Page 1

Пролетарі всіх краІн. єднайmtcя!

Наша відповідь на Звернення Центрального Комітету Комуністич­ ної партії Радянського Союзу­

РІк lІидання ХХ"

CTIIXllnOBE ь

.N'283 (1838) СЕРЕДА

15

u

в

липня

1959

Орган Броварського районного комІтету Комуністичної партії України та районної РаАИ Аепутатів ТРУАЯЩИХ

р.

зібрати

коп.

сеМИрІЧКИ.

15

Ціна

Київської області

Пленум

Центрального.

у листопаді-трудні

1959

тваринництва

скликати чер­

Ко.мітету

КПРС

са,

тварwнництва,

ЦК буде

го.спів

повідомле­

но пізніше.

на

о.бго.во.рення

Пленуму

ЦК

тання про. захо.ди по. вико.нанню

, рішень

з'їзду КПРС

р.)

і груднево.го

про піднесення

ня

зеМ.'1еробства і

виро.бництва зерна,

вовни

цукро.вих

та інших технічних

о.вочів,

тів

(1958

фруктів,

ро.СЛИН1ництва,

про.

та

тивності

ХХІ

дукції, ства

збільшен­

ро.звито.к

виро.бництва

та інших

зміцнення про.

про

зміЦН6ННЯ

ко.лгоспів

і

колго.спів

дальшу

господарства,

ірад,

механізаціщ

підвищення

продук-

собіварто.сті

підвищення

громадсько.го.

року

-

про­

НапереКір примхам погоди вро- винна бути зараз, під час жнив. жай хлібів в усіх без винЯ'Гку Адже тепер вирішується не тіль­ колгоспах і .радгоспах району та- ки до.ля врожаю зернових, але кий, що є всі мо.жливості вико.- і всіх взятих нами зо.бо.в'язань

нати, а у багатьох місцях пере- по сільському госпо.дарству _

виконати взяте зобов'язання на

перший рі'к семирічки_ lІ.рагнучи

матеріального

ділом відповісти на рішення черв­

Заслухати

в

захстану, Біло.русії, Узбекистану, тану і АзербаЙджаJНУ.

про.дук­

першого

госпо.дар­

громадського

ко.лгоспників _

м'я­

продуктів

цьому

питанні на ПЛelнумі ЦК до.по.віді Ради ністрів РРФСР, ЦК ко.мпартіЙ України,

картоплі,

інших

про

яєць

праці і зниження

добробуту

буряків, ба­

культур,

вино.граду

пи-

Пленуму

збільшення

кадрами,

сільсь,кого

Внести

і

вовни,

ро.ку. Про конкретну

дату скликання Пленуму

ЦК

молока,

втрат

Мі­ Ка­

Таджикис­

невого.Пленуму ЦК КПРС, його. Звернення до народу, абс, о.лютна

більшість механізаторів та інших трудівників

самовіддано.

села

працює у ці дні на по.лях, до.кла­

дає всіх сил, що.б швидко. і без втрат зібрати виро.щениЙ урожай.

РіПІеНІ.И П.JIен-уи-у ЦК КПРС в дії На Крамато.рсько.му заводі важкого верстатобудування створена і почала во.дська

комісія

сприяння

І

ляти додатко.во близько

***

по.чин

крамато.рських

тракто.рного

виро.бництва .

300.

за-

т,ракто­

25000

з

по.над

прийнято,

пропозицій

мільЙо.нів

200

стано.витиме

більш

комбінаті верстатів

В хо.ді вико.нання плану науко.вих ро.біт по

4

годині

12

якого. пункту і

щеною

2

10

лип­

І

хвилин за московським

о.днотипно.ї

з ракетою, запу­

липня

ц.

Р.,

провадились

вимірювання

і

земно.Ї

фотографування хмарних

мас

7

закладах України. ників

на

наради

Україні

успішно.

ються в житrярішення ністичної

партії

і

Кому­

Радянського.

уряду про. перебудо.ву вищо.ї шко.­

ли. По.чинаючи з

1959-60

нав-

~ЬHo.гo ро.ку, всі перші курси

l"'.а

республіки буде переведенову

систему

уро.жаЙ

приско.реними

і

будів­

го.спо.дарських

примі­

так

ремо.нт

і

культурно.-по.бу­

пи цих та ряду інших невідклад­

му,

що.

вимірювання

на

ро.бо.ту.

«Навіть така гаряча по.ра, як ко.со.виця сіна і збирання вро.жаю,

- пише М. Харченко., ко.лгосп­ ник гого.лівської артілі «ЧЄ'рвона

хо.до.м

в

з

ішла

ро.бо.та

о.панасівському від­

вини

Йо.го.

на сторо.нні заробітки, хоч лічи­ ться

колго.спнико.м» .

Висло.влюючи думку всієї маси чесних трудівників села, т. Хар· чен,ко.

керівників

трудової

Широко відо.ме

дисципліни

та інших

собаки, з

радгоспів

вро.жаЙ,

ко.мплекс

вико­

сільськогос­

по.дарських робіт, який припадає на

жнива,

потрібно.

забезпечити

міцну трудо.ву дисципліну на ко.жній ділянці ко.лгоспного. і рад­

але осо.бливо посиленою во.на П()- госпно.го. виробництва.

Трудова ttережога

кі­

Ко.лектив

ло.грамів .

будівельно.-монтаж- експлуатацію ГОЛОВНУ

но.го управління М

. етаПІ

5

«Укрво.д- магістрального.

дільницю

каналу Красно.­

буду» (Скадо.вськ, Херсонсько.ї знам'янської зрошувально.-обво.д­ області) здо.був но.ву трудо.ву пе- нювальної системи довжиною 28

підприємства, ки, збільшується прийом на фа­

ро.зв'язується питання про. ство.- культети за спеціально.стями: ав­

рення при ряді вузів спеціаль- то.матика і телемеханіка, обчис­ промислова

електроніка.

В

зібрати

весь

.'.'.

на Землю

Одержано. дані за всіма пунктами програми.

у вузах Украї­

«Богданів­

сципліну у кожному колгоспі і радгоспі слід вести по.всякден' н().

в добро.му стані .

техніка,

народне при­

ділянках

Боротьбу за міцну 'J1рудо.ву ди­

яких собака «Відважна» піДlнімалася вчетве,рте.

новому

на­

слів'я : «Не той вро.жаЙ, що. у виробництва і в окремих брига­ полі, а то.Й, що. в ко.мо.рі». Що.б жнивах

ський» і «Велико.димерськиЙ».

2200

Ко.ли ж,

артілі.

паганди, були того. дня випадки

електро.ста-

Вага КОРИClно.го вантажу стано.вила

-

запитує:

Внаслідо.к низького. рівня орга­ до. них не до.хо.дить до.бре сло.во. нізаторсько.ї і ро.з'яснювально.ї ро­ агітато.рів, їм слід нагадати вимо.­ боти, зо.к' рема антирелігійно.ї про­ ги Статуту сі.lьського.сподарсько.ї

на

дві піддослідні

сто.про.­

(керуючий І. Коваленко., брига­ решті, таким, як Листопад, вка­ дир п. Корнус, сек' ретар партор­ жуть, де їх місце у боро.тьбі тру­ ганізації І.· Луговий) нічо.гісінь­ дящих міста і села за до.стро.ко.­ ве здійснення семирічки? Якщо ко не робили.

тичних полів .

На ракеті були

не забезпечено.

центний вихід всіх працездатних

зразко.во

базо.ві

За семирічку

щень,

то.рфо.­

під

то.вих закладів. А між тим тем­

нати

що грамо.ю заво.дів-втузів.

перетворю­

ро.ку,

вести як

колгоспів,

і

учас- інститути працюватимуть за про- лювальна

відзначало.ся,

по.вним

по.ЛЯХ,

діленні

ТАРС

них заво.дів, майстерень, а деякі

В до.повідях і виступах

на

по.рушення

атмосфери

Вища школа України на канська нарада в питанні перебу­

ництво.

дах погреБСі>КОГО та зазимсько.го.

інфра­

У Києві закінчилася республі­ закріплено

темпами

СК.'Іаду

атмо.сфери,

на великій тери-

до.ви навчання у вищих учбо.вих

ня,

(РАТАУ) .

Тварини й апаратуру по.вернуто

Крім програми до.сліджень, о.публікованої

наступно.го.

то.'рії, о.дночасниЙ анаЛІЗ ІОнного. і нейтрального.

липня ц. р.

черво.ної радіації Землі

з радго.спу «Семиполків­ ський» . У той час як у Семи­ полках, Калиті в неділю, 12 лип­

можуть одержувати завдання в

доро.зі.

часо.м відбувся черговий пуск геофізичної балі­ стичноїракети,

теріал

тисячі то.нн ву-

во.зні 6ригади зв'язуються з диспетчеро.м з будь­

ПОВІДОМЛЕННЯ досліджelННЮ ве, рхніх шарів атмосфери,

тваринництва,

гно.Йо.вих ко.м'по.стів

Украіна», - не вплинула на Василя Васильовича Листо.пада. нішньому но.мері нашої газети ма­ Він тільки те і ро.бить, що. хо.дить

ду на паprово.зах встановили радіо.. Тепер паро­

встановлено со.тні ко.ко.но.мотальних і снувальних

мадсько.го.

те, товариші, вміщений у сьо.го.д­

ли працювати понад 50 наЙНrовіших ткацьких верстатів. На них можна випускати килими більш як ста кольорів і відтінків.

авто.матів. Це дасть мо.жливість що.ро.ку виро.б-

ня ц. р. о.

4

вкрай прикрих фактів . Про.читаЙ­

***

застарілих

виро­

переглянув

І разо.м з тим маємо ряд інших

В депо Перво.уральсько.го но.вотрубно.го заво-

***шовково.му Ма,ргелансько.му

но.рми

Кожен з них

ра'ніше взяті зо.бо.в'язання у бік

На Вітебському килимо.во.му ко.мбі,наті по.ча-

як

перевико.нують

збільшення.

***

про­

1870

впро.ваджено.

тисяч карбо.ванців.

На (Узбецька РСР) взамін

ня

радго.спу ім. Щорса що.д­

бітку .

гілля.

внутрішніхрезе,рвів

надійшло. них

по.верху. Нову ма­

даватимуть за добу на-го.ра

Умо.вно. річна еконо.мія тільки від частини

прийнятих

8

Вже

1130

п·ятито.нниЙ

У Кузбасі споруджується кілька гід.ро.шахт. Тут паливо видобуватиметься без участі людей. На о.дніЙ з них потужні гідро.мо.ніто.ри, керо.ва­ ні автоматичними про.грамними машинами, ви­

рів і 155000 мо.торів по.над семирічну програ­ му . Тепер на підприємстві про.хо.дить огляд ви­

по.зиціЙ,

піднЯ'Ги

важких колод і пакетів пиломатеріалів.

на приско.рення

технічного. прогресу, на випуск

використання

мо.же

при-

***

* ** Владимир' ського.

во.ду спрямовує свої зусилля

явлення і

який

ва'нтаж на висоту другого.

ків і схвалило Йо.го .

Ко.лектив

заво.д

шину призначено. переважно для штабелювання

верстато.будівни­

нині заго.то.вити макси­

мальну кількість кормів для гро.­

голів,

* *авто.навантажувачів *

Львівський

Бюро. Сталінсько.го обкому партії обгово.,рило.

трудівни­

важливо.

наскільки

вантажувача,

про.гре­

пункти: бригади по збиранню пропо.зицій.

заклик

ків ко.лг, о.спу ім. Богдана Хмель­

доводити,

ступив до. випуску першої партії но.во.го. авто.на­

вих тканин.

со.ві . В ко.жно.му цеху ко.місія має сво.ї о.по.рні

чудо.виЙ

Підхо.пивши

метрів шовко­

Зайве

них робіт у багатьо.х бригадах, ницько.го Каг<і'РЛИЦЬКОГО району, ланках незадо.вільні. ОзнаЙо.м­ механізатори ко.лго.спів ім. Сталі­ лення з цими факжами на ,місцях на, с. Русанів, «Жовтень», с. Тре­ показує: відставання стало.ся то­ бухів, «Червона Україна», с. Го.­

щraцювати за­

технічно.му

300000

І

ЗА МІЦНУ ТРУДОВУ ДИСЦИПЛІНУ У КОЖНОМУ КОЛГОСПІ І РАДГОСПІ

Центрального Комітету КПРС ЦК КПРС прийняв рішеwня

без

стр оки

врожай

.

Повідомлення про скликання Пленуму

говий

.

••

наИСТИСЛІШІ

ремо.гу.

Споруджено

і здано. в КілометріВ.

-----<>

Луганська ласть.

На

нецькому

му

садово·

заводі

В.

І,

об­

до­ імені

Леніна

удо­

сконалюється і ав­

1959-60

навчальному ро­

томатизується

ви ·

робництво .

це­

В

і факультети ни вищу о.світу дістануть 440 ці заочні ВІДДІЛи ху бікарбонату працюватимуть при 109 вузах. натрію з введен­ тисяч чоловік. Уже в цьо.му ро.­ ці інститути і університети рес­ Тепер система заочної освіти го­ ням в експлуата­ спеЦІаЛІСТІВ майже 3 усіх цію публіки приймуть на 10 тисяч тує механічних спеціально.стеЙ. Прийнято рішен­ завантажуваль­ чо.ловік більше, ніж у минуло.му році . Значно розширюється під­ ня про. відкриття нових - Лу­ них бункерів від­ гансько.го

навчання,

машинобудівного

яка передбачає поєднання нав. готовка спеціалістів машинобуду- Крамато.рського

і

іНдУстріального чання студентів з суспільно-ко- вання, приладобудування, елект- вечірніх інститутів.

рисною працею. 3а і'нститутами ромаmинобудування,

радіотехні-

(РАТАУ).

пала ручна праця . Автоматично здійснюється і розподіл газу в це-

ху кальцинова»ої соди.

На фото: черговий апаратник біля

автоматичного

колонках.

приладу

-

технік Валентина Колодяжна

розподілу

газу

по

карбоиізаційних

Фото Р. Азрієля.


Середа,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

БУНКЕРІВ ВИДАНО ПЕРШЕ ЗЕРНО

3

. *, ....... .

У-і

Було

В

роботу

включилися

одночасно.

У бункери

золотим

першого року семирічки. Ра­

обмолотили

хліб з валків

на 10

тракторист

Вони поклали у валки урожай М. СУБОТОВСЬКИЯ,

Григорій

Грінченко

........

на

КПРС.

Од,ностайно

схвалю-

поклав

10-11

у

валки жито

гектарах. Все зробле­

а й другою зміною, яка працюва-

радгоспу.

тиме після обіду.

БригадирріЛblНИЧО-

'І1Ракторної

бригади центрального

відділення

В.

fуляницький

ска-

І

~

Комбайни-на пряме збирання хлібів

норму -

правильно

с.кладалося

кладання

припиняється за­

силосу.

До

Норму

підрахуваilИ

свої

180

своєї

себе,

справи.

Він

як

М. Кособлик, агроном колгоспу ім. Сталіна.

15-18

Погодні умови нині такі, що

робату

... анок

щозміни

калитянського відділення радгос-

минулого

вихідного пу. Тут силосують, збиnають ози-

Н'

е встигло Пlднятись сон-

віндроуера

в масив жита, немов сті,ну.

-Непер ший

Це вже від мене не зале­

Виявилося, що з вини брига­

мі.

розмовляємо

радгоспу в Опанасові, але ... біля клубу.

В затінку

багато

молоді

парубоць,ку

під деревами

слухало

якусь-то

пригодницьку

істо­

рію ..

таємо,

-

З якої ж то нагоди, - зібралися?

-

Як так з якої нагоди?

здивувався ()дин з присутніх.

пи­

-

Адже

сам керуючий відділенням Коваленко РОЗПОРЯДився зро~

т.

бити сьогодні вихідний.

У цей же час на ланах - хоч роздільно зберіть

за один день

озимі, засилосуйте увесь люпин. '>' з трактористом Почали бульдозером копати си­ лосну яму, але так і

не закін­

чили. Сотні копиць сіна на лу-

скошують

тичне

рік

змагання

за

щод~нне

пе-

секретарем П<liрторганізації І. Лу­

збираю ревиконання норм, скороч~ння говим та бригадиром П. Корну­ хліб, розповідає тракторист строків на збиранні хлібів і бо- сом, Іше так і не знайшли їх. комсомолець Михайло Кравець, ротьбу з втратами врожаю. НаНа відділенні занедбана агі­ але такого врожаю на наших зем­

слідуючи їх приклад, дали слово таційно-масова робота серед ро­ щозміни скошувати по 30-35 бітників, нема ж~ного плаката, але гектарів озимих. Сьогодні вже на який нагадав би про соціалістич-

лях ще не бачив. Це

радує

механізатора,

дещо хвилює. Травостій високий, часто

забивається жатка.

водиться

зупинятись.

радгоспу

т.

()чищаємо.

Щоб

полегшити

До-

21 гектарі повалtlли пшеницю. Рівними валками

не зобов'язання радгоспу, відділежать по' лення, газетна вітрина пуста.

ДJllPектор

по

жита при нормі

Лкнюн,ас,

секретар

------------------

пра-

зз ГЕКТАРИ НА ЖАТКУ ЗА ДЕНЬ

гаючись за високий виробіток, цю колгоспників, які зайняті на тут же встановили Михайло Шеверун та Микола цій роботі, Криваль

жить.

коси, жодного огріху. Бригадир Факти - уперта річ. Над ни­ Я. Коваль запевняє, що врожай ми мають подумати ДИР~lщія строки жнив парторганізації т. Козуля та ін' буде зібрано без В'І1Рат. радгоспу і паРТІИна організація. На обкошуванні озимини пра- Подумати і негайно ЗJ>oWIти ви­ з валків. Будемо працювати женер т. Скивка тут же, на міс­ так, Щ09 зібрати врожай не за ці, вирішують: посадити на кож- цюють 2 комбайни. Один з них І сновки. «СК-3», який водить І. Михайленко. 10, а за 8 робочих днів. ну жатку р()бітника. Простої лік- новий Радгосп «Семиполківський». НаМQЛочене зерно на таЧJКУ відовано, машини працюють на І. Дмитренко.

в дві зміни. Зма­

20-25 гектарів 18. Наслідуючи

че,каємо

-

і

с. РусаніВ.

-------

не можна втрачати жодної годи' ни, хвилинИ. Щоб прискорити жнив,

хлібів всі ком­

зби-

Скорочу~мо

організували

день-два переводим() на

збирання

байни.

Петренко

рав у попередні роки по

строки

Через

пряме

зарекомендував

майстер

достав­

щаємо на машині «ОВ-8».

жито

гектарах.

Василь

які

ляють зерно на тік. Иого очи­

За перші

поклали у валки

Комбайнер

давно

машини-самоскиди,

зби.рання

гектарів озимини.

на

-

гасники, хоч на складі їх скіль­

лену масу.

На пїдбиранні валків працюють це, а роси вже як і ,не було. ГРJllгорієм Ско,ко,м і маШИJНістOtМ - Можна вирушати, хлопці! лафетної жатки Івано,м Соболев-

Механізато'ри зобов'язалися ско­

сити для роздільного вони

пря­

командує бригадир. ським. ках, і ніхто іх не СКJllPТУЄ. І три «Бєлruруси» з навісними - Вирішили і ми підхопити Годин півтори шумли т. Копереви- хліба. Щоб не було затри'мки, за жатками йдуть в заздалегідь ініціативу кагарлицьких механі- вален,ка, який спокійнісінько від­ комбайнами закріплено 4 авто- підготовлені загінки, врізаються заторів, які розгорнули соціаліс- почивав. Хотіли поговорити із

конаю.

300

р

дня.

D

дні

гек­

до

А чому ж нема на машині

-

великої

Пропозицію т. fуляницького тара виходить 400 і більше гаряче підтримали. Партзбо,ри центнерів. Щодня закладаємо по висловилися за те, щоб 75 про- 150 тонн зелеtIої маси, а сьогод-

зібрав хліб на 12 гек-

покоси. 3 комбайни. Іван Жу,к, fригорій - Вже є 15 reKTaJ>iB, а до К остюк та Ю хим со ловеи щодня вечо'ра буде ще 5, - говорить намолочують по 35-40 тонн механізатор.

500

підготовлено

сигналу.

На центральному відділенні ні на годину не

:Jiбрати

можливості і вирішили зібрати - Люпин вирощено хороший, ки завгодно. хліб не за 10 днів, як заплано- - ділиться з нами помічник Людно було того дня, 12 лип­ вано було раніше, а за 8. бригади,ра М. Сидоренко,- з гек- ня, і на четвертому ВІДДІЛенні

перевиконав

тарах.

жито в

Усе

хва­

-

вогнегасників?

Жнива - вінець праці хлібо-І і біл.ьше. гeкT~pi~ хлібів при центів в,рожаю зібрати розділь- ні буде-200. Шофери М. Баробів. Подивишся на озимину, НОРМІ 10. НиНІ иому першому ним способом, що дасть можли- тина і М. Осіпов зробиУ'ІИ за що, немов море, хвилюється 'від випала честь вивести машину вість зберегти від втрат на кож- 4 години по 10 ходок, доставилегенького подиху вітру, і серце на Пj}яме комбайнування. ному гектарі що,найменше 2-2,5 .'1Я по 20-25 тонн зеленої ма­ радіє: жито і пшениця до,рідні, - Даю слово зібрати комбай' центнера зерна. Переглянули ,роз- си. Нема затримки і з-за робіт­ колосисті, на кожному ге,ктарі ном не менше 300 гектарів зер- становку КОМУНІстІВ, закріпили НИЦЬ П. Василенко, Л: Скороба­ буде на 3-5 центнерів хліба нових і зернобобових культур, за агрегатами агіта!І'орів, ,наміти- І гатько, М: Васи?еНJКО 1 ~. Сидо­ більше, ніж одержала артіль то- доведу денний виробіток до 20 ли і ряд інших заходів для по- ренко, ЯКІ РОЗРІВнюють 1 утрамрік. гектарів, - заявив В. Петренко силення агітаційно-масової робо- бовують масу. От працює на віЩJ;роуері Анд- перед початком роботи. У пер- ти на жнивах. Людно того дня і на ПОJJЯХ рій fулиЙ. Він пильно стежить ший день він вже

зе.рнових не менш як з тарів.

ни для того, щоб завдання було мого 'комбайнування

спрямовані на дальше зміцнення

порадилися,

Колгосп «Шлях Ілліча»,

за тим, що,б стерня була НИЗl>ка,

машина,

-

агроном.

с. Зазим·я.

Хороша

-

Кожен із нас прагне відпо- траншеї, викопано'Ї бульдозерОІМ, дира тракторної бригади Г. Пін­ вісти ділом на Звернення Плену- 5 самоскидів і 2 трактори підво­ чука ні на одному з 4 наявних му до народу. Ми, механізатори, зять від комбайна подрібнену зе- комбаинів не встановлені вогне"

Жито на точку очищаємо. Першу партію хліба відправ­

продовжують косити жито. на 75 гектарах.

агрегатів

ЦК

зав:

гектарах кожний. 'ляємо у державні засіки. Лафетник Іван Чиж

ли матеріали червневого Пленуму

; разом з тим вносили пропозиції, перевиконане не тільки першою,

дісно спостерігали це комбайнери і ще впевненіше вели ма­ шини. Робота хороша, солома без зерна. За перший lНепов­

ний робочий день вони

жнив. повну потужність. Ще далеко до

ючи рішення партії, виступаючі

повідомив я механізато­

рів.

струмком потекло жито-хліб

це напередодні

На партійних зборах обгов()рюва~ кінця зміни, а вже кожен із 3 литься він. Нею думаю

машини і почнуть обмолот хл~ба нового врожаю.

-

року.

1959

ВТРАТА ЧАСУ-ВТРАТА ВРОЖАЮ

••••

Комбайнери Василь Приходько та Микола Дуня з нетер­ пінням чекали дня, коли виведуть у поле закріплені за ним"

-Завтра можна виїжджати,

nипня

15

Лафетнику г. НиmеНRУ вручена

зернонавантажувач.

На окремих ділянках, де пов­

rpomOB3

премІя

fаряча пора на полях - ідуть Комбайнери Володимир лебе-\ мовує свої сили весь колектив ністю дозрів УІюжай, пускаємо жнива. Щоб своєчасіНО їх почати І динець, Василь Ситюк та Іван робіТ'ників відділення радгоспу. лицьких механізаТОlрів, вони бо­ машини на пряме комбайнуван­ і зразу від вибіркового пе'рейти Пікож, який до цього працював Я. Якименко, рються за те, щоб довести змін­ ня. Четверта бilигада першою по­ до масового збирання хліба, за- на лафетній жатці, почали підкеруючий відділенням чала скиртувати солому. На стя­ ний виробіток на жатку до 30 приклад

кагар­

упоралися з обробіт- бнрати хліб з валків. Сьогодні тракторист здалегідь ком картоплі і сінозбиранням. ВК.'1ючаємо машини на пряме відста,немо і ми від Тимофій 'J1pохименко. Якість ро­ Картоплю на 240 гектарах після і\омбаЙну' в ання . жаткарів, заявили комбайне­ боти дООра. кількаразової прополки перевіПідраху,нки показують, що Г. Філатов, ри Володимир Михайленко, Дмит­

гуванні

reKTapiB. - Не

ро Строй і Дмитра Хижняк, які І

П

зайнятий

голова колгоспу ім. Ватутіна.

Останні вісті з полів

лосу з кормового

люпину, посія-

Т,ра:кторист Микола Романок, «ЖР-4,9», Антон Кирик, що пра- ного в суміші з вівсом. який працює на тракторі «Бєла- цює на машині «Бєларусь», жатУ першу чергу роздільно збирусь», навісною жаткою скосив кою

за п'ять днів

«ЖН-4» п()клали пшеницю

103 ге.ктари жита. У валки на 120 гектарах.

Перевиконує нор,~и

і Григорій

Сапун.

Вчора комбайнери

пшеницю,

оскільки

ВОІНа

раніше, ніж жито, почала дозрі­

вати. Двома лафетними жатками 3 дні поклали у валки озими­

БllIPТаш, Анд.ріЙ Денисенко і Ми· ну на

Комбайнер Григорій Ткаченко, хайло Нагорний почали перші

центнерів

550

хліба.

н(~гo

по

В. Опанасенко, робітник.

Радгосп

раємо

Олександр за

підбираючи жито з валкі,в, на-рати пшеницю з валків. молотив

«Зоря».

Машиніст

*Михайл() **

тракторист Іван Рябчун

гектара

18-20

вони

3 кож-

намолочують

Почали також косити жито У

третього

Компанець,

дня,

ущільнивши робо­

чий час, довів виробіток на жат­ ку до Згідно госпу,

валки.

керуючий

жаткоlO

170 гектарах. Лафетник Григорій Нишенко у перші два підбидні косив по 18-25 гектарів, а

центнерів зерна.

Г.

Бурда і І

завдяки

перевиконанню

норм

А. Гanицький, агроном.

Н а

з нім к у:

тракторист

Григорій Пархоменко, що працює

на машині «Т-28», і причіплювач Р альними добривами І' окучили . більшістю механізат()рів, зберемо Заготовили перші 1500 тонн сиМихайло Іванов окучують кар-

с. Пухівка .

вивели машини на обмолот хліба

рили в гніздах, підживили MilНe-

радгоспу «Великодимерський».

!Нова

33

гектарів при нормі

на·казу

механізатору

премія в

20.

директора рад­ сумі

вида>на

100

гpo~

карбо­

руднянським

ванців, що встановлена

відділенням.

ЖНИВ за високі показники в ро­

Радгосп «Богданівський».

боті.

на час

хліб не за

10

планували, а за

робочих днів, як топлю на останніх гектарах.

8.

На це спря-

Фото І. Лебединця.


nиnня

15

Середа,

Києво

у

з

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

1959

.

.,

- Святошинському

раиОНі,

змаzаемося

яким

з

лока Так боротися за збільшення виробництва мо центнерів на 100 гектарів соціалістичне зобов'я­ на києво-святошинців зання 1959 рік. За перше півріччя

450

угідь

-

по 229,7 тут вже вироблено центнера, надої молока на ко­ 1782 кіло­ становлять рову грами. Значно кращнх показ­ ників добилися окремі колгос­

«Комуніст»колгоспі «Україна. колгоспі центнера. на Звернення У Rідповідь ЦК Пленуму червневого КПРС дО народу києво-свя­

в

425,7, в - 316,5

тошинці борються за достро­ кове виконания взятого зобо­ в'язання на перший рік семи­

пи і радгоспи.

В колгоспі "Виноградар» на

100 по

гектарів угідь центнера

663,9

ім.

колгоспі

Сталіна

вироблено в

молока,

-

476,5,

річки. Боротися так, як передови­ ки, за збільшення виробницт­ наш патріотич­ ва молока

-

ний

об@в'язок.

В ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ

цього року тваринники колгоспу ім. Сталіна, ініціато­ Києво-Святошинського району, .виступили кожної від щодня ня одержан за я змаганн рами розгортаиня 'гатненців під­ корови по 16-17 кілограмів молока. Почин В

с.

травні

Гатне,

хоплений всіма тваринниками Київщини. Що принесло це змагання, розповідається денції, яка подається.

кореспон­

у

укомплектування

ста-

молочного

да високопродуктивною худобою,

збільшили кіЛЬіКістькорів на іоо

гектарів угідь до 26 голів. ЗабсзпеЧУ6МО корів якісними КОР-

мами

власного

виробництва,

бу­

при­ тваринницькі дуємо нові про що міщення. Але головне, це про кадри, про подбали, lIюдей, які вирішують справу.

На нашій фермі працюють ста­

рі і молоді кадри. У одних вели-

ініціаторам, і належить Як Вже дотримуємо. слова свого 6ільше місяця щодобовий надій від корови по фермі становить 16 кілограмів, а з не менше досягає третьої декади червня успі­ х Хороши 17,5 кілограма. хів

дояр:ки

добилися

Галина

Ла­

тріотичне прагнення:

відповісти

молока.

~ ----- ----- ----- -

0

----------------~

Кожна доярка обслуговує мах

16

обслуго-

доярки

радгоспу,

вували ПО

фе,р-

на інших

як і

У нас,

«А як же будемо заробляти?»

ЧGНКО у січні цього року, (}бслу­

доярки,

і знизити собівартість продукції,

хувати

подумали,

що

,розрахунком,

групу

це питання відверто ставили

дання: в першому році семирічки праці підвищити продуктивність ми

таким

щоб на кожну

одним

з

-

дже­

корів

Як же працюємо в нових умо­ вах? Найкраще про це свідчать факти. Ольга Степанівна Мазни­

з

менше трьох апаратів.

корів.

20

мати не

апаратів

Поставивши перед собою зав'

вимагаючи

законно

їх особисту

вра­

зацікавле­

говуючи 15 корів, надоїла 3100 молока, а у трав'ні кілограмів від 10 корів при плані 6800 кі­

ність. Разом з ними ми підраху­ валового вали, що збільшення

лограмів м(}лока

надоіла

7200.

Коло.мієць при Марія Федотівна бути збіль­ бюк, Тетяна Во'рона, Степанида рел економії може кілограмів 7400 надоїти плані Негода та інші, які щодня на­ шення навантаження на кожно­ надою немwнуче веде до збіль­ а 7545. одержал о фактичн молока Д~lOють по 20 і більше кілогра­ го працівника фер'ми. Для цього шення за.ро,бітку. Адже за кож­ онані зав­ перевик були Значно молока кіль~ ний кілограм надоєного мів молока від корови. вирішено було скоротити з цих до­ ться дання в че,j)В'ні. Кожна оплачує пе­ м фе~і, способо на ним худоби механіч груп кість роботи ої В результаті сумлінн яро.к заробила по 1000-1 200 доярок на о.бслуговуван­ 8 копійок. доярок наш колгосп з непогани- ревести карбованців на місяць. Зроблено було ще дещо, а са­ ~И показниками ЗСікінчив перше ня 20 корів. На фермі шириться і дає все відді­ час надій ві)! півріччя. За цей Як же це так - вчо.ра дояр- ме: обладнали ,ро~ильне змагання за результати кращі вивіль­ 16 корів, а лення для тільних K()JJiB, корови по колгоспу досяг 2200 ка обслуговув~ла вий надій по 16-17 кі­ 20. Хіба кожна на нивши доярок від догляду за щодобо. кілограмів, вихід молока на 100 сьогодні від КОЖНО'Ї ко­ новонародженими телятами. До- лограмів молока гектарів земельних угідь стано­ це погодиться? доярки дооили­ всі центнера. фер­ рови. Майже

Порадившись з доярками, ми ручили іншим' працЇJВника'М

КПЙ досвід, в інших молодечий вить 476,5

З1J.пал, а в усіх разом єдине па-

Кожна

М. В. Гарбуз.

кілограмів

17-18

доярок Київ­ Тваринники і всі колгоспники ни закликали всіх ЩИ!lИ. нашої артілі, підрахувавши свої

вирішили в 1959 можливості, першому році семирічки році - ВJ.Iробити на кожні 100 гектарів угідь по 900 центнерів молока. Для успішного виконання цього високого зобов'язання про подбали серйозно у нас

Гайдай,

Г. Т.

Коломієць, радгоспу «Бучанський» (зліва направо): М. Ф. щодня по 3 них обслуговує по 20 корів, надоюloчи

відділення

горенського

доярки

Певні, що взяті

CTB~peHi

нами темпи почули: якщо будуть

ми порядком ущіЛЬНе>нняро'бо­ чого дня мийку бідонів, що та­ кож вивільнило деякий час для

ся цього.

Ми раді будемо,

якщо

наш

чать належні умови для роботи, вони па рішення ХХІ з'їзду рідної виробництва молока забезпе П}JИіКлад наслідують інші тварин" обслуговувані згодні попо.внити зання зобов'я ня виконан успішне нзбільше БроварщИ1НИ. Це партії' Комуністичної деякі доярок. Тепер доярки, приходячи ни'Ки, зокрема у році ее­ групи. Довелося провести першом в и одержат -госпозбільшення сільсько засобів цтва вІрних виробни з ням ГОЛОВlНИМ­ один на ферму, зайняті

на організаційні захо,ди: переукомдарських продуктів. Це у наших І мирічки 90~ цe~THepiB молока худобу, вИ!робництва молока при меНШІіХ нагодувати плектувати групи, виділити для ста'ранно сдід матеріаль'НИХ затра.тах. СУМі1Їнних трудівниць зародило- 100 гектарІВ УГІДЬ. цьому При зручне вміло її видоїти. кожної групи ПОСТlИне В. Яхно, голова колгоспу, ся бажання щодня протягом літа надоювати по 16-18 Й осені кілограмів молока в середньому від 1(ОЖНОЇ· корови. До цього во-

В. Костенко, секретар партВ. Марченко, організації, завідуючий фермою .

місце на фермі, забезпечити безкормів перебійну подачу води, тощо. Доцільним ВИЯВИЛОСЯ по-

У змаганні доярок за висо­ молочноі ку продуктивність місяців кілька худоби вже першість утримує доярка кол'

«УкраїlIа»

госпу'

Серафима

Григорівна Біле'нко. 3а сяців

з

початку

року

6

мі­

надоїла від кожноі закріпле­ ної ко.рови ПО 2940 кілограмів молО'ка.

Не набагато від неї відста­ ли доярки А. Ки'рієнко З радМолода тваринниця комсо­ молка Марія Ткаченко з кол­ госпу «Україна . доглядає 43 телят . до роботи вона відно­ ситься ,справу .

сумлін'но, л юбнть

мів молока на корову.

В цілому по райо'НУ бпизь­

вона

свою

ко

50

доярок одержали за

місяців від лограмів коро,ви.

2000

молока

до

2900

6 кі­

від кожної

молочно·товарною

рочена на дві особи.

радгоспу

В.

О.

Коваленко,

зоотехнік, бригадир

фермою

«Бучанський».

БУДУЄМО ЗРУЧНІ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ХУДОБИ

ПереДОВі доярки госпу ім. Ватутіна, А, Каліні­ на з радгоепу «Вучанськwй», П. Данилова з колгоспу «Ко­ муніст». Вони надоїли з<!. цей час по 2800-2 600 кіЛОIГ. ра­

парку

п~внення

електродоїльних

Курбатов,

зазначити, що ніякого збільш~н­ сталося, !ІЛ штату по фермі не навпаки, кількість д(}яр(}к СКО'

В нашому районі встановилася І корівник перетворили

широка практика добудови і переобладнання дворядних корівнипроект М 122. (типовий ків «Укрсільгоспбуду») на трирядні триряді чотирирядні. Перший ний корівник, обладнаний в 1956 році в колгоспі ім. Ілліча, зроб-

на ЧОТИ- стіНlI, ДО яkої зроблена прибудо­

110 корів у рирядний. Замість ньому утримуються 224. Припустимо, що. колгосп взявся б будувати дворядний корівник, то для цього йому потрібно було б не менше 150 тисяч штук цегли, близько 250 кубометрів

ва. Вікна з стіни вийняті, прорі­ зи настільки збільшені, що крізь корм. закладати них можна Вздовж цієї ж стіни в прибудові йде кормовий прохід, а за ним - ряд кормушо·к. З цього IJIРОХО~ тваринам, які корм ду дають

ши- стоять . у третьому ряду корівни­ фундаменті з грунто- ;Іісоматеріалів, 2100 листів матеріалів. ка і в прибудові. Замість трьох І(єментної суміші. В приміщенні, феи' і чимало інших такої ліній вузькоколійних і підвісних за кошторисом на два ряди КО- Вартість розрахованому і illВох гнойової доріг (однієї тисяч 270 ує рів, були зроблені три ряди, що будівлі перевиЩ три є п'ять: тепер х) кормови аднання переобл На нців. не 104, карбова ;І.:шо змогу розмістити дений

а

на

х. і добудову КО'рівника в колгоспі гнойових і дві кормови голови худоби. тВа(1Іlii:l що те, на аючи Незваж 60 тисяч В минулому році при споруд- «Україна» витрачено

152

женні

ко::госпі

трирядного

ім.

корівника в

Калініна

штук цегли,

замість ків,

внутрішніх тамбурів були зробпені зовнішні, що 1\ало змогу збільголово-місць до шити кількість

60

3

тисячі шл&кобпо'

кубоме'J1ріВ лісоматеріалів, шиферу.

Загальна

більше,

зручності

догляду

за

ряд Третій збереглися. СТІИЛ зроблено за рахунок ско· рочення довжини стійл, ширини

ними

950 листів вартість добудови 120 тисяч карБО'ванців. корів- проходів та сечозбірних канавок. Як же переоб.ладнано

і знизити їх ва.ртість. ,розміщуНа початку 'цього року в крю- ник? Раніше кормушки

165

У приміщенні стало у два рази

Новим в цьому та в інших на"

те, що в ниХ вали по обидва боки вздовж стін. ших КО.рівниках є их рам, п(} стійлов тепер немає 0Між ними і стінами був корм ають во­ пфоклад о, звичайн яких, примівий прохід, а посередині УІ{6 воду водопро Труби . допровід ня вивезен для прохід щення що ках, корм:уш по ся ладають ок кормуш ряди два гною. Тепер затра­ зручно і зменшує його 5,2 метра, 3 кормовим проходом посередині бідьш корів (ширина та інших матеріадів. лісу ти від СТО'роні в трохи вані розташо висота біля стіни корівника О. Ейпенкріт, 2,9, протилежної стіни - 2,4 центра приміщення. Оди,н ряд

колгоспу бригаді ківщинськІИ корівник ий дворядн «Україна» однієї до а им, трирядн зробили з подо.вжених стін прибудували приміщення ще для одного ряду

метоа). Таким ЧИНОМ, дворндний стоїть щільно

біля подовжнь'Ої

інженер.


.!. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .,.. ."СТАХАНОВЦЯ" ЛОВ0 мають ЛИСТОНОШІ· 4

СТАХАНОВЕЦЬ

Серем.

nИnНЯ

15

року.

1959

........................................

,_о

АНКЕТА

С

«На колгоспних і радгоспних полях гаряча пора ідуть жнива. ЯК ви організували в :ці дні доставк у преси і листів безпосередньо туди, де працюють люди1 Чи забезпечені Ви засобами пересування, що заважає Вам у роботі?,. З такими запитаннями звернулась редакція до листонош району.

-

Почесний обов'язок Повідомлення пуек ної

пр.о

черговий

одноступінчастої

+ ............._ . . . . . -..........'~............. ..

геофізич­

балістичної

ракети колгосп­ нашої бригади слухали по радіо. Але кожен бажав прочи­

Почали надходити годні друкуємо.

--_ _ --

ники

відповіді. Деякі з

зеті. І коли я на слідуючий день тісне коло. Слухають иого з ве­

Своєчасно,

ликим інтересом.

приїхав з черговою поштою у по­

- І сьогодні не спізнилася,­ ле, газети швидко розійшлись по ру. ках. Обідня перерварозпо· з задоволенням відзначаю я . Рап­ чал ась з голосної читки повідом­ том чую репліку: А велосипед твій доживає ...

-

лення ТАРС. колгоспники

без

затримки

У полі буваю кожного дня. Самовіддано працюють наші ро­ бітники, борючись за своєчасне

Уважно слухали агітаторів М. Па' Так воно і є. Власнии вело­ і високоякісне цюк, Н. ЧУГУЙ та М. Лисенко. сипед доживає, а про новий у ральних ,робіт.

Нова перемога радянської науки викликала в усіх виробниче під­

раиконторі зв'язку і не думають.

М. Безсмертна.

несення.

с . В . -Димерка.

150 газет і журналів, десят­ ки листів доставляю щоденно колгоспникам віддаленої бригади. У ПОJIIиренні

преси

Газета-на кожен колгоспний двір

допомагає

мені партійна організація.

Серед моїх передплатників

Бути там, де працюють зараз колгоепники д,ругої рільничої люди, вважаю Гарячі своїм почесним бригади і механізатори. обов:"Язком. Подяка передплатни­ зараз у них дні. І як важливо своєчасно доставити в поле преків нагорода листоноші. Колгосп

с. Рожни .

-

не

Що новенького

. ? б илась

Прагну б ез

мо

пошти

з

робітників .

-

на

поле,

переглядаю

газети,

того,

щО

колгоспнии

'двір.

а

бригадир

в

Колгосп

пря-

_

Так буде

знаиомлюсь

«Київську

прав-

пробігла

заголовки

те

"

Коли

відсутні

ж

ти телеграми.

надалі

і

пересування

араз

коли всі

лась

запитання. їть

вручати

годження

запаковании

Спитаєте, чому?

Є. Юрченко.

поча­

обідня перерва. Навколо агітатора Павла Лебединця-

Колгосп

він тут

мим своїм

призначенням не

А все з-за користовується.

засобів

ви-

і з по·

адміністрації,

а

особи-

раикому

двокаме'РНИЙ т. Вїличем.

Стоїть

спілки

Вважаю це пор очною практи-

ім вже понад два тижні і за п}}я-

'·.ою.

1

\

А

.

член

Х

иnько,

профспілки .

м. Бровари.

Отже, звертаємоеь до реД<1КЦії

-0-

же проханням, з яки~

майже ВІСІМ кіло- будь ласка, на керівників міськ MeТJIЇB. Додому повертаюсь уве- СГ ... ».

Соромно

мені

перед

платниками. Але самі бачите не з мовї це вини. хут.

с.

Підлісся,

ім. Калініна,

с. Літки.

МІСЯЧНИК ttАRІНЧИВСЯ

З. Дуброва, лікар.

м. Бровари.

перед-

-

Г. Сушко.

Вже з перших хвилин пере­ вага була на боці команди ПершотравнеllОГО виселку.

ті, яка була їм властива про­ багатьох зустріч.еИ під

тягом час

першоеті 'ра-

розиграшу

Иону.

Товариська зустріч з футбола Чимало любителів футбола прийшло подивитись гру міс­

3акінчилась ристькоманди

4: 1

на ко-

дня";

цевих команд Першотравнево­

голова

го виселку та юнацької «Ра­

спортивних

кета».

організацій.

райради

Союзу

товариств

і'

кого

Проте,

російського

письменника

А. Чехова); 21.45 А. Полднєва «Факели". Одноактна п'єса. Нова постановка студії телеба­

-

22.25 -

ка симфонія"; бителів

передача «Празь­

16 ЛИПН3І 11.00 «Семирічку

достроково,.. Телевізійна хро­ ніка сНовини дня"; 11.10 «Ма­ шенька". Художній кінофільм;

19.00 -

останні вісті

19.20 -

-

(Москва);

сСемирlчку достроко­ во". Телевізійна хроніка сНовини дня"; 19.30 передача «Зробле­

КиЄві,.;

19.50 -

популярний фільм мисловість СРСР,.;

не всі

«Для лю­

22.45 -

шахів,..

Четвер:

но в

не зупинив, а під колеса однієї

«Новини

19.50 -

-

М. ЯХНО,

достроково,..

хроніка

«На теми дня"; 20.10 «Університет культури на дому". Передача «Про куль­ туру поведінки"; 20.20 «Анна на шиї,.. Художній кінофільм . (До 55-річчя з дня смерті вели­

ПеРШОТJIавне-

виселку.

-

«Семирічку

чення;

ця товариська

зустріч з рахунком

вого

15 ЛИПНЯ (мСереда): 19.00 - останні вісті осква ; 19.20 - передача для школярів «Цифри-велетні"; 19.40

Телевізійна

Юнаки грали без тієї впеРТОС1

Гоголів.

тую газети і журнали, а їх у ме-

далі.

-

ОЗДО'Ровчих путіТемпература надворі висока, вок. У нас чомусь це робиться продукти, що продаються у мо. о не через Мlсцеви и КОМІтет

колгоспники в холодильник.

Повертаюсь, сор-

дир Семен Половко - давніи чиВ сумці завжди є конверти, тач «Колгоспного села». Його в марки, брошY1lИ. ПЛан роз~рібної першу чергу цікавлять матеріа- торгівлі виконала на 130 про­ ли про досвід передовиків сіль- центів. Гадаю, що так буде і наПоки роздала газети

Шановна редакціє! Прошу над·

видачі дитячих

засоби

саме зробила і з раионною газе- не 230. Коли з цим впорала сь,

господарсmа.

РАТАУ). Брука.

ються трудящі до 'раИсанстанції. рукувати мій лист про практи<ку

тою, вирішивши, мабуть, що слід швидко на дільницю ... прочитати в першу чергу. Брига-

с ького

такими проханнями зверта-

3

радгоспу «Бобрицький».

че'рі. Як же встигнути бути у полі серед людей?

«Жовтень»,

хати

розгорнула

ду »,

(Фотохроніка

сметани, молока

ТРЗЛtторної лів ходжу пішки. А це тільки в звертаються до нас: «Вплиньте, ДивІт ься телепередачі один кінець

чотири. Є. Шуnяк.

с. Требухів.

заздалегідь

діти на ранкові'.

на молоко».

-пресу лише на слідуючии день. ІХ передплачує

з останніми новинами в нашій Питаєте, як працюю в ці дні? країні і за її межами. Напружено! На роботу приходжу одною з перших. Адже до того, Ось ланкова Марія К'РУК швид:- як }}Озібрати пошту, слід рознес' ко

Ткаnіч.

коли одержує старшии садовод В. Ро- пе,ре~вання. На пошту в Гого- з таким

затримки,

3вичаино,

І.

Жердівське відділення

примі,рників різних видань' того, що у мене немає

чекають З нетершн-

ням .

робничі перемоги.

кол- зВІДПОВlдаю на ваші

взяти участь у

кою газет, журналів, листів. бригади М. Сом Листоноша - першии вісник. 1!0ГО читаЧІ

На фото:

фіззарядці .

Фото Н. друкованого більшовицького сло- з підвищеною кислотн істю, щоб ~--~------------a ва, яке кличе людеи на нові ви- BepIILКoBe масло не було схожим

поширенНІ газет і журналів, до- полі, я вимушена

приїжджаю в поле з повною сум- гач,

f i "

організуючу і мобілізуючу силу давали кислої

-

-

хоnодиnьник

І я прагну не відстати. поштr

. СЬОГОДНІ. маиже кожен

'радгоспу,

зби·

лочному ларку, швидко псуються.

госпу доручило

CJI.oв~, якими ЗУС~Рlчають ме-1 7 роБІТНИКИ

Про кисnе мопоко І запакований

3 допомогою комуніста А. Ро- j . Ша~овні товариші зредакціі! І що прикро: поруч з ла.рем СТО- сто головою гача, ЯlКому партійне бюро

«Більшовик»,

П ершииу' ВІСНИК

п}}оведення

мальовничій місцеВОС1 Львовом Брюховича: створено кілька піонерськи: таборів . Тут добре облад нані житлові приміщення їдальні, спортивні площадки альтанки, різні атракціони. під

в поле доставляю своєчасно, без «Вплиньте, будь ласка, на ке­ затримки. Наочно бачу велику ріБників міськ СТ, щоб не про­

су і листи!

М. ТОПОЧНО.

них ми сьо·

...........

..... ........................

тати про це більш докладно у га­

перші

науково­

«Легка

про­

ВИ'конують це 20.15 - «На рішення. Декілька днів тому гро­ виставці тв.орів чеського худож­ :1 них попав. Боротьба за безпеку руху триває ника Швабінського,.; 20.35 П:рацівник райюонтори зв'язку мадянка м. Б}}оварів Г. Машевсь­ сМашенька,.. Художній кіно­ «Дотримуй ка намагал ась правил перебігт руху, обгону», недисциплінованості шофе-\ П. Москаленко, и через не маю'lИ прав фільм; 22.00 «Музичний слов­ «Держись правого боку» такі рів. А такі поодинокі фа'кти, ІНа на управління м' отоциклом, одер­ шлях в тои час, коли по ньому ник». (Варіації). та інші написи на автомашинах, жаль, ще є. ДекіЛl>к а днів тому жав дозвіл виїхати на ньому від на велИ!Кій ШВИд'Коеті мчав мо­ зроблені у червні, тоцикл. Він збив ЇЇ, і вона одерна початк'~ шофер міськкомунгоспу О. КурРедактор С. начальн місячника

бе:щеки

руху,

можна

кін,

перебуваючи

у

дальньому

ика раіЖонто'ри

т. Роз­

жала

тяжке

поранення

у

ПОГРЕБІНСЬИИА.

голо­

д'яконова. П'яному, як відомо, ву. зустріти і зараз. Боротьба за без­ рейсі, порушив правила Дмитренко руху. Ольга Павлівна, мо'ре по коліна. Москаленко розпеку руху, за безаварійність Внаслідок цього виишли з ладу За порушення правил руху яка живе у м. Бровари, вул. ІЗ, на велосипедах порушує не кампанія. три автомашини, декілька паса' винув ОIIl'l'J)афоваllі у Героїв Революції, недозволену швидкість, справу про розлучення з Дмит­ районно му центрі А. Давиден Жlірів Протягом місячника ко, покалічились. зроблено наїхав на автомашину . ренком Анатолієм Федоровичем, Резуль­ Н. Мироновськии, В. Бовтрук. А який чимало. Шляхом наочної і друк 0живе у м. Не добились ми ще того, щоб тат: виведена з ладу машина, Бровари, вул. а мешканець с. 3азим'я В. Стрель­ Запоріз ька, 8. ваної пропаганди населенню всі громадяни суворо дотримува- мотоцикліст поранений. Справа слухатиметься в нар­ ченко, якии у п'яному стані хо­ роз'яснювались правила

руху та ди правил руху. Маємо за останВиконком Броварсь.кої міської див по проїжджій частині шля­ суді І-ої дільниці Броварського Їх неухильного дотримання. Пев­ району. ній час ряд нещасних випадків . Ради депутатів тl>УДЯЩИХ прии- ху, притягнутий до відповідаль­ на l>обота проведена і в колек' В кінці червня громадянин няв }}ішення. Шоферам, мото- ності. Вавілова тивах шоферів. Уляиа Григорівна, ам, велосипедистам за боВисново 'к: місячник закінчив­ яка живе у м. Бровари, вул. Пуш­ 3араз завдання полягає в то- с. Троєщина І. Голець після силь· цикліст ронено їздити без номерних зна- ся, а боротьба за безпеку кіна, 1, порушує справу про роз"' руху му,

щоб

закріпити

доеягнуте, ної випивки

виишоо!

вн{)чі на ків, велосипедистам -

їздити по

продовжувати роботу по остаточ-І шлях, намагаючись зупинят и ав- :Тротуарах, а пішоходам рухатись

ній ліквідації порушень

правил машини. Машин

він, звичайно, по проїжджій частині вулиці.

лучення

триває.

В. Титарчун, старший

державтоінспектор.

з

Вавіловим

Іллею

Іва·

новичем.

Справа ському

слухатиметься

обласиому

в

Київ­

суді.

Адреса редакціі: м. Бровари, Київської області,

вул. Київська, 11(2 158. Броварська районна друкарня КиівСЬІ<ОГО обласного управління куnьтури.

Зам.

241:.1 -4250.

83 номер 1959 рік  

83 номер 1959 рік