Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, вДНАF1ТЕСЯ/

Державне видавющтво політичної літератури Української РСР випустило в світ україн­ ською мовою Коротку біографію В. І. Леніна. Переклад біографії з другого РОСlИського видання здійснений Інститутом історії партії ЦК КП України­ філіалом Інституту Маркса - Енгельса - Леніна Сталіна при ЦК КПРС. Книгу видано масовим

СЕРЕДА

13 липня

1955

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партіі Украіни та районної Ради депутатів трудящих Киівської області

Ціна

р.

коп.

15

тиражем.

••

Виставка

Дорожити кожною годиною

будівельної

НОВОI

У Москві віДКРШІ;tсь традиційна ликомірні

на збиранні хлібів на неооорі

КОРОТКА БІОГРАФІЯ В. І. ЛЕНІНА УКРАїНСЬКОЮ МОВОЮ

83 (1221)

СТЯХЯНОВЕUЬ Глянеш

XVIII

РІк виданви

J)иставка

н(\вої

будівельної

тех-

залізобетонні

вироби,

виготовлені на полігонах. Тут же

теХНІКИ

цтві набережних, і нові матеріа­ ли д.'ІЯ спорудження шляхів.

колгоспні ному агрегаті був резерв найнеоб- ніки. Вона розташова.на біля пів- вони знайомляться з організацією

Одне з основних місць на ВИС'-

лани-і серце сповнюється радіс- хідніших запасних час1'ИН; щоб денного входу на Всесоюзну сіль- і механізацією робіт на будовах, тавці

відведене

підприємствам

тю, гордістю за дорідні хліба. своєчасно на ходу роовантажувaJ- ськогосподарську виетавку. з новими типа~ІИ машин і меха- промисловості будівельних мате­ Самовіддана праця наших людей ти комбайни від зерна; щоб воно У павільіfонах і на відкритих нізмів. ріалів. Вони пода.'Іи нові типи за­

колгоспників, механізаторів, спеціалістів сільського господар(;тва, очолюваних партійною організацією, принесда свої рясні пдоди. - Будуть цього року небуваді жнива,-ГОВОРЯТЬ літні колгоспники з требухівської артіді імені Хрущова.-Не забаритися тільки

безперебійно вивозилося на зсип- ТіЛощадках показано вее найкраУвагу багатьох привернули но- лізо бетонних деталей, великі сті­ ні пункти; щоб робота починала- ще, прогресивне, що було с,творе- винки-збірний залізобетонний і нові ш.'1акобетонні, силікатні, пі­

І так в кожному колгоспі. Глибоко усвіДОМJlЮЮЧИ відповідаю;ність за високі темпи збирання '"ро"'-аю без втр'т, беруть НО·ВІ· 30J .m" "'омбаибн,,-бов 'яза.RНЯ "ОіІ,еТ1'ТИВИ ц, vвих агрегатів. Наслідуючи при-

вого збирання хдібів комбайнами. про~ис~ового. бу~івництва. об.шцьовува.1ЬНИХ та інших видJв Напередодні відкриття виставВикористати цей час, щоб усунуBlДBIДYBa'!l ~. ш:гересом огдяд8.і- опоряджувальних робіт. ку відвідади М. С. Хрущов, О. І. ти наявні ще неДо.'rіки і забезпе- ють у шlвшыІнl Головмосбуду Т . . Кириченко, а також секретар Мосфрагменти ведикопанельних і ве-, ут також експонуються РІЗНl ковського обкому КПРС І. В. Капічити безперебійну високопродукб' . б

-

з роогортанням жнив.

ся з самого світанку і трива.'lа, не БУ;J.івельниками столиці за ми- збірний дерев'яний дахи, велико- носидікатні і газобетонні блоки, поки не смеркнеться; щоб викону- нy;rий рік. Експонати розповіда- розмірні перегородки з гіпсоводоlt- нові види цементів.

валиея і перевиконувалися денні ють про те, як перетворюються в нистих плит, а також нові трансПоказано покрівельні матеріаНО!)МИ, щоб для дюдей будо орга- ;.r:иття рекомендації Всесоюзної портні засоби ддя перевозки ве- ли, вироби 3 кераміки і скла, тер­

нізовано громадське харчування в поді й інше побутове обслужування. Лічені дні задишидися до масо-

б б

тивну роботу кожного ком аиново-

наради бу.'(івельпиків, яких усniхів московські будіве.'!ьниItи добилися в га.'lузі індустріадізації житдового культурно-побутового і

:шкоблочних

будинків,

ЛИЮІХ д ета.'! ей. Будіведьники, що приііш.1И на виставку, ознайомилис я 3 високопродуктивними СПОсоба ми штукатурних, ма.'lЯРНИХ,

великі е,'!ементи

ЗІРНОГО

моізоляційні пдити, що мають малу вагу 1 низьку теплопровід­ ність, а також саніта!)но-техніч:~ не устаткування.

зашзо стопу, тонов, секретар ММК КПРС К. О.

го агрегату-обов'язок мехаНЇзато- б,llOКИ, обдицьовані керамікою, ве- який застосовується на будівни- Фурцева. ,клад одного з кращих комбаііне- рів, ке!)івників :МТС і кодгоспів, ~ • ... ".

"

рір, раїІОНУ Василя Тимофійовича партійних організацій. Бабича, ВК.1ЮЧИЛИСЯ

в

Прибуття в СРСР урядової

соціаліс.-

НаК у й б и ш е в гід Р о б У д. і

тичне зюнання всі інші кодектиЗ кодгоспів Рожнів, Літок, Пуделегації Демократичної РИ комбайнових агрегатів Бро- хівки і інших ciJr повідомляютьРеспубліки В'єтнам варської і Бобрицької МТС. завтра-піс.'lязавтра хдіба на окВ СРСР прибуда урЯ,,{ова дедеА.!Іе зобов 'я".., ,·l.ння......J>'l·льТ1'и ' ' ' ' поча- ремих ШІощах вже будуть готові ['ація Д емократичної Р еспу б' ЛІКИ ток справи. JЦоб сдово не РQ3ій- до збирання. Не гаючи жодної го- В . Х . , 'єтнам на ЧМl з президентом о б шлося з ;І;ілом, як це мало місце дини, тре а пустити в ХІД ПРОСТІ Ші Міном. По дорозі в Москву деторік по КО.!Ігоr,пах ім. Молотова, збира:Jьні машини, коси і серпи. .,. І .Н · "олгоспах легацІЯ ВІДВІдала ркутськ 1 ово. . В 'н с Пу І'в Вся наявна В МТС І ... _. 11 Г с. OГMIВ, ІМ. aTYТl а,. х сюнрськ. липня урядова деле.~ б техніка, всі людські сиди повин!ка, ПОТРІ\!НО за езпечити винятгація прибула в Свердловськ. . ні бути перекюочені на збиранково

ЧІТКУ,

високопродуктивну

роботу кожного комбайнового агрегату.

Неоціни~{Ою допомогою в цьому -дос,від кращих комбайнерів південних областей респубдіки, де вже на повний хід розгорнулис,Я жнива. Відомий комбайнер з Херсонщини Марко Брага за три дні скосив хліб на площі 1ОО гек'тарів і намолотив понад 2500 центнерів зерна. Знатний комбаине!) Сталінської обдасті Іван Ск,О-

. .

1'1'

-

нодгоспники lIЛОСКIВСЬКОl аРТІ-

Уже видно, як поступово підні-

.

дента Хо Ші Міна і ч.lенів дедегації сердечно зустрічають радяВ!-

Комуністи, комсомольці, агіта­ тори! Розгортаііте бойове соціалісУзагадьнюючи хід збирання, тичне змагання за високі темпи орган ЦК КП України газета «Ра- збирадьної без втрат, за усniшне дянська Укра.їна» підкреслює, що виконання плану хлібопоставок! значить організувати безперебій- Внесемо свій гідний вклад у все­

ну роботу на збиранні хліба. Це народну боротьбу

за

1954

на

10

липня

1955

р.

(3 1

жовтня

10

липня

ту

процентів.

метрів без

О'"

Назви сіл

оо: О о",

"'о о

'"

X~

і колгоспів

"'", ~'"

"",

х",

Плоске. ім. Леніна Літки, ім. Калініна Русанів, ім. Сталіна Мокрець, імені Будьонного В.-димерка, імені Леніна Требухів, ім. Хрущова Рожни, «Більшовик» Бобрик, ім. Сталіна Погреби, ім. Кірова В.-димерка, імені Димитрова Троєщина, імені Ворошилова Гоголів, «Червона Україна»

Семиполки, ім. Леніна

Назви сіл і колгоспів

"'о

1645 1643 1528

III 96 102

1418

100

1350 1333 1318 1161 1122

97 93 67 74 98

994

75

"о о",

"'о

о'"

"'~ "'",

~'"

"'",

X~

х",

Зазим'Я, «Шлях Ілліча» Кулаженці, «Зоря» Шевченка Заворичі, ім. Кірова В.-димерка, ім. Кірова

Пухівка, ім. Ватутіна Красилівка, імені Жданова Гоголів, ім. Молотова Жердова, ім. Леніна Княжичі, ім. Щорса

75

977 958

77 74

921

101

Кагановича Калита, ім. Сталін(!. Богданівка, імені Андреєва

По Бобрицькій МТС По Броварській МТС

Трудівники

госпо­

шими на Кубані,

за

днів,

виконали

достроково

10

робочих

Сінозбирання на Украіні У кодгоспах України йде коео­

"'о

новить 25-30 центнерів 3 гек­ тара. Особдиво добрий урожай дає травоr,умішка із 3-4 культур. З

бицькій, Одеській та інших облае­ 'Іях респубдіки врожай сіна ста­

X~

786 785 776 738

52 60 64 71

652 566

75 59 44 81 75

і РАТАУ).

мої пшениці на. 720 тисяч пудів бі.lьше, ніж у минулому році.

"'оо

80 79 80 46

1102 991

сідьського

виця трав. У Черкаській, Дpoгo~

876 857 820 796

повідомленнями ТАРС

план хлібозаготівель. Здано державі ози­

со

76 89

·510

ll,IIаета.

~~ ,,= о" "'-о'" ",,,,

Рудня, імені

982

неревеРl'ання

дарства Гіагінського району пер­

року

916 894

зали відмінну якість роботи ма-

Виконали план хлібозаготіВЕЛЬ

таких ді.1ЯНОК кодгоспни&и збира­ ють по 40-50 центнерів сіна з

В.-димерка. імені

Світильне, імені

Маленкова

О'"

со

пушування. Випробування пока~

НА КОЛГОСПНИХ ПОЛЯХ КРАЇНИ

'>,

"'='" "= о" "'оо "'.о'" ",,,,

ня, а також регулює гдибину роз­

-------~~~~,------

в літрах) '>,

за метщом колгоспного вчено-

1'0 Т. С. Ма.'!ьцева. Машина розпу-

році пла­

дострокове І

1955

реводю- переводить Г.!Іибокорозпушувач з

призначеного ддя обробітку грун-

району на кожну корову за станом року по

Жовтневої

ку І'.1ибокорозпушувача «ГР-2,7»,

---

1954

камені.

!(ії приступив до серійного випус- робочого в транспортне подожеlI­

ЗВЕДЕННЯ про надій молока в колгоспах

куби, метадеві «їжаки» і великі

бінь гребді.

ванН![ імені

здійснення завдань січневого Пде­ нуму ЦК КПРС про збільшення виробництва сільськогосподар­ ських продуктів.

....

маЄ1'ЬСЯ над водою Пlщании гре-

ну заготівель дьоноволокна на шує грунт на глибину 50 санти- шини.(За

169

з якого

Колектив Одеського заводу сідь- І Управ.1іння нею провадить трак­ ('І,&огосподарського машинобуду- торист з допомогою автомата, який

ня доброго врожаю дьону-довгун!­

ци і виконання в

.,

ють З напдавного моста,

скинуть в ріку 10-тонні БОО'онні

Нова машина для оБРGБітну грунту за методом Мальцева

бі.'ІЬШ СТИС;lі строки зобов'язують­ Головний комітет Всесоюзної ся прор,ести збираВ!Ня т!)удівники сідьськогосподарської виставки за­ &одгоспних ланів у Рожнах, Троє­ твердив учасником виставки 1955 щині, Дітках і першими в районі року Білоруську РСР за одержан­ виконати пдан хлібопоставок дер'­

да прискорила вистигання хлібів, організував круглодобову роботу.

---~

В споруду має бути укдадеlIО бдизько 12 мільйонів кубометрів грунту. Сночатку земдяна стіна. зупинить діву протоку Волги . Т BI)~ острова едячого до руслової Н опори "анаТНО"1 доnпги. Праву пn<>_ амив провадить три земснаряди " yv yv продуктивністю в тисячу кубо'- току нерекриватимуть у вересні. О . В б. Memn.l·B гр"нту за гоп.rну ко .... нии станню дшянку олги перекри'1' J ,.,.. "'"

лі i~[. Леніна, які вийшди за ські люди. останню декаду на перше місце в (ТАРС). районі по удоях модока, зобов'я­ Білоруська рср­ ІЗУ~ТЬСЯ протягом 8 днів зібрати хшб без будь-яких втрат. У ще учасник ВСГВ

пін, враховуючи, що жарка пого- жаві.

значить, що кожний &омбайн повинен бути забезпечений достатньою кі.:Іькістю дюдей, які його мають обслужувати; щоб на кожl

ГіДРЮleXанізатори Куйбишевгід-І робуду вже намиди в РУС.lIOВУ греб.110 lIівміJlьиона кубометрів грушу. :~емляНа неремичка майже на 200 метрів В!)lзалась в русдо ріки.

Всюди дорогих гостей-прези-

ня врожаю

(ТАРС).

Херсонська область. Механіза­ тори Бехтерськоі МТС присту­ пили до збирання

кожного

колосових у

колгоспах Голопристанського ра­ йону. Комбайнер Бехтерської МТС Герой Соціалістичної Праці Марко Брага з першого дня зби­ рання в обслужуваному колгоспі імені Хрущова намолочує по 25-26 центнерів озимого ячменю ,з гектара і збирає за зміну по 35 гектарів. Н а з нім к у: т. Брага збирає озимий ячмінь на полях колгоспу імені Хрущова.

І

гектара.

На по.IЯХ працюють десятки тисяч сінозбирадьних машин. Сільгоспартіді МИIroJIаївської, Херсонської і Кримської областей ьже завершиди збирання природ­

них трав, Вінницької і Кіровоград­ ської-сіяних трав. Майже пмовину трав у колгоспах вже

скошених заскирто'­

Черкаська область. В колгос­ пі «Пам'ЯТЬ Леніна», Черкасько­ го району, провадиться

вість зекономити на площі в

(РАТАУ).

100

гектарів п'ятсот людино-днів триста коне-днів. Н а

і

з нім к у: стогоклад трак­

ториста Черкаської МТС Ю. За­ порожця на скиртуванні

нано.

збиран­

ня багаторічних трав. Механіза­ тори Черкаської МТС скирту" ють сіно. К)мплексна механіза­ ція збирання сіна дала можли­

сіна в

колгоспі «Пам'ЯТЬ Леніна».


СТАХАНОВЕЦЬ

2

ПАРТОРГ АНІЗАЦІЯ В БОРОТЬБІ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КОЛГОСПУ Натхненником

госпu;щ.р-

боті Пilртіііної Оl)ганізації посідае

не». Ще l:оріВНЯН(J

розвитку

успішне

громадського

ві,жи

обговорrні

на

партзбора\.

ства КIІ.1ГОСJlУ виступа"- нартїЙна

І:ерї!зництво ~шнанням серсд пра­

гектарів «І\.ара-І\умами», інші- I)ргані:J<Щін. Тринццять комуніс«(':Jхарою», а CЬOГ:),~Hi на цих ніс· тів, BI:'~Ь еК:lа.1 КІ!МС(ЩО.1ЬСЬКОЇ орK;JX, щО закріщечі за бригадою ганізації-.J2 юнаків і дівчат беJOХЮIi~ ОХТl!совича В.1езкова, сті- руть участь безпосередньо в кол-

цівників ТВ:tjlинництва. ЩО.1еК<1Д­ нІ) ПІЮВ<,'.:ІЯТЬСЯ вироuничі наради на фе\Нlа\, в ЯКИХ б~р)'ТЬ участь Ч.1СНИ бюро парторганізації, Ч.1е-

ною стоять дорідні \.lіба.

гоепнощ'

ни ПР:JБ.lіння КО.1ГОСЩ·.

Сащ тут, в ГY~· Tiii тіні МО.10дих .'Іісосмуг почав 9 .1ипня свою lюботу семінар ('скретарів Ш'рвинНИХ Ш1тУГifiни\ організацій раііону. Без заіівих с.1ів, на(JЧНО Федір Сте-

організацін вчить кожного :! НИХ С'ррііо:ше )lісце у пропаганді ВДМ.1Иво і наПО.1еГ.1ИВО ЩJaцюва- досвід)' пере.10виків учасників ти ;: .'ІЮ:tЬМИ, з КОіІ\НО/О групою ВсесоІО:!НОЇ сі.1ьськогосподарської колгоспників і, в разі потреби, ;j виставки посідає .'Іекторііі:, який ОКРР~ІЮШ КО.1ГОС·ПНИКЮШ. ()fi'є,~НYf; 12 наіібі.1ЬJJl піДОТОБ.1е­

панович М У;ШЧСНК()-ГО.l0ва KO.тJГОСЩ' і Степан Іванович Мриченк()-сркреТ,IР парторганізщії показа.1И УЧ:Jсникам семінару, ЩО іі на цих наііGі,~ніших грунтах м()жна вирощувати вис()кі врожаї, якщ() тіЛЬІШ З вогником взятися

ОТ взяти хоча u ланкову Тетя'ну М:Jрченко, в якої аараа наіікращі види н:! врожаіі помідорів. Навесні, ко.1И ІІОГО.111 вдруге і втрєТІ> ЗВОДИ.1а нанівець її працю, вона вже було втраТЮІа на.1ію. Але И пі;J;ТРЮІали агіта10Р, ceKpeT:Jp

виробництві.

Партіііна

НИХ J-;ощ:ністів і безпартіііних ак,­ тивістів . На ~Іісцевих ф<tl>тах б),­ .ш· побудовані .1l:'кції на тему « Но- . г.иіі порядок П.1<tн)'вання», «Поєд­ наню! ОС<lvиrтих і громадських ін­ тересів в Rо.1госпі», «Труд як ос­ нов:! КО~ІуніСТIІЧНОГО виховання

за ді"о. А «в()гник» цей проявив- парторганізщії, Го.10ва ко.1ГОСПУ: мо.'Іоді » . ся під чаr са~ювідданої робоТи ДОПОМОГ;lИ порадою, все.'ІИДИ впевСемінар. якиіі 'lОчався в по.1і, КО.ll'оспникіп. механізаторів Бобриr~ької МТС на заготівді і виво~

неність-т.

Марченко ще тричі

НРЩОВ:J\уваr.rя на феlН!аХ, на б),-

.. ,1;вництві тваринницьких приміПІдса,IКУ І переМОf'.1а. . _ ._ ці місцевих і~обрив. Протягом ТРЬОХ • . ЩРНЬ НОВlТИЬОI КОНСТРУКЦIl,-за~ років-1951-52-53 на ПО.1я !\омуНlСТИ _llРОВ~,\ДЯТЬ ~н~ч- кінчив CBOJ() роботу В .1JOООВНО прико.1ГОСПУ бро вивезено 11 тисяч ну роботу, щоu зрооити С~І;tаЛ1С- upaHOMY Ji,О.lгоrПНIJМУ к.1убі. Тут тонн місцевих :tv5рив і 240 тонн Т,ичне З~(tгання г.~асни~, ~ІНОВИМ'І на чі.1ЬНОМУ міщі показники, за мінера.тьних; ;Ja кі,lька иісяців Сере,\ 1.)4 п.1а.К:JТIВ, X),ДO~HЬO .оз- нкі КО.НОС·"У "РИС)',~жено торік І РООЮІа

пісдя вереснрвого П;lенуму ЦК добде~их щитІВ, що РОЗВlша~1 в І персхі.1ниіі Червониіі прапор; со­ ІШРС-12600 тонн гною і тор- Ц~HTPI се.1а, по бригадах,-оl.'IЬ- ціадістичне зобов'язання на 1955 фу; навесні ;к цього року ~JlCTb !:рисвячено ходу змагання, рік; П.1акат про пр.рші успіхи у 17500 тонн і В,1В% більше,' ніж ООР.ОТІ>Ol за те, щоб ~. 1956 - боротьбі за його здіііснення. Наве­ за всі 3 попередніх роки, міне- І 19;,7 p()~a\ досягти РІВНЯ ~ироб- ,Хе\IО з ііого кі,1ь&а цифр. 3а 9 мі­ ральних ,100РИR.

ницт~а rшьськогосподаРСЬ~ОI про·

У бор()тьбі за пі;J;вищення ро- ,l)'КЦІІ,

дючості грунтів, як і на всіх ін­

пере,1ба.ченого

П.ІСНУМОМ ЦК КПРС на

ших ді.'Іянках КО.'Ігоспного вироб-

сяців г()спо;~арського року в тва­

СІчневим ринющтві нц()єн() по 1547 діт­ рік.

1960

рів МО.1()ка на корову; BiдroдoBaHO

СистеМіІ'ГИЧНО провадиться вза­ по

ництва, lIepe.~ ведуть КОМУНіСТИ./ ємоперевірка виконання договорів

ні

25 І\ентнсрів 1оо гектарів

свинини на кож." ()рної ЗСМ.1і. До­

Так, наприкдад, бlJИгада комуніс- на з ..шгання , в тому чисді з КО.1- Хо.\И КО.lГоспу за перше півріччя та В. І\абана ма.1а загfYl'ОВИТИ госном «ві.1ыlIвик),, с. Рожни. СК.1а,1аІОТЬ 1 MiJbiioH 1О 1 тисячу 3000 тонн місцевих добрив, а виОсь, наПРИК.1a,l, яку роботу про­ 3() 6 ка ТІбова нців, в тому ЧИС.1і від везла 4300. Ог.1ЯНУДИ учасники вела па.рторга нізація після взає­ семінару по.lе-~)6 гектарів куку- моперсвірки договорів на :!маган­ рудзи, що бригца вирощує: весь ЮІ про піДСУ!dКИ весняної сівби, посів-нае:JaВУ. ходу ДОГ.1ЯДУ за посівами іі підго­ По дорозі на феllМУ увагу при­ товки до збиральної. Но брита дах, булих на семінар привернула 11.10- данках відбулися бесіди агітато... ща помідорів. Вже до чого скупу­ рів і виробничі наради. Діла й іме­ В:J1'i на IJохва:ІИ ,1ея&і секретарі на нереМОЖІtів у змаганні : брига­ парторганізацііі КIІ.1госпів, аде і ;J;ирів В. Кабана, Ю. В.'Іезкова, вони визна.IJИ, що т}"т буде врожай ,1анкових--О. Руденко, Т. Марчен­ не ~!енш, як по 500 центнерів з ко, Н. Шевченко, М. Масич, кожного гектара . І це, як дізнади­ ся всі, невипадково. Шість разів робила підсцку випа-тих кущів

.'Іанкова Тетяна Марченко, але

110-

:\О.1а.'!а при~!хи погоди.

ЛИСТ

стіннііі газеті, на Дошці показни­ ків і фотовігрині кращих дюдей КО.1Госпу. Резудьтати взаЄМОІІсре-

3 ЧЕХОСЛОВА ЧЧИИИ

Як паМ'lІтають читачі «Стахановця Jt ,

І І

П. Rрошка, Г. Кліщевської широ­ ко 1J(}lIу.1яризовані в щоденнШ

ІІ

у часники

***

семіна\)у

ВИС.'ІОВИ.1И

свої думки про досвід партіііно­ організаціііної ІЇ подітичної робо­

ти в КО;Ігоспі ім. l\а.'Іініна. Вони :JаС.1уха.1И також доповідь секре­ таря гаикому партії т. Ра.тушно-

М. ІІРО завдання ШlтУГШНОЇ Ор!­ ганізації в боротьбі за успішне

1'0

проведення збиральної, Х.1ібопос-

тавок і інших невідкшцних еільськогосподарських lJOГІіт.

І. Иузнецов, завідуючий оргвідділом райкому КП України.

З великим задово.тrенням МИ сприйняли Вашу відповідь на наш лист . Ждали з нетерпінням, чи ня встановити зв'язок з яким-не­

му

будь райкомом КП в СРСР. Споді'­

б.'ІИЖЧИ~!И.

вання наші були нСі марні, і ми ві­

римо, що з Вами, дорогі товариші,

.'Іюдини, яка б не знала і не лю­ била російську літературу і росій­

зав'яжемо міцну дружбу.

еьке мистсцтво.

ми

Ми

становимось

В

нас

вивчаємо

чином нам вдадося одержати Ва­ В. І. Леніна і

Лершого листа . Це було після про­

n.

взаємно

немає

вііі­

Маибутніі!:

адміра.'І

СJ)'ЖИВ

на Балтиці, здійснив трирічне кр)тосвітне плавання під на­

ча.'ІОМ М.

П.

Дазарєва,

брав

учас ть у знаменитих Наварин­ ському і Сінопському боях, ко­ мандував ескцрою кораблів Чорноморського ФJОТУ.

Виступаючи

проти

кріпос­

ницьких поряд&ів у флоті, пі&­ дуючись

са,

про

Нахімов

рядового

завжди

матро­

боровся

проти &осності і рутини, вкдав

багато праці, у

енергії і знань

будівництво

вітчизняних

основні

В.

иїйськово-мореьких си.'!, в ви­ ховання у моряків високих мо­ радьних якостей.

росііісыtіі патріот, Пав.'ІО Степанович Нахімов став ду­ шею і організатором героїчної

оборони СеваСТОІІодя-міста ро­ сіііської морської слави. В цей час Нахімов був уже відомим і удюбленим ф.'Іотоводцем, який вірив у сиду, хоробрість і високиіі: патріотизм російських СО.1 , (атів і офіцерів.

f

1855

р. на Мала­

адмірал Нахімов був тяжко по­ ранепии, а 12 липня вмер. Це була тяжка втрата для Сева­ стополя, для всієї Росії. Народи Радянського Союзу високо шанують пам'ять видат­

ного

російського

справжнього

фдотовоДця,

патріота

рідної

Вітчизни П. С. Нахімова.

Зобов'язання

виконано

На загальних зборах робітничо· ]'0 КОJективу підбито підс)'мки соціаJістичного змагання за нерше півріччя: виконано план по ва.10ВЇЙ продукції на 117,1 процента, знижено собівартість на. 10,3 процента. Першість у зма -

тів. За.вдяки дійовому змаганню тут нема жодного робітника. якИІ{ би виконав менше ніж пів­ тори норми. Цеху вручено перехід­ ниіі Червоний прапор заводу. Прізвища переДОВИJ.).ів ливарного і листопрокатного цехів занесені

Іанні носів .'lИварниіі цех (нача.1ЬНИК т. Пурик М.), де виготов-

на Дошку пошани. !\О.1ектив підприємства взяв но­

деН0 понад заВJ;ання

ве соціадістичне зобов'язання

106

тонн

пічного .1итва та ко.'Іісних втулок. до

Серед ливарників попереду б П С тт .•3акревськии lll., отапенко В Р С Ю Д r ., тебаков., YНlI .,. ябуха .,

1.

Корнієн&о Г., які виконади півріч­

ний П.'Іан на

300-185

процен-

5 ГРУДНЯ

-

виконати річний пдан. С

.

n

азенок,

директор ливарно,прокатного заводу,

Г. Рябуха, голова заводського комітету.

.

Бровари.

га..1ьне заХОШІення

особ-

праці

цих машинах наші комбайнери.

В цьому році будемо--як і що-

Не так :\авно на наших за-

року-змагатиея з усіма района­

водах і в єдиних сільськогосподарських кооперативах відбулись бесіди і збори, де Г(lВОРИДОСЬ про найважливіші події в міжнародному житті. Трудящі схвали.1И подітику нашого уряду і взяли нові трудові зобов'язання, що допоможуть пі.1ВИЩИТИ продуктивність ПJнщі і тим самим сприятимуть економічному зміцненню нашої країни. Єдиний сідьськогоеподарськиfi кооператив Пршичови з()loбов'ЯЗ<1ВСЯ одержати на 226 гектара.Х орної землі на 70 тис. яєць,

ми Празької обла.сті в тому, як будуть виконуватися наші дер­ жа'вні защання по заготівлях. В минудому році ми зайняли одне з перших місць як по заготівлі ХЛІ­ ба, так і картопді. І цього року хочемо досягти хороших успіхів. Ми впевнені, що і з Вами будемо обмінюватись відомостями, як про­ ходять жнива і заготів.1і .

...

CTa.liHa, вив­

Дякуємо З<1 ПРОПGзицію поїха­ ти до Вас в гості. І ми сердечно запрошуємо Вас до нас. І так, дорогі друзі,-до поба­

на 85 тис. літрів модока, на 200 чення! центнерів м'яса більше, ніж одерМ. н а фот о: і1ершотравнева демонстрація в м. Седлчанах.

Переживаємо радісні дні. Свят­ кування Першоrо травня і 10 річ-

завдяки чудо­

диво багато ГРОМlІДЯН. Посилаємо І вим резу.lJьтатам, яких досягди на ;J;eKi.1bKa фfYl'окарток із CBJfГa Першого травня.

ще

вас ..,уже ПООУJIЯРпиі «Тз-

"ипня

10

ХОВОМУ курга.ні, де багато днів йшла безперервна артилеріи­ ська і рушнична перестрілк.а.,

ще в минулому році викликала за­

чаємо матеріали з'їздів КПРС, а останнім Ч:JСОМ-НОВИИ підручник

ки.

349 днів тривада оборона Севастопо.1Я. І не бу.10 такого дня, щоб П. С. Нахімов осо­ бисто не перевіряв укріплень, не підбадьорював захисни&ів, не вседяв у них впевненість у перемозі. Він не ті.'ІЬКИ да­ вав вк.азівки, але іі брав, коли цього вимагада обстановка, безпосередню участь у боях.

ніфестаціях бради участь, в по-

жодної

читаної статті М. БуБНОВСЬКОГ(J­ політичної економії. Ми знаємо секретаря ЦК КП України «Важ­ відомі твори Вашої дітератури, як­ .!Іива робот,~ партійних організа­ от: «Піднята цілина», «Тихий ЦIИ», ЩО була надрукована в Дон», «Да.1еко від Москви», «Мо­ «Правде» 14 вересня минулого лода гвардія», «Падіння Парижа», року. Там Ь!И читали про кодгоспи «Бруски», «Волокодамське шосе», ім. Сталіна та ім. Хрущова Вашого «Дні і ночі», дюбимо сдухати по району, які запозичили хороший радіо музику Чайковського і Глін­

Аосві.., з ВсесоюзlЮЇ сuьськогос-

життя

ськовій с.l)'жбі.

Вам

сповниться наше давнє побажан­

шу адресу, по якііі Вам написа.'lИ

своє

рівнянні з минулим роком,

ІІодарської виставки в Москві. В своєму .1Исті Ви пишете, що читаєте наші книги і дивитес.ь наші кінофільми. Це сповнює нас г.'ІибоJtОЮ радістю, бо завдяки цьо­

Хотідося б пояснити Вам, яки~!

р. він вирішив

1812

кували по раАlO І те.1еоаченнІО.

І. саН.1рова, який всюди бурх.'ІИВО ві­

мови.

Дорогі товариші!

ної вifiни

присвятити

та.ш і за вист):па~1И як~го ми с.'Іід­

декі.1ька раз був ансамбдь Б. Адек-

одер.~али відповідь. Нижче подаємо її в перекладі з росііі- І'

морсь&і битви і &ругосвітні по­ дорожі. пі;!, впливом Вітчизня­

Празь.кїй області по ремонту зб11ра.'ІЬНИХ М:JШИН, який вже за.кін­ чено. На наші подя вийдуть в цьому році три комбаііни «С-4», за які ~Ш дякуємо Вам. Робота ЇХ

І п'єси і кінокартини. ~. нас в ЧСР

на початку травня

року

ниці зві.1ьнення нашої Батьківщини героїчною Радянською Армією стали маніфестацією за мир і вічну дружбу з Радянським Союзом. В нашому раііоні в таких ма-

нець з шаU.1ЯМИ» А . Хачатуряна. Те.1ебачення часто передає Ваші

в нашій газеtі було опубліковано лнст від членів гуртка, орга­ нізованого прн Седлчанському райкомі КП Чехословаччини для вивчення росlйськоі мови. rlрацівники райкому КП України незабаром написали друзям листа. Нещодавно на нього СЬКОІ

тваринництва-847 тисяч.

1955

відзначида

ця, геРОil Севастоп()льської обо'.. рони ПаВJа Степановича На­ хімова. Народився П. С. Нахімов )' 1802 р. в CMo.leHCbKЇIЇ губер­ ні.ї. Мріючи 3 дитинства про

Ні!.

nипня

р. радян­

1955

()сnО.1ИВО ваЖ.1ИВР MiCI~e в ро­

вю,ннання перспективНІ/ГО

недавно одні

:lИпня

щану

І оспу ім. l\a.1iHiHil-ПJOчище «дїсназива.1И ЦЮ П.10ЩУ в кілка сот

12

ська гр()мадськість

100-річчя 3 дня за.гибеді ви­ датного росШсь&ого фдотов(),,­

трудівників

с;======АДМIРАЛ НАХІМОВ==

відкритих

і ()j)гані:заrrором

~Ja кі.'ІЬК:1 кілометрів від централ,ної са.щби літківськог() КО,l-

По.1ів

СереАа,

Шубрат,

В.

Грушко,

жували раніше.

С. Манена,

'" Ми закінчили в нашому районі успішно весняні роботи, го-

пик, Б. Надерwабкова, М. Груба, Є. Боумова, А. Марwпикова,

ту ємось до сінозбирання і ЖНИ'В. Наша МТС па першому кісці в

І. Немец, Б. Сад-

члени гуртка по вивченню російської мови.

м. СедлЧ4UlИ.


Сep8lа,

nипня

13

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

Ділянкам гібридизаціі­ високоякісний догляд

Комсомольсько-молодіжні екіпажі комбайнових агрегатів Позавчора відБУ.lася нарада ме­

ханізаторів МТС, присвячена під­ сумкам роботи на ре~юнті машин. Обговориди

також

зобов'язання

на час збирання врожа.ю.

Дос.lіди

Створені комсомольські комбай L нові агрегати в колгоспах імені Сталіна, с. Русанів, ім. Будьон­ HOftt, с. Мокрець, ім_ Сталіна, с . Бобрик. Тут керівником агрега-

РОКУ,

скосити

врожаи

на п.тощі більш як 12 тисяч гек- обладнані зерновловлювачами, зби-

тарів, довести виробіток за сезон

ДО

400

б"

.

гектарів на 15-футовиіі 11'

ком аин. neplВ

рання ПОЧИНilТИМУТЬ вибірково, не

регату

Іван

. К

Захарченко

,

який

-

U

МУ';Ь СВОl машини ~овнии сютдовии день з тим, щоо кожним при-

працюватиме на ПО.1ЯХ кодгоспу чіп ним комбайном збирати по « Більшовик » , С. Рожни, розповів

20

про готовність комба ііна до робо- гектарів при нормі 12, а самохідти, розстановку с.ил. Вс і тут ко,м-

сомо.'Іьці-він,

ііого

ни~[-не менше

15

замість

10

гeK~

помічник тарів по нормі.

Іван Приходько, Ніна Довгодько, НадіІІ Ячник, МаріІІ Ячник та інші, що працюють на агрегаті. Комсомодьці зобов'яза.1Ис!t комбайном « С-4 » збирати за світловиіі день 110 15-18 гектарів колоскових

До кожного комбайнового агре­ гату партійні організації колгос­ пів, виділили ІІодіторганізаторів. Кращому комсомольському КОК­ баііновому агрегату вручатиметься перехідниЇІ Червоний вимпе.'І.

при нормі 10, а за сезон скосити 400 гектарів зернобобових куль-

секретар

тур .

Бобрнцької МТС.

М. Маньчев,

ЗБЕРЕМО ЗЕРНОВІ ЗА Ще день-два, і почнеться вибір.. КОБе збирання х.'Ііба вручну, а по-

ського

с. Рожни. Бригада слюсарів колгоспу «Більшовик» успішно завершила підготовку збираль­ них машин та інвентаря до жннв.

Н а

з нім к у:

10

парторганізаціі

РОБОЧИХ ДНІВ

бригадир слю­

ёарської бригади Іван кузьмович

І

Фото М. Строя.

"

~.----

СВОl.'часно Іі

Торік

вивозити овочі

ма.1И

багато

непорозу­

мінь ЩО;J;О транспортування

ово­

чів і каРТОІІ.lі з колгоспних полів

Ал- в тому числі зернові за

10 робочих

ім . Хрущова,

с.

Требухів.

llомічником працюватиме М. Ок-

Г. Каленченко, комбайнер Броварської мтс.

вого агрегату-я, як комбайнер,

виться артіль до цього.

помічник І.

праБ.'Іінням

Базир,

трактористи

кодгоспники

дні.

умови розвитку кукурудзи,

липн!t

щоб

1955

року була надрукова­

пі- ти вирощування гібридного насlН­ НІІ » , В якііі ;J;а ва.лис.!t неправильні

ЩО Д.1Я цього потрібно зробити? вказівки про обривання султанів

На~~мпсре;( .1а~ки, які вир~щу- з рослин кукпудзи батьківських ють Гlори;ще Н<lСlННЯ, ІІОВИНН1 ор-

ганіЗ)'вати наГ.1Н;!; кукпудзи.

форм. Робити цього ні в якому ра­

за розвитком зі не можна, бо зрива.нн!t султанів з батьківської форми приведе

Як ті.1ЬКИ почнеться ВІіюцан- до того, що колгосп не одеРЖИТf1" нн Су.1танів, с.lід ві;J;разу ж виді:!Ити по,стійних кодгоспників для

потрібного гібрида.. Добрий ДОГ.1ЯД :>а посівами на

uбривання їх. ВИ,J,і.'lені КО.1ГОСПНИ- дідянках

гібридизації-запорука

л янці. Робитьс!t це для того, щоб

чено вирощувати гібридне насін­

пах заготіве.1Ь і часто призводи-

не допустити запилення материн-

НІІ, повинна всіма силами добива­

.10

ських

тись одержання високого врожаю

до

втрат.

Треба встановити такиіі ПОРЯ­ док,

щоб автомашини київських

заготівельних організацій, зокре­ ма харчоторгу Ленінського ра­

йону, міськпдодоовочторгу прибу­ вали на плантації не пізніш 1011 години ранку. До обідньої пе~

роr.1ИН

кукпудзи

пилком

Це забезпечить ШВИ;J;КИЙ перехід

КО.1Госпників виділяють стіл­ ки, щоб вони за день встигди пов­ ністю зірвати всі су.ттани, що з'я­ ВИ.1ИСЯ Юl цей час . Рекомендуєть­ ся така техніка обривання. Як тільки з піхви листка з'явиться

ДО

посівів гібридним насінням, збільшенн!t врожаю кукурудзи, а значить

підвищення

добробуту

забруднену ПРО;J;укцію .

Необхідно

в ерхівку і різким рухом вверх ви- І

раїнеької РСР.

..... ____

ЗВЕДЕННЯ про хід заготівлі кормів по колгоспах раllону за станом на 10 липня 1955 року (в процентах до плану) о

;z:

Назви сіл та колгоспів

'" '"u

">'

Назви сіл та колгоспів

покінчити з такими фактами, коли окремі шофери са.довлять паса­

жирів на машини, навантажені овочами, картоплею. Треба поси­ лити відповідадьність ШОферів і здавців сідьськогосподарської про­

кій мірі залежить своєчасна дос­

тавка овочів, картопді киянам. То­ дачею

ваготв,

lНOДl

вагони

ЯВ.'Іялися засміченими

і

ВИ-'

навіть

Виділені до ма­

зараз іноді машини ПРОСТОЮЮТЬ на

"" '"=

crJu

Гоголів, ім. Молотова Требухів. ім. Хрущова Плоске, ім. Леніна Жердова , ім. Леніна Гоголів , «Червона Україна» В.-Димерка,

116 98

80 9

90 88

24

85

14

75 74

15

73

166

імені

Шевченка Рудня, ім. Кагановнча Світнльне, імені Маленкова Кулаженці, «Зоря» І(раснлівка, ім . Жданова Русанів, ім. Сталіна В.-Димерка, ім. Леніна Троєщина, імені Ворошн.~ова

71

60 58 71 56 124 53 16 52

36

І(няжичі, ім. Щорса Богданівка, ім. Андреєва Пухівка, ім . Ватутіна Заворнчі, ім. Кірова Бобрик, ім. Сталіна Літки, ім. Калініна В.-Димерка. ім. Кірова Рожнн, «Більшовик» Семнполки, ім. Леніна Зазнм'Я, «Шлях Ілліча» Калита, ім. Сталіна Мокрець, ім. Будьонного В.-Димерка, імені Димнтрова Погреби, ім. Кірова По Броварській МТС По Бобрицькій МТС

50

5

46 172 43 10 38 27 38 27 35 91 32 28 60 26 24 26

22 22

150 144

21 18 54 45

25 22 64

Д. Рубанка та І. Карандюк, які І шини працювали добре, проте агре­

базах Київпдодоовочторгу, бо їх працюють на тракторі «ДТ-54», гат мав перебої в роботі, бо трап'­ своєчасно не розвантажують. Ке­ дружне в роботі. Минулого року спорт погано справлявся з своїми рівникам заготіведьних органів в Ко.lгоспі ім. Шевченка, с . В.-Димерка, за сезон зібрали урожай зернобобових на 405 гектарах, у тому числі 300 гектарів озимих та ярих _

В роботі всього колективу і, зо­ крема,

кожного

Ч.lена

агрегату

нема дрібниць-всі ретельно ви­

конують обов'язки. Я, наприклад,

завжди особисто uеревіряю не тільки відповідальні вузли ма­ шини, а й другорядIri деталі. Пиль­

обов'язками. Іноді з-за того, що раііону слід нодбати , щоб ці не­ автомашини несвоєчасно забира.1И доліки .буди усунуті. О. Кисиленко, зерно, комбаіін не працював по завідуючий овочеперевалкою. дві-три години. с. Бобрнк.

Врахувавши

свої

мождивості

зобов'яза.шся тепер зібрarrи за се­ зон 400 гектарів, на косовиці зер­ нових виробл!tти по півтори-дві

норми за світдовий день. Комбайн топ, що і торік був, помічник ком­

баііНl::ра і траКТОРИСТИ--'l'еж. Ор­ ганізованість, злагодженість-ви~ НУЮ, щоб все було добре припасо­ рішують успіх . Будемо разом з кол­ ване і закріплене, бо, якщо своє­ госпниками, що видідяє щжв­ часно не догдянеш, то потім через .1Ііння для обсдужування комбайна, якусь дрібницю--шпонк.у. або працювати дружно, щоб виконати шплінт--простоїш з комбайном своє зобов'язання-зібрати вро­ чимало дорогоцінного часу. Але успіх на збира.нIri зале­ жить не тідьки ві.ll; механізато­

рів.

f

ЦЬОМУ немa.lУ РО.а:ь BiAirpaє

жай швидко і без втрат.

І. ПікоНІ. комбайнер Броварської МТС.

.

із своїх -судтанів.

КО.1Госпників. За вирощування гібридів кодгоспникам видається Аодаткова ОП.lата в розмірі 30рерви -в колгоспі їх навантажать в ерхівка сртана такого розміру, 50 процентів від вирощеного ВІЮ­ продукцією,-і покінчимо, таким що н мuжна захопити в кулак, жаю гібридного насіння. М. Василюк, чином. з зайвими простоями тран- І КО.1ГОСПН1!Ц!t, і;J;УЧИ по міжряддю, СПОРТУ. що розділяє два материнських рядголовний агроном-інспектор ·· изькобортних ма по кукурудзі Міністерства М ІСТКІСТЬ н •• - КИ к"к"р"дзи, захоплює рукою • . , J J J сільського господарства Ук-

технічно несправними. Ще тільки сезон почався , а. вже

Основне ядро нашого КОМбаЙНО-1 і те, як обслужують комбайн, ста­

2-3

Колгоспники, видідені на обри­ вання во.10теіі, повинні працюва­ ти ІІід керівництвом агронома, данкової або колгоспника, добре обізнаного з гібридизацією . В газеті «Rо.'Ігоспне седо» за 5

і заготіве.'ІЬНИХ пунктів наседен­ НЮ lіиєва. Це відбивалося на, тем­

рік бу.1И вип~дк~ ЗаІ~ізнення з по-І

НЕ допустимо ВТРАТ ВРОЖАЮ

через кожні

високого врожаю високоякісного насіННІІ. Кожна данка, якій дору­

таііського краю . При нормі 12 гек­ днів. Будемо працювати так, як дукції за зберігання і господар­ тарів в перші дні косив по 1518 гектарів, а коли працював і передовики механізатори, щоб ське використання овоqевої тари. виконати своє зобов'язання, не до­ Від чіткої роботи колективу за­ вночі,-по 25 гектарів. Тепер збирати~!у хдіб в кол­ пустити будь-яких втрат урожаю. дізничної станції Бобрик у ве.'lИ­ госпі

завдання-

ки повинні обривати сртани з усіх материнських росдин на ді-

щоб завантажувати тім в роботу включаться машини. 'І' ЮК. Кодгосп виділив людей ЮІЯ обдаднати, На повну силу доведеться нині по- роботи на соломополовокопнува.­ кожну на її повну потужність. Автомобіді, навантажені овоча­ працювати як колгоспникам, так і чі, підвозчиків падьного і води. меХllніза'І'орам, бо врожай, можна У відповідь на заК.1ИК передових ми, картопдею, треба обов'язково сказати, у півтора-два рази кра- комбайнерів респуб.lіки, а також вкривати, щоб доставити спожива­ ЩИЙ, ніж минулого року. комбайнера нашої МТС В. Бабича чам високоякісну, не пом'яту і не

пів 3міїногорського району,

господарства

протнгом 2-3 років перейти до посіву кукурудзи тільки гібридню! на.сінннм. 3араз у вирощенні гібридного насіння настав наЙвідповіда.'ІЬніший період-треба створити такі

3~1~.'ІіДI!ИД~СЯ т.ільки пидком З 1 Дluраних оаТЬКIEСЬКИХ РОС.1ИН.

сюта, трактор «ХТЗ-НАТІ» води­ тимуть М. Дем'яненко та П. Кос­ шин незначна. Іх СЛІД ВІДпоВіДНО

Торік за сезон я зібрав 526 про розгортання соціалістичного гектарів хлібів, з яких 266 гекта-змагання за високий виробіток на рів в колгоспі ім. Жданова, с. Кра- жнивах і якісне збирання хліба, си.lівка, і 260 гeкrapiB на цілин- колектив агрегату, яким керую, них землях-в одному з радгос'- дав слово зібрати 450 гектарів,

листя кукурудзи.

квіти на материнських рослинах на реДilкційна стаття «Полішпи-

КАБИШ.

ч~каючи масового ДОЗРlВання x.1~-

комсомольського комбаіінового аг_I31·0мо~.инери викорис~?ву~ати-

риває султан. Якщо при цьому окремі верхівки обриваються, су.'1-

на на 8-15 центнерів з гектара. Робота по обриванню судтанів Ось чому січневий Пден)'~[ Цент- триває 10-12 днів, причому по­ рального Комітету КПРС поста- де оБХ:o;J;!tТЬ щодня. Иід кінець вив ІЩЩ~ працівниками сіль- цвітіННІІ кукурудзи по.'!е обходять

..

ник новоствореного БІВ, коситимуть на НИЗЬКОМУ ЗРl-j

наукових

ням ДіН; підвищення врожаю зер-

Комбаііни відпра!3лені в колгос- ту працюватиме молодий комуніст

минулого

закладів і

практика. колгоспів показують, що

посів кукурудзи гібридним насін- тан дістають , трохи розгорнувши

пи на місце роБО'ffi, підготовлені М. ЩербаІС всі інші збира.1ьні ма.пшни. Доб­ За прикдадом комсомодьських ре lІuпрацюва.1И на ремонті ком­ агрегатів комбайнери І. Бу.1ах, байне р И. Jl,flченко, якиіі торік-у А. Жук, Г. Костюк та РІІД інших півтора раза бідьше завдання зі б­ дали С.10ВО скоротити строки ро­ ра.в зернових , І. Дмитренко, А. Гу­ біт і скосити закріп.'Іеними за ни­ .1ИЙ та інші. Вони першими пі;J;­ ми машинами по -150-500 гекГСlтували машини до роботи. тарів. Торік МТС вийшла на перше Січневиіі Пленум ЦК КПРС вка­ місце в об.1асті по виробітку на зав, що ВР.'Іикю{ джередом збіль­ кожний 15-футовиіі комбайн. Ме­ шення ресурсів зерна є .'Ііквідація ханізатори зоБОв'яза.1ИСЯ працю­ втрат на збиранні . Щоб не загу~ вати на збиранні ще краще, ніж б бити жодного І'I).'Іоска, комбаііни

з

в години дозвілля на

На час

жнивах

збирання

врожаю

по­

новдеН0 склад агіткультбригади. До участі в художніИ самодіяль­ ності за.лучені студенти, що при­

були на час ItaнiKYJI у село, учні старших класів. У програмі висту­ пів бригади одноактні п'єси, дек­

ламація, пісні, частівки на міс­ цеві теми. І. Него"а, завідуючнй клубом. Колrосп ім_ Кірова,

с. Потреби.

с. Требухів. Добре росте кукурудза на всіх 310 гектарах в ар­ тілі ім. Хрущова. Колгоспннки у співдружності з механізаторами

кілька разів розпушувалн грунт в міжряддях, знищилн бур'ЯНИ, прорваJlИ посіви . З стебел і качанів кукурудзн модочно-восковоі стиглості роздільно буде закладено в облицьовані траншеї понад

2500

тонн силосу. Н а з нім к у:

ка'lаШв.

новоспоруджені

траншеї

для

консервування

Фото М. Строя.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

СереАа,

nипня1955 року

Закриття ВсеСВітнього конгресу матерІВ

в МІЖКОЛГОСПНОМУ ПІОНЕРСЬКОМУ ТАБОРІ , .'

В ніч на

липня в Лозанні в

11

овацію.

Делегатки

одностайно

15 червня в Пухівці на узліссі соснового бо­ j ру відкрнвся міжколгоспннй піонерськнй табір. і МаАже з усіх сільгоспартілей району сюди при­

закінчився перший Всесвітній к(шгрес матерів. На заКJIЮЧНОМУ

І були дІти колгоспників, учасників Великої Вітчиз­

Нараді гла.в )"рядів чотирьох вели­

грес матерів проіішов в аТМОСфе~

ких дерл,ав. ОГО.lІошення тексту ПUC:lання зустрінуте бурхливими

рі великої сердечності. Ідея кон­

'!

з

няної війни. першій

З

62 піонерів, що відпочивають в

зміні,-переважна

більшість

є

кращими

учнями шкіл .

засіданні бу.l0 прийняте Послання

ці, наберуться нових сил, в хорошому колективі

запозичать для себе багато

цінних

навиків

й

Потім кою'рєс також одностай­ но приііняв ;~вернення до Органі­ зації Об'єднаних Націй.

Слово надаf.ТЬСЯ Ежені Коттон,

"* "*

яка, зачитує текст маніфесту . Шс­

На землі найдорожчій у світі

:JЯ того, як Ежені Коттон виголо­

Так привільно і хороше нам.

Ежені Коттон в заключному с..Іові вказа.lа, що Всесвітнііі к(}ll­

гресу, сказа.'Іа вона, об'єднала лю­ дей різких країн,

ОІІ.lеска~lИ.

Діти колгоспників тут добре загорять на сон­

ПРИЙШІІОТЬ маніфест.

Тут ми ласкою ніжно зігріті,

шує

останні

С.10ва

маніфесту:

Підростаєм на зміну батькам. Ми Вітчизни великої діти, Що під сонцем її піднялись.

одній руки! », всі делегатки вста'­

« Нас мі.1ьііони, простягнімо одна

віросповідань,

кольору шкіри, переконань.

Ежен:і Коттон повідом.ІЯЄ, що за рішенням

презид~ї

к(}Нгресу

Г.lав усіх дедегацііі ств(}рюється ІІостііінии комітет матерів на. за­ хист дітеЇІ. Г(}л(}вою комітету 00рано відому діячку

міжнародн(}го

жіночого руху Андреа Андреєн.

Ежен:і К<УГТОН оголошує першии Всесвітній конгрес матерів закриють. Трива.lі ошески переходять ТЮІ. (ТАРС).

Ми вчимося її захистити, ЯК батьки захищали колись.

з «Пісні юних ленінців».

*-------

Будівництво Тіссапалконьськоі ТЕЦ в Угорщині Більшість піонерів відпочивають в таборі вперше. Ім спочатку де­ що не до вподоби був строгий розклад

дня,

як

тут

кажуть-режим. А ко.~и

звикли,

то

з розуміли, наскіль­

3а роки п'ятирічки, що ззкін- ні ТЕЦ--ТіссаП3JIROНЬСЬRa, будів­ ЧИ.~ася в 1954 році, виробництво ництво е.1ектростзНЦЇЇ сприятиме е,Іектроенергії в Угорщині маяже індустріалізації Затісського ра­ п(}двоїлоrь. Збудовані великі , іі(}ну кра.їни. Будувати цю стан­

електростанції, зараз будуються І цію допомагають сусідні країни нові. Серед них найбільша в краї- Ha.pOJ;HOЇ демократії_

ки важmlВО і зруч­ но

на

ВІДБУДОВНІ РОБОТИ В КОРЕІ

дотримувати

порядку дня. Часу все

вистачає-

і грати, і гуляти, і

В Кореї здобуто ве.1ИКУ ТРУ;1.0-1 ці був пущений генератор М 6. ЕУ ш'ре~IОГУ.

Б

-

. -

УдlВкики ВlДOyдy-

ТепеD

виробництво

електроенер-

книги чи газети чи- ва.'ІИ найбільшу в Азії Супхун- гії цією станцією збільшил(}сь у тати, і кіно поди- ську ГЕС, зруйновану американ-

витись.

Особливо ською авіацією в роки війни. півтора раза. 10 липня в урочистііі обстанов-

велике

вражения

(ТАРС).

справляють на них

бесіди про героїзм радnнських людей в роки Великої Віт­ чизняної війни. Під

СТИХІЙНЕ ЛИХО ВІНДІІ

В реЗУ.1ьта.ті розливу ріки Ко­ ч ас однієї з них сі за 300 Ki.~OMeTpiB на північ­ піонери вирішили ний захід від Ка.'1ькутти більше побувати біля брат­ 40 тисяч жите.1ів Північного Бі­ ської могили вої­ хару були змушені залишити свої н ів,

що

загинули

під час бою за виз­ волення

Пухівкн

больний м'яч, наприклад, не мож-

восеНIІ 1943 року.

неварто грати ним. Цих хороших правил піонери дотримують не лише в грі на майданчиках, а і в лісі, біля річки. А такі розваги з туристськими пе-

була в табір п~рша зміна .l!-іт~Й: А зараз вони ВСІ стали жваВІШІ и

на бити ногами і в дощову погоду І

реходами

часто.

тут

Під

теж

час

влаштовуються

одної

такої

гри,

що проводилась в полі, діти помітили колгоспниць на вбиранні

КЛУ?НИКl! . Старшокласниці вирішили

ІМ допомогти.

Так

.

поступово МІЖ

.

.

шонерами І

Не минуло ще й місяця, як при­

ще тільки почалось, 3 проте, за оста,нніми ;J.анюш, 87 сіл вже за­ ТОП:Jено.

200

суден беруть участь в опе·

ра.ціях ПJ постачанню населення

".

ЖИТJlа.

. _

Ця ріка ВИХОДИТЬ 3 берегів щ(}- в раиоНl ПОВЩl І врятуванні по-

року, роб.'1ЯЧИ великі сп у стошен-11'е Р ПіЛИХ.

(ТАРС).

ня . Шдняття води В цьому році

ЗАВОРУШЕННЯ В АДЕНІ

свіжіші . Лікарі, до речі, розповіда­ ють, що вага кожної дитини збіль­

.як уже повідомля.'lОСЯ в пресі, бій 3 п(}вста.шми П.'Іеменами _ За.гін шились в середньому більш як на заходи англіііських влаС1'ей ПРО- діє при підтримці англїЙсьROЇ аві­ . . С КІлограм, а окремих,-ЯК-ОТ . ом текторату Аден (розташова.ного в аціі. Ще 29 червня представник анг­ Надії, Польовика Петра, Сидорен­ південно-західніfi частині Аравій-

ського півострова), які ущемля- лійських військово-повітряних сил дітей-загорілих, ють інтереси місцевих кочових визнав, що проти повстанців за­

ка Василя до трьох кілограмів_

Перша бадьорих ,

.

зміна

оо

весеЛИХ-РОЗ'ІДеться

.

.

по

П:Jемен, ВИК.'Іикали там повстання .

стосовуються реактивн:і літаки _ В

колгоспниками зав'язалася друж- ДOMIBK~X. В сумочках .~lOHepIB-: Для його придушення із зони Су- свою чергу, агентство Франс Пресс СЦЬКОl'О каналу на. літаках були нерекинуті підкріплення наявним

повідомляло у зв'язку з цим про ве.'Іикі витрати, які несе місцеве обор(}нятись від а' га.к бойових літаків. (ТАРС)_

далями учасників Всесоюзної сіль- "Піонерська святкова» і «Пісня ськогосподарської виставки в І дружби». Особливо гучно аплоду-

силам. КореСllощr,ент англііі:ського агентства Рейтер повідомив з Адечих серцях-це найкращі думки і на, що за.гін особлив(}го призначен­ почуття вдячності матері-Вітчизні ня послания в західну частину

Москві.

за щасливе дитинство.

ба. Не так давно! уртківці табору виступи,~и в артільному клубі з

гербаРll рослин, КО,1еКЦll комах І мінералів. Багато учнів навчились

А невеликий хлопчина з Требу- концертом. Поставили П'єсу "Рохова-Вася Мироиець-розповідає, б'ІНЗОН» . Д в ан ад ц я ТИРІ'ЧНІ' ДІ'вчатка

від нових друзів хороших пісень.

що в

них є дуже хороша приш-

-шестикласниці:

Катя

Проценко

Але

найголовніше,

що

в Адені англіііським військовим І населення, що немає можливоетt

повезуть

кільна дослідна ділянка і що кіль- з Світильного і Оля Теплюк 3 піонери з табору-таїться в їх мака юннатів школи нагороджені ме- Богданівки гарно проспівали пісні леньких світлих голівках і гаря­

іН

вали

01567

колгоспники

Валі

Бистрик.

протектора.ту

з

метою

зав'язати

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

----------------------------------------------------------------------------------------Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. Київська, Nt 138.

Броварська Р8ЙОвва друпро KBl8cь&oro o~вoro управлівва культур•.

3ам.

2161 -2508.

83 номер 1955 рік  

83 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you