Page 1

8 жовтня на ХІХ з'Їзді ВКП(б) була

Ilролеrарt вСІХ краін. еdнаt1тесяl

НЕ.LJ:rя

заслухана

12

з'їзду

ЖО!-;Т!ІЯ

Н2 Орган Броварськ~r" райкому КП (€lY та райради депутатІв ТРУДjlЩИХ, Київської областІ

10

коп.

ХІХ з'ізд Всесоюзноі Комуністичної Щоденник РАНКОВЕ (П Р

() J, о в Л\ r ІІ п я) ------------

з'IЗДУ

ЗАСІДАННЯ

7

ЖОВТНЯ

В жптті наIIlОЇ ПJртії і РіlI.lШІ('ЬКоГО

IfйРОДУ,

І'ОВОІНІТЬ

тов.

llіСJЯ lі('Р()ТКС'Ї пrР"ГІШ rO.lonyc 1 тов. л. М. Каганович. Нїll на-

Вчора У Be.1III\0~IY ЗJ.Jі -іРС}I- Берія, ;\а [1(' ріо д ;\ \ \" ІІ І до ХІХ 1;1(; CJ(iBO т. Кисельову (І'ос­ ліВ('ЬІ\(IГО I1lJ.JLlIlY І1рО;tnПЖУВtlв з'їз;rу особ.lIlВС місце заftМliЮТl> TnBCbI-іit t)UJіl(·П»). ;{JJачну Il.lCСВОЮ PUUOTY ХІХ :3'Ї;\1 ВІіЩО). дві ІІО1ії. ІІrршоІО з НПХ с Нс- ШIlУ еВИ['1) лпетупу т. -іIIСl'JLОIl Раш\.опс ЗJ.сі]іШШІ Bi11\plI.10("b лпка ВіТЧIJЗIlннlt ВЇііна.. В НШ IlIНІСІШ I IУІ; 1IlІТаШІШІ lJ01ШJТI\)'

під

головунаншш

тов. М. О. піtlпі впріlllупа.10СI) IIJІТаIlIІЯ про :іРОLIIУП~ШОГn :\l'\IJcpoOCТHa. UїH

Булганіна. 11(1. І10РЯJ.КУ J.<'JШО- долю ІІашиї !'ilть[\іr.щшш і ІІрО lIi:tKPl'('JIIJI:, ЩІ) ЗРОІІІСНШІ сотеНЬ му з'ї;\ду-оGгонорешш :\віТI!ПХ ІІО.:ІІО народів 1-;r.РОIIП і A~iї. ПІСЯll гектарів Зl'\lf':іІ) в o()Jacдопові1сti ЦеІІтра:ІЬНОГО І-іоиіте- l\lJ,шIсыІІпп Союз niJ(·Tl'jJll СПОЮ ті ЛIIСУІШ; 1 1 }Ц І10ШIХ ;\<lП,1аш).

ту ВlіН(б) і црlпраJыJїї Рсві~Шної KO~liciї ВЕЩб). В I1снтрі увагп З'їЗДУ-О<:НОRні положення і завдання, впсунуті в доповіді тов. l'. М. ~IaJelll\OBa.

партії

по

ХІХ

п'ятому п'ятирічному

плану розвитку СРСР на 1951 - 1955 РОКИ" ДОПQвідач Голова Держплану ТОВ. М. 3. Сабуров.

83 (882)

Шва

доповідь: "Директиви

НСЗi.l.lеjІ~ніеть, паГОJОВУ розб.llП ворога І Т!Ш саМШІ ~\Р.ЯТУ~llВ JЮJ.ППО 1 ЙОГ? llПRl,~llзаItlJO. ІІliТХIl~!IІШКО~1 І оргаш,\аНIРОИ пеЛШ\Оl ПСРСМ.ОГИ ~aдHHcыlогоo

1I!1. TP!liyhi-т. Ніязов O~;l­ СІСllь!\а РСР). Він rOIlOII!IТh про ВІІШПI\ове піІ\JуваIIIIН, ЯКС прояв.IЯІОП) !ІрО Ра;ЩІН:ЬКlIЇ1 ~' sБСІ\істан П;1 ртін, ПНЦ, осо­

ЧУТТШІ палкої любові, БСЗ~lеil\llОЇ T~1Н, . !\epoBall(L І о в а р n ш е 1.1 ві;цаllості і г J111БОІ\ОЇ НJ,!lЧJlості СТ~11111И~1. . великоуу в O;I~ Д 10 і ВЧИТС.lю ~(ругою ВСЛIJЧСЗIIОЮ ПОДlСЮ товарпшу CTaJiHY за ~Ip,pe ке- в лі II тті партії і раJ.ШJСЬКОГО

ТdШlі J.С('ПП) I)оІ\ів У РССlіуGлі[tі ОУРХЛll10 РО,lIШЮJаtЬ ІІРО:\llIСловісТІ). ВСJІІ!\ПХ у(·оіхів JOU[r у Jurl\icTLlll \" Gll130ІШІЩТlІі.

ПРОМОВІІ деЛСГilтіп проtiняті по- н.ароду була llО~ІУШСТІ.ІЧШ1. пар-І (ilН:TO товаРlIШ CTa~liIl. ;~iL ое­

•••

(більшовиків)

парТll

ріШСІIlIН !ІрО ПрПШШСIІІШ деба-І вигуки: «Хап іІ\ІШС товарпш тів. Сталін!», «С J а в а l\C.1IlKO~[Y Тов. Г. )1. MaJt'HKOB від зак- CTa.liHY!». :l1ОЧIІОГО С.lОІЩ ві]'ІОПЛЯСТЬСЯ. Тов. Кагановпч повіло~IЛПС, 3'Ї;1Д псрехолпть ДО првп- що па ХІХ З'Ї3,1і присутні ГОСНЯТТЯ ріШI'ІІІШ. ;~елt:Гат ~Ioc- ti-де.1егаuії комуністпч~шх і !\опr/)!\ої партіііної оргаllізаllії інших ІІратніх робіпшчпх пар­ т. Капітонов UІІоrпТІ) пропози- тШ ЗitрубіЖПІІХ країн. ні1О прпtlняти Тіі1\У реiJОЛЮllію Віл імені ПО.1ЬС!)I\ОЇ оG'(;J,паІІОї ІІа ;шітну ,'иНlOBinь Цlt B-іП(б): робітничої партії;1 прппітаШІШl «;~(1(·.1у\аПlIllI і оБГОВОРИВШІІ впстуmlС теІІ.10 зустрінутпrі :\'ї~­ звітну JО:lОві,П) ССІ\ретаря ЦК ЛОМ Голова lteI!TpaJJ)HOrO l-іО\lі­ ШіIl(б) TO:~. }Іаленкова Г. М. тету ПО.lЬСЬІ\ОЇ 06'С1І1IlII()Ї ро­ про РО()(lТУ }\І\ ВКЩG), ХІХ біПШЧОї"Шtртії тов. БО.lСС.1аВ З'Ї3J. ВІ\l1(б) ПОСТ:ШОВ:ШС: Берут. Ного ЯСІ\рава ПРОМОВ3, ( (хва.1ПТІI ПО.1іТIlЧIІУ лінію і неодноразово псреРПВ(і.l(J.tя три­ праІ\П.JЧІІУ роботу ЦІ\ ВКП(б)>>. валпми оплескаИIІ. Запропонована рез о л 10 II і я ... * ПРlltl~мGТЬСЯ ОДНОГОЛОСНО, під Після виступу тов. Б. };ерута J,ОВГО пе стихаючі овації всьо- ~асі,1ання ~акіНЧИJОСЯ. lІаСТУП­ го за.1У. Всі встають. Лунають не засідання ~'ї~дy - 8 іILОВПШ. РАНКОВЕ ЗАСІДАННЯ

8

ЖОВТНЯ

ріВНllllТІІО парті(;ю і країною. пароду, r~BO~JlI~b T~B. Бер~я,.."с IlІІТliШІЮ" Ї;LеО.10гіЧIlОЇ робо8 ЖОВТНЯ ХІХ з'їзд ВКП(б) Такі ж граП1Ііозні пеРСП('J\ТИПершим впстушн; в 1Ісбатах 1І0яе MOГ~ ТlН" ШДН,еl:еllU.Н IIa~,-,д- ТІІ JlРllСШІЧУt; r.e.ll!!\Y ча<:ТJ1LIУ IІІЮ;!.ОВіІ\УВlШ свою роботу. Ран- ви віДКРІІваються перед сі.1ЬСЬ­ т. Кебін (ECTOHCbI-~a Ре Р). Він по~? Г.ОСПО;!.lL~:тва." ЯJ\С .1І~ЛО сного fшету 11 ут. Гафуров Uaj- кове засіДlLНПЛ з'lзJ,У відкри- ким госаО1Іарством.

говорить ІІрО те, ЩО lІі:х І\срів- M?iI\.1~IВICTЬ Шг'.ВШJ\~ІТІІ ,ршень іІ~ІЩЬh(l Р( Р). НllI{ОIlУЮIШ !ІОС­ лось пі1І головуваНllЯИ тов. нинтвои I~eHTpa.1I)IIOГO I-iO~liTeTY ІШlIlОІ !ІРО~ІИсл~в~rll ПОРШШІІ!О ТJІІОІШ Цlt ВlіН(б) і ВI\JJiBKII Андріанова. ВlіЩ б) і особпсто ТОШlрllша 3 ~ОВ,;~IIJ~ЮІ, ~ 2,:~ раЗі~: { това Рllll[а Сталіна в і;{Сtlлогіч. ГО..10вуючпil падас слово для CTaJilli.L, прп веЛllчезніfi ДОНО,-{I1l~ ІІ.!} :aCT~lIy СВОСІ ,?ІЮ\.О: ВІІХ IlПтаІІІШХ, -говорить він,­ IІропо:шції на звітну доповідь ~lОзі }ChOrO Р,а!JЯ:!СЬІ\ОГО .~аУJ.ДУ ВП, ~.п.{лухаIl?I, ~e.~~гa:(iMlI. J ІІартійIlі ОРГіllIі:~йllії провеЛIl І(ентраЛЬІІОЇ Ревізіі:іної Комісії 1 осuuлив? пс.аш\ого ,РОС,IПС~К,~- ~апр~ д\еuою ~ ВdГ~l; .1 3 пеJJIl\ЮI iJІШ 'Іну pOGOTY ПО jla pl\ClICfCLKO- ВlіП(і)) ТОВ. Арістову. Тов. Аріс­

го IIapo~) ~CTO.1l(,b~1Il1 H~lPOД .\d. \ lН!C'peC?jI,' тов. J.)~rl~ ~.Pl.ICB~- лспіІІСИіО~ІУ. ;загаРТУВ~І!lIЮ КО­ короrЮ.IЇ1 C~POK РОЗВІШ} в ('ПОЮ ч~ ~ H~UJ. жен?м~ в ІС .ОРll Р~ІЗ- мувістів і I~Оj')їlіlТП IIIlO\l\" llП­ еКОНОИ~І\У_ 1 КХ.lьтур»):-т В такп: K~lТOBlr СОІЩ1.:~.~:.~qп~х. Пt~I~('lіі, ховаШIІО ТРУ;ШЩІІХ. HpOT~\ Шl масштаоах, ~~~ ;~ОЗill,.,ІІJП .~Ic-I ~O С В:І.ЯВ,О\f._~.IJ, .•. v~T,:a .IeH~,I:1 ь- ціз BJiI~JilBЇi1 1ЇJ1ЛІШЇ ВСС ще с ретворп:н 1.1.-:~НlIO ~ краШll 1\?-ста.lllIlЬІ\:.~l паll.l.?нJ,JыlIIIо-- I1CJlIIl\i хuБІІ і УПУЩt>І1ШІ. аграрНОІ, 5 jРЮIJIІМ ХУГОРСЬІ\.ИИ дlТllI\ІІ наШ()l ваРТll. '1' А' (І)' сеЛЯІІСЬКШ{ ГОСПО:lареТВО~І, з Про вс~шчеЗIIIІЇ1 ро;аІ;іХ гос- ) ОВ., P~,TIHOB ).I~~1e~IC~I{a

КО.lПШllЬОГО ПРП;(;lп\а і~псріа- ПО~.{(l}JСІ)I\ОГО і І\У.1ЬТУІНlОГО ()у_ І ~~) (,IIlІШІ::ЬСЯ. П CI.,~ .~1,~. 1.llС­

лістпчних д.ержав, У рr.спуБJі[\)" дівнпцтвt1 В

ВIlСОКОРОЗВllВУТИЇ

~'010дій

Ііа.1ініll- т) 111. _Illl.п~~,ШIІ~Х P(I.I\,.,IТI\J C~O~

іН,1)'стрії і гр;цськііі області ГОВ()РІІП у ВС.1lIКОГО СОllіа:rіПIlЧIIОГО ciJb- CBOOIY ВІІпуні Т. Чернишов С/ІКОГО ГОСIlОllарСТП.L. (-іа.lіІІіllгра;t). В об.1аr.ті CTBOpt:ГuЛОВУJOlJпtl lI<Ц;tС СЗОВО тов. ІІа Be.lIJlia [IPOMIICJOBiCTh, оснаЛ. П. Берія. Одного 3 Ш1.ііб.lIIіК- щеНlL пеРС;tОНvЮ раjЯПСЬКОЮ ЧІІХ сораТlІиків ВСЛIlКОГО CTali!la тexlliliOIO, УСlIіШIlО РОЗЮШ1СТЬСЯ з'ї31 зуст~ічаг, GУРХЛIIВШШ, TplI- СОllі;~JіСТlІЧlIе сіДЬСЬІ\С ГОСІІОва.аИМll ОІІЛt'СІ\а~llI.

да рство.

ВЕЧ І Р Н Є На всчірш.()~IУ :засі;rаllні ТРI!na.lll де('а'ГlI Ііа звітні ;ІIJIlипі;J.і нсl!тралыlгuu І\uиін'ту ВlіП!і)! і цсllтрd.Jыlїї РСl.lі:зіtlllUЇ l-io~!iсії ВІ{ іН б). ГО.lонуюqull ТОН .л. м Кага-

прп

З А С І ДАН Н Я

І~?~Ш\ll ..~ I\~ ДЬТ~ plI

1)lp~lel~Il..

1,1.1HHC[)I\Vl .

топ ВПОСІІТЬ пропозпuію: Звіт ЦентральноТ РевізійноТ Комі­ сіТ ВКП(б) затвердити. Цю про­ позицію з'Тзд .іриЙмає од­ ностайно. ІІіс.'Ш ПРJIt1няrтл реЗОJюції

НЯ ПОРН;ІІ\У ленного: "Дирек­ тиви ХІХ з'Тзду партіТ по п'я­

На основі піднесення паро;!.­ ного ГОСПО,1арства значно lІи­ вищаться матеріаЛЬНllЇі добро­ бут і культура на Р01У. II аиіо­ нальниtl ДОХОД СРСР ~a П'ЯТИрі ччя ЗРОС1е не менш як па 60 процентів.

-РаДЯІІСЬІ~і лю;щ ІІС ПОШІ\О­

т. ПеГ08.

l'олопа Дсржп.'1ану СРСР тов. ного плану. Тісно ЗГУРТОВl1нпtl 3'ї:1:L 0;(І10стаіїно :~clTBepl;I\P; М. З. Сабуров. навколо RО~IУllіСТПЧIlОЇ партії, 1Іопопі д l) }!аIljаПІОЇ l{ujIieїї. TOI1. Са[,уров па початку 'до­ наВК010 свого .:1l0бимого ВОЖповіlі підкреслив, що п'ятп" 1Ія і вчителн ТОВtlрпша СтаJішlт,

Il'НТIlріЧІшіі

Н.ШІІ

ПРОДОВЖУG

І'u:rОI\j'IОЧІІtl II:l]a(; (':ІОВО JC:!еlїі1'ОНЇ :\'Ї;\JУ Jlap1!1:1JY Р:иНН(·ы>:гоo СUІЩУ, віі1l'ы1()I~('чуy ~IiІ IIi('ТPIII~i С РС Р ТОН. ВаСl1левському, те П:1O ~iY(,T1)ill: TUjlY ;\ 'їз1Lт~I. Тив. ві1('ilJl'вt'ы;ІІпп 1\)I!OPIlТll

ліllію попсреJ,lІіх стаJіИСЬКllХ Il'ЯТllріЧОlі ІІа ~ШРНІ1tl розвиток IH;иlНCЬ1\ol Сl\ОllО~fі,ш, па сие­ TC~laTIl'JНe зросташш ('оніаліс­ ТІІ ЧIIОГО ГО<.:ПОДJ.рства і Hd.P01I1101'0 доИробуту. 3діtlснешш п'n­

(АJТаtlеЬіші"і l\jlаїї) IlР!НIIІВСILЬ схвп.lыlвішуy IIJЮ~l\IВУ прu ВСГОНОРІІТЬ ІІРО НС.1IIl\і УСl!іХІ1 II .ШЧ н,чнії ~Іt'ІІіlI(l-(Т(L liHa, ро~впт[\у IIРlІШІС,lОllості, CiJLCb- [ІРО PJ.;J.HIIC/)KlIti IIapl)l. Яl\lІіі І\.І.'ГО ГUl'Нllдар( П~L і KYJl)TypII Д()СЯГ пі1 I\('piBIIIIIlТBO~1 паjнії

офіlІ!'РIl і Г{'J[сра:ш Р,и:ІІІС!)!\ОЇ .\рJlії ;ііIШУтr. l"llіJыш1н ночутПІШІ 3 УСІ\І наР(,],,:,І. АР\lііі\'I)I\і 1\О"УllіеТIІ і неі p.t]JlI!('LI\i НОЇШІ

]ЛЯ на.шої КРJ.ЇІШ ваіІ\ЛПВIJМ ета­ НОМ ІІа Ш.1нху поступового ПС­ рехщу uід COlliil.l13M)' до КUМУнізиу.

Кр;llО.

lL та­

.,Н 1\IІЩl Р;lШ\ОВОГО. ~J('11аIlПЯ тому п'ятирічному плану роз­ лують своїх СП.il, щоu забсзпе­ ;\'l?J .~~а~.I'у'ха13 :lOJluBI:LL }1~1II1J.T- витку СРСР на 1951-1955 чити УСIlіШІІе lшконанвя і ІІе­ ІІОІ ІlОШl:ll, з ш\ою ІШП)'ІІІІВ роки". 3 доповілJ,1О виступаG реВИl\ОНtlШШ нового п 'нтпріч­

7 Ж О В Т Н Я

нович IЇtlДil(; СJС1ІЮ Т. Беляєву і I\YJbTYPIl(J~lY бріВІІlilпві.

вітрявип, аВТО~ІОбіЛLІІІlfi, кож зв'язок.

ІІа ДОІІовіДI) ЦеllтраЛLJlОЇ Реві· Тов. Сабуров закінчу!; допо­ ЗЇfiНОї I\O~iiciї з'ї~д переходить відь словами, які з'їзд ;~YCTpi­ :ю ОUГОВОРСШШ третього пптап­ чає бурхливlПШ ОП.lеСl\аМ\І:

ЩО за РОІШ nі;!. :\\'ІІІ 10 ХІХ 3'Ї~;1Y ТРУlящі lіубtLні, НК і IICCh ра1ЮН'I)КlItl Шіро;r, lІі;( І\rріIШIJItТП')~1 !\CIITp,iJbIIUrO l~mliTeтy Ші ІНІ І, ;J.оенг:ш зна чІІIIХ Уl'lIіхіп у ГОС!IО.1ареЬІ\И~ІУ

Tr,

Да.IlЬШОГО )lOfj'THbOro РО:НШТ-

ку набере трапспорт-за..1іЗIlllЧний, ИОРСЬКІІtl, ріЧl\ОВПП, по­

про те, ЩО <:О.ljЛІІ. ('('Ріl\сШТIІ, того Il'ЯТllріЧІІОГО

krОРП'lІІіlХ I1epe~IOI', ІШГОJОI![~t: прuііш:ш :(0 \1\ ;\'ї;uу

І1артії

ІІ.'Іану буде

ll'ре:1УЛhтtlті виконання по-

раДЯIIСЬКІ1іі пароJ. ВПСlшеllО пдс

впере;J;, до 1\0МУllіЗ~ІУ. Після неВСJ1Ш\()Ї перерви J'Ї:Щ пе.рехо;rить 1І0 обговореlllШ Дv­ повіJ.і тов. Сабуропа.

ПеРШШІ ВІІСТУПdС топ. Аріс­ тов (LlеляGінсыl) •. Він ГOBOPIlТi> про веЛІІчс~пе :шачсшш ХІХ з'їзду партії дЛН [Jl)БУ!lОВП ко­ мунізму В paJ,HHcbl\itl країні, длн міdiuародногО І\оиуністич­ ного руху.

Поті~І пада!;ТLСЯ С.10ВО міпіет­ ТОН. Прасс PIO.lOТ\;BCbl\a об- Т. Корнійчук Р'крlїIIСIJ:\(l РСРІ. J IІ{JІ~Il\lИ УСllіХt!ШI в бut!Оі.ііі і JН'I)f'J.Hboro четвертого п'ятирові llафтовоіпро~псловостітов • .1[l('ТI.), ЛІ\lІtl [lJ[('ТУ;ІІ1В llliTijl, ІІІС.lЯ І\(\РГОВОЇ )~opOТl\:,ї !ІС- IIO:IITlIQllin !lіJГСJТUВILі, Ш\ lІіl\О- річного плану J.ОВОСlllшtl рівень IlРn\l(ші. ЩІ) prpBII з'їч пі.lІІ(,В_lIОС р;.,боту ..111 ЛУР101~аIlШ!ll 1!,lВI,I)JV ПLl.1- ІЮ11111Тl\У Ш1РЩ,IІОГО ГОСПU,:щрс­ Jlt'.JIIIJ(';!I!O\lY llонву --'~ lIРС,НІ:lії з'ї:uу TOI:a- [,О .lll)l)ш\()гu BO;ltlH і l:е:шкого ша СРСР, говорпть ДОlIові;щч, JlіК.lУЕllll!IЮ II~I ртії і уряду <:T,L- VIIШd ІІ. В. l'Ta.liI!;t і ЙОГо вір- ПО.1І\t)}\ОJiLi:I, T{)naP.~IIl,[~L С~'а.lіllа·lб)В .:\аJllIlIСlшtl далеко позаду . J(1 ОJ.ІІШІ ~ IJJ.п6і.1ыlIIхx іН,ІНТ- ІШХ COp,IТJIIII\iB :tC..lel"(lТII і [\Jl"Ti -Сїан (ю!1'-,НІ.'І І ollepitTUB- ~ СlllllIШ' ЙОГО шшовавня доз­ І1llиі11)~IIIВ у ('ПI,Ііі

UOJilOb

:)ilНll})),П

рїtlll.1ШХ НСIJ11Іів /\ріlїIIІІ.

'І'/lВ. зупрїIIi.lIОТЬ GУРХJІШОЮ, ТрllПй,- ної ні.1ГОТ\IIІI\IJ РillНIІСI)[\lJЇ _\р- В(J.lЯС ПРlI!1ІІЯТП

1ІІІТJlIШІ !ІрО :tliJbшиfi РО:ШІІТІJК в ОU,[,lпі І'іJjЮTeXHillllllro БУJіВНІІlПва, ІІJЮ ІШБорпстаlllШ ве.1І1 I It\ШJlХ l1О11111Х

llptttc CTalll1Tb

J~II(j опані(.lO. lki РСТ'LЮТ!І .•1уlIitюп) ніта:н,ні ІІПГУI\lt: «\аіі іІШВС ТОПJjJ~1ІІ CTa.1iI!~,i, "Товарr:ШI'ві CTll.1 іну - yp,L ~.

),1ії, її \ltJ(lіJI;)~lllіtilil)·(Юf1(JИL гоТИlll!і(·ТЬ,-заЯі~.l~)t: т. HJ('UJCBСtll\IlП IІі1 :LРУlІші Oll:lt'CKII В(·Ь()го ;\J.Ч, -],IС 1I,LИ 1І0Вllе І1ІМ'ПО

заlllJ.сін

ypa.lb<:bl\IIX ~i[\. ;Іа.1і ІаlО\їlас т. Раззаков за[IСВШІТП l\і1lніІО, УІ)}]]. і осо(J,rpil-;YC т. Єгоров (IlllprJl:\b!\;l І'(Р). ;)llRJНI\П lIСУ- UlltTO ТОВ,J.РШ11,l Ста.lіна в TO~ly, (i<lpeJo-ФіllСЬКli Ре Р). Він ри;\- XIJ.їI,H(J~IY ;~;Lіfil'uеІШ[() .1cHiHCJ,- що l\llHIICbl\iL jp~liH З ЧСl"ТЮ по[зіll,l(; про )'Сllіхп. ;J.O(',HrIIYTi I\O-СТ~t.lіIl('Ь[\ОЇ uаніОIlJ.l1.1l0Ї ІІО- ВllI\она(; IlOI\.1ll1elli ІІа НСЇ завСлово

ТРУ1НЩЮШ l-іарс.1u-фіll(·ыоїї рес- ліПIJ\П Ilартії, ГОВОрІІТЬ І:ін, даІІНИ ІІО ОХОРОНЇ творчої прапублікп, 301\pt'~,a, в РОЗВllТКУ КіІРГІІ:~ЬКllП наро) за роки ра- ні pa1HHchl\UГO пароду~ по :шлісової і шшtрОВОЇ ПРО\1I1СJО- 1I}JJl('hKuї В.НДl[ ДОСНГ Bf'JIII\IIX ХІІСТУ лrріІіtlВlШХ iIITrpeciB Ра-

п'ЯТІІft п'яти­

- Щодо розвї1Іапих про~IПС· .10ВПХ запасін нафтп,-ГОВОРПТf) тов. Баїїбаков, -- РаДЯIІСІ)1\пl1 Союз заЇ1МdС тепер одне

;l пер­

I,їll!lUЇ"i 1І.111Н, Н/\пtl ззБСЗIІРЧУЄ шпх міспь У світі, щО 1ІОЗВО­ J.a.1ЬШС піllllеtt:НlШ всіх галу­ ляс ПЇJ.ВИЩІІТИ те~IПИ робіт, ~~t'Їi паро:щого rO('1101J.pcTBa, J,OCTPOKOBO впконаТІІ BKa~~iBI\Y ніДВIlЩСI\ІІЯ І\У льтурного рівня товаршпа Сталіна про довеlР.Н­ наР01У, зростання ~lатеріа.1ЬПО- ня щорічного впдоGуТІ\у llафПІ па 60 мі.lьЙонів TVllН. ГО добробуту ТРУJ,ЯЩИХ. аа ІІОІШМ П'ятирічппм ТІла­ В кіlщі ранкового засіданнл ІІОМ ІІсреlUачаг,п)ся піJ.впщен· 3 прпвітанншш виступили пред­ ня ІІРU~ШС.lОВОГО виробшщтва стаВНІІКIІ ряду зарубіllШIIХ ко­ за П'ЯТllріччя, приблизно, на м у ністичних па ртШ.

70 процентів. Це значить, що вості, ci.ilI)Cbl\vro ГUСIl0,1J.рrтю. успіхів У свосму ПО.1іТІ1ЧІІОИУ, J,шн'ы\гоo Союзу. В 19j;) РОllі валова ПРОДУКНа трибуні т. Ігнатов (Іірас- економічному і культурному l1іс.JЯ RпrТУІІУ Т. J1I.СПJевсь- ція промисловості перевищить нодарськпй край). Він гuворить РОЗВllТКУ.

Байбакову.

КОГО з'їзд одностаІіно ПРПЇімаG ДОВО6ШШll рівень

BTpOG.

(ПродовжешІЯ на 2-й стор.)


СТА

2

1

А

й

О

в

Е

12

жовтня

1952

рок!

ХІХ З'ЇЗД ВСЕСОЮЗНОЇ КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІЇ (більшовиків) ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 8 ЖОВТНЯ БJІІЖЧilХ сораТІІІшів товариша ГО ПЛJ.НУ мас дальшиlt розви­ (Продовження) CTa.liHa. З'їзд. зустрічає його ток соціалістичного змагання На вечірньому засіJаШlі три- бурх.1ПВШШ, ТРUВl1ЛП~П оплес­ тру ЛЯЩИХ. У нашifi країні со­ uіалістичне змагання стало ва:lИ дебати па допоні:rь ТОВ. КСіШІ. Сабурова- «і].нректпвu ХІХ З'ЇJ(lГJядаючи ШJЯХ, проtiдениfi справді всенародним рухом. Тепло зустріЧ1ЮТЬ деJlегати ду партії 110 П'ЯТО~ІУ ІІ'НТІ1річ- Ра:rянrьк()ю ]\раїIlОЮ 3 часу HO~IY П.:шну розвптку СРС!> па Х\"ІІІ з'Ізду, говорпть ТОВ. Бул- появу на трибуні тов. п. К. 1951-1 ~~5 роки». ганін, МОіlша 3 ПОЧУТТЯ~І задово- Пономаренка. РОКИ піСЛЯ80ЄН­ Головуючий т, Ніязов ПLlJДЄ лення і rop:rocTi ві)3Ііачuти, ного соціалістичного будіВНІІЦТ­ перше слово т. Бабаєву (ТУРІ\- що поліпша IlііШОЇ партії бу­ ва, сказав він, являють собою менська РСР). ПРОМUПСПh гово- .Ш праВUJI>ПОЮ, іШХОДНJа, як і ОДНУ а паttЯСl\равіших сторінок РИТЬ про БУРХJиве зростання 511Bт~II, ~ інтересів наРОlУ і історії самовідданої боротьби

наРОllНОГО ГОСПОJllРСТКL Турк.\!е- ~1J.Ja

СВОGЮ

метою

всемірне

РtlДЯПСЬКОГО народу

за перемо­

КИХ п' ятпрічок ГОРЬІ\ОВСЬІ\а З'Ї:ЦУ пйртії ВИСТУППJll сеl\ре­ оБJIасть CTaJla одпіr:ю 3 великпх тар ЦrптраJЬНОГО I\O~liTCТY Тру­ ПРОМІІС.l0ВИХ областей країНІІ з дової партії Іlореї тов. IlіШ

ВИСОКОР03ВllНУТІВІ маШІІнобуду­ Ден Afi, гснсра.:ІЬНПЙ сеl\реТllР ванням . Цеllтра.lЬНОГО Ь~оиітету 1>О.1га13-

Питанням РОЗВІІТКУ ~аJі3НllЧ­ ного транспорту в п'ятій п'н­ тирічuі прuсвячуе CHitl ВИСТУП т. Бєщев РІОСІша). Він ЗJЯІ3ИВ, щО заліЗНИЧПИІШ ДОСТРОІ\ОВО

СЬІ\ОЇ ІtомуніСТllЧIIОЇ нартії ТОВ. ВІІ.:ІКО {lервеНІ\ОI:, генера.lhlшt1 сеІіретар ЦСlІтраЛI)НОГО IlO~liTC­ ту ру~ljїll'ы;оїї РL·Uітничої пар­ тІі топ. Г. Гсоргіу-Деж, гене­

ВІІконаЛІІ nЛЮШ переВОЗОІ":, вста­

paJLIIII П

сеІ\рета р 1l0муністич­ ної ІІа ртії фіu:шндії тов. Ві.l.1е І1сс('і.

новлені па четверту П'ятирічку і 1951 рік. З прпвіталыІмпп промоГ!а~ш

пістану. ЗJІіІІНСНUЯ РdДЯІІСIJ!\ОЇ держаВІІ. гу комунізму. Ці роки харак­ на ранковому засіДМlllі ХІХ 3аВJаІШЯ~ да.1ЬІІІОГО ро:шпт- LIОJіПI [.;а партії, її пра!';ТИЧlla теризуютьсн новим могутнім ку соніаJістичного сі.1ьсыогоo діЯJЬІІість ЗазнаJП IшtlТЯil;ЧUЇ піднесенням усіх галузей на­ ГОСПОlарствJ, прпсвячує свЇЇі перевіРКIl в горні іlі{JРСТОКИХ родного ГОСПОJ.арства, невпин­ Новимп уепіхамп відзначають ВИСТУП т. Бенедіктов (JIOcl\Ba). ВllIlробуваПh Ве~lIlКUЇ Вітчпзня- ІІІІМ підвищенням матеріально­ дні роботи ХІХ З'їзду партії ТОВ. Бене~іктов ;~}'[JllІІЯl:ТЬСЯ ної віі111П, І\ОЛІІ пптаllIШ стоя- го добробуту і культури нашо­ КОЛГОСШШКІІ артілі і.\lепі Анд. на РЯJі заХО;.tіІ3, 3JіftСНСIlIJЯ .10 так: або Радннськпfi Союз го народу. реєва. Рільничі брпга.1П заверЗначну частину своєї промо­ яких спрпят:пиr ДJ..ll)ШОИУ піJ:- збереіІіе свою неsаJеЖllість і ~YIOTЬ комплекс ПО.'1hОВИХ ровпщеШІЮ ВРОіІіLlПІ!ості і збі.1Ь- llашJ. Щ1аїна за.:ШШПТЬСЯ BiJb- ВИ тов. Пономаренко прнсвячу(~ БІТ. Виконано план ~'ясопосШСНІ!Ю па.:ІОВПХ зuорів ;~cpHO- ВОЮ, НГЮ ЕОlІа перетвориться в }'спіхам сі.1ЬСЬКОГО господарст­ тавок державі.

(ПРО:ЮВ:!іСIIНЯ в НdП.

------------------

HO~lepi).

На честь ХІХ з'їзду партії

ВИХ і іНШІІХ

її на­ ва нашої країни, що зрювилп значне кі.1ькісне і якісне зро­ стання ~аготівель сільськогос­ ПОllарських продуктів і CllPOВИПll. Нова п'ятирі ЧI\а, ГОВО­ рпть він, відкривас ще більш граllдіо~ші перспеКТI1Вll для роз­ витку соціа.:Іістичнuго сільсь­ від гіТJеріВСhl\ОЇ ІІіиеччшш. ОргаІІізаТОРО~l і натхнеШlIl­ кого господарства. В кінці вечірнього ~асідання КО.\! усіх перс~lOГ paJHIICbKoro IІЙрОДУ, рJ.ІяIlсыоїї Армії G ве­ з'їзд віта.1И предстаВНИКIІ за­ .1JIKlIfi CTaJiu, говорить тов. рубііІ\НИХ комуністичних і ро­ БУJгйнін ІІід бурхливі ОП.1еСКII біПШЧlIХ партій. ТривалшІИ ОП.1есками зуст­ З'Ї31У. ІІід uсзrюсеРСJllім ке­

~:іJЬСЬКОГОСПОJар- КОJОllію,

ськпх ПРОl}"І\тів, зростанню ПОГ{).1ів' я х}' 10бп і iJ 11 РОДУ!\тпвності. Впступас т. Коротченко (~- КраїНСЬГ;(l РСР). Ilщнїйн3. організапія і всі ТРУJ.нщі РdДЯШ'Ької ~TKpaїHII, ~аЯВlIВ пін, ~ пеЛIIКШI еХВilJеШIЮI ЗУl:трі.1П прое кт да реІ\ТІІВ ХІ Х 3 'їЗJУ партії по п'ЯТОМУ п' ятпріЧllОму ПJану.

Тов. I\ОРОТЧЄ'НКО па.ВОДilТЬ ряд даНІІХ, що сні;rча,ть про

l1

паро;ru,

що

се.lяюrь, - в раиів ніllецького iYllcpiii.1i3~lY. lIОJОJаВШІІ ве.'ш­ чеЗllі ТРУllнощі, які не в СПРО?lOзі ВIIТРШlати всят\а інша дер­ жана, l)а]ЯІІСЬ!іlltl Сою~ з;rобув пере~lOГУ, виявився сu.1ыlrIIuяя

ве.1ИЧfзні успіХІІ Г()С)ІОJ:ареько- ріlШШlТВО~1 ТОВйРИШ,1 Сталіна,

3росла ПРОДУІ{ТІІвність мадського

ріаЛізацію захіДIlИХ ОUJйстей ІІа з'їзді була оголошена ~T країШІ і міста :1 {)вива. П poMo-lu р ивіта..1ыІ1 те.lсграма reHepa.1hвець ставить РЯ1 !ШТLlIІЬ, зв'я- . ПОГО секретарн БомуніСТИЧІІоІ заНИХ:J РОЗВllТI\ОИ народного партії ~IIIOIIiї тов. Токуда.

ГОСПОllарства J~КРJ.ЇІІИ в н'ятіtl ТОВ. В. В. Кузнєцов (МОСКп'ятирічuі. ва) говорить у CBOGMY виступі, Слово надасться тов. М. О. що· наilваЖ.lIlвіше значення для Булганіну OJHOMY З nafi- ВІІКОllаНllЯ п'ятого п'ятирічно-

РАН К О В Е

З А С І ДАН Н Я

9

надоїла

на

вона

фураіІіІІУ

по 2100 літрів МО.10ка.

зоотехнік КО.їГоспу.

с. БОГllанівка.

річного IIJalIY Д.1Я НОСТУ ІІОВОГО перехо:rу віl соніа.1ізму 10 КОмунізму. Де.1егати в СВОЇХ промовах наводять переконливі приклади, що характерuзують величезuий РОЗl1СіХ МІІРНОГО будіВНlIllтва ІІО всШ НllШіП І\раїні. Разо.И 3 ТИ~І ВОШІ впкривають Наявні рrзерпп в ВРОМИС.llовості і ci.1b('bKojIY господарстві, вказують ІІа необхіJність дальшого піJпишеІШЯ рівня керіННИПТВl1 ГО('ПОlа рСhКШd і культурним бупівництвом. ІІершпм виступаG в дебаТLlХ т. Яснов (МОС1\ва). Він ро~повіlає ~'їздові про хід виконанnя затвеРJженсго УРЯJО~ гене-

МІІ

OIIJerKaMII.

').

йаl\lП-

ceJa.

Р. Сизоненко, ГО.l0ва t:і.lьра;ш.

С. Ку.1аі!\Сlщі.

Щільніше зв'язок з неспілковою молоддю }Іуніст т. ХllВРl1 Т. Н.- Тп-:\а­ ві,1УЮЧl1fi Ioy60~i, J. ніКО_ІН ніх­ то тебе НС БJ l iilВ У IIU.1i, lJa фt'Р~lі. сеРР1 ~10JOli :~ ftl:JrTlllo ttбо I\ІІІIГиlО.

IIellUrdHo

прашонав

у ШШУ­

лому рош )\ОМСОМ().IЬ('/'!'lІп

літгурток.

Ра: лярнu

Але як на ГУРТI\У,Т(і!\ і на збuрuх­ BCr ті iI~ 17 К\J~IL(j!!IUЛI)ціll Що Ж ДО ВПХОВі11І11Я неспіJI\ОВUЇ уо­ лоді, про залучення П до сІ Іпіа­

ліСТll чного SМtlГі.ШНЯ, до агіта­ ційНО-МасовоІ, КУ.1ьтурно-исвіт­ ньої роботи, то l{ojliTeT КОМС 0ИО..1ЬСЬІ\ОЇ організації про це не піклується.

у селі вже понад рік ЯК УТПО­ рена лекторська гру ІІа,

очолю­

вана секретаР(')1 Парторганізації

П. о.

є і агітко­

.1ектив. А.1С спсніаЛЬІІО ]ля мо­

лоді не прочитана пі U!l.Ніі лек­ ція, не проведена по бригаlах ні о:ща бесіJ.а, не бу ло ЖОДIlО­ ГО молодіжного вечора. Р. Поліщук, Ч,lен ВКП(б).

І. ЛЯД0 ві роБОТIІ промисловості, заявив у своєму ВІІСТУШ ко-І С. П:ІОске.

РОЗВИВАТИ АКТИВНІСТЬ КОМСОМОЛЬЦІВ

Всі шеС1'еро комсомольців бу,я1{ЩО віРІІТИ, то ;rе]\ілька система- КОМСОМО.1ЬСЬІШХ зборів бу ло sa рі час ЗаІілючні слова промови тично виконують і перевико- звіт ІШП періол, але іІ\ОДІІОГО тов. ~Іікояна, який проголосив нують виробничі норми. Якби проrОІ\ОЛУ lІеиас. ІІіхто не С.lаву великому Сталіну. хто-небудь підказав їм, допо- спромігся пока~ати се]\ретарсві У своєму виступі т. Засядь­ міг, кожен 3 них, безумовно, т. Моска.'ІЬЧУІ\}", як треба го­ ко РІ0сква) спинпвся на зав­ міг стати організаТОРU!l СОЦіа-\туватп, IIJюваJllТИ зБОРІІ, uфОРМ­ даннях розвитку вугільної про­ лістичного змагання серед мо- ЛЯТИ ПРОТОІ\0.1 зборів. мисловості в HOBift п'ятирічці. лоді. . . Серfiозні ВПСПОВКІІ ~lаlOТЬ ~poВін відзначив, що в реЗУ.'1ьтаЦBO~ ком~ом.ольЦlВ у:~тьсл в бити з ЦПХ фактів як секреті успішного виконання після- В~:ІРНlЙ ШКОЛІ, a~e ІІІХТО не тар Пl1рторгапізації т. l\остяний, воєнного п'ятирічпого плану ЦІкав.иться .Іх усшхам~ у ..~IaB- так і раПКОзl KOMCO!tIO.'lY видобуток вугілля в нашій чаННІ. НевІДОМО оргашsаЦl1, Яlі І Ш . свШ ідеЙНIJЙ і • У льга, країні перевищує довоєнний підвищують Ч.lеп ВКП(б). рівень на 84 проценти. Наша культурний рівень останні чоС. Броварн. вугільна ПРОМІІс,nовість є sараз тири комсомольці. найбільш механізованою в світі. Молодь прагне займаТІІСЯ Редактор Пuтім слово дістає т. Смир­ фізкультурою. Обладна.llИ пло­ ЩО переходять в овацію, ЗУСТ- дівельного комбінату

3віт Центрального l{омітету партії, докумснти ЦІ\ партії до з'їз]у і Оllублікована в ці дні геніальна праця товариша Ста.lіШ1 «Економічні проблеми соціtl.1іЗ~lУ В СРСР», говорить ТОВ. :\Іікоян, освітлюють яскраВШl сталіНСЬІ\ІВ{ генієм ЯК пройденпfi Ш.JIЯХ, так і ШЛЯХ ВIJеред до комуністпчного суспі.1ьства, яке все виразніше відчуваєТ/)ся. 0l1.1 ПJ..1ІіО зустрічає заяву тов. Мікояна про те, ЩО наша могутня партія, зiGравшш:ь на свій ХІх. З'їз:!, віддає заслужену хвалу TO~lY, хто нас вихо- нов (Горьковська. область). Він щадку, завезли стовпи, і на то­ вав, організував і провів через говорить, що за роки сталінсь- ку ділові край.

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської обла~ті, ву л. Кірова пИ

01532

Ни­

Вlдб) віі­

JШСЯ коuсuио.Jьf·ы\l збllРll

він собі не у являє, де криється т. РяGовим

Всі ПРО~ОВllі Ш1J!{О СХВіlЛIO- Мікояну-()дному З сораТНllків яка виробляє продукти СПОЖII­ ють проект ДПРСІ~ТIlВ ІІО п'.нтііі ТОlJарпнш Cra.liIIa. З'їзд зустрі- вапня. п'ятирічці, підкреслюють вr.1И- чаl: fioro Uурх.1ПВЮШ, тривалиЗ'їзд тривалими оплескамп,

ІІйСJіJУ-

ЗВІТНО-ВИБОРИ І 3БUРІІ по)Іс())Іо.1ьсыIII Х ОРГ А ІІ 10;\111 fi

-

В'ЯТП-

ЮТЬ ВСІ ТРУ1ЯЩl

І. Бігун,

тиви ХІХ з'їзду Ilщнії ІІО н'н- 3Ha~leHY" собою новий етап Значну частину свого висту- C~Kpe~ap К~МС~МОЛЬСЬКОІ орга­ тому п' Jlтпрі ЧІІО~ІУ IIJalIY роз- соніа.lіСТІІЧНОГО містобудування. пу тов. Мікоян прлсвячує ог- НlsаЦll, ~B язкJВ з )(оло~дю,-

чезне значення нового

.

вже ну мобілізації І\оштін.

порядку ДРПНО}l},-uБГОНUjJСНUЯ топаРПШl1 Сталіна спорудження llіаЛЬПО~IУ Сталіну, великому ли участь в обговорешп ЗlllТУ. допові]і т. Сllбурова- «ДlІреl\- В }lоскві ВПСОТІІИХ бу ДИIlків зодчому комунізму. І Не шукаєш ти, Фед~ре, як

CJOBO надСіЄТЬСЯ тов. А.

.

КОРОВ}"

Ранковс ~асідаНІІЯ ~3'Ї31Y U ра.1ЬНОГО П.іlану рrl{(\нструкпії всі труднощі та випробування. причина цього недоліку; Допо­ жовтня віДКРПВJ.стьен ІІі] го- .\Ііста }lоrкви Н3. 1951 - 1~bO і впевнено веде до повного тор- могли Йому.в цьому .Р03Іuратпсн ловувапням т. Патолічева. На РОПИ. lIоча те з Ішшативи жества комунізму, - хвалу ге- КОМСОМОЛЬЦІ й КОМУНlСТИ,у{о ~JЯ­

витку СРСР ІІа 1~bl-1 ~5;) pnКlI і).

фінан-

КО .1ГОСIllIllIШ

гро- ПРlll\Jа:r псре,10Іш!{іп

топ.

Ж О В Т Н Я

П.JaТСіІUХ

~ ,.... .. І Ф. Бот, К. ІlО1ЮU:l, П. CIJUO.1h.

у СОЦІаЛІСТИЧНОМУ З~LlГtшuі Ракоші на 1!есть ХІХ З'JЗду партії мо здравиця на честь товаРllша Jода дівчина Галина Иttлюга CTaJiHa топе в БУРХJllвіtt ова­ посіJа перше місце серед JОЯ­ ції. Всі встають. рок колгоспу iMeui ~ICHiHa, і Яскраву і схвильовану про­ одно з перших місць - серел МОВУ виголошуG генеральний уеіХ ДОярuк рdПОНУ. Вона 110сскретар КомуністичноІ партії чинає вже посіДi:LТИ поміТllе міс­ ВеJlИКОбританіІ тов. Гаррі це і в громаДСЬКО-ПО.lітичн, му Полліт, зустрінутий з'їздuм житті-виступає на збuрах КОД­ досвідом ТРИRадиии оплесками. Від іме­ ГОСІПшків, ділиться ш КU1fуністичноJ партії Вели­ СВОЄI роботи на сторінках що­ коБРlІтаніІ він пе редає палкий деННОІ стінноl і районної газет. Такої пер~Довоl молоді в кол­ братеРСhкиtl привіт ХІХ з'їздо­ госпі багато, але до лан ком­ пі Вl\П(б), вождю, вчителю, :rPyroBi і наставнику трудящих сомолу прийнято тут за звітнпй YChoro світу товаришеві Сталіну. період лише 6 юнаків. Федір якого комсомольці Промова тов. Г. Полліта неод­ Строкач, норазово переривалася оплес­ вдруге обрали своїм секретарем, визнав у СВОЄМУ звіті, що ріст ками, цеЙ недостатніЙ, проте ясно ПРОГО.:Іошена

СОВІІХ

посідає доярка Г. Теп.1Ю!\. IlРІІ ЧУl;~1О ВШ\ОНJlIШІ річuого П.1а­

зобов'язанні 2000

річає з1їзд генерального секре­ таря Угорської Пi:Lртії ТРУДЯ­

всі ВllріШll.1ьні операпії Вели­ кої ВїГШ:ШЯНОї вitlІШ і ~дШс­ нено po:\гpи~l гіТ..1еріВСЬІ\ОЇ Ні­ .УеЧЧUШІ і і~lllеріа.1істичної ,япо­ нії. Пїе:ш закінчення промови тов БУ.'ІГdніна в sалі вшшкає БУРХ,ШВl1 овапін на чеСТЬТОВd­ РІШІJ, СталіНl1. Псі встають. ДУНаЮТЬ ВІІГУІШ: «Ве.іІИКОIlУ СтаАіІІУ - ура !і:"

ва.:ШСЯ з J:rржаВ(IЮ по

KO.'1rOCIIY

го і ]\УJЬТУрного GУlіl3lIIIIlПШ ~(l пиго гсніJ..1ы1м.пn заJ.У~lа)IИ ІІа J~ країні n lІіСJНВUl:шшf1 пе- бу .1и lli:rгOTOBJCHi і проведені щих тон. Матіаса Ракоші.

ріод, Но ВІІJобуп\у пугіJ.lП, залі~нuї і на РПіІІІlf'В(;Ї рри, вироБШIllТВУ чапуну, CТdJi, !ІРОкату, еJектроснерІ'ії 311(і I I11И llерсвершено ДОВI;СIIlIПЙ ріврнь. HduaгaTo ~pic П(Jрівшшо 3 доВОЄ 11 ШВІ пері();1I)~1 ВПlIУСК иаШИН, верстатів і ytTdTKYBaIlHH. у СІІітно перетворюютьсн в ,ЮІТтя ВІ~d,зіВКIl ]шртії і O('OllllCTO товариша Сталіна IІрО illJYCТ-

Пrршимп повністю розраху­

тварпнництва. Пср-

шість серс;!: доярок

...

...

І

БDоваDСЬJCа районна друкаРНі КИЇвського обласного упоаалїнв.І

спрuах ПОJlіграфії та випаВ8иптва

3ам.

1445-2280

83 номер 1952 рік  
83 номер 1952 рік  

83 номер 1952 рік

Advertisement