і•в. Ц ієї ВеСІНИ ОбЛЩДН ЗІНО ОІОВІl·ТЛе:Н:НЯ ВІУЛИ.ЦЬ

Жов'ТІне:вої

рОІКИ

«ПЗІрІК ЛИСТ Я Ір ОrЗ.l'В Є» Н•аша, ra -

ко·леІІ\"Т ИІВ

f'Д ИІН·ИІМ

1!1 ~шно

п.ЇІдоп·рИ Є:М·СТІВ:1

пр агненням: ·

з аІвеrрп u и:т·и

:Л 'ятІtІрі'•Ч1НОГО

у с-

В 111\0111 ЗІНІН >!

П Л ЗІН 'У . Н. ДОРОШ.

ПРО~ЕС:С.Н

Т(фГО- ІINІBra;Jllj ІВИКJІІаJДаЧі і M<JiЙ'C'l1J)И ВІІІрОб­ тями продавців-консультантів nро­ rВ·е'ЛІJІНQ'Ї ю~·р е•ЖJі І3Р·ОJстає і велика 'НИЧm'О навчалrня. Ту'!' в добре ус­ довольчих товарів, кухарів, каси­ ІІІШПІІШІІШІІІІІППШІІІШІШШШПППІІІШІІІІІІІІІІІШШІІШІПІ І!І·отре6а у .ювШJІіфікова'Ни·х rка.ц·рах Т-аtJІК'овані кабіrнети, в ІІІИХ є ІВІсе рів-нонтроnерів і кулінарів . .продапщі1в , куJІІіін<ФЇВ, К()JНДИТерfuв, •ІFеоІбхіtдіне для ІПр·оmеден.ня теоре­ В учИлище 'ІІІрИ'Й'маrються діІВ·ча­ кwсирі;в m і~ших фа~івців. 3 ТИJЧ.НОJ'О і [[ра;ктичноrо ІНа·вчаurня . та і юнаки, що мають серед·ню цrією метою декіш"ка JЮків тому У с•Іюєму ро:JІІІ(Ірядже!Н1f•і ми має­ оавіту і баЖJають [['J)іЗЩЮв.ати на ПООІІ]НІІМ!У'ваЛ И ДО •ІУЗ ера, де КО­ 3 іІDіщІаТНІВИ КШЮОМІ>ЛЬСЬКОЇ ;в ВіІmі•й Це:р.к ві б)"Л·О С11ВОІJ)е!НQ (Ііро­ мо ХQІ\)ОШі баJЗОВі ІПіДІЩШ€Мств.а, де І!Щпrри-еметвах торгівлі і громаrдсь­ ЛИСЬ В'бНІраJJІИ КУІПаЛИІЦЮ, ВО:ЦИ­ ·()рtГаН~3WЦЙЇ .\)'ЩЩГООІFУ ШИJЮКО фе<сій:н е ФОІJ)ГОІDе ЛЬJНІ()о-ІК уліна j)IH е учmі н&вчаютьс я пра.ктич·ним на- :rоото хшр·Ч}'1ВіІІ!НІНЯ. Бажаю·чі по•сту­ ЛИ .JШ\ЮВОІдИ. Опала·.JrІ!'УЛИ Ку­ зwщJ<оваІ'!;.жу·ютІ:Іся у житrя но­ училище . ПаЛЬJСЬJК.і . В О11НІі се1 р еІД СтаІВУ і ві ()Jбрщи. вид.ілен о [[ИТИ в училище повинлі звер!Га:вичка·м. 3аrаІЛюм , Н<ІІМ 'ГЇІЛЬJКИ за •ОіСТМІІНІЇ д;Ва роКИ

д и •If.Ll!JBOД И'Тb 'П'іІдіС'У М•К И ,ро001'И.

Фото А . Ко.з а•ка..

НОВІ ОБРЯДИ-"'К ЖИТТЯ

·Вс·іІМ :запwм 'ятались пр.ово­ \дИ зИJМи. А неЩ().Д<І\І!ІlЮ віод3н.а­ чили с·в•ято веони і tІІ'ОЧатку лі­ та Кушtла. Сеп~р·ет<ІІр

к.І>ме:омоль'сьІкюто

•К·омітету Т. Д.я:Че'1ІІКJО ·ОІООбИС'І'ИМ 331ПаJІИЛ111.

на~~~юмо нмJІго. Хлоощі і ДІЬвча­ та стрибшли Ч•ероо ба:гаття,

ПУ'~кали •ВіІІLКИ · за •водою, тан­

цrювали, оІJІівали У'Країнеь•ких на•рщ•аwх піІеоень. М·ОІЛО'ДЬ Дооrоо ве•СМИЛЗІСЬ

К·()ІМJСО·

В. ХАМБІР,

його 3аіюіmил.о nош1а.д

30Q

спrеціа-

лістів.

одержать

ПРИІ:JНІЗ.Че<Іtйя

•В Одесу,

ХафкЛ!в, Віюrицю, ~ремоен1Jук, Су­

тури.

ми та ін:ші міста Ущра.іни.

п·оч.а.Jю .захщІ!Іl'и за І>брііі:, всі

с.

2

стор.

Q

ТО'J)rі•влі

хар•ЧушаJІFН.Я.

і тИІс.я у вЇ!цідіІли ка:д•р:і\в місцет-ю ·Крі~ '11®І'О'DеЛІ:ІНИ'Х Орrа:НІі1зщій, бJ)ОІВ\'ір­

ІВІШІуІску чимал·о моJІІО'ДИХ фах.іІВІЦів х~иrгь 'Н'а ІІНІОе'j)еІЖ;Жі Чораюго мо- •вая.ня.

завідуючий Будинком кудь­

О

·зшклщди

(1рrО'МаІДСЬ·К~О

ВІJІни ІЩ)ацюють у Ві·лій У Б\)ова;рськИЙ ЗМ1ЇІП'І'О'Р І Церкві, Ф<1ІСТОІВі , Ва~сиrЛьмві, Вогу­ ТОО10, вир.обюrчу 'ІІ'РЗ!КТИКУ у Л•іТ- Ч:З!НИ НІіій mер.іод більшість уч,ні: в ІІЩ)О· 'М ком~ б ~нат гр•оМІащк:ькооN Х<іІР·ЧУ· слаІВІі, Цр()Jва:р<LХ. 3 цьwор.іч•н оrо

М•ОJІЬJЦ'ЇJВ і QІЮЛ()JДЬ. П()ЧМJОся гул.ІІІНІНЯ

з іІГор , TaJНIII)DB, 3маr.ань. А ІКОЛИ с·онце

tЮращі

'РЯ -

На

ІВ СУ'дЗЩЬІКО'МУ курGj)'І'ТО,рзі.

наступний 1970 -

ЗіШІІ]Юшуємо ме до Н.аіВЧання.

1971

навчаnьний рік училище набирає

1В учмИІЩі пращюють квал:іфі- учttів дпя овоnодіння сnецІапьнос·

PrYJCai!l'iІB.

Q

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Четвер,

16

ди.ректор

професійного

О. ШЕВЧУК,

Бідоцерківськоrо

тоrрrове.льно-ку-

дін;арноrо учи.лища . тшни

1970

року.

Q


В РАйКОМІ КП УКРАJНИ І ВИКОНКОМІ

ПРО ПІДСУМКИ

РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ЗМАГАННЯ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ

Бщро І,РаJЙК{JІ~у КП УіftіраїІНІИ

та

виконком

рсьйо,нної_ Р.щци LдЄІПіУ'ТаtІ1~в "ГРУІдЯІЩИJХ ІВІЇідМічають,

Добрий •ОТ3ІН ОЇЛЬіСЬКОГОСПqдіаІрСЬКИХ ПOCIJIBlB у ра,дгоспах << НІр<JІСИІЛіІвсннИІЙ>> та «Требухівський>>, в Наvштя.НІСІ>НJій ruтахофа~брнці.

х.~в У РОЗВИ/ТКУ ОЇІЛЬСІ>НJОІ10СІІЩДС!ІРС.ІЩОГО ВИJроб­ НИJЦ11ВІа•.

· П4дбruв:ши

п.іІдісумки соціІаJЛі,с.ТИІЧІ!ЮГО зма­ г.аJНІНІЯ 'серед ІРС!ідІl'ОСІПІі!в і ІПІ'ГахофаJбрИІн ра1йо.ну по

. Гоопод<ЗJРС11Ва :Р3ійону ЗаJІЩаІНІНІЯ першого пLв­ рон'у

п'ятИІр1чни

по

ви­

ІВИІробнИІц1щу і црqдажу держruЕІі сільсьногоопо­ дарсІ>них проду:к11і!в, ідОО'ЛІЯідУ за поdі'вами та, sи­

робниц11В!У молона ВИІ!ЮНІаІЛИ •На 102,4 лроІЦента, або на 3~8 Т.<;іНІНІ більntе, ІНdіж .на цю да1ту мину­ лого роІWу, м ~юа на 109,5 процент.а яєць на 122,8 цроцента. '

'ВезеНІИІЮ органі'ЧІRИІХ ~добрив, бюро Ірайном·у КП УІJ<раЇІНИ Іj IBИJ!{I()}Jj.I{{)M 'РаІЙіраjДИ ;ДЄІПУJ'Гаmі.в 111рУІдЯ­ ЩИХ

Це даІЛо можлИІні,ш·ь цродати державJ понад . 120 ТОНН :І-ЮЛОНа, 371 ТОНІНІУ М'Я1са, 7639 шту.к

яєць.

Опеці~аmІі,зоваНІі р3ідrоспи

району

пLвр!ічний

дІержа,внИІй план ІІІР~дwжу дt:~ржа~ві пwрНІи:нооо­

~РадЦ.fІіХ ПОКаІЗНИІК.іJВ ·ОЄІр€jЦ J)<І!дІГООП1В [ П'І'аХО­ фаІбрИІН .раіЙсшу оо <ВИрО!бнищmу і про~ажу дер­

ВИІНО­

ІРИJОТОІВ•УЮЧИ пере~овий сдосВІіІд. ІПо,ріІВІНЯІІЮ з ПЕІр!ШИМ ,ПJ:ІВ'РІі'ЧЧіТDМ МИ!НІJІJЮГО 'р!ОІ:(у ООіІЛЬШИІі! ВаЛОВе 'іВ'lJ1рООНІИІЦ)'І1ВО MOJIOIK·a ІНа 68,5 І'ЮІНІНИ ІЇ· ІВИ­

робшв ,на .С>ТО ГЄІR1Та1рів оСЇІЛЬІСІ>НОГVІОПОДаІрСЬІКИХ :У·Г~ДЬ 561 ЦЄ.НІ'ГНЄ.р. У' ІГООПQДаірСТВІі ІВ.і,д НОЖНОі ііqрови .на,~ошю rос.п

ви.ксІнwв

кLJюлра~м,:Ів молока.

1996

плаІН

ПІРМаІЖУ

мrо.лок.а

РаІд­

127,3 280 'ГОІНН

мо.с-юна.

Х•О(роші резу.ш>rаТИ ПО ІВИjрОІОИІИІЦ11В!У і П'рqда­ щу держа'ві ,м·~,са .має :ра~дгооп !іІМ•ЄІИІі

Н·фова

(,дИJректор т. Чиж'ИІн О. М., сеКІрет.а!Р пар'І'орга­ гІізації т. Гл:уш3Ік В. І., голова НJОМІіІ'І1ету проф­ спі•лки т. Сте[]ІаІненко І. М.), яннІЙ ІВШюнаg

та

райвиконкому і

ку

пошани.

занести на

с.ші.лки т. БорИІсен.Ію Г. М.), ,ЯJка ПІLврі<ЧіНИІЙ пл·ан ПО ВаІЛОВІОМіу ІВИІрОбНИІЦІ11~У Я•ЕЩЬ

•ВИНОНала

ни.

12.8,8 П,рОЦЄІНТа ви,робленю 20580

тисяч ш:т.уІ!{,

одержано

куажу,несуЧІк·у. по

113

защі.ї т. Ілна~'!'енІю Т. Є., голова Jrомt'Гету п,роф­

ЯЄ•ЦЬ ВИІНОНаІНО На1

прQдано

137,2

На

15370 ТИІСЛЧ Ш'І1УН на

•ПіРОЦЄІН:Та, ІПОНаД ПІЛа'Н

У,сПіШНО СП'ра!ВіИІЛИІСЬ 3 ВИJ.р016ІНИЩ11ВОМ J іІТрО­ ДЕіJЖЄІМ дЄrРЖ3іві ПР0Ід'УІR'І1~в

11ВаІРИІННИІЦ11в.а

Радгосп імені Щорса (директор

па,рнИІ.ІЮВ>О-'!1еІJІлич,них

та

раІНІ~іх

к,РИІ'Го_го ЛРJ'НІТУ ДОС.ЯГ рЩЩГОСІП

державі

о.вочdв

з

ІВід­

<<ВеІЛИІНОІДИМер­

перехідний Червоний .прапор

сІрrаІнІіІЗаІІJ)і:ї т. З.аболо11ниІЙ І. М .. •11ООЮІВ.а LКОМі­ те'!Іу профопі.л:ни т. Зуб І. Т.), яний прода·в

раїин та райвиконкому І занести

3434

ЦfІН"І'НЄірИІ -СІВОtJЇІВ ІП!РИ ІПЛ3ІНІЇ

РадrюсшаІми і птахофа~б,риІКамн парше піІВ!Рі'Ч'І.Я . вИJвезено .на поля

доqри.в

2•65

52,9

иа районну

за

госпів:

<<Требухівськнй~,

«КрасилІвський>>,

Калитянеької та Богданівської птахофабрик.

ПІРО­

ЦШІіТ.а 'ВЇІд рі,ЧJного зан~да'НІНІЯ. А рruдгаоп <<Р~а1J!івсьюJІй» (дшректоrр т. Хазан М. Л., сеН'рвrар паір11орг.аІнізації т. Р,ябий І. П., голова 1ЮМІіІте­

Бюро ,рай.Іюму НП УКІРаї,ни та ви:оотоом раІЙО:НІНюї Ра~ди ,депуrrа'ТііJв 11ру:дящих НИІСJІЮв­

ту профапіJnІШ r.

RУЮЧИ ВІЗЯІТі СОЦjіаJЛ!іСТИЧІНІL зобов'ІЯЗ.аІНІНЯ На -ч·ес·ть стqрі,чЧІЯ з ,дІНІЯ .народіЖеtн.НІЯ В. І .. ЛенііІНІа, 4ЮЛеtк'ІІИІви рщдгоопtіІв •і птаrхофа!QрИІн району в ЗаJВІеtрШаІЛЬІНОМ!У IPQIJІi п'яrrИІрЇ'ЧJ<И' ДОІС:ЯТНУТЬ ІНО­ ІВИХ ТІРІУ~О!ВИХ []еjреМОГ у БИІНС!ІШІНІНіі держаІВІНИХ

да.НІнІЯ :ВИІКОІ!ІаJВ

на

М ЬщєшІю

74

М.

люють

О.). 'Рі,ч.не ІЗа;в­

:ПріОЦЕІНТИ.

В рщдгоо!]і. і'мені Щароа (диІрен:т~ т. Басюи І. 0., ceh1pЄІTCJU> парторга~ні,за~ці.ї т. ГончареНІна Г. О. ·го,ло1ва 'оом~іІтету 'прафапі.лки т. Сruнтало­ ва Н. С.) пла<НІТаІІJ)ії к.аJртоплі зна:юодятІ>ся у

11Веj~Д:у ІВІПЄ\ВНЄІНЬСТЬ В

ТОМу, ЩО,

ВИІКО­

І100'УІВаJІИІся ~о 3бирання щ.ооре Від1РЕJІМ{)ІНту1ВаівШИ

вроокаю, ТеХІН.ЇКу.

•Ми, Ме,ХаНІ~затори радгоапу бОІЧИ'Х ~R~B, Н311\tОJЮТИВШИ 18028 Ще ІМЇ.СJЩЬ 'l'OМf ПІОЛа~ДИВ ІКОМ«1\)р<ІJСИЛіgсь,КИЙ», 03НаЙОІМИШИСЯ 3 ЦеНТНерІЇВ зе<рна. К,()М1баЙІНИ ІІ'рЗІЦЮ- баJЙІН і 3ІJбов'JІ13а:ВСЯ Sі'бІраtrИ зерню­

fіі()ІСІГаJІЮВО'ІО ЦК КПРС і Рщ:~;и Мі- ІВа~и ГР}'ІПОІІИМ ~етодом,

ШJ за- б~3печу;ваJЛQ_ б~;mт>ооЇІЙІНІу

роо6оту. оощцанні 18r5. Працю6'М·о, -JІJK і то­

ПР~К'І1DВ У

сілlіськогос.пQДа'рІСьких на :шал 72 rеЮ11а'РИ і зіІб·рав оои1970 році», мате·РІіІІІ- мину з 230 гектар~в. Вид3ів а

лами липн·еоого Пл~н.уrм:у

ншшої к~омІба:Иша 41 ОО центне·р·і'В

ТОІвуюч-и пов!ІІИ!Й евіІмовий :1\еІНЬ.

висо- Ч~гує ЛеJРе'СУ'ВІНІа rм:аЩістеІрн·я, яка

•па'JУГЬЇ ~ у віщшті1 дІ> на [ІОВсякде'н- кояюіІеного хлі16а.

Іне ІІІЁІМУІВаІННІЯ ІПР•О .на,с, труд~вни-

под&в Інwіt,щюлщщну техніІЧ'ну допо-

у,0пішній Р'Оботі <JІFРИЯІЛО

JІІій-о- Mffl"Y.

ОрrмШІзовwно

Гj}()Мад;ське

·кuв еІіІJІЬІсЬІкОІГо гоапІJда'р~ства, 6-у,де- :ве .соціа;л~стичне •:JМаN.ІНІНя, ~i\ll):ma- ха•ІJ'Ч'УІВ8ІНІНЯ. 3а кожним rогрегатом мо пращю.вшги ще ·к,раще.

Дос'ІІі<~у в н.а.с чимал·о,

пр,ІJІД·овжуєм·о Ш:ШОІВНЮІвати

але

ми

ч~ІІІня

.

перед<ш~mІв

·

nе-реХІД'НИМИ

його, червооrими вимпетьми та грооmови-

і це дає ~обрі на'слі,щки. ТорjІК, .на- ми премілми.

3аІюріплен·о ПIOJiiriнфorpмarropa.

Уже rроооючали вИ!біР'КОве зби-

'Р<ЗЛІJНJІ ІВІр()Жаю.

ші КіJМб<Іійн~ри зtбрали В'!ЮЖай В цмwу ювіІЛейно.:му р(ЩІЇ мезерІІіОІВ:ИХ 3 880 ГеІКТ<t'РЇ'В за 10 ро- :Х·аJНЕЗаТОІШ СуtМЛЇІНlН<О !!ІІРа!ЦЮВІlІЛИ

о

Четвер,

16

липня

1970

року.

5

Щорса

учасниками

за·

Виста.вк~

робітниць-теплиtrниць.

По

радгоспу

«ЗаворицькийJ

затверджено учасни.ком Виставки одну робітницю-тепличницю.

Учасникам свідчення.

ВДНГ

вручені по· Г. ЛИМАР.

вроди.1, .В

Т<ОП.1И·

ІІJЯ<Х р.Щ.:(ІГОІСПV «Тре· /QуІХtІВСЬКИЙ»,

ІПРаІ~tює ІРа<

ме:ре.жу

теплич·

ІВ• ЖЄ

!ВИЛа

Ро·

ТОірІГОВСЛЬ·

8

ІНІИІЦ•Я

ІМІіІВ

.:((

0.1е:к•саІІСJ.

При,го.р,:•в·н.а

/Г.аІЧ.

·Ві'!дІП:р З·

І ООО <КІ'с10ІГр а· ОіВОЧ :1в.

На

фо,то·:

Рогач ·На

О.

Г.

зби,раш•н

по'м'і'rо,рй•в.

Фото А. Козака

ЩОБ ГОВОРИЛИ «СПАСИБІ» ЦрІШ'.С!Jд!JІЮТ.І>СЯ СЛОІВа і3 ПіСнd: «УС'і Ж]НІ.І\И 'НІЄСІ~ТЬ обі~. а моєї ІНемаІЄ». Ц€, ·Як 'Видно,

НОГО СЕJЗОН'У ПіЇід ЧаJС ПОЛЬОВИХ poбirr 'ВИІВІОІЗИІМО Г•аJРЯЧУ ЇЖУ ІМІе:ЮаJн1іІЗ:аJТО!Рам. Тан бу1де j ни-

мова ЙДе Яh1ра:з цро· ЖІНИІВа. МіИІНаJЮТЬ рОНИ, ЗМІ~Н.ЮЮТЬСЯ

<Ні на ЖІНИІВаІХ. ПрИГО'ГуіВаJНіНІЯ СМаІЧІНІ()Ї ІВІИІСОКОR•а'ЛОрLЙНОЇ ЇЖі

П. ЛОБКО, комбайнер.

о

ЗаJІейНІИІТЬ

'IlPY-

ІВІЇід

аІООіртИМеІНІТу

ІЩіІВ:НИІка за,лишаєrrье.я ТІLєю не-

П!РОІm'ІІШШв.

ООХЇІд!Н:ЇІСТЮ,

ПОКЛИНаІНа

ЇХ 'У <НаІС :овІіІЙ. У ~ДалЬНІі Є ІНе-

ПЇІЩІlрИІм:у!ВаJТИ СИІЛу і енергію ЙОТО і, ·В Н·~НІЦеБОМУ рез•ульта~11і, ПІРОІд!УіЮИвність праЦІі.

ЯІНа

ОонОІВ:НИІЙ

набі•р

за·л·е-

оібХіІДН.а кІЛЬІНШСТЬ 'ГеІр!МООЇІВ т.а І1НІШОІГО ПОСfУ/Ду. І'1Ї!д;ВІЄЗ•ЄІНІНІЯ ()С\і:дІіОСJ ІПІроІВО!дитьсІЯ сnецІіІаіЛЬІНю вищІііленим '11РІаJНслор·

ЖНІТЬ .і ІВііІд 'ГОО'О, ЯІК МИ, щухар!, при1готу~мо d nqдамо їжу нашим С.JШВІНІИІМ .ме:юані,зато-

mом. Ваір!Т.ЇІСТЬ обі1дУ 20 ИОІІ1Ііійок. ОВІіGК!і, .смаJЧІИІі· і я.кісНІі ст1 ра-

ра,м.

ІВИ ШВИ\ЦjКО ВЇІJ!JНОІВІЛЮЮТЬ

ІЗ!бираІНІНІЯ

tцрожruю

Та ,велИJ.І(€ ЗН31Чення не тілЬІни якLсть їЖ'і, ЯНОЇ у НаІС

має для

СИ-

Jіи, еніеjрr1ію, пі.дні.маооть наС'ІlРіІЙ мехаІНІіІЗаІТОІрШв. Пtд

ДО-

час обіду рОСііІ'ГНИІНИ, Яh1і зай-

сиrrь :П[рОідJІНТІіІв •ДіОQрD11НИІХ і ВИІС.ОІКОІКаіЛОіріLЙІНИІХ, а Й НІаСТ!р'іЙ I<YJGa)piiВ, ЇХ ЗОВІНІіІШН'іЙ ІВіИІГЛІЯІд.

ІRЯ.Т:і НаJ ЖІНИІВаХ, СJІ!УХІаЮТЬ ПОЛіті:НфОjрМаІЦії. 011Же, робИІМ\> сВ<Ое ДЛЯ ЮГО, ЩОО ЛСНИІВа ПрОВІеtСТ'И ШВИ;ДІНО

Я цр,wцюю в племпт.ююзаІЮДі <<FУІд!НІЯ>> 5 рок1в. І нож-

і. ЯІНІЬсшо. Л. ЧЕРЕВИЧКО,

кухар.

-UППІІПІІІПШDІІПІІІПШПІUПUІQІШПШІІІЩІІІПІЩІІНІІІІ

В садах і

що за- 'Ві на 250 геаtта~рwх nри оозоН'НОМУ

беооече-НІНю збираННЯ вр.ожаю і за- Л 3<JJЮрЇІПІJІеІНИМ к.омб3ІЙН():М СКОСИВ J)ІЇК, ГР·УІrООИіМ Ме'11Qд'ОМ:, ВИ!ЮОJ)ИС-

ГОТІЇ!ВЄЛЬ

По радгоспу імені тверджена

Добре

ПрИІІ'ОТу!ВаІНІНІЯ

.плшн1 іІв.

комбаиuнери не Пl.ДВедуть ~::~~~в:~~~~~.;~::~~~~~~ нісrl'І}і:в СРСР «Про заХІО!ди

ник, у тому числі керуючин відділ· ком П. О. Тупиіі.

ІПОМ 'Ідори

обстаВИІНІИ, але обід діЛЯ

Відзначити хорошу роботу колективІв рад-

СІРГаJ.ІІі·ЧІних

ТИІСЯЧ ТСІНН, ЩО С11аІНІСІВИ'ТЬ

райкому КП Ук­

Дошку пошани.

2500.

раійоцу

Радгоnп « Плосківський» в ці.ло­ му і 20 працівникі:в, у тому числі директор радгоспу П. Ф. Волоха. Перший і другий відділки рад­ госпу «ТребухіВСЬІКИН» В цілому і 16 праців·нИІКів, у тому числі керу­ ючі відділ,ками М. І. Прудкий та О. Б. Дідковський. Перший відділок радгоспу «Го­ голівський» в цілому і 5 працівни-

«Ру·

21 праців·

Басюк

посівамн картоплі, овочів. Вручити колективу

СЬНіИІЙ» (диреюо,р т. ФУІРда І. Г., сеНJреТ.СІІР парт­

дерЖаІВІЇ

т.

І. 0., секретар парторганізаціІ т. Гончаренко Г. О., голова комІтету профспілки т. Сантало­ ва Н. С.) визнати переможцем серед радгоспів і птахофабрик по високоякkному доглядУ за

ІР·адгоап "ПіЛ·емпт&Х()ІРЄІПіРОІдУ:НІТОр.

по проІдаж-у

Другий відділок радгоспу санівський» в цілому і

ко.

конкому і занести на районну Дошку пошани.

,рад­

гос.пи <<Ру:саНІJівсЬІкИІЙ>>, .j,мені .Щарса, Вогда!НІі-.в­ си~а 11а Нали:тІЯІНІСt;ка rПІТаІХофаібрини, ПуХ>іІІ~СІ>НИЙ

~ращих :резулнта·т~в

Першиіі відділок радгоспу «Ру· сані,вськиіі» в цілому і 10 праців· никі.в, у тому числі агроном від· ділка М. Ф. Матвієнко.

М. Л., секретар парторгаиtзаціІ т. Рябий І. П., голова комітету профспілки т. Міщенко М. 0.). Вручити колективу радгоспу перехіАJІНЙ Чер­ воний прапор райкому КП Украіни та райви­

держ.а~ві

тиоя-чі шт,~к яець.

5434

Виставки

Переможцем у соціалістичному змаrаниі се­ ред радгоспів і птахофабрик ·ПО вивезенню ор­ ган1чннх добрив на ·поля . визнати колектив радгоспу <<Русанівський• (директор т. Хазан

на

бі:льше

22

учасниками

досвіду .народного господарства СРСР 1970 року. У тому ••ислі: Радгосп «Краси.лі.вський» в ціло­ му і 13 rпраці.вників, а також директор радгоспу В. І. Чернишен­

районну Дош­

т. Фурда І. Г., секретар парторганізації т. За­ болотний І. М., голова комітету профспілки т. Зуб І. Т.). Вручити колективу пере:ІІ':ідннй Червоний прапор райкому КП України та рай­ виконкому і занести на районну Дошку поша­

рш~тор т. Сергеев О. Г., с·е~реті!Ір ПІаІрто,ргruні­

-

твердже.ні

Голець.

продажу державі паринково-тепличних та ранніх овочів з відкритого грунту колектив радгоспу <<Велнкоднмерський~ (директор

лець у rколек:ти:ву І-іllf'ЇІВІС.ІЩО'Ї .пта~юфаІбри:ни ( 1ди­

ш11~н

гоопода,рств і передови.кі.в соціа­ лістичного змагання р·айону за­

Г. д.

і

Виr;:оиі ДОІ.3'Я.ГНЄ'НІІШ .по Іви:робництву Іі цродаІЖу

ЛІРОІТИ ,мину;лого .роНJу, ІПЛаІН ІПіРОІдаJЖУ

ряд

Визнати переможцем у соціалістичному зма­ ганні серед радгоспів району по виробництву

ПЛІаН ПJРОІдащу дЄ!Р~ііаІВі м'я,са НІа 108 •ПРОЦЕ'ІНІТі·g і З~аJВ ПІQІН<3ІД ІПЛаІН ЙОГО 387 ЦЄІНІ'ІШЄІрі~В.

ЇІЗ ІПЛІаНу

року

Переможцем у соціалістичному змаганні серед птахофабрик району по виробництву та продажу державі яєць визнати колектив Київ­ ської птахофабрики (директор т. Сергеєв О. Г., секретар парторганізації т. Ігнатенко Т. Є., голова комітету профспілки т. Борнеенко Г. М.). Вручити колективу перехідний Черво­ ний прапор райкому КП України і райвикон­ кому та за,нестн на районну Дошку пошани.

на

Пр:::ІЦЄ<.ІЩа, ПірОДаІІЗ ДеіІJІтаІВІі ПСІН3Ід ПЛаІН

Мічурінський відділок радгосп~ « Великодимерський» в цілому 5 .п·рацівників, у тому числі керу· ючиіі відділком В. А. Ковальов

минулог-о

радгосп імені Кірова (директор т. Чижик О. М., секретар парторганізаціІ т. Глушак В. І., голова комітету профспілки т. Степанен­ ко І. М.). Вручити колективу перехідний Чер­ воний прапор райкому КП УкраІни та райви­ конкому і занести на районну Дошку пошани.

н<L~а·ції т. Б;у;зник М. С.,.rсщова .ІЮМІітету проф­ У.), ЯіКИІЙ, У•СПіІШНО

ком

ри:нІН'ицтва

Переможцем у соціалІстичному змаганні по виробництву і продажу державі м'яса визнати

<<іlЛОСІНJііВІСЬНИЙ»

(ди,реитор т. Волоха .н. Ф., 'сеНІретаа> .па:р·юрга­ ФеСЮК Т.

ків, у тому числі керуючий відділ·

цтві продукті1в рослинництва і тва­

т. Фесюк Т. У). Вручити колективу перехід­ ІІнй Червоний прапор райкому КП Украіни

проти мин~лого ро~.

СШЛІКИ Т.

За високі показники у виробни­

РОКУ

1970

т. Волоха П. Ф. секретар парторганІзаціІ т. Бузник М. С., голова комІтету профспілки

'!1ЕщлИJчниос ·Та ,Ра!НІніх ооочіІв з вv;:щрИІ'юrо грун­

(т'У ІВ'ИІ!ЮІНа•ли ІНІа 112,1 процента і ;щwли понад план 257 Т.ОІНІН ооочіІв, або на 477 таНІн більше

ЖаІВІі МОЛОНа ДОМ'1І1СІЯ ,ра~СЮП

постановляють:

Переможцем у соЦіалlетнчному змаганні серед радгоспів і птахофабрик району по ви­ робництву і продажу державі молока визнати колектив радгоспу <<Плосківський~ (директор

ПЛаJН

тисяч

оброблені

ІВаІНІНІЯ М'ЇІЖр!ЯДЬ, ПІЇідГО,РТ•аННЯ, ефеКТИІВІНО ВИJ.І(Q­ рИІСТаJНі хіМі,чш:ї засоби борооЬІби з нол~ад­ 'сЬІкИІм ж.~ном d фіrюфт 0рою.

діІв Н:ПРС і НП У,к,раJ]ни, дошш:ли •нових ~с:пі­

заІвершащьного

були

Гt:~рбііцИ'ДаІМИ, ПірОВ<!'ЩЕ'І.ІЮ J<iЛЬ:h1ajp!3130Be ,роЗІFуШу­

що цраІІJІlІВ.НИІки ращгоаrr.1в і птаооофабрик рай\>­ ІНУ, ВИІ!ЮІНJЮЧИ СОЦjЇІаЛІіІСІТИІЧІНіі ЗОбов'..язаІННІЯ На ч·есть (;т.орі•ччя з дня .нw})QДтенІНя В. І. ЛеніІНа та пt:~ре11ворюючи .в ЖИІттл рішення ХХІІІ з'їз­

Рl1ЧЧІЯ

1970 РОКУ

rВІ:,дміНІІЮІ~У СТаJНІі, ОВОЕJЧаІСІ.ІЮ

УЧАСНИКИ ВДНГ

на

.

ягІдниках-порядок

·Сщщова бригщца щpmoro від­ дd®Іа Р~ГООІІ'У «Г·ОІГQІЛНІ<СЬКИЙ»

норми за .де>НІь.

стармию доrгллщаG с·а.ди і ят)Д­

люють ІMOJllf)Дry полуницю, якої

юиш, трИІМає 'ІИJСJІО'l'Ї.

В€ІСJНОЮ ПОІСЩ)\'Же'НІО 5,25 Ге'КТа­

їх постій·оо

ІJ

0СТ<ІіНІІJіЇМ 'І1l!С 1 0М: рооіТНИЦі СУJМЛ~НІНО 1ЮІПРЗІЦЮВ3ІЛИ Н~ 3бИ­ іра/ННІЇ [ІІ()ЛУ'НІЩЇ. ПлшНІГаЦЇJІ ЇЇ невмиwа, ВІСІюго 12 rекта;р-ів, а,л,е МИ 3ДаJІИ .3 •Н,еЇ 23 Т()(ННИ ЯІгід. Нwищого ,виробітку д{)­ биDаІЛИ!Ся Маrрія Фещу·к, Mrupiя ,Jііалю·к, Галина КрmІива, які ІВ·ИІк ооували 11'0 ІІіВІ11ор и-дв і

НОВЕ ЖИТТЯ

о

3wра'з B'Di р00і'І1НИІЦ1

nропо­

ра.

У С3JД'У на rnющі 108 rе<Кта­ ·ріІв ІНІ\'(~В'!ІіО <31ШіJЇІН"І€іНО ХЇJМОб­ рюбку. Мю:а;н~3З!Гори Ол rоюшmд·Р

Вишневснкий і Микма Лисен­ ІК·о .вдрf1Ге облриСІкали )Ііе,ре-ва 001руто:хсіJмі'каfГами І!]р.шrи плодо­ жерки.

В. ШОСТАЧКА, бри.гадир садової

О

3

стор.

бригади.

О


ПЕРЕДЖНИВНИЙ ,,ВОГНИК'' ти по 120 ценwер·ів булЬІб .з .коЖІ~'О!Г<J rе'Ктаtра. Микол а. Па<влович ІПОІд ілився з •аво-t.ми коле·гами ДОСІВІlДОМ ДОГ.ТНІ!д'У За :ка•рТОПЛеЮ.

Людно було т·оrо •вечор·а ІВ РожІН'Я•нснкому сільс~:~кому ·будинІКу культури. Пkля гаjр.яrчоrо -лр·у доВОГО ·д!Н.Я <:Ю.д!И зd.QpaJJIIICb !Пе>ре.l'О\ВИІКИ ІОЇЛІ:ІС!:ІКQГ·ОІСПQда:(J'ського ви,ро6н-иІІІ;-лва~ :вете·р·ани :праІці tp·at!).гoc•ПІУ «Лі11КЇІВІС І>К·ИЙ». Це ДИІре<КІЦl•Я, ІПаІр•ТІlІЙ•На· та ПрОфОП11ЛІК<JІВа, ~р,гаІн•і!заІщі ї Ір·аІзом .з •кул.ьтсюВtіГГІІІ\lІМИ пра-

Ол~:>га ,[!р%Г·ОІР.Uв•на

tne-

в

п.1ощу

•чи:но,к. .БаІЖЗІІЮ, ЩОб •ІІЗІШі .КуЛ•І>ТІІІІРаІUJtіВІНИ'К'И 'І!Зr!еtре'дМН'Ї

.жtн:и·в зшп алил н ІВ Іу>аі.х у,стаІновах ,кул.ьту:рн ТЗ1К.і ж 5ЮК!рЗІвоі <~воnН'ИІК.Іt» .

О. ЗАДОЯ,

1ІІІUІІШІРІПІJІІІІІІІІUІІІІІІDПІІПUІІІПWІUПІОІОО81ІПІІІІІШОІПІІППDІUІІІПІІІІПІОІІІUUDІШ

В()К3СWJьна

Вулиця

о~на з

-

ПІНІІб У'ОО.ІО'І'Ь .на 3адЇІ3НИ'1ИfУ стаН­ цію В,ро,ва~ри.

3

\ВИД:Н•О, ЩО

TY'l'

.цроек'!'!ники Хто -вИІнен ЧИ бУ\дІіJВJеЛЬІНИІКИ -~ 'ООІМ•у, ЩО ІЦРОМВ!УІЗЛЗ ЖИУГJЮВИІЙ ·МЗІСИІВ 1не м.ає •НІі оПІР.ЗІВЖІНІіх rnроїжд­

жи.х .дDІрііІГ, •НІі 11РС>т.У<~~РіІв ? Іс­

НJуюч!і дороги •ву.:зьні. СТ[річ­ :ним М:ЗіШНІНJа.М , Щоб роЗІМИІН'у­ на!Заід,

,дОІВОЩИ:ТІ>С'Я

ДО

ЯІJЮГОСЬ

з.давати

JЮЗДО\РіЖ­

ЖЯ .,

Вtл ЬІШІіют ь дDІРіІГ. цєщ11ралЬІНИІХ ,

ДО

М•€ІбЛЬОВJОі!10

оообли.во .рес'!'ОІран.а

tвLд

М.З/МЗИІНа

ЛіД

лосоди nіJСля дощовrо•ї црІЯззю, що за.лН!'І1і. .водою час .j

u

:н.а~VІИІВаЄТІ>ОЯ З ОООЧИІН. Ди.в­ ІІЮ, що І рельєф між бУІдИJІ­ КЗІМИ ММ П€Ір!Віrс.Цу ЛОВеtрХІНЮ .

Лоrо ніхто н е рівн.я:в за всd

роки .

БілІ>ше

того ,

х:тось

mроя­

затqро,дЖ,)'!Ва­ Ішв •ЇІНІЇІІ.Іjі•аІТНІВу ОГОронtа'МИ Пі­ ТИ Зал\~ЗІНИІМИ ШОJdі{ДНі дqрііЖ1НИ ПОПІЇ.Д 6У1дИНЗІЮіЙІШЛа ІіНІіІЦЇІаТВ!Ва ООМИ. посJІІіtдовrffіПН'іІв, котрі баJr,ато в С>аJМОідііІ.я:льному поря,дн:у зу­ ·НІав·Lть перегqрсщи:ти М'Lл·и ПрdіІЖДЖ:і Ч!JJОТИІНИ .J~УЛ ИЦЬ.

J1раІ1ЩЇJНІНІЯ

КООП€\раtТІІ'ВІНОГО

QУІдИІнщу rno ВІУЛИІЦі ГоловНІ~й .

ЛИ

ХJЮП'І.ІЩ

НО.Г.а•М И .

Не знаrrи, СКІЇЛ І:ІК·И це .п:рмов­

жув.аJюся б, я1юби не ста:реон•ька жі111к.а . BOilfa, ом.:VІ иво :Іюз;штов ­ ха~а «бра-лву» .і· по--маrrерИІнсь­ ~и

ПОТеІjJ;П.!JІІІМ.

НЗ.Д

СХИЛИ.іfаІСЬ

Допомогла nЇідівостИІСь, в·ите;рлз ІНа облИІччі •КІров. Ста.ре,н.ька· по­ ІСИІВ:іл а· ЖJ'ІНІК.а....

Посп.ішаючи .на доІпомоту лю­ дИІНІі, В{)ІІІа не думала

себе.

n•po

На бла.гQр•Qд:ний вчин'Dк її КJЛи­

ПраJГНеtНІНІЯ

Кли:кало

серце.

материИІСьке

з-а

·QПИІНWГИ!

об­

За

З ЗІ~ПИТИіСЯ

ру.ка.в

ІКаІр·rи .

Весь час реготали, ВИІСJЮВJІІЮ· ІВЗJШСЬ

л иво ЗЗПИrгала, ,В ОІЛІН'О•Ї З НИІХ­

ГО(ДИІІІ•а.. ЗаІМ,'СТ Ь Та'КОЇ Ж ІВІВіЧJІИІВОЇ &іщшОІвІЇЩЇ ПОЧJ'ЛЗ бру­ ТЗЛІ>Не Й оQраІЗЛ'Иве:

IKO•'J'pa

- Не за,важа•й, стаtра,, бачиш, лю,ди ,д.ілом в а•ЙІнятrН І взаtгал і , ,:ш ла б зв.:UІ,ІСи, ХІіба мал•ий ва­ гон

З аJВО­

Ду.

А

метЗІЛева

заJГ<JJлом ,

рожа~-ще дwлеко

ого­

не наJйRра­

ЩИІЙ м етqд бл:аJГОіУІО11рою. Ро­ обити orqpoщy, ооли •В цьому з кущових слід є ПОІ11Реба, Т.ЗІка 'Не тільки ми­ ІрослНІн . •ЛУ'Є OJIO і Л[рИіК,раШЗІЄ 1'Є\І)ИТО­ Ч ИІСТЄ \РІЇJЮ , а Й <<!ВИрОбЛЯЄ>> ІПОІО11РЯ . Хо11і:люІс:я , щоб блаrоус11ро­ ОСТе'ГИЧІJЮЇ 0'11ВО\РЄІНІНІЯІМ єм , ОбстІЗІНОІВКИ .Н!а ЦЬОМУ В€'ЛИІКО­

МІа'СІШі зай­ МІУ ЖИІТЛОВОМІУ МаЕ'ОЯ QДИІН ХаJЗЯЇІН,' ЩОО усі заJЮДи ЗІдJіІйанювалИІСь

за од-

ПQра ВИІКОІІ:ИЮ-_ :нwм пл.аІНом . ,дел:утатJJВ ~ЗІдИ М:У М~СІМОЇ ''11РУ\дІЯЩИІХ \ВІЖНІТИ З ЦЬОГО mри­

ІВQДУ

·ВІЇjДПОІВІЇІДНИХ

ЗaxO.illtB .

С. Г АЗИНСЬКИП, житлового

мешканець

масиву.

комитета І(П УкраиньІ

Т•ЯІРІК.а.

.ВабіуІс.я, ЗІВ•и•ча,йно, об}'ІР·ил·ась. Ії доаірлИІВоі ма.те:рІІ!НІС·ЬКІЇ оЧІі по СЛЇіЗЬІМИ Й

:ІfаіІІОВІІІ'ИЛИСЬ

БЇ•НІЦЯ

кошик і

В:зяла св•і.й

обр,аоою.

ІВИ'йшла з ·ватон1у .

Як і в- попередІН•ЬDІМу вИІпад­ 'КіУ, знов-у •Н•ЇОСТО з ·прІЮутwіх не за ~р·а.жен.у лІQДи ­ ІВІСТІУІПИІВІСІЯ ХЗІМ~. ну, іІ!ІЇХ'ТО !Не ПіРИСЗі.!'ИІВ Н а добро .не апрамогл.ися, зате О, ЦЬОСО :riJJНоа• баtІ\щу•ЖtЇіСТЬ JI'Я б)'Ів .ПОІве'Н ·ваіІ'он. Мо.вчали­ :не <wли, •не бшчи.т~и., не 3Нд\ЛК! .. Не С)'ІМІН·~в.аІюсь, що та~і МЗІГЄіІJІЇ, ІЯ'К Щ ка1р-ля.рки, виховаюrгь га­ ких, sr.к са,МІі, ,щіrгей. Зл'И.Х .і• ко­ баіІд,ужнІХ, як лючИ!Х, ІІjуаtІІІХ ,

бур'яtн•.

Ж~н·ки ПО\р,uВін ян.о молодj.. Не

:МОІ!JІЧЗЮІ ЧО:М у Щ'И'В,VЄ : нше ЧОЛОІ{tК•И , ЯК.і •еТ•ОЯЛ И Не>ПQІд•аJІ•l І(.

іібВ,

моВІЛ ЯІВ,

б 'ют ь.

.не

-

Чому

не

а

ЩО не

ТОІМ\У,

і В

ВОІН.И

ПІрОЖИЛ И

ОВОІЇ

ЗІМ аІJЖУJва.т~ и .

25-30

ро­

Не створ.и ­

.п и. ;н,і•чосо доброго, за. що мож­

б СКаІЗЗ:'І'И·

на QYЛQ

<~СПЗjСИJбіr».

К аtр'Т'И j, Х.ЗІМІСТВО НЇІКОL'І !І .Не бу­ ли

приюм етою

ЗІдОірDІВого

ГЛ'У·З ­

ду.

а. r:>

ба.~у жорс;11о.ка. .Б)й тобі, ЖОІСТе ! Ба•ЙJІІУЖОСТе, ЩО СІІЩШlІ

Не - допоМбіffИ людюІІі .в 1ЩЖ­

у .З'()t!І<НІ;· •Пр•аІЦЬОІВІjТ И'Х •Ї ПОВІН'О ­ І.!J)Н1Н'И:Х дІОjДІЯ.Х . У TjjiX 1.10ЩуtН•а,х, 6\ІЮі ОtlІJВе[р!ГЗЮТЬІО!І, IOJЛif стають С'Вфt'КЗІМИ ПрОЯ\І!і)В ХЗІМІС11Ва, Ху ­

•«Т;р.и Іноч:і .кмаІНІНІЯ ».

Теле ­

23.40 -

вUЗІійні ІІJ;ЇІСТ;.

Перша програма·

Друга програма Н овwн•и. (М.). 10.15 ІіJІjшенІІFЯ JІИІП.НеВОІГО 17.30 «Тобі, .юн1Х:т.ь!». (М.) . N.OO - Те­ у жwrm! Фільм -кон ­ ПлеІНІУІМJУ ЦК ;J<:ПР.С ле.в.ізіІЙІН'і• 1ВіС11і . І І'І.\·0 СМ'J'» . . (М.). Ко­ «Робітн:ИІЧ ий :клаІс це·р·т «ТИІСя',ЧІі труб ». 1:2.00 18.05 (М. ). Нови ни·. ХtудоІЖ'НЇ'Й ·18.00 телебаІЧеІІІІня . ЛЬО!JІО.ве• фl.тІЬМ « Нов!і• ІПІр•ИіГОДИ •ООВЛОІІJ;И'М·И'Х ». К'DіТІ:ьорове телеіба"ІеНІІіЯ . Фол І:ІКJЮр­ (М . ) . •13.20 - Новини. (М.). 16.55 ІН·ИІЙ .клуб ~джерело» . (.М . ). 18.50 «КІС>Л И ;дереаа - НаІШа, аф:іш а. :17.00 - Кольо ­ - ХіуІдОЖJНІМ фіІЛ·І:ІМ В ефі•рі 6ули І!ІеЛ~ИІМ·Иr». 20.30 ІРОІВе телеб.аtченrНІя . « ВиІО'ГашІК а .Бу ­ 21.1'5 «u\1.олсхщ:ЮТЬ». (Х щрюі•в). РооІЮ&іІJ·і раrгіІно» . (М . ). І \7.30 « На щоор.а.н.іІч, д•і~и! » . 211.30 [)•ро !КОМ)'ІНІЇІСТ~В . (Хаtр'КііІВ). !7.40 Н щ.ково~попуЛЯІРІН'И!Й філнм «На-й­ \11J01Гра­ Теле&~і·йнtі ІBll~i. 18.00 122.:25 - Спі.«Учн:uвсЬІКа ШЖ'УЧ:іІШІИ!Й .се:р1пен•ь». ,м а •пер~ач . 1\8.05 23.25 (Д:нtЬПрrСІІПе11рQіз,СЬ'К) . ІВЗЄ О . Оnн1jВІцев. (М . ). ІВИрООНИІЧ ЗJ>). ИІни. (М.) . «ЩедрtіІСть Нов Телена:рис \ 8.35

\0.05 -

njp·». '1 8.'50 --' <~Реапу.блtіка ·ЖІНІИ · КОJІм •9УЕ» . (Ми:кол аї1в). 19.00 Чем•п;іонат телеба~е·wнtя . рове ЦСКА. СРСР з tбакжеrtібола: 'НОВИН•И . «·ЖЗ:Л!:ffііІріlІС». В ІПеферІ!І'і П.роо11ра.ма «Час» . (М.). 20.40 Д.mя ·молО\д і. « Кл•у·б (М.). 2.1.10 ХУІдОDКІІІІій Ф·і•л ьм <~Н аtу~ка». 22. 10 -

и районного Совета депутатов

\

г.ру­

баІЙідужіmь,

Непов.аІГ.а ·,

Ха:МС'J'ІВОо ,-tб'к:ть? Не т іл:ЬІК Иr. ось Я'КОЇ ОlІіІНІК•И ЗаСЩ'!ГОВУЄ КЗjр­

JІ;ЇІГЗІНІСТ'Б-З•, ІІІе'Те:ріПИІМИіХ

ОО3'/.ИJНІС11ВЗ ЯІВ!І!Щ

~

Н З.ШО ГQ

цих ЖИТ-

11Я.

м . хомич. Шев.чеІІІКЇ•ВСЬКОЇ ВНП)'СІК'НІU< середньої wколи.

6.ІІЬОІТ'у

П'Я ТНИЦЯ, 17 ЛИПНЯ

трудящихся І(иевской области .

!9-3-82, з аст. редак:rора , ТЕЛ Е ФОНИ : редактора і і відділів (n артійного життя, промисловостІ, м асової ро-

як на.3іJ!щrн?

·вч и:но.к

«На М~J>И!L'баІНаІХ УtкраіЇ'Н•И». \ 7.30V РесІrуібJІtІкаІіІ~І:ІКоrо В.і\д'К!Р'ИіТТ·Я

В 'DВОІрчому nqрИІВі ІНе ПОМІіТИ­ rniшo­ nЕjр его,рсщи.л и ЛИ, ЯІК диrrЯІЧІОГО JOLд:нtY ~Оір!ІЖІJ\ІУ ДО ШИІН О!р€ІМОІнrІ1!Ю��О

...

А це~й

СУJМ!Н•jва.ЮІСЬ

П Оtс'МІВИІ.ІЮ ренqрд ЩОДО rа­ (tВІЮОТИ Й Ш!ЕрНІН:И) баjрИІІ1іІВ ПраІвліІнцl за;ЛІlізІоої ОІГО\рGІЖІі. ТЗ\К ЗМЮ[JШJПІІСЬ рОООІТОЮ, ЩО

СЗІДКа

СЛ'О!ВеЧК•аІМ·И.

К:УіЧ€,РWВИІМИ

;fі.аІбуоя, що СИІІд•Ї\Ла п01руч , вв-і·ч­

С:пасибn .в а.м Це !ІЮХІВаІл.ЬІн.о. за. це, чvй:н а л юдИІІІ'О•! Т а мене

5

і

вул. Київська, 154.

:в-мостились н·а В.іщр,а~ ІКОІМ. ІВіЛ І:ІНІjЙ JІ'аівІЇ Ї• П<J'ЧЗ\Л.И rр·З'І'И .. . В

:>Ове те·леібаІt!е!НІНІЯ. Д<ХКуІМе!і'J'.&ІИЖІІ•ИЙ (М.), 16.00 фі.л ьм «.Жиrr:r•Я ІПОJІЯ•». - Л.іtrОІП·ИІС І!ІІ)ВВtіІку.. Докуменrrа\Ль­ ·н:и.й те·лефj\ЛІЬм <~Р~~к 1943». 17.ОО -

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» - орган Броварского районного

БРОВАРИ,

час його УІда;р ил и по.р·ТС·Иf' а;р•ом В ОбЛ•ІІІЧ'ЧЯ. 3а1'ИМ Х'}'Л:ЇІГаІН.И: би­

ДруІГ и:й ІПР·И!клащ. На• одн•~й Із

#

м.

Той хо11ів .п:(Щве•стось, але в цей

(РаІ:ІJЯІНJС.І>Ке tпраІВО·С\У'JJJдЯ суІВоро

. . .........................................................................................................................................

і

рук.

З

ІКЗф•аЄ За ЗЛОІЧИІНИ, ;/JО.L'tЇб'НІЇ• .ТНіМ, що •ІJІЧ и:неио н·а пе;рон,і•) ,

і

НАtШ А АДРЕСА :

ЮНЗІКЗ

В

ЮНИІЖ!КJУ

ДОРОГИ!

ЕХ,

'ТИСЬ,

вИібия

з ,розмаху

«1ПІрофе.сор » і ІНОГОЮ

ти себе боrоrу:зDІм. Це :н аНu-.аtнеб­

~О ПОРЯ})!JКУ \]\аЛеКО .

ВІІІ'Ї'ЙТИ tвеІрес­

На байдужого не надійся

Ініше дл я чолов·і,КІів . Та. ще ІКО­ і сил а• на ї х боці: л и і за.кон,

фот·о

ць·оrо

ДСЩЗІВ ТОЙ СЗІМИЙ

-

ІКУ ХІВИЛІІіНІJ'·, ІНе •ВИІСтуІПИJТИ На За ­ ПрОЯІВ И­ Х ИІС'Г ОП~р аІвеідЛ ИІВ·ОСТJі. -

ком­

Н(}Ї. Адже мвіrrь

ІК'И.Х ЛЮІ,де.Й,

« Хоtд:іІмо, Василю , звіщ.си, ще ОВІl\діКаІМИ QYrдe M O».

бtнаrгу 'комун.а.шших tпі)щри&МІств,

вулиці ВІ)к:заль­

)'ІВа[' И·.

В·сжи не поМІі~ають вели­

-

~а.х иrс тил Іf юна~а .j111ші ДоБа чо­ ло:вn:к.и , КОТІрІі• •СТОІЯЛИ З ДІрtуrоГО боку ла,ви? Оди:н. з •них ска;за,в :

можн.а ні ,про,йти, ·нrі щюїхати.

ІПР·О ·бЛ·1ІІГОУ'С'І1Рій

л.іtг.аІНІlІВ

іІ\Іеше,

ту ГJ)ЯІ'}ЮКУ, ІВИІ6ИІВ1\:ІО'І'Ь 'ГЛИ!б·ОКі б~~ю.ри, ч~рвз які !ПЇ'сл.я дощу н.е

3

•не зве·р·нув на ху­

ХлоІFЧпн.а

В01ни ап;р.омоrлис я л·ише •Н.а те,

'11Ра:ІЮПОР'fУ На . Н·~ВПОj}~ІЮВ1ІІН:іСТЬ ці•єї ВУ'ЛИці. На ній всюди можна іІ!ОІбачити с-міІl'Гя, шИІни мФсять гус­

Потурбуйтеся, товариші

но .шрон:Щи•в ·QДин з них і ч-вирк­ :нув ·К:Р·іrзь зуби.

що :п аві::ІІве.ртати ·Голав и,

мдіів

є у

Н'іІіР'ікашь

ВЗ:гато

Єхи·д­

Ж:іІН()І){.

rк;іл.ька.

·ввал.~ось

Х()ІІІ Ї.Х 'НІі.ХГГО Не rnідШ:ТОІЩtВЗ·в,

бір уJ'ІНО\Д:l•Ї В .

що

·ва;нтаж.і,

ІНО­

за.хІме;nLлих

на

ра•Же>Н.ОГО,

мі!С'rі. :наш()му у не.mюкшиних Вдень і ,вночі ІПО ·ній МJЧ:ать сотні аІВТЮІашин, ТРІ1ІІКТІ)рів, перево зячи н<JJйрі-:том~нітніші

•МО.ЛОідИІК·tВ~

к·ала. совіmь, лю,щсь'Ка ~Lд'НІ:ст ь,

і,нструктор райокного будинку культури.

взяла вобов'яза.НІня 3\ібра-

n

гектаІр:іtв

лу н-ал и

зщаєт ьсІЯ , •і .переговорили ·&се, .і пеrрооГІІ:,ваv1И, .і .н а Іі.ІдІПО'І.И'НОІК ЧЗІС, З ;рОі3ХОІдИТИ1СЬ 'Не ХОІJ1Ї:ЛОСЯ. Ще ІЇ .Ще :раз хл,ftбОІрОбИ ІдЯ'КіуІВЗЛН ІКерtі'ВІН'ИІКІЗІМ ,раІдJТОСІЦу, tкульта.рМІЇ:ЙІ..Іj5ІОМ за tдобре ор;гаtнізоваІн,и.й ІВІ\;що-

вир ощуваІн•н.ю ,ка;р1'0111JІJЇ обробЛІЯє

по

56

tрозмови,

ІП:.сні п ро .кох.аІНІНІЯ, героЇІКУ та• іРа.дість Іцр.аu,і . В.же,

Ба•р -

лшнищ~>к а., я:ка за. І п.:нJІр:tчч.я ІВІ'Ід .кожІної з 24 заrкр)П.1е Н·И'Х за 'Н•еЮ 'КОрііІВ іНЗІдОЇЛа .ПО \905 ~ЇЛОГраІМ·і·в 'MOviOKa. Уча,СНИ'К Х'УІд<J'ЖІН•Ь!ОЇ !СЗІМО,д:ІЯЛЬІНОСКСІІваVІь ТЇ раІйDІН'Іют о буtІщнtк·у ІКул.ьтуІр·и Олеюсі•й .гу:моtрИІСТИ"tн•і ІВіrРІШ і Гр·ИІГО\!JІЇІБІН'і п оавяrrи.в Ользі П . Г ЛаІЗQВ·ОІГО . На.гоме м іюце 1В tраІд['·ООПІі займа€ ,ви.рОІІІІУ'ВЗІНІНЯ каrр.топ л,;•. Мех аrНіі•зо·ва•н•а лаrнrка М111коли П.аІвлоІВ·wча

ДовгОtд~:>ка

теплі

ле;ронгу .на -

-

Вони пр•офесОjр ! -

-

ІПО yOП.l'lliHQIMІY •ВИКОІН'ЗІНІ!f.Ю ІП01СТ.аІНОіВИ ЦК !<JП:РС 'І'а Ра:.r·.и Мі,ніс'Г,рІl'В С.РОР «Пр,о за!Jюди по забез.печен.ню збИJраІНІНЯ врожаю ,і ванJrn~вел·ь ;QЇJLІ:ІСьюо·rоюпма•р•СІ:ІКИІХ ;11JpOiЩj'IК11UB гу · НПО ІРОІІІІЇ» та. Посrган ов и лиІП:не воrо ПлеІну,му ЦК rКПР.С. До п::(З'НоЬОІГО ІВе"fОф'а ГО\Р 1UВ «ВОІІ1НІІІК», GЗІПаЛеІН•ИЙ 'ЧулиІСя

до

.І<ІЇЛІ:ІКЗ

з юJІ а~юм, га,х. Поtрt:tвІІFя•&шись ЩО •СІІід)ЇВ Н•а Ла•в.і, ЗІу11И'Н·И,~И1С Ь.

.ПеіІІ!КО, •ГІІ:!ДІВ'і:ЩЯ 1ЧИ ПІЇLlІ.С)'ІМ'К И веrЧСJірЗ,, рОІЗІПОІВ·lІВ, Я КО·ГО ІПаtр111ЇЙІни:й ·к{)Ім ітет ищда•є ви:н-я•тково·го з•н·аченн'я ЗМЗ.ГЗІНІНtЯ ХЛіООjрОб і'В ОрtГЗІН•і·ЗаІЩі Ї •СОІЦЇ·ЗЛіЇОСТИ1ЧІНОЮ

ІКу.1ь·т а.рм,і й!І1Я\\ІІІ,

.Не МОГЛ•И. ІВОН И ЧО•М)'ІС Ь СІпсжіrйно, а з гамором,

юн.аІК,

на Qt!J.ІH6й сщд.і'в Ч ИТЗЮЧ И O<iH•IfiiiY.

ІВа.люючись

п,ро те , з .яюІ'м еІН'1$Jоі аІЗІмом ;рож·н·я•ІІІці rnі;щнІі•мал н колtгосп •ГІІlіО.П'Я .в•і:й.ни. На :заtк•іНІченtня ІВіІн. ака:за.в : - Не да·ре;м•н·о ;ми •кров nро·ли•ва•.пи, ІНе ,даІре<мІн·о бо;р ол·и,сь .з ІВ~рогаІмИ. Псщиtвишся, як жи·&уть лю tJ.и телер, •1 .се·рце ;рз,д:іє. За ·все це юпаІСи•бі р,;~н;ій · Ком у-н:'ютИІчн.іtй па,рт•іІЇ. че,рtВо·ною перемаІГЗ'Т.Іf'>> « Жи:ти, •бор•отиось 1і ст:р.;•ЧІк.ою прОІХ{ЩЯТь ІUJi слова •у ІВИСТ'УJПЗІХ схліб.о .роб )в , учаІС·НІfКІіІв худоЖІн•ьої са.мсщіяль:нQІСТі , ІВ ніс·н:я х Г ас~и·н и С,уtбаІч., ·Ка;герИіни БіtГУ'Н з ІСел а Плос : кого, ОлЬІГ и ЛИІЗІун з Вел и1кої ДИІМеір:к·и., ·ч и-лці.в Ми•коли І•ваtнІця, Г•рИІfІОірі)я .БіІІ'УJНІЗ та •інших . Се•крета1р лаІр•11іІй ної орІГаІн•)заІu,ії М. М. Проко -

ТИ СО•І.Ііl•З•1ісrгИЧНе З•МЗІГаІН•ІnЯ Ga ДОІСТ.р·ОКQІВе ВИІІЮНЗ.Н· 1н.я п'ятиІр.і•чки та уоап.:ІШне ЛІроІВеІде·НІНІЯ жни•в . .Пр·ац.~в'Іиtки rк·yJJ.bl1YІPИ села Гогол:ів .Юtр6й МишІЮР•із та, Мwкола Маtрюга· .щиро tв.іrга·ли .присуІ'Ін.і х .п.і•анею О. БілаІШа «Сн.:.r на, зеленому лист·і» . На «ВОІГНИІКІУ» ,РОЗІПОВІіЛа• •про СВОЇ трудаВtі ДО ·

Лише

rВ'ИІГУІК'}"ЮЧи бр w·нtі слова і пе:ре­

ра:н кол rоtоПІного :()Іу•ху ІІваІн tГ•рwгорович Ха•в.ро 1111ро ,:к:торІію 'КОІJШК'І'ІІІВІн•ого ['{)ЮПQДЗ!Р•С'ТІВа• •в Рожtнах,

ІІІЯІНІСІ>кwм •В~}]J)І)Ї.Л.КОМ ·ІІВЗІНа .Ми:ХЗІЙЛОБ-ИІЧа· МЗІКЗІреtН · ІКа та бa,raro ·інших. Заn<:'ІІІ·'ЧУЮЧН' висrу.п, Мшр.і.я ГаІВІрИЛ<ЇВ•НЗ ЗЗІКЛ•И!КЗVІЗ 'ГрУІдЗІJ>ЇІВ ІШИІрОКО ро•З.Гор,ну-

н'у

{і,1ІfЖЗVІОС:Ь

<qвоrнИіКІу» . бажаючИІх •вИІСТ\уіпало •на Ба,га•rо Щи:р<J •розШО'В'l'В Іnро 1нашу ІСЛаІвну діІЙІС:н::mь :вете-

Ма:рія Воnни;к •в.ідюр•ива.є •ди·ре-ктDІр ;ра,д!rоопу ГаІВІрИ ЛІЇВІНЗJ ЛИіОеНІІrо. ВоІНа •р·озпов і!да.є :п.ро тр•у,до&і еве:ршеНІн,я 11J>У!д)ВІн:и;юі•в р.аt.r-·гоІс,п у, Пtро tвикон·аtнtня •ПЛ·аІНО&ИІХ .ЗЗІВідЗІН•ь і -соUJі.аrл.)стични.х зобош'я.з·а1нь за перше tПІlІВІРі•ччя заІвершальн·ого :року ІП.ЯІТ'Иtрі)ЧІКн . З тепл·и.ми •СЛОіва:ми •под:яtки Ма;р,ія ·Га•ВІрІИ ЛtЇІВІІІ·а .нщзпваІЄ кращИІх ·вИІробн•иІч•ниІЮіІв, .за•слІу·же:ни·х люlдей 'Р•З\дГООІlІУ : дОЯІРОК Ольгу Гtрн;юрt'ІВІНУ Ба 1рvтаГа.лwн·у Г•риtrоtрі•вІн;у Хаtвро, ла.н•ко;вих ,і •tшць:юу ·МехаІнtізатОІРtів по •В·ИІрощу.в а;н,ню •картотл і Ва;с и.ля J.ваtнСІІви:ча GюульбіІ,щу 'і Ми·колу Па,вловича ДовГСІІдІ>ка, орtга:ІtіІз атора tКОЛ['ошnн•о.rо .руху :на. БраварЩИІНІі Іtва,н•а Г,р.иторовича ХаtВІра, Іке.руючо.г<J Ро.ж -

ІВИНе.н .nЇ!діuйти елеК11ропої:ц. На НІЇІКОГQ 'Не було. лава;х ЧОІМуtсь

в О Ід И'Н\ б.; к

« Коза-

·ни ТИJшкоВІСІ:ІКОЇ .т·а ЄіВІгеtн·а tСе~uв.а~юваt.

По

мет01ди •рDІботи, ІПЛ•З'НИ .н·а ,ма,йбутнє

·ось ·на •аценІі з аІпа~·~>Н•ИІЙ укршї•нІсЬІкий

І

(теж Ні­ залі:зІнИJЧІн:ИJХ ст.аІІИ.ІіЇ:Й жиІнсько.го ·н.аІnрІЯІМІКІУ) до ваІГо­

Pa1nrroм ydi, хто був 'На ллаrr­ і повер;нули,сь фо,р1м·і, заrrи·хли

чо•к.>> у tВИІКОІН'аІНІНІі АІнrrоні·н·и .мих.а:йлен,ко, Ва ле!І1Ти·-

:ИОРАЛІ

2'.Е.И.И

.fіУ.В ЗІВІІJЧЗІЙ'НИІЙ JІіЇІJ'!НІЇ1Й ВеtЧ [р. скоро по­ На пepOIJIJi• ЛІJМНО -

УІВЗІЖНО

ЗаІПИ:ТуЄ ве,ду -

~ ХотІіІв :би По,r ив·и:тrr.с·ь ІВеtселІІІй та•неоць.

ІК'віти, н•у:ке:рІЮІІ, .пеюrво, лимонаІЦ, да!Ри лан:в суtниu,і, овоЧJk Зшу.чат:ь Івеселtі .мелоДІії, юм.іх, гі'юні .

ся•nненІня,

6іл•ЬІШе ·до 'ВІП<Щоби, МИІколо П шв -

•нt!іі.

бо:кшх та. ІВ rцент,рІі ЙОІГО tетоять ІСТОс1и•ки, ншюриті уюр·аІЇНІСІ>ки,ми ·вишити;м,и <жаrr~рт и•на:ми. На столах

.ред01ва до•яtр;к а. Р·ЗІдгоюпу

·Bal'l!

ЛОВИ 1 <rу , ІПіlІОНІЇ., Жа,рти ЧИ Та!!І1І.І;Ї? -

UіlІВіН'ИоКаІ~ш. що ІПtровс~дил-и '11УТ ра,йо•н•ний сем.іІнар, Пюіав.яrпковоМІу, ·у•рочиІС'fІО <JІфщ~мле;mі'Й · заv1 .

А що

-

орІГЗ•Н•із;ували •дЛ•я хл•ібqробі1в ·ПеіреІдЖІНІІІВ.'НИЙ «оюгІН И'К>>.

І=======ИА

ІНДЕІ<С 6\964.

Газета виходить У вівторок, четвер і суботу.

секботи) , фотокореспондента- 19-4-67, відповідального І9-3- І8, вІдділу сІльськ. господарства- 19-4 -47. рета ря -

..........,............................. ............................................................ ~

Б.роІВщрсЬІка. JIJP')'IKatp'IIЯ , І<!иїІвсІ>ко-ї оІблаІСТtі, ·вул . Киї·ве~:>ка, .\54. Телефон -

19-4-57,

Заtм .

2958-7013.

СУБОТА,

18

ЛИПНЯ

Перша програма ПМ1ІЮЗІСТИ!Ка д.т~я

9.05 (М. ) . 9.30 -

(.КІНІЇІ&-Qде.са ) .

rКОJІ:щрОІВе rrеле:ба~чеш•ня. Муаи:чш а •РОІЗВаІжал ЬІНа• ІП•РОГІРа•м а .

Р.~ше нІНІЯ лmне.оо­ (М.). 19.05 у ж ит ­ іГО ПлеІНІУІМІУ ЦК КПРС хліборобе! ». Т'я ! <<до6р•ий Іве:чjр, \9 .4!5 - !<JDІЮфеІСТІІІВ 8JІЬ «Па1JТЇ'Я 111аrш tрульоsІІ!Й» . ХуtдожtнІі~й

фільм

«Б.роІне·~rосець dlorre.мi<'ИН<». 20.50~Е~Р·ЗІН· ·пошаІни» . 2.1 ОО - П;рQІГ;р·а ­ А. М()в­ ма « ЧаІС ». (•М. ). 21.30 «ЛИ!Ше Ql1!lre 2киття» . Опек­ во.н .т акль тeamj)y BPtOP іІМ. М. Горь­ q.соrо.

Друга проrрама В ефf.рі «>Мо;л<ЩіІСть» . 'ВИІІtЗІХVtІНІИІКІUв . мОJІОд'ИІХ КоІНІК'У!РС Наша аф:ш а. •17.05 (М.). 17.00 аюмеДІі•ї». «дВІІ - Б . Нушнч -

'16.00 -

ЛерШісr.ь СРСР з реог.бі : МАІ. 18.30-<<ДИ'На•мо» (К·ИЇ'В) -

.J7 .4'5 -

ІК·іпю.Наtри·с зсіх. Ha~OIIO-fiOII1'YJDЯi\)IIII\IIЙ Ху­ НовИІНІf. (М.). 9.415- <~РИІ11Мн ;реІЮJІЮцJЇ». 19.05 -

Лял~:>~кова. вИІІСтаІва «Т.ИІм.юаві ІП;риКо.т~.ьоаюве rоІди ». (М. ). ·10.00 іfJ'ОІЗІваМ}'ІЗ!fЧІН'а• те"1ебаІ1!еІІІня. ЖаVІ·!:ІН'З ІПІроораtма.. (М.) . 10.30 Пе·редаtча «Зідоtров',я~. (М. ) . 1.1.00

rrелефtL'!ьм ДОІКІу'менrгаJІьнІІІи «Ншм д'ВаІLІJlІІЯть tП'tяrrь». (.М.). И .30 - Для ШІЮЛЯІР І~ . «Тут ,ми. ІВ&ді!Іо-«•ГО'ІИJ&ЗЕМО» . (Ха!рІЮJВ). 12.00 ·рИЮІfТ». (Леон•:nщращ) . 1\З.ОО - Ко«ПOJIQII''IIa люрове :.елеб~ІЧе<;!fНІЯ~ ІВ·ІІІС1'аІВ!КИ » . ВІСесоюЗІноt ЮВ!ЛеІИJНQ! «Ча ­ О . .Волков (М. ) . 13 .30 р;і·вюr.к омшр·а['ДОВОІГО •мОСrга». Теле­

спектакль.

iii•Ї'OIIIIe<ptl1B.

,18.05 -

(М. ) . 15.40 -

KOJFЬo-

ІдОІЖ.1! іІЙ телефі.Jшм «СтаІRКа, біль­ ша зщ ж'ІІ'ТП'яо». (5 оор~я ). (М.). СІвяrrо піюІІІі. ЮВІі\ЛеІіtне 20.00 (1В:іL'І·ІШЮС). 21.00 - «На дЩра:н.іч, дf.ти•! ». 2\ ..ЗО - Кол.Ь<JІрове телеба~РевченІН:я . ТfЇІРІСО де: МміІна ІН•ИВЗ' .z:o· саtмоі {:ООе». Телеспе-к­ таІКЛь. (.М.). 22.і50 _ ~МузИJЧ'Н ий ~ВечіІрн ій ІКJlООК». (М.). ~$) Ле:НІlІН('РЗІд». Ес-nр'ащ:на. прог:ра!Ма. (Ле:НІЇІН«іРЗІд), ()(),20-Н<JІв·ИІН:И. · (М.). Заст. редактора

в. полотняк.


83 номер 1970 рік