Page 1

Пролетарі гсіх "раїн, еднаt1rеся/

НЕДІЛЯ

8

Український народ йде до виборів у .місце­

ЖОВТНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ціпа

ві Ради депутатів трудящих як ніколи згур­

р.

1950

тований навколо рідної більшовицької партії,

83 (673)

15

навколо люби.мого вождя товариша Сталіна.

коп.

ПОЛОЖЕННЯ про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських селищних

Рад депутатів трудящих Украінської РСР

РО:ЗДІJ

ВИБОРЧА

РО3ДІJІ

І

ських, сіЛЬСhКIlХ і сеЛIIЩШІХ Рад депутатів трудящих про­

ваДНТIJСЯ виборцюш ІІа :laгального,

1JiBHoro·i

виборчого права

голосуванні.

Стаття

2.

основі прямого

прп таЄМНОjІУ

На підставі статті

республік користуються на те­

них засадах.

Стаття 4. На підставі статті 117 Конституції Украінської РСР жінки беРУТh участь у ви­ борах і можуть бути обраними на рівних правах з чоловіками. Стаття 5. На підставі статті 119 Конституції УкраїНСЬКОї РСР громадяни, які перебува­ ють в рндахВБРОfiНИХ Сил

ПО ВИБОРАХ ДО ОБЛАСНИХ РАД ДЕПУТА ТІВ ТРУДЯЩИХ Стаття

24.

Утворення вибор-. чі бюлетені по впiJОР<LХ до об·

риторії Української РСР пра­ чих округів по впборах до обвом обирати і бути обраними до ласнпх Рад депутатів трудящих Рад депутатів трудящих У к­ щюваДИТІ,СЯ впконавчшш коміраїнської ГСР нарівні з грома­ тетами обла('нпх Рад депутатів дянами }Т країнеької РСР. трудящих. Стаття 9. Особи, які прожи­ ВиБОР'lі округи на підставі вають на території Української статті 121 Конетитуції УкраїнРСР і не (; громадянами СРСР, ської РСР утворюються за сліа перебуваЮТh у громадянстві дуючими нормами: один вибор-

Конституції У країпської правом або піддап('тві іноземних дер­ чий округ па кожні 15 тисяч Ре р вибори депутатів с за­ СРСР, користуються гальними: всі громадяни Ylt- обирати і бути обраними нарів­ жав, не мають права брати населеННJI, однак, не менше 70 участь у виборах і бути обра­ округів. !JаїIlcыоїї РСР, юсі досягли 18 ні з усіма громадянами. нюш до Рад депутатів трудя­ Стаття 6. На підставі статті років, незалежно від расової і Стаття 25. Списки виборчих щих Української РСР. 119 Конституції У країНСЬІ,ОЇ національної приналежності, округів по виборах до обласних Стаття І о. На нідставі стат­ Рад денутатів трудящих опубстаті, віроеповідання, оевітньо­ РСР вибори депутатів є прями­ ті 121 Іі:онституції Української ліковуються виконавчими коміOltго цензу, осілості, соціального ми: вибори до обласних, РСР вибори.'ю Рад депутатів тетами обласних Рад деиутатів ружних, районних, міс('}шх, походження, иа1інового стану і МІ1НУ лої діЯЛI,ності, мають пра­ сіЛЬСf.кпх і селищних Рад де­ трудящих У країНСІ.кої РСР про­ трудящих НС пізніше, як за во брати учаСТh у виборах де­ путатів трудящих провадяться вадяться по виборчих округах. 55 днів до виборів. Від кожного виборчого окру­ nYTrtTiB і бути обраНИМІІ до Рад l'ромадянами безпосередньо шля­ Стаття 26. В кожній області гу по виборах до відповідної утворюється Обласна виборча ;(епутатів трудящих, за БІШЯТ­ хом прямих виборів. І;:ОМ божевільних і осіб, засуд­ Стаття 7. На підставі статті Ради JJ:епутатів тру::щщих оби­ комісія по виборах до обласної женпх судом ~! позбаВЛСlIlШМ 120 Конституції УкраїIlСЬІИЇ раGТЬСЯ один депутат. Ради депутатів трудящих. Стаття 11. Витрати, зв'язані впGО]JЧ пх прав. Обласні виборчі комісії склаРСР голосування при виборах

115

Стаття 3. Па підставі статті депутатів до Рад депутатів тру­ з проведенням виборів до Рад даються з представників від 1Ні l'іонtтитуції УкраїНСЬКОї дящих укрі1їнсыlоїї РСР (; таєм­ депутатів трудящих Українсь­ професійних організацій робіткої РСР, провадяТІ.ся за раху­ ників і службовців, ІtооперативРСР вибори депутатів G рівни­ ним. нок держави. них організацій, І,О~Іуністпчних Стаття 8. На підставі статті МИ: кожний громадянин мас партійних .організацій , органіРО3ДІЛ ТІ зацій молоді, від культурних, техніЧIIПХ і наукових товариств СПИСКИ ВИБОРЦІВ та іншпх громадських органіСтаття 12. До списків вибор­ дільшщі за формою, встанов­ право голосування , а також зацifi і това.риств трудящих, l~iB заноеяться всі l'роющяпи, :Іеною ПреЗИJ(ією Верховної Ра­ посвідки про особу. заресстрованих у встановленоСтаття 21. 3аЯВll про пе­ му законом ПОРЯДКУ, а також які ~ІаЮТl. виБОР'lС право і про­ ди Української РСР, в алфа­ живаюТІ. (постifiно або тимча­ вітному поряДІ{У, з зазначен­ сово) на час складання СППСІ\ЇВ ням прізвища, імені, по бать­ па території даної Ради, шtі l\Ові, віку, місця проживання досяглп до ДНЯ виборів 18 років. виборця, а також номерів ви­

Стаття 13. Ніхто з виборців lle ~ІОЖС буш внесений більш~, ніж в ОДИІІ СПИСОК виОорців. Стаття 14. Не вносяться в списки внборців особи, позбав­ лені виборчих

прав

по

борчих округів по виборах до

відповідної Ради денутатІВ тру­ дящих. Списки виборців підпи­ суються головою і секретарем

ВИІ,онавчого комітету Ради де­

суду, путатів трудящих.

Стаття 18. 3а 30 днів до виборів виконавчий комітет Ра­ бавлення виборчих прав, а та­ ди депутатів трудящих виві­ кож особи, визнані в установ­ шує списки виборців для за­ леному заl\ОПОМ порядку боже­ гального огляду або забезце­ чує виборцям 1rroжливість оз­ вільними. Стаття 15. СПlJСІШ виборців наfiоилення з цими списками ск;rадаються в містах - вико­ в приміщенні Рад;и або вибор­

протягом УСІ.ого

встановленого

в судовому вироку строку поз­

навчими І,омітетами міСЬІШХ чої дільнпці. Стаття 19. Оригінал спис­ Ра;! депутатів трудящих, в міс­ тах з райошшм поділом-ви­ ків виборців зберігасться від­

Іtонавчшш комітетами районних повідно У виконавчому коміте­ Рад, в селищах виконавчи­ ті Ради Дспутатів трудящих, у

-

ми комітетами селищних Рад, вШсьн:овіЙ частині або військо­

в сільських місцевостях - вико­ вому з'(:днанні. Стаття 20. При зміні вибор­ навчими комітетами сіЛhСЬІШХ цем ~ісця свого перебування Рад ;\епутатів трудящих.

Стаття 16. Списки виборців, в строк між опублікуванням які перебуваюТ!. у військових списку виборців і днем вибо­ віДllовідний виконавчий частипах і віііСЬКОВІІХ з'єднан­ рів нях, складаються за підписом комітет Ради депутатів трудя­ командира. Всі інші військово­ щих видає йому

за формою, службовці вносяться в списки встановленою IIрезидією Вер­ виборців за місцем проживан­ ховної Ради Української РСР ня

відпові;щими

виконавчими

комітетами Рад депутатів дящих.

«Посвідку на право голосуван­

тру­ ню> і відмічає в списку вибор­ ців-«вибув»; у ,пункті

ново­

Стаття 17. Списки виборців, го місця проживання (постій­ спільні для виборів до всіх ного або тимчасового) виборець

правильніСТh у СIlИСІ\У

вибор­

ців (невключення в список, виключення із списку, пере­

кручення ЩJізвища, імені, батькові,

неправильне

чення в СПИСОlt

осіб,

по

вклю­

позбав­

леНІІХ виБОРЧІІХ прав) подають­ ся до виконавчого комітету Ради депутатів ТРУДЯЩИХ,якиfi опублікував СПИСОlt і який по­ винен не пізніше, як у триден­ І1иfi строк

розглянути

кожну

заяву про неправильність списку виборців. Стаття

22.

Після

у

розгляду

заявп про неправильність у СПИСltах виборців виконавчий комітет Ради депутатів трудя­ щпх повинен або внести необ­ хідні

ІІІ

ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

СИСТЕМА

Стаття І. На підставі статті одпн голос; всі громадяни бе­ 17 lіонституції Української РСР 114 110ПСТІІтуціїУ ]{раїIІСhКОЇ руть участь у виборах на рів­ громадюш всіх інших СОЮ3НИХ

РСР вибори депутатів до облас­ них, окружних, раfіонних, мі­

І

виправлення

в

список

виборців, або впдати заявни­ кові писану довідч про моти­ ви відхилення його заяви.

Стаття

23. В разі непогод­

ження з рішенням виконавчо­

го KO~liTeTY Ради депутатів трудящих у питанні про не­

правильніСТІ, у списку вибор­ ців. заЯВІІІІК може подати скар­

гу в Народниtl суд, ЯКИЙ не пізніше як у триденний строк, повинен у відкритому судово­ му засіданні, з викликом заяв­ ника і представника виконав­

чого комітету Ради, розгляну­ ти цю скаргу і свов рішення

ласної Ради дспутатів трудн, щих; г) рсаструс обраних депута· тів. до обласпої Ради депутатіІ трудящих;

д) здає мапдатпіі1 l{омісії об· ласної Ради деПУТатів ТР"ДП'

щпх діловодство по Вп"ораХ. Стаття 29. У I\OiI":llO~IY ВІІ· борчоц окрузі по виiJОР<1Х

де

обдаеної Ради депутатів трудн, щих утворюється UкружШL виборча комісія.

Оltружні виборчі комісії СК.1а­ даються з представників від професійних організацШ робіт­ юшів і СJужбовців, коонератив­ них організафfi, комуністичних парт.ійних організацій, організацій молоді, від КУЛЬТУРНllХ, тех­ нічних і наукових ТОВ<1РПСТВ та інших громадських організацій і товариств трудящих, зареєст-

рованих у встаноюеному З<1КО­

від зборів робітників і службовці в по підприємствах і установах, військовослужбовців по віttськових 'Іас тинах, зборів селян по колгоспах і селах, робіТНlшів і службовців радгоспів- по радгоспах. Стаття 27. Обласні виборчі ltOмісії утворюються в складі голови, заступника голови, секретаря і 8-1 О членів і :JaTверджуютьсл Президією Вер-

ном порядку, а таІ~ОЖ тд збо­ рів робітників і службовців ІІО підприємствах і установах, вій­ ськовослужбовців по війСЬІСОВПХ частинах, зборів селян по кол­ госпах і седах, робітників і службовців радгоспів-по рад­ госпах. Стаття 30. Окружні виборчі І;:омісії по виборах до облаеної Ради депутатів трудящих утво­ рюються В складі голови, за.­ ступника голови, секретаря і 4-G членів і затвсрджуютЬ('Я виконавчим комітетом обда.сної Ради депутатів трудящих не пізніше, як за 50 днів до виборів. Стаття 31. Окружна впборча ltOмісія по виБОРitх до обласної Ради депутатів трудящих: а) ресструє ВИСТdВ,1еІШХ :J додержа.ПНШІ ВJIMOГ nонституції

не пізніше, як за 55 днів до виборів. С1'аття 28. Об:Іасна виборча Іимісія: а) стеяшТl, на території області за неухильним виконанНЯМ У ході виборів до о"ла('ної Ради депутатів трудящих цього Положення про вибори; б) розглядає СІ\арги на неправильні дії виборчих комісій і ухвалюс на CKapГJl остато'ші

ложення нро вибори Кі1нд/цатів у депутати; б) постачає Дільничнпм впборчпм KOMiciH~1 виборчі бннетені встановлсної форми; в) встановлює наслідІ\П ІШборів по OItPYГY; 1') подас до Uбласної виборчої Іtомісії .матеріаЛII !ІрО на!:ліДІШ виборів но округу; д) видає обраному депутатові посвідIty про обрання;

ховної Ради Укра.ЇНСИ\ОЇ РСР І українсыїї РСР і цього

рішення;

По­

є) здає діЛОВО;lСТВО на зuері-

в) ВИГОТОВЛЯf: за встаповле- гання виконавчому комітетові ною Президією Верховної Ради обласної Ради депутатів тру­ Української РСР формою вибор- дящих. Р

() 3

Д І Л

ІУ

ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

ПО ВИБОРАХ ДО ОКРУЖНИХ, РАЙОННИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУ дящи.Х

негайно повідомити як заявни-

Стаття 32. УтворешІН вибор-

кові, так і ВИltонавчом:у комі-

чих округів по виборах до ок-

тет ові Ради депутатів трудящих. ружних, раfiОННИХ Рад депута·

Рішення Народного суду оста- тів трудящих ~ровадиться виРад депутатів трудящих, скла­ вноситься в список вибuрців точне. . конавчиии КОИІтетам:и окружпо преД'SID.1Iенві «Посвідки на даютьсSI по кожній виборчій

них, раtlонних Рад депутатіВ ТРУДЯЩИХ.

Виборчі округи на підставі

(Продовження на 2-ій стор.)


СТА

2

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

8

жовтня

1950

року.

Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР (]І род о в іІі

ІІ Н)

l' II

('татті 121 ІіОНСТlІтуції ~rЩJllїН­ ('ы1оїЇ РСР УТВОРЮЮТЬСЯ за С:Іі­ ДУЮ'ІЮШ

НОР)Іа~Ш:

в ОІ\рузі, районі з lІаСl'JСП­ НЮІ ПОЮl): 25 ТІІСНЧ ЧО.lовіІі-­ ОДШ! ВИUОРЧIlі1 округ па I;ОіІі!Іі 1. ООО '10;:ювік паееЛIIlШ, 0:\Ш1Іі, НС uільшс GU Оl;р;:гів: в Оl\pузі, раІїопі з lІаС('J('П­

НШІ до

25

Т!Ю!'І

ЧОJовік

п­

ВОРЮСТЬСЯ~;) ВlІUОРЧПХ округів, Стаття 33. СшН'lШ впБОР'JlIХ округів 110 !\HUOP,lX ШІХ, раfiОНІІПк. Ра:!

Ii,l ГО:ІОВІІ, секретаря і 4-6 членів і затвеРДJI\УЮТЬСЯ виконаВЧllМП КО:'lітетамп облаСШІХ Р,1:\ ;\спутатів трудящих не пізніше ЯJі за ;)5 дНів :\0 -впборІВ. Стаття 36. ОІ,РУіБlІа, РtLГіОПна ВПUОРЧ,L І\ю!ісіJ!: а) стеіlШтr, ІШ Тl'рпторії ОКругу, раЙОIІУ за неУХIІЛI.!шм вш,онаПШІМ у ХО;1,і ВlІборів до 01\РУіІ\1І0Ї, раі10Шroї Ра;щ :\епутатіп ТРУДЯІ~пх цього ІІолоiliепш{ про ВlІоори; б) ро;н',rя;щс Сl\арги Н(1 Ш-І

окруж­ :Щlутатів IlраВП,'lьпі :Іії ВIlборчнх І\оміТРУДЮЦІІХ l)[rУU.llliовуют('('я вп­ сііі но впборах до ОІ,РУ;ІШОї,

:\0

раТІІВНИХ ОРГ:1пізаці!і, КО)!)'lІіс- і ТИЧІШХ партііінпх оргапізщifi, огшнізацій молоді, ві;:!, чльтурних, технічних і наукових товарпств та інших громаДСLlШХ організацШ і това13иств трряЩИХ, зареєстроваНlIХ у встановленому заІ;ОНО~l ІІОРЯДКУ, а TaI\OJI\ від зuорів робіТППlіів і службовців по пі;I,ІІРНС,'lствах і установах, війСI.КОВОСЛУіБбовців по вifiсыовпхx чаСТJIпах, зборів селян по І{0.1ГОСпах і се.1ах, робіПIПІ\ів і службовців раДГОСllів-по рцгоспах.

Стаття 38.

ОКРУJI\пі

ЩІІХ щ,ого ПО.lОilіСШIJl про ВІІIjорп: б) РОЗГ.1щас СІіЩJГИ ШL НСпраВПЛЬ/Jі :\ії впljОРЧПХ 1,0місіІі ПО Вllіюрах до І1ІіСЬ]іОЇ, раі10Нної В міеті l'а,'\lI ДСlІутатів ТРУДЯЩИХ: В) СН'іl;IIТІ, :!а ('ВОС'І<[.('П(І\І ('lі.:JЦіШIІЮ! і ;\ОН(';\СШ!JI\! ;l() ;1<1Г<lЛШОI'О ві\I)Міі ('ПIІСІ,ів ВІІіІорІ\ів: 1') СТСі1іIIТI. :щ ево(;чаепш! УТв?реШ!ЮІ виБОР'JlIХ ділыllш,' ВlЩОВIJ\IІIІМIІ В!ІІ,ОІІаВ'ІЮIІІ 1;0~!ітетаШl Ра і1 депутатів ТРРЯ-

впііор-' ЩІІХ;

чі ]іО)Іісії 110 Вll1юрах :\0 OliPYi~i-

д). ВШОТО~:ШI::Ш

BeTiLIIOB;JC-

ЩПХ, зарСI:СТрОВ<1lIIІХ у встаНОВ­ JtHO~I) зtLКОНО~1 ПОрЯД1tу, а та­ І,ОіІ, від зборів робіТНІІків і СЛ)'іlібовців ІІО llіДПРllсмствах і ~'cтaHOBax, віfiськовослужбовців ПО віііСькових частпнах, зборів СС:ШН по колгоспах і селах, робіТllIшів і службовців радгос!liB-1І0 радоспах. Стаття 46. ОН:РУіl\Ilі впборчі I;О\lіеії по впuорах до міСІ,І\ОЇ, Р~IСіОIlПОї 11 місті Ра:ш ,tепуш­ ТІВ Т]іУДЯЩІІХ утворююп,сн В СІіладі ГОЛОВН, :заступнПІШ голови, се!,ретарл і ~ -4 членів

затвеРАJI\УЮТЬСЯ

ШІКОJІаВ'ІШl

IiO\liTl'TO~1 міської,

і

раііОПНОї в

І,онаВЧІІ\1Il ];О:'lіТl'таш\ OI;1JYili- районної Рад!! ,1.1'IIYTilTiB ТРУ- ІІОЇ, рапонної Ращ деllутатlВ пою ІІреЗИДI~Ю Всрховної 1',t;{И місті Ра;щ депутатів ТРУДНЩIlХ ТРУДНШIIХ утворюються в скл- ~'1,раїпсы;оїї РСР формою ВІІ- пс пізпіше, ЯК за 50 днів ДО НlIХ, раііошшх РаІ _1СІІутатів ДЯЩНХ: в) ('TCiliIIТI, за СВОЄ'lQ.СIІШ[ ді ГО:ІОВІІ, :\аСТУПJllша головн, борчі бюлетені по Ішuорах ДО впljорів. ТРУДіШ{ПХ нr пі;шіllll', ЯІ; ;I,~

С'!,ЛLlДІIlIЮІ і :\Оведешшм ;1,0 аага:ШlОГО відощ СПIlСІ,ів виборрузі, раііоні ~творюсться ~ 11;- І\ів: г) C'ТrilillТi> :ш своєчаСІІШ! ружна, Раііонш ВIlИОР'Іа 1,0місія ІЮ Вllиорах ;\11 ОI;Р}ї1іIlОЇ, утвореllШШ впБОРЧІІХ дільниць раі10ШЮЇ l\ЦІІ ,\l'IIYlaTiB ТРУ­ відповіДШІШІ виконавчюш 1,0~!іт('таЧIІ Ila,,\ Дl'lІутатів трудяДЯЩПХ. Окру-,І\пі, РLlі1UІші ВІІИОР'lі ІІ[ІІХ: 1,0місії еr;.1адаюп,сн :1 11111':\став­ д) ВІІГОТОВЛЛl; :ш встановле-

секретаря і 2-.! членів і за- міСІ.кої, 1Jаfiошroї в місті РаДІ! Стаття 47. ОI\РУіІша виборча твеРДіУЮТЬ('Я ві;шовіДПШI вп- депутатів ТРУ_\ЛЩІ!Х: І,оміеія по Iшборах;\О мі('/'коі, конанчю! KOMiTeTO~I ОІ\РУіБНОЇ, е) реЄСТРУІ; оіlраНlIХ дснута- раf!оппої в місті Рада дспутараііОIlНО'( Ради депутатів ТРУ- тів до місЬ];ої, раііОІ!І!ОЇ в міс- тів ТррНЩПХ:

ною IIре:!Il;\ісю Верховної Ращ ~'I;paїHCЬKOЇ РСР формою ВllБОР'lі б Ю.1('те ІІі ПО Вllборах до ОI,РУіIiIЮЇ, рапо][ної Рitдп

б) постачаl: Ді:rЬ!IIlЧIlШІ впі)ОjJЧЮ[ комісіЮI виборчі бlO,1е­ тені встаПОВ.1l'НОЇ фОРМlI; В) І!('тановлIOС на('лідк!! ВПUО-

ДП ів до lшUогів.

55

Стаття

34.

~'

];ОіБПI'\!у

ників від Пj!офr('іі-і1ШХ

01,-

органі­

зацій робіТІІІшів і с:rУJI\БОВl!ів, 1,00пераТІІВШІХ оргаllі~lапііі, 1;0мунісТІІЧНПХ партіПШІХ орг,ші­ ;!аціі1, організа І\ііі ~1O.lOli, від кулиурних, техпі чппх і нау­ ковпх товаРIІСТВ Т,і il:IIlIlX гро­ :'ІЦСІ,ІШХ органіЗaJ\ііі і това­ рІІСТВ

ТРУ;ЩЩІІХ,

них

встаllОВ,lеНО:'ІУ

у

зарrсстрова­ :ШІ;оно:.І

;!('lІутатів трудящих:

дл~цпх пе !lіЗ~іШ(', як за

;-)0 ті Радп депутатів ТРУ_ЩЩИХ: ' .. І

ДШВ до ВП()ОРШ.

~)

дн

дспутатів

ТРУДЯЩПХ:

OI\PYJI\IIi

б) поетачас ДіЛJ.IІИЧІІІШ

ВlI- даютьея

Рад!!

впБОР'Jі комісії

з

деllУ- ~ в) встано~лю(; наслідки

ІІІІКів і

:1) реєструс

впстаВЛСІІИХ

з

КОМІСІІ додержанням вшroг lіонституції

СЛ),і,ljовців,

~TKpaїHCЬKOЇ РСР і І[ЬОГО ПО.10ження про ВlІборп каПДП,щтів у .1.епутати:

рів по округу;

г) ПОДіtG :\0 Мі('I,I(І)Ї,

CK:ra-

представників

борчим комісіям виборчі БЮJС- професіf!нпх ОjJганізаl\іі1

с) з,щr. чан;щтнitі КО:'lіеії ок- тені встановленої фор:.ш;

РУЖІІОЇ, раі10ННОЇ

~ІащаТІІІі1

Стаття 39. OKpYJI\Ha вибор- міської, раЙОНIІОї в місті Ради Чі1 lіомісія 110 виборах до ОК- депутатів трудящих діловодство ружної, раі10ННОЇ Ради дспута- по ВlІборах. тів трудящих: І Стаття 45. j" I:OJI\HOМY ВІІа) реєструє ВИСТ,1В,Іених а uорчоч о];ррі но Вl!борах ,~o додеРJI\аПНЮІ ІШМОГ Rопстпту- ~[iC/'KOЇ, районної в ~liCTi Радп І(ії українсыlоїї РСР і цього і\('путатів tpyi-tНЩІІХ УТВОРЮСТЬІІОЛОіl\ення !!ро ВІІБОГIІ кащи- ся OKPYjf\][J, впGорча комісія.

е) ресструс; обранпх депута- датів у депутати; тів до ОКРУilШОЇ, рапонної Ра-

зда~

Ра ііон-

від ної в місті 1!1lііl)Р'lОї комісії ма-

робіт- теріа.:ш про

коопсра-

насліДКlI

впljорів

по ОI,РУГУ:

вп- ТlIВІШХ ОР,ганізацііі, К~ЧН,істи.'1-

Д), впдаr; оііраНО:I!У ,'\('путатові

1l0РЯДltу, а ТаІ,О,Іі від зборів татів тру ДЛІЦІІХ :\Їловодство по оорш ПО ВJIUОРЧОМУ округу: ІІИХ па]JТШIІІІХ оргашзаЦІЙ, ор- ПОСВІДКУ про ()uрання: робіТІІІІків і С:lр;бовців ПО нід­ виборах, ~) П9J.а~ ~o OKP'y~HOЇ, ра~оп- ганізацій ,~IO.1O;\Ї" від КУЛ/,ТУРе) а,Щ(; .,\і.1ОВО:\('ТВІ) ІІа зlil.'ріпрпг.жтпах і YCT,LНoBax, віп­ Стаття 37, У KOJI\HO~IY ви- НОІ ВИUОРЧ()І І,ОМІCll матерІаЛІ ПIlХ, теХIІІЧНПХ І наУКОВІІХ то- гання ВПКОІІав'IО.ИV комітетові по віі'іСI,]іО­ БОjJ'lО)IУ окрузі по впборах до про паслідкп ВIІБОІJів ІІО ОІ,РУВІІХ 'J(lспшах, зборів селян ПО ОІ,;руа':IІОї, районної Ради де- гу; ~ д) видає oopaHO~lY депутатоколос пах і СС.'!аХ, ро6іТНIIlііп путатів трудящих утворюється ві посвід],у про обрання: і с.l)JьБС'Вllів ралоспів-по ра:\­ OI,PYJI\Ha впборча КО~Іісія, С/,КОВОСJ)їl;ljовців

ОКРУіБпі

госпах,

впборчі

комісії

1:)

здаг; діловодство

Н,1

збс-

СІ;ладаютьс а :! I1j)(:,дставшшів рігання впконавчому комітето­ IІрофесіі1них оргапізаціfi ві ві:щовідної ОІ\РУЖНОЇ, ра!іlll!­ ІІі ВJlСОjl'lі 1;O~li('iї УТВОРЮIOП)­ ві,l сп в ('],Jці 10,101\l!, :lilСТУШШ- робітrшків і службовців, ItOOHC- ної РаДll і'\епутатів Тру,[ящпх.

Стаття

35. OKPYJI\Hi, PafioH-

P03~I.I

V

ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ПО ВИБОРАХ ДО МІСЬКИХ І РАЙОННИХ У Стаття 40. ~'твореJlІ!Я ІшіlOР­ ,[!ІХ округів 110 Вl!борах ;\0 \Iief,І\!ІХ і paf!oI!I!IIx у міпах PaJ iIClIyтaTiB труднщих прова:щп.СЯ

віДlIовіДIIО ВШ,ОIШВЧЮШ I\O~liТ('­ ТЮШ l!іСI,],IІХ, раііОІІІ!ПХ у }Ііс­ тах Ра:І деllутатів ТррНЩIІХ.

Впіюрчі ОI';РУГП ш статті

121

llі_ІСТitві

ІЇIJІ!СТПТУЦЇЇ Jr]\paїIl­

варис~'в T~l_ і~IШIlХ

I'РО)ІаДСІ,КПХ \ ві,щ?ві;щої Мі('ької: lJaiiOHHOЇ в

оргашзацш І ТОВiljJПСТВ

Р03Дlд

Стаття 48. J'творення ШІ- рпств тру.\Лщпх, зарег,строваШІХ БОРЧflХ ОІ;ругів по Вl!БОРiLХ ;\0 у встановленому заl,ОНО\l п()­

сі,]],('I,IШХ і ССЛJIЩППХ Рад депутатів ТРУДЯЩІ!Х ПРОВ<1ДИТI,('Я МІСТАХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ віJ.llОві;що ('і:rь('ы\!мlr,' селищу )[істах з насе.1еННШI від І;ОВІІХ товарпств та іншпх гро- ШВІ!! 1\1да,j!П де путатів ТРУДЯ500 Ш('НЧ ЧОJовік і вище - маДСI,КI!Х організацiti і това- ЩI!Х. О;:!,ШІ виБОРЧІІіі окру!' на кожні риств ТРУ;\ЯЩІІХ, зарег.строванн\ Вllборчі ОІ.;руги Hil !lін'шві \)00 ЧО.'Іовіl\ населення, однаl\, у встанuвленому законом IlО- статті 1~1 КОllСТПТУJ\ії Уl,раї!Іне біл,ше 700 округів; радку, а таКО;Іі від зборів ро- ('ЬКОЇ РСР УТВОРЮIiJТЬС}[ за С.1іу :'Іістах Кисві і Харкові­ бітнпків і службовців по Ilід- ,1У Ю 'lIlШl нор:.\itМП: ОДШІ впБОРЧl!fi ОІ\РУГ на кожні приємствах і установах, вііісьна тrрlІторії ('iJbeLI\IIX Рад і 1,000 чоловіl, Шlселешш. КОВОСЛУЖUОВI\ів ІІО віf!ськовпх ('I',lИЩ :, !Ііll'слепшш ІІОП<Ц ~. міСl,КIІХ раі10нах

3

насе­

'ШСТlІнах, зuорів селян по 1;0.1-

містах з IІі1СС,1еншш від

П

ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ПО ВИБОРАХ ДО СІЛЬСЬКИХ І СЕЛИЩНИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

1ооо

чоловіБ - ОДІІІ!

ряДІ,У, а також від зборів ро­ liітпш.:ів і ('.lУJI\бовців ІІО Ili:~­ ПрlIємствах і установах, вш­ Сl>Iивослужбовців по ВШСI,1\О­ ВІІХ чаппнах, зборів сrЛНІІ ІІО

І,олгоспах і се.1аХ, робітнпків і службовців радгоспів-по рц_ госпах.

Стаття 51. СіЛI.СЬІ,і, Сс,шщ­ ні впБО]J'lі І,омісії утворюютьея В

складі

ГОЛОВІІ,

заеТУШlИІ,а

ВlІборчнfi ГО,10ВП, сскретарн і ~ -4 'Іле­

СЬ],ОЇ РСР РВОРЮІОТЬСJI за оі­ леlІНЮІ ПОШJ. 20 ТПСЯ'І '10.10- госпах і ('слах, роіііТНlшів і ОI;}1УI' шt ItoJI\IIi 1ОО вік УТВОРЮt:ться щиIl впБОРЧIIі1 службовців радгоспів-по ра:\- населення, О;І,ІІ<И{, пе Д 'ІОЧIIМП ПОР~ІаШІ:

трудя- ШСТl Ра;щ депутатів ТРУДЯЩIJХ,

'Іоловік пів і затверджуюТl.ся ВШ;ОJIILВ­ біЛl)ше ЧИМІІ

КО~lітетами

ОКРУЖНПХ,

округ па І,Оіlіні 500 чоловік ГОСПС1Х. J;') Оl,ругі :\; у еіЛЬСЬКІІХ Ра:щх раі10ННИХ Рад депутатів трудяТИСЯЧ :10 100 тисяч 'l0.10вік­ IІ<lС!'.1I'1ШЯ, ОЛІаБ, не ііідьше Стаття 43. Міські, Раі10нні і ССJпщах з на('е.lенням до ЩІІХ не пізнішс, як за 55 дпі в ОДПН впБОРЧIlfi ОІ,РУГ Ш1 І,оаmі 2;')0 ВПUОР'ІПХ округів: у міСІ,­ в містах ВІІборчі комісії УТВО- 1000 чо:roві!\ РВОРЮЄТ],СЛ 9 ДО виборів. С ;{50 'lоловіІ' паселеПШІ, О;\ІІiLlі, ІШХ районах з населенням до рюються в складі rO.loBlI, за- впБОРЧJI~ Оl'ругів. ~ таття 52. Сі.1ЬСЬІ,:а, ССJlПЩСтаття 49. С llllСIШ ВІІ()ОР~ 20 шсн'! '!О.10піlі утворюстьсн ('ТУІІІШ[Ш ГОЛОВІІ, секр('Таря і нс більше ~50 округів:

12

у містах з наеl'Лl'IIlIЮІ до 12 тпеяч чоловіІ; УТВОРІО~п,са ;Jfi вибор'IИХ Оl,ругів: у містах з пасе:rеШІЮl Bi,~ 100 тиенч :to 1;)0 ТПСЯ'! '10.10вік-один впБОРЧІІfi ОІ\РУГ Ш1 КОіБні 400 ЧО';lОвік пас\' лення,

однак, не більше зоо Оl\ругів; У містах з пасе.1еНПШІ Bi,~ 150 ТИСЯ'І до 2;')0 ПІСЯЧ 'JO,1Oвік-однн ВІІБОРЧJJіj округ на 1,l)ilші ;)00 ЧО.10віІ, паселешш,

о;щак, нс бі.1І,ше 400 ОІіругів: у містах 3 ШLсе.леIШЯМ від

25Ь Т!Н'ЛЧ :\0 ;):)0 ТПСПЧ '!OJObi,-О;ЩIl ВJJБОРЧlIfi

Ol,р)Т

на

;3:)

IшБОРЧ!ІХ О1,ругів, Стаття 41, ('ІШСІШ впборчих округів ІІО виііорах до МЇ<:І,І\ИХ

і раі10ШШХ у містах Рад депу­ татів трудящих опуб.1іковують­ сп ВІІІ,онавчим І\омітетом :.lїсь­ І\ОЇ, раііонної в місті Ра;щ де­ путатів ТРУДЯЩІІХ НС пізніlli(" як за 55 ;щів ,'\0 виiJорів. Стаття 42. У КОЖНОМУ ~liCTi і panOHi в місті УТВОРЮGТЬСЯ відповідно МіСЬІ,а, Районна ВІІ­ БОр'lі1 КО~lісія по вибор(\х до міської, раі10ННОЇ в місті Ра;щ

G-1 О

'l,lенів і З<lтверджуюТІ,('Я: ЧІІХ

01\1) угів

ІІО впборах до ('і:]],-

Кl!ївська МіСІ,І;а виборча 1':0~! і- Сf.ЮІХ, СС:ШЩПНХ Ра;\ депута-

на ВІІuорча ко:.!ісін:

, ." ,~) .. сте/,пть

ll<L

'.. ' терИТОрll СІЛЬ-

сіЯ-Р}Jезп~іг.ю BC.P~OBH,oї ]~aДI! І тін ТррНЩI!Х ()ІІу~.1іковуют~('н . С,I,I,ОI 1 ад!!, селпща аа H.ey~ УкраШ('I,КОІ РСР, мІсыI;ll ВlIООР- Вl!конав'шмп I\ОМIТСТa.rш СІЛ/,- і ХП.1ЬП,им

BII~OI!aHH~M

у

XOД~

чі комісії в містах обласного І ських, СС.1І!ЩШІХ Pa;J; депута-j виборш до CI~ЬCbKOl, ее.1ИЩНОl підпоряд.куваf:!ня-вю,онавчими 'тів ТРУДЯЩІІХ не пізніше, як Ради депутатш трудящих І\ЬО-

комітетаМІІ оlj.'Іасних Рад дспу-Іза 55 днів до ВІІборів, татів ТРУДЯЩИХ. lШські вибор-

Стаття 50. В КОіБпііі

сіль-

го ПоложеІІІ~Я про ВІІБОРІІ; б) РОЗ~ЛЯ~~G Сl{арги на

чі комісії в містах ОІ{РУіБНОГО, ('ькі!і Раді, С('.'Іпщі утворюсть- пр~вильш ДІІ

виборчнх

пе-

l\Омі­

раі10ННОГО підпорядкування - сп відповідно Сі:lЬСЬІ,а, ССЛИЩ- СlіІ по виборах до ('іл/,ської, ВИІ,онавчими ко~[ітетами окруж- па впборча l\О\lіеія ][0 виборах сеЛI!ЩНОЇ Ра,щ депутатів труПІІХ, раf!ОIIIШХ

Ра,,!

депутатів до сі,1/,СI,КОЇ,

сеЛІІЩНОї

РаДIl

ДЯЩІІХ;

трудящих, Раі10нні в містах :!l'путатів ТРУДЯЩIlХ, внборчі J\OMiciI - ВІшонавчими Сі,1],СЬІ,і, Селищні

в) ВІІГОТОВЛЯЄ за встановле­ впборчі ною Ilрезидісю Верховної Ра­ І.;о~ітетами Jlіських l~aд, дспу- KOM~ciї ~l\.1а;ЩІОТ~~Я з предста~- ди YI,~aїHCЬKOї РСР фор)IО!О

депутатів ТРУДНЩІІ\. ~IiCЬKi, Раі10Шlі в \lї<'тах ВJI­ TaТl.B. ТРУ,ДЯЩИХ H~e ~IЗIllШС, борчі I,o.\liriї СК,1адаються з за ;);) днш до впuорш.

як 1II1I~Ш ВI~, пРоФ,еСI~НIІХ ~pгa~l- виБОРЧІ бюлетені

КО,Іші !іОО '!Олові І, Нitссд('шш, Стаття 44. lНicl,Kii, Раі10нна однак, нс білыli(' 500 01~pyгiB: предстаВНІшів ві,-\ професіі1НIlХ у 11істах з· пасе.1СШІаМ від організаціі1 роііітників і СЛ)JІ,­ в місті впборча І,оміеія: ;150 ТПСЛЧ до 50() ТПСJ\Ч '11\.10- ііовців, кооперативних органі­ ~) стеж!!ть ІІа терпторії міста, вік- ОДІІН ви()орч ПП 01\ руг ІІа ~~aцiii, ІіомуніСТI!ЧНИХ партійних рапону за нсухи,lымM виконанкожпі 700 чо.l0вік насе,lСНІЩ органі3і1цііі, організацій моло:~і, НЯМ У ході виборів до міеької,

ІІО

в][борах

заЦlі1 РООІТНИКШ І СЛУі1,()ОВЦlВ, до СІЛьської, ССЛПЩПОї РаДІІ І,оопераТlIВНIІХ opraHi:Jaцifi, 1\0- депутатів ТРУJ.ШЦІІХ і поетачаl; МУПЇlТI!ЧПIІХ І1артіііНІІХ оргапі- впборчі бюлетені ді.1ычІІІІмM

зацігі, оргаlIі:шці~ МО:І?ді,

від впборчни ]іомісіям;

КУJlI,ТУРПIlХ,теХШЧШІХ І наУІ\О-

вих товар[ІСТВ та іншпх гро-

рднаБ, не бі,1ЬШС БU() 01\р}тів: від КРЬТПНІІХ,техніЧНllХ і нау- раЙQННОї РаДІІ депратів ТРУ;J,л- иад('ыlхx

оргаuізацiti

і

това-

(Продовження на З-ііі стор.)


8

ЖОВТНЯ

1950

РОІ{У

ПЮложення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР товарпств та інших громаДСЬІ,ПХ І Стаття 55. OKpy;r,Ha вибор­ Ol\ругу, де ВОНІІ впставлені І\анорганізацій і товарІН:ТВ трудя- ча І,омісія по виборах до сіль­ ,~И,l:атами в депутатн. г) реєструє обранпх депута- щих, зареєстрованих у встанов- ської, селищної Ради депута­ Стаття 72. Не пізніше, як тів до сільської, селпщної Pa'~ леному законом порядку, а та- тів трудящих: за 30 днів до виборів, усі гроди депутатів трудящих; кож від .зборів Р.ОбіТНПКів і а) реєструс впставлених з мадські організації, або товад) здає мапдатнift І\Омісії ci.Jb- службовцІВ по ПІдприємствах додержанR.ПМ вимог Конститу­ рпства трудящпх, які впстави('ЬІ;Ої, ('елпщної Р,LДU депута- і установах, віі1ськовослужбов- ції Української РСР і ЦЬОГО ЛІІ І,аПДІІдатів у депутаТІІ об(ПРОДllва;енпн)

тів трудящпх

діловодство

по дів по

військових

ся по дaIIO~IY

В!Іборчоч

01,-

ругу,

Стаття 76. ВіJмочлеlШЯ ОКруашої ВJIборчої l;омісії 110 ВИ­ борах до обласної, ОI\РУЖНОЇ,

районної, міСЬІіОЇ, раіїОІІНОЇ в міеті, сі:lЬСЬІ{Ої іІ бо селпщпої районних Ра:щ дспутатів трУДЯЩJIХ В

'шстинах, Положення про виборп канди- ласних, ОКРУЖIlПХ і

Рад депутатів трудящих, повин- реестрації І{апдидаш в деПУТ<l­ виборах. зборів селян по 1,олгоспах і датів у депутати: Стаття 53. У І\ОЖПШIУ ВП- селах, робіТНИJ;ів і службовців б) встановлю(; Ш1слідкп ви- ні зареGструватп кандщатів у тн може бути ОСЮLРilіСНС У дво­ депутати у відповіднitl Очуж- ДСНІшй срок відповідно в Об­ борчому Ol;рузі -по впБОІ>аХ до радгоспів- по радгоспах. борів по округу;

сіЛЬ('І>І\ОЇ, селищної РаДІІ депуСтаття 54. Окружні впборв) подаG до Сі:ІЬСЬКОї Селищтатів ТРУДЯЩПХ утворюється чі J~о~[ісії по ВlІборах до сіль- ної В:Jборчої комісії м'атеріали UН:РУЖШ1 виборча Іимісія.

ній внборчifi І\Оміtії.

лашу, ОКРУіІ,НУ, Райuнну, JШсь­

Стаття 73. Не пізніше, ш, Ч, Районну в місті, СіЛьel,1;:У за 20 днів до впборів, усі гро- або Се.'ІШЦПУ виборчу I\O~liciIO,

Окружні впборчі І\омісії ('І;:ла- ('І,1,ОЇ, селищної Радп депута- !ІрО пасліДІ;ІІ виборів по окру- ~IaДCЬKi організації аСю това- рішсннл ЛКОЇ r; о(·таТОЧНШІ. даютьея з представшшів ві;( тів трудящих утворюються в гу; P][('TB,t тру ДЯЩІІХ, які впстаВllСтаття 77. l1ріЗВIІЩС, i~i' Я,

професі.ЙllИХ оргап.іЗill\іt! робіт- СІ\ладі голови, секретаря і одIIIIКlB І ('ЛУіІіООВЦш,

І\оопrра- ного член~ комісії і

г) ВІІДас; обраному депутато-

ТІІвних організацій,

І;омуніс- жуються СІЛьською,

д) здає діловодство на збері­

З(1тверд- ві посвідку про обранпя;

селищною

тични_х П~Lртіі1пнх _орг~нізацііі, І Р~до.ю депутатів ~ труД~ших

ли кандщатів удепутатп мі- по баТЬІ,ові, віІ;, ЗilШГГТЛ, нар­ СЬКИХ, раИОІІНПХ у ~IicTax, сіль- тШність KOi-ШОГО заресстрова­

СЬЮІХ і сеЛПЩІШХ Рад денута- ного юшщдата в деllуташ uб­ ТРУДЯЩИХ, повинні за- ШLСНОЇ, ОКРУЖНОЇ і раЙОНІІОї

не г~ння. ВП~ОН~ВЧОМУ .. KOMiTeTOB~ тів

оргаНlзаІ\lfi МОЛОДІ, ВІД куль- I!J3Н1ше, як за ьО ДНіВ ДО ВП - ВlДПОВIДНОl СІЛЬСЬКОl, сеЛИЩН01 peC('TpYBaТll :кандидатів у депу- IJад Д('IJутатів ТРУДЯЩИХ і пМ!­ тати У відповідпifi Окружній: МСJlувашш ГРО~ШДСЬІ\Ої орган і­ ТПIlИХ, технї чпих і ПП УКОВПХ борів. Радп депутатів трудящих. р

() 3

Д І Л

виборчіЙ І@Іісії. Стаття 74. ГромаДСЬІ\а

УІІ

ніз,щія або

ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ І ДІЛЬНИЧНІ ВИБОРЧІ КОМІСІЇ 56. Для приfiманнл носелення, 1ІІ0іЧТЬ бути утво- ганізацііі і товариств

Стаття трудящих, ВПUОРЧІІХ бюлетенів і підрахуп­ рені виборчі діЛІ.НІщі з насе- зарсєстропаппх у встановленоІ,У голосів територія міст, се­ лснням менше 1оо чолонік, 0;\- му заКОНО~І ІІОІШД1tу, а та]@Іі Лl!Щ і сіЛЬСШIlХ Рад ІІоділяr.ть­ пак, не нижче 50 чоловіІ,. - від Зf)орів роСііТПИJіів і ('лужбов-

('я па ВIIСіорЧl дільнині, спіль­

Стаття 61. Військові частини і 'Бійськові з'єднання становлять OKpe~Ii виборчі дільниці з 'ІПСЛОМ не менше [)О і не більше 3.000 шrборців. Стаття 57. УТВОРСПШІ впf)0lJ­ Стаття 62. lIрп ліJ-;арнях,

ні ;J,ШІ BIJCiopiB до облаших, окружних, раtioшшх, :місЬІШХ, (·іЛЬ(·І.ких і селпщних Рад де­ путатів тр~;'Щщпх.

ців по підприєж.твах і установах, віііськовослужбовців ІІО ВШСЬІ{ОВПХ часпшах, зборів селю! 110 І{ОЛГОСпах і селах, роСіітнпків і С'лужбовців радо єнів- по радгоспах.

щих,

ЛІ; і

товаРІІСТВО виетаВПДIJ

І зації, Jl]ilL вистаППJlа ];андида­

орга- та, uпубліковуються

відповід­

ТРУДЯ- ною ОI'РУЖіІОЮ ВJIборчоJO KO~li­

кандпда- ('ією не нізнішс, як :ш

та в депутати, повшші для реєстрації кандпдата нодаТІІ до відповідної ОІ{РУЖПОЇ виборчої I\OMit;iї такі дочментп: а) ПРОТОІ(ОЛ зборів або засідання, нtL якому був висшвлений кандпдат у депуташ, підписаниЙ членами президії, з зазначеннлм їх місця ПРОЖІІвання; в протоколі повинно

25 днів

до ВJlборів. Дані !ІРО зареЄСТРОКlIIJlХ ОІ,­ РУilШIІ"Ш виБUРЧIІ\ІІІ КО~lіt:іями юш;щдатів у депутат][ міt:І>КОЇ, рапОIIНОЇ в місті, ('ільської і се:ШЩІІОї Рад депутатів трудящих опуб.lіJ;ОВУЮТЬСН відповідною Міською, Районною в місті, сі.1І,сы\юю і селищною виборЧОЮ I,Юlі('ієlO не пізніше, лк

'IИл. дільниць та при('воснпя їм порядкових номерів прова;ПlТl)­ иl R містах ВПКОІШВ'JШШ І{Омі­ тетаМІІ міеЬЮІХ Рад депутатів ТРУ;l)JЩIІХ, у містах з раfiошІИМ ][щіj)(І~І - ВlІконавчими І\Омітета-

рОДИЛЬНIlХ БУ;ЩІшах, сапатоСтаття 66. ДіЛЬІшчні ВIJбор- БУТll за:ша'1СIІО па[!менувашш аа 15 днів ло впборів. ріях, ,будшшах інвалідів, з чі ком:ісії УТВОРЮЮТЬСЯ в скла- оргапізаІ\ії, ЛІШ ВШ'таВlIла І(анСтаття 78. 1:ki зареr.строва­

- ВИ\,ОІІаВ'ШМII І\омітетаМII 01;ружнпх, раfiошшх Рад депута­ тів ТРУДЯЩІІХ. ~'творспшг впборчих дільппць провадиТl,СН не пі:шішr, ЛІ( за 45 днів до виЙорів. Стаття 58. J' MitTax, ссли­

кориусах при наявності в І,ОЖ- жуються В містах виконавчими б) заяву кандидата в депу- ласних, ОІ':рУЖППХ, раНОННІІХ, Н011У з нпх не ~Іенше 50 вп- комітетами міських Рад депу- тат][ про ЙОГО згоду балотува- місыихx і раЙОННIІХ у містах

PlIТopiї ('ільськпх Рад, нкі на­

що входять до впборчого ОІі:РУ- за

'JИСЛОJ! виборців не менше 50, ді голови, заС'тупни:ка ГО.10ВП, ди;щта, мі('це, час і

утворюються

окремі

внборчі секретаря і 4-8 членів, а

діЛЬПІІці. У ліІtарнях з кілыIомаa І\ОР1[][ раііошшх Ра;( депутатів ТРУ­ пусами 1vIOil,YTb uути утворені ДЯЩIlл., У сіЛЬСЬІШХ місцепостях виборчі діЛЬНlщі при Оl\ре~шх борців.

Стаття 63. На (тщах, з чпслом внБОРІ(ів не менше 25, ш.:і ІІсребувають у плаванні в день виборів, ЛIОil;УТJ, Ciyтrr утщах, а та1;Оі1і: у селах і на те­ ворепі окремі пиСіорчі дільниці,

кількісТІ. ні ]-;аНДliдаш в ДСІІУТ,lТП

Ішборчих діЛЬНJlЦЯХ, які налічують меншс 300 'lOловік населеншr, в СІі.Іаді голови, секретаря і 1-3 членів і затверд-

прізвнщс, ім'я, по батькові оСіив' лзковом)' ВКЛЮ'ІеІІІІЮ у юшдпдата в дспутати, його вік, виборчі бюлетені. міще пролшвання, партійність, Стаття 79. ОI':РУЖllі виборзаняття: чі ь:o~!i('iї по вибор,tх до об-

татів трудящих, у містах з ра- тпся по дaHO~IY виборчому

ЙОНІІЮІ поділохr - впконавчими комітетаМІІ районних Рад, у сіЛЬСЬІШХ місцевостях - ВІІКОнавчим!! 1,О)lітетами окрУЖНIІХ, раt!онних Рад ПС пізнішс, ЛJ~

40 днів до RIJборів.

лі ЧУЮТ Ь понад 2. ООО чоловік гу за місцем ПРИПИСІШ (')'Дна. Стаття 67. ДіЛЬJIпчна виборнаселення, впСіОР'Іі діЛІ)Ішці Стаття 64.У паеаil\ИРСЬКПХ ча І\Омісін: УТВОрЮЮТЬС'Н з розрахунку щ­ поїздах да.1екого напрямку, що а) приймаt: залви про непрана впБОl)ча дільшщн на 1.500 переfiувають у день виборів у вильноеті в шпеку виборців і

01{-

ругу від організації, яка і10ГО вштавила. Стаття 75. Окружна впборча І(омі('ія ПОВШІІШ зареєструвати всіх І{андпдатів у деПУТа-

мог

Кошппуцїї

чоловік

2.00()

населеннл,

правпло,

О,,\ну

Вllборчу дільницю; у КОіЮІОМУ селищі, селі, що палічуюТІ> під ;)00, але не Сіільше 2.000 чо­ ловік населеННЯ t утворюєтьси окрема виборча дільнпця. У селищах або в групі се­ лищ, ЛІ,і налічують менше 50(),

але не НИЖ'Іе селеншr,

у

300

тих

'lOловік

на­

випаДКаХ, коли

«110свідки на право голосуван-

НІО).

б) пр.овадп!.ь

по

ви_СіорЧіЙ сія СКЛі1дає IIPOTOI,OJ ресстра-

діЛЬНІЩI ПРИЮІаНШІ

Стаття 65. У кожнifi вибор- бюлетенів'

чій дільниці утворюється Діль-

в)

пр'ова;J:ИТЬ

КОЖ Сільеькі і l:ел][щні вибор­ чі KO~li('iї повинні розіслатrr всім Дільничним внБОРЧШI ]\0місію! виборчі бюлетені не пізніше, ю; за 10 дпів до вп-

Української новленою Прсзиді(;ю Верховної

-:{.

ше

Рад деиутатів трудящих, а ш-

тrr, ВІІставлених громаДСЬЮІМIІ борів. організація~ш і товарпства~ш Стаття 80. ВиБОР'Іі бюлетеТРУДЯЩІІХ З додеРfІіанням ВlІ- ні ДРУJ,УЮТЬСЯ за формою, вста-

РСР і І\ЬОГО ІІОЛО,Ііення про ооо чоловін 1tаселепня. дорозі, утворюються виборчі вноспть їх на РОЗГЛЯД виконав- вибори. Стаття 59. Територія еільсь­ діЛЬІІпці для прИfiмання бюле- 'lОГО комітету Ра:щ депутатів На І;ОЖНОГО кандидата в деІ.ОЇ Ра;щ, що налічує не Сііль­ тонів під впборців, які мають трудящпх, шшfi ('I,ЛClВ СПИСОІ,; путати Окружна ВIlборча І\Омістано!:!ить, як

Рад

У учасниКів зборів af)o засідання, депутатів ТРУДНЩIiХ ніДЛЯГ,LЮТЬ

Ра;\ІІ У1;раїНСЬІ;Ої РСР, мова~ш населення відповідного ВІІСіор­ чого округу в lіількості, ЩО забезпечує в('іх виборців.

Стаття 81. Ііожній ОРГі1ніза-

ІШUОР'JIIХ ції за встанов:rепоІО ПреЗІІДією ції, ЩО

Верховної Ради

впстаВІІла

Української зареЄСТРОВ,LНОГО у

]~aHДII~aT~,

ВI,ЩОВIДНlИ

підрахунOJ~ РСР формою. O:~IIH .~р][МіРІШК ОI;~УJl\НіЙ ~І!б.орЧі~ ]':O~Ii:iї,

~

ІІІІ 'ІНа виборча комісія, ('пільна голосів по КОЖНОМУ кандидату І протоколу рес( 1рацн. на:l,С][: та1\. СЮІ.О .~ОЛ"І~О.~І~) Г1ЮМ ,ЦЯIIlI_ по виборах до обласнпх, 01," в депутати обласної, окружної, лається негайно у ВІДПОВJДН~ НОВІ У I\рашсыоll ! Сі за~.езп~ ружних, районних, Мрі(~СЬКИХе' ~ районної, міської, сіЛ?СЬІ\ОЇ і О~ла:І~У, Окружну, .Ра.й?н.пу~ ;ує!.ьея право бе3~ОРОIl,~ОІ arlсільських і селищних путатів трудящих.

"д Д

селищної Ради депутатіВ

тру- МІСЬК), Районну в M~CТl, СІЛЬ

таЦIl за цьoг~ :кан;щ;щта на

. ... 1 лн их· ську або сслищну ВИ:ООРЧУ ІіО- зборах, у .преСІ та ШШИМJ[ споДільничні виБОР'1і КОЮCll д \"' , місію разом з заявою І{(tНДИfl,a- собами, згщпо з ('таттею 105 складаються з представнпків г) пере;J,а.є ПР?ТОІ,?Л голосу: та про його згоду балотувати- Конституції У ІtраїнсЬІ{ОЇ РСР.

організацій відстань від таких селищ до від професifiних JIeI!ТlJa виСіорчоі дільниці пере­ робітників і службовціВ,Іtоопевищує 1() кілометрів, можуть ратпвних організацifi, І,омрІісбути утворені OKpe~li виборчі ТИ'ІЮІХ партійних органіЗі1цifi, організацій жолоді, від КУЛЬТУРдільниці. Стаття 60. У гірських ра­ НПХ, технічних і нау];ових тойонах, де переважають дрібні варштв та інших громадсыхx орР О

3

Д

J

Л

В,LННЯ до ВІДПОВІДНОl ОІtРУЖПОl ВlIборчої комісії;

Р О

д) здав діловщство на збері­ гання виконавчомv комітетові

3

Д І Л

ІХ

ДЕНЬ ВИБОРІВ

віДПDвідної о кррт-':ЇІОї, районної

Ста1ття 82. Впборп до облас­ не пізніше, як за 2 місяці до або ~IicыIоїї Ради депутатів тру­ них, ОКРУЖНИХ, раfiоннпх,~Іісь­ строку впСіорів. Впборп ПРОВі1Іtих, раfiошшх у містах, сіль­ ДНТЬСН в неробочпй день, ських і сеЛИЩНJIХ Рад депута­ Стаття 84. ЩО.1Ю1 ПРОТЛГО\[ тів трудящих ПРОВЦНТЬСЯ: про­ останніх 15 ;~HiB иерсд вибора­ тягом ОДНОГО дня -зага,[['ного м)] Дільни'ща виборча ]иміеія для Української РСР. ШIIРОКО оповіщає виборців ШJЯ­

дящих.

УІІІ

ПОРЯДОК ВИСТАВЛЕННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ

Стаття 68. Н,L нід('таві стат- l\амп, J,ооперативнюІИ органі­ ПО віfiСЬІ\ОВИХ частинах, ЗLLгаль­ Стаття 83. День вибор~ ХОМ опублікування або іНІІIlIШ 122 RОНСТПТУІ\ії УІ{раІнської заціямп, організаціЯМІІ молоді ні збори селян ІІО колгоспах встанов.тюється Президісю Нер­ способо~[ нро день впоорів і міс­ робітників і служ­ ХОВІІОї РаДІІ Української РС Р це виборів. РСР lіандпдаТІІ у депутати вис- і культурними това.РІІствами. і селах, ті

тавлюоться ІІО впборчих ОКРУСтаття 69. Право впставлен­ бовців радгоспів- по радгоспах. Стаття 70. Кі1ндпдат у де­ гах. Право вистаВjІення кан- ня кандидатів у депутаТІІ здійс­ ДJlдатів у ДСIIУТі1та облаСlІИХ, нюють як центральні органи путати Рад депутатів ТРУДЛЩИХ О~РУЖІШХ,. ІJatlонних, міських, громадеьких оргаНізаці~ і

то­ може балотуватпся в

РО3ДІЛ

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ

одну і Оі\НОМУ

Стаття 85. ПОДі1ча rOJOCiB (їЛЬСЬЮІХ І се.ШЩІІІІХ Рад де- вариств трудящих, так І їх рес­ ту ж Раду тільки ІІО виБОРЦЯМІ! І1Рl,ваДІІтьея в день округу. путатів трудшцпхзабезпеЧУ~ТЬ-1 публіJ;}ап~ькі, обласні,ОІtружні виборів ві,1, 6 ГОДIllШ ранку до ся 3,!, громаДСl,КИМIІ оргаюза- і районНl органи, а так само Стаття 71. lіандидати у де­ путати не МОЖУТЬ бути ЧЛе'IІі1- 12 години ночі за міщевпм Чі1-

ціями і товаристваМII ТРУДЯЩИХ: зага~ьні зБО~И робітників і ?луж­

!

комуністичними паРТЇЙНИМІІ ор- бовцш по ш~~риємствах У?­ МИ Окружних, а також Діль­ rанізацілми, профеtійНИМИ tпіJl· тановаХ 1 ВІЙСЬКОВОСJIУiRООВЦІВ ничних виборчих комісій того

Х

сом.

Стаття

86.

О

6

годині ран-

ч в день вПборів голова Ді.1Ь­ ІШЧІ-ІОЇ виборчої комісії в п ра­ сутності її Ч.lенів перевіряе ВJI­ борчі сІ(риIІы{І і нанвність

(3акінченнл на 4-їй стор.)


СТА

Х

А

Н

О

в

~

Ц

L

8

жойтня

u

1950

-

року

Положення про вибори до обласних, окружних, раионних, МІСЬКИХ, • СІЛЬСЬКИХ і селищних Рад депутатів трудящих Украінськоі РСР (3 а к і ІІ

11 (' 11 ІІ Л)

Стаття 89. 3' ЯШІВшись У ('Л ВІІUО[Jчі бюлетені, UРЬ-ЯКО­ "риміщення для Вllборів, вибо­ го іншого Вllборцл ДЛН запов­ пред' являє секретареві нення Вllборчих бюлетенів. СІСlадеІІОГО ~Ш встаНlШ.1СНОЮ фllР­ рець на те Стаття 92. Впборча агітацін МОЮ сПlЮ;У ВІІборl\ЇВ, піс.1Я чо­ або уновноважепоиу го закриває і опечатує скринь­ членові ]~ільничної виборчої у ПРШlіщешri для внборів під ---'

Юl печаткою Іюмkії і !\<lПРО­ шує ви()орціг. ПРIlf'ТУПИтrr ДИ подачі ГО.lосів. ;Jрал;и печаток і Вl1lЮр'lIlХ

I\O~liciї або паспорт, або

госпну ЮПІжку, або

кол­

профспіл­

час пода чі

не

rO.!lOeiB

Стаття

У

87.

ПРllміщснні

леного зраЗ1\а.

Стаття

90.

Виборець у при­

міщенні, відведеному длн :Іа­ повнеНІІЯ виuорчих бюлетенів, заЛllшає у ко,ююму внііор'IOМУ бюлтені прізвпще того J;аНДII­ дата, за НІ\ОГО він гюосує, BIlВftБОР'І их БЮ.lеТ('1! і В заБОРОlшt:­ І\реслюючп IІріЗВl1ща іНШІІХ, тьсл присутні ('П, IIY,\L-"ОfО, Н потім ВІІ-борець ідІ' до вибор'lOї тому ЧJl('лі і ч.ч:l:'нін ВIІ ііllРЧI Ії ('крIшыlш і ОПУ('l\ає В неї !НІІ\оміеії, І\рім ГО.Ю('УЮ'lIlХ. 60ІJчі бюлпепі.

Стаття

88.

I\ОіЮШП ВІІ()ОРРІІЬ

ГО,ll1СУЄ О('ІІІІІІ("ТІІ,

Д.1Л ЦЬОГ\І В f(Ц(JсуваНШI.

Стаття

;\'ЯВ.lЯj()IIШ'h

IIРIІ}lі ІЦеlllШ Д.-ІН J]oJa'l(i І,І.-Іщ,ів

Hr

Jla~

91.

ЮIOГ\l

Нllборщь.

юшіі

'І!'рез пеrrIlСИI!',I!­

піпь або яку('\, фіЗlІlШУ ваду виборїIШШ 11 рІІ Ba,\lfТb('jI llil~\'­ само(:ті nHO заповнптп впборчі j,ання'd: у виБОР'IУ ('I;ршIыуy БЮ,-Іетені, МіН; \lрано запроспти в ІІ!НI~lіЩ('IIlIН, :le заПОRНЮІОТЬВllб(lРЧИХ Ї)Ю,lетенів,

11

О

3

~ І:І

ХІ

ка;;-;:ьсн.

96.

IІРlІміщенпі,

на

те

УПОВJlоваЖt'lІІ

uредстаВНИI\lІ громадських

ор­

ганізацій і товариств труднщих, а таl\ОЖ

ПІн';rстаВНIІКJl

Стаття

97.

пресн,

ної виборчої комісії ВПДЩ; 0(1- борчу lіО~lїr:ію і одночасно ого­ раному ЮllЦIlдатові в депутатп .1l!ШУ(; перебаЛОТУВiLIШЯ ДВОХ

за IIОРЯ!\Оlі у 1І]!lІміщенпі

;ця сії повинен негайно

д) ЧІІС:ІО бю.1rт!' ні 1), НІІХ не;(іfiСНllшr:

Стаття 98. ГОlова Ді.1ЬШІЧ­ ної виборчої І\О~lіtії оголошує R присутності всіх членів ДіЛh­ ничної виборчої І,омісії наtлід­ JШ голосуваннл

110

!іОі!ШО.иу

БЮJетеню.

1І0ДаІш, О!{РУГУ

становпт!, !llеllше ПО.І0ВШШ ЧIlt­

мают!, право В\llюріll Ііеее ГО,ІОва Ді.тьничної ОДІІІІ ПРШlірник ПРОТОЬ:О.іIУ го- голоеуватп ІІО ЦI.оч O"P~TY, В\lUОГЧОЇ І\О}lісії, і Пого РОЗllil­ лосуваН!lЯ в :!,LllrчатаI!lНI), ВllГ- Оl,рулша виборча коміеія ві;(­ РЯ;J,',lіСJШН :ІДЯ в('іх J1Рllеутпі\ .1Jщі ~I 1І(1('.lаIЩI'~1 у віДlIиві,~НУ міча(; про це OKpe\lO н ПРОТОlІї)ов'лзкові.

06:шсн У, ОКРУі!іІ! У , Раfi()JШ у, впборів, Юt/,I;У, Районну 11 ~IiCTi, Сї.11>о 12 годині ночі, ГО';Іова Ді.1Ь­ CI,I\Y або Се.1I1ЩНУ г.нборчу 1\0НІІ'ІНОЇ В\lIIIJРЧОЇ комісії ОГО.'ІО­ ~icilO. шує подаllУ голосів закінченою, , Другніі I1lJIl~lі РIIIlI{ протоколу і J\омісія IІриеТУllає;1,О РОЗКРІІТ­ раЗОМ:1 ЩЮТОІ\ола~ш голосуТН виj)Оj1 ' II1Х с"рин"ок. вання J,іЛЬНПЧНIІХ виБОРЧІІХ комісій .і .1і.l0ВОДСТВОМ Окружної виБОР'ІОЇ 1\И~lі('ії ГО:ІОШL {}І\РУЖної НIІUОрЧИЇ І\омі('ії ~ща!; на Стаття

95.

У день

зберіГ<LННЯ виконавчому

мають право БУТIl нрисутніМIІ прп підрачванні голосів спе-

ГU:IОСУВ<lШШ і нові,'J,О~I.1Лс; негаііно у відповідну Об.1асну, ОltРУЖНУ, Районну, ]\liСЬКу, Районну В місті, Сі.1ЬСЬКУ а()о Селищну ВІІборчу комісію, яка

l,o:ti

в

ЦІ,ОМУ

випадку

призшt'I,Н;

нові ВПUОРII не lIізніш(', як У двотижневий ('Трок ніс Лf! ш'р­ ШlIХ Вllі)орів, Стаття 118. Пере6а.'lопван­

l~OMi- ня І\андидатів У

депутатіl,

а

Ради JeнYTaTiB ТрУ,ЩЩ~Х, складеШIМІІ д.1Я перШІІХ ВН()(І­ Стаття 115. і)асіданпя вибuр- l)ів і в новніп віщовідноеті :1

еJ 'ШСЛО БІOJrтевів, в ЯКИХ ганізацій і товарнств трудящих, ;(іііснюш, ЯКЩО на HllX бере деll,УТата із ('};,1а,I), Ра;ш J;;IIYlIикреС.1ено прі:Шlllца l"lIIДIІ,ІіІ­ а таКОіБ предстаВНИКIl преса. \'часп. Ilі.н.ше IЮJОВИIІIl зага,lІ. таТІВ ТРУДЯЩI1Х, ВШ,ОнаВЧJln 1\11-

Стаття 108. Окружні вибор- іmго СI\:ІаДУ IiOMi('ifi,

парг, поданих ДО r~і.1ЬНИЧНОЇ Дящих провадять шдрахунок ОДl'РЖ<LЛИ бюлетені за СПІІСІ;ОМ ВІІ борчої Ilомісії, і прпйняті голоеів і ,встановлюють насл~дfшборців, і Hae.li.lIill звіРШIllЯ ДіJЬНПЧНОЮ виборчою комісією КИ виборІВ по округу на шдзаНОСІІТЬ до прото},оліll голо­ ставі протоколів, на;J,Їсланих рішення.

виборчо-

туру виборів. Стаття 117. ,яl-iП(О кіЛhl\ість голосів 110

надіс.:штп ла впборців, що

чі lіО)lісії ІІО виборах до обл асВсі ІштаlllШ у виборчпх коча І,омісія, РОЗКРИВШИ ('!ірIIШ,­ 1:) ЧIІ('.10 го.l0сів, поданих за пої, ОI\РУЖНОЇ, районної, місь- ~Іі('іях розв'язуються простою КИ, підраховує бlO.lетені ІІО ОК­ 1,0ЖIlОГО l;аНДllдата в ;І,еПУТ<Lrп; кої, районної в місті, сільської l)і.lhшіtТIlІ ГIJ.'llJсів; при ріВlІоеругах, звіряє число поданих ж) !;ОРОТI;иfi Вlllілад заяв і і сеЛl!ЩНОЇ Рад депут~тіR ТРУ- ті голоtів - ГО:lОС ГО.1111111 Jac fiюлетенів з чИ('лоМ осіб, ЩО

1іУ округу,

тижневий строк після першого

ВІІЗНct- ціально на те уповноважrні ЧIlХ КЮlitііі но впборах до Рад ЦЮ1 ПО.10іБrIШЯМ НрО ВН(ЮРІІ. преJстаВlIllКИ громадськнх ор- ;(('lІутатів ТРРНЩПХ вважаються Стаття 119, Н разі внбvття

Ді.1РНИЧІШ Вllбор­ тін;

сування по кожному

І-іандн:\атів, які О,1ержа:ш наи­ (~і:ІhШУ І\і.:ш,і('Т!, голосів, а '['.tь:ож Ilрп:шаЧ<lr. деш, перебалu­ тування не пізніше, як у дво­

В) число впборців, ш,ї СД('Р­ Стаття 107. У ПРЮlіЩСflні, TrTOBi ві;\lIовідної обласної, ок- тю, СЮIO нові виборн :;(i~litТ\, де ОІtружна ВI1()орча !~oMiciJl ружної, міської, раПонної в ВИЗІШІІІХ /І('діііСНЮIІІ, Щ>ОВ<1дя­ if;алп впбuрчі бюлетені; прова;J,ИТЬ підрахунок ГО.l0сів, \Іісті. (,i.lf.(·f'}'IIЇ аlІ(І ее:IПЩНОЇ т!,ся :ш СШН'l\аМI1 виборці в, г) чи~ло Вllборців, Нlіі В3Я­

де Дільнична виборча !;омі('ін IJpOIJC!iII!Tb lІідраХУIІОI{ ГО:Іо(' і 11, IlрИ нідрахуванні голосів мають .'ІІІ участь у голосуванні; право бути прпсутнімп спr~ ціально

дїйСІІІПШ, ВВ<Lжаr.ться обраНЮI. НОННУ, Міську, PafioHHY в мі('­ Стаття 113. 1'0.:lОва ОКРУл;- ті, Сі.1ЬСЬКУ або Селищну ВІІ­

посвідч про обрашш його депута том Ради депутатів TpY:J,H20 ц"ого Положення про fШ­ !ЦИХ. Форма посвідкп про обборн, ділыlшаa виборча комі­ рання встановлЮf.ТЬСЯ Презисія заUОСIIТЬ ДО СfШСКУ внбор­ діt;ю Верховної Ради УкраїНців, ЯКИЙ піДl!lІСУЄТЬUf головою СЬКОЇ РСР. та ('еltрпаРt'~1 ДіЛ,IІ\1'1Н(І! 1І1f­ Стаття 114, Піс:шпіДПНС<lНЇ)IІР'JOї IiO~li('iї. ня IІРОТОІ{О.іІУ гuлосування 1'0Стаття 94. Ві;щовіда.чьніеть лова ОІіРУЖНОЇ виборчої I,o~i -

ВИЗНАЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ВИБОРІВ Стаття

щих, юшй одержав абсолютну ружна ви(юрча !іО~IЇl'ія від~ічаr. більшіСТh голосів, тобто (ііль- ЩЮ це Оl\реж) в ПРОТОЬ:О.lі 1'0-

ше половини всіх голоеїв, по- лосування, повідомляє У відпо­ ІІ,ОПУС­ даних 110 ОІ\РУГУ і Вl!шанпх відну Об.lасну, Окружну, Ріl­

І;овиі1 І,Ш!ТОК, а(іо іншу посвід­ Стаття 93. Осіб, які з'лnи­ ку про OcOI)~' і піСШІ перевір­ ДНС\, в ПРllміщеНIJЯ д,ш вибо­ CI\Pl1l!blll{ устаПUl!ЛЮIOТLtя Пр('­ KIl за спнеКОМ JJlluорців ПL від­ рів з «Пuснідкою на право 1'0:нцією Верх()впої Радп ~rl;раїп­ ~liTl;H в tПШ:КУ llll(Юlщів одер­ JIОСУllаш!Я», згідно з ('таттею ('ы\її РСР. ;"ує виборчі бюлетені встанов­ длн виборів ВІІді .1ЯЮТЬСЯ окре­ мі І,і)шати або устаТІ,ОВУЮТЬСЯ 11 [\ремі І\абіни длн :шповнення виборцями ВІІІІОР '111 х Ї)Ю.ч:етені в. у цих l{іЮІатах illЮ І\аllінах під 'Іас заповнешlН ВlІlЮРЦШlll

Стаття 112. Капдидат у il,с- :1 Ii<Lн;J,I1JaTiB не юеРіl"~І1 il~tO­ путати Ра;lИ ;(епутатів трудн- ЛЮТН()l 01. IJ.llJ lIСТ і 1'0.10('1 В, 01,-

/lІеревагу;

Стаття 116. ,нІ,ЩО ІІі

мітет вищестоящої Ради

ДРІІ \'-

Ji"

татів ТРУДЯЩllХ не пі:шіше, У двомісячний етрm; lііС:lЯ НlI­ буття д~путата а ('lі.l,Щ' Ра,11І депутатІВ ТРУДЯЩIlХ, IІРllЗНilЧіll; / V відповідному ВН1ЮРЧОМУ ОІ{-

один Ї)угу вибори !lОВ(IJ'И

депутата,

,

'. Р О .3 Д 1.1 ХІІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ Стаття 103. Після :шкінчсн- д.і.1ЬПИЧНИМ\І впборчшlИ коміВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН нн підрахунку голосів і пі;щи­ СIЯМll. Стаття 109. ОІ\рулша висання протоколів голова Діль­ Стаття 120, lkШ,IІГі. хто караf:Тf,СЯ позбавд~нням BO.li ІІа ничної виuорчої комісії оголо­ борча комісія складаG за вста­ ШJНХОJf наr'ПJIІ,С'Тва, обману, стрО!. до двох РОКІв. новленою Президією Верховної шує на засіданні комісії нас­ :ШГРОJ аіll) Ilі;щ УІІ)' ())'ДI~ персСтаття 121. Службова особіL Ради У країнської РСР фОРМОЮ лідки голосування по кожному громаJШIШlOві ~T 1\- Р,алп або члени виборчої комі­ ПРОТОКО.! голосуваННJI в двох ШІ\0,1і1\аТIІ округу. IІРllмірниках, які пі;J.ПИСУЮТЬ­ раїНСI,!,ОЇ РСР v ві.Ш!О~I\· здіfi-/ (,ІЇ, які підроБЮІ. ~ впборчі до-

Стаття 104. Після підписан- сл членами Окружної виборчої с!І(' 111І і ііо!'о IІрава ОUllрilТИ і J • () завІДОМО 1І('I1Р,(,Стаття 99. Визнаюш'я не­ ня протоколів голосування го- комісії, в тому [lИслі О(ЮВ' лз­ 'І ВИЛЬНU Пlдр а ч ва :1Il Го:ІlJl'П,-­ дійсними бюлетені, в яких прп O~TIl ll{)Р,Шl,I~1 ,~~) Рад .. д l:'lIjтаТІВ караються t!lмба.в:rеН.НЮI IЮJі лова Дільничної виборчої ко- ково ГО.'Іовою і ср,кретарем:, голосуванні залшпено бі.lьше

,, "

одного кандидата, а та!,ож бю­ жетені невстановленого зраЗI;а,

.

' ,', '

місії повинен негаilНО надіслаСтаття 11 о; -у протоколі го­ трудящих ~ "lШНН'/.\;Оl ти один примірнш\ протоколу .10сування UКРУЖНОї виборчої

голосування

в

запечатаному комісії повинно бути зазначе-

Стаття 100. В разі винuк­ вигляді з посланцем у відповідну но: нення (')'мнівів у дійсності ви­ Оl\РУЖНУ виборчу комісію. • б)

загальне ЧИСЛО

впборців

.

РСР,- на

борча комitія ('K~Iaдaє

за В('та­

НИЧНОl вп ОРЧОl І\ОЮСIl 1 раг) число бюлетенів, які ви:;зом з другпми приміРПI1l\аМІІ, ' ' пані не:н!tСНІІМИ;

вовленою ПреЗllдісю Нерховної ПРИТОКОЛІв голосування, ДlЛОРади У країШ'ЬКОї РСР формою вщством і печашою ;щані гоІЮ J\ОЖНОМУ впборчому округу ловою ДіЛЬІІJlЧНОЇ виборчої 1\0нротокол ГО.10сування

примірнпь:ах,

які

н

двох

піJIfПСУЮТЬ­

t)

ЖиВТIlИ В НРllміщенні К.1\'-

збори

В центрі

уваrп

зборів будо НІІтання

партіЙн~х про

ХІД

д) 'ІИСЛО бюлетенів, в ~ШIlХ ТОlщі ДО З:3-0Ї ріЧНlIЦі ВеЛIIКО- в районі всього ті.1ЬJіИ (; 50 викреслf'ПО прізвища кандида- го Жовтня) ІІИ('ТУПИВ секретар процентів плану. місії на зберіганпя: у містах- тів; fi КП(')У Д

Мl'СЬІ\'ИХ) ВИІ:онавчи}' I~o~'l'TeTaM З1 е •

111

тах з раfiОННЮl поділои-виконавчим комітетам раllОННИХ Рад Стаття 102. У llРОТОl,олі го­ депутатів трудящих; у сіЛЬСЬКJlХ .'Jосування Дільничної вuбор­ місцевостях-виконавчим комічої І\омісії lIОВIIl!НО буТІ! за­ тетам окружних, районних Рад значено: депутатів трудящих, Стаття 106. На виконавчі а) ча(' почаТI;У заl,іllчrння подачі голоtів;

до ТРЬОХ РOl,ів.

зябльової оранки. Щоб повніс­ тю .lіквідуваТll веснооранку і забезпечити ВllСОJшіі урожай всіх Ь:УЛЬТУР в наступному ро­ в:lИТlIХ :mііОВ'я;;ань Ilер!'д това- ці, нам до 10 жовтня потріб­ ІJllШС],1 vI'Т".1іIIИМ І' ""а.В',"IIНЯ но бу.10 вже виконати план '" '" , lIартіііної організації у підго- ІІі;щяттн зябу, а у пас аараз

ЧІІе.то

.

ГОЛОСІВ,

ра І,ОМУ . О. т. і вор овий В о()говоренні доповіді \'[latT!. 15 ком\'Ністів. ВіДЗI!ііЧИВШIІ досягїlеннятру­ ДЯЩI1Х раftопу У :lаверш<L.'lыо-­ Ч році ,ІІСРШФ ніслявоСІІНОї tталінсь}{ої п;ятиріЧJ\IІ - ріст врожайності, 1І0голів'я ГІюмад('ького тваРlIнництва, достроко-

поданих А. І.

tя членамі! Дільничної внбор­ Рад депутатів трудящих, в міс- за ltожного кандидата в ;~епу- взшш чої комісії, в тому ЧИС.'lі обо­ в' язково головою і сечетарем.

CTPOf\

Районні партійні

борчого бюлетеня питаннл Стаття 105. Всі виборчі бю- по округу; БУ КО.1ГО('IІ\' i~I, Молотова. с, роsв'язується Дільничною в\[­ ') б" летені (,окремо дійсні і окремо u ЧИСЛО ВИ 0РІОВ, JlЮ одер- Гоголів. ві;·I(I\.,',:шся l)аііо"ні напJ:' борчою І\омісією голосуваl!lIЯ~, '''али виu'ОРЧІ' БІО'lетеНІ'· тіііllі :llJllplI. :3 доповіддю «Повизнані І!едitiСIlИМП) повинні ш , . що відмічається в ЩJOТО!,ОЛІ. 'в ЯКІ' взя- пере.щі ніДС\.'МІ\П ХОДУ. СОl'іалісв) ЧИСЛО виБОРllІ буru опечатапі печаткою Діль. , ' " б " . ',,' ли участь у голосуванні; ТllЧНОГО :І~ШЛLIШЯ:Ш виконання Стаття 101. ДіЛЬНІІчна ви­

'

К\'менти а'о

В одностаїїно прпїїпятіfi IIO~ золюції раїїпартзборн зобов'я­

залися очолитп політпчну і тати; трудову активність тру ДЯЩПХ с) І,ороткпfi ВИБ.1ад заяв і району і забезпечптп на чесТІ, скарг, поданих до ОКРУЖНОї ііЗ-ої ріЧНllці ВеЛJlКОГО Жовтня виборчої комісії, і ухвалені та виборів до місцевнх Рад у('­ ОКРУЖНОЮ вибор 11011) комі<'ією піmне виконання сіЛЬСЬJ\огое­ рішення. подарського року, повне ВI1I\О­ Стаття 111. Після закінчен- ве ВUI{онаНlIЯ плану хлібопоста-

комітети Рад депутатів трудя- ня підрахунку голосів і під- вок і обов'язок писаннн протоколу голова Ок- пер!',\ Вllборців щих покладається

ряд інших зобов'я:щнь державою, доповідач і

нання всіх наШllХ зобов'язань перед державою.

б) sагальпе чп('ло по даному виборчому округу зuерігати виборчі бюлетені аж ружної виборчої комісії на за- впетунаючі оеоu:шво докладно або виборчій дільшщі, які ~: в до вказівки Президії Верховної сіданні комісії. оголошу!> ре- ЗУШНIll.:шtя па тнх заl\;J,ашшх, Редактор с. ПОГРЕБlнськиА. Ради Української РСР. зультати виборІВ, які ще нами не вирішені. списку виборців;

БИ

01554

-------------------------------------30. 501-2500

ltиІвс~.ка об.u., І. Бровари, вуж. Itірова.. ДрукаРНі раllгазеrи (Сl'аха.новещ.»

83 номер 1950 рік  

83 номер 1950 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you