Page 1

ЧЕТВЕР

Справа честі "ОЖНО20 "ОЛ20СnУ до всена­

13

родного свята JО-річчя возз'єднання у"раїн­ сь"ого народу в єдиній У"раїнсь"ій Радянсь­ "ій державі за"інчити увесь "о.мnле"с сільсь­ "огосnодарсь"их робіт цього ро"у.

ЖОВТШІ

19&9,. ом

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯЩИХ киlвськоі ОБЛАСТІ

83 (568)

Ціва

коп.

15

м

Статут сільгосп­ артілі-непо­ рушний закон

~_ХXl~ОКQВИНАМ _~_ЕЛИКОГО

3а час пІсля постанови ЦК КП(б)У про факти порушення Статуту сільгоспартілі t розбазарювання громадського поголів'я худоби в колгоспІ ім. Петровського села ГоголІв, в раЙОНі проведена значна робота пе

lО·річчя возз'єднання ук­ 0,13 гектара, а за весь день соціалістичному змаганнІ Наше зобов'язання раїнського народу кращі по 1,20 гектара. мІж сільрадами району за В кінці червня ми переЗа ПРИКJlадом передови­ успішве виконання плану орачі колгоспу "Жовтень" сіли на трактор ХТЗ - НА ТІ

УКРАїНСЬКОГО

ЖОВТНЯ._~_ ДЕСЯТИРІЧЧЮ ~_ОЗЗ'ЄДНАННЯ

НАРОДУ

ГІДНУ

-

Переможцям­ перехІдний ЧеРВ0v

ЗУСТРІЧ!

ПІДНІМАТИ ЗЯБ ВДЕНЬ І ВНОЧІ

Довгий час

першість

у

Сом ків по-стахановському пра­ мобілізщіі коштів утриму­ цюють орачІ Кузьма Оксю­ вали за собою трудящі се­ продуктивності працІ. На­ та, Якія Заєць та інші. Кол­ ла БогданІвки. 9 липня на ноУ оранки, зекономивши при цьому 150 кілограмів слідуючи патріотичний по­ госп вивершує оранку на об'єднаному ззсіданні рай­ зяб під весь ярий клин, кому КП(б)У і виконкому пального. Зараз працюємо чин знатного плугатаря об­ ласті тов. В. БандурІ:', вони картоплю і овочі. райради депутатів трудя­ припущених на підняттІ зябу в колгоспі Г. Андрієнко. переключилися на погодин­ щих першІсть була визна­

виправленню

порушень. Але слід ~изнати, що не все ще зреблено. Вже 4-й мІсяць пІшов, а в ряді колгоспІв, особливо ес. В-Димерка, ЗаворичІ, не

.N~ 54. Виробили своєю ма­ СеРГіЙ Заєць відзначають шиною 680 гектаріВ умов­

нии прапор

та Іван

підвищенням

Ім. Петровського. Ще кілька гектарів і закінчимо іІла- ний графІк оранки на зяб. Працювати починають з новеззвдання.30бов'язуємо­ ся дати понад план не менше 7 ГОДИНІІ ранку. Через кож­ 200 гектарІв Трактор ваш ну годину вони роблять десятихвилинний

всІ присадибнІ ділянки п~и- працює беЗПеребійно І зо­

с

Требухів.

на за сІльрадою села Кня­ жич, якій І бу ло вручено

-ф­

Переви"онують норми

перепочи­

перехіднийЧервоний прапор.

8 ЖОВТНЯ бюро РК КП(б)У і

виконком

новили,

райради

що

по

вста­

піДСУМl\ах

За системаТRчне переви­ години соuзмагання за ІІІ квартал дня-перерва на обід. В цей конання норм на зябльовІй 1949 року на перше мІсце скасовані ВСІ фіктивНІ розоранцІ, відмІнну якІсть ро­ І. Гусак, період тт. Заєць і Сом го­ біт і любовний догляд за в районі вийшла Русанівсь­ дІли садиб. Ще БІльше. го-, трактор'ст бр.rа... .Nk 9 дують коней, переглядають сІльрада, виконавши Броварської МТС. лови колгоспів ім. Кірова тяглом правління нашого ка плуги. Після обіду робота колгоспу і1l. Петровського квартальний план мобlліза­ та IМ.1-0І п'ятирІчки БобошПричіПНIК М. Безсмертний. ціі коштів на 170 процен­ ко і Кондратенко стали,фак­ Іздовим продовжується до 7 години огол.осило подяку -отів, с. Княжич - на 127,4. тично, на шлях розбазарю­ вечора. Внаслідок правиль­ тт. В. Васюку і Ф. Пікожу. За nогодинни.м вання врожаю з тих земель, Кожен з вих виробив вже Днями перехІдний Черво­ ноі організації праці в се­ графі"ом що були захоплені окреми­ цього року понад 200 тру- ний прапор буде передано трудящим с. Русанова. редньому за кожну ГОJl,ИRУ ДНі підготовки до 32 ро· ми особами. доднІв. Г. Овашко. Ф. Зубрицький, Жовтня і орачі підіймають по 0,11- с. В·Д ••ерка. Вже близько двох рокІв, КОВИН великого

веденl у

повну

вlдповlд- бов'язання з

честю

вико. нок. З І-ої до З-ої

нІсть до шнурових к~иг, не наємо.

вав.ра.фlив іді.lОIl.

як Галушко усунутий з по· сади голови

калитяаського

колгоспу .ЧервониЙ

t

тень", а вІн ще

Останні

/.Ков-

зараз ви­

ВІСТІ

а

До районно'

КОЛГОСПІВ

3

виставки карб. Колгосп вивершує польо* завантажуємо в КУКУРУДЗ0' Закінчується 3 б и ран- сушарку. Малій взяв ві роботи. ЗакІнчено копанДІаграми, які нами виго­ \27 ня кукурудзи в колгоспі порося, а 300 карб(>ВаНціВ і ня картоплі на площі І. Литвиненко, товлені до районної вистав­ rO.lOBa 1І0.lrоспу ІІІ. Кіро!! •• досі не вніс. Всього дебітор­ гектарІв. Частину її кагату- ім. Димитрова. Ланка Мико­ ки, Відбивають рІСт вироб. вен колгоспу Тоді ж лісник

**

4699

висо­ С. Поrреб •. ська заборгован!сть по кол­ ємо на насіння, решту за- ли Лобка виростила лишаємо на внутрlколгоспні кий урожай-90,5 центнера госпах району складає, за на гектарІ. даними на вересень, понад потреби. Обмолотили врожай насІнників багаторічних трав, 5S0000 карбованціВ. На всій площі зібрана куР. Прудкий, І. Дяченко. е. КраС • .lівка. очистили його. В серед­ Не всюди ще наведено по­

*

рядок, при якому було б виключено розбазарювання продуктів. До останніх днІв у киrвському ларку Вели­

куру дза. З

ярину, картоплю і овочІ ви-

.Ш кожному з 10 гектарів

А. Стрельченко. І зібрала по 53, а Марії Бе-

КО.lГОСП "ПРО.lетарськ.1І т.lНІ', Ворошилова безконтрольно е. 3а.IIІ'8.

. зуглоІ-по 66 центнерІв кукурудзи.

не

Керівники димитрова,

колгоспу ім. с. Красилівка,

Духна, що вже раз відбував

каРТОll.'!ею.

Назва села і КОЛГОСПУ

Потрібно

гля­

дІбних до ГалевкотаДухна. Не зробили ще ~cl належнІ висновки з постанови ЦК КП(б)У і окремі первиннІ парторганізаціі, райсільгосп­

вlддlл.ВЖе двІчІ за останнІх 2 мІсяцІ був підданий кри­ тицІ в газетІ "Стахановець" голова Княжнцького КОЗІ­ rоспу Ім. Н-го партз'їзду т. Касян за неправильний облІк зерна,незаконвий про­

а ні

первинна І

парторганlзація, ні райСілЬ­

госпвlддlл на ці виступи не

реагували. І, як пише т.Фе­ Аоренко, Касян продовжув порушувати Статут. Бойове завдання всієї

І ГоголІв, ім. Молотова ГоголІВ, .Червона Украіна. З ТребухіВ, "Жовтень.

2

4 5

Требухів. ім. Леніна б Жердова, ім. Леніна 7 Бровари. ім. Ілліча 8 Рудня. ім.20-річчя Жовтня 9 Красилівиа, ім. Димитрова

10 Світильне, ім. Кірова 11 РусаНіВ, ім. І-го Травня 12 ГоголІв. ім. Комінтерна

Із Світильве, ім KQMiHTepHa Гоголів. 1м. Будьонного 15 Плоске, ім. Леніна Іб Княжичі, ім. Щорса 17 Гоголів. ім. Петровського 18 Семиполкн. ім. І-го Травня 19 Богданівка, ім. Сталіна 20 Заворнчі, ім. Кірова 21 Русанів, ім. Сталіна

14

22 Бобрик, "Шлях Леніна" 23 Семиполкн. ім. Леніна 21 В,Димерка, ім. Леиіна 25 Зазим'lІ, "Пролет. шлях" 26 Погреби, ім. Кірова 'J.7 Рудки. ім. Кагановича

28

шення

29

сільгосп­

артілі, Ві в

якому

разІ не

припустити оеина Іх.

більше

повто­

Требухів. "Переможець"

Літки. ім. 18-го партз'їЗду В. Димерка,іМ. Петровського ЗО РусанІв •• Жовтень. ЗІ Рудня, ім. Ворошилова З2 Калита. ім. 17.річчи Жовтии

33

ЗаВОDИЧ/_ ім. І-оТ п'ятвоічиИ

1992 1972 1865 1851 1840 1758 1618 1617 1560 155:! 1528

1488 1488 1463 1448 1447 1444 14()0 1400 1383 1379 1359 1354 1335 1З33

1309 1287 1280 1268 1253 1247 1~13

12З2

~-

Назва села і колгоспу

КОРОІУ

парторганізацІІ райову- до кІВЦ8 ліквІдувати пору­

Статуту

чя возз'єднання українсь­ кого народу. Переважна

І

J З4 Богданівиа, ім. Леніна З5 Мокрець, .Нове життя"

Рожни. "Більшовик. З7 СВітильне. Ім. Шевчекка

36

38 Вигурівщина, ім. Ворошилова З9 В,Димерка, ім, Шевченка 40 Опанасів, ім. Леніна 41 42 43

Пухівка. "Червоне село" Бобрнк, Ім. Сталіна В-Димерка, ім. 2-0Ї П'ятиріч.

и Ражівка, ім. Молотова Бобрик, ім. Шевченка Калита, .Червuн. Жовтень" КНRжичl, ім. 17-го партЗ'ізду В,Димерка, ім. КІрова ТребухІв, Ім. Сталіна

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Калита, "Переможець' СеМИПОJlКИ. ім. Ів. Франка в·Димерка, ім. Котовського Жердова, "Передовик" Літки, ім. КаЛініна Жердова, ім. Шевченка Русанів. ім. Леніна Кул.женці. "Зоря, В-Димерка. ім. Ворошилова Троєщииа, ім. IЗ·річчя Жовт. ПуХівка, ім, 7-го з'їзду Рад

бl Бервиця, "НовиА шлях"

62 63 64 65 66

артілі пе­

норми,

окре­

листопада артіль зобов'яза­

раАону

І'

І фураЖІУ

під­ всіх

мІ з них, як Г. Харченко, П. Булавка, Г. Мишкоріз­ на 50-80 процентів. До І-го

------ -------;------:----------Y,JI;ill

також

експонати

більшість членів

с. Ка.lита.

про удіА молона на иожну фуражну норову по колгоспах станом на І жовтня 1949 року (в Ifітрах)

колгоспною

нути, чи немає у нас ще по­

даж свині,

І. Матвієнко. КОlrоспll.17-річчн ЖОВТИН,

ЗВЕДЕННЯ

кару за крадlжки,1 тепер тор­ краденою

качани

готовлені

ревиконують

переступала,

поставили вартовим якогось

rye

Очищені

ні роки. Нами

видів наших текстильних виробів. ньому з кожного гектара Шириться соціалІстичне виходить до 2 центнерів змагання на честь 32-річни­ насіння конюшини. цІ веЛИКОГ0 Жовтня 110-річ­

колгосп­

ною продукцією якась-то Галенко А.,що нІколи І поріг колгоспу

*

Лавка МаРі; Боришполець

рано на зяб 3БО.

кодимерського колгоспу Ім. розпоряджалася

*

396 гектарів під

*

ництва арТіЛІ за післявоєн­

Красилівка, .Черв. прапор" Красилівка, "Нове життя" Княжичі, ім. Леніна Свиноїди. ім. Леніна R-ЛИМ~Пllа .• Fi:і.п .. ШnRИIl.

-----

Уді! .а 1 фураЖІУ

лася виконати

рІчний

ви­

робничий план. П. Горбатовський, Ч.lе. праВlі.иа ПРОllарті.lі іІІ. ст .lIIІсыlіi КОВ6Тlтуцli.

IОРОВУ

с. forolїB.

1200 11911 1172 1164 1162 1158 1119 1114 1107 1099 1095 1077 11177 ]073 1064 1052 1049 10Зб

1026 996

-о--

ЗБІр жолудІв Хто БІльше збере ження лІсів них

R!Ш

смуг

-

та

полезахис­

стало

справою

чеСТі для всіх УЧНІВ нашоУ школи. Учень З-го класу Коваль Зібрав 50 кілограмів, його друзі-Герасименко32, Дзюба-23. Тільки за два дні зібрано понад 2 тонни. Ів. Швачко. с. Жердова,

*

*

* Активну участь

99З

979 971 968 941 929 909 906 895 845 787 781

насін­

ньових жолудІв для насад·

у

заго-

тІвлі насІння деревних по­ рід беруть учнІ Великйди­ мерської початковоr школи.

Володя Миронець, Толя Герасименко, Володя Ситюк та

інші

принесли

до

колгоспу по 3 кілограми насіння акаці1 і клену. п. Пікож, ."Y\l\nl\v

'11'1\."""11І""",

~

Il: ......... ,.a __ •


_____________ • _____

~IВ!І

ПАРТІЙНЕ

__ __ __ с___ А _Х А _Н О_ _ _ Е_ Ц

'f

8

ЖИТТЯ ---

Більше ЗДОlЮвоі критики мар,

акий

виконує

заступника

що

Над нашою артІллю взяв боко цікавить кожна

керівники

кІмната

для

партро·

боти, в якій € геогра­ фічні карти, лІтература, га­

кол­

лlте­

шефство колектив Міністер. ратурна новинка.

Ваl.ЩБОIl О. ІНТВНІ.

---. Сі,м'Я Наr(длюжних

Чоловік ЄвдокіІ Яковлlв-

М,іжнародне ~тано~вше, ,на-. ни Накалюжної загинув ва

Дlслали Ha~1 200 ~lНВИХ кни-; р-ійні смертю хоробрих, во­ жок з ПОЛІТИЧНО1 і худож-j роги-окупанти спалили іl

госпів створили всі потрlб· зети. Тут з 15 жовтня від­ ньоі лІтератури, відповідну хату, Але за допомогою нІ умови ДЛSl продуктивної буватиметься навчання гурт­ меблю для. КОЛГОС~НОJ бlб- радянської влади і артілІ роботи кожного тракторнс' ка партійно! освіти. лlотеки. ПІД час кар~опле- стахавовка - колгоспниця та як вдень, так і вночі. В М. Литовченко. здачі д_ержавІ допомогли Євдокія ЯКОВЛівяа знову зав· вагончиках:для Dідпочинку і с PycaliB. нам СВОІМ транспортом. \живе заможно, культурно-

сьогодні

l

має культурного дозвіЛЛЯ трак·

8ирішити колектив механіааторlв. Струнка самозаспокоєностl, якою пройвятий був виступ т. Лимаря, характерна також зараз і для ааступника

ників. Віру ДмитрІвну г.1lи-

директора

сягвення МТС, яка перевиконапа річний виробничий ПJlан, і вкрай мало зупинив· с:. ва наявних недоліках, давнях,

с. БОБРИК

3

Силами партійної і ком­ ства зовнішніх справ Укра!н, СОМОЛЬСЬКОї.оргаНlзаціЙ кол­ ської РСР. За останній час sараз по політчастині-дбати про госпу ім. і-го Травня в од­ вони надІслали нам лекторів, МТС, побутові УМОВИ тракторис­ ній з кімнат клубу устатко­ які ПР'Jчвтали дві лекції про

Ли- ків

Вів докладно говорив про до того, щоб

вевlдкл:адних

_ _!II< _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ І '-1, жовтня 1Y4~} року

Доnояога шефів

навчального року

обов~язки директора побудував свою доповіДЬ тів. З усього видно, що т. вана так, що все вийшло гладко. Мінчук не все зробив для

на тих

ЛИСТИ

НапередоднІ

(Па відкритих партзборах в Броварській МТС)

Старший агроном т.

Ь

;;.:."""~_::_~_:шш,,~~:',;_.....,::О;2<:r:

,ltиректора

полІтчастині т. Мінчука.

• *•

торних бригад тт. Харченка (ГоголІв), Хомича (В. - Ди· мерка) брудно І холодно. Вже .Оа місЯЦі, як тракто· рвсти тт. Науменко І Суш-

занять в гуртках

партійн01

і комсомольськоі освІти на­ ми придбанІ географічні карти. СлухачІ забезпечують по ке примушенІ щодня ходи· себе пІдручниками, зоши·

ти за

Прети цІєї шкіАливоl самозаспокоєності, іза рІшучу мобі.'І[зацlЮ вс х сил на перевиконання плану 31б·

3-4

П. !'Іаllушнен.ко,

ГОІова артlІ' 'Ш,ЯІ де"II!!.>.

Для кращого унаочнення

кІлометри все·

тами для

конспектування.

ло обідати, бо гол.ова кол· с, ОВllоі"l.

госпу ім. Будьонного т. Журавель ніяк не хоче ор­ ганізувати гарячої lжі для трактористІв. Все це зава­

В. Лисенко.

---.

~

Б ·6.

l

.

~

~

Лlотечниu аuоне-

яент колгоспниці

побудувала

добротний бу-

динок, всІ Ії дІти вчаться. Старший син

Микола над-

силає

з

листи

військовоl

школи.Ст~пав. що закінчив

школуФЗН--з Доабасу,Ваия

Серед найактивніших чи· -відмінник з математики в тачів нашоJ сільської біб· VII класі нашоJ школи, го­ ліотеки рядова лІтня

кол· тується

стати

комсомоль­

госпниця Віра Дмитрівна цем, Гриша - в VI "ласі, Федорчук. Від лютого по Михайло-в ІУ, Дмитро в

З досвіду ШПОК8впів

жовтень

поточного

року

Il

класІ.

nьовоі оранки, чорного па- жає МТС домогтися ,ще За рІшенням райкому вона прочитала тільки 3 наЄВДОКIЯ Яковлівна Нака. ру, успішне проведення більш кращих показників КП(б)У по всьому Шполяв- шого бібліотечного ФОНДУ люжна-наш активний друг осІнньо

-

тракторІв

зимового ремонту у сво!й роботі.

-

комунІстІв і

виступилн ряд

безпартійнвх

Бригади тт.

ському

району проходить 53 книжки класиків росій· І помічник v всій ооза­ перевір"а договорІв ва соц. ської і українськоі літера· шкільній роботі. Білозерова, змагаНIІЯ які склали мІж со- тури, ·радянських письмен, УЧИтeJШ. Н. Свірська.

активістіВ. Вони зазначили, Кирія повністю закінчили 60Ю TP~KTOPBi іполевол. що до 10 жовтня МТС 1І0гла план своІх роБІт І привели, ськl бригади.

* * *

б вже повніСтю підняти всю машини на ремонт. Ал~ ось І заплановану площу зябу, вже З дні. деЯКі тра~тори І

У колгоспІ

1м. СталІна,

вкби за останню декаду не стоять РОЗІбраними І lх не, с. Лозоватка, та ряді Інших було перебоїв у пlдвезен, ремонтують, бо б~акує ~e-'

8

ста н о В лен І

з

З ЗАЛА СУДУ

І лочинц В покарано

Днями lІарсуд 1I.ої діJlьниці фа і за іх дор~чеlfНЯМ ЗlІнщиа

перехідні нашого району Р~ЗГJlЯНУВ спра- реЧОВі донази-чистl БJlанки з

вІ пального. яких деталей, наРІЗНОГО ІН' Червоні прапори ІСОЛГОСПУ ВУ групи ЗЛОЧИНЦІВ: колlt.ШНЬО- печаткою сільради. які Заіха -Не може 1 не має пра· струменту. Винний у цьому, І первинно} парторганізаціІ ro старшог.о nOA~TKoBoro Інспек заJlНШИВ ДJlЯ Нежурко пІсля е завмайстернІ І тора раЙфJнвіДДIJ1У Н. Онашна, Toro, як він був усунутий з

ва дирекція МТС Крі3Ь паль· перш за вс ,

цІ' дивитися на те,-заявили т. Рева, якого рІдко

для кращих бригад. діJJЬВИЧНОГО податкового інспек посади голови сільради. (3 mпоІJlIсыїї р&lІгазеТI тора N. Литвиненка, колишньо· n. л ИТВ!tненко А . О нашио, Ш і) за « ІЗІ IОІеКТВ8 C'l'а, . ro голоаи Семиполківської сіJlЬ- В. Заїка засуджені АО УВ'язнен,

коли

у своїх виступах тт. Оноп· пІддають тут крвтиц І рІЄВКО та lщенко,-ЩО в РЯllІ серйозні недоліки в роботі,

колгос-пlв, особливо ес. Го- Бракує тут .критики І на пальтах СТІнгазети голІв, КняжичІ, на зябльову ш . оранку не поставлено, ел і Д

І( 75 зроuити,

як

тІв тягла. У колгоспІ" Чер· Броварської МТС з

80на УкраіНІ" темпи оран- виконає поставлене

б

Позавчора

собою

завдання

.

Один з головних обов'яз-

в

Броварах собою, ці негіАНИКИ корнстую, Horo на 5 років пІсля відбуття чись своїм службовим ставом,

-

12 рокі. УВ'язнеННIІ у попз к.итанціЙ всілякі РОЗПНСКИ і до paBHO-ТР}J{ОВИХ таборах, кон.

честю району першого секретаря ~С4~в.а:і~ИЛ:5.7Т';;;КН:аР~::~:~і~~ фlскаціею майна і поразкою 8 перед РК ЛКСМУ

до

т. Козинця В. Матвієнко М., яка була секре- правах на 3 РОКН пІсля аіАбут,

РК ЛКСМУ

' 20

б

1'Я міри покарання; М.

М8Т8і-

пленум орав тарем Семиполк/вськоі сі.вьра- енко-до ув'ЯЗllення на 5 рожовтня виконає план оран, ПfрШИМ секретарем т. Вол- АН, СПРНllла злочинцям тим, ЩО ків в ,попрааНО-ТРУJlОВИХ та-

постІйними пішно проведе

прИЧіпниками.

конфіскацlею

3 майна, поразкою в правах кОЖ,

В зв'язку з вибуттям

Jlкби машини весь час у. ки зябу І чорного пару, ус- ко ва В.

4И забезпеченІ

раАН В Заїки, фінагента по с. ня на 15 ронів у попраВIІО,ТРУ-

Більше здорової більша· Відбувся пленум РК ЛКСМУ. аНАавали заміСН. державних міри покаРІННЯ; С. Нежурко-

пр о Ц ен - вицько1 крнтики І колектив

ки тракторами були б вищІ,

-<>-

Пленум РК ЛКСМУ ~::~:·уJl~~о~·и~::I~:~·ЗО:С:і~ дових таборах

осІнньо-зи·

мовий ремонт.

І. МнхаilлеНі{О.

З

ав.

ВНГОТОВЛЯ.ilа фа.вьшнві АОКУ' борах; Г. Заїка-ва 1 рік воз-

І

.

РК менти Д.llll списання податків, бавлення ВОJlІ. Г. Заїка в той АеНЬ,копн В.Зllіка

ОРГВІДд лом

ЛКСМУ .,атверджено т. Си- і С Нежуркобулизаарештовані,

ту Г.

І. ЗАРИЦЬКИЙ,

одержав від НАХ КJlючі від сей·

ІІІІ!І. раIfПР\lЕЛ'.,а •

~.

v МІ жнароднии оrляд

ПРОГОJlошеНRЯ Uімецької

l]1[ОВТНIІ РадянськийУряд звернувся Ао урядів Сполу'ІевихШтатІв Америки,Вели. кобрнтанlІ і Франціі З нотою в німецькому Сl:Ітаннl. В цій воті вказувалось, що, створивши у Бонні ок-

.. емокраТИIJНОЇ

І Зформуватн цей УРЯА дору-

респуБJlікн

тичних партій зІбралась Німецька народна рада. Відома, що Народна рада ни· нІшнього складу була ство· рена Німецьким народним конгресом, обраним німець· ким пас.ленням шляхом за-

ліствчноІ єдиної партіІ

Ні· чині бу де створена

меqчини Отто Гротеволю.

ПотІм Тимчасова народна палата прийняла закои про створення палати земель 3 представникІв п'яти земель радянської зони оку. пації НІмеччини. На спільному заСіданнІ ремий уряд Д ля Західно! гальних народних виборів обох палат 11 жовтня I1реНімеччини, три держави по· 15 t 16 травня цього року. зидентом Німецької демо. рушили Потсдамську угоду, НІмецька народна рада кратичноі республІки обра-

за якою вони взяли ва се- прийняла Маніфест Націо-

бе gобов'язання

розгляда- наЛЬflОГО фронту демокра-

ти Німеччину як одне

ці- ТИЧiJоJ Німеччини, який фор-

В д.емократичну й ропюбну державу.' Б ноті вказувалось,

ми- лlтичноі та економlчноІ єдностІ Н Імеччини І на Й швидщо шого укладення сnраведли-

ле і СПРІІЯТИ П перетворен- мулює цІлі відновлення по-

810

Замість Радянської ВіЙСЬ"

Комуністична партія Фран-

чено представникові соціа· кової адміністрації в Німеч- ціі у ЗВ'Я3і(У з урядовою Радян· кризою висувула

ПОЛІТИЧ­

ська контрольна комісія,яка ! ну пр.ограму, яка . пер~дба-

контролюватиме виконання І чає ВІДмовлення ВІД П1дкоПотсдамських та інш их' р~ння інтересів Фравцlї 'ін­ спіnьних рішень чо!ирьох: тересам американських Ім­ .!.ержав щодо Німеччини. І періалістів, відновnення Проголошення НімецькоІ нормальних торговельних демократично! респуБЛіки вlд,носин з краТнами Центмає велике мІжнародне зна· ральної і Східної Є~ропв, чення,

бо

ру

й нує

заду

ми припинення

vолоніальноІ А

паліїв війни, якІ хочуть І вІйни У Вь€тиамі. заборо. відродити в НімеЧЧfiнІ НО' І на атомної зброі, підтверд­ ний ВІльгельм ПІк-голова ве вогнище для нападу на ". ження франко-радянського . . ра-18И. Воно з МІ·цнює союзу , що гарантує мир і соціалістичної єдиної пар- ІНШІ к тН НІмеччини. фронт прихильників миру 'І' безпеку ФраНIJ,ії. Програма й демоираТI'"l намічає також рид інших ТрудящІ Німеччини на ". ' заходів спрямованих A(J численних мітингах і збо· Відставка французького уряду ПОJ.llпшенвя , становища тру' РliХ вітають проголошення 6 жовтня президентФран- дящих,

УРJlД, створений в БоннІ, є вого мирного договору. Німецько! демократичної ЦУЗЬКОІ республІки прийняв Франuузька реакція, про' автинародвим, ЩО він по·воНа цьому ж засіданні Ні· республіки. ПривІтання над- ВІДставку уряду АнрІ Кея. те, розраховує нав'язаТJ! рожому стаВИТЬСJl до прове· мецька народ·на рада прого- ходять також

дення .l{емократизаціі І де· лосила себе Тимчасовою на· зон Німеччини.

Із

захіДIіІИХ

. Формальною

приqино~ ФраНЦіІ свій слухняний за.

ВІДставки уряду оголо'пеНJ океанським хазяям каБІнет,

мІлітаризації Німеччини, до родною палатою Німецької Головнонзчальствую чий незгоди, ~K.i нібито ВИНИК- Переговори з представни виконання інших покладе- АеМОI<ратичноі республіки. радянtЬКОЇ військової адмі- ли мі>!' J,ННlстрами єоціаліс- ками парламентських фрак,

ннх на Німеччину з060В'я-

занlt. У зв'язку з ЦИМ В Ні· меччинІ створилось нове ставоввще, яке надаєособ· ливо важпивого значення

УвечерІ 7 жовтвя

на за- Вістраціі в НімеччинІ гене· тами, 1 груп?ю Кея.

сіданві Тимчасової народної палати був прийнятий закон про набуття чинності конституцlJ НlмецькоІ де·

рал арміІ В. І. Чуйков яисВ Д~ЙСНОСТІ Ж причина урятупив з заявою від іменІ дОВОІ кризи поляг&є В ЗР0С:Уряду СРСР, в якій ГОВО- таючому невдо~оленнl нариться, що "Радянський родних мас ПОЛІТикою прав-

цій

про

створення ново.

го уряду дорученІ правок~ соціалісту Жюлю Моку Жюль Мок відомий, як ко лишній міністр поліцП щ(

виконанню завдань віднов- мократичної республіки, уряд вирішив передати Тим· лячих кіл ФраНll.іІ. не раз памагався С~ЛОІ( 4ення єдностІ Німеччини, з а т в ер Д ж е н о J Німець- часовому урядовІ НlмецькоТ ДевальвацІя (знецінення) зброJ придушити робlтнн вк демокраТИЧНОJ і любно! держави.

7

миро- 1(ИМ народним конгресом демократично! респуб.lіки франка викликала дальше чий рух в краіні. 30 трав&я 19-!9 РОІ<У І за· фУ8'кцlJ управлінвя, що на· погІршення життя трудяА. Пндін.

жовтнв В Берліні у вІд-

повіДНОСТі з вимогами

кон про утворення

роких наро)l.НИХ мас І полі- мократичноІ

'jjИ 12859

Тимча· лежали до цього

ши- сового УРЯД)' Німецько! де- дянській

11.

часу

військовій

республіки. ністрацП".

ра-

щих через підвищення цін

ад .. l- і зниження реальної

бітної "пати.

Брав.,в, К8ІВCJlа оО•• , .у•• Кірова ДРУКІР" Рlйrlзетв .CтaXIBOBeJ&Ь-

ззро- Відповідальний

редактор

С. ПОГРЕБluсt.киl

83 номер 1949 рік  
83 номер 1949 рік  

83 номер 1949 рік

Advertisement