Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАПТЕСЯІ

РІК

ВИДАННЯ 31-Я

. _ " ... ,С',..:>'С'~С'~,

16 83 (3081) ЧЕТВЕР

16 липня

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА PAROHHOI РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

В цьому питанні на Пленумі внетупив Генеральний ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнев. Пленум ЦК прийняв відповідну постанову.

Комітету

XXIV

з'ї­

секретар

ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВОГО

З'ІЗДУ КПРС [J.н,епуму ЦК

ll ос тапова І. СклИJюіrrи чер.юв-нй

KIJPC, 1970 року

JІЛ.ІЛІtЯ

13

прийнята

XXIV

з'іІЗід ~ПР!С у бе~реІЗНІі

1971

2. За11веjJІДи:ти rrакий ІІІор:ЯІдок ,де.нІНІІІЙ з 'іІЗіду:

року.

З. ВсrаІновит и та:кі :ІЮрІми .~рещсrr аІВІІИІІІl:Т Ва .н а

XXIV

з'їз;д КПРС:

U,ДИІИ ,делетаrr :З у.Х1 ВЗ•Л ІШИІМ .ГОЛОЮО!М ІВ.ЇІд 290(} 'ЧЛе:Н·ЇІВ ІП ЩрІІ''•Ї ІМ QДИІН· де · .1е.rа:т З U10ІрЗід!Ч!tМ ГО.10СО:\І ІВJД Q90() :КЗІНдІtдаІТІ:Ів у •ЧЛЄІН:І1 і1ЗІРТІЇЇ.

Деле.rі!Іти на. XXIV .з'їз•д КПРС ОІби.Р'а.ют~>ея .з'!'іі,сІно з Статутом ПЗ!рТ.'·Ї З ЗІ!<Jр·ИТІІ;М (ТЗ:ЕІМ•Н'И1М) ІГОЛОісуІВаІИІНІЯ:М 'Н•а о6.1Зі01ИІІХ, ІКр3ІЙО/ВИ.Х [ІЗІр­ 'ііЇ!Їt.!ШХ •ко,нфе,р•е<шuіях j. з 'ї:з,;щх КDІМІПа;рl(ІЙ соЮЗtНіИ>Х ре.спуІбл•:Ік . .Вибори делега•l'uв на :з'>ї1~ ~ПРС :аіЩ Ком:па.ртдіІ ,у,КІр аІЇІНИ, ·Б:~.лСJІр>уІСІЇІЇ , У.:!беКи · ст.а.ну •і К а•за:хсrаІН'У •n•рОів.аІдяrrьюя н•а. І()блаюнн•х ІПаІртіІйли.х ІКОІНфt•.рен ·

4.

ц і'Я:Х .

.кQІмІ~"н.::сrrи, •яКJ: .wюд:ять 1до .па,р:т.!•йІНи:х оргшн•:Ізщц:,и Р а~дяІнос ької Ар ­ м·іі, :Ві'ІЙІСІ:ІКОІВО,МОІрІського Флооу, ,внут·р·:ІШ'НІі•х іі .n:р:И11ЮРІдDН!1ПІ Х •авй•ськ , с:бfі:раю:rь Ідел~·rа•т:::~ Іна, XXIV 'З '.їзщ ~ПР!С Ір ЗІзом з •в:ШІповіщюtми т= ­

р·и•то,ріаІJJІШИ•Ми ПЗІр·ТUЙНИІМИ О,р•ТЗІІ·ІйЗЗІІl:UЯІМ·И· •н.а облаЮН•ИІХ, :к.раІЙОВИХ пЗІр<rаrо.нфе.реИІL~~·я:х .або в'ї,здах Ком:па,р:'Гій ІС ОІОЗІfИХ .реюmуб.ІІііІК . .КОІМ;У'НІ:ІСт и, ЯІКіі ІВХОдіять до .па!Р·11іІйних орrа•НІізаІці•й чacrrnн Р аtд~яІН· ctmoї Ар•м :.ї ІЇ В•jЇJоснкооо-:МорІСькою Флоту, що ІП€\реб:уtвають .за •ко:р.rо­

ном, обJІІрають 1делегаrrі•в 1Н:а XXIV з' їt~ КПРС Н:а ца:рті.йн:и:х конфе ­ •ре•НІц::Я,х •В·l/дІПОВ' діВ ИіХ ІВ ЇЙ:СЬІКОІJ.ИІХ З '·ЕдІНЗІНЬ.

ШІІІІІІІUІІПППІІПІІІІUППІІІІПОІІUІППІІШІІІUІІІІОПШІПІІІІІІа

plд:в:lit

враівl

По

Пона.д

.сто

п !.д -

ДЛЯ

З ЗІВОІд:у

~ерев ІІІкон·а,, и

~.щд

4. Обра~ння ПрезІЩ·~ї Верх·овної Рщци СРСР. 5. УтВ>ореНІня ·утряду СРСР - Ради Мін<іс'!1рів

СРСР.

6. Про щюе.кт 0СІНІов заwоІМДаВ·С'!mа С()юзу РСР

Раща Сою3у

ВЧе­

П'яти-

ва1нтаж•ни•х

Три•ни:nковІІ\й

а1втомоо::лі·в

ВІідJва;нтаж или

•Н'ЇЖ

НЗ

лектИІв

Цент,р·аІJJІJної

.створ ІІ'в

Юте.рС'ГІВоа<

ЧQр:ної

:ра.ї.НІСЬІJюї РСР .

ко -

ла16ораторії

аІвrrомаrrИІЗ аІцИ ,j, ·меха;ніІзаІЦіЇ

за-

части:н .

ста1н

мета:лу;р•Г·і'ї

ЛИ ІJЮС'ІlМЙІні woмi·cit шалат.

о~сі·я ВерХо()ВН•ОЇ Р·аІДИ СР·СР ЛJ)ОД•овжує ро;боту.

ЗБИРАЄМО РОЗДІЛЬНО

Меха"ізаtори

.Каяитянськоі

птахофа6рики гаряче сприй­ няли рішення лиnнево г о

та висота 165-170 сан­ тиметрів, важке колосся, нали­

Пяе"уму Центрального КомІте· ту Комуністичної партії Ра­

те добірним зерном. Звалюю його щодня у валки 17-18 гектарів, Доnомагає мекі Во­

дянського Союзу. Ці історичні

лодимир

документи

стали

дороговказом

,Карпенко. Він сте­ жить, щоб скошека маса не

працівни·

забивала жатку. Врожай і зер­

ків. У відповідь на повсякден­

на, і сояоми кращий, ніж торік.

для

"ас, сільських

не піклування ми все робимо для того, щоб одержати в ни· нішньому ювілейному році ви· сокий врожай всіх культур.

Приступили до збирання озимин~t. Я не перw~tй рІк

та

Анатолія

ЩоднІІ

Христинченка .

підводяться

nідсумки

д!У З МЇК:ЯІUЯ В •МІ~С.ЯЦЬ •Пере'ВИ:КСJ;Н,У Є nла,н

:&ИІр·d6НІІІЦ'11ВЗ•

с и.рови:ни На.

3.а

для

ЗЗІВ·ОІд:і

•С ЗІЖ,і ,

ши:~ІІН•И'Х шириться

чер;nу ;ц.і:діпр-иоІ ­

отІв·а, ПіІСЛ'Я Ч·О•ГО ІВИІр:ОібНІИІЦТВО с а•Жі ЗtбіЛЬШИ!ТЬЮЯ

На

фото:

BTp!ttJЇi.

в

цеху

хwнізатО'ра

ОлеJООІІІІІ'дра

&ота.

Шн щrщ:ня к•осить у ВWІ\КИ жи­ то н;а 12-il4 геокта!рах. Че!}е"J 1дешь-.два на [Jід6И]}ан­ 'НЯ :і обмол()ІІJутвапн:я вал·кі в 'ОЗИМИНИ .ВИВЄІд'УТЬ DООЇ Кі!ІМбай­

ІНИ Вшси~ь Кощій

та

Вmсиль

П. ЖИГАЛО,

травостою жи·

комбайнер.

>Хер~ючнй відАІJІком.

М іІн·і ·

Ук­

'КОНТj}ОЛЮ

ГОСJІо­

ДаJJ)!СТіВЗ: М. J~ОВІ\JЛ!ШКО і ЧЛе'НИ Д•ОІбр~ЛЯ

М. :mо!ІjДрЗJГенко

та П.

ПеІР!!ІВірИЛИ і ДОІПОВі­

ЛИ 111ро ~тЗІН техніки. Були віщ­

значооі 100МІбайнерИ

ll.

1\~же­

д}'Іб, М. Іtооюmя та М. Шал-

1ра•НІ,

.mror

Івілм·іІНІНо

ІJІОІЛаr.одиши

•М·аJШИНИ.

.Вю}J'О затве~~>дИІЛ·о атітаrrор.а­ ми М. ДеІНИсеІІІка, К. 1VР3ІВЧен­ к.а., о. 1001!00/ВІЗ;, м. Ліе'У'Че'ВСЬІКО­ rо, а на час збwрІ\JЛ&ної ІІtИДІіле:но

12 ПІJЛІЇІrhНІфQрм!ЗJГОРЇІВ на ЧОЛі ·з члеІЮМ КПРС С. Соколе.НІКом. ОстатоЧІно бу.л•о аюrоджен.о пи­ таІ!J1НJІ ІМЗJТеоріальн:оrо і мор·а.ль­ Ін.ого

за-охочення

~;ля

тих ,· хт о

шращює ІНа жнивах, орган~.за.ц'ЇЇ Г!}ОМаJ)І)СЬІК•()І'{)

Х<tіІJЧУІВЮJІНЯ ,

ТеХ­

Ні'ЧJНОІ'О обсл}'ІГОВУІВ<ІіНІНЯ в полі

JШСТИ П>е'Гро Поляков та Ми­

ІВцд Шрий ~ивели ово·і аІІрега­ 'І'И В ПОІЛЄ, yюrШmro ІВИ!t>ОІІІа.ВШИ 'IIOIPllfY sиро/Jітку. - Hw~ розра.хУІІfКИ та.К"і, ­ роt'іІ!ооідає дИІреоктор tждrоспу Вruси~ь Гриrор•ович Гузеuиоо, щоб Т!}Ь'ОМа ЖаТКЗІМИ за 8-9 V\JНІrВ р:щдіЛІ>НІО •C:R•OC ИТИ ІВСЮ І{)!ЗИІМИІН'У :на 470 ГеІКЛ'І\Jрах. JІ.к ті~ЬІКіf BaJFKИ ОЗИМИНИ ПЇ:ДІООХ­ .НУТЬ, ~нег.аМно ЩІІСfl'ИІМ·о ·коибай· •ни ІдЛЯ обмолоту. 3бира<н.ня ІПІ(ЮІЮДИ'І'ИМЮЮ В КОІМІІІІЛ~КСі, не ~ОІ!ІJУОІtаЮ•ЧИ •J)ООІРИВУ ІМЇЖ КОСО~ 'Вид~ю і oOOioJForroм валюіІJІ, С'КИІртуВ&ННЯІМ •СО~'ОМИ і JІуЩеІН­ НІЯ·М С'ОО}JІН:і. В. ДЖЕЖЕЛІП,

хайло БюруЧІк·о і жаrка·рі Во­ JЩдими:р

Фед.ор(щський Т\'1 Да-

громадський

кореспоtrдент.

Сеніна.р агітаторів

З<ма:rшНІн.я

pou,i буще вве;де но 'в ек~ ­ дІРУІГУ

[JЛ<І.sний » ·в·Ші·ш~в агрегат ме­

•UUHІH{) Ї

•ВИІКQНІЗІН~НJЯ n'ятИІр•:ІЧ:НО:ТО ПЛЗІНУ

В цюму

K·(}Jji()Ї СТИГЛОІС'І1Ї, На ІІМ~ЩЇ Пе•р­ ШОГО від'ділка рщщrос.пу «3а­

І. ТУРЧИН ,

за~ВОІдrв .

Л·О 53 - ї ;ріЧІнИІці ВелИІкоrо· Жовтня . nлуаrrаІц;,ю

ІР'оздільним опосо6ом.

Т•ОІМ'У' 'ІіілtЖИ жито ІНІЗібуЛ·О IB'OC-

Сид•ор~н·юо.

змагання.

1ВЖе настушного ід'НЯ '1\ракто­ ОІДН'е в .пе•редо:ви.х ·ПІі;д~ари єм.с;nв Пол ­ таІВК: ЬІКQЇ облаюті . Колекти,в за,В:о ·

:Ми заn~аН}'ІВІ\JЛИ зібрати 1ВСЮ озимину

na·

п·рацюtо на жнивах, але не

м'ятаtо такого

Ми змагаємося з колеитива­ ми агрегатів Григорія Шульги

ТОЩ().

11\рЄІМt'ІНІtfуtЦЬКІІІЙ .Са:ЖОІВИ:Й ЗЗІВОІд­

Раща НаціrшІ\JЛьнос'ООЙ обрали

* *

грУJПИ

·)снуючих .сrrаІН>аІх .

л р·оr.ра.м у

roa~o~ афСТІв а., н•а каІрІбовЮJІц~в по -

·заІІЩаІННІЯ

МІ~л·і•метІj)]в у діВа з

•РЗІЗИ б.'л.ьше ,

і

ЖНИВАМ-УДАРНІ ТЕМПИ

пи ІНWІЮДНО:Г.О

пІ'Ів ;>.ічну

:Jд,я е:-лЬІСьwго ~·ять мJіл·І:JйонІів .lЗСІНИХ

3. Про затвеmжен~ У•кwзіtв ПрезиД1іі Ве~рх·ов­

ІНОЇ РЗІДи СРСР.

МЗ:НДа'І'Іfі К·ОМі•СІЇЇ і ЗЗІСЛУХІ\JЛИ j.x \ЦІОІlОВЇДіі, утвори­

ПРОМОВОЮ ІJ!ИІЗ1JЗІЧІІОГО ра•ДЯІНІСЬІКО'ГО

ІВ<.].J. ЗО .:~;о

еле~ростюнц:Ій . Авто:бу З З'ВОІдіУ ,імен•: Л ІІХЗІЧО В а

1остаІВІКИ

2. ПJ}'о утворення Іпостійних 1\,ОМ іс:і!й Ради Оою­

'3У і Ра-ди НадІJ~онооьно.с'І'е'Й.

IRo(фO'l'KOIO

і:ме~н·j, Во.~ЮІ;J. И ·

ІПОЛСІ!!'ИІНОЮ

коміс4й Ра'ди С()Іюзу

і со·юзних •рNщ}'Іблік П1)О ІІІІращю.

н::да Вовк а. За. ХІВІМИІНrу на цІ>ому

120

МЗ!Нї\атних

Шwrі•Іюв. Обра;ні та•к•ож йо·rо за•с'І1ушники. 3асідтн.ня РЗ!ди НащіонІ'lЛІ>ІНо'Сте!Й в·~дК'РИЛося

aп;pe.r.amj ·восоrовляють то:н:кОІС'ГіІн­ ни·х ЧJІуібн·иІх :в·ИІроІбіІВ д•і а.ме11ром

\Шра Ілл::•ча ІП·очалось .скла.даІН'НН цок:л.іІдни.х з.раІзк:ш ІНе вели.ки.х пере -

:уВJН'ИІХ щ:·в:нИІк·и:

1. Обра·НН\Я

3аІСJіда·ння Ради Союзу відкрив JЩ!'ОО1К'ОЮ пр·mю­ 'М'ОЮ ()ДИІН з наіі>стruріших дешутат•і в, пе.ршwй сек­ •рета·р пр<~.Jшіння Опіаrюt письменників СРСР К. О. Фщд~н. Г·оловою Ра;ди Союзу оора;ний ~~епутат О. П.

СеЛа •В І\!КО\Н:УЮТЬ

ооі цех и.

цех.аІХ

.і Ращи Н<JJЦІі{)!нальн•о.стей.

Нтперед'ОJІ:ні вихощу 'в n-ол~ .ві•д(уулося засі.да.н:ня бюро :П~­ органіізащ!іі 1)3J.Ц!I'OCtJIY «3мю­ ІJ)ИІЦЬ'КИЙ» . На -ньому було об­ rоворrою ffl'111H ІІІЇ!дn'О'ООВКИ до ЗІбwрадJІН'Я •врожа:w. Голова гру­

ДНІПРОПЕТРОВСЬК.

crr·OЛiiL\Il 'ВІf.ПуІС:кают.ь ·В€Р·

ІПОСТЗІВ'КИ

У

Соющ і Ради Нащі~НІ\JЛІ>НІ()С'fеЙ. Депутати і чис­ :ле-нні !'ОСТі ІШlІЛІКИМИ ОПЛеІаJМІМИ, 'С'ГОЯ'ЧИ , зустр•іЛИ ·ке!)і•ВІН·ИU\~в ~омуніІстичної партії і Рruд.я;нІс&кого

На за·сід&НІнях палат було за'!1ве.мжен·о та'Кий

ПІД КОНТРОЛЬ ГРОМАДОЬНОСТІ

С'ТоЗІТИІ МЗІШИІН'И, у,ст·аГГК'У•ВаІН:НЯ і Ім : .~.І:JЙQІНІІГУ •craІJJeвy 11J!'Y'(}y ·ви.да:ла І)l'З:НІЇ .матер•і•ал и ДЛЯ С·і1ЬС І>КОГО ІІ·а П Оі1)''Ж'НОІМІУ JЮЛОЧИЛ·ЬІІfт!,У С.Та•ІJ·і rоо~ОІдаІрІС11ва . Н а «Сеор.пе н мо-ло ­ ваІвQд'У ~мен1і• Ле:н:і:на бр•осЗtда Лео­ ге »

ІПор.щцrоt J1ІеІНШий сес ії:

ТРУБИ, ВИГОТОВЛЕНІ АВТОМАТАМИ

ДЛЯ ПОТРЕБ СЕЛА ,М,OCoJ<JBA.

';Jа\Й•Же

У ffiJJ•etмni, 'В залі 3ЗІсідЗJнь 1пала.т Верховної Рци СРСР, в·ідбулись ·роздільні за•сідЗJНJІІЯ Рruди

М.

4) .ВиІбор.и ІЦеІН•тра,~І>НИ•Х ОJJ<І'ЗІНІJВ ІПЗjр11ЇЇ.

Пф•ИІЕ•МСТ'В

нова.. Обра·ні тЗІКож зшсту~пники гмови па.лати.

НОГО, доепутата Д. В. Ок-обешщина. Гюuювою Ради Нац~онІ\JЛЬН:ОС'ООЙ обр·ана VІеІП'утат Я. С. Н<lJср!,цді-

І) Зшіі'fІНа• до;пов.;,!!ь Ценrr:ршт:>~носо Комітету КПРС допо ­ "Віща,ч ГеІІ'е!ра~пЬІН'ИІЙ ce.кperra:p· ЦК КПРС rов . Б:режІНєв Л. І. 2) Звіmн·а доІНУІІІ:Щ.ь ЦеІІЩ>аІJІьІюї Іреві!зійuюї ІКОІМ:іаії КПРС доцов)даІЧ rолова ;рев-іІз.ійної .ком,:ІСії rroв. Си:зов Г. Ф . З) Ди·рек:ТИІви XXIV з'їз;:,у .КПРС ІПО ІП ' я·п.r,рі'ЧіН'ОІМІУ пла•ну ІJ>ОЗ· .витюу ;НаІродJноrо ·r<жщQДаІр.с-nва CPGP Іна 1971 1975 1рок'ІІ ·- доповіда!ч Гол·ова Р.щди ,м,::ні:ІС<Гріі·в СРСР тов. Кос»r і.н О.

коа.

МОСК>В4. (ТАРС). 14 липня віщкрИІЛ.І\Jся перша сесія Веор·ховної Ра;ди СРСР •восЬІМоr.о -<ЖJШКаJНІН'Я.

УІРлдУ.

Пленум розглянув також .питання першої сесії Верховноі Ради СРСР восьмого скликання .

XXIV

2

#"..:>'#"-C'Q##"#q#"-

Сесія Верховної Ради СРСР

про Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радинеького Союзу 13 липня 1970 року відбувся Пленум Центрального Комуністичної партії Радянського Союзу. Пленум розглянув цИ1'ання .про скликання че.ргового зду КПРС.

Щна

р.

і!ШробнІІІцт•ва

с а•Ж!і .

Фоrо П. Кекала. ( Фотохроніі:ка• РАТАУ).

14

.липня вЦд:бУІgся черrОІВий

семІінар ЗJГітат,орів і поЛІЇ'І'іJн.фор­ ма')10Р,ів раІЙону. Пе,р.ед nрИІСут­ •німи з Ід'Оповіщ,дю «Шд·сумки ЛИ'ІПН1! 1ВОГО ПЛеІНУJМУ дк ~ПРС f ЗаJВДаІJJІНЯ аrітаТО.J}іІВ і ІПОЛіТ­ і:нфОІJІМЗ!l'QІРіВ » ,вwсТ}'ІПИ'.В дrру­ ГИІЙ .се•юреФаІр rрІlJйкому КП Ук­ раіни М. О. Се<рrіен·ко. Лекrор Ір<ІіЙ!Qнної орr.МJІ1защіі

товарwстJВа

ШипилW1100 «,М,еоrодик.а

« 3'НаІННЯ » Ф. т. ПР•ОЧИТапJ Ле.1ЩіЮ ІП'РОВеlде<Н•НЯ полі-

ІІ'И'f/ІІОЇ jІІJфор'Ма'lІ)ЇЇ }).

На запtі:нчеНІНя учшсапmи се­ міна~ру 3УС'І1J)FЛИСЯ 3 ПИ'СЬІМеіН­ ІІИЩею , атерШОЮ ІОНПЮЮ-ЗJІ)ТИ'Ле­ ~рИІСТ.ОМ, .Бefl'e<J)aiROJМ Великої

ВіТ'ЧИІ3ІНЛ1Н·О•Ї ·вrйни Т. О. Сичо­ ІВою .


Виконком сільської Ради і виробництво ,(ело

Р.у.са.нІіІв

одте

-

з кр·аоІ­

ІВИХ :і бла•ГОУ'стр·О·ЄІНИІХ сіл на Бро­ ;ваІрщи.нІі·. З_с':аІвна с.1а~виться вО>но ро(.].ю"-Іи.ми· зе•мля.ми, оі.ножа.Т<ЯІМИ. З рОІКJУ В р'ІК ІВИІрОЩ)'Ю'l'Ь На Н·ИХ труІді·вни•ки ви:соІ-Jі врожаї зерІНО­ •ни.х, ОІВО•ЧІ'ІВ , Ка•р·ТОІПЛІі, ,іtНШИХ КУЛЬ­ тур, з>б:лЬІшуют.ь виробни.цт.во КО·Р­ м'ІВ ДЛЯ

Ba.,

nрома,ДСЬІКОГ•О тяa;pfflHIH'ИJ.J,Т­

дбають

про п,:\lІІВ·ИІЩеtН•Н'Я

йо•го

п РОІдіУІКТ и:в.ност,:.

Та;к, лише за шіtсть м·:oesru:1в Н<1НІЇШІНЬОІГО роюу Пjр·аціюшки ферVІ .раіді!'ООП}' «РІуІС.аІІf,і•ВСЬКИ'Й» •ВИ1рО6ИЛ.И по 476 uентнер•і•в молока •н•а сто reкra.pitв сЇJН>СЬІКОІГОС!Ю,ДЗ•рСІ:>КИХ уо!1ідь .і на~д;оїли на кож•ну фуражну

кор01ву ло 1614 ~іло~раІмІ:•в. А поі:в­ rрІічни·й ЛЛаІН •Пр'QДЗ'Ж:У держа.ві МО· .юка вик01на;но на 115,4 mроцеІн·та. У цих здобут:к.аrх колекТИІВУ тва­

орин•нИІК·'ІВ .немала ча•ст'Ка .порюІ..ІJі народ.ниох обраІН•U:'ІВ . Взят и хоча б Героя Со·UJі·а.п<:юти•ЧІно·ї Пра,ці д:оя'])-

рощують Otвoqi· і зер·но. Пе.ре·важ­ ІН а Ї•Х бі'ЛІ>ШіІс'ТЬ ПО·КJІІІj)аоВЖІН'Ь.ОІМ-У .вбол:ІВа€ за даJшше nіднесеНІня р а~іГООП!Н<JІГО •в иІр'Обн ІfІЦ'І'В а., .у.опішне ВИ!К()(Н·ЗІНІН1Я дер•ЖЗІВНИ.Х ПЛdІ/НІ:!В ·і' СО­ u;і.а.m:ІСТи•ЧНЮ( зОІбав'·я.заІнь, бе·ре а•к­ ти• вну

уча1сть

у

грома.д<:Іmо.му

житт,!..

.Виоко.н.ком оільсько•ї Ради по•стій­ ІНО

Пр ид:л Я€ }'ІВа•rу

р•ОЗі&ИіfІКУ

С·ЇЛ Ь­

СЬКОІГОІОПОіда•роСЬОК.ІЖО

ви·робНИ.ЦТВЗ, За.ТУ'ЧеtНІНЮ деІПутатіов ДО .ВИІ(JіРШе.Н.НЯ Не!ВІ'Ід,КЛ a(lljH ИХ З·ЗІІЗідаІН.Ь, ПОСТ ЗІВЛеtН ИХ 1пepet!J: колеІК'І'fflВОМ .ра~д;тО<:пу. На

се6ях і за•с:іІд а.н.н•я·х ви:к01н:кому си­ стематинно о6говорюються такі

РАДВИСЬ:КЕ ВУДІВИИЦТВО

1питаІН!н.я,

яrк п:ll!JГОТОІВ!К·а і прове-деrн­

на фер<ма.х, за,г.о•т•:Івля корм ,\в для rрОІМа•дtеької Х.УІдООИ тощо. Та.к, наІП'Р·ИІклад, ще на почагrку 'РО•КІУ В·И.К ОІНІК ОМ ·С:ільра.ди ООГОІВО­ рив ста.н вироІбни•цтІва м:ісце~Иtх ідОІбрИІв. На заІс-:щаІНІН•і було за.слу­ ХЗІН·О З.ВІЇІТИ 'КеІрІуЮЧИХ •В.іІдд,іJІІКаІМИ. TOL!IIi Ж ·ВИІ!ЮНІКО•М р озроби•в 'КОі!І ­ крет.н•і з а.х ощи по за•гОJТі•вл і і в и:ве­

ІНе ВИІПЗЩКQІВ·О ВИ-борці ВИІЯJВИЛИ ЇЙ Зе.!ИІЮ ТОрфу Т З Г,Н•ОЮ .На ЛЯ аІН'ТЗ­ ВИІСОІКе ДОІJІ'Ір'я, о·браІВІШИ де.ПІУІТа'!'О~І КиїJОСької облаюної Ра;д:и. І треба акаІЗа.ти., що це ·висо:ке до•в:1р'.я -са­ ·~ЮВІЇJІJJ.а:н·а ТІРУІ!lіІВНИrЦЯ •ВІШІр•а•ВЩУЄ з ЧЄІСТЮ . Gво.є юв:ілеЙІНе соu.іаліrс­ тич.не ЗОUОІВ'ЯІЗаІНІНЯ ВОІНа ВИ'ІЮН}'Є У•СП :rшн о. З а .п•іl&р:ІЧІЧ•Я на;r.ої л а по

юі;"юnраом,і:в молок а· в.:.Ц кор·о ­ :ВИ, а в.аЛОВfflЙ rН З\ДІЇЙ ВІЩ ЗаІІ<!р·~пле ­ 'Н:ОЇ За tH€IO Г.р1)'ІПИ <КОр•і•В СТ ЗІНІОВ.ИТЬ 657 це.нт:ное:р.'•в .м.олока•.

· 2628

Не ві-ІдІСтають •в:,д своєї стаrршої ло;~,ру.ги доя·рки де.п,утат раrйон.ної Ра1ди КаrrерИІна Феод01сі·ЇІВІИа Соло· ~ей , деп утат оіJJН>СІ>КОЇ Ра1д и Ол ьга Фещооі:jjвн.а Сеtмен'ЮІК. :В()(Н•И й,дуть t8

ЗІВаІН'ГЗ!Р~і ІСОl.ІJЇІЗІЛІ:СІИJЧІНО:ГО

r а,н•Н'Я, СЛОВОІМ .j д•l ЛОІМ

З'МЗ­

ІВ-€ДУ:ГЬ За

СОІбОЮ rг,р'У\ІІJЇВІН'ИІКUВ, .з аІВ.Жtд:И

Л,Р ИХО­

ДЯТЬ .на

ДОПОМОГУ В ЇХ ЖИТТЄ.ВИ·Х ту;роотах. 32 .де1п,угrати оr6(1м•н·о до сільської

Ради •н·а

ц'Ї. .д.ктwвно

л1р·оі'tшло обговоренІНоЯ ІН·З зас.\;J.ЗІНіНІі• ВИІКіОІНКОМ•у •і ТаКОГО 11-ИТ.ЗІН\НtЯ, ЯІК х.'Ід ВИІрQ6Н·ИІ!L'l1ВЗ і ПрОІ!!,аtЖ у дер•ЖЗІВ.і МОЛОІКа,, ЩО В•ід­ булос.я в тра1в·н: . Чле,ни я·И.КОІНІКіо.му і заІПрОІШ€іНІЇ ЗООІВе1'ПраІЦіІRНИrКИ ПрО­ а,на лrізу•ва.~И р оrбо"Гу феrрІМ з а чоти ­ ри м:ісяru,і , вия·вил.и •н едОJІі.ки і в:ка­

з а~и на. шляа.:и їх п од.ола•нн:я. Зок;реrма ,

в01ни

:н.шrоло•шу;ва.ли

на

по­

л:пшенн·я ЯІКОІСТЇ Про,дІj'lКІlІії> ЗаІбез­ печеНІНЯ зеле1ною масою д,і-іііноrrо стаода в л:і!Т.нІ'•й пер.:од, стово·реНІН'Я

належrнІ-flХ rr,р·шu:івпшІК:іІв

по•бjутовиоо феорм,

умов

для

пос илен.н.я

ее -

ред rн·и.х пол~rrомасооо·ї і кул ьту р:но­ оюВІ:11н ь.ої рабати .

Ділова розІМова таІКож йшл а .на ЗЗІСІЇ11(аІНІН·і 'ВИ:КОН•КОІМУ ПрИ ОбГQІВО· ре.нІН:і лита.н'НІЯ про доrлs;д за поІеі­

НІші

•ваІми. Деп утаІТИ П. П. Тупий, І . І .

rва.ж.ко на:ЗІвагrи таІІ('У .ц.:ляш•юу ви­ робниІЦТ'Ва, де б •ВОJН.И rне ІТРЗІl.ІJЮВа­ ли-. Н а1родіНІі· обраІНІи.і очол}9ють ІВс»JІід,:VІІКИ і ферІМИ, бри.га,дИ і ЛаНІК'И, ВОДЯТЬ Тр.ЗІКТОІрИ ·Ї 'КОМ•баІЙІІШ, .ВИ-

Соловей, М . К. Р6Іби:й, Н. П. Ві­ ри•ч, В. М. Ряба·, А. Д. ЛитоІJІчен ­ ко, П. А . Ряrбий поrб)'Івали на ОВ·ОЇ Х rв иІборчи,х дJ:лІ>Н ИІlІJЯІХ, поrОІв·о.рили з р·О•бі11НИІКЗІМ•И, слуrжбОJВ•ЦЯ•МИ, пе·н-

мИІнулИІх

вибораос.

Ритмічно б'єтьси виробни­ чий пульс на заводі електро­ технічних виробів. Сьогодні ко­

ства дбав також прu - освоєнни нових виробів, таких, ин на­

й

лектив підприємства працює в

ни НЕЛ-42 і люмінесцентний світильник ПЛ 2 Х40.

лоімі•r С:ВО·еЧЗСИО

Пjр'ОіПО•Л·ОТИ О:ВО'Іі

карт·01ллю в р.а,:~.rосп.і.

Д(оЙОВ\У діОПОІМОІГу НЩДЗ€ ВИ•КОН ­ КОМ'У ПОС'ТІЇІЙ.'НЗ СЇЛІ>СЬКОГООЛОДЩр•СЬ ­ 'КЗ KOJM,iiOUЯ, ЯG<ІУ ОЧ·ОЛЮЄ депу:r ат І. Т. Юр"-ІеІНІІЮ. Вона стежить за діОТр·ИrМ ЗІНІНЯМ

стільна електрична лампа мар­

рахунон вересни. Піврічне зав­ данна по випусну товарної про­

Успішне здійсненна

дунцїі виконане нмм на процента,

З•еМЛеІКО'Р ИСТУ:В З 'НІ! Я,

бере уоча>еть у р·обо11і оооtй, засі­ даІн:ь ВИJКОІН·КОМ6В, Пet)JeJB ~JJIЯЄ ЛрИЙ­

на

ІНЯТ•і

.ниrми рІ~ше~ння з ви;роб.ничих пи,ташь, добива1єтьс·я усуне·н•ня не ­ ~<МІіІюів.

106,3

по її

108,5 реаnізації -

підприємства

даного

слова

сла на

пада

завершить

на

ЦИІП Л:іІН'И, :8-ИІ!Юр•Ї'Н е.НІН І0 !ТроnуЛ ЬН И­ ЦТ'Ва і 0Л:І3Н.ЮВаіНІН·Я. З ІНаrСТЗІНН•Я:ІІ ВеіОН И •В·И•КОНІКОІМ р.ЗІЗОІМ З poбri"J)H И-

хунни свідчать про те, що но­

nентив

ність праці проти планової зро­

процентів.

11

Понад виробів

-

Нрім

збіnьшенни

продукції,

листо­

винонання

П . СЕМЕНОВ,

випусну

ноnентив

дотримає

7

до

п'ятирічного мatty.

тисич карбованців.

267

взитих

зобов' изань і попередні підра­

процента. Продуктив­

завданна виготовлено

Ос·облиІваго ЗІНаІче.н:н.я на,дають у РrуІСаІнов.і ЗІМІЇІLІJНеНІНОО Т·РІУІДОІЮЇ ди с ­

праці•вник заводу

електро-

технічних виробів.

підприєм-

--================================

чи:м

комrіІтет• ом профоnіrлки .пу ПО'Ц.і<К а•ВИІВІС.Я, ЧО.М;у окрем:іраLдгосробіТ- І" ники без поваж•них .причиrн не ви­ хо~.ять 111а р обаТ<у, •веJJщть :нетр у ­

ІКу М . З . ПиЛІ:ІТЯ:й. Цю при•Віігr.ну, ІНЯ вооняшої оі1воби, д-огляд за посі­ енерг.ійrн•у Ж!iii!U<JY ДО•б.ре ЗІШіЮТЬ не ІВЗІМ·И, д011Р'ИІМдіНІН'Я ТеХІНІ''КИ бе зПеК И т',тьк и ·в р:іщ.н ом1у селі, а й дале•к·о за ЇІоrо ме·жа•ми. Чогr и·ронащця•т•ИІрічJюю дІіВІЧИІНОЮ прийшла Ма:р•:я ЗаХ3(р::•вона. на феІр:му. Тут ВО.На ОіВОЛо,д1Ла « С<ж•ретшми» сщержа•нІн•я великоrго молока·. С)'ІМЛІі,нни•м ста.влен.н.ЯІМ ДО Д()Ір•)"ЧеtНОЇ {)Лр·З•ВИ, ·СЗМОво:ІддЗІНОЮ лраtцею ЗЗІВОЮВЗЛЗ ЛОШаJІУ .і. •ВИtЗ!НЗІНtНЯ в колект и.в•і. Томv

С·іОІНеІраІМИ 'Ї Ор•ГЗІНr~З'УВЗ•ЛИ ·ЇХ НЗr бО· рОІТІ:Jбу з бУJр 'я:наІМИ. Цей 3а.х.:од до­

ПРАГНЕННЯ: ДОСТРОКОВО ВИКОНАТИ П'ЯТИРІЧКУ

:!!;ОІВИ.Й ОПОІс :б ЖИІТТЯ. З ОІКф6Ма , В И ­ КОtН'КО.МОІМ було суІВоро попередже· ІНО .мешк.аІнtuМ~ ·села, Б . Лес ика., Д . Рябого, І . іllІПЗІК З•. За остщн,нrі.й час в сел•і праведе­

Три

РеЮ .зна;ЧІну роботу по бл.аго.упрою d НаІВеІде:НІНЮ СЗІНіі'l'ЗірtНОГО ста:Іfу на ІВІУЛ·ИІЦЯ.Х, біЛІЯ ГрОМЗ\дІСЬІКИJ( ПрИМrі ­

і

Леш,uн•а., посаджено

р аІНЖJо

26:20 ФР'УJКТСJІви.х і декорагrи•в•н·их де­

хо1~.

~01рtіж:ки

ІПерІШе МtіоОце В .рЗІООІІІі З В'!J'уЧе>НН'Я М r,рошов.о·ї пр еІМІі:ї. rr·ИІЧІН·ОГО ПідНеІС€1111НІfl ВИКЛ ИКЗІВ у р.у ­ са;нІ1і!ЩіІВ. лИІПІІІевИІй Плеиу:м ЦК

КПРС, розІІювІ:Ідає го лова в и­ ІКОІНІКому В . й. Пе"ГрІук. Н аІШих

.н·им и

З аtр а•з

ІН•И.Й в eкrnлJY a.тarw: ю нови:й ІОО­ 'КІва.рт1!1р;н·ий ЖИТЛОіВ.ИЙ будИ'НОІК .

Із ф OJHVI-Y с оцrі аЛ ЬlЮ-ІК УJІЬТУіРІН·О·ГО

ЗЗІбеіЗПе"Іе'НІНІЯ і ЖИТVІ О•!ЮІ'О бу ­ ДІ'і!!!НИІЦ11Ва, Н•З ЙОГО СЛО•РУІд·ЖеІНН•Я

догл•я,да.ють .

в и~ілено 20 тиос'яч 'Ка;рбо.вшн;ці•в.

)'ІСЛ і ­

молодий па.р:к vже

Зrн·аІІІНу шефсь.юу допо•могу лоt;~.ає п•ідіприемІс.т~о ·р·а~гоопам ,; пта:хофабри•к аІМ ра.йа.ну . Длrя рщд1rоспу «Т;рооухt:Іось:к.ий » р•о·

раtдують • з:.р

бі'ТіН'ИІКИ ЗаІі!'О!Д/У ВfflГО'ГОВ•ИЛИ ЗІВ· :ТОrКІРЗ:Н', л::'!':h1:ІВІЧ ЗІН ЗІМ З•М О HrfY\Bа­ ЛН 10 СО:НЯІЧ'Н•ИІХ Тf'ІІЛ И/ЦЬ, ВЇІдrП У'С ­ tК ЗЛ И ЗЗІП ЗІСІНІЇІ Ч ЗІСТИ'НИ·, пе:ре д. \НОВИМИ п :ІдшефН ИІМИ бОJГда ­ іr!І:'В'ЦЯІМИ таrко ж не залиша­ ЮТЬІСЯ В 6оrрІГу .

СТІВ()

nере•ЙШЛО rПр•ЗІЦ!ОіВЗГГИ

Н3

!'!ОІВ'У

систему

та

лл аІн:у:ва.нІн•я

да:н.ня

33'Ці'ІК3іВ.1еІН.'к'ТЬ •В С ЬОІМV КО.1е•К'ГИ·· ВУ . р ЗІІЙШе , Н'3ІП'р ИІКЛ аtд, П ре·м і · а,л ь ну

оол .1а .ту

·г о.

о;дер•жу: вали

При перехо1д.і на пов:ний

в Ж ИІТТЯ істориrч,ни:х НаІк;рес­

Я.кщо

ПОЛОТНЯК.

Ж бр ИІГЗІДа

::vюrу

госn·

I!LbCJIГ O,

Ke!pti•B ·

це ха•х . ДО

Кр : м

ви,пуск v

П QдСі.

цриемсl'ВJі .нrещQдаІвно· були про­

веще•НJі Паірт іІ~НІі збОірИ З ПОІРІЯд­ КОМ де·тіиІМ: « А.ваІнІГ а•рдІна роль КОІМУ'Н:ікmіrв у ЗJМ і.цненн.і СО!І!іІал і ­ сrгІ!І'Dїюї

!ІJ::вор : ч ­

ДИІСЩИІПЛr:мrи

прац!.» .

TJ

була: сер1йознаr, п риІнrцилОJва. . ;ро з ­ ІМО/Ва~

ЯІКа

ПОІЗ'И!Т ІГВІІЮ

ВП Л ИН улз·

mерш за все на. у.оn:ошне

ви:ко ­

ІНЗІНІНІЯ П•~ЕІІрІ;ІЧІНОfrо ПЛЗІН!f. З а. цей Пер(ОД це,Х

,к;р.ЗІНІ)В

!І О . реІМ·ОІНТ:У

ОІС'ВО'Ї/В

ІВИІ!JІУІОК.

аІВ'!'·О -

НОВОЇ

УJС'!'ЗІНШ!'КИ ДJІЯ фОір'МіУJВЗН'НЯ П і,д­ ВЗrJІЬІН•И.Х бдОІКІ:ІВ. ГLр·иІКлад у ро­

В Пір ОВ 3(1!.-

боті nо.'КаІЗу•вали М. Лиrпв·ИІненко,

О. Федоров а , Ю . Аба~ку,мов

ТЗ о:ІНtШЇ ТОІВ Зtр И:Ш і .

НиІНІі жwве

РЯІдіУ patttioнarJІ i ­ зa.тopІC ЬІKfflX ЛІр ОІЛОЗ ИtlЬ:·й та ба ­ Га\l 'і>ОХ Jі'НІІІ! ИіХ t'ІН·Же<Н€Ір•НО-Те•ХІНІііЧ ­ Н ИХ З<J('(·Оtд1 і•в.

ПО"qЕСНА

секре­

3го:(]JН О рІ:•шеІН Ь 11РІУДІНе<ВСJІГО JlленумІУ ЦК ~ПРС, н а п.і·r ­

Івпр ов·адже:нІноя

На фот о : бр·ИІГ аІд ИІР В. Д, Рижов (•оnраІва ) rЗ члеІН•аІМи своєї ·бри•г а­

у в•еrі.х ГО'ТJ' ЄТІ:>СЯ

лиш/'.й

женІНІЯ ле редоІви•х меrrо;д:·в елех ­ т:ро.зв Зір ІОВ ЗІНІНЯ, .З ЗОеЗІП еч.е НtН'Я Т'еІХІНо''ЧІІЮЇ 0ІСН·3rЩе'НОСJ1і рОООЧИХ ІМІіКJЦЬ ІНа д'іЛ ЬН ИІЦЯХ ОКЛЗЩЗІН Н Я с:гр :л і коло;н кр а,нІ':в АБК- 4,

s lfKO.HЗІВ .

го·вор•ить

еrбнІГавета·, л:р июВІяче· н•а ці,й ва.Ж­

uюcn tПІj}ЗШJЇ• ВИ1ПУІСК ПР ОІ.'lУ%Ці.ї Зб'ЛІJШИі!JіСЯ В П ОtРІ:1 ВІНІЯІІІ'Ноі З 1967 j}О!КО:М :У rП.ЇІВТО•ра ,р а;За . Це СТЗVІ О

Дооре ТІІJ1У.ДИТЬСЯ< •н а ЗЗІВОІдІі ТО•рГО.БеЛ·ЬНОГО tМЗШИ•Н!QJбуду<ВЗІНІН:Я брИІГЩІЩ rПО ОКЛ ЗІД ЗІНrНЮ 'К·)'\ЗОІВІіІВ 3ІВТОЛ:а•ВОК, оНІКОЮ ІКе:рJУЄ ВоЛ ОlдИІМИ•Р Дми•Т!РОІВ ИЧ Pfflжoв . П'ІЕІІJJІ'•ЧJне •за:ІЩаrНІНІЯ ІЦеЙ •колектив rна•ба<ГЗ'іО .ne.pe-

-

Зшр·аз маrгері а.л и Плен'УМУ ви:в ·

За р аІХJ"ІЮК р.оrст,у Іl'р оду:ктив ·

B·HaJC.~ІiJ'OrK

НЗІМ аІГЗ ·

П]JOiВe.Jl lt СеІМІіІН а;р

'Ча.ютьс•я

'Чtі ПtЇІдІЛ'р Іі.Е1МІС'11ВО Не МЗдО рек­ ЛЗІМ ЗІU,і•Й на в :,д~лр швлен•у тех:н•\­ .J;:у з бо1к,у з амо•в.тr.ю' в .

М О ЖЛ и,в ИМ

седу,

ІНО М:Н

ВИсХОt.']: И'ТЬ

у л е ршо.му

МИ

'ІШКіІВ се:К11..1Jі Й 'ПОЛ•і'ГІіМфо·рМ З'!'ОІр::ІВ .

пе.р е м ожцем їй видаєгься ІГІрошо ва в и нагороща в сум:і. 150 ІJ(а;рrбов анців. ВоИІПЛа,чуЮТЬС.Я ТаІКОЖ ЛІре;м.іІЇ 33. Я•NЇ<ОНО В•ИТО ­ ТОІВ Л€\Н!У п:р.QІд:уюu.ію. Са.ме з а:в­ дІЯІКИ ць.о•м у

n а;р:п'•ї в г а.лtузі сілЬtськ-о ­

ГО ОП ОІ.'І. ЗІІJІСТіВ•З »

т зІр п а:рrr•іІЙІно ї ОІрІГаІНІ:заІц~ї защо­ ду М. П . 3шваІЛь.1І·ий.-Нещ<Щав­

р оІЗІра.ху•н·сж т.і виробнични.ки, які за;войовrуют ь пе1ршіоет.ь у С·О­ ціаJJІісти'ІНОJМ:У з;м а.rаІнИІі (а йо­ г.о лід.су.м•ки п :,дби;в а.ютьс я що­ ІІІІ:к:ящ.я ), 01де·р·ж.ують пре.м.і.ї в cyrM•i 20 'КЗірб'ОІВЗІНІІ.[/)В.

ле:нь п а•ртJї .

у

є~ю~.ь ан~т и·вr'ІЗ'\1в ати свою до.ло ­

ті.1 Ь:kИ :нііКеІне р.н о-тех.н:'ч.ні нр а ­ :а 1·в:н-иа; Іt і Л (]ГОt.'lИІНІІ'і, :роб'і'ТІНИ.К·И .

,даІН'НіЯ ІПЗІрт::.ї >Н ГЗJFУІЗІі• СіЛЬСЬІКОІГО ГОЮЛОід3ІрІС11ВЗ.>> . Н а!р•ОдІН•і ОrбІР ЗІНЦі СІПрямов:ують зуrсилля і енер•г і ю с.воїх виб<JрнJІіІв на. дОІстрокове з а ­ ІВе•рШеtНІНІЯ Л ЛЗІНІllВ п'я:тИJрдЧКИ, ВТ ;.

З В И•ХО>'l,оОМ

ІН'}'ІМІУ цк КПРС «Чеtр•ГОt!ЗІі ЗЗІВ­

ПрИІНеС.10

ють дОІКІуме:нтн ПлеtН•УІМ'у, доопо•ві•дь ГеІнер альІfОr о сеКіре'Г аtря ЦК КП РС тов. Бреж:нЄІва Л. І. «Черrо.в.і за.в­

У З'В 'ЯЗІК:у

-

сrв1іт Іn<ктано1ви ли1пневог·о Пле·

e'KO•li CJrM·'J1 ІfiOГO СІТ'И•м,улю.ва,н,НrЯ , ЩО В€ЛИІК'У МЗІТ('р::ал.J:іН•V

депутаті•в в 1~Ь )J<НJi. моrж:на :зоуст:р•іт и з rаІЗета,ми .в іРІУК аІХ се.ред о•во•ч.і в ­ ни:ю:Ів, ка:рrrОІПЛrЯtрІUВ, 11Ва'рИНІН1Иj<;Ї ІJ :ра~д.r01опу. В оІН и ши.роІ!Ю .роз'яс ню ­

В.

По·.1rіІmшу.ються і жи.тл011Уі у.мо­ ІВИ лще.й. Нез·шбщро.м буде зда ­

Та не 11і льк и r е:рева• виросл и ~ а 11ри ро,ки . Ви•ро:сл·и люди, са1ме :вmрообн ицт во. Пі•д,п;риє м·

Нову ·~вилю ІТ!J)'!давоrо •ЇІПОЛі·­

ле,нІНІЯ

за.м.:тц і

·ОВ•ОЄЮ ІРОЗ:Ю'ІШнr:.с тю ЛЛ ЗІК•У•Ч і ,ве:рби. Зеле.не Ір•оз.М аІЇrrтя ко.пьо ­ р.і·в Д{JІП01 ІJ/НЮЮіТЬ П ИІШНОЩОІКі Ма­ ,кн·. І х оч \ rл а:рк ще З•ОВСІ'•М rм о ­ лодин, ·СUІНЗІК вІ'он· лрик•ра,ша.є ф а:еащ {Іt:\,ЩІр•ИіЄМ СТІВ а..

біля

с.іл~:>маrу і т. і1н. Gі.льс~:>ка Рада за nіІДКJУМ'К ЗІМ И COiliJl З.JІІЇСТИ'ЧІНО.ГО ЗІМ З­ rаJН.НІЯ по бл а.гоуrетр.ою за•воювао1 а

-

за

nІЦдрr'с, особл иво

nам'бІтІНи:ка В . І . Лен•jнІу, зааосфа·л;, ­ n:шor~:\lllнІi•

у

І ХІня ІПР ащя уш.':н•Час~ ж я

рев,, п ОJбілеІно і лоф а,рrбОІва.но паор­ rКа.Іш, П ОСаІдЖ€-Н'О J\ІВ.іТИ і алеЇ бі'ЛЯ

то:ва.но

ТО·~~

з-erra. іП'Іосал а n:po те, що роб :rr ­ ІН ИІК•И pet~ OIH'f'HO·"M ех ЗІН.Ї•Ч;Н•ОГО З а ­ ІВОідІУ ПОІ()ЗІд·И.~И б'л·я ОВіJГО П l·Д ­ f!tр·ИІбМ:ОТ'ВЗ мо·Л ОJд!і дере·ва .і. ста­

ще:н ь, .в д:ворах роб.і'l1Н·ИІК:і•в. Ц ієї ВеСІНИ ОбЛЩДН ЗІНО ОІОВІl·ТЛе:Н:НЯ ВІУЛИ.ЦЬ

Жов'ТІне:вої

рОІКИ

«ПЗІрІК ЛИСТ Я Ір ОrЗ.l'В Є» Н•аша, ra -

ко·леІІ\"Т ИІВ

f'Д ИІН·ИІМ

1!1 ~шно

п.ЇІдоп·рИ Є:М·СТІВ:1

пр агненням: ·

з аІвеrрп u и:т·и

:Л 'ятІtІрі'•Ч1НОГО

у с-

В 111\0111 ЗІНІН >!

П Л ЗІН 'У . Н. ДОРОШ.

ПРО~ЕС:С.Н

Т(фГО- ІINІBra;Jllj ІВИКJІІаJДаЧі і M<JiЙ'C'l1J)И ВІІІрОб­ тями продавців-консультантів nро­ rВ·е'ЛІJІНQ'Ї ю~·р е•ЖJі І3Р·ОJстає і велика 'НИЧm'О навчалrня. Ту'!' в добре ус­ довольчих товарів, кухарів, каси­ ІІІШПІІШІІШІІІІІППШІІІШІШШШПППІІІШІІІІІІІІІІІШШІІШІПІ І!І·отре6а у .ювШJІіфікова'Ни·х rка.ц·рах Т-аtJІК'овані кабіrнети, в ІІІИХ є ІВІсе рів-нонтроnерів і кулінарів . .продапщі1в , куJІІіін<ФЇВ, К()JНДИТерfuв, •ІFеоІбхіtдіне для ІПр·оmеден.ня теоре­ В учИлище 'ІІІрИ'Й'маrються діІВ·ча­ кwсирі;в m і~ших фа~івців. 3 ТИJЧ.НОJ'О і [[ра;ктичноrо ІНа·вчаurня . та і юнаки, що мають серед·ню цrією метою декіш"ка JЮків тому У с•Іюєму ро:JІІІ(Ірядже!Н1f•і ми має­ оавіту і баЖJають [['J)іЗЩЮв.ати на ПООІІ]НІІМ!У'ваЛ И ДО •ІУЗ ера, де КО­ 3 іІDіщІаТНІВИ КШЮОМІ>ЛЬСЬКОЇ ;в ВіІmі•й Це:р.к ві б)"Л·О С11ВОІJ)е!НQ (Ііро­ мо ХQІ\)ОШі баJЗОВі ІПіДІЩШ€Мств.а, де І!Щпrри-еметвах торгівлі і громаrдсь­ ЛИСЬ В'бНІраJJІИ КУІПаЛИІЦЮ, ВО:ЦИ­ ·()рtГаН~3WЦЙЇ .\)'ЩЩГООІFУ ШИJЮКО фе<сій:н е ФОІJ)ГОІDе ЛЬJНІ()о-ІК уліна j)IH е учmі н&вчаютьс я пра.ктич·ним на- :rоото хшр·Ч}'1ВіІІ!НІНЯ. Бажаю·чі по•сту­ ЛИ .JШ\ЮВОІдИ. Опала·.JrІ!'УЛИ Ку­ зwщJ<оваІ'!;.жу·ютІ:Іся у житrя но­ училище . ПаЛЬJСЬJК.і . В О11НІі се1 р еІД СтаІВУ і ві ()Jбрщи. вид.ілен о [[ИТИ в училище повинлі звер!Га:вичка·м. 3аrаІЛюм , Н<ІІМ 'ГЇІЛЬJКИ за •ОіСТМІІНІЇ д;Ва роКИ

д и •If.Ll!JBOД И'Тb 'П'іІдіС'У М•К И ,ро001'И.

Фото А . Ко.з а•ка..

НОВІ ОБРЯДИ-"'К ЖИТТЯ

·Вс·іІМ :запwм 'ятались пр.ово­ \дИ зИJМи. А неЩ().Д<І\І!ІlЮ віод3н.а­ чили с·в•ято веони і tІІ'ОЧатку лі­ та Кушtла. Сеп~р·ет<ІІр

к.І>ме:омоль'сьІкюто

•К·омітету Т. Д.я:Че'1ІІКJО ·ОІООбИС'І'ИМ 331ПаJІИЛ111.

на~~~юмо нмJІго. Хлоощі і ДІЬвча­ та стрибшли Ч•ероо ба:гаття,

ПУ'~кали •ВіІІLКИ · за •водою, тан­

цrювали, оІJІівали У'Країнеь•ких на•рщ•аwх піІеоень. М·ОІЛО'ДЬ Дооrоо ве•СМИЛЗІСЬ

К·()ІМJСО·

В. ХАМБІР,

його 3аіюіmил.о nош1а.д

30Q

спrеціа-

лістів.

одержать

ПРИІ:JНІЗ.Че<Іtйя

•В Одесу,

ХафкЛ!в, Віюrицю, ~ремоен1Jук, Су­

тури.

ми та ін:ші міста Ущра.іни.

п·оч.а.Jю .захщІ!Іl'и за І>брііі:, всі

с.

2

стор.

Q

ТО'J)rі•влі

хар•ЧушаJІFН.Я.

і тИІс.я у вЇ!цідіІли ка:д•р:і\в місцет-ю ·Крі~ '11®І'О'DеЛІ:ІНИ'Х Орrа:НІі1зщій, бJ)ОІВ\'ір­

ІВІШІуІску чимал·о моJІІО'ДИХ фах.іІВІЦів х~иrгь 'Н'а ІІНІОе'j)еІЖ;Жі Чораюго мо- •вая.ня.

завідуючий Будинком кудь­

О

·зшклщди

(1рrО'МаІДСЬ·К~О

ВІJІни ІЩ)ацюють у Ві·лій У Б\)ова;рськИЙ ЗМ1ЇІП'І'О'Р І Церкві, Ф<1ІСТОІВі , Ва~сиrЛьмві, Вогу­ ТОО10, вир.обюrчу 'ІІ'РЗ!КТИКУ у Л•іТ- Ч:З!НИ НІіій mер.іод більшість уч,ні: в ІІЩ)О· 'М ком~ б ~нат гр•оМІащк:ькооN Х<іІР·ЧУ· слаІВІі, Цр()Jва:р<LХ. 3 цьwор.іч•н оrо

М•ОJІЬJЦ'ЇJВ і QІЮЛ()JДЬ. П()ЧМJОся гул.ІІІНІНЯ

з іІГор , TaJНIII)DB, 3маr.ань. А ІКОЛИ с·онце

tЮращі

'РЯ -

На

ІВ СУ'дЗЩЬІКО'МУ курGj)'І'ТО,рзі.

наступний 1970 -

ЗіШІІ]Юшуємо ме до Н.аіВЧання.

1971

навчаnьний рік училище набирає

1В учмИІЩі пращюють квал:іфі- учttів дпя овоnодіння сnецІапьнос·

PrYJCai!l'iІB.

Q

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Четвер,

16

ди.ректор

професійного

О. ШЕВЧУК,

Бідоцерківськоrо

тоrрrове.льно-ку-

дін;арноrо учи.лища . тшни

1970

року.

Q


В РАйКОМІ КП УКРАJНИ І ВИКОНКОМІ

ПРО ПІДСУМКИ

РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ЗМАГАННЯ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ

Бщро І,РаJЙК{JІ~у КП УіftіраїІНІИ

та

виконком

рсьйо,нної_ Р.щци LдЄІПіУ'ТаtІ1~в "ГРУІдЯІЩИJХ ІВІЇідМічають,

Добрий •ОТ3ІН ОЇЛЬіСЬКОГОСПqдіаІрСЬКИХ ПOCIJIBlB у ра,дгоспах << НІр<JІСИІЛіІвсннИІЙ>> та «Требухівський>>, в Наvштя.НІСІ>НJій ruтахофа~брнці.

х.~в У РОЗВИ/ТКУ ОЇІЛЬСІ>НJОІ10СІІЩДС!ІРС.ІЩОГО ВИJроб­ НИJЦ11ВІа•.

· П4дбruв:ши

п.іІдісумки соціІаJЛі,с.ТИІЧІ!ЮГО зма­ г.аJНІНІЯ 'серед ІРС!ідІl'ОСІПІі!в і ІПІ'ГахофаJбрИІн ра1йо.ну по

. Гоопод<ЗJРС11Ва :Р3ійону ЗаJІЩаІНІНІЯ першого пLв­ рон'у

п'ятИІр1чни

по

ви­

ІВИІробнИІц1щу і црqдажу держruЕІі сільсьногоопо­ дарсІ>них проду:к11і!в, ідОО'ЛІЯідУ за поdі'вами та, sи­

робниц11В!У молона ВИІ!ЮНІаІЛИ •На 102,4 лроІЦента, або на 3~8 Т.<;іНІНІ більntе, ІНdіж .на цю да1ту мину­ лого роІWу, м ~юа на 109,5 процент.а яєць на 122,8 цроцента. '

'ВезеНІИІЮ органі'ЧІRИІХ ~добрив, бюро Ірайном·у КП УІJ<раЇІНИ Іj IBИJ!{I()}Jj.I{{)M 'РаІЙіраjДИ ;ДЄІПУJ'Гаmі.в 111рУІдЯ­ ЩИХ

Це даІЛо можлИІні,ш·ь цродати державJ понад . 120 ТОНН :І-ЮЛОНа, 371 ТОНІНІУ М'Я1са, 7639 шту.к

яєць.

Опеці~аmІі,зоваНІі р3ідrоспи

району

пLвр!ічний

дІержа,внИІй план ІІІР~дwжу дt:~ржа~ві пwрНІи:нооо­

~РадЦ.fІіХ ПОКаІЗНИІК.іJВ ·ОЄІр€jЦ J)<І!дІГООП1В [ П'І'аХО­ фаІбрИІН .раіЙсшу оо <ВИрО!бнищmу і про~ажу дер­

ВИІНО­

ІРИJОТОІВ•УЮЧИ пере~овий сдосВІіІд. ІПо,ріІВІНЯІІЮ з ПЕІр!ШИМ ,ПJ:ІВ'РІі'ЧЧіТDМ МИ!НІJІJЮГО 'р!ОІ:(у ООіІЛЬШИІі! ВаЛОВе 'іВ'lJ1рООНІИІЦ)'І1ВО MOJIOIK·a ІНа 68,5 І'ЮІНІНИ ІЇ· ІВИ­

робшв ,на .С>ТО ГЄІR1Та1рів оСЇІЛЬІСІ>НОГVІОПОДаІрСЬІКИХ :У·Г~ДЬ 561 ЦЄ.НІ'ГНЄ.р. У' ІГООПQДаірСТВІі ІВ.і,д НОЖНОі ііqрови .на,~ошю rос.п

ви.ксІнwв

кLJюлра~м,:Ів молока.

1996

плаІН

ПІРМаІЖУ

мrо.лок.а

РаІд­

127,3 280 'ГОІНН

мо.с-юна.

Х•О(роші резу.ш>rаТИ ПО ІВИjрОІОИІИІЦ11В!У і П'рqда­ щу держа'ві ,м·~,са .має :ра~дгооп !іІМ•ЄІИІі

Н·фова

(,дИJректор т. Чиж'ИІн О. М., сеКІрет.а!Р пар'І'орга­ гІізації т. Гл:уш3Ік В. І., голова НJОМІіІ'І1ету проф­ спі•лки т. Сте[]ІаІненко І. М.), яннІЙ ІВШюнаg

та

райвиконкому і

ку

пошани.

занести на

с.ші.лки т. БорИІсен.Ію Г. М.), ,ЯJка ПІLврі<ЧіНИІЙ пл·ан ПО ВаІЛОВІОМіу ІВИІрОбНИІЦІ11~У Я•ЕЩЬ

•ВИНОНала

ни.

12.8,8 П,рОЦЄІНТа ви,робленю 20580

тисяч ш:т.уІ!{,

одержано

куажу,несуЧІк·у. по

113

защі.ї т. Ілна~'!'енІю Т. Є., голова Jrомt'Гету п,роф­

ЯЄ•ЦЬ ВИІНОНаІНО На1

прQдано

137,2

На

15370 ТИІСЛЧ Ш'І1УН на

•ПіРОЦЄІН:Та, ІПОНаД ПІЛа'Н

У,сПіШНО СП'ра!ВіИІЛИІСЬ 3 ВИJ.р016ІНИЩ11ВОМ J іІТрО­ ДЕіJЖЄІМ дЄrРЖ3іві ПР0Ід'УІR'І1~в

11ВаІРИІННИІЦ11в.а

Радгосп імені Щорса (директор

па,рнИІ.ІЮВ>О-'!1еІJІлич,них

та

раІНІ~іх

к,РИІ'Го_го ЛРJ'НІТУ ДОС.ЯГ рЩЩГОСІП

державі

о.вочdв

з

ІВід­

<<ВеІЛИІНОІДИМер­

перехідний Червоний .прапор

сІрrаІнІіІЗаІІJ)і:ї т. З.аболо11ниІЙ І. М .. •11ООЮІВ.а LКОМі­ те'!Іу профопі.л:ни т. Зуб І. Т.), яний прода·в

раїин та райвиконкому І занести

3434

ЦfІН"І'НЄірИІ -СІВОtJЇІВ ІП!РИ ІПЛ3ІНІЇ

РадrюсшаІми і птахофа~б,риІКамн парше піІВ!Рі'Ч'І.Я . вИJвезено .на поля

доqри.в

2•65

52,9

иа районну

за

госпів:

<<Требухівськнй~,

«КрасилІвський>>,

Калитянеької та Богданівської птахофабрик.

ПІРО­

ЦШІіТ.а 'ВЇІд рі,ЧJного зан~да'НІНІЯ. А рruдгаоп <<Р~а1J!івсьюJІй» (дшректоrр т. Хазан М. Л., сеН'рвrар паір11орг.аІнізації т. Р,ябий І. П., голова 1ЮМІіІте­

Бюро ,рай.Іюму НП УКІРаї,ни та ви:оотоом раІЙО:НІНюї Ра~ди ,депуrrа'ТііJв 11ру:дящих НИІСJІЮв­

ту профапіJnІШ r.

RУЮЧИ ВІЗЯІТі СОЦjіаJЛ!іСТИЧІНІL зобов'ІЯЗ.аІНІНЯ На -ч·ес·ть стqрі,чЧІЯ з ,дІНІЯ .народіЖеtн.НІЯ В. І .. ЛенііІНІа, 4ЮЛеtк'ІІИІви рщдгоопtіІв •і птаrхофа!QрИІн району в ЗаJВІеtрШаІЛЬІНОМ!У IPQIJІi п'яrrИІрЇ'ЧJ<И' ДОІС:ЯТНУТЬ ІНО­ ІВИХ ТІРІУ~О!ВИХ []еjреМОГ у БИІНС!ІШІНІНіі держаІВІНИХ

да.НІнІЯ :ВИІКОІ!ІаJВ

на

М ЬщєшІю

74

М.

люють

О.). 'Рі,ч.не ІЗа;в­

:ПріОЦЕІНТИ.

В рщдгоо!]і. і'мені Щароа (диІрен:т~ т. Басюи І. 0., ceh1pЄІTCJU> парторга~ні,за~ці.ї т. ГончареНІна Г. О. ·го,ло1ва 'оом~іІтету 'прафапі.лки т. Сruнтало­ ва Н. С.) пла<НІТаІІJ)ії к.аJртоплі зна:юодятІ>ся у

11Веj~Д:у ІВІПЄ\ВНЄІНЬСТЬ В

ТОМу, ЩО,

ВИІКО­

І100'УІВаJІИІся ~о 3бирання щ.ооре Від1РЕJІМ{)ІНту1ВаівШИ

вроокаю, ТеХІН.ЇКу.

•Ми, Ме,ХаНІ~затори радгоапу бОІЧИ'Х ~R~B, Н311\tОJЮТИВШИ 18028 Ще ІМЇ.СJЩЬ 'l'OМf ПІОЛа~ДИВ ІКОМ«1\)р<ІJСИЛіgсь,КИЙ», 03НаЙОІМИШИСЯ 3 ЦеНТНерІЇВ зе<рна. К,()М1баЙІНИ ІІ'рЗІЦЮ- баJЙІН і 3ІJбов'JІ13а:ВСЯ Sі'бІраtrИ зерню­

fіі()ІСІГаJІЮВО'ІО ЦК КПРС і Рщ:~;и Мі- ІВа~и ГР}'ІПОІІИМ ~етодом,

ШJ за- б~3печу;ваJЛQ_ б~;mт>ооЇІЙІНІу

роо6оту. оощцанні 18r5. Працю6'М·о, -JІJK і то­

ПР~К'І1DВ У

сілlіськогос.пQДа'рІСьких на :шал 72 rеЮ11а'РИ і зіІб·рав оои1970 році», мате·РІіІІІ- мину з 230 гектар~в. Вид3ів а

лами липн·еоого Пл~н.уrм:у

ншшої к~омІба:Иша 41 ОО центне·р·і'В

ТОІвуюч-и пов!ІІИ!Й евіІмовий :1\еІНЬ.

висо- Ч~гує ЛеJРе'СУ'ВІНІа rм:аЩістеІрн·я, яка

•па'JУГЬЇ ~ у віщшті1 дІ> на [ІОВсякде'н- кояюіІеного хлі16а.

Іне ІІІЁІМУІВаІННІЯ ІПР•О .на,с, труд~вни-

под&в Інwіt,щюлщщну техніІЧ'ну допо-

у,0пішній Р'Оботі <JІFРИЯІЛО

JІІій-о- Mffl"Y.

ОрrмШІзовwно

Гj}()Мад;ське

·кuв еІіІJІЬІсЬІкОІГо гоапІJда'р~ства, 6-у,де- :ве .соціа;л~стичне •:JМаN.ІНІНя, ~i\ll):ma- ха•ІJ'Ч'УІВ8ІНІНЯ. 3а кожним rогрегатом мо пращю.вшги ще ·к,раще.

Дос'ІІі<~у в н.а.с чимал·о,

пр,ІJІД·овжуєм·о Ш:ШОІВНЮІвати

але

ми

ч~ІІІня

.

перед<ш~mІв

·

nе-реХІД'НИМИ

його, червооrими вимпетьми та грооmови-

і це дає ~обрі на'слі,щки. ТорjІК, .на- ми премілми.

3аІюріплен·о ПIOJiiriнфorpмarropa.

Уже rроооючали вИ!біР'КОве зби-

'Р<ЗЛІJНJІ ІВІр()Жаю.

ші КіJМб<Іійн~ри зtбрали В'!ЮЖай В цмwу ювіІЛейно.:му р(ЩІЇ мезерІІіОІВ:ИХ 3 880 ГеІКТ<t'РЇ'В за 10 ро- :Х·аJНЕЗаТОІШ СуtМЛЇІНlН<О !!ІІРа!ЦЮВІlІЛИ

о

Четвер,

16

липня

1970

року.

5

Щорса

учасниками

за·

Виста.вк~

робітниць-теплиtrниць.

По

радгоспу

«ЗаворицькийJ

затверджено учасни.ком Виставки одну робітницю-тепличницю.

Учасникам свідчення.

ВДНГ

вручені по· Г. ЛИМАР.

вроди.1, .В

Т<ОП.1И·

ІІJЯ<Х р.Щ.:(ІГОІСПV «Тре· /QуІХtІВСЬКИЙ»,

ІПРаІ~tює ІРа<

ме:ре.жу

теплич·

ІВ• ЖЄ

!ВИЛа

Ро·

ТОірІГОВСЛЬ·

8

ІНІИІЦ•Я

ІМІіІВ

.:((

0.1е:к•саІІСJ.

При,го.р,:•в·н.а

/Г.аІЧ.

·Ві'!дІП:р З·

І ООО <КІ'с10ІГр а· ОіВОЧ :1в.

На

фо,то·:

Рогач ·На

О.

Г.

зби,раш•н

по'м'і'rо,рй•в.

Фото А. Козака

ЩОБ ГОВОРИЛИ «СПАСИБІ» ЦрІШ'.С!Jд!JІЮТ.І>СЯ СЛОІВа і3 ПіСнd: «УС'і Ж]НІ.І\И 'НІЄСІ~ТЬ обі~. а моєї ІНемаІЄ». Ц€, ·Як 'Видно,

НОГО СЕJЗОН'У ПіЇід ЧаJС ПОЛЬОВИХ poбirr 'ВИІВІОІЗИІМО Г•аJРЯЧУ ЇЖУ ІМІе:ЮаJн1іІЗ:аJТО!Рам. Тан бу1де j ни-

мова ЙДе Яh1ра:з цро· ЖІНИІВа. МіИІНаJЮТЬ рОНИ, ЗМІ~Н.ЮЮТЬСЯ

<Ні на ЖІНИІВаІХ. ПрИГО'ГуіВаJНіНІЯ СМаІЧІНІ()Ї ІВІИІСОКОR•а'ЛОрLЙНОЇ ЇЖі

П. ЛОБКО, комбайнер.

о

ЗаJІейНІИІТЬ

'IlPY-

ІВІЇід

аІООіртИМеІНІТу

ІЩіІВ:НИІка за,лишаєrrье.я ТІLєю не-

П!РОІm'ІІШШв.

ООХЇІд!Н:ЇІСТЮ,

ПОКЛИНаІНа

ЇХ 'У <НаІС :овІіІЙ. У ~ДалЬНІі Є ІНе-

ПЇІЩІlрИІм:у!ВаJТИ СИІЛу і енергію ЙОТО і, ·В Н·~НІЦеБОМУ рез•ульта~11і, ПІРОІд!УіЮИвність праЦІі.

ЯІНа

ОонОІВ:НИІЙ

набі•р

за·л·е-

оібХіІДН.а кІЛЬІНШСТЬ 'ГеІр!МООЇІВ т.а І1НІШОІГО ПОСfУ/Ду. І'1Ї!д;ВІЄЗ•ЄІНІНІЯ ()С\і:дІіОСJ ІПІроІВО!дитьсІЯ сnецІіІаіЛЬІНю вищІііленим '11РІаJНслор·

ЖНІТЬ .і ІВііІд 'ГОО'О, ЯІК МИ, щухар!, при1готу~мо d nqдамо їжу нашим С.JШВІНІИІМ .ме:юані,зато-

mом. Ваір!Т.ЇІСТЬ обі1дУ 20 ИОІІ1Ііійок. ОВІіGК!і, .смаJЧІИІі· і я.кісНІі ст1 ра-

ра,м.

ІВИ ШВИ\ЦjКО ВЇІJ!JНОІВІЛЮЮТЬ

ІЗ!бираІНІНІЯ

tцрожruю

Та ,велИJ.І(€ ЗН31Чення не тілЬІни якLсть їЖ'і, ЯНОЇ у НаІС

має для

СИ-

Jіи, еніеjрr1ію, пі.дні.маооть наС'ІlРіІЙ мехаІНІіІЗаІТОІрШв. Пtд

ДО-

час обіду рОСііІ'ГНИІНИ, Яh1і зай-

сиrrь :П[рОідJІНТІіІв •ДіОQрD11НИІХ і ВИІС.ОІКОІКаіЛОіріLЙІНИІХ, а Й НІаСТ!р'іЙ I<YJGa)piiВ, ЇХ ЗОВІНІіІШН'іЙ ІВіИІГЛІЯІд.

ІRЯ.Т:і НаJ ЖІНИІВаХ, СJІ!УХІаЮТЬ ПОЛіті:НфОjрМаІЦії. 011Же, робИІМ\> сВ<Ое ДЛЯ ЮГО, ЩОО ЛСНИІВа ПрОВІеtСТ'И ШВИ;ДІНО

Я цр,wцюю в племпт.ююзаІЮДі <<FУІд!НІЯ>> 5 рок1в. І нож-

і. ЯІНІЬсшо. Л. ЧЕРЕВИЧКО,

кухар.

-UППІІПІІІПШDІІПІІІПШПІUПUІQІШПШІІІЩІІІПІЩІІНІІІІ

В садах і

що за- 'Ві на 250 геаtта~рwх nри оозоН'НОМУ

беооече-НІНю збираННЯ вр.ожаю і за- Л 3<JJЮрЇІПІJІеІНИМ к.омб3ІЙН():М СКОСИВ J)ІЇК, ГР·УІrООИіМ Ме'11Qд'ОМ:, ВИ!ЮОJ)ИС-

ГОТІЇ!ВЄЛЬ

По радгоспу імені тверджена

Добре

ПрИІІ'ОТу!ВаІНІНІЯ

.плшн1 іІв.

комбаиuнери не Пl.ДВедуть ~::~~~в:~~~~~.;~::~~~~~~ нісrl'І}і:в СРСР «Про заХІО!ди

ник, у тому числі керуючин відділ· ком П. О. Тупиіі.

ІПОМ 'Ідори

обстаВИІНІИ, але обід діЛЯ

Відзначити хорошу роботу колективІв рад-

СІРГаJ.ІІі·ЧІних

ТИІСЯЧ ТСІНН, ЩО С11аІНІСІВИ'ТЬ

райкому КП Ук­

Дошку пошани.

2500.

раійоцу

Радгоnп « Плосківський» в ці.ло­ му і 20 працівникі:в, у тому числі директор радгоспу П. Ф. Волоха. Перший і другий відділки рад­ госпу «ТребухіВСЬІКИН» В цілому і 16 праців·нИІКів, у тому числі керу­ ючі відділ,ками М. І. Прудкий та О. Б. Дідковський. Перший відділок радгоспу «Го­ голівський» в цілому і 5 працівни-

«Ру·

21 праців·

Басюк

посівамн картоплі, овочів. Вручити колективу

СЬНіИІЙ» (диреюо,р т. ФУІРда І. Г., сеНJреТ.СІІР парт­

дерЖаІВІЇ

т.

І. 0., секретар парторганізаціІ т. Гончаренко Г. О., голова комІтету профспілки т. Сантало­ ва Н. С.) визнати переможцем серед радгоспів і птахофабрик по високоякkному доглядУ за

ІР·адгоап "ПіЛ·емпт&Х()ІРЄІПіРОІдУ:НІТОр.

по проІдаж-у

Другий відділок радгоспу санівський» в цілому і

ко.

конкому і занести на районну Дошку пошани.

,рад­

гос.пи <<Ру:саНІJівсЬІкИІЙ>>, .j,мені .Щарса, Вогда!НІі-.в­ си~а 11а Нали:тІЯІНІСt;ка rПІТаІХофаібрини, ПуХ>іІІ~СІ>НИЙ

~ращих :резулнта·т~в

Першиіі відділок радгоспу «Ру· сані,вськиіі» в цілому і 10 праців· никі.в, у тому числі агроном від· ділка М. Ф. Матвієнко.

М. Л., секретар парторгаиtзаціІ т. Рябий І. П., голова комітету профспілки т. Міщенко М. 0.). Вручити колективу радгоспу перехіАJІНЙ Чер­ воний прапор райкому КП Украіни та райви­

держ.а~ві

тиоя-чі шт,~к яець.

5434

Виставки

Переможцем у соціалістичному змаrаниі се­ ред радгоспів і птахофабрик ·ПО вивезенню ор­ ган1чннх добрив на ·поля . визнати колектив радгоспу <<Русанівський• (директор т. Хазан

на

бі:льше

22

учасниками

досвіду .народного господарства СРСР 1970 року. У тому ••ислі: Радгосп «Краси.лі.вський» в ціло­ му і 13 rпраці.вників, а також директор радгоспу В. І. Чернишен­

районну Дош­

т. Фурда І. Г., секретар парторганізації т. За­ болотний І. М., голова комітету профспілки т. Зуб І. Т.). Вручити колективу пере:ІІ':ідннй Червоний прапор райкому КП України та рай­ виконкому і занести на районну Дошку поша­

рш~тор т. Сергеев О. Г., с·е~реті!Ір ПІаІрто,ргruні­

-

твердже.ні

Голець.

продажу державі паринково-тепличних та ранніх овочів з відкритого грунту колектив радгоспу <<Велнкоднмерський~ (директор

лець у rколек:ти:ву І-іllf'ЇІВІС.ІЩО'Ї .пта~юфаІбри:ни ( 1ди­

ш11~н

гоопода,рств і передови.кі.в соціа­ лістичного змагання р·айону за­

Г. д.

і

Виr;:оиі ДОІ.3'Я.ГНЄ'НІІШ .по Іви:робництву Іі цродаІЖу

ЛІРОІТИ ,мину;лого .роНJу, ІПЛаІН ІПіРОІдаJЖУ

ряд

Визнати переможцем у соціалістичному зма­ ганні серед радгоспів району по виробництву

ПЛІаН ПJРОІдащу дЄ!Р~ііаІВі м'я,са НІа 108 •ПРОЦЕ'ІНІТі·g і З~аJВ ПІQІН<3ІД ІПЛаІН ЙОГО 387 ЦЄІНІ'ІШЄІрі~В.

ЇІЗ ІПЛІаНу

року

Переможцем у соціалістичному змаганні серед птахофабрик району по виробництву та продажу державі яєць визнати колектив Київ­ ської птахофабрики (директор т. Сергеєв О. Г., секретар парторганізації т. Ігнатенко Т. Є., голова комітету профспілки т. Борнеенко Г. М.). Вручити колективу перехідний Черво­ ний прапор райкому КП України і райвикон­ кому та за,нестн на районну Дошку пошани.

на

Пр:::ІЦЄ<.ІЩа, ПірОДаІІЗ ДеіІJІтаІВІі ПСІН3Ід ПЛаІН

Мічурінський відділок радгосп~ « Великодимерський» в цілому 5 .п·рацівників, у тому числі керу· ючиіі відділком В. А. Ковальов

минулог-о

радгосп імені Кірова (директор т. Чижик О. М., секретар парторганізаціІ т. Глушак В. І., голова комітету профспілки т. Степанен­ ко І. М.). Вручити колективу перехідний Чер­ воний прапор райкому КП УкраІни та райви­ конкому і занести на районну Дошку пошани.

н<L~а·ції т. Б;у;зник М. С.,.rсщова .ІЮМІітету проф­ У.), ЯіКИІЙ, У•СПіІШНО

ком

ри:нІН'ицтва

Переможцем у соціалІстичному змаганні по виробництву і продажу державі м'яса визнати

<<іlЛОСІНJііВІСЬНИЙ»

(ди,реитор т. Волоха .н. Ф., 'сеНІретаа> .па:р·юрга­ ФеСЮК Т.

ків, у тому числі керуючий відділ·

цтві продукті1в рослинництва і тва­

т. Фесюк Т. У). Вручити колективу перехід­ ІІнй Червоний прапор райкому КП Украіни

проти мин~лого ро~.

СШЛІКИ Т.

За високі показники у виробни­

РОКУ

1970

т. Волоха П. Ф. секретар парторганІзаціІ т. Бузник М. С., голова комІтету профспілки

'!1ЕщлИJчниос ·Та ,Ра!НІніх ооочіІв з вv;:щрИІ'юrо грун­

(т'У ІВ'ИІ!ЮІНа•ли ІНІа 112,1 процента і ;щwли понад план 257 Т.ОІНІН ооочіІв, або на 477 таНІн більше

ЖаІВІі МОЛОНа ДОМ'1І1СІЯ ,ра~СЮП

постановляють:

Переможцем у соЦіалlетнчному змаганні серед радгоспів і птахофабрик району по ви­ робництву і продажу державі молока визнати колектив радгоспу <<Плосківський~ (директор

ПЛаJН

тисяч

оброблені

ІВаІНІНІЯ М'ЇІЖр!ЯДЬ, ПІЇідГО,РТ•аННЯ, ефеКТИІВІНО ВИJ.І(Q­ рИІСТаJНі хіМі,чш:ї засоби борооЬІби з нол~ад­ 'сЬІкИІм ж.~ном d фіrюфт 0рою.

діІв Н:ПРС і НП У,к,раJ]ни, дошш:ли •нових ~с:пі­

заІвершащьного

були

Гt:~рбііцИ'ДаІМИ, ПірОВ<!'ЩЕ'І.ІЮ J<iЛЬ:h1ajp!3130Be ,роЗІFуШу­

що цраІІJІlІВ.НИІки ращгоаrr.1в і птаооофабрик рай\>­ ІНУ, ВИІ!ЮІНJЮЧИ СОЦjЇІаЛІіІСІТИІЧІНіі ЗОбов'..язаІННІЯ На ч·есть (;т.орі•ччя з дня .нw})QДтенІНя В. І. ЛеніІНа та пt:~ре11ворюючи .в ЖИІттл рішення ХХІІІ з'їз­

Рl1ЧЧІЯ

1970 РОКУ

rВІ:,дміНІІЮІ~У СТаJНІі, ОВОЕJЧаІСІ.ІЮ

УЧАСНИКИ ВДНГ

на

.

ягІдниках-порядок

·Сщщова бригщца щpmoro від­ дd®Іа Р~ГООІІ'У «Г·ОІГQІЛНІ<СЬКИЙ»

норми за .де>НІь.

стармию доrгллщаG с·а.ди і ят)Д­

люють ІMOJllf)Дry полуницю, якої

юиш, трИІМає 'ІИJСJІО'l'Ї.

В€ІСJНОЮ ПОІСЩ)\'Же'НІО 5,25 Ге'КТа­

їх постій·оо

ІJ

0СТ<ІіНІІJіЇМ 'І1l!С 1 0М: рооіТНИЦі СУJМЛ~НІНО 1ЮІПРЗІЦЮВ3ІЛИ Н~ 3бИ­ іра/ННІЇ [ІІ()ЛУ'НІЩЇ. ПлшНІГаЦЇJІ ЇЇ невмиwа, ВІСІюго 12 rекта;р-ів, а,л,е МИ 3ДаJІИ .3 •Н,еЇ 23 Т()(ННИ ЯІгід. Нwищого ,виробітку д{)­ биDаІЛИ!Ся Маrрія Фещу·к, Mrupiя ,Jііалю·к, Галина КрmІива, які ІВ·ИІк ооували 11'0 ІІіВІ11ор и-дв і

НОВЕ ЖИТТЯ

о

3wра'з B'Di р00і'І1НИІЦ1

nропо­

ра.

У С3JД'У на rnющі 108 rе<Кта­ ·ріІв ІНІ\'(~В'!ІіО <31ШіJЇІН"І€іНО ХЇJМОб­ рюбку. Мю:а;н~3З!Гори Ол rоюшmд·Р

Вишневснкий і Микма Лисен­ ІК·о .вдрf1Ге облриСІкали )Ііе,ре-ва 001руто:хсіJмі'каfГами І!]р.шrи плодо­ жерки.

В. ШОСТАЧКА, бри.гадир садової

О

3

стор.

бригади.

О


ПЕРЕДЖНИВНИЙ ,,ВОГНИК'' ти по 120 ценwер·ів булЬІб .з .коЖІ~'О!Г<J rе'Ктаtра. Микол а. Па<влович ІПОІд ілився з •аво-t.ми коле·гами ДОСІВІlДОМ ДОГ.ТНІ!д'У За :ка•рТОПЛеЮ.

Людно було т·оrо •вечор·а ІВ РожІН'Я•нснкому сільс~:~кому ·будинІКу культури. Пkля гаjр.яrчоrо -лр·у доВОГО ·д!Н.Я <:Ю.д!И зd.QpaJJIIICb !Пе>ре.l'О\ВИІКИ ІОЇЛІ:ІС!:ІКQГ·ОІСПQда:(J'ського ви,ро6н-иІІІ;-лва~ :вете·р·ани :праІці tp·at!).гoc•ПІУ «Лі11КЇІВІС І>К·ИЙ». Це ДИІре<КІЦl•Я, ІПаІр•ТІlІЙ•На· та ПрОфОП11ЛІК<JІВа, ~р,гаІн•і!заІщі ї Ір·аІзом .з •кул.ьтсюВtіГГІІІ\lІМИ пра-

Ол~:>га ,[!р%Г·ОІР.Uв•на

tne-

в

п.1ощу

•чи:но,к. .БаІЖЗІІЮ, ЩОб •ІІЗІШі .КуЛ•І>ТІІІІРаІUJtіВІНИ'К'И 'І!Зr!еtре'дМН'Ї

.жtн:и·в зшп алил н ІВ Іу>аі.х у,стаІновах ,кул.ьту:рн ТЗ1К.і ж 5ЮК!рЗІвоі <~воnН'ИІК.Іt» .

О. ЗАДОЯ,

1ІІІUІІШІРІПІJІІІІІІІІUІІІІІІDПІІПUІІІПWІUПІОІОО81ІПІІІІІШОІПІІППDІUІІІПІІІІПІОІІІUUDІШ

В()К3СWJьна

Вулиця

о~на з

-

ПІНІІб У'ОО.ІО'І'Ь .на 3адЇІ3НИ'1ИfУ стаН­ цію В,ро,ва~ри.

3

\ВИД:Н•О, ЩО

TY'l'

.цроек'!'!ники Хто -вИІнен ЧИ бУ\дІіJВJеЛЬІНИІКИ -~ 'ООІМ•у, ЩО ІЦРОМВ!УІЗЛЗ ЖИУГJЮВИІЙ ·МЗІСИІВ 1не м.ає •НІі оПІР.ЗІВЖІНІіх rnроїжд­

жи.х .дDІрііІГ, •НІі 11РС>т.У<~~РіІв ? Іс­

НJуюч!і дороги •ву.:зьні. СТ[річ­ :ним М:ЗіШНІНJа.М , Щоб роЗІМИІН'у­ на!Заід,

,дОІВОЩИ:ТІ>С'Я

ДО

ЯІJЮГОСЬ

з.давати

JЮЗДО\РіЖ­

ЖЯ .,

Вtл ЬІШІіют ь дDІРіІГ. цєщ11ралЬІНИІХ ,

ДО

М•€ІбЛЬОВJОі!10

оообли.во .рес'!'ОІран.а

tвLд

М.З/МЗИІНа

ЛіД

лосоди nіJСля дощовrо•ї црІЯззю, що за.лН!'І1і. .водою час .j

u

:н.а~VІИІВаЄТІ>ОЯ З ОООЧИІН. Ди.в­ ІІЮ, що І рельєф між бУІдИJІ­ КЗІМИ ММ П€Ір!Віrс.Цу ЛОВеtрХІНЮ .

Лоrо ніхто н е рівн.я:в за всd

роки .

БілІ>ше

того ,

х:тось

mроя­

затqро,дЖ,)'!Ва­ Ішв •ЇІНІЇІІ.Іjі•аІТНІВу ОГОронtа'МИ Пі­ ТИ Зал\~ЗІНИІМИ ШОJdі{ДНі дqрііЖ1НИ ПОПІЇ.Д 6У1дИНЗІЮіЙІШЛа ІіНІіІЦЇІаТВ!Ва ООМИ. посJІІіtдовrffіПН'іІв, котрі баJr,ато в С>аJМОідііІ.я:льному поря,дн:у зу­ ·НІав·Lть перегqрсщи:ти М'Lл·и ПрdіІЖДЖ:і Ч!JJОТИІНИ .J~УЛ ИЦЬ.

J1раІ1ЩЇJНІНІЯ

КООП€\раtТІІ'ВІНОГО

QУІдИІнщу rno ВІУЛИІЦі ГоловНІ~й .

ЛИ

ХJЮП'І.ІЩ

НО.Г.а•М И .

Не знаrrи, СКІЇЛ І:ІК·И це .п:рмов­

жув.аJюся б, я1юби не ста:реон•ька жі111к.а . BOilfa, ом.:VІ иво :Іюз;штов ­ ха~а «бра-лву» .і· по--маrrерИІнсь­ ~и

ПОТеІjJ;П.!JІІІМ.

НЗ.Д

СХИЛИ.іfаІСЬ

Допомогла nЇідівостИІСь, в·ите;рлз ІНа облИІччі •КІров. Ста.ре,н.ька· по­ ІСИІВ:іл а· ЖJ'ІНІК.а....

Посп.ішаючи .на доІпомоту лю­ дИІНІі, В{)ІІІа не думала

себе.

n•po

На бла.гQр•Qд:ний вчин'Dк її КJЛи­

ПраJГНеtНІНІЯ

Кли:кало

серце.

материИІСьке

з-а

·QПИІНWГИ!

об­

За

З ЗІ~ПИТИіСЯ

ру.ка.в

ІКаІр·rи .

Весь час реготали, ВИІСJЮВJІІЮ· ІВЗJШСЬ

л иво ЗЗПИrгала, ,В ОІЛІН'О•Ї З НИІХ­

ГО(ДИІІІ•а.. ЗаІМ,'СТ Ь Та'КОЇ Ж ІВІВіЧJІИІВОЇ &іщшОІвІЇЩЇ ПОЧJ'ЛЗ бру­ ТЗЛІ>Не Й оQраІЗЛ'Иве:

IKO•'J'pa

- Не за,важа•й, стаtра,, бачиш, лю,ди ,д.ілом в а•ЙІнятrН І взаtгал і , ,:ш ла б зв.:UІ,ІСи, ХІіба мал•ий ва­ гон

З аJВО­

Ду.

А

метЗІЛева

заJГ<JJлом ,

рожа~-ще дwлеко

ого­

не наJйRра­

ЩИІЙ м етqд бл:аJГОіУІО11рою. Ро­ обити orqpoщy, ооли •В цьому з кущових слід є ПОІ11Реба, Т.ЗІка 'Не тільки ми­ ІрослНІн . •ЛУ'Є OJIO і Л[рИіК,раШЗІЄ 1'Є\І)ИТО­ Ч ИІСТЄ \РІЇJЮ , а Й <<!ВИрОбЛЯЄ>> ІПОІО11РЯ . Хо11і:люІс:я , щоб блаrоус11ро­ ОСТе'ГИЧІJЮЇ 0'11ВО\РЄІНІНІЯІМ єм , ОбстІЗІНОІВКИ .Н!а ЦЬОМУ В€'ЛИІКО­

МІа'СІШі зай­ МІУ ЖИІТЛОВОМІУ МаЕ'ОЯ QДИІН ХаJЗЯЇІН,' ЩОО усі заJЮДи ЗІдJіІйанювалИІСь

за од-

ПQра ВИІКОІІ:ИЮ-_ :нwм пл.аІНом . ,дел:утатJJВ ~ЗІдИ М:У М~СІМОЇ ''11РУ\дІЯЩИІХ \ВІЖНІТИ З ЦЬОГО mри­

ІВQДУ

·ВІЇjДПОІВІЇІДНИХ

ЗaxO.illtB .

С. Г АЗИНСЬКИП, житлового

мешканець

масиву.

комитета І(П УкраиньІ

Т•ЯІРІК.а.

.ВабіуІс.я, ЗІВ•и•ча,йно, об}'ІР·ил·ась. Ії доаірлИІВоі ма.те:рІІ!НІС·ЬКІЇ оЧІі по СЛЇіЗЬІМИ Й

:ІfаіІІОВІІІ'ИЛИСЬ

БЇ•НІЦЯ

кошик і

В:зяла св•і.й

обр,аоою.

ІВИ'йшла з ·ватон1у .

Як і в- попередІН•ЬDІМу вИІпад­ 'КіУ, знов-у •Н•ЇОСТО з ·прІЮутwіх не за ~р·а.жен.у лІQДи ­ ІВІСТІУІПИІВІСІЯ ХЗІМ~. ну, іІ!ІЇХ'ТО !Не ПіРИСЗі.!'ИІВ Н а добро .не апрамогл.ися, зате О, ЦЬОСО :riJJНоа• баtІ\щу•ЖtЇіСТЬ JI'Я б)'Ів .ПОІве'Н ·ваіІ'он. Мо.вчали­ :не <wли, •не бшчи.т~и., не 3Нд\ЛК! .. Не С)'ІМІН·~в.аІюсь, що та~і МЗІГЄіІJІЇ, ІЯ'К Щ ка1р-ля.рки, виховаюrгь га­ ких, sr.к са,МІі, ,щіrгей. Зл'И.Х .і• ко­ баіІд,ужнІХ, як лючИ!Х, ІІjуаtІІІХ ,

бур'яtн•.

Ж~н·ки ПО\р,uВін ян.о молодj.. Не

:МОІ!JІЧЗЮІ ЧО:М у Щ'И'В,VЄ : нше ЧОЛОІ{tК•И , ЯК.і •еТ•ОЯЛ И Не>ПQІд•аJІ•l І(.

іібВ,

моВІЛ ЯІВ,

б 'ют ь.

.не

-

Чому

не

а

ЩО не

ТОІМ\У,

і В

ВОІН.И

ПІрОЖИЛ И

ОВОІЇ

ЗІМ аІJЖУJва.т~ и .

25-30

ро­

Не створ.и ­

.п и. ;н,і•чосо доброго, за. що мож­

б СКаІЗЗ:'І'И·

на QYЛQ

<~СПЗjСИJбіr».

К аtр'Т'И j, Х.ЗІМІСТВО НЇІКОL'І !І .Не бу­ ли

приюм етою

ЗІдОірDІВого

ГЛ'У·З ­

ду.

а. r:>

ба.~у жорс;11о.ка. .Б)й тобі, ЖОІСТе ! Ба•ЙJІІУЖОСТе, ЩО СІІЩШlІ

Не - допоМбіffИ людюІІі .в 1ЩЖ­

у .З'()t!І<НІ;· •Пр•аІЦЬОІВІjТ И'Х •Ї ПОВІН'О ­ І.!J)Н1Н'И:Х дІОjДІЯ.Х . У TjjiX 1.10ЩуtН•а,х, 6\ІЮі ОtlІJВе[р!ГЗЮТЬІО!І, IOJЛif стають С'Вфt'КЗІМИ ПрОЯ\І!і)В ХЗІМІС11Ва, Ху ­

•«Т;р.и Іноч:і .кмаІНІНІЯ ».

Теле ­

23.40 -

вUЗІійні ІІJ;ЇІСТ;.

Перша програма·

Друга програма Н овwн•и. (М.). 10.15 ІіJІjшенІІFЯ JІИІП.НеВОІГО 17.30 «Тобі, .юн1Х:т.ь!». (М.) . N.OO - Те­ у жwrm! Фільм -кон ­ ПлеІНІУІМJУ ЦК ;J<:ПР.С ле.в.ізіІЙІН'і• 1ВіС11і . І І'І.\·0 СМ'J'» . . (М.). Ко­ «Робітн:ИІЧ ий :клаІс це·р·т «ТИІСя',ЧІі труб ». 1:2.00 18.05 (М. ). Нови ни·. ХtудоІЖ'НЇ'Й ·18.00 телебаІЧеІІІІня . ЛЬО!JІО.ве• фl.тІЬМ « Нов!і• ІПІр•ИіГОДИ •ООВЛОІІJ;И'М·И'Х ». К'DіТІ:ьорове телеіба"ІеНІІіЯ . Фол І:ІКJЮр­ (М . ) . •13.20 - Новини. (М.). 16.55 ІН·ИІЙ .клуб ~джерело» . (.М . ). 18.50 «КІС>Л И ;дереаа - НаІШа, аф:іш а. :17.00 - Кольо ­ - ХіуІдОЖJНІМ фіІЛ·І:ІМ В ефі•рі 6ули І!ІеЛ~ИІМ·Иr». 20.30 ІРОІВе телеб.аtченrНІя . « ВиІО'ГашІК а .Бу ­ 21.1'5 «u\1.олсхщ:ЮТЬ». (Х щрюі•в). РооІЮ&іІJ·і раrгіІно» . (М . ). І \7.30 « На щоор.а.н.іІч, д•і~и! » . 211.30 [)•ро !КОМ)'ІНІЇІСТ~В . (Хаtр'КііІВ). !7.40 Н щ.ково~попуЛЯІРІН'И!Й філнм «На-й­ \11J01Гра­ Теле&~і·йнtі ІBll~i. 18.00 122.:25 - Спі.«Учн:uвсЬІКа ШЖ'УЧ:іІШІИ!Й .се:р1пен•ь». ,м а •пер~ач . 1\8.05 23.25 (Д:нtЬПрrСІІПе11рQіз,СЬ'К) . ІВЗЄ О . Оnн1jВІцев. (М . ). ІВИрООНИІЧ ЗJ>). ИІни. (М.) . «ЩедрtіІСть Нов Телена:рис \ 8.35

\0.05 -

njp·». '1 8.'50 --' <~Реапу.блtіка ·ЖІНІИ · КОJІм •9УЕ» . (Ми:кол аї1в). 19.00 Чем•п;іонат телеба~е·wнtя . рове ЦСКА. СРСР з tбакжеrtібола: 'НОВИН•И . «·ЖЗ:Л!:ffііІріlІС». В ІПеферІ!І'і П.роо11ра.ма «Час» . (М.). 20.40 Д.mя ·молО\д і. « Кл•у·б (М.). 2.1.10 ХУІдОDКІІІІій Ф·і•л ьм <~Н аtу~ка». 22. 10 -

и районного Совета депутатов

\

г.ру­

баІЙідужіmь,

Непов.аІГ.а ·,

Ха:МС'J'ІВОо ,-tб'к:ть? Не т іл:ЬІК Иr. ось Я'КОЇ ОlІіІНІК•И ЗаСЩ'!ГОВУЄ КЗjр­

JІ;ЇІГЗІНІСТ'Б-З•, ІІІе'Те:ріПИІМИіХ

ОО3'/.ИJНІС11ВЗ ЯІВ!І!Щ

~

Н З.ШО ГQ

цих ЖИТ-

11Я.

м . хомич. Шев.чеІІІКЇ•ВСЬКОЇ ВНП)'СІК'НІU< середньої wколи.

6.ІІЬОІТ'у

П'Я ТНИЦЯ, 17 ЛИПНЯ

трудящихся І(иевской области .

!9-3-82, з аст. редак:rора , ТЕЛ Е ФОНИ : редактора і і відділів (n артійного життя, промисловостІ, м асової ро-

як на.3іJ!щrн?

·вч и:но.к

«На М~J>И!L'баІНаІХ УtкраіЇ'Н•И». \ 7.30V РесІrуібJІtІкаІіІ~І:ІКоrо В.і\д'К!Р'ИіТТ·Я

В 'DВОІрчому nqрИІВі ІНе ПОМІіТИ­ rniшo­ nЕjр его,рсщи.л и ЛИ, ЯІК диrrЯІЧІОГО JOLд:нtY ~Оір!ІЖІJ\ІУ ДО ШИІН О!р€ІМОІнrІ1!ЮГО

...

А це~й

СУJМ!Н•jва.ЮІСЬ

П Оtс'МІВИІ.ІЮ ренqрд ЩОДО rа­ (tВІЮОТИ Й Ш!ЕрНІН:И) баjрИІІ1іІВ ПраІвліІнцl за;ЛІlізІоої ОІГО\рGІЖІі. ТЗ\К ЗМЮ[JШJПІІСЬ рОООІТОЮ, ЩО

СЗІДКа

СЛ'О!ВеЧК•аІМ·И.

К:УіЧ€,РWВИІМИ

;fі.аІбуоя, що СИІІд•Ї\Ла п01руч , вв-і·ч­

С:пасибn .в а.м Це !ІЮХІВаІл.ЬІн.о. за. це, чvй:н а л юдИІІІ'О•! Т а мене

5

і

вул. Київська, 154.

:в-мостились н·а В.іщр,а~ ІКОІМ. ІВіЛ І:ІНІjЙ JІ'аівІЇ Ї• П<J'ЧЗ\Л.И rр·З'І'И .. . В

:>Ове те·леібаІt!е!НІНІЯ. Д<ХКуІМе!і'J'.&ІИЖІІ•ИЙ (М.), 16.00 фі.л ьм «.Жиrr:r•Я ІПОJІЯ•». - Л.іtrОІП·ИІС І!ІІ)ВВtіІку.. Докуменrrа\Ль­ ·н:и.й те·лефj\ЛІЬм <~Р~~к 1943». 17.ОО -

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» - орган Броварского районного

БРОВАРИ,

час його УІда;р ил и по.р·ТС·Иf' а;р•ом В ОбЛ•ІІІЧ'ЧЯ. 3а1'ИМ Х'}'Л:ЇІГаІН.И: би­

ДруІГ и:й ІПР·И!клащ. На• одн•~й Із

#

м.

Той хо11ів .п:(Щве•стось, але в цей

(РаІ:ІJЯІНJС.І>Ке tпраІВО·С\У'JJJдЯ суІВоро

. . .........................................................................................................................................

і

рук.

З

ІКЗф•аЄ За ЗЛОІЧИІНИ, ;/JО.L'tЇб'НІЇ• .ТНіМ, що •ІJІЧ и:неио н·а пе;рон,і•) ,

і

НАtШ А АДРЕСА :

ЮНЗІКЗ

В

ЮНИІЖ!КJУ

ДОРОГИ!

ЕХ,

'ТИСЬ,

вИібия

з ,розмаху

«1ПІрофе.сор » і ІНОГОЮ

ти себе боrоrу:зDІм. Це :н аНu-.аtнеб­

~О ПОРЯ})!JКУ \]\аЛеКО .

ВІІІ'Ї'ЙТИ tвеІрес­

На байдужого не надійся

Ініше дл я чолов·і,КІів . Та. ще ІКО­ і сил а• на ї х боці: л и і за.кон,

фот·о

ць·оrо

ДСЩЗІВ ТОЙ СЗІМИЙ

-

ІКУ ХІВИЛІІіНІJ'·, ІНе •ВИІСтуІПИJТИ На За ­ ПрОЯІВ И­ Х ИІС'Г ОП~р аІвеідЛ ИІВ·ОСТJі. -

ком­

Н(}Ї. Адже мвіrrь

ІК'И.Х ЛЮІ,де.Й,

« Хоtд:іІмо, Василю , звіщ.си, ще ОВІl\діКаІМИ QYrдe M O».

бtнаrгу 'комун.а.шших tпі)щри&МІств,

вулиці ВІ)к:заль­

)'ІВа[' И·.

В·сжи не поМІі~ають вели­

-

~а.х иrс тил Іf юна~а .j111ші ДоБа чо­ ло:вn:к.и , КОТІрІі• •СТОІЯЛИ З ДІрtуrоГО боку ла,ви? Оди:н. з •них ска;за,в :

можн.а ні ,про,йти, ·нrі щюїхати.

ІПР·О ·бЛ·1ІІГОУ'С'І1Рій

л.іtг.аІНІlІВ

іІ\Іеше,

ту ГJ)ЯІ'}ЮКУ, ІВИІ6ИІВ1\:ІО'І'Ь 'ГЛИ!б·ОКі б~~ю.ри, ч~рвз які !ПЇ'сл.я дощу н.е

3

•не зве·р·нув на ху­

ХлоІFЧпн.а

В01ни ап;р.омоrлис я л·ише •Н.а те,

'11Ра:ІЮПОР'fУ На . Н·~ВПОj}~ІЮВ1ІІН:іСТЬ ці•єї ВУ'ЛИці. На ній всюди можна іІ!ОІбачити с-міІl'Гя, шИІни мФсять гус­

Потурбуйтеся, товариші

но .шрон:Щи•в ·QДин з них і ч-вирк­ :нув ·К:Р·іrзь зуби.

що :п аві::ІІве.ртати ·Голав и,

мдіів

є у

Н'іІіР'ікашь

ВЗ:гато

Єхи·д­

Ж:іІН()І){.

rк;іл.ька.

·ввал.~ось

Х()ІІІ Ї.Х 'НІі.ХГГО Не rnідШ:ТОІЩtВЗ·в,

бір уJ'ІНО\Д:l•Ї В .

що

·ва;нтаж.і,

ІНО­

за.хІме;nLлих

на

ра•Же>Н.ОГО,

мі!С'rі. :наш()му у не.mюкшиних Вдень і ,вночі ІПО ·ній МJЧ:ать сотні аІВТЮІашин, ТРІ1ІІКТІ)рів, перево зячи н<JJйрі-:том~нітніші

•МО.ЛОідИІК·tВ~

к·ала. совіmь, лю,щсь'Ка ~Lд'НІ:ст ь,

і,нструктор райокного будинку культури.

взяла вобов'яза.НІня 3\ібра-

n

гектаІр:іtв

лу н-ал и

зщаєт ьсІЯ , •і .переговорили ·&се, .і пеrрооГІІ:,ваv1И, .і .н а Іі.ІдІПО'І.И'НОІК ЧЗІС, З ;рОі3ХОІдИТИ1СЬ 'Не ХОІJ1Ї:ЛОСЯ. Ще ІЇ .Ще :раз хл,ftбОІрОбИ ІдЯ'КіуІВЗЛН ІКерtі'ВІН'ИІКІЗІМ ,раІдJТОСІЦу, tкульта.рМІЇ:ЙІ..Іj5ІОМ за tдобре ор;гаtнізоваІн,и.й ІВІ\;що-

вир ощуваІн•н.ю ,ка;р1'0111JІJЇ обробЛІЯє

по

56

tрозмови,

ІП:.сні п ро .кох.аІНІНІЯ, героЇІКУ та• іРа.дість Іцр.аu,і . В.же,

Ба•р -

лшнищ~>к а., я:ка за. І п.:нJІр:tчч.я ІВІ'Ід .кожІної з 24 заrкр)П.1е Н·И'Х за 'Н•еЮ 'КОрііІВ іНЗІдОЇЛа .ПО \905 ~ЇЛОГраІМ·і·в 'MOviOKa. Уча,СНИ'К Х'УІд<J'ЖІН•Ь!ОЇ !СЗІМО,д:ІЯЛЬІНОСКСІІваVІь ТЇ раІйDІН'Іют о буtІщнtк·у ІКул.ьтуІр·и Олеюсі•й .гу:моtрИІСТИ"tн•і ІВіrРІШ і Гр·ИІГО\!JІЇІБІН'і п оавяrrи.в Ользі П . Г ЛаІЗQВ·ОІГО . На.гоме м іюце 1В tраІд['·ООПІі займа€ ,ви.рОІІІІУ'ВЗІНІНЯ каrр.топ л,;•. Мех аrНіі•зо·ва•н•а лаrнrка М111коли П.аІвлоІВ·wча

ДовгОtд~:>ка

теплі

ле;ронгу .на -

-

Вони пр•офесОjр ! -

-

ІПО yOП.l'lliHQIMІY •ВИКОІН'ЗІНІ!f.Ю ІП01СТ.аІНОіВИ ЦК !<JП:РС 'І'а Ра:.r·.и Мі,ніс'Г,рІl'В С.РОР «Пр,о за!Jюди по забез.печен.ню збИJраІНІНЯ врожаю ,і ванJrn~вел·ь ;QЇJLІ:ІСьюо·rоюпма•р•СІ:ІКИІХ ;11JpOiЩj'IК11UB гу · НПО ІРОІІІІЇ» та. Посrган ов и лиІП:не воrо ПлеІну,му ЦК rКПР.С. До п::(З'НоЬОІГО ІВе"fОф'а ГО\Р 1UВ «ВОІІ1НІІІК», GЗІПаЛеІН•ИЙ 'ЧулиІСя

до

.І<ІЇЛІ:ІКЗ

з юJІ а~юм, га,х. Поtрt:tвІІFя•&шись ЩО •СІІід)ЇВ Н•а Ла•в.і, ЗІу11И'Н·И,~И1С Ь.

.ПеіІІ!КО, •ГІІ:!ДІВ'і:ЩЯ 1ЧИ ПІЇLlІ.С)'ІМ'К И веrЧСJірЗ,, рОІЗІПОІВ·lІВ, Я КО·ГО ІПаtр111ЇЙІни:й ·к{)Ім ітет ищда•є ви:н-я•тково·го з•н·аченн'я ЗМЗ.ГЗІНІНtЯ ХЛіООjрОб і'В ОрtГЗІН•і·ЗаІЩі Ї •СОІЦЇ·ЗЛіЇОСТИ1ЧІНОЮ

ІКу.1ь·т а.рм,і й!І1Я\\ІІІ,

.Не МОГЛ•И. ІВОН И ЧО•М)'ІС Ь СІпсжіrйно, а з гамором,

юн.аІК,

на Qt!J.ІH6й сщд.і'в Ч ИТЗЮЧ И O<iH•IfiiiY.

ІВа.люючись

п,ро те , з .яюІ'м еІН'1$Jоі аІЗІмом ;рож·н·я•ІІІці rnі;щнІі•мал н колtгосп •ГІІlіО.П'Я .в•і:й.ни. На :заtк•іНІченtня ІВіІн. ака:за.в : - Не да·ре;м•н·о ;ми •кров nро·ли•ва•.пи, ІНе ,даІре<мІн·о бо;р ол·и,сь .з ІВ~рогаІмИ. Псщиtвишся, як жи·&уть лю tJ.и телер, •1 .се·рце ;рз,д:іє. За ·все це юпаІСи•бі р,;~н;ій · Ком у-н:'ютИІчн.іtй па,рт•іІЇ. че,рtВо·ною перемаІГЗ'Т.Іf'>> « Жи:ти, •бор•отиось 1і ст:р.;•ЧІк.ою прОІХ{ЩЯТь ІUJi слова •у ІВИСТ'УJПЗІХ схліб.о .роб )в , учаІС·НІfКІіІв худоЖІн•ьої са.мсщіяль:нQІСТі , ІВ ніс·н:я х Г ас~и·н и С,уtбаІч., ·Ка;герИіни БіtГУ'Н з ІСел а Плос : кого, ОлЬІГ и ЛИІЗІун з Вел и1кої ДИІМеір:к·и., ·ч и-лці.в Ми•коли І•ваtнІця, Г•рИІfІОірі)я .БіІІ'УJНІЗ та •інших . Се•крета1р лаІр•11іІй ної орІГаІн•)заІu,ії М. М. Проко -

ТИ СО•І.Ііl•З•1ісrгИЧНе З•МЗІГаІН•ІnЯ Ga ДОІСТ.р·ОКQІВе ВИІІЮНЗ.Н· 1н.я п'ятиІр.і•чки та уоап.:ІШне ЛІроІВеІде·НІНІЯ жни•в . .Пр·ац.~в'Іиtки rк·yJJ.bl1YІPИ села Гогол:ів .Юtр6й МишІЮР•із та, Мwкола Маtрюга· .щиро tв.іrга·ли .присуІ'Ін.і х .п.і•анею О. БілаІШа «Сн.:.r на, зеленому лист·і» . На «ВОІГНИІКІУ» ,РОЗІПОВІіЛа• •про СВОЇ трудаВtі ДО ·

Лише

rВ'ИІГУІК'}"ЮЧи бр w·нtі слова і пе:ре­

ра:н кол rоtоПІного :()Іу•ху ІІваІн tГ•рwгорович Ха•в.ро 1111ро ,:к:торІію 'КОІJШК'І'ІІІВІн•ого ['{)ЮПQДЗ!Р•С'ТІВа• •в Рожtнах,

ІІІЯІНІСІ>кwм •В~}]J)І)Ї.Л.КОМ ·ІІВЗІНа .Ми:ХЗІЙЛОБ-ИІЧа· МЗІКЗІреtН · ІКа та бa,raro ·інших. Заn<:'ІІІ·'ЧУЮЧН' висrу.п, Мшр.і.я ГаІВІрИЛ<ЇВ•НЗ ЗЗІКЛ•И!КЗVІЗ 'ГрУІдЗІJ>ЇІВ ІШИІрОКО ро•З.Гор,ну-

н'у

{і,1ІfЖЗVІОС:Ь

<qвоrнИіКІу» . бажаючИІх •вИІСТ\уіпало •на Ба,га•rо Щи:р<J •розШО'В'l'В Іnро 1нашу ІСЛаІвну діІЙІС:н::mь :вете-

Ма:рія Воnни;к •в.ідюр•ива.є •ди·ре-ктDІр ;ра,д!rоопу ГаІВІрИ ЛІЇВІНЗJ ЛИіОеНІІrо. ВоІНа •р·озпов і!да.є :п.ро тр•у,до&і еве:ршеНІн,я 11J>У!д)ВІн:и;юі•в р.аt.r-·гоІс,п у, Пtро tвикон·аtнtня •ПЛ·аІНО&ИІХ .ЗЗІВідЗІН•ь і -соUJі.аrл.)стични.х зобош'я.з·а1нь за перше tПІlІВІРі•ччя заІвершальн·ого :року ІП.ЯІТ'Иtрі)ЧІКн . З тепл·и.ми •СЛОіва:ми •под:яtки Ма;р,ія ·Га•ВІрІИ ЛtЇІВІІІ·а .нщзпваІЄ кращИІх ·вИІробн•иІч•ниІЮіІв, .за•слІу·же:ни·х люlдей 'Р•З\дГООІlІУ : дОЯІРОК Ольгу Гtрн;юрt'ІВІНУ Ба 1рvтаГа.лwн·у Г•риtrоtрі•вІн;у Хаtвро, ла.н•ко;вих ,і •tшць:юу ·МехаІнtізатОІРtів по •В·ИІрощу.в а;н,ню •картотл і Ва;с и.ля J.ваtнСІІви:ча GюульбіІ,щу 'і Ми·колу Па,вловича ДовГСІІдІ>ка, орtга:ІtіІз атора tКОЛ['ошnн•о.rо .руху :на. БраварЩИІНІі Іtва,н•а Г,р.иторовича ХаtВІра, Іке.руючо.г<J Ро.ж -

ІВИНе.н .nЇ!діuйти елеК11ропої:ц. На НІЇІКОГQ 'Не було. лава;х ЧОІМуtсь

в О Ід И'Н\ б.; к

« Коза-

·ни ТИJшкоВІСІ:ІКОЇ .т·а ЄіВІгеtн·а tСе~uв.а~юваt.

По

мет01ди •рDІботи, ІПЛ•З'НИ .н·а ,ма,йбутнє

·ось ·на •аценІі з аІпа~·~>Н•ИІЙ укршї•нІсЬІкий

І

(теж Ні­ залі:зІнИJЧІн:ИJХ ст.аІІИ.ІіЇ:Й жиІнсько.го ·н.аІnрІЯІМІКІУ) до ваІГо­

Pa1nrroм ydi, хто був 'На ллаrr­ і повер;нули,сь фо,р1м·і, заrrи·хли

чо•к.>> у tВИІКОІН'аІНІНІі АІнrrоні·н·и .мих.а:йлен,ко, Ва ле!І1Ти·-

:ИОРАЛІ

2'.Е.И.И

.fіУ.В ЗІВІІJЧЗІЙ'НИІЙ JІіЇІJ'!НІЇ1Й ВеtЧ [р. скоро по­ На пepOIJIJi• ЛІJМНО -

УІВЗІЖНО

ЗаІПИ:ТуЄ ве,ду -

~ ХотІіІв :би По,r ив·и:тrr.с·ь ІВеtселІІІй та•неоць.

ІК'віти, н•у:ке:рІЮІІ, .пеюrво, лимонаІЦ, да!Ри лан:в суtниu,і, овоЧJk Зшу.чат:ь Івеселtі .мелоДІії, юм.іх, гі'юні .

ся•nненІня,

6іл•ЬІШе ·до 'ВІП<Щоби, МИІколо П шв -

•нt!іі.

бо:кшх та. ІВ rцент,рІі ЙОІГО tетоять ІСТОс1и•ки, ншюриті уюр·аІЇНІСІ>ки,ми ·вишити;м,и <жаrr~рт и•на:ми. На столах

.ред01ва до•яtр;к а. Р·ЗІдгоюпу

·Bal'l!

ЛОВИ 1 <rу , ІПіlІОНІЇ., Жа,рти ЧИ Та!!І1І.І;Ї? -

UіlІВіН'ИоКаІ~ш. що ІПtровс~дил-и '11УТ ра,йо•н•ний сем.іІнар, Пюіав.яrпковоМІу, ·у•рочиІС'fІО <JІфщ~мле;mі'Й · заv1 .

А що

-

орІГЗ•Н•із;ували •дЛ•я хл•ібqробі1в ·ПеіреІдЖІНІІІВ.'НИЙ «оюгІН И'К>>.

І=======ИА

ІНДЕІ<С 6\964.

Газета виходить У вівторок, четвер і суботу.

секботи) , фотокореспондента- 19-4-67, відповідального І9-3- І8, вІдділу сІльськ. господарства- 19-4 -47. рета ря -

..........,............................. ............................................................ ~

Б.роІВщрсЬІка. JIJP')'IKatp'IIЯ , І<!иїІвсІ>ко-ї оІблаІСТtі, ·вул . Киї·ве~:>ка, .\54. Телефон -

19-4-57,

Заtм .

2958-7013.

СУБОТА,

18

ЛИПНЯ

Перша програма ПМ1ІЮЗІСТИ!Ка д.т~я

9.05 (М. ) . 9.30 -

(.КІНІЇІ&-Qде.са ) .

rКОJІ:щрОІВе rrеле:ба~чеш•ня. Муаи:чш а •РОІЗВаІжал ЬІНа• ІП•РОГІРа•м а .

Р.~ше нІНІЯ лmне.оо­ (М.). 19.05 у ж ит ­ іГО ПлеІНІУІМІУ ЦК КПРС хліборобе! ». Т'я ! <<до6р•ий Іве:чjр, \9 .4!5 - !<JDІЮфеІСТІІІВ 8JІЬ «Па1JТЇ'Я 111аrш tрульоsІІ!Й» . ХуtдожtнІі~й

фільм

«Б.роІне·~rосець dlorre.мi<'ИН<». 20.50~Е~Р·ЗІН· ·пошаІни» . 2.1 ОО - П;рQІГ;р·а ­ А. М()в­ ма « ЧаІС ». (•М. ). 21.30 «ЛИ!Ше Ql1!lre 2киття» . Опек­ во.н .т акль тeamj)y BPtOP іІМ. М. Горь­ q.соrо.

Друга проrрама В ефf.рі «>Мо;л<ЩіІСть» . 'ВИІІtЗІХVtІНІИІКІUв . мОJІОд'ИІХ КоІНІК'У!РС Наша аф:ш а. •17.05 (М.). 17.00 аюмеДІі•ї». «дВІІ - Б . Нушнч -

'16.00 -

ЛерШісr.ь СРСР з реог.бі : МАІ. 18.30-<<ДИ'На•мо» (К·ИЇ'В) -

.J7 .4'5 -

ІК·іпю.Наtри·с зсіх. Ha~OIIO-fiOII1'YJDЯi\)IIII\IIЙ Ху­ НовИІНІf. (М.). 9.415- <~РИІ11Мн ;реІЮJІЮцJЇ». 19.05 -

Лял~:>~кова. вИІІСтаІва «Т.ИІм.юаві ІП;риКо.т~.ьоаюве rоІди ». (М. ). ·10.00 іfJ'ОІЗІваМ}'ІЗ!fЧІН'а• те"1ебаІ1!еІІІня. ЖаVІ·!:ІН'З ІПІроораtма.. (М.) . 10.30 Пе·редаtча «Зідоtров',я~. (М. ) . 1.1.00

rrелефtL'!ьм ДОІКІу'менrгаJІьнІІІи «Ншм д'ВаІLІJlІІЯть tП'tяrrь». (.М.). И .30 - Для ШІЮЛЯІР І~ . «Тут ,ми. ІВ&ді!Іо-«•ГО'ІИJ&ЗЕМО» . (Ха!рІЮJВ). 12.00 ·рИЮІfТ». (Леон•:nщращ) . 1\З.ОО - Ко«ПOJIQII''IIa люрове :.елеб~ІЧе<;!fНІЯ~ ІВ·ІІІС1'аІВ!КИ » . ВІСесоюЗІноt ЮВ!ЛеІИJНQ! «Ча ­ О . .Волков (М. ) . 13 .30 р;і·вюr.к омшр·а['ДОВОІГО •мОСrга». Теле­

спектакль.

iii•Ї'OIIIIe<ptl1B.

,18.05 -

(М. ) . 15.40 -

KOJFЬo-

ІдОІЖ.1! іІЙ телефі.Jшм «СтаІRКа, біль­ ша зщ ж'ІІ'ТП'яо». (5 оор~я ). (М.). СІвяrrо піюІІІі. ЮВІі\ЛеІіtне 20.00 (1В:іL'І·ІШЮС). 21.00 - «На дЩра:н.іч, дf.ти•! ». 2\ ..ЗО - Кол.Ь<JІрове телеба~РевченІН:я . ТfЇІРІСО де: МміІна ІН•ИВЗ' .z:o· саtмоі {:ООе». Телеспе-к­ таІКЛь. (.М.). 22.і50 _ ~МузИJЧ'Н ий ~ВечіІрн ій ІКJlООК». (М.). ~$) Ле:НІlІН('РЗІд». Ес-nр'ащ:на. прог:ра!Ма. (Ле:НІЇІН«іРЗІд), ()(),20-Н<JІв·ИІН:И. · (М.). Заст. редактора

в. полотняк.

83 номер 1970 рік  

83 номер 1970 рік

Advertisement