Page 1

РІк вид."". 26-А

16 83 (2350) СУБОТА

БОЙОВА ПРОГРАМА Н А ЗАВОДАХ, фабри.ках і ~ б}"Довах, у колгоспах і радгоспах, наУ:ІЮВИХ і учбових

І

.закладах

УкраїНІ! ,проходять ба·гатолюдн; збори, на ЯJШХ трудящі обговорюють 'Рішен:н~

вересневого КПРС, "верду тив

П,lенуму

заявляють 'рішим:сть

життя

ЦК

про овою переТООРIl-

накреслеиня

пар­

тії. В ,Будин~у культури КиїВ!Сь­ кого заводу верстатів-авто,ма­ тів і~еиі Горького 6 ЖОВТоня

8ідбулись відкриті пщnійні збори·, Il1р~свячеиі піДСУМlка.м р{)­ боти вересневого Пленуму ЦК КПРС. З до'повіддю .виступив телло зустрінутий присутніlМИ член Президії ЦК КПРС, пер­ ши:й секретар ЦК КП Украї­ ни П. Ю. Шелест. Дооовіда,ч

док.1адно

роо-ло­

вів про величезне значення lНа­

креслених ПленУ'МОМ заходів ло поліпшенню уп.равлі,ltня про­ мислов:стю, П.1анування НО1.IJЧНОГО

У.ll.ооконален,ню посиленню еко­

і

стимулюва'ltnя

Лlю­

~1I\{';lCnc,t(; ВПРООНllЦтва, спи­ lllff\CЯ на питаннях роботи про­ ю!с:,c;r,с('ті. В:,и відзначив до­ сягнуті успіхи трудящих рес­ публіки· у Вl\iКонанні семя.річкн. За пош~ред,нrми даними, BI\iКOHaHH~ семирічного пла'ну

по

заталЮlОМУ

н,ИіЦ'tВ'З

і

обся~у

ВИlIJУ~У

вИ1Роб­

найважливі­

ших виді,в виробів буде заверщено

достроково.

Цlиа

слюса-р-,наладчиtК О. А. Шпачук, ди-ректор заводу П. П. Тара­ СИНlкевич т.а інші. обговореному

,питанні

прийнято ~ постанов'У,

в

якій

JЮМУіНlcти і всі трудящі заво­ clty ІЛалІ(,() схвалюють рішен'ня

вересневото

П.1еН'У'МУ

ЦК

КПРС і приммають їх до неу­ Х)1.1ЬНОГО

2

коп.

ку.1ЬТУР.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТ)' КП )'КРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ

.ВелIDКУ увагу ДОПQв·і.да,q ПРИ'­ д:ілив ан ал ЇJ3O'В і ді,яльності · па'Р­ тіЙІНО'Ї ор гаlН ізації і всього КО­ ЛЄЖТИlВу під;лриємства. У дебатах на доповідь ВНІС­ ТУПИ.11И на:чальнИІК механ'ічного .цеху N2 4 П. В. Сельченко,

р.

1965

За роки семирічки· в респуб­ .1іцї ~будО'ваио 817 вел И1К их іЛрО'мисло'Вих ,пімрИ'€мств. Ос­ Н!СІІвні фои.ди зрос.1И більш як в 1,8 раза . Пе.ретворюючи в життя рі­ шен,ня бере3'Невоro Пленуму ЦК КПРС, труді'внwки, сільсь­ кого rocпода'рства ба,гатьох районів У1!!раїни ВИJЮСТИ~1И в цьому році добрий урожай зернових

.

9 ЖОВТНЯ

виконання.

Учасники IВ'ЇдJ<ритих пар7іЇІ­ них збо:рів запевнили Цеит­ ральний Комітет КПРС, ЦК КЛ УlКраїlНИ .в тому, що вер­ статобудЬв'Ни.ки відда:дуть усі свої сили, знання і досвід, ТlВО'рчу енергію на ВИlКона,н.ня рішень lВересневото Пленуму цк КПРС ї внесуть ,гіднИй 'ВІКлад в ст:вореН'ня :матеріаль­ но-техлі'чної бази ко~'унізму. (РАТАУ).

ДЕП)'ТАТlВ ТР)'ДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

Закінчили

Наш трудовий подарунок ЦЬОМУОАержали понад

д'ІІ.Ї 'пL,щготовки до 48-х 'ро­ 'Ковин ВеЛИКQ<ГО Жовтня колек­ тив робі'І\НИк1в Р'ожнівськOtГО торф()пі~риємст.ва .ві~наЧИ'j! У'спішнИ\V завершенням річної виробlнИl1JОЇ проrрами. До пЛАНУ ми видО'бу~и 813 Т(}і1Н торфу на паливо, 1На. замовлооня сіль­ СІ>КОГО

ли

гоопода.J)C'I1Ва

6560

(/ДИН

в

8500 тонн який

тО})фу,

ТОJ)фo-;rнО'Й()ІВИХ

та

буде інших

компості,в.

Досягнуто також собіварто.сті палюва.

!Не

поступалиlСЯ

плати на проценти. У ооішно пра­ цював ,на i:X~a.н:нi торфо-мі­ нералыо-аюILчних добрив TpaKT<rpIIICТ МИКОЛАПРИОДЬКО. 107 процентів - такий по­ R~ЗВИІК ВШ\ОВЗ:Н'НЯ виробни'ЧОІГО зав.ц&ІШЯ .передО'вим м.ехані'за­

ВІІЖориста:ний для ·вигQТОМroI­ ІНЯ

дl)УГOOlУ

р()б оті , IВЮКOOWlИ

104

To.RIН торфо-мінераль-

фрєзернОІГО

збирання картоплі В

Добре ПO'l'РУДИЛИСЯ на. видо­ бутку ТОрфу К(}Jl&\ТИІ!И бригад, я,ки'ми керують Миха.йло Біль­ сыulй та Іван Захарченко. зма.гаючись між сО'бою, ВО'Ни

ІІІИ'ГОТОВИ­

1І0-аміа.чних добрив і

3600

ка.рбоваlЩ.і.в економії.

3НИЖelІШtЯ

со.ціалістичному

копанні

картоплі

змаганні

високих

на

показ­

никІв ДQбився колектив другої бриrади Івана Мико.лайовича Кор­ ніЙка.

Механізатори

повністю за­

кінчили копання картоплі на 150 гектарах. На кожному з них зі­ брано. по 140 центнерів бульб. Вико.пала картоплю на такій же площі і

бригада

Івана

Федорови­

ча Дідуся. Закінчуючи копання картоплі на всІй площі, трудівники радгоспу сТребухівськиА», посилили здачу її державі, закладання на зимове зберІгання. С. ЧУКСІН. робкор.

тором.

Завдяки

З велики,м ilJlТepecoM робі'і'­

ПОВНИЙ

ІІИІКИ чmrаютьматеріали верес­

,Не'ВОІГО ПЛЄІНУ>МУ .цк КПРС. Ідучи .на.зустріч ХХІІІз'їзду КПРС, КОЛlmтивпідприємства зоfЮв' ЯlЗaDCЯ успішно ilIЇД'ГОТУ­

світловий денЬ Механізаторн ЗазимськОоГО ,вІд­ ділка радгоспу імені Кірова, не­

ватш:я Дo(JвИ])0і6ничоrо сооо.ну

сучи

lнаступного 'Року '3 тим, щ<rб зна."Шo(J ооільшити видооуток

готують

,пали,ва і 'ВИ'РООНИЦ'l1ВО до6рИІВ. В. БОГДЮК, директор

торфопlд-

48-х

'tpYiдOBY

роковин свої

вахту

на

Велнкого. трудові

честь

Жовтня,

подаруики

цій знаменній даті. Повний світ­ JlОВИЙ день працює на копанні карто.плі агрегат машиніста В. Литвиненка і тракториста М. Троцен.ка. Вони виконують норми в.и.РОбітку на 120процен­

приємстеа.

тів. Якість відмінна . ВІдзначаються трактористи

-~-

3а видатні заслуги

на

оранці зябу.

М. СУБОТОВСЬКИИ, керуючий

відділком.

Високий виробіток

СотнІ агІтаторів і ,пропагандистІв у .заводських і фабричиих цехах, иа полях і фермах радгоспів та птахофабри.к району роз'яснюють трудівникам зміст рІшень вересневого Пленуму ЦК КПРС. На фото.: агітатор, передова робітниця фанrо­ вого цеху фабрики BepXКborO дитячо.го. трикQ..

В

роо.ВИТКУ в~О'номіки Р1llдЛНіСblКОІ'{) СОЮ'з)" npо­

!JI'Fдн.а.

роль

належить

ЩНі­

мtreЛОIІІОС'l'і. Є країНІІ, де роз­

виваються лише не ба:гато її

З початку жнив і до цього часу самовіддано працює комбан­ нер радгоспу еГоголівський» Олек­ сій Андрій'ОВИЧ Бо.жко. На ного рахунку 'вже понад 500 гектарів

тажного одягу

До 'ЩНlЦЯ РІЖУ 'заЛИШИЛОС41 ще три

!МіС'яці, а промиело­

МIreJroвoorіза ці роки ЗРОQИЛИ

JЮднo.rо

го(}по,дарства,

у

ша­

вели-

хіі Шtpі залежить дальший розв,иток 'НiliШоі краіни ІПО шляху до &ому\нізму. «}сь чо­ му П]lиl.шrrе

на

минулому

ТИJIIIIIЇ ПЛlmY1<lОМ ЦК КПРС рі­ шен:ня про по~іпшеll'НЯ УПРШВ­ ЛІННЯ Щ}омисловістю, А таюож

заТВ~J)'цжelНИ!Й

VI сесією Вер­

XOВlHoi Ради СРСР· Закон: «: Пр. о зи,іВ'У

сИlCТ~И оptГшн.ів управ­

ління .ПРОМИСJЮВkтю і ilIepeтвo­ рення деяких інших орт&нів державнО'го YlJfра. вліНlНЯ» 6 ду­ же

важлИJВОЮ

~Формою.

ГОС!ПОД1lфСЬ'КОЮ

зерно,

значно

перевиконуючн

нор­

ми.

ДУЖЕ ВАЖЛИВА ГОСПОДАРСЬКА РЕФОРМА

!всі галузі iндyCfI1PЇЇ, iJ1ри:qо~у У

lJ'алуі3ЗЮ

подругам по роботі

ністичної партії.

lВ'ість .мОСJOOи, ЛЄJнішрада та Ї'lfШИХ міст, ао також деяких реооублі'к уже 'ВІІЖОІНала семи­

найважливішою

зібраннх зернобобових культур. Зараз він збирає конюшнну на

ЦB€TKOBA пІд час обід­

сво.їм

матеріали вересневого Пленуму ЦК рІдної Кому­

іГaJlУ'Зе:й ~ обсяг ,ви'робlни.цтва порівнянон· евелккиЙ.Зовсім інше становище в Ра:ДЯНСhКО­ му Сою:П: у ilfас розвкваються lВеличезних ~С\ІСnrrа,бах. І 1IJ:Д того, tИаскїЛblКИ У'c.nішно буде здійс:нено керrвницт1Ю ЦЇlЄЮ

Ніна

ньої перерви ЧИ1'ає

річ.ку.

Всі !Галузі 'НаШОії

про­

великий &рок вперед. Зміцнив­ ся Фуща.мент інду'С'1'Рії !Ме­ талургія. стал·епл<lвилынd aJ'peгати і домвнні печі ВИ'КОРJreТО­ вуються ,вн:ашій краіні, п'ри­ бли'3ІНО, НА ,2 0-30 lП,рщeI!Гl'iв IКiраще, 'НЇіЖ IВЇlН:ШИХ кра.їнах,

які lЗaJIО'Зичають 'ІИі:Ш дос.Щц. Так, tКiлька дeCJl'IlКffi краін, у 110МУ числі США, Антлія,

Фра.нЦія, ФРН, Н1rонїя та ін­ ші,кУ'ПИЛИ у СРСР ліцевзії ·на. DИКОРИІС1'aJRnЯ ра.дЯ'IfCькоro тех­

ІІІ:ОЛОГЇ'ЧНОГО процесу бе:mерєрв­ ІІ!'ОТО JЮ3JIИіВaJIIНЯ сталі. PaдJIН­ ський Союз ІВИЙШОВ ,на пе})ше місце в СІВіітЇ за кілМtістю ВJI­

світі не випу(Жа.втьсястілЬІКИ 'ЛРаІКТорів, я, к ІВ СРСР, іне опо­ ,руджуєть:ся с.тілЬ'ltи БУ'ДIfНК'ів, ~кїЛьки В 'нашійкраwї, немає таких

потуЖ1НИХ

еле""'ТРо.стан-

цій і ,стільки електркФі:ЮОВamlХ

'МilIГЇtcТралей, як у нас. За РG'КИ семирічки майже 'Всі ОІСН(YIJШ ,галузі радянської і'Ндустр.п збільшили вирабни­

І

т~МlПЇв її Т~JrШ1fНОІ'О прогресу І стрк.мувалим

старими

метода­

МИ У'ПРаВJIЇIIlНJl ч~ре3 IРа,ц­ ва]ll'ООПИ. Вероонев.иЙ Плену.м ЦК КПРС і сесія ,Верховноі

Ради СРСР ВIreЛOlВИЛJreЯ за га­

ня

лузевий

формі оргаіНЇ:зацИ IВИР()lб'НИЦ'l1Ва

Щ}ИlIЩИІІІ

керївшицтва

ПРОМНlCJlовістю, ПОСИЛЄIfНЯ }'Ша­ ги ДО екооlO'МЇКИ виробництва.. П~ИlЩе:нняматеріальної за.і.Нr­ Te})ecooaтlOOl'i. трудящих У IЗро­ t'Гaпmi ПРМY'l\."ТИВlНос.ті ,праці, IнадшнН'JI більше прав іПщ­

Ц"l1Вo у ;щва й більше рази. За­ гrалЮfIИIЙ ООс.яг ;ВИРобництва !Зростає .на 84 проценти за.­ мilCТь 80 за ПЛШНО'М. ці ycrrixи були б :Ireможли:ві без 'l1Ворчих \JY,силь Тl>УNlЩи.'{. На()ЧНИ'Й Щ}ККЛа.д ТОГ() чуД()в'а. А'ЇJlЛь­ шость майже чoтиtpиїлыйIшoїї

BrH за.до'ВГО

a,pмiJ винахЦникі!В і J)aц'iQ'нa-

~i'В ПОЧalВ прО'бивати собі ~o­

л.і&торів, Jl'Кi за оста;RШ ші'сть з 'полооиною pam зекOlЮМИ:ЛИ країні ПOOlalД десять мільярді'В ,карбоващїв .

роблювальних !Верстатів, :Jнач­

Проте дальший РОЗІВИТ(}К дуже зрослої ва. масштабами

но ВИіпередивши США. Ніде 'в

пр(}мИ'слооoorі,

ПРИОКОРeuJНЯ

]І 1963 році було вже б.ільш як 150 вєлmких 'вироонИl1JИХ об'Є'ftjна:нь, до окладу ЯlКИХ ув.іЙ!ІІІл() ПО:Н4Д 600 ЩЮМИІСЛО­ f\ИОС !IIWIриємC'l1В. ці о(j'єднан­

привмсТIWI у JIЛa:IJ}1!аІН;ні .ви­

р ООнИЦ'Nl.a.. Сама дійсні сть ви!­ кликала. .до життя В:0ІВи:і метод 'У1П'РRlвління

pory.

промИ'Сло&С1'Ю,

J

дО СЬОГО;nJішшх

ОЮдчеImЯ цьQIГO-CТВo­

pe:smн: чиелевних фірм, КО'ЖіНа

з

яких

об'єДІІІУЄ

піЛПJ)И'61МіC'l1Ва.

1962

ooopiДHЄI!fї

З'ЯlВившись

у

J)OЦЇ, .8И]>ООничі оо'вдшur­

:П<llIIJВИ'~О ді~таЛИВlІЗна;IІНЯ.

iJ1(шазали,

що

га.1узевш

lНале.жить ,м3.Йб}"І1НЄ.

Но.ві форми Ylпра'Влі:н:ня промmсловіlСТЮ, дальше розширен­

ня ГОСllщцарсь.кої еам()стіЙ:НQсті підlПРИ6МІСТ'В відкривають ще ширші ПЄІЮПЄК'І'ИВИ перед ПРО'­ NИслOlВtїоетю. Більші пра;ва, 'на­ дaлrі пі~приємствам, наклада­ ють на ЇХ 'колектИ&!и і більше IВЇl)Щові;далЬ'ності, вима,гають lі'нї,цїl1lГИ'ВИ 11:(1 КОЖlному РОО(і­ 'Чому м:Ащі. РішеlllНЯ на.шої 'партії і уряду про поліпшвн~ІІЯ ке})і'В;ництм промисловістю

ШJlJКО 'СіIJIРИИНЯЛИ трудящі !На­ шої країни. Лерегворе'ННЯ їх у

життя

-

загаЛЬІІюна.родна

опра;ва.

В. ПИМЕНОВ.

(ТАРС)


~:':;;I ;-:;:;~~~:;:;~~.:;-:;~~~~~:~~;;;,:~#! обов'язки. ОДИJllз aICТRБiCn,B виходило з поля зору груп ро'боту механізатор Lв Г. Неготруп,и Г. Коваль р8і3О'М .з товаpкwaw провели ні·чlПlЙ рейд. ПеревїрlUIН СТІ8!Н з6ерігаюllЯ радгоспиого добра і 8ИtIrВ""1И ЗJЮВЖиваН'Ня. ДрУ'ГОro ж д.ня

<!1'Орожа зняли з друже. таrКроrб~Ти неЕ ,гоже, -переВІРЯЮЧИ'

якість сівби, звер'НУДИСЯ народ-

'IJlі дозорщі Д,митра на .

_

да

тракториста М й ич Су.ворі ИJКолra ОБ 'а -

ПОГЛЯНЬ,ск!льки ПР.DCі-

lВ'їв-лнсro1і ось на цьом, у геКТ8'р-і.

на

-

106,6. Приріст м'яса ста-

новить 9160 центнерів rпри .річному іІІлані 8905.

Це резулиа·т ,копІткої ОрІ18>-

нtзаторcыкіi l·ви.ховIlOЇ робоТИ, я:ку П:РОІВо.ДЯlТь серед .КОЛel<-

ТНlВУ партійна і nрофспіЛКQва

СПРИ'ЯНlНЯ Jlартійно-державному контролю. Особли,во дійови'МИ були рейди по перевірці підгоТОНіКи rвар·ннющьких приміщень до. зими. Так, на ТРОЄ-

рdбorrи. Не

ЩНflСI>'КОМУ вriдділку не було відремонтова,но - .пР·lfміщення

вдалося при.ховати 6рах в ро_ боті т.рактористу Брова,РСl>Кога

для телят.

відщіJIК'а О. па.вловсыІму.. 1,5

На зазимськ.аму

пагре6сIiКОМУ

гектара під 0зимннувm вио-

рав з огріхами. Довелося

ди і О. Негади, які ви,возили ЩО'д'НIЯ ПО 100 тонн roрфу в ч<лири 'Рави перевиконуючи HO'jJIMY. Ba.prr:{:Tb iJ1е~езе:ння то~рфу ЗJiИЗИ,1ась з 54 ,копійок

вilд.діл,ках

Насл~діКИ

ра.ти площу.

рейду

і

обговаРИ,~' lt на засідан,кі

І.

,

ко.р-

віД'разу

!

да 42 за тонну. Нарадні до- ~

}

редовнк:.[! ст,а,в на·д!ба,нням вс і х механізатор і в .

М'іrrи;в.н,их приміщеИrНЯJ<.

му за власний рахунок перео-

;

зорщі дабили1:.Ь , що доові;д пе-

мокухні роз~rіщ~ваJ1І1іСЬ у при-

1\0 -

!

ГРУПИ

ж

!

СПРИЯННЯ парт-

держконтралю, 'в я·ких зара'З ha-Р8lХОВ>]'€ТЬСЯ 87 чолав ік ,

раДІ!

стали сп.равжні-ми IlюмiJчНИlкаМIІ

ЗніЯІКОВ!В 1'ра к'І'ОрНСТ, знітиtВ-паvrіЙ1НОЇ організаціі, дирекції

б!, ал·е дitВaTlfCb нікуди велось в присугності

- преддо-

!.~::::::О~Р~~'~ілк:ан:~~;:~:~ ,

ти' 'брак

"в 'н ин і шньо.Му· . РОЦl· . ,КОilеК,ТIІВ 'І

КіРОВ'а вибоР ад'гocrrу 'імені .. и в тваР ЮЄ високі ПОl{азнlfК '''~Ь'І' l' .РІ·ЛЬНІЩТВ\'. На ху -. Р:инни' ...... оо ~Av-..р· МJlеНIf·х стендах ДO ~HbO ...... "ч"" ' «Наші ооБOlв'.sюа:н.н,я

на

Р ік», «Хі," .... ви,конаlННЯ

1965

зоба-

в'язань» ба'Ч1fW переко.НУЮtfj .бе""'""ь Ц Иlфри_ Це рубежі, я.,.; щ І-' J • КІ·РОВЦІ·. План ва ""вого збору

,ВlfКонани.й

3ej>Ra центів,

,.

нз

-на

-

всю Д и

організаlQіі, ДИ·РeJЩ!Я радгоспу,

н.а· спідок того, що .

контроль . громаДСЬКОСТІ. , . . в цьому ЛРОВЩНJa

жить групі

"ІМ' КОНТРОЛЕРАМ,

з 110ча11КУ

.

року СОЦІ'аЛІСТlfЧlНе ,змагання ··0 · на б уло глаСНОСТІ, ДІ'ІЮВ<ЮІ'I, вИ.• Й конання ого nOCTa'ВJJeHO ПllД • І' "

с·аме

,

роль нале-

~при.Я'RНЯПЗРТ-

ними

кого

нї,чого не ,при:,ховаєш; Нещода;в-

ТО'ІІІКа техюки до весни і жнив,

насе­

зокре­

ма картоплею . Створюю­ ться зар~? ЗЗІІЗСИ її на зи­ мовий час і .на красилів­ ських буртах. Тільки ми­ н)'лс,ГО вихідного днями при(rвя:ш сотні тонн кар­ топлі.

Бід'>шість ;,;ДЗІ:.

!'ОDподarрств

добрсяюсну П!рол.ук­

~jю . Так, Погребський від­

ДІЛОК радгоrлу імені Юро6а

достаіВляєкартоплю

немов леремиту.

про-

96,6

нестандартна. Не СОРТУ­ ють там і сroло&их буря­

ro

віддшка · цього ж рад­

ГОСl1j"91,8 процента бульб ,теж l'iaHAapTHi. Непогану .1{арroплю і

столові буря­

ки здають' радгоспи «Го­ голіIВСIМИЙ»,

«Зоря».

стаlНдартних

ну

госпах ІЮDинні

полях

радгоспу

«Бо6рицькиЙ».

Справа-в

т')му,

шо картопля на

од­

"ій з площ заражена пар­ шаю, багато бульб мають механічні пошкодження .

вип­

контроль

за

рад­

тери ~али емблемлю уда,рнаго

ЗаІГану "OM-СOOtlольськоі органі­ заціі, . е~блеМоюнаполегли.вих, пильних,

'Нооримирermmх

до

ІІщцоліків і п(}руше~ про­ жекторИ)СТами Київської пта.х1J­

фабрики радяТься, прислухаю­ ться до їх зау.важе'НЬ . К{)ж.ен рейд штабу чи заГ'IfflУ « КП» в ,важЛJШою п(}дїою ІВ житті

r (}сп ода pC"11Вra. Коли 'ВМИНУJ10~У .році .на ком:оомольськихзборах йшлися цро ствtyp811\НЯ «КП», дехто боязко зауважив:

-

Щ()

оон:и

зробля'ть-ці

-

«lП])ожеl\тариети

кавалерис­

ти»? Тут ,міліція не допоможе.

Нащо нам непривМlНkть 'нажи­ \11 ати. Глибоко ПО'МИЛИЛис.я дегко­

духіскептики. 3арЗlЗ 'на фаб­ риці l8аж.ко внайти ділянку ви­ р-обmщтва, куди б не про;ни­

кЗІВ промі,нь «комсомольського Пj)()ж,ек.тора»

Перооадав від прожекторис_тів і любителя·м л-егкої нажи­ ви. ПрОмі.нь «(КП» я~'крав-о

тривожна

оС!Вітив

Юнакам і ді'вчатам .3 nrrа­ бу «КП» до 'ВСЬ(}Го в діло. Ра-

дїїробіт.JПШidm

М. Ба6еНlК8, і Г. Гераси.менка. Вони 'Нама.галися 1'3 складу 'прихопити 84 кіJЮ~И дро­ ту. На гарячому оп1Й1ММІИ лро­ жекториети j · кочега.ра Жит'ника, який хотів винеL'ТИ 3 території фа.6рИ'Ки яйця і дріжджі. - Рашішена фа;брJЩi було н·армальним явищем,

-

JЮ3lIо­

відав ceKj)eТap 'Комітету КОМ-СО­ молу Грисорі,й Сокол, що електричщі ламп()чJtи в цеха.х і

'на терИ'l'O'рії !'О<ріли цілу добу. КоМ!с(}мольці цій «традиції» поклали край. А,ктивісти «КП» АН'Гоні'На MaкapelFКo, Ка'rери:на Добреля, ОКС-а',на КОндРатюк та іншівзили лід овій К(}Jіrrpоль витрату ооергі.і. В ус,іх примі­ щеннях були ПОСТaJВлещ елект­

ролі1JИ!JJЬНИКИ, між цехами роз­ горнули

.

теМ'Н'і

на бурто­

Шшли

МОШИНЕЦЬ,

arpohom-експерт.

:waraH,HJI

електрИІЧ'Н-ОГО

за екuн.омію

струму.

lІєли­

Цікавиться ІІІ'Габ «ІШ» ' вlП 0рядку.ваJJЛIям території госпо­ дарства. Разом із са:нітарною КlJмїсівю прожектористи цере­

ких відхо,ці.в 'Іщрмів, ЇХ ,Щ~J)Il­

вірили ,с~нітарJlИjЙ ·стан в це­

ці:olНlaЛЬНОТО .8И;КО. РКСТ8iJIiНЯ. Це

хах.

С'l'aJI(} IПре:дмет(}м широJtото иб­ ГlJворення на виро6ничих на.ра.цз,х · ,]І ц~xax і 'на комс 0·МОЛЬСІ>КИХ збора,х.

лювалися

39МЗ

rрУ'ІІОЮ

~прюшня

тійно- державному вони

ви'Крили

2 НОВЕ 9

к mrrp олю

причини

жО91'НЯ

пар­

ЖИТТЯ

1965

РОКУ.

ПіДСУМКИ в

рейдів

висві-r:

«сигналах » ,

«Миска.вках» т(}що. Велику ува:гу

прwд,іляю'fЬ

активісти « КП» зюцнеНl!Ю трудової ДRсципліНИ,ведуть боротьбу з , ПОРУШIiИКаІМИ, про­

ryльниками і ледарями, Дове-

і

СОРОМЛИІЮ і

f

ві.ертати очі ,«запізнювачам» .тІ. ОчкOПJlJrCy, Н. Ра,лнеНlI\У, • Т. КаЙДaJIУ і М. Чумаку, IIСОЛИ карикатури 'наких з влучним

:•

і ДОШКУЛmпrм: віршем ПОjj'Ви- і лиси в CfI:I.irн'Швці.

і п.,

.. #"""""""'''''''''''''''''•

заводу телеграма

в

цех

рили

в

чому

полягає

кім­

Ви­

внпуску

цих

'ннки і антенн були погано по­ фарбовані, мали заусеницl та

іншІ вади. Такі вироби забо­ ронилн продавати. Тільки піс­ ля . уёунення ВИlliВлеиих недолІ­ кі,в було дано дозвіл на реа­ лізацію раніше забракованих світильникІв та антен.

Народн.і 'ко.нтролери займаю­

одер­

армованнх

прнчин

та

IUtтени.

браковаиих виробів теж зай­ малнся народнІ дозорцІ. Ста­ ло відомо, що о.кремі світиль­

ться також перевірк()ю економ­

ного витрачання матеріалів і сировини, їх зберігания та BЇI~

партдержкоитролю.

тракторних проводів і

В1ДrПовідаль­

с.вітилWlНКИ

явленням

иадійшла про

до

на"!'ні телевізійнІ

жакня недоброякісних прово­ дів. Цнм зацікавилась група СПРИЯИНJl

лсся червооіти

~

Булн в кас рекламацІї вІд замовннків на неякіснІ люмі­ несцентні

моторного

.....................................................................................·····················1 «КП ... ». Ці ~Bi ОО!ичаиНl лі­

вираб . -

ІВ

щ>итягнули ності.

багато. ува­

У овій час з одиого електро­

ПОСlі.>1ИТИ

Б ойовuй noм,i1t'Н,u'К

виробів

тракториі, Кременчуцький ав­ томобільний, Львівський ав1'О­ бусннІ та інші заводи.

майданчики.

Перебрати б її на місці,

аЩIІІХ :

~

міиістрацію заводу. Винуватців

контролю заводу електро­

Харківський, Мінський та Інші

і ві~антаженням каrproл­

О.

. кр

активістів. Це ще

_

М.

продукцію ми відnpавляємо иа

СОРТУІванням

лі та буря,ків

:ком-

ДОВЖlUlі, так і товщииl. Свою

Групи оприяrння комітету в

па,prrком,!

. "'''' а работу .б':льше .аКТИ,ВІЗJ_~Jl наро"н"У ДООfmЦliВ . '"" n~ · ~I-'АНИЦЬКИ.... •

Колектив наш випускаєваж­ ливу продукцію для трактор­ ної і автомобільної промисло­ востІ пучхи армованих елек­ тропроводів. Вони повинні бу­ ти добре скомплекroв3JIі як по

КО!lЇЙЮJ.

партдерЖ'контrpолю

ТР 'а'нспортуваIННЯ

НОБНІХ

НИЧН!іКі,в

ством.

.'rачується 8 копійок, а неста:ндартних тільки

ти за продукцію, вироще­

С'Прltяння.

чИlМало

ги приділяє питаииям якості виробів, боротl>бі з бракороб­

бульб

буря.ків

і

РУПА сприяиня партдерж­

теx.нlчних

кі!>, втрачаючи' багато коштів. Адже за кілограм

2,8

Цього не можна сказа­ на

r

та цього Не роблять. Ве­ зуть для вдачі державі.

зазимсько­

!

в тісному зв'язку з масами

... ,,..,.,...r,.

шим

а

. аслухову€ ' ІуХ

3'81ТIІ на З'ас!ДанН1

."..~..r,..".....,.,,....,..,.-.,...,,...,.~.c-

вкр06н, ицтво і 'вивезення доб-

полоВина

групи

Переві'Р'ЯЮЧИ

контралем . Лідго-

illiJ.1.

v.v

ни.х ДOlзорц:,~.

..

-", о ""'uких opгaHi~a . ' ~op·ax ма ....'-и : Q . - Н ещ·гродавно ГР "ПІІ бvли ЦІН. . J' . J . В aH~ ПO'l!ОвлеНІ. нах делегов v

так можна наз-

-

торфу для 'ви.го'Го~леltия

~Виконаиня будь-якої роботи

.МаЙже

з

порадJНИК' И

.вати членів

J'

цента Плрийма€ться пер­ сортом,

лені . до зими. Не тільки контралери,

,по·м. іqалось.

пра -

сільсь­

господа.р(тва,

не

завжди

з КОЖНИМ роком поліп­ ПрОДjКl'ами

цьото

родного контралера. Від иього

но ,в т.РООЩКНСЬІКУ групу надій~

вароо ,!Юі. тваРИННlЩьхі JlРИіміщен·ня в осна·вн·ому ПІ·Д'Г"""'В.

.

З

.

кових збарах, Н'а:мітили заходи

раніше за

пра-

ЯКІСТЬ - НАСАМПЕРЕД лення

адже

по 'На-

цента, а по здачі його д~ржаві

ПОСТ,!1lання

~

_

"'ч"-

по випра'вленню . н . едолік і в. Вже

ченко ходять ,нa.rпі ;JJПИТКУ. Зди·-

Доо""совісні ,робітники. ПоroI-'~ ВО"",І1'И з ни'МИ раз, BД'P' VoГe ..... J' і вплин"ло.

105,7

'.1'

t1

J

осьоro діло. Якось ,під час

ву.валнсь

рад:гоопуперед у ви.ко.нанні поставГOCJlода' рством,

ленНІХ

.раДГОСПІ!, п.аР'ТІ',"'ни.х JIР~'~ПІ' л' 11~:~~~я~::~~ЙР;~А~~у ~?a~~~~

дО

збкра.нн.-я врожаю, закладанні силосу ЛOlміrrlf.~и, що механізатори Г. Бабенко 'Га М. Кр'а'в -

..r,....".....".,..,.."~..........,.....,.~#..,...;?'"...,...r,...,.....,......,,..,~.,.##

шується

пил ь НЕО К О

держконтролю, я,ку оч(мю€ га.. . І лавнии ІНженер радгOOllУ 'ван ~. 'о О ",НЩПИОВИЧ сьомак. Пильне, J!севидюще око на-

125

роіч,не заlВдакня

дою 'моло~а

~

"lV'

І

рішенням ряду інших .питань. Група сприяння паРТАеРЖКОН­ тролю тримає міцИІІІЇ зв'язок

авто­

переві­ прнчина

з

відправки з&мовникові брако­ ваних проводів. ВИЯВИJlОСJl, що дійсно в партію продукції че­

бригадами

праці,

3

Jlк.і

робlтии'DfМИ

Jl,ОООМОГОЮ

рез иедorЛ!lД попало кілька пучків, в !lКИХ БУJlИ товщі, ніж потрібно, проводи. Про ре­ ЗУJlьтати перeвlрки сnовісТИJlИ як парторганізацію, так і ад-

комуністичної

ТРУДЯТЬСJI

в

цехах,

та

усуває

масамн,

вия'влJlє

з

їх

неДO.Jlі1[И і вади.

_ -...

М.

УЛЯНИЦЬКИА,

fOJlOBa

групи

сприяння

пдк.

.......................

Контроль

ДОПОМl'Г

до Окиrбl\lнсмюга .приЙJмального ча~-ня - 'народних д?ЗорцiJв ,на ч,олі

: Jlу.НlКТУ з ПухіВСl>коі птахофабр-и- , з ,молоди,м комуюсто,м т. Родні­ :ІКИ надходило

іи~доброЯ'Кісие .мо-

ННІМ все обл' аД1lанн,я при.брано.

Вагатокорисних ,і цікМlИХ : ЛOlКО . За порушення іrllСТРУllщіі по *. * СПr>а'8 ,на .paxYJl!KY прожекто-: вkll.'ва-итаженщо молока оБJlfКО'в 'раiдJ'ОСП1і «Кр аСlfліIВСЬКИ.й » ристів Київ·ської птаХофабри- : вець т. ,ГОЛО8НЯ рішенням раМОНI- СеМИlПолківській mахофабриці з "и. Молоді fжт}"Зіасти пильно : ного ком'ітету партдержконтролю вин~ заr80ДУ залізобетонних пра­ СТI!JlТЬ на .nартї hap-одJЮГО t 3ІВіЛЬН€iНIfЙ З ,робати. 38JВідуючо- мкславих конструкцій і ЗraВОДУ добра. «КП» иїtШlrJnt

па]УГі'Йноі

бойGВиіі по-

,А. ЛЕМПИЦЬКИЯ,

наЧaJ1lЬННК штабу «КП,. райкому ЛКСМУ.

і му пр.иИмальним ПУ'/llКТо}( т. Гар-

: бузі oro.10шено догану. органrзщ1Ї.. •• *

порош,ко.воі

валось

металу.ргії

будівНlЩТВО

затри.МУ-

СИЛОCJНИХ

ТР<lНШ6Й. Після втруча·н.ня район-

: На' території порошкового за- ного комітету па-ртдержконтролю і воду нещода.в!ю було ,баігато р 1з- спoq>удженН6І траншей було при­ .нома.нї'ТНого

обладнання,

Яlке

скорено. Зараз вони здані в екс­

t стоялО' -просто неба. Після .втру- пл'уатацію.

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

*

*

На ста:ндіі Брава ри дов'гий час затримувались I3>3JГОІНИ під рОЗіВан­ тажен.иям, ~юі }fадход·или в роз­ порядження БМ.У-58 і БУдКом6і­ кату тресту N~ 3 . Питанн~ було розглЯ'нуrrе на засі'данн·і районно­ го

комі'Тету

партдеprЖ'}{О<1fl'ралю .

За несвO€ч'аre.не розвантаження ва­ ГОН:В начальнnrКУ ,БМУ-58 т. СКЛС'В­ ському

О'голашено

догану,

ra

ВІІ­

конуючому обоВ" я з<ки нача.,ЬНИlка будкомбінату т. Чепуру поперед­

жено. Зара'З rnростої б~гато Ulорочена.

ва,гон'ів

на­

ш====== .~аваЙ. :куримо,

В.

-

дj>у,же,

ще

.раз

пере­

зверта€т.ься траlКТОРИСТ

CaMCOH~KO

М.Менжеги,

-

до

60

роб ітника

до,вго ще до ­

вєщеться чекати· транспорту » . Та.к і

п'роотоЮ€ QИЛОСн.иЙ ,ком:байн на

КJ'IК)Iрудзяно;му

«l(расилuвсЬІКИЙ», ПОр1'уваннlЯ

маси

два трактори

полі

бо

р~дгаспу

для

вид і лено

G причепами.

транс­ лише


_.......

Сторінка ТВАРИНІ-ІИКА

.... _.. _...____.___.J

Приклад передовиків кличе Підведе ні ,підсумки соціалістичного змаганнясеред твар.и,кників району за 9 місяців. Першість пп надоях молОка від закр,іплених груп ' корів посіли доярки:

доярки, назва ГOOnOAapCllB

,'. ,

Я

ще

щось

Слуговина В. М. (радгосп ~Бобри.цьіКИlЙ»)

2898 2860

Ряба А. д. (ра.ДГОСП~РУСЗfrЬВCblКИ:Й») Бабич Г. Г. (радгосп «Требух~вськи.й») БІденко М. І. (раДГООIl «Красалівськиіі») Чупринка М. Ф. (раДf"ОСП «ГотоліIВСЬКlrй») Ок.сютенко В. І. (радгосп ь~eHi Юрова)

2860

2847 2842 2827 Ковбасинська О. М. (ра'Дгооп ,«Требухівський») 2810 Логвиненко Г. П. (р.аі.ЩГОСП «ГоголівсІ>КИЙ») 2766 Соловей М. П. (радгооп «Русаоні'вськній») 2730 Луценко М. М. (радтосп «ТреБУХ1івсІ>КItЙ») Салай О. А. (радrrосп і.мені Щорса) €peдeHKo Т. (радгосп іlмені Кірова) СаМОфалова ,К. О. (радгосп «Требухівський») Соловеіі К. О. (радгосп «РУСJніlВСЬКИЙ») Дяченко Jl. К. (радгосп «Руса Нlївськи:й » ) Касян Г. М. (рад'госп «Зоря») Калініченко В. Ф. (радг,о.сп «ЗаВОРИЦЬКИііі») Менжега Г. С. (радгосп «Кросилівський») Клименко €. І. (радгосп імені Що'рса) Чуняк М. С. (радгооп «красилі'ilcыкfй>>)) Касян К. Ф. (ра,дrооп ,іме,ні Щорса) Марченко Г. С. (радгосп «Красилівський») Бордакова Н. Я. (радгосп «требухіІ!сыкй» Харченко Г. П. (радгосл «ГОІГолі,всМ<ИіЙ») Талаш О. А. (ра,ДlГООП «Гorолі.ос.ь'ККА») Духно Г. С. (радгосп «.Красилі;вськИІЙ»)

r:

684

580 708

27М

686

2676 2675 2650 2650 2630 2609 2608 2607

650 377 663 556 683

574

візьму.

ки закінчилося

обіднє

доїння

і миття посуду. Та іі ,віз і без того переповнениіі, доїдьними апаратами, 'БІДонами, верейка­ ми, ослінчиками. А тут ще мжичка, мов наЙНllлася, січе. Небо так заВОД(ЖЛОСIІ хмара­ що день наПOJlОВIІНУ

що

цей

день

певне,

AoraдyeTbClI,

репортаж

ведеться

переквартирування

РНННИЦЬКОГО

ПQI'1ІС.

табору

з

в

ТlВа'

поля

в

село, з кошар в корівники. За дев'ять місяці,в окремі дояркн радгоспу імені Щорса надоїли більше трьох тнсяч кілограмів молока від корови. По 3420 кіЛОl1рамів одержа· ла до 1 жовтня Галина Васю­ ра. Друге місце по радгоспу займає Ган,на Птиця її по­ казник 3176 кіЛІІ'грамів, тре­

тє Ніна Ткаченко, 3103 кі­ JlОграми. До речі, Г.Васюра, як

видио

Із

списку

кращих

ДОЯ,рок, надруковаиого на цій сторінці, досягла найвищоro в районі надою н'а фуражну ко­ рову. Отже, і найдорожчоro слова

заслужила.

І

678 ... ....... 548 2600 645 2596 581 2590 724 2590 570 2587 548 2571 540 2568 5 15 2550 508 Кривенко Р. О. (ращ-rooп «ТреБУХЬВСЬІШЙ») 2542 564 Савченко М. І. (радгосп «Ліrr'{і,~сЬІКИ'Й») 2531 589 Павленко Г. П. (радгооп «Красил:'Вськи!Й») 25"21 631 Кукшин А.Г. (КаЛ!fТЯ'НСblка лтахофа'БРlІ!Ка) 2510 .550 Філіпович ,Г. І. (раДIГОСП «Тр ебу.хів.сЬ1КИ й» ) 2509 644 Шульга Г. І. (Калитя.нсЬІКіЗ птахофабрика) 2481511 Гайова Г. І. (КаЛfіТlЯ1нська лтахофабри.ка) 2479 514 Какун Г. Т. (радтооп «Зоря» 2443 562 J/итовченко Н. М. (р'адrroorr о:3<)ря») 2432 51 І Постоn М. С. (радгооп «ве.1икодимерсык:и>>)) 2427 560 Даснк О. С. (рад.осп «.тІіткіn.cЬJШЙ») 2409 563 Моложай В. Ю. (радгосп f:КрасиліВСI>КИЙ») 2396 671 Фесюк В. О. (ра.дгосп «Зоря») 2з88 524 Мехед €. К. (радгосп «Jliт.ківськиЙ») 2384 596 Хомеико Г. П. (радгосп «Лі'11КЇОСЬІКИЙ») 2384 596 Менжега М. М. (радгосп «Красилї8СЬІ<!Ui») 2343 447 Шевченко Н. М. (радгосп «Лі ТlКіОСblКИIЙ ») 2332 523 Присняк Н. С. (радгосп «3а.ВОРIЩЬІ!ШЙ») 2321 580 Ячник М. В. (.РЗідгосп «Лf1'Кі асьхиЙ»). 2296 :'174 Скоробаrатько Г І. (СеМИlПО'JпіIВСblка п/фаб. ) 2284 411 У ,підмінної ДОЯ,РКИ Ан.астасіі СитlОК П. П. (радгооп «ВЄЛЧі{одкмеРСЬ1КИJіі») 2251 G39 Прялепи робота досить віДПOlВіПавлен,ко М. П. (радгосп «Кра.силівськиЙ») 2261 522 дальна. Адже .їй доводиться до2256 541глядати і доїти кож'ного дня іншу Лузя У. І. (К'З<JIIІ'ТЯНlСblка шахофа6рltка) 22":; групу корів. Про її робо.ту хороСІра Г. д. (радго.сп сЗа;во,р. иц;,;кНlЙ») 552 ше . відгукуються доярки РЗіДгоспу Герасименко М. А. (р,адIГOOП «ЗЗlВОРИЦЬІКиій») 2254 564 «Лі~івський», бо ВПеІВ.ІІені, що Гордієнко Н. Ф. (р'адгосп «Красильвський») 2238 470 КOI1lИ вон.и. відпмивають, їхні. ІКО-І Миронець Н. М. (радтооп ,«ВелИJКоди'мерський») 2231 449 ,рови СИТІ І своєчасно 1I0ДОЄНl. 523 На фото : А. ПрилеАпа. • Коваленко У. М. (калнтя;н.сы<птах<>фабрика·) ) 2224 Фато . Козака.,

'.

і

побіJlенl. Кажемо «майже», бо є і не­

зооветспеціалlСnВ.

це

за

тиждень-два

Але

Зате скотарі мають рацію, за­

для новонароджених. ТелllТ привооять з таборів, а ст~ви­ ти ЇХ нікуди. У телятнику .Ni 1 тільки перекопано настил, а гли,нн для підсипки не заве­

пу

зено.

то

явдяючи, що кері'llНИКИ радгос.

через

що

рано

працю

Річ

найменше

у

тому,

вузькі

труби

щу

вОни

яка

наповнюються

під

тиском

водою,

поступає

ДЬведено, що тварин в значній від на_ності в

.Використаннн

воду, що по в ями 'після

канавках збігає миття апаратів

кожно.ю дояркою?l. } Внаслідок цього в ямах иа'l

пере·

кonичується багато рідини, яку

беруть:.. Тому скотарям ДОВО­

диться

кожного

разу

ватись відрами і

ка.

озброю·

виби'ратн її.

• Коли мн нагадали

про

це

Там не доробнли, там не прибрали, кидає гнівно в адресу ремонтииків. Та далі вІдкладати нікуди. Треба всю худобу переганяти, доярки Щ)учну хай поки-що доять. ... А ось і їздовий Федосій Іваиович Корчага зупиняє ко­

ба виконати великий обсяг ро­ біт. Але тепер пізно. Про це треба було з весни братися . Безперечно, робота громізд­

ней біля ЧОТИРИРЯДНОго корів'

ка,

-

.Ni 6.

- Наші приїхали! стрі­ чає сусідів по роботі лабораит МOJIокопуикту Ліда Гончарен' ко. На устах радІсть у неї: в гу,рті, мов.1ЯВ, веселіше буде. У доярок теж радість, адже у корівннку і тепліше, і ,на та ПІДВИЩИТЬСЯ при

і

дій.

Видно,

ться,

СТІИЛОВQМУ

І

ремонтників, ~ "

.

бригадирів

. .. - ..

копа·

зору

дирекції

в

яких

умовах

то

трудяться

третьорядне».

І це в тому господарстві, де найкращі приміщення. Де ас· фальтні під'їзди, продуктивна худоба, працьовиті люди. Де діють експериментальні авто­ матичні ко.рморозподілювачі. НедоробленостІ, як кажуть, око ріжуть на фоні здорової

і

Багато клопоту зараз у ДОЯ·

точка

люди

~иключай апарати. А тут за­ сукуй рукава повище: почисть, позамітай, иавари, наroдуЙ. рок

треба

локо текло! А як воно дістає·

і ••зарnла­

Включай

канави

радгоспу на це така: «Аби мо·

утриманні. І в той же час прикро прощатися з літом. - В таборах легше працю­ вати, каже Ткаченко. -

Прийшла -

адже

ти і зовні і в середині примі­ щень. Однак є інший, корот­ ший вихід, щоб уникнути лю· дям важкої зайвої JЮботи, позаби,вати 11руби і обладнатн спеціальні мийні кімнати в приміщеннях, де їх немає.

заносити

капатиме,

Щоб поміняти труби, тpe'l

-

збіжжя.

голо~уне

j

механіку фермн Івану Данило­ вичу Углашу, той відповів:

В цей час підійшли почали

(

допасті гноєтранспортерів «не І

.....

Що сьогодні

обстановки.

М. ОГОРОДНИк.

зведенні?

в

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ виробництва і здачі державі продуктів тваРинництва за 9 місяців 1965 року (В процентах до 'річно.го плану) Перша графа -~ИРОблено МОЛОІКа на 100 ,reKTapvB угідь (в Цe'l!,THe~,alX!. 'друтаl треТІЯ ,графи -:- .вироб:НИll.11ВО і здача ~ю.nока. чеrверта І ,п ята вир06нИlЦТ.во І здача м'я'са, шоста і сьома (для птаХОфа'брик) - Вltро6ни.цтво і здача ,Я'€ll.Ь. РАД ГОС П И: ",Р\'са'ніВСЬЮfJЙ» 600,2 101,7 96,3 93.1 108,8 імені ,щорса 596,3 124,0 99.8 40,4 57,1 58,9 «З о р я» 489,7 98,1 96.9 77,4 ",Красилівсь:кий» 470,5 99,1 96,6 51,0 73,3 «Бо'брицький» 467,0 І 15,4 110,4 96,1 113,8 «Тре6ухіІ!JСIІКИ:Й» 420,3 92,1 94,6 88.7 84,8 «ВеЛ"КОДlІмерсЬ1КИЙ» 397,7 93,9 91,0 120.7 167,9 «Літк івсь\ий» 384,1 88,8 86,2 66,Б 65,3 «'[оголі;)(:ь1-.:ИЙ» 341,1 101,2 98.1 72.9 77,6 «За,вс:>ицьки'й» 316,8 88,3 ,88,1 103,3 91,5 КIЗJlнтя'Нська

СеМИlПО"'К~ВСbJка Пухівська

Бко.гдані.ВСІ>Ка иївсы<a

ПТА Х О Ф А Б РИК И'

429,9 202,4 217,7 173,0

92 4 90:3 1,11,9 104,8

99 3 82:2 100,3 108,4

55 1 44:3 97,2 52.7 82,5

'723 38:3 74.3 79,6 87,9

72,0 96,3 72,0 88,5 86.5

кормобактврину в тваринництВі

317,0 96,9 317,2 107,9 85,9

1140 ,голів у 'lЮжній. Перша гру­ - контрольна - одер­

па ка,ченят

жу:вала

звичаиний раціон, що за­

.в гоопода рств і , зиН' r .'BlТaIMl'~H В 12 , В2 тощо. Пf)О- 0,001 лр,оцеН11а хлорш:того коба.,ь- мів. 3атра'та ,кормі'в н'а одиницю стосовував'ся дослідна - ,мl!Мa такий ведеНІ досщдн з заСТОСУ'вання'М ту (одну та6леткуна 100 кг ,пе- продукції в дослідній г.РУІПі була Др)"га кормобаlК'ТЄ:РИНУ при ГОДІвлі М?- регону). Цей ,роочин юm'нтили ,~a дещо меншою _ 4,4 'кормових же раціон, тіЛЬКІ! частина пере­ ПРОДУКіти,вність ЛОДНЯlКа ТВIІ:Ри,н. показали, Ш<? в!,н 'сла,бкOlМУ ВОГНІ 15-20 хвилин. ЛІС- оди:ниці, rrpоти 5,4 1К0рмовІІХ оди- гону згодавувалася каченятам у

м,ірі

залежить

раціона,х незамін­

стимулює

РІСТ

І

знижує

ВІдхІД

молоднЯ?'а.

них амі'ноки.слат, особл'иво лізи­ ну. метионіну та l'ріnтофану . ОдІнак, як паказала праК'ТИlка, 6а­

На ВIНЮЩblКlій державні.Й сільСЬКОГОСіПода'РСЬІКі,й дослідній стан-

лансу.вати .ці а,м:нокислати за .рахунок ОІСНQВНИХ ко'рмі,в дуже lВажко. Промисловість та'кож не

М. М. Па,БЬРСЬІКийвивчав ефектнв-

може в короткий строк 'забезпе­ чити потребу тваРИННИЦl'ва в СИн­

ції ' старши.Й науковий працівнlІ!К

нїlcть згодовування ко,р,мобактерину МОЛОДНЯХУ велІІІКОЇ рогатої худоби та П'Тиці. Перший дослід проводнвся Ні! дВОх rrpY'flax телят, .вжом .до 4-х місяців, по 10 голіlВ

ля ОХ0l1l0ДЖеи.ня до 42-4Зградусів

за

Цельсієм

в

розчи:н

внОСи,.

Поради спеціаліста

одержа'Ний шляхом ВКРОЩУlloЗ1н;ня міК'роарганіЗ'Мі,в а,зотобактер суіс на поживно:му се:редОВlliЩі - кон­ цент,рованих коріМах, Kapron"l,i, си­

JЮВа'тці, ,перегоні. Корм збаrrаЧе!іИJЙ цією МіК'робною масою, ,вміщує в собі,крім основного середовища, ще '11 мj.кроБНIfЙ білок, багатий

а,и~нокнслотн-меfНОlfін

та

лі-

он, ЯІК і :перша, ЛИlШе частИНа .nе-

юw:і

по

контрольній

групі.

о.

'

n:ocrереження за телЯ1Тами ДОСЛІ'Д,НОІ групи Д03ВОЛЯКYrЬ зро-

БИ'Ти BlfCHOBOJ<, що ба:!<токорм .по-

3НТИ6~Ю

В!ІЛ~,ва€_ НІЗ

ІХ

органІЗМ .

, Телята ДОСЛЩНОІ Г,рули почували себе добре, .не ХВОРІЛи на ШЛУНли 'МІЗІТОЧНУ культуру кормобакте- КОІВО·1ШШlКОВІ хвороби, ІВ :,ой час

--

рину з poopaxJ'II!IКY QlДИ:Н процент

;від за<гальної кількО'СТірозбавлеЛИlКий практичннй інтерес ямя­ у кожній групі. JIOCО лерero'ну 'й внт,ркмували проКYrь деякі мікроорганізми. що Перша гр.упа телЯ'f _ конт- тяа-ом 48 годин ПРИ температурі здат.ні в ПРОіЦосі Жl\lттєдіяльно::ті ролЬНа _ одеРЖytВала раціон, до 25-30 градусів тепла. синтезувати ряд амrнокислог. складу як(}го входили грубі, соГОТОВИ'Й npoдytRТ (кефіро'Под:ібВ останні роки в тваРlІ'ІІюпu:тв'і ковиті і КО1ШентРORЗні карми, <ІНУ МОСУ) згодовували ДQCлі.дніЙ rа.кож 'перегін. дру:га група гр)"пі ,ТЄЛlЯТ (кожному ПО 200 грашироко 'ВИJкористовуєтwя ,кор МО'­ ,мала такий же раці- мі;в на добу). ВlИ'QТовлений ба:кба'КїТерин" Це М:'К'робнИ'і! црепар,ат, дослідна тетll'ЧНltX амінокиёло11З,Х. Тому ве­

иа

по

трубах у вигрібні ямн корів· киків. А якщо додати ще й ту

ганяти все стадо.. Тому'ТО й стає зрозумілим бідкання го· ловно.го ветлікаря радгоспу М~коли Омеляновича Осьма-

Itика

j

позабивалися

зразу ж після введення їх в експлуатацію. Більше тоro, де· IІкі сечозбірники розташовані на пониззях кошар. Після до'

a~+++·+++~+++++++++·++++~++++···~+++++~+~++~+++.a БІЛЬШЕННЯвиробницmа твари.и.ницыlоїї ПРОАукціі ПОТ­ ребує ВI\!КО'рисгання для годівлі тварин .раціонів, збалансова'них по всіх ПОЖRВних і мінеР<lJ1ЬНИХ речовинах та вітамінах.

що.

господарст­

ві не діє каналізаційна систе­ ма. Сечозбі,рники є, але над­

ПРОЩАННЯ 3 ЛІТОМ поїлки,

їх

на тваринницькому

недоліки - також в ін·

про

турбуються.

ших корівниках не дІють окремі вакуум,краники, авто-

VJ

3

все

8трясеться.

доробленості. Не закінЧені ре· моитні роботи у nрофілаkТОРії

ДОАРКИ

В цей день, 5 жовтня, пере­ водили на "зимові квартири» корів дише в однн сарай та родильне приміщення. У на­ ступні дні черга за рештою худобн. В цілому ж, слід ,від­ значити, корівники майже під' готовлені до зими. НастИJlИ відремонтовані, механізація і автоматика справні, приміщен·

..........

ия

----

.......

--~

'

чекає, оо й так начекався, по­

Читач,

450 667 468 878 681 608 610 451 474 448 755 471 403 442 601 486 626 568 424 477

'

Але дядько Федось не дуже

ми,

ВасюраГ. І. (радгосп і,мені Щорса) 3420 Галицька В. Т. (рад,госп і,мені КЇ'рона) 3307 ПТІІЦЯ Г. І. (радгосп імені Щорса) 3176 Якуша Г. П. (радгосп імені ~tpoBa) 3175 Пильтяй М. 3. (РЗіДГOOn «Рук:а·Ilі.всЬІКИ·Й») .1108 Ткаченко Н. І . (рад'ГООП Ї'Мен,і Щорса) 3103 ЛукашеltКо. С. О. (ра,дгооп .«:Б06рицЬІКИЙ») 3060 Бартош Г. С. (,радгоС\п «Бобрищ;ки'Й») 3050 Негода М. М. (ра.дГОСll імені Юрова) 3008 Бруєнко М. В. (рад'госп імені Кірова) z968 Слуroвина М. Р. (радгосп «Бо6РIЩЬКИЙ») 2959 Юрченко Г.П. (р<аД'I"JСП «руса.Jliівсыи.й>>)) 2930 Микитченко Г. О. (радгосп ~Бо<бр'ицЬКИЙ»)2923 Яковеико К. А. (рад,госл імені Юрова) 2916

.. ........'. ......... .. ....................... """"----.......

А ЧИЯ це цІдилка? - Маню, забери свій стільчик І - ,LI.идьку Федось, ПОчекай­ те, гукає Марія Царик.­

ТОКОРМ

згодовуваlВСЯ

протягом

!DК cepe~ телят КОІНТРОЛ~НОІ групи

мали м!ЮЦе короткочасНІ проноси. f,кономічна ефєК'Тизніcrь ;КОРМО-

бактерину при годі'влі телят у

цій дослідІНій rpyni характеризує­

ться 'такими показнИlКЗМИ: одер­ жа:но дoдarrкoBo.ro приросту (у живій ,вазі) НІЗІ 98 карбованців . З них затрати на кор,моБЗJ<терин становлять 15 ка,рбованц:'11 і за'Т­

регону агодозуааJliЗСЬ у виг л,я.ді ДlВОХ д'HilВ, тому що довше збе- рати дода'ТКОООЇ праці на 'nри,гобаютеріальнoro КО'РМУ. ріга'Ння лриводи:rь до погіршення ту;ва'Ння бакroкорму - 28 карбо. Ба,К'Т(жар:м (корм абагаче;НИЙ я'кості ба'К'ТОКОРМУ і змеНlшеиня в ванці,в. Таким чи'но>м, чистий примікробною масою азоТобаil."Тер су- ньому вітаміну В 12• буток від застосуваlННЯ кор,мо'бак­ іс) виготовляl3CЯ 'на перегоні' (3 1\10,За 78 ДН~B від· телят ДОСJlїДН.ОЇ терину дорівнює 55 карбованцям. ло.ка. для цього до. СІВ,іжоro п~- групи одержали середньо.добовий Дру:гий дослі'д проводився на регону дод,а.вали 20 процеНТl'11 приріст кожної го'лови ПО 8ОЗ mиці. для цьorоБУ,lО ві.дібра:но звичаih!Ого житнього борошна та грами, а КОНТРОЛl7ноі 657 гра- дві гр'y;t1И п'ят~ен,ни,х качеият, по

вигляді

бактоко.рму,

який

виго­

товляли та'к само, як і для телят.

Дослід три~ав .два м:сяці. Пер­ ший місяць ,каченята обох груп риму;вал!IJCя в брудерах, а по­ ті;м були переведені ,в JIіТJJій ТlЗlбір і однаково КОРИlCтувалlfCЯ сухо­ дільним і lВоднltмвигулом. В кін­ ці досліду качки досліщної групи досягли живої ва'ги по 2,7 к!ло.· грама кожна, а по КОНТРО,1Ь1нііі гpyuтi 2,1 кілограма"

Досліди

показали,

щови.КО~'11I·

ста'ння кормобаК'Терину при годів­ лі молоднЯ'ка велико.ї рогатої ху­ доби і mиці є значним резервом у підвищенні I!lроДj1КТИ:ВНQCті "!'Ва­ РИ'ННИlЦтвlЗ

..

€. КУНДІРЕНКО, старший науковий праців­ ник Вінницької державн01 сільськогосподарської дос­ лідної станції. НОВЕ

життя

9 жо.втня 1965 року.

3


РАЗОМ Вагатими дарами най'оро'ди­

школи. Де стало традицією 'КОЖН()ІЇ осені допомагати рід­ іІІ'ОМУ paдrOCilIY. Учні збирали

ла земля ТРУДЇDників радгосп­ них 'полі:вза їх сумлtн:ну пра­

цЮ. ВИСQIКИЙ врожай

овочі.в

.в Аень по

виріс і іна і1Ілamаціях бригади

золотої

для

тра:нС'4lO'ртом,

вмів

В.

Федір

уже

кілька

Васильович

матеріалі.

років заступником

написав

директора

Федір

Петров

член

-

Спілки

Бабуся

серед­

ньої школи 16 1 по навчальній частині, тож вра­ жень і спостережень з шкільного життя зібралося багато. І оті Петрики, Оксанки, Ганнусі, К!ндра­ тики з багатьох Аого віршів - то наші юні бро­ варчан'н, ІВОНИ впізнають себе в цих творах.

письменників

України. Він автор дитячих книг «Сережки» та «Про братика К!ндратика». Незабаром у видав­ ництві дитячої літератури «Веселка» вийде нова

НА ПОМОСТІ­ ВАЖКОАТЛЕТИ ДОО' дні на помості спор'тив­

Баlб~я В:Н YКlOB і Вадн:му Наq{jЗl3У€ сердито: - З таашми .вухами

ккрпата? А Кі.н,драт мені _~yкaBO; Це тому, напевне, Славо. Що сестричка наша

!

(півсередня вага).

Любwrь

носа

газетах

і

журналах.

Частина

ву в журналах «Мурзилка» та «Огонек». Окремі

у садку на лаllЮЧКУ, Так онуків і згада­

Нижче друкуємо кілька творів з нової збірки «Кленочок», що виходить у видавництві «Веселка».

зади,рати.

в Е

q-,.I"

Для

УРОЖ(lЙ

Защюсив ,до хатн восі,х. Спать пора!

-

Гей \Над нами неба ,просинь

~

Внуки змайстрували.

1

Р

Дітя'М треба в Ї!дпочити , Щоб 'новий зуст,ріти Ідень.

малечі.

------

Лр.ав переливами.

Мов красуня, хоДИlТЬ осіlНЬ І ПО'ЛЯlМи Й 1ІИіВаіМИ.

поліпшення

обслугову'

~

_.qI_IС#.q

СУБОТА,

)t(ОВТНЯ

9

1

жовтня

мннуло

виходити

півроку, наша

як

газета

«Нове життя». 3а цей час редак­

ція одержала

ЛИСТ від т.ру­

1391

дящих району, в 3А BEP~CEHb -

тому числі ЛИСТІВ_

208

." (Н ашаредаКЦlина 27

липня

ми

пошта

)

надрукували статтю

голови районного народного суду

С.

Кравчука

«Війну

п'яницям»,

і ось уже більше двох місяців на

МаJlО це чи багато?

Взагалі це мало, потрібно, щоб сторінках газети триває її актнв­

надходило

значно

БІльше

ЛИС" не обговорення. Автори численних

тів щомісяця. Тоді на сторін­ ках газети ще шнрше висвітлю­

відгуків

висловилн

ряд

цінJl<ИХ

ПРО ЩО Ж ПИСАТИ ДО ГА- ,х,уд~'Ній

треба тільки виявити бажання і

фіЛаМ.

гурівщиии, М. Гайдук з БогданіВки, В. Коровін з заводу TOPro-

життя матеріалів вересневого Пленуму ЦК КПРС, соціалістичне

вельного машинобудування

змаганНJI

колективами

промислових підприємств і будов, роботу шкіл, Jlікарень, культосвіт­ ніх закладів тощо. Читачам матеріалн

добре наших

запам'яталися активних

авто­

рів І. Швачка учителя з села Жердови, І. Притули секрета­ ря парторгаиізаціі заводу тор, говельного маШИИОбудування, О. Михайленка-працівника тор­

фопідприємства «Велике», Г. Мед­ веденка

-

редактора

багатоти­

ражної газети радгоспу «ГОГОJlів­ ський», П. Кудіна заступника директора Рудняtlськоі 'восьмиріч­ ної ІІІКОЛН та баrатьох інших.

Ви'робнищв{)

Теле­

1

НеМИРОВИiЧla,Данченка (Мооква).

НarIOoIIеГJlКВість. Жовтень на селі Друга "'рограма. 17.10 - «3нан­ - це останній місяць осені, коли НЯ:'. Науково-пізнавальна програ· завершуються всі ПОЛЬ01lіроботи. ма (~ooквa). 18.00.- ~ГаРИ30НТ». Тож чекаємо віА вас, друзі, лис- HaYKOBO-ПОІ.УУЛЯРНIfИ. фІЛ!"м. 19.00 тів про збирання картоплі та ін- - «Клуб К!GIомандрІ'ВJ!IІІКIoВ» (Моших сільськогосподарських куль- СІОва). 20.00 - На лроха1іНЯ І('еле·

Багато важли,вих і цікавих пи­ тань підняли на сторінках газети наші ,робітничі й сільські корес­ понденти. 3а півроку ми надру­ кували сотні їх кореспонден­

робітничими

з

буть, задумувався не один роб/т- ВIЗ!И.нJ НОВItНIt (Москва) .. 22.00 ничий чи сільський кореспондент. «ПIС.1Я опект.аКЛI?». Ве:ЧlР ,музич­ Тем можна обратн дуже багато, !foro театру ІмеНІ Ота:НlслаВСЬКОt"О

ли до газети М. Ткаченко

зань

(передача

3ЕТИ В ЖОВТНІ? Над цим, ма- C~~~H. «Бух'арест». 21.30 -

дівництва.

газета систематично висвітлюва­ ла і висвітлює хід польових робіт в радгоспах і птахофабриках, виконання соціалістичних зобов'я­

НДР

БУДЗіпешта). 18.45 «38 хвилин В Італі'ї». ДОlКуменrrальний філЬІМ. 19.25 - ,«На музичній ХІВилі». Шс­ Hic.вiI('Y. 19.55 «Пора ко.ханнlЯ».

зауважеиь і пропознціЙ. ватнмуться різноманітиі питання У вересні найбільше дописува- тур, оранку зябу, роботу тварин- глядачів. господарського і культурного бу­

цій, заміток, статей. При їх допомозі і безпосередній участІ

«Сп~ва€

Л:

(~(}(Жва). (Моех. lНеба». Нова кіlНОІкомедія. В и.ро бн ицl('В О кіНОС1'удії імені О. Довже,нка. 19.00 -:: Концерт фестивалю ра­

ва).

мало інших робсількnnів. Біль~y шість питань, яких вонн ТОРКНУ-

ЛИСЯ

в своіх листах,

на честь 48-х роковин ск.ва).

Великої Жовтневої соціалістнчної

висвітлено, революції,

на стор/нках газети. 3а місяць з

Такі ж

одержаних 208 листів поза штат- дуть

і

підготовка

теми

в

до

зими.

робсількори

роботі

знай-

11. \о -

~УЛl>ти;пліll{ацій-

ниифl'льм «Мураха ~oa~Tyxa» ' -~~ ~ (~()IC1К'Ba). 13.55 Наша .афіша.

14.00 __ Для воінів

Армії

і

Флоту.

РаДЯНСI>КОЇ

«Ци,х

днів

не

культосвітні)( змов.кне CJlа!Ва» (передача з Тал­

них авторів опубліковано 155, а закладів, лікарень, господарських л іlll а ). 14.30 -

решта надіслана на розслідуван- та інших організацій. ня і вжиnя заходів та підготовОтже, пишіть, шановні лена до друку.

І

!

друзі! церт за заявка,ми глядачів. 1&.Ю-

Чекаємо ваших листів.

~"""""""""""""""""I"".""',(I,'"''''''''''

І

м,іжна ро,д:ні зма­ таІННЯ з кінного СІюрту (,передача з Чехословаччини). 15.4() - КОН-

НАША АДРЕСА: БР А И

ІІ

М.

08 Р , вул. Київська, 158.

ТЕЛЕФОНИ: редактора

«Нео.палимиі!». Репортаж з музею

............................................. " .............. І •••••• ·

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

орган

БрО!вар.ского

,комитета КП УкраинЬІ и .районного Совета

І

труд.ящихся Киевской области.

' рз.иОIIf.НОГО

депутатов

відділі. партійного жигтя, масової роботи, сіль­

І ....I....~~~.~~~I~!~;..........~~~~~.~.~~~~.~:~..~J1~~~~~~I~~:. ~~~~p .~~.~~~~r:II .....I.llt...'I..,............... -

3-82,

ськorocПО)l.арського, промислового та відпо.ідa.llЬНОro секретаРJl

Броварська друкарня, І<иївської оодасті, вул. І<lfївська,

158.

-

Телефон

4-67.

-

4-57.3а,м.

5562-3837.

СРСР

ест.радної

«На

20.00 -

СПО!}ТИIRНИХ

лісні

(МОСК,

стадіон'ах

май'дан'чиках»

і

(Моск­

ва) .~.45 (~ооюва).

- Телевізійні новинн 21.00 -,. «Проспект ~o· лодооті» (~OCК!Ba). 22.45 «Му­ зич:НlIІЙ ЗlВТ<}мат» (передача 3 Бу­ хареста).

Друга програма.

18.00 -

«До·

рога без п'рив'алів». Документаль.:­

ний фільм. 19.00 «Старт-65». Тe.тJевізіЙниЙ спортивний декад· НІІІК. 19.30 На. з.аlмов.~ення гля· дачі'в. Концерт М. MaTO~laЄBa. 20.20 -;- «На д:обраН1іч, діти!». 20.30 - «:На стадіонах і ОПОР/ШВ­ них

ма'Й/данчиках». SLZ

Редактор

€.

ФЕДЯП.

............................................. ПРОДОВЖУ€ТЬСЯ на

S S

ПЕРЕДПЛАТА районну

газету

: :

«НОВЕ ЖИТТЯ»

Зщ~іН.а».

школя·рів. «Бу,дильник» (~ocквa). 10.30 - «Співає «Піонерuя» (~o·

Си.1

ДЯНСІ>КОІ

Передплатна ціна: на 1 міс. S - 19 коп., 3 міс". - 57 коп.,: 6 міс. - l' крб. 14 коп., 1 'Рік: - 2 крб. 28 коп. :

Ку- ників будівельннків тощо. А для 20.30 -«На добраНІЧ. ДіТИ!». лажинців, С. Музичен~о з Літок, робк~рів ПРОМИCJIових підприємств 20.4() - Телевізійні 'вісті. Т. Роюк з Гоголева, д. Руденко найважливішою темою їх дописі,в НЕДІЛЯ, 10 ЖОВТНЯ з Плоского, О. Михайленко з Ви- є вивчення та перетворення в Перша програма. 10.00 Для чи-

півгодин,и.

16.50 - «Музичний кіоск» ва). 17.30 «Ключі Івід

3

і

кожні

Збройних

Перша програма. 11.00 «По­ ра кохaatНЯ». Художній фільм. 14;55 - Наша афіша. 15.00 Юножурнал «Піонерія» (~ocк.вa). 15.\0 - Для школярі'в. С. Ва­ си.nьев «Поема про Колю». Те­ левізійний опектакль (~OCKBa). 16.00 - Телевізійні новини (~o­

Угорщи:на

ПРО ЩО Пv1СА ТИ В ЖОВТНІ? почаJlа

. _--

через

-

.:-..,;-~

Вони

трудівниками

І(н,яжич,і. На автотрасі до Лі· ток комфорта'ельний .аlвтобус ро,бить Bk!M рейсі!в за день. а дО КНЯ,ЖИЧ віДіП,равля€ться

Раз Борису Гриць хвалився В JЮ3ах н'ад ,рікою: - Я тут вз·Нtмку прО'&аливоя Ходить щедрий )"Ірожай. Просто з головою . .3агуби,в Десну дивак сква). 16.10 ВідlКРИТГЯ Всесв'іт­ Подивіться: то не мО'ре от на6равсь тоді я ЛИХІЗ,: нього конгресу ПР'ОфСПlіл<Ж (пе­ Вчитель мовив: ~ало не загинув. І ,не сві:гла річенька редача 3 ВарШЗІВИ.) . 16.40 Піс­ Ну, Пет j>O , - Це не лихо, - Боря чмиха ні КОМ03итора Ско'рика. Концерт ВiдlШуі(:3Й тоді Дні,про. Ллється, ллється у комори И СМlІІКа за лозину. (передача з Львова). 17.10 Те­ Т,ут хлопчИ!на став казати: То ось я я.к IПРОООЛIflВCЯ Жито і ПШeuIичень.ка. левізійні вісті. 17.30 «Борці за - І Інавіщо вже .шукати На екзамені торік, на'родну оораву. Влас Чубар». Завітав у рідний ,край Видно навіть із ві,кна: Так що в п'Я'г>ім заЛIfШИВСЯ '18.00 - «На cтa~iOHax і спор­ Ось -, д:нппро. а там--Десна. На повторний рік. Наш КОШОСПlшй урожай. тивних маЙда,нчИ!КJaХ». Футбол: , _ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ ' I " I I I ..... , . . , ; - . , _ I _ . _ Учням см,іlll'КИ, УЧНЯМ жарти, А Петро наш біля карти Червон,іє наче рак:

А 3З..,нею 3 'краю в 'край

культури.

перед

а==============================

! \

"ПРОВАЛИВСЯ"

БІЛЯ КАРТИ

Будинку

,

Вже не чутн Іх п:сень.

СКlЗlЗав

-

А чом'у це? А чому?

І затихлн ,жа'РТИ, оміх. Полятали спати діти -

ПіДі,йIШОВ навшпиньках ,вечі'р.

..",......"...".

в З'н НЯ населен,ня Броварська аВ"ГОТ,ранспортна KO,lfoТopaBi'д­ крила НОі8і автобусні лінії Бровари Літки і Бро,вари-

~оже, ви m-аДtЗЛи? , -, Бо ту лавочку йому ~

Петрика і СаJЮtiКУ.

І·'

Колгоспний

І

тілыи наш дідусь сіда

вірші покладені на музику.

кол­

Нові автобусні траси

ЧОМ у1

вірші'в

була опублікована в перекладі на росІйську мо­

.

--_

Ната

А де ж меиі іх діти?

Ного вірші систематично друкуються в республі­

.

станах

ланів з концертами. Це фото зроб­ лено на річці Ікві. Самодіяльні артисти відправляються на чер­ говий концерт. Фото п. ЗДОРОВllла. (Фотохроніка РАТАУ).

1965 року, - методист фіз­ КУЛЬТУРlf Броварського заводу ХОJЮДIІЛЬН!tк~в AHaTO.~ ій Д \' да

~

польових

виступають

заліку за.воювали перші міс­ ця і зва.ння чемпіонів області

\

у

йонного

Серед тих, що В особистому

~

збірка поезій для дітеА під назвою «Кленочок».

канських

В КО\.\fалдному заліку ваЖIКО­ атлети нашого раЙо·ну заЙ\Няли третє місце.

-

очи,ма:

Часто

госпів Млннівського району на Ровенщині можна бачити учасни­ ків художньої самодіяльності ра­

тики.

_ ЧОМ На'l1З.~О'ЧІКа

брудними Не смій MeH~ ходити! А внук лиш К.1hпа€

-

ного залу фастtВСIiКОГО завОІДУ «Червоний ЖОlВтень» трива.ли 3JМа.гання облас.ного чемпіона­ ту Ки,і.ВЩИJНи з важко.ї атле­

Він тепер УПOlЛі Клонить віти roлі. Ой, шкода ,кленочку ЗОJlіОТУ сорочку, Ociнmo orа:птава.ну, Наче ~амаль()ваіНУ.

внук---Ія-Ч-ОтМ-их-~=::;~::~:.

у

Працює він

фут­

кіlвці з рахунком 2: О. Нез'а­ баром 'вони прнЙіматимуть ФУТ­ бо.1іcrів 3 Березані.

читачів

ОЙ,була в КЛЄlночка ЗО'лО'та сО'рО'чка, ОСdlН!НЮ га:птО'ва:на, літків пише не тільки про їх шкільне ЖИТТЯ, а І Наче на,мальО''Ваlна. взагалі про дитячі буди і й свята, про багатий Та вітри кленО'чку і різнобарвннй внутрішній світ своїх юних ,ге­ ОкИlНУЛИ сорочку. роїв.

черговий

НIІІКЇв ,і «Спартак» заводу то,Р­ говелliНОГО машанобудування. Перемогу здо,булн спзprrа­

Кленочок

автор віршів для дітей. Та це й зрозуміло, адже тема ця йому найбільш близька І знайома, бо за фахом він учитель. А кому Ж, як не вчителю, краще відомі радощІ і болі школярів, ЇХ мрії, пори,вання, наііпотаємніші думки? І тому він з таким знан,ням звичок і нахилів малюків та під­

відбу:вся

болЬ!ний матч на першkть об­ ласті. 3усірічаЛlfСЯ КОМЗll\ди «:Авангард» заводу холодиль­

учитель.

u

Федір Васильович Петров відомиА читачам як

Немало творів

в,а:рах

МЕМРУК,

ЛаІГідно і

наимолодших

Броварах 8а місцевому

ВПЕРЕД

ЩDl і вчителям за дО'пО'могу.

школярів

ВИХОДИТЬ

На 'MicЬ'l«>MY orа:д:оні в Бро­

Rері.впицт.во радгоспу «ВО'б­

т. МакушненlКО

вчаClНI) ,забеЗlJlечув

і учні Вобрицької во'сьмиріч;ноі

"СПАРТАК"

учнями,

;рицьш» сердечнО' Дякує уч­

ВРИГdДИР

осені збирають

з

тому і їдуть діти з радістю на рО'БQТУ в цю бригаду.

TOIIН 'IЮJllі­

10-15

с.аJt'Ж'

тешlOПОГOlВО'РИТИ

дО'рів.

Володимира Мmtитовича Ма­ кушнЄ'Нка. Разом аз старшими ПlЛоди

БАТЬКАМИ

Передплату при.Ймають рай-:

: агентс'!'Во :-ТОНОШІ

та

«Союздрук»,

: повсюджувачі : при€мствах, в : госпах.

лис-:

громадські

роз·:

пресИ на 'під-:

установах і рад-:

.!

~

4 ........................................ ,

Пугач Василь Іванович, я'кий живе 'в м. Бровграх. вул. Некр.а· сова, 5, порушує справу про роз· луче,НIІІЯ з

Пугач Ольгою €вдоки­

мівною, ЯlКа жиlВe в м. Броварах, вул.

Ь1атросова,

С:права

45.

слухатиметься

.

СУДІ Броварського району.

Кирюхов ЯЮІ\Й живе Кірова, 26,

в

нар.

Володимир Іванович, в м. БР'CJoварах, вул. порушує справу про

розлучення з Кирюховою Варва­ рою Гаврилівною, яка жmзе в м. Ки€ві-97, вул. Лівобережна . 58-а. СПРЗlВа слухатиметься в нарсуді Броварського району.

83 номер 1965 рік  
83 номер 1965 рік  

83 номер 1965 рік

Advertisement